Page 1

@ uRog\?rvAploBRNo *

ďch Dmie|tMk i e d l e/ n r c n d a n l

Josef Borodovský Nakladate|ství MISE, s. r. o. Jednatel S|uneční43/7 747 20 Vřesina Brno 30. června2010

Váženýpane jednate|i,

dovolte,abychVám poděkoval za spo|uprácis NárodnímdivadlemBrno V sezoně 2009t2010. Jsem Ve|mi rád, že právě končící sezona, v jejímŽprůběhuse na scénách Janáčkovadivad|a, Mahenova divad|a a divad|a Reduta uskutečni|o celkem 21 premiér, činoherní festiva|yRedFesta Trialog,taneční festiva|Tanec Brno 2010, ples města Brna dvě významné spo|ečenské akce P|es před oponou,reprezentační a Maškarní bá| aneb Mozartv Redutěa spoluúčast na festivaluDivade|ní svět Brno, by|amimořádněk|adněhodnocenanejenodbornýmtiskem,a|e i širokouveřejností. je zásadnímdůkazemúspěchuup|ynulé Kromě rostoucíhozájmuze stranymédií, sezonyzvyšující se návštěvnost i okruhpartnerů a sponzorů. Našidiváci pozitivněhodnotípodporu,kterése nám od Vás dostáváa věřím,Že se tak qýrazněposi|ujedobréjménoVašíspo|ečnosti. přispě|aa doufám,Že se Ve|ice si váŽímVašípomoci,která ke všem úspěchům ještě většíneŽdoposudi ze sezonynadcházející. spo|ečně budemeradovatv míře festiva|u JanáčekBrno 2010.Je to V ténás mimojinéčekáll. ročník Mezinárodního prestiŽníakce, která má pro uýjimečný vztah Janáčkas Brnem ve|kýpotenciál připoutatna sebe pozornostkulturního světa, podobnějako německý Bayreuth festiva|emRichardaWagneranebo Sa|zburgfestivalemW. A. Mozarta.Věřím,Že příleŽitosti bude i prvořadou která, jak jižvypověděl,l. ročník, vyuŽijetetétojedinečné spo|ečenskouudálostí, a podpoříte nás při její přípravě a rea|izaci (naše tel:724818565'je e-mail:janulikova@ndbrno.cz, spo|upracovnice Jana Janulíková, připravenase o Vás osobněpostarat). Váženýpanejednate|i, děkujiza Vaši přízeň,upřímněVás zdravíma přejiVám hezké léto' V úctě Danie|Dvořák ředite|Národníhodivadla Brno

Banka:

|Čo:ooo9482o D|Č:Cz00094820 č.ú.:|332-62|/0|00

Adresa: Národní divadlo Brno příspěvková or8anizace Dvořákova | | Brno 657 70

Tel.: + 4 2 05 4 2 t 5 8 | | I Fax: +420 5422t7 045

Web: www.ndbrno.cz inío@ndbrno.cz


---- originď Message ----From:''Eva Vemerová'' <vern.eva@seznam.cz> To :'''Program Brněnsko''' (pro gram.brnensko@ Sent: Sunday,February 07,2010 7:59 PM Subject: Parkinsonici Dobý den' paníRotreklová! pozdravy a hlavně velképoděkoviání.Byli jsme zase Posílám Vám srdečné nemocní,tak trochu opožděně. Díky zveřejněď v Programu Bměnsko jsme měli v lednu na Klubovém setkánína besedě S panem Ing.Svobodou naprosto ojedinělou účast- vícejak 40 lidí. je fakt, žepřišlo 5 lidí - parkinsoniků,kteří o ovšem nejvícepotěšující nás doposud nevěděli. Ztoho máme vždy velkou radost, protožetito lidéjsou osamocenív boji s chorobou, což nijak nepřispívá ke zlepšenízdravotníhostavu. Prostě radost byla oboustrannáa to díky zveřejněníve Vašemměsíčníku. Moc a moc děkujeme. Pokud bude moŽnéi v měsíci březnu o nás napsatpár řádků,budeme velmi rádi. Přednášku,kterou pořádáme je naprosto ojedinělou záIežítosti,na toto téma se zatímnikdo z odborníkůnezamýšlela lidé si doposud radinavzájem. Pochopitelně necháviímjako vždy na Vás, jak připojený text upravíte. Předem děkuji za všechnoa přeji hlavně hodně zdravi a mnoho pohody do života. Eva Vernerová

KLUB PARKINSON BRNO www.parkinson-bmo.cz sdruŽujeparkinsoniky,rodinnépříslušníky a příznivcek tomu,aby se parkinsonicinecítilivyřazeni ze společnosti' neuzavíralise do sebea naučilise Žíts toutonevyléčitelnou chorobou. SrdečnězvemečlenyapÍízruvce na odbornoupřednášku: STRAVoVÁNÍ panrrNSoNIKU o tom, jak|ze pozitivně ovlivnit zdravotnístava drobnýmizměnamiv jídelníčku vyřešitpruvodníproblémyPN budehovořit a na vašedotazy odpovídat MUDr. D. Spohrováve středu24.3.ve14.30hodin,tÍídaKpt. Jaroše 192213,60200Brno.


Stránka 1 z l

od: Komu: odes!áno: PředměÍ

.'JitkaMiku|icová,' <jitka.miku|icova@adecco.cz> '''JurajPospÍŠil''. <pospisi|@mise.czi 11.dubna2008 12:27 Děkovnýemai|

Dobý den,panePospíši|e, Jmé-n91bměnské po!oč|-<y personá|ní agenturyAdeccobychVám chtě|apoděkovatza umoŽnění inzerce v měsíčníku ProgramBrněnsko. by|yopravdusi|néreakce,aŽjsme to nečeka|i' Pod|ereakcíjde vidět,Že .r!!"oY prvnímměsíci.inzerovánÍ Vás lidéz Brnaa okolíčtoupravidé|ňě. jsou perfektní, v..a|9slu.Žby od dojednávání inzerce,přes grafiku,komunikaci s Vámi, nák|adměsíčníku, distribuciaŽ po dostupnost. Jsme velmispokojenia určitěbudemeinzerovati nadále. Přeji hezkýden, Jitka Miku!icová Recruitment Manager ADECCO spol. s r.o Sukova4,60200 Brno Tel.:+420 542212 957 Fax. +4205422129ST GSM: +420606 776409 jitka. mikulicova@adecco. cz www.adecco.cz

6.8.2010


Stránka l z 1

Petr Lesný od: Komu: odesláno: Předmět:

..LucieMa|ecká'' <|ucie.ma|ecka@seznam.cz> <program.brnensko@mise.cz> 5. června 200910:00 VýstavavoříŠků

Dobý den paníRotreklová, obracím se na Vas s prosbou, zdaby bylo možnéuveřejnit v Programu Brněnsko informaci o koniíní výstavy voříšků. Stejnějako v přechozích letech stačíkrátký text: Výstava voříškůa psůbez průkazupůvoduBrno, termínkonání 5.9.2009, kemp obora. Souěástíbude dětský den. Informace a přihlášky: Lucie Malecká, 724 I90 190, lucie.malecka@seznam.cz, www.voriskiadabrno.estranky.cz. Jsem Vám velice vděěná, žejste mi v minulých dvou letech nabídlamožnostuveřejnění.Myslím, že Bylo to tak nečekané, že nétmnestačilakapacita díky tomu vloni přišlo nečekaněhodně návštěvníků. parkovištěa s údivemjsem šlarychle řešit dalšímístok parkování :o) Děkuji za ochotu a přeji hefuý pátek! Lucie Malecká organizátorka www.voriskiadabrno.estranky.cz

6.8.2 0 1 0


Strrínka1 z 1

Jurai PospÍšil od: Komu: odesláno: Předmět

',GrygarováJana,,<info@zeichenkurs.eu> ,.'JurajPospíšil,.'<pospisil@mise'cz> 29.září 2oa8 12:52 poděkování

VáŽenýpane Pospíši|e, číl;le PROGRAMU BRNĚNSKO a inzerátuve Vašemzáňjovém Děkujiiá vydáníňéhopodnikatelského osTRAVsKo. Musímříci,Že tato investicese mi skuteěněvyp|atila'Hn'{ druhýden po vydáníVašeho Běhemjednohoýdne jsem mě|a a hodněčtený. k oblíbený PROGRAMU jsem zjistila,jak je tentoměsíčn obsazenésvékurzy"kreslenípravoumozkovouhemisÍÉrou"_2vBmě,2vUherskémHradištiaívostrav (celkemse mína inzercive VašemProgramupřihlásilocca 60 osob - a někteřístá|eještěvo|ají,neboťse jim Žáclnoujinouinzerci,neboťmám nynína Programdosta]do rukoutřebapozději).Tímpádemnynínepotřebuji roku,abych u aŽ nad h|avu".@ Prosímpřipomeňtese mi o rět začátkempříštího 3.4 měsíce nejb|iŽší "práce Vás moh|aopět inzerovat. Ještějďnou děkujia přeji mnohodalšíchspokojenýchzákazníkil S pozdravem Jana Grygarová www.zeicbenkurs.eu Kuzy kres|enípravoumozkovouhemisférou Tel.:77307 0B 08 ise.cz.] From : Juraj Pospiši|[mai|to:pospisi|@m Atvl 29,2ffi811:34 September Monday, Sent: Jana To: Grygarová podobilzářijovéhovydání Subjeď: ProgramBrněnsko- digÍÉ|ní Přejihezkýden paníGrygarová, posí|ám zářijovévydánív E|.podoběa nášspotk pobavení... :-) výtisk...+ něco prodtlti... Poštouposí|ám,,ýzilký,, s inzercí, Zároveňjsem ve|mirád, Že se Vám inzerceosvědčila,prosímpěkně o sJě|eníVašízkušeností ve|minás to těšía motivujenás ínašezákazníky.DěkujiVám a přejiaťse Vám daří. S úctoua přátelslcýmpozdravem redakce JurajPospíšil, 731030643

^n

n ^nno


Dobrý den pane Lesný' chtěl bych Vám poděkovď za pÍezentacinašÍfirmy ve Vašem měslčnÍkuProgram Bměnsko. Původně .na zkoušku.',ale během něko|ikadn| po jsme chÉ|ive VaŠemměsíčrrÍku otisknout náŠinzerát pouze pÍezentace nad hodně ájemců o s|uŽbynašÍfirmy a to nejen z se ozý^/a|o oěekávání irveřejněnl našl Brna,ale i z celéjiŽnÍMoravy, kde je Váš ěasopis dosďitelný' JeŠtěj€ d nou moc dÍkya těšÍmse na da|štspo|uprácis Vámi. S pozdravem majite|firmy TÉvníček

)ll

ý'+,


31.8.2010 Dobrý den poníRotrek|ovó,

zdrovímno konciprózdnin. Chci vóm poděkovotzo skvě|ouspo|upróci školního roku o doufóm,Že nošespo|uprócebudeúspěšně běhemminu|ého pokročovot i v tomto roce. vstupujedo ó2. rokusvéhopůsobení ato,Že je Nďe svč uužónkyúspěšně příznivěvnímónobrněnskouveřejnostíaŽe se o němvíje i vďe zós|uho. Pro vďi informocivóm posí|ómNobídkukroužků no letošnírok, Výroční tiskoviny,kteréjsmevydo|ina začátektohotoško|ního roku. zpróvuo do|ší

Přeji pěkný začótekýdne o těšímse no da|ší spolupruíci / tawi thu,lt , .

r,//

Mileno {ď{ááÍxo,a odd.morketingu sVč Lužónky

o N

\a

z VoLNÉHoČASU LUŽÁNKY- STŘED|SKo

FAX:549524104 uotcxÁ50,ó58 l2 BRNo,TEL: 549524111, | czoo4ol 8os,ČÍst-oÚČtu: zzl zszool /5500 |Č: oo4ol 8o3,D|Č rRxurrv MASARYKoVYUNIVERZry rnxurrnÍŠxot-sxÉ znŘŽrruíPEDAGoGICKÉ

l\l f -J

= =" =

Časopis Program - naše reference  

Časopis Program - naše reference

Advertisement