Page 1

BioArticle8: BioMemolody (ร้องชีววิทยาให้เป็ นเพลง) ครู สิปป์ แสง สุ ขผล เพลง เป็ นการสื่ อสารความหมายผ่านตัวโน๊ต ดนตรี และจังหวะ ท่วงทำานอง และ อารมณ์ เราฟังเพลงและบางครั้ง เราก็ร้องเพลงที่เราฟังได้อย่างจำาขึ้นใจ ไม่ตอ้ งดูเนื้ อ แค่อาศัย ความเข้าใจเนื้ อหา และดนตรี พาไป เราจะขุดเพลงที่เราเคยร้องในหัวสมอง แม้เวลาจะผ่านไป นานแค่ไหน แต่เราก็ยงั จดจำาเนื้ อหา และเนื้อร้องได้อย่างไม่ผดิ เพี้ยน…..ทำาไมจึงเป็ นเช่นนั้น มีข่าวหนึ่งกล่าวว่านักเชลโล่วยั 71 ปี เป็ นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้ อไวรัส Herpes (Herpesviral encephalitis) ทำาให้สูญเสี ยความทรงจำาเกือบทั้งหมดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2005 การติดเชื้อไวรัสได้ทาำ ลายเซลล์ประสาทจำานวนมากในส่ วนที่เรี ยกว่า medial temporal lobes ซึ่งเป็ นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดจำาข้อมูลและเหตุการณ์ ยกเว้นเพียงเสี ยงดนตรี เท่านั้นที่เขายังจำาได้ และสามารถจดจำาเพลงใหม่ๆ ได้ ซึ่งเหตุการณ์ลกั ษณะนี้ อาจเป็ นหลักฐาน ที่แสดงว่าความจำาเกี่ยวกับเสี ยงดนตรี น้ ันถูกเก็บแยกจากความจำาข้อมูลและเหตุการณ์อื่นๆ ทำาให้ แพทย์พยายามฝึ กให้เขาได้เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยการผูกเรื่ องราวไว้กบั เสี ยงตัวโน้ต จากข่าวข้างต้นทำาให้เราคาดได้วา่ ….ดนตรี …ทำาให้เราจำาเรื่ องราวต่างๆได้ดียิง่ ขึ้น หากเราผูก เรื่ องราว หรื อเนื้อหาสาระเข้าไว้กบั ดนตรี อย่างกลมกลืน ถ้าเราจำาดนตรี ได้เราก็จะจำาเนื้ อหา สาระที่เราผูกเอาไว้ได้เช่นเดียวกัน ผูเ้ ขียนคิดว่า การเรี ยนวิชาใดก็ตามหากเรานำาดนตรี มาผูกไว้ ด้วยแล้ว จะทำาให้ผเู ้ รี ยนสามารถจดจำาเนื้ อหาได้ตราบนานเท่านาน ผูเ้ ขียนจึงนำาเอาทำานองเพลงที่จดจำาได้ง่าย อย่างเพลง Are you sleeping? ที่ผเู ้ ขียนเคยร้องสมัย เรี ยนอยูช่ ้ นั อนุบาล และยังจำาได้อยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี้ มาเป็ นแรงบันดาลใจในการผูกเนื้ อหา ชีววิทยาเข้าไว้ เพราะตอนนี้ ผเู ้ ขียนได้เป็ นครู สอนวิชาชีววิทยา จึงคิดว่าวิธีน้ ี น่าจะทำาให้นกั เรี ยน จดจำาได้ตลอดไปเช่นเดียวกัน ก่อนอื่นเราไปฟังเพลง Are you sleeping? กันก่อนนะครับ หลังจากเราคุน้ กับเพลง Are you sleeping? แล้ว เราต้องไปศึกษาเรื่ องของออสโมซีส ให้เข้าใจก่อนจึงมาเรี ยบเรี ยงเป็ นเพลง โดยการเทียบเคียงให้มีสมั ผัสของคำาด้วย อย่าเพียงแค่นบั พยางค์แล้วใส่ ประโยคลงไป…. จำาไว้เสมอ…เพลงต้องมีความกลมกล่อมจึงจะกลมกลืนกับ


ดนตรี เพราะเสี ยงวรรณยุกต์ของคำานั้น…ทำาให้เสี ยงของดนตรี เปลี่ยนไปด้วย จึงต้องควรคำานึง โดยเฉพาะภาษาไทย ที่มีการผันเสี ยงถึง 5 เสี ยง หลังจากเราศึกษาเรื่ องออสโมซีสดีแล้ว ให้ โฟกัสไปว่าเราอยากจะจำาเรื่ องอะไรที่คิดว่ายาก… เราไปดูเรื่ องชนิดของสารละลายกัน ซึ่งเสร็ จ แล้วเราจะถอดเนื้ อได้วา่ ARE YOU SLEEPING?

ARE YOU SLEEPING?

HYPO โตเต่ง

PLASMOPTYSIS

BROTHER’S JOHN

BROTHER’S JOHN

HYPER แฟบ

PLASMOLIZED

MORNING BELLS ARE RINGING

MORNING BELLS ARE RINGING

ISO CELL ปกติ

นอกเท่าใน จึงปกติ

DING DANG DONG

DING DANG DONG

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ทีน้ ีกล็ องร้องดูนะครับ….ทีน้ ีจะจำาไปจนตายกันเลยทีเดียวหละ เพลง หัวลำาไย (ทำานอง เพลงคุณลำาไย) ความจำา ซีรีบรัม ไม่เลือน เมดุลลา การเต้นหัวใจ หิ ว-อิ่ม ก็ดว้ ยเป็ นไร คิ้ว ยักคิ้ว

คอยเตือน สติ เอาไว้

ไฮโป นัน่ ไง ความดันเลือด มา ำ ส่ วน น้าลายไหล ก็ พอนด์ นัน่ หนา สมองส่ วนกลาง ลูกตา

ศูนย์แยกประสาท ใช่วา่

ก็คือ ทาลามัส นัน่ ไง

เหม็น จริ งๆ ออลแฟลกทอรี ของใคร คุม เคลื่อนไหว และ ศิลปะ เล่าหนา ใครก็รู้ ซีรีเบลรัม ให้มา


ไอจาม กระพริ บตา ก็ เมดุลลา พาหายใจ ต่อม SEX 37 องศา มีต้ งั มากมายเป็ นของ ไฮโป หรื อว่า นอน เอน ความดัน กระหายน้าำ นั้นของฉันก็ยงั ดี ก้านสมอง ชื่อเท่ห์จะตายก็แล้วทำาไมไม่ท่องกันละนี่ ส่ วนกลาง น้องพอนด์ น้องเม เป็ นหยัง่ บ่เอิ้น กันละคุณพี่ ำ ก พันสี่ เท่านั้น หัวโตดี น้าหนั

สูตรลัดนี้ เก็บไว้ ร้องทุกวัน

สอบเอนทรานซ์ติดพลัน

นำาแฟชัน่ ที่ทนั สมัย

ออลแฟลกทอรี ไว้ ดม

เส้นผมก็ทาำ ไฮไลด์

ซีรีบรัม ก็ กล้ามเนื้ อลาย

สมองไม่ใช่ควาย ควาย

จะเรี ยนอะไร คิดดูให้ดี

คิด คิดดูให้ดี คิด คิดดูให้ดี *****เพิ่มเติม

ำ กตัว - สมองมีนาหนั ้ ำ ก 1400 กรัม คิดเป็ น 2 % ของน้าหนั - ไฮโปทาลามัส ทำาหน้าที่เกี่ยวกับรับความรู้สึก โกรธ รัก หลง ด้วย

เอกสารอ้างอิ ง Virus takes memories from cellist but leaves music: http://medicalxpress.com/news/2011-11-virus-memories-cellist-music.html http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2019626

เพลงเกี่ยวกับชีววิทยา  

เพลงเกี่ยวกับชีววิทยา