Revista Informativa de Formación de Instructores

Page 1

F o r ma c i 贸 nd eP r o f e s o r e sd eK u n d a l i n i Y o g a

I NI C I OABRI L2 0 1 2

www. na r a y a ny oga . c l


De j aa t r á st usde bi l i da de spe r s ona l e syt usque j a s . Andaa lmundoyBe ndí c e l o. ~Y ogi Bha j a n~


NI VE LI

Ma e s t r oA c u a r i a n o


P r o g r a ma E S T R UC T UR ADE L C UR S ONI V E L I E NC HI L E 1 4módul osdef i ndes e ma nae nunpe r i odode1a ño1 / 2 . 1r e t i r ode4dí a se nL aCa s onadeS a nF c o . L odge , L osAnde s . Mi ni e x á me ne se nc a damódul o 8pr á c t i c a sdek r i y a syme di t a c i one spor 4 0dí a sc / u

E x a me nf i na l E nt r e gadeP r oy e c t odeI nv e s t i ga c i ónyApl i c a c i ónde Kunda l i ni Y ogae n2 0c l a s e s . E x a me nf i na l Gr a dua c i ón

2012 L aE r ad eA c u a r i oye lL o sS u t r a sd eP a t a n j a l i Ma n t r ayS o n i d o De s p e r t a r yl a so c h or a ma sd e l L a s r a í c e s d e l K u n d a l i n iY o g a Y o g a

P r a n a y a ma

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

Me n t eyMe d i t a c i ó nI Me n t eyMe d i t a c i ó nI IR E T I R O P o s t u r a s Hu ma n o l o g í ayE s t i l o d eV i d a

C o n c e p t od ek r i y a , b h a n d a , mu d r ay r e l a j a c i ó n

2013 . . . . . . .

A n a t o mí ay ó g u i c ay n u t r i c i ó n

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

F i l o s o f í aY ó g u i c a

A n a t o mí aOc c i d e n t a l C u r s o se s p e c i a l i z a d o s d eY o g a , d e p r e s i ó n , a d i c c i o n e s , e s t r é s , n i ñ o sye mb a r a z o

Ma t er i al yf ac i l i dadesi nc l ui dasenel Cur s o L i br oyma nua l of i c i a l deKRI E l Ma e s t r oAc ua r i a no De s a y unoya l mue r z ov e ge t a r i a nodemódul osme ns ua l e s Al oj a mi e nt oyComi da se nRe t i r ode4dí a s Ma t e r i a l a di c i ona l e duc a t i v oonl i ne

L ap r o y e c c i ó nd eu n P r o f e s o r ( a ) L e s i o n e se nl ac l a s ed e Y o g a


NI VE LI I

T r a n s f o r ma c i ó n

E ne s t as i gui e nt ee t a pa,e ls e nt i doyc ont e ni dode lc ur s os ef oc a l i z ae nt u t r a ns f or ma c i ónpe r s ona l ye npr of undi z a r e nl a sc a pa c i da de se s e nc i a l e s , e l c a r á c t e r y l ac onc i e nc i adeunpr of e s or deKundal i ni Y oga. E ne s t ae t a pa , s ec ul t i v al a sc a pa c i da de sy ógui c a sdel ai nt ui c i ón, l ane ut r a l i da dyl a a ut oe v a l ua c i ón, at r a v é sdel osc i nc omódul osde6dí a sc a dauno. E s t osmódul oss e of r e c e ne nf or madi s t a nc i a da , y aquec a daunoi nv ol uc r aune s t udi opr of undodet i mi s moyunapr á c t i c aa s oc i a dade9 0dí a s .

Comuni c ac i ónCons c i ent e Rel ac i onesAut ént i c as Ment eyMedi t ac i ón

Es t r ésyVi t al i dad Ci c l osdel avi dayes t i l osdevi da

a t c i di ónC e hi eyM l e2 nt e 01 M 0


F o r ma c i ó n I n t e r n a c i o n a l C OL OMB I A Ac t ua l me nt eof r e c e mospr ogr a ma sdeNi v el I yI I e nl ospa í s e s Andi nose s t r uc t ur a dose n4módul osde5dí a sc a dauno.

B OL I V I A

V e n e z u e l a C o l o mb i a E c u a d o r

Or g a n i z a d o r e s

P e r ú

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P E R U

B OL I V I A

B o l i v i a

E C UA DOR

C OL OMB I A V E NE Z UE L A

Má si nf oma c i óne nwww. na r a y a ny oga . c l / f or ma c i on

P E R Ú

C h i l e

E C UA DOR


St a f fAc a dé mi c o Na mNi d h a nK a u r K h a l s a Hadedi c a dos uv i daat r a ns mi t i rl a sens eña nz a sdeKunda l i ni Y oga , l a sc ua l esr ec i bi ó porpr i mer av ezen1993. Apa r t i rdela ño1995v i a j óenf or maa nua la lAs ha r a m de E s pa ñol a , New Méx i c oenE s t a dosUni dos , donder es i dí aelMa es t r oY ogiBha j a n, de qui enr ec i bi ós uguí aei ns pi r a c i ón.A pa r t i rdela ño1998c omenz óav i a j a rpor S uda mér i c a , i nt r oduc i endol a sens eña nz a s . Apa r t i rde2001, c omi enz al a spr i mer a s f or ma c i onesdei ns t r uc t or esenE c ua dor , Per ú, Bol i v i ayCol ombi a , dondea c t ua l ment e s eha nc ons ol i da do c omuni da desdepr of es or esque c ont i núa ns embr a ndol a s ens eña nz a spors uspa í s es .Des de1998,pa r a l el a ment eal oa nt er i or ,c omi enz aa ens eña rc ur s osdemuj er esport odaL a t i noa mér i c ayE s pa ña . E s t epr oc es oger mi naen l ac r ea c i óndel aF unda c i ónMuj erdeL uz , i ns t i t uc i ónc r ea dapa r ael ev a rl ac onc i enc i a del aMuj er ,c omoa gent ees enc i a lenelc a mbi odec onc i enc i apl a net a r i ayquehoy c uent ac onunequi podepr of es or a senex pa ns i ón, quehoyl l ev a nes t a sens eña nz a samúl t i pl esá mbi t osdel a v i daf emeni na . Pa r amá si nf or ma c i ónwww. muj er del uz . or g E nl osúl t i mosa ños ,hac ont i nua do da ndoc ur s osyc onf er enc i a sent odaL a t i noa mér i c a ,E s t a dosUni dos , E s pa ña , F r a nc i a , T ur quí ayChi na .

S a t J i wa nS i n g h

S et i t ul ac omoKi nes i ól ogoenl aUni v er s i da ddel aF r ont er ac on“ Di s t i nc i ónMá x i ma ”y c omoel “ Al umnomá sDes t a c a do” . E nl aCor por a c i ónCul t ur a ldeS a nt i a gos edes empeñac omoKi nes i ól ogoCl í ni c oy a t i endea lBa l l etdeS a nt i a godur a nt ec l a s es , ens a y os , f unc i onesygi r a sdes deela ño 1985. Comodoc ent ehar ea l i z a dounae x t ens ac a r r er aenl a sUni v er s i da desens eña ndo l aa s i gna t ur adeAna t omí a . Ac t ua l ment eesAc a démi c odel aUni v er s i da ddeChi l ey Uni v er s i da dAc a demi adeHuma ni s moCr i s t i a no. E nel a ño2007s ei nt egr aaNa r a y a ndondeens eñael módul odeAna t omí ayf i s i ol ogí a a pl i c a doa l Kunda l i ni Y oga . E nt r egal a sba s esbi ol ógi c a senl osmódul osdePr a na y a ma s , As a na s , Ma nt r a symedi t a c i ónt a nt oenChi l ec omoendi v er s a sf or ma c i onesdePer ú, Ar gent i na , E c ua dor , Ur ugua y, Pa r a gua y , Br a s i l yBol i v i a .

r ec t or ayF unda dor adeY oga Cr ec er . E duc a dor at i t ul a dadel aPont i f i c i aUni v er s i da d P r a b h u n a mK a u r K h a l s a Di

. . . . . . . . . . . .

Ca t ól i c adeChi l e . I ns t r uc t or aI nt er na c i ona l deKunda l i ni Y oga , E s pec i a l i s t ayPi oner aen Chi l eyS uda mér i c adeKunda l i ni Y ogaI nf a nt i l , ydeKunda l i ni Y ogaenE duc a c i ón. F or ma dor adeI ns t r uc t or esNi v elPr of es i ona l .Col a bor aengr uposdeF or ma c i ónde I ns t r uc t or esenChi l eyS uda mér i c a . T r a ba j apr of es i ona l ment ec onni ñosdes deha c e20 a ños . Ac t ua l ment ev i a j aper ma nent ement eporChi l eyS uda mér i c adi c t a ndoc ur s osde es pec i a l i z a c i ónenKunda l i ni Y ogaI nf a nt i l , c ur s ospa r aE duc a dor es , T a l l er espa r aPa dr es yDoc ent es . Des deela ño2008i mpa r t eelpr ogr a madeF or ma c i óndeI ns t r uc t or esde Kunda l i ni Y ogaI nf a nt i l . T a mbi énhadi c t a doc ur s osenE s pa ña .


UnaE s c ue l ap a r aF or ma rl aE x c e l e nc i ad e lCa r á c t e r NUESTRAPROYECCI ÓN S omosunaE s c ue l adeKunda l i ni Y ogadet r a y e c t or i ay pr e s t i gi ona c i ona lei nt e r na c i ona l ,c a r a c t e r i z a daporl a e nt r e gas i s t e má t i c a , pur aypr of undadel a se ns e ña nz a s , e s t i mul a ndol aF or ma c i óndeP r of e s or e sc ons c i e nt e sde s ui mpor t a nt er olc omoc a na l e sdet r a ns mi s i óndel a Ci e nc i ade l Y oga . F or ma mosS e r e sHuma nosCons c i e nt e s , c onf i r meV ol unt a dyE s pí r i t udeAut os upe r a c i ón. Ac t ual ment e c ont amos c on l os s i gui ent es s er vi c i os of r ec i dos a l os es t udi ant es porun per í ododedosañosdef or mac i ón: APOYOACADÉMI COONL I NE Apa r t i rde l a ño2 0 1 1he mosi mpl e me nt a douns i s t e ma dea poy oa c a dé mi c oc ons i s t e nt ee nc onf e r e nc i a s deY ogiBha j a nr e l a c i ona da sc onl ost e ma s e s t udi a dos e n l os módul os , l a s pr e s e nt a c i one spowe rpoi ntpr e s e nt a da s por l os pr of e s or e s e n s us c l a s e s , c ue s t i ona r i osdea poy opa r al ac ompr e s i ón del ost e ma s , yl a sk r i y a se ns e ña da squenos e e nc ue nt r e n e n e l ma nua l of i c i a l .Ca da e s t udi a nt er e c i beunac l a v edea c c e s oc onl ac ua l a c c e depa r aba j a r e l ma t e r i a l . BI BLI OTECA T enemos a di s pos i c i ón de l os es t udi a nt es ,l os Pr oy ec t osdeT í t ul odea ñosa nt er i or esdeChi l eyot r os pa í s es de L a t i noa mér i c a en que r ea l i z a mos l a f or ma c i ón. E s t o,a modo de i ns pi r a c i ón y a poy o t éc ni c o. CLASESLI BERADAS Nues t r oses t udi a nt espuedena s i s t i rat oda sl a sc l a s es quedes eenyenc ua l qui erhor a r i o, s i nc os t oa di c i ona l , amododepr of undi z a c i óndes upr opi ae x per i enc i ay di s c i pl i naporunper í odode2a ños .

SADHANA Ca dadí aal a s05: 00a mpodr á npa r t i c i pa rdel apr á c t i c a c omuni t a r i adeS a dha na , pr á c t i c ama t i na l enl a shor a s t empr a na sdel ama ña na . S omospi oner osenof r ec er t odosl osdí a sdel a ñoes t es er v i c i oenl ama dr uga dade f or magr a t ui t aya bi er t oat odal aComuni da dpormá s de13a ñosenf or mac a s i i ni nt er r umpi da ment e . L uego deunosmes esdei ngr es oal aE s c uel a , s onl osmi s mos es t udi a nt esl osquel i der a nl a spr á c t i c a sdes a dha na , a y udá ndol esa a c umul a re x per i enc i a ya t oma rel l i der a z goenf or mac ol ec t i v a . APOYOPERSONAL L a pr es enc i a de un( a )guí a en elpr oc es o de t r a ns f or ma c i óneses enc i a lpa r aeles t udi a nt e , qui enesc uent a nc onl adi r ec c i ónper s ona l deNa m Ni dha nKa urKha l s as i empr eque l odes eenos eanec es a r i oens upr oc es o. E s t a s ent r e v i s t a s per s ona l es a c l a r a ny a y uda n ar ec onoc er há bi t os a v ec es i nv i s i bl es pa r a l os es t udi a nt es que bl oquea n el pr oc es o de s a na c i ón y t r a ns f or ma c i óndel es t udi a nt e . CONVENI OS daes t udi a nt edeber ea l i z a runaPr á c t i c aPr of es i ona l Ca des t i na daaa pl i c a renl ar ea l i da dt odol oa pr endi do dur a nt e l af or ma c i ón. Pa r a es t o, of r ec emos l a pos i bi l i da dder ea l i z a r l aena l gunadel a si ns t i t uc i ones c on l a sc ua l es t enemos v í nc ul o pr of es i ona ly a c a démi c o. E nt r eel l a sf i gur a n: F unda c i ónMuj erdeL uz • F u n d a c i ó n P a r é n t e s i s • S E RNAM( S er v i c i oNa c i ona l del aMuj er ) • B i b l i o t e c a d e S a n t i a g o • Ot r a si ns t i t uc i onesPr i v a da s •


UnMa e s t r o ( a ) e su n ai n s t i t u c i 贸 np a r aa y u d a r ,p a r as e r v i r , p a r ae l e v a r l ac o n c i e n c i ad el a sp e r s o n a syg a r a n t i z a r l e sl o sc i e l o s . UnMa e s t r o( a ) e sq u i e ng a r a n t i z aq u el av i d ad el ao t r ap e r s o n as e r 谩c e l e s t i a l . Y o g i B h a j a n-


Y oguiBhaj anna c eenI ndi aen1929yl l egaaoc c i dent e en 1968 pa r a ens eña rl a st éc ni c a sa nc es t r a l es de Kundal i ni Y ogaqueha bí adomi na dodes del at empr a na eda dde16a ños , ba j ol aguí ades uMa es t r oS a ntHa z a r a S i ngh. Pos t er i or ment er ec i beel c onoc i mi ent odeMa ha n T á nt r i c o, a ut or i da dúni c adees t apr of undadi s c i pl i nade l ac onc i enc i aenes t aépoc a . Compl et as uf or ma c i ónes pi r i t ua l c onv a r i osMa es t r osen Ha t haY oga , F i l os of í aVeda nt a , Ay ur v edayS i k hDha r ma . Porpr i mer av e z , ens eñapúbl i c a ment eKundal i ni Y ogay T a nt r aY oga Bl a nc o,r es c a t a ndo es t a s dos c i enc i a s s a gr a da sdel aos c ur i da dyels ec r et o,ypos i bi l i t aque muc ha sper s ona s , ent odoel mundo, r ec i ba nl osenor mes benef i c i osqueel l a sbr i nda n. Condi c hopr opós i t o, f undaen1968l a" 3HOF ounda t i on" , unaor ga ni z a c i óns i nf i ndel uc r odedi c a daac ompa r t i rl a s t éc ni c a sdeKundal i ni Y ogayHuma nol ogí apa r amej or a r l ac a l i da d de v i da e i ns pi r a run es t a do el e v a do de c onc i enc i aenc a daa s pec t odel S er . Gr a dua do en E c onomí a ,doc t or a do en Ps i c ol ogí ay r ec onoc i doc omogr a nMa es t r odeY oga , Y ogiBha j a nes unai na got a bl ef uent edes a bi dur í ayc onoc i mi ent opa r a a l c a nz a r elper f ec t o equi l i br i o ent r el a sr ea l i da des ma t er i a l , ment a l yes pi r i t ua l . Y oguiBhaj ani ns pi r óys i guei ns pi r a ndoami l l onesde per s ona sc ons uma r a v i l l os ol ega do. E l6deOc t ubr ede2004dej ós uc uer pof í s i c o, l uegode ens eña ri nc a ns a bl ement eport odoel mundoynosdej a unagr a nher enc i aes pi r i t ua l quenosguí ahoyenmedi o del at r a ns i c i óndelpa r a di gmaquev i v i mosys egui r á gui a ndoal a sgener a c i onesv eni der a spors i gl ospa r a c ons t r ui rl aE r adeAc ua r i o.

“ NOHAYI DENTI DADPARATI , EXCEPTOTUI DENTI DADESPI RI TUAL. Noha yot r agr a c i aent i má squea pr ender . noha yni ngúnot r ol ogr omá squeha c er t e s a bi o. Noha yot r opodermá squec ompa r t i rl oqueha sa pr endi doc ont odoyc on t odos . Compa r t ec onc ompa s i ón; s er á sr ec ompens a doynot endr á sni ngunac ompl ej i da d. E nt onc es , t odol oquee x i s t ei r áha c i at i , ynot endr á squei rdet r á sdena di e ” . Suf r as e " S i nopuedesv eraDi osent odo, nopodr á sv eraDi osenna da " Suc r eenc i a " Noesl av i dal oquei mpor t a , s i noel Cor a j ec onquel av i v es " Sudes af í oant el oses t udi ant es " Nomea me n , a me nmi s e n s e ñ a n z a s . Co n v i é r t a n s edi e zv e c e s me j o r qu ey o ”


Y o g i Bh a j a n O

ng S oHu g n

S a t Na m

Wa h eG u r u

ma l A l e d z u L a l Soy o Y o

O sUN o om s os i yD

am Ong Nam o N v Gurú De

Di os yy oY o


Ha sna c i dopa r ar emov erl a ss ombr a s . Noha sv eni dopa r av i v i rens ombr a s . E st i empodec r ec erei ral a sc ua t r oes qui na sdel mundo. E st i empodet r a ns mi t i ryes pa r c i r , noat i , s i noL aPa l a br a . E sel t i empodec onv er t i r s eenel a gent edel I nf i ni t o, env e zdes erl osa gent edet uego.

F o r ma c i 贸 nd eP r o f e s o r e sd eK u n d a l i n i Y o g a Y ogi Bhaj an-

El i odor oYa帽ez2290, pi s o3. Pr ovi denc i a, Sant i ago F ono(562)2095701 es c uel adef or mac i on@nar a y any oga. c l

www. na r a y a ny oga . c l


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.