Page 1


1st Lesson : Inspiration

Contents Coach Magazine Vol.1

บทเรียนแรก : แรงบันดาลใจ

24 Secret of Successful Billionaires คุณไพจิตร มานะศิลป์ สูตรลับความส�ำเร็จ ธุรกิจพันล้าน ทายาทรุ่นที่ 2 ห้างคลังพลาซ่า

28

- Education Experience x Coach

30

- Travel :

34 36 40

08

- Get Ready for 1st Child of Family

42

10

- 1st Championship in Life!

46

12

จะมีลูกคนแรกต้องรู้อะไรบ้าง

เส้นทางสู่ความส�ำเร็จจากเด็กขายลูกชิ้นทอด สู่ แชมป์ The Voice ด้วยโค้ชแสตมป์

- 5 Technic to Pick Your 1st Coach!

สุดยอดเทคนิคส�ำหรับการเลือก

ที่ปรึกษา “คนแรก” ให้กับตัวคุณ

14

- 1st Book to Talk About! เล่มแรกที่อยากแนะน�ำ

“จะเป็นอย่างไรถ้าโลกแบน (ปล.ไม่กลม)”

16

- 1st Benefit of Using Facebook for Paradiam Shift in World of Statistics ประโยชน์ของการใช้ Facebook กับการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทางสถิติ

18

- Knowledge Start with Reading

20

- Short First Sleep of the Day

ความรู้เริ่มต้นที่การอ่าน งีบอย่างไรให้ฉลาด

50 52 56 58 60 64

จากเด็กโคราช สู่นักเรียนทุนที่ออกซฟอร์ด กสวยพบ้น�ำพยแวหมงกรใบดสห

- Momies x Coach

10 วิธีท�ำร้ายลูก (โดยไม่รู้ตัว)

- Lifestyle x Coach

Hipster Beard : หนวดเคราเย้ายวนใจ

- Creative x Coach

7 ข้อแนะน�ำที่น่าใช้ใน Pinterest

- Hobby x Coach

Terrarium: โลกในขวดแก้วใบเล็ก

- Food+Chef x Nutritionist

Almond Crusted Salmon: แซลมอน x อัลมอนด์

- Tech & Innovation x Coach บทเรียนทางธุรกิจในปี 2013 จาก 12 ผู้ประกอบการชื่อดังของไทย

- Health x Coach ใครก็ได้เรียกหมอที

- Money Talk x Coach วิธีการออมเงินขั้นเทพ

- Design & Home x Coach สร้างบ้านเรียบง่าย สไตล์ญี่ปุ่น

- Guide to live x Coach

Tony Robbins: ท�ำไมคุณท�ำในสิ่งที่คุณท�ำ

- Coach Motto

ทัศนคติ ของ เนลสัน แมนเดลา

ส�ำนักพิมพ์ โค้ช แม็กกาซีน บริหารโดย บริษัท โค้ช พับลิชชิ่ง จ�ำกัด ชั้น 2 ตึกเลิศศิลป์สาส์ณ เลขที่ 336 ถนนสุรนารี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ : 086-872-1489 แฟ๊กซ์ : 044-342-238 www.facebook.com/coachmagazineTH


Editor’s Talk สวัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ทีไ่ ด้ลองหยิบ โค้ชแม็กกาซีน ขึ้ น มาดู เล่ ม นี้ เ ป็ น เล่ ม ปฐมฤกษ์ (ฉบั บ ที่ 1) ที่ เราที ม งาน โค้ชแม็กกาซีน ทุกคนตั้งใจท�ำขึ้นมา โดยต้องยอมรับจริงๆ ว่า เป็ น หนั ง สื อ แนวใหม่ ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยได้ มี ใ ห้ เ ห็ น ในประเทศไทยซั ก เท่าไหร่ เพราะโค้ชแม็กกาซีน เป็นนิตยสารเชิงความรู้ ที่น� ำ ความรู้ สาระส�ำคัญ แนวโน้ม ทิศทาง และประสบการณ์ หรือ แม้กระทั่งแนวคิดของบุคคลที่เกิดมาก่อน มีโอกาสเรียนรู้และ ศึกษามาก่อน ได้รับการสอนถ่ายทอดมาก่อน หรือ แม้กระทั่ง พลาดพลั้ง ล้มเหลวมาก่อน จากทั้งในและนอกประเทศมาสรุป เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ แล้วถ่ายทอดออกมาให้อยู่ในรูปแบบ ตัวอักษร หรือ กราฟฟิกที่ เรียบง่าย และสวยงาม เพื่อที่จะ ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่หนังสือน�ำเสนอได้ง่ายขึ้น โดยเป้ า หมายทั้ ง หมดก็ เ พื่ อ จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ และ การแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีคุณค่าให้กับสังคมที่มีความแตกต่าง ทางด้านโอกาสเพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้กับสังคมที่เราอยู่ต่อไป โดยทาง ที มงาน โค้ ชแม็ กกาซี น เชื่ อเป็ น อย่ างยิ่ งว่ า ทุกๆ ทางแยกหรือ จุดเปลี่ยนผ่านในชีวิตของคนเรานั้น จะเคย มีคนที่เคยผ่านมันมาก่อน หรือ มีมุมมองที่มีค่ากับคนรุ่นหลัง หรือคนทีก่ ำ� ลังพบเจอปัญหา หรือสถานการณ์นนั้ ๆ อยู่ โดยเราจะ มีส่วนร่วมที่จะหาแนวทางแก้ปัญหา หรือเป็นเพื่อนที่คอยชี้แนะ และ บอกแนวทางในการด�ำเนินชีวิตกับท่าน ในแต่ละจุดเปลี่ยน ชีวิตที่ท่านต้องก้าวผ่านไป โดยส�ำหรับเนื้อหาในเล่มแรกนั้น คงเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจาก บทเรียนบทแรกที่ทุกคนควรเริ่มต้นที่จะมี ซึ่งบทเรียน นั่ น ก็ คื อ “แรงบั น ดาลใจ” และนอกเหนื อ จากทรี ม เล่ ม แล้ ว ก็ยังมีเนื้อหาอีกมากมายที่น่าสนใจ หวังว่าท่านคงจะได้รับทั้ง ความรู้ และ แรงบันดาลใจ จากนิตยสารของเรา ..... “โค้ช แม็กกาซีน ฉบับที่ 1 ” บทเรียนบทแรก : แรงบันดาลใจ กองบรรณาธิการ ณริศร์ สิทธิภู่ประเสริฐ และ ณัฐพล พูลทอง

Theme ของเล่ม มักจะเป็นประเด็นหลักใน การน�ำเสนอเนื้อหา และใจความส�ำคัญของข้อมูล ที่ทาง ผู้ผลิต โค้ชแม็กกาซีน ต้องการน�ำเสนอ ซึ่ง การเลือก “บทเรียนแรก คือ แรงบันดาลใจ” ขึ้น มาเป็นทรีมของฉบับปฐมฤกษ์กเ็ พือ่ เน้นความส�ำคัญ และ บ่งบอกถึง สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นที่ส่งผลส�ำคัญ ในการที่คนๆ หนึ่งจะตื่นมา แล้วออกไปเจอโลก ภายนอกอย่างมีพลัง มีความตั้งใจ มีความกระตือ รือล้น พร้อมรับกับปัญหาต่างๆ นานา ได้นั้น เป็น เรือ่ งง่ายมาก หากว่าคุณเริม่ ทีจ่ ะรูจ้ กั แรงบันดาลใจ หรือ หลากคนอาจจะเรียกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง เมื่อคุณรู้สึกถึงมัน คุณก็จะตื่นมาพร้อมกับพลังอัน มหาศาลที่จะเริ่มต้น ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณค่า และ เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง ถ้าคุณพร้อมทีจ่ ะค้นหาแรงบันดาลใจของคุณ แล้ว โค้ชแม็กกาซีนฉบับปฐมฤกษ์ จะเป็นตัวช่วยส่ง เสริม และติดอาวุธให้คณ ุ พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจ ของคุณให้เต็มที่ ถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย....!


Get ready for 1st child of Family จะมีลูกคนแรกต้องรู้อะไรบ้าง

>>> โปรดเรียกฉัน..... ว่าคุณแม่ <<< คุณแม่!!! จริงหรอเนีย้ ความรูส้ กึ ทีค่ นส่วนใหญ่ทถี่ กู เรียกมักดีใจและตืน่ เต้น แต่กม็ บี างส่วนทีอ่ าจจะไม่ดใี จ เชือ่ หรือไม่วา่ ดิฉนั เป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นไม่ออก ไม่ใช่ว่าไม่ดีใจนะ แต่อาจยังตั้งตัวไม่ทันตากหาก เพราะไม่คิดว่าที่เราวางแผนจะเป็นจริงขึ้นมา หากพูดถึงเรือ่ งทีเ่ ป็นทีส่ ดุ ในชีวติ ผูห้ ญิงคนนึง ก็คงหนีไม่พน้ เรือ่ งการแต่งงานและการตัง้ ครรภ์ ทุกคนทีเ่ ป็นผูห้ ญิง (หรืออยาก เป็นผู้หญิง) คงมีความใฝ่ฝันไม่น้อยไปกว่ากัน แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดถามตัวคุณและสุดที่รักของคุณว่าเราพร้อมที่ท�ำให้ครอบครัว ของเราให้สมบูรณ์แล้วหรือยัง แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะส�ำรวจอะไรบ้าง ไปดูเช็คลิทต์ที่เราเตรียมให้กันเลยจร้า

เวลา

รายจ่าย

+ 5-25% จากสถิติแล้วการเลี้ยงดูบุตร 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 5-25% ดังนั้นจัดสรรปันส่วนกันซะให้ดี

แหล่งที่ให้ ค�ำปรึกษา

age 21-30

เพราะความอิสระ แบบส่ ว นตั ว จะลดลง เวลา พักผ่อนน้อยลง นี่แหละส่วนที่ ต้องเตรียมใจและยอมรับเพื่อ ปรับเวลารักษาสมดุลในชีวิต

นอกจากอาชีพหนอนหนังสือ ที่ ต ้ อ งกลายเป็ น อาชี พ เสริ ม ของคู่สมรสแล้ว ยังสามารถ รับค�ำแนะน�ำจากประสบการณ์ ตรงจากผู ้ ใ หญ่ ร อบข้ า งของ คุ ณ ได้ และที่ แ น่ น อนที่ สุ ด คื อ แพทย์ สู ติ น รี เ วชประจ� ำ โรงพยาบาลหรือคลีนิครับฝาก ครรภ์ที่คุณไว้วางใจ

วัยและ อายุขัย ช่ ว งวั ย ของคุ ณ แมที่ เ หมาะสม ต่อการอุ้มท้อง คือ อายุระหว่าง 21-30 ปี เพราะอายุทมี่ กั บอกกัน ว่าเป็นเพียงตัวเลขนี่แหล่ะ อาจ สร้างปัญหาขึ้นจริงๆ ได้ก็ตอน ตั้งครรภ์ เพราะผู้หญิงที่อายุมาก อาจเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคแทรก ได้งา่ ย หรือทารกเสีย่ งต่อการเกิด ดาวน์ซนิ โดรม และในกลุม่ พ่อแม่ ที่อายุมากจ�ำเป็นต้องให้คุณหมอ ดูแลครรภ์อย่างใกล้ชิด

การใช้ยา เมื่อวางแผนตั้งครรภ์แล้ว พ่อแม่ที่มี โรคประจ�ำตัวควรเข้ารับค�ำแนะน�ำ จากแพทย์เป็นพิเศษ เพราะยาบาง ประเภทอาจท�ำให้ตั้งครรภ์ยากหรือ อั น ตรายต่ อ ทารกในครรภ์ หรื อ หากไม่มีโรคประจ�ำตัวแต่มีอาการ ไม่สบาย ก็ไม่ควรซื้อยามาทานเอง ต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้น

อาหาร การกิน จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งงดและหลี ก เลี่ ย ง บุหรี่รวมถึงเครื่องดื่มมึนเมา เพราะจาก การศึกษาพบว่าควันบุหรี่ที่ได้รับไม่ว่าจะ สูบเองโดยตั้งใจหรือเป็นควันบุหรี่มือสอง ก็ตาม อาจมีผลต่อการแท้ง, การคลอด ก่อนก�ำหนด, การคลอดลูกน�้ำหนักตัวน้อย หรืออาจรุนแรงถึงการเสียชีวิตของเด็กใน ครรภ์ ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะไป ท�ำลายความแข็งแรงของอสุจิของพ่อและ ไข่ของแม่ ดังนั้นการได้รับอาหารที่ครบหมู่ โภชนาการและครบตามความต้องการของ ร่างกายเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยประมาณให้เพิ่ม ขึ้น 200-400 แคลอรี่ต่อวัน

การออกก�ำลังกาย ในสมัยก่อนไม่นิยมให้หญิงตั้งครรภ์ออกก�ำลัง กายเพราะจากความเชื่ อ ที่ ว ่ า อาจท� ำ ให้ ป ่ ว ย หรือไม่สบาย แต่การแพทย์ในปัจจุบันให้ความ ส�ำคัญกับการออกก�ำลังกาย นอกจากร่างกาย จะแข็งแรงแล้ว ขณะออกก�ำลังกาย/กายบริหาร ร่างกายจะหลัง่ ฮอล์โมนเอ็นโดฟินส์ ท�ำให้คณ ุ แม่ และคุณลูกมีความสุขแถมยังมีผลดีตอ่ การคลอด


1st Championship in Life! เส้นทางสู่ความส�ำเร็จจากเด็กขายลูกชิ้นทอด

สู่ แชมป์ The Voice ด้วยโค้ชแสตมป์!!!

BEGINNING STAGE ช่วงเริ่มต้นอาชีพ “สงกรานต์เขาเป็นคนสูช้ วี ติ ย้ายจากล�ำปางมาอยูท่ ี่ โคราช อยู่ตัวคนเดียว ต้องท�ำงานช่วยเหลือตัวเอง มาตลอด มีอะไรท�ำหมด เด็กเสิร์ฟ ครูสอนกีตาร์ คลาสสิค ก็ท�ำมาแล้ว

TURNING POINT The Voice contest : ตอนเจอโค้ชที่ดี จนกระทั่งเมื่อ 3 - 4 เดือนก่อนที่จะเข้าประกวด The Voice เขาขายลูกชิ้นทอดอยู่ “ผมขายลูกชิ้น อยู่ครับ” เชื่อว่าค�ำพูดประโยคนี้ ยังคงค้างคาใจ ใครหลายคน ที่ได้ชมการประกวดร้องเพลงใน รายการ The Voice Seasons 2 เกีย่ วกับทีม่ าทีไ่ ป ของ นักร้องหนุ่ม มาดเท่ห์ ทรงผมบาดใจแม่ยก ที่ชื่อ “สงกรานต์ - รังสรรค์ ปัญญาเรือน” ที่ขึ้นมา โชว์พลังเสียง ในบทเพลง เจ้าตาก ของคาราบาว จนเอาชนะใจ “โค้ช แสตมป์ อภิวชั ร์ เอือ้ ถาวรสุข” กดปุ่มเลือกเข้ามาร่วมทีม

FIGHTING MODE ช่วงที่แลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความฝัน “ถ้าได้เงินมาคงเอาไปให้แม่ และเอาไปคืนโค้ช แสตมป์ด้วย เพราะอาทิตย์สุดท้ายที่แข่งผมไม่มี เงินแล้ว เงินหมด..”

CHAMPIONSHIP STAGE สู่จุดเปลี่ยนแห่งผู้ชนะ ผลคะแนนจากทั่วประเทศก็ตัดสินให้ สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน เป็น The Voice คนที่ 2 ของเมืองไทย จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 8 พันคนทั่ว ประเทศ ได้รับรถยนต์โตโยต้า พร้อมเงินสด 1 ล้านบาท รวมทั้งเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัด ค่ายเพลงและรับประกันรายได้ 4.5 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

Coaching Attitude

: ทัศนคติของโค้ชแสตมป์ :

WINING STAGE จากใจผู้เอาชนะโชคชะตา “ส�ำหรับผมต่อไปจากนี้จะเดินทางสายนักร้อง อย่างเต็มตัว เพราะก่อนหน้านีข้ ายลูกชิน้ ไปด้วย และร้องเพลงไปด้วย ซึ่งหมอก็ยื่นค�ำขาดนาน แล้วว่าให้เลิกขายเพราะผมแพ้นำ�้ มัน แต่เพราะ ผมไม่มเี งินมากรุงเทพฯ ก็เลยต้องขายลูกชิน้ ต่อ นอกจากนี้ สงกรานต์ ยังยกเงินแชมป์ให้แม่ ปลดหนี้กว่า 1 ล้านบาท

“โค้ชแสตมป์” กล่าวว่า สงกรานต์เป็นคนมี ความสามารถ และเป็นคนที่จริงใจ ส่วนตัวอาจ จะพูดน้อย แต่ทุกสิ่งที่เขาท�ำ ได้บอกผ่านเสียง เพลงให้แก่ผู้ชมได้ฟังไปหมดแล้ว “สงกรานต์เป็นคนพูดน้อยมาก แต่ผมเชื่อ ว่าความสามารถทุกอย่างของเขาที่ทุกคนได้ เห็น มันแสดงออกมาผ่านเพลงที่ทุกคนได้ยิน ผมดีใจมากที่มีโอกาสได้เป็นโค้ชให้แก่คนเก่งๆ แบบนี้ ผมดีใจทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุน คนอย่างเขา เพราะทุกครั้งผมมองเขา จะเห็น แต่ความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น และความจริงใจ เหมือนกับที่ทุกคนได้เห็น”


5 Technic

to pick Your 1st Coach! สุดยอด!!! เทคนิค 5 ข้อ ส�ำหรับการเลือกที่ปรึกษา “คนแรก” ให้กับตัวคุณ? คุณสามารถบอกได้ว่าใครเป็น ที่ปรึกษา หรือผู้ฝึกสอน ชั้นสุดยอดของคุณ โดยสังเกตคุณลักษณะในการเลือกดังนี้

อย่าเลือกคนที่ชวนให้นึกถึง บริกรที่นอบน้อม ที่ปรึกษา ประเภทนี้มีจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาพยายาม ท�ำให้คุณรู้สึกสบายใจและมีความสุข และมักพูดในท�ำนองที่ว่า “อย่ากังวลไปเลย ไม่มปี ญ ั หาอะไรหรอก ไว้คอ่ ยจัดการกับเรือ่ งนัน้ ทีหลัง” คนพวกนีเ้ หมาะส�ำหรับให้บริการร้านอาหาร ไม่เหมาะกับ การเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ฝึกสอนคุณ

เลือกคนที่ท�ำให้คุณรู้สึกหวั่นเกรงนิดๆ ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ชั้นยอดมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับข้อแรก เพราะฉะนั้นจงมองหาคนที่… • จับตาดูคุณอย่างใกล้ชิด…คนที่พยายามท�ำความเข้าใจคุณ สนใจในตัวคุณ • พุ่งเป้าหมายไปที่การกระท�ำ…เขาจะไม่ค่อยเสียเวลาไป การพูดคุยสัพเพเหระ แต่จะลงมือท�ำ • ตรงไปตรงมา…บางครัง้ ตรงจนหน้าตกใจ เขาจะพูดความจริง เกี่ยวกับผลงานด้วยถ้อยค�ำที่ชัดเจน มันอาจจะแทงใจด�ำแต่ เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดี เพียงแค่เขาบอกข้อมูลที่จะช่วยให้ คุณพัฒนาตนเองได้เท่านั้น

เลือกคนที่ให้ค�ำแนะน�ำสั้นๆ แต่ชัดเจน ที่ปรึกษา ชั้นยอดส่วนใหญ่จะไม่พูดมาก ไม่อธิบายยาวเหยียด พวกเขาจะให้คำ� แนะน�ำสัน้ ๆ แต่ชดั เจนเพือ่ น�ำทางคุณไปสูเ่ ป้าหมาย

มองหาคนที่ชอบปูพื้นฐาน ทีป่ รึกษาทีด่ มี กั ทุม่ เวลาไปกับการปูพนื้ ฐานตรงทีด่ เู หมือนไม่สำ� คัญ แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจทีว่ า่ พืน้ ฐานที่ แข็งแกร่ง จะเป็น รากฐานให้กบั ทักษะในอนาคต ยิง่ ทักษะของคุณพัฒนามากเท่าไหร่ พื้นฐานก็ยิ่งมีความพัฒนามากขึ้นเท่านั้น

ถ้ามีคุณสมบัติเท่าเทียมกันทุกด้าน ให้เลือกคนที่อายุมากที่สุด การสอนถือเป็นทักษะเช่นกัน มันต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา คน ที่มีอายุมากกว่าอาจจะมีประสบการณ์ในบางเรื่องมากกว่า (คนที่ มีอายุน้อย) ดังนั้น ถ้าที่ปรึกษาทั้งหมดของคุณมีคุณสมบัติที่เท่า เทียมกันในทุกด้านให้เลือกคนที่มีอายุมากกว่า


1st Book

to talk about!

หนังสือเล่มแรกที่อยากแนะน�ำ

“จะเป็นอย่างไรถ้าโลกแบน (ปล.ไม่กลม)” โลกในทุกวันนี้และวันข้างหน้านั้นจะมีความเท่าเทียมกัน มากขึ้น จากดีกรีของกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ได้ เพิม่ พูนทวีพลังขึน้ ทุกวันเดือนทีผ่ า่ นพ้นไป โลกของเราทีก่ ลมเล็ก อยูอ่ ย่างทุกวันนีน้ นั้ จะเริม่ แบนขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยผูค้ นจากประเทศ สังคมต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศที่ขื่อว่า “ก�ำลังพัฒนา” นั้น ก�ำลังมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จนสามารถ ยกระดับตัวเองและประเทศ (ซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ที่สุดของสังคม ภายในรัฐ) ของตนเองให้ทัดเทียมอยู่ในระดับเดียวกับประเทศ ก�ำลังพัฒนาอื่นๆ ได้ เราจึงสามารถมองผ่านโลกที่เราก�ำลังอยู่นี้ได้ในหลายมิติ หากมองโลกผ่านสายตาของนักภูมิศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์ โลก (Earth) ในสายตาของเขา ก็เป็นโลกกลม มีการหมุนรอบ ตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ตอนนี้ ขอชวนเพื่อนมอง โลกจากมุมมองของนักสังคมศาสตร์ เราก็จะเห็นว่า โลกในสมัย โบราณ เป็นโลก (World) ทีม่ อี าณาบริเวณกว้างใหญ่ การติดต่อ ไปมาหาสูก่ นั เป็นเรือ่ งยากล�ำบาก โลกในสมัยต่อมาก็มขี นาดเล็ก ลง เพราะเทคโนโลยีได้เชือ่ มโยงเวลาและสถานทีท่ เี่ คยอยูไ่ กลกัน ให้เข้าใกล้กนั ยิง่ ขึน้ พอมาในสมัยนีใ้ นยุคศตวรรษที่ 21 (นับตาม ฝรั่ง) นอกจากโลกจะเล็กลงแล้ว ยังค่อยเริ่มแบนขึ้นด้วย นักสังคมศาสตร์เรียกปรากฏการณ์ความ เปลี่ยนแปลงนี้ว่า “โลกานุวัตร” หรือตามราช บัณฑิตฯ ว่า “โลกาภิวัตน์” หรือตามภาษาฝรั่ง ว่า “globalization” การที่ บ อกว่ า โลกของเรานั้ น แบนลงนั้ น หมายความว่ า อย่างไร หลายคนอาจจะสงสัย จึงขอตอบว่าโลกของเราที่เคย กลม ซึ่งเป็นเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดย เฉพาะในเรื่องของอ�ำนาจและหน้าที่ ดังเห็นได้จากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันนั้นมีนัยของระดับชั้น หรือขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) มีสังคม (หรือปัจเจคบุคคล) หนึ่งที่ก้าวล�้ำน�ำหน้า และมี อี ก สั ง คมหนึ่ ง ที่ เ ดิ น ก้ า วตาม มี ผู ้ อ อกค� ำ สั่ ง และมี ผู ้ ท�ำตาม สภาวการณ์เช่นนีเ้ ริม่ จะไม่เป็นเช่นนัน้ แล้ว ความสัมพันธ์ ที่เ กิ ดขึ้ น อั น เป็ น ผลพวงมาจากกระแสโลกานุ วั ต ร ที่ สั่ง สม ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ที่ต่างสังคมเริ่มมีการติดต่อกัน มีการรับรู้ถึง การคงอยู่ของกันและกัน และทวีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ ำ ท�ำให้ความสัมพันธ์และการรับรู้การมีอยู่นั้นเกิดการพึ่งพิง อิงกัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากกันและกันในด้านต่างๆ เป็น ไปในแนวราบมากขึ้น

หลายคนคงจะสั ง เกตได้ ว ่ า กระแสโลกานุ วั ต รที่ ถ าโถมเข้ า มานั้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อโลกที่เราอยู่ ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน การไหลผ่านถ่ายเทโดย เสรี ข องสิ น ค้ า และบริ ก าร รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ความรู ้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก การก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม และ ประสบการณ์จากกันและกันในระดับที่เพิ่มขึ้น แม้จะท�ำให้โลก มีความคล้ายคลึงกันในมิติทางวัฒนธรรม แต่ก็ท�ำให้โลกมีความ เท่าเทียมกันได้ ความเท่าเทียมกันนี้ เป็นผลมาพัฒนาการทางด้าน ความรู้ความสามารถของปัจเจกบุคคล ซึ่งย่อมประกอบเข้าเป็น ความสามารถทางการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งตรงกับเนื้อหา ในหนังสือเล่มที่ว่า ชื่อ “โลกของเรานั้นแบน (The World Is Flat โดย โธมัส ฟริดแมน (Thomas Friedman) นักข่าวคนดัง แห่งนิวยอร์กไทมส์” จากในหนังสือมีการพูดว่าการก้าวหน้าของ โลกปัจจุบันท�ำให้ “สนามแข่งขันได้ถูกปรับให้เท่ากัน” ดูเหมือน โลกแบนราบแต่ ไ ม่ ใช่ ท างกายภาพแต่ เ ป็ น มิ ติ ข องสนามแข่ ง ขั น ที่ทุกคน ทุกบริษัทและทุกประเทศมีความเท่าเทียมกัน สามารถ ฉกฉวยโอกาส รวมถึงใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ทุกรูปแบบจาก ทุกแห่งบนโลกนี้ ก�ำแพงและอุปสรรคที่เคยขวางกั้น ความร่วมมือ และการแข่งขันระหว่างกันค่อยๆ พังทลายลงจนพวกเราสามารถ ร่วมมือหรือแข่งขันกันได้ง่ายดายอย่างไม่เคยมีมาก่อน โลกในปัจจุบัน และอนาคต จึง “แบน” ไม่ได้ “กลม” อย่าง ที่เคยเป็น หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นน�ำ ทั่วประเทศ


Knowledge start with

Reading

ความรู้เริ่มต้นที่การอ่าน

ทักษะการอ่านหนังสือให้เร็วกว่าที่เคย SOAR เป็นเทคนิคการอ่านที่จะท�ำให้ อ่านหนังสือได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมาจากตัวย่อของ ขั้นตอน 4 อย่าง คือ Survey, Organize, Anticipate, Recite and Review ที่ Shepherd J.J. ได้คิดค้นขึ้น แต่ละอย่างจะมีความหมายว่าอะไรและท�ำให้อ่านเร็วขึ้นได้ยังไง ไปดูรายละเอียดกันเลย

- Survey ส�ำรวจหนังสือ

- Organize -

เรียบเรียงสิ่งที่ได้อ่านไปแล้ว

- Anticipate -

การส�ำรวจหนังสือมีประโยชน์ มากๆ เพราะท�ำให้เรารู้จักหนังสือ เล่มนี้มากขึ้น ดูแล้วรู้ได้คร่าวๆ ว่า อ่านแล้วเราจะได้อะไร ดั งนั้ น ทุ ก ครั้งก่อนอ่านหนังสือ เสียเวลาหยิบ หนังสือมาประมาณ 5 นาทีเพื่อดู องค์ประกอบเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยให้ เราเข้าใจได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะ เมื่อส�ำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาลงมืออ่าน สามารถอ่าน แบบคร่าวๆ ได้เช่นกัน โดยดูหัวข้อ เนื้อเรื่องและสรุปของแต่ละบทแบบ คร่าวๆ แล้วจับใจความหลักให้ได้กอ่ น

ระหว่ า งที่ เราอ่ า นเก็ บ ราย ละเอียด ให้ท�ำเครื่องหมายเน้น ประเด็นส�ำคัญๆ ของส่วนที่เรา อ่าน และจดย่อเอาไว้ในสมุดโน้ต ของเรา เพื่อจับใจความส�ำคัญ และเก็งข้อสอบไปในตัว อย่ า งไรก็ ต าม อย่ า ทิ้ ง ประเด็นรองต่างๆ ในเนื้อเรื่อง ให้ใช้ปากกาหรือไฮไลท์อีกสีย�้ำ ไว้ก็ได้ ถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยอ่าน ทบทวนตรงนี้อีกที

การคาดการณ์ผลล่วงหน้า เพื่ อ ทดสอบตั ว เองว่ า เราเข้ า ใจ ในบทเรียนมากแค่ไหน ด้วยการ ท�ำแบบฝึกหัดที่อาจแนบมาอยู่ ท้ายบท หรือถามเอง ตอบเองมัน ซะเลย การท�ำแบบทดสอบหลัง การอ่านจะช่วยให้การอ่านของ เรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เรา ได้รู้ว่าตรงไหนที่อ่านแล้วไม่เข้า หัวหรือหลงลืมไป ให้กลับไปอ่าน ทบทวนใหม่เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เข้าใจ จะได้ไม่เสียเวลาทบทวนทั้งหมด

คาดการณ์ล่วงหน้า

- Recite- Review -

ท่องจ�ำและทบทวน เมื่อ 3 ขั้นตอนแรกผ่านไป ด้วยดีจนแม่นเนือ้ หาครบทุกเรือ่ ง แล้ว ก็ได้เวลาท่องจ�ำประเด็น ส�ำคัญๆ ทีเ่ ราอ่านทัง้ หมด ซึง่ การ ท่องจ�ำหลังเข้าใจเนื้อหาจะช่วย ให้จ�ำง่ายกว่าเดิมมาก เพราะมี พื้ น ฐานความรู ้ อ ยู ่ ใ นหั ว แล้ ว นั่นเอง


short first

sleep

of the day

“งีบ” อย่างไรให้ “ฉลาด” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ยอดอัจฉริยะ

เลโอนาร์โด ดา วินชี จิตรกรระดับโลก

หลายๆ คนคงมีบ้างที่ง่วงจนต้องอยาก“งีบ”กัน โดยเฉพาะ ช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่เพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆ แต่ถึงอย่างนั้นตอน กลางวันกลับไม่ใช่เวลานอนซะนี่ แต่ไม่ใช่ว่าการงีบหลับจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ตรงกันข้าม การงีบ จะท�ำให้คุณๆ หัวดีขึ้นด้วยซ�้ำ แต่แน่นอนว่านั่นหมายถึงคุณแค่ “งีบ” ไม่ใช่การ “หลับ” ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การได้งีบหลับ เป็นเวลาสัก 20 นาที จะท�ำให้ความจ�ำคุณดีขึ้น และยังรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เพราะการงีบหลับก็เหมือนกับการพักให้สมอง ได้จัดการกับข้อมูลทั้งหลายที่คุณได้รับมาให้เรียบร้อยและพร้อม ส�ำหรับข้อมูลใหม่ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้คุณฉลาดขึ้นอย่างน่า อัศจรรย์! เช่นเดียวกันกับอัจฉริยะทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ระดับโลก หรือ ลีโอนาร์โด ดา วินชี ศิลปินอัจฉริยะ

ดังนั้นขอแค่ได้หลับสักงีบก็เพียงพอแล้ว


1st Benefit

of Using Facebook for paradiam shift in

World of Statistics ประโยชน์ของการใช้ Facebook กับการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทางสถิติ ในปัจจุบันสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของ เรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ การนัดหมายงาน ซึ่ง Facebook ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถ ติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทั้งในรูปแบบของข้อความและรูปภาพ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปัน (Learn and Share) ซึ่งกันและ กัน โดยทั่วไปมีลักษณะการใช้งาน Facebook อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. Personal Timelines เป็น Facebook ส�ำหรับใช้งานส่วน บุคคล ไม่ใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ โดยต้องใช้งาน ภายใต้ชื่อเฉพาะบุคคล และมีรายละเอียดเกีย่ วกับคนๆ นัน้ เช่น วันเกิด สถานศึกษา ทีท่ ำ� งาน ประเทศ ซึ่งรองรับสมาชิกได้ เพียง 5,000 คนเท่านั้น

2. Facebook Pages เป็น Facebook ส�ำหรับใช้เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ขายสินค้า เพื่อความบันเทิงหรือแนะน�ำหน่วยงาน สถานที่ท่องเที่ยวโดยมีการเชื่อมต่อผู้คนเข้ากับหัวข้อที่ตนสนใจ เช่น ธุรกิจ องค์กร หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งรองรับสมาชิกได้ไม่ จ�ำกัดจ�ำนวน นอกจากนี้ Facebook ยังสามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลได้ ถูกต้องและครบถ้วนในการท�ำโครงงานของนักเรียนหรือการท�ำวิจัย ในชั้นเรียนของครู หรืออาจารย์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ครู ม อบหมายให้ นั ก เรี ย นท� ำ โครงงานเพื่ อ ส� ำ รวจเจตคติ ต ่ อ การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ นักเรียนสามารถใช้ Facebook มาช่วย ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้มีความหลากหลายและมีข้อเท็จจริง มากกว่าการสัมภาษณ์จากนักเรียนแต่ละคนโดยตรง ท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ สามารถน�ำไปวิเคราะห์แนวโน้มหรือท�ำนายผลได้ชัดเจนและแม่นย�ำ มากยิ่งขึ้น นอกจากการใช้ Facebook ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว ในชั้นเรียนก็ได้มีการน�ำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม ข้อมูลมาให้นักเรียนฝึกจ�ำแนกประเภทของข้อมูล วิเคราะห์และ น�ำเสนอข้อมูลที่ได้ในรูปแบบของตาราง กราฟแท่งหรือกราฟเส้น โดยนักเรียนสามารถใช้ Facebook เป็นช่องทางในการน�ำเสนอ ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือศึกษาค้นคว้าเนื้อหาจาก เอกสารหรือวีดิทัศน์ที่ครูมอบหมายก่อนเข้าเรียนในคาบถัดไป

ต่อไปผู้เขียนจะขอน�ำเสนอประโยชน์ของการใช้ Facebook กับการส�ำรวจข้อมูลแบบเก่า ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการส�ำรวจทางสถิติแบบปกติและแบบใช้ Facebook

แบบปกติ

แบบใช้ Facebook

การเก็บรวบรวมข้อมูล

สามารถส�ำรวจข้อมูลได้โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกต เป็นต้น และ มีปฏิสัมพันธ์ได้เมื่อพบกับกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น

สามารถส�ำรวจข้อมูลได้โดยไม่ต้องไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ แม้ไม่ได้พบกับกลุ่มตัวอย่าง

จ�ำนวนข้อมูล

อาจจะได้จ�ำนวนไม่ครบตามที่ต้องการ และอาจเกิดการสูญหายของข้อมูล เช่น กรณี ส่งไปรษณีย์แล้วไม่ได้รับข้อมูลกลับมา

ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกกว่า แบบปกติ สามารถเพิ่มหรือลดจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง หรือจ�ำนวนข้อมูล ได้ตรงตามความต้องการ

ข้อมูลที่ได้อาจไม่น่าสนใจและเปลี่ยนแปลง ได้ยาก เนื่องจากต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง

ข้อมูลที่ได้มีความน่าสนใจมากกว่าข้อความทั่วไป เพราะสามารถใส่รูปภาพ หรือแสดงความรู้สึกได้ และยังสามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลได้ง่ายกว่า

เวลา

ใช้เวลาในการนัดหมาย การเดินทางไปส�ำรวจ และการรับ-ส่งข้อมูล

ไม่เสียเวลาในการนัดหมาย การรับ-ส่งข้อมูล เนื่องจาก สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทาง Facebook ได้โดยตรง

ค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์เพื่อ นัดหมาย หรือสัมภาษณ์ การส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ การเดินทางไปเก็บข้อมูล

มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบปกติ เพราะสามารถ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook ได้ตลอดเวลา

ข้อมูลที่ได้ยังเป็นข้อมูลดิบ ซึ่งต้องน�ำมา วิเคราะห์อีกครั้งด้วยการลงมือวิเคราะห์เอง ก่อนน�ำไปแปลผลเพื่อน�ำเสนอต่อไป

Facebook Pages จะมีการนับจ�ำนวนคนที่มากด like หรือเห็นข้อความที่มีการตอบโต้อย่างชัดเจน ผู้ใช้สามารถ วิเคราะห์ และน�ำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิแท่งและกราฟเส้น โดยใช้ข้อมูลเฉพาะ (feature) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ประเด็น

ลักษณะของข้อมูล

การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล


ตัวอย่างของการน�ำเสนอข้อมูล ในรูปแผนภูมิแท่งและกราฟเส้น

เปรียบเทียบจ�ำนวนการกดถูกใจ และการเข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

เปรียบเทียบจ�ำนวนการถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ข้อมูลในแต่ละวันของเดือน

แสดงร้อยละของข้อมูล ด้าน เพศ ช่วงอายุของคนที่ เข้าถูกใจ Facebook Pages

Idea incentive : ผลประโยชน์ที่ได้รับ

จากตัวอย่างการใช้ Facebook ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล พบว่า Facebook Pages สามารถ น�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลของ คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ ผ่านแผงควบคุมส�ำหรับผู้ ดูแล (Admin Panel) ที่ปรากฏบน Facebook เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยผู้ดูแล Facebook Pages สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ คนทีเ่ ข้ามากด Like ได้หลากหลายรูปแบบ จ�ำแนก ตาม เพศ ช่วงอายุ จ�ำนวนคนที่เข้ามาชม ท�ำให้ ง่ายต่อการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล อีกทั้งยัง สามารถติดตามการกด Like หรือ การกด Share ได้อีกด้วย โดยข้อมูลที่รวบรวมได้ มีเพียงผู้ดูแล (Admin) Facebook Pages เท่านั้น จะทราบ ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อน�ำไปปรับปรุง Facebook Pages ให้บรรลุความต้องการของตนเองได้

สุดท้ายนี้ Facebook ถือเป็นช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ได้ สะดวกมากขึ้น ตั้งแต่การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การน�ำเสนอข้อมูลและการแปลความหมาย เพื่อ น�ำเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไป อีกทั้ง Facebook ยั ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งข้อมูล ซึง่ เป็นทักษะ ที่นักเรียนควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการ เรียนรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้น ในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน และนอกห้องเรียน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม 1. Facebook สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2557, จาก http://tonyahn.com/2012/02/2012-Facebook-statistics-new-data-revealed-ipo-filing 2. Facebook สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557, จาก https://www.facebook.com/help/175644189234902 3. Fun Math with IPST สืบค้นเมื่อ 12 มกราคม 2557, จาก https://www.Facebook.com /FunMath WithIpst? fref=ts 4. Ipst Thailand สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2557, จาก https://www.Facebook.com/photo.php?fbid= 617904338245958&set=pb.145276782175385.-2207520000.1389944047.&type=3&theater 5. Mathtalent สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557, จาก https://www.Facebook.com/MathTalent sk =insights&section=navPeople https://www.facebook.com/help/175644189234902/ 6. ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. (2551) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว

นายสุบรรณ ตั้งศรีเสรี นักวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. E-mail: sutan@ipst.ac.th


24

Interview x Coach

Secret of Successful Billionaires Paijit Manasilp : ____ คุณไพจิตร มานะศิลป์

สูตรลับความส�ำเร็จ ธุรกิจพันล้าน ทายาทรุ่นที่ 2 ห้างคลังพลาซ่า

มุ่งมั่น ตั้งเป้าหมายใหญ่ ท�ำให้ส�ำเร็จ

Work Hard Set Target High

Get through it!


Interview x Coach

25

คุณไพจิตรช่วยแนะน�ำตัวสัน ้ ๆ ให้กบ ั ผูอ้ า่ นฟังนิดนึงครับ ผมไพจิตร มานะศิลป์ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่คลังพลาซ่า และก็ เ ป็ น กรรมการผู ้ จั ด การที่ บ ริ ษั ท คลั ง คาซ่ า ครั บ คลั ง คาซ่ า ก็ คื อ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโคราช ตอนนี้มีอยู่สองโครงการหลักๆ โครงการแรกก็ คื อ หมู ่ บ ้ า น เดอะเวนิ ส พาร์ ค และก็ อี ก อั น หนึ่ ง ก็ จะเป็นโครงการ City Link Condo ซึง่ เป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกใจกลาง เมืองโคราชครับ อยากให้แบ่งปันประสบการณ์ดา้ นการศึกษา หรือชีวต ิ ใน วัยเรียนให้ผู้อ่านฟังครับ ผมเกิ ด ที่ โ คราช โตที่ โ คราช เรี ย นอั ส สั ม ตั้ ง แต่ ป.1-6 ม.1-6 เรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังจากนั้นก็เข้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์ พอจบแล้วก็ไปต่อ interior ที่ญี่ปุ่นครับ อะไรคือเป้าหมายในชีวิตที่ท�ำให้คุณไพจิตรท�ำธุรกิจอยู่ ทุกวันนี้ เป้าหมาย จริงๆ แล้วก็คือความสุขของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่คลัง ก็คือเราได้เห็นรอยยิ้ม ได้เห็นความสุขของลูกค้า อย่างลูกค้าบางคนโตขึ้น มากับคลังพลาซ่า ปีนี้คลังเนี่ย 57 ปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนที่ โตทีโ่ คราชก็จะผูกพันกับคลังมาตลอด ก็เป็นความสุขของเราครับ ทีท่ ำ� ให้ ทุกคนมีความสุขที่ได้มาที่คลังครับ เวลาท�ำงานทัง้ ธุรกิจค้าปลีกเองหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรือ่ งทีเ่ ซอร์ไพรส์ทส ี่ ด ุ ในเรือ่ งของการท�ำงานทีค ่ ณ ุ ไพจิตร พบเจอคือ จริงๆ แล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ส�ำหรับการท�ำงานแล้วก็จะมี ยิ่งช่วงนี้มี ทุกวันนะครับ เพราะว่าเราปรับปรุงคลังอยู่ตอนนี้เนี่ย ซึ่งเราเพิ่งเปิด เฟตแรกไปเมื่อวันที่ 1 เมษา ก็จะมีเรื่องให้เราแก้ไขปัญหาอยู่ทุกๆ วัน ถ้าเราท�ำงานแล้วเนี่ย มันก็จะเกิดปัญหา เจออุปสรรคอยู่เรื่อยๆ นอกจาก ว่าถ้าไม่ทำ� งานก็จะไม่เจออุปสรรค เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งกลัวครับ “อุปสรรค ปัญหามีไว้แก้” เพราะฉะนัน้ เราก็แก้ไขปัญหา ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ ไตร่ตรองก็จะสามารถแก้ปญ ั หาได้ทกุ ปัญหา ทุกปัญหามีทางแก้ มีทางออก ก็ต้องใช้สติในการแก้ปัญหาครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีและเรื่องของนวัตกรรม เข้ามามีผลต่อ การท�ำธุรกิจในปัจจุบัน อย่างกรณีธุรกิจของคลังเอง หรื อ ว่ า การบริ ห ารจั ด การของคุ ณ ไพจิ ต รเองมี ก ารน� ำ เทคโนโลยีมาใช้อย่างไรบ้างครับ ในส่วนของธุรกิจ ตอนนี้จริงๆ แล้วของคลัง ได้เริ่มค่อนข้างเยอะ เราเริ่มตั้งแต่เรื่องการสะสมแต้มเรามีบัตรสมาชิกมา 18 ปีแล้ว ซึ่งเร็วกว่า กรุงเทพฯ เยอะนะครับ ก็มีการดูประวัติข้อมูลลูกค้า มีการเรียงล�ำดับ มีการให้ล�ำดับความส�ำคัญของลูกค้า ท่านใช้จ่ายส่วนไหนชอบส่วนไหน ซือ้ อันไหนเป็นประจ�ำ ส่วนไหนทีไ่ ม่คอ่ ยได้ซอื้ พวกนีจ้ ะน�ำมาประมวลผล และก็เรามีแฟนเพจของคลังพลาซ่าตอนนี้ 5 พันกว่าคนแล้ว ซึ่งเป้าหมาย เราปลายปีก็ต้องหมื่นสองหมื่น ก็พยายามจะใช้ประโยชน์ในตรงนี้ แล้วก็ ในส่วนของแผนกหนังสือ ตอนนี้เริ่มทดลองใช้ไปบางส่วนแล้ว ถ้าท่าน มาที่แผนกหนังสือของคลัง จะมีจอโปรเจคเตอร์ มีจอ LED อยู่ แล้วเป็น ทัชสกรีน ถ้าลองทัชสกรีนลงไปนะว่า อยากได้หนังสือ ยกตัวอย่างเป็น แฮร์รี่พอตเตอร์ เล่มสาม ก็คลิกเข้าไป มันจะขึ้นมาว่าอยู่ที่แถวที่สามชั้นที่ สี่ เหลืออยูส่ ามเล่มอะไรอย่างนีน้ ะ่ ครับ ก็ตอนนีก้ เ็ ริม่ ๆ ท�ำแล้วนะครับ และ เนื่องจากผมแต่งงานแล้ว มีลูกชายสองคน เรียนที่กรุงเทพก็เป็นโรงเรียน นานาชาติสามภาษา เรียนภาษาจีนด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แต่ลูกๆ อยู่ที่กรุงเทพ ภรรยาก็ดูแลลูกที่กรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นผมจะ ใช้เวลาวันท�ำงานอยู่ที่โคราช แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่กรุงเทพฯ กับ

อุปสรรคปัญหามีไว้แก้

ทุกปัญหามีทางแก้ มีทางออก ก็ต้องใช้สติในการแก้ปัญหาครับ ครอบครัว เพราะฉะนั้นช่วงวันที่ท�ำงานก็จะพยายาม Skype กับลูกกับ ภรรยา ก็จะพยายามใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ได้เห็นหน้าด้วยแล้วก็ ไม่เสียเงิน! คุณไพจิตรมีประสบการณ์ด้านธุรกิจมากี่ปีแล้ว น่าจะ 15 ปีแล้วครับ ตั้งแต่จบมาจากญี่ปุ่น นอกจากเรื่ อ งของธุ ร กิ จ แล้ ว คุ ณ ไพจิ ต รมี ส ่ ว นไหนที่ ไ ด้ แบ่งปันได้ท�ำร่วมกับสังคมโคราชบ้างครับ จริงๆ แล้วในส่วนของ CSR การช่วยเหลือสังคม จริงๆ ก่อนหน้านี้ คลังท�ำมานานแล้ว ตั้งแต่คุณพ่อผมคุณแม่ผม ท�ำมาตลอดเพียงแต่เรา ไม่ได้ PR PR มันเป็นส่วนนึงของ CSR เพราะท� ำแล้วไม่มีใครรู้ ก็ต้อง แอบประชาสัมพันธ์ด้วย แต่จริงๆ แล้วประชาสัมพันธ์หรือไม่ มันไม่เกี่ยว ขอให้เราได้ทำ� ได้มกี ารตอบแทนคืนสูส่ งั คม ในส่วนของคลังเยอะมากนะครับ มีแบ่งปันจักรยานให้นอ้ งยืมเรียน ของเรามีโครงการจักรยานยืมเรียนนะครับ แล้วก็บริจาคจักรยานทุกๆ ปี ท�ำมาสิบกว่าปีแล้ว มีโครงการบริจาคหนังสือ ให้นอ้ งๆ ส่วนใหญ่เราจะท�ำเกีย่ วกับการศึกษา สร้างตึกให้กบั โรงเรียน สร้าง หลายอย่าง บริจาคห้องน�้ำ บริจาคโน่นบริจาคนี่ เราท�ำมาตลอด แต่ในส่วนที่ ได้ผลวงกว้างขึน้ ก็เมือ่ สามสีป่ ที แี่ ล้วทีญ ่ ปี่ นุ่ มีสนึ ามิ ตอนนัน้ ผมเป็นกรรมการ หอการค้าก็ได้ร่วมกับทางประธานหอและก็เครือข่ายเพื่อสังคมในโคราช จัดตัง้ โครงการ Korat for the World ขึน้ มาก็มกี ารรวบรวมเงินการบริจาค ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะเอาไปช่วยเหลือคนญีป่ นุ่ ตอนสึนามิ แล้วก็จากเงินจ�ำนวนนัน้ เรามีการท�ำโครงการกีตา้ ร์คลาสสิค ก็ได้มาอีกล้านกว่าบาท จนถึงปัจจุบนั นี้ เราหาเงินได้ประมาณสามล้าน เราก็มีการแจกจ่ายมีทั้งช่วยน�้ำท่วมที่ กรุงเทพตอนนั้นเราก็บริจาค ตอนที่มีไฟไหม้ที่ปักธงชัยตอนนั้นเราก็แบ่ง เงินไปบริจาค หลายๆ อย่างที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็พยายามเข้าไปช่วย นะครับ ปัจจุบันก็ยังมีเงินเหลืออยู่ในโครงการอีก 3-5 แสน ตรงนี้เราก็เป็น กองทุนไว้ก่อน พอมีเหตุอะไรขึ้นมาเราก็สามารถเข้าไปช่วยได้ทันที


26

Interview x Coach

อยากทราบว่าในมุมมองของนักธุรกิจ คุณไพจิตรคิดว่า สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจปัจจุบันควรตระหนักถึงมากที่สุดคือ อย่างที่ผมบอกนอกจากผลก�ำไรที่นักธุรกิจท�ำแล้ว ท�ำธุรกิจต้องหวัง ผลก�ำไรใช่ไหม ไม่งนั้ ก็ไม่รจู้ ะท�ำไปเพือ่ อะไร แต่นอกเหนือจากนัน้ ก็คอื เรือ่ ง สังคม อย่างที่ผมบอกว่าการตอบแทนคืนสู่สังคมเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดนะ ครับ เพราะว่าเราไม่สามารถอยูค่ นเดียวได้เรายังมีสงั คมรอบข้างอยู่ เพราะ ฉะนัน้ การตอบแทนคืนสูส่ งั คมก็เป็นอีกทางหนึง่ ทีจ่ ะส่งผลให้เราอยูร่ ว่ มกับ สังคมได้อย่างมีความสุขครับ ท�ำงานเยอะขนาดนี้ คุณไพจิตรมีการให้ค�ำนิยามความ ส�ำเร็จในชีวิตว่ายังไงบ้างครับ การท�ำงานนอกจากความส�ำเร็จในด้านตัวเลขการขายนะครับ ก็ต้อง มีความส�ำเร็จในด้านครอบครัว ก็จะต้องมีคุณภรรยาที่คอยเป็น Back up ทีด่ ี คอยเป็นก�ำลังใจให้ เพราะเนือ่ งจากอย่างทีเ่ ล่าให้ฟงั ชีวติ ของผมจะไม่ ค่อยเหมือนคนอืน่ จะไม่ได้อยูก่ บั ครอบครัวตลอดเวลา วันท�ำงานก็จะอยูท่ ี่ โคราช เสาร์-อาทิตย์ก็อยู่กับครอบครัว ก็จะพยายามใช้เวลากับครอบครัว ให้ได้มากที่สุด วันเสาร์ก็จะพาเด็กๆ ไปออกก�ำลังกาย วันอาทิตย์ก็จะท�ำ กับข้าวทานกันที่บ้านหรือ ออกไปข้างนอกไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดบ้าง แล้วแต่สมควรนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะพยายามให้เวลากับครอบครัวให้ได้ เยอะที่สุด เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่เราให้กับเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าคน อื่นนะครับ ก็ต้องประสบความส�ำเร็จในครอบครัวด้วยไม่งั้นก็ไม่ถือว่า ประสบความส�ำเร็จ ถ้าชีวิตครอบครัวล้มเหลว ชีวิตการงานประสบ ความส�ำเร็จก็คงจะไม่สมบูรณ์ อีก 20 ปี คุณไพจิตรมองตัวเองเป็นยังไง 20 ปีข้างหน้าก็คงเห็นผมไปเที่ยวรอบโลกแล้วครับ ก็คงจะไปเที่ยว ในที่ๆ เราไม่มีโอกาสได้ไปตอนนี้ เนื่องจากช่วงนี้อย่างที่บอกท�ำงานเกือบ ทุกวัน โทรศัพท์ผมเปิด 24 ชัว่ โมง เวลาทีห่ า้ งมีปญ ั หา ห้างจะไม่เหมือนกับ การท�ำธุรกิจอื่นนะครับ กลางคืนอาจจะมีไฟดับหรือว่ามีขโมยเข้ามาหรือ เปล่าเราไม่รู้ หรือมีเหตุการณ์ที่ตอนนี้เราปรับปรุงอาจจะมีปัญหาจุดโน้น จุดนี้ ช่างก็ตอ้ งติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับ เพราะงัน้ อาจจะไม่ได้มเี วลา เยอะเหมือนคนอืน่ เวลา เวลาขายดีคอื วันหยุด เราหยุดไม่ได้นะครับ เพราะ ฉะนั้นไม่เหมือนคนอื่น ท�ำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ ปีหนึ่ง 365 วัน เพราะว่า ห้างไม่มีปิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นชีวิตก็จะไม่เหมือนคนอื่น เพราะฉะนั้นก็ วางแผนอีก 20 ปีกค็ งจะรีไทร์นะ่ ครับ แล้วก็ให้สง่ ไม้ตอ่ ให้รนุ่ ต่อไปมาดูแล ก็คงจะไปพักผ่อนไปเที่ยวไปใช้เวลาที่เราเสียไปในช่วงนี้ อยากให้ฝากข้อคิดดีๆ กับ SME ไทยหรือว่าในฐานะที่คุณ ไพจิตรอยู่ในหอการค้าเอง อยากให้ฝากข้อคิดดีๆ ให้กับ SME ไทยเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการเข้าสู่ AEC จริงๆ แล้วลืมแนะน�ำไปว่า ผมเป็นรองประธานหอการค้าปัจจุบันนี้ แล้วก็เป็นประธาน YEC โคราช เป็นชมรมเกี่ยวกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในโคราช เพราะฉะนั้นในส่วนของ AEC เนื่องจากผมศึกษาตรงนี้มา ค่อนข้างเยอะ และเสียดายโอกาสของนักธุรกิจไทยของนักธุรกิจโคราช ที่จะมีโอกาสในการเปิด AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้เนี่ย ปีหน้าแล้วนะครับ เวลาเหลือไม่เยอะแล้ว เพียงแต่ว่าประเทศไทยรัฐบาล ไทยไม่ค่อยให้ความส�ำคัญกับตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเอง นะครับ ท่านต้องเข้ามาหาข้อมูลในหอการค้า เรามีข้อมูลให้ท่านค่อนข้าง เยอะนะครับ เข้ามาเลย มาติดต่อหอการค้านะครับ เรามีหน่วยพยากรณ์ เศรษฐกิจของโคราชเราที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ แล้วก็พยายามเรียนภาษา ให้เยอะขึ้น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว พยายามหาภาษาที่สาม ให้ได้นะครับ ประเทศอื่นเขามีช่อง AEC บ้านเรายังไม่มี ก็น่าเสียดาย นะครับ อย่างตอนเนี่ยผมให้ลูกชายเรียนเป็นโรงเรียนสามภาษานะครับ มีทงั้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนนะครับ เป็น Thai Chinese เพราะ

ถ้าชีวิตครอบครัวล้มเหลว ชีวิตการงาน ประสบความส�ำเร็จ ก็คงจะไม่สมบูรณ์

ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะติดต่อธุรกิจได้ เพราะว่านอกจาก โอกาสที่จะเข้ามาแล้ว มันยังมีความเสี่ยงที่จะเข้ามากระทบกับธุรกิจของ ทุกคนๆ นะครับ มันไม่ได้มีผลบวกอย่างเดียว รัฐบาลไทยให้ความรู้แต่มี ผลบวกๆ ทุกคน อ้าวก็ดสี ิ เปิดก็ดี แต่จริงๆ แล้วผลลบเข้ามาค่อนข้างเยอะ ธุรกิจแม้กระทั้งธุรกิจห้างสรรพสินค้าค้าปลีกเนี่ย ท่านทราบหรือไม่ว่า อินโดนีเซียเนี่ย จาการ์ตาที่เดียวมีห้างสรรพสินค้ามากกว่า 100 ที่นะครับ บ้านเราเนี่ยถือว่าน้อยมากๆ ที่สิงคโปร์บนถนนเส้นเดียวเนี่ย มีมากกว่า 20 ห้าง บ้านเรานีถ่ อื ว่าน้อยมากๆ กรุงเทพเรามีกที่ เี่ อง ใช่ไหมครับ เพราะ ฉะนั้นโอกาสที่จะมีผลกระทบกับเราค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นต้องหา ข้อมูลไว้เตรียมตัวรับมือดีๆ ยังมีโอกาสเปิดกว้างอีกเยอะ ท่านสามารถที่ จะไปท�ำธุรกิจในต่างประเทศได้นะครับ มีช่องทางต่างๆ เริ่มง่ายๆ ก็เริ่ม เข้ามาที่หอการค้า อยากให้คุณไพจิตรอธิบายความเป็นตัวเอง อาจจะ 3 ค�ำ สั้นๆ เพื่อฝากเป็นข้อคิดหรือเป็นทัศนคติที่จะบอกต่อกับ คนโคราชครับ ในส่วนตัวเองที่ยึดถือมาตลอดก็คือจะต้องมีความมุ่งมั่น และก็มีการ ตัง้ target ให้สงู เข้าไว้ เพราะว่าในเมือ่ เรามีความต้องการทีจ่ ะท�ำอะไรแล้ว เนีย่ พยายามตัง้ target ไว้ ตัง้ เป้าหมายให้ได้แล้วก็ไปให้ถงึ นะครับ เพราะ งั้นเราต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งเป้าหมาย และต้องท�ำให้ส�ำเร็จครับ


28

Education Experience x Coach

Scholarship Student from Korat in Oxford:

ฐาปกรณ์ ภู่ล�ำพงษ์ จากเด็กโคราช สู่นักเรียนทุน ที่ออกซฟอร์ด Thapakron Pulampong

ผม ก�ำลังศึกษาอยู่ ณ University of Oxford สหราชอาณาจักร ใน ระดับปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ ของเครื่องเร่งอนุภาค Particle Accelerator Physics ผมเป็นเด็กธรรมดา ครอบครัวมีฐานะปานกลางค่อนไปทางไม่ พอ ผมไม่อายเลยที่จะบอกว่า พ่อผมเป็นช่างตัดผม แม่เป็นช่างเสริมสวย ทั้งสองเป็นลูกชาวนาโดยแท้ อาจจะบอกได้ว่าผมโชคดีที่ได้เติบโตในช่วงที่ ครอบครัวก�ำลังสร้างเนือ้ สร้างตัว ได้เห็นการต่อสู้ ซึมซับ เข้าใจความล�ำบาก ของพ่อกับแม่ จุดเปลี่ยนของผมที่เริ่มเลิกมองชีวิตแบบเด็กๆ คือ ตอนสอบเข้า ตอน สอบก็พอท�ำได้ แต่รวู้ า่ ไม่ได้ทำ� ให้ดที สี่ ดุ แล้วก็รสู้ กึ กังวล พอลูกกังวล ก็คณ ู สิบเข้าไปจะได้ความกังวลของพ่อแม่ มันเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ จ็บปวด เพราะผม รู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้ ความที่ผมไม่อยากมีความรู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ ได้ เพราะท�ำมันไม่เต็มที่ ผมก็ตงั้ ใจเรียนและกลับบ้านอ่านหนังสือทุกวัน จน ติดเป็นนิสัย จากนั้นผมก็จบม.ต้นที่ราชสีมาวิทยาลัยด้วยเกรด 4.00 ตั้งแต่ ตอนม.3 ผมมีเป้าหมายทีจ่ ะจบปริญญาเอก มีดร.น�ำหน้าชือ่ และต้องจบต่าง ประเทศ แต่ดว้ ยฐานะทางบ้านคงไม่มที างทีจ่ ะเป็นไปได้ แต่ผมก็หาหนทาง และสอบชิงทุนรัฐบาล รับจ้างเรียนตัง้ แต่ม.4 จนถึงตอนนีเ้ รียนปริญญาเอก จริงๆ แล้วผมเป็นเด็กธรรมดา แต่เพราะผมต้องท�ำอะไรด้วยตัวเอง ต้องใช้ จ่ายอย่างประหยัด ต่อสู้ชีวิตในระดับหนึ่ง (ซึ่งเทียบไม่ได้กับการต่อสู้ของ พ่อกับแม่) ที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส�ำเร็จมากกว่า พ่อผมเขียน ติดผนังไว้ว่า ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคน ซึ่งนั่นก็เป็นความจริง ผมสนุกไปกับการเรียน อ่านหนังสือ... หลายคนอาจจะถามว่าจะท�ำ ยังไงให้สนุก ผมมีเทคนิคนิดหน่อยคือ ผมเป็นคนชอบเล่นเกมแบบผ่าน ด่าน เวลาอ่านหนังสือและท�ำข้อสอบผมก็จะคิดซะว่า นี่เป็นการเล่น เกมผ่านด่าน ข้อสอบก็เหมือนกับหัวหน้าใหญ่ที่มักจะต้องใช้ทักษะมาก ทีส่ ดุ พอเราอ่านหนังสือท�ำความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามอาจารย์ เตรียม ตัวอย่างมากพอ การสอบก็จะท�ำให้เราสนุก ส�ำหรับคนไทยหลายคนอาจ ไม่กล้าถามค�ำถามกับอาจารย์ ตอนผมได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงคัดเลือกผมให้เข้าค่ายฤดูร้อนที่ CERN ผมได้มี โอกาสเรียนรูม้ ากมายรวมทัง้ ข้อคิดทีไ่ ด้จากศาตราจารย์ Lindua ทีบ่ อกว่า ไม่มคี �ำถามใดทีเ่ ป็นค�ำถามโง่ๆ จะมีกแ็ ต่ค�ำตอบโง่ๆ เท่านัน้ โดยส่วนตัวผม ชอบถามหลังเรียนวิชานัน้ เสร็จแล้ว เพราะจะมีเวลาให้ถามและอาจารย์จะ

มีเวลาคิดค�ำตอบให้เราได้ดีกว่าถามระหว่างที่เรียนอยู่ และเป็นเทคนิคดีๆ ส�ำหรับคนที่ยังไม่กล้าถามเวลาเรียน การเรียน หลายคนคงมีวิชาที่ตัวเองไม่ชอบ และอาจท�ำได้ไม่ดี เพราะ ไม่เข้าใจ แต่จากค�ำกล่าว Don’t hate what you don’t understand อย่าเพิ่งไปเกลียดอะไรที่เรายังไม่เข้าใจ จริงๆ แล้วโลกนี้ไม่ได้มีอะไรยาก เลย เพียงแต่เรายังไม่เข้าใจมันเท่านั้นเอง ก่อนพี่น้องตระกูล Wright จะ คิดประดิษฐ์เครื่องบิน มนุษย์เคยคิดว่าการบินบนท้องฟ้าเป็นสิ่งที่เป็นไป ไม่ได้ ในความคิดของผม การท�ำอะไรให้ได้ผล ประสบความส�ำเร็จ เราต้อง ก�ำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่จะท�ำมันให้ส�ำเร็จ และเวลา ลงมือท�ำ ผมยึดหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนานั่นก็คือ อิทธิบาทสี่ ฐานสู่ ความส�ำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะคือความพอใจ ยินดีที่จะท�ำ วิริยะคือ ความเพียร ท�ำให้บ่อย จิตตะ คือความคิด คิดถึงเป้าหมายของเราอย่าง มัน่ ใจ และวิมงั สา คือความไตร่ตรอง ตรวจสอบการท�ำตามแผนทีว่ างไว้ การตั้งเป้าหมายผมจะตั้งไว้หลายระดับ เช่น ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว โดยเป้าหมายระยะกลางและสั้นจะมีความยืดหยุ่นได้บ้าง และขึ้นกับเป้าหมายระยะยาว เช่น ระยะยาวคือ เรียนจบต่างประเทศ การเตรียมตัวด้านภาษา เราก็จะตั้งระยะกลางให้สอบผ่าน เช่น คะแนน IELTS 7.0 ส�ำหรับยื่นที่ Oxford และระยะสั้นคือการอ่านหนังสือ ท�ำข้อสอบเก่าๆ ให้ได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละวัน ซึ่งระหว่างลงมือท�ำต้อง ใช้อิทธิบาททุกๆ ระยะ และมีการแก้ไขหากท�ำไม่ได้ตามเป้า เท่านี้เรา จะสามารถท�ำส�ำเร็จ จากเป้าหมายระยะสั้น กลาง และยาว ตามล�ำดับ สุดท้ายเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา อยากเก่งอะไร ก็ท�ำสิ่งนั้นให้ มาก อย่างอ่านเก่ง ก็ต้องอ่านมาก สนุกกับสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น ดูสารคดี อ่านหนังสือ แต่ข้อเสียของบ้านเราคือ การมีรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ไม่ ค่อยจะประเทืองปัญญาเท่าไร ที่ Oxford คนทีน่ เี่ ขาสนุกกับการอ่านหนังสือ มาก เพียงสังเกตจากบนรถโดยสาร ส่วนใหญ่จะพกหนังสือมาอ่านระหว่าง ทาง ส่วนทีวกี ต็ อ้ งเสียเงินซือ้ อย่างเดียว เราทุกคนทีเ่ กิดมาสมบูรณ์เหมือน กันหมด สุดท้ายอยู่ที่ตัวเราจะเลือกเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางใด


34

Momies x Coach

Ways to Hurt Your Kids

เอาความฝันตัวเอง มายัดเยียดให้ลูก จนบางครั้ง ลืมมองว่าความฝันของลูกคืออะไร (แต่ถ้าฝันเหมือนกันก็สนับสนุน กันให้เต็มที่ไปเลย)

เปรียบเทียบลูกตัวเอง กับคนอื่น (โดยเฉพาะลูกของ คนอื่น) เสมอ โดยไม่ได้มองว่า ลูกของตัวเองมีอะไรดีบ้าง

มองสิ่งที่ลูกชอบ หรือถนัด เป็นสิ่งที่ไร้สาระและไม่มีค่า

by did not mean to!

10 วิธีท�ำร้ายลูก (โดยไม่รู้ตัว)

สร้างแรงกดดัน ในการเรียนและยัดเยียด ห้องเรียนอัจฉริยะให้

ให้ลูกเอาเวลาไปใช้แต่กับ การเรียนกวดวิชาเพื่ออนาคต ของลูก โดยไม่ให้เวลาลูกท�ำ ในสิ่งที่อยากท�ำ

เชื่อว่าการท�ำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเข้าโรงเรียนดัง จะท�ำให้ ลูกมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ ในชีวิตมากกว่าคนอื่นเสมอ

เชื่อว่าเกรดหรือผลการเรียน คือตัววัดผลสู่ความส�ำเร็จ ในการท�ำงาน โดยไม่ดู ที่ความสามารถ ในการท�ำงานจริงๆ

ปกป้องลูกจากปัญหา และอุปสรรคทุกอย่างในชีวิต โดยลืมนึกไปว่าตัวเอง ไม่ได้จะอยู่ค�้ำฟ้า

อยากให้ลูกท�ำอาชีพที่คิดว่าดี มีความมั่นคง และร�่ำรวย ในสายตาตัวเอง โดยไม่สนใจ อาชีพหรือสิ่งที่ลูกอยากจะท�ำ

คิดว่าลูกตัวเองถูกเสมอ ไม่ฟังหรือไม่สนใจค�ำพูด ของคนอื่นนอกจากลูก ของตัวเอง ให้ท้ายลูกเสมอ


36

Lifestyle x Coach เรื่อง : puenx

Beard Style Hipster Beard : หนวดเคราเย้ายวนใจ

ปลุกความเป็นชายในตัวคุณ ด้วยการไว้หนวดให้อนิ เทรนกับแฟชัน่ Hipster Beard โดยต้นแบบมาจากชาวฮิพสเทอร์ในย่านบรู๊คลิน แฟชั่นนี้จะเพิ่มเสน่ห์ให้ กับตัวคุณท�ำให้สาวๆ หลงไหลในความเข้มปนเซอร์ไปกับหนวดและเคราของคุณ เป็นเทรนที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ ส�ำหรับที่สนใจก็ลองชั่งใจดูนะครับ ว่าจะเดินตามเทรนดีไหม ส�ำหรับผมแล้วคิดว่าน่าสนใจไปอีกแบบเพิม่ ความคมเข้ม และเท่ให้กบั ตัวเองดีแต่อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดให้ดนี ะครับบางครัง้ อาจจะ เลยจุดที่เรียกว่าเซอร์ไปเลยก็ได้ครับ :)

ข้อดีข้อเสียของการไว้หนวดเครา ตาม Hipster Beard Styles

เข้ม คม แมน ขรึม น่าเกรงขาม เซอร์ เพิ่มบารมี เพิ่มเสน่ห์

CR. : http://fortheloveofbeardedmen.tumblr.com/

ดูสกปรก ไม่เนี๊ยบ ดูแก่


40

Creative x Coach

Suggestion to play : ข้อแนะน�ำที่น่าใช้ใน Pinterest Pinterest เป็น social media เกาะกระแสเฉพาะกลุ่ม มาจากค�ำว่า Pin + Interest Pinterest เปรียบเสมือน Board ที่ช่วยแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ จากที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งทุกๆ คนช่วยกัน Pin สะสมและแลกเปลี่ยนทั้งภาพและวีดีโอจากเว็บที่เราชอบ แถมยังใช้เป็นพื้นที่ในการโชว์ผลงานของ ตัวเองได้อกี ด้วย จากดีไซน์ทเี่ รียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานไม่ได้ยงุ่ ยากอะไร ก็ดเู ป็น Social Media ที่เหมาะกับคนที่ชอบเรียนรู้ทั้งหลาย เพื่อหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ใส่ตัว


Creative x Coach

41

สร้างบอร์ดแยกประเภท ให้ครอบคลุมและชัดเจน ขั้นแรกเราจะแบ่งไว้เป็นหมวดๆ เช่น อันนี้แฟชั่น อันนี้เพลง อันนี้ภาพถ่าย อันนี้ภาพวาด แต่หลายๆ คน จะใช้วิธีแบ่ง sub set ลงไปอีกเป็น อันนี้ภาพถ่ายใต้น�้ำ อันนี้ภาพถ่ายบนอวกาศฯ ยอมเสียเวลาสร้างบอร์ดซัก นิด แล้วแยกประเภทให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหา *อยากแนะน�ำให้ทุกคนใช้วิธีสร้างบอร์ดแล้ว Pin ดีกว่าการกดไลค์ไว้ เพราะการกดไลค์ไว้ ทุกๆ อย่างจะ ไปกองอยู่ในหัวข้อ Like หมด และท�ำให้ไม่สะดวกเวลา กลับมาดูอีกครั้ง*

ถ้าเป็นไปได้ อย่าพยายามกด follow all board กับทุกคน ใช้ระบบ suggest ให้เป็นประโยชน์ หลังจากเเรา Pin ลงไปบนบอร์ดแล้ว เมื่อ โหลดเสร็จ เว็บจะท�ำการ suggest เพื่อนที่ได้ Pin ภาพเดียวกับเราไว้ในบอร์ดตามชือ่ ของเขา *โปรด* อย่ามองข้ามเขา กดเข้าไปเลย เพราะคุณอาจพบ งานเจ๋งๆ หรืองานอีกแขนงหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็น ก็ได้ เป็นวิธีเสาะหาคน follow ใหม่ๆ ได้อย่างดี

ทุกๆ คน มีหลายมุมที่เราไม่รู้ บางคนอาจมี Board มากมาย จนครอบครุมถึงทุกๆ เรือ่ งในชีวติ ของเขา ผมจึง อยากแนะน�ำว่าให้นั่งไล่ follow ทีละบอร์ดดีกว่า อย่าง ตัวอย่างที่ยกมา เขามีงานออกแบบห้องพินไว้เพียบ [ฝั่ง ซ้าย] แต่เมื่อไล่ๆ ลงมาล่างๆ เต็มไปด้วยเสื้อผ้ารองเท้า [ฝั่งขวา] ซึ่งบางอย่างมันไม่มีประโยชน์กับตัวเราเสียเลย

Pinterest มีอะไร มากกว่าที่คิด คนหลากหลายอาชีพหันมาใช้ Pinterest ท�ำให้ข้อมูลมีความหลาก หลายมาก ทัง้ เทคนิคลดน�ำ้ หนัก+ออกก�ำลังกาย / DIY ของต่างๆ ตัง้ แต่งาน ปัน้ ยันเย็บปักถักร้อย / วิธแี ต่งภาพด้วย photoshop+วาดรูป / Life Hack ต่างๆ ที่ท�ำให้ชีวิตง่ายขึ้น/ Mv เจ๋งๆ ที่ไม่เคยเห็น หรือเพลงที่ไม่เคยฟัง / การเลือกของขวัญหรือวิธที ำ� ของขวัญต่างๆ / ข่าวสาร / Infographic เกีย่ ว กับผลประกอบการหรืองานรีเสิร์ชของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ / ภาพตลกๆ และ รูปโป๊ ซึ่งหลายๆ อย่างถ้าไม่ได้อยู่ในหัวข้อหลัก อาจต้องใช้วิชามา เสิร์ชกันหน่อย

follow ไปเยอะๆ ไม่ต้องอะไรมาก แต่อาจจะส�ำลักข้อมูล หรื อ ตาลายเอาได้ ต้ อ ง จัดสรรการนั่งอ่านให้ดี

ฟีเจอร์ ที่คุณอาจไม่รู้ Pinterest ไม่ใช่แค่แปะภาพเท่านัน้ แต่เมือ่ คลิกเข้าไปแล้วจะลิง้ ค์กลับ ไปที่ต้นฉบับ คนจึงนิยมเอา tutorial มาแปะ แถม Pinterest ยังสามารถ แปะ youtube / Vimeo / soundcloud ได้ทันที และสามารถดูและฟัง จากหน้าเว็บได้เลย โดยไม่ต้องลิ้งค์กลับไปต้นฉบับให้วุ่นวาย สามารถสร้าง บอร์ดที่สามารถแชร์ข้อมูลเพื่อดูพร้อมกันกับเพื่อน และยังสร้างข้อมูลลับ เพื่อดูคนเดียวได้อีกด้วย

อย่างสุดท้าย คนที่ใช้ Chrome หรือ Firefox มี add-on ชื่อว่า “Pin it” ซึง่ ฝังตัวอยูบ่ นแถบบราวเซอร์ เพียงคลิกเดียวก็ทำ� ให้เราสามารถ Pin ภาพหรือวีดีโอบนหน้าเว็บที่เราก�ำลังเปิดอยู่ได้ทันที โดยไม่ ต้องเอา url ไปใส่ไว้ในเว็บให้ยุ่งยาก และภาพหรือวีดีโอเหล่านั้น ก็จะลิ้งค์กลับมาที่หน้าเว็บนั้นอีกด้วย ถือว่าสะดวกสบายมากๆ


42

Hobby x Coach เรื่อง : puenx

Green Hobby

Terrarium : โลกในขวดแก้วใบเล็ก

Credit : pinterest : terrarium Terrarium การท�ำสวนขวดโดยบรรจุอยู่ในภาชนะที่ มีก�ำแพงล้อมรอบ ส�ำหรับสวนถาดจะไม่นับรวมเป็น Terrarium นะครับ สวนขวดจะมี 2 ลักษณะคือสวนขวดแบบเปิด (Open Terrarium) และสวนขวดแบบปิด (Closed Terrarium) ความ น่าหลงใหลจะต่างกันขึ้นอยู่กับภาชนะ พืชที่ใช้ในการปลูกและของ ประดับเพิ่มเติมตามสไตล์ของแต่ละท่าน โดยสวนขวดแบบปิด จะให้บรรยากาศคล้ายๆ ป่าดิบชื้นมีกลิ่นไอของบรรยากาศยามฝน ตกเนื่องจากมีละอองน�้ำเกาะตามขวด ส่วนประกอบของ Terrarium : รดน�้ำด้วยละออง Fog < พืช,อุปกรณ์ตกแต่ง < ดิน < มอสแห้ง,ขี้เลื่อย (กันดินไหล) < ถ่านบด (ดูดกลิ่น) < กรวดเล็ก (รองรับน�้ำ)

จะเห็นได้ ว่ าส่ วนประกอบของสวนขวดไม่ ไ ด้ ห ายากเลย สามารถท�ำได้เองที่บ้านเพิ่มความสดชื่นสบายตาตามพื้นที่ต่างๆ ของบ้ า นหรื อ แม้ ก ระทั้ ง ข้ า งโต๊ ะ ท� ำ งานการจั ด ก็ ไ ม่ ไ ด้ ย ากและ วุ่นวายจนเกินไปหาเวลาว่างๆ วางมือถือแล้วมานั่งจัดสวนในสไตล์ ตัวเองดูกันนะครับ :)

* เพิ่มความเก๋ด้วยโมเดลจิ๋วตามแบบที่ชอบ * จัดได้กับโหลหรือขวดเก่าๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน * สวนขวดแบบเปิดให้อารมณ์คล้ายการปลูกต้นไม้ในกระถาง * สวนขวดแบบปิดก็เก๋ไปอีกแบบ * ส่งเป็นของขวัญในวาระต่างๆ ก็เฟี้ยวไม่เบา


52

Health x Coach เรื่อง : RabbitRx

Doctor Help me Please? ใครก็ได้เรียกหมอที! EP.1 : ยาคุมแก้แฮงค์

A : พี่คะ! เอายาคุมอะไรก็ได้ถูกๆ ค่ะ ถูกที่สุด!! B : น้องกินเองรึเปล่าคะ?? A : กินเองค่ะ กินแก้แฮงค์เวลาหนูกินเหล้า กินแล้วมันสดชื่น B : มันไม่ได้ช่วยนะคะ ไม่เกี่ยวกันเลยจ๊ะ B : ยาคุมก�ำเนิดเป็นฮอร์โมนเพศใช้ส�ำหรับการคุมก�ำเนิดจ้า

ณ ร้านยา แห่งหนึ่ง

แก้แฮงค์ใช้ตัวอื่นดีกว่าไหมคะ^^ A : เอาอันนี้แหละพี่ หนูเคยกิน มันดี มันหาย เอาอันนี้แหละค่ะ B : หนูจะกินแบบนี้ไม่ได้นะคะ พี่ไม่ค่อยอยากให้หนูใช้เลย B : พี่อยากแนะน�ำอาการข้างเคียง บางตัวก็ท�ำให้น�้ำหนักเพิ่ม สิว ฝ้า ปวดหัว B : ต้องใช้ให้ต้องถูกนะ ไม่ใช่อยากกินก็กินได้เลยนะจ๊ะ A : จริงเหรอคะ แต่หนูจะเอา เอาอันนี้แหละ หนูเคยกิน B : เออแต่ตัวนี้เอาไปกินหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ช่วยในการ คุมก�ำเนิดนะ ถ้าหนูกินกว่าจะออกฤทธิ์เต็มที่ต้องใช้เวลาสัก 2 อาทิตย์ B: ถ้าให้ชัวร์เมื่อคืนมีเพศสัมพันธ์มาต้องใช้อีกตัวนะจ๊ะ ไม่งั้นอาจจะ....ท้องเลยน๊า!! A: จริงเหรอคะพี่ แล้วหนูต้องกินตัวไหน?? B: อ้อแสดงว่ามีเพศสัมพันธ์มานะ ไม่ต้องเขินๆ B: ถ้าจะใช้ตอนนี้คงต้องเป็น “ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน” นะคะ เอาเป็นว่าวิธกี ารคุมก�ำเนิดบนโลกใบนีม้ หี ลากหลายวิธี ซึง่ แต่ละอย่างก็มขี อ้ ดี ข้อเสียแตกต่างกันออกไป ทางทีด่ ที สี่ ดุ ที่ แนะน�ำ คือการใช้ถุงยางอนามัย สนุกได้ปลอดภัยไม่ติดโรค-ไม่ตั้งครรภ์ หากอยากเพลิดเพลินกินยาคุมทุกวันเพิ่มความ มัน่ ใจก็เลือกไป แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การแนะน�ำของแพทย์และเภสัชกร กรณีสดุ ท้ายท้ายสุดทีอ่ ยากให้ใช้ นัน่ คือยาคุมฉุกเฉิน เก็บไว้ใช้เมื่อเข้าตาจน ฉุกเฉินจริงๆ สมชื่อยาแล้วกันนะคะ^^

ยาคุม ฉุกเฉิน

ยาคุม ปกติ ข้อดี • ประสิทธิภาพ 95-99 % • ปลอดภัย ง่าย สะดวก • ประจ�ำเดือนมาสม�่ำเสมอ • ราคาถูกกว่ายาคุมแบบฉุกเฉิน • ลดการปวดประจ�ำเดือน • ลดอาการก่อนมีรอบเดือน หงุดหงิดก้าวร้าว

ข้อเสีย • ต้องกินทุกวัน ตรงเวลา • มีผลข้างเคียง คลื่นไส้ อาเจียน น�้ำหนักเพิ่ม

ข้อดี • ป้องกันการท้องได้ทันที • ใช้ง่าย กินแค่ 2 ครั้ง • เหมาะกับการมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน

ข้อเสีย • ประสิทธิภาพต�่ำ 75-85% • ต้องกินใน 24-72 ชม. หลังมีเพศสัมพันธ์ • อาจเกิดการท้องนอกมดลูก อันตรายถึงชีวิต • ห้ามใช้เกินเดือนละ 2 ครั้ง • ผลข้างเคียงมาก คลื่นไส้ อาเจียน เลือดออกประปริดกระปอย


46

Food+Chef x Nutritionist

Almond Crusted

Salmon: แซลมอน x อัลมอนด์

By Chef Bus


Food+Chef x Nutritionist

47

ส่วนผสม

ขัน ้ ตอนการท�ำ • • • • • • • •

หั่นพาสลี่กับอัลมอนด์แล้วน�ำมาคลุกให้เข้ากัน โรยเกลือ, พริกไทยลงบนเนื้อปลาแซลมอนแล้วน�ำไปชุบไข่แดง (ชุบเฉพาะด้านตรงข้ามของหนังปลา) น�ำปลาแซลมอนที่ชุบไข่แดงมาคลุกอัลมอนด์กับพาสลี่อีกที (คลุกเฉพาะส่วนที่ชุบไข่) เสร็จแล้วน�ำไปทอดด้วยไฟอ่อนๆ ใส่น�้ำมันมะกอกเล็กน้อย (ใช้กระทะเทฟล่อน) เน้นทอดให้หนังปลากรอบ และเน้นด้านที่ชุบไข่, อัลมอนด์, พาสลี่ ให้สุขพอประมาณ เพื่อให้ไข่, อัลมอนด์, พาสลี่ ติดกับเนื้อปลา จากนั้นน�ำไปอบในเตาอบประมาณ 5 นาที เพื่อให้ส่วนกลางของเนื้อปลาสุก ระหว่างนั้น หั่นมันฝรั่งเป็นแว่นหนา ประมาณ 1 cm จากนั้นน�ำไปต้มในน�้ำเกลือให้สุก แล้วน�ำมาทอดอีกที หยอดน�้ำมันมะกอกลงในกระทะ โรยเกลือ, พริกไทย ลงบนมันฝรั่งเล็กน้อยทอดให้เหลืองกรอบ ต้มน�้ำให้เดือดแล้วน�ำบร็อคโคลี่ไปลวก เสร็จแล้วน�ำมาผัดรวมกับผักโขมและเนย แล้วโรยเกลือ, พริกไทย น�ำมันฝรั่ง, ปลาแซลมอนมาจัดวางบนจาน แล้วตกแต่งด้วยบร็อคโคลี่และผักโขม


50

Tech & Innovation x Coach

Lesson Learned 2013 12 Hot IT Star up

Entrepreneurs:

“บทเรียนทางธุรกิจในปี 2013 จาก 12 ผู้ประกอบการชื่อดังของไทย” บทความนี้เป็นบทความพิเศษ ของคุณจอมทรัพย์ (ลิงค์) สิทธิพิทยา โดย ได้ขอให้บรรดาพี่ๆ เพื่อนๆ เหล่าเจ้าของกิจการด้านไอทีมาแชร์บทเรียนทาง ธุรกิจทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ได้เรียนรูส ้ ำ� หรับปีทผ ี่ า่ นมา และ แบ่งบันในเว็ป thumbsup.in.th เลยน�ำมาแบ่งปันต่อในคอลัมส์ไอที x Coach ของเราโดยสรุปได้ดังนี้ครับ 3. Jay Jootar, chairman at The VC Group “บทเรียนธุรกิจที่ส�ำคัญที่สุดของผมในปีที่ผ่านมาก็คือ พนักงานที่ดีคือ สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท และบริษัทจะได้รับคุณค่านั้นก็โดยการรับ ฟังความคิดเห็นดีๆ ของพนักงานในเรื่องต่างๆ และเอาความคิดดีๆ มา กลั่นกรองผสมผสานกับความคิดของเจ้าของกิจการให้เกิดการผสมผสาน ที่ลงตัวและเป็นแนวทางที่ดีของบริษัทในอนาคต อย่างน้อยๆ ในธุรกิจ เทคโนโลยีต้องยอมรับว่าคนที่เด็กกว่าย่อมได้เปรียบในแง่ของการได้รับรู้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ไม่ถูกข้อจ�ำกัดของความรู้เก่าที่เคยมีหรือเครื่องมือเก่าที่ เคยใช้ ดังนั้นเจ้าของกิจการเทคโนโลยี (หรือแม้ธุรกิจด้านอื่นๆ) ควรต้องเปิด รับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ และน�ำสิ่งที่ดี ที่เหมาะกับธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการก�ำหนดทิศทางของบริษทั ทีผ่ า่ นมาบริษทั ผมได้แนวคิดดีๆ มากๆ หลายๆ 2. Kavin (Mickey) Asavanant, founder & CEO of Noonswoon “บทเรียนที่ส�ำคัญมากๆ ของผมปีนี้ ก็คือบทเรียนเรื่องของ “ทีมงาน” ว่าคนที่เรา อย่างจากน้องๆ หลายๆความคิดได้มีส่วนมาก�ำหนดทิศทางที่ส�ำคัญของบริษัท จะเลือกเข้ามาอยู่ในทีมด้วยนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญมากๆ ในแต่ละบริษัท หรือในแต่ละทีม ก็มี ในปีหน้าและปีต่อไปผมจะหาวิธีให้น้องๆ ได้มีเวทีเสนอความคิดนี้มากขึ้นให้ มุมมองและ culture ทีแ่ ตกต่างกัน บางคนชอบคนทีม่ รี ะเบียบ แบบแผน ต้องรูว้ า่ อีกฝ่าย บริษัทเราได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้ง” ท�ำอะไร ต้องมาตรงเวลา ออกตรงเวลา บางทีมชอบสบายๆ มาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าจะต้อง ท�ำอะไรให้เสร็จ ก็ถงึ ไหนถึงกัน เราต้องรูว้ า่ สไตล์ของเราเป็นอย่างไร อย่างน้อยรูต้ วั เอง 4. Worawoot Ounjai, founder of Office Mate “Biggest lessons learn in 2013 ของผมนั้น คือ การใช้ Social เวลาจะท�ำงานกับใคร หรือชวนใครเข้ามาร่วมด้วยจะได้ชวนคนที่เหมาะกับเรา Startup จากประสบการณ์ของตัวผมนั้น ส่วนมาก Startup ที่จะตายไป ไม่ได้ Network มาใช้ในขบวนการสื่อสาร และสั่งงานในการบริหารจัดการ เป็น ตายจากคู่แข่ง แต่จะตาย เพราะทีมงานที่ไปด้วยกันไม่ได้หละครับ เมื่อไหร่ที่เรา สิ่งที่ถูกน�ำมาใช้อย่างได้ผลในปี 2013 ที่ผ่านมาครับ.. ไม่ว่าจะด้วย Line หรือ ได้ทีมงานที่ท�ำงานเข้ากันได้ มีเป้าหมายเหมือนกัน สละโอกาสอื่นๆทั้งหมด และลงเรือ Facebook เราสามารถทะลุขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของการสือ่ สาร การควบคุมติดตาม ล�ำเดียวกันแล้วนัน้ มุมมองว่าเราจะท�ำงาน Startup นีเ้ พือ่ ใครมันก็จะเปลีย่ นไป มันไม่ใช่ ผลได้งา่ ยและเร็วกว่าในอดีตมาก..ชึง่ เรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ ได้เพราะ Technology และ แค่ตัวเราเองเพียงเท่านั้นแล้ว เวลาที่ผมรู้สึกท้อ หรือขึ้เกียจขึ้นมา ใบหน้าของทีมงานคน Lifestyle ของคนที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาไป..เราเพียงแต่ต้องประยุกต์ปรับใช้ให้ อื่นๆของผม ก็จะลอยขึ้นมา งานของเรานั้น มันไม่ได้กระทบกับตัวเราคนเดียวอีกต่อไป สอดคล้องกับวิธีคิดและวิธีการท�ำงานของทีมเท่านั้นครับ ผลก็คือ เราสามารถ มันยังกระทบกับทีมงานคนอื่นๆด้วย ว่าเขาก็ฝากความหวัง และอนาคตของเขาอยู่ที่เรา เห็นปัญหาและแก้ปัญหาได้แบบ realtime กันทีเดียว ขณะเดียวกัน ทีมที่ เหมือนกัน พอคิดได้อย่างนี้ อุปสรรคจะเยอะขนาดไหน ยังไงก็ต้องสู้เต็มที่ ท�ำเพื่อตัวเอง ท�ำงาน ก็จะเข้าใจปัญหาของฝ่ายอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วย..ส่งผลให้ Team Spirit ขององค์กรดีขึ้นด้วยครับ” พลังนั้นน้อยกว่าท�ำเพื่อคนอื่นๆ เยอะมากๆ ครับ” 1. Shakrit Chanrungsakul, founder & CEO of Fireoneone “บทเรียนส�ำคัญทางธุรกิจในปี 2013 ผมยกให้เรื่องของ “คน” … ซึ่งมีทั้งที่น่า ประทับใจมากและน่าเสียดายมาก … เห็นได้ชัดว่าโอกาสในการพัฒนาตัวเองระหว่างคน ที่เก่งจริงและคนที่ดูมีทีท่าว่าจะเก่งนั้นยังมีโอกาสต่างกันอยู่เยอะ ซึ่งปัจจัยด้านทัศนคติ ที่ดี, ความอดทนและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในงานและตัวของเขาเองจะส่งผลถึง โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ … ปีนไี้ ด้เข้าใจอย่าง มากว่าคนทีจ่ ะก้าวหน้าไปถึงจุดหมายกับคนทีจ่ ะติดหล่มทางความคิดนัน้ เขาเดินทางต่าง กันอย่างไร หวังว่าต่อจากนีไ้ ปจะได้เอาความรูน้ มี้ าช่วยชีท้ างให้นอ้ งๆ รุน่ ต่อไปได้เห็นและ เรียนรู้โดยตรง จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันอีกหลายปี”


Tech & Innovation x Coach

51

5. Nikki Assavathorn, founder of MeetNLunch & founder of Avalable “สิง่ หนึง่ ทีน่ กิ กีว้ า่ ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ของการท�ำ Startup คือ เรือ่ งทีมค่ะ ยิง่ โดย เฉพาะถ้าเราเป็น non-technical CEO แล้ว คนที่มาเป็น programmer และ CTO ให้กบั เรานัน้ ส�ำคัญมาก ยิง่ บริษทั เล็กแล้ว คนทีเ่ ข้ามาต้องเก่งจริงและมีประสบการณ์ จริง เพราะถ้าเราได้แต่จำ� นวนพนักงาน แต่ไม่มใี ครเก่งจริงหรือเคยท�ำมาก่อนก็จะไป ไม่รอดค่ะเพราะมันไม่มีเวลามานั่งเรียนรู้ Startup เล็กๆต้องมาแข่งกับบริษัทที่ได้ fundingใหญ่ๆ มากมาย คู่แข่งเราไม่ได้อยู่ระดับประเทศ แต่เป็นระดับโลกค่ะ” 6.Nopphorn Danchainam, founder & CEO of Digio Thailand “บทเรียนธุรกิจส�ำคัญส�ำหรับผมปีนขี้ อยกให้หนังสือ “Rework” ครับ Rework เป็นหนังสือที่ผมชอบมากเป็นพิเศษ เพราะประสบการณ์กับสิ่งที่อยู่ในหนังสือ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน และคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางทีเ่ หมาะกับลักษณะของ Startup บ้านเรามากกว่าแนวทางที่นิยมกันเช่นการ Raise Fund ใน Early Stage (ช่วง ตั้งตัว) คือพยายามท�ำให้มีก�ำไรตั้งแต่วันแรกที่ท�ำธุรกิจด้วยทุนที่มีอยู่หรือไม่มีเลย ไม่เช่นนั้นต่อให้มีเงินทุนมากมาย แต่เราจะขาดองค์ประกอบของการท�ำธุรกิจที่ ถูกต้อง การท�ำ Bootstrapping มีความหมายมากกว่าเรื่องใช้เงินให้น้อย แต่ มันคือการสะสมความพร้อมของทีมงาน ประสบการณ์ ทักษะ แผนธุรกิจ ซึ่งเป็น แนวทางทีเ่ ครียดน้อยกว่าการทีม่ เี งินแต่ยงั ไม่รวู้ า่ จะท�ำอะไรแล้วจะประสบผลส�ำเร็จ แน่นอน และเมื่อเราสามารถ Bootstrapping ธุรกิจไปพร้อมๆ กับการเป็น Lean Startup นั่นหมายถึงทุกๆ สิ่งที่เราลงแรงท�ำลงไปนั้นมีความหมายและเป็นการ ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุด แปลว่าเราจะเป็น Low Burn Startup ที่มีโอกาสด�ำเนิน ธุรกิจอย่างมีความสุขมากกว่า” *ขยายความเพิ่มเติม ค�ำว่า Bootstrapping คือ การช่วยเหลือตัวเองครับ ใช้เงินของตัวเองที่มีอยู่เป็นเงินหมุนเพื่อท�ำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ครับ คือ การใช้ เงินส่วนของผู้ถือหุ้นในการด�ำเนินกิจการในช่วงเริ่มต้นท�ำธุรกิจ 7. Natavudh Pungcharoenpong, co-founder & CEO of Ookbee Hire great people, Build a core team. — You need a core team who you can depend on creating something significant. The team should be able to adapt to changing market condition. And it’s always a good idea to hire a great people even you still don’t know what role they will be filled in your team. There were many times at Ookbee when the good people we hired ended up doing a totally different thing from what we initially hire him for. Great people is an asset and will definitely contribute a solutions to problems wherever you put them in. Be creative and have time to think. — ”that”s what everyone else is doing” It is easy for everyone in the startup community to get fought up to that thinking. While it’s true that doing so will get things done, it would probably also put you in the same position as everyone else. In order to achieve something different, we need to do things differently. Find some alone time to think. When you are working hard meeting people, replying e-mails, talking on the phone. Suddenly, a week has gone without time to actually think. In some case, new ideas come from doing or experiencing something different. For example, some of my best ideas has come from visiting new places or meeting people from a different field of work. Know what make you happy and commit to doing it. — Building your startup, doing something you love and building product you are passionate about, I believe, is one of life”s greatest rewards.

ยืดหยุ่นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ยืดหยุ่นไม่ได้เลย ก็คือ “เวลา” เพราะทุกครั้งที่มีการปรับ เปลี่ยนเรื่องเวลา มักมีผลกระทบกับสิ่งอื่นๆ ตามมาเสมอ แต่คนส่วนใหญ่กลับ ท�ำอะไรตรงกันข้าม ไปเน้นเรื่อง งาน และ เงิน มากกว่าเวลา ซึ่งนั่นท�ำให้เกิดผล ในแง่ลบระยะยาว การพยายามเปลี่ยนจากการจัดเวลาให้เพียงพอกับงาน กลาย เป็นจัดงานให้พอดีกับเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราพยายามท�ำในปีที่ผ่านมา คือ เอาเวลาเป็น ตัวตั้ง แล้วเอางานเข้ามาใส่ ซึ่งแม้มันจะเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถท�ำได้ perfect ดีภายในระยะเวลาอันสั้น แต่มันก็เป็นการท�ำงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามล�ำดับ ผลสรุป รวมของปีทผี่ า่ นมาจึงเป็นทีน่ า่ พอใจมาก และปีหน้าเรามัน่ ใจว่าจะท�ำให้ได้ดกี ว่าเดิม ปรับเปลีย่ นระบบการท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาในระยะยาวมักจะเป็นเรือ่ งยากกว่าการ แก้ไขปัญหาระยะสั้น แต่เมื่อท�ำได้แล้ว ความส�ำเร็จนั้นก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ” 9. Vachara Aemavat, founder & CEO of Computerlogy “Certain personality types are luckier because they behave in a way that maximizes the chance for good opportunities. By being more outgoing, opening to the new ideas, following hunches, and being optimistic, lucky people create possibilities.” 10. Thanachot Wisuttismarn, founder & CEO of Infographic Thailand Product Market Fit ส�ำคัญที่สุด – สมัยท�ำ Memblr พยายาม Sales และ Marketing อย่างมาก แต่ไม่เคยได้รับความสนใจ – แต่พอท�ำ Infographic ไม่เคย ต้องท�ำ ทั้ง Marketing และ Sales ไม่เคยต้องวิ่งหาลูกค้าเลย Be the 1st of Mind – ถ้าเราสามารถท�ำให้ผู้คนเชื่อมั่น และคิดถึงเราเป็นอันดับแรกในธุรกิจของเราได้ หลังจากนั้น ง่ายนิดเดียว เราก�ำลังอยูใ่ นยุคของ Multi-option คือ มีตวั เลือกสินค้า และบริการทีห่ ลาก หลาย – ให้เลือกตลาดที่เราเชี่ยวชาญ เน้นท�ำมันให้ดีจริงๆ ก็พอแล้ว – ที่ส�ำคัญ การตั้งชื่อ ที่บอกถึงความเชี่ยวชาญ ยิ่งดี เค้าจะได้มั่นใจ Power of Connection – รูอ้ ะไรก็ ไม่สำ� คัญเท่ารูจ้ กั ใคร – ถ้าเราได้รจู้ กั คนทีถ่ กู ต้อง ทีเ่ ป็น key ของธุรกิจเรา แล้ว หลังจากนัน้ ง่ายนิดเดียว Work with Customer as same team – ท�ำงาน กับลูกค้า เหมือนเราเป็นทีมเดียวกัน – ท�ำงานเหมือนท�ำงานของตัวเอง เมือ่ งานออก มาดี ลูกค้า ก็จะช่วยบอกต่อ ท�ำให้ ไม่ต้องหางานเองเลย Cashflow & Payment – ส�ำคัญมากๆ เลย ต่อให้ธรุ กิจ ดีแค่ไหน ถ้า ไม่มเี งินหมุนพอ ก็ไม่สามารถขยายได้ 11. Natsakorn Por Kiatsuranon, founder & CEO of Shopspot “ทีมส�ำคัญที่สุด! ในการท�ำธุรกิจ เราคงไม่สามารถเป็น one man show ได้ และหนึง่ ในหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญเป็นล�ำดับต้นๆของผูน้ ำ� คือการสร้างทีม ทีมทีด่ ปี ระกอบ ด้วยคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีทักษะเกื้อหนุนกัน และท�ำงานสนับสนุนกันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายหนึง่ เดียวกัน หน้าทีข่ องผูน้ ำ� คือท�ำให้ทกุ ๆคนในทีมมีความภาคภูมใิ จ และประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ตนเองท�ำ ซึ่งจะก่อให้เกิดความส�ำเร็จโดยรวมของ องค์กรต่อไป ปี 2013 ที่ผ่านมาถือว่าได้เรียนรู้ถึงความส�ำคัญของทีมและการดูแล คนในทีมมากขึน้ ในวันทีด่ ที กุ คนจะยิม้ แย้มมีกำ� ลังใจ แต่หากมีใครทีร่ สู้ กึ แย่กจ็ ะส่งผล กระทบให้คนอื่นๆ ไม่สบายใจไปด้วย ดังนั้นเมื่อใดที่เกิดข้อผิดพลาดและส่งผล ต่อขวัญก�ำลังใจของคนในทีม เมื่อนั้นสมาชิกต้องช่วยเหลือกันและหาทางแก้ ร่วมกัน อย่าปล่อยให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในการท�ำงาน หวังว่าปีม้า ปี 2014 นี้ จะเป็นปีที่ทุกคนเติบโตและเข้มแข็งพอที่จะฟันฝ่าวันที่ไม่ดีไปด้วยกัน” 12. Brad Phaisan, founder & CEO of Social Nation (USA) “สิ่งที่เป็นบทเรียนส�ำคัญที่สุดของผมปีนี้ คือ จะท�ำอะไรให้นึกถึงลูกค้า เป็นหลักเสมอ เวลาท�ำอะไรให้นึกถึงลูกค้าเป็นหลัก หลายๆ ครั้งมันง่ายกว่าที่เรา จะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก แต่หลายครั้งลูกค้าไม่ชอบเหมือนเรา ไอเดียที่ดี จึงควรโฟกัสที่ปัญหาของลูกค้าและเข้าใจในความคิดของลูกค้าจริงๆ ครับ”

หวังว่าบทเรียนทางธุรกิจไอทีที่ล�้ำค่าจากเหล่าผู้ประกอบการที่ประสบความ 8. Sittipong Sirimaskasem, founder & CEO of RGB72 ส�ำเร็จได้นำ� มาแชร์นจี้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ เพือ่ นๆ หลายคนในการท�ำธุรกิจและส�ำหรับ “ถูก เร็ว ดี คือสิ่งที่ลูกค้าทุกคนต้องการ อันนั้นเราทุกคนรู้ดี และเราก็ คนที่ไม่ใช่นักธุรกิจก็สามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้เช่นเดียวกันครับ รู้อีกว่าเราไม่สามารถให้ลูกค้าได้ทั้งหมดที่เค้าต้องการ สองในสามสิ่งนั้นสามารถ http://thumbsup.in.th/2014/01/lesson-learned-2013-12-entrepreneur/ Credit : Guest Post จากจอมทรัพย์ (ลิงค์) สิทธิพิทยา http://jomzup.tumblr.com/about / กองบรรณาธิการ thumbsup


58

Design & Home x Coach ภาพ : Pinterest

Live Like Japanese Minimalism สร้างบ้านเรียบง่าย สไตล์ญี่ปุ่น การอยู่อาศัยของคน “ญี่ปุ่น” มีความ โดดเด่ น เฉพาะตั ว ในด้ า นงานดี ไ ซน์ แ ละ ยังได้รับการยอมรับในระดับโลก มีการ ผสมผสานความงามในแบบญี่ ปุ ่ น กั บ สไตล์โมเดิร์น ที่ให้ความรู้สึก “เรียบหรู” มีกระบวนความคิดในการจัดสรรพื้นที่ ใช้สอยให้เกิดประโยชน์อย่างคุม ้ ค่าสูงสุด


Design & Home x Coach

59

มีมุมมองการจัดต�ำแหน่งแนวผนัง หน้าต่าง ประตู ก่อให้เกิด งานดีไซน์ที่มีความลงตัว ความเรียบร้อยและมีความสมดุล

การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอก อาคารให้มีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน

มีความเป็นมินิมอลลิทซึมคือ ความประหยัด ความไม่ฟุ่มเฟือย ไม่น้อยไม่มากเกินไป

คนญี่ปุ่นจะใช้วัสดุที่อิงกับธรรมชาติ ไม่ใช้สีจัดจ้าน และ ค่อนข้างให้ความส�ำคัญเรื่องการสร้างพื้นที่ที่สร้างคุณค่าให้กับ ผู้อยู่อาศัย สามารถสัมผัสความรู้สึกโปร่งสบายใกล้ชิดธรรมชาติ


60

Guide to live x Coach

Tony Robbins Why we do what we do:

ท�ำไมคุณท�ำในสิ่งที่คุณท�ำ Anthony Robbin : ผมอยากรู้มาตลอด 30 ปี ว่า “อะไร ที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตเราต่างกัน? อะไรท�ำให้ผลงานเราต่างกัน?” เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมถูกจ้างให้ท�ำ ตอนนี้ผมต้องโชว์ผลงานแล้ว นั่น คือสิ่งที่ผมท�ำมา 30 ปี ... ผมได้รับโทรศัพท์ ตอนที่นักกีฬาก�ำลัง หมดแรงอยู่ในจอทีวี เขาถูกน�ำอยู่ห้าช่วงพาย และเขาไม่สามารถ ตีตื้นได้ ผมต้องท�ำอะไรสักอย่างให้เห็นผลลัพธ์ ก่อนที่ทุกอย่างจะ จบลง และผมได้รับโทรศัพท์ ตอนมีเด็กก�ำลังจะฆ่าตัวตาย และผม ต้องท�ำอะไร ณ บัดนั้น และใน 29 ปีนี้ ผมภูมิใจที่จะบอกว่า ผมไม่ เคยพลาดเลย แต่นั่นไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันพลาด แค่ผมยังไม่เคย เพราะผมเข้าใจความต้องการของมนุษย์ และนัน่ คือสิง่ ทีผ่ มจะพูดถึง ค�ำถามทีแ่ ท้จริงคือ ชีวติ นีม้ บี ทเรียนส�ำคัญอยูส่ องเรือ่ ง เรือ่ งแรก: การประสบความส�ำเร็จเป็นศาตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งเกือบทุกเรื่องสามารถ ท�ำให้ดีขึ้นได้ นั่นคือ “การท�ำสิ่งที่มองไม่เห็นให้เห็นได้” จริงไหม? ท�ำ อย่างไรให้ฝันเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ งานสังคม เงินทอง หรือ อะไรส�ำคัญ ร่างกายคุณ ครอบครัวคุณ แต่อีกบทเรียนชีวิตซึ่งยากจะ ช�ำนาญได้คือ การเติมเต็มชีวิต วิทยาศาสตร์นั้นมันง่าย จริงไหม? เรา รู้กติกา เรารู้กฎ เราท�ำตามมัน เราก็จะได้ผลลัพธ์ ... เมื่อเรารู้วิธีเล่น เพียงคุณรู้ คุณก็ท�ำตามได้ จริงไหม? แต่ถ้าพูดถึงการเติมเต็มชีวิต มันคือศิลป์ เพราะมันเกี่ยว กับการมองเห็นคุณค่า และการให้ สิ่งที่คุณต้องรู้สึกเอาด้วยตัวเอง ผมได้ท�ำการวิจัยเพื่อตอบค�ำถามนี้ ว่าชีวิตคนหนึ่ง จะแตกต่างอย่างไร ค�ำถามที่เราควรถามตนเองจริงๆ ก็คือ อะไรที่ท�ำให้เราเป็นเรา และเราล้วนอยู่ในสังคมที่มอมเมาเรา พวกเราส่วนใหญ่อาจไม่ใช่ แต่สังคมนั้นมอมเมา ผมหมายถึงทัศนคติที่จมปลักกับอดีต สังคม ส่วนใหญ่คิดว่า อดีตลิขิตชะตา อดีตคืออนาคต และมันคงใช่ถ้าคุณ

ยึดติดกับมันแต่คนในห้องนี้ต่างรู้ดีว่า เราต้องคอยเตือนตนเอง เพราะ คุณเป็นคนมีความคิด คุณรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ดังนั้น สิ่งที่ เราต้องคอยเตือนตนเองคือ การตัดสินใจคืออ�ำนาจสูงสุด จริงๆ นะ ลองถามคนรู้จักดูว่าเขาเคยท�ำอะไรล้มเหลวหรือไม่ ในที่นี้มีกี่คน ที่ เ คยล้ ม เหลว กั บ สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ในชี วิ ต แต่ ถ ้ า ถามเขาว่ า ท� ำ ไมเขา จึ ง พลาด อะไรคื อ เหตุ ผ ลที่ เขาอ้ า งกั น ? เขาบอกคุ ณ ว่ า อะไร? ผมไม่มี... ไม่รู้มากพอหรือ ไม่มีความรู้ ไม่มีทุน ไม่มีเวลา ไม่มี เทคโนโลยี ไม่มีผู้จัดการที่เหมาะสม ไม่มี... พวกมันคือทรัพยากร ที่เขาอ้างว่าขาดแคลน ชื่งก็อาจจะถูก เขาอาจจะไม่มีเงิน เขาอาจจะ ไม่มีอ�ำนาจศาลสูงสุด แต่นั่นไม่ใช่ตัวตัดสินครับ ปัจจัยที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพยากร แต่เป็นการมองทรัพยากรที่มี นี่ไม่ใช่แค่ประโยคสวยหรู ผมหมายถึงอารมณ์ ความรู้สึกมนุษย์ซึ่ง มันคืออารมณ์นี่แหละ และถ้าเราได้อารมณ์ที่ถูกต้อง เราสามารถท�ำ อะไรก็ได้ เราผ่านมันไปได้ ถ้าคุณสร้างสรรค์พอ ขี้เล่นพอ สนุกพอ คุณก็สามารถเข้าถึงใครก็ได้ ถ้าคุณไม่มีเงิน แต่คุณสร้างสรรค์และ มุ่งมั่นพอ คุณจะพบทางออก นั่นคือทรัพยากรที่แท้จริง แต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวที่ผู้คนบอกเรา จริงไหม? เรื่องราวที่ผู้คนเล่า มันมี ต่างๆ นาๆ พวกเขาบอกว่าขาดทรัพยากร แต่ท้ายที่สุด ลองดูนี่สิ พวก เขาบอกว่า อะไรคือเหตุผลที่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ จริงๆ นะ อะไร ก�ำหนดทรัพยากรของคุณ เราบอกว่าการตัดสินใจก�ำหนดอนาคต นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มสนใจ ถ้าการตัดสินใจก�ำหนดอนาคต มีการตัดสินใจสามเรือ่ ง สิง่ ทีค่ ณ ุ จะสนใจ ตอนนี้ คุณต้องตัดสินใจว่าจะสนใจเรือ่ งอะไร สิง่ ทีส่ อง ไม่ ว่าจะตัง้ ใจหรือไม่ เมือ่ ได้ตดั สินใจแล้ว ว่าจะสนใจอะไร คุณต้องให้ความ หมายกับมัน ความหมายอะไรก็ได้ที่ก่อก�ำเนิดอารมณ์ จากนั้น อารมณ์ เราจะก�ำหนดว่าเราจะท�ำอะไรต่อไป


Guide to live x Coach

61

เผ่าพันธ์ มีเป็นล้านวิธีที่จะท�ำให้ตนส�ำคัญ แต่จะส�ำคัญได้ คุณต้อง โดดเด่นและแตกต่าง สิ่งที่จ�ำเป็นคือ ความรักและความสัมพันธ์ ซึ่ง เป็นข้อที่สี่ เราล้วนต้องการมัน คนส่วนใหญ่จะหยุดอยู่แค่การรู้จัก เพราะความรักนั้นน่ากลัวเกินไป ไม่อยากเจ็บ ใครเคยเจ็บจากความ สัมพันธ์ทลี่ กึ ซึง้ แต่ความจริงคือ เราต้องการมัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้ง อาศัยมิตรสหาย การอธิษฐาน ในความคิดผม ผมว่ามนุษย์มคี วามจ�ำเป็นหกประการ ผมจะบอก คุณว่ามันคืออะไร หนึ่ง: ความแน่นอน สิ่งนี้ไม่ใช่เป้าหรือสิ่งปรารถนา แต่ใช้ได้กับทุกคน ทุกคนต้องการแน่ใจ ว่าหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได้ อย่างน้อยให้รู้สึกสบาย จะได้มาอย่างไรล่ะ? ควบคุมคนอื่น? พัฒนา ความสามารถ? เลิกล้ม? สูบบุหรื่? หากแน่ใจแล้ว มันตลกสิ้นดี แม้ว่าเรา ต่างต้องการมัน เช่นหากคุณไม่แน่นอนกับสุขภาพ หรือเรื่องบุตรหลาน หรือเรื่องเงิน ขณะที่ความแน่ใจของเรามีความหมายต่างกันไป ถ้าเรา แน่ใจแล้ว เราจะได้อะไร? คุณรูส้ กึ อะไรเมือ่ คุณแน่ใจ? รูว้ า่ จะเกิดอะไร เกิด เมื่อไร รู้ว่าเกิดอย่างไร คุณจะรู้สึกอย่างไร? ข้อสอง คือความไม่แน่นอน เราต้องการความหลากหลาย ประหลาดใจ มีกคี่ นที่ชอบความประหลาด คุณชอบเฉพาะความประหลาดใจที่อยากได้ สิ่งที่ไม่ต้องการก็เรียกว่า ปัญหา แต่มันจ�ำเป็นส�ำหรับคุณ ดังนั้นความหลากหลายก็ส�ำคัญ เคยเช่า หนังวีดีโอซ�้ำๆ ใครเคยบ้าง? ออกไปข้างนอกบ้างเถอะ (หัวเราะ) เอาล่ะ คุณท�ำท�ำไม? คุณแน่ใจว่ามันดี เพราะเคยอ่านแล้ว เคยดูแล้ว แต่คณ ุ หวัง ว่า มันนานพอที่คุณจะลืมแล้ว นั่นคือความหลากหลาย ความจ�ำเป็นที่ สาม ความส�ำคัญ เราต่างต้องการ รู้สึกส�ำคัญ พิเศษ โดดเด่น คุณได้โดย หาเงินมากขึ้น สนใจจิตวิญญาณมากขึ้น ไปท�ำรอยสัก ตุ้มหู ในบริเวณ ทีค่ นอืน่ ไม่อยากเห็น อะไรก็ได้ วิธที รี่ วดเร็วทีส่ ดุ ถ้าคุณไร้การศึกษา ไร้การ อบรม ไร้ศาสนาและทรัพย์สิน หรือหมดหนทาง ก็คือความรุนแรง ถ้าผม เอาปืนจ่อหัวคุณ และอาศัยในย่านนักเลง ผมส�ำคัญขึ้นมาทันที คะแนน จากศูนย์ไปเต็มสิบ ผมมั่นใจแค่ไหนว่า คุณจะตอบสนองผม? เต็มสิบ เลย ใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มันคงตื่นเต้นดี เหมือนที่ปีนเข้าไป ในถ�้ำ แล้วเข้าไปให้สุด ทั้งหลากหลายและไม่แน่นอน และมันส�ำคัญ จริงไหม? คุณจึงเสี่ยงชีวิตเพื่อมัน นั่นคือเหตุที่เรามีความรุนแรงมาตลอด และจะคงมีต่อไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ของคนทั้ง

เอาละ สี่ข้อแรกนั้น ทุกๆ คนหาทางบรรลุมันได้ แม้ว่าคุณอาจ โกหกตัวเอง คุณต้องมีสองบุคลิก แต่สองข้อหลังนี่ซิ สื่ข้อแรกนั้น เรียกว่า ความจ�ำเป็นทางบุคคล ผมเรียกอย่างนั้น สองข้อสุดท้ายคือ ความจ�ำเป็นทางจิตใจ นัน่ คือทีม่ าของการเติมเต็มชีวติ คุณไม่สามารถ เติมเต็มได้ จากสี่ข้อแรก คุณอาจหาทาง สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรืออะไร ก็ตาม เพื่อบรรลุสี่ข้อแรก แต่ส�ำหรับสองข้อหลัง เช่นข้อห้า คุณต้อง เติบโตขึ้น เราที่นี่ต่างรู้ค�ำตอบนี้ ถ้าไม่เติบโตจะเป็นอย่างไร หาก ความสัมพันธ์ไม่เติบโต ถ้าธุรกิจไม่เติบโต ถ้าคุณไม่เติบโต มันไม่สำ� คัญ ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ มีเพื่อนกี่คน มีคนรักคุณกี่คน คุณรู้สึกเหมือนตก นรก และเหตุที่ต้องเติบโตขึ้นคือ เรามีสิ่งที่จะให้ผู้อื่น เพราะข้อที่หก คือการช่วยผู้อื่น เพราะเราต่างก็รู้ว่า ถึงแม้จะฟังดูเชย ความลับของ การใช้ชีวิตคือการให้ ชีวิตไม่ใช่มีแต่เรื่องของตน เป็นเรื่องของเรา เป้าหมายที่หล่อหลอมคุณ นั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากคนสู่คน เราต่างมี ความต้องการ คุณเป็นพวกไม่เสี่ยงหรือ นั่นคือสิ่งที่ให้ค่าสูงสุด หรือ หรือชอบเสีย่ ง ผูช้ ายคนนีค้ งไม่ใช่พวกกลัวเสีย่ งตาย ถ้าเขาอยาก ปีนเข้าไปในถ�ำ้ เหล่านัน้ คุณขับเคลือ่ นด้วยความส�ำคัญ หรือความรัก? เราต้องการทั้งหกอย่าง สิ่งที่ผมเชิญชวนให้ท่านท�ำคือ ค้นหา ทั้งความต้องการ ความเชื่อ อารมณ์ที่ควบคุมคุณอยู่ เพื่อสองเหตุผล: เพื่อเป็น ผู้ให้ที่มากขึ้น และผู้รับที่มากขึ้น เราต่างต้องการท�ำ เพราะการให้ คือสิ่งที่เติมคุณให้เต็ม และข้อสอง เพื่อให้คุณได้เห็นค่า ไม่เพียง แต่เข้าใจ นั่นมันแค่ความคิด ในสมอง แต่ให้เห็นคุณค่าในสิ่งขับ เคลื่อนผู้อื่น มันเป็นวิธีเดียวที่โลกเราจะเปลี่ยนได้ ขอให้พระเจ้า คุ้มครองคุณ ขอบคุณครับ ผมหวังว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์

เยี่ยมชมวิดีโอได้ที่ : http://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do


56

Money Talk x Coach

Guide to Save Your Money: วิธีการออมเงินขั้นเทพ

• เลิกกินเหล้าสูบบุหรี่ ทั้งประหยัดเงิน และดีต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย • ยกเลิกบริการที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่า จะเป็นบริการอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ และเคเบิลทีวี • เลิกพฤติกรรมการซื้ออาหารเกิน ปริมาณที่จะทานหมด

(เลิก) �ำเป็น ยที่ไม่จ

Stop ่า

ค่าใช้จ

• เปลี่ยนบัตรเครดิตเพื่อให้ได้เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ดีที่สุด • หันมาท�ำธุรกรรมการเงินผ่านธนาคาร เดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจาก การท�ำธุรกรรมต่างธนาคาร

Chan

ge

(เปลี่ยน ) เพื่อสิ่งท ี่ดีกว่า

Apply (ใช้ประโยชน์)

Avoid

ใช้ของดีที่มีอยู่ใกล้ตัว

(หลีกเลี่ยง) ค่าปรับ, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม

• ใช้สิทธิจากการเป็นสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดต่างๆ • ใช้อนิ เตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ ดูรายการโปรด ของคุณฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงความบันเทิง อืน่ ๆ ได้มากมายโดยไม่ตอ้ งเสียเงินแม้แต่บาทเดียว • ใช้โทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ ยกเลิกสมาชิก ร้าน DVD แล้วหันมาดูหนังผ่านทางช่องเคเบิลทีวี แทน หรือยกเลิกสมาชิกฟิตเนส แล้วหันมาออก ก�ำลังกายไปพร้อมๆ กันกับช่องออกก�ำลังกายทาง เคเบิลทีวี

• ก�ำหนดการช�ำระเงินแบบอัตโนมัติ ส�ำหรับค่าใช้จ่ายประจ�ำในแต่ละเดือน • ช�ำระหนี้บัตรเครดิต ให้ตรงเวลาและ จดบันทึกรายการยอดบัตรเครดิตทุก ครั้งที่มีการใช้จ่าย • ท�ำเครื่องหมายบนปฏิทิน เพื่อจะได้รู้ วันครบก�ำหนดที่จะต้องจ่ายค่างวดการ ผ่อนช�ำระบ้านและรถรายเดือน • ยื่นภาษีให้ตรงเวลาตามที่ก�ำหนดไว้

Should (ควรท�ำ) ฝึกฝนท�ำให้เป็นนิสัย

• เก็บก่อนใช้ โดยวิธีกันส่วนเงินออมไว้ทุกเดือน • เช่าแทนการซื้อ ของใช้สิ่งไหนที่นานๆ ครั้งจะใช้หรือใช้แค่ครั้งเดียว (ชมภาพยนตร์, หนังสือ) ควรที่จะใช้วิธีการเช่าหรือยืมแทนการซื้อ • ซื้อแทนเช่า สิ่งที่ต้องใช้เป็นประจ�ำทุกวันและมีอายุการใช้งานที่ ยาวนาน (คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ต่างๆ) ควรที่จะซื้อ แทนการเช่าหรือยืม

• สอบถาม วิธที จี่ ะได้รบั อัตราดอกเบีย้ ทีต่ ำ�่ ลงจากบัตรเครดิตหรือสินเชือ่ ทีเ่ รา ใช้บริการอยูห่ รือสอบถามส่วนลด หรือ Promotion ในบริการต่างๆ ทีเ่ ราใช้อยู่ • เช็คยอดเงินสมุดบัญชี เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และหลีกเลี่ยงการใช้ จ่ายเกินงบประมาณได้ • การท�ำอาหารรับประทานเองทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและยังท�ำให้ครอบครัว อบอุ่นมีกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย


64

Coach Motto

Attitude of

Nelson Mandela,

the world’s statesmen. The prison term to 27 years.

ทัศนคติ ของ เนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษของโลก ผู้ติดคุกนานถึง 27 ปี

ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับ ความเกลียดชังผู้อื่น เพียงเพราะสีผิว พื้นเพ หรือศาสนาของเขา

หนึ่งในอาวุธ ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ของเราคือ การเจราจา

วินัย คืออาวุธทรงพลังที่สุด

ในการต่อสู้เพื่อการปลดปล่อย หลังจากปีนมาถึงยอดเขาสูงสิ่ง ที่เราจะพบก็คือ ยังมีภูเขาอีก

ความทุกข์ยาก การเสียสละ และ การต่อสู้ เป็นหนทางเดียวที่จะ ท�ำให้ได้ เสรีภาพ มา

ไม่มีอะไรท�ำให้รัฐ เป็นที่น่าชื่นชมมากกว่า การที่ รัฐบาล นั้นสามารถ รับใช้ประชาชนได้

การไม่มีฝ่ายค้าน เป็นสิ่งที่อันตราย

เพราะพรรครัฐบาลจะผยองและ เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป

บาดแผลที่มองไม่เห็น เจ็บปวดกว่าบาดแผล ที่แพทย์เยียวยาได้

มากมายที่ต้องปีนต่อ ผู้ที่พร้อมจะจับมือกัน

จะ สามารถเอาชนะ ความท้าทาย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้

ผู้เอาเสรีภาพไปจากผู้อื่นคือ

นักโทษของความเกลียดชัง

Coach first issue test demo  
Coach first issue test demo  

Test demo คอมเม้นท์ และ รีวิวได้ เลยครับ

Advertisement