X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā. Skatījums, viedoklis, vērtējums. Katalogs.

Page 1

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.