Page 1


start ใส่เครื่องปรุง มาดูวธิ ีทาำ กันเลย ตักใส่ถว้ น ยกเสริฟได้เลย ค๊าบบบ

stop


สูตรเด็ดอยูต่ รงนี้ จร้า กุง้ 7-8 ตัว เห็ด 350 กรัม ตะไคร้ 1 ต้น ใบมะกรูด 7-8 ใบ ผักชี 2 ต้น พริกสด 5 เม็ด ซีอิ้วขาว (น้ำาปลา) 3 ช้อนโต๊ะ น้ำาพริกเผา 2 ช้อนโต๊ะ น้ำามะนาว 4 ช้อนโต๊ะ น้ำาซุปไก่ 5 ถ้วย


ตุม้ ยำากุง้ รสเด็ด มาดูวธิ ีทาำ เลยคับ 1.นำาเห็ดและกุง้ มาล้างน้าำ สะอาด ปลอกเปลือกกุง้ ผ่าหลังเอาเส้นดำาๆ ออกและเห็ดให้ผ่านสีส่วน 2.นำาในมะกรูดพริกสดใบตะไคร้และผักชีมาล้างน้าำ สะอาดและสะเด็ดน้าำ แล้วหันตะไคร้เฉียงๆฉีกใบมะกรูดเอาเส้นกลางใยออกทุบพริกและหัน่ เป็ นท่อนๆ แล้วพักชีนำามาหันให้เป็ นหยาบๆ 3.เปิ ดเตาเร่งไฟปานกลางแล้วนำาน้าำ ซุปใส่หม้อรอจนเดือดแล้วนำาตะไคร้ และใบมะกรูดใส่ลงไปในหม้อเคี่ยวประมาณ 5 นาที 4.นำากุง้ ที่เราปลอกเปลือกเอาเส้นดำาๆออกไปแล้วนำามาใส่หม้อ รอจน เดือดใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีแล้วจะปิ ดฝา 5.ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงต่างๆ ซีอิ้วขาว,น้าำ ปลา,น้าำ มะนาว,น้าำ พริกเผา และพริกทุบ แล้วชิมรสตามชอบ แล้วใส่ผดั ชีโรยหน้า คนให้เข้ากัน 6.เมื่อต้มเข้าที่แล้ว


ขั้นตอนวิธีและการเขียนผังงาน

Flow Chart

ครูฝึกสอน : นายณราวุฒิ ช่าง ทุง่ ใหญ่


ผังงาน (Flow Chart) คือ แผนภาพที่ใช้สญ ั ลักษณ์รูปภาพและลูกศร เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการทำางานของโปรแกรมหรือ ระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึง ทิศทางการไหลของ ข้อมูลตัง้ แต่แรกจนได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่ ต้องการ


ตัวอย่างผังงาน (Flow Chart) เริ่ มต้น เรี ยน

สอบ ตก

ตรวจสอบคะแนน ผ่านหรื อ ตก ผ่าน เก็บคะแนน สิ้ นสุ ด


สัญลักษณ์ผงั งาน จะศึกษาเฉพาะผังงานตามมาตรฐาน ANSI (American National Standards Institute)

เป็ นมาตรฐานที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI ประกอบด้วยสัญลักษณ์ตา่ งๆดังนี้ จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของโปรแกรม (Terminator)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) ลูกศรแสดงทิศทางการทำางานของ โปรแกรม และการไหลของ ข้อมูล(Flow line)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) ใช้แสดงคำาสั ่งในการประมวลผล หรือการกำาหนดค่าให้กบั ตัวแปร (Process)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อการ ตัดสินใจ เงื่อนไขเป็ นจริงหรือเท็จ (Decision)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) แสดงการอ่านข้อมูลเข้า หรือการ แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลอ อกมา (Data/Input/Output)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) แสดงผลลัพธ์หรือรายงานที่ถูก สร้างออกมา (Document)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ

(Monitor)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงาน ภายใน เพื่อไปสูก่ ารทำางานอย่าง ใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน (Connector)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) การขึ้นหน้าใหม่ ในกรณีที่ผงั งาน ยาวมากเกินกว่าที่จะแสดงพอใน หนึ่งหน้า (Next Page)


สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI (ต่อ ) การให้คนบันทึกข้อมูลหรือคำาสั ่ง เข้าประมวลผลโดยตรงทางแป้น พิมพ์กด หรือปุ่ มควบคุม(Manual Input)


ถาม-ตอบ สัญลักษณ์ผงั งานตามมาตรฐาน ANSI


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของโปรแกรม (Terminator)


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร ลูกศรแสดงทิศทางการทำางานของโปรแกรม และการไหลของข้อมูล(Flow line)


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร ใช้แสดงคำาสั ่งในการประมวลผล หรือการกำาหนดค่าให้กบั ตัวแปร (Process)


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ เงื่อนไข เป็ นจริงหรือเท็จ (Decision)


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร


สัญลักษณ์ผงั งานต่อไปนี้ทำาหน้าที่อะไร แสดงการอ่านข้อมูลเข้า หรือการแสดงผลลัพธ์ จากการประมวลผลออก มา(Data/Input/Output)

ผังงาน flowchart 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you