__MAIN_TEXT__

Page 1

Výroční zpráva za rok 2012


Název dokumentu

Výroční zpráva Partnerství, o.p.s. za rok 2012

Referenční období

1. 1.–31. 12. 2012

Okamžik sestavení 4. 6. 2013


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Obsah Vzdělávací projekt „Hybatelé komunit“ – Efektivní participace občanů na veřejném dění jako předpoklad rozvoje lokálních prostředí.........................................17

1. Úvod................................................................................................................. 4 2. Naše organizace................................................................................................ 5

Zpracování projektu CNNO a Otevřená zahrada – rodičům a dětem........................... 18

3. Naši lidé........................................................................................................... 5

Zpracování projektu Questing a online navigačně-informační systém motivující k objevování chráněných oblastí Evropského zeleného pásu....................................... 18

4. Naše služby...................................................................................................... 6 5. Naše projekty a zakázky.................................................................................... 7

Asistence při realizaci projektu Dostavba bezpečných úseků na cyklistické stezce Brno–Vídeň............................................................................................................ 19

Škola pro udržitelný rozvoj – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů................................................................................................................. 7

6. Naše finanční výsledky.................................................................................... 20

Festival otevřených sklepů................................................................................................8

Přehled příjmů dle zdrojů................................................................................................20

ISEMOA = improving seamless energy-eficient mobility chains for all (Dostupná a energeticky nenáročná doprava pro všechny)............................................9

Počáteční a konečný stav rezervního fondu...................................................................20

Vydání knihy Města pro lidi (Jan Gehl).......................................................................... 10

Přehled majetku...............................................................................................................20

Vzdělávací a metodická asistence programu Sídliště žije! ............................................11

Přehled závazků...............................................................................................................20

Monitoring návštěvnosti cyklistických a turistických tras v České republice............. 12

Rozbor hospodaření Partnerství, o.p.s. v roce 2012......................................................20

Otevřené hranice – otevřené sklepy............................................................................... 13

7. Příloha k účetní závěrce za rok 2011 k rozvahovému dni 31. 12. 2011.................... 23

Cyklo/vinařská exkurze do vinařské oblasti Wachau a na Dunajskou stezku v Dolním Rakousku.......................................................................................................... 13

8. Výrok auditora.................................................................................................31

Krajem vína....................................................................................................................... 14 Zprovoznění internetového obchodu (eshop.nadacepartnerstvi.cz)........................... 14 Škola pro udržitelný život – posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou...................................................................... 15 Vydání publikace Jak pře(d)kládat svět......................................................................... 15 Monitoring návštěvnosti Cyklistické stezky Brno-Vídeň.............................................. 16 Ideová studie lokality Modré sklepy v Novém Šaldorfu – koncepce úprav a využití............................................................................................................................. 16 Vzdělávací projekt Interpretace místního a přírodního dědictví...................................17

strana:

3


1. Úvod Rok 2012 byl nejen pro nás znovu rokem velmi dynamickým. Zvykli jsme si na skloňování slova krize, ale zůstáváme koncentrování na naši klíčovou výzvu. Tou je pro nás hledání rovnováhy mezi naším posláním a aktuálními výzvami, které přináší doba. V  jistém slova smyslu tuto rovnováhu musíme hledat vně i uvnitř naší organizace. Vně ve formě projektů a zakázek, které jsou v souladu s konceptem udržitelného rozvoje, uvnitř takovým způsobem, aby naše organizace přežila a plnila své cíle. Což se daří.

Mgr. Martin Nawrath ředitel Partnerství o.p.s.

I nadále podporujeme turistiku šetrnou i  vinařskou. Pomáháme sledovat, jak turisté a  cyklisté využívají národní parky respektive cyklostezky. I díky našemu novému působišti ve vzdělávacím a poradenském centru Otevřená zahrada posilujeme svou roli v oblasti vzdělávání. Nejen projekt Hybatelé komunit je dobrým příkladem synergie naši práce. V  něm jsme zkoncentrovali znalosti ze všech oblastí našeho působení. Zde se dá naše vize zjednodušit do obrazu společnosti, ve které žijeme v kvalitních, kompaktních městech, ze kterých nás nevyhání hluk, smog a nedostatek volného prostoru. Jen taková města nebudou růst na úkor přírody, o kterou nám spolu s lidmi jde především. Pokud sdílíte alespoň část našich vizí, sdílejte je v partnerství s námi.

strana:

4


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

2. Naše organizace

3. Naši lidé

Identifikace

Správní rada

Ing. Zdeněk Hotař, předseda správní rady Mgr. et Ing. Jana Tesařová Ing. Pavel Strašák

Dozorčí rada

RNDr. Miroslav Kundrata Ing. Jiří Hrbáček Ing. Jaroslav Kratochvíl

Ředitel

Mgr. Martin Nawrath

Projektový tým a spolupracovníci

Ing. Juraj Flamik Mgr. Martin Gillár Bc. Jitka Norková, DiS. Ing. Luboš Kala Ing. Petr Kazda Bc. Barbora Kolárová Bc. Marta Marková, DiS. Bc. František Eliáš Mgr. Tomáš Růžička

Finanční tým

Markéta Janíčková Markéta Kozlová Hana Alexová

Název

Partnerství, o.p.s.

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

26268817

Sídlo

Údolní 567/33, 602 00 Brno

Statutární zástupce

Mgr. Martin Nawrath, ředitel

Den založení

10. 12. 2001

Zakladatel

Nadace Partnerství (IČ: 45773521, Údolní 33, 602 00 Brno)

Poslání

Poskytování a zprostředkování informací a  služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů

Telefon

+420 515 903 111

E-mail

partnerstvi.ops@nap.cz

Informační portál

www.partnerstvi-ops.cz

Partnerství, o.p.s. byla 10. 12. 2001 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 187. Zakladatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400.000,- Kč jako vklad do vlastního jmění. V roce 2012 a do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění.

Ing. Marie Římanová, MSc. Ing. arch. Robert Sedlák Mgr. Lumír Mlčák Mgr. et Mgr. Dita Tesařová Mgr. Zuzana Eliška Veselá Ing. Mgr. Michal Veselý Bc. Alena Voráčková

Členové správní a dozorčí rady v roce 2012 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. Člen dozorčí rady Partnerství, o.p.s. RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen správní rady Ing. Jan Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství.

strana:

5


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

4. Naše služby Společnost poskytuje zejména tyto služby: ǟǟ Poradenství a konzultace ǟǟ Organizační a finanční řízení projektů ǟǟ Zpracování odborných studií, posudků a projektových dokumentací ǟǟ Pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí ǟǟ Pořádání kurzů včetně lektorské činnosti, školící a osvětová činnost ǟǟ Sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací, vydavatelská činnost ǟǟ Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ǟǟ Aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje Za obecně prospěšné služby jsou považovány, pokud jsou poskytovány pro: a) rozvoj kapacity a spolupráce v neziskovém sektoru b) regionální rozvoj, rozvoj obcí, měst a komunit c) vytváření partnerství státních, občanských a podnikatelských subjektů d) ochrana životního prostředí, krajiny a kulturního dědictví e) podpora podnikání v souladu s udržitelným využíváním místních zdrojů f) rozvoj lidských zdrojů V ostatních případech budou poskytované služby považovány za doplňkovou činnost. Společnost dále vyvíjí tuto doplňkovou činnost: ǟǟ zprostředkování obchodu a služeb, ǟǟ velkoobchod a maloobchod, ǟǟ reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, ǟǟ poskytování software, zpracování dat, ǟǟ provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.

strana:

6


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

5. Naše projekty a zakázky Škola pro udržitelný rozvoj – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 13 505 816,50 Kč (z toho 1 709 177 Kč v roce 2012) 01/2010–08/2012 Marta Marková, Zuzana Eliška Veselá

Již od roku 2004 podporuje program Škola pro udržitelný život školy, které mají zájem zapojit se do života obce, jejíž jsou součástí. S projektem podpořeným z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se jeho nabídka školám rozšířila o vzdělávání v zapojování žáků a místních obyvatel do komunitního plánování a o širší konzultační a asistenční podporu. V dubnu 2012 jsme uspořádali celostátní konferenci o místně zakotveném učení s americkou lektorkou Delií Clark. Účastnilo se přes sto učitelů z celé České republiky. Je zřejmé, že myšlenka programu oslovuje stále další učitele, představitele místních samospráv, aktivní občany. Na konferenci navázaly exkurze na 3 jihomoravské školy, kde žáci úspěšně spolupracují na svých projektech s místní komunitou. Po intenzivní dvouleté práci jsme vydali publikaci Za jeden provaz, která shrnuje metodiku programu Škola pro udržitelný život a obsahuje tematické kapitoly oblastí udržitelného rozvoje (odpovědná spotřeba, zeleň, udržitelná doprava ad.). Je určena především učitelům základních a středních škol (obsahuje konkrétní aktivity do výuky a pracovní listy), ale i představitelům místních samospráv, rodičům, kteří hledají cestu, jak probudit v obci občanskou iniciativu. Partnerství, o.p.s. je v  projektu žadatelem, partnery jsou Středisko ekologické výchovy SEVER a Lipka.

strana:

7


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Festival otevřených sklepů Zdroj: Rozpočet: Realizace: Koordinátor:

V roce 2012 jsme uspořádali hned čtyři festivaly – jarní na Podluží, letní v Modrých horách, podzimní na Hustopečsku a speciální městský předvánoční festival v Brně. Celkem se nám podařilo přilákat přes 4 000 milovníků vín z celé České republiky, kterým jsme mohli představit vinaře a jejich vína důvěrně a zblízka.

Vinařský fond, Partnerství, o.p.s. 2 435 680 Kč Jaro na Podluží, 14. a 15. dubna 2012 Sv. Martin na Hustopečsku, 17. a 18. listopadu 2012 Vánoční Festival otevřených sklepů v Brně, 8. a 9. prosince 2012 Juraj Flamik

Součástí naší práce jsou i projekty, které podporují historické a kulturní dědictví. Na jižní Moravě je jeho neodmyslitelnou součástí i víno a vinařství. Právě proto pracujeme na projektech, které návštěvníky seznámí blíže s vinařskou jižní Moravou. Hlavním projektem tohoto druhu je již po čtyři roky Festival otevřených sklepů, který organizujeme i za podpory Vinařského fondu. Během let se festival stal jednou z nejzajímavějších akcí svého druhu. Návštěvníci z celé republiky mohou několikrát ročně poznat vinaře, vína, sklepy, sklepní uličky i vinohrady osobně a seznámit se se vším, co k vinařské kultuře patří.

strana:

„Všude opakuji, že návštěvníci Festivalu otevřených sklepů jsou nejkultivovanější ze všech. Vínu rozumí, jsou zvědaví a během našich pořadů mají vždy mnoho dotazů. Zároveň ale na festivalu skutečně degustují, a  tak ani večer nepotkáváte společensky unavené návštěvníky.“ Eva Kloudová, spolek Moravské vinařky

8


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

ISEMOA = improving seamless energy-eficient mobility chains for all (Dostupná a energeticky nenáročná doprava pro všechny)

Testovacím místem pro metodiku ISEMOA v ČR se stalo město Holice, kde vznikla pracovní skupina složená se zástupců Partnerství o.p.s., města, operátorů hromadné dopravy, Policie ČR a občanů. Během 4 schůzek pracovní skupiny byla posouzena úroveň přístupnosti veřejných prostor a  hromadné dopravy a  vypracována strategie vedoucí k  soustavnému zvyšování přístupnosti.

Zdroj: ForschungsGesellschaft Mobilität – Austrian Mobility Research FGM Amor gemeinm. G.m.b.H. Rozpočet: 384 005 Kč ( z toho 140 858 Kč v roce 2012) Realizace: 06/2010–05/2013 Koordinátor: Barbora Kolárová Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010. Jedná se o 3letý projekt podpořený Evropskou komisí v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu. ISEMOA má za cíl pomoci místním úřadům v Evropě zvýšit úspory energií v dopravě zlepšením přístupnosti celého dopravního systému, odstranit bariéry ve veřejném prostoru a hromadné dopravě a tím umožnit všem občanům a návštěvníkům (včetně lidí s omezenou schopností pohybu a orientace), aby byli v každodenním životě méně závislí na používání automobilu. Metodika ISEMOA se zaměřuje na: ǟǟ potřeby všech skupin osob s omezenou schopností pohybu a orientace ǟǟ celý dopravní řetězec od dveří ke dveřím trvale udržitelnými způsoby dopravy včetně chůze, jízdy na kole, hromadné dopravy nebo kombinace několika způsobů dopravy ǟǟ všechny druhy bariér (např. bariéry způsobené fyzickou kondicí, organizačními nedostatky, postoji a chováním lidí…)

strana:

9


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Vydání knihy Města pro lidi (Jan Gehl) Partnerství, o.p.s. vydalo český překlad nejnovější knihy Města pro lidi uznávaného dánského architekta Jana Gehla. Křest knihy proběhl v rámci festivalu reSITE v pátek 25. května 2012 v Praze. Úspěšnost a zájem o téma dokládá prodaných 1 000 ks publikací za pouhých 6 měsíců. V této přelomové knize objasňuje Jan Gehl důvody a metody pro utváření „měst pro lidi“. Díky poznatkům ze svého celoživotního výzkumu pomohl Gehl přeměnit prostředí řady měst na celém světě tak, aby je lidé mohli co nejlépe využívat a  cítit se v  nich skutečně dobře. Vysvětluje, jak vytvářet města, která jsou živá, bezpečná, udržitelná a zdravá. Jan Gehl učí přemýšlet i o tom největším městě ve velmi malém měřítku. Jan Gehl přesvědčivě dokládá, že utváření „měst pro lidi“ je dnes nejen žádoucí, ale i možné. Vydání knihy podpořily společnosti Cigler Marani Architects a.s. (CMA) a Alternativní dopravní studio (ADOS). Knihu lze zakoupit prostřednictvím e-shopu a na akcích pořádaných Nadací Partnerství a Partnerství, o.p.s. Jan Gehl nás svým zasvěceným pohledem a naléhavým tónem dokáže přesvědčit, že města se mohou stát příjemným místem k životu. Až knížku dočtete, pošlete ji svému starostovi! Petr Kratochvíl, teoretik architektury Příjemný a zároveň ekologicky příznivý život si spojujeme výhradně s pobýváním na venkově, blízko přírody, daleko od města. Kniha Jana Gehla nás z tohoto omylu vyvádí. Přesvědčivě, na konkrétních příkladech ukazuje, že promyšleně a citlivě utvářené prostory města představují specifické příležitosti k radostem všedních i svátečních dnů. Hana Librová, socioložka a environmentalistka V době, kdy Praha i další česká města hledají svůj urbanistický plán, je kniha Jana Gehla nejen inspirativní, ale i potřebná. Na příkladech mnoha měst, bohatě ilustrovaných fotografiemi a plány Jan Gehl formuje město ne pro úzkou skupinu lidí nebo jako inženýrskou či dopravní strukturu, ale jako přirozenou harmonii procházejícího jedince. David Vávra, herec a architekt

strana:

10


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Vzdělávací a metodická asistence programu Sídliště žije! Zdroj: Nadace OKD Rozpočet: 384 000 Kč Realizace: 01/2012–12/2012 Koordinátor: Martin Nawrath, Marie Římanová Partnerství, o.p.s již druhým rokem spolupracuje s Nadací OKD při oživování sídlišť. V programu „Sídliště žije!“ pomáháme vybírat ty nejlepší projekty a  podílíme se na tom, aby svou myšlenku dotáhly do konce. V roce 2012 proběhla za naší facilitační asistence plánování s místní veřejnosti ve dvou projektech v Orlové, dále ve Studénce, Brně – Starém Lískovci a Praze. Místní obyvatelé se tak mohou těšit na obnovu lesoparku, dvou zahrad v okolí domů dětí a mládeže, rekonstrukci bunkru(!) do podoby multifunkčního centra a nový sídlištní plácek v Praze pro všechny věkové kategorie. Ke konci roku jsme objeli deset dalších míst, tentokráte pouze v Moravskoslezském kraji a  vybrali dalších pět projektů z  Ostravy, Havířova, Jablunkova a  Frýdku Místku, jejichž realizace začne až v roce 2013. Poptávka po kultivaci sídlištních ploch neustává. Klíčem k úspěchu těchto projektů je nejen najít vhodné architektonické řešení daného prostoru, ale především spojit střípky vztahů lidí k místu a sobě navzájem. Přestože je to na sídlištích díky jejich nevhodné struktuře a velikosti těžké, pozitivní příklady se začínají rodit.

strana:

11


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Monitoring návštěvnosti cyklistických a turistických tras v České republice Objednavatel: Jihomoravský kraj, KRNAP, Hradec Králové, NP Podyjí, Jihlava, Baťův kanál, Úřad Regionální rady ROP NUTS II Jihovýchod Rozpočet: 1 059 897 Kč Realizace: 01/2012–12/2012 Koordinátor: Luboš Kala V roce 2012 realizovala Partnerství, o.p.s. několik zakázek v oblasti monitoringu návštěvnosti. Mezi nejvýznamnější z nich patřila péče o sčítače a naměřená data pro Správu Krkonošského národního parku. V parku bylo v roce 2011 instalováno 27 sčítačů turistů, cykloturistů a automobilů a jejich monitoring pokračoval i v roce 2012. Kvůli vysoké sněhové pokrývce sice nebylo možné monitoring realizovat na velké části lokalit téměř celou první čtvrtinu roku, ale pozdní příchod zimy umožnil sčítání turistů až do prosince. Mezi nejnavštěvovanější patřily přístupové cesty na Sněžku a na Labskou boudu. Správou sčítačů a vyhodnocením dat byla Partnerství, o.p.s. pověřena i v případě 5 sčítačů Jihomoravského kraje pořízených v rámci projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“. V  letech 2011–2012 byly sčítače postupně umisťovány na významné cyklostezky v  kraji, přičemž v jedné lokalitě zůstaly přibližně jeden rok. V lokalitách monitoringu bylo vždy provedeno kalibrační sčítání a dotazníkové šetření mezi celkem 1200 cyklisty. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem používají lidé jízdní kolo, jaké služby využívají, kolik za ně utrácejí a jak jsou s nimi spokojení atd. Za účelem ověření využívání vybraných cyklostezek spolufinancovaných s  Regionálního operačního programu Jihovýchod byla zadána Úřadem Regionální rady ROP NUTS II Jihovýchod zakázka společnosti Partnerství, o.p.s. Jejím obsahem byl monitoring počtu uživatelů cyklostezek pomocí automatických sčítačů na celkem 10 lokalitách v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina, správa sčítačů, provedení kalibračního sčítání a vyhodnocení získaných údajů ve formě zprávy. Tento monitoring probíhal v období červen–září 2012. Partnerství, o.p.s. instalovala v roce 2012 také sčítače na Cyklistické stezce Brno–Vídeň nebo v městě Jihlava.

strana:

12


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Otevřené hranice – otevřené sklepy Zdroj: Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013, Fond malých projektů, jižní Morava – Dolní Rakousko, Partnerství, o.p.s. Rozpočet: 391 846 Kč (z toho 252 183 Kč v roce 2012) Realizace: 07/2011–05/2012 Koordinátor: Juraj Flamik

Cyklo/vinařská exkurze do vinařské oblasti Wachau a na Dunajskou stezku v Dolním Rakousku Objednavatel: Česká spořitelna Rozpočet: 237 353 Kč Realizace: 05/2012 Koordinátor: Daniel Mourek

Vinařská turistika nabývá v oblasti Weinviertel a jižní Moravy stálé větší kulturní a ekonomický význam. Na Moravě jsou nejznámější velká vinobraní, ale patří sem i řada místních akcí. Ve Weinviertelu je podobných akcí více, mají větší tradici, vyšší návštěvnost a organizátoři jsou zkušenější.

Cykloturistická květnová exkurze, určená zaměstnancům České spořitelny, zavedla účastníky do oblasti Wachau v Dolním Rakousku. Wachau leží v údolí, kterým protéká Dunaj – příznivé klima pozitivně ovlivňuje bohatou vegetaci a poskytuje vynikající podmínky pro vinařství.

V rámci projektu Otevřené hranice – otevřené sklepy, který podpořila Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu rakousko-české spolupráce, jsme proto zorganizovali společný workshop vinařů, semináře v Rakousku i na Moravě, zpracovali jsme malou studii s ukázkami dobré praxe a vydali jsme informační leták o akcích typu otevřených sklepů.

Program byl bohatý - účastníci navštívili největší databanku místních odrůd plodin Arche Noah, dále vinařské centrum Loisium, prohlédli si unikátní zahrady v Tullnu a u kláštera v Schilternu. Součástí exkurze byly i cyklovyjížďky po Dunajské stezce a KMT.

strana:

Exkurze byla nejen cestou za vínem, ale především příležitostí poznat místní vinařství jako jedinečný kulturní fenomén ze sedla kola.

13


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Krajem vína

Zprovoznění internetového obchodu (eshop.nadacepartnerstvi.cz)

Zdroj: Jihomoravský kraj Realizace: 04/2012–10/2012 Koordinátor: Luboš Kala Na rozvoji Moravských vinařských stezek pracujeme více jak deset let, během kterých jsme organizovali desítky propagačních výletů. V roce 2012 jsme připravili seriál čtyř cykloturistických akcí pro širokou veřejnost, které v průběhu roku představily vinařské stezky v jednotlivých oblastech jižní Moravy. Trasy provedly účastníky atraktivním terénem přes vinohrady a sklepní uličky se zastávkami u vinařů. Seriál s názvem Krajem vína zahrnoval akce: Májové putování Modrými horami a okolím, Otevírání vinařských stezek s ČRo Brno, Po vinařských stezkách Kyjovského Slovácka a oblíbenou Tour de burčák na Znojemsku. Při účasti alespoň na třech akcích měli účastníci možnost vyhrát ceny věnované partnery: kolo Amulet, cyklonavigace SmartMaps nebo cyklodresy Atex.

Partnerství o. p. s. zajišťuje pro společné potřeby s Nadací Partnerství provoz a logistiku elektronického obchodu eshop.nadacepartnerstvi.cz. V roce 2012 tým e-shopu odbavil 564 objednávek v hodnotě přes 1,1 mil Kč. Největší podíl na obratu (67 %) mají vstupenky na Festival otevřených sklepů. Dále se na obratu významně podílí publikace programu Prostory (téměř 16 %), další publikace Nadace Partnerství tvoří 7 % obratu. V e-shopu nabízíme také položky, kterými kupující podporuje činnost Nadace Partnerství. Patří mezi ně Stromové darovací certifikáty nebo účastnické poplatky na Běh pro dobrou věc Pražského mezinárodního marathonu.

Seriál Krajem vína 2013 byl podpořen Jihomoravským krajem.

strana:

14


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Škola pro udržitelný život – posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou

Vydání publikace Jak pře(d)kládat svět Publikace vychází ze zahraničních zkušeností a zkušeností autorů, kteří jsou průkopníky používání zásad interpretace v  České republice od roku 2001. Autory publikace jsou Ladislav Ptáček a Tomáš Růžička (editoři) a M. Medek, B. Hušková, M. Banaš

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozpočet: 1 493 989,98 Kč (z toho 157 689 Kč v roce 2012) Realizace: 09/2012–06/2014 Koordinátor: Marta Marková Intenzivní podporu v komunitní spolupráci mohou využít jihomoravští učitelé díky krajskému projektu podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na vzdělávacím kurzu jsme učitele seznámili s programem ŠUŽ jako vhodnou formou implementace EVVO do výuky. Přítomní si vyzkoušeli komunitní plánování ve fiktivní obci Nemanice. Sami pak na svých školách s naší podporou podobné plánování uskutečnili. Během podzimu jsme učitelům pomáhali realizovat výukové programy založené na přístupu místně zakotveného učení. Žáci v nich přemýšleli o místě, kde žijí, z různých úhlů pohledu. Snažili se přitom oslovit místní obyvatele (rodiče, seniory, místní spolky...) a zapojit je do procesu utváření vize a plánu udržitelného rozvoje okolí školy. Partnerství, o.p.s. je v projektu žadatelem, partnery jsou Lipka a Středisko ekologické výchovy SEVER.

Touto knihou jsme chtěli dát impulz a inspiraci všem, kteří se chtějí pustit do prezentování zajímavých míst a objektů v České republice podle osvědčených zásad. Titul „Jak pře(d)kládat svět“ nabádá k většímu zamyšlení nad tím, jakým způsobem prezentujeme ve stále rychlejším světě úžasné dědictví našich předků a stále mizející přírodní krásy. Autoři jsou přesvědčeni, že každý další hustě popsaný informační panel či nudný průvodce „kolovrátek“ je jen výsledkem nepoučené snahy dělat interpretaci pro návštěvníky zajímavou a srozumitelnou. Kniha je určena především všem nadšencům, kteří chtějí ostatním přiblížit svět kolem nás. V knize najdou inspiraci jistě i pracovníci muzeí, národních parků, chráněných krajinných oblastí, průvodci, pracovníci v marketingu a destinačním managementu a vůbec všichni, kteří se podílejí na propagaci místních zajímavost Knihu lze zakoupit prostřednictvím e-shopu a na akcích pořádaných Nadací Partnerství a Partnerství, o.p.s. „Knihu vřele doporučuju. Musel jsem se krotit, aby jsem ji nezhltl naráz.“ Dalibor Kvita, geopark Podbeskydí „Výborná knížka! Lze jen doporučit.“ Jakub Kašpar, náměstek ředitele KRNAP, vedoucí odboru vnějších vztahů

strana:

15


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Monitoring návštěvnosti Cyklistické stezky Brno-Vídeň

Ideová studie lokality Modré sklepy v Novém Šaldorfu – koncepce úprav a využití

Objednavatel: Cyklistická stezka Brno-Vídeň Realizace: 05/2012–12/2012 Koordinátor: Luboš Kala V rámci projektů na dostavbu bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR bylo vybudováno celkem 12 nových úseků bezpečných stezek. Po uvážení byly pro monitoring návštěvnosti vybrány 3 lokality – Opatovice, Židlochovice a Pasohlávky, z nichž každá má svoje specifika. Výběr konkrétních míst instalace sčítačů vycházel také z charakteristik využité technologie a obecných pravidel, které ovlivňují relevantnost naměřených dat. V Opatovicích se projevuje vliv brněnské aglomerace, v Židlochovicích je cyklostezka používaná i k denní dojížďce do práce nebo školy a v Pasohlávkách lze pozorovat výrazný vliv rekreace. Hlavním záměrem je dlouhodobé sledování počtu a toku uživatelů jednotlivými lokalitami v čase.

Objednavatel: Modré sklepy o.s. Rozpočet: 30 000 Kč Realizace: 04/2012–10/2012 Koordinátor: Marie Římanová, Robert Sedlák S iniciativou zpracování architektonicko-urbanistické studie pro lokalitu Modrých sklepů na území obce Nový Šaldorf-Sedlešovice přišlo občanské sdružení Modré sklepy. Záměrem studie bylo podpořit společné úsilí místních vinařů v tom, aby v sobě tato jedinečná vinařská lokalita kloubila jak možnost ochutnání kvalitních vín, tak i možnost strávit zde příjemné chvíle. A to nejen příležitostně, pro turisty, ale i místní obyvatele. Proto byl postup při přípravě od začátku konzultován nejen se zástupci občanského sdružení, ale také se zástupci obce, ať už se jednalo o dílčí rozhovory nebo společné plánovací setkání. Cílem studie bylo stanovení koncepce vedoucí k odstranění nedostatků v dopravní bezpečnosti, zajištění bezkolizního provozu v území, zlepšení podmínek pro užívání prostranství a  jejich celkové atraktivity jak ve vztahu k  potřebám místních, tak pro rozvoj vinařské turistiky. Studie vychází z nezpochybnitelného faktu, že jde v podmínkách ČR o jedinečnou vinařskou lokalitu. Blízkost královského města Znojma a Národního parku Podyjí, nezaměnitelná barva namodralého pískovce místních sklepů, specifické geologické a  klimatické podmínky, to vše nabádá k opatrnosti a pozornosti vůči změnám, které přináší naše doba. Lokalita Modré sklepy patří mezi ty, které by své kouzlo měly zachovat i pro příští generace.

stávající stav

strana:

16

návrh úprav


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Vzdělávací projekt Interpretace místního a přírodního dědictví

Vzdělávací projekt „Hybatelé komunit“ – Efektivní participace občanů na veřejném dění jako předpoklad rozvoje lokálních prostředí

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozpočet: 547 945 Kč ( z toho 69 551 Kč v roce 2012) Realizace: 04/2011–01/2012 Koordinátor: Jitka Norková

Zdroj: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozpočet: 2 967 061 Kč ( z toho 844 329 Kč v roce 2012) Realizace: 08/2012–10/2013 Koordinátor: Marie Římanová, Marta Marková

Cílem projektu bylo vytvořit modulární vzdělávací program zaměřený na interpretaci místního a přírodního dědictví. Kompetence, na které se projekt zaměřil, jsou využitelné zejména v podpoře udržitelného cestovního ruchu na místní úrovni.

Totalitou přerušený rozvoj občanské společnosti způsobil úpadek zájmu občanů o veřejné dění a  také snížil kultivovanost veřejné debaty. Zájem o  změnu této situace se ve velké míře projevuje zejména na lokální úrovni, kde stále roste počet lidí, kteří se aktivně zajímají o dění v místě, kde žijí a chtějí jeho vzhled a fungování ovlivňovat.

Metoda interpretace je velmi úspěšná ve světě a v 21. století i v ČR, nikdo se však nevěnuje její systematické kultivaci a aktualizaci. V rámci projektu bylo shromážděno a zpracováno aktuální know-how s využitím zahraničních zkušeností i impulzů, které rozvoji metody dává její používání v ČR. Zpracováno bylo celkem pět půldenních vzdělávacích modulů, jejichž součástí byly kromě prezentací a cvičení pro účastníky také lektorské manuály a plány realizace vzdělávacího modulu.

Velká část těchto veřejných debat se týká urbanismu a celkového funkčního uspořádání měst a obcí. Pro jejich efektivitu je důležitá určitá základní znalost terminologie, pravidel a legislativy, kompetencí jednotlivých účastníků a také metod, jakými je možné dosahovat konsenzu. Nezastupitelnou roli hrají příklady dobré praxe ze světa i ČR. Vybavení účastníků veřejných debat – hybatelů místního dění, aktivních občanů a zapojených expertů těmito znalostmi a dovednostmi prostřednictvím 9 tematických vzdělávacích modulů a interaktivními webovými stránkami je předmětem projektu podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Další běh vzdělávacího kurzu se konal začátkem května v Brně, kdy se devět účastníků mělo možnost interaktivní formou dovědět více o nástrojích a metodách interpretace, vytváření očekávání návštěvníků, tvorbě informačních panelů a naučných stezek, atraktivních formách průvodcovství a nových metodách vytváření expozic a eventů. Projekt byl financován Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

strana:

17


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Zpracování projektu CNNO a Otevřená zahrada – rodičům a dětem Zadavatel: Získaná částka: Zdroj: Koordinátor:

Zpracování projektu Questing a online navigačněinformační systém motivující k objevování chráněných oblastí Evropského zeleného pásu

Nadace Partnerství 824 784 Kč Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Dita Tesařová

Projekt se soustředí na vytvoření a provoz zařízení péče o předškolní děti v areálu poradenského Centra nestátních neziskových organizací na Údolní ulici v Brně. Pracovníkům 4 neziskových organizací má pomoci při slaďování jejich rodinného a pracovního života, umožnit udržování kontaktu s prací v průběhu rodičovské dovolené a usnadnit postupný návrat do pracovního procesu při maximálním zachování jejich kvalifikace.

Zadavatel: Získaná částka: Zdroj: Koordinátor:

Nadace Partnerství 480 967,2 Kč Revolvingový fond MŽP Petr Kazda, Jitka Norková

Cílem předkládaného projektu je budování pozitivního vztahu a zájmu mladší generace o návštěvu a ochranu chráněných oblastí v Evropském zeleném pásu prostřednictvím: ǟǟ vytvoření atraktivní a komplexní on-line navigačně-informační webové aplikace umožňující samostatné objevování přírodního bohatství lokalit aktivními návštěvníky, ǟǟ sestavení interaktivních questů (dobordružných úkolů směřujících k poznávání dané lokality) vytvořených na tématech ochrany životního prostředí v Evropském Zeleném pásu a Stezky Železné opony pro zvýšení motivace návštěvníků k objevování přírodního a kulturního bohatství vytipovaných lokalit a zvýšení zájmu místních obyvatel (spolutvůrců questu) o toto bohatství a jeho ochranu.

Předmětem zakázky bylo zpracovat pro žadatele: ǟǟ zpracování obsahové části žádosti, ǟǟ podrobný rozpočet projektu, ǟǟ logický rámec, ǟǟ analýzu organizace, nabídky a poptávky, ǟǟ žádost o zařazení projektu do IPRM, ǟǟ analýzu rovnosti mužů a žen, ǟǟ povinné přílohy žádosti, ǟǟ vyplnění žádostí v internetové aplikaci BENEFIT7.

Předmětem zakázky bylo zpracovat pro žadatele: ǟǟ žádost, ǟǟ strukturovaný popis projektu a jeho bodové hodnocení, ǟǟ rozpočet projektu + komentář k rozpočtu, ǟǟ povinné přílohy žádosti.

Projekt byl finančně podpořen v plné výši.

Revolvingový fond MŽP se obsahově i formálně vymyká strukturálním fondům EU (příprava žádosti je náročnější), považujeme proto za úspěch skutečnost, že projekt získal finanční podporu.

strana:

18


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Asistence při realizaci projektu Dostavba bezpečných úseků na cyklistické stezce Brno–Vídeň Objednavatel: Cyklistická stezka Brno–Vídeň Název projektu: Dostavba bezpečných úseků na cyklistické stezce Brno–Vídeň Získaná částka: 37 357 149 Kč Zdroj: Regionální operační program NUTS II Jihovýchod Realizace: 09/2009–06/2012 Koordinátor: Dita Tesařová Předmětem projektu, který realizuje Cyklistická stezka Brno–Vídeň, je vybudování dalších bezpečných úseků, které nahradí ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Předmětem zakázky bylo zpracovat pro žadatele: ǟǟ příprava monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, ǟǟ příprava žádostí o změnu, ǟǟ zpracování argumentace k připomínkám k výběrovým řízením, ǟǟ účast na kontrolách interim, ǟǟ pomoc při komunikaci s poskytovatelem dotace, ǟǟ povinné přílohy žádosti zpráv, ǟǟ administrace projektu v internetové aplikaci BENEFIT7.

strana:

19


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

6. Naše finanční výsledky

Počáteční a konečný stav rezervního fondu

Přehled příjmů dle zdrojů

Výsledek hospodaření účetního období 2011 ve výši 629 718,48 Kč byl po schválení účetní závěrky správní radou dne 18. 6. 2012 (Usnesení 06/21) převeden do Fondu rozvoje. Konečný stav na účtu rezervního fondu k 31. 12. 2012 je 1 129 719,67 Kč.

Dotace

Konečný stav Fondu rozvoje k 31. 12. 2012 je 426 718,48 Kč.

Poskytovatel dotace

Účel dotace

Částka (v Kč)

Jihomoravský kraj

Projekt Interpretace místního dědictví

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Projekt Otevřené hranice-otevřené sklepy

252 183,-

Vinařský fond

Festival otevřených sklepů

300 000,-

Jihomoravský kraj

Projekt Krajem vína

Min. školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Škola pro udržitelný život

Min. školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Škola pro udržitelný život II.

157 689,-

Min. školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Hybatelé komunit

844 329,-

Forschungs Gesellschaft Mobilitat

ISEMOA – Plán Mobility

140 858,-

Nadace OKD

Sídliště žije

332 783,-

Nadace OKD

Sídliště žije II.

69 551,-

31 000,1 709 177,-

28 576,-

Dotace celkem

3 866 146,-

Přehled výnosů Druh Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží

4 603 337,43 371,56 666,-

Úroky Kurzové zisky Krytí odpisů u fondů projektů Jiné ostatní výnosy

Přehled závazků Partnerství o.p.s. evidovala k 31. 12. 2012 závazky ve výši 423.658,44 Kč. Veškeré závazky byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny.

V roce 2012 byl celkový obrat společnosti 9 804 914,41 Kč. Hospodářský výsledek v roce 2012 dosáhl ztráty ve výši 545 392,33 Kč.

900 434,-

Aktivace vnitroorganizačních služeb

K 31. 12. 2012 vlastnila Partnerství, o.p.s. hmotný majetek v  pořizovací ceně ve výši 231 836,90 Kč , který tvořilo: ǟǟ Dataprojektor Hitachi (pořizovací cena 79 410,- Kč) ǟǟ Multifunkční kopírka bizHub (pořizovací cena 106 320,- Kč) ǟǟ Elektronický sčítač pro monitoring pohybu (pořizovací cena 46 106,90 Kč)

Rozbor hospodaření Partnerství, o.p.s. v roce 2012

Částka (v Kč)

Změna stavu zásob výrobků

Přehled majetku

1 783,753,258 120,31 283,-

Přijaté příspěvky (dary a dotace)

3 909 167,-

Výnosy celkem

9 804 914,-

strana:

20


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Rozvaha podle Přílohy č. 1

Rozvaha v plném rozsahu

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

k 31.12.2012

( v celých tisících Kč )

B.

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Partnerství, o.p.s. Údolní 33 Brno 2 602 00

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA A.

AKTIVA

a

Dlouhodobý majetek celkem I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Dlouhodobý 2. Software nehmotný 3. Ocenitelná práva majetek 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.7. II. 1. Pozemky Dlouhodobý 2. Umělecká díla, předměty a sbírky hmotný 3. Stavby majetek 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí celkem 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stádo a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.10. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Dlouhodobý 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem finanční 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti majetek 4. Půjčky organizačním složkám celkem 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k 2. Oprávky k softwaru dlouhodobému 3. Oprávky k ocenitelným právům majetku 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Součet IV.1. až IV.11.

Součet I.až IV. (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051) (031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052) (061) (062) (063) (066) (067) (069) (043) (072) (073) (074) (078) (079) (081) (082) (085) (086) (088) (089)

číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku b

účetního období 1 61

účetního období 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

24

Krátkodobý majetek celkem I. 1. Materiál na skladě Zásoby 2. Materiál na cestě celkem 3. Nedokončená výroba 4. Polotovary vlastní výroby 5. Výrobky 6. Zvířata 7. Zboží na skladě a v prodejnách 8. Zboží na cestě 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

II. Pohledávky celkem

23

24

23

232

232

24

256

-24

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

232

-171

1. Náklady příštích období 2. Příjmy příštích období 3. Kurzové rozdíly aktivní

a

(311) (312) (313) (314) (315) (335) (336) (341) (342) (343) (345) (346) (348) (358) (373) (375) (378) (388) (391) (211) (213) (221) (251) (253) (256) (259) (261)

(381) (385) (386) Součet IV.1. až IV.3.

-232

Aktiva celkem

-24 -219

Součet B.I. až B.IV. (112) (119) (121) (122) (123) (124) (132) (139) (314)

Součet I.1. až I.9. 1. Odběratelé 2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 4. Poskytnuté provozní zálohy 5. Ostatní pohledávky 6. Pohledávky za zaměstnanci 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 14. Pohledávky za účastníky sdružení 15. Pohledávky z pevných termínových operací 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 17. Jiné pohledávky 18. Dohadné účty aktivní 19. Opravná položka k pohledávkám Součet II.1. až II.19. 1. Pokladna 2. Ceniny 3. Účty v bankách 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 6. Ostatní cenné papíry 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 8. Peníze na cestě Součet III.1. až III.8.

-23 IV. Jiná aktiva celkem

a

-255

strana:

21

Součet A. až B.

číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku b

účetního období 1 8 436

účetního období 2 6 887

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

číslo řádku b 81 82 83 84 85

149

228

149 439

228 409

13 273

12 133 47

4 149

4 396

4 874 37

4 997 110

3 371

1 485

-14 3 394

-5 1 590

Stav k prvnímu dni účetního období 1 7 12 19 8 497

Stav k poslednímu dni účetního období 2 19 43 10 72 6 887


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

PASIVA a

A. I. Jmění celkem

Součet A.I. až A.II. (901) (911) (921)

Vlastní zdroje celkem 1. Vlastní jmění 2. Fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Součet I.1. až I.3.

II. Výsledek hospodaření

1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(963) (931) (932) Součet II.1 až II.3.

B. I.Rezervy

Cizí zdroje celkem 1. Rezervy

Součet B.I. až B.IV. (941) Hodnota I.1.

II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem

IV. Jiná pasiva

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 2. Vydané dluhopisy 3. Závazky z pronájmu 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 6. Dohadné účty pasivní 7. Ostatní dlouhodobé závazky

(951) (953) (954) (955) (958) (389) (959)

Součet II.1. až II.7. 1. Dodavatelé 2. Směnky k úhradě 3. Přijaté zálohy 4. Ostatní závazky 5. Zaměstnanci 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 8. Daň z příjmů 9. Ostatní přímé daně 10. Daň z přidané hodnoty 11. Ostatní daně a poplatky 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů 15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových operací 17. Jiné závazky 18. Krátkodobé bankovní úvěry 19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 21. Vlastní dluhopisy 22. Dohadné účty pasivní 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Součet III.1. až. III.23.

(321) (322) (324) (325) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (346) (348) (367) (368) (373) (379) (231) (232) (241) (255) (389) (249)

1. Výdaje příštích období 2. Výnosy příštích období 3. Kurzové rozdíly pasivní

a

(383) (384) (387) Součet IV. až IV.3.

Pasiva celkem

Součet A. až B.

číslo

Stav k prvnímu dni

Stav k poslednímu dni

řádku b

účetního období 3 3 433 455 2 348

účetního období 4 1 896 400 2 041

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

číslo řádku b 130 131 132 133 134

2 803 x 630

2 441 -545 x

630 5 064

-545 4 992

Výkaz zisku a ztráty vyhlášky č. 504/2002 Sb

k 31.12.2012

orgánu

1. 2. 3. 4.

52

12 13 186

12 616 197

85 80 23 309

84

II. 5. 6. 7. 8. III. 9. 10. 11. 12. 13.

18 320 IV.

14. 15. 16. V.

1 298 Stav k prvnímu dni účetního období 3 3 666 48 3 714 8 497

26268817

1 x příslušnému finančnímu

Označení

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1 671 VI.

Stav k poslednímu dni účetního období 4 2 3 313 6 3 321 6 887

25. 26. 27. 28. 29.

Označení

Název ukazatele

22

Číslo řádku

Náklady

1

Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) Prodané zboží (504) Služby celkem Součet II.5. až II.8. Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) (525) Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. (541) Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kurzové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) Součet VI.25. až VI.30. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv

32 33 34 35 36

(551) (552) (553) (554) (556)

Název ukazatele

30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky Daň z příjmů celkem VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

strana:

Partnerství, o.p.s. Údolní 33 Brno 2 602 00

IČO

Účetní jednotka doručí:

I.

424

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

A.

52 590

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

podle Přílohy č. 2

Číslo řádku (559) Součet VII.31. až VII.32. (581) (582) Hodnota VIII.33. (595) Součet I. až VIII.

37 38 39 40 41 42 43

Hlavní

Činnosti Hospodářská

Celkem

5

6

7

306 290 10 6 2 334

1 128 530 2 3 593 2 398

1 434 820 12 9 593 4 732

85 44 2 205 3 617 2 828 789

4 130 2 264 425 346 79

89 174 4 469 4 042 3 174 868

53

28

81

8

8

1 9

18

1 27

35 60

10 1

45 61

60

1

61

Hlavní

Činnosti Hospodářská

Celkem

5

6

7

6 370

3980

10 350


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Označení

B. I. 1. 2. 3. II. 4. 5. 6. 7. III. 8. 9. 10. 11. IV. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. V. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. VI. 26. 27. 28. VII. 29.

Název ukazatele

Výnosy

44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kurzové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V.25.

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Označení

C.

D.

Číslo řádku

(652) (653) (654) (655) (656) (657) (659) Součet VI.26. až VI.28. (681) (682) (684) Hodnota VII.29. (691) Součet I. až VII.

Název ukazatele

Výsledek hospodaření před zdaněním 34. Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

Číslo řádku

Hlavní

Činnosti Hospodářská

Celkem

5

6

7

7. Příloha k účetní závěrce za rok 2011 k rozvahovému dni 31. 12. 2011

1 343

4 161

5 504

931 412 43

3673 488

4 604 900 43

43

1. Název a sídlo účetní jednotky: Partnerství, obecně prospěšná společnost Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 26 26 88 17 DIČ: CZ26 26 88 17

43

260

57

57

57

57

32

292

2

1

258

Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka 187. Datum vzniku Partnerství, o.p.s. 10. 12. 2001.

2 1 258 31

31

2. Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost.

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: 397

Poskytování a zprostředkování informací a  služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového, podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Ke splnění tohoto účelu poskytuje společnost obecně prospěšné služby. Činnost účetní jednotky se dělí na hlavní a vedlejší (doplňkovou nebo hospodářskou) činnost.

397

397

397

3 212 3 212 5 255

300 300 4 550

3 512 3 512 9 805

Hlavní

Činnosti Hospodářská

Celkem

5

6

7

4. Ostatní činnosti účetní jednotky:

Výnosy - Náklady

82

-1 115

570

-545

(591) C. - 34.

83 84

-1 115

570

-545

strana:

Společnost poskytuje zejména tyto služby: ǟǟ poradenství a konzultace ǟǟ organizační a finanční řízení projektů ǟǟ zpracování odborných studií, posudků a projektových dokumentací ǟǟ pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí ǟǟ pořádaní kurzů včetně lektorské činnosti, školící a osvětová činnost ǟǟ sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací, vydavatelská činnost ǟǟ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy ǟǟ aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje ǟǟ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

23


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

5. Složení správní a dozorčí rady k 31. 12. 2012

Eurová pokladna v roce 2012 byla účtována, zůstatek byl k 31. 12. 2012 přepočítán kurzy pro přepočet cizích měn – denní kurz dle ČNB k 31. 12. 2012, případné kurzové rozdíly byly účtovány výsledkově. Použité kurzy ČNB 31. 12. 2012 EUR – 25,14 Kč/EUR.

Ing. Zdeněk Hotař – předseda správní rady Mgr. et Ing. Jana Tesařová – členka správní rady Ing. Pavel Strašák – člen správní rady

ǟǟ Nehmotný majetek – účetní jednotka v roce 2012 žádný nehmotný majetek nepořídila. Na účtu 013 eviduje účetní jednotka k 31. 12. 2012 majetek v hodnotě 23.550,- Kč.

RNDr. Miroslav Kundrata – člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček – člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kratochvíl – člen dozorčí rady

6. Informace o zřizovateli Partnerství, o.p.s. byla založena dne 10. 12. 2001. Jejím zřizovatelem je Nadace Partnerství IČ: 45773521 se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno. Zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400.000,- Kč jako vklad do vlastního jmění.

7. Vklady do vlastního jmění V roce 2012 a do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění. 2. 5. 2002

Nadace Partnerství vložila na bankovní účet Partnerství o.p.s.

Nehmotný majetek v ceně 0–3 tis. se účtuje přímo do spotřeby 501, 518 a neeviduje se. Nehmotný majetek v ceně 7–60 tis. se účtuje přímo do spotřeby a eviduje se mimoúčetně. Při pořízení nehmotného majetku v ceně nad 60 tis., jehož doba použitelnosti je vyšší než 1 rok, bude tento majetek zaevidován na účtech nehmotného majetku. ǟǟ Hmotný majetek – celková hodnota hmotného majetku evidovaného na účtu 022 k 31. 12. 2012 činí 231.836,90 Kč. Hmotný majetek v ceně 0–3 tis. se účtuje přímo do spotřeby na účet 501 a neeviduje se. Hmotný majetek v ceně 3–40 tis. se účtuje do spotřeby 501 a vedeme v mimoúčetní evidenci. Od 1. 1. 2009 uplatňujeme měsíční odpisy u režijního majetku dle skutečného opotřebení s tím, že odpisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen. Délka odpisování odpovídá daňovým zákonům. Hmotný majetek v ceně nad 40 tis. se eviduje na 022 v samostatné evidenci na kartách majetku.

400.000,- Kč vlastní jmění

8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2012. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2012.

ǟǟ Finanční majetek Účetní jednotka nemá dlouhodobý finanční majetek.

9. Použité účetní metody a komentář k základním údajům v rozvaze: Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dle Českých účetních standardů. ǟǟ Ocenění dlouhodobého majetku – majetek je oceňován v pořizovací ceně ǟǟ Kurzové rozdíly – závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem České národní banky.

ǟǟ Zásoby jsou oceněny cenou pořizovací, vedlejší náklady pořízení nejsou, je používán způsob účtování B. ǟǟ Odběratelé – neuhrazené odběratelské faktury k 31. 12. 2012 ve výši 409.025,05 Kč. Z toho pohledávky s dobou splatnosti delší než 1 rok jsou ve výši 72.268,- Kč. Opravné položky nebyly vytvořeny. ǟǟ Přijaté zálohy – k 31. 12. 2012 účetní jednotka eviduje přijaté zálohy ve výši 11.839,- Kč.

Pohledávky a závazky v cizích měnách byly k 31. 12. 2012 přepočítány kurzy pro přepočet cizí měny – denní kurz dle ČNB k 31. 12. 2012 a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty kurzových rozdílů 386 a 387.

strana:

ǟǟ Ostatní pohledávky – k 31. 12. 2012 účetní jednotka eviduje ostatní pohledávky ve výši 133.473,34 Kč.

24


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

ǟǟ Dodavatelé – závazky vůči dodavatelům k 31. 12. 2012 jsou v celkové hodnotě 423.658,44 Kč, (oceněno cenou nominální) a k datu sestavení účetní závěrky byly uhrazeny.

13. Účasti v obchodních společnostech:

ǟǟ Závazky vůči institucím sociálního a zdravotního zabezpečení a finančnímu úřadu Závazky, které účetní jednotka k 31. 12. 2012 eviduje, odpovídají odvodům z mezd za prosinec 2012 a daňovému přiznání za k DPH za 4. čtvrtletí 2012. Úhrady sociálního a zdravotního pojištění a úhrady mezd zaměstnancům byly provedeny v lednu 2013 a DPH za 4. čtvrtletí 2012 byla odvedena 25. ledna 2013.

Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy.

Žádné.

14. Informace o akciích: 15. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: V daném účetním období nevznikly žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let.

ǟǟ Závazky k Nadaci Partnerství – účetní jednotka eviduje závazek k Nadaci Partnerství ve výši 600.754,- Kč. Závazek bude umořen v roce 2013. ǟǟ Vlastní jmění – zřizovatel vložil dne 2. 5. 2002 do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši 400.000,- Kč jako vklad do vlastního jmění.

16. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky: Žádné dluhy Partnerství, o.p.s. nemá a ani nekryje dluhy jiné účetní jednotce.

17. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: Nemáme finanční závazky ani jiné neobsažené v rozvaze.

ǟǟ Rezervní fond – tvoří výsledky hospodaření z minulých let. Rezervní fond k 31. 12. 2012 činí 1.129.719,67 Kč.

18. Informace o zaměstnancích:

ǟǟ Fond rozvoje – do tohoto fondu byl převeden hospodářský výsledek roku 2011. Fond rozvoje k 31. 12. 2012 činí 426.718,48 Kč. ǟǟ Fondy projekty ŠUŽ partneři – 484.121,43 Kč. Viz poznámka 28.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012

15

z toho na rodičovské dovolené

1

z toho členů správní nebo dozorčí rady

0

Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2012 celkem

90

Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti za rok 2012 celkem

0

Osobní náklady celkem:

4.042.035,- Kč

10. Způsob zpracování účetních záznamů

mzdové náklady

3.174.427,- Kč

Všechny účetní záznamy jsou průběžně zapisovány do účetního softwaru Pohoda.

zákonné sociální a zdravotní pojištění

867.608,- Kč

zákonné sociální náklady (stravenky)

0,- Kč

Odměny členům správní a dozorčí rady

0,- Kč

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní software Pohoda s průběžnými aktualizacemi. Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD). Místo uložení účetních záznamů je Údolní 33, 602 00 Brno.

19. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění: Členové správní a dozorčí rady v roce 2012 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky žádné významné události nenastaly.

strana:

25


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

20. Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:

22. Přehled hospodaření hlavní a vedlejší činnosti v roce 2012  

Člen dozorčí rady Partnerství, o.p.s. RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jiří Hrbáček je zároveň členem dozorčí rady Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady Nadace Partnerství. Předseda správní rady Partnerství, o.p.s. Ing. Zdeněk Hotař je zároveň členem správní rady Nadace Partnerství. Hospodářské operace mezi těmito organizacemi probíhají v běžných cenách.

21. Další majetková plnění členům SR a DR Členům SR a DR, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky.

DOPLŇKOVÁ Č.

CELKEM

v tis.

v tis.

v tis.

290

530

820

10

2

12

6

3

9

593

593

NÁKLADY

501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

503

Spotřeba ost. neskl. dodávek

504

Prodané zboží

511

Opravy a udržování

512

Cestovné

85

4

89

513

Náklady na reprezentaci

44

130

174

518

Služby

2205

2264

4469

521

Mzdové náklady

2828

346

3174

524

Zákonné sociální pojištění

789

79

868

527

Zákonné soc. náklady

531

Silniční daň

542

Ostatní pokuty a penále

8

544

Úroky

1

545

Kursové ztráty

9

18

27

549

Jiné ostatní náklady

35

10

45

551

Odpisy DHIM

60

1

61

552

ZC prodaného dl. N a HM

Celkem

6370

3980

10350

VÝNOSY

602

Tržby z prodeje služeb

931

3673

4604

604

Tržby za prodané zboží

412

488

900

613

Změna stavu zásob výrobků

622

Aktivace stavu vnitroorg. služeb

644

Úroky

645

Kurzové zisky

648

Zúčtování fondů – krytí odpisů

649

Jiné ostatní výnosy

652

Tržby z prodeje dl. hm. maj.

654

Tržby z prodeje materiálu

682

Přijaté příspěvky (dary)

691

Provozní dotace

Celkem

před zdaněním

26

HLAVNÍ ČINNOST

Hospodářský výsledek

strana:

8 1

43

43 57

2

57 2

1 258

1 258

31

31

3545

300

3845

5255

4550

9805

-1115

570

-545

64

64


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

23. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty:

Společnost Partnerství, o.p.s. jako leadpartner v rámci projektu Škola pro udržitelný život obdržela v roce 2010 rozhodnutí o přidělení dotace i pro partnery projektu. Tyto prostředky byly proúčtovány jako zdroj zvláštních fondů vytvořených pro tuto příležitost a nevstupují do výkazu zisků a ztrát, ani nejsou trvalou součástí majetku Partnerství, o.p.s., procházejí pouze přes finanční účty společnosti. Po splnění smluvních podmínek partnerů projektu a v souladu s rozhodnutím MŠMT byla část prostředků převedena na účty partnerů. Tyto pohyby byly účtovány  v souladu s ČÚS č. 413 do fondů v rámci vlastních zdrojů.

Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku.

24. Přijaté dotace Partnerství, o.p.s. v roce 2012 přijala dotace v celkové výši 3.866.146,- Kč: Jihomoravský kraj

Projekt Interpretace místního dědictví

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Projekt Otevřené hranice – otevřené sklepy

252.183,-

69.551,-

Vinařský fond

Festival otevřených sklepů

300.000,-

Min. školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Hybatelé komunit

844.329,-

Min. školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Škola pro udržitelný život

Min. školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt Škola pro udržitelný život II.

Jihomoravský kraj

Projet Krajem vína

31.000,-

Nadace OKD

Projekt Sídliště žije

332.783,-

Nadace OKD

Projekt Sídliště žije II.

Forschungs Gesellschaft Mobilitat

ISEMOA – Plán Mobility

Společnost Partnerství, o.p.s. jako leadpartner v rámci projektu Škola pro udržitelný život II. obdržela v  roce 2012 rozhodnutí o  přidělení dotace  i  pro partnery projektu. Tyto prostředky byly proúčtovány jako zdroj zvláštních fondů vytvořených pro tuto příležitost a jsou účtovány stejným způsobem jako výše uvedená dotace.

1.709.177,157.689,-

Zůstatky fondů (včetně rezervního fondu) k 31. 12. 2012 činí 2.040.559,58 Kč.

28.576,-

29. Způsob zjištění základu daně z příjmů a přiřazení režie

140.858,-

Základ daně z příjmu je sestaven dle přiložené tabulky. HV jednotlivých zakázek i programů je uváděn před zdaněním. Základ daně je tvořen daňovým HV z  doplňkové činnosti a daňovým ziskem vykazovaným u jednotlivých činností v hlavní činnosti. Správní režie je rozpouštěna mezi jednotlivé činnosti dle přiložené tabulky. Základ daně za rok 2012 činí 272.119,- Kč.

25. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: Nebyly.

26. Přehled o přijatých darech: V roce 2012 Partnerství, o.p.s. obdržela dary v celkové výši 64.000,- Kč. V roce 2012 Partnerství, o.p.s. neposkytla žádné dary.

27. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace nepořádala žádné veřejné sbírky.

28. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období, vlastní zdroje, fondy: Výsledek hospodaření účetního období 2011 ve výši 629.718,48 Kč po zdanění byl po schválení účetní závěrky správní radou dne 18. 6. 2012 (Usnesení č.6/21) převeden do Fondu rozvoje. Konečný stav na účtu rezervního fondu k 31. 12. 2012 je 1.129.719,67 Kč. Konečný stav na účtu Fondu rozvoje k 31. 12. 2012 je 426.718,48 Kč.

strana:

27


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012 Hospodářský výsledek 2012 po zakázkách včetně podílu úhrady režijních nákladů

Číslo

Název

výnosy 2012

náklady 2012

HV 2012

HV programy

0101 Režie režie 01/0100/010 N E R O Z D Ě L E N Á

010 0130 Projektové poradenství

0200 Prostory

0300 Vinařská turistika

0400 Greenways

0480 Sčítače

0500 Firemní akce - GIRO

0600 Konference, informační kampaně 0700 Doprava

0800 ŠUŽ

HV programy po činnostech 02 doplňková 0,00

719 349,80

-719 349,80

-719 349,80

-719 349,80

013

Projektové poradenství

154 755,00

199 150,70

-44 395,70

-44 395,70

-44 395,70

0210

Nadace OKD - grant 2011/2012

332 783,51

332 783,51

0,00

0211

NORD projekty

96 733,00

219 536,97

-122 803,97

0212

Nadace OKD - grant 2012/2013

28 576,00

28 576,00

0,00

0221

Nový Šaldorf - Modré sklepy

30 000,00

77 246,39

-47 246,39

0222

Arcelor Mittal

0,00

665,00

-665,00

-149 134,78

-194 134,78

0223

Cesty venkova

15 000,00

2 183,00

12 817,00

0224

CVČ Linka, Starý Lískovec

58 333,48

48 000,00

10 333,48

0230

Holice

96 000,00

109 774,15

-13 774,15

13 162,20

-62 924,91

0255

Vnitrobloky Kosmova

39 000,00

38 997,97

2,03

0256

Workshop Mladá Boleslav

10 000,00

8 710,00

1 290,00

0265

Nadace proměny - město Sušice

15 472,00

15 472,00

0,00

0266

Konference vědci a veřejnost

4 200,00

761,00

3 439,00

0270

Hybatelé komunit - OPVK

844 329,37

844 329,37

0,00

0271

Hybatelé komunit - neuznatelné výdaje

0,00

958,30

-958,30

0275

Konference MNO Slovensko

123 651,50

128 917,12

-5 265,62

0295

kniha Gehl

467 394,66

498 697,52

-31 302,86

kniha Gehl - reklama

45 000,00

0,00

45 000,00

0310

FOS jaro 2012

788 850,43

705 343,15

83 507,28

0315

FOS jaro 2012 - dotace VF

150 000,00

150 000,00

0,00

0320

FOS podzim 2012

816 160,07

635 110,93

181 049,14

0325

FOS podzim 2012 - dotace VF

150 000,00

150 000,00

0,00

0330

FOS vánoční 2012

291 649,15

477 339,60

-185 690,45

0390

FMP FOS Otevřené hranice - otevřené sklepy

252 182,94

317 886,71

-65 703,77

040

Moravské vinařské stezky - e-shop

154 684,57

143 583,41

11 101,16

0412

Inzerce v tiskovinách - katalog CV

1 245,82

71 403,90

-70 158,08

0413

Krajem vína

73 799,64

156 355,56

-82 555,92

0418

Cyklostezka Mutěnka - infopanel

22 499,10

17 695,80

4 803,30

043

Akce MVS

42 864,95

68 646,65

-25 781,70

045

Značení MVS - fakturace obcím

125 167,90

4 477,59

120 690,31

0495

FMP Labská

-3 940,98

17 083,00

-21 023,98

0480

Ecocounter - sčítače - prodej pronájem

7 800,00

57 647,89

-49 847,89

0481

Sčítače - JMK 05/2011 - 11/2012

353 000,00

251 698,99

101 301,01

0482

Sčítače Hradec Králové

298 000,00

230 950,82

67 049,18

0483

Sčítače Krnap

477 000,00

262 174,25

214 825,75

0484

Sčítače ROP

149 900,00

64 750,00

85 150,00

0485

Sčítače Žilina

30 039,78

16 840,00

13 199,78

0486

Sčítače NP Podyjí

0487

Sčítače Jihlava

0488

Sčítače pro Baťův kanál

27 183,30

22 950,16

4 233,14

0489

Sčítače Brno - Vídeň

358 000,00

309 849,47

48 150,53

1 250,00

1 894,20

-644,20

169 160,00

150 990,52

18 169,48

0501

Study Tour City od Joensuu

33 490,00

35 651,76

-2 161,76

0502

Giro di Vino Wachau

237 353,00

232 599,73

4 753,27

0506

cyklovýlet Viera Events

9 710,00

9 070,00

640,00

0620

Konference GIS - LZE

24 582,34

14 104,00

10 478,34

0630

Metodika CHKO - Domy přírody

189 857,33

186 518,58

3 338,75

0640

Interpretace místního dědictví

69 555,14

87 694,44

-18 139,30

0650

Konference IMD

1 925,55

3 506,00

-1 580,45

0660

PDCS

23 000,00

22 879,12

120,88

0710

ISEMOA

140 857,61

210 687,96

-69 830,35

0830

ŠUŽ - OPVK

1 748 205,95

1 748 205,95

0,00

0840

malá ŠUŽ OPVK

157 740,39

157 740,39

0,00

0850

vzdělávací program

64 082,83

77 142,41

-13 059,58

0860

Kniha za Jeden provaz

6 829,08

5 725,00

1 104,08

9 804 914,41

10 350 306,74

-545 392,33

Celkem

režie zaúčtovaná

01 hlavní

vypočítaná poměrem

režie nezaúčtovaná

pevně daná rozpočtem projektů

součet po programech

30 389

17 602

47 991

45 000,00

362 246

241 770

604 016

-65 703,77

78 865,97

194 358

315 782

510 140

-3 867,99

-59 056,92

8 345

86 164

94 509

501 586,78

501 586,78

185 242

123 675

308 917

3 231,51

3 231,51

31 187

28 717

59 904

133 293

-94 359

38 934

-5 781,78

-5 781,78

-69 830,35

-69 830,35

-11 955,50

-11 955,50

-545 392,33

-1 115 019,67

569 627,34

945 059

strana:

28

61 899

61 899

369 533

369 533

431 432

719 351

2 095 842


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

Pohled účetních výkazů 0130 Projektové poradenství

0101 Režie

Celkové údaje Náklady Náklady -z toho hlavní Údaje z účetnictví Výnosy Výnosy - z toho hlavní HV

0200 Prostory

0300 FOS

0400 GW

0500 Firemní akce

0480 Sčítače

0600 Inform. kampaně

0700 Doprava

0800 ŠUŽ

Celkem

719 349,80

199 150,70

2 355 608,30

2 435 680,39

479 245,91

1 369 746,30

277 321,49

314 702,14

210 687,96

1 988 813,75

10 350 306,74

719 349,80

199 150,70 154 755,00 154 755,00 -44 395,70

2 355 608,30 2 206 473,52 2 215 473,52 -149 134,78

317 886,71 2 448 842,59 252 182,94 13 162,20

264 258,60 416 321,00 260 390,61 -62 924,91

0,00 1 871 333,08 0,00 501 586,78

0,00 280 553,00 0,00 3 231,51

314 702,14 308 920,36 308 920,36 -5 781,78

210 687,96 140 857,61 140 857,61 -69 830,35

1 988 813,75 1 976 858,25 1 976 858,25 -11 955,50

6 370 457,96 9 804 914,41 5 309 438,29 -545 392,33

-719 349,80

Pohled daňového přiznání 0100 Režie Náklady Hlavní činnost Výnosy HV Nedaňové Náklady Nedaňové Výnosy

Nedaňové Ztráta z HČ

154 755,00 -44 395,70

Ztráta z HČ

Režie k rozpuštění

HV

0200 Prostory

0300 FOS

2 355 608,30 2 161 473,52 -194 134,78

0400 GW

0480 Sčítače

0500 Firemní akce

0600 Inform. kampaně

0700 Doprava

317 886,71 252 182,94 -65 703,77

264 258,60 260 390,61 -3 867,99

314 702,14 308 920,36 -5 781,78

210 687,96 140 857,61 -69 830,35

0800 ŠUŽ

Celkem

1 988 813,75 1 976 858,25 -11 955,50

6 370 457,96 5 255 438,29 -1 115 019,67

0,00

19 249,00

4 046,00

112,00

86 754,60

110 161,60

0,00

1 206 335,06

252 182,94

27 059,02

272 605,77

140 857,61

1 970 029,17

3 869 069,57

1 187 086,06

252 182,94

27 059,02

215 954,00

140 745,61

1 887 888,57

3 710 916,20

-719 349,80

-44 395,70

-194 134,78

-65 703,77

-3 867,99

-58 387,55

-69 830,35

-7 341,50

-1 163 011,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

719 349,80

17 602,00

241 770,00

42 905,00

46 926,00

-61 997,70

-435 904,78

-108 608,77

-50 793,99

Náklady k osvob. příjmům

Daňový HV před rozpuštěním režií HV

Daňový HV po rozpuštění režie

719 349,80 0,00 -719 349,80

0130 Projektové poradenství 199 150,70

0

0

254 844,00

-94 359,00

0,00

0,00

35 971,45

-69 830,35

-7 341,50

35 971,45 -734 477,09

Náklady

2 117 793,68 2 196 659,65 78 865,97

214 987,31 155 930,39 -59 056,92

1 369 746,30 1 871 333,08 501 586,78

277 321,49 280 553,00 3 231,51

3 979 848,78 4 549 476,12 569 627,34

Náklady

124 956,00

300,00

5 329,82

440,00

131 025,82

Výnosy

300 000,00

300 000,00

Náklady k osvob. příjmům

300 000,00

300 000,00

Hospodářská Výnosy činnost HV Nedaňové Nedaňové Nedaňové

Daňový HV před rozpuštěním režií HV

45 000,00 45 000,00

45 000,00

Režie k rozpuštění

Daňový HV po rozpuštění režií

45 000,00

203 821,97

-58 756,92

506 916,60

3 671,51

700 653,16

272 877,00

39 238,00

123 675,00

28 716,00

464 506,00

-69 055,03

-97 994,92

383 241,60

-25 044,49

236 147,16 Daňový základ celkem

strana:

29

272 118,61


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

30. Daňové úlevy na dani z příjmů právnických osob Partnerství, o.p.s. Rok 2012 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s  ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o  částku 272.119,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 51.702,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti budou použity na financování hlavní činnosti v roce 2013. Rok 2011 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku 300.000,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 57.000,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti byly použity na krytí ztráty za rok 2012 programu Doprava – projekt ISEMOA v roce 2012. Rok 2010 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Byly zdaněny veškeré příjmy z  reklam. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku 232.450,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 44.165,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti byly použity na krytí ztráty za rok 2011 programu Doprava – projekt ISEMOA (0700). Rok 2009 Základ daně účetní jednotky byl zjištěn transformací výsledku hospodaření dle platných ustanovení ZDP. Byly zdaněny veškeré příjmy z  reklam. Partnerství, o.p.s. využila možnosti snížit svůj daňový základ v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 ZDP. Daňový základ byl snížen o částku 300 000,- Kč. Takto vzniklá daňová úspora činí 60 000,- Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti byly použity na financování hlavní činnosti v roce 2010 – na program Greenways.

strana:

V Brně dne 22. května 2013

Podpis oprávněné osoby:

Mgr. Martin Nawrath Ředitel Partnerství, o.p.s.

30


Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2012

8. Výrok auditora

strana:

31

Profile for Nadace Partnerství

Výroční zpráva Partnerství, o.p.s. 2012  

Výroční zpráva Partnerství, o.p.s. 2012  

Advertisement