Hlas Racka 2/2016

Page 1

dobročinnost HLAS RACKA Nadace Dary PODPORA RODINA HODNOTY misie KŘESŤANSTVÍ pomoc Loučíme se s Bránou Racek míří na severozápad Rozdělování nadačních příspěvků pro rok 2017

2/2016


Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme v těchto podzimních dnech. Věříme, že jste si přes léto dobře odpočinuli a že se s nadšením pouštíte do další práce a povinností, které jsou před vámi. Přinášíme opět pár informací z nadace, jednak ohlédnutí za létem a jednak bližší informace o připravovaném veřejném kole, ve kterém opět podpoříme různé projekty napříč republikou. Velký dík také patří našim věrným dárcům (jednotlivcům nebo sborům), kteří pravidelně podporují nadaci. Této věrnosti si velice vážíme a jsme za ni vděčni. Všem vám přejeme pokojný podzim.

Rozdělování n

Jako každý rok probíhá i letos veře poru projektů pro rok 2017. Podp

- -

práce s dětmi a mládeží, sociální, zdravotní a charitat

Uzávěrka žádostí bude 7. listop

Během měsíce listopadu budou žá me výsledky. Veškeré podrobnost mínkách poskytování nadačních př – vše na webových stránkách nad


nadačních příspěvků pro rok 2017

ejné kolo rozdělování nadačních příspěvků na podpořeny budou projekty v oblastech:

tivní práce.

padu 2016.

ádosti zhodnoceny a začátkem prosince zveřejníti najdete v úplném textu vyhlášení a také v podříspěvků. dace www.racek.org

RACKOVI NA STOPĚ Loučíme se s Bránou Nadace znovu po dvou letech otevírá další období Programu PARTNERSTVÍ. Racek pomalu opouští Bránu v Nové Pace. Projekt Brána, základní škola a mateřská škola, s níž jsme v rámci programu ušli společně kus cesty, se také zdárně pomalu blíží ke svému dokončení. Jsme rádi, že jsme zde mohli pomoci. Z transparentního účtu Programu PARTNERSTVÍ byly vyplaceny všechny doposud získané finance na tento projekt. Účet byl vynulován a od října bude připraven pro podporu dalšího projektu …


Racek míří na severoseverozápad

Happening na podporu SŠ

a vydává se do Chrastavy, kde ve výběrovém řízení Programu PARTNERSTVÍ uspěla organizace Spolek přátel SŠ SP JB. Což znamená podpora projektu Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava v Chrastavě. V příštích dvou letech budeme mít příležitost tento projekt nést nejen na modlitbách, ale také mu finančně pomoci. Budoucímu řediteli této školy, Ing. Jiřímu Helisovi, jsme položili několik otázek:


Kdy se zrodil nápad založit střední školu v Chrastavě a pro koho je určena?

Co je úkolem sdružení? Spolek přátel Střední školy sociální a pedagogické Jana Blahoslava byl založen k propagaci a vzniku této střední školy. Po jejím založení je jeho úkolem školu nadále propagovat a podporovat její fungování. Výjimečnost spolku je v tom, že podporuje dílo, které je vizí nejenom místního sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, ale také vizí okolních sborů sdružených v „Ose Nisa“ (regionální spolupráce sborů JB), a tím také důležitým projektem celé Jednoty bratrské v České republice.

Založení střední školy v Chrastavě navazuje na vizi již z počátku 90. let 20. století. Tehdy Jednota bratrská založila v Liberci mateřskou a základní školu. Pro budování svých služebníků též založila školu biblickou, v té době jako pomaturitní studium. Střední škola pak byla považována jako pokračování školy základní. Tenkrát se uvažovalo spíše o gymnáziu a celém vzdělávacím centru na jednom místě. K založení střední školy však v oné době chyběly kapacity, hlavně co se týká pedagogického sboru, vedení a místa. Proto se tento projekt odložil na neurčito.

Svou práci spolek začal v lednu 2015 a od té doby se mu podařilo několik výrazných akcí na podporu vzniku školy a její propagaci v široké veřejnosti, jako např. Happening na podporu školy v září 2015 nebo koncert jihoafrického Brass bandu v červnu 2016. Obě tyto akce proběhly v Chrastavě, kde je také plánované sídlo školy. Dále spolek připravil různé propagační materiály ke škole, provozuje facebook na podporu školy a podílel se na přípravě webových stránek školy, které zároveň slouží i jako stránky spolku. Je tedy vidět, že zhruba za rok a půl má za sebou již kus práce.

Ing. Jiří Helis


První obnovení vize střední školy nastalo v roce 2008. Tehdy správce chrastavského sboru Jednoty bratrské, Šimon Dvořák, jako člen pracovní skupiny rozvojových plánů města zjistil, že z analytické části plánu vyplývá potřeba střední školy v území. V minulosti Chrastava střední školy měla (učiliště a víceleté gymnázium). O této potřebě začal komunikovat se starostou města, který byl střední škole nakloněn. Jednota bratrská v Chrastavě tak přejala vizi střední školy a začala ji dále rozvíjet. V roce 2010 se pak obecná vize začíná konkretizovat, jsou určené obory a zača-

lo se pracovat na dalších detailech. Tato příprava pak pokračovala až k podání žádostí o registraci školy do sítě středních škol. První žádost, která byla podána v září 2014, byla zamítnuta. O rok později, v září 2015, byla podána žádost nová. Po jejím prvotním zamítnutí jsme podali odvolání a rozklad k zamítnutí. Škola bude poskytovat vzdělání v oblastech sociální a pedagogické nejenom studentům ze sborů Jednoty bratrské, ale bude také nástrojem jak zasahovat mladou generaci v regionu. V sociální oblasti půjde o maturitní obor sociální služby, jehož absolventi se budou moci

Happening na podporu SŠ


Vystoupení Brass bandu z Jihoafrické republiky

uplatnit v široké oblasti sociálních služeb. Dále chystáme i nematuritní obor, z nějž budou vycházet pečovatelé. V pedagogice připravujeme maturitní obor pro předškolní a mimoškolní pedagogiku. To je oblast pro ty, kdo chtějí pracovat s malými dětmi ve školkách nebo v různých klubech. Z maturitních oborů pak mohou studenti pokračovat dále ve studiu na vysokých školách.

Co je teď aktuálního před vámi? Jednání o registraci střední školy do sítě škol nebyla zatím úspěšná. Koncem září 2016 jsme podali novou žádost. První jis-

té výsledky budou až na přelomu únor/ březen 2017. V případě kladného vyřízení to bude pro spolek znamenat další výzvy. Protože se otevření školy plánuje na září 2018 (pokud ale podmínky budou příznivé, tak již v září 2017), potřeba propagace školy se ještě zvýší. V příštích dvou letech bude potřeba oslovit potencionální studenty a jejich rodiče a zajistit maximální množství prostředků pro začátek fungování školy.


Dobročinnost Nadace Dary PODPORA RODINA HODNOTY misie KŘESŤANSTVÍ pomoc Posláním Nadace Racek je efektivně a smysluplně podporovat činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot, a to finančně, konzultací, radou, případně realizací vlastních programů. Součástí poslání je usilovat o kvalitní správu, stabilitu a rozvoj nadace tak, aby byla dobrým a silným partnerem a nástrojem pomoci druhým.

Nadace RACEK B. Němcové 54/9 460 05 Liberec V

telefon: 484 843 742 nadace@racek.org www.nadace.racek.org

IČ: 25854640 účet pro dary nadaci: 2000070550/2010 účet Program PARTNERSTVÍ: 2200326362/2010


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.