Page 1

„A temetés miatt ne legyen semmi gondotok. Csak arra az egyre kérlek titeket, hogy az Úr oltáránál emlékezzetek meg rólam, bárhol lesztek.” (Szent Mónika halála előtt mondott szavai)

REMÉNY XXIII. évfolyam 35. szám

2012. augusztus 26. – Évközi 21. vasárnap

A visszatérések nehézségei és örömei Gyermekkoromban bosszankodva figyeltem az augusztusi hónap utolsó, gyorsan múló napjait. Nem szerettem az augusztus végét. Jött az iskola. Visszatérés a tanuláshoz, a korán keléshez, a házi feladatokhoz. Olyan volt ez számomra, mint belemerülni a hideg vízbe. Miért olyan nehéz visszatérni a kötelességeinkhez? Miért olyan nehéz megtalálni az első szót a megbékélés útján? Miért nehéz találni egy kis csendet az imára? Miért nehéz Egyházunkkal az együttműködés útját járni – példa erre a szomszédos ország politikusainak eljárása, amint visszatartják az egyházaktól jogtalanul elkobzott birtokaikat…

„Back to normal” – visszatérés a napirendhez – mondja az angol, amikor hazatér szabadságáról a mindennapi kötelességeihez. Mennyire fontos, hogy mi is tudjunk és akarjunk visszatérni a gyökereinkhez, az alapokhoz. Értékes az az ember, aki képes felfedezni életében a megbocsátás erejét, ami új reményt és új örömet ad neki. Amint az országok, a cégek, a bankok erejét a befektetett tőke alapján értékelik, úgy a mi gondviselő Istenünk nagyra értékeli az ember iránta való „befektetését”, amikor kinyitja szívét előtte. Az ember megtérése mindig kegyelem, mert Isten a kezdeményező. A visszatérés útjára rátalálni viszont nem könnyű. Nehézségek-

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 5 9 13

Történelmi emlékhelyeinken Hitoktatók lelkigyakorlata Baráti közösséggé formálódtunk

kel jár… Egy régi zsidó közmondás szerint: az izraeliták megtérése akkor kezdődött, amikor kénytelenek voltak a föld magvaiból táplálkozni. A visszatérés kegyelme kitűnik a tékozló fiú esetében is, akinek csak a disznók eledeléből jutott, majd magába szállt és visszatért az atyai házba. Szabadságunkból visszatérve csupán a napbarnított, pihent testünknek örülünk, vagy gazdagodtunk-e utazásunk során emberi kapcsolatokkal, embertársaink jóságával, hálásak voltunk-e az isteni gondviselésnek? Iránytűnk legyen P. Cazelles gondolata: Az a feladatunk, hogy Isten örömének tanúi legyünk. Igaz, ez keresztút – de az öröm és a reménység útja is.


HÍRVILÁG

Bajnoknak lenni Több ezren, nagy tisztelettel és csodálattal köszöntötték a Londonból hazatért magyar olimpikonokat a budapesti Syma csarnokban, akikre a szurkolók és sportbarátok százezrei büszkén tekintettek fel az elmúlt napokban. Valaki azt mondta, hogy ezek az olimpikonok az egész népnek nagy áldást jelentettek, mert teljesítményüket csodálva és nekik szurkolva mintha újra megjelent volna a magyarokban az optimizmus. „A Katolikus Egyház is különleges szimpátiával és figyelemmel követte az olimpiát" - fogalmazott XVI. Benedek pápa is. Szavaiból kitűnik, hogy az Egyház is vallja, hogy a sport olyan sajátos és nemes emberi tevékenység, amely nemcsak mozgásra, edzésre, a szabadidő szórakoztató eltöltésére nevel, növeli az ember mozgáskultúráját, fizikai erejét, egészségét, de ami még ennél is fontosabb, hogy egészséges versengésre, céltudatosságra, vetélkedésre, alázatra, állandó növekedésre ösztönöz. A pápa arra a szándékra is imádkozott, hogy az olimpia a Föld népei közötti testvériség igaz élménye legyen. Imája nem volt hiábavaló, mert jó volt hallani, hogy egyik bronzérmes magyar élsportolónk természetes józansággal és igaz nagylelkűséggel kimondta, hogy cseh ellenfele megérdemelte a győzelmet, mert kiválóan vívott, s nagyszerűen teljesített. Egy másik sportoló pedig nagy megbecsüléssel szólt azokról, akik szurkoltak neki és bíztak benne. Nagyon jólesett neki, hogy több százan érkeztek az ország minden szegletéből, a Kárpát-medencéből is sokan jöttek, és hogy a Londonban élő magyarok is szurkoltak neki.

Hálásak vagyunk az ilyen megnyilatkozásokért és példaadó magatartásért, hiszen a mi világunk a feltűnő individualistákat isteníti, akik csak a saját erejükből küzdik fel magukat a csúcsra. A mi nagy sportolóink alázatosak, mert tudják, hogy a győzelemnek elengedhetetlen alapfeltétele a személyes küzdelem, de azt is tudatosítják, hogy csak mások segítségével érkezhetnek győztesként a célba. Az egyik magyar megyéspüspök hálaimát mondott azokért a sportolókért, akik a sportteljesítmény mellett emberségből is példát mutattak mindenkinek. Szerinte: „Olimpikonjaink nemcsak sportban teljesítettek óriásit, hanem jellemben is hatalmasak, és példaképek lehetnek mindannyiunk számára a helyes önismeretben, akaraterőben, áldozatvállalásban, egymás iránti szolidaritásban, összetartozás-tudatban, a közös sikerek örömében és az élet szabályainak betartásában.”

Bárcsak mi is ilyen kiválóak lennénk az Evangélium szerinti életünkben is… Bárcsak a mi Krisztuskövetésünk az atléták küzdelmét és versenyét mintázná és sosem veszítenénk szem elől a mennyei győztesek babérkoszorúját!

ETIÓPIA

VARSÓ

A Szentatya részvétét fejezte ki

Példa mindenki számára

Augusztus 16-án, 76 éves korában Addisz-Abeba városában elhunyt Paulos, Etiópia ortodox pátriárkája. A Szentatya részvéttáviratában megemlékezik a pátriárka jelentős tevékenységéről, amelyet az etióp ortodox egyház és a katolikus egyház közötti párbeszéd érdekében végzett. A pápa hangsúlyozza továbbá Abuna Paulos fontos felszólalását az Afrikáért tartott vatikáni püspöki szinóduson 2009 októberében. XVI. Benedek pápa üzenetében részvétét nyilvánítja a pátriárka halála miatt, és imáiról biztosítja mindazokat, akik gyászolják az ortodox egyházi vezetőt. A Vatikáni Rádióban Hailegebriel Meleku atya, etiópiai katolikus pap emlé-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

kezett meg az elhunyt pátriárkáról. „A pátriárka fontos személyiség volt, nemcsak az ortodox hívek nagy lelki vezetője, hanem az egész etióp népé. Halála nagy fájdalmat jelent az egész etióp ortodox közösség, de a muzulmánok, a katolikusok és a többi vallás hívei számára egyaránt.” Paulos pátriárka, a „béke nagykövete” volt és nagyon közel állt a katolikus egyházhoz. Részt vett többek között II. János Pál pápa temetésén is és a 2009-es püspöki szinóduson is. A közelmúltban találkozót látott vendégül a keleti ortodox egyházak és a katolikus egyház vezetői között Addisz-Abebában.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a CCEE elnöke augusztus 17-én levélben üdvözölte Józef Michalik érseket, a lengyel püspöki konferencia elnökét és Kirill orosz ortodox pátriárkát, akik aznap a varsói királyi várban megbékélési nyilatkozatot írtak alá. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke kifejezte a moszkvai patriarkátus és a lengyel püspöki konferencia között létrejött, történelmi jelentőségű nyilatkozat felett érzett örömét, és csatlakozott a felhíváshoz, amelyet a politikai vezetőkhöz és a kulturális élet szereplőihez intéztek annak érdekében, hogy támogassák kezdeményezésüket. „Köszönetet mondunk Istennek ezért a példaértékű nyilatkozatért, és reméljük, hogy segítségére lesz egész Európának az igaz emberi és keresztény értékek előmozdítása terén” – írta levelében Erdő Péter bíboros. Hangsúlyozta, hogy kezdeményezésük reményt ad a földrésznek, mert arról tanúskodik, hogy valóban Jézus Krisztus a mi békénk. Kifejezte reményét, hogy a nyilatkozat az első lépés lesz a Lengyelország és Oroszország közötti kapcsolatok új útján és példát mutat mindenki számára, aki még nem bízta rá magát az isteni bölcsességre, amely a megbocsátáshoz és a kiengeszteléshez vezet.

Vatikái Rádió/Magyar Kurír

Magyar Kurír

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT KELENYE

VATIKÁN–LENGYELORSZÁG

Szent Anna-búcsú

„A magzat spirituális örökbefogadása”

Július 29-én szép ünnepre került sor a községben. Ezen a napon már 2003-tól minden évben ünnepelnek a hívek, Szent Anna iránti tiszteletüket kifejezve. 2005-ben a falu főterén szobrot állítottak Szent Annának. Az ünnepi szentmisére a magyarországi Nógrádcsitárból is érkeztek vendégek egy autóbusszal. A Szent Anna-szobortól gyalog, énekelve jöttek a templomba, népviseletben. A menet élén hozták a koszorút és két képet: az egyiken a Szózat, a másikon a Himnusz szövegével. A templom előtt találkoztak a kelenyei népviseletbe öltözött fiatalokkal és a lelkiatyával, s együtt vonultak be a templomba. György Ferenc atya prédikációjában az édesanyákról, nagymamákról beszélt, példaként állítva a hívek elé Szent Anna és Szent Joachim életét. A szentmise a pápai és a magyar himnusszal ért véget. A mise után énekelve a szoborhoz vonultak a hívek, ahol Ferenc atya imát mondott,

majd megkoszorúzták a szobrot. Ezután a csitári polgármester mondott köszönetet, hogy részt vehettek ezen a szép ünnepségen, majd átadták a két képet Csáky Ilona polgármesternek. Délután a helyi futballpályán kulturális műsorokkal folytatódott a búcsú programja. Id. Csáky József Fotó: klenany.ocu.sk

ESZTERGOM

Megnyílt a Mária út Erdő Péter bíboros augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén megáldotta és ezzel hivatalosan is megnyitotta a Mária út Mariazellt Csíksomlyóval összekötő ágát a zarándokok előtt. A bíboros a délelőtti ünnepi szentmisét követően a Mária út egy kiemelt pontjánál, az esztergomi bazilikánál adott áldást az út építőire és mindazokra, akik járni fogják a Mária utat.

dokútját. A Közép-európai zarándokút-hálózat keletnyugati főága elkötelezett önkéntesek, lelkes civilek, egyházi és önkormányzati segítők, erdészetek, anyaországi és határon túli partnerek támogatásával született meg – írja a Mária Út Egyesület közleménye. A szervezet leszögezi: példaértékű annak a kétszáz önkéntesnek a fáradhatatlan munkája, akik határainkon belül és túl napról nap-

A Mária Út Közhasznú Egyesület több éves előkészítő munka után nyitotta meg a zarándokok előtt a Mariazellt Csíksomlyóval összekötő gyalogos zarán-

ra végezték az út felderítését, bejárását, szállások felkutatását, zarándoklatok szervezését, 1400 kilométer hosszúságban, több száz településen. Az ő munkájuk

nyomán mára már több száz zarándok járhatta be a Mária út hosszabb-rövidebb szakaszát, emellett a zarándokok szervezett fogadásán keresztül több ezren lehettek részesei a zarándoklatoknak. Az első jelzéseket 2009 tavaszán festették fel. Három év alatt nyolcszáz kilométeren jelölték ki az útjelző lila „m” betűket, melyek szabványos turistajelzésként, fehér alapokra kerültek rá. Pályázati támogatásokból az út egyegy szakaszán információs táblákat, jelzőoszlopokat helyeztek ki. A ma még jelzetlen szakaszok egy részén a hagyományos turistautak jelzései mentén haladhatnak a zarándokok. Csíksomlyón Székely János és Tamás József püspök Nagyboldogasszony előestéjén áldották meg az út erdélyi szakaszát. Az osztrák-magyar határ menti szakaszokat pedig augusztus 18-án Kőszegen áldotta meg Veres András szombathelyi megyéspüspök. Magyar Kurír/ Remény Fotó: erdely.ma

XVI. Benedek üzenetet küldött a Varsóból a Jasna Góra-i kegyhelyre vezető 301. gyalogos zarándoklat résztvevőinek. Az életvédő kezdeményezés 25 éve indult el „A magzat spirituális örökbefogadása” címmel. Kilenc hónapon át tartó imát foglal magában, amelyet az anyaméhben veszélyeztetett születendő élet védelméért imádkoznak. A Szentatya üzenetét augusztus 15-én olvasta fel Kazimier Nycz bíboros, varsói érsek a czestochowai Mária-kegyhelyen, a zarándokoknak bemutatott szentmisén. A pápa táviratában elismeréssel szól a kezdeményezés szervezőiről és azokról, akik mély hittel előmozdítják az élet és a szeretet evangéliumi értékeit az abortusz, az eutanázia, a rendezetlen szexuális és családi élet veszélyeivel szemben. XVI. Benedek annak a kívánságának ad hangot, hogy a kezdeményezés egyre jobban hatoljon be az emberek szívébe, és jelentsen lelki támaszt azoknak a megfogant életeknek, amelyeket veszély fenyeget, illetve azoknak a házaspároknak, akiknek nehézséget jelent az új élet befogadása, továbbá azoknak a családoknak, akik megélték az abortusz drámáját. A kezdeményezés 25. évfordulóját „Az egyház – az élet otthona” mottó jegyében ünneplik. XVI. Benedek a projektben elkötelezetteknek azt kívánja, hogy ez az ünnep alkalom legyen a személyes és közösségi kapcsolatok elmélyítésére Krisztussal, akit minden megfogant magzatban felismerünk. „A magzat spirituális örökbefogadása” kezdeményezés 1987-ben indult el Varsóban a Jasna Góra-i zarándoklatokhoz kötődő lelkipásztori csoport indítványára. Az évek során elterjedt egész Lengyelországban és külföldön is. Vatikáni Rádió/Remény

BUDAPEST

Szent Istvánnapi kitüntetések Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásból, augusztus 20. alkalmából, négy nappal az ünnep előtt, kitüntetéseket adott át. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át dr. Székely János püspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetség Tanszékének egyetemi docense, az EsztergomBudapesti Főegyházmegye oktatási és kulturális tevékenységének összefogásáért, oktatói-nevelői tevékenységéért, valamint az országos cigánypasztoráció megszervezéséért. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült több évtizedes oktatói tevékenységéért, a generációkat megérintő lelkiségi irodalom gazdagításáért dr. Barsi Balázs, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom és Kolostor igazgatója és házfőnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék tanára. Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át többek között Varga László, a kaposvári Szent Imre-templom plébánosa, irodaigazgatója, a Kaposvári Egyházmegye kiépítésében vállalt szerepéért, több évtizedes lelkipásztori munkájáért, a mozgássérültek és szellemi fogyatékosok lelki gondozásáért; továbbá Vértesaljai László jezsuita szerzetes, az elesettek és a hátrányos helyzetűek érdekében végzett áldozatos szolgálata elismeréseként. Magyar Kurír/Remény • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat!

Ne hazudj! A Szentírás megfogalmazásában: „Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen.” A bibliai parancs jelenlegi formájában a bíróság előtti tanúságtételre vonatkozik. Mindenekelőtt a hamis vádemelésre. A héber „éd” szó ugyanis, amit tanúnak fordítunk, felperest jelent. A ne-ne parancsok között az ókori társadalomban ez volt a legfontosabb, megelőzve a rablást, a gyilkosságot és a házastársi hűtlenséget. Hamurabi törvénykönyve a bíróság előtti hamis tanúzás problémájával kezdődik: „1.§. Ha embert bevádol, s gyilkosság vádját szórja ellene, de rá nem bizonyítja: vádlója ölessék meg.” A hamis tanúzás tilalma a legrégebb időkben az

A tízparancsolat

élet minden területére kiterjedt. Az ember becsülete a legalapvetőbb megélhetési követelmény volt. A mai individualista társadalomban ezt már nem nagyon értjük. A régi világban azonban, amikor az ember még közösségben élt és egyedül nem boldogult, létkérdés volt, hogy a közösség ne zárja ki soraiból. Az ember becsületének védelme lényegében az élet védelme volt. Amiről nem szoktunk e paranccsal kapcsolatban beszélni: az egyén minden lehetséges eszközt fölhasznált becsületének védelmében, a hazugságot is. S ez egy elfogadott eljárás volt. Velünk is bizonyára előfordult már, hogy „mellébeszéltünk”, vagy hazudtunk is, ha kívülálló olyan családi problémákra kérdezett rá, amelyekhez semmi köze nin-

A lelkipásztor válaszol Kedves Atya! Tessék mondani: Hol él a mi papunk?! Azt mondta, hogy nem bérmálkozhat az unokám. Az, akinek nemcsak a nagyapja, de a dédapja is templomatya volt! Én magam láttam a fiút nemegyszer a templomban vasárnap is. Egy időben hittanra is járt! S most hogy nem bérmálkozhat! Meg hogy nem lehetne bérmaapja a nagybátyja, akik pedig azért halasztották el a polgári esküvőt, mert én mondtam nekik, hogy ha csak polgári esküvőtök lesz, nem lehetsz bérmaszülő. S pont ezért még mindig csak élettársiban vannak! Hát van igazság?! Kedves Olvasónk! A bérmálás nem jutalom a nagyszülők vagy dédszülők érdemeiért, hanem felelős keresztény életre felkészítő szentség. S ahogy ingatag talajra nem lehet komoly épületet emelni, ahogy nincs értelme sivatagba nemes palántát ültetni, úgy nincs értelme a bérmálás szentségét kellő alap, megfelelő talaj nélkül kiszolgáltatni. A plébánost kötik az Anyaszentegyház előírásai, és köti a saját lelkipásztori lelkiismerete. Bizonyára kényelmesebb lenne neki is, ha két kategóriát bocsátana bérmálásra: boldogot meg boldogtalant. Hála Istennek, sok szép példa mutatja, hogy fiataljaink jó része komolyan készül a keresztény nagykorúság szentségének, a bérmálásnak felvételére. Külső akadálya ma már biztos nincs a rendszeres hitoktatásnak; a rendszeres vasárnapi szentmise nemcsak a bérmálásra készülőknek, de minden katolikusnak joga és kötelessége. Bérmaszülőnek az alkalmas, aki jó példájával is segíteni tudja bérmagyermekét, tehát maga is gyakorló katolikus, már bérmálkozott, s ha párkapcsolatban él, akkor az érvényes szentségi házasság. Ezek hiányában legfeljebb bérmaajándék adására alkalmas. Szeretném remélni, hogy el tetszenek gondolkozni a mondottakon, s rájönnek: Jó helyen él a papjuk… • ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

csen. A bibliai kor embere az ilyen jellegű hazugságot természetesnek tekintette. Az „átverésnek” ez a formája a nyugati társadalomban ma már nem elfogadott, de bizonyos maradványaiban tovább él. Kártyajátékban például az a legnagyobb dicsőség, ha olyan jól blöffölök, hogy rossz lapokkal is nyerni tudok. Jó lapokkal nyerni nem művészet. Az ókori társadalomban az ember becsülete védelmében úgy hazudott, ahogy a modern ember pókerezik. Nem szégyellte, hanem még élvezte is. Olyasmi lehetett ez, mint amikor mi, a régi kommunista időkben vallásos könyveket csempészve a határon szemrebbenés nélkül hazudoztunk a vámosoknak. Sőt később még dicsekedtünk is, hogyha sikerült őket hazugsággal átverni…

Ablak a történelemre

A középkor eseményei A IX. században született merész egyházjogi hamisítások egyike a Pseudo-isidorusi dekretálék (Collectio Pseudo-Isidoriana), mely a későbbi reformmozgalmakban óriási szerepet játszott. Újabb kutatások a 800-as évek elejére teszik a konstantini adománylevél (Donatio Constantini) összeállítását, mely kalandos útvonalon csordogálva először SaintDenis kolostorában bukkant fel. Filológiai vizsgálódások alapján a nyelvezete kilencedik századi frank latinságnak felel meg. A felfogás szerint a keleti császárság leértékelődött a nyugati ellenében, míg a pápa mindegyikük felett állt. Hasznot húztak belőlük a pápák, akik a császárság hanyatlását kihasználva gyengítették a frank udvartól való függőségüket és növelték volna tekintélyüket. A(z alaki, tárgyi és részben jogi) koholmány megalkotóit a jó szándék vezérelhette, hiszen az állandó zavar és erőszakoskodás közepette akár az egyházi élet nyugodt menetét is biztosíthatták volna. Jámbor Lajos a hagyományos császárpápa kapcsolat megújításakor a pápai birtokok megerősítésén kívül lemondott római jurisdikciójáról és a választásba sem avatkozott bele: „...és amikor Isten által szólíttatva a pápa elköltözik erről a világról, egy alattvalómnak sem szabad, akár

frank, akár longobárd vagy bármilyen nemzetiségű, de a mi fennhatóságunk alatt van, a rómaiakat (Róma város lakosait) nyilvánosan vagy magányosan választásra kényszeríteni, és senki se merje Szent Péter országában ezt a gonoszságot elkövetni...” (Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény, szerk.: Sz. Jónás Ilona, Osiris, Bp., 1999, 303. old.) Az I. Paszkállal (817-824) köttetett egyezményére 817-ben került sor. Lajos korábbi, 816-os koronázásakor IV. István (816817) a császárságot „Szent Péter adományának” vélte, s olyan fejéket küldött, amilyent a konstantini adománylevél írt le Szilveszternek átengedett koronaként. A római pöspöknek Róma népe általi megválasztását viszont a császár erősítette meg. I. Lothár (megh. 855) II. Jenő (824827) idején a maga malmára hajtotta volna a vizet, az új pápa megválasztásának alkalmával felújíttatta a teljes frank császári szuverenitást a pápai szék fölött: „Azt akarjuk, hogy a pápaválasztásra senki – sem szabad, sem szolga – ne merészeljen elmenni olyan célból, hogy valami akadályt gördítsen azoknak a rómaiaknak az útjába, akiknek régóta szokásuk volt a szent egyházatyák rendelkezésére szerint a pápát megválasztani. Ha pedig valaki szembeszáll e parancsunkkal, azt számkivetésbe kell küldeni...” (Constitutio Romana, 824)


BESZÁMOLÓ

Történelmi emlékhelyeinken Folytatva az olvasóink nyári zarándoklatairól, élményeiről érkező beszámolók sorát, ezúttal Csirke József és Pelle Tibor győri–pannonhalmi zarándokútjáról olvashatnak összefoglalót. Kellemes nyáreleji reggelen, 2012. június 23-án 45-en indultunk Rimaszombatból a Katolikus Kör által szervezett zarándokútra. Örömünkre szolgált, hogy mind a fiatalabb korosztály, mind az idősebbek, nemcsak városunkból, hanem Feledről és Péterfaláról is elfogadták meghívásunkat. A korai indulás miatt a Losonc– Ipolyság közötti dombos útszakaszon többen az éjszakai pihenést igyekeztek bepótolni. Nem maradhatott el azonban az ilyenkor szokásos Mária- és más énekek éneklése sem. Előénekeseink ajkáról szebbnél szebb énekek fakadtak. Még itthoni területen volt egy rövid pihenőnk, majd Komáromnál átkelve a Dunán, folytattuk utunkat Győr felé. A tervezett időben, fél tízkor megérkeztünk Győrbe, ahol már várt Jáki Sándor Teodóz gyémántmisés paptanár. Teodóz atya vezetésével megtekintettük a Duna-ág és a Rába öszszefolyásánál fekvő, Szent István által alapított székesegyházat. A bazilika a Káptalan-dombon található, a Püspökvárral szemben. Élvezhettük az atya sajátságos humorát és őszinte közvetlenségét. Bárki kérdezhette, ő türelmesen válaszolt. A látogatás része volt Teodóz atya gyémántmiséje a bazilika kegyoltáránál. Prédikációjában bővebben beszélt a templom egyik ékességéről, az 1655-ben Írországból hozott Vérrel Könnyező Szűz Mária-képről, amely a kegyoltárt díszíti. Walter Lynch (1595-1663) üldözött ír püspök, utóbb győri kanonok és püspöki helynök, a Szűzanyát és a gyermek Jézust ábrázoló képet Győrbe menekítette és a székesegyházra hagyta. A Szűzanya 1697. március 17-én, Szent Patrik, Írország védőszentjének ünnepén vérrel könnyezett. Véres könynyeit egy kendővel felfogták, mely a mai napig a székesegyházban látható. A mise végén közülünk is mindenki „értetkőzött” ezzel az ereklyével. Teodóz atya ismertette továbbá Szent László itt elhelyezett hermájának történetét is. Az aranyozott ezüstből készült fejrészt III. Béla idején Dénes mester készítette. Ugyanitt, a Héderváry–kápolnában látható Győr vértanú püspökének, Apor Vilmosnak a sírja. A püspök a város ostroma idején menekültek százait fogadta be a Püspökvár pincéjébe. Nagypénteken este az ittas orosz katonák krumplihámozás céljára nőket akartak elvinni. A püspök erélyesen fellépett védelmükre, ezért az egyik

katona fegyverével többször rálőtt. A püspök harmadik napon sérüléseibe belehalt. A vértanú püspököt II. János Pál pápa 1997-ben a boldogok sorába iktatta. Prédikációja végén Teodóz atya felolvasta a Szentatya levelét, mely-

zetesközösség mindmáig eredeti rendeltetésüknek megfelelően használja őket. A főapátságot 1996-ban meglátogatta II. János Pál pápa. Ugyanez év decemberében pedig környezetével együtt a Világörökség részévé nyilvánították.

ben gyémántmiséje alkalmából jókívánságait fejezi ki neki. Apostoli áldását küldi rendtársainak is, valamint mindenkinek, aki gyémántmiséjén részt vesz. A szentmise végén mi is ebben az áldásban részesültünk. Ezután a bazilika kincstárába és könyvtárába tértünk be. A háromórás győri látogatás befejeztével búcsút vettünk Teodóz atyától, majd Pannonhalma irányába vettük utunkat. A közeli Pannonhalma neve 1965ig Győrszentmárton volt. Az ókori Pannóniában ezen a vidéken született Szent Márton püspök. A róla elnevezett hegyre 996-ban Géza fejedelem szerzeteseket telepített, és elkezdte az apátság építését. A fia, Szent István király által jogaiban megerősített és tovább épített monostor feladata a kereszténység terjesztése és az európai kultúra meghonosítása, ápolása lett. Az itt élő bencés szerzetesek Szent Benedek Reguláját követik. A pannonhalmi bencés közösség ma közel ötven tagot számlál, akik továbbra is saját munkájukkal próbálják megteremteni megélhetésüket. A Pannonhalmi Bencés Főapátság egyben a Magyar Bencés Kongregáció központja, az ország egyik kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központja. A különböző korok üzenetét őrző épületeknek és tárgyi emlékeknek az adja sajátos szépségét, hogy egy élő szer-

Programunk a modern fogadóépületben 15 perces filmvetítéssel kezdődött, mely főképp a bencés közösség életét igyekezett bemutatni, megszólalt benne Várszegi Asztrik főapát is. Utána tárlatvezetőnkkel megtekintettük az apátság látogatható részét, mely kb. 70 percet vett igénybe. A főkapun belépve és a belső udvaron áthaladva eljutottunk a bazilikába, mely jelenleg teljes átalakítás alatt van, csak a mellékajtó felől szemlélhető meg. A mai épület az apátság harmadik temploma, mely korábbi épületek falmaradványait rejti magában. Az első újjáépítést II. Béla király rendelte el 1137-ben, a harmadik befejezését pedig 1224-re szokták datálni. Ekkor építették meg a fő- és mellékhajók boltozatait, valamint a „Porta speciosa“ díszkaput, mely nagyrészt vörös márványból készült, a kőlapra festett Szent Márton képével. A templom elsősorban nem zarándokoknak, hanem a szerzetesek számára épült, ezért ez a kapu nem a külső térbe nyílik, hanem a kerengő felé. A templom főhajójából nyíló kapukon közelíthető meg a fedett, négyszögű tér alakú, oszlopokon nyugvó altemplom. Itt található a vörösmárvánnyal burkolt ülőfülke, eredetileg apáti trónus lehetett. Vezetőnk szerint aki ebbe beleül és leér a lába, az lesz a király. Közülünk is kipróbálták páran, de sikertelenül. Ez

az altemplom nem szolgált temetkezésre, a falon csak két sírtábla olvasható, valamint a talapzatba süllyesztett barna márványlap, mely alatt 2011-ben végakarata szerint Habsburg Ottó utolsó magyar trónörökös szívurnáját helyezték el. Tovább haladva megcsodálhattuk a könyvtár és levéltár különleges beosztású és megvilágítású négyszintes épületét, melynek 400 ezres gyűjteményében számos könyvritkaságot őriznek. Láthattuk a híres oklevélmásolatokat, melyek egyike az 1001ből származó pannonhalmi alapítólevél I. István király aláírásával. Ebben írásba van foglalva, hogy a Géza fejedelem által megkezdett építkezést fia befejezte, s ugyanolyan kiváltságokkal ruházta fel, amilyenekkel a pápák a montecassinói apátságot. A levéltár talán leghíresebb okmányát, a tihanyi apátság alapítólevelét, I. Endre király íratta 1055-ben. Ez az írat a legrégebbi magyar nyelvű írásos emlékünk, összesen 58 magyar szó található benne. A képtárban és kincstárban még számos művészeti és tudományos gyűjtemény tekinthető meg. Az apátság épületeiben működik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium, amely az ország legjobbjainak egyike. Az épületek elhagyása után az apátság borháza felé indultunk. Útközben megtekinthettük az itt álló, 1896-ban Magyarország területén épült hét millenniumi emlékmű egyikét. A bencések a középkorban is megtartották a rómaiak által létrehozott szőlőtermelést és borkultúrát. Egészen az államosításig saját borászatuk volt, melyet 2003-ban újítottak fel. Az ekkor épült hatszintes modern borházukat megnézve a földszint alatti pincehelyiségben megkóstolhattuk néhány minőségi borterméküket, melyek alapanyagát 52 hektáros szőlészetükben termelik. Innen kijövet láthattuk a lila levendulamezőket. A szerzetesek évszázadok óta őrzik kertészetük kincsét, melyet ma már nemcsak teákhoz, szappanokhoz, hanem likőrkészítéshez is használnak. Néhányan még megtekintették a szemközti dombon álló Boldogasszony-kápolnát, az alatta lévő kripta a 18. század óta a szerzetesek temetkezőhelye. Az apátság két ajándékboltjában ki-ki vásárolhatott tárgyi ajándékot, itt készített illatszereket, szappanokat, valamint ismeretterjesztő írásos anyagokat. Egy biztos: meggyőződhettünk arról, hogy az apátság örök élményt kínál az idelátogató zarándokoknak, turistáknak. A hosszú út fáradalmait kipihenve mi is kellemesen fogunk emlékezni erre a szombati napra.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 21. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre z emberek lelkesednek Jézusért. Köréje sereglenek, mert látják, hogy tanítását csodajelek kísérik. A víz borrá változik, a kenyér és a hal megszaporodik, betegek gyógyulnak, halottak föltámadnak. Az isteni hatalom eme megnyilvánulásai mágnesként vonzzák az embereket. A másnapi folytatás mennyire más! Jézus meghirdeti az örök élet kenyerét, az Eukarisztiát. „Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között: Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus megmagyarázza: mennyei eledelről, lelki táplálékról, örök élet kenyeréről beszél (vö. Jn 6,51-58). Ezzel a kijelentéssel átlépi hallgatói tűréshatárát, széttépi föld ízű elképzeléseiket. Az eredmény? „Tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták: »Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?«” Emiatt sok tanítvány elpártol tőle. Miért ez a csalódás, kiábrándulás, botránkozás? Mert ezek a tanítványok csak földi jólétet, gondtalan életet vártak tőle, és ő örök életről kezdett beszélni. Ezek az emberek testi eledelt vártak tőle, és ő lelki táplálékot kínált. Politikai szabadságot reméltek, és ő bűnből akarta kimenteni őket. Nem tudatosítják, hogy Jézus sokkal többet akar adni annál, amit kértek. Így volt ez Jézus korában, így van ez ma is. A mai ember Jézustól való elfordulásának leggyakoribb oka, hogy nem tartják időszerűnek a tanítását. Sokan a vallásosságtól azt kívánják, hogy Isten földies, mindennapi igényeiket segítse. Ha ez nem történik meg, és nem pont úgy, ahogyan elképzelték, otthagyják Istent, Jézust, imádságot és minden szent dolgot. Igen sokan egyéni csalódásaikra hivatkozva utasítják el az istenhitet. Hiába imádkozom, Isten nem teljesítette kérésemet. Így indo-

A

kolják igen sokan az Istentől való elfordulásukat. A mai evangéliumi szakasz szerint Jézus a „sok” eltávolodó ellenére sem von vissza semmit! Elérkezettnek látja az időt, hogy apostolait is határozott döntés elé állítsa: „Ti is el akartok menni?” Ez a kérdés jele annak, hogy kész inkább a többi tanítványt is elengedni, mintsem szavait visszavonni. „Simon Péter ezt válaszolta neki: »Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.«” Simon Péter nem úgy válaszol Jézus kérdésére, mint egy az apostolok közül, hanem mint az egész közösség képviselője. Ebben a válaszban bele van foglalva minden hívő válasza. Péter megérezte, hogy most többről van szó, mint földi élethez szükséges eledelről. Földi kenyeret, eledelt más is tud adni. De azok, akik örök életet keresnek, máshová hiába mennek. Tudja, tudjuk, bárhová mehet az ember, Jézuson kívül senkitől sem kaphatja meg a feltámadást és az üdvösséget. Jézus nekünk is felteszi a kérdést: „Ti is el akartok menni?” Bennünket is döntés elé állít: hit, vagy hitetlenség, a Hozzá és az Egyházhoz való hűség, vagy Tőle és az Egyháztól való eltávolodás. Személyes döntést igényel. Nem alkalmaz kényszert. Tiszteletben tartja szabad emberi akaratunkat. A döntés joga és kötelessége a miénk. Vagy-vagy. Itt nincs arany középút. Tudatosítsuk: szükségünk van az örök életre vezető Egyházra, mert nélküle eltévedünk az eszmék áramlatában. Ha az élet végső értelméről, az üdvösségről van szó, sehol másutt nem találunk elfogadható választ, csak Jézusnál. Ha majd igazán megismerjük Jézust, megszeretjük, és akkor minden kételyünk eloszlik. A feltett kérdésre Péter apostollal válaszoljuk: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.”

• ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

Olvasmány Józsue könyvéből ( Józs 24, 1-2a. 15-17. 1b) Józsue egybegyűjtötte Izrael minden törzsét Szichemben, aztán hívatta Izrael véneit, vezéreit, bíráit, tisztségviselőit. Azok felsorakoztak az Úr színe előtt. Józsue ekkor így szólt a néphez: „Ha nem akartok az Úrnak szolgálni, válasszatok most, kinek akartok szolgálni: azoknak az isteneknek-e, akiknek atyáitok szolgáltak Mezopotámiában, vagy az amoriták isteneinek, akiknek most a földjét lakjátok. Mi, én és házam népe az Úrnak szolgálunk.” A nép így felelt: „Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneknek szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk, ő vezette ki atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Szemünk láttára ő tette ezeket a nagy csodákat, oltalmazott minket az egész úton, amelyet végigjártunk,

s az összes nép között, ahol átvonultunk. Mi is az Úrnak akarunk hát szolgálni, ő a mi Istenünk.”

va, megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és Válaszos zsoltár szeplőtelen. Így a férj (Zsolt 33, 2-3. 16-17. is köteles szeretni fe18-19. 20-21. 22-23) leségét, mint a saját Válasz: Ízleljétek testét. Aki feleségét szereti, önmagát szeés lássátok, milyen reti. A saját testét édes az Úr! senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozSzentlecke Szent za, akárcsak Krisztus Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leve- az Egyházat. Mi ugyanis tagjai valéből (Ef 5, 21-32) gyunk testének. Testvéreim! Le„Ezért az ember gyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus elhagyja apját, anyját, iránti tiszteletből. Az feleségéhez csatlakoasszony engedelmes- zik, és a kettő egy kedjék férjének, akár- test lesz.” Nagy titok csak az Úrnak, mert a ez: én Krisztusra és férfi feje az asszony- az Egyházra vonatkoztatom. nak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: ő Evangélium Szent ugyanis testének János könyvéből megváltója. Amint ( Jn 6, 60-69) tehát az Egyház alá Abban az időben: van vetve Krisztusnak, úgy az asszony is Jézus tanítványai kömindenben férjének. zül, akik (szavait) Férfiak, szeressétek hallották, többen azt mondták: „Kemény feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudEgyházat, és felálta, hogy tanítványai dozta magát érte, hogy a keresztségben méltatlankodtak miigéje által megtisztít- atta, azért így szólt

hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.” Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Liturgikus naptár Augusztus 26. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP (Natália, Izsó, Zamfira) Miseolvasmányok: Józs 24,12a.15-17.18b; Zsolt 33,2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22.-23 ; Ef 5,21-32; Jn 6,60-69 Válaszos zsoltár: Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr! Énekrend: H 223; 159; 261 ÉE 147; 141; 362 Augusztus 27. Hétfő. Köznap (Szent Mónika, Gáspár, Cézár) Miseolvasmányok: 2Tessz 1,15.11b-12; Zsolt 95,1-2a 2b-3. 4-5; Mt 23,13-22 Válaszos zsoltár: Hirdessétek minden népnek, mondjátok el az Úr csodás tetteit. Énekrend: H 221; 107; Gl 524 ÉE 150; 579; 195 Augusztus 28. Kedd. Köznap (Szent Ágoston, Elemér) Miseolvasmányok: 2Tessz 2,1-3a.14-17; Zsolt 95,10. 11-12. 13; Mt 23,23-26 Válaszos zsoltár: Urunk Istenünk érkezik, ítélni az egész világot.

Énekrend: H 223; 105; 154 ÉE 147; 131; 132 Augusztus 29. Szerda. Köznap (Keresztelő Szent János vértanúsága, Szent Szabina, Huba) Miseolvasmányok: Jer 1,17-19; Zsolt 70,1-2. 3-4a 5-6ab 15ab és 17; Mk 6,17-29 Válaszos zsoltár: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet. Énekrend: H 230; 157; 113 ÉE 152; 201; 182 Augusztus 30. Csütörtök. Köznap (B. Ildefonso Schuster, Félix, Rózsa, Letícia) Miseolvasmányok: 1Kor 1,1-9; Zsolt 144,2-3. 35. 6-7; Mt 24,42-51 Válaszos zsoltár: Istenem, magasztallak téged: szent nevedet áldom örökkön-örökké. Énekrend: H 226; 135B; 150 ÉE 151; 139; 200 Augusztus 31. Péntek. Köznap (Arisztid, Bella, Erika, Ramóna) Miseolvasmányok:

1Kor 1,18-25; Zsolt 32,1-2. 45. 10ab és 11; Mt 25,1-13 Válaszos zsoltár: Kegyes az Isten hozzánk: jóságával eltölt mindent. Énekrend: H 82; 70(1,5); 70(9) ÉE 79; 84; 84(9) Szeptember 1. Szombat. Köznap (Szent Egyed, Noémi, Tamara, Egon) Miseolvasmányok: 1Kor 1,26-31; Zsolt 32,12-13. 18-19. 20-21; Mt 25,14-30 Válaszos zsoltár: Boldog az a nép, amelyet az Úr tulajdonául választott. Énekrend: H 257; 157; 167 ÉE 148; 201; 283 Szeptember 2. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (Renáta, Ingrid, Rebeka, Bogdán) Miseolvasmányok: MTörv 4,1-2.6-8; Zsolt 14, 23a. 3cd-4ab. 5; Jak 1,1718.21b-22.27; Mk 7,1-8.1415.21-23 Válaszos zsoltár: Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Énekrend: H 221; 152-153; 292 ÉE 150; 189-134; 243


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Szent Mónika Augusztus 27.

A lelki igényességet tápláló kenyér

HÉT

ről re

Koller Gyula

M

ónika az afrikai Tagasta városában született 332ben, keresztény családban. Már a szülői házban szívébe plántálódott az Isten iránti szeretet. Nem anynyira az édesanyjától, mint egy öreg szolgálótól, aki komolysággal, józan, gyakorlati bölcsességgel megáldott lélek volt. Mónikát egész fiatalon a pogány Patriciushoz adták feleségül. Örök hűségben élt férjével, pedig annak nehéz, lobbanékony és heves természete zsarnoki módon megkövetelte, hogy mindenben az ő akarata érvényesüljön. Mónika keresztény alázattal, szelídséggel és szolgálatkészséggel próbálta őt megnyerni Krisztusnak. Még hűtlenségét is elnézte neki. A már-már érthetetlen türelmességével végül elérte, hogy Patricius önként belátta hibáit, s egyre nagyobb tisztelettel, sőt szeretettel fordult hitvese felé. Mónika szeretete és bölcsessége végül megtérítette férjét. Patricius élete vége felé katechumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett. Mónikának anyósa részéről is sokat kellett tűrnie. A pogány nő ellenséges szemmel figyelte menyének minden lépését, és hamis vádakkal illette. Mónika erre ismét páratlan szelídséggel és tisztelettel leszerelte anyósa bizalmatlanságát, s ezzel megnyerte a szívét. Lassanként meghitt viszonyba kerültek egymással. Mónikának három gyermeke volt. Ezek közül a legtöbb gondot az elsőszülött, Ágoston okozta. Vele is meg kellett vívnia a hit és a szeretet harcát. A nagytehetségű Ágoston ugyanis már diák korában kicsapongó életet kezdett élni, és a manicheusok szektájához csatlakozott. A végén annyira elmerült bűneiben, hogy egy ágyast szerzett magának, akitől f ia is született. Mónika kimondhatatlan aggódással figyelte tévelygéseit. Itt már a szelídség és kedvesség kevésnek bizonyult. Csak az állandó imádság maradt meg számára. Árnyékként követte tévelygő gyermekét, aki még azzal is megbántotta, hogy a kereszténységről hallani sem akart. Ágoston, tanulmányai elvégzése után úgy határozott, hogy elszakad édesanyjától és Rómába költözik, hogy ott tanítson. Mónika erőszakkal vele akart menni, és a karthagói kikötőig követte. Ágoston azonban ki akart szabadulni az anyai szárnyak alól, és becsapva őt nélküle vitorlázott el Róma felé. Mónika a karthagói kikötőben mérhetetlen elhagyatottságot érzett: Sírt, zokogott, imádkozott. Így aztán a f ia „szökése” utáni szenvedésből megtanulta, hogy Isten kezére kell bíznia gyermekét. Eh-

hez az ottani püspök szavai adtak indítást, aki a könnyező anyának ezt mondta: ,,Lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen.” Némi idő elteltével Ágoston Rómából értesítette anyját, hogy megbetegedett. Mónika, mindenről megfeledkezve útra készült, hogy fia betegségében segíthessen. Ágoston azonban betegségéból felgyógyulva jelezte, hogy Rómából Milánóba megy. Mónika ezért Milánóba ment fia után. Ott örvendező szívvel látta, hogy fia, a többi milánóival együtt a város püspökének, Szent Ambrusnak prédikációjára jár. Mónika nagyon boldog volt, amikor megérezte, hogy megragadta és át is formálta a fiát a szent püspök szava. Ő is hallgatója lett a nagy püspöknek, és úgy szerette, mint „Isten angyalát”. 387 nagyszombat éjszakáján Ágoston, törvénytelen fiával, Adeodatusszal együtt felvette a keresztséget. A keresztség után Ágoston anyjával, öccsével és fiával együtt elhagyta Milánót, és valamennyien visszavonultak Cassiacumba. Majd elhatározták, hogy hazatérnek Afrikába. Mónika azonban a kikötővárosban, Ostiában megbetegedett és meghalt. Ez 387 ószén történt. Kívánsága szerint ott, Ostiában temették el.

zekben a napokban a nyitott szemmel járó ember nagyobb figyelmet szentel a mindennapi kenyér jelentőségének. Nem csak azért, mert az aratás végéhez érkeztünk, vagy ebben a hónapban az evangéliumokban Jézus a mennyei eledelről, ill. az élet kenyeréről szóló beszédeiben az örök érvényű kenyérről tanít minket, hanem az augusztusi kenyéráldások szertartása révén is. Mindezek figyelmeztető jelek akarnak lenni korunk embere számára, hogy merjünk nagyobb tisztelettel lenni a verejtékes munka árán megszerzett kenyér iránt. Hi-

ta már a jól bevált szlogent: „kenyeret és cirkuszt!” Mert az emberek rögtön lemondanak igényeikről, sőt a pozitív értelemben vett igényességről, a szellemi-lelki igényességről, ha az étel meg a szórakozás biztosítva van. Az idősebbek még átélték, a fiatalabbak már csak könyvből ismerik, hogy miről is szólt a „babgulyásos Kádár-rendszer”… Jézus nem állt be ebbe a népámító, népbutító, szűk látókörű életmód felkínálásába. Mert Ő nem szolgákat keresett egy rendszer kiszolgálásához, hanem testvéreket egy közösséghez. Ő

szen már a Teremtés könyvében Isten az ember elé festette, hogy milyen jövő vár rá: „arcod verejtékével eszed kenyered”. Vagyis kőkemény munkával, megállás nélkül „gürizve” kell megszerezni azokat a dolgokat, melyek életben maradásunkhoz nélkülözhetetlenek. Jézus sem helyteleníti, hogy fáradoz(z)unk a betevő falatért, hanem azt mondja: vegyük észre, hogy az embernek van egy hosszú távú célja is, amely megvalósításában a földi táplálék sohasem végcél, hanem csak egy mérföldkő. Korunk embere könnyen megfeledkezik erről. A történelem már számtalanszor megmutatta, hogy az emberek mennyire csak arra fókuszáltak, hogy aktuálisan legyen tele a zsebük, a hasuk, és akkor nem igazán foglalkoznak egyéb kérdéssel. Hány császár és uralkodó meglovagol-

nem pillanatnyi vágyakat akart kielégíteni, hanem lelkünk éhségét akarta csillapítani. Jézus arra akar nevelni, hogy a lelki igényesség ösztönözzön bennünket. Erre mondta a nyolc boldogságban, hogy „boldogok, akik éhezik és szomjazzák az Igazságot, mert kielégítést nyernek”. Igen, olyan elemi erővel kell vágynunk az igazságra, mint ahogy vágynak az éhezők minden egyes betevő falatra. Mikor a Miatyánkban a mindennapi kenyérérét imádkozunk, akkor nem csak a földi kenyérért kell imádkoznunk, hanem kérjük, hogy Isten adja azokat a falatokat is, melyek lelkünket táplálják. Ha megtanuljuk újra értékelni az örök élet kenyerét, akkor majd újra jobban fogjuk értékelni a földi kenyeret is.

E

* * * Szent Ágoston önéletrajzában édesanyját, Mónikát csodálatos feleségnek mondja. „Csodálatos volt szeretetből fakadó alázata, szelídsége és a már-már érthetetlen türelmessége.” Ennek meglett az eredménye: zsarnokian akaratos férje, Patricius végre belátta hibáit. Ezzel Mónikának sikerült szeretteinek és magának is harmonikus családi életet kialakítania... Vegyük észre, hogy a családi harmónia hiánya vagy megléte az egyes családtagok viselkedésétől függ. Családtagként kell tanulnunk Szent Mónikától türelmet és alázatosságot. Szent Mónikában olyan szeretet élt, amilyenre csak igazi édesanya képes; s olyan jámborság lakott szívében, amilyet csak egy keresztény nő hordozhat - ezt Szent Ágoston írja édesanyjáról. Ő volt az a tékozló f iú, aki csak későn döbbent rá erre a szinte túlzottnak mondható anyai szeretetre és jámborságra. Ha nincs Mónika erős keresztény hite és szeretetének mélyéből fakadó könnyáradata, egyházunkból hiányozna egy szent, bölcs és egyháztanítóként tisztelt püspök, akit Szent Ágostonnak hívnak. Édesanyák, édesapák, igyekezzünk Szent Mónika példája nyomán gyermekeinkből igaz hitű és becsületes embereket nevelni!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KINCSESLÁDA

„Beszélj az elődök emlékéről…” II. Néhány éve a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézete kis példányszámú kiadványban közzétette a történelmi Magyarország művészettörténeti fejlődését dokumentáló forrásanyagokat. Az utolsó, 1976-ban megjelent, 12. kötetben napvilágot látott a budapesti Magyar Országos Levéltár (MOL) Acta Cassae Parochorum okiratgyűjteményében elhelyezett 1733-as összeírás, mely az esztergomi érsekség területén található templomokat és plébániákat veszi számba. Itt két román kori rotundát említenek Dél-Szlovákiában: az özdögeit (Mojzesov) és a szeteit (Kubáňovo). Minket természetesen Szete érdekel. Az okirat szerint a községben igen régi, kis kerek templom található (rotundae et antiquae figurae). A fordítás így hangzik: Ez a régies, kör alakú templom olyan kicsi és keskeny, hogy aligha fogadhatja magába a község istentiszteletre öszszejövő népének felét. Tetőzete romos. Régi, ezüstözött rézkehellyel és tartozékaival bír, valamint néhány szakadt kazulával meg a kiegészítőkkel. A nagyobb harangok hiányoznak, a harangláb javításra szorul. Patrónusa az esztergomi érsek. Az emberiség történelmének egyes szakaszait átszőtte bizonyos destruktív irányzat, mely meggátolta a települések lakosságát gyökereik, történelmük megismerésében, különös tekintettel a hitéletre. Ez a törekvés azt eredményezte, hogy a totalizmus időszakában, mikor a vallást nem tekintették az egységes történelem részének, Szetén a földel tették egyenlővé a régi templom maradványait, és a hatalmas, megmunkált kőtömböket (feltehetően a főkapu részeit) építőanyagként használták fel az új ravatalozó építésénél. Mivel tudták, hogy a romos objektum egykor templom volt, a történelmünk megismerése iránti vágy egyszerűen elpárolgott. A helytörténet utáni érdeklődés 2002 óta egyre növekszik; ez a tudásvágy eddig is jelentős eredményeket hozott, ma is ösztönzőleg hat, és – erősen remélem – a jövőben is gyümölcsöző lesz. Az itt élők hitének erősítésére 2005-ben a plébános, Dušan Dúbravický Szent András-Szórád és Benedek remeték relikviáit kapta meg a nyitrai püspöktől; ezeket ma is a templomban őrzik. Az ereklyét ünnepélyes keretek között 2005. július 17-én nagyszámú pap és hívő kíséretében szimbolikusan a temetőből vitték a Szent László tiszteletére emelt plébániatemplomba. Az ünnepség főcelebránsa Mons. Štefan Vrablec, pozsony-nagyszombati kiérdemesült püspök volt. Ebben az évben épült ki a kapcsolat Szent András-Szórád szülőhelye, a lengyelországi Tropie (Tarnow egyházmegye) és Szete plébániája között. Az együttműködés keretében a papok és a hívek is kölcsönösen látogatják egymást. Továbbra is ösztönzött azonban minket a vágy, hogy történelmünknek elégtételt adjunk, s mivel az írott források megerősítették reményeinket, ezért kissé más irányban folytattuk az elpusztult kis templom utáni kutatást. A jól összehangolt munka, az akarat, a segítőkészség és a tudásvágy eredményeként 2011-ben két, egymástól független kutatás valósult meg. Az első geofizikai mérést (47/2011 kutatási számmal) 2011. március 3-án végezte dr. Klaudia Daňová és Michal Cheben. A mérés célja a megsemmisült szetei középkori templom meglétének bizonyítása, alakjának és nagyságának megállapítása volt. A kutatás a Közép-Duna mente legrégibb történelmének feltárása projekt keretében valósult meg. A felmérés 410 m2-es területen állapított meg régészeti objektumot; a kutatást a következőképpen értékelték: „Az 1. felület a temetőbeli ravatalozótól északkeletre található. A múltban, a ravatalozó alapjainak ásásakor megmunkált elemeket találtak itt, melyek az elpusztult középkori templomból származhattak. Ezért helyezkedik el az 1. számú felület a halottasház északkeleti oldalán. A mért profilok értékelése és a felületre való kivetítés kb. 20 cm-es mélységben a déli részen jelentős anomáliát mutat. Falakra – esetleg falnegatívokra – emlékeztető, láthatóan egyenes struktúrák mutatkoznak kelet-nyugati irányban, tőlük keletre pedig kör alakú alakzat jelenik meg. Mindez régebbi építmény jelenlétére utal. A talajszerkezeti rendellenesség 0,5 m mélységig mutatkozik, ahol már megjelenik a sziklás altalaj. A sziklás altalajban üregekre emlékeztető talajszerkezeti anomáliák vannak. A 2. felület az 1-es felülettől nyugatra helyezkedik el, ahol az elpusztult építmény esetleg folytatódhat. A mért profilok értékelése és a felületre való kivetítése a déli részen kb. 20 cm-es mélységben jelentős anomáliát mutat, ami az 1-es felületen folytatódik. Ugyanolyan falakra vagy fallenyomatokra • ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

Antiqua Ecclesia Szeteiensis avagy Szent András-Szórád és Benedek remetéknek, valamint nagy tisztelőjüknek, Szent László királynak patrocíniuma „Nagyhírű férfiak dicséretét zengem, az atyáinkét, egymás után szépen… Voltak, akik bölcs tanácsot adtak… A nemzetségük örökre megmarad, igazságosságuk nem merül feledésbe. A tetemüket békén eltemették, nevük nemzedékről nemzedékre száll.” (Sir 44, 1.4-7, 11-15)

A szent remeték ereklyéi emlékeztető egyenes struktúrák jelennek meg, mint az 1-es felületen. A rendellenesség egészen 50 cm-es mélységig tapasztalható.” A lelet megőrzésére és lehetséges prezentációjára az illetékes szakemberek egyúttal a következő javaslatot tették: „A geofizikai mérésekkel megállapított talajszerkezeti anomáliák építészeti jelenlétre utalnak. Figyelembe véve, hogy régi építkezési elemek formájában az elpusztult építmény részei már korábban is előkerültek, elkerülhetetlen, hogy az újabb építkezési tevékenységeknél megelőzzék a hajdani építmények, valószínűleg az elpusztult templom maradványainak teljes megsemmisítését. Az elpusztult középkori templom környékén a jövőben valószínűleg temetkezésekre kerül sor, ezért javasoljuk, hogy a kerületi műemlékvédő hivatal adjon ki állásfoglalást, melyben figyelmezteti a községet a feltárt tényekre és az elpusztult templom közelében megakadályozza a temetkezést.“ A második geofizikai felmérést - a rombolásmentes régészeti kutatáson alapuló szakvélemény-alkotást – dr. J. Tirpák a következő eredménnyel fejezte be: „A vízszintes georadaros metszetek (HGR) 0-142 cm-es mélységig azt mutatják, hogy a vizsgált terület felszíne alatt a műszer anomáliákat mért, melyek nagy valószínűséggel építészeti maradványokat jeleznek vagy megsemmisült kőobjektumot, mégpedig két helyen: a) közvetlenül a ravatalozó északi falánál 20 x 15 m-es terjedelemben, amik a román kori rotunda feltételezett alapjait vagy egyéb, az elpusztult szakrális építményhez tartozó objektumot jelezhetnek. b) a mért terület északkeleti részén 7 x 4 m-es terjedelemben, amik az elpusztult szakrális építményhez tartozó további objektumokat jelezhetnek. Valószínűleg nagyobb kiterjedésű elpusztult falazatról van szó, melyek nem csak kör alakúak, hanem derékszögű végződéssel is bírnak. A georadarral végzett felmérés eredményeit ajánlom régészeti ásatással is igazolni.” (befejezés a következő számban) Fordította: B. Szabó Márta


LÉLEK ÉS ÉLET

Hitoktatók lelkigyakorlata A Szlovák Püspökkari Konferencia Iskolai és Kateketikai Bizottságának Magyar Kateketikai Albizottsága augusztus első hetében ismét lelkigyakorlatra hívta a hitoktatókat és lelkipásztori kisegítőket. Az iskolaév folyamán megrendezett négy szakmai továbbképzésre ez a csöndben és elmélkedésben eltöltött négy nap teszi fel a koronát, hisz a katekétának nemcsak tudással, hanem mély lelkiséggel is rendelkeznie kell, hogy hiteles legyen. Az elmúlt évek során ez volt a 29. ilyen jellegű lelkigyakorlat, s mint ilyen, igazi közösséget hozott létre a résztvevőkből, akik közül sokan nem kis áldozatok révén, hosszú utazás után érkeztek még Közép- vagy Kelet-Szlovákiából is a győri Bencés Rendházba. Az exercitátor Slivoň József szalézi atya volt, akit a többség régi ismerősként üdvözölt, hisz immár negyedszer jött lelkigyakorlatot vezetni, és többször tartott már előadást Pozsonyban is számukra. Sok-sok emlék köti őt ezáltal hitoktatóinkhoz, amelyek közül az egyik legemlékezetesebb talán az, amikor 1996-ban mintegy tizenhat órán keresztül gyóntatta megszakítás nélkül a lelkigyakorlat résztvevőit… Az idei bevezető előadásban arról volt szó, hogy lelki tökéletesedésünk érdekében érzékenyen kell reagálnunk a jó Istentől érkező különböző impulzusokra. Elsősorban észre kell vennünk őket, majd pedig pozitívan kell reagálnunk rájuk. Ezek az impulzusok négy csatornán keresztül jutnak el hozzánk: lelkiismeretünk, Isten igéje, elöljáróink útmutatása és embertársaink szükségletei által. Nagyon fontos tudatosítani azt is, amit XVI. Benedek pápa is sokszor hangsúlyoz, hogy a hit személyes kapcsolat Istennel, aki a he-

lyes úton akar vezetni minket. Maga a lelkigyakorlat a Zsoltárok könyvére épült. József atya ugyanis Szent Ágoston következő mondását választotta mottójául: „Psalterium meum, gaudium meum” – „Én zsoltárom – én örömöm”. Az Úr Jézus is azt akarja, „hogy az én örömöm bennetek legyen, és örömötök teljes legyen”. ( Jn 15,11) Öt

is. Az élet egyre bonyolultabbnak tűnik, újabb és újabb problémák merülnek fel. Éppen ezért új reményre van szükségünk! Szükségünk van Isten megbocsátására, elismerésére, „simogatására”. Meg kell kérdeznünk tőle a csendben, hogy mit vár el tőlünk, és ha azt akarja, akár gyökeresen is meg kell változnunk. Életünk ugyanis csak ak-

évvel ezelőtt azzal a kérdéssel kezdtük a lelkigyakorlatot, hogy miért (minek) jöttem ide. Akkor Jézusnak a gazdag ifjúhoz intézett következő figyelmeztetése volt az apropó: „egy valami még hiányzik neked”. (Lk 18,22) Ennek gyümölcse lehetett az, hogy sikerült valamilyen megoldást találni a problémáinkra: azóta kialakítottunk magunknak egy személyes élettervet, többet imádkozunk, vagy jobban bízunk Istenben. Mindezek ellenére meg kell állapítanunk, hogy fáradtak és agyonhajszoltak vagyunk, hiányzik belőlünk az erő és sokszor a lelkesedés

kor lehet örömteljes, ha Isten akarata szerint élünk. A lelkigyakorlat egy „speciális edzés” (gyakorlás) annak érdekében, hogy győzzünk. A mi célunk (életünk értelme) pedig az, hogy a mennyországba jussunk. A mennyország három fontos elemét így határozta meg József atya: bölcsesség, érzelem és az Isten dicsőítése. Ezeket az elemeket kívánta bemutatni a zsoltárok segítségével. Még egy fontos dologra figyelmeztetett az atya a zsoltárok elemzése előtt. Mivel a Szentírásban szerepelnek, (Szentlélektől) ihletett szövegek-

ről van szó. Ezért tudatosítanunk kell azt, hogy mivel a Szentlélek közreműködéséhez szükség volt a megírásukhoz, szükség van rá az olvasásukhoz és a megértésükhöz is. Vagyis sohase fogjunk hozzá a Biblia (illetve jelen esetben a zsoltárok) olvasásához úgy, hogy ne kérnénk előtte a Szentlélek segítségét. Ezek után zsoltárok sokaságában mutatott rá József atya, mit mondanak a bölcsességről (Isten törvényének felismerése, elfogadása, betartása), az érzelmekről (érzékenység Isten és embertársaink iránt, megbocsátás, intés) és Isten dicsőítéséről (dicsőítő ima). Mindezeket a mindennapi életben alkalmazandó rengeteg hasznos példával és tanáccsal illusztrálta. Az esti programok keretében több olyan aktuális kérdésre is választ kaphattak a résztvevők, amelyekkel mint hitoktatók az új iskolaévben minden bizonnyal szembesülniük kell. Ezek egyike a Nagyszombati Főegyházmegye vezetésében bekövetkezett változásokat érintette. Egy másik fontos kérdés a házasságra való nevelés volt, ami – sajnos – az Egyházban is nagy gondot jelent. Ebben legalább némiképp segíthetnek a hitoktatók is, akik a hittanórákon világos útmutatást adhatnak ebben a témában a fiataloknak. A lelkigyakorlat résztvevői azzal a fontos útravalóval indulhattak haza, hogy már itt a földön, a környezetükben is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megmutassák másoknak, milyen is lesz az örök boldogság. Két fontos dolgot kell ehhez megvalósítani: a kölcsönös szeretetet és az egységet.

A hét imája Avilai Nagy Szent Teréz imája Lelkem Uram! Mikor még itt a földön jártál, mindig különös rokonszenvet tanúsítottál a nők iránt. A férfiaknál semmivel sem kevesebb hitet és szeretetet találtál bennük. Közéjük tartozott Szűzanyád is, akinek érdemeiben részesülünk, és akinek ruháját hordjuk. A világ téved, amikor azt követeli tőlünk, hogy mi ne tevékenykedjünk nyilvánosan Ér-

ted, ne hirdessük igazságaidat, amelyekért titkon könnyeink hullanak. Abban is téved a világ, hogy Te, Urunk, a mi jogos kéréseinket nem hallgatod meg. Én ezt nem hiszem, Uram, mert ismerem jóságodat és igazságodat, mert Te nem olyan bíró vagy, mint a világ bírái, Ádám fiai, vagyis nem olyan, mint a férfiak, akik úgy vé-

lik, hogy egy nő minden jó képessége gyanús kell hogy legyen. De eljön a nap, Királyom, amikor ez mind kitudódik. Most nem csak magamért beszélek, mert a világ ismeri rosszaságomat, és én örülök ennek. De a mi korunk szemére vetem, hogy visszariad minden jó és tehetséges szellemtől, csupán azért, mert nőről van szó! Avilai Nagy Szent Teréz cenzúrázott imádsága 1560 körül született. Az Új Ember közölte 1987. február 15-i számában. Beküldte egy pozsonyi olvasónk (név és cím a szerkesztőségben). • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

Legyen hatásos! Önök feltettek egy kérdést a prédikációk milyenségéről. Engedjék meg nekem, hogy a témában adott válaszomat az önök kritizálásával kezdjem! Ez a kérdés, úgy, ahogy van: rossz! Hogy miért? Egyrészt azért, mert a kérdésükben megadták a választ is. Hiszen egy prédikáció legyen köznyelvű, de ne „parasztos”. Legyen választékos, de ne affektálóan fennkölt. Szóljon az értelemhez, de ha nem szól a szívhez, mit sem ér. Legyen felépített, ne csapongó, de ne legyen rákényszerített a logika. Értse és érezze meg belőle az ember Isten végtelen békéjét, irgalmát, jóságát és szeretetét, de juttassa az ember eszébe, hogy mit tanít neki, és mit tett érte Krisztus, és hogy mivel tartozik a Teremtőnek! Legyen komoly, de ne komor, egy cseppnyi humor feloldhatja a legkényesebb témát is, az egészséges irónia pedig még inkább a helyes irányba terelheti az emberek gondolkodását. Legyen magyarázó, de semmi esetre sem kioktató. Eb-

Levelet kaptunk Remény

Bibliai témájú rajzverseny A Rimaszombati Római Katolikus Plébánia védnöksége alatt, a Rimaszombati Katolikus Kör által szervezett bibliai témájú rajzverseny eredményét június 12-én, az esti szentmise után hirdették ki a templomban. A verseny nagy érdeklődést váltott ki a diákok körében. Nemcsak a résztvevők nagy száma (50) volt igen kellemes meglepetés, hanem a versenyzők munkájának a színvonala is. Ezért olyan határozat született, hogy mindkét kategóriában kétkét első, második és harmadik díjat osztunk ki. A bíráló bizottság (Nagyferenc Katalin elnök, Talpas Kamarás Eszter, Tóth Katalin tanítónők, Balázs Patrik káplán és a Katolikus Kör részéről Dohnányi Dezső) a következő döntést hozta: I. kategória - első helyezett: Gál Mária és Kovács Vivien; második helyezett:

kat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és címmel ellátott véleményeket folyamatosan közöljük lapunkban. Köznyelvi beszédhez közelítő, Kérjük kedves Olvasóinkat, (Szerkesztőségünk fenntartja vagy választékos nyelvezetű? írják meg nekünk gondolatai- a rövidítés, szerkesztés jogát.)

ből is egy kicsit, abból is egy kicsit. Erre nincs jobb megfogalmazás. A kérdésük nagyon rossz! Hogy miért? Mert sokkal fontosabb lenne, hogy a prédikáció hatásos legyen! Márpedig: ez lehetetlen, ha az emberek a prédikáció alatt inkább az ebédfőzés fortélyait vitatják meg! Márpedig a hatásosság lehetetlen, ha a szószékről korholják azokat, akik nincsenek jelen! Ez a kérdés, úgy, ahogy van: rossz! Hogy miért? Erre hadd válaszoljak egy emlékemmel. Olyan 6 éve (?) teljesített szolgálatot környékünkön egy pap. Ennyi idő után szó szerint nem tudom idézni a prédikációit, azt sem mondhatom el róla, hogy az alábbi történet (vagyis a különösen hatásos prédikáció) jellemző lett volna. Talán fogalmazzunk úgy, hogy volt hatásos prédikációja is. Az egyházi év vége felé jártunk. És prédikációjában feltett egy kérdést. A kérdés magva így fogalmazható meg: hány jelenlévő mondhatja el magáról, hogy ismeri a Bibliát? Hányan olvasták végig? Nos, ez a kérdés annyira megfogott, hogy mikor a kará-

csonyi bevásárlókörutamra indultam, megálltam egy egyházi kellékeket (is) árusító boltban, és vásároltam egy teljes Bibliát - mivel addig csak kivonatolt volt otthon -, amit persze máig forgatok! Nos! Erre a prédikációra merem azt mondani: hatásos volt! Az igazán jó prédikációhoz a külső körülményeknek is megfelelőeknek kell lenniük! Például, legyen egy kis állandóság! Lehessen úgy prédikálni, hogy ne legyen gond, ha a prédikációk sorozata csak évek múlva termi meg gyümölcseit. És akkor is ugyanaz a prédikátor szakíthassa le azokat a gyümölcsöket; legyen az a gyümölcs akár végcél, akár csak egy következő szint a közösségteremtésben. Legyen kinek prédikálni! És ezt itt elsősorban nem a létszámra értem; hanem az emberek hitére, áldozatkészségére és legfőképp: Krisztus iránti szeretetére! Ha mindez (és még sok más is) adott, akkor majd mondhatjuk, hogy: „Megálljunk, mert itt van már a Kánaán!” És akkor majd nyithatunk vitát a stilisztikai és tartalmi részletekről is! Rózsár B. László

Kozlok Betti és Kunya Jázmin; har- a szenvedőt! / Krisztus soha el nem madik helyezett: Horváth Zsuzsa és hagyja őt!” Csirke József Mag Richárd; I. kategória: 1. hely, Mennybemenetel - Kovács II. kategória - első helyezett: Kovács Vivien, Rimaszombati TM Alapiskola 4. B (1. Boglárka és Ternák Annamária; mákép) sodik helyezett: Fazekas Rebeka és I. kategória: 1. hely, A paradicsomban - Gál MáHorváth Darina; harmadik helyezett: ria, Rimaszombati TM Alapiskola 4. B (2. kép) Jónás Jessica és Ruszó Dominika. II. kategória: 1. hely, Jézus megkeresztelése - KoA helyezettek oklevelet kaptak és vács Boglárka, Rimaszombati TMR Gimnázium könyvjutalomban részesültek. Rajzaiprimo (3. kép) kat folyamatosan közöljük az Olajág II. kategória: 1. hely, A Getszemáni kertben havilapunkban, és megtekinthetők leszTernák Annamária, Rimaszombati TM Alapiskonek a templom hirdetőszekrényében is. la 5.C (4. kép) A versenyen részt vevő többi diák emléklapot és egy kis édességet vehetett át. A szentmise és a rajzverseny eredményhirdetésének ünnepélyességét emelte Sillye Jenő budapesti zeneszerző, egyházi könnyűzenész fellépése, aki az esperes úr meghívásának eleget téve, a Katolikus Kör vendége volt. Sillye 30 év alatt több mint 300 dalt írt, melyek száma állandóan gyarapszik. Zenekarával 2 rendszeresen fellép Budapesten, a Petőfi Csarnokban. Templomokban és plébániákon is gyakran énekel, gitárjával fi3 atal énekeseket kísér. 2010-ben megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést. Előadott dalai között hallhattuk egyik legismertebb szerzeményét is, melyet biztosan sokan ismernek. Refrénje így hangzik: „Szállj dalom, szállj, gyönge kis madár, / Határokon túl a Hargitáig szállj, / Bátorítsd a csüggedőt, vigasztald

• ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

1

4


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

Mi fán terem az ökoteológia? Teremtésvédelmi konferenciát tartott augusztus 16-án Budapesten a Konrad Adenauer Alapítvány és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, amelyen felszólalt Veres András szombathelyi megyéspüspök is. Az ökoteológia hiányzik az erkölcsteológia korábbi kifejtéseiből – mutatott rá Veres András, a püspöki kar Caritas in Veritate Bizottságának elnöke, hozzátéve: az ember és környezete, a teremtés viszonya akkor vett rossz fordulatot, amikor az ember már nem ismerte el a világ méltóságát. A 19. században felbomlott az a természetes viszony, ami összekötötte az embert a természettel, és egyre inkább csak a kulturális környezet lett meghatározó. Vannak, akik szerint a kereszténység a felelős az ökológiai krízisért, mivel deszakralizálta az ember és környezete közti viszonyt azzal, hogy a természeti és törzsi vallásokkal ellentétben már nem tartotta a világot Istennek, Isten részének, és elválasztotta a teremtést a Teremtőtől. Akik a kereszténységet hibáztatják, úgy gondolják, ezáltal szűnt meg az ember tisztelete a környezet iránt. Ez a szemlélet Veres András szerint azért hibás, mert a kereszténység is tiszteletet hirdet a világ iránt, amihez felelősen kell viszonyulnunk. A püspök szerint éppen hogy a vallási tudat visszaszorulása, a hit és a természettudomány „szétszakítása” az ökológiai krízis oka. Hozzátette: ugyan az ember mint „társteremtő” fogalma veszélyes és problémás, de a felelősséget, amivel viseltetnünk kell a világ iránt, jól kifejezi. A világ az emberért van, minden az emberért teremtetett, ez a rábízás feltételezi a megfelelő használatot is. A német ökológiai és ökoteológiai gondolkodás fejlődését ismertette Dirk Ansorge, a frankfurti Sankt Georgen Filozófiai-Teológiai Főiskola dogmatikaprofesszora, kétgyermekes családapa. Előadása elején emlékeztetett rá, hogy amikor XVI. Benedek pápa Németországban járt, a berlini parlamentben is felszólalt, és általános meglepetésre „zöld” beszédet mondott, arra szólította fel a politikusokat, hogy

Agapé

a Föld megőrzésére való törekvést tegyék meg cselekvésük alapjául (a zöldek egyébként kivonultak a teremből a pápa beszéde előtt). Ansorge arra is felhívta a figyelmet, hogy a pápa már megjegyezte: a II. Vatikáni Zsinat Ga-

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltvhálózaton.

Mária Rádió Komáromi vételkörzet: FM 88,3 MHz, esztergomi v.: FM 97,4 MHz, váci v. FM 94,1 MHz, telkibányai v.: FM 100,6 MHz 7.00 Szentmise hétfőtől szombatig 10.04 Szentmise vasárnap 19.01 Naponta rózsafüzér-imádság

Duna TV

udium et Spes kezdetű dokumentumának optimista fejlődéshite, amely szerint a technikai haladás megoldja a környezeti problémákat, Teilhard de Chardin jezsuita gondolkodó hatására vezethető vissza. Ansorge megemlítette az ökofeminista irányzatot, amely Gaiaként tekint a Földre, és elveti az antropocentrikus gondolkodást. A mai ökoteológiai gondolkodás Németországban már ott tart, hogy nem csupán az ember istenképiségére helyezi a hangsúlyt, hanem figyelembe veszi a „planetáris történelmet”, biogenezisről és kozmogenezisről beszél. Ki kell tágítani a niceai hitvallás „propter nos”-át, mivel az szelektív. A világ nem csak az ember számára készült, a kinyilatkoz-

Az utolsó felszólaló Nemeshegyi Péter jezsuita volt, aki Veres András elmélkedésének egyik gondolatához tért vissza, és kifejtette: valószínűleg azért nem kapott hangsúlyt az ökológiai gondolkodás a kereszténységben, mert az izraeli próféták élet-halál harcot vívtak a természeti vallásokkal Isten személyes, transzcendens mivoltának megvédéséért, másrészt a keresztény gondolkodás másik gyökere, a görög gondolkodás szembe állította egymással a szellemet és az anyagot, testet és lelket, lenézve a materiális létezőket, és csak a szellemet felmagasztalva. Ez aztán sokáig a keresztény gondolkodásra is rányomta a bélyegét. Magyar Kurír

Szeptember 1., szombat 8.40 Duna anzix. 60/33.: A Duna legszebb ékköve - Budapest, a műemlékek városa 13.40 Sírjaik hol domborulnak 14.40 Pannon expressz. Keszthely 15.05 Világvédett lehetne. A Szigetköz Szeptember 2., vasárnap 6.40 Szabó Magda és a Für Elise. Magyar dokumentumfilm 10.00 Genfest 2012 – Római katolikus szentmise közvetítése a Szent István-bazilikából

m1 Szeptember 2., vasárnap 10.30 Genfest 2012 – Záró szentmise a Szent István-bazilikából

m2 Szeptember 2., vasárnap 11.30 Öveges 33. A tűz 13.30 Záró szentmise a Szent István-bazilikából

Továbbra is várjuk szerkesztőségünkbe kedves olvasóink kérdéseit!

Hozzávalók: 2 csirkemellfilé Főzővízhez: 1/2 dl fehérbor, 1 csirkehúsleves-kocka, 1 babérlevél,víz

Főtt csirkemell bazsalikomos majonézzel

tatás nem csak az embernek szól, a halál nem csak büntetés, hanem evolúciós szükségszerűség. Krisztus pedig nem csak értünk halt meg. Krisztus a teremtést váltotta meg, nem csak az embert.

Öntethez: 1/2 dl majonéz, 1 gerezd fokhagyma, 2 teáskanálnyi

aprított friss bazsalikom, 2 hőt, és fedő nélkül lassú tűteáskanálnyi reszelt parme- zön kb. 10 perc alatt puhára zán sajt, kevés víz főzzük. (Ne főzzük túl, mert száraz és rágós lesz.) Annyi vizet öntünk egy A húsléből kivesszük a kisebb lábasba, hogy a csir- húst egy tálba, és letakarva kemelleket ellepje, hozzá- tartjuk tálalásig. öntjük a bort, belemorzsolAz öntethez a majonézt juk a leveskockát, és belete- összekeverjük a reszelt fokszünk egy babérlevelet. hagymával, a felaprított Nagy lángon felforraljuk, friss bazsalikommal, a remajd utána lejjebb vesszük a szelt sajttal és kb. 1 teáska-

nálnyi vízzel. Tálaláskor a húst ferdén felszeleteljük, tálra rendezzük, majd a majonézes öntettel meglocsoljuk. Többféleképpen tálalhatjuk ezt az ételt: hidegen előételként, vagy melegen főételként is szervírozhatjuk. Salátával vagy zöldségekkel körítsük.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Égi csikón léptet a nyár, tarka idő ünnepe jár, táncra való, fürdeni jó, nagy hegy alatt hűsöl a tó. (Weöres Sándor)

A tücsök és a jaguár Egy időben a jaguár meg a tücsök igen-igen jó barátságban voltak egymással. Aztán egy napon, miért, miért nem, a jaguár megharagudott a tücsökre. El is határozta, hogy kihívja párharcra, így aztán majd ország-világ szemeláttára győzedelmeskedik a tücsök fölött. Mert abban egy cseppet sem kételkedett, hogy a győzelem őt illeti, hiszen hol van a tücsök ereje az övéhez képest! Nem teketóriázott hát, kihívta a tücsköt, mérjék össze erejüket, tudásukat. Szegény tücsök, mit tehetett, elfogadta a kihívást, nehogy még azt tartsák felőle, hogy gyáva, hogy inába szállt a bátorság. A jaguár segítségül hívta az oroszlánt, a rókát, a vadmacskát és a vaddisznót. A kis tücsök pedig egyedül csak a vadméhek társaságában vonult ki a csatamezőre. No, nevettek is az apró, gyenge ellenség láttán az erejükre meg okosságukra büszke ragadozó vadak. Ezzel a szedett-vedett csicserehaddal kell megküzdeniük? Ugyan, semmiség az egész, egykönnyen elbánnak velük. A küzdő felek annak rendje-módja szerint fölsorakoztak szemben egymással. Az egyik fára fölültették a majmot, őt tették meg döntőbírónak. Aztán a két csapat megindult egymás ellen. A jaguár meg a barátai nagy mellénnyel, büszkén indultak a harcba, hiszen a győzelmükhöz kétség sem férhetett. Ám a következő pillanatban le is lohadt a csatározási kedvük, fejvesztve menekültek, amerre láttak, mert az apró vadméhek hiába piciny állatok, bizony éles fullánkjuknak nemigen tud ellenállni senki emberfia. A megszégyenült jaguár pedig lesütött szemmel eloldalgott a bozótba. A kis tücsök csak annyit kiáltott utána, hogy: - Eztán ne becsüld le mások erejét!

Banda Ádám, volt 4. osztály, Nána

Szülinap – Kseňák Bianka, volt 3. osztály, Leszenye ALUL: Telvák Patrik, volt 7. osztály, Nagyölvedi Alapiskola Kulcsár Ferenc

A Nap és a Hold

(indián mese)

Az apám, az apám felhők között játszik, szép időben hatalmasnak látszik. Nevetése: aranyfény-sugarak. Apám, apám, apám a Nap.

Készítette Antal Szabolcs

Rejtvény

Bubloš Tamás, volt 2. a osztály, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja

Pupos Alica Jennifer, volt 3. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Kedves Gyerekek! Nagy örömünkre a Kazinczy Ferenc Alapiskolából, Tornaljáról több rejtvényt is beküldtek a Kuckóba a gyerekek. Most az elsőt láthatjátok és fejthetitek meg. Ezt Antal Szabolcs készítette, aki szeptembertől a 3. a osztály tanulója lesz már. Szabolcs és osztálytársai jutalma A csillagszemű juhász és más mesék c. szép mesekönyv, amelyet postán küldünk el nekik. Jó közös olvasást kívánunk!

Holló Réka, volt 2. a osztály, Kazinczy Ferenc Alapiskola, Tornalja Tandlmajer Zsuzsa, volt 8. osztály, Nagyölvedi Alapiskola

Apám a Nap, anyám a Hold. Éjszaka tündér álmom volt: szobám ablakán behajolt Hold-anyám és ezüst dalt dalolt.

fontos szellemi, lelki tevékenységet jelent, amely az Istennel való kapcsolatunk elengedhetetlen része. A megfejtést nyílt levelezőlapon augusztus 31-ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés

A 31. számunkban közölt rejtvény megfejA rejtvény minden sorának betűiből egyegy keresztnevet állíthattok össze. Minden tése: Urunk színeváltozása. A nyertes: sorban marad azonban egy felesleges betű. Ha Merica Mária, Ipolyvarbó. ezeket a betűket beírjátok az üres oszlopba, Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük! egy értelmes szót kaptok, amely egy nagyon • ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

Bori Márk, óvodás, Nagyölved

I

Z

I

O

D

L

A

F

E

Ó

Z

J

S

M

T

R

Á

M

Á

O

N

B

A

D

S

Z

Á

L

Y

R

K

K

Á

O

L

A

I

O

O

L

V

Í

N

Á

Z

Z

O

L

T

N

O

N

N

Á

D

R

D

N

Á

S

I

O

R


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

VILLÁMPOST@LÁDÁNKBÓL

A vidám társak

Baráti közösséggé formálódtunk Nyár elején, nézegetve a postaládámat, megláttam egy elég különlegesnek tűnő felhívást. Nemzetközi – magyar–szlovák–lengyel – gyalogos zarándoklat indul Hidasnémetiből Krakkóba! Többször elolvasva a meghívót, kecsegtetőnek, vonzónak találtam a programot. A vegyes társaság min-

Igaz, szereztem néhány hólyagot (talán én a legtöbbet), de ennek ellenére is a társaság valódi baráti közösséggé formálódott, és így a legnagyobb kínok mellett is az út folytatását választottam. Az út folyamán három lengyel (de magyarul és szlovákul is beszélő) szalvatoriánus atya biztosította a lelkitesti táplálékot. A csodálatos, jól megszervezett úton hallhattunk részleteket Fausztina nővér naplójából, volt közös rózsafüzér, napi elmélkedés és az Egyház tanításában is részesültünk. Három nyelven imádkoztunk. Lehetőség volt kérdezni, hozzászólni, véleményt Úton cserélni – bőven gazdagodni a hallottak alapján. dig is vonzott, plusz a lelki töltet…, igencsak jónak A zarándoklat közben csodáltaláltam az útvonal programját. Nem sokat tűnőd- hattuk a természet szépségeit, élve, bejelentkeztem… Igaz, egy kicsit megtánto- vezhettük a helybeliek vendégszerodtam a napi 30-35 km-es gyaloglást elképzelve retetét, buzdítását, bátorítását, ebben a hőségben – viszont a kíváncsiságom na- hogy utunkon sikeresen célba érgyobb volt ennél: képes vagyok-e megtenni ilyen jünk. Sokat énekeltünk, sőt, minden este táncra is Pihenőhelyeink perdültünk, elfelejtve a néha véresre járt hólyagokat. Ug yanis azért, hogy ne csak a lábunk legyen megterhelve, szükség volt arra, hogy az egész testünket megmozgassuk - ezt Andrzej atya irányította olyan profi szinten és vonzóan, hogy még talán „a fák is megmozdultak“. Finoman kezelte a kimerültek gyógyulásához, a kitartáshoz, továbbinduláshoz, újrakezdéshez szükséges folyamatot. A napot mindig közös imádsággal fejeztük be a helybeli lakossátávolságot… Legalább megpróbálom – felmérem, got is bevonva, együtt adtunk hálát a megélt nap milyen is lehet a többnyire városban tartózkodók, ajándékaiért, jótevőinkért. Utunk folyamán bepilritkán gyaloglók kondija. Gondoltam, a legrosz- lanthattunk egy kicsit Szent Kinga kolostorába is, szabb esetben, ha nem bírom az iramot, visszafor- így nemcsak Szent Fausztina nővér ereklyéje, de dulok, esetleg beülök a minket kísérő, nagy háti- több magyar-lengyel szent is kísérte utunkat… zsákjainkat hordozó kocsiba. De erre nem volt A tizedik napon hősiesen megérkeztünk a célba, szükség, olyan jó volt a társaság és a lelki program, Krakkóba - az Isteni Irgalmasság bazilikájába, ahol hogy a világért sem szerettem volna lemaradni… Katona István püspök atya fogadott és a záró

szentmise keretében áldását adta a zarándokokra. Hálás, örömteli szívvel, új kapcsolatok, barátságok kialakításával, lelkileg-testileg feltöltődve, megedződve érkeztünk haza. És bár fizikai nyomok még maradtak, bízom benne, hogy a lelkiek sokkal tovább megmaradnak – sőt, maradandó

Csapatunk

gyümölcsöket hoznak majd életünkben. Hálás vagyok a szervezőkért, minden zarándoktestvérért – a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb 70 éves volt -, mivel ki-ki sajátos módon, eredetiségével ajándékozott meg. Nem kevésbé köszönet az atyáknak, híveknek - vendéglátóinknak, akik örömmel fogadtak és szinte sajátjuknak éreztek - fogadtak minket. Dicsőség az Úrnak, hogy nem hagyta cserben a Hozzá kiáltót, és a Szentlélek segítségével, szinte a mennyország előízét élhettük, ízlelhettük meg ezen az úton. Az élményeimet nem tudom leírni, azokat meg kell élni - ezért buzdítlak, kedves testvér, próbáld meg jövőre – csatlakozz hozzánk! Latika Magdolna • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REJTVÉNY

GONDOLKODÓ

„Minden emberi életnek értelme van! ...” Gyökössy Endre szép gondolatának folytatása rejtvényünk R-1-es és R-2-es soraiban található. Utolsó rejtvényét a Remény számára Csóka Attila készítette. Isten nyugosztalja, nyugodjék békében. Beküldte: Csóka Szilvia. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán augusztus 31-ig küldjék el szerkesztőségünk postai:

REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@ remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ

R-1

Borultak

A 32. számunkban közölt rejtvény megfejtése: Adj túl mindenen és semmit se tarts meg magadnak. A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Merkel Teréz, Szenc. Gratulálunk!

Humorista (András) Kiűz vmit

Üres sáv!

Római 1000

Pokol

Páros molett Pá! Szia! Angolul

........ Selymes Péter

E napon Remekelni kezd Színész (Attila)

Elem fele! Patás állat

Jelzek

Méter

Kalamajka

Bálna

Félig szabad

Hélium

Éva

Kutya

R-2

Asszony

Dán fizikus (Niels) Ószövetségi próféta

Szlovákia autójele

Megfejtés

Cézium, kálium

Lóerő része! Ételízesítő

Bibliai alak Kegyelmes

Hintóban van! Ószövetségi könyv Angol költő (John) Lepke névelővel

Alarm

Páratlan török!

Páratlanul szaval!

Kevert tészta

Liter

Alkatrész

Egyenlő (idegen kifejezés)

Bádog

Tonna

Kelvin

Tekint

Klára része!

Nem be

Találá

Megjegyez

Telesport

Eme Levesz Templom része

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

Istentisztelet Csendre utasító szó Átír

Lecsóban van!

Dehogy

Tanás

A hét vezér egyike

Kapocs

Visszafelé állóvíz

Az egyik szülő

Láss szélei!

Kivizsgáló műszer

Vegyjele HCl

CZE

... apó

Vonz

Panama autójele

Hamis

-ve párja

Emese

Az esetről – és egy másik érdekes találkozásról – John Esseff, Boldog Kalkuttai Teréz anya egykori gyóntatója számol be az ausztrál Catholic Weekly hasábjain. „Meg volt beszélve, hogy II. János Pál pápa fogadja Teréz anyát, aki otthont akart alapítani a Vatikánban a legszegényebbek számára. Autóval mentünk. Már majdnem odaértünk, amikor Teréz anya meglátott az utcán egy haldoklót. Kérte a nővért, hogy álljunk meg, majd kiszállt, odament a földön fekvő férfihoz, megfogta a kezét és letörölgette az arcát” – mondta el a 84 éves Esseff atya.

Jézus gyermekkorának helyszíne

Él, létezik Volt A magyar közszolgálati média (röv.)

!

„A nővérek kissé idegesek lettek, mert Teréz anya másfél órán át térdelt és imádkozott a haldokló mellett. Végül figyelmeztették, hogy nem fog tudni találkozni a pápával. Így felelt: »Menjetek el helyettem. Én Jézussal vagyok. Mondjátok meg a pápának, hogy ne haragudjon, de én Krisztussal vagyok.« – Vagyis Jézust látta a legszegényebbekben.” John Esseff arról is beszámolt, hogy Teréz anyát „nagyon szerették a kommunisták”. „Egy alkalommal találkozott Daniel Ortega nicaraguai kommunista vezetővel, amikor egy földrengés után néhány nővérével együtt segíteni mentek az országba. Ortega gyűlölködve fejtegette Ronald Reagan amerikai elnökkel kapcsolatos politikai nézeteit. Teréz anya csak állt és hallgatott, majd azt mondta: »Reagan elnöknek nagy szüksége van az imákra, ugye?« – »Az biztos« – felelte Ortega. Mire Teréz anya: »És önnek is, hiszen a feleségétől úgy hallottam, ön katolikus; ugye?« A diktátor igennel felelt, mire Teréz anya azt mondta: »De úgy tudom, a gyerekei nincsenek megkeresztelve. Pedig nem vezethet egy országot az, aki a saját családját nem tudja vezetni. Kereszteltessük meg a gyerekeit! Leszek a keresztanyjuk, és intézzük el ezt most rögtön!«” Magyar Kurír • ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

Sok szeretettel köszöntjük PISÁK ERZSÉBETET Bussáról, aki augusztus 27-én ünnepli 80. születésnapját. A jó Isten áldása és a Szűzanya oltalmazó szeretete kísérje őt élete minden napján. Leánya, Alica férjével, fia, Péter feleségével és az unokák: Norbert, Mónika és Péter

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT

NYÁRI AKCIÓ

ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

Szabó Ferenc S.J. Pozsonytól Kassáig Írók, költők, művészek a Felvidéken A szerző célja, hogy a Felvidéken élő magyarok tudatosítsák, milyen gazdag a magyar kulturális örökség, amelyet nekik őrizniük kell, és továbbadni az újabb nemzedéknek. Ára: 2,50 Eur helyett 1,20 Eur

24 órás szolgálat: 0917/464 354 Vallásos ajándéktárgyak. www.gabrielbolt.eu

Sok szeretettel köszöntjük

ZARÁNDOKLAT

A pozsonyi Awertour utazási iroda közreműködésével magyar nyelvű 15 napos szentföldi zarándoklatra hívjuk a kedves, különleges szent helyeket látni kívánó híveket. A hagyományos bibliai helyek mellett meglátogatunk különleges zarándokhelyeket is, mint a Jordán forrása, Sephoris, Caesarea, Negevi sivatag, Eilat, Petra Jordániában, Sinaj hegye Egyiptomban és SZOLGÁLTATÁS Izrael négy tengere. Időpont: 2012. X. 9-től 23-ig. Templombelsők díszítő festése, képek festése és Indulás és érkezés Budapest-Ferihegy. restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, A zarándoklat vezetője Jáger Róbert atya, társszázszázalékos minőség, többéves jótállás. szervezője Hutár Márk. További információk a Tel: 0903 228 376 marcus55@post.sk, illetve a 0904843915-ös mobile-mail: umar@panelnet.sk, www.umar.sk számon. FONODY APOLLÓNIÁT Lukanényéből, aki augusztus 27-én ünnepli 75. születésnapját. A jó Isten éltesse sokáig, a Szűzanya oltalmazza lépteit, hogy még sokáig működhessen énekcsoportunkban! Ezt kívánja a lukanényei asszonykórus

Szentek és boldogok imái Fogadd el Uram, egész szabadságomat, fogadd el emlékezőtehetségemet, értelmemet és egész akaratomat. Amim van és amivel rendelkezem, mind Te adtad nekem; mindezt visszaadom Neked egészen; és mindenestől átadom szent akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak a Te szeretetedet és kegyelmedet add nekem, és én eléggé gazdag leszek, és nem kívánok többé semmi egyebet. Ámen. Loyolai Szent Ignác Ó, keresztre feszített Jézus Krisztus, sajnálom, hogy megbántottalak, szent sebeidre és szenvedéseidre is kérlek, bocsáss meg nekem, és ne hagyj engem bűneimben meghalni, hogy kiontott, drága szent véred rajtam nehogy kárba vesszen! Boldog II. János Pál pápa Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe. Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni, szívedben akarok élni. Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet, mely felemészti szívemet: benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni. Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen, oltár, amelyen magamat neked áldozom. Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen, elmém mindig irgalmadra gondoljon. Vianney Szent János

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@gmail.com

KÖNYVAJÁNLAT Gyökössy Endre: Ketten – hármasban A kötet a család és a házasság lélektanával foglalkozik. Az egészséges család a közösség és a társadalom alapja. Ára: 4,81 Eur

Patrice Chocholski: Fausztina nővérrel Írásának középpontjában az isteni és emberi irgalom tapasztalata, gyakorlata és hirdetése áll, mely új irányt szabhat az emberiség sorsának. Ára: 5,97 Eur

Carlo Carretto: Városban pusztai magányod A szerző a Szaharában töltött egy évtizedet, de az Úr visszaszólította az emberek közé. Kötete az imádságról, szemlélődésről, hitről szól. A fiatalok körében Carlo testvér írásai nagyon népszerűek. Ára: 4,15 Eur

Kerekes Károly O.Cist. A boldogság szimfóniája Isten Országának alaphangja a soha meg nem szűnő boldogság, azért, mert Istené vagyunk és Ő a miénk! Ára: 3,95 Eur

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Akciós ajánlatunk!

Hidd, amit

Házasulandók imafüzete Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség

énekelsz

A gyermek, akit Jézusnak hívtak – A titok dvd Jézus gyermekkoráról Ára: 16,43 Eur helyett 8,90 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Albán József „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston)

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola felvételt hirdet a 2012/13-as tanévre

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Az Úrnak dobban, ég a szív. Csak róla zeng ma szánk.” (Glória 219.) Legszívesebben visszakérdeznék: tényleg? Az Úrnak dobban, ég a szív: értjük ezt egyáltalán?! Mert ha az ember nagy ritkán olyasmit mond valakinek, hogy „érted dobog a szívem…”, azt legalábbis illik komolyan gondolni… Ez ugyanis azt jelenti: a szívdobbanásom is te vagy…, éltető erőm, véremet lüktető forrás. Rád irányulnak gondolataim, középpontja vagy az életemnek, tőled függök, hozzád igyekszem, rád vágyom, szeretnék mind többet veled lenni. Talán csak az ifjú és friss szerelmes képes ezeket a szavakat és érzéseket mélységükben megérteni és átélni. Mi mégis ezt énekeljük az Úrnak. Mert ha nem is tudunk mindig, életünk minden percében Rá gondolni, a „gondolatához” hozzá lehet szokni. Azaz: szoktatni kell magunkat arra, hogy a dolgok végén Ő áll. Mind többször köszönni meg Neki, ami történt – vagy épp történik – velünk; gyakrabban kérdezni egy-egy „válaszutas” helyzetben: Uram, ezt Te most hogyan s miképp is oldanád meg? Sűrűbben pislantani föl az égre, s odasúgni csodálkozó elismeréssel: igen nagy vagy, Uram! Vagy – ahogy a legegyszerűbb – olykor, a nap egy üresebb pillanatában szó szerint venni az éneket, s odatéve a mellkasunkra a kezünket, hagyni „dobbanni egyet” Neki. Csak Neki…

Uram, taníts meg engem igaz nagylelkűségre! Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észre sem véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem! Szalézi Szent Ferenc

www.katolikus.sk Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk • ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP • 2012. AUGUSZTUS 26.

Tudatjuk a tisztelt érdeklődőkkel, hogy a 2012/2013-as tanévben a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Főiskola kihelyezett dunaszerdahelyi tagozata ismét indít első évfolyamot szociális munkás szakon, mind magyar, mind szlovák nyelven. A szociális munkás képzés szombati napokon lesz. A hat szemeszterből álló bakkalaureátusi képzés akkreditált. Bővebb információt a www.vssvalzbety.sk honlapon lehet szerezni. Telefonon dr. Nagy Frigyesnél, a kihelyezett tagozat titkáránál érdeklődhetnek. Elérhetősége: 00421 903 650 344.

remeny_2012-35_korrekturazott  
remeny_2012-35_korrekturazott  
Advertisement