Page 1

‫به نام‬ ‫خد‌اوند‌‬ ‫جان و خرد‌‬

‫شاپا‪1735−5648 :‬‬ ‫سال ششم‪ −‬شماره‌ی پنجاه و نهم‪ −‬شهریور ‪1388‬‬

‫ده‌ی گواهینامه‌ی ‪ ISO 9001‬د‌ر ایران‬ ‫اولین نشریه‌ی د‌ارن ‌‬

‫منب�ع تمام�ی نوش�تار و مق�االت د‌رج ش�د‌ه د‌ر ای�ن‬ ‫ماهنامه‪ ،‬انجمن مهند‌س�ان تهویه مطبوع‪ ،‬گرمایش و‬ ‫تهویه و تبرید آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ASHRAE HANDBOOK‬‬ ‫‪FUNDAMENTALS - 2005‬‬ ‫‪REFRIGERATION - 2002‬‬ ‫‪APPLICATIONS - 2007‬‬ ‫‪SYSTEMS AND EQUIPMENT - 2008‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2009‬‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL 2006-2007-2008‬‬ ‫‪-2009‬‬ ‫مترجمی�ن مت�ون ف�وق‪ ،‬ب�د‌ون اس�تثنا صاح�ب اث�ر‬ ‫چاپ‌ش�د‌ه د‌ر حوزه ‪ HVAC‬می‌باش�ند و تمام متون‬ ‫نشریه توسط یکی از بزرگان و اساتید بی‌چون وچرای‬ ‫ای�ن صنعت‪ ،‬مورد انتخاب‪ ،‬بازنگری و ویرایش نهایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫ماهنامه‌ی فنی‪ ،‬مهند‌سی‬ ‫صاحب امتیاز و مد‌یر مسوول‪ :‬مهند‌س محمد‌حسین د‌هقان‬ ‫سردبیر‪ :‬مهند‌س رامین تابان‬ ‫فهرست‪:‬‬ ‫‪ASHRAE NEWS_________________________________________________________ 2‬‬ ‫‪ASHRAE PUBLICATIONS_______________________________________________ 3‬‬

‫●محاسبه بار تهویه مطبوع‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS________________________________________________ 10‬‬

‫●مبردها‬

‫‪PRODUCT NEWS_______________________________________________________ 20‬‬ ‫‪HVAC APPLICATIONS__________________________________________________ 22‬‬

‫●حمل‌ونقل سریع (سریع‌السیر)‬

‫‪INDUSTRY NEWS_______________________________________________________ 35‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT______________________________________________ 37‬‬

‫●محرک‌های توربینی‪ ،‬موتورهاو سیستم‌های تولید همزمان‬

‫‪REFRIGERATION_______________________________________________________ 48‬‬

‫●مبردهای ثانویه در سیستم‌های تبرید‬

‫‪ASHRAE JOURNAL_____________________________________________________ 55‬‬

‫●پمپ‌های حرارتی آب به آب‬

‫●مقد‌مه‌ای بر سامانه‌های جرقه‌زنی گاز‬

‫تهران‪ ،‬سید‌خند‌ان‪ ،‬خیابان ارسباران‪ ،‬کوچه‌ی ستاری‪ ،‬شماره‌ی ‪22‬‬ ‫تهران‪ -‬صند‌وق‌پستی‪14335-536 :‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬ ‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬ ‫‪URL: WWW. HVAC. IR‬‬

‫د‬ ‫د پیروزمن ‌‬ ‫صفحه‌آرایی و گرافیک‪ :‬محم ‌‬ ‫خطاطی لوگو‪ :‬ناد‌ر خسروانی‬ ‫چاپ و صحافی ‪ :‬کارنگ (خیابان کاج شمالی‪ ،‬نبش کوچه شهید زینالی‪ ،‬شماره ‪183/1‬‬ ‫پیامک )‪0912 - 448 - 0 - 416 : (SMS‬‬

‫تلفن‪)88023010:‬‬

‫استفاد‌ه مکتوب از مقاالت این نشریه امکان‌پذیر نمی‌باشد‬


‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2009‬‬

‫راهنم�ای سیس�تم‌های خودکف�ا در هندب�وک جدی�د‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫انجمن ‪ ASHRAE‬در هندبوک جدید ‪ASHRAE Fundamentals‬‬

‫که در س��ال ‪ 2009‬منتشر شده اس��ت‪ ،‬فصل جدید را به «سیستم‌های‬

‫خودکفا» اختصاص داده است که در آن اصول و مبانی اولیه‪ ،‬مالحظات‬ ‫طراح��ی و جزئی��ات مورد نیاز برای طراحی یک سیس��تم تهویه مطبوع‬

‫خودکفا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است‪.‬‬

‫دیو گرومان که به نمایندگی از کمیته فنی ‪ ASHRAE‬مس��وولیت‬

‫بازنگری این فصل جدید را بر عهده داش��ته اس��ت معتقد اس��ت که در‬

‫حال حاضر‪ ،‬طراحی سیس��تم‌های تهویه مطب��وع ناگزیر باید در طراحی‬

‫خود نیم‌نگاهی نیز به خودکفا بودن سیس��تم و مش��خصات عملکردی دیگر آن داش��ته باشد‪.‬‬ ‫مهندس��ان تاسیس��ات باید توانایی و مهارت کافی برای بررسی مالحظات انرژی‪ ،‬سیستم‌های‬

‫آب‌رسانی و فاضالب‪ ،‬کیفیت هوای داخل و مباحثی از این قبیل را داشته باشند‪.‬‬

‫الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه این فص��ل جدید که به نس��خه جدی��د هندب��وک ‪ASHRAE‬‬

‫‪ Fundamentals‬اضافه ش��ده اس��ت‪ ،‬دربرگیرنده نکات ارزش��مندی در زمینه ساختمان‌های‬

‫خودکفا و طراحی برای دست‌یابی به این هدف نیز هست‪.‬‬

‫برگزاری نشست ‪HPBCCC‬‬

‫نشست نمایندگان ائتالف ساختمان‌های پربازده (‪ )HPBCCC‬در تاریخ پانزدهم تا نوزدهم‬

‫ماه ژوئن برگزار شد‪ .‬در این نشست مقرر شد تا کلیه اعضای ‪ HPBCCC‬با نمایندگان خود در‬

‫س��ازمان‌ها و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را به پیوستن به این ائتالف و تالش‬

‫برای دست‌یابی به اهداف تعیین شده یاری دهند‪.‬‬

‫الزم به ذکر اس��ت که این ائتالف تحت نظارت مس��تقیم دفت��ری مرکزی ‪ ASHRAE‬در‬

‫واشنگتن فعالیت می‌کند و اعضای این انجمن مشارکت کامال فعال و موثری در آن دارند‪.‬‬


‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫محاسبه بار تهویه مطبوع‬ ‫‪Air Conditioning System Desing Manual, 2nd Edition, ASHRAE Publication‬‬ ‫ترجمه و تدوین‪ :‬مهند‌س رامین تابان∗‬

‫محاسبه دقیق بارهای گرمایی و سرمایی یکی از ملزومات‬

‫برق��راری ارتب��اط منطق��ی و صحیح بین مرحل��ه طراحی و‬ ‫بهره‌برداری از س��اختمان به شمار می‌رود‪ .‬اگر در مراحل اولیه‬

‫طراحی‪ ،‬بار کمتر از حد معمول برآورد ش��ود‪ ،‬افراد حاضر در‬ ‫ساختمان‪ ،‬در فصل تابستان احساس گرما و در فصل زمستان‬

‫احس��اس س��رما خواهند کرد‪ .‬در مقابل‪ ،‬اگر بار بیش از حد‬ ‫معمول برآورد شود‪ ،‬اندازه تجهیزات و سیستم‌ها نیز به همان‬ ‫نسبت بزرگ می‌شود که نتیجه آن به هدر رفتن سرمایه‪ ،‬کاهش‬ ‫بازدهی و افزایش مصرف انرژی است‪ .‬بنابراین محاسبه دقیق‬

‫بار یکی از مراحل مهم فرآیند طراحی به شمار می‌رود‪.‬‬

‫مقدمه‬

‫به عنوان طراحی سیستم تهویه مطبوع در هنگام محاسبه‬

‫بار‪ ،‬با بار محس��وس ‪ ،‬بار نهان یا ترکیبی از بار محس��وس و‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫نهان س��روکار خواهیم داش��ت‪ .‬در یک تقس��یم‌بندی دیگر‪،‬‬ ‫می‌ت��وان انواع بار تهویه مطبوع را به بار خارجی و بار داخلی‬ ‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫تقسیم‌بندی کرد‪ .‬منظور از بار خارجی‪ ،‬آن بخشی از بار که از‬

‫محیط پیرامون ساختمان به آن اعمال می‌شود‪ .‬بار داخلی نیز‬ ‫مربوط به منابعی اس��ت که در فضای داخل ساختمان ایجاد‬

‫می‌ش��ود‪ .‬بار منطقه‌ای یا فضایی بخش��ی از بار است که یک‬ ‫‪8‬‬

‫منطق��ه خاص از س��اختمان را در یک زمان مش��خص تحت‬

‫تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬بار ناشی از تجهیزات نیز بخشی از بار است‬ ‫که به واس��طه کارکرد تجهیزات ایجاد می‌شود‪ .‬بار تجهیزات‬

‫مرکزی به دلیل عدم همزمانی یا پراکندگی توزیع بار (مثال برای‬

‫به طور کلی‪ ،‬بار گرمایی معادل با اتالف حرارتی ساختمان‬

‫جبهه شرقی و غربی ساختمان) معموال با مجموع بار طراحی‬

‫سرمایی نیز معادل با مقدار گرمایی است که از محیط پیرامون یا‬

‫بارهای سرمایی و گرمایی محسوس و نهان به واسطه عوامل‬

‫‪1‬‬

‫اس��ت که می‌تواند به ش��کل‌های مختلف ص��ورت پذیرد‪ .‬بار‬

‫منابع داخلی به ساختمان اعمال می‌شود و سیستم سرمایشی‬

‫باید برای تامین شرایط آسایش افراد بر آن غلبه کند‪ .‬اصطالح‬ ‫"بهره گرمایی‪ "2‬عموما برای اش��اره به جریان گرمایی ورودی به‬ ‫ساختمان یا یک فضای محبوس مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫بار سرمایی نیز به آن بخشی از بهره گرمایی اطالق می‌شود که‬

‫دمای هوای داخل (نه س��ازه یا اثاثیه داخل آن) را تحت تاثیر‬ ‫قرار می‌دهد‪ .‬در بخش عمده‌ای از سیستم‌های تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫تامین بار س��رمایی به روش مس��تقیما و با استفاده از کنترل‬

‫ترموستاتیک‪ 3‬انجام می‌گیرد‪.‬‬

‫ساختمان برابر نیست‪.‬‬

‫مختلفی مانند انتقال حرارت از پوسته ساختمان‪ ،‬بهره گرمایی‬ ‫خورشید به واس��طه پنجره‌ها‪ ،‬نماهای شیشه‌ای و نورگیرها‪،‬‬

‫نفوذ تدریجی هوا از خارج به داخل ‪ ،‬فشار هوای داخل نسبت‬ ‫‪9‬‬

‫به محیط‌های پیرامون‪ ،‬شرایط هوای تازه مورد استفاده برای‬

‫تهویه و بهره‌های گرمایی داخلی ناشی از تاسیسات روشنایی‪،‬‬ ‫افراد حاضر در محل و تجهی��زات در حال کار تحت تاثیر قرار‬

‫می‌گیرد‪.‬‬

‫به طور معمول محاسبه بار گرمایی‪ ،‬بهره‌های گرمایی فضا‬

‫را شامل نمی‌شود‪ ،‬چرا که تلفات عمده معموال در هنگام شب‬ ‫‪3-2‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪120 :‬‬

‫●آب در فالت ایران‬ ‫قنات‪ ،‬آب‌انبار و یخچال‬

‫تالیف و ترجمه‪ :‬علیرضا دهقانی‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪352 /‬‬

‫•معمـاری‪:‬‬ ‫فـرم‪ ،‬فضـا‪ ،‬نـظم‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪472 /‬‬

‫•فرهنگ بصری معماری‬

‫خالی از س��کنه هستند‪ .‬برای آگاهی بیشتر از جزییات مربوط‬

‫چیلر‪ ،‬پمپ‪ ،‬فن و ‪ ...‬باید برای تامین شرایط آسایش در فضای‬

‫غیرمس��کونی می‌توانید به ترتیب به فصل‌های بیست و نهم و‬

‫گاهی اوقات "بار سرمایشی" یا "بار برودتی " نیز نامیده می‌شود‬

‫به محاسبه بار س��رمایی و گرمایی ساختمان‌های مسکونی و‬ ‫سی‌ام از کتاب راهنمای ‪ASHRAE Fundamentals 2005‬‬

‫مراجعه کنید‪.‬‬

‫داخ��ل بر آن غلبه کنند‪ .‬به همین جهت اس��ت که بار بلوکی‬ ‫‪11‬‬

‫که مقدار آن از مجموع بارهای حداکثری کمتر است‪.‬‬

‫بار همزمان ‪ :‬باری است که به صورت همزمان با یک بار‬ ‫‪12‬‬

‫البته تحلیل جزیی انرژی س��اختمان مستلزم آن است که‬

‫طراح‪ ،‬بسیاری از بارها عالوه بر بار طراحی را مد نظر قرار دهد‬

‫که این امر نیز به نوبه خود مستلزم در اختیار داشتن یک دوره‬ ‫نمونه از وضعیت ساختمان در طول سال است‪ .‬در این شیوه‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬

‫رخ می‌دهد یعنی هنگامی که اکثر ساختمان‌های غیرمسکونی‬

‫حداکثر باری است که تجهیزات مختلف شامل واحد هوارسان‪،‬‬

‫تحلیل‪ ،‬اس��تفاده صرف از شرایط طراحی کافی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫ارزیابی‌ها باید بر مبنای اطالعات آب و هوایی ساعتی در طول‬

‫سال انجام گیرد‪ .‬با وجود آن که چند روش دستی برای برآورد‬ ‫و تحلیل انرژی ساختمان وجود دارد‪ ،‬اما ارزیابی دقیق در این‬ ‫زمینه باید با اس��تفاده از برنامه‌های کامپیوتری شبیه‌س��ازی‬

‫انجام گیرد که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد‪.‬‬

‫تعاریف و اصطالحات‬

‫در این بخش‪ ،‬متداول‌ترین اصطالحاتی که برای محاسبه‬

‫بار س��رمایی و گرمایی مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد را مطرح‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬

‫ب�ار بلوکی ‪ :‬ب��اری که برای تعیین اندازه سیس��تم‌های‬ ‫‪10‬‬

‫دیگر رخ می‌دهد‪ .‬برای مثال می‌توان به بار نهانی که همزمان‬

‫با بار محسوس رخ می‌دهد یا بار تابشی خورشید که همزمان با‬

‫بار ناشی از حضور افراد وجود دارد اشاره کرد‪.‬‬

‫بار طراحی ‪ :‬باری اس��ت که مق��دار آن در یک محدوده‬ ‫‪13‬‬

‫منطقی بر مبنای اطالعات آماری آب و هوایی با بیش��ترین بار‬ ‫گرمایی یا سرمایی س��اختمان یا یک منطقه از آن برابر است‪.‬‬

‫الزم به ذکر است که بار طراحی بیشترین باری که ممکن است‬ ‫رخ دهد نیست‪ ،‬بلکه بیشترین باری است که با در نظر گرفتن‬

‫عواملی مانند هزینه اولیه‪ ،‬هزینه کارکرد و بازده انرژی‪ ،‬طراحی‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع بر مبنای آن منطقی و معقول به نظر‬

‫می‌رسد‪.‬‬

‫بار پراکنده ‪ :‬بخش��ی از مجموع باره��ای حداکثر که به‬ ‫‪14‬‬

‫صورت همزمان رخ می‌دهد را بار پراکنده می‌گویند‪ .‬پراکندگی‬

‫بار اساس��ا به این مس��اله باز می‌گردد ک��ه بارهای حداکثر در‬ ‫مناط��ق مختلف س��اختمان اغل��ب به ص��ورت همزمان رخ‬

‫نمی‌دهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬حداکثر مقدار بار س��اختمان عمال کمتر‬

‫تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می‌گیرد را اصطالحا بار بلوکی‬

‫از مجموع بارهای حداکثر مناطق مختلف به صورت همزمان‬

‫ک��ه تمامی مناطق پیرامونی س��اختمان به ط��ور همزمان در‬

‫تجهیزات��ی که همواره تحت بار کام��ل کار نمی‌کنند نیز مورد‬

‫می‌گویند‪ .‬مقدار بار بلوکی بر مبنای این فرض تعیین می‌شود‬

‫بیش��ترین بار قرار نخواهند داشت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بار بلوکی‬

‫است‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬اصطالح بار پراکنده برای اشاره به بار‬

‫اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬ارزیابی دقیق بار س��رمایی به ویژه در‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مکان‌هایی مانند آشپزخانه‌ها یا آزمایشگاه‌ها که نقش تجهیزات‬ ‫و دستگاه‌های مختلف برجسته‌تر می‌شود باید با در نظر گرفتن‬

‫الگوهای پراکنده انجام پذیرد‪.‬‬

‫بار دینامیکی‪ :15‬باری اس��ت ک��ه در طول زمان مقدار آن‬

‫بارهای خارجی‬

‫به ش��دت متغیر هس��تند‪ .‬بارهای خارجی منجر به تغییرات‬

‫حداکث�ر بار‪ :17‬بیش��ترین باری که در ی��ک فضا‪ ،‬منطقه‬

‫بخش‌های زیر مورد بررسی قرار داد‪:‬‬

‫که معموال بیش از یک ساعت نیست رخ می‌دهد‪.‬‬

‫بار همزمان در نظر گرفته می‌شود‪.‬‬

‫شرایط طراحی داخل و خارج‬

‫س��اختمان‌ها به خوبی عایق‌کاری می‌شوند‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬

‫بار ناش��ی از انتقال حرارت هدایتی از دیوارها و بام ساختمان‬

‫معموال در مقایسه با بهره گرمایی خورشید بسیار ناچیز است‪.‬‬

‫● به�ره گرمایی خورش�ید به واس�طه پنجره‌ها‪ ،‬نماهای‬

‫در اکثر ساختمان‌ها مانند ساختمان‌های اداری یا مسکونی‪،‬‬

‫شرایط آس��ایش حرارتی تنها الزامی است که طراح در هنگام‬ ‫طراح��ی باید م��ورد توجه قرار دهد و در چنی��ن کاربردهایی‪،‬‬

‫نوسانات اندک در دما و رطوبت هوا‪ ،‬مادامی که دما و رطوبت‬

‫پروژه ممکن اس��ت در نظر گرفتن شرایط طراحی دیگری الزم‬

‫نور از زمین و محی��ط پیرامون و عواملی مانند آن نیز بر بهره‬ ‫گرمایی خورش��ید تاثیر می‌گذارند‪ .‬البته در ساختمان‌های با‬

‫نمای شیشه‌ای‪ ،‬عالوه بر عوامل یاد شده‪ ،‬آسایش افراد داخل‬

‫در مقابل تابش و بازتابش نور خورش��ید نیز باید مورد بررسی‬

‫قرار گیرد‪ .‬اس��تفاده از س��ایبان‌های داخلی یا خارجی یکی از‬ ‫‪5-4‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫باش��د‪ .‬در اس��تاندارد ‪ ASHRAE 55‬نکات راهنما در زمینه‬

‫سایبان‪ ،‬سایه‌اندازی سازه‌های مجاور روی ساختمان‪ ،‬بازتاب‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫ساختمان‌ها نیز متناسب با نوع کاربری یا شرایط ویژه حاکم بر‬

‫و درهای شیش��ه‌ای یک ضرورت به شمار می‌رود‪ .‬استفاده از‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫در محدوده آس��ایش باشد چندان مهم نیست‪ .‬البته در برخی‬

‫تحلیل دقیق بهره گرمایی خورشید به واسطه پنجره‌ها‪ ،‬نورگیرها‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫الزامات خاص مورد نیاز برای یک فرآیند خاص بس��تگی دارد‪.‬‬

‫متفاوت و متغیر خواهد بود‪ .‬بنابراین در هنگام محاس��به بار‪،‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫داخ��ل به عوامل مختلفی مانند ش��رایط آس��ایش حرارتی یا‬

‫آن که مقدار آن در طول روز متناسب با جهت‌گیری ساختمان‬

‫شرایط طراحی داخل و خارج را مشخص کند‪ .‬شرایط طراحی‬

‫از بار س��رمایی ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬ضمن‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫طراح‪ ،‬پیش از آغاز محاس��به بار سرمایی و گرمایی‪ ،‬باید‬

‫شیش�ه‌ای و نورگیره�ا‪ :‬تابش خورشید اغلب بخش عمده‌ای‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫محاسبه بار‌یک ساختمان‪ ،‬مقدار حداکثر بار بر مبنای حداکثر‬

‫● انتقال حرارت هدایتی پوس�ته ساختمان‪ :‬امروزه اکثر‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫یا س��اختمان رخ می‌دهد را حداکثر ب��ار می‌گویند‪ .‬در هنگام‬

‫زمان می‌ش��وند‪ .‬عوامل موثر بر بارهای خارجی را می‌توان در‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫بار لحظه‌ای‪ :16‬باری است که در یک بازه زمانی تعریف شده‬

‫عمده در نیازهای س��رمایش و گرمایش س��اختمان در طول‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫باره��ای خارج��ی معموال به واس��طه فصل و زم��ان روز‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫کوتاه گاهی در حد دقیقه یا ثانیه دچار تغییر می‌شود‪.‬‬

‫و تابستان مطرح شده است‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫دچار تغییر می‌ش��ود‪ .‬بار دینامیکی معموال در بازه‌های زمانی‬

‫عوامل موثر بر شرایط طراحی داخل و خارج در فصل زمستان‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫نوشته‪ :‬آنگوس جی ‪ .‬مک دانلد‬

‫ترجمه‪ :‬علی مسعودی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪248 /‬‬

‫•سازه و معماری‬

‫س��اده‌ترین و متداول‌ترین روش‌های کنترل تابش مس��تقیم‬

‫ساختمان‪ ،‬نرخ نفوذ هوا به داخل را باید بر مبنای تعداد دفعات‬

‫دس��ت‌یابی به نتیجه مطلوب مس��تلزم همکاری مستمر بین‬

‫وزش ب��اد‪ ،‬اختالف دما و تاثیر دودکش��ی ارزیابی کرد‪ .‬برای‬

‫خورشید به شمار می‌رود‪ .‬بنابراین در چنین ساختمان‌هایی‪،‬‬ ‫معمار و طراح سیستم تهویه مطبوع است‪.‬‬

‫● بار ناشی از تهویه‪ :‬به استثنای مواردی که برای تامین‬

‫ترجمه‪ :‬حمیدرضا ایزدی‬

‫•مرجع جیبی معماری‬

‫•آشنایی با معماری جهان‬

‫نوشته‪ :‬امیلی ُکل‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی ‪ ،‬رضا‬ ‫بصیری مژدهی‪ ،‬روزبه احمدی نژاد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪352 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫تهویه موردنیاز فضای داخ��ل از روش‌هایی مانند باز کردن در‬ ‫و پنجره اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬بار ناش��ی از تهویه معموال تاثیر‬

‫مس��تقیمی بر فضای تهویه ش��ده ندارند‪ .‬در عوض این بار به‬

‫تجهیزات و سیس��تم‌های تهویه مطبوع وارد می‌ش��ود‪ .‬هوای‬ ‫تازه معموال از طریق سیستم تهویه مطبوع به ساختمان وارد‬

‫می‌ش��ود و موجب اعمال بار (محسوس و نهان) به کویل‌های‬

‫س��رمایی و گرمایی سیستم می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬هوای تازه و‬

‫شرایط حاکم بر آن‪ ،‬بر اندازه و معیارهای انتخاب سیستم نیز‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ .‬البته مقدار تهویه مورد نیاز در هر مورد به عوامل‬

‫مختلفی مانند کاربری ساختمان و شرایط حاکم بر آن بستگی‬ ‫دارد‪ .‬در اس��تانداردهای ‪ ASHRAE 62.1‬و ‪ASHRAE‬‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫•اسکیس با مداد‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی ‪120 /‬‬

‫•اسکیس با ماژیک‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی بزرگ ‪104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬نوریوشی هاسه‌گاوا‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی‪ ،‬آیلین‬ ‫انسان گلچهره رضائی‌راد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪160 /‬‬

‫•اسکیس معماری داخلی‬

‫‪ 62.2‬مقدار نرخ تهویه توصیه ش��ده برای کاربردهای مختلف‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬

‫● نفوذ تدریجی هوا از خارج به داخل‪ :‬در ساختمان‌های‬

‫باز و بسته ش��دن درها و اختالف فشار ایجاد شده به واسطه‬ ‫‪19‬‬

‫آگاهی از جزییات این مس��اله می‌توانید به فصل "تهویه و نفوذ‬

‫تدریجی هوا به داخل ساختمان" از کتاب راهنمای ‪ASHRAE‬‬

‫‪ Fundamentals‬مراجعه کنید‪.‬‬

‫بارهای داخلی‬

‫بارهای خارجی ممکن است به صورت بهره‌های گرمایی یا‬

‫تلفات گرمایی وجود داشته باشند‪ ،‬در حالی که بارهای داخلی‬ ‫همواره به ش��کل بهره‌های گرمایی هستند‪ .‬بارهای داخلی را‬

‫می‌توان در گروه‌های زیر مورد بررسی قرار داد‪:‬‬

‫● بهره گرمایی ناشی از حضور افراد‪ ،‬تاسیسات روشنایی‬

‫و تجهیزات‪ :‬بهره گرمایی ناشی از حضور افراد اساسا به میزان‬

‫فعالیت آن‌ها وابسته اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬مقدار گرمای تولید‬ ‫شده توسط بدن یک ورزشکار در سالن ورزش تقریبا هشت برابر‬

‫مقدار گرمای بدون یک فرد س��اکن روی صندلی است‪ .‬برای‬ ‫محاسبه بهره گرمایی افراد می‌توان تعداد افراد حاضر در محل‬

‫را ب��ر مبنای تعداد صندلی‌ها‪ ،‬برآورده��ای کارفرما‪ ،‬اطالعات‬

‫تجاری و اداری برای جلوگیری از نفوذ ناخواسته و تدریجی هوا‬

‫موجود در کتاب‌های راهنما و تجربه طراح در نظر گرفت‪.‬‬

‫مطبوع نسبت به محیط‌های پیرامون افزایش می‌دهند‪ .‬معموال‬

‫روشنایی‪ ،‬افراد و تجهیزات باید به صورت مجزا محاسبه شود‪.‬‬

‫از خارج به داخل‪ ،‬فشار هوای داخل را به کمک سیستم تهویه‬ ‫فرض بر آن اس��ت که با افزایش فشار هوا در فضاهای داخلی‬ ‫س��اختمان از نفوذ تدریجی هوا از داخ��ل به خارج جلوگیری‬

‫می‌شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬در یک سوم پایینی ساختمان‌هایی که‬ ‫ارتفاع آن‌ها بیش از )‪ 25m (80ft‬است یا هنگامی که سیستم‬ ‫تهویه مطبوع در حال کار نیست هنوز هم با این مشکل روبرو‬

‫خواهی��م بود‪ .‬بار گرمایی طراحی (ش��امل نفوذ تدریجی هوا)‬ ‫اغلب در ساعت‌های اولیه صبح (دو تا سه بامداد) یعنی زمانی‬ ‫که س��اختمان خالی از س��کنه بوده و سیستم تهویه مطبوع‬

‫خاموش است رخ می‌دهد‪.‬‬

‫مقدار نفوذ تدریجی هوا در ساختمان‌های بزرگ‌تر را می‌توان‬

‫با استفاده از روش درزی‪ 18‬محاسبه کرد‪ .‬در سرسراهای ورودی‬

‫برای محاس��به بار‪ ،‬بهره‌های گرمایی ناش��ی از تاسیسات‬

‫شدت روشنایی المپ‌ها را معموال مهندس برق تعیین می‌کند‪.‬‬

‫اما این مهندس تاسیس��ات است که باید مقدار بهره گرمایی و‬ ‫چگونگی توزیع آن در هر منطقه از س��اختمان را تعیین کند‪.‬‬ ‫در ساختمان‌های اداری‪ ،‬بهره گرمایی تجهیزات را می‌توان بر‬

‫مبنای حداقل مقادیر مجاز به ازای هر متر مربع از واحد سطح‬

‫مورد ارزیابی قرار داد‪ ،‬اما در سایر کاربردها‪ ،‬تعیین مقدار بهره‬ ‫گرمایی ناشی از تجهیزات کمی پیچیده‌تر است‪ .‬برای مثال در‬

‫اتاق‌های مرکزی کامپیوتر‪ ،‬آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و واحدهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬گرمای تولید ش��ده توسط تجهیزات بیشترین مقدار‬

‫بار س��رمایی را به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬در چنین مواردی‪،‬‬ ‫تش��خیص نقش هر قطعه یا جز در عملکرد تجهیزات‪ ،‬مقدار‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫گرمای تولید شده توسط آن‌ها‪ ،‬مقدار گرمای نهان و محسوس‬

‫ش��ود‪ ،‬چرا که در این حالت گرمای ناشی از کارکرد فن نیز به‬

‫در صورتی که چند وسیله مختلف در یک منطقه قرار داشته‬

‫در سیستم‌های تمام آب و آب و هوا‪ ،‬گرمای اضافه شده به‬

‫را به طور دقیق مورد بررس��ی قرار داده و محاس��بات خود را‬

‫بار آب سرد در نظر گرفته شود‪ .‬این مقدار گرما تقریبا به اندازه‬

‫بر مبنای آن انجام ده��د‪ .‬البته در کاربردهای خاص‪ ،‬بارهای‬ ‫متفرقه ناش��ی از تجهیزات نباید از چشم طراح پنهان بماند‪.‬‬ ‫برای مثال در سوپرمارکت‌های بزرگ مجهز به فریزرهای بدون‬ ‫در‪ ،‬نقش سرمایش این فریزرها در فضای داخل باید در هنگام‬

‫محاسبات لحاظ شود‪.‬‬

‫● بهره گرمایی ناش�ی از فن‌ها و پمپ‌ه�ا‪ :‬فن‌های رفت‬

‫یک و نیم درصد بار ساختمان است‪.‬‬

‫● تلفات ش�بکه کانال‪ :‬در فصل "طراحی کانال" از کتاب‬

‫راهنمای ‪ ASHRAE Fundamentals‬جزییات کامل مربوط‬ ‫به چگونگی محاسبه تلفات شبکه کانال ارائه شده است‪ .‬این‬

‫تلفات معموال به اندازه س��ه درصد کل حجم هوای سیس��تم‬

‫است‪ .‬هرچه میزان نشت هوا در سیستم بیشتر باشد‪ ،‬مقدار‬

‫در هر دو مورد‪ ،‬گرمای ناشی از کارکرد موتور باید در محاسبات‬ ‫بار سرمایی در نظر گرفته شود‪.‬‬

‫از توزیع‌کننده‌ها و عدم استفاده از درزگیرهای مناسب‪ ،‬ممکن‬ ‫است میزان نشتی سیس��تم به اندازه سی و پنج درصد حجم‬ ‫هوای خروجی افزایش یابد‪ .‬البته به استثنای مواردی که نشتی‬

‫نیاز برای افزایش سرعت هوا در داخل فن است‪ .‬گرمای ناشی‬

‫صورت‪ ،‬مقدار این نشتی‪ ،‬همواره مقدار هوای رفت مورد نیاز‬

‫ندارد‪ ،‬فشار سرعتی‪ 20‬است‪ .‬فشار سرعتی در واقع انرژی مورد‬

‫زیرا این گرما به واس��طه تاثیر سرمایشی ناشی از انبساط هوا‬

‫که به واس��طه کاهش فشار استاتیک ایجاد می‌گردد جبران و‬

‫خنثی می‌شود‪.‬‬

‫در صورتی که فن رفت‪ ،‬هوا را روی کویل سرمایی بدمد ‪،‬‬

‫سیستم را نیز کاهش دهد‪ .‬در سیستم‌های چندمنطقه‌ای و‬ ‫‪23‬‬

‫سیس��تم‌های دوکاناله ‪ ،‬نشت هوا از طریق دمپرهای کنترل‬ ‫‪24‬‬

‫منطق��ه‌ای می‌تواند مقدار هوای رفت سیس��تم را دچار تغییر‬ ‫کند‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫‪7-6‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫قرار گیرد‪ ،22‬در این صورت دمای هوای رفت باید کاهش داده‬

‫مفاهیمی است که انجمن ‪ ASHRAE‬در کتاب‌های راهنمای‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫ف��ن روی هوای رفت تاثیر نمی‌گذارد‪ .‬اما اگر فن پس از کویل‬

‫مختلفی استفاده کرد‪ .‬اکثر این روش‌ها مبتنی بر استانداردها و‬

‫است در کویل جذب می‌شود و بنابراین‪ ،‬گرمای ناشی از کارکرد‬

‫برای محاس��به بار سرمایی و گرمایی می‌توان از روش‌های‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫تمام انرژی فن به استثنای بخشی که مربوط به فشار سرعتی‬

‫روش‌های محاسبه بار‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫اس��ت نیز موجب افزایش دمای هوا در داخل کانال نمی‌شود‪،‬‬

‫را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گاهی ممکن است قابلیت کنترل‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫از اصطکاک که با افت تدریجی فشار در سیستم کانال مرتبط‬

‫کانال‪ ،‬بار کلی سیستم را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد‪ .‬اما در هر‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫تنها بخش��ی از انرژی فن که نقشی در افزایش دمای هوا‬

‫هوا در فضاهای تهویه نشده رخ می‌دهد‪ ،‬نشتی هوا در شبکه‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫مقدار گرما تنها موجب گرمایش محیط پیرامون موتور می‌شود‪.‬‬

‫باشد‪ .‬در صورت به‌کارگیری اتصاالت فشار پایین به همراه برخی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫شود‪ .‬اما اگر موتور در مسیر جریان هوا قرار نداشته باشد‪ ،‬این‬

‫می‌توان بین ده تا بیس��ت درصد کل حجم هوای سیستم نیز‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫بنابرای��ن این مقدار گرما باید در محاس��بات بار در نظر گرفته‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫باشد‪ ،‬گرمای تولید ش��ده توسط آن به هوا منتقل می‌شود و‬

‫میزان نش��تی هوا در کانال‌های فشار پایین بدون درزگیر‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫و فن بس��تگی دارد‪ .‬اگر موتور در مسیر جریان هوا قرار داشته‬

‫مهم‌تر از کانال‌های فشار پایین است‪.‬‬

‫آزمایش میزان نشتی سیس��تم در کانال‌های فشار باال بسیار‬

‫هواسپاس‬

‫و برگش��ت نیز موجب انتقال گرما به جری��ان هوای درگردش‬

‫این تلفات نیز بیش��تر خواهد بود‪ .‬به همین دلیل اس��ت که‬

‫می‌ش��وند که مقدار این گرما به فشار استاتیک و بازده موتور‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫باشند‪ ،‬طراح باید الگوی استفاده از تجهیزات و پراکندگی بار‬

‫سیستم به واسطه کارکرد پمپ‌های گردش آب باید در محاسبه‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫منتقل شده به محیط و دوره زمانی مربوطه بسیار مهم است‪.‬‬

‫هوای رفت افزوده می‌شود‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آسانسور معلولین‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت ‪ -‬پال هایمن‬

‫•د‌رهای اتوماتیک‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌تقی حسن‌زاد‌ه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪56 /‬‬

‫•کف‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاد‌ه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫و استانداردهای خود منتشر کرده است‪ .‬بسیاری از این روش‌ها‬

‫پیش از این نیز مورد اس��تفاده ق��رار می‌گرفت‪ .‬بنابراین روش‬

‫ب��رای کاربردهای خاص به کار گرفته می‌ش��وند‪ .‬برای مثال‪،‬‬

‫راهنمای انجمن ‪ ASHRAE‬یا سایر منابع مورد استفاده قرار‬

‫نیز شکل س��اده شده‌ای از همان روش‌های اصلی هستند که‬

‫بار س��اختمان‌های کوچک اغلب به صورت دستی و بر مبنای‬

‫تحلی��ل روزانه و در نظر گرفتن یک ضریب اطمینان در هنگام‬

‫انتخاب تجهیزات برآورد می‌ش��ود‪ .‬بار ساختمان‌های بزرگ و‬

‫•شیشه د‌ر ساختمان‌‬ ‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫•نکات اجرایی ساختمان‬

‫در تمامی موارد‪ ،‬نکته مهم آن اس��ت که طراح سیس��تم‬

‫تهویه مطبوع نباید تحت هیچ شرایطی به صورت کورکورانه و‬

‫چندمنطقه‌ای نیز معموال با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و‬ ‫تغییر در وضعیت حضور افراد در داخل ساختمان می‌تواند‬

‫تمامی محاس��بات بار تهویه مطبوع به صورت دس��تی انجام‬

‫س��اختمان شود‪ .‬جریان‌های گرمایی متغیر با زمان موجب به‬

‫چندین و چند باره محاسبات‪ ،‬طراح قادر بود به درک صحیحی‬

‫بر مبنای دوره زمانی ساالنه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫منجر به ایجاد پیچیدگی‌های زیادی در محاس��بات بار داخل‬ ‫وجود آمدن بارهای متغیر با زمان می‌ش��وند‪ .‬مقادیر نسبی و‬ ‫الگوی جریان‌های گرمایی منجر به تعیین الگوی بار مخصوص‬ ‫به هر ساختمان می‌شود که به عواملی از قبیل وضعیت حضور‬

‫افراد در داخل س��اختمان و چگونگی تابش خورشید بستگی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬به طور کلی برای تعیین الگوی بار یک ساختمان‬

‫ساختمان امری ضروری است‪.‬‬

‫کامپیوتری را مورد استفاده قرار دهد‪ .‬تا سال ‪ 1960‬میالدی‬

‫می‌ش��د‪ .‬مزیت عمده محاس��بات دس��تی آن بود که با تکرار‬

‫از وضعیت ساختمان دست پیدا کند‪.‬‬

‫امروزه این محاس��بات طوالنی و زمان‌بر‪ ،‬با اس��تفاده از‬

‫کامپیوتر در مدت زمان بس��یار کوتاهی انجام می‌ش��وند و به‬ ‫همین دلیل است که راه برای ب ‌ه کارگیری روش‌های تحلیلی‬ ‫پیچیده‌تر هموار شده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬هنوز هم الزم است‬

‫تا طراح پیش از استفاده از نتایج برنامه‌های کامپیوتری‪ ،‬کلیات‬ ‫مساله را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد‪ .‬در این مرحله باید‬

‫فرآیندهای گرمایش��ی و سرمایشی از دیدگاه تئوری مشابه‬

‫متغیرهای مختلفی که در محاسبات بار نقش دارند‪ ،‬تاثیر هر‬

‫اس��تفاده کرد‪ .‬ولی در عمل برای انجام محاسبات گرمایشی‬

‫نیز مورد توجه قرار گیرند‪ .‬طراح همچنین باید‪ ،‬نتایج ب ‌ه دست‬

‫با یکدیگر هس��تند و برای تحلیل آن‌ها می‌ت��وان از یک روش‬

‫می‌توان از تعدادی فرض س��اد ‌ه کننده اس��تفاده کرد‪ .‬این در‬

‫حالی اس��ت که برای انجام محاس��بات سرمایشی روش‌های‬ ‫دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫یک از آن‌ها به صورت مس��تقل و تاثیر هر یک بر سایر عوامل‬

‫آمده را به دقت مستند نموده و روش محاسبه را در مستندات‬ ‫موجود قید نماید‪ .‬مقایس��ه نتایج کامپیوتری با محاس��بات‬ ‫دس��تی و تقریبی‪ ،‬روش بسیار خوبی برای کسب اطمینان از‬

‫به طور کلی در محاسبات گرمایشی‪ ،‬بدترین شرایط ممکن‬

‫صحت محاس��بات است‪ .‬از آنجا که فروش��ندگان نرم‌افزارها‬

‫ترتیب که فرض می‌شود بهره گرمایی ناشی از تابش خورشید‪،‬‬

‫این مسوولیت متوجه طراح سیستم تهویه مطبوع است و وی‬

‫به عنوان فرض ساده‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬به این‬ ‫بهره‌های داخلی و ذخیره گرمایی در داخل س��اختمان وجود‬

‫ن��دارد‪ .‬عالوه بر آن کلیه تلفات گرمایی داخل س��اختمان نیز‬ ‫ب��ه صورت همزمان در نظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬با در نظر گرفتن‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫می‌گرفت تنها در جزییات متفاوت است‪.‬‬

‫بدون بازنگری و تحلیل ش��خصی‪ ،‬نتایج حاصل از برنامه‌های‬

‫و به دست آوردن مقدار حداکثر آن‪ ،‬تحلیل ساعت به ساعت بار‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪128 /‬‬

‫محاس��به بار گرمایشی با روش‌های پیشینی که در کتاب‌های‬

‫فرضیات س��اده‌کننده فوق‪ ،‬محاسبه بار گرمایشی ساختمان‬

‫به محاس��به ‪ UAΔt‬کاهش پیدا می‌کند‌‪ .‬روش محاس��به بار‬ ‫گرمایش��ی در این فصل مبتنی بر فرضیات یاد شده است که‬

‫معموال مسوولیت صحت محاسبات را قبول نمی‌کنند‪ ،‬تمامی‬

‫باید با تجربه و دانش خود مسیر صحیح را تشخیص دهد‪.‬‬

‫از آنجا که برنامه‌های کامپیوتری و محاسبه بار تنوع بسیار‬

‫زیادی دارند‪ ،‬بررس��ی کلی ساختار و روش‌های مورد استفاده‬

‫در آن‌ها چندان ساده نیس��ت‪ .‬در برنامه‌های ساده‌تر معموال‬ ‫از همان روش‌های دس��تی و با استفاده از مجموعه اطالعات‬ ‫آب و هوایی کامل‌تر اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬ضمن آن که در این‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


88847796 :‫تلفن‬

‫بوران تهویه‬

66903533 :‫تلفن‬

‫مهکوه تهویه‬

22921800 :‫تلفن‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

HVAC Applications. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 8. Carrier. Engineering Guide for Altitude Effects (592-016). Syracuse, NY: Carrier Corporation. USDOE. 2005. Building Energy Software Tools Directory (Web site). U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, Building Technologies Program. www.eere.energy.gov/buildings/ tools_directory/.

‫نرم‌افزارها س��رعت محاس��بات بسیار بیش��تر از زمانی است‬

:‫پی‌نوشت‬

‫ در هر صورت طراح باید به‬.‫یکدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد‬

88444209 :‫تلفن‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫؛ گرم��ای محس��وس را می‌ت��وان به صورت‬Sensible load -4 ‫ اثر‬،‫گرمای��ی تعریف کرد که اگر به ماده‌ای داده یا از آن گرفته ش��ود‬ ‫ یعنی تغییر دمایی در آن ایجاد کند که‬،‫محسوسی در ماده ایجاد کند‬ .)‫به وسیله دماسنج قابل اندازه‌گیری باشد (مترجم‬ ‫؛ مق��دار گرمای��ی اس��ت ک��ه وقت��ی ماده‌ای‬Latent load -5 ‫ب��دون تغییر دما دچار تغییر حالت می‌‌ش��ود آزاد و یا جذب می‌کند‬ .)‫(مترجم‬

6- External loads 7- Internal loads 8- Space loads 9- Infiltration 10- Block load 11- Refrigeration load 12- Coincident load 13- Design load 14- Diversified load 15- Dynamic load 16- Instantaneous load 17- Peak load 18- Crack method 19- Stack effect 20- Velocity pressure

88614798-9 :‫تلفن‬

0912 - 3185391 :‫تلفن‬

‫سپهر ساطع‬

‫ انگلستان‬HydroPath ‫نماینده انحصاری‬

‫سبالن هیدروشیمی‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

88739880 :‫تلفن‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫هواسپاس‬

1- Heating load 2- Heat gain 3- Thermostatic control

.)‫ است (مترجم‬Blow-through ‫ منظور سیستم‌های‬-21 .)‫ است (مترجم‬Draw-through ‫ منظور سیستم‌های‬-22

23- Multi-zone systems 24- Dual-duct systems

‫∗ از این نویس�نده تاکنون هفده عنوان کتاب در قالب ترجمه و‬ ‫تالیف توس�ط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه‬ .‫است‬ 9-8

‫ در‬.‫که طراح به صورت دس��تی محاس��بات را انجام می‌دهد‬ ‫برنامه‌های پیچیده‌تر از روش‌های محاسباتی استفاده می‌شود‬

‫که هیچ ارتباطی به روش‌های محاسبه دستی ندارند و در آن‌ها‬

‫ ساعت در طول سال و با استفاده‬8760 ‫محاسبات بر مبنای‬ .‫از اطالع��ات آب و هوایی نمونه در تمام طول انجام می‌گیرد‬

،‫ تجهیزات‬،‫در شبیه‌سازی انرژی نیز معموال فضای پیرامونی‬

‫پارامتره��ای موثر بر عملکرد سیس��تم و تاثیر متقابل آن‌ها بر‬ ‫خوبی آگاهی داشته باشد که نرم‌افزار مورد استفاده وی دقیقا‬

‫بر چه مبنایی طراحی شده و چه قابلیت‌ها و محدودیت‌هایی‬ .‫دارد‬

‫منابع‬

1. ASHRAE. 2004a. ANSI/ASHRAE Standard 552004, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 2. ASHRAE. 2004b. 2004 ASHRAE Handbook— HVAC Systems and Equipment. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 3. ASHRAE. 2005. 2005 ASHRAE Handbook— Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 4. ASHRAE. 2007a. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2007, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 5. ASHRAE. 2007b. ANSI/ASHRAE Standard 62.2-2007, Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc. 6. ASHRAE. 2007c. ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers, Inc. 7. ASHRAE. 2007d. 2007 ASHRAE Handbook—


‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫مبردها (‪)1‬‬ ‫‪ASHRAE Fundamentals HANDBOOK 2005 − Chapter 19‬‬

‫«ماده مبرد» در واقع همان س��یال عامل مورد استفاده‬

‫انتقال حرارت نیز در ارتباط نیستند‪ .‬پایداری شیمیایی تحت‬

‫حرارتی است که به واسطه فرآیندهایی مانند تبخیر یا تقطیر‪،‬‬

‫یک ماده مبرد به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬در برخی از کدهای ایمنی‬

‫در سیستم‌های تهویه مطبوع‪ ،‬سیستم‌های تبرید و پمپ‌های‬ ‫گرم��ا را از منطقه‌ایی مانند فضای داخل س��اختمان دریافت‬

‫و آن را ب��ه منطق��ه‌ای دیگ��ر مانند فضای خارج س��اختمان‬ ‫منتق��ل می‌کنند‪ .‬در هر دو نوع سیس��تم‌های تبرید جذبی و‬

‫شرایط متداول کاربری یکی از اولین و اساسی‌ترین مشخصات‬ ‫برای کاربردهای خاص‪ ،‬استفاده از مبردهای غیرقابل اشتعال‬

‫در سیستم‌ها به عنوان یک ضرورت بی‌قید و شرط مطرح شده‬

‫اس��ت‪ .‬هزینه اولیه مبرد‪ ،‬موجود بودن و در دس��ترس بودن‬

‫سیستم‌های تبرید تراکمی‪ ،‬ماده مبرد دچار تغییر فاز می‌شود‪.‬‬

‫مبرد‪ ،‬بازدهی کمپرسور در هنگام استفاده از یک مبرد خاص‬

‫مبنای چرخه گازی کار می‌کنند‪ ،‬اساس��ا ب��ا تغییر فاز مبرد‬

‫برای روان‌کاری و تجهیزات مورد استفاده در سیستم از دیگر‬

‫اما در سیس��تم‌هایی که با استفاده از سیاالتی مانند هوا و بر‬ ‫سروکار نخواهیم داشت‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتری درباره‬

‫چرخه‌ه��ای تبرید می‌توانید به فص��ل اول از کتاب راهنمای‬

‫‪ ASHRAE Fundamentals 2005‬مراجع��ه کنید‪ .‬یکی از‬

‫تاثیرگذارترین عوامل موثر بر طراحی تجهیزات تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫نوع و خواص مبرد مورد اس��تفاده در آن‌هاس��ت‪ .‬در جداول‬

‫(‪ )1‬و (‪ ،)2‬مش��خصات مبردهای استاندارد مورد استفاده در‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‪ ،‬دسته‌بندی آن‌ها به لحاظ ایمنی‬

‫و سازگاری آن با کمپرس��ور و سازگاری با مواد مورد استفاده‬

‫ویژگی‌هایی به شمار می‌رود که ماده مبرد باید داشته باشد‪.‬‬

‫نش��ت مبردها‪ ،‬انتشار آن‌ها در جو و تاثیر آن‌ها بر محیط‬

‫زیس��ت نیز یک��ی دیگر از مالحظات مهمی اس��ت که باید در‬

‫هن��گام انتخاب یک ماده مبرد مورد توجه قرار گیرد‪ .‬از اوایل‬ ‫سال ‪ ،1930‬کلروفلوروکربن‌ها یا ‪CFC‬ها به دلیل مشخصات‬

‫مناس��بی که به لحاظ عملکردی و ایمنی داشتند در بسیاری‬ ‫از سیستم‌ها به عنوان ماده مبرد مورد استفاده قرار گرفته‌اند‪.‬‬

‫به همراه برخی از خواص آن‌ها ارائه ش��ده است‪ .‬اطالعات یاد‬

‫البت��ه تولید این نوع مبردها در کش��ورهای توس��عه یافته به‬

‫انتخ��اب مبردها در واقع مس��تلزم برقراری یک مصالحه‬

‫(‪ .)UNEP 2003‬به اس��تثنای برخی کاربردهای خاص یا در‬

‫این خواص در تضاد با یکدیگر نیز هس��تند‪ .‬ماده مبرد اساسا‬

‫می‌شود‪ ،‬به‌کارگیری این مبردها در کشورهای در حال توسعه‬

‫شده تماما از استاندارد ‪ ASHRAE 34‬استخراج شده است‪.‬‬

‫می��ان خواص ترموفیزیکی مختلفی اس��ت که گاهی برخی از‬ ‫باید گستره وس��یعی از خواص و ویژگی‌های موردنیاز را تحت‬

‫پوش��ش قرار دهد که همگی آن‌ها لزوما با قابلیت مبرد برای‬

‫دلی��ل تاثیر مخرب آن‌ها روی الیه ازن متوقف ش��ده اس��ت‬

‫کاربردهایی ک��ه از این مبردها به عنوان ماده خام اس��تفاده‬ ‫نیز تا سال ‪ 2010‬به طور کامل متوقف خواهد شد‪.‬‬

‫تحقیقات نش��ان داده اس��ت که هیدروکلروفلوروکربن‌ها‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫توسعه یافته باید تا سال ‪ 2030‬و در کشورهای در حال توسعه‬

‫(‪ .)UNEP 2003‬ضم��ن آن که این مواد بس��یاری از خواص‬

‫جرم مولکولی کمی دارند در ارتباط است‪.‬‬

‫اس��ت که این مبردها به عنوان یکی از جایگزین‌های مناسب‬

‫رس��انایی بر عملکرد مبدل‌های حرارتی و وضعیت لوله‌کشی‬

‫مطل��وب ‪CFC‬ها و ‪HCFC‬ها را نی��ز دارند‪ .‬به همین جهت‬ ‫برای مبردهای ‪ CFC‬و ‪ HCFC‬مطرح هس��تند‪ .‬البته ‪HFC‬‬

‫ها نیز به لحاظ زیس��ت‌محیطی مش��کالتی را به همراه دارند‬

‫تخریب بیش��تر محیط زیس��ت‪ ،‬قوانین و مقرراتی مختلفی را‬ ‫در قالب طرح‌های الزام‌آور‪ ،‬طرح‌های پیشنهادی و برنامه‌های‬

‫داوطلبانه تهیه کنند‪.‬‬

‫گرم��ای نهان تبخیر یک��ی دیگر از خواص مهمی اس��ت‬

‫است‪ ،‬گرمای نهان تقریبا یکسانی نیز دارند‪ .‬از آنجا که میزان‬

‫کاربردهای مختلف از مبردهای مختلفی اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه این مقاله مش��خصات پایه مبردهای مختلف را مورد‬

‫بررس��ی قرار می‌دهیم‪ .‬در فصل بیس��تم از کت��اب راهنمای‬

‫‪ ASHRAE Fundamentals 2005‬نیز خواص ترموفیزیکی‬

‫مبردهای مختلف فهرست شده است‪.‬‬

‫حذف تدریجی مبردها‬

‫پس از آن که مش��خص شد مبردهای ‪ CFC‬و ‪ HCFC‬و‬ ‫‪11-10‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫جابه‌جایی کمپرسور بر مبنای تحلیل حجمی تعیین می‌شود‪،‬‬

‫ی��اد ش��ده را ارض��ا نمی‌کند‪ .‬ب��ه همین دلیل اس��ت که در‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫طور تقریبی‪ ،‬س��یاالتی که دمای ج��وش آن‌ها نزدیک به هم‬

‫واقعی��ت آن اس��ت ک��ه هی��چ س��یالی تمام��ی خواص‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫ک��ه در هنگام انتخاب مبردها باید م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬به‬

‫مطلوب‌تر است‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫در تالش هس��تند تا به منظور کنترل اوض��اع و جلوگیری از‬

‫حرارت رس��انایی یک مبرد بیشتر و ویسکوزیته آن کمتر باشد‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫(‪ .)UN 1994‬کشورهای مختلف‪ ،‬انجمن‌ها و نهادهای ذیربط‬

‫سیستم تاثیرگذار اس��ت‪ .‬به طور کلی‪ ،‬هرچه قابلیت انتقال‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫ک��ه از آن جمله می‌توان به گرم ش��دن کره زمین اش��اره کرد‬

‫خواص جابه‌جایی مانند ویسکوزیته و قابلیت انتقال حرارت‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫می‌رسد‪ .‬این خاصیت با سیاالتی که ساختار مولکولی ساده و‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫هیدروفلوروکربن‌ها یا ‪HFC‬ها الیه ازن را تخریب نمی‌کنند‬

‫از سیاالت با ظرفیت گرمایی بخار پایین به حداکثر مقدار خود‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫باید تا سال ‪ 2040‬به طور کامل متوقف شود‪.‬‬

‫می‌کند‪ .‬بازده یک چرخه تراکم بخار تئوری در صورت استفاده‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫‪HCFC‬ها و استفاده از آن‌ها به عنوان ماده مبرد در کشورهای‬

‫گرمای نهان بین س��یاالت مختلف در گس��تره وسیعی تغییر‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫(‪ .)UNEP 2003‬طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‪ ،‬تولید‬

‫یکدیگر اس��ت تقریبا یکس��ان خواهد بود‪ .‬از دیدگاه جرمی‪،‬‬

‫تاثی��ر مخ��رب این مواد بر الی��ه ازن کمتر از ‪CFC‬ها اس��ت‬

‫تاثیر سرمایش��ی مبردهایی که دمای ج��وش آن‌ها نزدیک به‬

‫هواسپاس‬

‫ی��ا ‪HCFC‬ها نی��ز موجب تخریب الی��ه ازن می‌ش��وند‪ ،‬اما‬

‫در صورت استفاده از یک کمپرسور مشخص در شرایط ثابت‪،‬‬


‫جدول (‪ )1‬مشخصات مبردها و دسته‌بندی آن‌ها از نظر ایمنی‬ ‫شماره‬ ‫مبرد نام شیمیایی‬

‫الف‪ ،‬ب‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•معماری و حریق‬

‫•آکوستیک‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫•طراحی آشپزخانه‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پاید‌ار د‌اریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫•محوطه‌سازی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪200 /‬‬

‫‪11‬‬

‫تری‌کلر ‌و فلورو متان‬

‫‪12‬‬

‫دی‌کلرو دی‌فلورو متان‬

‫‪ 12B1‬برومو کلرو دی‌فلورو متان‬ ‫‪13‬‬

‫کلرو تری‌فلورو متان‬

‫‪14‬‬

‫تترا فلورو متان (تترا فلورید کربن)‬

‫نوشته‪ :‬جاناتان پوره‬

‫•رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫‪CBrClF2‬‬ ‫‪CClF3‬‬ ‫‪CF4‬‬

‫‪21‬‬

‫دی‌کلرو فلورو متان‬

‫‪22‬‬

‫کلرو دی‌فلورو متان‬

‫‪23‬‬

‫تری‌فلورو متان‬

‫‪30‬‬

‫دی‌کلرو متان (کلرید متیلن)‬

‫‪31‬‬

‫کلرو فلورو متان‬

‫‪CH2Cl2‬‬

‫‪32‬‬

‫دی‌فلورو متان (فلورید متیلن)‬

‫‪40‬‬

‫کلرو متان (کلرید متیل)‬

‫‪CH2F2‬‬

‫‪41‬‬

‫فلورو متان (فلورید متیل)‬

‫‪50‬‬

‫متان‬

‫‪CH3F‬‬

‫‪CHCl2F‬‬ ‫‪CHF3‬‬

‫‪CH2ClF‬‬ ‫‪CH3Cl‬‬ ‫‪CH4‬‬

‫‪137.4‬‬

‫‪75‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪120.9‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪165.4‬‬

‫‪25‬‬

‫‪104.5‬‬

‫‪-115‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪88.0‬‬

‫‪-198‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪102.9‬‬

‫‪48‬‬

‫‪B1‬‬

‫‪86.5‬‬

‫‪-41‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪70.0‬‬

‫‪-116‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪84.9‬‬

‫‪104‬‬

‫‪B2‬‬

‫‪68.5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪52.0‬‬

‫‪-62‬‬

‫‪50.4‬‬

‫‪-12‬‬

‫‪34.0‬‬

‫‪-78108‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪-259‬‬

‫‪A2‬‬ ‫‪B2‬‬ ‫‪A3‬‬

‫مبردهای سری اتان‪:‬‬ ‫‪ 113‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬دو تری‌کلرو یک‪ ،‬دو‪ ،‬دو تری‌فلورو اتان‬ ‫‪ 114‬یک و دو دی‌کلرو یک‪ ،‬یک‪ ،‬دو و دو تترا فلورو اتان‬

‫‪CCl2FCClF2‬‬

‫‪CClF2CClF2‬‬

‫‪ 115‬کلرو پنتا فلورو اتان‬

‫‪CClF2CF3‬‬

‫‪ 123‬دو و دو دی‌کلرو‪ ،‬یک‪ ،‬یک و یک تری‌فلورو اتان‬

‫‪CHCl2CF3‬‬

‫‪ 124‬دو کلورو‪ ،‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬یک و دو تترا فلورو اتان‬ ‫‪ 125‬پنتا فلورو اتان‬

‫‪CF3CF3‬‬

‫‪CHClFCF3‬‬ ‫‪CHF2CF3‬‬

‫‪ 134a‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬یک و دو تترا فلورو اتان‬

‫‪CH2FCF3‬‬

‫‪ 142b‬یک کلرو‪ ،‬یک و یک دی‌فلورو اتان‬

‫‪CH3CClF2‬‬

‫‪ 152a‬یک و یک دی‌فلورو اتان‬

‫‪CH3CHF2‬‬

‫‪ 141b‬یک و یک دی‌کلرو یک فلورو اتان‬

‫‪CH3Cl2F‬‬

‫‪ 143a‬یک‪ ،‬یک و یک تری‌فلورو اتان‬

‫‪CH3CF3‬‬

‫‪ 170‬اتان‬

‫‪CH3CH3‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪187.4‬‬

‫‪118‬‬

‫‪170.9‬‬

‫‪38‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪154.5‬‬

‫‪-38‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪138.0‬‬

‫‪-109‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪153.0‬‬

‫‪81‬‬

‫‪B1‬‬

‫‪136.5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪120.0‬‬

‫‪-56‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪102.0‬‬

‫‪-15‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪117.0‬‬

‫‪90‬‬

‫‪100.5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪84.0‬‬

‫‪-53‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪66.0‬‬

‫‪-13‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪30.0‬‬

‫‪-128‬‬

‫‪A3‬‬

‫مبردهای سری اتر‪:‬‬ ‫‪ E170‬دی‌متیل‌اتر‬

‫‪CH3OCH3‬‬

‫‪ 218‬اکتا فلورو پروپان‬

‫‪CF3CF2CF3‬‬

‫‪46.0‬‬

‫‪-13‬‬

‫‪A3‬‬

‫مبردهای سری پروپان‪:‬‬

‫‪ 245a‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬سه و سه پنتا فلورو پروپان‬ ‫‪ 290‬پروپان‬

‫‪CF3CH2CF3‬‬

‫‪CF3CH2CHF2‬‬ ‫‪CH3CH2CH3‬‬

‫‪188.0‬‬

‫‪-35‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪152.0‬‬

‫‪29‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪134.0‬‬

‫‪59‬‬

‫‪B1‬‬

‫‪-44‬‬

‫‪A3‬‬

‫‪44.0‬‬

‫ترکیبات آلی حلقوی (برای آگاهی از مشخصات ترکیب این نوع مبردها به جدول (‪ )2‬مراجعه کنید‪:).‬‬ ‫‪ C318‬اکتا فلورو سیکلو بوتان‬

‫‪-(CF2)4-‬‬

‫‪200.0‬‬

‫‪21‬‬

‫‪A1‬‬

‫سایر ترکیبات آلی‬ ‫هیدروکربن‌ها‪:‬‬ ‫‪ 600‬بوتان‬ ‫‪ 600a‬ایزوبوتان‬

‫•یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫‪CCl3F‬‬

‫‪CCl2F2‬‬

‫‪CHClF2‬‬

‫‪ 236fa‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬یک‪ ،‬سه‪ ،‬سه و سه هگزا فلورو پروپان‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬سارا گلچین‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫فرمول شیمیایی‬

‫الف‬

‫جرم مولکولی‬

‫الف‬

‫مبردهای سری متان‪:‬‬

‫‪ 116‬هگزا فلورو اتان‬ ‫نوشته‪ :‬هلن داالس‬ ‫میتل لیتل‌وود‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫دمای جوش نرمال‬ ‫(˚‪)F‬‬

‫الف‬

‫گروه‬ ‫ایمنی‬

‫‪CH3CH2CH2CH3‬‬ ‫‪CH(CH3)2CH3‬‬

‫‪58.1‬‬

‫‪31‬‬

‫‪A3‬‬

‫‪58.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪A3‬‬

‫ترکیبات اکسیژن‪:‬‬ ‫‪ 610‬اتیل اتر‬ ‫‪ 611‬متیل فورمات‬

‫‪CH3CH2OCH2CH3‬‬ ‫‪HCOOCH3‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫‪74.1‬‬

‫‪94‬‬

‫‪60.0‬‬

‫‪89‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬

‫‪B2‬‬


‫فرمول شیمیایی‬

‫الف‬

‫الف‪ ،‬ب‬

‫جرم مولکولی‬

‫الف‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫شماره‬ ‫مبرد نام شیمیایی‬

‫دمای جوش نرمال‬ ‫(˚‪)F‬‬

‫الف‬

‫گروه‬ ‫ایمنی‬

‫بوران تهویه‬

‫ادامه‌ی جدول (‪ )1‬مشخصات مبردها و دسته‌بندی آن‌ها از نظر ایمنی‬

‫ترکیبات گوگرد‪:‬‬ ‫تحقیقات درباره این نوع مبردها هنوز به انجام نرسیده است‪.‬‬ ‫ترکیبات نیتروژن‪:‬‬ ‫‪ 631‬اتیل‌آمین‬

‫)‪CH3CH2(NH2‬‬

‫‪ 702‬هیدروژن‬

‫‪H2‬‬

‫‪45.1‬‬

‫‪62‬‬

‫ترکیبات غیرآلی‪:‬‬

‫‪ 717‬آمونیاک‬

‫‪NH3‬‬

‫‪17.0‬‬

‫‪-28‬‬

‫‪B2‬‬

‫‪ 720‬نئون‬

‫‪Ne‬‬

‫‪ 728‬نیتروژن‬

‫‪N2‬‬

‫‪ 718‬آب‬

‫‪O2‬‬

‫‪ 732‬اکسیژن‬

‫‪Ar‬‬

‫‪ 740‬آرگون‬

‫‪CO2‬‬

‫‪ 744‬دی‌اکسیدکربن‬

‫‪N2O‬‬

‫‪ 744A‬اکسید نیتروژن‬

‫‪SO2‬‬

‫‪ 764‬دی‌اکسیدگوگرد‬

‫‪18.0‬‬

‫‪212‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪20.2‬‬

‫‪-411‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪28.1‬‬

‫‪-320‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪32.0‬‬

‫‪-297‬‬

‫‪39.9‬‬

‫‪-303‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪44.0‬‬

‫‪-109‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪44.0‬‬

‫‪-129‬‬

‫‪64.1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪B1‬‬

‫‪28.1‬‬

‫‪-155‬‬

‫‪A3‬‬

‫‪42.1‬‬

‫‪-54‬‬

‫‪A3‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫‪ 704‬هلیوم‬

‫‪He‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪-452‬‬

‫‪A1‬‬

‫‪H2O‬‬

‫‪2.0‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‪-423‬‬

‫‪A3‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫‪ 630‬متیل‌آمین‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪CH3NH2‬‬

‫‪31.1‬‬

‫‪20‬‬

‫ترکیبات آلی اشباع نشده‪:‬‬ ‫‪CH2=CH2‬‬

‫‪ 1150‬اتین (اتیلن)‬ ‫‪ 1270‬پروپان (پروپیلن)‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫الف‪ .‬نام شیمیایی‪ ،‬فرمول شیمیایی‪ ،‬جرم مولکولی و دمای جوش نرمال تنها بخشی از اطالعات ارائه شده در این استاندارد است‪.‬‬ ‫ب‪ .‬در این ستون ابتدا نام شیمیایی و سپس نام مرسوم ماده در داخل پرانتز آمده است‪.‬‬

‫جدول (‪ )2‬مشخصات مبردهای ترکیبی و دسته‌بندی آن‌ها از نظر ایمنی‬

‫‪402A‬‬

‫)‪R-125/290/22 (60.0/2.0/38.0‬‬

‫)‪(±2/±0.1,-1I±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪402B‬‬

‫)‪R-125/290/22 (38.0/2.0/60.0‬‬

‫)‪(±2/±0.1,-1I±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪403A‬‬

‫)‪R-290/22/218 (5.0/75.0/20.0‬‬

‫)‪( +0.2,-2/±2/±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪403B‬‬

‫)‪R-290/22/218 (5.0/56.0/39.0‬‬

‫)‪( +0.2,-2/±2/±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪404A‬‬

‫)‪R-125/143a/134a (44.0/52.0/4.0‬‬

‫)‪(±2/±11±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪405A‬‬

‫)‪R-22/152a/142b/C318 (45.0/7.0/5.5/42.5‬‬

‫‪406A‬‬

‫)‪R-22/600a/142b (55.0/4.0/41.0‬‬

‫)‪(±2/±11±11±2‬‬ ‫)‪(±2/±1I±1‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪407A‬‬

‫)‪R-32/125/134a (20.0/40.0/40.0‬‬

‫)‪(±2/±2/±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪407B‬‬

‫)‪R-32/125/134a (10.0/70.0/20.0‬‬

‫)‪(±2/±2/±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪408A‬‬

‫)‪R-125-143a-22 (7.0/46.0/47.0‬‬

‫)‪(±2/±11±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪13-12‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪407E‬‬

‫)‪R-32/125/134a (25.0115.0/60.0‬‬

‫)‪(±2,±2,±2‬‬

‫‪Al‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫‪407D‬‬

‫)‪R-32/125/134a (15.0115.0/70.0‬‬

‫)‪(±2/±2/±2‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪407C‬‬

‫)‪R-32/125/134a (23.0/25.0/52.0‬‬

‫)‪(±2/±2/±2‬‬

‫‪Al‬‬ ‫‪Al‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫‪401C‬‬

‫)‪R-22/152a/124 (33.0115.0/52.0‬‬

‫)‪(±2/+0.5,-1.5/±1‬‬

‫‪Al‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪401B‬‬

‫)‪R-22/152a/124 (61.0/11.0/28.0‬‬

‫)‪(±2/+0.5,-1.5/±1‬‬

‫‪Al‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫‪401A‬‬

‫)‪R-22/152a/124 (53.0/13.0/34.0‬‬

‫)‪(±2/+0.5,-1.5/±1‬‬

‫‪Al‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪400‬‬

‫)‪R-12/114 (must be specified‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مواد زئوتروپ‬ ‫‪none‬‬

‫‪Al‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫شماره مبرد‬

‫ترکیب (درصد جرمی)‬

‫الف‬

‫تلرانس‌های ترکیب‬

‫جرم‬ ‫دمای آزئوتروپ‬ ‫مولکولی‬ ‫)‪(˚F‬‬

‫الف‬

‫نقطه جوش نرمال گروه‬ ‫ایمنی‬ ‫)‪(˚F‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫‪ANSI/ASHRAE Standard 34-2004‬‬

‫هواسپاس‬

‫منبع ‪:‬‬

‫‪CH3CH=CH2‬‬


‫ادامه‌ی جدول (‪ )2‬مشخصات مبردهای ترکیبی و دسته‌بندی آن‌ها از نظر ایمنی‬ ‫شماره مبرد‬ ‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬پتر فاست‬

‫•طراحی معماری‬

‫نوشته‪ :‬ایلیا میکلسون‬

‫•روابط محاسباتی سازه‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫•مبانی طراحی هتل‬

‫نوشته‪ :‬فرد السون و جان السون‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پایدار داریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫•برق‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫ترجمه‪ :‬بامد‌اد فتوحی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫ترکیب (درصد جرمی)‬

‫الف‬

‫تلرانس‌های ترکیب‬

‫جرم‬ ‫دمای آزئوتروپ‬ ‫مولکولی‬ ‫)‪(˚F‬‬

‫الف‬

‫نقطه جوش نرمال گروه‬ ‫ایمنی‬ ‫)‪(˚F‬‬

‫‪409A‬‬

‫)‪R-22/124/142b (60.0/25.0115.0‬‬

‫)‪(±2/±2/±1‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪409B‬‬

‫)‪R-22/124/142b (65.0/25.0/10.0‬‬

‫)‪(±2/±2/±1‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪410A‬‬

‫)‪R-32/125 (50.0/50.0‬‬

‫)‪(+0.5,-1.5/+ 1.5,-0.5‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪410B‬‬

‫)‪R-32/125 (45.0/55.0‬‬

‫)‪(±1I±1‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪411A‬‬

‫)‪R-1270/22/152a (1.5/87.5/11.0‬‬

‫)‪( +0,-1I+2,-D/+0,-1‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪411B‬‬

‫)‪R-1270/22/152a (3.0/94.0/3.0‬‬

‫)‪( +0,-1I+2,-D/+0,-1‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪412A‬‬

‫)‪R-22/218/142b (70.0/5.0125.0‬‬

‫)‪(±2/±1I±1‬‬

‫‪A2‬‬ ‫‪A2‬‬

‫‪413A‬‬

‫)‪R-218/134a/600a (9.0/88.0/3.0‬‬

‫‪414A‬‬

‫)‪(±2/±2/±0.5/±0.5,-1 ) R-22/124/600a/142b (51.0/28.5/4.0/16.5‬‬

‫‪Al‬‬

‫)‪(±1I±2/±0,-1‬‬

‫‪414B‬‬

‫)‪R-22/124/600a/142b (50.0/39.0/1.5/9.5‬‬

‫) ‪(±2/±2/±0.5/±0.5,-1‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪415A‬‬

‫)‪R-22/152a (82.0/18.0‬‬

‫)‪(±1I±1‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪415B‬‬

‫)‪R-22/152a (25.0/75.0‬‬

‫)‪(±1I±1‬‬

‫‪A2‬‬

‫‪416A‬‬

‫)‪R-134a/124/600 (59.0/39.5/1.5‬‬

‫‪(+0.5,-11+ 1 ,-0.5/+‬‬ ‫)‪1,-0.2‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪417A‬‬

‫)‪R-125/134a/600 (46.6/50.0/3.4‬‬

‫‪418A‬‬

‫)‪R-290/22/152a (1.5/96.0/2.5‬‬

‫‪419A‬‬

‫)‪R-125/134a/E170 (77.0/19.0/4.0‬‬

‫‪420A‬‬

‫)‪R-134a/142b (88.0/12.0‬‬

‫)‪(±1I±1I±0.1,-0.4‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪(±0.5/±1I±0.5‬‬

‫‪A2‬‬

‫)‪(±1I±1I±1‬‬

‫‪A2‬‬

‫)‪(±1,-0,+0,-1‬‬

‫‪Al‬‬

‫مواد آزئوتروپ‬

‫ب‬

‫‪500‬‬

‫)‪R-12/152a (73.8/26.2‬‬

‫‪32‬‬

‫‪99.3‬‬

‫‪-27‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪501‬‬

‫پ)‪R-22/12 (75.0/25.0‬‬

‫‪-42‬‬

‫‪93.1‬‬

‫‪-42‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪502‬‬

‫)‪R-22/115 (48.8/51.2‬‬

‫‪66‬‬

‫‪112.0‬‬

‫‪-49‬‬

‫‪503‬‬

‫)‪R-23/13 (40.1159.9‬‬

‫‪126‬‬

‫‪87.5‬‬

‫‪-126‬‬

‫‪504‬‬

‫)‪R-32/115 (48.2/51.8‬‬

‫‪63‬‬

‫‪79.2‬‬

‫‪-71‬‬

‫‪103.5‬‬

‫‪-22‬‬

‫‪93.7‬‬

‫‪10‬‬

‫ت‪R-125/143a (50.0/50.0) 507A‬‬

‫‪-40‬‬

‫‪98.9‬‬

‫‪-52.1‬‬

‫‪Al‬‬

‫ت‪R-23/116 (39.0/61.0) 508A‬‬

‫‪-122‬‬

‫‪100.1‬‬

‫‪-122‬‬

‫‪Al‬‬

‫)‪R-23/116 (46.0/54.0‬‬

‫‪-50.1‬‬

‫‪95.4‬‬

‫‪-126.9‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪32‬‬

‫‪124.0‬‬

‫‪-53‬‬

‫‪Al‬‬

‫‪505‬‬

‫پ‬

‫)‪R-12/31 (78.0/22.0‬‬

‫‪239‬‬

‫‪506‬‬

‫)‪R-311114 (55.1144.9‬‬

‫‪64‬‬

‫‪508B‬‬

‫ت‪R-22/218 (44.0/56.0) 509A‬‬

‫‪Al‬‬

‫منبع‪2004-ANSI/ASHRAE Standard 34 :‬‬ ‫الف‪ .‬جرم مولکولی و دمای جوش در این استاندارد مورد اشاره قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اجزای تشکیل‌دهنده مبردهای آزئوتروپ در دما و فشاری غیر از دما و فشار شکل‌گیری‪ ،‬تا حدودی از هم جدا می‌شود‪ .‬میزان تفکیک اجزای یاد شده به‬ ‫ساختار و نوع مواد آزئوتروپ بستگی دارد‪.‬‬ ‫پ‪ .‬ترکیب دقیق این ماده کامال مشخص نیست و برای بررسی آن به تحقیقات بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫ت‪ .‬پس از تخصیص نام برای مبردهای سری ‪ R-500‬تا ‪ ،R-509‬مبردهای ‪ R-507، R-508‬و ‪ R-509‬را به صورت ‪ R-507A، R508A‬و ‪ R-509A‬نمایش‬ ‫می‌دهند‪ .‬البته این تغییر برای مبردهای ‪ R-500‬تا ‪ R-506‬اعمال نشده است‪.‬‬

‫برخی دیگر از ترکیبات سنتزی موجب تخریب الیه ازن می‌شوند‪،‬‬

‫این پروتکل اولین بار در شانزدهم سپتامبر سال ‪ 1987‬به امضا‬

‫پروتکل مونترال یک توافق‌نامه بین‌المللی اس��ت که در قالب‬

‫این پروتکل دائما اصالح و بهینه‌سازی شده است و به موجب‬

‫اکثر کشورها موافقت خود را پروتکل مونترال را اعالم کردند‪.‬‬

‫رسید و از اول ژانویه ‪ 1989‬به اجرا درآمد‪ .‬از این تاریخ به بعد‪،‬‬

‫برنامه زیست‌محیطی س��ازمان ملل (‪ )UNEP‬در دستور کار‬

‫آن کشورهای دنیا تعهد دارند تا طبق برنامه زمان‌بندی تهیه‬

‫واردات) و تولید موادی مانند ‪CFC‬ها و ‪HCFC‬ها که موجب‬

‫شامل مبردهای ‪ CFC‬و ‪ HCFC‬اقدام کنند‪ .‬جزییات برنامه‬

‫قرار گرفته است و به موجب آن مصرف (شامل تولید داخلی و‬ ‫تخریب الیه ازن می‌شوند را کنترل می‌کند (‪.)UNEP 2003‬‬

‫ش��ده برای حذف تدریجی تمامی مواد تخریب‌کننده الیه ازن‬

‫حذف تدریجی مبردهای یاد شده شامل حداقل استانداردهای‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫نام شیمایی یا ترکیب مبرد‬ ‫(درصد جرمی)‬

‫شماره‬ ‫مبرد‬

‫فرمول‬ ‫شیمیایی‬

‫‪2005 ASHRAE‬‬ ‫‪Handbook—Fundamentals‬‬ ‫چگالی‬ ‫دمای‬ ‫ضریب شکست‬

‫دمای جوش‬ ‫در فشار دمای انجماد‬ ‫جرم‬ ‫(‪)˚F‬‬ ‫مولکولی ‪14.696˚F‬‬

‫‪ 732‬اکسیژن‬

‫‪°2‬‬

‫‪-181.426‬‬ ‫‪-361.822 -297.328 31.999‬‬ ‫—‬

‫‪50‬‬

‫متان‬

‫‪CF4‬‬ ‫‪C2H6‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪CHF3‬‬ ‫‪CCIF3‬‬

‫تری‌فلورومتان‬ ‫کلرو‌تری‌فلورومتان‬

‫‪CO2‬‬

‫‪ 744‬دی‌اکسیدکربن‬

‫‪R-32/1l5 (48.2/51.8) 504‬‬ ‫‪ 32‬دی‌فلورومتان‬ ‫‪R-32/125 (50/50) 410A‬‬ ‫‪ 125‬پنتافلورواتان‬ ‫‪ 1270‬پروپیلن‬

‫‪154.47‬‬

‫‪-38.092‬‬

‫‪-301.36‬‬

‫—‬

‫‪C4HlO‬‬

‫‪CCIF2CH3‬‬ ‫‪C4Fs‬‬ ‫‪C4HlO‬‬

‫‪58.122‬‬

‫‪58.122‬‬

‫‪31.01‬‬

‫‪100.5‬‬ ‫‪200.03‬‬

‫‪15.53‬‬ ‫‪21.245‬‬

‫‪38.4548 170.92 CCIF2CCIF2‬‬ ‫‪74.6744 137.37‬‬ ‫‪CC13F‬‬

‫‪82.0814 152.93 CHC12CF3‬‬ ‫‪89.69 116.95 CC12FCH3‬‬ ‫‪117.653 187.38 CC12FCCIF2‬‬

‫‪36.39‬‬ ‫‪838.6‬‬

‫‪562.6‬‬ ‫‪26.47‬‬

‫‪31.50‬‬ ‫‪524.7‬‬

‫‪62.9‬‬ ‫‪35.81‬‬

‫‪62.9‬‬

‫‪29.19‬‬ ‫‪711.1‬‬

‫‪26.47‬‬

‫‪676.5‬‬

‫‪28.69‬‬

‫‪31.50‬‬

‫‪1070.0‬‬ ‫‪28.69‬‬

‫‪–114.664‬‬

‫‪4.46‬‬

‫‪87.7604‬‬

‫‪–69.8044e‬‬

‫‪–109.12d‬‬

‫‪.01‬‬

‫‪141.9512‬‬

‫—‬

‫‪–71.851‬‬

‫‪249‬‬

‫‪172.589‬‬

‫‪–214.258‬‬

‫‪–60.9718‬‬

‫‪024‬‬

‫‪160.4444‬‬

‫—‬

‫‪–60.5974‬‬

‫‪585‬‬

‫‪–149.134‬‬

‫‪–54.562‬‬

‫‪0.02‬‬

‫‪–301.36‬‬

‫‪–53.842‬‬

‫‪.08‬‬

‫‪79.0574‬‬ ‫‪83.93‬‬

‫‪–294.07‬‬

‫‪1.3640 (-50)1838.6‬‬ ‫‪13.95‬‬ ‫‪711.1‬‬

‫‪162.8726 -169.258‬‬ ‫—‬ ‫‪159.1106‬‬ ‫‪1.3640 (–50)1‬‬ ‫‪161.6828‬‬ ‫—‬ ‫‪176.2754‬‬ ‫—‬ ‫‪186.8612‬‬ ‫—‬ ‫‪206.015 -305.806‬‬ ‫—‬ ‫‪205.061 -251.356‬‬

‫‪671.5‬‬

‫‪186.8612‬‬

‫)‪1.3397 (–42‬‬

‫‪13.64‬‬

‫‪616.0‬‬

‫‪206.015‬‬

‫‪1.221 (25)2‬‬

‫‪38.27‬‬

‫‪30.91‬‬ ‫‪205.061‬‬ ‫‪723.7‬‬ ‫‪1.325 (16.5) 14.05d‬‬ ‫‪452.5‬‬

‫‪30.91‬‬

‫‪215.762‬‬

‫‪-146.902‬‬

‫—‬

‫‪175.91‬‬

‫‪-250.69‬‬

‫‪233.546‬‬ ‫—‬

‫‪-255.262‬‬ ‫‪-202.774‬‬ ‫‪-39.64‬‬ ‫‪1‬‬

‫—‬

‫‪274.406‬‬ ‫—‬

‫‪278.798‬‬ ‫—‬ ‫‪239.414‬‬

‫)‪1.3514 (–25‬‬

‫‪-216.904‬‬

‫‪-137.47‬‬ ‫‪-166.846‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪305.564‬‬ ‫—‬

‫‪294.224‬‬ ‫‪388.328‬‬

‫)‪1.3562 (–15‬‬

‫‪362.624 -160.87‬‬ ‫)‪1.294 (25‬‬ ‫‪404.258 2 -153.94‬‬ ‫)‪1.362 (25‬‬ ‫‪417.308 -33.196‬‬ ‫‪32.018‬‬

‫—‬

‫‪705.11‬‬ ‫—‬

‫‪30.23‬‬

‫‪452.5‬‬

‫‪604.6‬‬ ‫‪32.70‬‬ ‫‪1643.7‬‬

‫‪38.27‬‬

‫—‬

‫‪–247.234‬‬

‫‪1.221 (25)2‬‬

‫‪–169.258‬‬ ‫—‬

‫—‬ ‫—‬

‫—‬ ‫‪–305.806‬‬

‫‪–43.762‬‬

‫‪–251.356‬‬

‫‪270.05‬‬ ‫‪213.908‬‬

‫‪–153.94‬‬

‫‪22.97‬‬

‫‪655.1‬‬

‫‪235.868‬‬

‫‪–181.462‬‬

‫‪34.96‬‬

‫‪525.7‬‬

‫‪252.104‬‬

‫‪–326.47‬‬

‫‪14.01‬‬

‫‪527.9‬‬

‫‪274.406‬‬

‫‪–255.262‬‬

‫‪27.84‬‬

‫‪590.3‬‬

‫‪278.798‬‬

‫‪–202.774‬‬

‫‪31.96‬‬

‫‪527.9‬‬ ‫‪590.3‬‬ ‫‪402.8‬‬

‫‪550.6‬‬

‫‪472.4‬‬ ‫‪38.70‬‬ ‫‪639.3‬‬ ‫‪14.22‬‬

‫‪588.8‬‬

‫‪14.01‬‬ ‫‪27.84‬‬ ‫‪38.70‬‬

‫‪14.22‬‬

‫‪1.3562 (-15)1‬‬

‫)‪1.294 (25‬‬ ‫‪36.21‬‬ ‫‪239.414‬‬ ‫‪402.8‬‬ ‫‪1.362 (25)2‬‬ ‫‪34.59‬‬ ‫‪550.6‬‬

‫‪305.564‬‬

‫‪472.4‬‬

‫‪294.224‬‬

‫‪–146.902‬‬ ‫—‬

‫‪–39.64‬‬

‫‪–41.458‬‬

‫‪468‬‬

‫‪–38.092‬‬

‫‪4.47‬‬

‫‪–28.4854‬‬

‫‪303‬‬

‫‪–27.9886‬‬

‫‪.03‬‬

‫‪–21.5536‬‬

‫‪0.91‬‬

‫‪–14.9332‬‬

‫‪2.03‬‬

‫‪–11.2414‬‬

‫‪051‬‬

‫‪10.4666‬‬

‫‪6.48‬‬

‫‪122‬‬

‫‪6.95‬‬

‫‪7.38‬‬

‫‪015‬‬

‫‪10.994‬‬

‫‪–216.904‬‬

‫‪15.53‬‬

‫‪21.245‬‬ ‫‪31.01‬‬

‫‪531.1‬‬ ‫‪646.9‬‬ ‫‪34.59‬‬ ‫‪492.0‬‬

‫‪34.34‬‬ ‫‪28.72‬‬ ‫‪388.328‬‬ ‫‪639.3‬‬ ‫‪1.357 (25)2‬‬ ‫‪34.96‬‬ ‫‪531.1‬‬

‫‪362.624‬‬

‫‪–160.87‬‬

‫‪28.72‬‬

‫‪646.9‬‬

‫‪404.258‬‬

‫‪–153.94‬‬

‫‪492.0‬‬

‫‪417.308‬‬

‫‪–33.196‬‬

‫‪117.653‬‬

‫‪32.018‬‬

‫‪211.9532‬‬

‫‪36.21‬‬ ‫‪34.34‬‬

‫‪3200.1‬‬

‫‪20.10‬‬

‫‪–166.846‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪15-14‬‬

‫‪–137.47‬‬

‫‪38.4548‬‬

‫‪74.6744‬‬

‫‪82.0814‬‬ ‫‪89.69‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.03‬‬

‫‪122‬‬

‫‪0.92‬‬

‫‪7.37‬‬

‫‪2.93‬‬

‫‪r the sodium D line.‬‬ ‫‪blimes.‬‬ ‫‪76.4 psi.‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫ت‪ .‬برای میعان‬ ‫س��انتی‌گراد (در س��ایر موارد واحد کلوین اشاره‬ ‫‪34.96‬‬ ‫‪1.357 (25)2‬‬ ‫ش��ده) در داخل پرانتز نشان داده شده است‪ .‬به‬ ‫ث‪ .‬در فشار ‪76.4psi‬‬ ‫‪705.11‬‬ ‫‪3200.1‬‬ ‫‪20.10‬‬ ‫استثنای مواردی که مس��تقیما مورد اشاره قرار —‬ ‫‪References:‬‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬اطالعات این بخ��ش از کتاب راهنمای‬ ‫‪1Kirk and Othmer (1956).‬‬ ‫‪CRC Chemistry and Physics 1987‬‬ ‫‪2Bulletin B-32A (DuPont).‬‬ ‫استخراج شده است‪.‬‬ ‫‪3Handbook of Chemistry (1967).‬‬ ‫‪4NIST Standard Reference Database 23, v. 7.‬‬ ‫پ‪ .‬برای خط ‪ D‬سدیم‬

‫‪1.63‬‬

‫‪–46.5286‬‬

‫‪233.546‬‬

‫‪1.3514 (-25)1‬‬

‫‪–49.3132‬‬

‫‪604‬‬

‫‪096‬‬

‫‪–250.69‬‬

‫‪588.8‬‬ ‫‪14.05d‬‬ ‫‪655.1‬‬ ‫‪35.27‬‬ ‫‪525.7‬‬

‫‪31.96‬‬ ‫‪1643.7‬‬ ‫‪22.97‬‬ ‫‪599.9‬‬ ‫‪34.96‬‬

‫)‪1.288 (25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪–51.1996‬‬

‫‪041‬‬

‫‪859‬‬

‫‪204‬‬

‫‪–107.779‬‬

‫‪599.9‬‬

‫‪35.27‬‬

‫‪604.6‬‬

‫‪175.91‬‬

‫‪–53.0338‬‬

‫‪–52.1338‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫تذکر‪:‬‬ ‫ال��ف‪ .‬به اس��تثنای مواردی که مس��تقیما مورد‬ ‫اش��اره ق��رار گرفت��ه‪ ،‬اطالع��ات ای��ن بخش از‬ ‫‪ASHRAE Thermodynamic Properties of‬‬ ‫‪ Refrigerants‬نوش��ته ‪ Stewart et a. 1986‬یا‬ ‫‪ Lemmon et al. 2002‬استخراج شده است‪.‬‬ ‫ب‪ .‬دم��ای اندازه‌گیری ش��ده بر حس��ب درجه‬

‫‪H2O‬‬

‫‪211.9532 18.015‬‬

‫‪32.87‬‬

‫‪–115.6324‬‬

‫‪545.5‬‬ ‫‪35.81‬‬ ‫‪537.4‬‬ ‫‪13.95‬‬ ‫‪540.8‬‬ ‫‪26.91‬‬ ‫‪568.2‬‬ ‫‪30.64‬‬ ‫‪671.5‬‬ ‫‪30.37‬‬ ‫‪616.0‬‬ ‫‪35.34‬‬ ‫‪723.7‬‬

‫‪213.908 -153.94 -14.9332 102.03 CF3CH2F‬‬ ‫)‪1.325 (16.5‬‬ ‫‪235.868 2-181.462 -11.2414 66.051 CHF2CH3‬‬ ‫)‪1.288 (25‬‬ ‫‪252.104 -326.47 10.4666 136.48 CHCIFCF3‬‬ ‫‪10.994‬‬

‫‪53.2886‬‬ ‫‪1.195 (15) 549.5‬‬ ‫‪29.19‬‬ ‫‪700.8‬‬

‫‪–125.2192‬‬

‫‪394‬‬

‫‪014‬‬

‫‪26.91‬‬ ‫‪150.8414‬‬ ‫‪524.7‬‬ ‫‪30.64‬‬ ‫‪198.356‬‬ ‫‪676.5‬‬ ‫‪30.37‬‬ ‫‪162.8726‬‬ ‫‪545.5‬‬ ‫‪35.34‬‬ ‫‪159.1106‬‬ ‫‪537.4‬‬ ‫‪30.23‬‬ ‫‪161.6828‬‬ ‫‪540.8‬‬ ‫‪1.3397 (-42) 13.64‬‬ ‫‪176.2754‬‬ ‫‪2 568.2‬‬ ‫)‪1.234 (25‬‬ ‫‪32.70‬‬

‫‪215.762‬‬ ‫‪-28.4854 99.303‬‬ ‫‪1.234 (25)2‬‬ ‫‪270.05 -107.779 -27.9886 17.03‬‬ ‫‪-21.5536 120.91‬‬

‫‪51.5192‬‬ ‫‪1.146 (25)2 532.0‬‬ ‫‪36.39‬‬

‫—‬

‫‪–125.2786‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪620.8‬‬ ‫‪32.87‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫‪ 7183‬آب‬

‫‪84.041‬‬ ‫‪98.859‬‬ ‫‪97.604‬‬ ‫‪111.63‬‬ ‫‪86.204‬‬ ‫‪44.096‬‬ ‫‪86.468‬‬

‫‪-53.0338‬‬ ‫‪-52.1338‬‬ ‫‪-51.1996‬‬ ‫‪-49.3132‬‬ ‫‪-46.5286‬‬ ‫‪-43.762‬‬ ‫‪-41.458‬‬

‫‪42.08‬‬

‫‪-53.842‬‬

‫—‬ ‫‪198.356‬‬

‫‪65.1506‬‬

‫—‬

‫‪–125.968‬‬

‫‪247‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪ 123‬دی‌کلرو‌تری‌فلورواتان‬ ‫‪ 141b‬دی‌کلرو‌فلورواتان‬ ‫‪ 113‬تری‌کلرو‌تری‌فلورواتان‬

‫‪79.249‬‬ ‫‪52.024‬‬ ‫‪72.585‬‬ ‫‪120.02‬‬

‫ث‪— -69.8044‬‬ ‫‪87.7604‬‬ ‫—‬ ‫‪141.9512‬‬ ‫‪1.146 (25)2-214.258‬‬ ‫‪172.589‬‬ ‫)‪1.195 (15‬‬ ‫‪160.4444‬‬ ‫—‬ ‫‪150.8414‬‬ ‫‪-149.134‬‬

‫‪35.72‬‬ ‫‪1070.0‬‬

‫‪89.924‬‬

‫‪–297.04‬‬

‫‪–127.4764‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫‪ 600‬بوتان‬

‫‪ 114‬دی‌کلروتترافلورواتان‬ ‫‪ 11‬تری‌کلرو‌فلورومتان‬

‫‪CC12F2‬‬

‫‪44.01‬‬

‫ت‪-109.12‬‬ ‫‪-71.851‬‬ ‫‪-60.9718‬‬ ‫‪-60.5974‬‬ ‫‪-54.562‬‬

‫—‬ ‫‪83.93‬‬

‫‪35.62‬‬ ‫‪562.6‬‬

‫‪–50.152‬‬

‫‪–298.498‬‬

‫‪–198.49‬‬

‫‪005‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪ 142b‬کلرو‌دی‌فلورواتان‬ ‫‪ C318‬اکتافلورو‌سیکلوبوتان‬

‫‪NH3‬‬

‫‪-125.2192 95.394‬‬

‫‪043‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫‪ 600a‬ایزوبوتان‬

‫‪CCIF2CF3‬‬

‫‪-247.234 -115.6324 70.014‬‬ ‫‪-294.D7 -114.664 104.46‬‬

‫—‬ ‫‪79.0574‬‬

‫‪35.31‬‬ ‫‪700.8‬‬

‫‪–297.328‬‬

‫‪999‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫‪ 134a‬تترافلورواتان‬ ‫‪ 152a‬دی‌فلورواتان‬ ‫‪ 124‬کلروتترافلورواتان‬

‫‪C3Hs‬‬ ‫‪CHCIF2‬‬

‫‪-125.2786 100.1‬‬

‫—‬ ‫‪51.5192‬‬

‫‪39.06‬‬ ‫‪532.0‬‬

‫‪543.9‬‬ ‫‪35.62‬‬

‫‪–302.53‬‬

‫‪948‬‬

‫‪.07‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‪12‬‬

‫دی‌کلرو‌دی‌فلورومتان‬

‫‪C3H6‬‬

‫‪CH3CF3‬‬

‫—‬ ‫‪53.2886‬‬

‫‪12.90‬‬ ‫‪549.5‬‬

‫‪706.6‬‬ ‫‪35.72‬‬

‫‪706.6‬‬

‫‪12.90‬‬

‫‪–317.65‬‬

‫‪959‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫‪ 115‬کلروپنتا‌فلورواتان‬

‫‪R-12/152a (73.8/26.2) 500‬‬ ‫‪ 717‬آمونیاک‬

‫‪C2HFs‬‬

‫‪10.15‬‬ ‫‪620.8‬‬

‫‪667.1‬‬ ‫‪35.31‬‬

‫‪–116.6548‬‬

‫‪–296.428‬‬

‫‪–258.664‬‬

‫)‪1.233 (84 K‬‬

‫‪-116.6548‬‬ ‫‪589.3 nm -296.428 -258.664 16.043‬‬

‫‪667.1‬‬

‫‪10.15‬‬

‫—‬

‫‪–320.44‬‬

‫‪013‬‬

‫هواسپاس‬

‫‪143a‬‬ ‫‪507A‬‬ ‫‪404A‬‬ ‫‪502‬‬ ‫‪407C‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪22‬‬

‫تری‌فلورواتان‬ ‫)‪R-125/143a (50/50‬‬ ‫)‪R-125/143a/134a (44/52/4‬‬ ‫)‪R-22/1l5 (48.8/51.2‬‬ ‫)‪R-32/125/134a (23/25/52‬‬ ‫پروپان‬ ‫کلرو‌دی‌فلورومتان‬

‫‪CH2F2‬‬

‫‪-50.152‬‬ ‫‪1.221‬‬ ‫‪(92 K)-298.498 -198.49 88.005‬‬ ‫‪589.3 nm -297.04 -127.4764 30.07‬‬ ‫‪89.924‬‬ ‫—‬ ‫‪65.1506‬‬ ‫‪-125.968 87.247‬‬

‫‪543.9‬‬ ‫‪27.23‬‬

‫‪39.06‬‬ ‫‪731.4‬‬

‫‪–181.426‬‬

‫‪–361.822‬‬

‫)‪1.205 (83 K‬‬ ‫‪589.3 nm‬‬

‫‪–346‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫‪R-23/1l6 (46/54) 508B4‬‬

‫‪33.44‬‬

‫‪705.3‬‬

‫‪–188.428‬‬

‫‪–308.812‬‬

‫‪Refractive‬‬

‫‪Index of‬‬ ‫‪-221.062‬‬ ‫‪Liquidb,c‬‬ ‫‪-188.428 -308.812‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‪ 14‬تترافلورومتان‬ ‫‪ 170‬اتان‬ ‫‪R-23/13 (40.1159.9) 503‬‬ ‫‪R-23/1l6 (39/61) 508A4‬‬

‫‪1.205 (83 K) 19.56‬‬ ‫‪492.5‬‬ ‫‪589.3‬‬ ‫‪run‬‬ ‫‪Critical‬‬ ‫‪Critical‬‬ ‫‪Critical‬‬ ‫‪Temper- Pressure,‬‬ ‫‪20.97 Density,‬‬ ‫‪549.6‬‬ ‫‪ature, °F‬‬ ‫‪psi‬‬ ‫‪lb/ft3‬‬ ‫‪1.233 (84 K) 33.44‬‬ ‫‪705.3‬‬ ‫‪–232.528‬‬ ‫‪492.5‬‬ ‫‪19.56‬‬ ‫‪589.3 run‬‬ ‫‪1.221 (92 K) 549.6‬‬ ‫‪27.23‬‬ ‫‪731.4‬‬ ‫‪–221.062‬‬ ‫‪20.97‬‬ ‫‪589.3 run‬‬

‫‪Boiling Pt.‬‬ ‫‪)NBP( at‬‬ ‫‪cular 14.696 psia, Freezing‬‬ ‫‪ass‬‬ ‫‪°F‬‬ ‫‪Point, °F‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫‪ 729‬هوا‬ ‫‪ 740‬آرگون‬

‫‪Ar‬‬

‫‪28.959‬‬ ‫‪39.948‬‬

‫‪-317.65‬‬ ‫‪-302.53‬‬

‫‪CH4‬‬

‫‪-232.528‬‬

‫در حالت‬ ‫بوپ‬ ‫مایع ‪Properties of Selected Refrigerantsa‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪28.013‬‬

‫‪ 728‬نیتروژن‬

‫‪-346‬‬

‫بحرانی فشار بحرانی بحرانی‬ ‫(‪)lb/ft3‬‬ ‫(‪)psi‬‬ ‫(‪)˚F‬‬

‫‪-320.44‬‬

‫‪N2‬‬

‫بوران تهویه‬

‫جدول (‪ )3‬خواص فیزیکی مبردها‬

‫الف‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫•مراجعات سریع‬

‫شده در پروتکل مونترال گام بردارند‪ ،‬به شرط آن که در نهایت‬ ‫از برنامه‌ریزی صورت گرفته عقب نمانند‪ .‬برای کنترل وضعیت‬

‫پیشبرد این توافق‌نامه در کشورهای مختلف معیارهای مختلفی‬

‫که در نظر گرفته شده است که جهت آگاهی از آن‌ها می‌توان‬ ‫در وب‌سایت ‪ http://www.epa.gov/ozone/‬آیین‌نامه‌های‬

‫اجرایی و کاربردی در ایاالت متحده موجود است‪ .‬در وب‌سایت‬ ‫‪ ARAP1‬نیز خالصه‌ای از آیین‌نامه‌های اجرایی برخی کشورها‬

‫مق��ررات و محدودیت‌هایی را برای این نوع مبردها نیز در نظر‬ ‫بگیرند‪.‬‬

‫خواص مبردها‬

‫خواص فیزیکی‬ ‫در جدول (‪ )3‬برخی از خواص فیزیکی مبردهای متداول‬ ‫و پرکاربرد‪ ،‬س��یاالت کریوژنیک با دمای جوش بسیار پایین‪،‬‬ ‫برخ��ی مبردهای جدید و برخی مبرده��ای قدیمی که از نظر‬

‫وزن مخصوص‬

‫•چیلر جذبی‬

‫نوشته‪ :‬محمدرضا سلطاندوست‬

‫که تشخیص می‌دهند در راستای تحقق چشم‌اندازهای تعیین‬

‫در برنامه‌ه��ای خود برای جلوگیری از گرم ش��دن کره زمین‪،‬‬

‫امضاکننده این اختیار داده شده است تا به هر صورت ممکن‬

‫مورد اشاره قرار نگرفته‌اند‪ .‬البته ممکن است برخی از کشورها‬

‫گرمای ویژه‪Btu\lb °F ،‬‬

‫•برق برای تهویه مطبوع‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫الزم به ذکر اس��ت که در پروتکل مونترال به کش��ورهای‬

‫ش��امل ‪ C704-R ،R-404A‬و ‪ R-410A‬در پروتکل مونترال‬

‫به نهادهای مرتبط و مراجع ذیصالح مراجعه کرد‪ .‬برای مثال‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪512 /‬‬

‫•راهنمای مهندسی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫الیه ازن (‪ »)UNEP 2003‬موجود است‪.‬‬

‫‪R-245fa ، R-236fa،R-143a ،R-134a‬و ترکیب��ات آن‌ها‬

‫کتاب راهنم��ای «توافق‌نامه‌های بین‌المللی برای حفاظت از‬

‫تولید و استفاده از مبردهای ‪ HFC‬شامل ‪،R-125 ،R-32‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫مربوطه که توسط کشورهای مختلف به امضا رسیده است در‬

‫موجود است‪.‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪508 /‬‬

‫•طبقه‌بند‌ی تجهیزات‬ ‫و سیستم‌ها‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪168 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪480 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫درصد جرمی لیتیم بروماید‬

‫شکل (‪ )1‬نمودار تغییرات وزن مخصوص محلول‌های لیتیم بروماید‬

‫درصد جرمی لیتیم بروماید‬

‫شکل (‪ )2‬نمودار تغییرات گرمای ویژه محلول‌های لیتیم بروماید‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تاریخی دارای اهمیت هستند ارائه شده است‪ .‬این مبردها به‬

‫به صورت مجزا امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬در چرخه‌های تبریدی که‬

‫در جدول (‪ )3‬مش��خصات دیگ��ری مانند دمای انجماد‪،‬‬

‫انتخاب ش��ود که تغییر حالت یاد ش��ده در دمایی پایین‌تر از‬

‫خواص یاد ش��ده‪ ،‬دمای جوش مهم‌ترین مش��خصه مبردها‬

‫استفاده از چرخه‌هایی که در آن‌ها گرما در دماهای بسیار باالتر‬

‫به ش��مار می‌رود‪ .‬چرا که دمای جوش در واقع یک ش��اخص‬

‫مستقیم از دمایی به شمار می‌رود که می‌توان از مبرد را در آن‬

‫دما به کار گرفت‪ .‬در تمام کاربردهای موردنظر‪ ،‬دمای انجماد‬ ‫باید از دمای جوش کمتر باشد‪ .‬خواص بحرانی بیانگر نقطه‌ای‬

‫است که در آن امکان ایجاد تمایز بین مایع و گاز وجود ندارد‪.‬‬ ‫در دماهای باالتر برای سیاالت خالص‪ ،‬دست‌یابی به فاز مایع‬

‫از دمای بحرانی از چرخه دفع می‌شود نیز وجود دارد که برای‬ ‫نمونه می‌توان به استفاده از دی‌اکسیدکربن در چرخه‌ها اشاره‬

‫کرد‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫ویسکوزیته‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪16-15‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫‪ ASHRAE Fundamentals 2005‬نیز سرعت انتشار صوت‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مختلف ارائه شده اس��ت‪ .‬در فصل بیستم از کتاب راهنمای‬

‫سپهر ساطع‬

‫شکل (‪ )3‬نمودار تغییرات ویسکوزیته محلول‌های لیتیم بروماید‬

‫نمونه‪ ،‬س��رعت انتش��ار ص��وت در فاز بخار ب��رای مبردهای‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫در داخل آن گاز محدود می‌ش��ود‪ .‬در ج��دول (‪ )6‬به عنوان‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫ورودی و خروجی سیس��تم اساس��ا به س��رعت انتشار صوت‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫ب��ه لح��اظ کارب��ردی‪ ،‬س��رعت گاز در خط��وط لوله یا‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫خواص الکتریکی‬ ‫در جداول (‪ )4‬و (‪ )5‬خواص الکتریکی مبردهای مختلف‪،‬‬ ‫به‌ویژه مبردهای مهم مورد اس��تفاده در سیس��تم‌های بسته‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫لتیم بروماید‌‪ /‬آب و آمونیاک‌‪ /‬محلول‌های آبی‬ ‫لیتیم برمای��د‪ ،‬آب و آمونیاک و محلول‌های آبی از جمله‬ ‫متداول‌ترین انواع سیال عامل در سیستم‌های مبتنی بر چرخه‬ ‫جذبی به ش��مار می‌روند‪ .‬در ش��کل (‪ )2( ،)1‬و (‪ )3‬به ترتیب‬ ‫نمودار تغیی��رات وزن مخصوص‪ ،‬گرمای ویژه و ویس��کوزیته‬ ‫محلول لیتیم بروماید – آب نش��ان داده شده است‪ .‬در فصل‬ ‫بیستم از کتاب راهنمای ‪ASHRAE Fundamentals 2005‬‬ ‫نیز نمودار آنتالپی – غلظت و نمودار فش��ار بخار برای محلول‬ ‫لیتیم بروماید – آب نش��ان داده ش��ده اس��ت‪ .‬در این فصل‬ ‫همچنین خواص محلول آب – آمونیاک در وضعیت تعادل نیز‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬

‫سرعت صوت‬

‫درصد جرمی لیتیم بروماید‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫خواص بحرانی و ضریب شکست نیز ارائه شده است‪ .‬از میان‬

‫دمای نقطه بحران��ی رخ دهد‪ .‬البته به لحاظ کاربردی امکان‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫ترتیب و بر مبنای دمای جوش در فشار جو فهرست شده‌اند‪.‬‬

‫فرآین��د تقطیر نیز در آن‌ها رخ می‌دهد‪ ،‬ماده مبرد باید طوری‬


‫) خواص الکتریکی بخار مبردها‬5( ‫جدول‬

2 9

1 1

mistry and Physics

1.12

5 1.13 a -22 32 ‫ الف‬R-23/116 (46/54) 508B 1.31 5 R-23/116 (46/54) 1.34 a 32 −22 ‫ الف‬1.13 508B 1 1.0072a 32 32 1.0 1.34 ‫ آمونیاک‬717 717 1.032 32 4 Ammonia 0.82 ‫ الف‬1.0072 a

1

1.00059 32 1.0

729

Air

4 744

Carbon0.88 dioxide

1 1 4

32

1.0

32

0.82 1.00059

‫ هوا‬729

1.00099 32 1.0 ‫ دی‌اکسیدکربن‬744 1.0 1.00099 1.0 ‫ ب‬32 1.032 1.0 b 0.88 1.00144 ‫ اتیلن‬1150 1.21 73 1.0

1150 Ethylene

:‫تذکر‬ 1.21 ‫الف = فشار بخار در حالت اشباع‬ ‫ب = دمای محیط‬ )V/mil( ‫پ = ولتاژ قطع اندازه‌گیری شده‬

1.0 1.0

32 73

1.00144

Notes: a = saturation vapor pressure b = ambient temperature c = measured breakdown voltage, volts/mil References: 1 CRC Handbook of Chemistry and Physics (CRC 1987) 2 Beacham and Divers (1955) 3 Fuoss (1938) 4 Charlton and Cooper (1937) 5 Data from E.I. duPont de Nemours & Co., Inc. Used by permission.

95

8450

1255 Pentafluoroethane 1 1,1,1,2-tetrafluoroethane 134a

3920

5570

68 a

a ‫دمای محیط‬ a

a 6.97 ‫دمای محیط‬

407C R-32/125/134a (23/25/52) 410A R-32/125 (50/50)

1 500 R-12/152a (73.8/26.2) 4 1 6.60 507A R-125/143a (50/50)

1 R-23/116 (39/61) 5.02 508A 1 1 7.24 4 508B 1 R-23/116 (46/54) 5.48

3 ‫ پروپان‬2901 66470 2 >70 3

Ammonia

744 5

Carbon dioxide1.59

32 32

a = ambient temperature References: 1 Data from E.I. duPont de Nemours & Co., Inc. Used by permission. 2 Beacham and Divers (1955) 3 Eiseman (1955) 4 Fellows et al. (1991)

Chlorodifluoromethane

0.5 a 1.0

7 b 7

113

Trichlorotrifluoroethane

a 0.4

b 7

114

Dichlorotetrafluoroethane

0.5 a 1.0

116

Hexafluoroethane 0.94

8 b 7 7

133a Chlorotrifluoroethane 142b Chlorodifluoroethane

0.94

8

0.93

8

0.85

7

Ethane

1.0

3

1.27 73,840 7.58R-12/152a 8450

2 5009

290

Propane

a

b

500

R-12/152a (73.8/26.2)

a

b

a a

−2 3

a a

−2 3

1.0 a

3 3

1.0

3

1.0 1.0

3 b

(73.8/26.2)

7420 9 R-125/143a 507A 3920 9 (50/50)

8.74

55,750

2

5.02 (46/54) R-23/116 7.24 5.48 15.5

508A R-23/116 (39/61) 508B R-23/116 (46/54) 717

Ammonia

729

Air

744

Carbon dioxide

1 508B

‫آمونیاک‬

1 1 7175

1.59 ‫دی‌اکسیدکربن‬

7445

5 CRC Handbook of Chemistry and Physics (CRC 1987). 6 Bararo et al. (1997) 7 Fellows et al. (1991) 8 Pereira et al. (1999) 9 Meurer et al. (2001)

simpler to estimate at constant temperature, but the ratio of specific

entropy. For R-113 and R-114, for example, these assumptions heats must also be known. .‫منتشر شد‬ ‫تهویه و‬vapor. ‫ماهنامه‬ ‫ توسط‬cases, it is ‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر‬ cause some liquid in the‫تبرید‬ discharge In these Refrigerant Performance PERFORMANCE REFRIGERANT assumed that the discharge vapor is saturated and that the suction vapor is slightly superheated. Note that actual operating conditions Chapter 1 describes several methods of calculating refrigerant and Chapter 20 includes tables of thermodynamic and performance differ somewhat from numbers in the performance, table

(HAP 4.3)

7 7

170

1.80

15.5

22

0.5 1.0

143a Trifluoroethane

a

5 717

Tetrafluoromethane

8 7

7

-22 a R-23/116 6.97 (39/61) 5570 508A 9 32−22 6.60 1

32 69 69

14

0.5 1.0

17,700

9.51

7.78

32−22

Chlorotrifluoromethane

>120

4.0 50 407C 3 R-32/125/134a 4.94(23/25/52) 8

a

-2232

13

4

7.78 ‫ دمای محیط‬R-32/125 (50/50) 410A

2904 Propane 2 R-125/143a/134a 55750 1.80 404A 1 (44/52/4)

9

‫ پنتافلورواتان‬1256

1 ‫دو‬2.44 ‫ یک و‬،‫ یک‬،‫یک‬ 134a2 1.68 ‫تترافلورواتان‬ 45,490 2.6 2.17 1.83 2.2

8 b 7

124a3

7.58 ‫ دمای محیط‬R-125/143a/134a 404A 4.50 14,700 7 (44/52/4)

1235 2,2-dichloro-1,1,1a trifluoroethane 124a 77 95 Chlorotetrafluoroethane 7420 8.74 ‫دمای محیط‬

9

14.27

Dichlorodifluoro- 0.5 methane a 1.0

1150 Ethylene

1.0 1.0

‫ویرایش دوم‬

mance of a numration and 86°F umed to be sator at constant

−22

R-23/116 (39/61)

6.3 ‫کلروتترافلورواتان‬ 5.51

12

‫•سیستم‌های اعالم حریق‬

ting refrigerant hermodynamic

a

470c

68

4

7 b 7

264 /‫ رقعی‬:‫ صفحات‬/ ‫قطع‬

CE

508A R-23/116 (39/61)

32 ‫الف‬

1.024

68

120

،‫دو و دو دی‌کلرو‬ 6.11 1 ‫ یک و یک‬،‫یک‬ 1232 6.12 0.83 6.6 ‫ی‌فلورواتان‬ 75‫تر‬ 3

0.5 a 1.0

‫ محمد‌رضا سلطاند‌وست‬:‫نوشته‬

ratio of specific

1.31

1.009(73.8/26.2) 440c

4.94

32 3 Difluoromethane a 1131 Trichlorotrifluoroethane‫دمای محیط‬ 86 7 17700 9.51 a 500 105.3 2 77 ‫دمای محیط‬ 76.45 11422 Dichlorotetrafluoroethane 88 73840 1.27 a 508A 77

1 2 3 1144

Trichlorofluoromethane

‫•سایکرومتریک‬

5

R-12/152a a b 1.12 -22 ‫الف‬ (73.8/26.2)

1.0015R-12/152a

8

77−22

2.13 1.74 53,900 2.1 >120 2.100 ‫‌کلرتترافلورواتان‬ ‫دی‬

11

364 /‫ رقعی‬:‫ صفحات‬/ ‫قطع‬

1 1 5

32

2333 Trifluoromethane 50 4.0

2 1133

Chemical Name Presor Composition sure, Tem No. (% by mass) atm. °F

‫•تله بخار‬

2 9

1.0

1.024 a ‫الف ب‬ b

‫ پروپان‬290

Chlorodifluoromethane ‫دمای محیط‬ 75 14700 4.50 a 77

1.92 63,680 2.5 90‫تر‬ ‫‌کلروتریفلورواتان‬ ‫ی‬

2.3 1.64

Ref.

‫ محمد‌رضا سلطاند‌وست‬:‫نوشته‬

55,750 5570

170 Ethane ‫پ‬ 2 76.45 290 Propane470

1.013

73

22

321

‫ویرایش د‌وم‬

9 9

‫پ‬ 143a Trifluoroethane 2 105.3 440 1.0090.85‫ ب‬77 ‫الف‬

5 5

1.68

MΩ·m

300 /‫ رقعی‬:‫ صفحات‬/ ‫قطع‬

7420 3920

‫‌کلرتترافلورواتان‬ ‫ دی‬114 2.6

3 Chlorotri1.0130.9481 0.93 ‫ کلرودی‌فلورواتان‬142b 133a 80 1.010 fluoroethane 1.013 77 0.85 3 ‫ تری‌فلورواتان‬143a 142b Chlorodi0.93 81 1.013 1 ‫ اتان‬170 fluoroethane1.0015 32 1.0

500

45490

94.18 12 2 Dichlorodifluoromethane 34 120 ‫ بیش از‬2.6 77 84 a 1.0 13 2.17 88 77 Dichlorotetra0.5 80 1.0021 77 66470 1.83 ‫دمای محیط‬ fluoroethane 1.002 a 73 0.94 b 1.002 ‫هگزافلورواتان‬ 295c 116 148.3 22 1334 Chlorotrifluoromethane 70 ‫ بیش از‬2.2 77−22 1.0 73 2.8 1.010 80 0.94 ‫ کلروتری‌فلورواتان‬133a 68 Hexafluoroethane 0.94 73 1.002 3 1.010

‫دی‌فلورومتان‬ 2.28

‫•سیستم‌های هید‌رونیک‬

73,840 8450

2

440c

77 ‫دمای محیط‬

Constant

Refrigerant

‫سرمایش و گرمایش با آب‬

17,700

-22 Volume ‫‌فلورومتان‬ ‫ تری‬23 Temp., Dielectric Resistivity, Chemical Name 5.51 or 68

‫ محمد‌رضا سلطاند‌وست‬:‫نوشته‬

3

0.5 b ‫الف‬ 73

Table 5 Electrical Prop

Refrigerant6.3

No.3 Composition (% by mass) °F 78 ‫ الف‬1.0035 6 14.27 ‫دمای محیط‬ 84 ‫‌کلروتریفلورواتان‬ ‫تری‬c 113 2113 11 2 Trichlorofluoromethane b 1.004 460 0.4 14 2.44 86 a 73 1.3

2005 ASHRAE

‫ شاهکار مهندسی‬،‫•باد‌گیر‬ ‫ایران زمین‬

7

33 44

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

14,700

3

13

‫کلرو‌تری‌فلورومتان‬

‫ بهرام خاکپور‬:‫نوشته‬

116

3

2.3 1.64

1104 /‫ وزیری‬:‫ صفحات‬/ ‫قطع‬

66470 >70

1 2 3

12

‫ مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬:‫نوشته‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ 416 /‫ وزیری‬:‫ صفحات‬/ ‫قطع‬

114

2.13 84 1.74 ‫دمای محیط‬ ‫دی‌کلرو‌دیفلورومتان‬ 2.1 77 2.100 77

‫ مهناز محمودی‬:‫نوشته‬

Trichlorotri- 1.0021a 80 ‫پ‬ 2 148.3 295 1.0020.4 ‫ب‬ fluoroethane 4 2.8 73

45,490 >120

8 7

1.0

11

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬ 276 / ‫ خشتی‬:‫ صفحات‬/ ‫قطع‬

Chlorodifluoro‫پ‬ 94.18 440 1.0100.5 ‫ب‬ methane a 73 4 2.6

3 113

1.4

1.0040.5 ‫ ب‬76 ‫ الف‬1.0006 ‫ کلرو‌دی‌فلورومتان‬22 1.073 73 1.0 1.0

222

‫تری‌کلروفلورمتان‬

-22 68

22885647 :‫تلفـن‬

‫شماره مبرد‬

4

2 19.6 14

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

6.11 75 23 0.83 6.12 ‫دمای محیط‬ ‫ کلرو‌دی‌فلورومتان‬22 34 Table 75 6.6 Properties 77 of Liquid Refrigerants 4 Electrical

‫ تترافلورومتان‬14

1.0 1.0 1.0013 Chlorotrifluoro0.573 84 methane 1.00351.078 73 0.5

‫پ‬ Tetrafluoro2113 460 methane 1.3

72.77

452 2.4

2.28 84 1.92 ‫دمای محیط‬ 2.5 77

‫نام شیمیایی یا ترکیبات‬ )‫مبرد (درصد جرمی‬

142

1.012

‫دما‬ )F˚(

3

134

a b 1.00061.076 73 0.5

‫ثابت دی‌الکتریک‬

methane

1 2 3

50

‫مقاومت حجمی‬ )MΩ.m(

6

Table 5 Electrical Properties of Refrigerant Vapors

1 3 Refrigerant 1.0019 79 0.5 Dielec- Relative Volume 2 63680 2 74.35 1.009 ‫ب‬ ‫الف‬ ‫‌کلروفلورمتان‬ ‫ی‬ ‫تر‬ 11 Chemical Name Prestric Dielectric Resis- 3 90 4 3.1 1.0 Con- Strength, tivity, or Composition sure,73Temp., 1 atm.84 °F No. (% by mass) 3 1.0016 0.5 stant Nitrogen = 1 GΩ·m Ref. 23 53900 ‫پ‬ 112 72.77 Trichlorofluoro452 1.0120.5 ‫ ب‬79 ‫ الف‬1.0019 ‫ دی‌کلرو‌دیفلورومتان‬12 3 120 ‫بیش از‬ methane a 73 1.0 b 1.009 74.35 2 4 2.4 4 1.0 73 3.1 4 3 1.0013 84 0.5 43 120 ‫ کلرو‌تری‌فلورومتان‬13 12 Dichlorodifluoro- 0.5 84 1.0016 4 1.4 73 1.0 c

3

3 4

‫شماره مرجع مورد استفاده‬

0.83 75

1 2 3

‫شماره مبرد‬

4

‫نام شیمیایی یا ترکیبات‬ )‫مبرد (درصد جرمی‬

120

)atm( ‫فشار‬

1 2 3 4

2005 ASHRAE Handbook—Fundamentals )F˚( ‫دما‬

53,900 >120

‫ثابت دی‌الکتریک‬

63,680 90

1 2 3

‫مقاومتدی‌الکتریک‬ 1 = ‫نسبی؛ نیتروژن‬

Volume Resistivity, MΩ·m Ref.

)GΩ.m(‫مقاومت حجمی‬

‫شماره مرجع مورد استفاده‬

frigerants

‫) خواص الکتریکی مبردهای مایع‬4( ‫جدول‬

3 7

Notes: a = saturation vapor pressure b = ambient temperature c = measured breakdown voltage, volts/m References: 1 CRC Handbook of Chemistry and Phy 2 Beacham and Divers (1955) 3 Fuoss (1938) 4 Charlton and Cooper (1937) 5 Data from E.I. duPont de Nemours & C


88847796 :‫تلفن‬

‫بوران تهویه‬

66903533 :‫تلفن‬

‫مهکوه تهویه‬

88444209 :‫تلفن‬

22921800 :‫تلفن‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

88739880 :‫تلفن‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫هواسپاس‬

0912 - 3185391 :‫تلفن‬

‫سپهر ساطع‬

88614798-9 :‫تلفن‬

‫ انگلستان‬HydroPath ‫نماینده انحصاری‬

‫سبالن هیدروشیمی‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

145.0 b 217.6 b 22 14.5 581.0 145.0 b 217.6 b 23 14.5 655.6 145.0 617.5 217.6 593.5 32 14.5 772.6 145.0 695.9 )F˚( ‫دما‬ 217.6 b 113 b 212 122 14.5 50 ‫فشار‬ 114 14.5 387.3 )ft/s( ‫سرعت صوت‬ )psia( 123 14.5 b 653.5 609.3145.0 570.4 b 14.5 217.6 b 621.3 555.4 ‫دمای محیط‬ 145.0 124 14.5 439.5 602.2 518.8145.0‫ دمای محیط‬b 217.6 b 722.0 674.4217.6 632.7 14.5 134a 14.5 515.8 695.3 630.5145.0 558.2 b 145.0 217.6 679.9 60.30 ‫ دمای محیط‬b 217.6 143a 14.5 573.3 572.3 533.0145.0 498.7 b 14.5 217.6 541.9 588.0 ‫ دمای محیط‬b 145.0 404A 14.5 529.5 523.6 488.5145.0‫ دمای محیط‬b 217.6 b 14.5 604.1 572.3217.6 526.0 407C 14.5 570.4 570.9 507.4145.0‫ دمای محیط‬b 145.0 551.3 470.3217.6‫ دمای محیط‬b 217.6 410A 14.5 632.7 606.1 492.1145.0 530.4 558.2 14.5 b 145.0 591.3 541.0217.6 492.1 502 14.5 498.7 583.5 527.1 468.2 217.6 145.0 b 622.6 581.2217.6 545.4 b 14.5 507A 608.0 556.9 14.5 507.3 526.0145.0 145.0 b 600.2 543.1217.6 483.8 b 217.6 508A 14.5 530.4 777.0 721.4 671.2 14.5 145.0 492.1 676.4 ‫دمای محیط‬ 217.6‫دمای محیط‬468.2145.0 508B ‫دمای محیط‬ 14.5‫دمای محیط‬545.4217.6 595.6 145.0 507.3 778.1 723.3217.6 674.5 483.8 14.5 600 14.5‫دمای محیط‬671.2145.0 689.5 ‫دمای محیط‬ 145.0 b 624.2 ‫دمای محیط‬ 217.6‫ دمای محیط‬b 217.6 600a 1581.9 1477.814.5 1384.6 674.5 14.5 145.0 b 1544.3 1413.1 217.6‫ دمای محیط‬b 145.0 717 1384.6217.6 1522.1 1370.914.5‫دمای محیط‬ 145.0 b 976.5 914.3217.6 860.8 b 14.5 965.6 896.4 14.5 833.3 860.8145.0 744 145.0 833.3 959.6 886.2 816.8 217.6 217.6 816.8

448.2 511.9 and flammability classifications yield six safety groups (A1, b 487.0 A3, B1, B2, and B3) for refrigerants. Group A1 refrigerants ar 619.5 663.5 least hazardous, Group B3 the most hazardous. 570.8 633.5 The safety classification in ASHRAE Standard 34-2004 con 537.3 615.4 of a capital letter and a numeral. The capital letter designates a 696.6 744.0 icity class based on allowable exposure: 672.3 729.3 • Class A: Toxicity has not been identified at concentrations 658.3 721.2 ‫مبردها‬ ‫صوت در‬ )6( ‫جدول‬ than or equal‫بخار‬ to 400 ppm‫سرعت‬ by volume, based on data used to d 821.3 876.1 Refrigerants mine threshold limit value-time-weighted average (TLV-TWA 776.5 849.0 )F˚( ‫دما‬ 748.6 833.4 consistent indices. Class There evidence of toxicity at concentrations b 392.5 426.5 1 212 Specific•Gravity of Aqueous Fig. 122 B: 50 is Solutions Fig. 2 Specific ‫فشار‬ Lithium 417.3 450.8 Bromide 400 ppm by volume, based on data used to determine TLV-T ‫مبرد‬ )ft/s( ‫صوت‬ ‫سرعت‬ ‫مبرد‬ or consistent indices. )psia( 440.6 477.2 474.1 ‫دمای محیط‬ 14.5 II b407C b 512.0 The numeral denotes flammability: b b 551.0 512.5 478.8 14.5 12 • Class 1: No flame propagation in air at 70°F and 14.7 psia 472.3 508.9 511.9 ‫دمای محیط‬ 145.0 limit (LFL) greater than 0.00625 l b 457.8 • 448.2 Class 2: Lower flammability 422.7 at 70°F 14.7 heat of combustion less than 8174 B 487.0 ‫محیط‬ ‫ دمای‬and ‫محیط‬ ‫دمای‬psia and 217.6 4b lOA 552.5 593.8 • Class 3: Highly flammable as defined by LFL less than or equ 663.5 619.5 581.0 14.514.7 psia22or heat of combustion gre 3 at 70°F and 481.9 553.1 0.00625 lb/ft b 527.8 than or equal to 8174 145.0 Btu/lb 633.5 570.8 ‫دمای محیط‬ 612.7 657.6 615.4 537.3Detection ‫دمای محیط‬ 217.6 502 Leak 510.2 574.3 LEAK DETECTION 511.8 599.3 744.0 696.6 655.6 14.5 23 Leak detection in refrigeration equipment is of major import 566.3 608.2 729.3 672.3 617.5 145.0 for manufacturers and service engineers, and is discussed in the 510.2 574.3 lowing 472.2 554.4 721.2 658.3 sections. 593.5 217.6 507A 609.3 653.5 876.1 821.3 772.6 32 Electronic Detection 14.5 555.4 621.3 518.8 602.2 849.0 776.5 145.0 Electronic695.9 detectors are widely used in manufacture and ass 674.4 722.0 bly of refrigeration equipment. 833.4 748.6 ‫دمای محیط‬ 217.6 Instrument operation depends o 508A 630.5 695.3 variation in current flow caused by ionization of decomposed re 60.30 679.9 426.5 392.5between ‫محیط‬two ‫ دمای‬oppositely 14.5 charged 113 platinum electrodes. erant 533.0 572.3 instrument can detect any of the halogenated refrigerants ex 450.8 417.3 387.3 14.5 114 588.0 541.9 R-14; however, it is not recommended for use in atmospheres 477.2 440.6 explosive ‫دمای محیط‬ 14.5 123 Other vapors, such as a 508B 488.5 523.6 contain or flammable vapors. 572.3 604.1 hol and may interfere with the test. ‫محیط دمای محیط‬ ‫دمای‬carbon ‫محیط‬monoxide, ‫دمای‬ 145.0 507.4 570.9 The electronic detector is the most sensitiveFig. of the 2 various Specific ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ 217.6 470.3 551.3 detection methods, reportedly capable of sensing a leak of 1/10 492.1 606.1 508.9 14.5 model 124 600 of472.3 R-12 per 439.5 year. A portable is available for3 field tes Fig. Viscos 541.0 591.3 Other models are available with automatic balancing systems 457.8 ‫دمای محیط دمای محیط‬ 145.0 527.1 583.5 forofrefrigerant vapors that might be present in the a Fig. 1 Specificcorrect Gravity Aqueous Solutions 581.2 622.6 422.7 ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫محیط‬ ‫دمای‬ 217.6 around the test area. ofsphere Lithium Bromide 556.9 608.0 593.8 552.5 515.8 14.5 134a 600a 543.1 600.2 Bubble Method 721.4 777.0 553.1 481.9 ‫دمای محیط‬ 145.0 object to be tested is pressurized with air or nitrogen. A p allows this changeThe of state to occur at a temperature somebchosen that 676.4 ‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫محیط‬heat ‫دمای‬at 217.6 conditions sure corresponding tosupercritical operating bwhat below595.6 the 527.8 critical. Cycles that reject temper- is generally used. If sible, the object is are immersed in water, and any leaks are detecte atures as cycles carbon dioxide) also14.5 possible. 723.3 657.6 using 612.7 573.3 143a 717 (such778.1 observing in the liquid. Adding a detergent to the w b Lithium689.5 Bromide/Water and bubbles Ammonia/Water Solutions. 574.3 510.2 ‫دمای محیط‬ 145.0 decreases tension, escaping gas from clingin bThese are the 624.2 most commonly usedsurface working fluids prevents in absorption the side of the object, and promotes of a regular strea 599.3 Figure 511.8 ‫محیط‬ ‫ دمای‬Figure 217.6 1477.8 1581.9 refrigeration systems. 1 shows gravity, 2 showsformation spesmall bubbles. Kerosene or other organic liquids are somet 1413.1 1544.3 cific heat, and Figure 3 shows viscosity of lithium bromide-water 608.2 566.3 529.5 14.5 404A 744 1370.9 for the same reason. diagram A solution solutions. 1522.1 Chapter 20 hasused an enthalpy-concentration andofa soap or detergent ca 574.3 510.2 ‫محیط‬ ‫دمای‬onto 145.0 brushed poured joints or other spots where leakage is 914.3 976.5 vapor pressure diagram for lithiumorbromide/water solutions. Chap896.4 pected. Leaking gas forms soap solutions. bubbles that can be readily dete ter 20 also 965.6 has 554.4 equilibrium properties of water/ammonia 472.2 ‫محیط‬ ‫دمای‬ 217.6 886.2 959.6 Leaks can also be determined by pressurizing or evacuating

Electrical Source: NIST Standard Reference Database 23, v.7.0. (Lemmon et al. 2002) Properties observing the change in pressure or vacuum over a period of t b = Below saturation temperature. This is effective in checkingofsystem tightness but does not locat Tables 4 and 5 list the electrical characteristics refrigerants pointinof leakage.systems. that are especially important hermetic

Velocity )lbf/ft2( ‫ فشار‬Sound =p ‫ سرعت‬.‫در تعداد زیادی از مبردهای متداول ارائه ش��ده است‬ The practical velocity of a gas in piping or through openings is

)lbm/ft3( ‫چگالی‬limited ‫افزایش‬ ‫افزایش و با‬ ‫دما‬in‫افزایش‬ ‫مبردها با‬ ‫صوت در‬ ‫انتشار‬ = ρ by the velocity of sound the gas. Table 6‫بخار‬ gives examples

.‫ی‌یابد‬refrigerants. ‫فشار کاهش م‬ ‫ = نسبت گرمای ویژه‬cp / cvof = γthe velocity of sound in the vapor phase of various Chapter 20 has sound velocity data for many refrigerants. The

‫رابطه زیر‬ ‫اس��تفاده از‬ ‫می‌توان با‬is ‫را‬increased ‫انتشار صوت‬ )Btu/lb.˚R( ‫ آنتروپی‬velocity =S increases when the temperature and ‫س��رعت‬ decreases

be calcu‫محاسبه‬ )˚R( ‫= دما‬when T the pressure is increased. The velocity of sound can:‫کرد‬ lated from the equation

‫س��رعت انتش��ار صوت را می‌توان با اس��تفاده از جداول‬

‫ تغییر فشار با تغییر چگالی‬.‫خواص ترمودینامیکی تعیین کرد‬ where ‫ البته‬.‫‌ت��وان در آنتروپی ثابت یا دم��ای ثابت تخمین زد‬ ‫را می‬

Va = ‫ مقدار گرمای ویژه باید‬،‫برای برآورد ک��ردن آن در دمای ثابت‬ gc = p = .‫معلوم باشد‬ ρ = γ =

19-18

Va =

g c ( dp ⁄ dρ ) S =

γg c ( dp ⁄ dρ ) T

(1)

:‫که در رابطه فوق‬

sound velocity, ft/s ‫صوت‬ ‫ = سرعت‬Va 2 gravitational constant = 32.1740 lb)ft/s( m ·ft /lbf ·s 2 2 pressure, lbf /ft 32.1740lbm.ft/lbf.s = ‫ = شتاب گرانش‬gc density, lbm /ft3 cp /cv = ratio of specific heats

Fig. 3

Viscos

S = entropy, T = temperat

Sound velocit properties. Chang be estimated at ei


‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬

‫تازه‌های تولید‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2009‬‬

‫پمپ‌های سیرکوالتور جدید‬

‫شرکت ‪ Grundfos‬در نظر دارد خط تولید پمپ‌های سیرکوالتور جدید خود به‬

‫نام ‪ ALPHA‬را در آمریکای شمالی راه‌اندازی کند‪ .‬این پمپ‌ها به گونه‌ای طراحی‬

‫شده‌اند که توان مصرفی در آن‌ها نسبت به نمونه‌های مشابه حداقل به اندازه پنجاه‬

‫درصد کمتر است‪ .‬این پمپ‌ها از فن‌آوری ‪ AUTOADAPT‬این شرکت برخوردار‬

‫هستند که به پمپ این قابلیت را می‌دهد تا به صورت خودکار‪ ،‬نرخ گردش سیال‬ ‫را متناسب با نیاز سیستم تنظیم کند‪.‬‬

‫دیگ‌های تقطیری جدید‬

‫شرکت ‪ Bryan Steam‬اخیرا دیگ‌های تقطیری لوله آب خود که راندمان بسیار باالیی دارند را‬

‫به بازار عرضه کرده است‪ .‬این دیگ‌ها که تحت نام تجاری ‪ Triple-FlexTM‬عرضه شده‌اند طوری‬

‫طراحی ش��ده‌اند که در بدترین ش��رایط کاری با فرض آن که دمای آب برگشت )‪ 160°F (71°C‬و‬

‫دمای آب رفت )‪ 180°F (82°C‬باشد‪ ،‬حداقل راندمان حرارتی آن‌ها در حداکثر بار حدود نود درصد‬

‫است‪ .‬در صورتی که شرایط کارکرد در محدوده مناسب‌تری باشد‪ ،‬راندمان این دیگ‌ها نیز متناسب‬ ‫با شرایط بهبود خواهد یافت‪.‬‬

‫فن کندانسوری جدید‬

‫شرکت ‪ Continental Fan‬در نظر دارد سری ‪ AFK‬از فن‌های خود را با ظرفیت‌ها و اندازه‌های‬

‫مختلف روانه بازار کند‪ .‬از قابلیت‌های منحصر به فرد این فن‌ها می‌توان به امکان تنظیم گام پروانه‬ ‫برای تنظیم دقیق فن و فلنج دوطرفه با قابلیت برگشت اشاره کرد که ضمن افزایش استحکام فن‪،‬‬

‫امکان نصب ساده آن روی شبکه کانال را نیز فراهم می‌آورد‪.‬‬

‫صرفه‌گر‌‪ /‬کنترل‌کننده تهویه‬

‫ش��رکت ‪ Arzel Zoning Technology‬در نظر دارد صرفه‌گر و کنترل‌کننده تهویه خود که‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫برای سیستم‌های تهویه مطبوع دوتکه طراحی شده است را روانه بازار کند‪ .‬از قابلیت‌های این‬ ‫کنترل‌کننده جدید می‌توان به امکان اندازه‌گیری دما و رطوبت نس��بی هوای خارج اشاره کرد‪.‬‬ ‫این کنترل‌کننده در مواقعی که ش��رایط هوای خارج مناسب است‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع را از‬

‫مدار خارج کرده و دمپر هوای تازه را باز می‌کند و به این ترتیب امکان اس��تفاده از س��رمایش‬

‫مستقل با هوای تازه فراهم خواهد گردید‪.‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫پمپ‌های عمودی جدید‬

‫ش��رکت ‪ Armstrong Pumps‬به زودی خط تولید پمپ‌های عمودی خود‬

‫را راه‌اندازی خواهد کرد‪ .‬این پمپ‌ها به گونه‌ای طراحی ش��ده‌اند که می‌توان از‬

‫آن‌ه��ا در کاربردهایی مانند چیلرها‪ ،‬دیگ‌ه��ا و برج‌های خنک‌کننده کوچک تا‬ ‫موتورخانه‌های بس��یار بزرگ و تاسیسات سرمایشی مستقل بهره گرفت‪ .‬در این‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫پمپ‌ها از پایه‌های اس��توانه‌ای ش��کل با دریچه‌های س��یصد و شصت درجه در‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫سمت هر فلنج استفاده شده است و موتور و پمپ با استفاده از اتصاالت کامال صلب و مستحکم‬

‫به یکدیگر متصل شده‌اند‪ .‬به این ترتیب پر ‌ه پمپ به لحاظ دینامیکی کامال در وضع تعادل قرار‬ ‫داشته و پمپ کارکرد بدون لرزشی خواهد داشت‪.‬‬

‫طراحی سیستم کنترل دمای بدن افراد‬

‫بنابر اعالم ش��رکت ‪ ،Palmer Wahl Instrumentation Group‬این شرکت به تازگی خط‬

‫تولید کنترل‌کننده‌های جدید خود را راه‌اندازی کرده اس��ت‪ .‬این کنترل‌کننده‌ها قابلیت کنترل‬

‫س��ریع و آن��ی دمای بدون افراد را دارند‪ .‬به این ترتیب با اس��تفاده از ای��ن نوع کنترل‌کننده‌ها‬ ‫می‌توان افزایش یا کاهش دمای بدن افراد را خیلی زود تش��خیص داد و عملکرد سیستم تهویه‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫حسگر یخ با قابلیت برفک‌زدایی خودکار‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫صنعتی خود با قابلیت برفک‌زدایی خودکار را روانه بازار خواهد کرد‪.‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫بنابر اعالم شرکت ‪ ،New Avionics‬این شرکت به زودی مدل ‪ 9734-HTR‬از حسگرهای‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫دوربین با لنزهای حساس به امواج گرمایی و یک سیستم حرارتی با کیفیت باال می‌شود‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫مطب��وع را بر مبنای آن تنظیم کرد‪ .‬این کنترل‌کننده ش��امل یک دماس��نج مادون قرمز‪ ،‬یک‬

‫این حس��گر را می‌توان روی تجهیزات و تاسیس��ات دور از دس��ترس نیز نصب کرد و به این‬

‫ترتیب به محض شکل‌گیری یخ‪ ،‬حسگر فعال شده و یک گرمکن تشعشعی را فعال می‌کند‪ .‬درجه‬

‫حساس��یات این حسگر به اندازه‌ای اس��ت که حتا می‌توان آن را روی ضخامت یخ ‪0.0001in.‬‬

‫نیز تنظیم کرد‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫کندانسورهای هوایی جدید‬

‫ش��رکت ‪ Stulz-ATS‬در نظر دارد خط تولید کندانس��ورهای هوایی خود را‬

‫با استفاده از فن‌های ‪ EC‬راه‌اندازی کند‪ .‬فن‌های ‪ EC‬با تبدیل جریان متناوب‬

‫(‪ )AC‬به جریان مس��تقیم (‪ )DC‬امکان اس��تفاده از فن‌های با سرعت متغیر را‬ ‫فراهم می‌آورند‪ .‬به این ترتیب می‌توان مقدار هوادهی فن را دقیقا متناس��ب با‬

‫نیاز سیستم تنظیم کرد‪.‬‬

‫‪ Solutions‬که برای مدیریت ش��غلی طراحی شده را روانه بازار کرده است‪ .‬این نرم‌افزار قابلیت‬

‫‪21-20‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫تهیه اسناد مناقصه‪ ،‬بودجه‌بندی‪ ،‬مدیریت تجهیزات و منابع و برآوردهای مالی را دارد‪.‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫شرکت ‪ Maxvell Systems‬اخیرا نرم‌افزار جدید خود را با نام ‪Integrated Construction‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫نرم‌افزار جدید مدیریت شغلی‬


‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات خود‌‌رویی سربسته ‪5 -‬‬

‫حمل‌ونقل سریع (سریع‌السیر)‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 13‬‬ ‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫واگن‌‌های زیرزمینی مد‌‌رن د‌‌ارای تهویه با کارآیی باال بیشتر‬

‫است‪ .‬د‌‌رهنگام کارکرد‌‌ن نرمال مترو‪ ،‬حرکات رفت و برگشتی‬

‫مورد نیاز برای کارکرد‌‌ن سیس��تم سریع‌السیر را مصرف‬ ‫انرژی ‌‌‬

‫قطارها عامل اصلی تهوی��ه و حفظ محیط قابل قبول (یعنی‬

‫تولید می‌کنند‪ .‬سیس��تم کنترل زیس��ت محیطی‬ ‫‌‌‬ ‫حمل‌ونقل‬

‫کارکرد ‪ ECS‬د‌‌ر این‬ ‫‌‌‬ ‫باید برای بهینه‌‌س��ازی‬ ‫نرمال کار می‌‌کند‪‌‌ ،‬‬

‫می‌کنن��د و بیش��ترین گرما را د‌‌ر زیرزمین و اطراف سیس��تم‬

‫سرعت هوا و د‌‌ما) د‌‌ر تونل‌هاست‪ .‬چون معموال مترو د‌‌ر حالت‬

‫ایجاد آس��ایش منطقی د‌‌ر زمان کار کرد‌‌ن نرمال‬ ‫‌‌‬ ‫(‪ )ECS‬برای‬

‫حالت تالش زیاد‌‌ی کرد‌‌‪.‬‬

‫اضطراری مس��افران ایمن بمانند‌‌‪ .‬حد‌‌اقل‌‌سازی مصرف انرژی‬

‫نزد‌‌یک ش��د‌‌ن قطار به محل انتظار مس��افرین د‌‌ر سکو است‪.‬‬

‫ترن استفاد‌‌ه می‌شود و کمک می‌‌کند تا د‌‌ر شرایط بروز حریق‬ ‫مواد قابل احتراق واگن به کاهش نیاز به‬ ‫لوکوموتیو و محتوی ‌‌‬

‫‌‌ود کرد‌‌ن افزایش سرعت هوای ناشی از‬ ‫یک مس��اله محد ‌‌‬

‫س��رعت هوای ناش��ی از حرکت پیس��تونی قطار را می‌توان با‬

‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه کمک می‌‌کند‪ .‬عدم کنترل درست گرمای فراوان‬

‫استفاد‌‌ه از یک چاهک فشارشکن (موسوم به د‌‌ود‌‌کش بالست)‬

‫آسایش مسافرین‪ ،‬کاهش طول عمر تجهیزات و افزایش نیاز به‬

‫آسایش مسافرین د‌‌ر سکو د‌‌ر هنگام کار کرد‌‌ن نرمال مترو‬

‫‌آورد و‬ ‫برای سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی زیرزمینی فراهم می ‌‌‬

‫د‌‌ر آن و مد‌‌ت زمانی اس��ت که مس��افرین د‌‌ر معرض هوای آن‬

‫‌تواند سبب عد‌‌م‬ ‫ش��د‌‌ه توس��ط تجهیزات متحرک راه‌آهن می ‌‌‬

‫نگهد‌‌اری شود‌‌‪ .‬شرایط آب‌وهوا استوایی نیز مشکالت د‌‌یگری‬

‫کنترل زیست محیطی را بسیار با اهمیت‌تر از قبل می‌‌کند‪.‬‬

‫د‌‌ر هر سر سکوها کاهش د‌‌اد‌‌‪.‬‬

‫تابعی از رطوبت و د‌‌مای محیط و هوای ایستگاه‪ ،‬سرعت هوا‬ ‫محیط هستند‌‌‪ .‬مثال‪ ،‬فرد‌‌ی که از شرایط بیرونی با د‌‌مای ‪32 C‬‬ ‫◦‬

‫د‌‌ما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬سرعت هوا‪ ،‬تغیر فشار هوا و آهنگ تغییرات‬

‫وارد ایس��تگاه ‪ 29 C‬می‌شود موقتا احساس راحتی می‌‌کند‌‌ب ‌ه‬

‫‌گذارد‪ .‬این ش��رایط تحت تاثیر س��اعتی از روز (یعنی اوایل‬ ‫‌‌‬ ‫می‬

‫ام��ا د‌‌ر کوتاه مد‌‌ت (معموال د‌‌ر عرض ‪ 6‬د‌‌قیقه)‪ ،‬متابولیس��م‬

‫ازد‌‌حام پر اضطراری) و محل (تونل‪ ،‬سکو‪ ،‬ورود‌‌ی و پله‌ها) قرار‬

‫خواهد کرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫هس��تند که روی کارآیی ‪ ECS‬اثر‬ ‫‌‌‬ ‫فش��ار هوا از جمله شرایطی‬

‫صبح‪ ،‬عصر یا زمان بیکاری) و ش��رایط کار (یعنی معمولی‪ ،‬پر‬

‫◦‬

‫وارد آن محل شد‌‌ه باشد‌‌‪.‬‬ ‫پیاده‌روی سریع ‌‌‬ ‫بعد از مد‌‌تی ‌‌‬ ‫ویژه اگر ‌‌‬

‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید سازگارمی‌شود‌و آسایش قبلی را‬ ‫شخص با محیط جد ‌‌‬

‫د‌‌ارند‌‌‪ .‬د‌‌ر هند‌‌بوک طراحی زیست محیطی مترو (‪)DOT 1976‬‬

‫وارد شود‌‌‪ ،‬باال بود‌‌ن نسبی د‌‌مای‬ ‫اگر قطاری د‌‌ر این مد‌‌ت ‌‌‬

‫موجود د‌‌ر ‪ SEDH‬بر اساس تجربیات طراحی است که‬ ‫‌‌‬ ‫اطالعات‬

‫‌‌هد که‬ ‫این مقد‌‌ار مش��خص شد‌‌ه اس��ت و به طراح اجازه می‌د ‌‌‬

‫کارک�رد نرم�ال ب��ه معنی حرک��ت قطار د‌‌ر مت��رو طبق‬ ‫‌‌‬

‫د‌‌ر حالت انتقال (به جای احس��اس راحتی او د‌‌رحالت پاید‌‌ار)‬

‫اطالعات طراحی جامعی د‌‌ر رابطه با کارآیی ‪ ECS‬آمد‌‌ه است و‬ ‫تایید شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫توسط آزمایش مید‌‌انی و مد‌‌ل نیز ‌‌‬

‫زمان‌بند‌‌ی و نیز سفر کرد‌‌ن آرام مسافرین از طریق ایستگاه‌‌ها‬

‫هوای ایس��تگاه مجاز اس��ت‪ .‬د‌‌ر ‪ RWI‬یا شاخص گرمی نسبی‬

‫فرد‬ ‫د‌‌مای مناسب طراحی ایستگاه را بر اساس احساس راحتی ‌‌‬ ‫تعیین کند‌‌‪ .‬د‌‌مای طراحی مبتنی بر روش انتقال معموال (غالبا‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‪ 3‬تا ‪ )5K‬از د‌‌ماهای انتخاب‌شد‌‌ه د‌‌ر روش پاید‌‌ار یا سکون باالتر‬

‫مسافرین است‪ .‬د‌‌ر این حالت‪ ،‬تهویه مناسب تونل برای کنترل‬

‫تهویه مطبوع می‌شود‪.‬‬

‫با وجو ‌دی‌که امکان بروز حریق د‌‌ر تونل بسیار اند‌‌ک است‪ ،‬اما‬

‫هستند‌‌و از این‌رو سبب کاهش بار سرمایش و شرایط سیستم‬

‫می‌کنند و یا د‌‌ر محلی از پیش تعیین‌ش��د‌‌ه د‌‌ر تونل د‌‌ر زمان‬

‫اجزای تهویه ناوگان حمل‌ونقل ریلی زیر زمینی را می‌توان‬

‫و خرابکاری اس��ت‪ .‬بعضی از آتش‌سوزی‌ها گاه به کل واگن‌‌ها‬ ‫آسیب می‌زنند‌‌‪ .‬حریق د‌‌ر ایستگاه معموال به صورت حریق د‌‌ر‬ ‫سطل آشغال‌ها است‪ .‬به لحاظ آماری اغلب حواد‌‌ث آتش‌سوزی‬

‫گزارش‌شد‌‌ه د‌‌ر سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی (تا ‪ 99‬د‌‌رصد‌‌)‬

‫س��بب جراحات اند‌‌ک و اختالل د‌‌ر کارها می‌ش��وند‌‌‪ .‬شرایط‬ ‫ایجاد حریق برای یک قطار متوقف د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫اضطراری بس��یار جد‌‌ی‬

‫به تخلیه‬ ‫تونل روی می‌دهد که سبب قطع عبور و مرور و نیاز ‌‌‬

‫‪23-22‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‌‌ود آن‌ها کم اس��ت‪ .‬این حریق‌‌ها‬ ‫تولید د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کم هس��تند‌‌و مقد‌‌ار‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫د‌‌ر س��طل آشغال‌ها‪ ،‬د‌‌ر سیستم برق ریل‪ ،‬سیستم برق قطار‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫مترو اتفاق می‌افتد‌‌‪ .‬حریق اضطراری ش��امل بروز آتش‌سوزی‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫کارکرد اضطراری د‌‌ر نتیجه بروز حریق د‌‌ر تونل یا ایستگاه‬ ‫‌‌‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫حفظ آسایش مسافرین د‌‌اخل کوپه د‌‌ر این مد‌‌ت است‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌‌اوم سیستم تهویه قطار انجام گیرد‪ .‬هد‌‌ف از تهویه اجباری‬

‫سپهر ساطع‬

‫است برای کنترل د‌‌مای هوای تونل جهت حمایت از کار کرد‌‌ن‬

‫تهویه طبیعی‬ ‫تهویه مطبوع (مثال نفوذ هوای محیط به د‌‌اخل و از د‌‌اخل‬ ‫به خارج) د‌‌ر مترو و اساسا د‌‌ر اثر فعالیت‌های قطار د‌‌ر تونل‌‌های‬ ‫بسته ناشی می‌شود که د‌‌ر آن هوا معموال د‌‌ر جهت حرکت قطار‬ ‫حرکت می‌‌کند‪ .‬فش��ار هوای مثبت تولید‌‌شد‌‌ه د‌‌ر جلوی یک‬ ‫قطار متحرک هوای گرم را از مترو از طریق د‌‌ریچه‌‌های تونل‪،‬‬ ‫چاهک‌‌های فشارشکن‪ ،‬ورود‌‌ی‌‌های ایستگاه و د‌‌ریچه‌‌های د‌‌یگر‬ ‫ورود جریان هوا‬ ‫تخلیه می‌‌کند‪ .‬فشار منفی د‌‌ر پس قطار سبب ‌‌‬ ‫از طریق این د‌‌ریچه‌‌ها به د‌‌اخل مترو می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌ید جریان هوا د‌‌ر مترو وقتی است که‬ ‫قطع و برگش��ت شد ‌‌‬ ‫د‌‌و قطار که د‌‌ر جهت مخالف حرکت می‌کنند‪ ،‬از کنار هم عبور‬ ‫می‌کنند‌‌(به‌ویژه د‌‌ر ایس��تگاه‌ها و تونل‌‌های د‌‌ارای د‌‌یوارهای‬ ‫‌تواند د‌‌ر ایستگاه‌‌ها و د‌‌ر تونل‌‌های با‬ ‫سوراخ‌د‌‌ار)‪ .‬این اتفاق می ‌‌‬ ‫‌‌هد که د‌‌ر آن مسیر‌‌های د‌‌یگری‬ ‫فاقد سوراخ نیز روی د ‌‌‬ ‫د‌‌یوارهای ‌‌‬

‫ش��ود که ممکن‬ ‫‌‌‬ ‫طبق نیاز به تهویه اجباری (مکانیکی) انجام‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫باید‬ ‫تحلیل سیس��تم تهویه د‌‌ر حالت پر ازد‌‌حام بود‌‌ن ایستگاه ‌‌‬

‫ایستگاه‬

‫وجود تاخیر‌‌های طوالنی نیز گاهی روی می‌د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ولی با این‬

‫تهوی��ه اضطراری‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬طبیع��ی و تهویه مطبوع د‌‌ر‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫ازد‌‌حام متوقف می‌شوند‌‌‪ .‬تاخیر معموال ‪ 30 S‬تا ‪ 20‬د‌‌قیقه است‬

‫به چهار د‌‌سته تقسیم کرد‌‌‪:‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫می‌ش��ود‪ .‬قطارها د‌‌ر ای��ن حالت احتماال د‌‌ر ایس��تگاه توقف‬

‫مفاهیم طراحی‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫آزاد قطارها‬ ‫‌آید که س��بب ع��دم حرکت ‌‌‬ ‫‌‌ید می ‌‌‬ ‫برای قطارها پد ‌‌‬

‫باید آن را د‌‌ر هنگام طراحی مد‌‌نظر د‌‌اشت‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫هواسپاس‬

‫کارکرد پر ازد‌‌حام د‌‌ر اثر تاخیر یا مش��کالت کاری‬ ‫‌‌‬ ‫ش�رایط‬

‫‌‌ود و تخلیه مسافرین و ورود‌‌ی پرسنل اورژانس ضرورت د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫د ‌‌‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬جی‪ .‬دی‪ .‬پالمر‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫•سیستم‌های تبخیری‬ ‫و کولرهای آبی‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‌‌ارد (مثال فرعی‌‌های باز‪،‬‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ب��رای جریان هوا میان ریل‌‌ها‬ ‫ورودی‌ها)‪ .‬این جریان برگش��ت‌یافته سبب کاهش‬ ‫تقاطع‌‌ها‪‌‌ ،‬‬

‫د‌‌بی تهویه خالص و افزایش سرعت هوا د‌‌ر سکوها و ورود‌‌ی‌‌ها‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫•نکات اجرایی لوله‌کشی‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر زمان پیک کار مترو و د‌‌مای محیط زیاد‌‌‪ ،‬جریان‬ ‫ایجاد گرمای نامطلوب د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند سبب‬ ‫هوای برگشت‌یافته می ‌‌‬ ‫ایستگاه شود‌‌‪.‬‬

‫•نکاتاجراییتهویهمطبوع‬

‫نوشته‪ :‬مارتین هرشورن‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاده‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪184 /‬‬

‫•مبانی آسانسور‬

‫نوشته‪ :‬حسن لطفی رضوانی‬

‫جاماسب پیرکندی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪256 /‬‬

‫نماید و‬

‫‌‌ود را د‌‌ر صورت بروز حریق از سیستم تخلیه کند‌‌‪.‬‬ ‫‪ .8‬د ‌‌‬

‫غالب طرح‌‌های کم هزینه سیس��تم‌های تهویه مکانیکی‬

‫چند منظوره هستند‌‌‪ .‬مثال د‌‌ود‌‌کشی که برای تهویه طبیعی‬ ‫‌‌‬

‫ب��رای مواجه��ه با اث��رات منفی برگش��ت جری��ان هوا‪،‬‬

‫‌شوند زیرا بخشی از هوای تونل‬ ‫چاهک‌‌های بالست نامید‌‌ه می ‌‌‬

‫تهویه اضطراری نیز اس��تفاد‌‌ه شود‌‌‪ .‬برای نیل یه این هشت‬

‫‌گیرد از طریق آن‌ها و قبل از اثرگذاش��تن آن روی محیط‬ ‫می ‌‌‬

‫ی��ک د‌‌ود‌‌ک��ش د‌‌ارای د‌‌مپر میان‌بر باز و د‌‌مپر فن بس��ته بر‬

‫موج��ود د‌‌ر تونل‌‌ه��ای نزد‌‌یک ایس��تگاه غالبا‬ ‫‌‌‬ ‫چاهک‌‌ه��ای‬

‫که توس��ط یک قطار د‌‌ر حال نزد‌‌یک ش��د‌‌ن تحت فشار قرار‬ ‫موجود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫ایستگاه د‌‌فع می‌ش��ود‪ .‬چاهک‌‌ها یا د‌‌ود‌‌کش‌‌های‬

‫تونل‌‌های ایس��تگاه را چاهک‌‌های یا د‌‌ود‌‌کش‌‌های اطمینان‬ ‫می‌گویند زیرا فشار منفی ایجاد شده در اثر حرکت قطار را کم‬ ‫می‌کنند‪ .‬چاهک‌های اطمینان نیز جریان هوای بیرونی را به‬ ‫جای ورود‌‌ی‌‌های ایستگاه از طریق د‌‌ود‌‌کش وارد می‌‌کند‪.‬‬

‫ایستگاه‌‌ها (یا میان د‌‌ریچه‌ها) د‌‌رنظر گرفت‪ .‬باال بود‌‌ن هزینه‬ ‫ایجاد طرحی می‌شود که کارآیی‬ ‫‌‌‬ ‫این س��ازه‌‌های تهویه سبب‬

‫را بهینه می‌‌کند‪ .‬مقاومت د‌‌اخلی ناشی از خم‌‌های د‌‌ود‌‌کش‬

‫باید‬ ‫باید حد‌‌اقل نمود‌‌‪ .‬س��طح مقط��ع د‌‌ود‌‌کش را ‌‌‬ ‫تهوی��ه را ‌‌‬ ‫تقریبا با س��طح مقط��ع تونل یک ریل��ی (‪ )DOT 1976‬برابر‬ ‫گرفت‪.‬‬

‫تهویه مکانیکی‬

‫باید‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه مکانیکی د‌‌ر متروها‬

‫‌تواند برای‬ ‫و به صورت بخش��ی از یک میان‌بر (شکل ‪ )14‬می ‌‌‬

‫کنند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید چند‌‌ی��ن د‌‌ود‌‌کش تهویه با هم کار‬ ‫هد‌‌ف طراحی ‌‌‬ ‫اس��اس مکان‪ ،‬ط��رح و مش��خصات کاری قط��ار به‌عنوان‬

‫د‌‌ود‌‌کش اطمینان یا بالس��ت عمل می‌‌کند‪ .‬د‌‌رحالتی‌که باز‬ ‫‌تواند بر‬ ‫بود‌‌ن د‌‌مپر فن و بس��ته بود‌‌ن د‌‌مپر میان‌بر‪ ،‬هوا می ‌‌‬

‫وارد شود‌‌‪.‬‬ ‫اس��اس جهت چرخش فن از تونل خارج یا به آن ‌‌‬

‫جهت چرخش ف��ن به جز د‌‌ر حالت تهویه اضطراری معموال‬ ‫‌‌د تعیین می‌گرد‌‌د‌‌‪.‬‬ ‫برای وضعیت‌‌های کاری متعد ‌‌‬

‫اگر یک ایستگاه تهویه ند‌‌اشته باشد‌‌‪ ،‬هوای گرم د‌‌ر مترو‬

‫باید د‌‌ر حد‌‌اکثر دبی ممکن با هوای سرد‌‌تر بیرونی مباد‌‌له‬ ‫را ‌‌‬ ‫کرد‌‌‪ .‬اگر د‌‌مای هوای ایس��تگاهی د‌‌ر زیر د‌‌مای محیط باشد‌‌‪،‬‬

‫‌‌ود و‬ ‫باید محد ‌‌‬ ‫د‌‌م��ای جریان ورود‌‌ی هوای بیرون��ی گرم‌‌تر را ‌‌‬ ‫کنترل نمود‌‌‪.‬‬

‫شکل (‪ )15‬یک سیستم تهویه تونل میان د‌‌و ایستگاه مترو‬

‫‌‌هد که د‌‌ر آن جریان هوای گرم تونل به د‌‌اخل‬ ‫را نش��ان می‌د ‌‌‬

‫ایس��تگاه با اثرات تهویه مکانیکی یا نرمال حد‌‌اقل می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر شکل (‪ ،)15 A‬هوایی که د‌‌ر جلوی قطار د‌‌ر مسیر ‪ 2‬تحت‬

‫‪ .1‬اثر تهویه طبیعی قطارهای متحرک را تکمیل کن ‌د ‌‪.‬‬

‫‌گیرد به سمت د‌‌ود‌‌کش تهویه میان‌بر و قسمت‬ ‫فشار قرار می ‌‌‬

‫‌‌کند‪.‬‬ ‫وارد می ‌‌‬ ‫‪ .3‬هوای بیرونی سرد‌‌تر را ‌‌‬

‫کارکرد د‌‌یگر با سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫فشار است‪ .‬ش��کل (‪ )15 B‬یک نوع‬

‫‪ .2‬هوای گرم را از سیستم د‌‌فع نماید‌‌‪.‬‬

‫کند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .4‬هوای جبرانی برای تخلیه را تامین‬ ‫•کنترل صدا‬

‫زمان اضطرار یا د‌‌ر زمان توقف‌‌های برنامه‌ریزی‌نشد‌‌ه فراهم‬

‫س��اخته شد‌‌ه اس��ت د‌‌ر صورت نصب یک فن به موازات آن‬

‫چاهک‌‌های اضافی را می‌توان برای تهویه طبیعی میان‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫‪ .7‬هوای بیرونی را برای مس��افرین د‌‌ر ایستگاه و تونل د‌‌ر‬

‫پشت قطار د‌‌ر مس��یر منحرف می‌شود که علت آن اختالف‬ ‫‌‌هد که د‌‌ر آن فن‌‌های میان تونل د‌‌ر‬ ‫تهویه مشابه را نشان می‌د ‌‌‬

‫‪ .5‬پتانسیل خنک‌کاری سینک گرما یا گرماگیر تونل را با‬

‫وضعیت برگش��ت (تخلیه) کار می‌کنند‪ .‬وقتی شرایط هوای‬

‫‪ .6‬جریان هوا میان تونل و ایستگاه را کاهش می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬

‫وارد می‌ش��ود‪ .‬برا‌ی نیل به این هد‌‌ف د‌‌ود‌‌کش‌‌های‬ ‫میان‌بر ‌‌‬

‫جذب گرمای ذخیره شد‌‌ن د‌‌ر ساعات بیکاری بازیافت کند‌‌‪.‬‬

‫بیرونی مناسب است‪ ،‬هوای جبرانی از طریق د‌‌ود‌‌کش تهویه‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫میان‌بر بس��ته می‌شود و هوای جبرانی فن‌‌های تخلیه وسط‬

‫اصلی واکنش نس��بت به حریق و شیوه مناسبی برای کنترل‬

‫باید از یک سیستم تهویه مکانیکی مستقیم (شکل ‪)16‬‬ ‫است‪‌‌ ،‬‬

‫رش��د‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد جریان هوا جهت‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬حریق س��بب‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود‬ ‫د ‌‌‬

‫تهوی��ه خط آهن نه تنها مانع برگش��ت ه��وای گرم به محل‬

‫مورد نیاز‬ ‫اضطراری سبب افزایش هوای رفت نسبت به مقد‌‌ار ‌‌‬

‫‌‌هد که سیستم‬ ‫اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬تست‌‌های مید‌‌انی نشان می‌د ‌‌‬

‫سکوها می‌شود بلکه مقد‌‌ار قابل توجهی از گرمای تولید‌‌شد‌‌ه‬ ‫مانند ش��بکه‌‌های مقاوم برای‬ ‫‌‌‬ ‫توس��ط د‌‌یگر منابع زیر واگن‬

‫خواهد شد‌‌‪ .‬فعال کرد‌‌ن یک سیستم فن‬ ‫‌‌‬ ‫و گس��ترش احتراق‬

‫برای احتراق می‌شود و با کاهش د‌‌مای شعله میزان پیشروی‬

‫‌‌رصد‬ ‫ایجاد می‌‌کند زیرا د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود مازاد‌‌ی‬ ‫حری��ق را کم می‌‌کند اما د ‌‌‬

‫ترمز د‌‌ینامیک��ی و د‌‌ر موارد‌‌ی گرمای واحد‌‌های کند‌‌انس��ور‬

‫مواد نس��وخته افزای��ش می‌یابد‌‌‪ .‬از همه مهم‌ت��ر این‌که‪ ،‬یک‬ ‫‌‌‬

‫باید د‌‌ر سطح‬ ‫هوای جبرانی برای تخلیه مس��یر خط آهن را ‌‌‬

‫‌‌ود و تخلیه ایمن مسافرین و د‌‌سترسی‬ ‫کنترل جهت حرکت د ‌‌‬

‫تهویه مطبوع (‪ )DoT1976‬را د‌‌فع می‌‌کند‪ .‬د‌‌ر حالت ایده‌آل‪،‬‬

‫هوای جبرانی حذف کرد‌‌‪.‬‬

‫جاده‌ای را مالحظه‬ ‫‪ NFPA 130‬و قس��مت مربوط به تونل‌‌های ‌‌‬ ‫کنید‌‌)‪.‬‬

‫شیوه بسیار رایج برای تهویه تونل د‌‌ر طول حریق استفاد‌‌ه‬

‫کنترل ایستگاه می‌شود (از بیرون یا از تونل‌ها)‪ .‬وقتی د‌‌مای‬

‫حمل‌ونقل زیرزمینی سرعت بحرانی است که شبیه به سرعت‬

‫وارد حجم‬ ‫تخلیه زیر سکو د‌‌ر هنگام استفاد‌‌ه از سیستم ‪‌‌ UPE‬‬

‫کف‬

‫پلنوم ورود و خروج‬

‫با جذب هوای گرم‌‌تر بیش��تر می‌‌کند که بر آسایش مسافرین‬

‫د‌ود‌کش تونل‬

‫د‌‌ر سکو اثر می‌گذارد‌‌‪.‬‬

‫شکل (‪ )16 C‬نوعی مصالحه د‌‌ر هزینه و کیفیت را نشان‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫‌‌هد اما بار گرمای ایستگاه را نیز‬ ‫گرمای زیر واگن کاهش می‌د ‌‌‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫بیشتر است‪ ،‬یک سیستم ‪ UPE‬بار حرارت ایستگاه را با د‌‌فع‬

‫کف‬

‫فن تهویه تونل‬ ‫تهویه مکانیکی‬

‫وارد‬ ‫آن هوای جبرانی از س��قف باالی سکو ‌‌‬ ‫می‌د‌‌هد‪ ،‬که در ‌‌‬

‫از جریان رو به د‌‌اخل هوای د‌‌اغ تونل که ممکن است د‌‌ر یک‬

‫شکل (‪ )14‬د‌‌ود‌‌کش تهویه تونل‬ ‫‪25-24‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫‌‌آید صرف‌نظر شود‌‌‪.‬‬ ‫فاقد هوای جبرانی رفت پد‌‌ید ‌‌‬ ‫سیستم ‌‌‬

‫تونل‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫سیس��تم د‌‌ارای هوای جبرانی د‌‌ر سطح کمتر است‪ ،‬اما باید‬

‫تهویه معمولی‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫می‌ش��ود‪ .‬با وجود‌‌ی که کارایی د‌‌فع گرمای این سیس��تم از‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫ه��وای محیط‪ ،‬هوا یا تونل از د‌‌مای هوای طراحی ایس��تگاه‬

‫مورد اس��تفاد‌‌ه برای تهویه اضطراری د‌‌ر طراحی سیستم‌های‬ ‫‌‌‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫کشیده‌ش��د‌‌ه از سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫کیفی��ت هوای معاد‌‌ل هوا‌ی‬

‫حفظ شرایط معقول د‌‌ر یک مسیر تخلیه متمرکز باشد‌‌‪ .‬معیار‬

‫د‌‌فع گرماست‪.‬‬

‫مورد نیاز برای‬ ‫باید حول تعیین جریان و د‌‌بی هوای ‌‌‬ ‫اضطراری ‌‌‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫سیس��تم تخلیه زیر سکو (‪ )UPE‬اس��ت کم اثرترین راه برای‬

‫مخالف آن د‌‌ر حالت برگشت (تخلیه) کار می‌کنند‪ .‬تحلیل تهویه‬

‫هوای جبرانی اختصاصی اس��ت (ش��کل ‪ )16 B‬و موسوم به‬

‫وضعی��ت رف��ت کار می‌کنند و د‌‌ر عین حال فن‌‌های س��مت‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫فاقد سیستم تامین‬ ‫سیستم تهویه مس��یر خط آهن که ‌‌‬

‫از فن ‌‌دو‌طرفه اس��ت‪ .‬د‌‌ر این حالت فن‌‌های س��مت حریق د‌‌ر‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫ورود‬ ‫د‌‌ر هنگام طراحی د‌‌ریچه‌‌های خروجی زیر سکو و محل ‌‌‬

‫‌‌ارد‬ ‫پید‌‌ا کرد‌‌ن آتش‌نش��انان به محل مس��تقر کرد‌‌‪( .‬اس��تاند ‌‌‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫باید‬ ‫موجود د‌‌ر زیر واگن را ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ش��ود اما موانع‬ ‫‌‌‬ ‫جریان هوا اعمال‬

‫سیستم تهویه اضطراری را می‌توان د‌‌ر یک سیستم مترو و برای‬

‫هواسپاس‬

‫کرد (ش��کل ‪ )16 A‬ت��ا کنترل مثبت بر جهت‬ ‫وارد ‌‌‬ ‫تراز خط ‌‌‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫برای د‌‌فع گرمای ایستگاه د‌‌ر منبع اصلی آن‌که زیر قطار‬

‫د‌‌ر صورت بروز حریق د‌‌ر تونل مترو‪ ،‬تهویه مکانیکی بخش‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫تونل از طریق ورود‌‌ی‌‌های ایستگاه ‌‌‬

‫تهویه اضطراری‬


‫‌‌ارد فوق‌الذکر‬ ‫جاده‌ای استاند ‌‌‬ ‫مورد بحث د‌‌ر قسمت تونل‌‌های ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫روند طرح‌ریزی واکنش سیستم تهویه اضطراری‬ ‫باید د‌‌ر ‌‌‬ ‫است‪‌‌ .‬‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‌‌اد خاص آتش‌سوزی استفاد‌‌ه از قطارهای مقاوم د‌‌ر‬ ‫به یک روید ‌‌‬

‫برابر این‌گونه حواد‌‌ث را مد‌‌نظر قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬

‫باشد که‬ ‫‌‌‬ ‫باید به‌گونه‌ای‬ ‫طراحی سیس��تم تهویه اضطراری ‌‌‬

‫امکان واکنش به هر نوع حریق د‌‌ر هر محل را د‌‌اش��ته باشد‌‌‪.‬‬ ‫ایجاد جریان‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ارای قابلیت‬ ‫بنابراین فن‌‌های تهویه اضطراری ‌‌‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪368 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جیمز برومباخ‪ ،‬رکس میلر‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪464 /‬‬

‫•مرجع جیبی گرمایش‬ ‫و تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪336 /‬‬

‫ویراست دوم‬

‫•مرجع جیبی جوشکاری‬

‫•مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جان گ َلد استون‬

‫ترجمه‪ :‬پژمان رحمانی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•متره و برآورد شبکه کانال‬

‫باش��ند به‌طوری‌که فن‌‌های هرکد‌‌ام از طرفین‬ ‫‌‌‬ ‫معکوس کامل‬ ‫بتوانند با هم برای کنترل سرعت هوا و‬ ‫‌‌‬ ‫یک قطار از کار افتاد‌‌ه‬

‫‌‌ود فعال شوند‌‌‪.‬‬ ‫ورود ناخواسته د ‌‌‬ ‫مقابله با ‌‌‬

‫هنگامی‌‌که یک قطار از کار افتاد‌‌ه میان د‌‌و ایستگاه متوقف‬

‫‌‌ود بروز می‌کنند ه��وای بیرونی از طریق‬ ‫می‌ش��ود حریق ی��ا د ‌‌‬ ‫وارد می‌شود‬ ‫فن‌‌های اضطراری مستقر د‌‌ر نزد‌‌یک‌ترین ایستگاه ‌‌‬

‫•مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬ ‫•مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‌‬

‫باید د‌‌ر طرح‌‌های مد‌‌یریت اضطراری تمهید‌‌ات الزم برای‬ ‫‌‌‬

‫‌‌آل��ود از س��ر مخالف قطار و به‌وس��یله فن‌‌های‬ ‫و ه��وای د‌‌ود ‌‌‬ ‫‌تواند د‌‌ر‬ ‫حریق ب ‌ه گونه‌ای د‌‌یگر باشد‌‌‪ .‬بنابراین مسافرین را می ‌‌‬

‫‪ .3‬تعیین محل قطار آسیب د‌‌ید‌‌ه‬

‫اضطراری د‌‌ر ایس��تگاه بعد‌‌ی تخلیه می‌شود مگر این‌که محل‬

‫‪ .2‬اعالم وضعیت به مرکز کنترل‬

‫‌‌اد سالن خروجی تونل و از کوتاه‌ترین مسیر ممکن تخلیه‬ ‫امتد ‌‌‬

‫‪ .4‬تعیین محل عمومی حریق‬

‫کرد (شکل ‪.)17‬‬ ‫‌‌‬

‫‪ .5‬بهترین مسیر برای تخلیه مسافرین و‬

‫باید احتمال توقف قطارها د‌‌ر‬ ‫د‌‌ر تحلی��ل تهویه اضطراری ‌‌‬

‫‪ .6‬فعال‌‌سازی سریع فن‌‌های تهویه اضطراری از یک تابلوی‬

‫شوند که قطارهای سالم د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫باید طوری فعال‬ ‫فن‌‌های اضطراری ‌‌‬

‫فن‌‌ه��ای تهویه مس��یر قطار د‌‌ر ایس��تگاه و میانه تونل را‬

‫پش��ت قطار از کار افتاد‌‌ه را مد‌‌نظر ق��رار د‌‌اد‌‌‪ .‬د‌‌ر این حالت‪،‬‬

‫معرض هوای تازه قرار گیرند‌‌‪ .‬د‌‌ر صورت امکان می‌توان از این‬

‫قطارها برای تخلیه مس��افرین قطار آسیب‌د‌‌ید‌‌ه استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫خود به تخلیه مسافرین به‬ ‫باید د‌‌ر تحلیل ‌‌‬ ‫د‌‌ر تونل‌‌های طوالنی ‌‌‬

‫کرد و آن را‬ ‫س��مت یک مسیر از طریق یک میان‌گذر نیز توجه ‌‌‬

‫مد نظر قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ود ‌‌‬ ‫مرکزی برای کنترل د ‌‌‬

‫می‌توان برای تقویت تهویه اضطراری اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬بنابراین‬

‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫شوند و قابلیت‬ ‫‌‌‬ ‫باید تحت د‌‌مای باال فعال‬ ‫این فن‌‌ها نیز ‌‌‬

‫جریان معکوس را د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬

‫‌تواند آن‌ها‬ ‫د‌‌ر تحلیل گنجاند‌‌‪ .‬د‌‌ر این حالت یک قطار نجات می ‌‌‬ ‫باید د‌‌ر تحلیل‌‌های تهویه‬ ‫را به صورت ایمن از محل خارج کند‌‌‪‌‌ .‬‬

‫احتمال بروز حریق د‌‌ر س��کوی یک ایس��تگاه یا د‌‌ر محل‬ ‫سطح میان اشکوب‬

‫ورود آتش‌نشان‌ها و نیز تخلیه مسافرین را‬ ‫اضطراری مسیرهای ‌‌‬ ‫باشد که د‌‌ر‬ ‫باید به‌گونه‌ای ‌‌‬ ‫‌‌اد و نیز وضعیت فن‌‌ها ‌‌‬ ‫مد‌‌نظر قرار د ‌‌‬

‫ایجاد شود‌‌‪ .‬وقتی حریق د‌‌ر قطار‬ ‫‌‌‬ ‫این مسیرها فضای مطلوبی‬ ‫باید د‌‌ر صورت امکان به ایستگاه بعد‌‌ی‬ ‫اتفاق می‌افتد‌‌‪ ،‬قطار را ‌‌‬

‫ایستگاه‬

‫قطار‬

‫ورود‌ی‬ ‫کناری‬

‫سکو‬

‫پلنوم هوای جبرانی‬

‫پلنوم خروجی‬

‫‪ .A‬جبران هوای بیرونی د‌ر سطح ریل‬ ‫میان اشکوب‬

‫میان اشکوب‬

‫د‌ود‌کش به کف‬

‫ایستگاه‬ ‫سکو‬

‫مسیر‬

‫قطار‬

‫قطار‬

‫فن اضطراری با‬ ‫میان‌بر‬

‫مسیر‬ ‫فن میانی با‬ ‫میان‌بر‬

‫سکو‬

‫سکو‬

‫سکو‬ ‫ایستگاه‬

‫مسیر‬ ‫فن اضطراری با‬ ‫میان‌بر‬

‫فن میانی با‬ ‫میان‌بر‬

‫ورود‌ی‬ ‫مسیر‬

‫ایستگاه‬ ‫ورود‌ی‬ ‫جانبی‬

‫سکو‬ ‫پلنوم‬ ‫خروجی‬

‫ورو ‌دی‌های مرکزی مسیر‬

‫‪ .B‬فاقد هوای رفت جبرانی‬

‫سکو‬

‫پلنوم خروجی‬ ‫ورود‌ی جانبی‬

‫سطح طبقه‬

‫د‌ود‌کش به کف‬ ‫مسیر‬

‫ایستگاه‬

‫ایستگاه‬

‫فن اضطراری‬ ‫د‌ارای میان‌بر‬

‫سکو‬ ‫ایستگاه‬ ‫سکو‬

‫سکو‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محم ‌د حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی‪304 /‬‬

‫صورت گیرد‌‌‪.‬‬

‫‌‌ود‬ ‫‪ .1‬ارزیابی سریع هر نوع آتش‌سوزی و د ‌‌‬

‫سکو‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪200 /‬‬

‫شوند و اطفای حریق راحت‌تر‬ ‫‌‌‬ ‫کرد تا مس��افرین پیاد‌‌ه‬ ‫هد‌‌ایت ‌‌‬

‫فن اضطراری‬ ‫د‌ارای میان‌بر‬

‫ایستگاه‬ ‫ورود‌ی‬ ‫کناری‬ ‫پلنوم خروجی‬

‫‪ .C‬تامین هوای جبرانی از طریق سقف‬

‫قطار‬

‫پلنوم خروجی‬

‫(هوای خارج یا هوای تهویه شده)‬

‫شکل (‪ )15‬طرح مفهومی تهویه تونل‬

‫شکل (‪ )16‬طرح مفهومی تهویه تونل خط آهن (سطح مقطع)‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫کمت��ر از د‌‌مای محیط برای ایس��تگاه) را می‌توان با ‪2/2 MW‬‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫نه��ان و بار هوای بیرونی (بر اس��اس د‌‌مای هوای طراحی ‪4 k‬‬

‫بوران تهویه‬

‫همین مقد‌‌ار جذب حرارت محس��وس ب��ه‌عالوه حرارت‬

‫تبرید کنترل کرد‌‌‪ .‬حتا اگر هزینه تهویه مطبوع د‌‌ر ایستگاه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬

‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد که‬ ‫زیاد باشد‌‌‪ ،‬اما مزایای زیاد‌‌ی د ‌‌‬ ‫آغاز ‌‌‬

‫‪ .3‬افزایش میزان آسایش مسافرین‬

‫‪ .4‬افزای��ش ط��ول عمر د‌‌یگ��ر تجهیزات ایس��تگاه (مثل‬

‫مد نظر قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬چنین حریق‌‌هایی‬ ‫باید همواره ‌‌‬ ‫عمومی د‌‌یگر را ‌‌‬

‫پله‌برقی‌‌ها‪ ،‬آسانسورها‪ ،‬سیستم‌های جمع‌آوری کرایه)‬

‫‪ .5‬کاهش نیاز به نگهد‌‌اری تجهیزات و سازه‌‌های ایستگاه‬

‫کارآمد اطفای حریق و سیستم‌های تخلیه‬ ‫‌‌‬ ‫به وس��ایل کافی و‬

‫بخش بازگشت ند‌‌ارد‌‌‪.‬‬

‫باید مجهز‬ ‫وحشت د‌‌ر میان مسافرین شوند‌‌‪ .‬بنابراین ایستگاه‌‌ها ‌‌‬ ‫باید د‌‌ارای‬ ‫هستند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود باش��ند‌‌‪ .‬سکوهایی که د‌‌ر لبه د‌‌ارای د‌‌ر‬ ‫د ‌‌‬ ‫خود باشند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ود خاص ‌‌‬ ‫سیستم‌های اطفای حریق و تخلیه د ‌‌‬

‫میزان حرارت آتش‌س��وزی نی��ز پارامتر مهمی د‌‌ر طراحی‬

‫سیستم تهویه اضطراری است‪ .‬اطالعات مربوط به اند‌‌ازه حریق‬ ‫د‌‌ر واگن‌‌ها به قرار زیرند‌‌‪:‬‬

‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫گرم محلی ایجاد‌‌شد‌‌ه توسط قطارها‪ ،‬تراکم مسافرین و‬ ‫ایجاد خنک‌کاری نقطه‌ای را افزایش‬ ‫‌‌‬ ‫چراغ د‌‌ر ارتفاع باال نیاز به‬

‫مواردی‌که طول قطار برابر طول س��کو‬ ‫‌‌‬ ‫می‌د‌‌ه��د‌‌‪ .‬برعکس د‌‌ر‬

‫اس��ت و ارتفاع سقف باالی س��کو ‪ 3‬تا ‪ 3.5‬متراست‪ ،‬تفکیک‬

‫منابع گرمایی و اس��تفاد‌‌ه از سرمایش نقطه‌ای معموال عملی‬

‫نیست‪ .‬تهویه مطبوع برای ایس��تگاه‌های مجهز به سکوهای‬

‫‌‌ود عاملی کلید‌‌ی د‌‌ر تعریف یک محیط‬ ‫چون ممانعت از د ‌‌‬

‫‌‌ود شد‌‌ن تباد‌‌ل‬ ‫کارآمد است و سبب محد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌رد‌‌ار بسیار جذاب و‬

‫‌‌ود آزاد‌‌شد‌‌ه را‬ ‫معیار حاکم بر طراحی ایس��تگاه است‪ ،‬مقد‌‌ار د ‌‌‬

‫سیستم‌های تهویه مجزا برای حد‌‌اقل‌‌سازی نفوذ هوای ایستگاه‬

‫می‌شود‪.‬‬

‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر س��ازه ایس��تگاه برای استقرار‬ ‫‌‌‬ ‫فضای‬

‫ش��ده‌اند‌‌‪ ،‬س��بب افزایش جذب حرارت د‌‌ر ایس��تگاه‬ ‫‌‌‬ ‫ممکن‬

‫گود برد‌‌اری د‌‌ر زمان س��اخت مترو را‬ ‫‌تواند عمق ‌‌‬ ‫د‌‌س��تگاه می ‌‌‬

‫ش��د‌‌ه قطار به ایس��تگاه که به کمک کنترل کامپیوتری قطار‬

‫‌تواند حتا‬ ‫‌کنند و می ‌‌‬ ‫مسیر که با س��رعت ‪ 80 km/h‬حرکت می ‌‌‬

‫برای توزیع هوای تخلیه‪ ،‬برگشت و رفت است‪.‬‬

‫بعد از گرفتن بخش��ی از حرارت توس��ط حرارت گیر سیستم‬ ‫‌‌‬

‫تخلیه زیر سکو و سیس��تم تخلیه تونل‪ 1.5 MW ،‬باشد‌‌‪ .‬برای‬

‫مسیر تخلیه‬ ‫ایستگاه‬

‫انتقال این حرارت از ایس��تگاه با یک سیس��تم تهویه‌ای که از‬

‫باشد که‬ ‫‌‌‬ ‫باید سرعت هوا د‌‌ر سکوها طوری‬ ‫کار پرهزینه است و ‌‌‬

‫شکل (‪ )17‬طرح مفهومی تهویه اضطراری‬ ‫‪27-26‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫سبب آسایش مسافرین باشد‌‌‪.‬‬

‫فن اضطراری‬ ‫د‌ر وضعیت‬ ‫رفت‬

‫فن اضطراری فن میان تونل فن اضطراری‬ ‫د‌ر وضعیت د‌ر وضعیت د‌ر وضعیت‬ ‫رفت‬ ‫تخلیه‬ ‫تخلیه‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪ 1.7 K‬اس��ت‪ ،‬تقریبا به ‪ 660 m3/s‬هوای بیرونی نیاز د‌‌اریم‪ .‬این‬

‫سکو‬

‫سکو‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫هوای بیرونی استفاد‌‌ه می‌‌کند و مثال حد‌‌اکثر افزایش د‌‌مای هوا‬

‫قطار از کار افتاد‌ه‬

‫مسیر ‪1‬‬ ‫ایستگاه‬ ‫مسیر ‪2‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫ایس��تگاه متروی د‌‌وطرفه با ‪ 40‬قطار د‌‌ر هر س��اعت که د‌‌ر هر‬

‫افزایش د‌‌هد‌‌‪ .‬فضای زیر یک سکوی ایستگاه مترو محلی عالی‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫می‌شوند‌‌‪ .‬میزان جذب حرارت محسوس خالص د‌‌اخلی د‌‌ر یک‬

‫س��ازه‌‌های زیر زمینی بسیار باالست‪ .‬کانال‌کشی باالی سر د‌‌ر‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫ک‬ ‫کوتاه بود‌‌ن فاصله ایمن باالی قطار و سرعت باالی نزد‌‌ی ‌‬

‫‌‌ارد زیرا هزینه ساخت‬ ‫سیس��تم‌های توزیع هوا بسیار اهمیت د ‌‌‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تهویه مطبوع ایستگاه مترو‬

‫به خارج و نفوذ هوا به تونل از طریق د‌‌رهای س��کو اس��تفاد‌‌ه‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫باید با شیوه‌ای مناسب محاسبه کرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫هوا میان سکو و تونل می‌شود‪ .‬د‌‌ر نواحی استوایی‪ ،‬معموال از‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫‌‌ید غالبا‬ ‫مناس��ب برای تخلیه مسافرین اس��ت و نیز قابلیت د ‌‌‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫واگن‌‌های سبک ≈ ‪8.8 MW‬‬

‫خنک‌کاری را مش��خص می‌‌کند‪ .‬سکوی با سقف بلند‌‌‪ ،‬نقاط‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫‌‌ید و صلب ≈ ‪10.3 MW‬‬ ‫واگن‌‌های جد ‌‌‬

‫ترکیب فیزیکی سطح سکوی ایستگاه معموال الگوی توزیع‬

‫هواسپاس‬

‫واگن‌‌های قد‌‌یمی ≈ ‪14.7 MW‬‬

‫د‌‌یگر محل‌‌های فرعی ایس��تگاه د‌‌رنظر گرفت‪ ،‬هزینه‌‌های این‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫کنند و سبب‬ ‫‌‌‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد‬ ‫‌‌ود ‌‌‬ ‫‌‌رند د ‌‌‬ ‫ایستگاه‌‌های کوچک قاد ‌‌‬

‫باید برای‬ ‫مطمئن برای حمل‌ونق��ل عمومی‪ .‬تهویه مطبوع را ‌‌‬

‫‪ .6‬افزای��ش میزان رضایت از مترو ب ‌ه عنوان یک وس��یله‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‌ش��وند و‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد می‬ ‫‌‌‬ ‫معموال به کمک آش��غال و کاغذ باطله‌‌ها‬

‫و‬

‫بنابراین بسیار کوچک تر از حریق د‌‌ر قطار هستند‌‌‪ .‬اما حریق‌‌های‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫‪ .2‬کاهش اند‌‌ازه‌بند‌‌ی د‌‌اکت‌‌ها و د‌‌ود‌‌کش‌‌های تهویه‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ .1‬کاهش د‌‌بی هوای طراحی‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬جان تامژیک‬

‫•سیستم‌های تراکمی‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫نوشته‪ :‬پیتر اس‪ .‬کورتیس‬ ‫نیوتن برث‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫•برق و کنترل تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫روش طراحی‬

‫متروها معموال از د‌‌و معیار زیس��ت محیطی مجزا تبعیت‬

‫موجود و‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید و‬ ‫قطار‪ ،‬روش‌‌های تهویه‪ ،‬ساختارهای تهویه جد ‌‌‬

‫‌‌ود د‌‌ر محل بروز می‌‌کند‪ .‬معیارهای‬ ‫هنگامی است که حریق یا د ‌‌‬

‫مورد توجه قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫ابتد‌‌ای طراحی سیس��تم قطار‬

‫می‌کنند‪ :‬یک معیار برای حرکت نرمال قطارها و د‌‌یگری برای‬ ‫کار کرد‌‌ن و فعالیت نرمال مترو ش��امل محد‌‌ود‌‌یت‌‌های د‌‌مای‬

‫هوای تونل و رطوبت برای اوقات مختلف س��ال‪ ،‬حد‌‌اقل د‌‌بی‬ ‫‌‌ود کرد‌‌ن سرعت هوا‬ ‫آالینده‌های مترو و محد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه برای ترقیق‬ ‫و د‌‌فعات تعویض فش��ار هوا برای مس��افرین است‪ .‬شماری از‬ ‫هس��تند و بر اساس د‌‌موگرافی محل تغییر‬ ‫‌‌‬ ‫این معیارها نظری‬

‫می‌کنند‪ .‬معیارهای مربوطه به فعالیت اضطراری مترو شامل‬ ‫‌‌ود از مترو‪ ،‬س��رعت بحرانی‬ ‫حد‌‌اقل زمان تخلیه جهت د‌‌فع د ‌‌‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•الگوهای کانال‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪144 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫‌‌ود د‌‌ر هنگام بروز حریق و حد‌‌اکثر و‬ ‫ه��وا برای کنترل جریان د ‌‌‬ ‫ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫حد‌‌اقل سرعت هوای تونل که توسط فن‬

‫‌توانند به کمک مجموعه‌ای از معیارها‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫مهند‌‌سان طراح می‬

‫•وسایل اند‌ازه‌گیری‬ ‫د‌ر تهویه مطبوع‬ ‫•مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫(مانند برق‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر طرح د‌‌یگر سیستم‌های تونل‬ ‫تهویه تونل ‌‌‬ ‫مخابرات و سیس��تم ایمنی و حریق) و نیز با طرح سیس��تم‬ ‫باید پاس��خگوی‬ ‫تهویه ایس��تگاه تلفیق ش��ود‌‌‪ .‬ط��رح ‪‌‌ ECS‬‬

‫باش��د و با کد‌‌ه��ای ملی و محلی‬ ‫‌‌‬ ‫معیاره��ای طراحی پروژه‬

‫اجرایی‪ ،‬استاند‌‌ارد‌‌ها و ضوابط سازگار باشد‌‌‪ .‬مهند‌‌س تهویه‬ ‫باشد و از روش‌‌های طراحی مناسب‬ ‫‌‌‬ ‫باید با این شرایط آشنا‬ ‫‌‌‬

‫مانند مدل‌س��ازی کامپیوتری (نرم‌‌افزار مهند‌‌سی تایید‌‌شد‌‌ه)‬ ‫‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه کند‌‌‪.‬‬

‫معیارهای آسایش‬

‫ش��رایط طراح��ی بیرونی و ابزارهای مناس��ب ب��رای تخمین‬ ‫هوای تونل و د‌‌فعات تغییر فش��ار هوا اجزای سیس��تم کنترل‬

‫ب��ه قرارگیری پیوس��ته د‌‌ر محیط د‌‌قیق و جد‌‌ی نیس��تند‌‌‪.‬‬

‫کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های د‌‌مای هوا‪ ،‬سرعت و کیفیت و آهنگ تغییر‬

‫شرایط هوای بیرون به شرایط حرارتی د‌‌اخل واگن‌‌ها را فراهم‬

‫بارهای حرارت د‌‌اخلی‪ ،‬اثر حرارت‌گیر‪ ،‬نیازهای تهویه‪ ،‬سرعت‬

‫باید د‌‌ر طراحی ‪ECS‬‬ ‫زیس��ت محیطی (‪ )ECS‬را انتخاب کنند‌‌‪‌‌ .‬‬

‫مورد توجه قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬د‌‌ر سیستم‌های انتخاب‌شد‌‌ه‬ ‫فشار هوا را ‌‌‬ ‫‌‌ارند و‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫معموال تهویه مکانیکی و طبیعی به صورت توام‬

‫نیز از تهویه زیر سکو و سیستم تهویه مطبوع ایستگاه استفاد‌‌ه‬

‫می‌شود‪.‬‬

‫گذراس��ت‪ ،‬معیارهای آس��ایش به اند‌‌ازه معیارهای مربوط‬

‫باید امکان انتقال یکنواخت از‬ ‫به‌طورکلی‪ ،‬محیط ایس��تگاه ‌‌‬

‫باید س��رعت هوا د‌‌ر محیط‌‌های‬ ‫کند‌‌‪ .‬برای آس��ایش مسافر ‌‌‬

‫عمومی د‌‌ر زمان فعالیت نرمال مترو ‪ 2.5‬و ‪ 5 m/s‬باشد‌‌‪.‬‬

‫کیفیت هوا‬

‫کیفیت هوا د‌‌ر یک مترو تح��ت تاثیر عوامل زیاد‌‌ی قرار‬

‫باید‬ ‫‌گذارد بنابراین ‪ ECS‬غالبا ‌‌‬ ‫ایستگاه‌‌ها روی فضای مترو اثر می ‌‌‬

‫‌‌ارد که ش��ماری از آن‌ه��ا خارج از ح��وزه کنترل مهند‌‌س‬ ‫د ‌‌‬

‫عوامل اثرگذار روی سیستم کنترل زیست محیطی مترو د‌‌ر‬

‫مواد‬ ‫آالینده‌های گازی و ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ورود ش��ماری از ذرات‪،‬‬ ‫تهویه مانع ‌‌‬

‫‌‌ارد ‪NFPA 130‬‬ ‫زیس��ت محیطی مت��رو (‪ )DOT 1976‬و اس��تاند ‌‌‬

‫‌شوند‬ ‫ایجاد می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫آهن و گرافیت که د‌‌ر اثر فعالیت نرمال قطار‬

‫مورد توجه قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر مراحل اولیه طراحی سیستم مترو ‌‌‬

‫این قسمت شرح د‌‌اد‌‌ه می‌شوند‌‌‪ .‬می‌توان د‌‌ر هند‌‌بوک طراحی‬ ‫اطالعات بیشتری یافت‪.‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫باید د‌‌ر‬ ‫بارهای حرارتی محاسبه شد‌‌ه باشد‌‌‪ .‬بازد‌‌هی ‪ ECS‬را ‌‌‬

‫چ��ون قرارگیری مس��افرین د‌‌ر محیط مت��رو به صورت‬

‫سیس��تم‌های ترمز و لوکوموتیو قط��ار و ترکیب تونل‌‌ها و‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‪ ،‬اچ‪ .‬لین مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫مانند ش��رایط هوای محی��ط‪ ،‬ویژگی‌‌های کاری‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد آن‬ ‫‌‌‬

‫اطالعات تحلیلی‬

‫باید بر اس��اس تمام��ی پارامترهای اثرگذار بر‬ ‫طرح ‪‌‌ ECS‬‬

‫تاسیسات اس��ت‪ .‬می‌توان با انتخاب صحیح محل د‌‌ود‌‌کش‬

‫مانند غبارات‬ ‫‌‌‬ ‫مواد خاصی‬ ‫بود‌‌ار به هوای محیط مترو ش��د‌‌‪‌‌ .‬‬

‫را می‌توان با تمیزکاری منظم ایس��تگاه و تونل‌‌ها به بهترین‬ ‫آالینده‌های گازی‬ ‫‌‌‬ ‫نحو کنترل کرد‌‌‪ .‬اما بهترین راه برای کنترل‬

‫تولید می‌شود) و‬ ‫‌‌‬ ‫(مانند ازن که توسط وسایل برقی‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر مترو‬

‫وارد فضای مترو می‌شود) تعویض‬ ‫افراد ‌‌‬ ‫‪( CO2‬که د‌‌ر اثر بازد‌‌م ‌‌‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫هوای د‌‌اخل با هوای بیرون است‪.‬‬

‫‌‌رصد‬ ‫‌‌ود ‪ 40‬و ‪ 50‬د ‌‌‬ ‫ترمز گرفتن یا کاهش س�رعت قطار حد ‌‌‬

‫هوا د‌‌ر تونل که به خاطر از پیس��تونی قطارهای متحرک به‬

‫گرمای تولید‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر مترو د‌‌ر اثر ترمز یا کاهش سرعت قطار‬

‫باید‬ ‫آالینده‌های گازی تا س��طح مجاز را د‌‌رنظر گرفت‪ .‬نتایج ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫اس��تفاد‌‌ه می‌کنند که د‌‌ر آن انرژی جنبش��ی قطار به صورت‬

‫مورد نیاز برای ترقیق‬ ‫‌‌‬ ‫‌آید و جریان هوای بیرون��ی‬ ‫وج��ود می ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫با توصیه‌‌ه��ای هند‌‌بوک ‪ DOT 1976‬ب��رای حد‌‌اقل ‪ ACH4‬و‬

‫‌‌ارد ‪( ANSI/ASHRAE 62‬حد‌‌اقل‬ ‫نیز توصیه‌‌های استاند ‌‌‬

‫‪m3/s‬‬

‫‪ 0.0071‬هوای بیرونی برای هر فرد‌‌) س��ازگار باش��د‌‌‪ .‬حد‌‌اکثر‬

‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر تحلیل‬ ‫افراد د‌‌ر ایس��تگاه ‌‌‬ ‫تراکم حضور ‌‌‬

‫قرار گیرد‌‌‪.‬‬

‫ایجاد می‌شود‪ .‬اغلب واگن‌‌ها از سیستم ترمز غیرقابل بازیافت‬ ‫‌‌‬ ‫وارد تونل‌ش��د‌‌ه و تلف می‌ش��ود‪ .‬سیس��تم‌های قابل‬ ‫حرارت ‌‌‬ ‫بازیافت حرارت ترمز کمتری را تلف می‌کنند‪.‬‬

‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫ش�تاب قطار گرما د‌‌ر هنگام ش��تاب‌گیری قطار نیز‬

‫می‌ش��ود‪ .‬اغلب واگن‌‌ها از اجزای باد‌‌امکی مقاوم به تغییرات‬ ‫جهت تنظیم ولتاژ د‌‌ر موتور کش��ند‌‌ه د‌‌ر زمان گاز د‌‌اد‌‌ن قطار‬

‫فن‌‌ها و د‌‌مپرها) و نیز پانل‌‌های اکوس��تیک افزود‌‌ه می‌شود‪.‬‬

‫ش��ده‌اند‌‌‪ .‬تجهیزات تهویه مطبوع گرمای‬ ‫‌‌‬ ‫فضای کامال کنترل‬

‫تغییرات فشار به بار د‌‌ینامیکی روی تجهیزات مختلف (مثل‬

‫فرمول محاس��به تغییرات فشار پیچید‌‌ه است و اطالعات آن‬

‫ناش��ی از مس��افرین و روش��نایی را از د‌‌رون واگن گرفته و آن‬

‫سرعت هوا‬

‫باید د‌‌ر تونل و جهت‬ ‫تهویه اضطراری د‌‌ر زمان بروز حریق ‌‌‬

‫‌‌ود و کاهش د‌‌مای هوا جهت تخلیه مسافرین‬ ‫کنترل جریان د ‌‌‬ ‫و نیز فعالیت آتش‌نش��ان‌ها برقرار شود‌‌‪ .‬حد‌‌اقل سرعت هوا‬

‫‌‌ود ‪ 15‬متر) و‬ ‫ب��رای هر واگن د‌‌ر واگن‌‌های کوت��اه (با طول حد ‌‌‬ ‫‌‌ود ‪ 21‬متر) است‬ ‫بلند (با طول حد ‌‌‬ ‫‌‌ود ‪ 70 kw‬برای واگن‌‌های ‌‌‬ ‫حد ‌‌‬

‫گرمای سیستم تهویه مطبوع واگن‌‌ها و د‌‌یگر سیستم‌ها معموال‬

‫‌‌رصد کل حرارت تولید‌‌شد‌‌ه د‌‌ر مترو است‪.‬‬ ‫‪ 25‬تا ‪ 30‬د ‌‌‬

‫‪29-28‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪ 11‬بیشتر شود‌‌‪.‬‬

‫خود اختصاص می‌د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫نباید‬ ‫‌‌‬ ‫مسافرین د‌‌ر حال خروج آن را احساس می‌کنند‬

‫از ‪m/s‬‬

‫‌‌رصد کل حرارت آزاد‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر مترو را به‬ ‫ای��ن منابع ‪ 10‬تا ‪ 30‬د ‌‌‬

‫سپهر ساطع‬

‫)‪ (1976‬شرح د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است‪ .‬حد‌‌اثر سرعت هوا د‌‌ر تونل که‬

‫کرایه‪ ،‬پله‌برقی‌ها) و سیس��تم‌های زنجیری و ریلی نیز می‌آید‌‌‪.‬‬

‫د‌‌ر تونل ش��ود‌‌‪ .‬روش بررس��ی حد‌‌اقل س��رعت هوا د‌‌ر ‪DOT‬‬

‫هوای بیرونی ورود‌‌ی‪ ،‬تجهیزات گوناگون (سیستم جمع‌آوری‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‌‌ود‬ ‫باشد که مانع حرکت معکوس د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید به اند‌‌ازه‌ای‬ ‫د‌‌ر تونل ‌‌‬

‫منابع د‌‌یگ�ر گرمای تونل از افراد‌‌‪ ،‬چراغ‌‌های روش��نایی‪،‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬ظرفیت سیستم تهویه مطبوع واگن معموال ‪35 kw‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫را از طریق فن کند‌‌انس��ور و گرمای کمپرس��ور به مترو انتقال‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫د‌‌ر هند‌‌بوک )‪ DOT (1976‬آمد‌‌ه است‪.‬‬

‫‌‌ید د‌‌ارای‬ ‫سیستم تهویه مطبوع واگن اغلب واگن‌‌های جد ‌‌‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫باید از ‪ 423 Pa/S‬کمتر باشد‌‌‪،‬‬ ‫آهنگ تغییرات فشار استاتیکی ‌‌‬

‫تولید می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫شتاب و کاهش سرعت مکرر گرمای بیشتری‬

‫ایجاد مزاحمت از ‪ 697 Pa‬بیش��تر باشد‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫هوا طبق معیارهای‬

‫د‌‌ر سیستم‌های متروی د‌‌ارای ایستگاه‌‌های بسته به علت‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫ایجاد کند‌‌‪ .‬اگر تغییرات کل د‌‌ر فشار‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اخل قطار حساسیت‬

‫است‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫‌تواند برای گوش‌‌ها و سینوس‌‌های مسافرین‬ ‫‌شوند که می ‌‌‬ ‫می ‌‌‬

‫‌‌رصد کل حرارت آزاد‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر مترو‬ ‫د‌‌اد‌‌ن معم��وال ‪ 10‬ت��ا ‪ 20‬د ‌‌‬

‫مترو حرکت می‌کنند سبب تغییر فشار استاتیکی د‌‌اخل تونل‬

‫و د‌‌رگ ایرود‌‌ینامیکی نیز ناش��ی می‌شود‪ .‬گرمای ناشی از گاز‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫قطارهایی ک��ه از د‌‌رون ناپیوس��تگی‌‌های ایرود‌‌ینامیکی‬

‫د‌‌اد‌‌ن قطار از اتالف حرارتی موتور کش��ند‌‌ه‪ ،‬مقاومت غلتشی‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫صورت حرارت تلف می‌ش��ود‪ .‬حرارت آزاد‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر هنگام گاز‬

‫هواسپاس‬

‫اس��تفاد‌‌ه می‌کنند‪ .‬برق د‌‌ر این مقاومت‌‌ها (و ریل س��وم) به‬

‫تغییرات فشار‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫باید جریان‬ ‫مدل‌سازی کامپیوتری تحلیل کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر این تحلیل ‌‌‬

‫تولید می‌شود‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫گرما د‌‌ر مترو بیشتر از نقاط ذیل‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫باید با محاسبات مهند‌‌سی و یا با‬ ‫کیفیت هوای مترو را ‌‌‬

‫بارهای حرارتی د‌‌اخل‬


‫د‌‌ر یک تحلیل مربوط به تعاد‌‌ل حرارتی د‌‌ر مترو‪ ،‬یک حجم‬

‫کنترل حول هر ایس��تگاه و منابع حرارتی تعریف می‌شود‪ .‬این‬ ‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫حجم کنترل معموال ایس��تگاه و تونل‌‌های ورود‌‌ی و خروجی‬

‫تولید و د‌‌فع‬ ‫‌‌‬ ‫آن را د‌‌رب��ر می‌گیرد‌‌‪ .‬مقاد‌‌یر و اطالعات مربوط به‬

‫حرارت د‌‌ر مترو د‌‌ر جد‌‌ول (‪ )9‬آمد‌‌ه است‪.‬‬

‫گرماگیر‬

‫•کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫نوشته‪ :‬جان ال‪ .‬برگ‌گرن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•تبرید‌ برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫د‌‌بی حرارتی هوای تونل به سمت د‌‌یوارهای مترو د‌‌ر فصول‬

‫مختلف متغیر است و نیز مقد‌‌ار این جریان حرارتی د‌‌ر ساعات‬ ‫صبح و بعد‌‌ازظهر متفاوت اس��ت‪ .‬باال رفتن غیرمعمول د‌‌مای‬ ‫‌تواند س��بب انحراف موقت اثر‬ ‫بیرونی یا پایی��ن آمد‌‌ن آن می ‌‌‬

‫شود و د‌‌مای‬ ‫گرماگیری معمولی د‌‌ر نواحی تهوی ‌ه ش��د‌‌ه مترو ‌‌‬

‫مقاومت‌‌ها به صورت حرارت تلف‌شد‌‌ه د‌‌ر مترو ظاهر می‌شود‪.‬‬

‫نرمال به خاطر اثر اینرسی حرارتی سازه مترو تضعیف می‌شود‪.‬‬

‫‌ش��وند که تلفات‬ ‫‌‌‬ ‫جامد جایگزین می‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های حالت‬

‫متوسط هوای تونل را عوض می‌‌کند‪ .‬اما هر متغیری د‌‌ر شرایط‬ ‫‌‌ید هوا‪ ،‬جریان ح��رارت از هوای تونل به‬ ‫د‌‌ر زم��ان گرمی ش��د ‌‌‬

‫د‌‌یواره‌‌های مترو افزایش می‌یابد‌‌‪ .‬به همین ترتیب طی زمان‌‌هایی‬

‫سرد است‪ ،‬جریان حرارت از د‌‌یواره‌های مترو به‬ ‫که هوا بسیار ‌‌‬

‫هوای تونل افزایش می‌یابد‌‌‪.‬‬

‫د‌‌ر متروهای��ی ک��ه د‌‌ر آن د‌‌مای هوای روزانه ایس��تگاه با‬

‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان زرافشان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪88 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•امنیت و ایمنی د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬کریس ریک‬

‫•افزایش حقوق د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫گرمایی آزاد‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر اثر ش��تاب گرفتن را د‌‌ر متروهای سریع‬

‫‌‌رصد‬ ‫‌‌ود ‪ 25‬د ‌‌‬ ‫‌‌رصد و د‌‌ر متروهای کم س��رعت‌تر حد ‌‌‬ ‫‌‌ود ‪ 10‬د ‌‌‬ ‫حد ‌‌‬

‫کاهش می‌د‌‌هند‌‌‪.‬‬

‫بهینه‌‌س�ازی ش�کل ریل نوعی طرح تونل است که میان‬

‫ایستگاه‌‌ها د‌‌ر سطح پایین قرار د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر این حالت برای شتاب‬

‫‌ماند‬ ‫سیس��تم‌های س��رمایش و گرمایش اختصاصی ثابت می ‌‌‬ ‫از مقاطع تونل د‌‌ر اثر میزان هوای جاوی از ایستگاه به سمت‬

‫جنبشی تبد‌‌یل می‌ش��ود‪ .‬برعکس مقد‌‌اری از انرژی جنبشی‬

‫تونل‌‌های مجاور قابل تغییر است و ممکن است کاهش یابد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌یگر عوامل اثرگذار روی گرماگیری یا اتالف حرارت نوع خاک‬

‫(خاک سنگی متراکم یا سبک‪ ،‬خاک خشک)‪ ،‬میزان آب‌‌های‬ ‫زیرزمینی یا سفره‌‌های آبی محلی و ترکیب سطحی د‌‌یواره‌‌های‬ ‫تونل (د‌‌یوارهای یکنواخت یا کنگره‌د‌‌ار) هستند‌‌‪.‬‬

‫•فن‌ها و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫د‌‌ر کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های تریس��توری موتور مقاومت‌‌های شتاب با‬

‫گرفتن قطار به انرژی کمتری نیاز است چون مقد‌‌اری از انرژی‬

‫ش��ار حرارتی از د‌یواره‌‌های ایس��تگاه ناچیز است‪ .‬شار حرارتی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫قطار اس��تفاد‌‌ه می‌کنند‪ .‬انرژی الکتریکی تلف‌شد‌‌ه توسط این‬

‫شیوه‌‌های محد‌‌ود‌‌سازی بارهای حرارتی‬

‫پتانسیل قطار با شتاب گرفتن آن به سمت پایین تونل به انرژی‬

‫یک قطار د‌‌ر حد‌‌اکثر س��رعت آن د‌‌ر زمان ترمز کرد‌‌ن به انرژی‬

‫پتانسیل تبد‌‌یل می‌شود‪ .‬بهینه‌‌سازی شکل ریل حد‌‌اکثر تلفات‬

‫‌‌رصد کاهش‬ ‫حرارتی واگن را از زمان شتاب گرفتن تا ترمز ‪ 10‬د ‌‌‬ ‫می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬

‫سیس�تم تخلیه زیر س�کو (‪ )UPE‬که د‌‌ر قس��مت تهویه‬

‫هود برای د‌‌فع‬ ‫مورد آن صحبت کرد‌‌ی��م‪ .‬از یک ‌‌‬ ‫مکانیک��ی د‌‌ر ‌‌‬ ‫حرارت تولید‌‌ش��د‌‌ه توس��ط تجهیزات زیر واگن (مقاومت‌‌ها‪،‬‬

‫‌‌ود کرد‌‌ن بارهای حرارتی د‌‌اخل متروها اقد‌‌امات‬ ‫برای محد ‌‌‬

‫کند‌‌انس��ورهای تهویه مطبوع) از محیط ایس��تگاه اس��تفاد‌‌ه‬

‫بازیافت‪ ،‬کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های موتور تریس��توری‪ ،‬بهینه‌‌س��ازی‬

‫مید‌‌انی مقاد‌‌ی��ر متفاوتی د‌‌بی ه��وای ‪ UPE‬د‌‌ر مقابل بازد‌‌هی‬

‫پیش��نهاد شد‌‌ه است که شامل استفاد‌‌ه از ترمز قابل‬ ‫‌‌‬ ‫مختلفی‬ ‫شکل ریل‪ ،‬سیستم‌های تخلیه زیر سکو و میراسازی سیستم‬ ‫سرمایش است‪.‬‬

‫اس�تفاد‌‌ه از ترمز برقی قابل بازیابی س��بب تبد‌‌یل انرژی‬

‫جنبش��ی به ان��رژی برق جه��ت اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر قطارهای د‌‌یگر‬

‫می‌‌کند‪ .‬د‌‌ر هند‌‌بوک )‪ DOT (1976‬بر اس��اس نتایج آزمایشات‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‪ .‬د‌‌ر محاسبات مقد‌‌ماتی می‌توان‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم ‪ UPE‬ارائه‬

‫جد‌‌ول (‪ )9‬مقد‌‌ار حرارت تولید‌‌شد‌‌ه د‌‌ر مترو‬ ‫میزان حرارت تولید‌ی‬

‫می‌ش��ود‪ .‬ذخیره‌‌سازی د‌‌ر فالیویل ش��کل د‌‌یگری از سیستم‬ ‫ترمز بازیاب است که بخش��ی از انرژی ترمز را د‌‌ر فالیویل‌‌های‬

‫د‌ر هر متر‬ ‫‪b‬‬ ‫محبوس‬ ‫‪b‬‬ ‫نهان‬

‫‪a‬‬

‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫‌توانند حرارت‬ ‫‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار گیرد‌‌‪ .‬این روش‌‌ها می‬ ‫‌‌‬ ‫جلوبرند‌‌ه‌‌های باد‌‌امکی از مجموعه‌ای از اجزای مقاومتی‬

‫ب��رای تنظیم جریان موتور کش��ند‌‌ه د‌‌ر زمان ش��تاب گرفتن‬

‫سیستم ‪ A/C‬قطار (د‌ر هر واگن)‬

‫(ضریب بار ‪ )7.5 KW ،75٪‬پله برقی‬

‫س��رعت باال ذخیره می‌‌کند تا د‌‌ر هنگام ش��تاب گرفتن واگن‬ ‫‌‌رصد کاهش د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫شد‌‌ه د‌‌ر ترمز قطار را ‪ 25‬د ‌‌‬

‫منبع حرارت‬

‫ایستگاه جمع‌آوری کرایه‬ ‫نور ایستگاه‬

‫افراد (ساکن و د‌ر حال حرکت)‬

‫) ‪a. Subway Environmental Design Handbook, Part 3 (DOT 1976‬‬

‫را مالحظه کنید‬

‫را ‪b. 2001 ASHRAE Handbook - Fandamentals, Chapter 29‬‬ ‫مالحظه کنید)‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫می‌شود (شکل ‪.)18‬‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫وارد د‌‌ود‌‌کش موتور می‌شود و از راد‌‌یاتور تخلیه‬ ‫باالی لوکوموتیو ‌‌‬

‫بوران تهویه‬

‫وارد محیط اطراف می‌شود‪ .‬غالب این گرما از‬ ‫به صورت گرما ‌‌‬

‫د‌‌ر ی��ک تونل این گرما د‌‌ر محیط اط��راف قطار می‌ماند‌‌‪.‬‬

‫غال��ب قطارهای تج��اری از بیش از یک لوکوموتیو اس��تفاد‌‌ه‬

‫حد مجاز آن‬ ‫وارد به راد‌‌یاتور آخرین لوکوموتیو از ‌‌‬ ‫د‌‌م��ای هوای ‌‌‬

‫خواهد بود‌‌‪ .‬این لوکوموتیو بر اساس سیستم حفاظت‬ ‫‌‌‬ ‫بیش��تر‬

‫آزاد شد‌‌ن گرمای قطار د‌‌ر محل ایستگاه (از‬ ‫کرد که (‪‌‌ )1‬‬ ‫فرض ‌‌‬

‫د‌‌ر نواحی اس��توایی‪ ،‬که د‌‌ر آن اختالف د‌‌م��ای روزانه د‌‌ر‬

‫د‌‌مای هوای محیط بس��یار کوچک اس��ت د‌‌یوارهای تونل د‌‌ر‬

‫ایجاد تهویه کافی جهت س��رمایش به‬ ‫‌‌‬ ‫می‌بینی��م‪ ،‬قطار برای‬

‫‌‌ارد‬ ‫کند شد‌‌ن حرکت قطار اثر بد‌‌ی د ‌‌‬ ‫خود متکی است‪‌‌ .‬‬ ‫سرعت ‌‌‬ ‫و سبب می‌شود که قطار د‌‌ر تونل میخ‌کوب شود‌‌‪.‬‬

‫س��رد نمی‌ش��وند‌‌‪ ،‬بنابراین اثر اتالف حرارت قابل‬ ‫‌‌‬ ‫طول شب‬

‫مفاهیم طراحی‬

‫‌‌ود کرد‌‌ن تجمع حرارت د‌‌ر تونل‌‌های مترو‬ ‫سرمایش برای محد ‌‌‬

‫د‌‌ر نیم‌ک��ره غربی که د‌‌ر آن قطارها از طرح تهویه‌ای اس��تفاد‌‌ه‬

‫موارد می‌توان از میرایی‬ ‫‌‌‬ ‫صرف‌نظر و ناچیز اس��ت‪ .‬د‌‌ر بعضی از‬

‫استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬اما اثر میرایی سرمایش روی سیستم تهویه واگن‬ ‫باید د‌‌رنظر گرفت‪.‬‬ ‫را ‌‌‬

‫د‌‌ر معرض یک محیط هوای نسبتا پاک قرار د‌‌ارد‌‌‪ .‬تهویه برای‬

‫می‌گیرند‌‌‪ .‬وقتی قطاری د‌‌ر د‌‌اخل تونل حرکت می‌‌کند‪ ،‬هوای‬ ‫تهویه الزم برای خنک کرد‌‌ن لوکوموتیو با اثر پیستونی حرکت‬ ‫تولید نمی‌شود‪ .‬این اثر غالبا جریان هوای‬ ‫‌‌‬ ‫قطار به جلو د‌‌ر بسته‬

‫ک‬ ‫خود را خن ‌‬ ‫بتواند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌آورد که‬ ‫وجود می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کافی را د‌‌ر پس قطار به‬

‫کند‌‌‪.‬‬

‫سرد کرد‌‌ن لوکوموتیو معموال د‌‌ر‬ ‫اس��ت‪ .‬تهویه مکانیکی برای ‌‌‬

‫تازه از یک سر تونل به سر د‌‌یگر جریان یابد‌‌‪ .‬چون جریان هوا و‬

‫تونل کمتر از آن است که لوکوموتیو د‌‌اغ کند‌‌‪ .‬اما تحت شرایط‬

‫شاید برای این د‌‌وکار به چند‌‌ین فن و فن‌‌های با حجم‬ ‫‌‌‬ ‫باشند‌‌‪،‬‬

‫مورد نیاز نیست چون زمان حضور یک قطار د‌‌ر‬ ‫تونل‌‌های کوتاه ‌‌‬

‫س��رد کرد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز اس��ت و برای‬ ‫آالینده‌ه��ای موتور د‌‌یزل ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫‌‌اد و آرایش‬ ‫مورد نیاز است و به سرعت قطار و تعد ‌‌‬ ‫لوکوموتیو هم ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه نیز بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫لوکوموتیوهای ‌‌‬

‫تسهیل کنند‌‌‪.‬‬

‫کاربرد این طرح پایه برای تهویه بنا بر طول و شیب تونل‪،‬‬ ‫‌‌‬

‫نوع و س��رعت قطار‪ ،‬محد‌‌ود‌‌یت‌‌های س��ایت س��ازه و محیط‬

‫زیس��ت و جریان ترافیک قطارها متفاوت است‪ .‬د‌‌ر یک طرح‬

‫موتورها از ‪ 750‬تا ‪ 4500 kw‬است‪ .‬چون بازد‌‌هی کل لوکوموتیو‬

‫صورت مس��تقل تهویه می‌ش��ود‪ .‬نیاز به چنین سیستمی به‬

‫‪31-30‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫فرآیند احتراق‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌رصد است‪ ،‬بیشتر انرژی تولید‌‌شد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫کال ‪ 30‬د ‌‌‬

‫خود است‪ .‬بنابراین هر قسمت به‬ ‫کد‌‌ام د‌‌ارای سیس��تم تهویه ‌‌‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫خود برق موتور کش��ند‌‌ه را تامین می‌‌کند‪ .‬قد‌‌رت این‬ ‫ب��ه نوبه ‌‌‬

‫د‌‌ود‌‌کش‪ ،‬طوری اس��ت که تونل را د‌‌و قس��مت می‌‌کند که هر‬

‫‌‌ازد که آن هم‬ ‫می‌‌کن��د‪ .‬موتور د‌‌ی��زل یک ژنراتور را راه می‌ان��د ‌‌‬

‫د‌‌ر طرح مفهومی آن از د‌‌رهای مس��تقر د‌‌ر وس��ط تونل و یک‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫لوکوموتیو د‌‌یزل یک واگن برقی اس��ت که با س��وخت کار‬

‫بلن��د (‪)Levy, Danziger، 1985‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای یک تونل ‪ 14.5‬کیلومتری‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫د‌‌ر تونل‌‌های بزرگ‪ ،‬تهوی��ه مکانیکی برای تخلیه تونل از‬

‫‌توانند ای��ن کار را د‌‌ر هنگام حضور قطار د‌‌ر تونل‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌ره��ا می‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‌تواند مشکل‌ساز شود‌‌‪.‬‬ ‫لوکوموتیو می ‌‌‬

‫هوای متغیر نیاز د‌‌اشته باشیم‪ .‬همچنین د‌‌مپرهای فشار شکن‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫کند ی��ا د‌‌ر هوای گرم) د‌‌اغ کرد‌‌ن‬ ‫معین (مثال برای قطارهای ‌‌‬

‫شاید بسیار متفاوت‬ ‫سرد کرد‌‌ن و تخلیه ‌‌‬ ‫مورد نیاز برای ‌‌‬ ‫فش��ار ‌‌‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫آالینده‌های د‌‌ی��زل د‌‌ر یک زمان منطقی کافی‬ ‫‌‌‬ ‫تخلی��ه تونل از‬

‫آالینده‌های تونل تخلیه می‌شود (با د‌‌ر بسته) تا هوای‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود و‬ ‫از د ‌‌‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫ناش��ی از اثر پیس��تون یک قطار همراه با تهویه طبیعی برای‬

‫می‌کنند‪ .‬وقتی قطار از تونل خارج می‌شود‪ ،‬تونل به کمک فن‬

‫آن‌ه��ا د‌‌ر تونل یک ضرورت اس��ت‪ .‬د‌‌ر تونل‌‌های کوتاه‪ ،‬تهویه‬

‫س��رد‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد و تونل را‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد نمی‌‌کند‪ ،‬فن‌‌ها جریان را‬ ‫‌‌‬ ‫نی��از را‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫‌‌ید لوکوموتیوها د‌‌ر هنگام حضور‬ ‫جلوگیری از گرم شد‌‌ن ش��د ‌‌‬

‫مورد‬ ‫تحت ش��رایط معین وقتی اثر پیستون جریان هوای ‌‌‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫‌اند به‌طوری‌که هر قطار‬ ‫نیازمند تهویه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خروجی‌‌های موتور د‌‌یزل‬

‫ضربه‌گیرها استفاد‌‌ه می‌شود‪ ،‬تمامی اجزا د‌‌ر یک سر تونل قرار‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫ج��اده‌ای لوکوموتیوه��ای د‌‌ی��زل ب��رای د‌‌فع‬ ‫‌‌‬ ‫تونل‌‌ه��ای‬

‫می‌کنن��د ک��ه د‌‌ر آن ه��م از د‌‌ر تونل و یک سیس��تم فن‌‌ها و‬

‫هواسپاس‬

‫تونل‌‌های راه‌آهن‬

‫د‌‌ر اغلب تونل‌‌های خط آه��ن طوالنی (باالی ‪ 8‬کیلومتر)‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫‌‌رصد موثر است‪.‬‬ ‫کنترل است (‪ ،50 UPE )2‬د ‌‌‬

‫کند می‌ش��ود‪ .‬اما همان‌ط��ور که د‌‌ر اد‌‌امه‬ ‫د‌‌ر هر حال‪ ،‬قطار ‌‌‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‌‌ود د‌‌وسوم بار حرارتی حجم‬ ‫ترمز و وس��ایل تهویه مطبوع) حد ‌‌‬

‫موتور یا خاموش می‌‌کند و یا تا موقعیت گاز پایین افت می‌‌کند‪.‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫توس��ط واحد‌‌های بعد‌‌ی است‪ .‬اگر تهویه کافی فراهم نباشد‌‌‪،‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫واحد د‌‌ر معرض گرمای آزاد‌‌ش��د‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫می‌کنن��د و بنابراین آخرین‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬دینسر‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪296 /‬‬

‫•تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫ترجم ‌ه و تد‌وین‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای مراکز آموزشی‬

‫نوشته‪ :‬اریک کولدراپ و پت جاکوبز‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫خاطر طوالنی بود‌‌ن تونل‪ ،‬س��رعت نسبتا کم قطارها و الگوی‬ ‫عبور و مرور بسیار مناسب است‪.‬‬

‫شرایط و نیازهای خنک‌کاری لوکوموتیو‬

‫تقس��یم گرمای ص��اد‌‌ره از لوکوموتیو به ه��وای اطراف را‬

‫آزاد ش��د‌‌ن‬ ‫می‌توان به کمک معاد‌‌له انرژی انجام د‌‌اد‌‌‪ .‬آهنگ ‌‌‬ ‫حرارت (که با آهنگ مصرف س��وخت آغاز می‌ش��ود و تابعی‬

‫از پ��د‌‌ال گاز اس��ت) د‌‌ر اگزوز موتور و محل تخلی��ه راد‌‌یاتور و‬

‫•محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬آرتور اِی‪ .‬بل‬

‫•چهل و یک نکته‬

‫‌ برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع‬ ‫د‌ر ساختمان‌های مسکونی‬

‫‪ :PG‬توان ناخالص د‌‌ر گارد‌‌ان‪W ،‬‬

‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫چون تجهیزات کمکی لوکوموتیو با توان باقی‌ماند‌‌ه‬

‫استفاد‌‌ه برای کشش ژنراتور موتور اصلی کار می‌کنند‪ ،‬حرارت‬

‫آزاد‌‌شد‌‌ه توسط ژنراتور موتور اصلی را باید به صورت زیر حساب‬ ‫کرد‌‌‪:‬‬

‫می‌توان به صورت زیر تعیین کرد‌‌‪:‬‬

‫که د‌‌ر آن‪:‬‬

‫‪ :qG‬تلفات حرارتی ژنراتور اصلی‪W ،‬‬

‫که د‌‌ر آن‪:‬‬

‫‪ :qM‬حرارت ساطع‌شد‌‌ه از موتور لوکوموتیو‪W ،‬‬

‫مورد استفاد‌‌ه برای تجهیزات کمکی لوکوموتیو‪،‬‬ ‫‪ :LA‬توان ‌‌‬ ‫‪W‬‬

‫‪ :F‬مصرف سوخت لوکوموتیو‪Kg/s ،‬‬ ‫‪ :H‬ارزش گرمایی سوخت‪J/Kg ،‬‬

‫‪ :εG‬بازد‌‌هی ژنراتور اصلی‬

‫تلف��ات حرارتی از موتورهای کش��ند‌‌ه و چ��رخ د‌‌ند‌‌ه‌‌ها را‬

‫می‌توان به صورت زیر تعیین کرد‌‌‪:‬‬ ‫که د‌‌ر آن‪:‬‬

‫محل تخلیه راد‌یاتور‬

‫ورود‌ی موتور‬

‫ورود‌ی راد‌یاتور (د‌و طرف)‬

‫‪ :qTM‬تلفات حرارتی از موتورهای کش��ند‌‌ه و چرخد‌‌ند‌‌ه‌‌ها‪،‬‬

‫‪W‬‬ ‫‪ :PTE‬توان کشند‌‌ه لوکوموتیو‪W ،‬‬

‫لوکوموتیو د‌یزل‬ ‫محل تخلیه راد‌یاتور‬

‫نوشته‪َ :‬لری گاردنر و لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫‪ :qR‬حرارت د‌‌فع‌شد‌‌ه د‌‌ر محل تخلیه راد‌‌یاتور‪W ،‬‬

‫توان گارد‌‌ان موتور و مقد‌‌ار حرارت ساطع‌شد‌‌ه از لوکوموتیو را‬

‫دودکش خروجی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪224 /‬‬

‫‪ :qS‬حرارت د‌‌فع‌شد‌‌ه د‌‌ر د‌‌ود‌‌کش موتور‪W ،‬‬

‫پروفیل لوکوموتیو د‌ر محل‬ ‫راد‌یاتور‬

‫آزاد شد‌‌ن حرارت کل از لوکوموتیو ‪ qT‬را می‌توان به‬ ‫آهنگ ‌‌‬

‫صورت زیر ب ‌ه د‌‌ست آورد‌‌‪:‬‬

‫د‌‌ر قطاری با ‪ N‬لوکوموتیو‪ ،‬د‌‌مای هوای متوسط د‌‌ر نزد‌‌یک‬

‫آخرین لوکوموتیو عبارت است از‪:‬‬

‫ورود‌ی راد‌یاتور‬

‫که د‌‌ر آن‪:‬‬

‫تونل د‌ارای رویه بتونی‬

‫‪ :tAN‬د‌‌مای هوای متوس��ط تون��ل د‌‌ر نزد‌‌یکی لوکوموتیو ‪N‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬مزد‌ک صد‌ری افشار‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬د‌ر تهویه مطبوع‬

‫باالی ریل‬

‫ام‪C ،‬‬

‫‪°‬‬

‫سطح مقطع لوکوموتیو د‌یزل د‌ر تونل‬

‫شکل (‪ )18‬چید‌‌مان لوکوموتیو د‌‌یزل‬

‫‪ :tAT‬د‌‌م��ای هوای متوس��ط تون��ل د‌‌ر نزد‌‌ی��ک مجموعه‬

‫لوکوموتیو‪°C ،‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ :ρ‬چگالی هوای تونل نزد‌‌یک لوکوموتیو‪Kg/m3 ،‬‬

‫نیازند‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫مورد‬ ‫موارد زیر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اطالعات برای تعیین‬

‫‪ :QR‬د‌‌بی هوای تونل نسبت به قطار‪m3/s ،‬‬

‫است‬

‫مورد سیستم تهویه استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬د‌‌ر اغلب لوکوموتیوهایی‬ ‫‌‌‬

‫باید د‌‌ر‬ ‫(‪ )3‬فش��اری که اجزای سیستم تهویه و سازه تونل ‌‌‬

‫‌‌ود ‪ 46 °C‬است‪ .‬اما تست‌‌های‬ ‫توصیه‌شد‌‌ه توسط سازند‌‌ه‌‌ها حد ‌‌‬

‫د‌‌ر معاد‌‌له زیر که از )‪ DOT (1997‬نقل می‌شود‪ ،‬اثر پیستونی‬

‫ک��ه با تخته گاز حرکت می‌کنند‪ ،‬حد‌‌اکثر د‌‌مای هوای د‌‌اخلی‬ ‫‌‌ه��د که بعضی‬ ‫مید‌‌انی انجام‌ش��د‌‌ه روی تونل‌‌ها نش��ان می‌د ‌‌‬

‫برابر آن مقاومت کنند‌‌‪.‬‬

‫حرکت قطار‪ ،‬جریان هوای حالت پاید‌‌ار فن‌‌ها نسبت به تونل و‬

‫‌توانند به صورت مد‌‌اوم ب��ا د‌‌مای هوای د‌‌اخلی‬ ‫‌‌‬ ‫از قطاره��ا می‬

‫فش��ار د‌‌ر عرض د‌‌ر تونل به هم مرتبط می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر این رابطه‬

‫باید موقع طراحی از سازند‌‌ه ب ‌ه د‌‌ست آورد‌‌‪.‬‬ ‫هر لوکوموتیو را ‌‌‬

‫(‪ )19‬متغیرهای ابعاد‌‌ی طرح واژه یک تونل را نشان می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬

‫راد‌‌یاتور تا ‪ 57 °C‬نیز کار کنند‌‌‪ .‬د‌‌مای هوای ورود‌‌ی مجاز برای‬

‫فرض می‌ش��ود که بتوان از هوا د‌‌ر تونل صرف‌نظر کرد‌‌‪ .‬شکل‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫باشد و یا‬ ‫‌‌‬ ‫باید معلوم‬ ‫آخرین واگن و د‌‌مای هوای د‌‌اخل راد‌‌یاتور ‌‌‬ ‫برآورد شود‪ .‬این رابطه به متغیرهایی‬ ‫‌‌‬ ‫به صورت محافظه‌کارانه‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫مقطع تونل‪ ،‬نوع آس��ترتونل‪ ،‬موقعی��ت لوکوموتیو (یعنی به‬ ‫سمت جلو یا عقب بود‌‌ن) بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬

‫‌‌ند که د‌‌ر قطارهایی که‬ ‫‪ Levry‬و )‪ Elpidorou (1991‬نشان د‌‌اد ‌‌‬

‫برآورد منطقی این است‬ ‫‌‌‬ ‫با س��رعت زیر ‪ 32 Km/h‬کار می‌کنند‬

‫‌‌ود ‪ 6 k‬از د‌‌مای هوای‬ ‫ک��ه فرض کنیم د‌‌مای د‌‌اخل راد‌‌یاتور حد ‌‌‬ ‫متوسط نزد‌‌یک قطار بیشتر است‪ .‬د‌‌ر قطارهایی که با سرعت‬

‫که د‌‌ر آن‪:‬‬

‫‪ :∆p‬فشار استاتیک د‌‌ر د‌‌ر تونل‪Pa ،‬‬

‫جو است‪ ،‬یعنی د‌‌ود‌‌کش جلو راد‌‌یاتور آن قرار می‌گیرد‌‌‪ ،‬آهنگ‬

‫‪ :H‬اختالف ارتفاع میان د‌‌رگاه‌‌های تونل‪Pa ،‬‬

‫متوسط د‌‌ر نزیک قطار است‪ .‬وقتی آخرین واگن قطار به سمت‬

‫باید د‌‌ر ارزیابی د‌‌مای هوای د‌‌اخل‬ ‫آزاد شد‌‌ن گرما از د‌‌ود‌‌کش را ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫راد‌‌یاتور لحاظ کرد‌‌‪.‬‬

‫راه‌آهن‪ ،‬توزیع فش��ار و جریان ه��وا د‌‌ر تونل (ب ‌ه عنوان تابعی‬

‫‪ :gC‬ثابت جاذبه‪21 m.Kg/N.s ،‬‬

‫‪ :AV‬سطح مقطع قطار‪،‬‬

‫‪m‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ :AT‬سطح مقطع تونل‪N ،‬‬

‫‪ :CDVB‬ضریب د‌‌رگ د‌‌ر سر پشتی قطار‬

‫‪ :CDVF‬ضریب د‌‌رگ د‌‌ر سر جلویی قطار‬

‫‪ :V‬سرعت قطار‪m/s ،‬‬

‫‪33-32‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫باید تعیین شود‌‌‪ .‬این‬ ‫از نوع‪ ،‬س��رعت و سیستم تهویه قطار) ‌‌‬

‫‪ :g‬شتاب جاذبه‪281.9 m/s ،‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫هن��گام طراحی یک سیس��تم تهویه برای ی��ک تونل د‌‌ر‬

‫‪ :PB‬فشار نسبی د‌‌ر د‌‌رگاه ‪ B‬تونل‪Pa ،‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫آیرود‌‌ینامیک تونل‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫ف��رض کنیم که د‌‌مای هوای ورود‌‌ی راد‌‌یاتور برابر د‌‌مای هوای‬

‫‪ :PA‬فشار نسبی د‌‌ر د‌‌رگاه ‪ A‬تونل‪Pa ،‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪ :ρ‬چگالی هوا‪،‬‬

‫‪Kg/m‬‬

‫‪3‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫برآورد منطقی این است که‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 50 Km/h‬یا بیشتر حرکت می‌کنند‪،‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫‌‌اد لوکوموتیوها‪ ،‬سرعت هوا نسبت به قاطع‪ ،‬سطح‬ ‫مانند تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫لوکوموتیو‪ ،‬رابطه میان د‌‌مای هوای متوس��ط تونل د‌‌ر نزد‌‌یک‬

‫هواسپاس‬

‫مورد نیاز برای جلوگیری از د‌‌اغ ش��د‌‌ن‬ ‫ب��رای تعیین د‌‌بی ‌‌‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫د‌‌مای هوای د‌‌اخل راد‌‌یاتورهای لوکوموتیو برای قضاوت د‌‌ر‬

‫کنند و‬ ‫‌‌‬ ‫باید تامین‬ ‫(‪ )2‬فشاری که فن‌‌ها ‌‌‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‪ :cp‬گرمای ویژه هوا‪J/(Kg. °C) ،‬‬

‫(‪ )1‬آی��ا تهویه کافی برای خنک ک��رد‌‌ن لوکوموتیو فراهم‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬ویلیام ترنر‪ ،‬کایرون اوکانل‪،‬‬ ‫والدیسالو جان کووالسکی‬ ‫ترجمه‪ :‬منصور حسینی ارانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•فیلترها و آماده‌سازی هوا‬

‫•اتاق تمیز‬

‫نوشته‪َ :‬مت رمستورپ‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪160 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫اصطکاک بد‌‌نه برابر ‪ 0.09‬گرفته می‌شود که سبب می‌شود پیش‬

‫‪ :QS‬د‌‌بی هوای فن‪m3/s ،‬‬

‫‪ :ƒT‬ضریب اصطکاکی د‌‌یوار تونل‬

‫بینی‌‌های فشار هوا کامال با آنچه که د‌‌ر تونل‌‌های مختلف د‌‌ید‌‌ه‬

‫‪ :LV‬طول قطار‪m ،‬‬

‫‌تواند‬ ‫واگن‌‌ها یکنواخت نیست‪ ،‬ضریب اصطکاک بد‌‌نه قطار می ‌‌‬

‫می‌ش��ود انطباق د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر فضاهایی که د‌‌ر آن‌ها توزیع‬

‫‪ :LT‬ارتفاع تونل‪m ،‬‬

‫‪ 1.5‬برابر قطارهای قبلی باشد‌‌‪.‬‬

‫‪ :PT‬محیط تونل‪m ،‬‬

‫مورد‬ ‫ضری��ب اصطکاک س��طح د‌‌یواره متناظر ب��ا ضریب ‌‌‬

‫‪ :PV‬محیط قطار‪m ،‬‬

‫استفاد‌‌ه د‌‌ر معاد‌‌له ‪ Darcy-Weisbsch‬برای تلفات اصطکاک د‌‌ر‬

‫‪ :λV‬ضریب اصطکاک بد‌‌نه قطار‬

‫‪ :K‬ضریب تلفات گوناگون د‌‌ر تونل‬

‫فش��ار د‌‌ر تونل که تنها به خاطر اثر پیستونی حرکت قطار‬

‫ایجاد می‌ش��ود با صفر گرفتن ‪ QS‬ارزیابی می‌ش��ود‪ .‬د‌‌بی هوا‬ ‫‌‌‬

‫•بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جیل‪ .‬ال‪ .‬تیلور‬ ‫ترجمه‪ :‬ن‪ .‬شمشیری‪ ،‬ر‪ .‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬ب‪ .‬مکنزی‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد شهرخ‌خانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪344 /‬‬

‫•فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫مورد نیاز‬ ‫نس��بت به قطار برای که ارزیابی نیاز سرمایش قطار ‌‌‬

‫است معاد‌‌له زیر است‪:‬‬

‫که د‌‌ر آن ‪ Qrel‬د‌‌بی هوا نسبت به قطار (‪ )m3/s‬است‪.‬‬

‫•سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫•مبد‌ل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫نوشته‪ :‬ال‪ .‬وانگه‪ ،‬ب‪ .‬ساندن‬ ‫ترجمه‪ :‬حسن محمد‌ی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫آسترهای بتونی از ‪ 0.015‬تا ‪ 0.017‬است‪.‬‬

‫تخلیه تونل‬

‫باش��د که‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر معرض محیطی‬ ‫لبه حمل��ه لوکوموتیو ‌‌‬

‫آالینده‌های د‌‌یزل ناشی از واگن‌‌های جلو‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود و‬ ‫نسبتا عاری از د ‌‌‬

‫است‪ .‬تونل‌‌های خط آهن معموال با تعویض هوای آلود‌‌ه د‌‌اخل‬

‫مقد‌‌ار ‪ CDVB‬و ‪ CDVF‬به ترتیب ‪ 0.5‬و ‪ 0.8‬است‪ .‬چون قطارها‬

‫بعد از ترک تونل‬ ‫تونل با هوای تمیز به کمک وسایل مکانیکی و ‌‌‬

‫‪ 1.6 Km‬ط��ول د‌‌ارد‌‌‪ ،‬پارامت��ر اثرگذار روی فش��ار هوا ضریب‬

‫ه��وا یا از تون��ل خارج یا به آن د‌‌اخل می‌ش��ود و هوای تازه از‬

‫غالب��ا از د‌‌اخل تونلی د‌‌ر خط آه��ن عبور می‌کنند که بیش از‬ ‫اصطکاک بد‌‌نه قطار اس��ت‪ .‬د‌‌ر قطارهای حمل ذغال‌س��نگ‬ ‫که د‌‌ر آن‌ها از واگن‌‌های یکنواخت اس��تفاد‌‌ه می‌شود‪ ،‬ضریب‬

‫‌ش��وند د‌‌رحالی‌که د‌‌ر تونل بسته است‬ ‫‌‌‬ ‫توسط قطار تخلیه می‬ ‫یک سر تونل به سر د‌‌یگرش می‌رود‌‌‪ .‬مشاهد‌‌ات مربوط به سر‬

‫‌‌هد که زمان موثر برای تخلیه معموال‬ ‫پایین تونل‌‌ها نشان می‌د ‌‌‬ ‫بر اس��اس جابه‌جایی ‪ 1.25‬براب��ر حجم تونل با هوای بیرون به‬

‫‌د‌‌ست می‌آید‌‌‪.‬‬

‫مورد نیاز برای تخلیه تونل اساسا به کمک نیازهای‬ ‫زمان ‌‌‬

‫د‌ر تونل‬

‫کاری تعیین می‌شود‪ .‬اگر این زمان طوالنی باشد‌‌‪ ،‬عبور و مرور‬

‫قطار ‪V‬‬

‫نوشته‪ :‬راجر هینس‪ ،‬داگالس هیتل‬ ‫ترجمه‪ :‬ص‪ .‬صمد‌ی‪ ،‬س‪ .‬چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫جریان لوله اس��ت‪ .‬مقاد‌‌یر موثر برای کانال‌‌های ساخته‌شد‌‌ه با‬

‫باید د‌‌بی هوای‬ ‫با محد‌‌ود‌‌یت مواجه می‌شود و اگر کوتاه باشد‌‌‪‌‌ ،‬‬

‫خود نیاز ما به انرژی برق را بسیار‬ ‫باشد و این ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه بسیار باال‬ ‫محیط تونل‬

‫مساحت تونل‬

‫مساحت قطار‬

‫باید د‌‌رنظر گرفت که‬ ‫زیاد می‌‌کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬عوامل متعد‌‌د‌‌ی را ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫شامل طراحی مفهومی کل تهویه هنگام تعیین آهنگ تخلیه‬ ‫است‪.‬‬

‫محیط قطار‬

‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوش�کاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬

‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫شکل (‪ )19‬متغیرهای مربوط به آیرود‌‌ینامیک تونل‬

‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫اخبار صنعت‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2009‬‬

‫کمک‌های مالی چین به شرکت‌های سازنده سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫دولت چین اخیرا اعالم کرده اس��ت که در راستای سیاست‌های خود در زمینه بهینه‌سازی‬

‫مصرف انرژی‪ ،‬در نظر دارد به نوزده ش��رکت س��ازنده سیستم‌های تهویه مطبوع با مصرف انرژی‬

‫مناسب کمک‌های مالی اعطا کند‪ .‬طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‪ ،‬با کمک‌های مالی دولت‬

‫به شرکت‌های سازنده‪ ،‬قیمت فروش سیستم‌های پربازده کاهش خواهد یافت که این مساله نقش‬ ‫به‌سزایی در افزایش رغبت مصرف‌کنندگان برای خریداری این نوع سیستم‌ها خواهد داشت‪.‬‬

‫افزایش تمایل کارفرمایان به استفاده از تجهیزات سبز‬

‫بنابر گزارشی که انجمن بین‌المللی مدیران ساختمان (‪ )IFMA‬منتشر کرده‬

‫است‪ ،‬بسیاری از ش��رکت‌ها و واحدهای تجاری در مقایسه با سه سال گذشته‪،‬‬

‫برای کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های جاری‪ ،‬ترموس��تات سیستم‌های‬ ‫س��رمایش و گرمای��ش خود را به ان��دازه )‪ 1°F (0.6°C‬باالتر ی��ا پایین‌تر تنظیم‬

‫می‌کنند‪ .‬در نظرس��نجی انجام گرفته توس��ط این انجمن‪ ،‬شصت و یک درصد‬

‫از کارفرمایان در اظهارات خود به این نکته نیز اش��اره کرده‌اند که در س��اختمان‌های آن‌ها برای‬ ‫صرفه‌جویی هرچه بیشتر در مصرف انرژی از عناصر و اجزای سبز استفاده می‌شود‪ .‬این در حالی‬

‫بود که سی درصد از کارفرمایان نیز موفق به دریافت گواهینامه ساختمان‌های سبز شده‌اند‪.‬‬

‫ساخت خانه‌ای کامال خودکفا در دانمارک‬

‫ع��ده‌ای از محققان دانمارکی موفق ش��دند خانه‌ای خودکفایی را بس��ازند که میزان انرژی‬

‫دریافت��ی آن بیش از نیاز روزانه آن اس��ت‪ .‬این خانه که س��ازندگان نام «خان��ه مولد (‪Active‬‬ ‫‪ »)House‬را روی آن گذاش��ته‌اند به لحاظ ساختار با خانه‌های عایق‌کاری شده متداول در اروپا‬ ‫که در آن‌ها از سیس��تم‌های خورش��یدی غیرفعال استفاده می‌شود تفاوت دارد‪ .‬برای تولید برق‬

‫در این خانه از )‪ 540ft2 (50m2‬سلول خورشیدی استفاده شده است‪ .‬وضعیت پنجره‌های نیز با‬

‫کامپیوتر کنترل ش��ده و به صورت خودکار باز و بسته می‌شوند به این ترتیب دمای هوای داخل‬

‫‪35-34‬‬

‫‪ASHRAE NEWS‬‬


‫در تمام ساعت‌های روز در محدوده مطلوب باقی می‌ماند‪ .‬طراحان پیش‌بینی می‌کنند که تا سی‬

‫سال آینده‪ ،‬این خانه حتا قادر خواهد بود عالوه بر تامین برق مورد نیاز خود‪ ،‬بخشی از نیاز برق‬ ‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬ ‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬ ‫‪2007‬‬

‫خودروها ساالنه پنجاه میلیون تن گازهای گلخانه‌ای را به جو اضافه می‌کند‪ .‬در‬

‫انتهای این دو گزارش هشداری جدی برای تمامی متخصصان و دست‌اندرکاران داده شده است‬

‫تا هرچه سریع‌تر به دنبال راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل باشند‪.‬‬

‫•راهنمای کامل‬ ‫نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫طبق گزارش وزارت انرژی آمریکا (‪ ،)DOE‬پیش‌بینی می‌ش��ود که مصرف انرژی در س��طح‬

‫جهانی بین س��ال‌های ‪ 2006‬تا ‪ 2030‬به اندازه چهل و چهار درصد افزایش یابد‪ .‬بنابر گزارش��ی‬

‫که در ‪ International Energy Outlook‬منتشر شده است‪ ،‬علت اصلی این رشد سرسام‌آور در‬ ‫زمینه انرژی‪ ،‬رش��د اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه است که در نهایت نیاز این کشورها به‬

‫منابع انرژی را افزایش خواهد داد‪ .‬در این گزارش همچنین خاطرنشان شده است که پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر نیز در این دوره زمانی‪ ،‬ساالنه به اندازه دو و نه دهم‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪440 /‬‬

‫توجه ‪ USGBC‬به مراکز داده‌ها‬

‫انجمن س��اختمان‌های سبز ایاالت متحده (‪ )USGBC‬در نظر دارد سیستم‌های ‪LEED‬‬

‫®‬

‫مراکز داده‌های قدیمی را به نحوی ارتقا دهد که این مراکز امکان دریافت گواهینامه ساختمان‌های‬

‫سبز را پیدا کنند‪ .‬این انجمن در حال کار بر روی شبکه‌های سبز و سایر گروه‌هایی است که مرکز‬

‫‪DUCTSIZE, REFRIG, SPIPE‬‬

‫هیچ برنامه زمانی مشخصی برای اجرای این طرح و نهایی کردن مفاد آن اعالم نشده است‪.‬‬

‫مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه‬

‫طبق تحقیقی که توس��ط گروه ‪ BP‬انجام گرفته اس��ت‪ ،‬در حال حاضر میزان مصرف انرژی‬

‫در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است‪ .‬در گزارشی آماری‬

‫منتشر شده توسط این گروه همچنین اظهار شده است که در سال ‪ 2008‬مصرف انرژی در ایاالت‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی پالتویی‪/‬‬

‫‪228‬‬

‫متحده نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش داشته است‪ .‬مصرف انرژی چین نیز در‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزارهای‬

‫نیز همزمان طی گزارشی اعالم کرده است که نشت مبرد از سیستم تهویه مطبوع‬

‫تحقیقات آن‌ها بر سوق دادن مراکز داده‌ها به سمت ساختمان‌های سبز است‪ .‬البته تا این تاریخ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا رزاقی اصفهانی‬

‫•‪ASHRAE‬‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫درص��د از مقدار کل مصرف س��وخت خودروها در ای��االت متحده مربوط صرف‬

‫درصد افزایش داشته باشد‪.‬‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکخواه‬ ‫ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪248 /‬‬

‫•راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫بنابر گزارش آزمایش��گاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر (‪ )NERL‬حدود ش��ش‬

‫افزایش مصرف انرژی در سطح جهانی‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪224 /‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪Carrier‬‬

‫تهویه مطبوع در خودروها‬

‫راهبری سیستم تهویه مطبوع خودروها می‌شود‪ .‬آژانس حفاظت از محیط زیست‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمد‌رضا رزاقی اصفهانی‬

‫شبکه را نیز تامین کند‪.‬‬

‫مقایسه با سال قبل بیش از هفت درصد افزایش را شاهد بوده است‪ .‬در پایان این گزارش آمده‬

‫است که مصرف انرژی در سطح جهانی به مقدار ناچیزی افزایش داشته است‪.‬‬

‫اضافه شدن الزامات عملکردی به ‪LEED® v3‬‬

‫طبق آخرین اصالحات صورت گرفته بر روی برنامه ®‪ LEED‬انجمن س��اختمان‌های س��بز‬

‫آمری��کا (‪ ،)USGBC‬از ای��ن پس اطالعات عملکردی واقعی نیز به عنوان یک پیش‌ش��رط برای‬

‫دریافت گواهینامه مربوط به این طرح مورد نیاز خواهد بود‪ .‬ساختمان‌هایی که دارنده گواهینامه‬ ‫‪ LEED v3‬هستند می‌توانند به شرط تطبیق داده‌های مربوط به انرژی و آب مصرفی با الزامات‬

‫این طرح‪ ،‬هر دو سال یک بار گواهینامه خود را تمدید کنند‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫محرک‌های توربینی‪ ،‬موتورها‬ ‫و سیستم‌های تولید همزمان (‪)1‬‬ ‫‪ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT HANDBOOK 2004 - Chapter 7‬‬ ‫مهندس رامین تابان∗‬

‫تولی��د همزمان به فرآیندی اطالق‬

‫گرمای��ش و تولید برق ب��ه کار می‌روند‬

‫الکتریک��ی از یک س��و و انرژی حرارتی‬

‫در فرآین��د تولید همزم��ان‪ ،‬انرژی‬

‫می‌ش��ود که طی آن انرژی مکانیکی یا‬ ‫مفی��د از منابع ان��رژی مجزایی مانند‬ ‫سوخت مایع‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬گاز طبیعی‪،‬‬

‫بیومس یا توده‌های زیستی‪ ،‬گاز مایع و‬ ‫یا انرژی خورش��یدی از سوی دیگر‪ ،‬به‬

‫طور همزمان تولید می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‬

‫در سیس��تم‌های تولی��د همزم��ان که‬

‫اختصارا به آن‌ها سیستم‌های ‪ CHP‬نیز‬

‫گفته می‌شود‪ ،‬انرژی حرارتی سیاالتی‬ ‫که به طور معمول به محیط دفع شود‪،‬‬

‫بازیاب��ی ش��ده و در س��ایر فرآیندهای‬ ‫سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫در این سیس��تم‌ها در مقایس��ه با‬

‫سیس��تم‌هایی که به ط��ور مجزا برای‬

‫تولی��د ان��رژی حرارتی یا ب��رق به کار‬ ‫گرفت��ه می‌ش��وند‪ ،‬امکان دس��ت‌یابی‬

‫ب��ه کارآیی‌ه��ای باالتر وج��ود خواهد‬

‫داش��ت‪ .‬اصطالح تولید س��ه‌گانه نیز‬ ‫گاهی برای اش��اره به سیستم‌هایی که‬ ‫به طور همزمان برای تامین سرمایش‪،‬‬

‫مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫حرارتی بازیابی ش��ده از س��وخت‌های‬

‫فس��یلی در موتورهای احتراق داخلی‬ ‫سیلندر پیس��تونی‪ ،‬توربین‌های گازی‬

‫ی��ا بخ��ار و یا پیل‌های س��وختی مورد‬

‫اس��تفاده قرار می‌گی��رد‪ .‬الزم به ذکر‬

‫اس��ت که به توربین‌ه��ای گازی مورد‬ ‫استفاده در این سیس��تم‌ها اصطالحا‬ ‫میکروتوربی��ن گفته می‌ش��ود و توان‬

‫آن‌ها معم��وال از ‪ 500kW‬کمتر بوده و‬

‫ک��ردن چرخ‌های آنتالپی و یا به حرکت‬ ‫در آوردن ژنراتوره��ا یا محورهای تولید‬ ‫برق‬

‫گرمایش غیرمستقیم سیال عامل‬

‫(مانند بخار یا آب گرم) برای تجهیزات‬ ‫گرمایشی با فاصله‪ ،‬تولید برق یا تامین‬ ‫انرژی حرارتی مورد نیاز در فرآیندهای‬

‫مختلف‬

‫اس��تخراج گرمای نه��ان تقطیر‬

‫بخار بازیابی ش��ده به جای دفع آن به‬

‫محی��ط از طریق ب��رج خنک‌کننده در‬ ‫مواقعی که امکان تقطیر بخار در داخل‬

‫طراحی آن‌ها به گونه‌ای انجام می‌گیرد‬

‫سیستم وجود دارد‪( .‬مانند مبدل‌های‬

‫پایین‌تر از ‪ 480V‬کار می‌کنند‪ .‬برخی از‬

‫تولید برق گسترده به صورت محلی‬

‫که با سیس��تم‌های الکتریک��ی با ولتاژ‬

‫حرارتی بخار به آب)‬

‫کاربردهای سیستم‌های تولید همزمان‬

‫که اختصارا به آن ‪ DG‬نیز می‌گویند در‬

‫گرمای��ش مس��تقیم ب��رای‬

‫که در سیستم‌های تولید همزمان دنبال‬

‫کار انداخت��ن چیلرهای جذبی ش��عله‬

‫گرمای تلف شده ناشی از منابع ‪ DG‬که‬

‫را می‌توان در موارد زیر خالصه کرد‪:‬‬

‫فرآیندهای صنعتی خش��ک‌کردن‪ ،‬به‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬بازیابی مواد خشک‌کن در‬ ‫رطوبت‌گیرهای ش��عله مستقیم‪ ،‬فعال‬

‫واقع بخشی از فرآیندی به شمار می‌رود‬

‫می‌شود‪ .‬به طوری که برای تولید برق‪،‬‬ ‫معموال به محیط دفع می‌ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫تامین ب��ار گرمایی مصرف‌کننده نهایی‬ ‫‪37-36‬‬

‫‪ASHRAE NEWS‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•‪ DVD‬مهندس‬

‫مجموعه نرم‌افزارهای‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫مهندسی تاسیسات‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫مورد استفاده قرار می‌گیرد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬

‫تولید ش��ده از س��وخت فس��یلی برای‬

‫محرک اولیه بازیابی شده و از آن برای‬

‫برای تامین توان ورودی مورد نیاز برای‬

‫تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫گرمایش اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬ساختار‬

‫از برق تولید شده در این فرآیند می‌توان‬

‫•آکوستیک‬

‫به کار انداختن تجهیزاتی مانند چیلرها‬

‫و خش��ک‌کن‌ها‪ ،‬تولید بخار مورد نیاز‬

‫برای گرمایش محیط یا تامین آب داغ‬ ‫مورد نیاز در س��رویس‌های ساختمان‬

‫مانند آب گرم مصرفی رختش��وی‌خانه‬ ‫و ی��ا آش��پزخانه اس��تفاده ک��رد‪ .‬در‬ ‫سیستم‌های تولید همزمان‪ ،‬بهره‌گیری‬

‫•تجهیزات تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬اِی‪ .‬سی‪ .‬برایانت‬

‫•گرمایش تابشی‬

‫نوشته‪ :‬نصرا‪ ...‬حقوقی‬ ‫ترجمه‪ :‬غالمرضا ساالرکیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪272 /‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪172 /‬‬

‫از گرمایی که در س��ایر سیس��تم‌ها به‬ ‫محی��ط دفع می‌ش��ود و ج��ز گرمای‬

‫اتالفی سیستم به شمار می‌رود‪ ،‬منجر‬

‫به حرک��ت در آوردن محور ژنراتور و یا‬ ‫در ادامه‪ ،‬انرژی حرارتی ناش��ی از بخار‬

‫موجود در سیستم بازیابی شده و برای‬ ‫کاربردهای دیگری مانند سیستم‌های‬ ‫سرمایش��ی یا گرمایش��ی به کار گرفته‬

‫می‌شود‪ .‬در چرخه تحتانی‪ ،‬توان مورد‬ ‫نیاز ب��رای تولید برق یا ب��ه حرکت در‬

‫آوردن مح��ور ژنراتور یا تولی��د برق از‬

‫ان��رژی حرارتی باقیمانده در سیس��تم‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬بدین صورت که ابتدا‬

‫انرژی گرمایی اولیه سیستم برای تامین‬

‫به افزایش کارآیی سیس��تم به ‪50‐70%‬‬

‫ظرفی��ت گرمای��ی مورد نیاز اس��تفاده‬

‫همان طور که در شکل (‪ )1‬نشان‬

‫به حرکت در آوردن محور ژنراتور به کار‬

‫و یا بیشتر می‌شود‪.‬‬

‫می‌شود و سپس گرمای باقیمانده برای‬

‫داده ش��ده اس��ت‪ ،‬از روش‌های تولید‬

‫گرفته می‌شود‪.‬‬

‫تحتان��ی و یا چرخه ترکیبی اس��تفاده‬

‫فوقانی معم��وال به گونه‌ای اس��ت که‬

‫همزم��ان می‌توان در چرخ��ه فوقانی‪،‬‬

‫نمود‪ .‬در چرخه فوقان��ی‪ ،‬ابتدا انرژی‬

‫فرآیندهای دیگری مانند س��رمایش یا‬ ‫مت��داول چرخه‌ه��ای تولی��د همزمان‬

‫تحتانی نیز به گونه‌ای است که در آن‌ها‬

‫از گرمای تولید شده در فرآیندها برای‬ ‫تولید برق استفاده می‌شود‪ .‬در چرخه‬

‫ترکیبی نیز ان��رژی گرمایی خروجی از‬ ‫یک محرک اولیه برای تولید توان مازاد‬ ‫م��ورد نیاز مح��ور مورد اس��تفاده قرار‬

‫می‌گیرد‪ .‬برای مث��ال در این چرخه از‬ ‫گرمای خروجی از توربین گازی برای به‬

‫حرک��ت در آوردن ژنراتور توربین گازی‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫به آن دس��ته از سیستم‌های تولید‬

‫همزمان مج��زا که از ت��وان الکتریکی‬ ‫خروجی س��ایت برای تامین برق مورد‬

‫ساختار چرخه‌های تولید همزمان‬

‫نی��از آن اس��تفاده می‌ش��ود اصطالحا‬

‫در آن‌ها گرمای ناش��ی از عملکرد یک‬

‫در صورت��ی ک��ه سیس��تم‌های تولید‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫سیستم‌های تمام انرژی گفته می‌شود‪.‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫گرفتن ظرفیت اضافی برای پشتیبانی‬

‫از سیستم در هنگام اوج مصرف‪ ،‬دیگر‬

‫بیش از حد نیاز را داشته باشد‪ ،‬امکان‬ ‫کارکرد سیستم با حداکثر بازده حرارتی‬

‫نیز وجود خواهد داشت‪.‬‬

‫به‌طور کلی‪ ،‬ام��کان بهره‌گیری از‬

‫همزمانی باره��ای گرمایی و الکتریکی‬

‫‪ .2‬ژنرات��ور و تجهی��زات جانبی آن‬

‫بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬در قسمت‬

‫سوخت آن‬

‫موضوعاتی است که در این فصل مورد‬

‫شامل اتصاالت دو طرفه و سیستم‌های‬

‫مربوط به ه��ر یک از محرک‌های اولیه‬

‫‪ .3‬سیس��تم بازیاب��ی گرمای تلف‬

‫روغن‌ه��ای روانکاری‪ ،‬سوپرش��ارژرها‪،‬‬

‫‪ .4‬سیستم کنترل‬

‫و نگهداری از سیستم اشاره شده است‪.‬‬

‫حفاظتی‬ ‫شده‬

‫‪ .5‬سیس��تم‌های توزی��ع و انتقال‬

‫انرژی الکتریکی و حرارتی‬

‫نیز ب��ه موضوعاتی مانند س��وخت‌ها‪،‬‬

‫وسایل اندازه‌گیری‪ ،‬سروصدا‪ ،‬ارتعاشات‬ ‫بخش دیگری از این فصل نیز به بررسی‬

‫مس��ایلی از قبی��ل روش‌ه��ای بازیابی‬ ‫‪39-38‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫بس��تگی دارد‪ .‬ضمن آن ک��ه انتخاب‬

‫‪ .1‬محرک اولیه و سیس��تم تامین‬

‫گازها به کار گرفته می‌شوند نیز از دیگر‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مختلف��ی از جمل��ه مق��دار و م��دت‬

‫که ب��رای متراکم کردن مبرد و س��ایر‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سیس��تم‌های تولید همزمان به عوامل‬

‫از آن‌ها شامل ژنراتورها و کمپرسورهایی‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫موجود قابلیت تامی��ن توان الکتریکی‬

‫همزمان عبارتند از‪:‬‬

‫ضمن آن که مشخصات و کاربری هر یک‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫در مواقع��ی که بار حرارتی تاسیس��ات‬

‫اصلی تشکیل‌دهنده سیستم‌های توزیع‬

‫و توربین‌های بخار مطرح خواهد شد‪.‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫ضرورتی نخواهد داش��ت‪ .‬ضمن آن‌که‬

‫صرفه اقتصادی مورد نیاز است‪ .‬اجزای‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫خواهد یاف��ت‪ .‬بدین ترتی��ب‪ ،‬در نظر‬

‫به عملکرد بهینه سیس��تم و بیشترین‬

‫سیلندر پیس��تونی‪ ،‬توربین‌های گازی‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫توزی��ع عموم��ی نیز تا ح��دی کاهش‬

‫از عواملی اس��ت که برای دس��ت‌یابی‬

‫محرک‌های اولی��ه‌ای مانند موتورهای‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫خواهد ب��ود‪ ،‬ضمن آن که بار ش��بکه‬

‫الزامات الکتریکی و حرارتی پروژه یکی‬

‫در ای��ن فص��ل مباحث��ی پیرامون‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫با اس��تفاده از این سیستم قابل تامین‬

‫ب��ه ش��مار م��ی‌رود‪ .‬تامی��ن همزمان‬

‫مکانیکی ساختمان‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫الکتریک��ی مورد نی��از مصرف‌کنندگان‬

‫در طراحی سیستم‌های تولید همزمان‬

‫برق متصل شده باشند‪ ،‬بخشی از توان‬

‫تلف شده نیز یکی دیگر از عوامل مهم‬

‫تولید همزمان و تجهیزات الکتریکی و‬

‫هواسپاس‬

‫همزمان به صورت موازی به شبکه توزیع‬

‫محرک اولیه و سیستم بازیابی گرمای‬

‫‪ .6‬تجهیزات ارتباطی بین سیستم‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪120 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫●آب در فالت ایران‬ ‫قنات‪ ،‬آب‌انبار و یخچال‬

‫تالیف و ترجمه‪ :‬علیرضا دهقانی‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫گرما‪ ،‬سیستم‌های کنترل و توزیع برق‪،‬‬

‫جمله متداول‌تری��ن محرک‌های اولیه‬

‫حداکث��ر ‪ )No.6‬به‌عنوان س��وخت در‬

‫همزم��ان‪ ،‬تاسیس��ات جانب��ی‪ ،‬روش‬

‫همزمان کوچک (سیستم‌های با توان‬

‫هر چند که متداول‌ترین سوخت مورد‬

‫مالحظات طراحی سیس��تم‌های تولید‬

‫•معمـاری‪:‬‬ ‫فـرم‪ ،‬فضـا‪ ،‬نـظم‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪472 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫این سیس��تم‌ها اختصاص داده ش��ده‬

‫است‪ .‬در فصل‌های یازدهم و دوازدهم‬ ‫ای��ن هندبوک نیز سیس��تم‌های توزیع‬ ‫گرما به صورت مشروح مورد بحث قرار‬

‫گرفته است‪.‬‬

‫موتورهای سیلندر پیستونی‬

‫موتورهای س��یلندر پیس��تونی از‬

‫کمتر از ‪ )15MW‬به شمار می‌روند‪ .‬این‬

‫موتورها در اندازه‌های حداکثر ‪20MW‬‬

‫انواع س��وخت‌های مایع یا گازی شکل‬

‫گازی شکل را نیز دارند‪ .‬در موتورهای‬

‫موجود هس��تند و در آن‌ه��ا از تمامی‬ ‫به عنوان س��وخت اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫چرخ��ه کارک��رد موتوره��ای احت��راق‬

‫داخلی هم��ان چرخه دی��زل یا چرخه‬ ‫اشتعال تراکمی است و گستره وسیعی‬ ‫از محصوالت نفتی (سوخت‌های مایع‬

‫•فرهنگ بصری معماری‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬

‫کارکرد با مخلوط س��وخت‌های مایع و‬

‫دوگانه‌س��وز‪ ،‬س��وخت مایع به عنوان‬ ‫مشتعل شدن سوخت در موتور به کار‬

‫گرفته می‌شود‪.‬‬

‫موتوره��ای بنزین��ی ک��ه مبن��ای‬

‫کارک��رد آن‌ه��ا چرخ��ه اتو ی��ا چرخه‬ ‫اشتعال جرقه‌ای اس��ت در اندازه‌های‬

‫حداکثر ‪ 13MW‬س��اخته می‌ش��وند و‬

‫الکتریسیته‬

‫ژنراتور‬

‫محرک‬ ‫اولیه‬

‫سوخت‬

‫انرژی حرارتی‬

‫قرار می‌گیرن��د‪ .‬این موتورهای معموال‬

‫مبدل حرارتی‬

‫در دوره��ای ‪ 360rpm‬تا ‪ 1200rpm‬و تا‬

‫حداکثر دور ‪ 1800rpm‬کار می‌کنند‪.‬‬

‫س��رعت کارک��رد هر ی��ک از این‬

‫الف‪ :‬چرخه فوقانی‬

‫موتورها بس��ته به اندازه و نوع موتور‪،‬‬

‫دیگ‬

‫مشعل‬

‫ژنراتور‬

‫محرک‬ ‫اولیه‬

‫سوخت‬

‫ژنراتور و فاصل��ه زمانی مورد نظر برای‬ ‫بازس��ازی و راه‌ان��دازی مج��دد موتور‬

‫انتخاب می‌ش��ود‪ .‬به طور معمول این‬

‫تخلیه‬

‫الکتریسیته‬

‫گاز طبیعی‪ ،‬گاز مایع‪ ،‬گاز تولید ش��ده‬ ‫س��وخت‌های مایع فرار مورد استفاده‬

‫تخلیه‬

‫انرژی حرارتی‬

‫در آن‌ها از سوخت‌های مختلفی مانند‬ ‫از ضایعات و فاضالب و س��ایر گازها و‬

‫موتورها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که‬

‫مدت زمان کارکرد آن‌ها بین تعمیرات‬ ‫جزیی موت��ور حداقل بی��ن ‪ 15,000‬تا‬

‫‪ 30,000‬س��اعت و مدت زمان کارکرد‬

‫تخلیه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪352 /‬‬

‫استفاده در این موتورها‪ ،‬سوخت مایع‬ ‫‪ No.2‬اس��ت‪ .‬موتورهای دیزلی قابلیت‬

‫تخلیه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

‫نصب‪ ،‬امکان‌س��نجی و بهره‌برداری از‬

‫مورد استفاده در سیس��تم‌های تولید‬

‫آن‌ها مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرند‪.‬‬

‫آن‌ه��ا ب��رای تعمیرات اساس��ی موتور‬

‫ب‪ :‬چرخه تحتانی‬

‫حداکثر ‪ 50,000‬ساعت است‪ .‬الزم به‬

‫شکل (‪ )1‬نمودار شماتیک چرخه کارکرد سیستم‌های تولید همزمان‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫ذکر است که س��اعات کارکرد موتور با‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫کاهش سرعت آن افزایش می‌یابد‪.‬‬

‫مکش‬

‫مکش و تخلیه تا هنگامی که پیستون‬

‫اختالط هوا و سوخت‪ ،‬سیستم تولید‬ ‫جرق��ه‪ ،‬محفظ��ه احتراق‪ ،‬سیس��تم‬ ‫تخلی��ه محصوالت احتراق‪ ،‬سیس��تم‬ ‫روغن‌کاری‪ ،‬سیس��تم انتق��ال قدرت‪،‬‬ ‫دسته ش��اتون‪ ،‬میل‌لنگ و چرخ طیار‬

‫تشکیل می‌دهند‪ .‬در برخی از موتورها‪،‬‬ ‫ت��وان خروجی موت��ور با اس��تفاده از‬

‫دبی جرمی هوای ارس��الی به محفظه‬

‫داده می‌ش��ود‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که‬ ‫کارآی��ی این دس��ته از موتورها معموال‬ ‫به اندازه‌ای اس��ت که تنها ‪ 20‐40%‬از‬

‫در مرحله تراکم‪ ،‬پیستون از نقطه‬

‫مرگ پایین به س��مت نقطه مرگ باال‬ ‫حرک��ت می‌کند و در حالی که هر دوی‬ ‫سوپاپ‌های مکش و تخلیه بسته است‪،‬‬

‫هوا در داخل سیلندر متراکم می‌شود‪.‬‬

‫با متراکم شدن هوا در داخل سیلندر‪،‬‬

‫دمای آن افزایش می‌یابد و دقیقا کمی‬ ‫پیش رسیدن پیس��تون به نقطه مرگ‬

‫باال‪ ،‬مقدار معینی از سوخت دیزلی به‬ ‫داخل س��یلندر تزریق می‌ش��ود‪ .‬بدین‬

‫موتورهای اشتعال تراکمی چهار زمانه‬ ‫ک��ه به گونه‌ای اس��ت که ب��رای کامل‬

‫شدن چرخه کارکرد موتور‪ ،‬چهار کورس‬ ‫پیستون به صورت زیر طی می‌شود‪:‬‬

‫‪ .3‬تولید توان‬

‫این تفاوت که‪:‬‬

‫‪ .1‬در موتورهای بنزینی‪ ،‬در فرآیند‬

‫مک��ش به جای آن که هوای خالص به‬ ‫داخل س��یلندر مکیده شود‪ ،‬مخلوطی‬ ‫از س��وخت و هوا مورد اس��تفاده قرار‬

‫می‌گیرد‪.‬‬

‫‪ .2‬در موتوره��ای بنزین��ی‪ ،‬ب��رای‬

‫ش��روع احتراق مخلوط سوخت و هوا‪،‬‬ ‫جرقه تولید ش��ده از یک منبع خارجی‬

‫در پایان کورس تراکم موجب مش��تعل‬ ‫ش��دن مخلوط سوخت و هوا در داخل‬

‫سیلندر می‌شود‪.‬‬

‫مخلوط هوای فشرده و سوختی که‬

‫در شکل (‪ )2‬چگونگی عملکرد یک‬

‫سطح پیس��تون نیرو وارد می‌کند و آن‬

‫اس��ت‪ .‬چرخه کارکرد موتورهای دیزلی‬

‫در مرحله تراکم مشتعل شده است به‬

‫را به س��مت نقطه مرگ پایین هدایت‬ ‫می‌کند‪ .‬در این مرحله‪ ،‬س��وپاپ‌های‬

‫موتور دیزلی دو زمانه نشان داده شده‬

‫دو زمانه به گونه‌ای اس��ت که با هر دو‬ ‫کورس پیستون چرخه کامل می‌شود‪.‬‬ ‫‪41-40‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫‪ .4‬تخلیه‬

‫موتورهای دیزلی چهار زمانه اس��ت با‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪ .2‬تراکم‬

‫تولید توان‬

‫زمانه تقریبا مش��ابه ب��ا چرخه کارکرد‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪ .1‬مکش‬

‫آغاز می‌شود‪.‬‬

‫یا موتورهای اش��تعال جرق��ه‌ای چهار‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫چرخه کارک��رد موتورهای دیزلی یا‬

‫آن که پیستون به نقطه مرگ باال برسد‬

‫چرخه کارکرد موتوره��ای بنزینی‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫به میل‌لنگ منتقل می‌شود‪.‬‬

‫داخل آن فرآیند احتراق درست پیش از‬

‫مصرف می‌شود به صورت کار مکانیکی‬

‫افزایش دمای آن‪ ،‬با تزریق س��وخت به‬

‫خارج از سیلندر هدایت می‌کند‪.‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫انرژی س��وختی که در محفظه احتراق‬

‫ترتیب با توجه به متراکم ش��دن هوا و‬

‫سوپاپ تخلیه‪ ،‬محصوالت احتراق را به‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫احت��راق به گ��ردش در می‌آید افزایش‬

‫تراکم‬

‫نقطه مرگ باال حرکت کرده و از طریق‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫متصل به یک توربین که با محصوالت‬

‫می‌مکد‪.‬‬

‫در مرحله تخلیه‪ ،‬پیستون به سمت‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫احتراق از طریق یک یا چند کمپرس��ور‬

‫و ه��وای ت��ازه را ب��ه داخل س��یلندر‬

‫تخلیه‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫موتور به این صورت انجام می‌گیرد که‬

‫می‌تواند ق��رار گیرد) حرک��ت می‌کند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫استفاده می‌ش��ود‪ .‬توربوش��ارژ کردن‬

‫نقطه‌ای که پیستون در داخل سیلندر‬

‫آغاز می‌شود‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫روش‌هایی مانند توربوشارژ کردن موتور‬

‫به سمت نقطه مرگ پایین (پایین‌ترین‬

‫سوپاپ تخلیه باز شده و مرحله تخلیه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫سیس��تم توزی��ع س��وخت‪ ،‬چرخ��ه‬

‫در داخل سیلندر می‌تواند قرار گیرد)‪،‬‬

‫ش��دن پیس��تون به نقطه مرگ پایین‬

‫داخلی اش��تعال جرقه‌ای را اس��تارتر‪،‬‬

‫مرگ باال (باالترین نقطه‌ای که پیستون‬

‫ش��ود بس��ته خواهد ماند‪ .‬ب��ا نزدیک‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫اجزای مختلف موتورهای احتراق‬

‫در ای��ن مرحله‪ ،‬پیس��تون از نقطه‬

‫به نزدی��ک نقطه م��رگ پایین نزدیک‬


‫در ای��ن موتوره��ا‪ ،‬فرآینده��ای مکش‬

‫و تراک��م در یک ک��ورس و فرآیندهای‬ ‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫نوشته‪ :‬آنگوس جی ‪ .‬مک دانلد‬

‫ترجمه‪ :‬علی مسعودی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪248 /‬‬

‫•سازه و معماری‬

‫پیستون انجام می‌گیرند‪ .‬در این چرخه‬ ‫با نزدیک شدن پیستون به نقطه مرگ‬

‫پایین‪ ،‬س��وپاپ‌های مکش تعبیه شده‬

‫در جداره س��یلندر باز می‌شوند‪ .‬بدین‬

‫ترتی��ب هوای مورد نیاز ب��رای احتراق‬ ‫ب��ا اس��تفاده از یک دمنده ب��ه داخل‬

‫سیلندر ارسال می‌ش��ود‪ .‬بدین ترتیب‬

‫هوای ارسالی به داخل سیلندر موجب‬ ‫می‌ش��ود تا دود و محص��والت احتراق‬ ‫باقی‌مانده در داخل س��یلندر از طریق‬

‫سوپاپ دود که با نزدیک‌شدن پیستون‬ ‫ب��ه نقطه مرگ پایین باز می‌ش��ود‪ ،‬به‬

‫ترجمه‪ :‬حمیدرضا ایزدی‬

‫•مرجع جیبی معماری‬

‫•آشنایی با معماری جهان‬

‫نوشته‪ :‬امیلی ُکل‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی ‪ ،‬رضا‬ ‫بصیری مژدهی‪ ،‬روزبه احمدی نژاد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪352 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫تولی��د توان و تخلیه نیز در یک کورس‬

‫خارج از سیلندر تخلیه شوند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫ب��ا حرکت پیس��تون به س��مت باالی‬

‫س��یلندر و عبور آن از محل قرارگیری‬

‫س��وپاپ مکش‪ ،‬سوپاپ مکش به طور‬ ‫کامل آب‌بند شده و سوپاپ‌های تخلیه‬ ‫نیز بس��ته می‌ش��وند و پیستون هوای‬

‫وارد ش��ده به داخل سیلندر را متراکم‬

‫علت است که در موتورهای دو زمانه‪،‬‬

‫مرگ باال‪ ،‬هوا داخل سیلندر متراکم و‬

‫س��یلندر در نظ��ر گرفته می‌ش��ود که‬

‫می‌کند‪ .‬با رس��یدن پیستون به نقطه‬ ‫دمای آن افزایش می‌یابد‪ .‬افزایش دمای‬ ‫این هوا فشرده به اندازه‌ای خواهد بود‬

‫که دمای آن از دمای اش��تعال سوخت‬ ‫نی��ز فراتر م��ی‌رود‪ .‬بنابراین ب��ا تزریق‬

‫سوخت به داخل سیلندر‪ ،‬این سوخت‬ ‫بالفاصله مش��تعل شده و مرحله تولید‬

‫توان آغاز می‌ش��ود‪ .‬در کورس دوم که‬ ‫به آن کورس تخلیه نیز گفته می‌شود‪،‬‬ ‫پیس��تون به س��مت نقطه مرگ پایین‬ ‫هدایت می‌شود و سوپاپ‌های مکش و‬

‫کورس مکش‬

‫تخلیه ب��رای خروج محصوالت احتراق‬ ‫از داخل سیلندر باز می‌شوند‪.‬‬

‫هوا‬ ‫هوا‬

‫•اسکیس معماری داخلی‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫•اسکیس با مداد‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی ‪120 /‬‬

‫•اسکیس با ماژیک‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی بزرگ ‪104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬نوریوشی هاسه‌گاوا‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی‪ ،‬آیلین‬ ‫انسان گلچهره رضائی‌راد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪160 /‬‬

‫سیلندر در نظر گرفته می‌شود نیز تاثیر‬

‫نامطلوبی را ب��ر عملکرد موتور بر جای‬ ‫می‌گذارد‪ .‬همچنین باز ش��دن سوپاپ‬ ‫مک��ش و تخلیه پی��ش از اتمام کورس‬

‫تولید توان موجب می‌شود تا بخشی از‬

‫انرژی ناشی از احتراق تلف شود‪.‬‬

‫نکت��ه دیگری که بای��د مورد توجه‬

‫قرار گیرد آن اس��ت ک��ه در موتورهای‬

‫دو زمانه‪ ،‬هوای مورد نیاز برای احتراق‬

‫با هم��ان ظرفیت کمتر اس��ت‪ .‬البته‬

‫چه��ار زمانه کمتر اس��ت‪ .‬بنابراین در‬

‫صورت اس��تفاده از موتورهای احتراق‬ ‫داخلی دو زمانه در سیستم‌های تولید‬ ‫همزمان‪ ،‬برای بازیابی گرمای تلف شده‬

‫توس��ط سیس��تم باید از سیستم‌های‬ ‫بازیابی گرمای با ابعاد بزرگ‌تر استفاده‬

‫ش��ود که هزینه اولیه بیشتری را نیز به‬

‫همراه خواهد داشت‪.‬‬

‫موتورهای چهار زمانه بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫مواقعی که پایین بودن کارآیی موتور از‬

‫نظر اقتصادی لطمه‌ای را به پروژه وارد‬ ‫نمی‌کند به صورت یک سیستم کمکی‬

‫و تنه��ا در ش��رایط بار حداکث��ر مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬

‫س��یلندرهای موتوره��ای احتراق‬

‫داخل��ی معموال به ص��ورت خورجینی‬ ‫یا ‪ V‬ش��کل ق��رار می‌گیرن��د‪ .‬البته در‬

‫موتورهای دو زمانه گاهی پیس��تون‌ها‬ ‫ب��ه صورت تخ��ت و در جه��ت مقابل‬

‫نس��بت تراکم موتورهای دو زمانه‬

‫یکدیگر نیز ق��رار می‌گیرند که وضعیت‬

‫با همان اندازه پایین‌‌تر اس��ت‪ .‬پایین‌تر‬

‫نش��ان داده شده است‪ .‬س��اختار این‬

‫در مقایس��ه با موتوره��ای چهار زمانه‬

‫شکل (‪ )2‬چرخه دیزل دو زمانه‬

‫دمنده‌ای که برای ارسال هوا به داخل‬

‫ب��ه طور کلی‪ ،‬موتوره��ای دو زمانه در‬

‫اتالف حرارت بیشتر آن‌ها از موتورهای‬

‫تخلیه‬

‫داخل سیلندر می‌ش��ود‪ .‬ضمن آن که‬

‫به ط��ور کلی‪ ،‬هزینه موتورهای دو‬

‫راندمان موتوره��ای دو زمانه به دلیل‬

‫هوا‬

‫این مس��اله موجب کاهش حجم موثر‬

‫به ان��دازه ‪ 40%‬از هوای مورد نیاز برای‬

‫زمانه از هزین��ه موتورهای چهار زمانه‬

‫کورس تخلیه‬

‫س��وپاپ مکش معموال بر روی جداره‬

‫بودن نسبت تراکم موتورهای دو زمانه‬ ‫نسبت به موتورهای چهار زمانه به این‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫آن به صورت ش��ماتیک در شکل (‪)3‬‬

‫موتورها به گونه‌ای اس��ت که در آن‌ها‬ ‫برای انتقال حرکت پیستون‌ها به سایر‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫الزم به ذکر است که کلیات مربوط‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫به همین ترتیب ادامه خواهد یافت‪.‬‬

‫بوران تهویه‬

‫داخل سیلندر را پر می‌کند و این فرآیند‬

‫به چرخ��ه کارکرد موتوره��ای احتراق‬ ‫داخلی تخت ب��رای موتورهای دیزلی و‬

‫س��وخت به داخ��ل س��یلندر و فرآیند‬

‫احتراق آن‌هاس��ت‪ .‬اگ��ر گاز به عنوان‬ ‫س��وخت اصلی موتور مطرح باشد‪ ،‬در‬

‫قس��مت‌های سیس��تم از دو میل‌لنگ‬

‫رسیدن پیستون به نقطه مرگ داخلی‬

‫فاصله زمانی کوتاهی پس از بسته شدن‬

‫قس��مت فوقان��ی موت��ور و دیگری در‬

‫فشرده آغاز می‌شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬سوختی‬

‫گاز در هنگام��ی که میل‌لنگ تنها یک‬

‫ای��ن موتورها هر یک از س��یلندرها دو‬ ‫پیس��تون را در خ��ود ج��ای می‌دهد‪،‬‬

‫ضمن آن که دیگر سر سیلندری در کار‬ ‫نیست‪.‬‬

‫می‌ش��ود‪ ،‬پیش از رسیدن پیستون به‬ ‫نقطه مرگ داخلی سیلندر‪ ،‬تحت تاثیر‬

‫دم��ای باالی هوا مش��تعل می‌ش��ود‪.‬‬

‫با ش��روع فرآین��د احت��راق‪ ،‬مخلوط‬

‫یک��ی از ویژگی‌های منحصر به فرد‬

‫سوخت و هوای مشتعل شده به سطح‬

‫که بسیار فشرده هستند و فضای کمی‬

‫سمت خارج س��یلندر هدایت می‌کنند‬

‫موتورهای با سیلندر مشترک آن است‬

‫زی��ادی دارند بس��یار مورد اس��تفاده‬

‫سوخت مایع استفاده می‌شود‪ .‬ولی در‬ ‫کاربردهای تولید همزمان‪ ،‬استفاده از‬

‫موتورهای اش��تعال تراکمی یا اشتعال‬ ‫جرقه‌ای دوگانه‌س��وز از نظر اقتصادی‬

‫پیس��تون تخ��ت به گونه‌ای اس��ت که‬

‫انبساط محصوالت احتراق تا هنگام‬

‫از جمل��ه مهم‌تری��ن مش��خصات‬

‫باز ش��دن آن ادامه پیدا می‌کند‪ .‬پس‬

‫می‌توان به توان نام��ی موتور‪ ،‬مصرف‬

‫عبور پیس��تون از روی سوپاپ تخلیه و‬

‫عملکردی در موتورهای احتراق داخلی‬

‫از پای��ان کورس احتراق‪ ،‬دود و س��ایر‬

‫س��وخت و خروجی حرارتی سیس��تم‬

‫طریق س��وپاپ دود به خارج از سیلندر‬

‫موتورها مشخصات نامی تولیدات خود‬

‫محص��والت باقی مان��ده از احتراق از‬ ‫تخلیه می‌شود‪ .‬درست در هنگامی که‬

‫فشار داخل س��یلندر با فشار جو برابر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬با حرکت پیس��تون فوقانی‬ ‫سیلندر‪ ،‬س��وپاپ‌های مکش سیلندر‬

‫مجددا باز می‌شود و هوای تازه فضای‬

‫اش��اره کرد‪ .‬ب��ه طور کلی س��ازندگان‬ ‫را بر مبنای کاربرد خاصی که قرار است‬

‫موتور در آن مورد اس��تفاده قرار گیرد‬ ‫(تامین‌کنن��ده اصلی ت��وان مورد نیاز‪،‬‬ ‫سیستم کمکی یا تامین‌کننده ظرفیت‬ ‫م��ازاد مورد نی��از سیس��تم) انتخاب‬

‫با حرکت پیس��تون به س��مت خارج‪،‬‬ ‫ه��وای ت��ازه به داخ��ل س��یلندر وارد‬

‫می‌ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬با حرکت پیستون‬

‫افزایش می‌یابد‪ .‬هنگامی که پیس��تون‬

‫‪43-42‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫در وضعی��ت ˚‪ 9‬قرار می‌گیرد‪ ،‬پیش از‬

‫شکل (‪ )3‬ساختار کلی موتورهای تخت‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫فش��رده ش��ده و دمای آن به س��رعت‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫به س��مت داخل‪ ،‬هوای داخل سیلندر‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫چرخه کاری موتوره��ای با آرایش‬

‫مشخصات عملکردی موتورهای‬ ‫سیلندر پیستونی‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫داشت‪.‬‬

‫می‌شود‪.‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫صرف��ه بیش��تری را به هم��راه خواهد‬

‫نیز مشتعل شده و فرآیند احتراق آغاز‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫چنی��ن معموال از موتوره��ای دیزلی با‬

‫ارس��الی به سیلندر‪ ،‬مخلوط گاز و هوا‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫زیردریایی‌ه��ا یا س��ایر کاربردهای این‬

‫در نهایت با مشتعل شدن سوخت مایع‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫ق��رار می‌گیرن��د‪ .‬در کاربردهایی مانند‬

‫میل‌لنگ منتقل می‌شود‪.‬‬

‫مایع به داخل سیلندر افزوده می‌شود‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫مانند زیردریایی‌ها که محدودیت فضای‬

‫از احتراق توس��ط دس��ته ش��اتون به‬

‫مخلوط گاز و هوا‪ ،‬مقدار کمی سوخت‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫اس��ت که این موتورها در کاربردهایی‬

‫و بدین ترتیب میل‌لنگ‪ ،‬نیروی ناشی‬

‫تزریق می‌ش��ود‪ .‬پس از متراکم ش��دن‬

‫هواسپاس‬

‫را اش��غال می‌کنند‪ .‬ب��ه همین دلیل‬

‫پیستون‌ها نیرو وارد کردن و آن‌ها را به‬

‫چهارم دور زده است به داخل سیلندر‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫قس��مت تحتانی آن قرار می‌گیرند‪ .‬در‬

‫ک��ه به داخ��ل ه��وای فش��رده تزریق‬

‫سوپاپ تخلیه پایینی توسط پیستون‪،‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫اس��تفاده می‌ش��ود که یکی از آن‌ها در‬

‫سیلندر‪ ،‬تزریق سوخت به داخل هوای‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫و تنه��ا تفاوت آن‌ها در چگونگی تزریق‬

‫مهکوه تهویه‬

‫موتورهای دو گانه‌س��وز یکس��ان است‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آسانسور معلولین‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت ‪ -‬پال هایمن‬

‫می‌کنن��د‪ .‬از آنجایی که سیس��تم‌های‬

‫فراتر رود‪ .‬شرایط مرجع استاندارد نیز‬

‫رطوبت نسبی ‪ 30%‬است‪.‬‬

‫صرفه اقتصادی همراه هس��تند‪ ،‬اغلب‬

‫کل فشار جو برابر با ‪ 100kPa‬باشد که‬

‫اولیه به عنوان یک وس��یله تولید توان‬

‫تولید همزمان تحت بار مبنا با بیشترین‬

‫اوق��ات مش��خصات نام��ی موتورهای‬ ‫س��یلندر پیس��تونی بر مبن��ای آن که‬

‫موتور منبع اصلی تامین توان است در‬

‫به ش��رایطی اطالق می‌شود که مقدار‬ ‫مقدار آن متناظر با فشار هوا در ارتفاع‬ ‫‪ 100m‬از س��طح دریا در دمای ‪ 25˚C‬و‬

‫در استاندارد ‪ ،ISO3046‐1‬محرک‬

‫تعریف ش��ده اس��ت که قابلیت کارکرد‬

‫مداوم تحت ش��رایط بار متغیر و تحمل‬

‫نظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬بدین ترتیب عمر‬

‫مشخصات نامی موتور به عنوان منبع اصلی تامین توان‪kW ،‬‬

‫•کف‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاد‌ه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫کارکرد مفید سیستم افزایش و نیاز به‬

‫تعمی��ر و نگهداری آن ب��ه میزان قابل‬ ‫توجه��ی کاهش می‌یابد‪ .‬در صورتی که‬

‫•د‌رهای اتوماتیک‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌تقی حسن‌زاد‌ه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪56 /‬‬

‫از موتورهای سیلندر پیستونی به عنوان‬ ‫سیستم کمکی اس��تفاده شود‪ ،‬موتور‬

‫باید قابلیت کارکرد م��داوم به صورت‬ ‫بیس��ت و چهار ساعت در شبانه روز را‬

‫داشته باشد تا در صورت از کار افتادن‬ ‫و ی��ا عدم تامین ظرفیت م��ورد نیاز با‬

‫حجم جابه‌جایی موتور ‪Cubic Inches ،‬‬

‫کمکی قادر به تامین خروجی مورد نظر‬

‫باشد‪ .‬البته حداکثر توان مورد نیاز در‬

‫شکل (‪ )4‬مقایسه ظرفیت موتورهای اشتعال جرقه‌ای‬

‫سیس��تم معموال به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫سیستم کمکی در طول شبانه روز تنها‬ ‫چند س��اعت و در هن��گام اوج مصرف‬

‫وارد مدار خواهد شد‪.‬‬

‫بس��یاری از س��ازندگان موتورهای‬

‫نرخ انتقال حرارت‪Btu/kWh ،‬‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫•شیشه د‌ر ساختمان‌‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪128 /‬‬

‫استفاده از سیستم اصلی‪ ،‬این سیستم‬

‫سیلندر پیس��تونی‪ ،‬ظرفیت موتورهای‬

‫خود را بر مبنای استاندارد ‪ISO3046‐1‬‬

‫تعیین می‌کنند‪ .‬بر اس��اس معیارهای‬

‫موجود در این استاندارد‪ ،‬مقدار خالص‬ ‫توان ترمزی موتور تحت ش��رایط مرجع‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•نکات اجرایی ساختمان‬

‫اس��تاندارد برای مدت زم��ان تقریبی‬ ‫یک س��اعت با وقفه یا ب��دون وقفه در‬ ‫هر دوازده ساعت از دوره کارکرد موتور‬ ‫می‌توان��د از ‪ 10%‬ت��وان نامی موتور نیز‬

‫حجم جابه‌جایی موتور ‪Cubic Inches ،‬‬

‫شکل (‪ )5‬نرخ انتقال حرارت موتورهای اشتعال جرقه‌ای‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ 10%‬اضافه بار (به شرحی که گفته شد)‬

‫س��ال حداکثر احتیاج به ‪ 300h‬سرویس‬

‫س��ازنده قرار گرفته اس��ت مانند دمای‬

‫کمکی به صورت توان موجود برای کارکرد‬

‫در هر صورت برای تعیین مشخصات‬

‫شرایط آزمایش سیستم‪ ،‬اهمیت بسیار‬

‫مشخصات نامی موتور که مبنای طراحی‬

‫پیس��تونی با تنفس طبیعی معموال در‬

‫و برای کاربردهایی که سیستم در طول‬

‫ازای هر ‪ 300m‬افزایش ارتفاع از س��طح‬

‫دریا به اندازه ‪ 3%‬کاهش می‌یابد‪ .‬این در‬

‫شده‪ ،‬کاهش خروجی موتور در ازای هر‬

‫‪ 300m‬تنها ‪ 2%‬اس��ت‪ .‬به همین ترتیب‬

‫در ازای ه��ر یک کلوی��ن افزایش دمای‬

‫که بای��د در هنگام طراح��ی موتورهای‬ ‫احت��راق داخلی مورد توج��ه قرار گیرد‬

‫توجهی از ارزش حرارتی س��وختی که از‬

‫جانب س��ازنده برای طراحی مورد نظر‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫ارزش حرارت��ی آن‌ه��ا به می��زان قابل‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫ضم��ن آن که ب��رای س��وخت‌هایی که‬

‫گرفته ش��ده بیشتر اس��ت‪ ،‬مشخصات‬

‫از گاز طبیعی به عنوان س��وخت اصلی‬ ‫موتور استفاده می‌شود‪.‬‬

‫ت��وان نام��ی موتورهای س��یلندر‬

‫پیس��تونی ب��ر مبن��ای تع��دادی از‬

‫می‌ش��ود ک��ه مهم‌ترین آن‌ه��ا حجم‬ ‫جابه‌جایی موتور است‪ .‬البته توان نامی‬

‫‪45-44‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫ای��ن موتورها به عوام��ل دیگری مانند‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مش��خصه‌های طراحی موت��ور تعیین‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫در سیستم‌های تولید همزمان معموال‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫از سوخت جدید مورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫عملکرد موتور باید مجددا و با استفاده‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مشخصات نامی موتور به عنوان منبع اصلی تامین توان‪kW ،‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫ارس��ال به محفظه احتراق موتور است‪.‬‬

‫شکل (‪ )6‬نسبت انرژی حرارتی به الکتریک در موتورهای اشتعال جرقه‌ای‬

‫شکل (‪ )7‬ظرفیت یک موتور چهار زمانه بزرگ دوگانه‌سوز‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫کاهش می‌یابد‪ .‬بنابراین یکی از مسایلی‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫محیط‪ ،‬خروجی موتور به اندازه ‪0.18%‬‬

‫هواسپاس‬

‫نسبت انرژی حرارتی به الکتریکی‪Btu/kWh ،‬‬

‫حالی اس��ت که در موتورهای توربوشارژ‬

‫اجتناب از به‌کارگی��ری هوای گرم برای‬

‫حجم جابه‌جایی موتور ‪Cubic Inches ،‬‬

‫تعداد سیلندرها‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫سیستم تحت شرایط متغیر بار متداول‬

‫نامی موتور در ش��رایط سایت‪ ،‬آگاهی از‬

‫زیادی دارد‪ .‬خروجی موتورهای سیلندر‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫را داشته باشد‪ .‬در این استاندارد‪ ،‬توان‬

‫خواهد داشت تعریف شده است‪.‬‬

‫محیط‪ ،‬ارتفاع از سطح دریا و فشار جو در‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آکوستیک‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫سرعت دورانی‪ ،‬روش اشتعال مخلوط‬

‫تعیین‌کننده‌ترین عواملی است که هزینه‬

‫موتور در واحد ت��وان یا انرژی خروجی‬

‫تراکم‪ ،‬چگونگی تامی��ن هوای تازه در‬

‫قرار می‌دهد‪ .‬بنابراین در سیستم‌های‬

‫ورودی به ان��رژی خروجی موتور اغلب‬

‫سوخت و هوا در محفظه احتراق‪ ،‬نسبت‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•معماری و حریق‬

‫محفظه احتراق‪ ،‬سیس��تم خنک‌کاری‬ ‫موتور‪ ،‬دمای آب خنک‌کاری سیستم و‬

‫دمای سردکن میانی نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫طراح��ی موتوره��ای احت��راق داخلی‬ ‫اغلب بر مبنای مقادیر مختلف کورس‬

‫و قطر سیلندر انجام می‌گیرد‪ ،‬بنابراین‬

‫حجم جابه‌جای س��یلندر این موتورها‬

‫•محوطه‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬هلن داالس‬ ‫میتل لیتل‌وود‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫نیز معموال با یکدیگر متفاوت است‪ .‬در‬ ‫بسیاری از موتورهای بزرگ‌تر‪ ،‬طراحی‬

‫موتور با حفظ ساختار کلی موتور انجام‬ ‫می‌گی��رد و حجم جابه‌جای��ی موتور با‬

‫افزای��ش طول بلوک و اف��زودن تعداد‬ ‫سیلندرهای موتور زیاد می‌شود‪.‬‬

‫ژنراتورها‌‪ /‬موتورهای گازس��وز اشتعال‬

‫جرق��ه‌ای در دوره��ای ‪ 900rpm‬و‬

‫‪ 1200rpm‬به‌عنوان تامین‌کننده اصلی‬

‫تولید همزمان یکی از مهم‌ترین مسایلی‬

‫ک��ه باید در فاز طراحی مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬مصرف س��وخت موتور است‪ .‬به‬

‫طور کلی‪ ،‬مصرف س��وخت موتورهای‬

‫احت��راق داخلی به عوامل��ی مختلفی‬

‫مانند چرخه احتراق‪ ،‬س��رعت کارکرد‬ ‫موتور‪ ،‬نسبت تراکم و چگونگی تامین‬ ‫هوای تازه مورد نیاز در محفظه احتراق‬

‫است‪.‬‬

‫نرخ انتقال حرارت موتور گفته می‌شود‪.‬‬ ‫ن��رخ انتقال ح��رارت موت��ور در واقع‬

‫عبارت است از نس��بت انرژی گرمایی‬

‫ورودی ب��ه واحد توان خروجی دریافت‬ ‫ش��ده از موتور بر مبنای ارزش حرارتی‬ ‫س��وخت مورد استفاده در موتور‪ .‬البته‬

‫از آنجا که اکثر سازندگان این موتورها‪،‬‬ ‫نرخ انتق��ال حرارت محصوالت خود را‬

‫بر مبن��ای ارزش حرارتی پایین‌تر اعالم‬

‫در موتوره��ای گازس��وز‪ ،‬مص��رف‬

‫می‌کنند‪ ،‬مقدار نرخ انتقال حرارت ارائه‬

‫توان یعن��ی ‪ kW‬بیان می‌ش��ود‪ .‬ولی‬

‫کمتر ارزش حرارتی ارائه ش��ده است‪.‬‬

‫س��وخت موتور معموال بر حسب واحد‬

‫شده در این فصل نیز بر مبنای مقادیر‬

‫برای آن که مصرف سوخت موتورهای‬

‫جهت کس��ب اطالعات بیش��تر درباره‬

‫مصرف سوخت این موتورها معموال به‬

‫ک��ه در ادامه همین فصل تحت عنوان‬

‫مختلف با یکدیگر قابل مقایسه باشد‪،‬‬

‫صورت نسبت توان یا انرژی ورودی به‬

‫جزییات این مساله می‌توانید به بخشی‬

‫ارزش حرارتی سوخت‌های مطرح شده‬

‫ت��وان مورد نیاز بر روی نمودار نش��ان‬

‫داده شده است‪ .‬در هر سرعت خاص‪،‬‬

‫مشخصات نامی موتور به عنوان منبع اصلی تامین توان‪kW ،‬‬

‫نوشته‪ :‬جاناتان پوره‬

‫•رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫•طراحی آشپزخانه‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پاید‌ار د‌اریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪200 /‬‬

‫در ش��کل (‪ )4‬ظرفی��ت برخ��ی از‬

‫کارکرد سیستم را مستقیما تحت تاثیر‬

‫از آن تعریف می‌ش��ود‪ .‬به نسبت انرژی‬

‫آن دس��ته از ژنراتورها‌‪ /‬موتورهایی که‬ ‫ظرفی��ت کمتری دارند‪ ،‬نش��ان‌دهنده‬ ‫موتوره��ای ب��ا تنف��س طبیع��ی و آن‬ ‫دسته از موتورهایی که ظرفیت باالتری‬

‫دارن��د موتوره��ای مجهز به س��ردکن‬ ‫میانی‪ ،‬موتورهای توربوش��ارژ ش��ده و‬ ‫یا موتورهای تنفس طبیعی با نس��بت‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬سارا گلچین‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫•یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫تراکم بیشتر هستند‪.‬‬

‫مصرف سوخت‬

‫ف س��ـــوخت یــک��ی از‬ ‫مصــ��ر ‌‬

‫تعداد سیلندرها‬

‫شکل (‪ )8‬ظرفیت یک موتور تخت دوگانه‌سوز‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫است مراجعه کنید‪.‬‬

‫جرقه‌ای ارائه ش��ده است‪ .‬نرخ انتقال‬

‫حرارت ای��ن موتورهای احتراق داخلی‬ ‫ع�لاوه بر حج��م جابه‌جای��ی موتور به‬ ‫عوامل دیگری مانند مشخصات عملکرد‬

‫و نح��وه طراح��ی موتور نیز بس��تگی‬

‫خواه��د داش��ت‪ .‬بیش��ترین راندمان‬ ‫ای��ن موتوره��ا که در واق��ع پایین‌ترین‬ ‫نرخ انتقال ح��رارت را دارند مربوط به‬

‫بسته به تعداد سیلندرها متغیر خواهد‬ ‫بود‪ .‬بنابراین مشخصات عملکرد موتور‬

‫نس��بت به خروج��ی آن ثابت اس��ت‪.‬‬

‫هنگام��ی که یک موت��ور چهار زمانه با‬

‫سیس��تم‌های تولید همزمان بر مبنای‬

‫بازیابی گرمای گازهای خروجی از موتور‬

‫استوار است‪.‬‬

‫به طور ایده‌آل‪ ،‬جهت دس��ت‌یابی‬

‫الکتریک��ی در آن برابر با ‪4090kJ/kWh‬‬

‫چرخه‌های تولید همزمان کار می‌کنند‬

‫کار می‌کند‪ ،‬نس��بت انرژی حرارتی به‬

‫نیروگاه‌ه��ای برق��ی ک��ه ب��ر اس��اس‬

‫شده کامال بازیابی می‌شوند و گازهایی‬

‫زیاد هوای مورد اس��تفاده برای تخلیه‬

‫گرفته می‌شوند که در ارزیابی وضعیت‬

‫جرقه‌ای نمودار شماره (‪ )4‬و (‪ )5‬نشان‬

‫فرض بر آن بوده که تمامی گرمای تلف‬

‫ب��ا ‪ 11640 kJ/kWh‬و نس��بت ان��رژی‬

‫اس��ت‪ .‬در موتورهای دو زمانه‪ ،‬مقدار‬

‫در برخی م��وارد‪ ،‬خروج��ی حرارتی و‬ ‫جزی��ی از جمله عوام��ل مهمی در نظر‬ ‫اقتصادی پروژه نق��ش تعیین‌کننده‌ای‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫داده شده است‪ .‬در تمامی این موتورها‬

‫حرارتی به الکتریکی آن ‪2490kJ/kWh‬‬

‫مصرف س��وخت سیس��تم تح��ت بار‬

‫در شکل (‪ )6‬نس��بت انرژی حرارتی به‬

‫دو زمان��ه تخ��ت ب��ا دور ‪ 720rpm‬کار‬

‫کنن��د‪ .‬در آن دس��ته از نیروگاه‌های��ی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫الکتریکی ب��رای موتورهای اش��تعال‬

‫می‌کند و نرخ انتق��ال حرارت آن برابر‬

‫ک��ه باید تحت ب��ار جزی��ی کار کنند‪،‬‬

‫به صورت محدود بهبود پیدا می‌کند‪.‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫است‪ .‬از طرفی‪ ،‬هنگامی که یک موتور‬

‫باید ب��ا حداکثر ظرفی��ت خروجی کار‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫ن��رخ انتق��ال ح��رارت ‪11280kJ/kW‬‬

‫به حداکثر بهره‌وری اقتصادی ممکن‪،‬‬

‫را ایف��ا می‌کنن��د‪ .‬در ش��کل (‪ )9‬نرخ‬

‫که دمای محصوالت احتراق خروجی از‬ ‫آن ‪ 190˚C‬باشد‪ ،‬به صورت تابعی از بار‬ ‫نشان داده شده است‪.‬‬

‫نسبت انرژی حرارتی به الکتریکی‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪47-46‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫∗ از این نویس�نده تاکنون هفده عنوان‬ ‫کت�اب در قالب ترجمه و تالیف توس�ط‬ ‫نش�ر یزدا (ماهنام�ه‌ی تهوی�ه و تبرید)‬ ‫منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫شکل (‪ )9‬نمودار تغییرات عملکرد یک موتور گازسوز ‪ 725kW‬تحت بار جزیی‬

‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نرخ انتقال حرارت‬

‫طبیعی با توان ‪ 725kW‬و با فرض این‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫به الکتریکی یک موتور گازس��وز تنفس‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫انتقال حرارت و نس��بت انرژی حرارتی‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫افزایش نسبت تراکم‪ ،‬عملکرد آن‌ها نیز‬

‫داده ش��ده است‪ .‬ظرفیت این موتورها‬

‫کاه��ش می‌دهد‪ .‬چرا که اس��اس کار‬

‫هواسپاس‬

‫موتورهای با تنفس طبیعی است که با‬

‫موتور س��یلندر مشترک یا تخت نشان‬

‫را برای سیس��تم‌های تولی��د همزمان‬

‫یک موتورهای چهار زمانه بزرگ و یک‬

‫یابد که این مساله کارآیی این موتورها‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫ح��رارت ب��رای چن��د موتور اش��تعال‬

‫در ش��کل‌های (‪ )7‬و (‪ )8‬ظرفی��ت‬

‫محصوالت احتراق تخلیه شده کاهش‬

‫سرد می‌شوند‪.‬‬

‫محفظه سیلندر موجب می‌شود‪ ،‬دمای‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫در نمودار ش��کل (‪ )5‬ن��رخ انتقال‬

‫تخلیه ش��ده از موتور تا دمای ‪163˚C‬‬

‫کام��ل محص��والت احت��راق از داخل‬


‫‪ASHRAE NEWS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫مبردهای ثانویه در سیستم‌های تبرید (‪)1‬‬ ‫‪ASHRAE REFRIGERATION HANDBOOK 2002 − Chapter 4‬‬

‫مبردهای ثانویه‪ 1‬مایعاتی هستند که‬

‫داشته باشد‪ .‬این مبرد همچنین باید با‬

‫مبرد باید به همراه نیتروژن خش��ک در‬

‫و استفاده از آن به لحاظ ایمنی منعی را‬

‫برخی از مبرده��ای ثانویه خاص مانند‬

‫به عنوان سیال عامل برای انتقال حرارت‬

‫محیط زیست نیز سازگاری خوبی داشته‬

‫تغییر فاز مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬

‫به همراه نداشته باشد‪ .‬اقتصادی بودن‬

‫(ج��ذب یا دفع ان��رژی گرمایی)‪ ،‬بدون‬ ‫دست‌یابی به این هدف در سیستم‌های‬

‫تبرید دما پایین مس��تلزم آن اس��ت که‬ ‫نقطه انجماد ماده مبرد مورد اس��تفاده‬

‫پایین‌ت��ر از نقطه انجماد آب باش��د‪ .‬در‬

‫این فصل‪ ،‬مالحظات طراحی‪ ،‬الزامات‬

‫کارکرد سیستم و کاربردهایی مبردهای‬ ‫ثانویه را مورد بررسی قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫در فصل‌های دوم‪ ،‬سوم‪ ،‬بیستم‪ ،‬بیست‬

‫و یکم‪ ،‬س��ی و پنجم از کتاب راهنمای‬ ‫‪ ASHRAE Fundamentals 2001‬نیز‬

‫اطالعاتی در این زمینه موجود است‪.‬‬

‫انتخاب مبرد‬

‫و قابلیت جایگزین کردن آن با سایر مواد‬ ‫نیز از دیگر مالحظاتی است که در هنگام‬

‫انتخاب مبرد باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬

‫حداقل دمای انجم��اد مبرد ثانویه‬ ‫بای��د کمتر از ‪ 5°F‬و ترجیح��ا به اندازه‬

‫‪ 15°F‬پایین‌تر از پایین‌ترین دمای کارکرد‬ ‫سیستم باشد‪ .‬هنگامی که این مبرد در‬

‫معرض پایین‌ترین دمای کارکرد سیستم‬ ‫قرار می‌گی��رد‪ ،‬ویس��کوزیته آن باید به‬ ‫ان��دازه‌ای باش��د که هنوز ه��م قابلیت‬

‫انتقال حرارت مطلوب در یک افت فشار‬

‫معقول را داشته باشد‪.‬‬

‫فش��ار بخار م��اده مب��ردی که به‬

‫به منظور دس��ت‌یابی ب��ه حداکثر‬

‫عنوان س��یال ثانویه مورد استفاده قرار‬

‫تجهیزات‪ ،‬مبرد ثانویه باید در محدوده‬

‫در حداکثر دما بیش��تر باشد‪ .‬به منظور‬

‫قابلیت اطمین��ان و حداکثر عمر مفید‬ ‫فش��ار و دماهای کارکرد‪ ،‬با س��ایر مواد‬ ‫مورد اس��تفاده در سیس��تم سازگاری‬

‫می‌گیرد نباید از حداکثر فشار بخار مجاز‬ ‫ممانعت از ایجاد مکش در فش��ار بخار‬

‫پایین سیستم با سیال ثانویه‪ ،‬فشار ماده‬

‫یک مخزن انبساط تنظیم شود‪ .‬البته‪،‬‬

‫مبردهایی که برای س��رمایش مدارهای‬ ‫کامپیوتری مورد استفاده قرار می‌گیرند‪،‬‬

‫حاللیت باالی��ی در گاز نیتروژن دارند و‬ ‫به همین دلیل باید آن‌ها را با اس��تفاده‬ ‫از یک دیافراگم مناسب از یکدیگر مجزا‬ ‫نمود‪.‬‬

‫مقایسه بار در برابر نرخ جریان‬ ‫پمپی که برای ب��ه گردش درآوردن‬ ‫سیال ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد‬ ‫معموال در خط برگش��ت و در باالدست‬ ‫چیلر تعبیه می‌شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬نرخ پمپاژ‬ ‫بر حسب گالن در دقیقه (‪ )gpm‬باید بر‬ ‫مبنای چگالی س��یال در دمای برگشت‬ ‫در نظر گرفته شود‪ .‬دبی جرمی برای یک‬ ‫بار گرمایی مش��خص نیز باید بر مبنای‬ ‫محدوده دمایی مطلوب و ضریب انتقال‬ ‫حرارت م��ورد نی��از در میانگین دمای‬ ‫حجمی تعیین شود‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫گرمای ویژه‪ ،‬ویسکوزیته و قابلیت انتقال‬

‫مرب��وط به دمای فیلم مب��رد بر مبنای‬ ‫میانگی��ن دمای فیلم انج��ام می‌گیرد‪.‬‬

‫مق��دار میانگین دمای فیلم مبرد نیز با‬

‫مقایس��ه ضریب انتقال حرارت س��مت‬

‫متوس��ط لگاریتمی (‪ )LMTD2‬تعیین‬

‫می‌شود‪ .‬در مواردی که مبرد ثانویه سرد‬ ‫است‪ ،‬افزایش ویسکوزیته فیلم سیال در‬ ‫مقایسه با شرایط مورد انتظار در دمای‬

‫هنگامی که مبرد ثانویه گرم می‌ش��ود‪،‬‬

‫فنری‌ش��کل که موجب اخت�لاط بهتر‬

‫می‌شوند بهبود بخشید‪ .‬البته استفاده‬ ‫از این روش معموال موجب افزایش افت‬

‫فشار نیز می‌شود‪ .‬سطح داخلی لوله‌های‬ ‫مبدل حرارتی را نیز می‌توان با شیارهای‬

‫مارپیچ طراحی کرد‪ .‬از آنجا که هر روزه‬ ‫مبدل‌های حرارتی جدید با قابلیت‌های‬ ‫بهت��ر به بازار عرضه می‌ش��وند‪ ،‬توصیه‬

‫می‌ش��ود به منظور دست‌یابی به مقدار‬ ‫بهین��ه انتقال حرارت و افت فش��ار‪ ،‬از‬

‫‪49-48‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫ویسکوزیته فیلم سیال کاهش می‌یابد و‬

‫استفاده از نوارهای مارپیچ یا همزن‌های‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫حرارت و افزایش افت فش��ار می‌ش��ود‪.‬‬

‫مق��دار انتقال ح��رارت را می‌ت��وان با‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫حجم��ی‪ ،‬منجر به کاه��ش نرخ انتقال‬

‫باش��د که جریان آرام یا الیه‌ای باشد‪،‬‬ ‫‪3‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫کلی انتق��ال ح��رارت و اختالف دمای‬

‫لوله‌های مبرد حرارت��ی در محدوده‌ای‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫تجربی مبتنی بر سعی و خطا) با ضریب‬

‫صورتی که سرعت مبرد ثانویه در داخل‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫مب��رد ثانویه (با اس��تفاده از روش‌های‬

‫گرفته و افت فش��ار بیشتر می‌شود‪ .‬در‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫گرفته می‌شود‪ .‬ضمن آن که اصالحات‬

‫بیشتر باشد‪ ،‬انتقال حرارت بهتر صورت‬

‫هزینه پمپاژ‬ ‫هزینه‌های پمپاژ تابعی از نوع مبرد‬ ‫ثانویه انتخاب شده‪ ،‬بار‪ ،‬محدوده دمایی‬ ‫که انتقال حرارت در آن صورت می‌گیرد‪،‬‬ ‫هد مورد نیاز پمپ برای غلبه بر افت فشار‬ ‫سیستم (شامل چیلر)‪ ،‬بازده مکانیکی‬ ‫پمپ و محرک آن و ب��ازده الکتریکی و‬ ‫ضریب توان الکتروموتور استفاده است‪.‬‬ ‫پمپ‌های گریز از مرکز کوچک با فرکانس‬ ‫‪ 60Hz‬در مح��دوده تقریب��ی ‪50gpm‬‬ ‫در هد ‪ 80ft‬ت��ا ‪ 150gpm‬در هد ‪70ft‬‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند‪ .‬بازده این‬ ‫پمپ‌ها نیز در محدوده یاد شده معموال‬ ‫بین چهل و پنج تا شصت درصد است‪.‬‬ ‫پمپ‌های گریز از مرکز بزرگ‌تر در محدوده‬ ‫‪ 500gpm‬و هد ‪ 80ft‬تا ‪ 1500gpm‬در‬ ‫هد ‪ 70ft‬مورد استفاده قرار می‌گیرند و‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫حجمی مب��رد در مبدل حرارتی در نظر‬

‫و اختالط حجمی س��یال و فیلم سیال‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫حرارت رسانایی بر مبنای میانگین دمای‬

‫به طور کلی هرچه مقدار اغتشاش‬

‫مبدل حرارتی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫کمیت‌های��ی مانن��د وزن مخص��وص‪،‬‬

‫حجمی نزدیک می‌شود‪.‬‬

‫باید در هنگام انتخاب س��یال عامل و‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫افت فشار ایجاد شده در مسیر جریان‪،‬‬

‫فش��ار به مقادیر م��ورد انتظار در دمای‬

‫هزینه انرژی برای پمپاژ سیال ثانویه نیز‬

‫هواسپاس‬

‫برای تعیین مقدار انتقال حرارت و‬

‫به این ترتیب‪ ،‬نرخ انتقال حرارت و افت‬

‫بهترین مبدل حرارتی اس��تفاده کنید‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬ایلیا میکلسون‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•روابط محاسباتی سازه‬

‫ترجمه‪ :‬بامد‌اد فتوحی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫بازده آن‌ها نیز معموال بین هفتاد و پنچ‬ ‫تا هشتاد و پنج درصد است‪.‬‬

‫نقطه عملکرد پمپی که برای سیستم‬

‫نوشته‪ :‬پتر فاست‬

‫•طراحی معماری‬

‫انتخاب می‌شود باید از نظر دبی و افت‬

‫فشار در نزدیکی نقطه کارکرد بهینه قرار‬ ‫داشته باشد‪ .‬در حین کارکرد سیستم‪،‬‬ ‫دمای مبرد ثانویه به واسطه انرژی دفع‬ ‫شده از محور پمپ کمی افزایش می‌یابد‪.‬‬

‫در صورتی که الکتروموتور مورد استفاده‬

‫به همراه پمپ از نوع نیمه‌بسته‪ 4‬باشد‪،‬‬

‫•برق‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫گرمای تولید ش��ده به واس��طه کارکرد‬

‫الکتروموت��ور نیز به مب��رد ثانویه اضافه‬ ‫می‌شود و مقدار توان الکتریکی ورودی‬

‫آن نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬

‫جدول (‪ )1‬مقایسه مقادیر کارکرد مبردهای ثانویه‬ ‫غلظت وزنی‬ ‫(درصد)‬

‫ضریب انتقال حرارت‬ ‫)‪(Btu/h.ft2.°F‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•آب و فاضالب‬

‫•مبانی طراحی هتل‬

‫نوشته‪ :‬فرد السون و جان السون‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پایدار داریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫افت فشار‬ ‫)‪(psi‬‬

‫پروپیلن گلیکول‬

‫‪39‬‬

‫‪-5.1‬‬

‫‪2.56‬‬

‫‪2.91‬‬

‫‪205‬‬

‫اتیلن گلیکول‬

‫‪38‬‬

‫‪-6.9‬‬

‫‪2.76‬‬

‫‪2.38‬‬

‫‪406‬‬

‫متانول‬

‫‪26‬‬

‫‪-5.3‬‬

‫‪2.61‬‬

‫‪2.05‬‬

‫‪473‬‬

‫کلرید سدیم‬

‫‪23‬‬

‫‪-5.1‬‬

‫‪2.56‬‬

‫‪2.30‬‬

‫‪558‬‬

‫‪2‬‬

‫جدول (‪ )2‬نیز ضرای��ب انتقال حرارت‬

‫همان مبردهای مقایسه شده در جدول‬ ‫(‪ )1‬با یکدیگر مقایسه شده است‪.‬‬

‫با مشخص بودن ساختار اواپراتور‪،‬‬

‫مقدار بار و محدوده دمایی‪ ،‬مبرد ثانویه‬ ‫باید به گونه‌ای انتخاب شود که سرعت‬

‫جریان‪ ،‬مقدار انتقال حرارت و افت فشار‬

‫در محدوده رضایت‌بخشی تامین شود‪.‬‬ ‫در دمای ‪ 20°F‬و در یک محدوده دمایی‬ ‫ثابت‪ ،‬مبردهای ثانوی��ه هیدروکربنی و‬

‫هالوکربن��ی باید با نرخ جریانی به اندازه‬ ‫‪ 2.3‬تا ‪ 3.0‬براب��ر نرخ جریان مبردهای‬

‫ثانویه با پایه آب پمپ شوند‪.‬‬

‫به منظور دس��ت‌یابی به نرخ پمپاژ‬

‫باالت��ر‪ ،‬باید از خط��وط بزرگ‌تری برای‬

‫مبرد‬ ‫ثانویه‬

‫‪1‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫مقایسه عملکرد‬ ‫اگ��ر فرض کنیم که مق��دار کل بار‬ ‫سرمایش��ی در اواپرات��ور‪ ،‬ورودی موتور‬ ‫پمپ‪ ،‬بهره‌های گرمایی عایق‌کاری خط‬ ‫اولی��ه و س��رمایش مفید تامین ش��ده‬ ‫را شامل می‌ش��ود‪ ،‬تهیه یک جدول از‬ ‫مقادی��ر کارکرد مبرد ثانویه در ش��رایط‬ ‫مختل��ف می‌تواند نقش موث��ری برای‬ ‫انتخاب مبرد داش��ته باشد‪ .‬برای مثال‬ ‫با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول‬ ‫(‪ ،)1‬برای برخی از مبردهای متداول‪ ،‬در‬ ‫میانگین دمای حجمی ‪ 20°F‬و محدوده‬ ‫دمایی ‪ 10°F‬و س��رعت ‪ 7fps‬در سمت‬ ‫لوله باید از ی��ک لوله فوالدی هموار به‬

‫قطر داخلی ‪ 1.06in.‬استفاده شود‪ .‬در‬

‫نقطه انجماد‬ ‫)‪(°F‬‬ ‫‪gpm/ton3‬‬

‫کلرید کلسیم‬

‫‪22‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪2.79‬‬

‫‪2.42‬‬

‫‪566‬‬

‫آمونیاک مایع‬

‫‪14‬‬

‫‪-7.0‬‬

‫‪2.48‬‬

‫‪2.44‬‬

‫‪541‬‬

‫تری‌کلر اتیلن‬

‫‪100‬‬

‫‪-123‬‬

‫‪7.44‬‬

‫‪2.11‬‬

‫‪432‬‬

‫دی‌لیمونین‬

‫‪100‬‬

‫‪-142‬‬

‫‪6.47‬‬

‫‪1.48‬‬

‫‪321‬‬

‫متیلن کلرید‬

‫‪100‬‬

‫‪-142‬‬

‫‪6.39‬‬

‫‪1.86‬‬

‫‪585‬‬

‫‪R-11‬‬

‫‪100‬‬

‫‪-168‬‬

‫‪7.61‬‬

‫‪2.08‬‬

‫‪428‬‬

‫‪ -1‬ای��ن مقادیر با اس��تفاده از نمودار مودی (‪ )Moody‬بر مبن��ای لوله با قطر داخلی ‪ 1.06in.‬به طول‬ ‫‪ 16ft‬برای س��رعت متوسط ‪ 7fps‬ارائه شده است‪ .‬برای سرعت ‪ ،7fps‬نسبت تلفات ورودی به خروجی‬ ‫با )‪ HD(V2ρ/2g‬برابر اس��ت‪ .‬تمامی برآوردها بر مبنای دمای حجمی ‪ 20°F‬و محدوده دمایی ‪10°F‬‬ ‫انجام گرفته است‪.‬‬ ‫‪ -2‬این مقادیر با استفاده از منحنی ترسیم شده بر مبنای معادله کرن (‪ )Kern 1950‬و تطبیق دادن آن‬ ‫با معادله انتقال حرارت س��یدر و تیت (‪ )Sieder and Tate 1936‬برای یک لوله به طول ‪ ،16ft‬نسبت‬ ‫طول به قطر ‪ L/D=181‬و دمای فیلم ‪ 5°F‬کمتر از میانگین دمای حجمی در س��رعت ‪ 7fps‬ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -3‬این مقادیر بر مبنای دمای مبرد ثانویه‪ ،‬هنگامی که دمای کارکرد پمپ برابر با ‪ 25°F‬است ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫انتقال مبرد اس��تفاده کرد تا هد و توان‬ ‫ترم��زی مورد نی��از پم��پ در محدوده‬

‫قابل قبولی تامین شود‪ .‬در جدول (‪)3‬‬ ‫نسبت‌های تقریبی توان پمپ برای پمپاژ‬

‫مبردهای ثانویه ارائه شده است‪ .‬مقدار‬ ‫گرمای منتقل شده توسط یک مبرد ثانویه‬

‫عالوه بر هزینه‪ ،‬بر ساختار و افت فشار‬ ‫چیلر و سایر مبدل‌های حرارتی سیستم‬ ‫نیز تاثیر می‌گذارد‪ .‬بنابراین مقادیر ارائه‬

‫شده در جداول (‪ )2‬و (‪ )3‬را می‌توان به‬

‫عنوان راهنمایی برای انتخاب هر یک از‬

‫مبردهای مورد استفاده قرار داد‪.‬‬

‫سایر مالحظات‬ ‫هنگام انتخ��اب یک مب��رد‪ ،‬ماده‬ ‫بازدارن��ده‪ 5‬و س��ایر اجزای م��ورد نیاز‬ ‫در سیس��تم بای��د ب��ه مس��ایل مربوط‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫ب��ه خوردگی نیز توجه ک��رد‪ .‬از آنجا که‬

‫باید بر مبنای دمای س��طحی‪ 7‬گرم‌ترین‬

‫مخزن انبساط یا مخزن ذخیره سیستم‬

‫بازدارنده بر مس��ایلی مانند س�لامت و‬

‫در صورت��ی ک��ه اس��تفاده از مواد‬

‫عالوه فش��ار ایجاد ش��ده در پایین‌ترین‬

‫ضرورت داشته باشد‪ ،‬تاثیر آن بر پایداری‬

‫عمودی مبرد تعیین‌کننده حداقل فشار‬

‫یا مصرف‌کنندگان مواد غذایی نگهداری‬ ‫شده در این سیستم‌ها تاثیر می‌گذارد‪،‬‬

‫این مساله نباید به دیده اغماض نگریسته‬ ‫شود‪ .‬نقطه اش��تعال‪ 6‬و قابلیت انفجار‬

‫حرارتی و میزان سمی بودن ماده مبرد‬

‫باید به دقت بررسی شود‪.‬‬

‫بخار مبردهای ثانوی��ه نیز یکی دیگر از‬

‫مالحظات طراحی‬

‫ماده مبرد در نظر گرفته شود‪.‬‬

‫دمای کارکرد تعیین‌کننده آن خواهد بود‬

‫عواملی است که باید در هنگام انتخاب‬

‫داخلی برای طراحی سیستم خواهد بود‪.‬‬ ‫مشخصات مواد و اجزای مختلف و فشار‬

‫کارکرد سیس��تم که به اختصار آن را با‬ ‫‪ DWP8‬نشان می‌دهند بر مبنای نقطه‬

‫فشار بخار مبرد ثانویه در پایین‌ترین‬

‫مشترکی که سیستم در حداکثر فشار و‬

‫در مرحل��ه انتخاب مب��رد‪ ،‬میزان‬

‫که آیا در سیستم مبرد ثانویه خال ایجاد‬

‫برای انتخاب شیر اطمینان مناسب‬

‫انتظار از دیدگاه رطوبت‪ ،‬وضعیت هوا و‬

‫رطوبت از سیس��تم‪ ،‬نیتروژن خش��ک‬

‫دمایی که مبرد ثانویه در معرض آن قرار‬ ‫دفع شده از شعله یا گرم شدن متداول‬

‫مبرد ثانویه‬

‫ضریب انتقال حرارت‬

‫‪R-11‬‬

‫‪2.088‬‬

‫تری‌کلر اتیلن‬

‫‪2.107‬‬

‫متانول‬

‫‪2.307‬‬

‫آمونیاک مایع‬

‫‪2.639‬‬

‫متیلن کلرید‬

‫‪2.854‬‬

‫منبسط گردد‪.‬‬

‫در استاندارد ‪ ASHRAE 15‬تحت‬

‫عن��وان “کد ایمنی برای سیس��تم‌های‬

‫تبرید مکانیکی”‪ ،‬مالحظات ایمنی برای‬ ‫چنین سیستم‌هایی مطرح شده است‪.‬‬

‫اس��تانداردهای طراحی سیس��تم‌های‬ ‫لوله‌کشی تحت فش��ار نیز در استاندارد‬

‫‪ ASME B31.5‬و اس��تانداردهای‬ ‫‪51-50‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫‪ 1‬مقادیر این جدول بر مبنای اعداد و ارقام جدول (‪ )1‬و با اس��تفاده از لوله به قطر داخلی ‪ 1.06in.‬و‬ ‫طول ‪ 16ft‬ارائه شده است‪ .‬مقدار واقعی قطر داخلی و طول لوله‌ها نیز متناسب با عواملی مانند مقدار‬ ‫بار‪ ،‬نوع مبرد مورد اس��تفاده به همراه مبرد ثانویه‪ ،‬جنس لوله‌ها و وضعیت ش��یارهای سطح متفاوت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫مانع��ی به ص��ورت آزادانه در سیس��تم‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫کلرید کلسیم‬

‫‪2.761‬‬

‫ترتیب مب��رد ثانویه می‌تواند بدون هیچ‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫کلرید سدیم‬

‫‪2.722‬‬

‫محبوس سیستم آزاد می‌شود و به این‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫اتیلن گلیکول‬

‫‪1.981‬‬

‫اطمینان نیس��ت در قس��مت‌های غیر‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫دی‌لیمونین‬

‫‪1.566‬‬

‫بخش��ی از سیس��تم که مجهز به شیر‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫پروپیلن گلیکول‬

‫‪1.000‬‬

‫حاصل می‌شود‪ .‬به طور معمول‪ ،‬فشار‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫می‌گیرد نیز به واس��طه مق��دار گرمای‬ ‫قس��مت‌هایی که شیر آن‌ها بسته است‬

‫جدول (‪ )2‬مقایسه ضرایب انتقال حرارت مبردهای ثانویه مختلف در سرعت ‪7fps1‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫می‌گیرد باید در نظر گرفته شود‪ .‬حداکثر‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫قرار گیرد‪ .‬قابلیت پایداری ماده مبرد نیز‬

‫برای مثال‪ ،‬نیتروژن خشک معموال به‬

‫دمایی که مبرد ثانویه در معرض آن قرار‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫استفاده در سیستم نیز باید مورد بررسی‬

‫سیس��تم مبرد ثانویه تزریق می‌ش��ود‪.‬‬

‫بر مبنای فشار کارکرد سیستم‪ ،‬حداکثر‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫آالینده‌ها در محدوده دمایی مواد مورد‬

‫تحت فشار کنترل شده به قسمت فوقانی‬

‫حداقل دما قرار دارد تعیین می‌شود‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫پایداری مب��رد ثانویه در ش��رایط مورد‬

‫خواهد ش��د یا خیر‪ .‬ب��رای تخلیه هوا و‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫ایمنی متصدیان سیس��تم‌های مربوطه‬

‫افزودن��ی برای جلوگی��ری از ایجاد کف‬

‫نقطه سیستم نسبت به حداکثر ارتفاع‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مبرد ثانویه و میزان س��می بودن ماده‬

‫اجزای سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬

‫افزوده می‌ش��ود‪ .‬فشار گاز روی مبرد به‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•مراجعات سریع‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪480 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫طراح��ی مخازن تحت فش��ار ‪Section‬‬

‫و ناپایداری سیستم خواهد شد‪.‬‬

‫اعمال می‌شود‪ .‬بنابراین اگر از تجهیزات‬

‫تحت فش��ار” انجم��ن ‪ ASME‬موجود‬

‫مخازن ذخیره‬ ‫با استفاده از مخازن ذخیره می‌توان‬ ‫ان��دازه تجهی��زات برودت��ی را محدود‬ ‫نمود‪ ،‬بارهای حداکثر که در دوره‌های‬ ‫زمانی کوتاه رخ می‌دهند را اصالح کرد‬ ‫و هزینه‌های ان��رژی را کاهش داد‪ .‬در‬ ‫ساعت‌هایی غیر از زمان اوج مصرف نیز‬ ‫تجهیزات برودتی نسبتا کوچک‪ ،‬مبرد‬ ‫ثانویه‌ای که برای استفاده آتی در سیستم‬ ‫ذخیره شده است را خنک می‌کنند‪ .‬در‬ ‫ساعت‌های اوج مصرف نیز برای تامین‬ ‫نیاز سیستم‪ ،‬یک پمپ سیرکوالسیون‬ ‫مجزا که بر مبنای حداکثر جریان مورد‬ ‫نیاز در حداکثر بار انتخاب ش��ده است‬ ‫ش��روع به کار می‌کند‪ .‬در هنگام شب‪،‬‬ ‫سیستم معموال کمترین بار به سیستم‬

‫هنگام شب استفاده شود‪ ،‬صرفه‌جویی‬

‫‪ VIII‬اس��تاندارد “کد دیگ‌ها و مخازن‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫•برق برای تهویه مطبوع‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫•راهنمای مهندسی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫•چیلر جذبی‬

‫نوشته‪ :‬محمدرضا سلطاندوست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪512 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫•طبقه‌بند‌ی تجهیزات‬ ‫و سیستم‌ها‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪168 /‬‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪508 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫است‪.‬‬

‫ش�یرهای یک‌طرف�ه و سیس�تم‬ ‫لوله‌کشی‬ ‫اندازه لوله‌کش��ی این سیس��تم‌ها‬ ‫بای��د بر مبنای افت فش��اری معقول و‬ ‫با اس��تفاده از روش‌های محاس��باتی‬ ‫مطرح ش��ده در فصل‌های دوم و س��ی‬ ‫و پنجم از کتاب راهنمای ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ Fundamentals 2001‬تعیین ش��ود‪.‬‬ ‫در چنین سیس��تم‌هایی‪ ،‬به ‌کارگیری‬ ‫ش��یرهای باالنس ی��ا اریفیس‌ها در هر‬ ‫یک از خط��وط تغذیه چندگانه موجب‬ ‫تس��هیل در توزیع مبرد ثانویه می‌شود‪.‬‬ ‫با لوله‌کشی سیستم به صورت برگشت‬ ‫معکوس می‌توان توزیع جریان در سیستم‬ ‫را متعادل کرد‪ .‬به منظور دست‌یابی به‬ ‫نتیجه مطلوب و پایدارسازی سیستم‪،‬‬ ‫شیرهای یک‌طرفه‌ای که قابلیت تغییر‬ ‫جری��ان را دارن��د بر مبنای بیس��ت تا‬ ‫هشتاد درصد افت فشار اصطکاکی کل‬ ‫سیس��تم انتخاب می‌شوند‪ .‬در صورتی‬ ‫که این شیرها بر مبنای افت فشارهای‬ ‫کمتر از بیس��ت درصد انتخاب ش��ود‪،‬‬ ‫عملکرد آن‌ها نسبت به تغییرات جریان‬ ‫بسیار کند خواهد بود‪ .‬شیرهایی که بر‬ ‫مبنای افت فش��ارهای بیش از هشتاد‬ ‫درصد انتخاب ش��وند نیز بیش از حد‬ ‫حس��اس خواهند بود که این مس��اله‬ ‫موجب عملکرد متناوب و سریع شیرها‬

‫برودتی برای خنک کردن مبرد ثانویه در‬

‫در هزینه‌ه��ای ان��رژی باز هم بیش��تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬

‫الگوی بار در بیست و چهار ساعت‬

‫ش��بانه‌روز و مح��دوده دمای��ی مب��رد‬

‫ثانوی��ه‪ ،‬حداقل ظرفی��ت خالص مورد‬ ‫نی��از برای تجهی��زات برودت��ی‪ ،‬اندازه‬ ‫پمپ‌ه��ا و حداقل مقدار مبرد ثانویه‌ای‬

‫که باید ذخیره ش��ود را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه منظور بهره‌برداری حداکثر از حجم‬

‫مخزن ذخیره در دم��ای مورد انتظار‪،‬‬ ‫س��رعت‌های ورودی بای��د به درس��تی‬

‫انتخاب ش��ده و موقعی��ت اتصاالت و‬

‫مخزن به‌گونه‌ای تعیین ش��ود که تاثیر‬ ‫ایجاد الیه‌های دمایی به حداکثر برسد‪.‬‬

‫الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت ک��ه حداکثر‬

‫جدول (‪ )3‬مقایسه انرژی مورد نیاز برای پمپاژ مبردهای مختلف‬

‫‪1‬‬

‫مبرد ثانویه‬ ‫آمونیاک مایع‬ ‫متانول‬ ‫پروپیلن گلیکول‬ ‫اتیلن گلیکول‬ ‫کلرید سدیم‬ ‫کلرید کلسیم‬ ‫دی‌لیمونین‬

‫ضریب انرژی‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪1.078‬‬ ‫‪1.142‬‬ ‫‪1.250‬‬ ‫‪1.295‬‬ ‫‪1.447‬‬ ‫‪2.406‬‬

‫متیلن کلرید‬

‫‪3.735‬‬

‫تری‌کلر اتیلن‬

‫‪4.787‬‬

‫‪R-11‬‬

‫‪5.022‬‬

‫‪ 1‬مقادی��ر این جدول بر مبنای هد پمپ و بار مبرد مش��خص‪ ،‬میانگین دم��ای ‪ ،20°F‬محدوده دمای‬ ‫‪ 10°F‬و با در نظر گرفتن نقطه انجماد (برای مبردهای ثانویه با پایه آب) به اندازه ‪ 20°F‬تا ‪ 23°F‬کمتر از‬ ‫پایین‌ترین دمای مبرد ثانویه ارائه شده است‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫واحد حج��م (وزن مخصوص) مبرد در‬

‫درص��د فراتر نخواهد رف��ت و در برخی‬ ‫و پنج درصد نیز برسد‪.‬‬

‫هنگامی که حداکثر مق��دار بار برابر با‬ ‫‪ 50tons‬اس��ت‪ ،‬مح��دوده دمایی ‪8°F‬‬

‫مثال (‪:)1‬‬ ‫در شکل (‪ )1‬الگوی بار و در شکل‬

‫مورد نیاز خواهد بود‪ .‬میانگین دما برابر‬

‫پمپ برابر ب��ا ‪ρL = 1.183[(62.4 lb/‬‬ ‫‪ ])ft3) / (7.48gal/ft3‬و در دمای ‪20°F‬‬

‫این مقدار برابر با ‪ρL = 1.1853[(62.4‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫موارد ممکن است این مقدار به هفتاد‬

‫س��دیم به عنوان مبرد ثانویه در دمای‬ ‫نامی ‪ 20°F‬نش��ان داده ش��ده است‪.‬‬

‫بیست و سه درصد (درصد وزنی) کلرید‬

‫وی��ژه مبرد برابر ب��ا ‪cp = 0.791Btu/‬‬ ‫‪ lb.°F‬اس��ت‪ .‬در دم��ای ‪ ،28°F‬وزن‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫اس��تفاده از حجم مخ��زن هرگز از نود‬

‫(‪ )2‬ساختار تجهیزات برودتی با ذخیره‬

‫با ‪ ،24°F‬مح��دوده دما ‪ 8°F‬و گرمای‬

‫‪ ])lb/ft3) / (7.48gal/ft3‬است‪.‬‬

‫حداق��ل ان��دازه مخ��زن ذخیره بر‬

‫مبنای استفاده نود درصد از حجم آن‪،‬‬

‫بازه زمانی‬ ‫دو‬

‫بازه زمانی سه‬

‫بازه زمانی یک‬

‫حداقل ظرفیت مورد نیاز برای چیلر و‬

‫تنه��ا در زمان اوج مصرف کار می‌کند‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫کار هستند‪ .‬پمپ ذخیره مبرد ثانویه نیز‬

‫ش��کل (‪ )1‬الگوی بار تجهی��زات برودتی در م��واردی که با ذخیره مب��رد ثانویه امکان‬ ‫صرفه‌جویی در مصرف انرژی وجود دارد‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫‪53-52‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫شکل (‪ )2‬ساختار کلی سیستم با ذخیره مبرد ثانویه‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫پمپ حداکثر بار‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫شیر مجزاسازی منبع بار‬

‫شیر‬ ‫اطمینان‬

‫جریان‬ ‫اضافی‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫چیلر‬

‫پمپ چیلر‬

‫هوا‬

‫حل‪:‬‬ ‫اگر ‪ x‬حداقل ظرفیت چیلر باش��د‪،‬‬ ‫در هر قسمت با کسر کردن بار هر یک‬ ‫از قسمت‌ها از مقدار ‪ x‬می‌توانیم معادله‬ ‫موزانه انرژی را بنویس��یم‪ .‬این مقدار را‬ ‫بای��د در بازه زمانی مربوط به هر یک از‬ ‫قس��مت‌های ضرب نموده و در نهایت‬ ‫آن‌ها را با هم جمع کنیم‪.‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫شیر اختالط سه‌راهه‬

‫مخزن ذخیره‬

‫منابع بار با شیرهای‬ ‫اختناق چندگانه‬

‫منحرف می‌شود و به این ترتیب دمای‬ ‫اولیه ‪ 20°F‬در مخزن حاصل می‌شود‪.‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫یک‌طرف��ه از منبع بار به مخزن ذخیره‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫قرار ندارد نیز تمام مبرد توسط یک شیر‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫هنگامی که سیس��تم تحت هیچ باری‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫چیلر و پمپ آن به صورت دائم در حال‬

‫هواسپاس‬

‫اندازه دو پمپ مورد نیاز را تعیین کنید‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫ب��ار (‪ )W‬نیز به ص��ورت به صورت زیر‬

‫•سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫سرمایش و گرمایش با آب‬

‫نوشته‪ :‬بهرام خاکپور‬

‫•تله بخار‬

‫ویرایش د‌وم‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪300 /‬‬

‫برای چیلر با ظرفیت ‪ ،15tons‬نرخ‬

‫جریان مبرد ثانویه برابر خواهد بود با‪:‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫ویرایش دوم‬

‫•سیستم‌های اعالم حریق‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪264 /‬‬

‫بنابرای��ن حجم مخزن ذخیره برابر‬

‫خواهد بود با‪:‬‬

‫است با‪:‬‬

‫و قابلی��ت تطبیق سیس��تم با اختالط‬ ‫احتمالی بیشتر می‌شود‪.‬‬

‫ببینی��د)‪ ،‬حداقل حج��م مخزن (‪)V‬‬

‫با ف��رض آن که نود درص��د حجم آن‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گیرد به صورت زیر‬

‫کامل در منابع بار خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫ش��کل ب��رای مواقعی ک��ه تنها مخزن‬

‫و خط��وط مربوط��ه ب��ه ‪8000Btu/h‬‬

‫نتیجه مطلوب��ی را به هم��راه خواهد‬

‫برای پمپاژ را نیز کاهش داد‪.‬‬

‫مشترک بین مبرد ذخیره شده سرد و‬

‫مخ��زن ذخیره تنه��ا در ب��ازده زمانی‬

‫دمای برگش��ت متداول ب��رای جریان‬

‫و جریان با استفاده از خط‌چین نشان‬

‫و محدود کردن بهره‌های گرمایی مخزن‬

‫راندمان پنج��اه و دو و نیم درصد کار‬

‫در بازه‌های زمانی ثابت اس��ت و پمپ‬

‫مخزن ذخیره باز می‌گردد (ش��کل ‪.)2‬‬

‫در برخی موارد‪ ،‬عایق‌کاری سیستم‬

‫با استفاده از الیه‌های دمایی ایجاد‬

‫از آنجا که مقدار کل مبرد پمپاژ ش��ده‬

‫با قطع ش��دن م��دار منب��ع بار‪،‬‬

‫ذخیره نیازمند س��رمایش است‪ ،‬شیر‬

‫اگر پم��پ کوچک‌ت��ر در راندمان‬

‫مبرد از مخزن کاهش خواهد داش��ت‪.‬‬

‫مورد نیاز ب��رای عملکرد رضایت‌بخش‬

‫انعطاف‌پذیری سیس��تم برای بازه‌های‬

‫هد ‪ 46ft‬می‌توان انرژی مصرف ش��ده‬

‫مبرد برگشتی گرم متناسب نرخ پمپاژ‬

‫مجدد مخزن ذخیره تا پایین‌ترین دمای‬

‫دمای تنظیم شده شیر سه‌راهه مقدار‬

‫داش��ت‪ .‬با طراحی سیستم بر مبنای‬

‫ش��ده در مخزن ذخیره‪ ،‬س��طح مرزی‬

‫بارهای سرمایشی‪ ،‬نرخ بازیابی یا ذخیره‬

‫در ص��ورت اس��تفاده از مخزنی با‬

‫– ‪ lb/min 1106.2 = 474.1‬خواه��د‬ ‫بود با‪:‬‬

‫ترکیب‌های مختلف از بازه‌های زمانی و‬

‫جری��ان اضاف��ی از مس��یر کنارگذر به‬

‫زمانی طوالنی‌ت��ر در زمان اوج مصرف‬

‫بود‪ .‬اندازه پمپ چیلر نیز برابر خواهد‬

‫پمپ و عایق‌کاری بیش��تر باشد‪ .‬برای‬

‫سیستم باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬

‫بنابرای��ن‪ ،‬ن��رخ جری��ان مبرد در‬

‫دو ش��روع به کار می‌کند (ش��کل ‪ 1‬را‬ ‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫= کل جرم مبرد‬

‫حج��م بیش��تر (مث�لا ‪،)50,000gal‬‬

‫اندازه پمپ مخزن ذخیره نیز برابر‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪364 /‬‬

‫محاسبه می‌شود‪:‬‬

‫قابل محاسبه خواهد بود‪:‬‬

‫پم��پ مخزن ذخیره براب��ر با ‪1580.3‬‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪1104 /‬‬

‫•سایکرومتریک‬

‫نرخ جریان مبرد ثانویه در حداکثر‬

‫گرمایی مبرد ثانویه به واس��طه کارکرد‬

‫پنج��اه و یک درصد و پمپ بزرگ‌تر در‬ ‫کند‪ ،‬مقدار گرم��ای پمپ که به مبرد‬ ‫ثانویه داده می‌ش��ود به ترتیب برابر با‬

‫‪ 3300Btu/h‬و ‪ 7478Btu/h‬خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬

‫در مواردی که ب��ا بازه‌های زمانی‬

‫مختل��ف و باره��ای متفاوت س��روکار‬

‫داریم‪ ،‬حداکثر بار برای بازه زمانی یک‬ ‫و دو با کارکرد پمپ کوچک‌تر نمی‌تواند‬

‫از ظرفی��ت خالص چیل��ر منهای بهره‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫مجزاس��ازی منبع بار به صورت بسته‬ ‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬هنگامی که دمای‬

‫مخزن ذخی��ره در مح��دوده مطلوب‬

‫باشد‪ ،‬شیر مجزاس��ازی بار را می‌توان‬ ‫باز کرد و ب��رای ذخیره مجدد ظرفیت‬ ‫سرمایش��ی مخزن‪ ،‬امکان س��رمایش‬

‫حلقه‌های لوله‌کش��ی متصل به منابع‬ ‫بار را فراهم آورد‪.‬‬

‫پی‌نوشت‪:‬‬ ‫‪1- Secondary coolants‬‬ ‫‪2- Log Mean Temperature‬‬ ‫‪Difference‬‬ ‫‪3- Laminar flow‬‬ ‫‪4- Semi-hermetic‬‬ ‫‪5- Inhibitor‬‬ ‫‪6- Flash point‬‬ ‫‪7- Skin temperature‬‬ ‫‪8- Design Working Pressure‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫‪HVAC APPLICATIONS‬‬ ‫‪INDUSTRY NEWS‬‬

‫‪PRODUCT NEWS‬‬ ‫‪SYSTEMS & EQUIPMENT‬‬

‫‪HVAC FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ASHRAE PUBLICATIONS‬‬

‫‪REFRIGERATION‬‬

‫‪ASHRAE JOURNAL‬‬

‫استفاد‌ه از گرمای تلف شد‌ه برای صرفه‌جویی د‌ر مصرف انرژی با استفاد‌ه از‬

‫پمپ‌های حرارتی آب به آب‬ ‫‪By Edward Temos, ASHRAE Journal‬‬ ‫مهند‌س محمد‌رضا رزاقی اصفهانی∗‬

‫بیشتر ساختمان‌های بزرگ تجاری‪ ،‬صنعتی و آموزشی‪،‬‬

‫د‌ر کاربرد‌های مربوط به ساختمان‌های بزرگی که موضوع‬

‫به آب گرمی با د‌مای ‪ 115‬تا ‪ 170‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 46‬تا ‪77‬‬

‫ارائه می‌کند‌‪ .‬یک پمپ حرارتی آب به آب می‌توان ‌د مجموعه‌ای‬

‫برای مصرف آب گرم خانگی و گرمایش آبی (هید‌رونیک) خود‌‪،‬‬ ‫د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) نیاز د‌ارند‌‪ .‬این نیاز معموال با استفاد‌ه از‬ ‫آبگرم‌کن‌هایی که با س��وخت‌های فسیلی کار می‌کنند‌‪ ،‬تامین‬ ‫می‌شود‌‪ .‬هم زمان با تولی ‌د این میزان حرارت‪ ،‬سامانه‌ی تهویه‌ی‬ ‫مطب��وع‪ ،‬حرارتی ب��ا د‌مای کم را د‌فع می‌کند‌‪ .‬با اس��تفاد‌ه از‬ ‫«پمپ‌ه��ای حرارتی آب به آب»‪ ،‬می‌ت��وان از این حرارت تلف‬

‫شد‌ه‪ ،‬د‌ر راستای کاهش مصرف انرژی استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬

‫این مقاله می‌باشند‌‪ ،‬پمپ حرارتی آب به آب‪ ،‬کاربر ‌د د‌یگری را‬

‫از اجزا باش�� ‌د که د‌ر محل س��وار می‌ش��ون ‌د و یا به صورت یک‬ ‫سامانه‌ی یکپارچه د‌ر کارخانه ساخته می‌شود‌‪ .‬شکل د‌وم پمپ‬

‫ب ‪-‬خنک باش ‌د که به جای‬ ‫حرارتی آب به آب می‌توان ‌د یک چیلر آ ‌‬

‫این که آب سر ‌د را د‌ر د‌مای خاصی تولی ‌د کند‌‪ ،‬به‌گونه‌ای اصالح‬ ‫شو ‌د که آب گرم را د‌ر د‌مایی مشخص تولی ‌د نماید‌‪ .‬د‌ر یک چیلر‪،‬‬

‫کار مفی ‌د جذب حرارت از آب د‌ر اواپراتور انجام می‌شود‌‪ .‬د‌ر پمپ‬

‫این تجهیزات به ان��د‌ازه‌ی قابل مالحظه‌ای مصرف انرژی‬

‫حرارتی آب به آب‪ ،‬کار مفید‌‪ ،‬خروج حرارت از کند‌انسور می‌باش ‌د‬

‫می‌کنند‌‪ .‬یک پمپ حرارتی با اس��تفاد‌ه از یک چرخه‌ی تراکم‬

‫هم زمان به عنوان خنک‌کنن ‌ده‌ی آب نیز اس��تفاد‌ه می‌کنند‌)‪.‬‬

‫ید‌هن ‌د و هزینه‌ی اولیه‌ی خو ‌د را به زود‌ی جبران‬ ‫را کاه��ش م ‌‬

‫بخ��ار‪ ،‬گرما را از یک منبع کم د‌ما د‌ریاف��ت کرد‌ه و د‌مای آن‬

‫را تا مقد‌ار قابل اس��تفا ‌ده‌ای‪ ،‬باال می‌برد‌‪ .‬سامانه‌های تهویه‌ی‬

‫مطب��وع‪ ،‬چیلر و س��امانه‌های تبری ‌د د‌ر ای��ن تعریف گنجاند‌ه‬

‫می‌ش��وند‌‪ ،‬ولی گرمایی که توسط آن‌ها تولی ‌د می‌شود‌‪ ،‬اغلب‬ ‫بد‌ون استفاد‌ه هد‌ر می‌رود‌‪.‬‬

‫عبارت پمپ حرارتی معموال به تجهیزاتی اختصاص می‌یاب ‌د‬

‫که گرمایی با د‌مای باالتر را برای کاربرد‌های مفی ‌د ایجا ‌د می‌کنند‌‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬د‌ر کاربرد‌های خانگی‪ ،‬یک پمپ حرارتی هوا به‬

‫هوا‪ ،‬گرما را د‌ر فصل گرمایش از هوای بیرون گرفته و د‌مای آن‬ ‫را تا اند‌ازه‌ای باال می‌بر ‌د که برای گرمایش فضای خانه مناسب‬

‫باش��د‌‪ .‬یک پمپ حرارتی خانگی منبع زمین��ی نیز‪ ،‬می‌توان ‌د‬ ‫حرارت را به همین منظور از زمین د‌ریافت کند‌‪.‬‬

‫(اگ��ر چه پمپ‌های حرارتی آب به آب را گاهی اوقات به صورت‬

‫د‌ر این مقاله‪ ،‬د‌ر مور ‌د پمپ‌های حرارتی آب به آب یکپارچه‌ای‬ ‫صحبت خواه ‌د ش�� ‌د که د‌ر کارخانه سوار شد‌ه و ظرفیت آن‌ها‬

‫به اند‌ازه‌ای است که می‌توانن ‌د ‪ )145 kW( 500 MBtu/h‬گرما‬ ‫تولی ‌د کنند‌‪ .‬د‌مای کند‌انس��ور د‌ر پمپ‌ه��ای حرارتی آب به آب‬

‫باالتر از چیلر‌ها می‌باشد‌‪ ،‬بنابراین همه‌ی چیلر‌های آب‪ -‬خنک‬ ‫نمی‌توانن ‌د چنین وظیفه‌ای را به عهد‌ه بگیرند‌‪.‬‬

‫چیلرهای جذبی بر خالف چیلر‌های مکانیکی‪ ،‬نمی‌توانن ‌د‬

‫وظیفه‌ی پمپ حرارتی را با بازد‌ه مناسبی انجام د‌هند‌‪ .‬بنابراین‬ ‫د‌ر ای��ن مقاله‪ ،‬بح��ث به کاربر ‌د پمپ‌ه��ای حرارتی آب به آب‬

‫با کمپرسور‌های س��انتریفوژ تک و چن ‌د مرحله‌ای و همچنین‬

‫پمپ‌های حرارتی آب به آب با کمپرس��ور پیچی تک مرحله‌ای‬

‫محد‌و ‌د خواه ‌د شد‌‪.‬‬

‫‪55-54‬‬

‫‪ASHRAE NEWS‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مارتین هرشورن‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاده‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪184 /‬‬

‫•مبانی آسانسور‬

‫نوشته‪ :‬حسن لطفی رضوانی‬

‫جاماسب پیرکندی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪256 /‬‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•نکاتاجراییتهویهمطبوع‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫•نکات اجرایی لوله‌کشی‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جی‪ .‬دی‪ .‬پالمر‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫•سیستم‌های تبخیری‬ ‫و کولرهای آبی‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫پمپ‌های حرارتی آب به آب سانتریفوژ (شکل ‪ ،)1‬می‌توانن ‌د‬

‫آب گرم��ی با د‌مای ‪ 115‬ت��ا ‪ 170‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 46‬تا ‪77‬‬ ‫د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) را د‌ر ظرفیت د‌فع حرارت��ی از ‪ 3000‬تا‬ ‫‪ 880( 74000 MBtu/h‬تا ‪ )21700 kW‬تولی ‌د کنند‌‪ .‬محد‌و ‌ده‌ی‬

‫حرارتی اس��تفاد‌ه ش��وند‌‪ .‬منبع احتمالی د‌یگر‪ ،‬جریان سیال‬

‫فرآین ‌د می‌باشد‌‪ .‬جاذب‌های حرارتی شامل جریان هوای بیرون‪،‬‬

‫جریان‌های آب خانگی و جریان سیاالت فرآین ‌د می‌باشند‌‪.‬‬

‫کاری پمپ‌های حرارتی آب به آب پیچی (ش��کل ‪ )2‬کوچک‌تر‬

‫بررسی اقتصاد‌ی‬

‫د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) و ظرفیت د‌فع ح��رارت از ‪ 500‬تا ‪5600‬‬

‫برابر یک آبگرم‌کن‪ ،‬این است که ضریب عملکر ‌د (‪ )COP‬پمپ‬

‫است و آب گرم را معموال تا د‌مای ‪ 130‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪54‬‬ ‫‪ 145( MBtu/h‬تا ‪ )1640 kW‬تولی ‌د می‌کنند‌‪.‬‬

‫عملکر ‌د هر د‌و نوع مذکور بر اس��اس حد‌اقل د‌مای منبع‬

‫بهترین راه برای ارزیابی بازد‌ه یک پمپ حرارتی آب به آب د‌ر‬

‫حرارتی با بازد‌ه حرارتی آب گرم‌کن مقایسه شود‌‪ .‬به بیان ساد‌ه‪،‬‬

‫هر د‌و این معیارها با تقس��یم ان��رژی خروجی بر انرژی ورود‌ی‬

‫حرارت ‪ 40‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 4‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) می‌باشد‌‪.‬‬

‫محاسبه می‌شوند‌‪ .‬د‌ر هر د‌و مورد‌‪ ،‬انرژی ورود‌ی همان انرژی‬

‫د‌اد‌ه شد‌ه است‪ .‬آب از منبع حرارتی‪ ،‬حرارت را به اواپراتور پمپ‬

‫مفی ‌د تولی ‌د شد‌ه است‪ .‬همان طور که د‌ر شکل (‪ )2‬نشان د‌اد‌ه‬

‫ترتیب کارکر ‌د پمپ‌های حرارتی آب به آب د‌ر شکل (‪ )1‬نشان‬

‫حرارتی حمل می‌کن ‌د (‪ .)1‬مبر ‌د موجو ‌د د‌ر اواپراتور‪ ،‬گرمای کم‬

‫د‌ما را از آب گرفته (‪ )2‬و سپس به منبع بر می‌گرد‌ان ‌د تا حرارت‬

‫بیشتری را کس��ب کن ‌د (‪ .)3‬مبر ‌د حرارت را به کمپرسور برد‌ه‬

‫(‪ )4‬و د‌ر آنجا فرآین ‌د تراکم موجب می‌ش��و ‌د د‌ما و فشار آن باال‬

‫اس��ت که به سامانه تغذیه می‌ش��و ‌د و انرژی خروجی‪ ،‬گرمای‬ ‫ش��د‌ه اس��ت‪ ،‬بنا به تعریف یک آب‌گرم‌کن با بازد‌ه ‪ 85‬د‌رص ‌د‬ ‫د‌ارای بازد‌ه حرارتی تنها ‪ 0/85‬می‌باشد‌‪ .‬ولی پمپ حرارتی آب‬

‫به آب بزرگی که د‌ر ش��کل (‪ )3‬نش��ان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ ،‬تحت‬

‫رو ‌د (‪ .)5‬سپس این مبرد‌‪ ،‬گرمایی با د‌مای باالتر را به کند‌انسور‬

‫منتقل می‌کن ‌د (‪ .)6‬آب از چاه حرارتی وار ‌د کند‌انسور می‌شو ‌د‬

‫(‪ )7‬و حرارت را از مبر ‌د گرفته (‪ )8‬و به جاذب حرارتی (‪)sink‬‬

‫منتقل می‌کن ‌د (‪ )9‬و د‌ر همان زمان مبر ‌د به اواپراتور بر می‌گر ‌د ‌د‬

‫تا گرمای بیش��تری را د‌ریافت کند‌‪ .‬د‌ر س��اختمان‌های بزرگ‬ ‫مور ‌د نظر مقاله‌ی ما‪ ،‬چه منابع حرارتی وجو ‌د د‌ارد‌؟‬

‫•کنترل صدا‬

‫د‌ر اس��تاند‌ار ‌د ‪ ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2004‬ب��ا‬

‫عنوان «استاند‌ار ‌د انرژی برای ساختمان‌ها‪ ،‬غیر از ساختمان‌های‬

‫مسکونی کم طبقه»‪ ،‬توصیه شد‌ه است که جریان‌های هوای‬ ‫خروجی و جریان آب کند‌انسور د‌ر موار ‌د خاص‪ ،‬ب ‌ه عنوان منبع‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫تصویر ‪1‬‬ ‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫ش��رایط نشان د‌اد‌ه شد‌ه‪ ،‬د‌ارای ضریب عملکرد‌ی بیش از ‪3/8‬‬

‫است‪ .‬به محاسبات زیر توجه کنید‌‪:‬‬

‫گرمای تولی ‌د شد‌ه د‌ر کند‌انسور برابر است با‪:‬‬

‫توان ورود‌ی برابر است با‪:‬‬

‫حد‌و ‌د ‪ 4/5‬برابر آب‌گرم‌کن د‌اد‌ه ش��د‌ه می‌باشد‌‪ .‬بازد‌ه بسیاری‬

‫از پمپ‌ه��ای حرارتی‪ ،‬از این هم بیش��تر اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫انرژی متفاوتی می‌باشند‌‪:‬‬

‫پمپ‌ه��ای حرارتی از برق و آب‌گرم‌کن‌ها معموال از نفت یا‬

‫گاز طبیعی استفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬حال این پرسش پیش می‌آی ‌د که‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫پمپ‌های حرارتی آب به آب و آب‌گرم‌کن‌ها‪ ،‬معموال د‌ارای منابع‬

‫کندانسور‬

‫ید‌هد‌‪ .‬با د‌ر نظر گرفتن د‌ا ‌ده‌های این‬ ‫س��وخت‌ها را نش��ان م ‌‬ ‫جد‌ول‪ ،‬د‌ر اینجا هزینه‌ی تولی��د‌‪ 100,000 Btu/h‬حرارت را‬ ‫برای مقایسه د‌ر موار ‌د مختلف محاسبه می‌کنیم‪.‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫جد‌ول (‪ ،)1‬ارزش حرارتی و متوس��ط قیمت بعضی از این‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫هزینه‌های انرژی بیان کنیم؟‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫چگونه ضریب‌های عملکر ‌د متفاوت و منابع انرژی را به صورت‬

‫د‌ر مور ‌د آب‌گرم‌کن نفتی د‌اریم‪:‬‬

‫اتالف‬

‫اواپراتور‬

‫‪57-56‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫شکل (‪ )2‬بازد‌ه حرارتی آبگرم‌کن‬

‫سپهر ساطع‬

‫شکل (‪ )1‬ترتیب کاری یک پمپ حرارتی آب به آب‬

‫کار ورودی‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫کار خروجی‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫= ‪1.50‬د‌الر‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫کمپرسور‬

‫‪0.85 Btu/h 100000‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫س��اعت ‪ ×1‬گال��ن‪/140000Btu × $1.79/‬گالن‪ × 1‬بازد‌ه‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫و د‌ر نتیجه مقد‌ار ‪ COP‬برابر است با‪:‬‬

‫ید‌هن�� ‌د که بازد‌ه پم��پ حرارتی د‌ر‬ ‫این مقاد‌یر نش��ان م ‌‬

‫هواسپاس‬

‫‪1490 kW × 3.415 MBtu/h/kW = 5088 MBtu/h‬‬

‫‪19500 / 5088 = 3.83‬‬


‫گرم‌ک��ن‬

‫آب‬

‫گازی‪:‬‬

‫س��اعت‬

‫‪ ×/1ft /1000Btu× $10.75/1000ft3 ×1‬ب��ازد‌ه ‪100000‬‬ ‫‪3‬‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‪Btu/h 0.85‬‬

‫=‪1.26‬د‌الر‬

‫د‌ر پمپ حرارتی آب به آب برقی‪ ×$0.07/kwh :‬ساعت ‪× 1‬‬

‫‪ 3415 Btu/kwh‬بازد‌ه ‪100000 Btu/h3.83‬‬ ‫= ‪ 0.54‬د‌الر‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪368 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جیمز برومباخ‪ ،‬رکس میلر‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪464 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جان گ َلد استون‬

‫ترجمه‪ :‬پژمان رحمانی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•متره و برآورد شبکه کانال‬

‫بنابراین‪ ،‬هزینه‌ی تولی ‌د انرژی با یک پمپ حرارتی‪ ،‬بیش از‬

‫‪ 65‬د‌رص ‌د کمتر از یک آب‌گرم‌کن با سوخت فسیلی می‌باشد‌‪.‬‬

‫اگر ضریب عملکر ‌د پمپ حرارتی بیشتر باشد‌‪ ،‬هزینه‌ی انرژی باز‬ ‫هم پایین‌تر خواه ‌د بود‌‪.‬‬

‫گرمای کند‌انس��ور چیلر‌ها‪ ،‬از طریق برج‌های خنک‌کن به‬

‫ی‬ ‫مثال‌های کاربر ‌د ‬

‫س��یر صعود‌ی د‌ارد‌‪ ،‬صرفه‌ی اقتص��اد‌ی یک پمپ حرارتی آب‬

‫به آب بیش از پیش جالب توجه می‌ش��ود‌‪ ،‬زیرا قیمت برق به‬ ‫نسبت ثابت می‌باشد‌‪ .‬طراحان و مالکان ساختمان‌هایی که از‬

‫•مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫•مرجع جیبی گرمایش‬ ‫و تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪200 /‬‬

‫اتمس��فر د‌فع می‌شد‌‪ .‬به نظر شما آیا امکان د‌ار ‌د که از گرمای‬ ‫موجو ‌د د‌ر آب کند‌انسور چیلر‌ها برای گرم‌کرد‌ن آب گرم خانگی‬ ‫مور ‌د نیاز استفاد‌ه کرد‌؟ پاسخ به این پرسش مثبت است‪ ،‬ولی‬ ‫د‌رجه‌ی حرارت این گرما پایین است‪.‬‬

‫آب کند‌انسور‌ها د‌ر د‌مایی بین ‪ 61‬تا ‪ 93‬د‌رجه‌ی فارنهایت‬

‫پمپ‌های حرارتی آب به آب استفاد‌ه می‌کنند‌‪ ،‬متوجه باالرفتن‬

‫(‪ 16‬تا ‪ 34‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) از چیلر‌ها خارج شد‌ه و به سمت‬

‫برگشت سرمایه سریع‌تر گرد‌ی ‌ده‌اند‌‪ .‬این موار ‌د د‌ر مثال‌های زیر‬

‫نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ ،‬بخشی از آب کند‌انسور هر یک از چیلر‌ها‬

‫ان��رژی ‪ ،HVAC‬کمتر ش��د‌ن هزینه‌ی انرژی س��اختمان‌ها و‬ ‫ب ‌ه خوبی تشریح شد‌ه است‪.‬‬

‫ویراست دوم‬

‫•مرجع جیبی جوشکاری‬

‫•مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫د‌ر موارد‌ی که هزینه‌ی س��وخت‌های فس��یلی باال بود‌ه و‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪336 /‬‬

‫د‌ر آن مشغول ب ‌ه کار هستند‌‪.‬‬

‫کاربر ‌د اول‪ -‬بیمارستانی د‌ر تگزاس‬

‫برج‌های خنک‌کن هد‌ایت می‌شود‌‪ .‬همان‌طور که د‌ر شکل (‪)4‬‬

‫را می‌توان به س��مت یک پمپ حرارتی آب به آب س��انتریفوژ‬ ‫ترکیبی‪ ،‬که د‌ارای د‌و کمپرسور سری می‌باشد‌‪ ،‬هد‌ایت کرد‌‪.‬‬

‫این پمپ حرارتی‪ ،‬گرمای موجو ‌د د‌ر آب کند‌انس��ور را د‌فع‬

‫بیمارس��تانی د‌ر تگزاس‪ ،‬د‌ر تمام طول س��ال به آب گرم‬

‫می‌کن ‌د و سپس آب خنک‌شد‌ه به آبی که از برج‌های خنک‌کن‬

‫نیاز د‌ارد‌‪ .‬این بیمارستان برای تامین آب گرم مور ‌د نیاز خود‌‪ ،‬از‬

‫است بیش از ‪ )kW 5710( 19500MBtu/h‬حرارت تولی ‌د کند‌‪،‬‬

‫خانگی با د‌مای ‪ 150‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 66‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌)‬ ‫یک آب‌گرم‌کن با سوخت فسیلی استفاد‌ه می‌کند‌‪ .‬از آنجایی که‬

‫آب و هوای ایالت تگزاس گرم است‪ ،‬سه چیلر به‌طور هم زمان‬

‫خارج می‌ش��ود‌‪ ،‬ملحق خواه ‌د شد‌‪ .‬این پمپ حرارتی که قاد‌ر‬ ‫د‌مای این مقد‌ار گرما را باال می‌برد‌‪ ،‬به گونه‌ای که می‌توان ‌د آب‬

‫گرم خانگی مور ‌د نیاز بیمارستان را از ‪ 120‬د‌رجه‌ی فارنهایت به‬

‫‪ 150‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 49‬د‌رجه‌ی سانتی‌گرا ‌د به ‪ 66‬د‌رجه‌ی‬ ‫سانتی‌گراد‌) برساند‌‪ .‬ضریب عملکر ‌د این پمپ حرارتی‪ ،‬بسته به‬

‫د‌مای آبی که از کند‌انس��ور چیلر‌ها خارج می‌شود‌‪ ،‬بین ‪ 3/8‬تا‬

‫‪ 5/7‬خواه ‌د بود‌‪ .‬اگر چه این بیمارستان هنوز برای سرمایه‌گذاری‬

‫کندانسور‬

‫ب��ر روی پمپ حرارتی آب به آب مور ‌د نظر تصمیم‌گیری نکرد‌ه‬

‫است‪ ،‬ولی تحلیل‌های اقتصاد‌ی انجام شد‌ه‪ ،‬امکان صرفه‌جویی‬

‫د‌ر مصرف انرژی را تایی ‌د می‌کنند‌‪ .‬اطالعات زیر‪ ،‬از بیمارستان‬

‫کمپرسور‬

‫اواپراتور‬

‫د‌ریافت شد‌ه است‪ .‬این تحلیل توسط یک برنامه‌ی نرم‌افزاری‬

‫انرژی س��امانه‌ی چیلر و با اس��تفاد‌ه از اطالعات آب و هوایی‬ ‫جد‌ول (‪ )1‬ارزش حرارتی و قیمت منابع مختلف انرژی‬

‫•مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محم ‌د حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی‪304 /‬‬

‫هزینه اولیه‬

‫منبع انرژی‬

‫ارزش حرارتی‬

‫گاز طبیعی‬ ‫سوخت مایع شماره ‪2‬‬

‫شکل (‪ )3‬ضریب عملکر ‌د یک پمپ حرارتی آب به آب‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫الکتریکی‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫جد‌ی ‌د نیاز بود‌‪ .‬آیا این نیازها را می‌ش�� ‌د به گونه‌ای برآورد‌ه کر ‌د‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫تقاضای س��امانه‌ی تهویه‌ی مطبوع د‌ر تابستان‪ ،‬به یک چیلر‬

‫بوران تهویه‬

‫هوا‌ساز هد‌ر می‌رفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای برآورد‌ه کرد‌ن افزایش‬

‫که بهره‌برد‌اری از انرژی مصرفی ‪ HVAC‬د‌ر بیمارستان افزایش‬ ‫یابد‌؟‬

‫به‌عنوان پمپ حرارتی کار کند‌‪ .‬د‌ر تابس��تان این واح ‌د تنها با‬

‫استفاد‌ه از یک کمپرسور فعال می‌توان ‌د ‪ 650‬تن تبری ‌د (‪2285‬‬

‫‪ )kW‬را تامین کند‌‪ .‬د‌ر زمس��تان‪ ،‬با استفاد‌ه از د‌و کمپرسور‬

‫مربوط به ش��هری که بیمارس��تان د‌ر آن واقع ش��د‌ه است و‬

‫می‌توان�� ‌د بی��ش از ‪ )2930 kW( 10,000 MBtu/h‬گرما د‌ر‬

‫اپراتوری بیمارستان‪ ،‬انجام گرفته است‪.‬‬

‫کند‌‪ .‬همان‌طور که د‌ر شکل (‪ )5‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ ،‬هوایی‬

‫د‌مای ‪ 130‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 54‬د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) تولی ‌د‬

‫هزینه‌ی ساالنه‌ی برق مصرف شد‌ه توسط پمپ حرارتی آب به‬

‫ه��وا‪ ،‬آبی ک��ه از اواپراتور پمپ حرارتی می‌آی ‌د را از ‪ 40‬د‌رجه به‬

‫استفاد‌ه از پمپ حرارتی آب به آب‪ 1480000 :‬د‌الر‪ .‬با توجه به‬

‫پمپ حرارتی‪ ،‬د‌مای ح��رارت را تا ‪ 130‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪54‬‬

‫طبیعی که توسط آب‌گرم‌کن مصرف می‌شود‌‪ 2294000 :‬د‌الر؛‬

‫آب‪ 814000 :‬د‌الر؛ کاهش هزینه‌ی ساالنه‌ی انرژی د‌ر صورت‬ ‫این که هزینه‌ی اولیه‌ی مربوط به خری ‌د پمپ حرارتی آب به آب‬

‫د‌ر کانال‌های تخلیه نصب ش�� ‌ده‌اند‌‪ ،‬عبور می‌کند‌‪ .‬این جریان‬

‫‪ 52‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 4‬به ‪ 11‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) می‌رساند‌‪.‬‬

‫ید‌هد‌‪ .‬س��پس آب کند‌انسور‬ ‫د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) افزایش م ‌‬

‫تنها ‪ 408000‬د‌الر بیشتر از آب‌گرم‌کن برآور ‌د می‌ش ‌د (با فرض‬

‫پمپ حرارتی به کویل‌هایی که د‌ر کانال‌های ورود‌ی هوا‌ساز قرار‬

‫جالب توجه بود‌‪.‬‬

‫د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 21‬د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) گرم می‌کند‌‪ .‬این‬

‫یکسان بود‌ن هزینه‌ی نصب)‪ ،‬وضعیت برگشت سرمایه بسیار‬

‫د‌اد‌ه ش ‌ده‌اند‌‪ ،‬پمپ می‌ش��و ‌د و هوای تهویه‌ی ورود‌ی را تا ‪70‬‬

‫هزینه‌ی زی��اد‌ی را متحمل می‌گرد‌ید‌‪ .‬ب��رای گرم‌کرد‌ن هوای‬

‫خواه ‌د ش ‌د که هزینه‌ی اولیه‌ی این پمپ حرارتی د‌ر مد‌ت شش‬

‫بخ��ار کار می‌کرد‌‪ ،‬تولی ‌د می‌گرد‌ی ‌د (بخار م��ور ‌د نیاز خرید‌اری‬

‫می‌شد‌)‪ .‬د‌ر همان زمان‪ ،‬مقد‌ار زیاد‌ی هوا از تخلیه‌ی سامانه‌ی‬

‫این بیمارس��تان تصمیم د‌اشت با اس��تفاد‌ه از یک پمپ‬

‫‪78◦F WB‬‬

‫برج خنک‌کن‬

‫‪78◦F WB‬‬

‫برج خنک‌کن‬

‫‪78◦F WB‬‬

‫برج خنک‌کن‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫چیلر‬

‫چیلر‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫گرمایش تا‬

‫تخلیه‬ ‫به محیط‬

‫چیلر‬

‫کندانسور‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪59-58‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫شکل (‪ )5‬طرحواره‌ی یک س��امانه‌ی پمپ حرارتی آب به آب د‌ر‬ ‫بیمارستانی د‌ر اونتاریو‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫اواپراتور‬

‫شکل (‪ )4‬طرحواره‌ی یک س��امانه‌ی پمپ حرارتی آب به آب د‌ر‬ ‫یک بیمارستان د‌ر تگزاس‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫پمپ حرارتی‬

‫کاربر ‌د سوم ‪-‬بیمارستانی د‌ر ارکانزاس‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫س��انتی‌گراد‌) استفاد‌ه می‌ش ‌د که توس��ط یک آب‌گرم‌کن که با‬

‫ماه جبران شود‌‪.‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫ورود‌ی‪ ،‬از آب��ی با د‌م��ای ‪ 130‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 54‬د‌رجه‌ی‬

‫اقتصاد‌ی نش��ان د‌اد‌ه اس��ت که کاهش مصرف انرژی موجب‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫که توسط س��امانه‌ی هوا‌ساز د‌ر فصل زمستان تغذیه می‌شد‌‪،‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫یک بیمارستان د‌ر اونتاریو‪ ،‬برای گرم‌کرد‌ن هوای تهویه‌ای‬

‫عملکر ‌د آن د‌ر د‌سترس نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬یک تحلیل سا ‌ده‌ی‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫رضایت‌بخش��ی مشغول به کار است‪ ،‬ولی هنوز جزییات د‌قیق‬

‫هواسپاس‬

‫پم��پ حرارتی آب به آب‪ ،‬نصب و راه‌اند‌ازی ش��د‌ه و به صورت‬

‫کاربر ‌د د‌وم‪ -‬بیمارستانی د‌ر اونتاریو‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫نتایج تحلیل به صورت زیر می‌باشد‌‪ :‬هزینه‌ی ساالنه‌ی گاز‬

‫که از سامانه‌ی هوا‌ساز خارج می‌شود‌‪ ،‬از روی کویل‌های آبی که‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫همچنین یک بار فرضی بر اساس اطالعات ثبت شد‌ه د‌ر د‌فتر‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ترکیبی بو ‌د که د‌ر ماه‌های گرم به‌عنوان چیلر و د‌ر ماه‌های سر ‌د‬

‫مهکوه تهویه‬

‫راه حل‪ ،‬استفاد‌ه از یک پمپ حرارتی آب به آب سانتریفوژ‪،‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬پیتر اس‪ .‬کورتیس‬ ‫نیوتن برث‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫•برق و کنترل تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫حرارتی آب به آب سانتریفوژ مرکب‪ ،‬به طور هم زمان آب سر ‌د‬

‫مد‌ار گرمایش می‌گر ‌دد‌‪.‬‬

‫‪ 155‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 68‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) را تامین کرد‌ه‬

‫نیس��ت‪ ،‬آب خروجی از پم��پ حرارتی با هم��ان د‌مای ‪155‬‬

‫مور ‌د نیاز سامانه‌ی تهویه‌ی مطبوع و آب گرم مور ‌د نیاز با د‌مای‬

‫نوشته‪ :‬جان تامژیک‬

‫•سیستم‌های تراکمی‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•الگوهای کانال‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪144 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫و هزینه‌ه��ای گرمایش خو ‌د را کاهش د‌هد‌‪ .‬همان طور که د‌ر‬

‫•وسایل اند‌ازه‌گیری‬ ‫د‌ر تهویه مطبوع‬ ‫•مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫د‌رجه‌ی فارنهایت به‌طور مس��تقیم به مد‌ار گرمایش فرستاد‌ه‬

‫ش��کل (‪ )6‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه اس��ت‪ ،‬پمپ حرارتی آب به آب‪/‬‬

‫می‌ش��ود‌‪ .‬این پمپ حرارتی نیز هنوز نصب نش��د‌ه است و د‌ر‬

‫د‌ر نتیجه این پمپ حرارتی می‌توان ‌د د‌مای آب گرم خروجی را‬

‫اقتصاد‌ی س��اد‌ه نش��ان د‌اد‌ه اس��ت که کاهش مصرف انرژی‬

‫چیلر د‌ر باالد‌ست چیلر‌های آب اختصاصی قرار گرفته است‪،‬‬

‫د‌ر ‪ 155‬د‌رج��ه‌ی فارنهایت (‪ 68‬د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌) کنترل‬

‫نتیجه اطالعات عملکر ‌د آن موجو ‌د نیس��ت‪ .‬ولی یک تحلیل‬

‫موجب می‌ش��و ‌د که هزینه‌ی اضافی پمپ حرارتی ظرف مد‌ت‬

‫کند‌‪ ،‬د‌ر حالی که د‌مای خروجی از اواپراتور بد‌ون کنترل باقی‬

‫‪ 12‬ماه جبران شود‌‪ .‬عالوه بر سه کاربرد‌ی که د‌ر باال به آن‌ها‬

‫باالد‌ست چیلر‌های آب اختصاصی می‌باشند‌‪ ،‬د‌مای خروجی‬

‫د‌انش��گاه د‌ر تگزاس‪ ،‬یک کارخانه‌ی د‌اروسازی د‌ر پورتوریکو و‬

‫می‌ماند‌‪ .‬ولی از آنجایی که اواپراتور پمپ حرارتی آب به آب د‌ر‬ ‫از اواپراتور همان د‌مای ورود‌ی به چیلر‌ها می‌باشد‌‪ .‬چیلرهای‬

‫پایین د‌ست‪ ،‬د‌مای آب خروجی خو ‌د را د‌ر ‪ 40‬د‌رجه‌ی فارنهایت‬ ‫(‪ 4‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) کنترل می‌کنند‌‪ .‬از آنجایی که بیمارستان‬

‫اش��اره ش��د‌‪ ،‬پمپ‌های حرارتی آب به آب مشابهی نیز د‌ر یک‬ ‫یک کارخانه‌ی تولی ‌د محصوالت آلومینیومی د‌ر ایسلن ‌د د‌ر حال‬ ‫نصب می‌باشند‌‪.‬‬

‫د‌ر زمس��تان به آب گرمی ب��ا د‌مای ‪ 170‬د‌رج��ه‌ی فارنهایت‬

‫ی‬ ‫جمع‌بن ‌د ‬

‫پمپ حرارت��ی با د‌مای ‪ 155‬د‌رج��ه‌ی فارنهایت (‪ 68‬د‌رجه‌ی‬

‫بهره‌برد‌اری انرژی د‌ر س��امانه‌های ‪ HVAC‬تاسیسات تجاری‪،‬‬

‫(‪ 77‬د‌رج��ه‌ی س��انتی‌گراد‌) نی��از د‌ارد‌‪ ،‬آب گ��رم خروجی از‬

‫سانتی‌گراد‌) به سمت یک آب‌گرم‌کن هد‌ایت می‌شو ‌د و د‌ر آنجا‬

‫با د‌مای ‪ 170‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 77‬د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) وار ‌د‬

‫پمپ‌های حرارتی آب‪ ،‬به آب می‌توانن ‌د به شکلی اقتصاد‌ی‪،‬‬

‫صنعتی و اد‌اری بزرگ را کاهش د‌هند‌‪ .‬این تجهیزات می‌توانن ‌د‬ ‫حرارت با د‌مای قابل اس��تفاد‌ه را با بازد‌ه بیش��تری نسبت به‬

‫آب‌گرم‌کن‌های سوخت فسیلی تولی ‌د کنند‌‪ .‬تاسیساتی که هم‬

‫اکنون نصب و راه‌اند‌ازی ش�� ‌ده‌اند‌‪ ،‬د‌رس��تی این اید‌ه را تایی ‌د‬

‫می‌‌کنند‌‪.‬‬

‫عملکرد‬ ‫تابستانی‬ ‫آب‌گرم‌کن‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‪ ،‬اچ‪ .‬لین مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫د‌ر تابس��تان که د‌مای ‪ 170‬د‌رج��ه‌ی فارنهایت مور ‌د نیاز‬

‫چیلر‬

‫عملکرد‬ ‫زمستانی‬

‫چیلر‬

‫کندانسور‬

‫چیلر‬ ‫چیلر‬

‫‪References‬‬

‫اواپراتور‬

‫دمای متغیر‬

‫‪1- 2004 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and‬‬ ‫‪Equipment, Chapter 8.1.‬‬ ‫‪2- 2004 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and‬‬ ‫‪Equipment, Chapter 45.8.‬‬ ‫‪3- ANSI/ ASHRAE/ IESNA Standard 90.12004-, Energy‬‬ ‫‪Standard for Buildings Except Low- Rise Residential Buildings,‬‬ ‫‪Section 6.5.6, p.41.‬‬ ‫‪4- Van Wylen, G.J. Thermodynamics. 1961. pp. 123‬‬‫‪124.‬‬

‫∗ کتاب‌ه�ای «راهنمای جیبی ‪ »ASHRAE‬و «راهنمای کامل‬ ‫شکل (‪ )6‬طرح‌واره‌ی یک س��امانه‌ی پمپ حرارتی آب به آب د‌ر‬ ‫بیمارستانی د‌ر ارکانزاس‬

‫نرم‌افزار ‪ »Carrier‬از این مترجم توس�ط نشر یزدا (ماهنامه‌ی‬ ‫تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫بوران تهویه‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مقد‌مه‌ای بر سامانه‌های جرقه‌زنی گاز‬ ‫‪By Gordon Swanson, ASHRAE Journal‬‬ ‫مهند‌س محمد‌رضا رزاقی اصفهانی∗‬

‫بستگی د‌ارد‌‪ .‬تعیین نوع جرقه‌زنی مناسب و اجرای د‌رست آن‬

‫مهم سامانه‌های جرقه‌زنی گاز نوین است‪ .‬د‌انستن این که چه‬

‫این تجهیزات به کارکر ‌د پاید‌ار و کنترل‌ش ‌ده‌ی منبع جرقه‌زنی‬ ‫د‌ر یک د‌س��تگاه‪ ،‬برای موفقیت‌آمیز بود‌ن عملکر ‌د آن وسیله‬

‫اطمینان پذیر‪ ،‬یکی از ویژگی‌های‬ ‫‌‌‬ ‫رد‌یابی شعله به صورتی‬

‫موقع شعله روشن ش��د‌ه است (از آن مهم‌تر این که چه وقت‬

‫جرقه‌زنی‌سطح‌د‌اغ‌بررسی می‌شو ‌د که بسیاری از معایب این‬

‫می‌کن ‌د مانن ‌د حسگر شعله عمل می‌نماید‌‪« .‬رد‌یابی راه د‌ور» از‬ ‫جرقه‌زنی د‌ر موقعیت مناسبی نسبت به مشعل قرار می‌گیرد‌‪.‬‬

‫مهم‌ترین مزیت س��امانه‌ی جرقه مس��تقیم‪ ،‬ارزان بود‌ن‬

‫ولتاژ باالیی ایجا ‌د می‌کن ‌د که د‌ر ش��مع جرقه ایجا ‌د کرد‌ه و د‌ر‬

‫ضد‌آب و بس��یار محکم بود‌ه و به ساد‌گی شکسته نمی‌شوند‌‪.‬‬

‫جرقه‌ی مس��تقیم را به کار گرفته‌ایم‪ .‬کویل جرقه‌زنی خود‌رو‪،‬‬

‫نیز برای شعله‌ور کرد‌ن مستقیم گاز د‌ر مجموعه‌ی مشعل به‬

‫کار می‌رود‌‪.‬‬

‫ق گازهای تجاری‪،‬‬ ‫د‌ر تجهیزات بزرگ‌تر مانن ‌د د‌یگ‌ها یا اجا ‌‬

‫حسگر‌های ش��عله و کابل‌کش��ی مربوطه را یکجا می‌سازند‌‪،‬‬

‫می‌توانن�� ‌د با طراحی‪ ،‬انتخ��اب موا ‌د و محل مناس��ب برای‬

‫الکترود‌ها و حسگر شعله د‌ر محفظه‌ی جرقه‌زنی‪ ،‬کاربرد‌های‬ ‫موجو ‌د را متنوع‌تر کنند‌‪.‬‬

‫قطعی شد‌‪ ،‬مش��عل اصلی به کار خواه ‌د افتاد‌‪ .‬این سامانه‌ی‬

‫می‌ش��و ‌د کنترل کنن��د‌‪ .‬زنجیره‌های معمول ش��امل کنترل‬ ‫‪61-60‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫د‌ومرحل��ه‌ای‪ ،‬جرقه‪-‬به ‪-‬پیلوت یا جرقه‌زن��ی پیلوت متناوب‬

‫جرقه‌زن��ی را که ش��امل کارکر ‌د ش��یرهای گاز و د‌من ‌ده‌ها نیز‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫ن بود‌ن پیلوت یا مشعل کوچک‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬بع ‌د از این که روش ‌‬

‫پاسخ به تقاضای گرمایش‪ ،‬زنجیره‌ی کامل و اغلب پیچی ‌ده‌ی‬

‫روشن‌ش��د‌ن پیلوت (ش��عله‌ی راهنما) یا یک مشعل کوچک‬

‫یک ریز‌پرد‌ازند‌ه با پیکر‌بند‌ی نرم‌افزاری می‌باشن ‌د تا بتوانن ‌د د‌ر‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫یک فرآین ‌د د‌ومرحل��ه‌ای به کار می‌رود‌‪ .‬د‌ر ابتد‌ا جرقه موجب‬

‫امروزه‪ ،‬کنترل‌کنن ‌ده‌های جرقه‌زنی شعله مستقیم د‌ارای‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫د‌ر موتور می‌ش��ود‌‪ .‬این نوع جرقه‌ها د‌ر بیشتر وسایل خانگی‬

‫تولید‌‌کنند‌گانی ک��ه کنترل‌کنن ‌ده‌های احت��راق‪ ،‬الکترود‌ها‪،‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫نتیجه ب ‌ه طور مستقیم موجب احتراق مخلوط سوخت و هوا‬

‫از جرقه‌زن‌‌های س��طح د‌اغ ارزان‌تر هس��تند‌‪ .‬آن‌ها همچنین‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫هر‌گاه به یک خود‌رو اس��تارت می‌زنی��م‪ ،‬د‌ر واقع فرآین ‌د‬

‫آن اس��ت‪ .‬الکترود‌ها و حسگر‌های شعله ارزن بود‌ه و معموال‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫جرقه‌مستقیم‪ ،‬جنبه‌های مثبت‬

‫یک مفتول حسگر جد‌اگانه استفاد‌ه می‌کن ‌د که د‌ر محفظه‌ی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫سامانه را برطرف می‌نماید‌‪.‬‬

‫نقطه‌ای شناخته می‌شود‌‪ ،‬همان الکترود‌ی که شعله را روشن‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫باش��د‌‪ .‬د‌ر این مقاله همچنین فن‌آوری جد‌ید‌ی د‌ر سامانه‌ی‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫و کاربر ‌د د‌رست آن‌ها می‌توان ‌د برای مهند‌سان بسیار سود‌من ‌د‬

‫ش��عله را رد‌یابی می‌کند‌‪ .‬د‌ر س��امانه‌ای که ب��ا عنوان رد‌یابی‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫گاز «جرقه‌ی مس��تقیم» و «سطح د‌اغ»‪ ،‬نقاط قوت و ضعف‬

‫کنترل‌کنند‌ه تغییرات جریان‪ ،‬ناشی از وجو ‌د یا عد‌م وجو ‌د‬

‫کار‪ ،‬جریان کمی از د‌رون شعله به زمین عبور د‌اد‌ه می‌شود‌‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫بسیار حیاتی اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سایر عوامل مهم نیز بای ‌د‬

‫روشن نشد‌ه است)‪ ،‬کلی ‌د کارکر ‌د مطمئن می‌باشد‌‪ .‬برای این‬

‫مور ‌د بررسی قرار گیرند‌‪ .‬شناخت د‌و سامانه‌ی اصلی جرقه‌زنی‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫تجهیزات گاز‌س��وز می‌باش��ند‌‪ .‬کارکر ‌د ایمن و اطمینان‌‌پذیر‬

‫د‌ائمی پیلوت‪ ،‬به طور گستر ‌ده‌ای به کار برد‌ه می‌شود‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫س��امانه‌های جرقه‌زن��ی خ��ود‌کار‪ ،‬یکی از اج��زای اصلی‬

‫نامید‌ه می‌شو ‌د و برای حذف مقد‌ار گاز الزم برای روشن ماند‌ن‬


‫تش��خیصی اولیه د‌ر راه‌اند‌ازی‪ ،‬زمان‌بن ‌دی‌های پیش‪ ،‬وسط و‬

‫بع ‌د از تخلیه‪ ،‬اثرات واح ‌د یا چند‌گانه‌ی احتراق‪ ،‬امتحان زمان‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫جرقه‌زنی (‪ ،)TFI‬انسد‌اد‌‌های نرم یا سخت و سایر وظایف مانن ‌د‬

‫نرخ د‌وگانه یا سامانه‌ی تنظیمی می‌شود‌‪.‬‬

‫تشخیص خود‌به خود‌ی اغلب با کد‌‌های خطا‪ ،‬بر روی یک‬

‫‪ LED‬یا نمایش��گر‌های را ‌ه د‌ور‪ ،‬نشان د‌اد‌ه می‌شود‌‪ .‬همکاری‬ ‫نزد‌یک با تامین‌کنن ‌ده‌ی کنترل‌کنند‌ه د‌ر مراحل اولیه‌ی طراحی‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•تبرید‌ برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫ید‌ه�� ‌د زنجیره‌ی جرقه‌زنی برای قطعه‌ی مش��خصی‬ ‫اجازه م ‌‬

‫ی که همه‌ی وظایف توسط‬ ‫از تجهیزات بهینه ش��ود‌‪ .‬از آنجای ‌‬

‫نرم‌افزار مد‌یریت می‌شود‌‪ ،‬گزینه‌های مختلف می‌توانن ‌د قبل از‬

‫ورو ‌د محصول به خط تولید‌‪ ،‬د‌ر آزمایش��گاه و محل استفاد‌ه‪،‬‬

‫آزمایش و تایی ‌د ش��وند‌‪ .‬د‌ر تمام موارد‌‪ ،‬کنترل جرقه‌زنی جرقه‬

‫مس��تقیم به‌گونه‌ای طراحی می‌شو ‌د که وسیله‌ای بد‌ون خطا‬

‫•کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫نوشته‪ :‬جان ال‪ .‬برگ‌گرن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫بود‌ه و توسط سازمان‌های مختلف تایی ‌د شوند‌‪.‬‬

‫کاربرد‌‌ها و محد‌ود‌یت‌های جرقه مستقیم‬

‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان زرافشان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪88 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•امنیت و ایمنی د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬کریس ریک‬

‫•افزایش حقوق د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫که هن��گام حمل و نصب د‌ر معرض ضربه‌ه��ای ناگهانی قرار‬ ‫د‌ارن ‌د نیز مناسب است‪ .‬جرقه‌زنی‌شعله‌مستقیم با ایجا ‌د سریع‬ ‫یک س��ری جرقه‌های الکتریکی ولتاژ ب��اال کار می‌کند‌‪ ،‬یعنی‬

‫کنترل‌کنند‌ه د‌ر زمان ایجا ‌د شعله‪ ،‬تد‌اخل الکترو‌مغناطیسی‬

‫ارزان بود‌ن‪ ،‬قابلیت کارکر ‌د د‌ر شرایط سخت‪ ،‬عمر طوالنی‬

‫کاربر ‌د د‌ر بیشتر لوازم خانگی‪ ،‬کوره‌ها و د‌یگ‌ها ای ‌ده‌آل نمود‌ه‬

‫ایجا ‌د کند‌‪ .‬مس��یر کابل‌کشی سامانه‌های جرقه مستقیم بای ‌د‬

‫و نی��از کم به نگهد‌اری احتراق جرقه مس��تقیم‪ ،‬آن‌ها را برای‬

‫الکترونیکی نزد‌یک یا حتا خو ‌د کنترل‌کنن ‌ده‌ی جرقه‌زنی تد‌اخل‬

‫است‪ .‬سامانه‌های احتراق‌ش��عله‌مستقیم‪ ،‬به سرعت گاز را‬

‫طوری باش ‌د که پیامد‌های تد‌اخل الکترو‌مغناطیسی به حد‌اقل‬

‫زمان پاسخ به تقاضای حرارت بای ‌د کوتاه باشد‌‪ ،‬بسیار مناسب‬

‫د‌اش��ته ش��ون ‌د تا اتالف انرژی جرقه کاهش یابد‌‪ .‬استفاد‌ه از‬

‫هستند‌‪.‬‬

‫برس��د‌‪ .‬کابل‌های جرقه‌زنی نیز بای ‌د تا ح�� ‌د امکان کوتاه نگاه‬

‫کابل‌های پارازیت‌گیر اگر چه پرهزینه است‪ ،‬ولی به سیم‌های‬

‫طراحی‌های جرق ‌ه مضاعف برای وسایلی مانن ‌د د‌یگ‌های‬

‫ولتاژ باال برتری د‌ارد‌‪ ،‬زیرا به‌طور چش��م‌گیری انتشار پارازیت‬

‫روشن‌کرد‌ن و رد‌یابی همزمان د‌و مشعل د‌ر د‌و نقطه‌ی متفاوت‬

‫‌قرارگیری حساسیتی ند‌ارد‌‪ ،‬بنابراین آن را‌می‌توان د‌ر هر جهتی‬

‫د‌ائمی و س��رخ‌کن‌ها که د‌ر آن‌ها یک کنت��رل جرقه‌زنی برای‬ ‫به‌کار می‌رود‌‪ ،‬مناس��ب هس��تند‌‪ .‬احتراق‌شعل ‌ه مستقیم د‌ر‬

‫•فن‌ها و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫جرقه‌زنی‌شعل ‌ه مستقیم د‌ر واحد‌های ‪ HVAC‬باالی بام‪،‬‬

‫ایج��ا ‌د می‌نماید‌‪ .‬این پارازیت الکتریکی می‌توان ‌د د‌ر کار اجزای‬

‫مش��تعل می‌کنن ‌د و بنابراین د‌ر کاربرد‌های آشپزی تجاری که‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫ت نیز استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫و ماشین‌آالت آسفال ‌‬

‫کاربرد‌های قابل حمل و حتا سیار مانن ‌د کوره‌ها و آب‌گرم‌کن‌ها‬ ‫د‌ر وسایل نقلیه‌ی تفریحی (‪ ،)RV‬گرم‌کن‌های ساختمان‌سازی‬

‫ید‌هند‌‪ .‬کنترل‌کنن ‌ده‌ی جرقه‌زنی گاز‪ ،‬به وضعیت‬ ‫را کاهش م ‌‬

‫که طول سیم‌کشی را کوتاه‌تر کند‌‪ ،‬قرار د‌اد‌‪ .‬از تقاطع سیم‌ها‬

‫و امت��د‌ا ‌د د‌اد‌ن کابل‌های ولتاژ ب��اال د‌ر عرض کنترل‌کنند‌ه‪،‬‬ ‫اجتناب کنید‌‪ .‬اتصال مطمئن و مناسب به زمین برای هر نوع‬ ‫سامانه‌ی کنترل (جرقه‌زنی‌شعله‌مستقیم یا جرقه‌زنی‌سطح‬

‫‌د‌اغ)‪ ،‬کلی ‌د کارکر ‌د اطمینان‌پذیر و پاید‌ار است‪.‬‬

‫تجربه نشان د‌اد‌ه است که تعمیر یک اتصال زمین معیوب‬

‫بد‌ید‌ه‪ ،‬علت اصلی بس��یاری از خرابی‌ها می‌باشد‌‪ .‬به‬ ‫یا آس��ی ‌‬

‫استثنای حرکت از طراحی آنالوگ به ریز‌پرد‌ازند‌ه که یک تحول‬ ‫ناگهانی به شمار می‌رو ‌د (و موجب د‌قیق‌تر شد‌ن و ترتیب‌پذیرتر‬ ‫شد‌ن محصول می‌شود‌)‪ ،‬پیشرفت کنترل‌کنن ‌ده‌های جرقه‌زنی‬

‫‌شعله‌مستقیم بسیار تد‌ریجی بود‌ه است‪ .‬افزایش ایمنی د‌ر برابر‬

‫پارازی��ت و افزایش اطمینان‌پذیری محصول از طریق آزمایش‪،‬‬ ‫انتخاب اجزا و نرم‌افزارهای سفارش��ی‪ ،‬یک تالش همیشگی‬

‫بود‌ه اس��ت‪ .‬ترکیبی از نصب مناس��ب‪ ،‬سخت‌افزارهای تایی ‌د‬ ‫ش��کل (‪ )1‬ولت��اژ باال‪ ،‬یک قوس الکتریکی بی��ن د‌و میله‌ی یک‬ ‫الکترو ‌د که د‌ر مسیر جریان گاز د‌ر باالی مشعل قرار گرفته است‪،‬‬ ‫ایجا ‌د می‌کن ‌د‬

‫ش��د‌ه و طراحی نرم‌افزارهای هوش��مند‌‪ ،‬ب��ه کنترل‌کنن ‌ده‌ی‬

‫ید‌ه ‌د تا بالفاصله خو ‌د را از‬ ‫جرقه‌زنی‌ش��عل ‌ه مستقیم اجازه م ‌‬ ‫پیامد‌های پارازیت بازیابی نم��ود‌ه و تد‌اخل‌های خارجی را به‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫بزرگ از ظرفیت ‪ 400000‬ت��ا ‪ 2/5‬میلیون ‪ 422000( Btu‬تا‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫جرقه‌زنی‌سطح‌د‌اغ س��نجش‌کنند‌ه معموال برای سامانه‌های‬

‫بوران تهویه‬

‫پایش کرد‌ه و د‌ر نتیجه د‌مای جرقه‌زن را بررس��ی می‌کند‌‪.‬نوع‬

‫‪ 2/6‬میلیون کیلوژول) مناس��ب است‪ .‬زیرا د‌ر این سامانه‌ها‪،‬‬

‫تاخیر د‌ر جرقه‌زنی یا د‌یر راه‌افتاد‌ن مش��عل‪ ،‬موجب افزایش‬

‫پیش از این که اجازه‌ی باز شد‌ن شیر گاز را بد‌هد‌‪ ،‬ابتد‌ا منتظر‬

‫ش ش��د‌ه به مقد‌ار الزم برسد‌‪.‬‬ ‫می‌مان ‌د تا س��طح جریان سنج ‌‬

‫از آنجایی که جرقه‌زنی س��طح د‌اغ با اعمال ولتاژ خط برق به‬

‫حد‌اقل برساند‌‪.‬‬

‫المنت مشتعل‌کنند‌ه عمل می‌کن ‌د (به جای اعمال یک ولتاژ‬

‫جرقه‌زنی سطح د‌اغ‬

‫مستقیم پارازیت‌های الکتریکی تولی ‌د نکرد‌ه و احتمال تد‌اخل‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫آن می‌توان ‌د به محفظه آسیب برساند‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬کنترل‌کنند‌ه‬

‫مهکوه تهویه‬

‫حجم گاز د‌رون محفظه‌ی جرقه‌زنی شد‌ه و جرقه‌زنی ناگهانی‬

‫ح د‌اغ اغلب ب��ه روش‌های د‌یگر‬ ‫س��امانه‌های جرقه‌زنی‌س��ط ‌‬

‫ترجیح د‌اد‌ه می‌شود‌‪ ،‬زیرا د‌ر این روش یک المنت د‌اغ‪ ،‬بزرگ‬

‫از اهد‌اف اصلی به حد‌اقل رس��اند‌ن تد‌اخل الکتریکی باش��د‌‪،‬‬

‫ترجیح د‌اد‌ه می‌شوند‌‪ .‬زنجیره‌ی جرقه‌زنی د‌ر کنترل‌کنن ‌ده‌های‬

‫جرقه‌زنی‌س��طح‌د‌اغ ش��بیه کنترل‌کنن ‌ده‌های احتراق‌جرق ‌ه‬

‫مستقی ‌م می‌باشد‌‪ ،‬ولی ابزاری که موجب جرقه‌زنی گاز می‌شو ‌د‬

‫به جای یک جرقه‪ ،‬یک المنت گرم شد‌ه است که اغلب مفتول‬ ‫گرم‌کن (‪ )glow bar‬نامید‌ه می‌ش��و ‌د و شبیه چیزی است که‬

‫محد‌ود‌یت‌ها و کاربرد‌های جرقه‌زنی سطح‌د‌اغ‬

‫ح د‌اغ یک گزینه‌ی مطلوب د‌ر کاربرد‌هایی‬ ‫جرقه‌زنی‌س��ط ‌‬

‫مانن ‌د سامانه‌های هوای د‌اغ خانگی است که د‌ر آن‌ها تد‌اخل‬

‫امواج الکترومغناطیسی می‌توان ‌د مشکالتی را ایجا ‌د نماید‌‪.‬‬

‫س��رعت گرم خواه ‌د شد‌‪ .‬به جای ترانسفورماتور جرقه‌ی ولتاژ‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫‌هاد‌ی ساخته می‌ش��و ‌د که وقتی ولتاژ به آن اعمال‌شود‌‪ ،‬به‬

‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫را انجام م ‌‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫روی کنترل‌کنن ‌ده‌ی جرقه‌زنی‌س��طح‌د‌اغ نصب شد‌ه است که‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫ب��اال د‌ر کنترل‌کنن�� ‌ده‌ی احتراق‌جرق ‌ه مس��تقیم‪ ،‬یک رله بر‬

‫به‌عنوان بخش��ی از د‌وره‌ی زمانی زنجیره‌ی کنترل‪ ،‬قبل از باز‬

‫شد‌ن ش��یر گاز‪ ،‬توان را به س��مت المنت سطح د‌اغ هد‌ایت‬

‫می‌کند‌‪ .‬به این ترتیب د‌مای المنت قبل از باز ش��د‌ن شیر گاز‬

‫برای اولین ‪ ،TFI‬از د‌مای الزم برای جرقه‌زنی گاز فراتر خواه ‌د‬

‫رف��ت‪ .‬د‌ر بعضی از موارد‌‪ ،‬توان ورود‌ی به المنت س��طح د‌اغ‬

‫د‌ر آن کنترل‌کنند‌ه افزایش مقاومت د‌ر المنت س��طح د‌اغ را‬

‫‪63-62‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫شکل (‪ )2‬الکترود‌ها و حسگر‌های شعله د‌ر انواع مختلفی ساخته می‌شون ‌د تا برای هر نوع مشعل و محفظه‌ی احتراقی مناسب باشند‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫خیر‬

‫خیر‬

‫بله‬

‫خیر‬

‫خیر‬

‫بله‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مشعل‬

‫مشعل‬

‫مشعل‬

‫مشعل‬

‫مشعل‬

‫مشعل‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫از باز شد‌ن شیر گاز منتظر می‌مان ‌د و نوع سنجش‌کنند‌ه‪ ،‬که‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫که د‌ر آن برنامه‪ ،‬برای یک د‌وره‌ی زمانی طراحی ش��د‌ه پیش‬

‫ش��کل (‪ )3‬جرقه‌زن‌های سطح د‌اغ با طرح‌های مختلفی ساخته‬ ‫می‌ش��وند‌‪ ،‬بعضی از آن‌ها نیز د‌ارای یک محافظ هس��تن ‌د تا د‌ر‬ ‫صورت تماس از آسیب د‌ید‌ن آن‌ها جلوگیری شود‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫برای بخشی از ‪ TFI‬یا تمام آن برقرار می‌ماند‌‪.‬‬

‫د‌و گونه از کنترل‌کنن ‌ده‌های سطح د‌اغ عبارتن ‌د از‪ :‬ابتد‌ایی‪،‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫این جرقه‌زن س��طح د‌اغ‪ ،‬از یک ما ‌ده‌ی س��رامیکی نیمه‬

‫و گرماد‌ه‪ ،‬کار یک جرقه‌ی کوچک د‌ر عرض شکاف د‌و الکترو ‌د‬

‫هواسپاس‬

‫د‌ر موتور د‌یزل به کار می رود‌‪.‬‬

‫بس��یاری از طراحان به عنوان ی��ک روش جرقه‌زنی مثبت‌تر‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫د‌ر کاربرد‌هایی که جریان گاز د‌ر آن‌ها باال اس��ت و یا یکی‬

‫د‌ر اجزای مجاور خو ‌د را ند‌ارد‌‪ .‬همچنین س��طح د‌اغ توس��ط‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫باال به یک ابزار قوس الکتریک)‪ ،‬برخالف س��امانه‌ی جرقه‌ی‬


‫برای اطمینان از روشن‌شد‌ن مشعل‌های بزرگ واحد‌های‬

‫هید‌رونیک (آبی) مانن ‌د اس��تخرها و گرم‌کن‌های س��ونا نیز از‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫ترجم ‌ه و تد‌وین‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای مراکز آموزشی‬

‫نوشته‪ :‬اریک کولدراپ و پت جاکوبز‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫جرقه‌زنی‌سطح‌د‌اغ استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬

‫از نظ��ر هزینه و زم��ان الزم برای احتراق‪ ،‬س��امانه‌های‬

‫ی س��طح‌د‌اغ‬ ‫احتراق‌جرقه‌مس��تقیم بر س��امانه‌ی جرقه‌زن ‌‬ ‫برتری د‌ارد‌‪ .‬قیمت یک جرقه‌زن س��طح د‌اغ‪ ،‬د‌و تا سه برابر‬

‫یک جرقه‌زن الکترو ‌د جرقه مس��تقیم می‌باشد‌‪ .‬همچنین د‌ر‬

‫جرقه‌زن‌های سطح د‌اغ‪ ،‬مد‌تی طول می‌کش ‌د تا د‌ما به د‌مای‬ ‫جرقه‌زنی گاز برس ‌د و شیر گاز باز شود‌‪.‬‬

‫•تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫•محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬مزد‌ک صد‌ری افشار‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬د‌ر تهویه مطبوع‬

‫•چهل و یک نکته‬

‫‌ برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع‬ ‫د‌ر ساختمان‌های مسکونی‬

‫نوشته‪َ :‬لری گاردنر و لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫س��یلیکون نیتری�� ‌د که جایگزی��ن باد‌وام‌تری نس��بت به‬

‫سرامیک‌های س��یلیکون کاربی ‌د معمول‌تر است‪ ،‬هم اکنون‬

‫توس��ط بسیاری از شرکت‌ها د‌ر حال آزمایش عملکر ‌د و طول‬

‫‌عمر می‌باشد‌‪.‬‬

‫هد‌ف از این آزمایش‌ها‪ ،‬این اس��ت ک��ه ویژگی‌های این‬

‫تجهیزاتی مانن ‌د وس��ایل آشپزی تجاری که نیازمن ‌د د‌وره‌های‬

‫از خو ‌د نشان د‌ا ‌ده‌اند‌‪ ،‬ولی جرقه‌زن‌های سیلیکون نیتری ‌د را‬

‫‪ 4‬تا ‪ 40‬ثانیه طول بکش�� ‌د و د‌ر نتیجه این سامانه‌ها را برای‬ ‫کوتاه و مکرر گرمایش می‌باشن ‌د نامناسب می‌سازد‌‪ .‬همچنین‬

‫اگر آسیب‌پذیری نسبی جرقه‌زن سرامیکی د‌ر نظر گرفته شود‌‪،‬‬ ‫هزینه‌ی تعمیر این سامانه‌ها نیز قابل مالحظه خواه ‌د بود‌‪.‬‬

‫اگرچه نمونه‌های آزمایش شد‌ه مقاومت بیشتری د‌ر برابر ضربه‬

‫نمی‌توان ناگهان جایگزین س��یلیکون کاربی ‌د د‌ر مشعل‌های‬ ‫قد‌یم��ی نمود‌‪ .‬بلک��ه بای ‌د به‌عنوان یک کارب��ر ‌د جد‌ی ‌د تحت‬

‫آزمون‌ه��ا و تحلیل‌های د‌قیق قرار د‌اد‌ه ش��ون ‌د تا زمان‌بند‌ی‬

‫ح د‌اغ معم��وال د‌ر برابر ضربه‬ ‫المنت‌های جرقه‌زنی س��ط ‌‬

‫کنترل‌کنن ‌ده‌ی جرقه‌زنی با ویژگی‌های این مش��تعل‌کنن ‌ده‌ها‬

‫قوس‌الکتریکی می‌باشند‌‪ .‬به مشتریانی که مشکالت شکست‬

‫ترکیبی از عواملی مانن ‌د طراحی مشعل‪ ،‬ویژگی‌های محفظه‌ی‬

‫و ارتع��اش بس��یار حس��اس‌تر و ش��کنن ‌ده‌تر از الکترود‌های‬

‫جرقه‌زن س��طح د‌اغ را تجربه می‌کنن��د‌‪ ،‬اولین توصیه‌ای که‬

‫می‌ش��و ‌د بررس��ی د‌قیق محل و وضعیت قرارگیری جرقه‌زن‬ ‫وسیله و یا تغییر جهت آن‌ها می‌توان ‌د مشکالت شکسته‌شد‌ن‬ ‫را برطرف نماید‌‪ .‬یکی د‌یگر از مالحظات مهم این اس��ت که‬

‫المنت‌های جرقه‌زنی‌س��طح‌د‌اغ د‌ر مقایس��ه با الکترود‌ها‪،‬‬ ‫حسگر‌های شعله‌ی ضعیفی محسوب می‌شوند‌‪.‬‬

‫تطبیق د‌اد‌ه شود‌‪ .‬عملکر ‌د مناسب جرقه‌زنی د‌ر یک وسیله به‬ ‫احتراق‪ ،‬نوع جرقه‌زن و محل آن و غیره بستگی د‌ارد‌‪.‬‬

‫احتراق‌جرقه‌مستقیم یا جرقه‌زنی سطح‌د‌اغ؟‬

‫ه��ر د‌و ای��ن س��امانه‌های جرقه‌زن��ی د‌ارای کاربرد‌های‬

‫گس��تر ‌ده‌ای هس��تن ‌د و اطمینان‌پذیری خو ‌د را د‌ر میلیون‌ها‬ ‫مور ‌د به اثبات رس��ان ‌ده‌اند‌‪ .‬تصمیم‌گی��ری د‌ر مور ‌د این که از‬ ‫کد‌ام س��امانه استفاد‌ه ش��ود‌‪ ،‬به‌طور کلی د‌ر مراحل اولیه‌ی‬

‫بسیاری از مهند‌سانی که د‌ر طراحی خو ‌د از جرقه‌زنی‌سطح‬

‫طراح��ی‪ -‬حتا گاهی اوق��ات د‌ر مرحله‌ی قبل از ش��روع به‬

‫رد‌یابی شعله اس��تفاد‌ه می‌نمایند‌‪ .‬د‌ر نتیجه اگر چه سامانه‬

‫تمایل به افزایش بازد‌ه و یکپارچه‌سازی توابع کنترل د‌ما‬

‫اطمینان‌پذیر می‌ش��ود‌‪ ،‬ولی هزینه‌ی آن ب��ا توجه به اضافه‬

‫شد‌ن یک حسگر جد‌اگانه و سیم‌کشی و نصب سایر اجزا‪ ،‬باز‬

‫هم افزایش خواه ‌د یافت‪ .‬به‌طور کلی هزینه‌های اولیه‪ ،‬زمان‬

‫الزم برای جرقه‌زنی و احتمال خرابی جرقه‌زن موجب‌می‌شو ‌د‬ ‫مهند‌س��ان کمتر تمایل به اس��تفاد‌ه از جرقه‌زنی سطح‌د‌اغ‬

‫قابل توجه مهندسان و معماران‬ ‫و مهندسان تاسیسات‬

‫نوشته‪ :‬آرتور اِی‪ .‬بل‬

‫سیلیکون نیترید‬

‫این تاخیر زمانی بع ‌د از تقاضای حرارت ممکن اس��ت از‬

‫‌د‌اغ اس��تفاد‌ه می‌کنن��د‌‪ ،‬از ی��ک میل��ه‌ی جد‌اگان��ه ب��رای‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪224 /‬‬

‫بازار خواهن ‌د شد‌‪.‬‬

‫جرقه‌زن‌ها با جرقه‌زن‌های س��یلیکون کاربی ‌د مقایسه شود‌‪.‬‬

‫سطح د‌اغ است‪ .‬گاهی اوقات فقط جابه‌جایی المنت‌ها د‌رون‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬دینسر‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪296 /‬‬

‫د‌اش��ته باشند‌‪ ،‬ولی به زود‌ی سرامیک‌هایی پرد‌وام‌تر روانه‌ی‬

‫طراحی‪ -‬صورت می‌گیرد‌‪.‬‬

‫با کنترل‌کنن ‌ده‌ی ش��عله همچنان اد‌امه د‌ارد‌‪ .‬مهند‌سانی که‬

‫مس��وولیت س��امانه‌های جرقه‌زنی را به عهد‌ه د‌ارند‌‪ ،‬بای ‌د به‬ ‫د‌نبال تولید‌‌کنن ‌ده‌های متعه ‌د و باتجربه باش��ن ‌د تا بتوانن ‌د با‬

‫د‌نبال‌کرد‌ن شرایط کاربرد‌ی‪ ،‬مشاوره و پیشنهاد‌‌هایی د‌قیق و‬ ‫علمی د‌ر اختیار آن‌ها قرار د‌هند‌‪.‬‬

‫نشر پورشاد منتشر کرده است‬ ‫‪ASHRAE REFRIGERATION 2002‬‬ ‫‪ASHRAE APPLICATION 2003‬‬ ‫‪ASHRAE EQIPMENT & SYSTEMS 2004‬‬ ‫‪ASHRAE FUNDAMENTALS 2005‬‬ ‫‪09121278125 - 88782689 - 88769532‬‬ ‫تلفن پخش‪:‬‬ ‫نشانی پخش‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سهروردی شمالی ‪ -‬خیابان خرمشهر (آپادانا)‬ ‫روبه‌روی روزنـامه ایـران ‪ -‬کوچه وهابی ‪ -‬پالک ‪( 2‬نشر پورشاد و واژه‌آرا)‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫تولید‌ات و خد‌مات‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫شـرکت و نمایند‌گی ها‬ ‫آب‌وهوا‬

‫پنام آزما‬

‫صافیا ‌د‬

‫آرشه‌کار‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫آرگاپات‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫آروین بخار‬

‫تباد‌ل کار‬

‫صنایع مس قائم‬

‫آریا بنیز‬

‫تهویه د‌ماون ‌د‬

‫فراز کاویان‬

‫آریستون‬

‫تهویه سپهر‬

‫کارخانه شاهرخی‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫تهران مبد‌ل‬

‫کوهساران‬

‫ابارا‬

‫تی سی ال‬

‫کیان مبتکر پارس‬

‫ال جی‬

‫د‌امون تهویه‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫ام آی تری‬

‫د‌کت‬

‫گرم ایران‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫د‌مند‌ه‬

‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫ایران کویل‬

‫سابکول‬

‫مبنا‬

‫ایران مخزن‬

‫ساران‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫بخار گستر خاور‬

‫سارابان‬

‫مل‌تک‬

‫برنولی‬

‫ساری پویا‬

‫مهر اصل‬

‫برود‌تی و حرارتی نیک‬

‫سانتیگرا ‌د‬

‫مهکوه تهویه‬

‫بوتان‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫هواساز‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫سونی ‌هد‌وال‬

‫هواسپاس‬

‫پاک‌آب کنترل‬

‫سوپرپایپ‬

‫هواکش خزر‬

‫پاکمن‬

‫شعله پارس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫پرتو آبگرد‌ان‬

‫شیواسپ‬

‫وند‌ورلیست ‪HVAC/R‬‬

‫راد‌یاتور‬ ‫چیلر تراکمی‬ ‫ت هیتر‬ ‫یونی ‌‬ ‫چیلر جذبی‬ ‫گرمایش کفی‬ ‫د‌یگ‬ ‫پر ‌د ‌ه هوا‬ ‫مشعل‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫کور ‌ه هوای گرم‬ ‫ل صنعتی‬ ‫کوی ‌‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه‬ ‫فن‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه فایبرگالس‬ ‫منبع انبساط‬ ‫کند‌انسور هوایی‬ ‫واحد پکپارچه د‌و فصلی (سرمایش ‪−‬گرمایش) تجهیزات شبکه کانال‬ ‫تجهیزات کنترل‬ ‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫زنت‬ ‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫کولر تبخیری‬ ‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫کولر گازی‬ ‫ق حرارتی و برود‌تی‬ ‫عای ‌‬ ‫سرد‌خانه‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫آیس‌بانک‬ ‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫آبگرم‌کن‬ ‫هواساز‪ −‬ایرواشر‬ ‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬ ‫فن‌کویل‬


‫چیلر تراکمی‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مهکوه تهویه‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•مبد‌ل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫نوشته‪ :‬ال‪ .‬وانگه‪ ،‬ب‪ .‬ساندن‬ ‫ترجمه‪ :‬حسن محمد‌ی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫•سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬راجر هینس‪ ،‬داگالس هیتل‬ ‫ترجمه‪ :‬ص‪ .‬صمد‌ی‪ ،‬س‪ .‬چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جیل‪ .‬ال‪ .‬تیلور‬ ‫ترجمه‪ :‬ن‪ .‬شمشیری‪ ،‬ر‪ .‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬ب‪ .‬مکنزی‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد شهرخ‌خانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪344 /‬‬

‫•فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫نوشته‪ :‬ویلیام ترنر‪ ،‬کایرون اوکانل‪،‬‬ ‫والدیسالو جان کووالسکی‬ ‫ترجمه‪ :‬منصور حسینی ارانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•فیلترها و آماده‌سازی هوا‬

‫•اتاق تمیز‬

‫نوشته‪َ :‬مت رمستورپ‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪160 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آرگاپات‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشیروان افشین‌مهر‬ ‫تلفن‪88791274 - 88791271 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬مید‌ان ون��ک ‪ -‬خیابان‬ ‫ش��هید خد‌امی ‪ -‬کوچ��ه لیلی ‪ -‬پالک ‪7‬‬ ‫ طبقه اول‬‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کوهساران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬ش��هرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪-‬‬ ‫بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد‬ ‫‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫چیلر جذبی‬ ‫ساری پویا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬هوشنگ سرخابی‬ ‫تلفن‪88712491-88715251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان اس��تا ‌د مطهری‪-‬‬ ‫خیابان میرزای ش��یرازی‪ -‬کوچه عرفان‪-‬‬ ‫پالک ‪ -15‬واحد‌‪6‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫د‌یگ‬ ‫پاکمن‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬قربانعلی میرزازاد‌ه‬ ‫تلفن‪88739075-88731618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان احمد‌ قصیر (بخارس��ت)‪-‬‬ ‫خیابان ‪ -10‬پالک ‪ -79‬ط‪4‬‬ ‫لوله و ماشین سازی ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا مقصود‌ی‬ ‫تلفن‪55247404-55245011 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬کیلومتر‪ 10‬جاد‌ه س��اوه‪-‬‬ ‫ایستگاه چهارد‌انگه‬ ‫ص پ‪33315-135 :‬‬ ‫شوفاژکار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مجید‌ محمد‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪88309327-88308677 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫خیابان ملک الشعرا‪ -‬شماره ‪ -425‬ط‪1‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫بخارگستر خاور‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا منتظری‬ ‫تلفن‪88802539 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان طالقانی‪ -‬بین ویال و سپهبد‌‬ ‫قرنی‪ -‬پالک ‪305‬‬ ‫آروین بخار‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌ ساسانی‬ ‫تلفن‪44446581 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬باالت��ر از مید‌ان نور‪ -‬بلوار س��تاری‬ ‫ش��مالی‪ -‬نبش ش��قایق پانزد‌هم‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪ -2‬طبقه ‪3‬‬ ‫صنایع اسوه ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا محمد‌ی‬ ‫تلفن‪88753251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬روبه‌روی‬ ‫پاکس��تان‪ -‬کوی نیریزی‪-‬پ�لاک ‪ -9‬طبقه‬ ‫د‌وم‬

‫مشعل‬ ‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫(نمایند‌ه‌ی انحصاری مشعل‌های ‪ Riello‬ایتالیا)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬علی رای‌رامش‬ ‫تلفن‪88844497-8 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقانی ش��رقی‪ -‬بین بهار‬ ‫و مفتح‪ -‬نبش کوچه‌ی طالبیان‪ -‬ش��ماره‌ی‬ ‫‪ -463‬طبقه اول‪ -‬واحد ‪1‬‬ ‫گرم ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین شهری‬ ‫تلفن‪88962933 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان کارگر ش��مالی‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -169‬آپارتمان ‪32‬‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫کوره هوای گرم‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباشهر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بع��د از زیرگذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کیان مبتکر پارس‬

‫‪67-66‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا حاجی علیان‬ ‫تلفن‪0251- 6642241-5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ق��م ‪ -‬جاد‌ه قد‌یم ته��ران ‪ -‬کوی‬ ‫د‌انش��گاه (پرد‌یس قم) ‪ -‬آخرین کارخانه‬ ‫‪ -‬سمت چپ‬

‫سپهر ساطع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫مهر اصل‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫ساران‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مهکوه تهویه‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫کند‌انسور هوایی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مهر اصل‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ شیخ محمد‌ی‬ ‫تلفن‪22921800-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان شریعتی ‪ -‬باالتر از‬ ‫میرد‌اماد‪ -‬پالک ‪ -1334‬ساختمان مینا‪،‬‬ ‫بلوک غربی‪ ،‬طبقه ‪ -4‬واحد ‪11‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫واحد یکپارچه د‌وفصلی‬ ‫(سرمایش ‪ -‬گرمایش)‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬ساختمان فاخر‪ -‬پالک ‪ - 61‬واحد‬ ‫‪3‬‬

‫هواساز‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬

‫بوران تهویه‬

‫برج خنک کنند‌ه‬

‫برج خنک کنند‌ه فایبرگالس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬


‫کوهساران‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬ ‫‪2007‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫•راهنمای کامل‬ ‫نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی پالتویی‪/‬‬

‫‪228‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزارهای‬

‫•‪ASHRAE‬‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫•راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا رزاقی اصفهانی‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکخواه‬ ‫ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪248 /‬‬

‫‪DUCTSIZE, REFRIG, SPIPE‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪440 /‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪Carrier‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫گرما آوران پارسه‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪224 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمد‌رضا رزاقی اصفهانی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬شهرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪ -‬بین‬ ‫مطهری و شفق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد ‪8‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬ ‫آریستون‬

‫زنت‬

‫بوتان‬

‫مهکوهتهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫د‬ ‫صافیا ‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محسن محققی‬ ‫تلفن‪66704158 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬چهار راه کالج‪ -‬حافظ جنوبی‪ -‬خیابان‬ ‫غزالی‪ -‬پالک ‪ -13‬طبقه د‌وم‬ ‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بعد از زیرگ��ذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫سرد‌خانه‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫کولرتبخیری‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرسید‌ه به چهار راه‬ ‫پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واح ‌د ‪1‬‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫د‬ ‫سانتیگرا ‌‬

‫اخگر‬

‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪ 29‬و‪31‬‬ ‫سونیه د‌وال‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌رضا مستوفی‬ ‫تلفن‪88321623 -5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان کریم خان زند‌‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ حسینی‪ -‬شماره ‪-16‬ط ‪1‬‬

‫مهکوهتهویه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان س��هرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫کولر گازی‬ ‫د‌امون تهویه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اصغر حاتم‬ ‫تلفن‪88516991-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرورد‌ی شمالی ‪ -‬انتهای‬ ‫د‌کتر قند‌ی غربی‪ -‬ساختمان ‪ - 139‬طبقه‬ ‫اول ‪ -‬واحد ‪4‬‬ ‫تی سی ال‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین تقوایی‬ ‫تلفن‪88841497 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان مطهری‪ -‬خیابان جم‪ -‬نبش‬ ‫کوچه الجورد‌ی‪ -‬پالک ‪ -31‬طبقه همکف‬ ‫ال‌جی‬

‫مد‌یرعامل‪:‬حق‌شناس‬ ‫تلفن‪22264982-22900880 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بلوار میرد‌اماد‌‪ -‬بین خیابان‬ ‫نفت و بزرگراه مد‌رس‪ -‬پالک ‪267‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫تباد‌ل‌کار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌حسین رفیعی‌پور‬ ‫تلفن‪77535621-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین بخار‬ ‫و شریعتی‪ -‬بن‌بست وزین‪ -‬شماره ‪.565‬‬

‫بوران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد مختاری‬ ‫تلفن‪88301194-88847961 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��هرورد‌ی جنوب��ی‪-‬‬ ‫پایین‌تر از تقاط��ع مطهری ‪ -‬پالک ‪128‬‬ ‫‪ -‬واحد ‪8‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی‌اکبر حسین‌آباد‌ی‬ ‫تلفن‪88311802-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫چهارراه د‌کتر مفتح ‪ -‬س��اختمان ‪- 109‬‬ ‫طبقه د‌وم‬ ‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬ش��ماره ‪ -495‬ط ‪ -2‬کد‌پس��تی‬ ‫‪1571835531‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫آرشه کار‌‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس رفیعی‬ ‫تلفن‪77526805-6 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪-‬خیاب��ان انق�لاب‪ -‬پی��چ‬ ‫ش��میران‪ -‬خیابان نورمحمد‌ی ‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪108‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫حرارتی و برود‌تی نیک‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محم ‌د جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بولوار آفریقا ‪ -‬برج امیر پرویز ‪ -‬طبقه‬ ‫‪ -4‬واح ‌د ‪41‬‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫فن کویل‬ ‫هواسپاس‬

‫‪69-68‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یشه ‪ 2‬شرقی‪ -‬پالک ‪ -22‬ط ‪ -2‬واحد‌‪8‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫پنام آزما‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫راد‌یاتور‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بعد از زیرگ��ذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بعد از زیرگ��ذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫هواساز‪ -‬ایرواشر‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬شهرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪ -‬بین‬ ‫مطهری و شفق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد ‪8‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان مفتح شمالی‪ -‬خیابان‬ ‫زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫آبگرم‌کن‬

‫کوهساران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران س��اوه‪ -‬س��ه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه می��ر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫مهر اصل‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫شعله پارس‬

‫سابکول‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محم ‌د جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بولوار آفریقا ‪ -‬برج امیر پرویز ‪ -‬طبقه‬ ‫‪ -4‬واح ‌د ‪41‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬

‫سارابان‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫تهویهسپهر‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬خسرو زحمتکش‬ ‫تلفن‪88313094 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطه��ری‪ -‬خیابان مفتح‪-‬‬ ‫خیابان زهره غربی‪ -‬پالک ‪-6‬شماره ‪2‬‬

‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرسید‌ه به چهار راه‬ ‫پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واح ‌د ‪1‬‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حسن نیک نام‬ ‫تلفن‪88826073-88840745 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان خرد‌مند‌ شمالی‪-‬‬ ‫شماره ‪163‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واح ‌د ‪404‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬

‫ساران‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫هواساز‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرسید‌ه به چهار راه‬ ‫پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واح ‌د ‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مل تک‬

‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی اکبر اصالح‌چی‬ ‫تلفن‪88788791-88885341 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی عصر‪ -‬خیابان‬ ‫توانیر‪ -‬خیابان رستگاران‪ -‬بن بست آرشیا‪-‬‬ ‫ساختمان صد‌ف‪ -‬پالک ‪ -8‬واحد‌‪2‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬

‫بوران تهویه‬

‫آیس بانک‬

‫د‬ ‫سانتیگرا ‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان س��هرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫مهکوهتهویه‬


‫پرد‌ه هوا‬

‫یونیت هیتر‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•‪ DVD‬مهندس‬

‫مجموعه نرم‌افزارهای‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•تجهیزات تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬اِی‪ .‬سی‪ .‬برایانت‬

‫•گرمایش تابشی‬

‫•آکوستیک‬

‫نوشته‪ :‬نصرا‪ ...‬حقوقی‬ ‫ترجمه‪ :‬غالمرضا ساالرکیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪272 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪172 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫مهندسی تاسیسات‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫تباد‌ل‌کار‬

‫فراز کاویان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌رضی‌الد‌ین موسوی‬ ‫تلفکس‪22091821 - 22083092 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬سعاد‌ت آباد ‪ -‬خیابان سرو‬ ‫غربی ‪ -‬خیاب��ان صد‌ف ‪ -‬پالک ‪ -31‬برج‬ ‫هرمزان ‪ -‬طبقه ششم ‪ -‬واحد ‪21‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬ساختمان فاخر‪ -‬پالک ‪ - 61‬واحد‬ ‫‪3‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه اد‌ریسی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬غالمعلی اد‌ریسی‬ ‫تلفن‪0411-5257177 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تبریز‪ -‬مید‌ان د‌انشسرا‪ -‬ساختمان‬ ‫طبقاتی سهند‌‪ -‬شماره ‪2‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مبد‌ل حرارتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫هواکش خزر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ناد‌ر خد‌ایی‬ ‫تلفن‪88844112 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفت��ح جنوبی‪-‬‬ ‫روب��ه‌روی د‌انشس��رای تربی��ت معل��م‪-‬‬ ‫س��اختمان خ��زر‪ -‬پالک ‪ -90‬کد‌پس��تی‬ ‫‪15818‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫د‌مند‌ه‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫گرمایش کفی‬

‫کویل صنعتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد‌ یوسفی‬ ‫تلفن‪88756169 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان مطهری‪ -‬بع ‌د از‬ ‫مفتح‪ -‬شماره ‪163‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫فن‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫سوپرپایپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلومتر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬احمد‌ بوستانچی‬ ‫تلفن‪88836618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انق�لاب‪ -‬د‌روازه د‌ول��ت‪ -‬مقاب��ل‬ ‫سعد‌ی‪ -‬پ ‪491‬‬

‫منبع انبساط‬ ‫ایران مخزن‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬مهد‌ی علی پناه‬ ‫تلفن‪44526668 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 10‬ج��اد‌ه قد‌یم تهران‬ ‫کرج‪ -‬بزرگراه آزاد‌گان‪ -‬ج��اد‌ه احمد‌آباد‌‬ ‫مس��توفی‪ -‬نبش خیابان انبار خرمش��هر‪-‬‬ ‫پالک ‪398‬‬ ‫تهران مبد‌ل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌حسین فاضلی‬ ‫تلفن‪77346190 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه آبعلی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫ایران ابزار‪ 16 -‬متری تویوتا‪ -‬شماره ‪7‬‬

‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫کارخانه صنعتی شاهرخی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهرخ شاهرخی‬ ‫تلفن‪77703388 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان د‌ماوند‌ ‪ -‬بعد‌ از‬ ‫چهارراه تهرانپارس ‪ -‬شماره ‪1890‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬ناپید‌ا‬ ‫تلفن‪ 88614798-9 :‬و ‪88064709‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان ش��یراز جنوبی‬ ‫ خیاب��ان ی��اس ‪ -‬پ�لاک ‪ - 15‬طبقه ‪4‬‬‫‪ -‬واحد ‪7‬‬

‫عایق حرارتی و برود‌تی‬

‫سهند سازه آریا (سهند کنترل)‬

‫(ارائه‌کنند‌ه سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی تهویه مطبوع)‬

‫کنترل و ابزار دقیق زیمنس)‬

‫(سپتیک تانک‪ ،‬فیلتر شنی‪ ،‬چربی‌گیر فایبرگالس)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫‪71-70‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس زین‌العابد‌ین‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪09123753060 ، 88468961:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬ضلع جنوب ش��رقی پل‬ ‫س��ید‌خند‌ان ‪ -‬ابت��د‌ای رس��الت ‪ -‬کوچه‬ ‫باق��ری ‪ -‬س��اختمان باق��ری ‪ -‬پالک ‪،4‬‬ ‫طبقه ‪4‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬رضا اتفاق اسکویی‬ ‫تلفن‪88320257 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان اس��تاد‌ مطه��ری‪ -‬خیابان‬ ‫جم (فجر)‪ -‬ابتد‌ای خیابان غفاری‪ -‬پالک‬ ‫‪ -3‬واحد‌ ‪15‬‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اخوان‬ ‫تلفن‪09111313594، 0131-2238526 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان سعد‌ی‪ ،‬اول خیابان‬ ‫معلم‪ ،‬نبش کوچه بهاران‪ ،‬ساختمان ملک‪،‬‬ ‫طبقه د‌وم‪ ،‬واحد ‪3‬‬

‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫پمپ و بوستر پمپ‬

‫(سپتیک تانک ‪ FZA‬و ‪ ،MPD‬چربی‌گیر‪ ،‬منهول)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود غفاری‬ ‫تلفن‪66693638 - 66681106 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬مید‌ان شمشیری ‪ -‬خیابان‬ ‫‪ 45‬متری زرن��د ‪ -‬خیابان تختی ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 170‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪3‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مدیر عامل‪ :‬مهندس اصغر بارزی‬ ‫تلفن‪021 -66760558 -66733040 :‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران – الله زارنو – بین کوشک‬ ‫و منوچه��ری – کوی مصب��اح کریمی –‬ ‫ساختمان ‪ – 14‬واحد ‪10‬‬

‫فرآیند زالل آب‬

‫نسیم‌سازان اروند‬

‫(تعمیر و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه مطبوع)‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫(ارائه کننده سیستم‌های اتوماسیون صنعتی‪،‬‬

‫آب و فاضالب‬

‫خنک‌کنند‌ه)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر حلیمی راد‬ ‫تلفن‪09123726972 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه ساوه ‪ -‬بعد از سه‌راه‬ ‫آد‌ران ‪ -‬ابتد‌ای بلوار صنعت ‪ -‬د‌ست چپ‬ ‫‪ -‬سوله سوم‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‌مهندسی برق و الکترونیک‬ ‫قشم ولتاژ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا جلیل‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22710200 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��ریعتی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫مید‌ان ق��د‌س‪ -‬جنب آژان��س هواپیمایی‬ ‫تعطیالت‪ -‬پالک ‪1905‬‬

‫(تولید‌کنند‌ه پکینگ و قطره‌گیر برج‌های‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر پورعباسی‌وند‬ ‫تلفن‪44840481-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بزرگ��راه نیای��ش‪ -‬تقاطع س��رد‌ار‬ ‫جنگل‪ -‬ساختمان سهند‬

‫شیواسپ‬

‫راد وکیوم‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ساسان زمانی‬ ‫تلفن‪88730717 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطهری‪ -‬ش��ماره ‪-251‬‬ ‫کد‌پستی ‪15868-1757‬‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬آزید هاک‬ ‫تلفن‪0312-5642001:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫مورچه‌خورت ‪ -‬فاز ‪4‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫(تولید‌کنند‌ه لوله مسی بد‌ون د‌رز)‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس اکبری‬ ‫تلفن‪66491086 - 66493531 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬مید‌ان انقالب ‪ -‬روبه‌روی س��ینما‬ ‫بهمن ‪ -‬جنب بانک صاد‌رات ‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ - 1484‬طبقه چهارم‬

‫پنام آزما‬

‫صنایع مس قائم‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫آلیاژگران د‌نیای کنترل‬

‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬جانزاد‌ه‬ ‫تلفن‪88514371 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��ید‌خند‌ان‪ -‬ابت��د‌ای‬ ‫سهرورد‌ی ش��مالی‪ -‬کوچه مهاجر‪ -‬پالک‬ ‫‪ -33‬واحد ‪2‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تجهیزات کنترل‬

‫تلفن‪88847796 :‬‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫(طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهد‌اری)‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوالمحسن جنتی‬ ‫تلفن‪77455389 -77456028 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انتهای س��ی‌متری نارمک‪ -‬فرجام‬ ‫شرقی ‪ -‬بع ‌د از چهارراه ولی‌عصر ‪ -‬شماره‬ ‫‪184 -186‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا سرمد‌ی‬ ‫تلفن‪0151-2263394 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬س��اری‪ -‬بل��وار امی��ر مازند‌رانی‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ان عبوری‪ -‬بعد‌از برق تانش‬

‫اند‌یشه و فن آریاگستر‬

‫مهکوه تهویه‬

‫د‌کت‬

‫پاکاب کنترل‬

‫بوران تهویه‬

‫شعله پارس‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬

‫مواد اولیه و خد‌مات‬


‫نظرخواهی‬

‫تهوی��ه و تبری�� ‌د با هد‌ف آگاهی از میزان رضایت‌مند‌ی ش��ما خوانن��د‌ه گرامی‪ ،‬فرم‬ ‫نظرخواهی حاضر را تهیه کرد‌ه است‪ .‬ضمن تشکر از همراهی شما‌‪ ،‬سپاسگزار است‬ ‫د‌قت و صراحت د‌ر هنگام پاسخ د‌اد‌ن را لحاظ فرمایید‌‪.‬‬ ‫نام و نام خانواد‌گی‪............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬جنس‪ -2 ...................... :‬سن‪ -3 .................... :‬تحصیالت‪................................................. :‬‬ ‫‪ -4‬شغل‪............................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -5‬آیا رویکرد جد‌ید نشریه مبنی بر استفاد‌ه از مطالب ‪ ASHRAE‬را می‌پسند‌ید؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬برای مطالعه این نشریه به‌طور متوسط چه مد‌ت زمانی صرف کر ‌ده‌اید‌؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬آیا بین تعد‌ا ‌د صفحات مجله و تعد‌ا ‌د آگهی‌ها تناسب وجو ‌د د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -8‬آیا عکس‌ها و طرح‌های تزیینی با مطالب نشریه هم‌خوانی د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -9‬وضعیت صفحه‌آرایی و گرافیک مجله چگونه است؟‬ ‫ ‬ ‫متوسط‬ ‫ ‬ ‫ضعیف‬ ‫خوب‬ ‫‪ -10‬اثرگذارترین مطلب این شماره کد‌ام است؟ لطفا نام ببرید‌‪.‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -11‬کد‌امی��ک از روش‌ه��ای زیر د‌ر مطالب نش��ریه برای ش��ما از اولویت برخورد‌ار‬ ‫است؟‬ ‫اطالع‌رسانی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫ی‬ ‫کاربر ‌د ‬ ‫ ‬ ‫آموزشی‬ ‫‪ -12‬میزان رضایت‌مند‌ی خو ‌د را از مطالب نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -13‬مهم‌ترین مس��اله‌ای که توصیه می‌کنی ‌د نش��ریه به آن بپرد‌از ‌د و یا از آن د‌وری‬ ‫کن ‌د را بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خو ‌د را د‌ر مور ‌د نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬

‫‪59‬‬

‫اشتراک (انتخاب کتاب د‌رخواستی فراموش نشود)‬

‫نام و نام خانواد‌گی‪/‬شرکت‪.............................................................................................................. :‬‬ ‫نشانی‪.................................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫تلفن و د‌ورنگار‪ ....................................................... :‬ک ‌د پستی‪...................................................... :‬‬ ‫صند‌وق پستـی‪ .............................................. :‬پست الکترونیک‪................................................ :‬‬

‫‪ 12‬شماره ‪ 180.000‬ریال‬

‫با ارس��ال (فکس و یا پس��ت) فیش بانکی ش��ماره ‪ .........................‬مورخ ‪.........................‬‬ ‫به مبلغ ‪ .........................‬ریال به حواله کر ‌د حس��اب جام ش��ماره ‪ 5763014‬نز ‌د بانک‬ ‫ملت شعبه چهار راه کالج تهران (ک ‌د ‪ )62091‬به نام محم ‌د حسین د‌هقان‪ ،‬تقاضای‬ ‫اشتراک نشریه تهویه و تبری ‌د از شماره ‪ .........‬تا شماره ‪ .........‬را د‌ارم‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬صند‌وق پستی ‪14335-536‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬

‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬

‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬

‫نظرخواهی‬ ‫اشتراک‬

‫با پرد‌اخ�ت کامل حق اش�تراک یک�ی از کتاب‌های زیر‬ ‫را انتخاب تا به صورت رایگان برای شما ارسال گر ‌دد‌‪:‬‬ ‫مرجع جیبی گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬ ‫مرجع جیبی تهویه و تبرید‬ ‫مرجع جیبی برق‬ ‫مرجع جیبی موتورهای الکتریکی‬ ‫گذر برگ از برگا (مجموعه شعر)‬ ‫‪ASHRAE Pocket Guide‬‬

TABRID59  
TABRID59  

INDUSTRY NEWS ______________________________________________________ 35 SYSTEMS & EQUIPMENT ____________________________________________...

Advertisement