Page 1

FREE COPY

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

เดือนสิงหาคม 2556

1

๑๒ สิงหา มหาราชินี 

อาองคพระแมเจา จอมผไท ทรงยศขจรไกล เกริกหลา สมคำแมอำไพ เรืองโรจน ขอพระทรงคูฟา เคียงใกล ราชันย

ขอพระองค

ทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ป‚·Õè 9 ©ºัº·Õè 149

นายสมนึก เกตุชาติ ผูบริหาร บริษัทบานตาลโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ

ประจำเดือนสิงหาคม 2556



FREE COPY

 


2

๑๒ สิงหา มหาราชินี ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี เดือนสิงหาคม 2556

ขอพระองค ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางเทศบาลเมืองปากพูน และประชาชนชาวตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

FREE COPY

ศิลปาชีพสรางสรรคสุขสิ้นทุกขโศก แตงเติมโลก “ปารักษน้ำ” สยามถิ่น พระดำริแหงองคสยามมินทร ประสานเสริมเกษมสิ้นราษฎรยินดี ลุสิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ พระเกียรติเกริกพระชนมมั่นเกษมศรี นอมกราบบาทมหาราชินี สดุดีขอพระองคทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูอำนวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช


เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

3

ขาวทองถิ่นบานเราฉบับหนึ่งพาดหัวประมาณ

เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท้องถิ่น

๑๒ สิงหา อาศิรวาท

ว่า... “ทุนใหญโดดชวย เรียลเอสเตทโครงการใหญ ไอบิส อเวนิว ของทุนทองถิ่นเมืองคอน เดินหนาโครงการใหแลว เสร็จ” เห็นแล้วชวนให้คิดว่า...ถึงเวลาสู้รบของทุนท้องถิ่น เมืองคอนกับทุนนิยมของจริงแล้วหรือกระไร ! !

หรือกระทั่งระบบการจราจร ที่ทุกวันนี้ก็หนักหนา สาหัสอยู่แล้วในเส้นทางพัฒนาการคูขวาง ต่อจากนี้ไป เส้นทางจากสี่แยกคูขวาง ไปจนถึงแยกประตูลอด คงต้อง เผชิญปัญหาหนักกว่าเดิมเป็นแน่แท้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คิดเห็นอย่างไร มี แนวทางบริหารจัดการแบบใด โปรดบอกกล่าว... หรือว่า สุดท้ายแล้ว พี่น้องตลอดแนวถนนกรแก้ว และถนนตรอก ซอก ซอยที่เกี่ยวข้อง ต้องทนรับเคราะห์กรรม แลกกับการ พัฒนาทางเศรษฐกิจแบบไร้ทิศทาง ไร้แผนรองรับ เพราะ สำนักขาวนครโพสต เกาะติดสถานการณทองถิ่น ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ไม่มีกึ๋น ไร้สมอง !? เทศบาลนครนครศรีฯ ในประเด็นเรื่อง เศรษฐกิจ และที่หยิบยกมานี้ ก็เพื่อ ขยายความ ตั้งคำถาม และข้อสังเกต ที่ว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีแนวคิด ทิศทาง หรือนโยบายใดๆ หรือไม่ ในการรับมือ และวางแผนล่วงหน้า เพื่อพิทักษ์ไว้ ซึ่งผลประโยชน์แห่งท้องถิ่นและพี่น้อง ประชาชนคนเมืองคอน ไม่ให้ต้องตกเป็นเบี้ยล่างหรือต้องยอม สำนักขาวนครโพสต ขอเนนย้ำวา การตั้งขอสังเกต สูญเสียประโยชน์อันพึงมีพึงได้ภายใต้ความเรียบง่าย และ บอกกล่าว ก็ด้วยเจตนาเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เมืองคอน เป็น จริตแบบคนบ้านเรา-คนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จริตของคนเมืองคอน มิได้มีเจตนาเพื่อขัดขวางความเจริญ มีข้อสังเกตหลายเรื่องหลากประเด็นที่อยากฝากให้ช่วยกัน สถาพรของเมืองคอนแต่อย่างใด คิด พิจารณาไตร่ตรอง อาทิ กรณีของไอบิสอเวนิว ที่มีปัญหา จะเชื่อหรือไมก็ตาม แตปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อทุนนิยม กระทบกระทั่งกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงโครงการ ระดับชาติยาตราทัพลงสู่หัวเมืองใหญ่ๆ นอกจากอาการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชควรต้องสรุปบทเรียนจาก โครงการนี้ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกกับโครงการขนาดใหญ่ต่อไป ทุรนทุรายของทุนท้องถิ่น และการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพ รวมแล้ว ภารกิจของเหล่าเทศบาลนครเชียงใหม่ นครอุดรธานี อีกได้อย่างไร นครขอนแก่น นครหาดใหญ่ ฯลฯ ก็ล้วนไม่ต่างไปจากปัญหาที่ เอกสิทธิ์ของโครงการขนาดใหญภายใตการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำลังจะต้องเผชิญในเวลาอันใกล้... ร่วมทุนของทุนท้องถิ่นกับทุนนิยมระดับชาติ ที่ส่งผ่านการ สำนักขาวนครโพสต...ฟนธงตรงนี้ หากเทศบาลนคร ขุดถนนวางท่อประปาขนาดใหญ่เพื่อนำน้ำไปใช้ในโครงการ นครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ กับน้ำประปาชาเย็นที่พี่น้องในเขตเทศบาลนครนครศรีและคณะ ยังมัวคิดและทำแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ดั่งที่เห็นและ ธรรมราช ต้องทนใช้อุปโภคบริโภค อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นอยู่ คนที่ต้องรับเคราะห์กรรมจากการรุกคืบของทุน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะบริหารจัดการอย่างไร ขนาดใหญ่ก็คือ.. พี่น้องประชาชนคนในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช นั่นเอง... ภาพจริงของสังคมเศรษฐกิจเมืองคอนยุคนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินทางไกลมาถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภท คอนโดมิเนียมเมืองคอน กับข่าวแว่วๆ ว่า เครือเซ็นทรัล เตรียมสยายปีกรุกคืบเมืองคอน หรือเครือโรงพยาบาล กรุงเทพ ยักษ์ใหญ่ธุรกิจโรงพยาบาลระดับห้าดาวก็สนใจ ร่วมทุนในธุรกิจที่ถนัดในเมืองคอน นี่ยังไม่นับ แบรนด์โรบินสัน โลตัส บิ๊กซี ที่เข้ายึดหัวหาดเมืองคอนมานาน หลายปีแล้ว

เÁืèอ·ØนãหÞ่.. ÂÒµรÒŧ¤อน!!

งามพระยศ ราชินี ศรีสยาม ทรงงดงาม จริยวัตร จรัสมัย ทรงเคียงคู ราชัน มิ่งขวัญไทย พสกไท นอมใจกาย ถวายพระพร

“ทรงพระเจริญ” ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ สำนักขาวนครโพสต ผู้อำนวยการ : สุรโรจน์ นวลมังสอ ที่ปรึกษากฎหมาย : สมชาย ฝังชลจิตร บรรณาธิการที่ปรึกษา : เลิศ อักษรนิตย์ สาธิต รักกมล เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท้องถิ่น บรรณาธิการอาวุโส : จำลอง ฝังชลจิตร บรรณาธิการบริหาร : สุรโรจน์ นวลมังสอ เจ้าของ : สหกรณ์ผู้สื่อข่าวจังหวัด นครศรีธรรมราช บรรณาธิการ : ณรงค์ ธีระกุล ประธานที่ปรึกษา : ดร.เพ็ญพร เกตุชาติ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ไพฑูรย์ อินทศิลา คณะที่ปรึกษา : ดร.กณพ เกตุชาติ, ภาวินทร์ ณ พัทลุง มานะ นวลหวาน, อครพล หนูทวี, สุทัศน์ เดชเดโช, กองบรรณาธิการ : กฤษณะ จุติแสวง จอม กิจวิบูลย์ ณัฏฐ์ ธีระกุล ณัฐชนา ฤทธิผล ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร, ด.ต.นิรภัฏ วัฒนประเสริฐกุล, รูปเล่ม/จัดหน้า : เมาลิด จิตต์ประไพย ดร.ณัฐวุฒิ ภารพบ

หัวหน้าฝายโฆษณา : จรินท์พร บุญชัก ฝายโฆษณา : ปราณี กาญจนโรจน์ การเงิน/ธุรการ : ปราณี กาญจนโรจน์ แยกสี-พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เม็ดทราย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-1475, 08-1892-5960 สำนักงานหนังสือพิมพ์นครโพสต์ : เลขที่ 2/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-0227 email : nakhonpost@hotmail.com


4

เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

ทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

นายสุทธิ ศิลมัย

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระคือองคเอกฟา พระคูบุญจักรี พระทรงกอปรกรณีย ดลสุขปวงไพรฟา

กษัตรี หลั่งลน ลือเลื่อง โลกนา แซซองสดุดี

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

พลโทสกล ชื่นตระกูล แมทัพภาคที่ ๔ และขาราชการกองทัพภาคที่ ๔

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองคทรงสุขเกษมสันต พระชนมมั่นกิรติไกรแผไพศาล คูไอศูรยพูนพิพัฒนจิรัฎฐิกาล ทรงสราญผานบุรีจักรีวงศ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท นานาวัสดุภัณฑ(1993) จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด, สี, สุขภัณฑ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง (ข้างโรบินสันโอเชี่ยน) โทรศัพท์ 075-317831-3 โทรสาร 075-344791

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

เจาของกิจการ รานกัณชลี(นองปาน)

จำหนายชุดกีฬา เสื้อทีม แจ็คเก็ต ยีนส เสื้อแฟชั่น ทั้งเด็กและผูใหญ ปลีก-สง ราคายอมเยาว ซอยโรงแรมไทยโฮเต็ล ทาวัง โทร.075-345342, 081-3700915


เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

5

๑๒ สิงหา

มหาราชินี

สิริทรงเสาวภาคยพรอม เกริกไกร สิริโฉมไฉไล เลิศหลา สิริกิติ์คูหทัย อธิราช สิริรัตนจรัสฟา เฟองฟุงบารมี

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี พระโฉมงามเลิศล้ำ พระการุณยแผผไท สองสุขทุกขเขตใด พระราชกิจกองเกริกฟา

ระบือไกล ทั่วหลา เสด็จเยี่ยม เยือนพลัน พสกไซรสรรเสริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ประยูรการพิมพ รับพิมพงานทุกชนิด

กรุงไทยเปเปอร

จำหนายอุปกรณสำนักงานทุกชนิด

๕ ถ.นคร-ทุงสง ต.ในเมือง ๔๒-๔๔ ถ.นคร-ทุงสง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕-๔๔๖๑๕๕, ๐๘๑-๘๙๕๙๑๔๒ โทร.๐๗๕-๓๒๔๔๓๑, ๐๘๑-๕๓๖๕๓๒๖

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือนสิงหาคม 2556

เดือนแห่งธรรม สู่วัดปลอดยาเสพติด

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุข โดยคนที่มีความสุขที่สุดน่าจะ เป็นที่คนเป็นแม่(พุทธ)จะมีความสุขที่สุด ตามความเชื่อทางศาสนา โดย ผู้เป็นแม่พ่อ เชื่อกันว่าเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสู่สวรรค์ได้ ส่วนถ้าหากจะ กล่าวให้ครอบคลุมความสำคัญของเดือนนี้ อาจจะต้องรวมถึงพี่น้องมุสลิม ด้วย เพราะเป็นเดือนแห่งบุญการทำกรรมดีอันบริสุทธิ์โดย ถือศีลอด(เดือน รอมฎอน) ในที่นี้ เนื่องจากผู้เขียนเป็นพุทธ ไม่ลึกซึ้งเรื่องศาสนาอิสลาม แม้ว่าเพื่อนมุสลิมจะมีด้วยกันหลายคน รวมถึงที่ทำงานก็หลายท่าน จึงขอ กล่าวถึงแต่เฉพาะเทศกาลเดือนบวชเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชาของ ชาวพุทธกันก่อน ฉบับหน้าค่อยว่ากันถึง เรื่องราวของพี่น้องมุสลิม โดยให้ อาจจะไม่กล่าวเช่นนี้แล้วก็ได้ ทีมงานมุสลิมเล่าให้ฟังแล้วมาถ่ายทอดกันอีกรอบ อย่างไรก็ตาม ในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เทศกาลเข้าพรรษานั้นมีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องชาวพุทธ ดั่งที่ สำหรับพื้นบ้านท้องถิ่นอย่างนคร เราก็ยังดูจะมีความสุข ยึดมั่นต่อหลักคิด ถือกันมานานช้าว่า เราเกิดมาเป็นผู้ชายนอกจากต้องรับใช้ชาติตามหน้าที่ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ยิ่งปีนี้ชาวไทยพุทธอย่างคนนคร ก็จะยิ่งมีความสุข เมื่อเข้าสู่วัยถึงเกณฑ์ตามกฎหมายแล้ว การบวชเรียนในพุทธศาสนาก็ถือ ยิ่ง เมื่อทราบว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นคร ได้รับการรับรองขึ้นบัญชี ว่าบังเกิดบุญกุศลสูงสุดของชายไทยพุทธ นอกจากได้เรียนรู้พระธรรมคำสั่ง เบื้องต้นให้เป็นมรดกโลกจากทางยูเนสโกแล้ว ซึ่งคงอีกไม่นานนักก็จะได้ สอนอันสำคัญในการนำมายึดถือปฎิบัติ ทำให้เกิดสิ่งดีงามให้ชีวิตคนเรา รับการรับรองให้ขึ้นเป็น มรดก โลก อย่างเป็นทางการ หากไม่ติดปัญหา ด้วยรู้ผิดชอบชั่วดี ถึงพร้อมสามารถ เมื่อออกสู่โลกกว้างจะได้ถึงพร้อม เกี่ยวขากันเอง มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีหลักการหลักเกณฑ์การใช้ชีวิตที่ดีงาม กล่าว L3!Ċ:สำหรั บปีนี้ การบวชพระเข้ าสู่ร่มกาสาวพั ตร์ของชาวนคร ยัง " /:)ĩŌŞōŚŜŗŚőʼnŔ< ! M = L bĴĸįŇ= D *č 2Q : 3+9 " 2? 5 L 2< L &< ) &č ŵ !: +> ŮacŴbeŀa`!< / M ůĢ :/Q : เช่นนี้ แปลว่าสึกลาออกมา ก็ยังสามารถมีครอบครัวตั้งเรือนได้แล้ว ปัจจุบัน คึกคักสนุกสนานชื่นมื่น ผู้คนวิ่งรอกไปงานกันจ้าละหวั่น เนื่องด้วยวันดี

FREE COPY

ฤกษ์งามที่ตรงกันหลายงาน การบอกแขกออกปากเชิญ เพื่อพ้องน้องพี่ ท่านที่เคารพ ยังเป็นประเพณีอันดีงามสืบ ทอดกันมา ถือว่าเป็นวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงความเป็นนคร รักพวก รักกพี่น้อง มีงานการก็ถึงบ้าน ช่วยเหลือ เกื้อกูล มีเงิน ช่วยเงิน มีทอง ช่วนทอง ไม่มีเงินไม่มีทอง ช่วยแรง ตลอดถึง ช่วยคาถา หากไม่แข็งแรง ซึ่งงานที่จัดสมโภชน์ทำขวัญนาคก็อาจเล็ก ใหญ่ ตามฐานะและหรือสภาพเศรษฐกิจช่วงนั้นๆ ประเด็นน่าสนใจ สำหรับการเตรียมการก่อนบวชปีนี้ ครั้งนี้ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์พุทธทั่วโลก จากที่ ทีมงานชมรมต่อต้านยาเสพติดนครศรีธรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี, อำเภอ นบพิตำ ที่ประกาศก้อง ตรวจปัสสาวะนาคที่ต้องการบวชเรียนใน ปกครองของวัดในอำเภอ จะต้องรับการตรวจปัสสาวะก่อนทุกคน ส่วนพระที่มีอยู่แต่เดิมทุกรูป จะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยินดียอม ให้ตรวจปัสสาวะด้วย แล้วเมื่อเวลาผ่านไป เจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ ลงนามความตกลงร่วมกัน(MOU) จะต้องตรวจลูกวัดทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในการนี้ทุกวัด ได้จัดทำแผ่นป้ายไวนิลประกาศไว้ให้ทุกคนทั้งฆาราวาส และสงฆ์ ทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน ติดตั้งในวัดแผ่นใหญ่ สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนทีเดียว นี่คงเป็นอีกครั้งหนึ่งของปรากฎการณ์ครั้งสำคัญ ทางการปกครองของคณะสงฆ์อีกครั้ง โดยรวมแล้วทั้งในและนอกเมืองก็มีงานเล็กใหญ่ตามสภาพ ซึ่ง แน่นอน ยังเต็มไปด้วยคนเมา ที่ดื่มกินกันจนสติขาดลอย อันนี้มีให้เห็น ทุกงาน ผู้เขียนเองเข้าใจเรื่องความสนุกสนานเทศกาลทุกๆ เทศกาล เพียง ตนเองเลิกลาขาดกันมาหลายนับยี่สิบปี ตั้งแต่รู้สึกว่าสุขภาพและสถานภาพ รวมถึงคุมสติเริ่มไม่ได้เอาไม่อยู่ เละเทะ เปลี่ยนนิสัยไม่ดี นอกจากนั้น ตื่นขึ้นมาเช้าสาย กว่าที่ จะหายจากอาการเมาค้าง(แฮ้งค์) ใช้เวลาวันเต็ม เสียงานที่นัดหมาย เสียการที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้นานๆ งาน ก็จะไม่มีใครให้ทำในที่สุด.

¡ÂË¡¯ƒ¨°¾§°¿‘¿/3*

Ž¾¦¯¿¯¦ Ë¢°Â¯®«°€º®—´¯©Æ€®Â°¿¯Ï¡€¦€º¯ ˜ÄÔºŽ¿˜¼°¿‘¿Ë¡Á® (:*3-9: +8+/&-9:!D+=*) /:)&+Ċ5)):+ :+D&?5L ĉ/*D3-?5$AĊ)=+:*HĊ!Ċ5*E-8 -@ĉ)+Ċ:! Ċ:3:"D+ĉ E$-5*5:3:+ =L8HĊ+9"$- +8": :+#+9" >M!+: : ċ:#ĀF+D-=*)D3-/ ŮĴĸįů3+?5=L:/"Ċ:!D+=* /ĉ: ċ:3@Ċ)E-Ċ/G!/9!=La 9!*:*! beef8D#đ!=D*čD+<)L Ċ! 5 :+#+9" >!M +: :ĴĸįF* +8+/ &-9:! E-8@ (: 2ĉ/!=LD =L*/ Ċ58GĊĉ/+8*8D/-:G!5= b D?5! Ċ:3!Ċ:!=MŮ!>2<M!D?5!2<3: ) beefů D&?L59 Ċ5) :+ Q:D!<! :++<2+Ċ: /:)D Ċ:G/< = :++9"2< <PE-8HĊ+9"2< <P:

/:)ĉ/*D3-?59M !=DM &?5L 2+Ċ:)9!L GG3Ċ "9 $A)Ċ += :*HĊ!5Ċ */ĉ:8HĊ+"9 :+ĉ/*D3-?5G3ĊHĊGĊ ċ:ĴĸįG!+: :D<) G! :+#+8@) 8 ++) :+"+<3:+!F*":*&-9:! Ů "Ŵů D)?L5D+K/J!=M >L)=!:*&1č09 <P +9 &0čH&0:-+9)!+=/ĉ: :+ +8+/&-9:! D#đ!#+8 :! =L#+8@)7)=)<D3K!5"G3Ċ *:* +8*8D/-:+>+: : ċ: Ĵĸį (:

+9/D+?5!=L ahŴac ":ŵ Ŵ 2<3: )beef9M !=DM &?5L G3Ċ :+9Q::! Ċ5)A- 5$AĊ =L 8HĊ+"9 2< <P 55 H#: D<)/9!=Lc`)<@!:*!beefD#đ!+>+: :>/9!=Lca G! :+ĉ/*D3-?5)= /:)&+Ċ5)2)"A+č E-8D&?L59 Ċ5)Q: /:) D Ċ:GG3Ċ "9 @ (: 2ĉ/!D+=*) /:)&+Ċ5)Ċ:! :+<:)+/25" @ +8"" +/)> :+Q: /:)D Ċ:GG! :++9"2< <P E-8HĊ+9"2< <P G! :+ĉ/*D3-?5 9!9!M :+#+9" >!M +: :Ĵĸį(:

+9/D+?5!8D+<)L Ċ!9M Eĉ/!9 =L a 9!*:*!beefD#đ!Ċ!H#F*E!/: :+#+9"+: : ċ:Ĵĸį (:

+9/D+?5!8D#đ!-9 18*5*#+9" >M!D?5!-8`Ŵe`":ŵ Ŵ 9M !=DM &?5L H)ĉG3ĊD#đ!(:+8 +8"ĉ5 ĉ: +5=&E-8(:/8D<!D'ą5 5 #+8:!>L :+*5*#+9" >!M +: :!=M 8)=$-Q:G3Ċ+: : ċ:Ĵĸį (:

+9/D+?5!28Ċ5!Ċ!@!F+E* ċ:=L bdŴhb":ŵ ŴG!D?5! @-: ) beeg F*D+?L5!=M8Ċ5)= :+"/!5= +9M3!>LG!=L #+8@) 8 ++) :+!F*":*&-9:!E3ĉ:<Ů &ŴůD&?L5D2!5 G3Ċ +)ŴD3K!5" D!?L5: D<):))< 8+9)!+= ai )=!: ) beef8Ċ5#+9"+: : :*#-= Ĵĸį(:

+9/D+?5! >M!H#28Ċ5! Ċ!@!F+E* ċ: ++):<=L bdŴhb":ŵ ŴG3ĊE-Ċ/D2+K(:*G! #ābeef

 2Q:3+9"3-9 D čG! :+ĉ/*D3-?5$AĊHĊ+9"$- +8")=9!=M Æ +9/D+?5!$A)Ċ += :*HĊ!5Ċ *8HĊ+"9 :+ĉ/*D3-?5: :+GĊ+<  Q:!/!H)ĉD <!f ŴŵD?5!3+?5H)ĉD <!ah ŴŵcD?5! Æ+Ċ:! Ċ:3:"D+ĉE$-5*5:3:+HĊ+9" :+ĉ/*D3-?5: :+  GĊ+<Q:!/!H)ĉD <!ae` ŴŵD?5! 9/5*ĉ: :+ĉ/*D3-?58D#đ!+8""GĊ ĻĵĻ *?!*9! :+GĊ2< <P Dĉ!D)?L5$AĊ?M5-8D"=*!+392$AĊHĊ+9"2< <P E-8+392+Ċ:! Ċ: $AĊ?M58 HĊ+9" ĻĵĻ 5" -9"G3ĊGĊ2< <P 9"+Ċ:!Q:3!ĉ:* ċ:=L-8D"=*! E-8D)?L5829L?M5 +392GĊ2< <P29L?M5 E-8$AĊ?M58HĊ+9" ĻĵĻ 5" -9" ßHĊ+9"2< <P?M5G!+: :D<)à 2ĉ/!+Ċ:! Ċ: ċ:8HĊ+9" ĻĵĻ5" -9"/ĉ:ß"Ċ:!D- =ŴL ŴŴ)=2< <P 5?M ċ:G!+: :D<)àD#đ!Ċ! 2Q:3+9"$AĊ=LHĊ+9" /:)ĉ/*D3-?5: :++/"+/):! Ċ5)A3!ĉ/*:!ĉ:J=LD =L*/ Ċ5E"ĉD#đ! +9/D+?5!GĊH''ą:H)ĉD <!i` 3!ĉ/*ŵD?5!Q:!/!gŲdc`Ųfci +9/D+?5! +9/D+?5!H)ĉ)=H''ą:GĊ ahfŲhbb +9/D+?5!+Ċ:! Ċ:3:"D+ĉE$-5*5:3:+afhŲebi+Ċ:! 5*ĉ:H+ K= $AĊ D=L Ċ: ĉ:*G!D čHĊ+"9 /:)ĉ/*D3-?5>L *9H)ĉ- 8D"=*!+9"2< <P)=ĉ5: :+-8D"=*! 5+9"2< <PD&<L)D<) F*

+) :+ Ċ:(:*G! +8+/&:<*č89G3Ċ)= :+-8D"=*! D&<L)D<)2Q:3+9"+Ċ:! Ċ: 3:"D+ĉ E-8E$-5*5:3:+=L 2Q:+/ F*2:):+ 5 >M!8D"=*!G3)ĉHĊ=L2Q:!9 :!&:<*č93/9 2Q:!9 :! :+ Ċ:(:*G!93/9 2Q:!9 :!&9!: @+ < :+ Ċ: 93/93+?5&-9:!93/9G!&?!M =L 2Q:3+9" +9/D+?5!=HL )ĉ)H= ''ą:GĊ 8D#ĀG3Ċ)= :+-8D"=*!D&<L)=L5 č :+# +52ĉ/!Ċ5<L! Ů5#ŴůD)?L5HĊ)= :+2ĉ#+8 :0+:*?L5$AĊ)=2< <PH#*95#ŴE-Ċ/ G!D"?M5Ċ! +8+/&-9:!D#Ā İŗŜŔőŖō 2:*ĉ/!&-9:! `bųad`ųg```D&?5L D#đ!ĉ5:<ĉ525":)2Q:3+9"$A)Ċ 2= < H<P Ċ+"9

/:)ĉ/*D3-?5D&?L5"++D:$- +8": :+#+9"+: : :*#-= Ĵĸį(:

+9/D+?5!


เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

7

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท ฮอนดาศรีนคร จำกัด ทุกสาขา (นองใหมสาขานาพรุ ขางวิทยาลัยการอาชีพฯ) จำหนายรถจักรยายนตฮอนดาทุกรุน โทรศัพท 075-316324-5

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

หางหุนสวนจำกัด ลิ้มจี่เซง

93/7 หมู 2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โทร.075-316680-90 โทรสาร 075-316698

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ขายหนังสือทุกสำนักพิมพ อุปกรณสำนักงาน วัสดุอุปกรณการสอน อุปกรณกีฬา โทรศัพท 075-356209, 075-346607 โทรสาร 075-343496 ปาพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช เดิมเคยเป็นทะเลมาก่อน แต่ต่อมาได้เกิดหาดสันดอนปดกั้น (Barrier beach) จึงกลายเป็นพื้นที่ ปาพรุ (Swamp forest) หรือ ลากูน (Lagoon) ปาพรุควนเคร็งมีน้ำท่วม ขังเกือบตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบ ด้วย อ.เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ร่อนพิบูลย์ และหัวไทร พื้นที่ ดังกล่าวได้มีประกาศเมื่อ พ.ศ. 2518 ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปาทะเลน้อย ครอบคลุมพื้นที่ อ.ชะอวดและหัวไทร เนื้อที่ 150,000 ไร่ และประกาศ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปาบ่อล้อ ในพื้นที่ อ.ชะอวด เชียรใหญ่ และเฉลิมพระเกียรติ เนื้อที่ 64,494 ไร่ ปาพรุเคร็ง(ภาษาชาวบ้าน) หรือ ปาพรุควนเคร็ง เป็นปาพรุ อีกแห่งหนึ่งของภาคใต้(รองจากพรุแดง จ.นราธิวาส)ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่สุด มีพื้นที่ 223,320 ไร่ อาณาบริเวณครอบคลุมเขตรอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ปาพรุควนเคร็งเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศวิทยา ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำปากพนังอย่างแนบแน่น โดยพืนที่ปา พรุควนเคร็งเป็นเสมือนจุดรับน้ำ แหล่งกรองแร่ธาตอาหารตะกอนด้วยชั้น ของเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมานานหลายสิบปี หรืออาจถึงร้อยปี ซึ่งไหลมากับน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ที่อยู่ทางด้านตะวันตกของลุ่มน้ำ ปากพนัง อันเป็นแหล่งต้นน้ำของปาพรุที่รวมเอาน้ำและความอุดมสมบูรณ์ จากภูเขาในเขต อ.ร่อนพิบูลย์ ชะอวด ส่วนหนึ่งระบายออกไปสู่ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ไหลต่อเนื่องลงไปสู่ทะเลสาบสงขลา ส่วนหนึ่งของน้ำ ไหลระบายออกไปสู่ทะเลอ่าวไทยผ่านแม่น้ำปากพนัง หลังการเกิดเหตุการณ์วาตภัยจากพายุไต้ฝุนแฮเรียดพัดผ่าน ภาคใต้(แหลมตะลุมพุก) ในปี 2505 หลัง ได้ทำให้ต้นไม้ในปาพรุควนเคร็ง โค่นล้มเสียหายจำนวนมาก ขณะเดียวกันจำนวนประชากรก็เพิ่มจำนวน มากขึ้น ชุมชนมีการขยายตัวในขณะที่พื้นที่ทำกินมีอยู่จำกัด จึงเป็นสาเหตุ ที่ทำให้พื้นที่ปาพรุควนเคร็งถูกบุกรุกทำลายเข้าจับจองถือครองกันมากขึ้น หลังจากนั้นปาพรุควนเคร็งก็เริ่มถูกแบ่งเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยแยกส่วน ออกจากกัน ต่อมาทางการจึงได้ประกาศให้ปาพรุควนเคร็งเป็นปาสงวน แห่งชาติ ในปี 2539 ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็มีนโยบายมอบที่ทำกินในพื้นที่ปาที่ เสื่อมโทรมและที่ถูกถือครองอยู่ก่อนแล้วมอบให้แก่ประชาชน เพื่อการ พัฒนาให้เกิดประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปาพรุควนเคร็งก็จึงถูก

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา ผูจัดการ บมจ.สยามแม็คโคร(มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช พรอมดวยเจาหนาที่และพนักงานทุกฝาย

นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผูวาราชการจังหวัดพัทลุง

“¤วนเ¤Ãšง”

ป†าพÃؼืนสÓ¤ัÞ¢องÀา¤ãตŒ

ศูนย์ประสานงานการแก้ไข้ปัญหาไฟไหม้ปาพรุควรเคร็ง ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบ่งแยกออกไปอีกหลายส่วน ปัจจุบันเหลือพื้นที่ปาสงวนแห่งชาติที่ไม่ เหมาะสมต่อการทำการเกษตรที่กันออกจากเขตที่ได้ปฏิรูปที่ดินแล้วและ ไม่มีภาระผูกพันใดรวมทั้งที่ได้กำหนดเป็นเขตอนุรักษ์ (Zone C) การแก้ไขปัญหาไฟาพรุควนเคร็งที่ผ่านมา มีการบูรณาการ ทำงานดับไฟ และควบคุมไฟไหม้ปา โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานหลัก และทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน มีการ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ และระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เติมในแม่น้ำปากพนังและคลองสาขาวันละประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมอุทยานฯ กรมปาไม้ กองทัพภาคที่ 4 ตชด. ได้ระดมเจ้าหน้าที่เป็น จำนวนมากร่วมกันดับไฟ และควบคุมสถานการณ์ ส่วนการแก้ปัญหา เบื้องต้นในการรักษาระดับน้ำ กรมชลประทานได้สูบน้ำจากคลองชะอวด– แพรกเมืองเข้าไปเติมในพื้นที่ใกล้จุดไฟไหม้ และเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อ ขนน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่ มีพื้นที่ปาพรุบางส่วนที่ไม่สามารถส่งน้ำ เข้าไปถึงได้ ศูนย์อำนวยการควบคุมไฟปาเฉพาะกิจ จำเป็นต้องหาแหล่ง

น้ำในพื้นที่สำหรับดับไฟปา และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจตรา ลาดตระเวน ป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบจุดไฟ แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะต้องทำการ ควบคุมระดับน้ำในพรุ ในระดับที่เหมาะสมตามแนวพระราชดำริ โดย 1. ดำเนินการทำคันดินล้อมพื้นที่พรุแล้วจึงควบคุม ระดับน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คือระดับ + 0.30 เมตร (รทก.) ตามข้อเสนอของกรมชลประทาน 2. กรมปาไม้และกรมอุทยานฯ ทำแผนปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน สามารถชี้จุดวิกฤติได้เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ 3. ทำงานในลักษณะบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟไหม้ปาพรุโดยใช้คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหาร จัดการปาพรุจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งเป็นเครื่องมือ โดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานประสานและสั่งการจุดเดียว (single command) 4. ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เป็นกองอำนวยการร่วม เนื่องจากมี ที่พักและเครื่องมือสื่อสารพร้อม 5. กรมอุทยานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเน้น มาตรการควบคุมป้องกันไฟไหม้ปา โดยสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรปาไม้ของราษฎรและคนในพื้นที่


8

๑๒ สิงหา มหาราชินี

เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ สวนดุสิตโพล จัดการประชุมสร้ างความเข้าใจ ร้านค้าปลีกกาซหุงต้ม โครงการบรรเทาผลกระทบจากกา รปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน โดยขอให้ประช าชนผู้มีรายได้น้อย เจ้าของร้านค้าหาบเร่ และแผงลอย ขอขึ้นทะเบียนเพื่ อรับบัตรซื้อกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ในราคาเดิม ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2556…. / นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปด การประชุมสร้างความเข้าใจ ร้านค้าปลีกกาซหุงต้ม โครงการบรรเทา ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว ภาคครัวเรือน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส โดยมี คณะทำงานจาก สวนดุสิตโพล มาร่วมชี้แจงข้อมูล ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปรับขึ้นราคากาซ ปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยจะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ในอัตราเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมราคากิโลกรัมละ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปจนถึงราคา 24.82 บาท ต่อกิโลกรัม ในการนี้ ทางกระทรวงพลังงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เจ้าของร้านค้าหาบเร่ และแผงลอย ติดต่อขอรับการช่วยเหลือและชดเชยผลกระทบจากการปรับราคาก าซหุงต้ม โดยนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับบัตรแ สดงสิทธิ์ในการซื้อกาซ ปโตรเลียมเหลว (LPG) ในราคาเดิม (18.13 บาทต่อกิโลกรัม) ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2556) เพื่อนำบัตรแสดงสิ ทธิ์ไปยื่นต่อร้านจำหน่ายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ทั้ง นี้ทางคณะกรร มการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง) ได้พิจารณาเกณฑ์การให้ความช่วย เหลือ ดังนี้ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัมต่อเดือน หรือไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน และ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน

เทิดพระแมขวัญหลาเบญญายศ “สิริกิติ์”พิสิฐประภัสสรคูฉัตรชัย พระโอบเอื้อเกื้อผองครองราษฎรสุข น้ำพระทัยไหลหลั่งดังสายธาร ศิลปาชีพสรางสรรคสุขสิ้นทุกขโศก พระดำริแหงองคสยามมินทร ลุสิบสองสิงหาคมอุดมฤกษ นอมกราบบาทมหาราชินี

เกริกปรากฏบทศรีจักรีสมัย เพริศพิไลในใจชนสกลกาล มลายทุกขดับรอนสิ้นทุกถิ่นฐาน แผไพศาลจากฟากฟามาสูดิน แตงเติมโลก “ปารักษน้ำ” สยามถิ่น ประสานเสริมเกษมสิ้นราษฎรยินดี พระเกียรติเกริกพระชนมมั่นเกษมศรี สดุดีขอพระองคทรงพระเจริญ...เทอญ

ดวยเกล ยกระหมอมอขอเดชะ ดวยเกล าดาขวดาวยกระหม ม ขอเดชะ พระพุทธเจา ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอกธำรงค จำกัด และ หางเพชรสุภคพร เจมส


เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

9

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูอำนวยการ คณะครู เจาหนาที่ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพริ้มพิทยานุสรณ

หนาหางแม็คโคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท.075-342819

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน นครศรีธรรมราช

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาลนครพัฒน์ นครศรีธรรมราช โทร.075-305999

สรวมชีพประณตนอม อัญชลี สมเด็จพระราชินี นาถเจา มิ่งขวัญพระจักรี ปนกษัตริย สยามเฮย เคียงบาทพระผานเผา เทิดไทภักดีถวาย ลุวโรกาสพอง เฉลิมพระชนม อวยพิพิธมงคล เพริศพรอม เกษมสุขสิริดล ทีฆ สวัสดิ์แฮ ถวายอาศิรวาทนอม บาทเบื้องบังคม ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

องคการบริหารสวนตำบลทาศาลา

คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ชาวตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-330474

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เหลาขาราชการ อาจารย ลูกจาง พรอมนิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


10

เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขาราชการ เจาหนาที่ พนักงาน และลูกจาง ที่วาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูอำนวยการ คณะครู นักเรียน และเจาหนาที่ทุกฝาย โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

เจาของกิจการแตงโมคาไมและแตงโมคอฟฟ ปากซอยหอไตร 2 ถนนพัฒนาการคูขวาง

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

การุณ นิตยานันทะ เจาของผูจัดการรานอาหารชาวเรือ

เลขที่ ๗๔๓/๑-๔ ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๐๗๕-๓๔๖๒๒๒

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูอำนวยการ คณะครู เจาหนาที่ และนักเรียน โรงเรียนชูศิลปวิทยา

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูบริหารและพนักงานในเครือผาทองกรุฟ

(บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำหน่ายหิน, รับเหมาก่อสร้าง, ทรายบรรจุถุง โทรศัพท์ 075523333


เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ผูบริหารและพนักงาน โรงแรมเมืองลิกอร นครศรีธรรมราช โทร.075-312555 FAX 075-313050 ประกาศ

ห¨¡.ลิéÁ¨Õèเ«Œง

ยŒายÇานªัèว¤Ãาว

äปอยู่·Õè«ู«Ø¡ิแสง¿‡า(เ¡่า) **ติดวัดมเหยงคณ เยื้อง ว.อาชีวศึกษา** (ยŒายÇานปÃÐÁา³ 1 ป‚)

ห¨¡.ลิéÁ¨Õèเ«Œง غสÁั¤Ãพนั¡งาน - พนักงานขายหนาราน(ชาย) - พนักงานขายหนาราน(หญิง) - พนักงานขับรถพวงขาง(ชาย) - พนักงานขับรถยนต-สี่ลอใหญ - แมบาน - พนักงานขายนอกสถานที่(ชาย)

11

3 3 1 2 1 1

คน คน คน คน คน คน

**ติดต่อสอº¶าÁ¢ŒอÁูลแลÐสÁั¤ÃäดŒ·ÕèÇาน â·Ã.075-340632 075-314052

นายสมพงษ มากมณี นายอำเภอพรหมคีรี

ขาราชการ เจาหนาที่ พนักงานและลูกจาง ที่วาการอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช

ºÃÉั· นานาวัสดØÀั³±(1993) ¨Ó¡ัด

¨Óหน่าย วัสดØ¡่อสÇาง·Ø¡ªนิด, สÕ, สØ¢Àั³± ¶นนพั²นา¡าäู¢วาง (¢ŒางหŒางสÃÃพสิน¤ŒาâúินสันâอเªÕèยน) 85

â·ÃÈัพ· 075-317831 แ¿¡ส 075-344791


12

เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

ทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา, เครือขายผูปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

รับพิมพงานพิมพทุกชนิด หนังสือ เขาเลม แผนพับ โปสเตอร ฯลฯ เลขที่ 24 ถ.ชลวิถี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โทร.075-347352 โทรสาร 075-310521

พลังงานเดินหนŒาปÃЪØÁÇาน¤Œา¡า« สÇาง¤วาÁเ¢Œา㨡าúÃÃเ·า¼ล¡Ãзº

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง บงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส กระทรวงพลังงาน โดย พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สวนดุสิตโพล จัดการประชุมสร้างความเข้าใจร้านค้าปลีกกาซหุงต้ม โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคากาซ ปโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปดการประชุมสร้างความเข้าใจ ร้านค้าปลีกกาซหุงต้ม กล่าวว่า การประชุมสร้างความ เข้าใจโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคา กาซปโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน ในครั้งนี้มีคณะ ทำงานจากสวนดุสิตโพล มาร่วมชี้แจงข้อมูล โดยตามที่ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG) โดยจะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ใน อัตราเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมราคากิโลกรัมละ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปจนถึงราคา 24.82 บาท ต่อกิโลกรัม “ในการนี้ทางกระทรวงพลังงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ขอแจ้งให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เจ้าของร้านค้าหาบเร่

พงศศักดิ์การพิมพ

และแผงลอย ติดต่อขอรับการช่วยเหลือและชดเชยผลกระทบจากการปรับ ราคากาซหุงต้ม โดยนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับบัตร แสดงสิทธิ์ในการซื้อกาซ ปโตรเลียมเหลว (LPG) ในราคาเดิม (18.13 บาท ต่อกิโลกรัม) ได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2556) เพื่อนำบัตรแสดงสิทธิ์ ไปยื่นต่อร้านจำหน่ายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ทั้ง นี้ทางคณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง) ได้พิจารณาเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม ต่อเดือน หรือไม่เกิน 18 กิโลกรัมต่อ 3 เดือน และ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย อาหาร ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน ทั้งนี้ สามารถใช้กับถังบรรจุกาซทุกขนาด แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม” นายอุทัย ภูริพงศธร กล่าว พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า การจัด ประชุมผู้ประกอบการร้านค้ากาซในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอภาพรวมโครงการ มาตรการการบรรเทาผลกระทบ กิจกรรมและขั้นตอนโดยรวมของโครงการ ผ่านระบบ SMS ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ข้อซักถาม ฯลฯ เพื่อทำความ เข้าใจในแนวทางเดียวกันต่อไป อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนผู้ที่ตกสำรวจและไม่มีรายชื่อได้รับ สิทธิ์นั้น สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ โดยผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ สามารถลงทะเบียน เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขต อบต.หรือเทศบาลตามที่อยู่ของท่าน ส่วนร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขต อบต. เทศบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด พลังงานจังหวัด ตามที่อยู่ของท่าน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5-30 สิงหาคม 2556 โดยนำบัตรประชาชนไปแสดงต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับสิทธิ์ และในการนี้กระทรวงพลังงานได้เปดเว็บไซต์ www.lpg4u.net สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเปด Hotline สายด่วน ตอบปัญหาที่เบอร์ 02-140-7000 และ 02-129-3344 เวลา 08.00 – 18.00 น.

ºÃ¡าÃส่ง¶Öง·Õè

อŒอÁ¤่าย อลูÁิเนÕยÁ

¨Óหน่าย

¡ÃШ¡ อลูÁิเนÕยÁ แ¼่นยิป«ัèÁ แ¼่นสÁาÊ·ºอÊด แลÐอØป¡Ã³

ºÃ¡าÃส่ง¶Öง·Õè PORNTEPLOHAKIT@GMAIL.COM

383 ¶.อŒอÁ¤่ายÏ ต.ปา¡พูน

(àÂ×éͧ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃÍÓàÀÍàÁ×ͧÏ) 087-6291541, 086-7435556, 075-800325


เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

ÁือดÕพ่นสÕ¢Œอ¤วาÁ “100 Èพ” ·ัºหนŒา “อÀิสิ·¸ เวªªาªÕวД เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2556 ผู้สื่อข่าวรายงาว่าที่บริเวณสามแยก บ้านตาล ริมถนนสายบ้านตาล-จันดี ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการติดป้ายโฆษณาหาเสียงทางการเมืองขนาดใหญ่ “ท้องถิ่น เข้มแข็ง ประเทศไทยเข้มแข็ง” ของนายมาโนช เสนพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ซึ่งน้องชายของนายเทพไท เสนพงศ์ สส.พรรค ปชป. ถ่ายคู่อยู่กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ติดตั้งอยู่โดยคน ที่ขับรถผ่านไปมาสามารถมองเห็นป้ายดังกล่าวอย่างชัดเจน แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าป้ายดังกล่าวได้ถูกมือดีนำสีสเปรย์ สีแดง มาพ่นสีแดงทับตรงบริเวณข้างใบหน้าของนายอภิสิทธิ์ขนาดใหญ่ ข้อความว่า “100 ศพ “ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นที่สนใจของ ผู้คนที่สัญจรไปมา โดยมีการวิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและบางราย ได้จอดรถลงไปถ่ายดังกล่าวเก็บเอาไว้ ซึ่งในจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากบ้านของ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต ส.ส. อดีตรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ จึงถือว่าในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างชัดเจน และ ที่ผ่านมาไม่ค่อยพบเห็นการลายป้ายโฆษณาหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะที่มีรูปหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วย จึงกลายเป็นที่สนใจ และวิพากวิจารณ์ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จากการสอบถามชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ทราบว่าป้าย ดังกล่าวได้มีการติดตั้งมาหลายวันแล้ว แต่ข้อความ “100 ศพ” ที่พ่นด้วย สีแดงเพิ่งพบเห็นเมื่อตอนเช้าของวันนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ที่ไม่ หวังดีหรือฝายตรงข้ามทางการเมือง ที่ต้องการต่อต้านและประจานนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนมีการสั่งสลาย การชุมนุมนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงทำให้ประชาชนที่ออกมาประท้วงเรียกร้อง ทางการเมือง เสียชีวิตกว่า 100 ศพ บาดเจ็บอีกจำนวนมาก ประกอบกับ ในเย็นวันเดียวกันนี้เวลาประมาณ 18.00 น. นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ผู้นำ ฝายค้าน จะเดินทางมาเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองวิวาห์บุตรสาวคนโต ของนายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ ณ บริเวณหอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด” ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ฝาย ตรงข้ามจึงพ่นข้อความทับบนป้ายโฆษณาดังกล่าวด้วยเหตุผลทางการเมือง ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ชาวนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะผู้ที่ ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ได้วิพากวิจารณ์และตำหนินายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างกว้างขวาง กรณีที่ลงมาเดินเกมส์การเมืองท้องถิ่น สนาม เลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนนายมาโนช เสนพงศ์ น้องชายของนายแทพไท เสนพงศ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ จ.นครศรี

ธรรมราช ลงสมัครตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนเมษายน 2557 และมีการถ่ายรูปคู่กับนายมาโนช เสนพงศ์ ทั้งๆ ที่ ในปัจจุบันตำแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช มีนายพิชัย บุณยเกียรติ น้องชายของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดำรงตำแหน่งอยู่และมีเป้าหมายใน การลงสมัครชิงตำแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราชอีกสมัย เป็นสมัยที่ 2 การที่นายอภิสิทธิ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศตัวสนับสนุน นายมาโนช เสนพงศ์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะตำแหน่งนายก อบจ. นครศรีธรรมราช เป็นการชิงกันเองของคนของพรรคประชาธิปัตย์แทบทั้งสิ้น “นอกจากนายพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ.คนปัจจุบัน ยังมี นายนนธิวรรธน์ นนทภักดิ์ คนสนิทของนายวิทยา แก้วภราดรัย และอาจ จะมีนายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ลงสมัครแข่งขันด้วย นายอภิสิทธิ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคควรจะปล่อยให้นักการเมืองในระดับ ท้องถิ่นต่อสู้กันเอง ใครจะชนะก็ถือเป็นผลดีต่อพรรคประชาธิปัตย์แทบ ทั้งสิ้น แต่การนายอภิสิทธิ์ ประกาศตัวสนับสนุนนายมาโนช เสนพงศ์ เป็น การสร้างความแตกแยกในหมู่ผู้ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ และ น่าจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อตัวนายอภิสิทธิ์ และถือเป็นการทำลาย คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ในภาพรวมไม่น้อย จึงอยากให้ นายอภิสิทธ์ ทบทวนการสนับสนุนนายมาโนช เสนพงศ์ และในฐานะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ฝากตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งชิงชัย ตำแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราชด้วย”.

 

13

¤นเÁือง¤อน¤ัด¤ŒานยŒายปÃÐดิÉ°าน พÃкÃÁÃาªานØสาวÂย ت¡าล·Õè 5 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ วิพากวิจารณ์กรณีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความคิดที่จะย้ายสถานที่ ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ประดิษฐานอยู่ที่สนาม หน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยจะทำการเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณหน้าหอสมุด อ้างว่าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าเมืองให้ สวยงามมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่าน มา ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองวิชาการ และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมร่วม กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจำนวน 61 ชุมชน เพื่อ รับฟังความคิดเห็นเรื่องโครงการย้ายประดิษฐาน อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานอยู่ ณ บริเวณหน้าหอสมุด เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์โดยรวมของสนามหน้าเมืองให้สวยงามมากยิ่งขึ้น การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากประธานชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 61 ชุมชน เพื่อทำความเข้าใจในโครงการย้ายประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หากมีความคืบหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะมี การนำเสนอข้อสรุปอย่างเป็นทางการต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานโครงการย้ายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจและ เห็นว่าเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่ง โดยพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สร้าง ด้วยทองสำริด ขนาดเท่าองค์จริง ทรงฉลองพระองค์ชุดจอมพลทหารบก พระหัตถ์ขวาทรงคทาวุธ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ประทับยืนบนแท่น สูงประมาณ 3.50 เมตร ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นลานกว้าง ของสนามหน้าเมือง พระชานุเบื้องซ้ายย่อลงเล็กน้อย สิ่งก่อสร้างที่รวมเป็น พระบรมรูปและบริเวณนี้ ได้แก่ องค์พระบรมรูป ซึ่งกรมศิลปากรเป็น ผู้ออกแบบและก่อสร้าง เมื่อปี 2511 ส่วนฐานและศิลาจารึกสร้างเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2512 เสร็จเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2512 โดยเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จโดยทาง เครื่องบินลงที่สนามบินมณฑลทหารบกที่ 5 (ทภ.4 ปัจจุบัน) เพื่อพระราชทาน ประทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน พระราชทานพระพุทธรูปพระพุทธนวราชบพิตร และทรงเปดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ สนาม หน้าเมืองนครศรีธรรมราช

โฆษณาประชาสัมพันธ

088-4418189

ส¶านÕ¤วาÁ¤ิด ¤ลืèนวิ·ยØ¡ÃШายเสÕยงªØÁªน


14 14

เดื อนสิงหาคม 2556 Á—º°œ­·Š®µ‡¤ ¡.«.2554

FREE COPY

˜©ž¦Œ ˜ª§¢¥µ š¹ ( 1993) }¨v¦ ‰ 1.¹§|—ŽŠ½ }¨ŽœŽ 4 ¢¦Š˜§ ˜¦Ÿ–¦y˜|§Ž

2. “Ž¦v|§Žw¦˜‹Ÿ¹|w¢| 1 ¢¦Š˜§

*** ¹§|—ŽŠ½ œ­‡v© §˜«vž§ œ.-œŸ. ¢§—­ 18 ªwŽº« µ *** “Ž¦v|§Žw¦˜‹ (µ–¹}¨v¦‰œ­‡v© §˜«vž§)

ŸŽ´}Š©‰Š¹¢µ‰ºŒ­vœ¦Ž}¦ŽŒ˜½ - œ¦Ž­v˜½ ´Ž±œš§˜§v§˜ ³Œ˜.075-341911, 075-356494 , 075-321538-9

Çานแºง¤ แอนด ºอย **ศูนยรวมของเด็กเลนทุกชนิด ทั้งในและตางประเทศ** สาขา 1 : ตรงข้ามสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช โทร. 075-340642 สาขา 2 : ถนนอ้อมค่ายนครศรีธรรมราช โทร. 075-358405 แฟ็กซ์ 075-358406

รับสมัคร พนักงานทั่วไป วุฒิ ม.3 (เพศหญิง) จำนวน 2 คน สัญญา แพรกทอง (เจาของ/ผูจัดการ) โทร. 089-7288878 วันวิสา แพรกทอง โทร. 081-5354244

โทร.081-8925960

–¤”¤w– ¯{¸¥žŒ¸¥Š¨w· ”‘§š¯ˆ –» 2  ¤ˆ–¥ š«…§ Žš}. ž–ª  Žš. ***‰¸¥”¨wš¥”–¬-¸ Ž–£t¥–†»‡¥¸ Œ¤€}¨ {£‘§{¥–†¥¯Ž¶Œ‘§¯›œ

–¸¥Œt¤€}˜¨

–¤”¤w– ‘Œ¤tz¥Œ 2 ¤ˆ–¥

˜·—˜É°­°™µ¤ บริการหองพัก หองอาหาร หองประชุ มสัมมนา งานเลี้ยงมงคลสมรส Ú¦.075-345342 Ú¦.075-366218


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

FREE COPY

เดือนสิงหาคม 2556 15 ต ห ุ า โ มหาราช ก ุ ย า ินี ทฆี

ทรงพระเจริญ

เทิดพระแมแหงแผนดินองคปนหลา เทิดมหาราชินีศรีสมัย เทิดบุญญาคูกษัตริยรมฉัตรไทย พสกไทเทิดพระองคทรงพระเจริญ

ผูจัดการและเหลาผูบริหาร พนักงาน

พลตำรวจตรีกระจาง สุวรรณรัตน รองผูบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

บริษัท ซีอารนครศรีธรรมราช(ประเทศไทย) จำกัด โรบินสันโอเชี่ยน

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

พล.ต.ต.รณพงษ ทรายแกว

ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

สถาบันการศึกษาในเครือเทคโนโลยีภาคใต

กราบเทพ ณ ทุกทิศ โปรยพิสิฐมธุสร ถวายพระชัยพร ขอพระองคทรงพระเจริญ ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

คณะผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต(เอสเทค) โรงเรียนตันติวัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต(เอสซีที)

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-356062


1

เดือนสิงหาคม 2556

FREE COPY

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ดวยพระองคทรงเปนเชนรมฉัตร ชาวประชาอุนใจรมไตรรงค ดวยพระองคทรงเปนเชนเข็มทิศ ใตเมตตาบารมีทวีกาล ทรงเปนหลักปกแนนแกนประเทศ ทุกหมูบานตำบลคนทุกบาง รอยมะลิเปนมาลัยถวายแม ทั่วไทยพรอมนอมคุณบุญบำเพ็ญ

สมเปนขัติยานีที่สูงสง สุขดำรงจำเริญมาเนิ่นนาน ชี้ถูกผิดมีคามหาศาล สุขสำราญยิ่งล้ำ ธ นำทาง ทั่วทุกเขตพระองคทรงสรรคสราง เปนแบบอยางยิ่งใหญไทยรมเย็น ผูทรงแผพระทัยใหมองเห็น ขอพระเปนมิ่งขวัญนิรันดรเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา

นายพิชัย บุณยเกียรติ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช

พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน งานจาง องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช และพสกนิกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2556  

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 149 ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2556

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2556  

หนังสือพิมพ์นครโพสต์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 149 ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2556

Advertisement