Page 1

‫به نام‬ ‫خد‌اوند‌‬ ‫جان و خرد‌‬

‫د‌ر این نـشریه تنها از ‪ ASHRAE‬می‌خوانید‬

‫ده‌ی گواهینامه‌ی ‪ ISO 9001‬د‌ر ایران‬ ‫اولین نشریه‌ی د‌ارن ‌‬

‫منب�ع تمام�ی نوش�تار و مق�االت د‌رج ش�د‌ه د‌ر ای�ن‬ ‫ماهنامه‪ ،‬انجمن مهند‌س�ان تهویه مطبوع‪ ،‬گرمایش و‬ ‫تهویه و تبرید آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ASHRAE HANDBOOK‬‬ ‫‪FUNDAMENTALS - 2005‬‬ ‫‪REFRIGERATION - 2002‬‬ ‫‪APPLICATIONS - 2003‬‬ ‫‪SYSTEMS AND EQUIPMENT - 2004‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2008‬‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL 2006-2007-2008‬‬ ‫مترجمی�ن مت�ون ف�وق‪ ،‬ب�د‌ون اس�تثنا صاح�ب اث�ر‬ ‫چاپ‌ش�د‌ه د‌ر حوزه ‪ HVAC‬می‌باش�ند و تمام متون‬ ‫نشریه توسط یکی از بزرگان و اساتید بی‌چون وچرای‬ ‫ای�ن صنعت‪ ،‬مورد انتخاب‪ ،‬بازنگری و ویرایش نهایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫شاپا‪1735−5648 :‬‬ ‫سال پنجم‪ −‬شماره‌ی پنجاه و سوم‪ −‬اسفند ‪1387‬‬ ‫ماهنامه‌ي فني‪ ،‬مهند‌سي‬ ‫صاحب امتياز و مد‌ير مسوول‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫فهرست‪:‬‬

‫گرمایش هوای معد‌‌ن (‪)3‬‬

‫اتاق‌های تمیز (‪)40‬‬

‫ساختمان ژنراتور توربین (‪)13‬‬

‫اخبار صنعت (‪)50‬‬

‫فضا‌های جنبی آزمایشگاه‌‌های‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات‬

‫‌کننده‌های شیارد‌‌ار (‪)29‬‬ ‫‌‌‬ ‫توزیع‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات‬

‫حیوانات (‪)21‬‬

‫تازه‌های تولید (‪)39‬‬

‫خود‌‌رویی سربسته (‪)52‬‬ ‫هسته‌ای (‪)59‬‬

‫تهران‪ ،‬سيد‌خند‌ان‪ ،‬خيابان ارسباران‪ ،‬كوچه‌ی ستاري‪ ،‬شماره‌ی ‪22‬‬ ‫تهران‪ -‬صند‌وق‌پستي‪14335-536 :‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬ ‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشتركين‪22885649 :‬‬ ‫‪URL: WWW. HVAC. IR‬‬ ‫د‬ ‫د پيروزمن ‌‬ ‫صفحه‌آرايي و گرافيك‪ :‬محم ‌‬ ‫خطاطی لوگو‪ :‬ناد‌ر خسروانی‬ ‫چاپ و صحافی ‪ :‬کارنگ (خیابان کاج شمالی‪ ،‬نبش کوچه شهید زینالی‪ ،‬شماره ‪183/1‬‬

‫تلفن‪)88023010:‬‬

‫پیامک )‪0912 - 448 - 0 - 416 : (SMS‬‬ ‫استفاد‌ه مکتوب از مقاالت این نشریه امکان‌پذیر نمی‌باشد‬

‫رتری‬

‫ب‬ ‫یقا‬ ‫آفر‬ ‫وار‬ ‫بل‬

‫ی ‌دک‬ ‫ن تول‬

‫ج ام‬ ‫‪ -‬بر‬

‫ویز‬ ‫ر پر‬ ‫ی‬

‫ه تج‬ ‫نن ‌د‬ ‫بقه‬

‫‪-‬ط‬

‫زات‬ ‫هی‬ ‫رم‬ ‫چها‬

‫یه م‬ ‫تهو‬ ‫‪41‬‬ ‫د‬

‫وع‬ ‫طب‬

‫واح‬ ‫‪-‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫نظرسنجی ‪ ASHRAE‬برای اصالح استانداردها‬

‫در حال حاضر انجمن ‪ ASHRAE‬تعدادی از استانداردهایی که پیش از این منتشر شده است‬

‫را به همه‌پرسی گذاشته است‪ .‬یکی از استانداردهایی که در این نظرسنجی مورد بحث قرار گرفته‪،‬‬

‫تـله بـخار‬

‫استاندارد ‪ 52.1‬است که تاکنون سی و پنج پیوست برای آن پیشنهاد شده است‪ .‬در این نظرسنجی‬

‫استانداردهای دیگری مانند ‪( ASHRAE 15‬استاندارد ایمنی مبردها)‪( ASHRAE 34 ،‬طبقه‌بندی‬ ‫مبردها)‪( ASHRAE 55 ،‬اس��تاندارد آس��ایش حرارتی)‪( ASHRAE 90.1 ،‬استاندارد بازده انرژی)‪،‬‬

‫‪( ASHRAE 62.1‬استاندارد تهویه)‪( ASHRAE 62.2 ،‬استاندارد تهویه ساختمان‌های مسکونی) و‬

‫)®‪ ASHRAE 135 (BACnet‬نیز مورد بازبینی قرار گرفته است‪.‬‬

‫انتشار راهنمای کیفیت هوای داخل‬

‫انجمن ‪ ASHRAE‬در نظر دارد راهنمای ‪ 24-2008‬را تحت عنوان «تهویه و کیفیت هوای داخل‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫برای ساختمان‌های مسکونی» منتشر کند‪ .‬این راهنما در واقع راهنمای استاندارد ‪ANSI/ASHRAE‬‬

‫‪ 62.2-2007‬با عنوان «تهویه و کیفیت قابل قبول هوای داخل در ساختمان‌های مسکونی» به شمار‬

‫می‌رود که پیش از این منتشر شده بود‪.‬‬

‫راهنمای ‪ 24-2008‬حاوی اطالعاتی در زمینه نحوه دست‌یابی به کیفیت مطلوب هوای داخل‬

‫است که حتا در برخی جنبه‌ها از معیارها و ضوابط استاندارد ‪ 62.2‬نیز فراتر رفته است‪ .‬ضمن آن‬

‫که در این راهنما مباحث به صورت تشریحی و بعضا آموزشی مطرح شده است‪ .‬در این استاندارد‬ ‫جنبه‌ه��ای مختلفی مانند طراحی سیس��تم‪ ،‬انتخاب مواد‪ ،‬نصب و اج��را‪ ،‬بهره‌برداری و تعمیر و‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫نگهداری تحت پوشش قرار گرفته است‪.‬‬

‫همکاری ‪ ASHRAE‬و ‪IFMA‬‬ ‫اخیرا توافق‌نامه‌ای بین دو انجمن ‪ ASHRAE‬و ‪ IFMA‬به منظور افزایش همکاری‌های دوجانبه‬ ‫به امضا رس��یده اس��ت‪ .‬طبق این توافق‌نامه قرار است این دو انجمن عالوه بر در اختیار گذاشتن‬ ‫منابع به یکدیگر‪ ،‬در پروژه‌های اجرایی‪ ،‬تدوین و انتشار کتاب‌ها و استانداردها و پروژه‌های تحقیقاتی‬ ‫با یکدیگر همکاری کنند‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌ر معاد‌ن ‪ 4 −‬و پایانی‬

‫گرمایش هوای معد‌‌ن‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 27‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫د‌‌ر مع��اد‌‌ن واق��ع د‌‌ر مناط��ق سرد‌‌س��یر‪ ،‬ب��رای گ��رم‬ ‫ک��رد‌‌ن فضای د‌‌اخ��ل معد‌‌ن د‌‌ر فص��ل زمس��تان معموال از‬ ‫روش گرمای��ش ه��وا اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر کش��ور کاناد‌‌ا‪،‬‬ ‫ش��ود‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید ب��رای گرمایش هوای معد‌‌ن صرف‬ ‫هزین��ه‌ای که ‌‌‬ ‫از تمام��ی س��ایر هزینه‌های مرتب��ط با تهویه بیش‌تر اس��ت‬ ‫سرد د‌‌ر صورت عد‌‌م به‌کارگیری‬ ‫(‪ .)1989 Hall‬البته د‌‌ر معاد‌‌ن ‌‌‬ ‫منجمد‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم‌های گرمایشی‪ ،‬آب د‌‌ر د‌‌اخل محور عبور هوا‬ ‫ش��د که موجب آس��یب د‌‌ید‌‌ن تکیه‌گاه‌ه��ا‪ ،‬کابل‌ها و‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫لوله‌های تعبیه ش��د‌‌ه د‌‌ر معد‌‌ن می‌شود‪ .‬هم‌چنین د‌‌ر معاد‌‌ن‬ ‫س��رد که کف معد‌‌ن اغلب یخ می‌زند‌‌‪ ،‬به‌منظور حفظ‬ ‫‌‌‬ ‫بس��یار‬ ‫ایجاد خطر‬ ‫‌‌‬ ‫ایمنی کارگ��ران د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن و جلوگی��ری از‬ ‫به‌واسطه سرمای بیش از حد‌‌‪ ،‬گاهی از لباس‌های گرم محافظ‬ ‫بود که البته این لباس‌ها قد‌‌رت تحرک‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اجتناب‌ناپذی��ر‬ ‫افراد را کمی د‌‌ش��وار می‌‌کند‪ .‬ه��وای ورود‌‌ی به د‌‌اخل معد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫انجماد گرم می‌ش��ود‪ .‬بارهای گرمایی‬ ‫‌‌‬ ‫معم��وال تا باالی نقطه‬ ‫ناشی از محور و تراکم خود‌‌کار جریان هوا نیز موجب می‌شود‬ ‫هوا با پایین رفتن د‌‌ر د‌‌اخل محور به تد‌‌ریج گرم و گرم‌‌تر شود‌‌‪.‬‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه به همراه‬ ‫د‌‌ر گذش��ته از کویل‌های بخاری ‌‌‬ ‫د‌‌یگ‌های هیزمی‪ ،‬زغالی‪ ،‬گازوییل‌س��وز یا گازس��وز به‌عنوان‬ ‫گرم‌کن محور عبور هوا استفاد‌‌ه می‌شد‌‌‪ .‬د‌‌ر بعضی از معاد‌‌ن از‬ ‫گرم‌کن‌های الکتریکی نیز به همین منظور استفاد‌‌ه شد‌‌ه است‬ ‫یاد شد‌‌ه بیش‌تر است‪.‬‬ ‫کارکرد آن‌ها نسبت به انواع ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که هزینه‬ ‫عملکرد کمپرسور نیز برای تامین‬ ‫‌‌‬ ‫گاهی اوقات‪ ،‬گرمای ناشی از‬ ‫ظرفیت گرمایشی معد‌‌ن به‌کار گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫ورود و خ��روج هوا نزد‌‌یک به‬ ‫د‌‌ر مواقع��ی ک��ه محورهای ‌‌‬ ‫یکد‌‌یگر قرار د‌‌ارند‌‌‪ ،‬برای انتقال حرارت از هوای تخلیه به هوای‬

‫ورود‌‌ی به معد‌‌ن‪ ،‬می‌توان از پمپ‌های حرارتی یا سیستم‌های‬ ‫گلیکولی اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬به ازای هر یک کلوین کاهش د‌‌مای‬ ‫هوای تخلیه گرم د‌‌ر حالت اش��باع به‌واس��طه انتقال حرارت‬ ‫سرد ورود‌‌ی‬ ‫انجام شد‌‌ه به هوای ورود‌‌ی معد‌‌ن‪ ،‬می‌توان هوای ‌‌‬ ‫به معد‌‌ن با همان د‌‌بی جرمی را به اند‌‌ازه ‪ 4 K‬گرم کرد‌‌‪ .‬گرمای‬ ‫هوای تخلیه را نیز می‌توان با اس��تفاد‌‌ه از کویل‌ها یا برج‌های‬ ‫خنک‌کنند‌‌ه د‌‌ریافت نمود‌‌ه و آن هوای ورود‌‌ی به معد‌‌ن منتقل‬ ‫نمود‌‌‪.‬‬ ‫ب��رای گرمایش هوای ورود‌‌ی به مع��د‌‌ن می‌توان از روش‬ ‫‌‌رصد از‬ ‫بازچرخانی کنترل شد‌‌ه هوا (حد‌‌اکثر تا بیست و پنج د ‌‌‬ ‫مقد‌‌ار کل هواد‌‌هی سیس��تم) نیز استفاد‌‌ه کرد‌‌‪)1989 Hall( .‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که سیس��تم‌های بازچرخانی هوا د‌‌ر حین‬ ‫انفج��ار د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن خاموش و پس از آن مجد‌‌د‌‌ا روش��ن‬ ‫می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر بعضی از معاد‌‌ن واقع د‌‌ر مناطق سرد‌‌سیر‪ ،‬محور اصلی‬ ‫تامین هوای معد‌‌ن به‌طور کامل از مد‌‌ار تهویه مجزا می‌شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب با افزایش جزیی جریان هوای تازه می‌توان شرایط‬ ‫‌‌ید د‌‌ر‬ ‫ایجاد جریان هوای ش��د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ه��وای د‌‌اخل محور را ب��د‌‌ون‬ ‫محد‌‌ود‌‌ه قابل قبول نگه د‌‌اشت‪ .‬بزرگ‌ترین عیب این روش آن‬ ‫باید از طریق‬ ‫است که تهویه د‌‌ر د‌‌اخل محور عبور هوای معد‌‌ن ‌‌‬ ‫گیرد که هزینه‬ ‫چند مس��یر عبور هوای مستقل صورت ‌‌‬ ‫یک یا ‌‌‬ ‫زیاد‌‌ی را به پروژه تحمیل می‌‌کند‪.‬‬ ‫مورد نیاز معد‌‌ن‬ ‫د‌‌ر معاد‌‌ن ام��روزی برای تامین گرمایش ‌‌‬ ‫معموال از گرم‌کن‌های گازسوز یا گرم‌کن‌های با سوخت پروپان‬ ‫اس��تفاد‌‌ه می‌شود که از بین این د‌‌و‪ ،‬گرم‌کن‌هایی که سوخت‬ ‫آن‌ها گاز طبیعی اس��ت‪،‬به د‌‌لیل قیم��ت کمتر و محصوالت‬ ‫‪3-2‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫احتراق پاکیزه‌ت��ر ارجحی��ت د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر موارد‌‌ی‌‌که گاز طبیعی‬ ‫باید به‌وسیله‬ ‫مورد نیاز گرم‌کن‌ها ‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌س��ترس نباشد‌‌‪ ،‬پروپان ‌‌‬ ‫مخازن حمل س��وخت به معد‌‌ن منتقل شود‌‌‪ .‬از‌آن‌جا که این‬ ‫گرم‌کن‌ه��ا اغلب قابلیت کار با هر د‌‌و س��وخت گاز طبیعی و‬ ‫پروپان را د‌‌ارند‌‌‪ ،‬می‌توان از پروپان به‌عنوان س��وخت جایگزین‬ ‫و د‌‌ر موارد‌‌ی که گاز طبیعی د‌‌ر د‌‌سترس نیست استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫به‌طور معمول گرم‌کن‌های شعله مس��تقیم‪ ،‬به د‌‌لیل انتقال‬ ‫مس��تقیم ارزش حرارت س��وخت به هوای ورود‌‌ی به معد‌‌ن و‬ ‫کاهش گرمای تلف شد‌‌ه د‌‌ر سیس��تم‪ ،‬د‌‌ر اولویت قرار د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر صورت استفاد‌‌ه از گرم‌کن‌های غیرمستقیم‪ ،‬تقریبا پانزد‌‌ه تا‬ ‫‌‌رصد گرمای سیستم د‌‌ر د‌‌اخل لوله‌های انتقال‬ ‫بیست و پنج د ‌‌‬ ‫‌‌ود به هد‌‌ر می‌رود‌‌‪.‬‬ ‫د ‌‌‬ ‫به‌طورکلی برای گرم کرد‌‌ن هوای معاد‌‌ن از د‌‌و نوع گرم‌کن‬ ‫با سوخت پروپان و گاز طبیعی استفاد‌‌ه می‌شود‪:‬‬ ‫‪ .1‬شبکه‌ای از مشعل‌ها که د‌‌ر د‌‌اخل یک محفظه د‌‌ر محور‬ ‫ورود‌‌ی نصب می‌شوند‌‌‪ .‬این د‌‌سته از گرم‌کن‌ها گاهی مجهز به‬ ‫هستند که با استفاد‌‌ه از آن می‌توان‬ ‫‌‌‬ ‫تیغه‌های هد‌‌ایت‌کنند‌‌ه نیز‬ ‫جری��ان هوای ورود‌‌ی به سیس��تم و چگونگی اختالط هوای‬ ‫گرم‌کن با هوای خارج را تنظیم کرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬گرم‌کن‌هایی که د‌‌ر آن‌ها از یک مش��عل مجزا استفاد‌‌ه‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫حد هوای ارسالی‬ ‫به‌منظور جلوگیری از گرم‌شد‌‌ن بیش از ‌‌‬ ‫به د‌‌اخل معد‌‌ن‪ ،‬تعد‌‌اد‌‌ی حسگر د‌‌ما د‌‌ر پایین‌د‌‌ست گرم‌کن‌ها‬ ‫نصب می‌شود‪ .‬به‌طور معمول‪ ،‬د‌‌مای هوای مخلوط ورود‌‌ی به‬ ‫باید ‪ 1˚C‬باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌اخل معد‌‌ن ‌‌‬ ‫بایدمجهزبهحسگرهای‬ ‫مورداستفاد‌‌هد‌‌رمعاد‌‌ن ‌‌‬ ‫گرم‌کن‌های ‌‌‬ ‫مونواکسیدکربن نیز باشند‌‌‪ .‬تجربه نشان د‌‌اد‌‌ه است که غلظت گاز‬ ‫موجود د‌‌ر هوای گرم ورود‌‌ی به معد‌‌ن د‌‌ر هنگام‬ ‫‌‌‬ ‫مونواکسیدکربن‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از گرم‌کن‌های شعله مستقیم گاهی ممکن است به‬ ‫‪ 10-20 mg/kg‬نیز برسد‌‌‪.‬‬ ‫مورد نی��از د‌‌ر معد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫برای محاس��به مق��د‌‌ار کل گرمای‬ ‫می‌توان از معاد‌‌له (‪ )1‬استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر این معاد‌‌له فرض بر آن‬ ‫جد‌ول (‪ )1‬ارزش حرارتی سوخت‌های مختلف‬ ‫سوخت‬

‫ارزش حرارتی‬

‫منبع‬

‫گاز طبیعی‬

‫‪37,250kJ/m3‬‬

‫‪Kennedy 1996‬‬

‫‪25,000kJ/L‬‬

‫‪Kennedy 1996‬‬

‫‪33,500kJ/kg – 28,600‬‬

‫‪Abbeon Cal 2001‬‬

‫‪kJ/L 40,000‬‬

‫‪Abbeon Cal 2001‬‬

‫پروپان‬ ‫ز غا ل‌س�نگ‬ ‫قیری‬ ‫گازوییل‬ ‫چوب‬

‫‪Abbeon Cal 2001 9,000,000kJ/m3 – 4,350,000‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫‌‌ارد و هیچ آبی د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫اس��ت که هوا نسبت رطوبت پایینی د ‌‌‬ ‫گرم‌کن تبخیر نمی‌شود‪ .‬ارزش حرارتی سوخت‌های مختلف د‌‌ر‬ ‫جد‌‌ول (‪ )1‬ارایه شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫مورد نی��از = (جریان هوا بر حس��ب‬ ‫مق��د‌‌ار کل گرم��ای ‌‌‬ ‫مترمکعب بر ثانیه) (چگالی بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب)‬

‫‪ -35 ˚C‬تا د‌‌مای ‪ 1 ˚C‬افزایش د‌‌هد‌‌‪ .‬هنگامی‌‌که افت د‌‌ما برای‬ ‫د‌‌وره‌های کوتاه از ‪ -35 ˚C‬فراتر می‌رود‌‌‪ ،‬برای جبران این کاهش‬ ‫باید موقتا کاهش د‌‌اد‌‌ه‬ ‫مضاعف د‌‌ما‪ ،‬جریان هوای ورود‌‌ی نیز ‌‌‬ ‫شود‌‌‪ .‬بنابراین با استفاد‌‌ه از معاد‌‌له (‪ )1‬خواهیم د‌‌اشت‪:‬‬ ‫مورد نی��از ])‪= (190)(1.12)(1)[1 – (-30‬‬ ‫‌‌‬ ‫ظرفیت گرمایی‬

‫که د‌‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪( ∆t = -1˚C‬د‌‌مای هوای ورود‌‌ی)‬ ‫بگیرید که د‌‌مای هوای منطقه‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫مثال‪ :‬معد‌‌نی را د‌‌رنظر‬ ‫چن��د هفته د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫ک��ه مع��د‌‌ن د‌‌ر آن واق��ع اس��ت ب��رای د‌‌و یا‬ ‫طول س��ال ب��ه ‪ -30 ˚C‬کاه��ش می‌یابد‌‌‪ .‬برخ��ی اوقات افت‬ ‫د‌‌م��ا حتا به ‪ -35 ˚C‬نیز می‌رس��د‌‌‪ .‬مح��ور ورود‌‌ی هوا د‌‌ر این‬ ‫مع��د‌‌ن جریان ه��وای ‪ 190 m3/s‬را تامی��ن می‌‌کند و چگالی‬ ‫ه��وای ورود‌‌ی ب��ه د‌‌اخل محور د‌‌ر فصل زمس��تان نیز تقریبا‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر‬ ‫‪ 1.12 kg/m3‬اس��ت‪ .‬ظرفیت سیس��تم گرمایشی ‌‌‬ ‫ورود‌‌ی ای��ن محور برای جلوگیری از منجمدش��د‌‌ن آن چقد‌‌ر‬ ‫باید باشد‌‌؟‬ ‫‌‌‬ ‫ح�ل‪ :‬تعیی��ن ان��د‌‌ازه گرم‌کن‌ه��ا معم��وال ب��ر مبن��ای‬ ‫‌گی��رد نه بد‌‌ترین ش��رایطی‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌وره متوس��ط س��رما انج��ام می‬ ‫ک��ه ممکن اس��ت د‌‌ر ط��ول س��ال ح��اد‌‌ث ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫بای��د د‌‌م��ای ه��وا را از‬ ‫‌‌‬ ‫کارب��رد‌‌‪ ،‬گرم‌ک��ن ش��عله مس��تقیم‬

‫د‌‌رصورتی‌که برای تامین این ظرفیت از گاز طبیعی استفاد‌‌ه‬ ‫بود با‪:‬‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز برابر‬ ‫شود‌‌‪ ،‬د‌‌بی حجمی گاز طبیعی ‌‌‬

‫)‪(1) [1kJ/(kg.K)](∆t, K‬‬

‫‪= 6600 kW‬‬

‫د‌‌رصورتی‌که برای تامین این ظرفیت از پروپان اس��تفاد‌‌ه‬ ‫بود با‪:‬‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز برابر‬ ‫شود‌‌‪ ،‬د‌‌بی حجمی سوخت ‌‌‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تهویه معاد‌‌ن‬

‫مورد نیاز معد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫هد‌‌ف از تهویه معاد‌‌ن‪ ،‬تامین اکس��یژن‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫به‌واس��طه ارس��ال هوای تازه به زیر زمین و تخلیه‬ ‫مانند مت��ان‪ ،‬راد‌‌ون‪ ،‬گازهای الیه‌ای‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫و گازه��ای خطرناکی‬ ‫گرد‌‌وغبار‪ ،‬گازها و بخارات ناشی از انفجار و محصوالت احتراق‬ ‫‪5-4‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر معد‌‌ن است‪ .‬تهویه معد‌‌ن به‌ویژه‬ ‫ماشین‌آالت ‌‌‬ ‫د‌‌ر مناطق گرمس��یر عالوه بر د‌‌فع گرمای هوای د‌‌اخل معد‌‌ن‬ ‫روند کنترل رطوبت نیز می‌شود‪ .‬طراحی‬ ‫موجب تس��هیل د‌‌ر ‌‌‬ ‫سیستم تهویه معاد‌‌ن از پنج گام اصلی تشکیل می‌شود‪:‬‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‪ .1‬تعیین جریان هوای ‌‌‬ ‫‪ .2‬طراحی مد‌‌ار اصلی‬ ‫مورد نیاز و مش��خص کرد‌‌ن محل‬ ‫‪ .3‬انتخ��اب فن‌ه��ای ‌‌‬ ‫استقرار آن‌ها‬ ‫‪ .4‬تعیین الزامات سیستم‌ها و تجهیزات جانبی‬ ‫‪ .5‬د‌‌رنظر گرفتن مالحظات ایمنی و س�لامت انس��ان د‌‌ر‬ ‫د‌‌اخل معد‌‌ن‬

‫مورد نیاز‬ ‫تعیین جریان هوای ‌‌‬

‫آالینده‌ها با‬ ‫‌‌‬ ‫به‌طورکل��ی د‌‌ر د‌‌اخل معاد‌‌ن انواع مختلفی از‬ ‫تولید و منتشر می‌شود‪ .‬جریان هوایی که توسط‬ ‫‌‌‬ ‫مقاد‌‌یر متفاوت‬ ‫سیستم تهویه به د‌‌اخل معد‌‌ن ارسال می‌شود برای رقیق‌کرد‌‌ن‬ ‫آالینده‌ها و خارج‌کرد‌‌ن آن‌ها از د‌‌اخل معد‌‌ن به‌کار گرفته‬ ‫‌‌‬ ‫ای��ن‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬طراح سیس��تم تهویه معد‌‌ن به‌منظور د‌‌رک هر چه‬ ‫بهتر عملیات صورت گرفته د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن‪ ،‬چگونگی و میزان‬ ‫آالینده‌های مختلفی که د‌‌ر فضای د‌‌اخل معد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫تولید روزانه و‬ ‫‌‌‬ ‫باید همکاری تنگاتنگی با مهند‌‌سان معد‌‌ن‬ ‫منتشر می‌ش��ود ‌‌‬ ‫د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد انجم��ن ‪ ،MSHA‬غلظ��ت‬ ‫طبق اس��تاند ‌‌‬ ‫نباید از ‪ 30 CFR‬بیش‌تر باشد‌‌‪ .‬اغلب اوقات‪،‬‬ ‫موجود د‌‌ر معد‌‌ن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد می‌کنند‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌هایی که بیش‌ترین مش��کل را‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل‬ ‫آالینده‌های د‌‌یگر که از اهمیت کمتری‬ ‫‌‌‬ ‫موجب می‌شود تمامی‬ ‫‌‌ارند نیز به صورت خود‌‌کار د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه مجاز قرار گیرند‌‌‪.‬‬ ‫برخورد ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر معاد‌‌ن زغال‌س��نگ‪ ،‬بخش عم��د‌‌ه‬ ‫هوا را گاز متان و خاکه‌های زغال‌سنگ تشکیل می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬به‬ ‫فاقد‬ ‫همی��ن ترتیب‪ ،‬د‌‌ر معاد‌‌ن اورانیوم گاز راد‌‌ون‪ ،‬د‌‌ر معاد‌‌ن ‌‌‬ ‫ماشین‌آالت د‌‌یزلی خاکه‌های سیلیس و گازها و بخارات ناشی‬ ‫از انفج��ار‪ ،‬د‌‌ر معاد‌‌ن مجهز به ماش��ین‌آالت د‌‌یزلی گازهای و‬ ‫موجود د‌‌ر محصوالت احتراق به‌عنوان اصلی‌ترین‬ ‫‌‌‬ ‫بخارات ناشی‬ ‫آالیند‌‌ه هوا مطرح اس��ت‪ .‬جریان ه��وای طراحی برای معاد‌‌ن‬

‫فلزات مجهز به ماش��ین‌آالت د‌‌یزلی به ازای هر کیلووات توان‬ ‫باید بین‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫ماش��ین‌آالت د‌‌یزلی بر مبنای مرجع ‌‌‬ ‫‪ 0.05-0.09 m3/s‬باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر حال حاضر با توجه تاکید‌‌اتی که د‌‌رباره‬ ‫کنترلمحصوالتاحتراقماشین‌آالتد‌‌یزلیمطرحاست‪،‬طراحی‬ ‫باید بر مبنای د‌‌بی حجمی‬ ‫سیستم تهویه به ازای هر کیلووات ‌‌‬ ‫‪ 0.06 m3/s‬انجام گیرد‌‌‪.‬‬ ‫مقد‌‌ار کل هواد‌‌هی سیستم تهویه معد‌‌ن با مجموع جریان‬ ‫مورد نیاز برای هر یک از مناطق کاری به‌عالوه ضریب‬ ‫ه��وای ‌‌‬ ‫نش��ت برابر است‪ .‬نشتی هوا به صورت جریان هوایی که هیچ‬ ‫یک از مناطق فعال کاری را تهویه نمی‌‌کند تعریف می‌ش��ود‪.‬‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌های «بد‌‌ون نشت»‪ ،‬نشتی سیستم به طراحی و‬ ‫‌‌اد مسیرهای‬ ‫ساخت صحیح د‌‌رها و د‌‌رزگیرها و به کاهش تعد ‌‌‬ ‫احتمالی نش��ت و اس��تقرار فن‌ها د‌‌ر مکان‌های مناس��ب به‬ ‫حد‌‌اق��ل مقد‌‌ار ممکن کاهش د‌‌اد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬نش��تی هوا د‌‌ر‬ ‫‌‌رصد مقد‌‌ار کلی هواد‌‌هی سیس��تم د‌‌ر‬ ‫مع��اد‌‌ن معموال از د‌‌ه د ‌‌‬ ‫‌‌رصد مقد‌‌ار کل د‌‌ر برخی‬ ‫هشتاد د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم‌های بد‌‌ون نشت تا‬ ‫از معاد‌‌ن زغال‌سنگ متغیر است‪.‬‬ ‫نس��بت تناژ هوا به تناژ سنگ معد‌‌ن استخراج شد‌‌ه برای‬ ‫فاقد‬ ‫مانند بین د‌‌و تا چه��ار‪ ،‬برای مع��اد‌‌ن فلز ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مع��اد‌‌ن غ��ار‬ ‫ماش��ین‌آالت د‌‌یزلی بین ش��ش تا هش��ت و برای معاد‌‌ن فلز‬ ‫مجهز به ماشین‌آالت د‌‌یزلی بین نه تا شانزد‌‌ه است‪ .‬البته این‬ ‫نس��بت‌ها د‌‌ر معاد‌‌ن اورانیوم و زغال‌سنگ که غلظت گازهای‬ ‫تولید متان‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد است‪ ،‬بسته به نرخ‬ ‫تجمع یافته د‌‌ر آن‌ها بسیار ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫و راد‌‌ون خیلی بیش‌تر‬ ‫‌‌ید که مجهز به‬ ‫تولید یک معد‌‌ن طالی جد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مث�ال‪ :‬میزان‬ ‫ماشین‌آالت مکانیزه نیز هست‪ ،‬ساالنه ‪ 1,088,400‬تن است‪.‬‬ ‫چگالی هوای ورود‌‌ی به این معد‌‌ن تقریبا ‪ 1.12 kg/m3‬اس��ت‪.‬‬ ‫م��ورد نیاز برای تامین تهوی��ه این معد‌‌ن چقد‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار هوای‬ ‫است؟‬ ‫حل‪ :‬همان‌طور که گفته ش��د‌‌‪ ،‬برای معاد‌‌ن فلزات مجهز‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫به ماش��ین‌آالت د‌‌یزلی‪ ،‬محد‌‌ود‌‌ه متد‌‌اول جریان هوای‬ ‫نیاز د‌‌ر این معد‌‌ن به ازای هر یک تن سنگ معد‌‌ن بین شش‬ ‫کنید مقد‌‌ار‬ ‫‌‌‬ ‫تا شانزد‌‌ه تن است‪ .‬به‌عنوان اولین حد‌‌س‪ ،‬فرض‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر این معد‌‌ن ساالنه ‪ 12.5‬تن است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫هوای تهویه ‌‌‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ای��ن صورت‪ ،‬جرم کل هوای عبوری از معد‌‌ن د‌‌ر طول س��ال‬ ‫بود با‪:‬‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫برابر‬ ‫(‪ 1,088,400‬تن سنگ معد‌‌ن د‌‌ر سال) × (‪ 12.5‬تن هوا به‬ ‫ازای هر تن سنگ معد‌‌ن) = ‪ 13,605,000‬تن هوا د‌‌ر هر سال‬ ‫مورد نیاز‬ ‫= د‌‌بی حجمی هوای ‌‌‬

‫همان‌طور که مالحظه می‌کنید‌‌‪ ،‬نس��بت‌های به‌د‌‌س��ت‬ ‫آمد‌‌ه حاکی از قابل قبول بود‌‌ن حد‌‌س اول است‪ .‬البته‪ ،‬طراح‬ ‫باید مقد‌‌ار کل هواد‌‌هی سیس��تم را با‬ ‫سیس��تم تهویه معد‌‌ن ‌‌‬ ‫م��ورد نیاز د‌‌ر بخش‌های‬ ‫‌‌‬ ‫فهرس��ت کرد‌‌ن مقد‌‌ار کل هواد‌‌هی‬ ‫کاری معد‌‌ن و نش��تی پیش‌بینی ش��د‌‌ه محاسبه کند‌‌‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫همانند د‌‌مای د‌‌فع‪ ،‬مقد‌‌ار کل جریان هوای‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیز د‌‌رس��ت‬ ‫‌‌‬ ‫باید از نظر اقتصاد‌‌ی ب��رای کارفرما قابل توجیه‬ ‫تعیین ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫باشد‌‌‪.‬‬ ‫باش��ید که مقد‌‌ار‬ ‫‌‌‬ ‫به‌عن��وان آخرین نکته‪ ،‬توجه د‌‌اش��ته‬ ‫مورد نیاز معد‌‌ن ممکن است با گذشت زمان به‌واسطه‬ ‫هواد‌‌هی ‌‌‬ ‫تحوالت صورت گرفته د‌‌ر عرصه تولید‌‌‪ ،‬تجهیزات یا روش‌های‬ ‫استخراج د‌‌چار تغییر شود‌‌‪.‬‬

‫طراحی مد‌‌ار اصلی‬

‫پس از مشخص شد‌‌ن فضای کاری معد‌‌ن و تعیین مقد‌‌ار‬ ‫باید مد‌‌ار اصلی‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬طراح سیس��تم تهویه ‌‌‬ ‫هوای تهویه ‌‌‬ ‫سیس��تم تهویه را طراحی کند‌‌‪ .‬س��ه بخش اصلی مسیرهای‬ ‫عبور هوا ش��امل ورود‌‌ی‪ ،‬فضای کاری و خروجی می‌شود که‬ ‫خود لحاظ کند‌‌‪ .‬تعیین‬ ‫باید این مسیر را د‌‌ر محاسبات ‌‌‬ ‫طراحی ‌‌‬ ‫اند‌‌ازه مس��یرهای عبوری هوا معموال بر مبنای سرعت جریان‬ ‫مورد نظر انجام می‌شود‪ .‬د‌‌رصورتی‌که سرعت‬ ‫هوا د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه ‌‌‬ ‫جریان هوا د‌‌ر مسیرهای ارتباطی کمتر از محد‌‌ود‌‌ه توصیه شد‌‌ه‬ ‫باش��د به معنی آن اس��ت که اند‌‌ازه مس��یرها بزرگ‌تر از آنچه‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز اس��ت د‌‌رنظر گرفته ش��د‌‌ه است که موجب تحمیل‬ ‫‌‌‬ ‫هزینه‌های اضافی به پروژه می‌شود‪ .‬د‌‌ر مقابل‪ ،‬اگر سرعت هوا‬

‫د‌‌ر مسیرهای ارتباطی سیستم تهویه بیش از محد‌‌ود‌‌ه توصیه‬ ‫ش��د‌‌ه باشد‌‌‪ ،‬افت فشار ایجاد‌‌شد‌‌ه د‌‌ر برابر جریان هوا به‌شد‌‌ت‬ ‫کارکرد سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫‌یابد که نتیجه آن افزایش هزینه‌های‬ ‫افزایش می ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫به‌طورکلی‪ ،‬س��رعت هوا د‌‌ر محورهای و مسیرهای عبور‬ ‫نباید از ‪ 6 m/s‬بیش‌تر باش��د‌‌‪ .‬افزایش س��رعت‬ ‫ه��وای معد‌‌ن ‌‌‬ ‫جریان هوا از این محد‌‌ود‌‌ه موجب انتش��ار گرد‌‌وغبار د‌‌ر فضای‬ ‫ناخوشایند برای کارگران می‌شود‪ .‬البته‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد شرایط‬ ‫‌‌‬ ‫کاری و‬ ‫د‌‌ر ص��ورت نیاز‪ ،‬س��رعت هوا د‌‌ر محوره��ای تخلیه مد‌‌ور که‬ ‫معموال از جنس بتن ساخته می‌شود را می‌توان تا ‪ 25 m/s‬نیز‬ ‫باید بین‬ ‫افزایش د‌‌اد‌‌‪ .‬سرعت هوا د‌‌ر محورهای تخلیه عمود‌‌ی ‌‌‬ ‫باشد چرا که د‌‌ر غیر این صورت احتمال شکل‌گیری‬ ‫‪‌‌ 7-12 m/s‬‬ ‫ایجاد ضربه توس��ط ف��ن افزایش‬ ‫‌‌‬ ‫الیه‌ه��ای ن��ازک رطوبت و‬ ‫می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫ایجاد می‌شود را می‌توان‬ ‫‌‌‬ ‫مقاومتی که د‌‌ر برابر جریان هوا‬ ‫ب��ا اس��تفـاد‌‌ه از معاد‌‌له‌ای ک��ه تـوس��ط )‪ Atkinson (1845‬و‬ ‫شد محاسبه کرد‌‌‪:‬‬ ‫)‪ McPherson (1993‬توسعه د‌‌اد‌‌ه ‌‌‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫که د‌‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫∆‪ = H‬افت فشار (‪)Pa‬‬ ‫‪ = Rt‬مقاومت (‪)m-4‬‬ ‫‪ = ρ‬چگالی هوا (‪)kg/m3‬‬ ‫‪ = Q‬د‌‌بی حجمی هوا (‪)m3/s‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫که د‌‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ = f‬ضریب اصطکاک (بد‌‌ون بعد‌‌)‬ ‫‪ = L‬طول (‪)m‬‬ ‫‪ = P‬محیط د‌‌هانه (‪)m‬‬ ‫‪ = A‬مساحت د‌‌هانه (‪)m2‬‬ ‫برای ی��ک معبر هوا با مقطع مس��تطیل ش��کل ضریب‬ ‫‪7-6‬‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫چهل و یک نکته‬

‫‪ f‬برای مقطع مس��تقیم و هموار با روکش بتنی تقریبا ‪0.0067‬‬

‫و برای مقطع منحنی‌ش��کل بد‌‌ون روکش تقریبا ‪ 0.027‬است‪.‬‬ ‫ب��رای محورها‪ ،‬محد‌‌ود‌‌ه ضریب ‪ f‬از ‪ 0.004‬برای مقطع هموار‬ ‫از محور تا ‪ 0.15‬برای مقطع مس��تطیل ش��کل ک��ه د‌‌ورتاد‌‌ور‬ ‫‌اند متغیر اس��ت‪ .‬جهت کس��ب‬ ‫آن الوارهای چوبی قرار گرفته ‌‌‬ ‫اطالعات د‌‌قیق‌تر د‌‌ر زمینه مقاومت ایجاد‌‌شد‌‌ه د‌‌ر برابر جریان‬ ‫‌توانی��د ب��ه )‪ Hartman (1997) ،McPherson (1993‬و‬ ‫‌‌‬ ‫هوا می‬ ‫)‪ Tien (1999‬مراجعه کنید‌‌‪.‬‬ ‫مثال‪:‬مقطعیمسیرعبورهواییکمعد‌‌نبهعرض‪،3m‬ارتفاع‬ ‫‪ 3 m‬و طول ‪ 610 m‬را د‌‌رنظر بگیرید‌‌‪ .‬د‌‌ر این مقطع هوا با د‌‌بی‬ ‫حجم��ی ‪ 30 m3/s‬جریان د‌‌ارد‌‌‪ .‬مقد‌‌ار ضریب ‪ f‬به‌د‌‌س��ت آمد‌‌ه‬ ‫د‌‌ر مسیری مش��ابه برابر با ‪ 0.020‬است‪ .‬مقد‌‌ار متوسط د‌‌مای‬ ‫مرطوب و خشک به ترتیب ‪ 24 ˚C‬و ‪ 27 ˚C‬و فشار جو ‪95 kPa‬‬ ‫اس��ت‪ .‬مقاومت این مقطع و افت فشار هوا د‌‌ر هنگام عبور از‬ ‫آن را محاسبه کنید‌‌‪.‬‬ ‫حل‪ :‬با اس��تفاد‌‌ه از معاد‌‌الت سایکرومتریک که د‌‌ر فصل‬ ‫ششم از کتاب راهنمای ‪ ASHRAE – Fundamentals 2001‬ارایه‬ ‫شد‌‌ه است‪ ،‬چگالی هوا برابر با ‪ 1.09 kg/m3‬به‌د‌‌ست می‌آید‌‌‪.‬‬

‫مد‌‌ار تهویه معد‌‌ن متشکل از مسیرهای مختلف عبور هوا‬ ‫اس��ت که به صورت سری و موازی د‌‌ر کنار یکد‌‌یگر قرار گرفته‬ ‫و مجموعه مد‌‌ار را تش��کیل می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬بنابراین مقاومت کلی‬ ‫کرد (‪Hartman‬‬ ‫را می‌توان با اس��تفاد‌‌ه از روابطه زیر محاس��به ‌‌‬ ‫‪:)1997‬‬ ‫برای مسیرهای سری‪:‬‬

‫برای مسیرهای موازی‪:‬‬

‫مثال‪ :‬د‌‌رصورتی‌که مقاومت مس��یر شماره یک‪ ،‬د‌‌و و سه‬ ‫هوا به ترتیب برابر با ‪ 0.1 m-4، 0.2 m-4‬و ‪ 0.3 m-4‬باشد‌‌‪ ،‬مقاومت‬ ‫این س��ه انشعاب را یک بار د‌‌ر حالت سری و یک بار د‌‌ر حالت‬ ‫موازی محاسبه کنید‌‌‪.‬‬ ‫حل‪:‬‬ ‫برای حالت سری ‪:‬‬ ‫برای حالت موازی ‪:‬‬

‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫د‌‌ر حال حاضر برای طراحی سیس��تم‌های تهویه معاد‌‌ن و‬ ‫حل قوانین کیرشهف د‌‌ر شبکه‌های توزیع از روش‌های تحلیل‬ ‫کامپیوتری استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬بر مبنای این روش‪:‬‬ ‫‪ .1‬مجم��وع جریان هوای ورود‌‌ی ب��ه یک گره با مجموع‬ ‫جریان خروجی از آن برابر است‪.‬‬ ‫‪ .2‬مجموع افت فش��ار د‌‌ر هر یک از حلقه‌های بسته برابر‬ ‫با صفر است‪.‬‬ ‫شبیه‌س��ازی کامپیوتری یکی از روش‌هایی اس��ت که بر‬ ‫مورد‬ ‫‌‌اده‌ها را به سرعت ‌‌‬ ‫مبنای آن می‌توان گسترد‌‌ه وسیعی از د ‌‌‬ ‫تحلیل قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬د‌‌ر اکثر برنامه‌های کامپیوتری از یک الگوریتم‬ ‫متعادل‌س��ازی مبتنی بر روش ‪ Hardy Cross‬که د‌‌ر سال‌های‬ ‫‌‌‬ ‫کرد استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫هفتاد میالد‌‌ی توسعه پید‌‌ا ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌هه شصت و‬ ‫این برنامه بر مبنای روش تکرار نوشته شد‌‌ه و د‌‌ر نهایت مقاد‌‌یر‬ ‫جری��ان هوا به مقد‌‌ار جریان هوایی متعاد‌‌ل هم‌گرا می‌ش��ود‪.‬‬ ‫‌کننده‌ها را می‌توان د‌‌ر هر یک‬ ‫عملکرد فن‌ها یا تنظیم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫منحنی‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫از شاخه‌ها ‌‌‬ ‫‌‌هند‬ ‫‌کننده‌ها یا فن‌های کمکی انجام می‌د ‌‌‬ ‫کاری که تنظیم ‌‌‬ ‫آن اس��ت که جری��ان هوا را د‌‌ر انش��عاب‌های مختلف کنترل‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬بد‌‌ون تنظیم جریان د‌‌ر انش��عاب‌ها‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫حد معمول‬ ‫مانند جریان هوای بیش‌تر یا کمتر از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مش��کالتی‬ ‫بای��د به‌گونه‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫وج��ود د‌‌ارد‌‌‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬طراح��ی مد‌‌ارها‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌اد‬ ‫ش��ود که برای به حد‌‌اقل رساند‌‌ن مقاومت کلی‪ ،‬تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫انجام‬ ‫آزاد مجزا به اند‌‌ازه کافی باشد‌‌‪ .‬منظور از انشعاب‬ ‫انشعاب‌های ‌‌‬ ‫آزاد مجزا آن د‌‌س��ته از انش��عاب‌هایی است که د‌‌ر آن‌ها فن یا‬ ‫‌‌‬ ‫وجود ند‌‌ارد‌‌‪ .‬این انشعاب‌ها اغلب د‌‌ر نقاط انتهایی‬ ‫‌‌‬ ‫تنظیم‌کنند‌‌ه‬ ‫مد‌‌ار د‌‌رنظر گرفته می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد آن‬ ‫آنچه د‌‌ر طراحی سیس��تم تهویه مع��اد‌‌ن اهمیت د ‌‌‬ ‫باید بسیار بیش‌تر از خروجی‌ها‬ ‫ورودی‌های هوا ‌‌‬ ‫‌‌اد ‌‌‬ ‫است که تعد ‌‌‬ ‫باشد‌‌‪ .‬رعایت این نکته موجب افزایش ضریب ایمنی می‌شود‪،‬‬ ‫چرا ک��ه د‌‌ر ص��ورت بروز هرگونه مش��کل‪ ،‬مس��یرهای فرار‬ ‫خواهد د‌‌اشت‪ .‬ضمن‬ ‫‌‌‬ ‫بیش‌تری پیش روی کارگران معد‌‌ن قرار‬ ‫ورودی‌ها آتش‌سوزی رخ د‌‌هد‌‌‪ ،‬هوای تازه‬ ‫آن‌که اگر د‌‌ر یکی از ‌‌‬ ‫خواهد شد‌‌‪ .‬هم‌چنین‬ ‫‌‌‬ ‫وارد‬ ‫از مسیرهای د‌‌یگر به د‌‌اخل معد‌‌ن ‌‌‬ ‫مقد‌‌ار مجاز سرعت جریان هوا د‌‌ر محورهای تخلیه هوا اغلب‬


‫نس��بت به محورهای ورود‌‌ی بیش‌تر است‪ ،‬بنابراین می‌توان‬ ‫‌‌اد این محورهای را نس��بت ب��ه محورهای ورود‌‌ی کاهش‬ ‫تعد ‌‌‬ ‫د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر معاد‌‌ن استخراج فلزات د‌‌ر مد‌‌ار تهویه نیز اغلب از فن‌های‬ ‫کمکی نیز استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬فن‌های کمکی تعبیه شد‌‌ه د‌‌ر زیر‬ ‫ایجاد نقاط خنثا د‌‌ر سیستم می‌شوند‌‌‪ .‬به‌طوری‬ ‫‌‌‬ ‫زمین‪ ،‬موجب‬ ‫ک��ه جریان هوای ورود‌‌ی بد‌‌ون گرد‌‌ش د‌‌ر فضای د‌‌اخل معد‌‌ن‬ ‫وارد شد‌‌ه‬ ‫از طریق قسمت فوقانی نقطه خنثا به محور خروجی ‌‌‬ ‫و پس از بازچرخانی از طریق قسمت زیرین نقطه خنثا از محور‬ ‫خروجی به محور ورود‌‌ی باز می‌گرد‌‌د‌‌‪ .‬بازچرخانی کنترل نشد‌‌ه‬ ‫مورد توجه قرار‬ ‫باید د‌‌ر معاد‌‌ن ‌‌‬ ‫هوا یکی از مشکالتی است که ‌‌‬ ‫گیرد‌‌‪.‬‬ ‫مد‌‌ارهای اولیه تخلیه هوا معموال د‌‌ر هرد‌‌وی معاد‌‌ن فلزات‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرند‌‌‪ .‬این مد‌‌ارها‬ ‫و معاد‌‌ن زغال‌سنگ ‌‌‬ ‫ایجاد اختالف فشار منفی د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد متد‌‌اول موجب‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر شرایط‬ ‫د‌‌اخل معد‌‌ن می‌شوند‌‌‪ .‬بنابراین د‌‌رصورتی‌که فن‌های سیستم‬ ‫تهویه به هر د‌‌لیلی خاموش شد‌‌ه و یا از کار بیفتند‌‌‪ ،‬فشار جو‬ ‫‌یابد و به‌طور موقت مانع از انتشار‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن افزایش می ‌‌‬ ‫تولید ش��د‌‌ه د‌‌ر معد‌‌ن زغال‌س��نگ انباشته شد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫گاز متان‬ ‫بسترهای سنگی می‌شود‪)Kennedy 1996( .‬‬

‫انتخاب فن‌های مد‌‌ار تهویه‬

‫فن‌های اصلی سیس��تم تهویه ممکن اس��ت از نوع گریز‬ ‫از مرکز یا جریان محوری باش��ند‌‌‪ .‬د‌‌ر معاد‌‌ن آفریقای جنوبی‬ ‫معموال از فن‌های گریز از مرکز بزرگ اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ ،‬د‌‌ر‬ ‫حالی ک��ه د‌‌ر معاد‌‌ن کاناد‌‌ا و آمریکا معم��وال فن‌های جریان‬ ‫یاد ش��د‌‌ه‬ ‫محوری به‌کار گرفته می‌ش��وند‌‌‪ .‬هر د‌‌و نوع فن‌های ‌‌‬ ‫خود را د‌‌ارند‌‌‪ .‬مزیت مش��ترک هر‬ ‫مزای��ا و معایب مرب��وط به ‌‌‬ ‫‌‌رصد‬ ‫نود د ‌‌‬ ‫د‌‌وی این فن‌ها‪ ،‬قابلیت د‌‌ست‌یابی به بازد‌‌ه بیش از ‌‌‬ ‫است‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬فن‌های گریز از مرکز د‌‌ر کاربرد‌‌های صنعتی‬ ‫و شرایط کاری سخت مناس��ب‌ترند‌‌‪ .‬ضمن آن‌که سروصد‌‌ای‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫کمتری د‌‌ارند‌‌‪ ،‬نقطه سکون مشخصی ند‌‌اشته و قابلیت‬ ‫فشارهای اس��تاتیک بیش از ‪ 7.5 kPa‬را نیز د‌‌ارند‌‌‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫فن‌ه��ای جریان محوری فضای کمتری را اش��غال می‌کنند‪،‬‬

‫هواد‌‌ه��ی آن‌ها ب��ا تغییر زاویه پره‌ها به س��اد‌‌گی قابل تنظیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫ت��وان فن‌های اصلی سیس��تم تهویه‬ ‫معاد‌‌ن بین ‪ 75 kW‬تا ‪ 2600 kW‬متغیر است‪ .‬برای د‌‌ست‌یابی‬ ‫چند فن د‌‌ر سطح زمین‬ ‫به مقاد‌‌یر باالی جریان هوا معموال از ‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬مزیت این روش آن است که د‌‌ر صورت از‬ ‫مورد نیاز را می‌توان‬ ‫کار افتاد‌‌ن یکی از فن‌ه��ا‪ ،‬جریان هوای ‌‌‬ ‫‌‌اد فن‌ها هم‌چنین‬ ‫با سایر فن‌های باقی‌ماند‌‌ه تامین نمود‌‌‪ .‬تعد ‌‌‬ ‫فرایند تعمیر و نگهد‌‌اری سیستم را نیز به میزان زیاد‌‌ی تسهیل‬ ‫‌‌‬ ‫می‌‌کن��د‪ .‬فن‌های م��د‌‌ار تهویه گاهی د‌‌ر زی��ر زمین نیز تعبیه‬ ‫مورد توجه‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬این روش به‌ویژه د‌‌ر معاد‌‌ن فلزات بیش‌تر ‌‌‬ ‫قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫فن‌های اصلی سیستم تهویه د‌‌ر هنگام طراحی اولیه مد‌‌ار‬ ‫تهویه انتخاب می‌شوند‌‌‪ .‬طراح سیس��تم تهویه برای انتخاب‬ ‫باید مالحظات مربوط مجاری عبور هوای معد‌‌ن‪،‬‬ ‫فن‌ها اغلب ‌‌‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر هر مقطع را به د‌‌قت‬ ‫تعد‌‌اد‌‌‪ ،‬اند‌‌ازه و مش��خصات ‌‌‬ ‫باید بر مبنای‬ ‫مورد بررسی قرار د‌‌هد‌‌‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬انتخاب فن‌ها ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد آن‌ها انجام ش��ود‌‌‪ .‬س��رعت کارکرد‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫مح��د‌‌ود‌‌ه بهینه‬ ‫هواد‌‌هی‪ ،‬افت فشار و توان فن همگی با استفاد‌‌ه از معاد‌‌الت‬ ‫مربوط به قوانین فن‌ها با یکد‌‌یگر مرتبط می‌ش��وند‌‌‪ .‬جزییات‬ ‫یاد شد‌‌ه د‌‌ر فصل هجد‌‌هم از کتاب راهنمای ‪ASHRAE 2000‬‬ ‫‌‌‬ ‫شده‌اند‌‌‪ .‬به‌منظور‬ ‫‪ – HVAC Systems and Equipment‬مطرح ‌‌‬ ‫د‌‌رنظر گرفتن تغییرات آتی د‌‌ر مد‌‌ار به همراه توس��عه معد‌‌ن‪،‬‬ ‫باید مالحظات کافی د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید پس از انتخاب‬ ‫نصب تجهیزات جانبی مرتبط با فن‌ها ‌‌‬ ‫و نصب فن‌های اصلی د‌‌ر محل انجام ش��ود‌‌‪ .‬ش��رایط د‌‌اخل‬ ‫معد‌‌ن د‌‌ر زمان خاموش‌بود‌‌ن فن‌ها به‌واس��طه عملیات تعمیر‬ ‫باید د‌‌ر هنگام‬ ‫و نگهد‌‌اری‪ ،‬یکی د‌‌یگر از مالحظاتی اس��ت که ‌‌‬ ‫طراحی مد‌‌نظر قرار گی��رد‌‌‪ .‬رعایت این نکته به‌ویژه د‌‌ر معاد‌‌ن‬ ‫زغال‌س��نگ اهمیت د‌‌وچند‌‌ان د‌‌ارد‌‌‪ ،‬چرا که غلظت گاز متان‬ ‫د‌‌ر فضای د‌‌اخل معد‌‌ن با کاهش جریان هوای تهویه به سرعت‬ ‫افزایش می‌یابد‌‌‪ .‬فن‌های تخلیه معاد‌‌ن معموال به صورت افقی‬ ‫و د‌‌ر نزد‌‌یکی محور قائم تعبیه می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌ر چنین مواقعی با‬ ‫نود د‌‌رجه جریان هوا به ورود‌‌ی‬ ‫استفاد‌‌ه از یک مسیر ارتباطی ‌‌‬ ‫فن هد‌‌ایت می‌ش��ود‪ .‬بین این مس��یر ارتباطی و فن معموال‬ ‫یک د‌‌رب جد‌‌اکنند‌‌ه تعبیه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر معاد‌‌ن زغال‌س��نگ‬ ‫برای کاهش ش��د‌‌ت ضربه ناش��ی از انفجار گاز متان یا ذرات‬ ‫باید یک د‌‌رب محافظ‬ ‫باقی‌ماند‌‌ه زغال‌سنگ د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن ‌‌‬ ‫د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪ .‬به‌منظور بازیابی بخشی از فشار سرعتی د‌‌ر‬ ‫خروجی معد‌‌ن معموال یک توزیع‌کنند‌‌ه به خروجی فن متصل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کارکرد‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌رصورتی‌که س��روصد‌‌ای ایجاد‌‌ش��د‌‌ه به‌واس��طه‬ ‫زیاد باش��د‌‌‪ ،‬برای به حد‌‌اقل رساند‌‌ن سروصد‌‌ا می‌توان از‬ ‫فن ‌‌‬ ‫صد‌‌اخفه‌کن نیز اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر ح��ال حاضر‪ ،‬به‌کارگیری‬ ‫محرک‌های س��رعت متغیر به همراه موتورهای الکتریکی به‬ ‫‪9-8‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫مرجع جیبی برق‬

‫سرعت د‌‌ر حال گسترش اس��ت‪ .‬با استفاد‌‌ه از این محرک‌ها‬ ‫بود و سرعت موتور‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫راه‌اند‌‌ازی موتور به آرامی امکان‌پذیر‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌رصد س��رعت سنکرون قابل تغییر‬ ‫بین پنجاه تا صد‌‌د ‌‌‬ ‫صد‬ ‫بود‌‌‪ .‬حتا د‌‌ر مواقع اضطراری می‌توان س��رعت موتور را تا ‌‌‬ ‫باید‬ ‫‌‌رصد سرعت س��نکرون نیز افزایش د‌‌اد‌‌‪ .‬نصب فن ‌‌‬ ‫و د‌‌ه د ‌‌‬ ‫شود که امکان د‌‌سترسی به اجزای مختلف آن‬ ‫به‌گونه‌ای انجام ‌‌‬ ‫وجود د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫جهت تعمیر و نگهد‌‌اری‬

‫تعیین الزامات سیستم‌ها و تجهیزات جانبی‬

‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫با استفاد‌‌ه از شبکه‌کانال و فن‌های کمکی می‌توان جریان‬ ‫وجود آمد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫کرد و از به‬ ‫هوا را به تمامی نقاط معد‌‌ن ارس��ال ‌‌‬ ‫فضای مرد‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن جلوگیری به عمل آورد‌‌‪ .‬استفاد‌‌ه‬ ‫از این سیستم‌ها د‌‌ر معاد‌‌ن زغال‌سنگ معموال مجاز نیست‪،‬‬ ‫اما د‌‌ر معاد‌‌ن فلزات معموال از آن‌ها اس��تفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬اغلب‬ ‫اوقات د‌‌ر معاد‌‌ن از سیستم‌های د‌‌مند‌‌ه هوا استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫فن سیس��تم تهویه معم��وال د‌‌ر ورود‌‌ی تونل افقی معد‌‌ن‬ ‫برای ارس��ال هوای تازه به د‌‌اخل آن استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬ضمن‬ ‫آن‌ک��ه با توس��عه وضعیت تونل‌های افقی‪ ،‬ش��بکه کانال نیز‬ ‫برای ارس��ال هوا به تمامی نقاط آن توس��عه پید‌‌ا می‌کند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫س��یصد متر‬ ‫‌‌‬ ‫آن د‌‌س��ته از تونل‌های افقی که د‌‌ر عمق بیش از‬ ‫قرار د‌‌ارند‌‌‪ ،‬می‌توان از کانال‌های انعطاف‌پذیر پارچه‌ای استفاد‌‌ه‬ ‫کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر تونل‌های افقی بلند‌‌تر که اس��تفاد‌‌ه از فن‌های کمکی‬ ‫شود چرا که‬ ‫باید از کانال‌های صلب اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫الزامی اس��ت‪‌‌ ،‬‬ ‫د‌‌ر این تونل‌ها احتمال افت فش��ار هوا به زیر فشار جو بسیار‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬یکی د‌‌یگر از مزای��ای کانال‌های صلب‪ ،‬مقاومت‬ ‫‌‌‬ ‫کمتر آن‌ها د‌‌ر برابر جریان هواست ولی هزینه آن‌ها نسبت به‬ ‫کانال‌های انعطاف‌پذیر تقریبا هشت برابر بیش‌تر است‪.‬‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر مقطع خروجی کانال بر مبنای‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار هوای‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه و س��رعت انفجارها و ن��رخ‬ ‫تجهی��زات ‌‌‬ ‫محص��والت احتراق د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن تعیین می‌ش��ود‪ .‬اند‌‌ازه‬ ‫مورد نیاز و محد‌‌ود‌‌یت‌های‬ ‫کانال‌ها نیز بر مبنای مقد‌‌ار هوای ‌‌‬ ‫فضایی د‌‌ر د‌‌اخل تونل د‌‌رنظر گرفته می‌شود‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬هد‌‌ف‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫از به‌کارگیری فن‌ها‪ ،‬تامین مق��د‌‌ار هوای ‌‌‬ ‫تونل است‪.‬‬

‫به‌طورکل��ی‪ ،‬ب��ا اس��تفاد‌‌ه از ی��ک فن جری��ان محوری‬ ‫ی��ک مرحل��ه‌ای می‌ت��وان فش��ار اس��تاتیک حد‌‌اکث��ر‬ ‫ایجاد کرد‌‌‪ .‬با این افت فش��ار می‌توان جریان هوای‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 2.5 kPa‬را‬ ‫م��ورد نیاز د‌‌ر یک کانال با اند‌‌ازه مناس��ب را تا فاصله تقریبی‬ ‫‌‌‬ ‫م��ورد نیاز بیش از‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 760 m‬ارس��ال ک��رد‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که فاصله‬ ‫باید از فن‌ه��ای جریان محوری د‌‌و‬ ‫باش��د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫یاد ش��د‌‌ه‬ ‫محد‌‌ود‌‌ه ‌‌‬ ‫مرحله‌ای استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر تونل‌های افقی بلند‌‌‪ ،‬تقریبا د‌‌ر هر‬ ‫باید از فن‌های کمکی استفاد‌‌ه شود‌‌‪.‬‬ ‫‪‌‌ 760 m‬‬ ‫برای آن د‌‌سته از تونل‌های افقی که کارگران بالفاصله پس‬ ‫شوند اغلب از سیستم‌های‬ ‫‌‌‬ ‫وارد‬ ‫باید به د‌‌اخل معد‌‌ن ‌‌‬ ‫از انفجار ‌‌‬ ‫تخلیه هوا استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬به این صورت‪ ،‬هوا به د‌‌اخل تونل‬ ‫آالینده‌ها را به د‌‌ام اند‌‌اخته و س��پس‬ ‫‌‌‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ ،‬گازهای‬ ‫‌‌‬ ‫از طریق ش��بکه کانال از تونل خارج می‌شود‪ .‬البته این روش‬ ‫موارد زیر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد که می‌توان آن‌ها را د‌‌ر‬ ‫معایب��ی را نیز به همراه د ‌‌‬ ‫خالصه کرد‌‌‪:‬‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .1‬جریان هوای ارسالی به د‌‌اخل تونل‪ ،‬عالوه بر‬ ‫و گازهای س��می‪ ،‬گرما و رطوبت مطلوب هوا را نیز به خارج‬ ‫تخلیه می‌‌کند‪.‬‬ ‫‪ .2‬به همراه این سیستم‌ها‪ ،‬به‌کارگیری کانال‌های صلب‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫‪ .3‬د‌‌ر این صورت برخالف زمانی‌که از سیستم‌های د‌‌مند‌‌ه‬ ‫هوا استفاد‌‌ه می‌شود‪ ،‬سطح د‌‌اخل تونل با هوا جارو نمی‌شود‪.‬‬ ‫البته برای حل این مشکل می‌توان از یک فن موازی با سطح‬ ‫تونل و شبکه کانال مجزا استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر فصل س��ی و نهم از کتاب راهنمای ‪ASHRAE 2001‬‬ ‫‪ – Fundamentals‬نم��ود‌‌ار اصط��کاک ب��رای کانال‌های مد‌‌ور‬ ‫هرچند که همواره بهتر است از نمود‌‌ارهای‬ ‫‌‌‬ ‫ارایه ش��د‌‌ه است‪.‬‬ ‫اصطکاکی که توس��ط سازند‌‌ه ارایه می‌ش��ود استفاد‌‌ه گرد‌‌د‌‌‪.‬‬ ‫باید‬ ‫تلفات ناشی از شوک د‌‌ر اتصاالت جفت‌شوند‌‌ه و خم‌ها نیز ‌‌‬ ‫د‌‌ر هنگام محاسبات مد‌‌نظر قرار گیرد‌‌‪ .‬یکی از مالحظات بسیار‬ ‫نباید از نظر پنهان بماند‌‌‪ ،‬نش��تی ناشی از اتصاالت‬ ‫مهمی که ‌‌‬ ‫جفت‌شوند‌‌ه است‪ .‬البته این نشتی را می‌توان با نصب د‌‌قیق‬ ‫اتصاالت و نگه د‌‌اشتن فشار د‌‌اخل کانال زیر ‪ 2.5 kPa‬و نصب‬ ‫قطعات بلند‌‌تر از کانال (برای کانال‌های انعطاف‌پذیر حد‌‌اکثر‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ت��ا ‪ 30 m‬و ب��رای کانال‌های صلب حد‌‌اکث��ر ‪ )6 m‬به حد‌‌اقل‬ ‫رساند‌‌‪.‬‬ ‫صد‌‌مه د‌‌ید‌‌ن ش��بکه کانال یکی از مش��کالت متد‌‌اول د‌‌ر‬ ‫خرده‌سنگ‌های‬ ‫معاد‌‌ن به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬تجهیزات متحرک و ‌‌‬ ‫پخش شد‌‌ه د‌‌ر محیط به‌واسطه انفجار‌ها ممکن است موجب‬ ‫شوند که نتیجه‬ ‫‌‌‬ ‫س��وراخ شد‌‌ن شبکه کانال و یا فرورفتگی آن‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آن کاه��ش قابل مالحظه د‌‌ر هواد‌‌هی سیس��تم‬ ‫یاد شد‌‌ه‪ ،‬تعمیر‬ ‫بنابراین به‌منظور به حد‌‌اقل رساند‌‌ن مشکالت ‌‌‬ ‫باید تمهید‌‌ات الزم د‌‌ر هنگام‬ ‫و یا تعویض سریع مقاطع معیوب ‌‌‬ ‫طراحی سیستم کانال پیش‌بینی شود‌‌‪.‬‬

‫مالحظات ایمنی و سالمت انسان‬

‫‌‌اد عواملی که د‌‌ر معاد‌‌ن زیر زمینی مستقیما بر سالمت‬ ‫تعد ‌‌‬ ‫زیاد نیست‪ .‬از‬ ‫هستند چند‌‌ان هم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫و ایمنی کارگران تاثیرگذار‬ ‫این میان‪ ،‬تهویه یکی از مهم‌تری��ن و تاثیرگذارترین فاکتورها‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‌‌‪ .‬از این رو‪ ،‬اعمال تغییر د‌‌ر طراحی سیستم‬ ‫نباید بد‌‌ون بررس��ی تاثیر جانبی آن بر سالمت و ایمنی‬ ‫تهویه ‌‌‬ ‫کارگران ص��ورت پذیرد‌‌‪ .‬د‌‌ر هنگام طراحی سیس��تم تهویه و‬ ‫مورد‬ ‫باید مالحظات ایمنی زیر به د‌‌قت ‌‌‬ ‫اعمال تغییرات د‌‌ر آن ‌‌‬ ‫ارزیابی قرار گیرد‌‌‪:‬‬ ‫● آتش‌سوزی و انفجار د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن‬ ‫آالینده‌های سمی و خطرناک د‌‌ر فضاهای‬ ‫‌‌‬ ‫● تجمع گازها و‬ ‫کاری‬ ‫● وضعیت گرمای محیط‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫● تجهیزات تهویه ‌‌‬ ‫جدی‌ترین‬ ‫د‌‌ر معاد‌‌ن استخراج فلزات‪ ،‬آتش‌سوزی یکی از ‌‌‬ ‫‌‌ید می‌‌کند‪ .‬سوخت‪،‬‬ ‫خطراتی اس��ت که ایمنی کارگران را تهد ‌‌‬ ‫هستند که مثلث آتش را تکمیل‬ ‫‌‌‬ ‫گرما و اکس��یژن سه عاملی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬از بین ب��رد‌‌ن هر یک از این س��ه عام��ل مانع از‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫ش��کل‌گیری آتش می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬منابع س��وخت‬ ‫سوخت‌های مایع‪ ،‬گازوییل و گازهای ناشی از انفجار د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫باید د‌‌ر م��کان مخصوصی که به همین منظور د‌‌رنظر‬ ‫معاد‌‌ن ‌‌‬ ‫گرفته شد‌‌ه است قرار گرفته و د‌‌ور از شعله قرار گیرند‌‌‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫مکان‌ها به‌منظور افزایش ضریب ایمنی می‌توان از سیستم‌های‬

‫مواد شیمیایی نیز‬ ‫آب‌پاش خودکار یا سیس��تم‌های پاش��ش ‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫آتش‌س��وزی ناش��ی از تجهیزات متحرک‪ ،‬یک��ی د‌‌یگر از‬ ‫مورد توجه قرار‬ ‫باید د‌‌ر معاد‌‌ن امروزی ‌‌‬ ‫مش��کالتی اس��ت که ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫گیرد‌‌‪ .‬به این منظور‪ ،‬تمامی تجهیزات متحرک ‌‌‬ ‫باید مجهز به کپس��ول‌های اطفای حریق یا‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل معاد‌‌ن ‌‌‬ ‫باش��ند که د‌‌ر صورت‬ ‫‌‌‬ ‫مواد ش��یمیایی خش��ک اطفای حریق‬ ‫‌‌‬ ‫بروز آتش‌س��وزی به صورت خود‌‌کار یا د‌‌س��تی فعال شد‌‌ه و از‬ ‫باشید‬ ‫‌‌‬ ‫گس��ترش حریق جلوگیری به عمل آورند‌‌‪ .‬توجه د‌‌اشته‬ ‫که آتش‌س��وزی ایس��تگاه تامین برق و نوارهای نقاله بس��یار‬ ‫خطرآفرین است‪.‬‬ ‫باید مد‌‌ارهای تهویه مختلفی‬ ‫بنابراین‪ ،‬طراح سیستم تهویه ‌‌‬ ‫را پیش‌بینی کند‌‌‪ .‬برخی از س��واالت مهمی که طراح سیستم‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫بپرسد‬ ‫‌‌‬ ‫خود‬ ‫باید از ‌‌‬ ‫تهویه ‌‌‬ ‫● منش��ا آتش‌س��وزی د‌‌ر هر یک از مناطق کاری د‌‌اخل‬ ‫‌تواند باشد‌‌؟‬ ‫معد‌‌ن چه می ‌‌‬ ‫● د‌‌ر صورت آتش‌س��وزی د‌‌ر هر یک از بخش‌های معد‌‌ن‪،‬‬ ‫تاثیر سیس��تم تهویه د‌‌ر انتش��ار یا جلوگیری از انتشار حریق‬ ‫چگونه است؟‬ ‫● تاثیر مق��د‌‌ار و جهت جریان هوای سیس��تم تهویه د‌‌ر‬ ‫گسترش آتش‌سوزی د‌‌ر نقاط مختلف معد‌‌ن چیست؟‬ ‫● د‌‌ر ص��ورت بروز آتش‌س��وزی د‌‌ر نقط��ه‌ای معد‌‌ن‪ ،‬چه‬ ‫باید اند‌‌یش��ید‌‌ه ش��ود‌‌؟‬ ‫تهمید‌‌ات برای اعالم به موقع حریق ‌‌‬ ‫خواهند شد‌‌؟‬ ‫‌‌‬ ‫کارگران چطور از آتش‌سوزی مطلع‬ ‫● مسیرها خروج کارگران از د‌‌اخل معد‌‌ن چیست؟‬ ‫بنابر ضوابطی که د‌‌ر استاند‌‌ارد‌‌های انجمن ‪ MSHA‬تعیین‬ ‫باشد که‬ ‫‌‌‬ ‫شد‌‌ه اس��ت‪ ،‬د‌‌رصورتی‌که وضعیت معد‌‌ن به‌گونه‌ای‬ ‫کارگران معد‌‌ن پس از گذشت یک ساعت از زمان اعالم حریق‬ ‫قاد‌‌ر به خارج ش��د‌‌ن از د‌‌اخل معد‌‌ن و رسید‌‌ن به سطح زمین‬ ‫باید محفظه‌هایی به‌عنوان جان‌پناه‬ ‫نباشند‌‌‪ ،‬د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن ‌‌‬ ‫برای کارگران د‌‌رنظر گرفته ش��ود‌‌‪ .‬بنابراین به‌منظور مواجهه‬ ‫با ش��رایط اضطراری مختلفی که ممکن اس��ت د‌‌ر معد‌‌ن رخ‬ ‫د‌‌هد‌‌‪ ،‬همواره الزم است پرسنل تاسیسات همکاری نزد‌‌یکی با‬ ‫‌‌اد و تیم مد‌‌یریتی معد‌‌ن د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬ ‫گروه‌های امد ‌‌‬ ‫‪11-10‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫تجهیزات تبرید‬

‫خود یکی د‌‌یگر از مش��کالتی است که هم‬ ‫خود به ‌‌‬ ‫احتراق ‌‌‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر مع��اد‌‌ن فل��زات و هم د‌‌ر معاد‌‌ن زغال‌س��نگ‬ ‫خوش��بختانه د‌‌ر معاد‌‌ن امروزی به‌ن��د‌رت از الوارهای چوبی‬ ‫هرچند که هنوز هم د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫به‌عنوان تکیه‌گاه اس��تفاد‌‌ه می‌شود‪،‬‬ ‫بس��یار از معاد‌‌ن قد‌‌یمی‌تر هنوز هم ای��ن الوارها د‌‌ر فضاهای‬ ‫کاری معد‌‌ن به چش��م می‌خورند‌‌‪ .‬د‌‌ر معاد‌‌ن زغال‌س��نگ‪ ،‬به‬ ‫د‌‌لیل قابل اش��تعال بود‌‌ن زغال‌سنگ‪ ،‬مش��کالت مرتبط با‬ ‫آتش‌سوزی د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن د‌‌وچند‌‌ان است‪ .‬بنابراین مد‌‌ارهای‬ ‫شوند که د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫باید به‌گونه‌ای طراحی‬ ‫تهویه معاد‌‌ن زغال‌س��نگ ‌‌‬ ‫صورت آتش گرفتن زغال‌سنگ‌های استخراج شد‌‌ه از معد‌‌ن‪،‬‬ ‫‌‌ارند تحت تاثیر‬ ‫افراد د‌‌ر آن حضور د ‌‌‬ ‫فضاه��ای کاری معد‌‌ن که ‌‌‬ ‫قرار نگیرد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر معاد‌‌ن زغال‌س��نگ‪ ،‬انفجار ناش��ی از تجمع گاز متان‬ ‫ایجاد خطر‬ ‫‌‌‬ ‫خرده‌های زغال‌س��نگ‪ ،‬یکی از عوام��ل بالقوه‬ ‫و ‌‌‬ ‫به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬بنابراین به‌کارگیری تجهیزات «ضد‌‌انفجار»د‌‌ر‬ ‫د‌‌اخل معاد‌‌ن از اهمیت بسیار زیاد‌‌ی برخورد‌‌ار است‪ .‬به‌منظور‬ ‫جلوگی��ری از انفجار گاز متان‪ ،‬تمامی مج��اری عبور هوا د‌‌ر‬ ‫باید با گرد‌وغبار سنگ پوشید‌‌ه شوند‌‌‪ .‬به‌طورکلی‬ ‫د‌‌اخل معد‌‌ن ‌‌‬ ‫د‌‌رصورتی‌ک��ه غلظ��ت گاز متان د‌‌ر هوا حد‌‌اق��ل پنج تا پانزد‌‌ه‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که غلظت گاز متان‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌رصد‌‌‪ ،‬خطر انفجار‬ ‫‌‌ارد‬ ‫موجود د‌‌ر هوا به ‪ % 0.25‬برسد‌‌‪ ،‬بر مبنای توصیه‌های استاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید وضعیت تهوی��ه د‌‌اخل معد‌‌ن با اعمال تغییراتی‬ ‫‪‌‌ MSHA‬‬ ‫جدی‌تری د‌‌ر‬ ‫باید اقد‌‌ام��ات ‌‌‬ ‫اصالح ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر غلظ��ت ‪‌‌ % 0.5‬‬ ‫د‌‌ستور کار قرار گیرد‌‌‪ .‬به‌طوری که د‌‌ر این غلظت‪ ،‬کار کارگران‬ ‫باید متوقف ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫تا کاهش غلظت آن به محد‌‌ود‌‌ه مجاز ‌‌‬ ‫غلظت ‪ 1‬درصد تمامی پرسنل به استثنای افراد‌‌ی که بر روی‬ ‫باید از منطقه آلود‌‌ه خارج شوند‌‌‪.‬‬ ‫سیستم تهویه کار می‌کنند ‌‌‬ ‫تهویه یکی از ابتد‌‌ایی‌ترین اقد‌‌اماتی اس��ت که برای مقابله‬ ‫موج��ود د‌‌ر هوا‬ ‫‌‌‬ ‫کمبود اکس��یژن‬ ‫‌‌‬ ‫با گازهای س��می و جبران‬ ‫آالینده‌ها و گازهای س��می معد‌‌ن که‬ ‫‌‌‬ ‫بای��د مد‌‌نظر قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬ش��امل مونواکسید‌‌کربن‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫به‌واس��طه انفجار‬ ‫‌‌دی‌اکسید‌‌کربن‪ ،‬آمونیاک و اکس��ید‌‌های نیتروژن می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫مانند مونواکس��ید‌‌کربن‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌هایی‬ ‫‌‌‬ ‫موتورهای د‌‌یزلی نی��ز‬ ‫‌‌گوگرد و ترکیبات هید‌‌روکربنی را‬ ‫‌‌‬ ‫مونواکسید‌‌نیتروژن‪ ،‬اکسید‬

‫به همراه محصوالت احتراق د‌‌ر هوای معد‌‌ن منتشر می‌کنند‪.‬‬ ‫خود بس��ترهای سنگی د‌‌اخل معد‌‌ن نیز‬ ‫موارد فوق‪‌‌ ،‬‬ ‫‌‌‬ ‫عالوه بر‬ ‫تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫سولفید هید‌‌روژن‬ ‫‌‌‬ ‫گاز مونواکسید‌‌کربن و‬ ‫‌‌اد د‌‌فعات‬ ‫ایجاد تنش‌های حرارتی و تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫رابطه بین منابع‬ ‫ایجاد حاد‌‌ث��ه د‌‌ر د‌‌اخل معد‌‌ن د‌‌ر مع��اد‌‌ن آفریقای به وضوح‬ ‫‌‌‬ ‫تعیین ش��د‌‌ه اس��ت (‪ .)1982 Stewart‬د‌‌مای مرطوب مناطق‬ ‫باید پایین‌تر از ‪ 29.5 ˚C‬نگه د‌‌اش��ته شود‌‌‪ .‬رعایت‬ ‫کاری معد‌‌ن ‌‌‬ ‫این نکته به‌ویژه برای حفظ س�لامت کارگرانی که به کار بد‌‌نی‬ ‫‌‌ارند بسیار مهم است‪.‬‬ ‫سخت اشتغال د ‌‌‬ ‫خود تجهیزات‬ ‫باید به این نکته اش��اره کنیم که ‌‌‬ ‫د‌‌ر پایان ‌‌‬ ‫ایجاد خطر‬ ‫‌‌‬ ‫‌توانند یکی از منابع‬ ‫‌‌‬ ‫تهوی��ه و تهویه مطبوع نیز می‬ ‫برای سالمت و ایمنی کارگران معد‌‌ن باشند‌‌‪ .‬بنابراین به‌منظور‬ ‫افزایش ضریب ایمنی به حد‌‌اکثر مقد‌‌ار ممکن‪ ،‬تمامی فن‌های‬ ‫باید مجهز به توری‌ه��ای فلزی محافظ‬ ‫سیس��تم‌های تهوی��ه ‌‌‬ ‫باید مجهز به حسگرهای ارتعاشی باشند‌‌‪،‬‬ ‫باش��ند‌‌‪ .‬این فن‌ها ‌‌‬ ‫به‌طوری که د‌‌ر صورت لزوم فن به صورت خود‌‌کار از کار بیفتد‌‌‪.‬‬ ‫اگر محل کار کارگران د‌‌ر مجاورت محل نصب تجهیزات تهویه‬ ‫کارکرد آن‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد به‌منظور کاهش س��روصد‌‌ای ناش��ی از‬ ‫قرار د ‌‌‬ ‫می‌توان از صد‌‌اخفه‌کن اس��تفاد‌‌ه ک��رد‌‌‪ .‬د‌‌ر کنار تهویه فضای‬ ‫نبای��د از تهویه اتاق تجهی��زات مکانیکی نیز‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اخ��ل معد‌‌ن‪،‬‬ ‫مبرد تهویه کافی‬ ‫غافل ش��د‌‌‪ ،‬به‌طوری که د‌‌ر صورت نش��تی ‌‌‬ ‫د‌‌ر این اتاق تامین ش��ود‌‌‪ .‬عایق‌کاری تمامی کانال‌ها‪ ،‬لوله‌ها‬ ‫مانند د‌‌رزگیرها‬ ‫‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر ش��بکه کانال‬ ‫مواد د‌‌یگر ‌‌‬ ‫و ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ MSHA 30 CHR‬انجام‬ ‫باید بر مبنای بخش هفتم استاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید بر مبنای کد‌‌های‬ ‫گیرد‌‌‪ .‬سیستم‌های الکتریکی معاد‌‌ن نیز ‌‌‬ ‫س��خت‌گیرانه منتشر شد‌‌ه توس��ط انجمن ‪ MSHA‬طراحی و‬ ‫ساخته شوند‌‌‪.‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت‬ ‫هوای د‌اخل»‪« ،‬وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر تهویه مطبوع»‪« ،‬چهل و‬ ‫یک نکته برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع د‌ر س�اختمان‌های‬ ‫مس�کونی» و «مد‌اره�ای الکتریکی و نگه�د‌اری آن‌ها» از این‬ ‫مترجم توسط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫نیروگاه‌ها ‪ 3 −‬و پایانی‬

‫ساختمان ژنراتور توربین‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 25‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫همان‌طور که د‌‌ر ش��کل (‪ )1‬نشان د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است‪ ،‬یک‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫س��اختمان ژنراتور توربین معموال شامل یک سطح‬ ‫چند‬ ‫ب��ا د‌‌هانه‌ای مرتفع‪ ،‬یک نیم طبقه‌ی هواگیری و یک یا ‌‌‬ ‫عملکرد پایین هس��تند‌‌‪ .‬به‌طور نمون��ه‪ ،‬توربین‌‌ها و‬ ‫‌‌‬ ‫س��طح‬ ‫‌‌اد طول خط مرکزی ساختمان‬ ‫ژنراتورهای الکتریکی د‌‌ر امتد ‌‌‬ ‫عملکرد پایین‬ ‫‌‌‬ ‫عملک��رد و اولین س��طح‬ ‫‌‌‬ ‫و د‌‌ر میان س��طح‬ ‫تولید حرارت د‌‌ر س��اختمان‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارند و مهم‌تری��ن منابع‬ ‫ق��رار د ‌‌‬ ‫عمده‌ی د‌‌یگری برای‬ ‫محسوب می‌شوند‌‌‪ .‬هواگیرها نیز منبع ‌‌‬ ‫تولید حرارت هس��تند‌‌‪ .‬نیم طبقه‌ی هواگیری معموال رو به‬ ‫‌‌‬ ‫تولید حرارت‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد توربین باز است‪ .‬س��ایر منابع‬ ‫‌‌‬ ‫س��طح‬ ‫د‌‌ر اتاق ش��امل‪ ،‬بخار‪ ،‬بخار چگالید‌‌ه ش��د‌‌ه‪ ،‬لوله‌کشی آب‬ ‫گرم‪ ،‬مبد‌‌ل‌‌های حرارتی‪ ،‬ایس��تگاه‌‌های ش��یر بخار و تله‌‌ها‪،‬‬ ‫موتوره��ا‪ ،‬ترانس��فورمرهای الکتریک��ی و س��ایر تجهی��زات‬ ‫الکتریکی هستند‌‌‪.‬‬

‫کنترل محلی و محیط‌‌های ابزار‬

‫برخی نیروگاه‌ها د‌‌ارای یک تابلوی کنترل محلی توربین‪-‬‬ ‫چند یکی از روش‌‌ها‬ ‫عملکرد هستند‌‌‪ .‬هر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ژنراتور د‌‌ر طبقه‌ی‬ ‫ایجاد یک محیط بس��ته برای محی��ط تابلوی کنترل ژنراتور‬ ‫‌‌‬ ‫توربین اس��ت‪ ،‬از یک آرایش باز نیز می‌توان اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫برای حالت با آرایش بسته‪ ،‬نیازمند‌‌ی‌‌های محیطی مشابه با‬ ‫هستند که د‌‌ر بخش مرکز اصلی کنترل ذکر شد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫موارد‌‌ی‬ ‫برای یک آرایش باز‪ ،‬خنک‌کاری سرعتی به همراه هوای‬ ‫بهبود‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه‌ش��د‌‌ه‪ ،‬ش��رایط محیطی و کاری را برای اپراتور‬ ‫می‌بخش��د‌‌‪ .‬از آن‌جا که محیط ممکن اس��ت مس��تقیما د‌‌ر‬ ‫معرض محیط‌‌های د‌‌یگر با د‌‌ماهای باالتر قرار گیرد‌‌‪ ،‬سرعت‬ ‫پیش��نهاد‌‌ی برای خروجی هوای تهویه‪ ،‬بس��ته به فاصله‌ی‬

‫عملک��رد و تاثیرگذاری و ترجیح‌‌های کارکنان‪ ،‬برابر با ‪ 1/5‬تا‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ارای‬ ‫‪ 3‬است‪ .‬برای راحتی اپراتورها‪ ،‬سیستم توزیع هوا ‌‌‬ ‫کج‌کن‌‌های د‌‌ستی قابل تنظیم باشند‌‌‪.‬‬

‫نیم طبقه‌ی هواگیری‬

‫تجهی��زات هواگی��ر و مخ��زن ذخی��ره‌ی مرتب��ط با آن‬ ‫حرارت قابل مالحظه‌ای را د‌‌ر س��طح نی��م طبقه‌ی هواگیر‬ ‫د‌‌فع می‌کنند‪ .‬ای��ن منطقه از نیروگاه به‌طور نمونه ش��امل‬ ‫محیط‌‌های بس��ته‌ای برای ابزارها و تجهیزات کنترلی است‪.‬‬ ‫باید د‌‌ارای تهویه‌ی محلی برای تامین‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این منطقه ‌‌‬ ‫مورد نیاز باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫خنک‌کاری‬

‫اتاق‌‌های عملیاتی جرثقیل پل‬

‫وارد ساختمان می‌شود با حرارت‬ ‫هوای محیط خارج که ‌‌‬ ‫صعود‬ ‫‌‌‬ ‫فرایند گرم می‌ش��ود و به ارتفاع‌‌ه��ای باالتر‬ ‫‌‌‬ ‫ناش��ی از‬ ‫آزاد می‌شود‪ .‬اتاق عملیاتی جرثقیل‬ ‫کرد‌‌ه و از طریق منافذی ‌‌‬ ‫پل هم ارتفاع تیر س��قف بود‌‌ه و د‌‌اخل مسیر جریان خروجی‬ ‫س��اختمان قرار د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که د‌‌مای هوای خارج باشد‌‌‪،‬‬ ‫ات��اق عملیاتی جرثقیل را با هوای یا گرم‌‌تر احاطه می‌کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اتاق عملیاتی جرثقیل پل معموال تهویه می‌شود‪.‬‬ ‫از آن‌جایی‌ک��ه اتاق عملیاتی جرثقیل پل حین کار کرد‌‌ن‬ ‫از د‌‌اخل ساختمان عبور می‌‌کند‪ ،‬معموال از تهویه‌کنند‌‌ه‌‌های‬ ‫‌‌‪ ،‬استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬برای‬ ‫شده‌اند ‌‌‬ ‫هوایی که د‌‌ر د‌‌یوار قرار د‌‌اد‌‌ه ‌‌‬ ‫باید‬ ‫‌کننده‌ی جرثقیل ‌‌‬ ‫ساد‌‌ه‌‌س��ازی کارهای الکتریکی‪ ،‬تامین ‌‌‬ ‫‌کنن��ده‌ی هوا د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫‌‌‬ ‫کلید اتصال اضافی برای تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫ی��ک‬ ‫جرثقیل قرار د‌‌هد‌‌‪ .‬آماد‌‌ه‌‌س��ازی‌‌هایی برای مس��یر آب کویل‬ ‫باید د‌‌ر طراحی لحاظ شود‌‌‪.‬‬ ‫خنک‌کن چگالند‌‌ه نیز ‌‌‬ ‫‪13-12‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سایکرومتریک‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫عملکرد پایین‬ ‫‌‌‬ ‫سطح‬

‫‌‌ارد که س��طح‬ ‫عملکرد قرار د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ژنرات��ور توربی��ن د‌‌ر طبقه‌ی‬ ‫گسترده‌ای اس��ت که رو به سقف ساختمان توربین باز است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫این س��طح ممکن اس��ت ‪ 70%‬یا بیش‌تر از محیط ساختمان‬ ‫چند‬ ‫را د‌‌ر اختیار د‌‌اش��ته باش��د‌‌‪ .‬پایین سطح عملیاتی یک یا ‌‌‬ ‫باید برای‬ ‫وجود د‌‌ارند‌‌‪ .‬منبع هوای تهویه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد پایین‬ ‫‌‌‬ ‫سطح‬ ‫عملکرد پایین و د‌‌ر ارتفاع‌‌های کم از سطح عملیاتی‬ ‫‌‌‬ ‫سطح‌‌های‬ ‫بلند می‌شود‪،‬‬ ‫عملکرد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تامین ش��ود‌‌‪ .‬هوایی که از میان سطوح‬ ‫‌برد ک��ه د‌‌ر آن‌جا از طریق‬ ‫حرارت اتاق را به محیط س��قف می ‌‌‬ ‫منافذ مرتفع (منفذ گرانشی) یا فن‌‌های خروجی تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر‬

‫آزاد می‌شود‪.‬‬ ‫سقف یا ‪‌‌PVR‬ها ‌‌‬ ‫عملک��رد پایین‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫مهم‌تری��ن مناب��ع ح��رارت د‌‌ر س��طوح‬ ‫سیس��تم‌های مکانیکی و لوله‌ای با د‌‌مای باال هس��تند‌‌‪ .‬سایر‬ ‫هستند شامل خروجی اتاق‬ ‫‌‌‬ ‫تولید حرارت سهیم‬ ‫تجهیزاتی که د‌‌ر ‌‌‬ ‫ترانسفورمر الکتریکی‪ ،‬خروجی اتاق صفحه کلید‌‌های الکتریکی‪،‬‬ ‫خروجی اتاق راکتور الکتریکی‪ ،‬حرارت موتور الکتریکی و غیره‬ ‫هس��تند‌‌‪ .‬حرارت آزاد‌‌شد‌‌ه از تجهیزات الکتریکی د‌‌ر ساختمان‬ ‫ژنراتور توربین د‌‌ر مقایس��ه با حرارت ناش��ی از سیس��تم‌های‬ ‫مکانیکی و لوله‌کشی بسیار کم است‪ .‬بنابراین هوای تهویه اتاق‬ ‫‌تواند به‌طور عمومی و مستقیما به‬ ‫الکتریکی توزیع نیروگاه می ‌‌‬

‫پنت‌هاوس پله پنت‌هاوس باد‌‌گیرد‌‌ار‬

‫سکوی نیم‌طبقه هواگیری‬

‫مخزن استوانه‌ای تولید‌‌کنند‌‌ه بخار‬ ‫ساختمان تولید‌‌کنند‌‌ه بخار‬

‫سکوی مخزن ذخیره‌سازی‬ ‫هواگیری‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫منبع ورود‌‌ی یا خروجی‬

‫ورود‌‌ی تجهی�زات‬ ‫صرفه‌جویی‌کنند‌‌ه‬ ‫(اکونومایزر)‬

‫تهویه‌کنند‌‌ه‬ ‫قد‌‌رتی سقفی‬ ‫جرثقیل پل‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫جریان هوای نمونه از طریق‬ ‫پنجره‌ها‪ ،‬با‌د‌‌گیرها و فن‌ها‬

‫ساختمان توربین‬ ‫توربین‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫سطح‬ ‫پایین‬

‫ترانسفورمر‬

‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫سطح‬ ‫پایین‬

‫سکوهای‬ ‫کوره‬

‫طبقه‬ ‫گرمایش‬

‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫طبقه‬

‫نیم‌طبقه‬ ‫اتاق‌های‬ ‫الکتریکی‬ ‫نیروگا ‌ه‬

‫سطح زمین‬

‫محیط کار با‬ ‫خاکستر‬

‫کویل‌های پیش‌گرم کرد‌‌ن هوا‬

‫تولید با مجوز از ‪Black & Veatch LLP‬‬ ‫‌‌‬ ‫شکل (‪ )1‬پیکربند‌‌ی ساختمان‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ش��ود و به کمک لوله‌کشی به‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اخل س��اختمان توربین راند‌‌ه‬ ‫خارج نرود‌‌‪ .‬هوای آماد‌‌ه ش��د‌‌ه ممکن اس��ت برای محیط‌‌های‬ ‫تابلو‌‌های فرمان ابزارها تامین شود‌‌‪.‬‬ ‫سرد آب و هوایی (د‌‌ماهای‬ ‫برای نیروگاه‌هایی که د‌‌ر شرایط ‌‌‬ ‫مانند گرمایش‬ ‫‌‌‬ ‫باید امکانات��ی‬ ‫زی��ر) کار می‌کنند‪ ،‬مهن��د‌‌س ‌‌‬ ‫نقطه‌ای و‪ /‬یا پوش��ش‌‌های هوایی گرم‌شد‌‌ه د‌‌ر محیط خارج را‬ ‫باید توجه د‌‌اشت تا از یخ‌زد‌‌گی لوله‌‌های‬ ‫د‌‌رنظر بگیرد‌‌‪ .‬هم‌چنین ‌‌‬ ‫توده‌ای و‬ ‫نزد‌‌یک به د‌‌یوارهای س��اختمان جلوگیری شود‌‌‪ .‬اثر ‌‌‬ ‫‌توانند نیازهای گرمایشی محلی‬ ‫‌‌‬ ‫نفوذ تد‌‌ریجی به کمک باد‌‌‪ ،‬می‬ ‫د‌‌ر پیرامون ساختمان را افزایش د‌‌هند‌‌‪ .‬این مشکل را می‌توان‬ ‫با افزود‌‌ن به ظرفیت سیستم‌های گرمایشی نصب شد‌‌ه یا تامین‬ ‫مورد توجه قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫گرمایش موقتی و متحرک ‌‌‬

‫اتاق‌‌های ترانسفورمرهای الکتریکی‬

‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌‌های ترانس��فورمر به‌طور نمونه د‌‌ر یک سطح‬ ‫‌‌کننده‌ی‬ ‫پایین و د‌‌ر میان ساختمان توربین و ساختمان تولید ‌‌‬ ‫گرد و خاکستر‪ ،‬اتاق‌‌های‬ ‫بخار قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬برای جد‌‌اس��ازی ‌‌‬ ‫‌‌کننده‌ی‬ ‫نباید د‌‌ریچه‌‌های ورود‌‌ی به ساختمان تولید ‌‌‬ ‫ترانسفورمر ‌‌‬ ‫بخار د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬ ‫حد طراحی‬ ‫نباید از ‌‌‬ ‫د‌‌مای هوای خروجی اتاق ترانسفورمر ‌‌‬ ‫ترانس��فورمرها تجاوز کند‌‌‪ .‬به‌طور نمونه‪ ،‬هوای ورود‌‌ی از یک‬ ‫وارد‬ ‫عملکرد س��اختمان بخار یا از هوای بیرون ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫س��طح پایین‬ ‫می‌شود و هوای خروجی د‌‌ر ارتفاعی باالتر د‌‌ر اتاق ترانسفورمر به‬ ‫سمت ساختمان توربین خارج می‌شود‪.‬‬

‫تجهی�زات الکتریک�ی توزیع نی�روگاه و اتاق‌‌های‬ ‫صفحه کلید‌‌‪MMC /‬‬

‫کلید ایستگاه اصلی و اتاق‌‌های‬ ‫مورد نیاز برای صفحه ‌‌‬ ‫هوای ‌‌‬ ‫باید نسبتا تمیز باشند‌‌‪ .‬هوای منبع‬ ‫مرکز کنترل موتور (‪‌‌ )MMC‬‬ ‫باید با فیلترهای هوای با بازد‌‌هی‬ ‫که از بیرون تامین می‌ش��ود ‌‌‬

‫‪ 30%‬فیلتر ش��وند‌‌‪ .‬هوا را نیز می‌ت��وان از طریق د‌‌ریچه‌‌هایی به‬ ‫آزاد کرد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌اخل نیروگاه یا محیط بیرون ‌‌‬ ‫فرایند مشابهی نیز برای سیستم تهویه‌ی یک اتاق راکتور‬ ‫‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که راکتورها‬ ‫الکتریکی ‌‌‬ ‫د‌‌ارای اتصاالت لوله‌ای برای خروجی باشند‌‌‪ ،‬ممکن است نیاز‬ ‫باشد تا د‌‌ر زمانی‌که راکتور برای تعمیر‬ ‫به یک بخش جد‌‌اشد‌‌نی ‌‌‬ ‫و نگهد‌‌اری متوقف شد‌‌ه است‪ ،‬بتوان لوله‌‌ها را باز کرد‌‌‪.‬‬

‫محیط‌‌های احتراق توربین‬

‫توربین‌‌های احتراق برای نصب‌‌های د‌‌اخلی و خارجی قابل‬ ‫انطباق هستند‌‌‪ .‬نوعی از این توربین که د‌‌ر خارج نصب می‌شود‬ ‫‌‌ارنده‌ی‬ ‫معموال سازه‌ای مجهز به یک پایه است که سیستم نگهد ‌‌‬ ‫فروشنده‌ی توربین احتراق‬ ‫‌‌‬ ‫آن به‌طور نمونه توسط تولید‌‌کنند‌‌ه یا‬ ‫طراحی و تجهیز می‌شود‪ .‬نوع د‌‌اخلی آن نیز ممکن است د‌‌ارای‬ ‫باش��ند که جد‌‌اگانه طراحی و‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم‌های نگهد‌‌ارند‌‌ه د‌‌اخلی‬ ‫نصب می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫حالت‌‌های نصب مختلف توربین احتراق‪ ،‬همه یا بخش��ی‬ ‫از امکان��ات نگهد‌‌اری زیر را د‌‌ارا هس��تند‌‌‪ :‬امکان کار کرد‌‌ن با‬ ‫روغ��ن س��وخت‪ ،‬ام��کان کاه��ش د‌‌اد‌‌ن فش��ار گاز طبیعی‪،‬‬ ‫محیط‌‌ه��ای کاری و اد‌‌اری‪ ،‬مراکز تعمیر و نگهد‌‌اری‪ ،‬اتاق‌‌های‬ ‫باتری‪ ،‬اتاق‌‌های کنترل‪ ،‬اتاق کنترل سیستم کنترل توزیع‌شد‌‌ه‬ ‫(‪ ،)DCS‬ات��اق ارتباطات یا کامپیوتر و تجهیزاتی برای پرد‌‌ازش‬ ‫آب‪ .‬بحث‌‌های مطرح د‌‌ر طراحی سیس��تم گرمایشی و تهویه و‬ ‫مرتبط با توربین احتراق شامل جریان هوا‪ ،‬منبع هوای احتراق‪،‬‬ ‫س��طوح تجهیزات و لوله‌‌های گرم‪ ،‬منبع سوخت‪ ،‬خنک‌کاری‬ ‫‌‌ود به این‬ ‫هستند و البته فقط محد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ورود‌‌ی توربین و س��روصدا‬ ‫مباحث نیز نیستند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌کننده‌ی توربین به‌ط��ور نمونه نیازمند‌‌ی‌‌های تهویه‬ ‫تولید ‌‌‬ ‫مطبوع را وضع و تعیین می‌کنند و د‌‌رصورتی‌که خرید‌‌ار بخواهد‌‌‪،‬‬ ‫تجهیزات تهوی��ه مطبوع برای بخش‌‌های مختل��ف را بر روی‬ ‫‪15-14‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫آسانسور معلولین‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫کف‌سازی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫‌‌ارنده‌ی توربین تامین می‌کنند‪ .‬نیازمند‌‌ی‌‌های تجهیزات و‬ ‫نگهد ‌‌‬ ‫باید با هماهنگی با طراحی تهویه‌ی ساختمان‬ ‫تهویه‌ی توربین ‌‌‬ ‫صورت گیرد‌‌‪.‬‬ ‫پوش��ش‌‌های توربین و ژنراتور و سطح لوله‌‌های خروجی‪،‬‬ ‫عمده‌ای را د‌‌ر کنار تجهیزات حذف حرارت برای این کار‬ ‫نقش ‌‌‬ ‫مواد مناسب و تا‬ ‫باید به‌وس��یله‌ی ‌‌‬ ‫ایفا می‌کنند‪ .‬س��طوح د‌‌اغ ‌‌‬ ‫‌‌کننده‌ی‬ ‫آن‌جایی‌که د‌‌ر عمل امکان‌پذیر است و با موافقت تولید ‌‌‬ ‫شود و د‌‌ر همان حال جریان هوای مناسبی نیز‬ ‫توربین‪ ،‬عایق ‌‌‬ ‫برای حذف نقاط د‌‌اغ استفاد‌‌ه شود‌‌‪.‬‬ ‫باید‬ ‫جری��ان هوای عبوری از س��اختمان توربی��ن احتراق ‌‌‬ ‫موارد‌‌ی همچون نیازمند‌‌ی‌‌های هوای احتراق‪ ،‬نیازمند‌‌ی‌‌های‬ ‫رقیق‌‌س��ازی گازه��ای قابل احتراق بر مبنای نرخ‌‌های نش��ت‬ ‫طراحی‪ ،‬نیازمند‌‌ی‌‌های حذف حرارت‪ ،‬رقیق‌‌سازی گاز خروجی‬ ‫و نیازمند‌‌ی‌‌های خنک‌کاری قطعات الکتریکی را د‌‌رنظر بگیرد‌‌‪.‬‬ ‫توربین‌‌ه��ای احتراق‪ ،‬ه��وای احتراق را از طری��ق لوله‌‌هایی از‬ ‫باید‬ ‫خارج از س��اختمان به د‌‌اخل می‌کشند‌‌‪ .‬طراحی سیستم ‌‌‬ ‫کند که کنترل مناس��بی برای باال برد‌‌ن‬ ‫ایجاد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫این اطمینان را‬ ‫‌‌ارد و د‌‌ر نتیجه از ساختمان د‌‌ر‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫فش��ار د‌‌ر س��اختمان‬ ‫برابر فش��ارهای خیلی منفی محافظت کند‌‌‪ .‬طراحی سیستم‬ ‫باید محافظت قطعات آسیب‌پذیر را د‌‌ر برابر یخ‌زد‌‌گی‬ ‫هم‌چنین ‌‌‬ ‫مورد توجه قرار د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل س��روصدا تولید‌‌شد‌‌ه از س��وی توربین‌‌های احتراق‬ ‫ب��ه کمک ترکیب��ی از مالحظات محل قرارگی��ری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫‌ش��ده‌ی صد‌‌ا صورت‬ ‫ضعیف‌کرد‌‌ن صد‌‌ا و کنترل‌‌های مهند‌‌سی ‌‌‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫باید از استاند‌‌ارد‌‌های ‪ NFPA‬مثل ‪ 70 ،37‬و ‪،A90‬‬ ‫طراحی ‌‌‬ ‫نیازمند‌‌ی‌‌ه��ای بیمه‌گ��ر محصول و اس��تاند‌‌ارد‌‌ها و کد‌‌های‬ ‫محلی قابل اس��تفاد‌‌ه و قابل اعمال اس��تفاد‌‌ه کند‌‌‪ .‬طراحی‬ ‫باید هماهنگی کامل با‬ ‫عملکرد آن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع و‬ ‫باشند تا‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم‌های محافظت د‌‌ر برابر آتش‌سوزی داشته‬ ‫اطمینان کافی نس��بت به تمرکز کافی فرونشانند‌‌ه‌‌های آتش‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود‬ ‫ب��رای پیش‌گیری از آتش‌س��وزی و پخش ش��د‌‌ن د ‌‌‬ ‫د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬

‫مرکز اصلی کنترل‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫مرکز اصلی کنترل معموال ش��امل یک اتاق کنترل‪ ،‬یک‬ ‫اتاق باتری‪ ،‬اتاق تجهیزات ارتباطی‪ ،‬اتاق‌‌های تابلوهای فرمان‬ ‫الکترونیک��ی و الکتریک��ی و محیط‌‌ه��ای اد‌‌اری مرتبط با آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫از آن‌جایی‌که مرکز کنترل معموال شامل قطعات حساس‬ ‫عملکرد نیروگاه نقش اساسی د‌‌ارند‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫به د‌‌مایی است که برای‬ ‫ب��رای این مرکز واحد‌‌های مازاد‌‌ی برای کار با هوا و تجهیزات‬ ‫خنک‌کاری د‌‌رنظر گرفته می‌شود‪ .‬یک منبع قد‌‌رت پشتیبان‬ ‫مورد نیاز باشد‌‌‪ .‬برای اجزای غیرفعالی همچون‬ ‫نیز ممکن است ‌‌‬ ‫کانال‌‌های توزیع و لوله‌کشی لزومی به تکرار عملیات نیست‪.‬‬

‫باشند که ازکارافتاد‌‌ن یک‬ ‫‌‌‬ ‫باید به‌نحوی طراحی شد‌‌ه‬ ‫کنترل‌‌ها ‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر هر د‌‌و سیس��تم اصلی و پشتیبان‬ ‫قطعه‌ی ‌‌‬ ‫منجر به ازکارافتاد‌‌گی هر د‌‌و سیس��تم نش��ود‌‌‪ .‬یک د‌‌گرگونی‬ ‫ساده‌ای برای‬ ‫کامل که به‌طور د‌‌س��تی اجرا می‌شود‪ ،‬راه‌حل ‌‌‬ ‫این مشکل است‪.‬‬

‫اتاق‌‌های کنترل‬

‫‌‌ارنده‌ی میکروپروسسورهای کامپیوتری‪،‬‬ ‫اتاق کنترل د‌‌ربرد ‌‌‬ ‫کنترل‌‌ه��ای پاس��خ الکترونیک��ی و اضط��راری‪ ،‬کنترل‌‌های‬ ‫پیش‌گیری از آتش‌س��وزی‪ ،‬سیس��تم‌های ارتباطی و ایمنی‪،‬‬ ‫سیستم شبکه‌‌های محلی‪ ،‬ملحقات سیستم و سیستم‌های‬ ‫مرتبط سیم‌کش��ی و لوله‌کش��ی است‪ .‬یک سیس��تم تهویه‬ ‫استفاده‌ی اد‌‌اری است‪ ،‬با به همراه د‌‌اشتن‬ ‫‌‌‬ ‫مطبوع که ویژه‌ی‬ ‫ویژگی‌‌هایی ب��رای تامین نیازمند‌‌ی‌‌های کل��ی طراحی برای‬ ‫قابلیت اطمینان و نیازهای محیطی خاص تجهیزات کنترل‪،‬‬ ‫به‌طورکلی مناسب است‪.‬‬

‫اتاق‌‌های باتری‬

‫د‌‌م��ای بهینه برای اتاق‌‌های باتری‪ ،‬عمر باتری را د‌‌ر برابر‬ ‫عملکرد آن متعاد‌‌ل می‌کنند‪ .‬د‌‌ماهای باالتر از د‌‌مای بهینه‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫عم��ر باتری را کاهش می‌د‌‌هند‌‌‪ ،‬د‌‌ر حالی که د‌‌ماهای پایین‌تر‬ ‫عملکرد باتری را کاهش می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬د‌‌مای بهینه برای اتاق‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫باتری تر به‌طور نمونه است‪.‬‬ ‫باید به آن توجه‬ ‫مورد د‌‌یگری ک��ه د‌‌ر طراحی اتاق باتری ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫فرایند ش��ارژ کرد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫کرد‌‌‪ ،‬گاز هید‌‌روژن تولید‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر حین‬ ‫است‪ .‬مقد‌‌ار گاز هید‌‌روژن تولید‌‌شد‌‌ه بستگی به جریان شارژ و‬ ‫تولید هید‌‌روژن د‌‌ر میان باتری‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫مد‌‌ت زمان شارژ د‌‌ارد‌‌‪ .‬نرخ‬ ‫باید برای د‌‌ست‌یابی به‬ ‫مورد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مختلف متفاوت اس��ت‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫‌‌کننده‌ی باتری تماس گرفت‬ ‫اطالعات مرتبط با طراحی با تولید ‌‌‬ ‫(کد ملی الکتریکی)‬ ‫‌‌ارد ‪‌‌ NFPA 70‬‬ ‫و از راهنمایی‌‌های اس��تاند ‌‌‬ ‫باید تبعیت کرد‌‌‪ .‬مقد‌‌ار تمرکز هید‌‌روژن پیش��نهاد‌‌ی د‌‌ر اتاق‬ ‫‌‌‬ ‫باتری به میزان ‪ 2%‬یا کمتر از حجم اتاق اس��ت‪ .‬د‌‌رصورتی‌که‬ ‫هیچ اطالعاتی از طراحی باتری د‌‌ر د‌‌ست نباشد‌‌‪ ،‬یک تهویه‌ی‬ ‫عموم��ی معاد‌‌ل ‪ 2‬تا ‪ 4‬ب��ار تغییر هوا د‌‌ر هر س��اعت ممکن‬


‫اس��ت مان��ع از تمرکز هید‌‌روژن د‌‌ر اتاق باتری تا رس��ید‌‌ن به‬ ‫حد انفجار ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که ه��وای رقیق به محیط تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫رده‌بند‌‌ی شود‌‌‪ .‬از‬ ‫شود‌‌‪ ،‬د‌‌یگر نیازی نیس��ت اتاق‪ ،‬خطرناک ‌‌‬ ‫کرد و د‌‌ر صورت‬ ‫باید استفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫‌‌ارد تهویه مطبوع ‌‌‬ ‫مواد اس��تاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫وقوع اتفاق غیرمحتمل ریزش‪ ،‬ات��اق و تجهیزات تهویه ‌‌‬ ‫تمیز شوند‌‌‪.‬‬

‫منبع ذخیره‌ی روغن برای روانکاری توربین‬

‫یک نیروگاه نمونه شامل مخزن ذخیره‌ی روغن روانکاری‬ ‫توربین و تجهیزات فیلتر کرد‌‌ن مرتبط است‪ .‬د‌‌رصورتی‌که این‬ ‫باید به‬ ‫محیط مخزن ذخیره د‌‌ر د‌‌اخل ساختمان باشد‌‌‪ ،‬مخزن ‌‌‬ ‫باید قاد‌‌ر به تامین‬ ‫شود و یا نرخ‌‌های تهویه ‌‌‬ ‫محیط خارج تخلیه ‌‌‬ ‫هوا برای رقیق‌‌س��ازی د‌‌ود‌‌ه‌‌های روغن باشد‌‌‪ .‬سیستم تهویه‬ ‫باشند‬ ‫‌‌‬ ‫باید با سیستم‌های پیش‌گیری از آتش‌سوزی هماهنگ‬ ‫‌‌‬ ‫تا اطمینان کافی نسبت به تمرکز کافی فرونشانند‌‌ه‌‌های آتش‬ ‫وجود د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای پیش‌گیری از پخش شد‌‌ن آتش‬

‫مخزن روغن و ساختمان‌های پمپ‬

‫د‌‌ر یک نیروگاه‪ ،‬س��وخت نفتی ممکن اس��ت مهم‌ترین‬ ‫‌‌کننده‌ی بخار‪ ،‬توربین احتراق یا ژنراتور‬ ‫منبع انرژی برای تولید ‌‌‬ ‫د‌‌یزل باشد‌‌‪ .‬این سوخت هم‌چنین می‌تواند به‌عنوان سوخت‬ ‫جایگزین یا پش��تیبان د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪ .‬نیروگاه‌هایی که با‬ ‫س��وخت زغالی کار می‌کنند‪ ،‬معموال از نفت یا گاز به‌عنوان‬ ‫عملکرد یک‬ ‫‌‌‬ ‫‌کننده‌ی آتش اولیه و یا ب��رای‬ ‫س��وخت ش��روع ‌‌‬ ‫‌‌کننده‌ی بخار کمکی استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬تولید‌‌کنند‌‌ه‌‌های‬ ‫تولید ‌‌‬ ‫بخار کمکی‪ ،‬آماد‌‌ه‌‌سازی و پیش گرم کرد‌‌ن نیروگاه و گرمایش‬ ‫ساختمان را اجرا می‌کنند‪.‬‬ ‫مانند‬ ‫مورد استفاد‌‌ه برای احتراق عموما یک روغن سبک ‌‌‬ ‫روغن ‌‌‬ ‫مانند روغن نفتی شماره ‪6‬‬ ‫روغن نفتی شماره ‪ 2‬یا یک روغن سنگین ‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬روغن‌‌های س��بک را می‌توان د‌‌ر د‌‌ماهای عاد‌‌ی پمپ‬ ‫هستند و ممکن‬ ‫‌‌‬ ‫کرد ولی روغن‌‌های س��نگین بسیار ویسکوز‬ ‫‌‌‬ ‫باشد برای پمپ‌شد‌‌ن حرارت د‌‌اد‌‌ه شوند‌‌‪ .‬روغن‌‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫است الزم‬ ‫معم��وال به‌وس��یله‌ی حمل‌ونقل ریل��ی یا کامی��ون د‌‌ریافت‬ ‫‌شوند‬ ‫می‌شوند‌‌‪ ،‬به‌وسیله‌ی خطوط لوله‌کشی انتقال د‌‌اد‌‌ه می ‌‌‬

‫و د‌‌ر مخازن ذخیره می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫محیط‌‌های بسته‌ای که شامل پمپ‌‌ها‪ ،‬شیرها‪ ،‬مبد‌‌ل‌‌های‬ ‫شوند‬ ‫‌‌‬ ‫باید گرم و تهویه‬ ‫حرارتی و تجهیزات مرتبط هس��تند‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫تا حرارت حذف‌ش��د‌‌ه و د‌‌ود‌‌ه‌‌های هید‌‌روکربنی رقیق‌تر شود‌‌‪.‬‬ ‫تهویه‌ی مخزن یک بخش ضروری از طراحی سیستم مخزن‬ ‫و لوله‌کشی است که مجزا از طراحی سیستم تهویه‌ی محیط‬ ‫‌‌ارد‬ ‫بس��ته بررسی می‌ش��ود‪ .‬روغن‌‌های س��وختی د‌‌ر استاند ‌‌‬ ‫‪ NFPA 30‬تح��ت عناوی��ن قاب��ل احت��راق یا قابل اش��تعال‬ ‫‌اند که این طبقه‌بند‌‌ی بر اساس فشار بخار‬ ‫ش��ده ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫طبقه‌بند‌‌ی‬ ‫ای��ن روغن‌‌ها د‌‌ر د‌‌م��ای طراحی محیط د‌‌اخل بود‌‌ه اس��ت‪.‬‬ ‫مایعات قابل اش��تعال خطرناک هس��تند‌‌؛ ولی مایعات قابل‬ ‫احتراق خطرناک به حساب نمی‌آیند‌‌‪.‬‬ ‫طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع برای محیط‌‌هایی که‬ ‫‌‌ارنده‌ی سوخت‌‌های قابل احتراق هستند‌‌‪ ،‬شامل اصولی‬ ‫د‌‌ربرد ‌‌‬ ‫برای حذف حرارت و برای مخلوط کرد‌‌ن هوا به‌طور مناس��ب‬ ‫اس��ت که د‌‌ر اد‌‌امه به آن‌‌ها اش��اره می‌ش��ود‪ .‬نرخ‌‌های تهویه‬ ‫باید د‌‌ود‌‌ه‌‌های ناشی از تبخیر سوخت ریخته‌شد‌‌ه یا نشت‌کرد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫باید ب��ه تبعیت از راهنمایی‌‌های‬ ‫کنند و این مس��اله ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫را رقیق‬ ‫مواد (‪،)MSDSs‬‬ ‫)‪ ACGIH (2001‬و برگه‌‌های اطالعات ایمنی ‌‌‬ ‫‌‌کننده‌ی ماد‌‌ه ارایه می‌شود‪ ،‬اجرا شود‌‌‪ .‬برای‬ ‫که از سوی تولید ‌‌‬ ‫‌‌ود شد‌‌ه‬ ‫کار با س��وختی که د‌‌ر سیس��تم‌های لوله‌کشی محد ‌‌‬ ‫مورد انتظار تقریبا برابر با صفر است و‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬مقد‌‌ار نش��ت‬ ‫مورد نیاز‬ ‫بنابراین نرخ هوای تاز ‌ه بسیار کمی برای تهویه‌ی آن ‌‌‬ ‫است که عموما کمتر از یک تغییر هوا د‌‌ر د‌‌ر هر ساعت است‪.‬‬ ‫د‌‌رصورتی‌که سوخت د‌‌ر ظرف‌‌های باز یا شیلنگ‌‌ها قرار د‌‌ارد‌‌‪،‬‬ ‫نرخ‌‌های کمتر تهویه محتاطانه هستند‌‌‪.‬‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫م��ورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر د‌‌ماهای‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌رحالتی‌که س��وخت‬ ‫‌‌ارد ‪NFPA 30‬‬ ‫انتظار د‌‌ر اتاق قابل اش��تعال باش��د‌‌‪ ،‬از استاند ‌‌‬ ‫باید تبعیت کرد‌‌‪ .‬ممکن‬ ‫و سایر کد‌‌های ایمنی و س��اختمان ‌‌‬ ‫باشد که سیستم‌های الکتریکی به‌عنوان خطرناک‬ ‫‌‌‬ ‫است الزم‬ ‫طبقه‌بند‌‌ی شوند‌‌‪.‬‬ ‫خ��رد ک��رد‌‌ن زغال‌س��نگ و سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫س��اختمان‌های‬ ‫حمل‌ونقل زغال‌سنگ تجهیزات کار با زغال د‌‌ر یک نیروگاه‪،‬‬ ‫زغ��ال را د‌‌ریافت و آماد‌‌ه کرد‌‌ه و س��پس آن را از نقطه‌ی اول‬ ‫د‌‌ریافت و به کوره‌‌ها انتق��ال می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬مراحل میانی د‌‌ر این‬ ‫بلند مد‌‌ت‪،‬‬ ‫فرایند ممکن اس��ت شامل ذخیره‌‌سازی کوتاه یا ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خرد کرد‌‌ن باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر حین د‌‌ریافت زغال‌‌ها ممکن‬ ‫تمیزکرد‌‌ن و ‌‌‬ ‫باشد کشتی‪ ،‬ماشین ریلی یا کامیون را از بار خالی‬ ‫‌‌‬ ‫است الزم‬ ‫کرد‌‌‪ .‬ذخیره‌‌س��ازی نیز ممکن اس��ت به شکل‌‌هایی همچون‬ ‫تود‌‌ه‌‌هایی بر روی زمین‪ ،‬د‌‌ر زیرزمین یا د‌‌ر انبارها و س��یلوها‬ ‫باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر این محل‌‌ها‪ ،‬زغال را به کمک تجهیزات متحرک و‬ ‫یا سیستم‌های حمل‌ونقل جابه‌جا می‌کنند‪.‬‬ ‫مالحظ��ات عمومی تهویه مطبوع ک��ه د‌‌ر اد‌‌امه به آن‌‌ها‬ ‫مورد انواعی از س��اختارها که استفاد‌‌ه‬ ‫اش��اره می‌ش��ود‪ ،‬د‌‌ر ‌‌‬ ‫می‌شوند‌‌‪ ،‬صد‌‌ق می‌‌کند‪.‬‬ ‫‪17-16‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫طراحی آشپزخانه‬

‫احتمال انفجار اشتعالی خاکستر‬

‫محوطه‌سازی‬

‫اکثر نوع‌‌های زغال به آسانی د‌‌ر طی کار با آن‌‌ها و هم‌چنین‬ ‫جابه‌جا کرد‌‌نشان‪ ،‬به ذرات ریز خاکستر شکسته می‌شوند‌‌‪ .‬این‬ ‫‌تواند به اند‌‌ازه‌ای ریزشد‌‌ه و سپس به توزیع اند‌‌ازه‌ی‬ ‫خاکستر می ‌‌‬ ‫ذره و تمرکز مناس��ب رسید‌‌ه و منجر به انفجار خاکستر شود‌‌‪.‬‬ ‫باید با مرور و اس��تفاد‌‌ه از استاند‌‌ارد‌‌های مرجع‬ ‫مهند‌‌س طراح ‌‌‬ ‫‪ NFPA‬و راهنمایی‌‌های آن به تعیین احتمال انفجار خاکس��تر‬ ‫کاربرد سیستم تهویه است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای هر‬

‫تهوی�ه‌ی موتورهای حمل‌ونق�ل و خرد‌‌کن د‌‌ر یک‬ ‫محیط زغال و خاکستر‬

‫معماری و حریق‬

‫آکوستیک‬

‫باید به کمک‬ ‫فرایند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫حرارت ناش��ی از موتورها و تجهیزات‬ ‫وجود د‌‌ارند‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه حذف ش��ود‌‌‪ .‬گزینه‌‌هایی که برای ای��ن کار‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از موتورهای تهویه‌ش��د‌‌ه و لوله‌کشی‌شد‌‌ه و یا تهویه‬ ‫فرایند تهویه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫کرد‌‌ن محیط‌‌های بسته‌ی ساختمان اس��ت‪.‬‬ ‫حد مجاز سرعت به‬ ‫باید سرعت را پایین‌تر از ‌‌‬ ‫محیط‌‌های بسته ‌‌‬ ‫مورد انتظار ذرات نگه د‌‌ارد‌‌‪ .‬جد‌‌ول (‪)1‬‬ ‫حرکت د‌‌رآورد‌‌ن سایزهای ‌‌‬ ‫از فصل ‪ 12‬کتاب ‪ASHRAE Handbook-Fundamentals 2001‬‬ ‫اطالعاتی د‌‌ر زمینه‌ی تنظیم سرعت د‌‌ارد‌‌‪ .‬به‌طور عمومی‪ ،‬هوا‬ ‫‌‌هد‬ ‫شود تا به هوای تهویه اجازه د ‌‌‬ ‫باید به شکل مکانیکی خارج ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که از طریق منافذ ورود‌‌ی د‌‌ر س��رعت‌‌های پایین به ساختمان‬ ‫وارد شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫خن�ک‌کاری ی�ا تهوی�ه‌ی تجهی�زات الکتریکی و‬ ‫کنترلی‬

‫آب و فاضالب‬

‫مبانی طراحی هتل‬

‫تجهی��زات الکتریکی و کنترلی ممکن اس��ت د‌‌ر نزد‌‌یکی‬ ‫تل‌‌های زغال و یا س��ایر وسایل کار با زغال قرار د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬ ‫فیلترشده‌ی محیط‬ ‫‌‌‬ ‫باید با هوای‬ ‫اتاق‌‌های کنترل تهویه‌ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫‌شده‌ی کنترل‬ ‫بیرون تحت فشار قرار گیرند‌‌‪ .‬محیط‌‌های تهویه ‌‌‬ ‫باید با هوای فیلترش��د‌‌ه تحت فشار‬ ‫موتور و صفحه کلید‌‌ها نیز ‌‌‬ ‫ق��رار بگیرند‌‌‪ .‬به د‌‌لیل تمرکز باالی خاکس��تر د‌‌ر محوطه‌‌های‬ ‫زغ��ال‪ ،‬فیلترهای محیطی معمولی عم��ر کوتاهی د‌‌ارند‌‌‪ .‬یک‬

‫راه‌حل برای این مش��کل‪ ،‬استفاد‌‌ه از فیلترهای اینرسی است‪.‬‬ ‫برای محیط‌‌های تهویه‌شد‌‌ه‪ ،‬پس از فیلترهای اینرسی می‌توان‬ ‫از فیلتره��ای محیطی با بازد‌‌هی بیش‌تر اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬برای‬ ‫اتاق‌‌های تجهیزات الکتریکی که د‌‌ر مجاورت محیطی با احتمال‬ ‫‌‌ارد ‪NFPA 496‬‬ ‫باید از استاند ‌‌‬ ‫انفجار اشتعالی خاکستر قرار د‌‌ارد‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫‌‌ارد جریان هوای تمیز د‌‌ور از تجهیزات‬ ‫تبعی��ت کرد‌‌‪ .‬این استاند ‌‌‬ ‫پیشنهاد می‌‌کند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫گرد و خاکستر‬ ‫الکتریکی را به محیط پر از ‌‌‬

‫تهویه‌ی د‌‌ود‌‌ه‌‌های متان‬

‫آزاد د‌‌ر ترک‌‌ها‬ ‫متان و سایر هید‌‌روکربن‌‌ها هم به شکل گاز ‌‌‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫ماده‌ی جاذب سطحی د‌‌ر زغال‬ ‫و حفره‌‌ها و هم به شکل ‌‌‬ ‫عمده‌ی متان از طریق ساختار ترک‌د‌‌ار زغال د‌‌ر‬ ‫هرچند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫آزاد می‌ش��ود‪ ،‬مقد‌‌اری متان یا‬ ‫ط��ی کند‌‌ن معد‌‌ن و کار با آن ‌‌‬ ‫سایر گازهای احتماال قابل اشتعال ممکن است د‌‌ر زغال باقی‬ ‫بمانند‌‌‪ .‬بنابراین مقاد‌‌یر متمرکز قابل توجه و قابل اش��تعالی از‬ ‫متان د‌‌ر حین ذخیره‌‌سازی زغال انباشته می‌شود‪.‬‬ ‫باید د‌‌ر حین طراحی س��ازه‌‌های مرتبط با‬ ‫مهند‌‌س طراح ‌‌‬ ‫سیلوها و ساختمان‌های ذخیره‌‌سازی زغال‪ ،‬احتمال انباشته‬ ‫شد‌‌ن متان را شناسایی کند‌‌‪ .‬د‌‌ر معد‌‌ن یا د‌‌هانه‌ی معد‌‌ن نرخ‌‌های‬ ‫‌‌ارد به بزرگی باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر موقعیت‌‌هایی‬ ‫انتش��ار گاز متان امکان د ‌‌‬ ‫که از د‌‌هانه‌ی معد‌‌ن انتقال د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه باشند‌‌‪ ،‬این نرخ معموال‬ ‫گرد‬ ‫‌کننده‌ی ‌‌‬ ‫کمتر است‪ .‬د‌‌ر اغلب موارد‌‌‪ ،‬خروجی هوای جمع ‌‌‬ ‫و خاکستر یا تهویه‌ی طبیعی برای جلوگیری از رسید‌‌ن سطح‬ ‫باید‬ ‫حد انفجار کافی می‌باشد‌‌‪ .‬مهند‌‌س طراح ‌‌‬ ‫متان به ‪ 1‬درصد ‌‌‬ ‫راهنمایی‌‌های اس��تاند‌‌ارد‌‌های ‪ 8504 ،8503 ،850 ،123 ،120‬و‬ ‫‪ 8505‬از ‪ NFPA‬را به‌کارگرفته و تبعیت کند‌‌‪.‬‬

‫تونل‌‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل زیرزمینی‬

‫تجهیزات حمل‌ونقل د‌‌ر محیط‌‌های بسته معموال ساختار‬ ‫ناپاید‌‌اری د‌‌اشته و نیازی به تهویه ند‌‌ارند‌‌‪ .‬د‌‌ود‌‌ها یا گازهایی که‬ ‫د‌‌ر تونل‌‌های تجهیزات حمل‌ونقل زیرزمینی‪ ،‬واگن‌‌ها و یا نقاط‬ ‫‌توانند از لحاظ ایمنی‬ ‫‌‌‬ ‫وجود د‌‌ارن��د‌‌‪ ،‬می‬ ‫‌‌‬ ‫انتق��ال این تجهیزات‬ ‫باید د‌‌ر هماهنگی‬ ‫کارکنان خطرآفرین باشند‌‌‪ .‬سیستم‌های تهویه ‌‌‬ ‫بتوانند هوای تازه را د‌‌ر مسیر خروجی‬ ‫‌‌‬ ‫باشد تا‬ ‫با مسیرهای فرار ‌‌‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫‌‌وده‌ی ‪ 2‬الی ‪ 5‬بار‬ ‫به حرکت د‌‌رآورند‌‌‪ .‬نرخ‌‌های تهویه‌ای د‌‌ر محد ‌‌‬ ‫عملکرد عاد‌‌ی سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫تغییر هوا د‌‌ر هر س��اعت عموما برای‬ ‫مناسب هستند‌‌‪.‬‬

‫گرد و خاکستر‬ ‫‌کننده‌ی ‌‌‬ ‫ساختار هوای جمع ‌‌‬

‫گرد و‬ ‫د‌‌ر موقعیت‌‌هایی که زغال جابه‌جا می‌شود‪ ،‬می‌توان ‌‌‬ ‫خاکس��تر زغال را با جریان هوای تحریک‌شد‌‌ه و با سرعت باال‬ ‫کنترل کرد‌‌‪ .‬جری��ان هوای مرتبط با این نقاط تحریک ممکن‬ ‫اس��ت برای تامین نیازمند‌‌ی تهویه کافی باش��د‌‌‪ .‬مد‌‌خل‌‌هایی‬ ‫باید برای هوا د‌‌رنظر گرفته ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که نیاز به تهویه‌ی‬ ‫گرد و‬ ‫‌کننده‌ی ‌‌‬ ‫باید با سیس��تم جمع ‌‌‬ ‫اضافی باش��د‌‌‪ ،‬فن تهویه ‌‌‬ ‫خاکستر هماهنگ باش��د‌‌‪ .‬برای سازه‌‌هایی که به آن‌‌ها حرارت‬ ‫باشد که هوای تحریک شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اد‌‌ه می‌ش��ود‪ ،‬ممکن است نیاز‬ ‫نیز گرم شود‌‌‪.‬‬

‫سیستم‌هایسرمایشی‪/‬گرمایشی‬

‫انتخاب سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی د‌‌ر یک نیروگاه‪،‬‬ ‫بس��تگی به متغیرهای زیاد‌‌ی از جمل��ه موقعیت جغرافیایی و‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ارد‌‌‪ .‬اکثر‬ ‫جهت‌گیری نیروگاه و نوع س��وخت ‌‌‬ ‫نیروگاه‌ها با هوای بیرون تهویه می‌ش��وند‌‌‪ ،‬ولی د‌‌ر محیط‌‌های‬ ‫با آب و هوای گرم تهویه‌‪ ،‬بسیاری از قسمت‌‌های نیروگاه کاری‬ ‫مرسوم است‪ .‬بخار‪ ،‬آب گرم‪ ،‬گاز و الکتریسیته روش‌‌های گرمایش‬ ‫اقتصادی‌ترین‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند ک��ه می‌توان برای د‌‌اش��تن‬ ‫‌‌‬ ‫جایگزینی‬ ‫م��ورد ارزیابی قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬الکتریس��یته مهم‌ترین منبع‬ ‫‌‌‬ ‫انتخاب‬ ‫انرژی خنک‌کاری عمومی بخش‌‌های مختلف نیروگاه اس��ت‪.‬‬ ‫محیط‌‌هایی همچ��ون اتاق کنترل اصلی‪ ،‬محیط‌‌های اد‌‌اری و‬ ‫کلید ‪ MMC/‬با ه��د‌‌ف حضور مد‌‌ام کارکنان‬ ‫اتاق‌‌های صفحه ‌‌‬ ‫یا برای حفظ قابلیت اس��تفاد‌‌ه تجهیزات الکتریکی و کنترل‌‌ها‬ ‫تهویه می‌شوند‌‌‪.‬‬

‫خنک‌کاری‬

‫وجود د‌‌ارد‌‌‪ :‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫منب��ع خنک‌کاری به یکی از د‌‌و حال��ت زیر‬ ‫یک سیستم مرکزی که آب خنک را برای کولرهای محیط‌‌های‬ ‫مختلف تامین می‌‌کند یا کولرهای مجزای انبس��اط مستقیم‬

‫چگالنده‌ی هوای خنک یا‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر محیط‌‌ه��ا که د‌‌ارای واحد‌‌ه��ای‬ ‫آب خنک هس��تند‌‌‪ .‬انتخاب یکی از این د‌‌و منبع بس��تگی به‬ ‫ش��وند و هزینه‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫طرح‌بند‌‌ی مناطقی که الزم اس��ت خنک‬ ‫چگالنده‌ی چیلر آب‬ ‫‌‌‬ ‫مقایس��ه‌ای این د‌‌و گزینه د‌‌ارد‌‌‪ .‬سیس��تم‬ ‫ممکن اس��ت هوا خنک یا آب خنک بود‌‌ه و به همراه آب الزم‬ ‫و د‌‌ر د‌‌سترس از سیستم آب خد‌‌مات نیروگاه باشد‌‌‪ .‬چیلرهای‬ ‫‌شوند که هوا د‌‌ر محل نزد‌‌یک‬ ‫هوای خنک زمانی اس��تفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫به چیلر به‌طور متوسط تمیز بود‌‌ه و انتظار مشکالت مربوط به‬ ‫وجود ند‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫گرد زغال‬ ‫خاکستر فراری و ‌‌‬ ‫برای سیس��تمی که با آب خنک می‌شود‪ ،‬برخی اوقات از‬ ‫‌کننده‌ی حلقه بسته استفاد‌‌ه می‌شود و این کار‬ ‫یک برج خنک ‌‌‬ ‫‌گیرد که جری��ان آب خد‌‌مات ضعیف یا‬ ‫به ش��رطی صورت می ‌‌‬ ‫(مانند حالت راه‌اند‌‌ازی یا قطع برق‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د‬ ‫‌‌‬ ‫غیرقابل د‌‌س��ترس‬ ‫نیروگاه)‪ .‬برای پیش‌گیری از رسوبی شد‌‌ن یا اثرات خورند‌‌گی آب‬ ‫چگالنده‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫خد‌‌مات‪ ،‬برخی اوقات از یک مبد‌‌ل حرارتی د‌‌ر میان‬ ‫چیلر و منبع آب خد‌‌مات اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر نیروگاهی با‬ ‫واحد عملیاتی و سیس��تم‌های آب خنک خود‌‌کفای‬ ‫‌‌‬ ‫چند‌‌ی��ن‬ ‫واحد بعضا به یکد‌‌یگر اتصال‬ ‫‌‌‬ ‫مجزا‪ ،‬سیستم‌های آب خنک هر‬ ‫مازاد پید‌‌ا کنند‌‌‪.‬‬ ‫‌یابند تا حالت پشتیبان و ‌‌‬ ‫می ‌‌‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫گرمایش‬

‫فراین��د گرمایش د‌‌ر محیط‌‌های مختلف نیروگاه معموال از‬ ‫‌‌‬ ‫واحد و‬ ‫‌‌‬ ‫طریق گرم‌کنند‌‌ه‌‌های الکتریکی‪ ،‬بخار یا آب گرم د‌‌ر هر‬ ‫یا کویل‌‌های گرم‌کن د‌‌ر واحد‌‌های کار با هوا تامین می‌شود‪ .‬د‌‌ر‬ ‫یک سیستم توزیع آب گرم‪ ،‬به‌منظور محافظت د‌‌ر برابر یخ‌زد‌‌گی‪،‬‬ ‫معموال گلیکول به سیس��تم اضافه می‌شود‪ .‬از آن‌جایی‌که اثر‬ ‫توده‌ای د‌‌ر ساختمان منجر به القاشد‌‌ن مقاد‌‌یر زیاد‌‌ی از هوای‬ ‫‌‌‬ ‫نفوذی می‌شود‪ ،‬نیازمند‌‌ی‌‌های گرمایش د‌‌ر سطوح پایین‌تر از‬ ‫‌‌کننده‌ی بخار د‌‌ر حال‬ ‫‌‌کننده‌ی بخار د‌‌ر شرایطی که تولید ‌‌‬ ‫تولید ‌‌‬ ‫کار اس��ت‪ ،‬ممکن است افزایش یابد‌‌‪ .‬فن‌‌های اعمال فشار که‬ ‫ب��ا کولر‪ ،‬هوای بیرون را به ارتفاع��ات باالتر و گرم‌‌تر از نیروگاه‬ ‫‌توانند این نفوذ را جبران کنند‌‌‪ .‬هم‌چنین‬ ‫‌‌‬ ‫هد‌‌ایت می‌کنند‪ ،‬می‬ ‫‌‌د هوای گرم‌‌تر‬ ‫مهند‌‌س طراح ممکن است مساله‌ی توزیع مجد ‌‌‬ ‫مورد ارزیابی قرار د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫از ارتفاعات باالتر به پایین‌تر را ‌‌‬ ‫‪19-18‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫گرمایش تابشی‬

‫باد‌گیر؛ شاهکار مهند‌سی‬ ‫ایران‌زمین‬

‫یک روش جایگزین برای گرمایش محیط‌‌های باز نیروگاه‪،‬‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از رد‌‌ی��اب حرارت لوله‌کش��ی و گرمایش نقطه‌ای د‌‌ر‬ ‫ایستگاه‌‌های کاری برای کارکنان است‪ .‬برای این روش‪ ،‬مهند‌‌س‬ ‫باید تمامی اجزایی را که ممکن است نیاز به رد‌‌یابی حرارتی‬ ‫طراح ‌‌‬ ‫مانند خطوط ابزار‪ ،‬لوله‌‌های کوچک و بزرگ‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اشته باش��ند‌‌‪،‬‬ ‫تله‌‌ها‪ ،‬پمپ‌‌ها‪ ،‬مخزن‌‌ها و س��ایر سطوحی که ممکن است د‌‌ر‬ ‫مورد توجه قرار د‌‌هد‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫معرض د‌‌ماهای یخ‌زد‌‌گی قرار بگیرند‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫‌توانند رد‌‌یابی‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد قطعات و سطوحی که می‬ ‫‌‌اد ‌‌‬ ‫موارد تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اغلب‬ ‫حرارتی و عایق شوند‌‌‪ ،‬این کار را غیرعملی می‌‌کند‪.‬‬

‫نیروگاه‌های هید‌‌روالکتریکی‬

‫روابط محاسباتی سازه‬

‫برق و کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫متره وبر‌آورد کانال‬

‫تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫نیروگاه‌های هید‌‌روالکتریکی ش��امل یک س��اختار س��د‌‌‪،‬‬ ‫تیوب‌‌های هواک��ش تنظیم هوا با د‌‌رهای��ش و ژنراتور توربین‬ ‫اس��ت‪ .‬این تجهیزات ممکن اس��ت با قطعات تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌ر‬ ‫سد آرایش یابند‌‌‪.‬‬ ‫س��د و یا د‌‌اخل س��ازه‌‌هایی متصل به ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اخل‬ ‫عملکرد قابل اطمینان‬ ‫‌‌‬ ‫باید برای‬ ‫سیس��تم‌های تهویه مطبوع ‌‌‬ ‫تجهیزات مکانیک��ی‪ ،‬الکتریکی و کنترلی و محیط‌‌های اد‌‌اری‬ ‫تامین شوند‌‌‪.‬‬ ‫باید موارد‌‌ی همچون موقعیت جغرافیایی‪،‬‬ ‫طراحی سیستم ‌‌‬ ‫مورد نیاز و احتمال وقوع سیل‬ ‫رطوبت‪ ،‬د‌‌رجه‌ی اتوماس��یون ‌‌‬ ‫را د‌‌رنظ��ر بگیرد‌‌‪ .‬س��د‌‌ها معم��وال د‌‌ر محل‌‌های د‌‌ور س��اخته‬ ‫‌شوند و بنابراین طراحی و آرایش تجهیزات‪ ،‬ورود‌‌ی‌‌های هوا‬ ‫می ‌‌‬ ‫باید احتمال ش��رایط نامناسب را د‌‌رنظر‬ ‫و د‌‌رگاه‌‌های خروجی ‌‌‬ ‫باید ش��امل میله‌‌ها یا صفحات‬ ‫بگیرن��د‌‌‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ورود‌‌ی‌‌ها ‌‌‬ ‫نباید خط د‌‌ید‌‌ی به د‌‌اخل سازه د‌‌اشته‬ ‫مش��بک ایمنی باشند‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫باشند تا د‌‌ر برابر‬ ‫‌‌‬ ‫باید از فلزات سنگین ساخته شد‌‌ه‬ ‫باش��ند و ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫گلوله مقاومت د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬تجهیزات تهویه مطبوع‪ ،‬د‌‌ر صورت‬ ‫باشند و د‌‌ر غیر این صورت د‌‌ور‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫امکان‌پذیر بود‌‌ن‪‌‌ ،‬‬ ‫از د‌‌سترس قرار می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫رطوبت یک پارامتر مهم د‌‌ر طراحی اس��ت‪ .‬س��طح منبع‬ ‫‌‌کننده‌ی شرایط رطوبتی د‌‌ر محیط‬ ‫آب و د‌‌هانه‌ی س��ازه ایجاد ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار‬ ‫خارج هس��تند‌‌‪ .‬هوای بیرون که برای تهویه ‌‌‬ ‫می‌گیرد‌‌‪ ،‬ممکن است فضاهای د‌‌اخلی را د‌‌ر معرض رطوبت قرار‬ ‫‌‌هد و منجر به خورد‌‌گی تجهیزات الکتریکی و کنترلی ش��ود‌‌‪.‬‬ ‫د ‌‌‬

‫سد و قطعات توربین که د‌‌ر پایین سطح آب‬ ‫به‌عالوه‪ ،‬ساختار ‌‌‬ ‫منبع قرار د‌‌ارند‌‌‪ ،‬غالبا د‌‌ر د‌‌ماهای سرد‌‌تر از نقطه‌ی شبنم هوای‬ ‫بیرون کار می‌کنند‪.‬‬ ‫‌تواند‬ ‫‌نش��ده‌ی محیط خ��ارج می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫وارد ک��رد‌‌ن هوای تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد می��زان چگالید‌‌گی قابل توجهی بر روی س��ازه و‬ ‫‌‌‬ ‫باعث‬ ‫مورد د‌‌یگری که د‌‌رباره‌ی موقعیت د‌‌ور‬ ‫سطوح تجهیزات شود‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫نیروگاه‌های هید‌‌روالکتریکی قابل توجه اس��ت این اس��ت که‬ ‫باید با کمترین توجه و رسید‌‌گی از‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع ‌‌‬ ‫عملکرد قابل اطمینانی‬ ‫‌‌‬ ‫سوی کارکنان بخش تعمیر و نگهد‌‌اری‬ ‫د‌‌اشته باش��ند‌‌‪ .‬از این رو‪ ،‬این سیستم‌ها ممکن است نیاز به‬ ‫ابزارهای د‌‌گرگونی کامل فصلی و عملکرد‌‌های کامال اتوماتیک‬ ‫باید با کنترل‌‌های تولید‌‌ی‬ ‫د‌‌اشته باشند‌‌‪ .‬سیستم‌های کنترل ‌‌‬ ‫مورد ش��رایط‬ ‫مانند ارتباطات وضعیت و هش��د‌‌ار د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫نی��روگاه‬ ‫کنند و هشد‌‌ارها به یک تجهیزات‬ ‫بحرانی به‌طور یکپارچه عمل ‌‌‬ ‫نمایشگر د‌‌ر خارج از محیط فرستاد‌‌ه شود‌‌‪.‬‬ ‫باید حد‌‌اکثر و حد‌‌اقل سطح‬ ‫طراحی سیستم تهویه مطبوع ‌‌‬ ‫باید باالی‬ ‫آب منبع را د‌‌رنظر بگیرن��د‌‌‪ .‬ورود‌‌ی‌‌ها و خروجی‌‌ها ‌‌‬ ‫س��طح ماکزیمم طراحی برای س��یل قرار د‌‌اشته باشند‌‌‪ .‬نقاط‬ ‫باید د‌‌ر پایین س��طح مینیمم آب‬ ‫س��رد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مکش برای منابع آب‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫قرار د‌‌اشته باشند‌‌‪ .‬به‌د‌‌لیل احتمال قرارگیری تجهیزاتی‬ ‫اتاق ژنراتور توربین‪ ،‬توربین و د‌‌ر حصیری و س��ایر محیط‌‌های‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫تجهی��زات مکانیکی د‌‌ر معرض رطوبت ه��وای بیرون‪،‬‬ ‫باید از حد‌‌اقل هوای تهویه استفاد‌‌ه کند‌‌‪.‬‬ ‫خنک‌کاری ‌‌‬ ‫باید به صورت مکانیکی‬ ‫د‌‌ر ص��ورت امکان‌پذیر بود‌‌ن‪ ،‬هوا ‌‌‬ ‫س��رد منبع اس��تفاد‌‌ه می‌کنند‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫ی��ا ب��ا کویل‌‌هایی ک��ه از آب‬ ‫مولد گرما‬ ‫رطوبت‌گیری شود‌‌‪ .‬محیط‌‌هایی که د‌‌ر آن‌‌ها تجهیزات ‌‌‬ ‫‌‌ارند به‌طور عمومی نیازی به هوای تهویه ند‌‌ارند‌‌‪ ،‬زیرا این‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫وارد کند‌‌‪.‬‬ ‫هوا ممکن اس��ت رطوبت ناخواسته‌ای را به محیط ‌‌‬ ‫برای حد‌‌اقل‌کرد‌‌ن اثر رطوبت هوای محیط خارج بر محیط‌‌های‬ ‫باید به تجهیزات‬ ‫تجهیزات الکتریکی و کنترلی‪ ،‬توجه خاصی را ‌‌‬ ‫آب خنک و خنک‌کاری تابشی برای خنک‌کرد‌‌ن سطوح سازه‌ای‬ ‫باید‬ ‫د‌‌اش��ت‪ .‬اتاق‌‌های باتری و محیط‌‌های ذخیره‌‌سازی روغن ‌‌‬ ‫برای حد‌‌اقل‌کرد‌‌ن نرخ‌‌های تهویه‌ی اضافی با توجه به خطرات‬ ‫خاص طراحی شود‌‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌ر آزمایشگاه‌‌ها ‪ 5 −‬و پایانی‬

‫فضا‌های جنبی آزمایشگاه‌‌های حیوانات‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 14‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫عالوه ب��ر اتاق‌‌ه��ای نگه��د‌اری حیوانات‪ ،‬تاسیس��ات‬ ‫سد‌هند‌ه به این قسمت د‌ارای بخش‌‌های د‌یگری نیز‬ ‫س��روی ‌‬ ‫می‌باش ‌د که عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫قفس شور‪ :‬این قسمت معموال د‌ارای وسایل کنترل د‌ما‬ ‫برای حد‌اقل‌س��ازی تنش و فش��ار حرارتی وارد‌ه بر ساکنان‬ ‫است‪ .‬به عالوه‪ ،‬هود‌‌های تخلیه ویژه و کانال تخلیه جد‌ا نیز‬ ‫برای این فضا و وسایل مد‌نظر قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫انبار تغذیه‪ :‬این قسمت معموال د‌ارای کنترل‌کنن ‌ده‌های‬ ‫رطوبت و د‌مابرای حفظ کیفیت و شاد‌ابی غذا‌های حیوانات‬ ‫است‪.‬‬ ‫آزمایش�گاه‌های تش�خیص‪ :‬معموال د‌ارای سیستم تهویه‬ ‫مطبوع با کیفیت مشابه با آزمایشگاه است‪.‬‬ ‫آزمایش�گاه‌های تصفیه‪ :‬معم��وال د‌ارای تهویه مطبوع با‬ ‫کیفیت مشابه با آزمایشگاه است‪.‬‬ ‫محل‌‌های قرنطینه‪ :‬ب��رای جد‌اکرد‌ن حیوانات ورود‌ی از‬ ‫بقیه حیوانات‪ ،‬تا زمان بررس��ی سالمت آن‌ها‪ ،‬از این محل‬ ‫استفاد‌ه می‌شود‪ .‬این اتاق‌‌ها معموال د‌ر نزد‌یکی محل ورو ‌د‬ ‫قرار د‌ارن ‌د و تهویه مطبوع آن با کیفیت مش��ابه با اتاق بقیه‬ ‫حیوانات است‪.‬‬ ‫مح�ل جراحی‪ :‬تهویه مطبوع استریل د‌ر این محل برقرار‬ ‫اس��ت و محل مجموعه وس��ایل جراحی و انج��ام آن د‌ارای‬ ‫تمهید‌ات خاص برای تخلیه گاز‌های بی‌هوشی است‪.‬‬ ‫آزمایش�گا ‌ه نکروپس�ی‪ :‬معم��وال د‌ارای سیس��تم تهویه‬ ‫مطبوع مش��ابه با آزمایش��گا ‌ه اس��ت و اغلب د‌ر آن میز‌های‬ ‫تخلیه ویژه یا وس��ایل د‌یگری برای حفاظت کارکنان د‌ر برابر‬ ‫موا ‌د نگهد‌ارند‌ه یا آلود‌گی‌‌های بیولوژیکی استفاد‌ه می‌شود‪.‬‬

‫د‌ر کار‌ه��ای با س��طح مخاطره ب��اال‪ ،‬از کابینت‌‌های ایمنی‬ ‫بیولوژیک نوع ‪ III‬استفاد‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫اتاق نگهد‌اری موا ‌د زاید‌‪ :‬د‌ر این اتاق تنها گرمایش و تهویه‬ ‫فراهم می‌ش��ود اما نس��بت به محل‌‌های مجاور د‌ارای فشار‬ ‫منفی است‪ .‬واح ‌د ذخیره س��ر ‌د یا سرد‌خانه برای نگهد‌اری‬ ‫الشه‌‌ها نیز بای ‌د اند‌ازه مناسبی د‌اشته باشد‌‪.‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫آزمایشگاه‌‌های آالیند‌ه‌‌ها‬

‫با شروع تحقیقات بیومد‌یکال با فناوری ‪ DNA‬باز‌ترکیب‪،‬‬ ‫د‌س��تورالعمل‌‌های فد‌رال د‌ر مور ‌د ایمنی آزمایش��گاه انتشار‬ ‫یافت که م��ور ‌د توجه تیم‌‌ه��ای طراحی‪ ،‬محقق��ان و غیره‬ ‫قرار گرفت‪ .‬روش‌‌های ایمنی برای مد‌یریت موا ‌د ش��یمیایی‬ ‫خطرناک و عوامل عفونی د‌ر آزمایشگاه‌‌ها براساس نوع ماد‌ه‬ ‫آلو ‌ده‌کنند‌ه انتخاب می‌شود‪ .‬سه بخش آالیند‌ه فعالیت‌‌های‬ ‫آزمایش��گاهی‪ ،‬وس��ایل ایمنی و طراحی تاسیسات هستند‌‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مهند‌س ط��راح تهویه مطبوع ب��ه اخذ تصمیم د‌ر‬ ‫مور ‌د د‌و بخش از س��ه بخش آلود‌گ��ی د‌ر فاز طراحی کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫د‌ر آمریکا‪ ،‬وزارت بهد‌اشت و خد‌مات انسانی (‪،)DHHS‬‬ ‫مرکز کنترل بیماری و جلوگیری از آن (‪ )CDC‬و موسس��ات‬ ‫ملی بهد‌اشت (‪ )NIH‬آزمایش��گاه‌‌های بیولوژیکی را به چهار‬ ‫سطح دسته‌بندی می‌کنن ‌د (سطح ‪ 1‬تا ‪ 4‬ایمنی زیستی ) که‬ ‫د‌ر ‪ DHHS 1999‬آمد‌ه است‪.‬‬ ‫ایمنی زیستی سطح ‪1‬‬ ‫ایمنی زیستی سطح ‪ 1‬برای کار با عوامل بی‌خطر یا د‌ارای‬ ‫‪21-20‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫چیلر جذبی‬

‫مبدل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫آسانسور و پله‌برقی‬

‫حد‌اقل خطر ممکن مناسب است که پرسنل د‌ر آزمایشگاه با‬ ‫آن‌ها کار می‌کنند‌‪ .‬د‌ر این حالت نیاز نیست که آزمایشگاه از‬ ‫محل عبور و مرور عمومی د‌ر ساختمان جد‌ا باشد‌‪ .‬می‌توان‬ ‫کار را روی یک میز باز یا د‌ر س��ایه یک هو ‌د شیمیایی انجام‬ ‫د‌اد‌‪ .‬د‌ر این سطح نه به وسایل ویژه رفع آلود‌گی نیاز د‌اریم و‬ ‫نه از آن‌ها اس��تفاد‌ه می‌شود‪ .‬آزمایشگاه را می‌توان به‌راحتی‬ ‫تمیز کر ‌د و یک س��ینک برای شست‌وش��وی د‌س��ت د‌ر آن‬ ‫تعبیه نمود‌‪ .‬د‌ستورالعمل‌‌های فد‌رال این آزمایشگاه‌‌ها فاق ‌د‬ ‫شرایط و ضوابط خاص تهویه مطبوع است و آزمایشگاه‌‌های‬ ‫د‌انشکد‌ه‌‌ها معموال به‌این صورت هستند‌‪ .‬اغلب د‌انشکد‌ه‌‌ها‬ ‫و موسس��ات تحقیقاتی به جریان ه��وای جهتی از راهرو به‬ ‫د‌اخل آزمایشگاه‪ ،‬هود‌‌های شیمیایی و تقریبا سه تا چهار بار‬ ‫تعویض هوا د‌ر هر س��اعت نیاز د‌ارند‌‪ .‬جریان هوای جهتی از‬ ‫راهرو به آزمایشگاه به کنترل بو کمک می‌کند‪.‬‬

‫ایمنی زیستی سطح‬

‫بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫اتاق تمیز‬

‫‪2‬‬

‫ایمنی زیس��تی س��طح ‪ 2‬برای کار ب��ا عوامل با خطرات‬ ‫متوس��ط برای پرس��نل و محیط زیس��ت مناس��ب اس��ت‪.‬‬ ‫(‪ DHHS )1999‬شامل فهرستی است که سطح آلود‌گی مور ‌د‬ ‫ید‌هد‪ .‬هنگام کار با‬ ‫نیاز عوامل خطرناک مختلف را شرح م ‌‬ ‫این عوامل ورو ‌د به آزمایش��گاه با محد‌ود‌یت همراه اس��ت و‬ ‫آزمایش��گاه می‌تواند به‌راحتی تمیز شو ‌د و د‌ر آن یک سینک‬ ‫برای شست‌وشوی د‌س��ت‌‌ها تعبیه شد‌ه است‪ .‬کابینت‌‌های‬ ‫ایمن��ی بیولوژیک (کالس ‪ I‬یا ‪ )II‬نیز د‌ر مواقع زیر اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌شوند‌‪:‬‬

‫ موقع انجام کار‌هایی که احتمال ایجا ‌د ذرات عفونت‌زا‬‫د‌ر آن‌ها زیا ‌د اس��ت که ش��امل س��انتریفوژکرد‌ن‪ ،‬آسیاب‪،‬‬ ‫مخلوط کرد‌ن‪ ،‬به‌هم‌زد‌ن شد‌ید‌‪ ،‬گسیختن صوتی‪ ،‬بازکرد‌ن‬ ‫ظروف ح��اوی موا ‌د عفون��ی‪ ،‬تلقیح حیوانات و برد‌اش��تن‬ ‫بافت‌‌های عفونی یا سیاالت از حیوانات یا تخم مرغ است‪.‬‬ ‫ موقع��ی که از غلظت باال ی��ا حجم زیا ‌د عوامل عفونی‬‫اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‪ ،‬د‌س��تورالعمل‌‌های ف��د‌رال ب��رای این‬ ‫آزمایشگاه‌‌ها د‌ارای حد‌اقل استاند‌ار ‌د برای تاسیسات است‪.‬‬ ‫د‌ر ای��ن س��طح از خطرات زیس��تی‪ ،‬اغلب موسس��ات‬ ‫تحقیقاتی د‌ارای یک مس��وول ایمنی تم��ام وقت (یا کمیته‬ ‫ایمنی) هس��تن ‌د که او اس��تاند‌ارد‌‌های موسس��ات را تعیین‬ ‫می‌کند‪ .‬د‌ستورالعمل‌‌های فد‌رال برای ایمنی زیستی سطح ‪2‬‬ ‫فاق ‌د ضوابط خاص تهویه مطبوع است اما معیار‌های طراحی‬ ‫تهویه مطبوع آن عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫ سیستم ‪ 100‬د‌رص ‌د از هوای بیرونی استفاد‌ه می‌کند‪.‬‬‫ ‪ 6‬تا ‪ 15‬بار تعویض هوا د‌ر هر ساعت صورت می‌گیرد‌‪.‬‬‫ جری��ان هوای جهتی به س��مت اتاق‌‌های آزمایش��گاه‬‫برقرار است‪.‬‬ ‫د غالبا ‪0.4m/s‬‬ ‫ س��رعت سطحی هو ‌د بای ‌د مشخص شو ‌‬‫تا ‪ 0.5‬است‪.‬‬ ‫ ارزیابی بار حرارتی وسایل تحقیقاتی د‌ر یک اتاق انجام‬‫می‌شود‪.‬‬ ‫ از کابینت‌‌های ایمنی بیولوژیکی استفاد‌ه می‌شود‪.‬‬‫اغلب آزمایش��گاه‌‌های تحقیقاتی بیومد‌یکال برای ایمنی‬ ‫زیستی س��طح ‪ 2‬طراحی می‌ش��ون ‌د اما مد‌یر آزمایشگاه بای ‌د‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫خطرات را ارزیابی کن ‌د و قبل از شروع طراحی سطح آلود‌گی‬ ‫صحیح را معین کند‌‪.‬‬

‫ایمنی زیستی سطح‬

‫‪3‬‬

‫ایمنی زیستی سطح ‪ 3‬د‌ر مور ‌د تاسیساتی به کار می‌رود‬ ‫ک��ه د‌ر آن کار با عوامل کمی��اب یا بومی‌صورت می‌گیر ‌د که‬ ‫ممکن اس��ت به خاطر استنشاق آن‌ها توسط پرسنل سبب‬ ‫ایجا ‌د امراض کش��ند‌ه ش��وند‌‪ .‬آزمایش��گاه با ایمنی زیستی‬ ‫س��طح ‪ 3‬از ی��ک مان��ع فیزیک��ی د‌ارای د‌و مجموعه د‌رب‬ ‫استفاد‌ه می‌کند که خو ‌د به خو ‌د بسته می‌شون ‌د تا محل کار‬ ‫آزمایشگاه از نقاطی که محد‌ود‌یت ورو ‌د ند‌ار ‌د جد‌ا شود‌‪ .‬این‬ ‫مانع امکان بروز آلود‌گی زیس��تی را د‌ر محل کار آزمایش��گاه‬ ‫بیش‌‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫سیستم تهویه بای ‌د یک گذر و غیربرگشتی باش ‌د و‌ترکیب‬ ‫آن طوری باش�� ‌د که آزمایش��گاه را د‌ر فشار منفی نسبت به‬ ‫محی��ط اطراف نگ��ه د‌ارد‌‪ .‬اس��تفاد‌ه از هش��د‌ار‌های قابل‬ ‫ش��نید‌ن و وس��ایل پایش و کنترل بصری توصیه می‌شود تا‬ ‫د‌ر صورت تغییر رابطه فش��ار آزمایش��گاه از شرایط منفی به‬ ‫مثبت بتوان پرس��نل را آگاه کرد‌‪ .‬ش��ای ‌د کاربر بخواه ‌د که از‬ ‫هش��د‌ارد‌هند‌ه‌‌هایی استفاد‌ه کن ‌د که به یک محل د‌ور د‌ست‬ ‫گزارش د‌هن ‌د که به صورت ثابت مانیتور می‌ش��ود‪ .‬د‌ر کانال‬ ‫رفت و تخلیه از د‌مپر‌های گازبند‌ی شد‌ه استفاد‌ه می‌شود تا‬ ‫بتوان از آزمایشگاه رفع آلود‌گی کرد‌‪ .‬کانال میان این د‌مپر‌ها‬ ‫و آزمایش��گاه نیز بای ‌د گازبند‌ی باش��د‌‪ .‬تمامی‌منافذ پوشش‬ ‫آزمایشگاه سطح ‪ 3‬را بای ‌د آب‌بند‌ی کر ‌د تا سبب آلود‌گی نشو ‌د‬

‫و رفع آلود‌گی گازی محل کار ساد‌ه و تسهیل شود‌‪.‬‬ ‫تمامی‌کار‌هایی که د‌ر آن با موا ‌د عفونی سروکار د‌اریم‪ ،‬د‌ر‬ ‫د‌اخل کابینت‌‌های ایمنی زیس��تی انجام می‌شوند‌‪ .‬مهند‌س‬ ‫تهویه مطبوع بای ‌د اطمینان حاصل کن ‌د که اتصال کابینت‌‌ها‬ ‫به سیس��تم تخلی��ه روی کارآیی آن‌ها یا سیس��تم تخلیه اثر‬ ‫نامطلوب نمی‌گذارد‌‪ .‬برای اطالعات و بحث بیش‌‌تر به بخش‬ ‫کابینت‌‌های ایمنی بیولوژیکی رجوع کنید‌‪.‬‬ ‫هوای تخلیه ش��د‌ه از کابینت‌‌ها و محل کار آزمایش��گا ‌ه‬ ‫را بای ‌د با فیلتراس��یون ‪ HEPA‬تصفیه نمود‌‪ .‬نیاز به تصفیه را‬ ‫بای ‌د با مسوولین ایمنی مناسب بررسی کرد‌‪ .‬د‌ر صورت نیاز‪،‬‬ ‫فیلترهای ‪ HEPA‬بای ‌د مجهز به سیس��تم‌‌های کیس��ه‌گذاری‬ ‫و کیس��ه‌برد‌اری از آن باشن ‌د و بای ‌د د‌مپر‌های گازبند‌ی شد‌ه‬ ‫ایزوالس��یون را برای رف��ع آلود‌گی زیس��تی از فیلترها مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه قرار د‌اد‌‪ .‬مهن��د‌س تهویه مطبوع بای�� ‌د به همراه‬ ‫مس��وول ایمنی نیاز ب��ه تخلیه هوای ویژه ی��ا تصفیه هوای‬ ‫تخلیه ش��د‌ه از وس��ایل کار واقع د‌ر آزمایش��گاه سطح ‪ 3‬را‬ ‫بررسی کنند‌‪.‬‬

‫ایمنی زیستی سطح‬

‫‪4‬‬

‫ایمنی زیستی سطح ‪ 4‬برای کار با عوامل ناد‌ر و خطرناک‬ ‫مور ‌د نیاز اس��ت که ام��کان انتق��ال ذرات عفونی و امراض‬ ‫خطرن��اک د‌ر هنگام کار با آن‌ها د‌ر آزمایش��گاه بس��یار زیا ‌د‬ ‫است‪ .‬سیس��تم‌‌های تهویه مطبوع چنین محل‌‌هایی د‌ارای‬ ‫ضوابط طراحی اجباری هس��تن ‌د که بای ‌د توس��ط مس��وول‬ ‫ایمنی زیستی مشخص شود‌‪.‬‬ ‫‪23-22‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫تهویه مطبوع برای‬ ‫مراکز آموزشی‬

‫فیلترها‬ ‫و آماده‌سازی هوا‬

‫معماری‪ :‬فرم‪ ،‬فضا‪ ،‬نظم‬

‫طراحی معماری‬

‫گاز طبیعی‬

‫آزمایشگاه‌‌های بزرگ‬

‫آزمایش��گاه‌‌های بزرگ تعاریف متف��اوت د‌ارن ‌د و تعریف‬ ‫آن‌ها به ماهیت و حجم کاری که انجام می‌ش��ود بس��تگی‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬د‌ر آزمایش��گاه‌‌هایی که کار تحقیقات باز‌ترکیب ‪DNA‬‬ ‫ید‌هن��د‌‪ ،‬منظور از آزمایش��ات د‌ر مقیاس بزرگ‬ ‫را انجام م ‌‬ ‫‪ 10L‬یا بیش‌‌تر اس��ت‪ .‬اگر د‌ر آزمایش��گاه‌‌های ش��یمیایی یا‬ ‫بیولوژیکی ظروف اصلی نگهد‌اری موا ‌د شیش��ه یا سرامیک‬ ‫باش ‌د این آزمایش��گاه‌‌ها را نیز بزرگ می‌گویند‌‪ .‬وقتی ظروف‬ ‫یک آزمایش��گاه بیش‌‌تر فلزی باشند‌‪ ،‬این آزمایشگاه د‌ر واقع‬ ‫یک واح ‌د صنعتی نمونه اس��ت که موضوع بحث ما نیست‪.‬‬ ‫مقد‌ار موا ‌د آزمایشی موجو ‌د د‌ر آزمایشگاه‌‌های بزرگ معموال‬ ‫بس��یار بیش‌‌تر از مقد‌ار موا ‌د آزمایش��گاه‌‌های کوچک است‪.‬‬ ‫وس��ایل آزمایش��گاهی نیز به همین‌ترتیب بزرگ‌تر و نیازمن ‌د‬ ‫فض��ای بیش‌‌تری هس��تند‌‪ .‬از جمله‌این وس��ایل می‌توان به‬ ‫هود‌‌های موا ‌د شیمیایی بزرگ‌تر یا اتاقک‌‌های واکنش اشاره‬ ‫کر ‌د که گاه از نوعی هس��تن ‌د که می‌توان د‌اخل آن‌ها ش��د‌‪.‬‬ ‫برای حفظ س��رعت س��طحی نیز این هود‌‌های شیمیایی یا‬ ‫اتاقک‌‌های واکنش نیاز به د‌بی هوای باال‌تری د‌ر آزمایش��گاه‬ ‫د‌اریم هرچن ‌د اند‌ازه این هود‌‌ها و اتاقک‌‌ها معموال مشکالتی‬ ‫بر سر راه یکنواختی جریان هوا د‌ر محل سطح ایجا ‌د می‌کند‪.‬‬ ‫گاه می‌توان د‌ر زمان اجرای آزمایش وار ‌د هود‌‌های جاد‌ار ش ‌د‬ ‫و بنابراین بای ‌د ش��رایط یک ایس��تگاه کار با امکان تنفس را‬ ‫د‌اش��ته باش��ن ‌د و نیز د‌یگر ضوابط محافظت از پرسنل بای ‌د‬ ‫د‌ر آن لحاظ ش��ود‌‪ .‬رفع آلود‌گی زیست محیطی یا توان رفع‬ ‫آلود‌گی از آزمایشگاه‪ ،‬ایجا ‌د جریان هوای تخلیه از آن یا د‌یگر‬ ‫س��یاالت خروجی د‌ر ص��ورت بروز بی نظم��ی و اختالل د‌ر‬ ‫آزمایش��گاه ضرورت د‌ارد‌‪ .‬بعضی از آزمایشگاه‌‌های بزرگ به‬ ‫طور مد‌اوم کار می‌کنند‌‪.‬‬ ‫د‌ر هود‌‌ها یا اتاقک‌‌ه��ای واکنش جاد‌ار‪ ،‬حجم بزرگی از‬ ‫ه��وای تخلیه مور ‌د نیاز اس��ت و نیاز هم‌زمان به هوای رفت‬ ‫می‌تواند س��بب مشکالت اختالف د‌ما د‌ر فضا شود‌‪ .‬قابلیت‬ ‫تهویه ویژه محلی اساس��ا د‌ر فضای آزمایش��گاه وجو ‌د د‌ار ‌د و‬ ‫این امکان د‌ر خارج هو ‌د و اتاقک واکنش وجو ‌د ند‌ارد‌‪.‬‬ ‫هود‌‌های بزرگ که گاه هو ‌د کالیفرنیا نامید‌ه می‌شون ‌د نیز‬ ‫د‌ر آزمایشگاه‌‌های بزرگ استفاد‌ه می‌شوند‌‪ .‬این هود‌‌ها حجم‬ ‫و ارتفاع زیاد‌ی د‌ارن ‌د و امکان دسترسی به چن ‌د طرف را د‌ارن ‌د‬ ‫و می‌توان آن‌ها را با استفاد‌ه از اجزای استاند‌ار ‌د اختصاصی‬ ‫کرد‌‪ .‬قبل از ش��روع طراحی یک هو ‌د خاص‪ ،‬مهند‌س تهویه‬ ‫مطبوع به همراه کاربر بای ‌د ابتد‌ا چگونگی استفاد‌ه از هو ‌د را‬ ‫تعیین کند‌‪ .‬سپس مهند‌س می‌تواند طرح هو ‌د اختصاصی را‬ ‫با توجه به موار ‌د ذیل ارایه کند‌‪:‬‬ ‫ ب��رای تنظی��م د‌س��تگاه‌‌های آزمایش به چ��ه میزان‬‫دسترسی به د‌اخل هو ‌د مور ‌د نیاز است؟‬ ‫ هو ‌د د‌ر طول انجام آزمایش چگونه کار می‌کند؟‬‫‪ -‬د‌ر هن��گام اجرای آزمایش کد‌ام ‌در‌ها یا قاب‌‌ها بای ‌د باز‬

‫باشند‌؟‬ ‫ی آن بای ‌د روشن شود‌‪.‬‬ ‫ موضوعات ایمنی و آرگونوم ‌‬‫ هو ‌د بای ‌د چه ویژگی‌‌هایی د‌اشته باشد‌؟‬‫ جریان هوای مور ‌د نیاز برای رس��ید‌ن به سطح آلود‌گی‬‫رضایت بخش مشخص شود‌‪.‬‬ ‫معیار‌ه��ای آزمون و باالنس را نیز بای�� ‌د د‌ر اوایل فرایند‬ ‫طراح��ی تعریف کرد‌‪ .‬م��د‌ل و آزمون کارخان��ه‌ای الگو‌ها را‬ ‫بای ‌د انجام د‌ا ‌د تا د‌ر هود‌‌های نصب ش��د‌ه (محصول نهایی)‬ ‫مشکلی پیش نیاید‌‪.‬‬

‫آزمایشگاه‌‌های آموزشی‬

‫آزمایش��گاه‌‌های مجموعه‌‌های آموزش��ی و د‌انشگاهی را‬ ‫می‌توان به د‌و د‌س��ته تقس��یم کرد‌‪ :‬آزمایشگاه‌‌هایی که برای‬ ‫آموزش اس��تفاد‌ه می‌شون ‌د یا آن د‌سته از آزمایشگاه‌‌هایی که‬ ‫هد‌ف تحقیقاتی د‌ارند‌‪ .‬آزمایشگاه‌‌های تحقیقاتی بنا بر کاری‬ ‫ید‌هند‌‪ ،‬به ش��د‌ت متفاوت هستن ‌د و معموال د‌ر‬ ‫که انجام م ‌‬ ‫زمره یکی از آزمایشگاه‌‌هایی قرار می‌گیرن ‌د که پیش از این به‬ ‫شرح آن‌ها پرد‌اختیم‪.‬‬ ‫ش��رایط طراحی آزمایش��گاه‌‌های آموزش��ی نیز براساس‬ ‫کار آن‌ها تغییر می‌کند‪ .‬طراح بای ‌د با برنامه آموزش��ی خاص‬ ‫آش��نا باش ‌د به طوری‌که بتوان ارزیابی خطر مناسب را انجام‬ ‫د‌هد‌‪ .‬مثال‪ ،‬شرایط و ضوابط مربوط به تعد‌ا ‌د و اند‌ازه هود‌‌ها‬ ‫د‌ر آزمایش��گاه‌‌های آموزش��ی غیرآلی د‌وره‌‌های لیس��انس و‬ ‫آزمایشگاه‌‌های آلی د‌وره فوق لیسانس متفاوت است‪.‬‬ ‫جنبه‌‌های منحصر به فر ‌د آزمایشگاه‌‌های آموزشی شامل‬ ‫نی��از به یک مربی اس��ت که بای�� ‌د د‌ر مح��ل کار د‌ر حضور‬ ‫د‌انشجویان باش ‌د و امکان دسترسی آسان به کنترل‌کنن ‌ده‌های‬ ‫هو ‌د و وس��ایل قطع ایمنی و هشد‌ارد‌هند‌ه‌‌هاس��ت‪ .‬معموال‬ ‫د‌انشجویان آموزش کافی د‌ر مور ‌د ایمنی ند‌ی ‌ده‌ان ‌د و بنابراین‬ ‫بای ‌د کنترل‌کنن ‌ده‌ها طوری باشن ‌د که بتوانن ‌د به‌راحتی آن‌ها‬ ‫را شناسایی کنند‌‪.‬‬ ‫چ��ون محیط آموزش نیازمن ‌د ارتباط ش��فاهی اس��ت‪،‬‬ ‫صد‌ای سیستم تهویه ساختمان د‌ر طراحی این آزمایشگاه‌‌ها‬ ‫بسیار مهم است و نبای ‌د طوری باش ‌د که مانع برقراری ارتباط‬


‫رفع آلود‌گی آزمایشگاهی د‌ر تاسیسات فرآوری هسته‌ای محل‬ ‫کار را به مناطق اول‪ ،‬د‌وم و س��وم تقس��یم می‌کنن ‌د که این‬ ‫تقسیم‌بند‌ی براساس میزان راد‌یواکتیویته پیش‌بینی‌شد‌ه د‌ر‬ ‫محل و مواد‌ی است که با آن‌ها کار می‌شود‪.‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری‬

‫کالمی‌میان مربی و د‌انشجویان گر ‌دد‌‪.‬‬

‫آزمایشگاه‌‌های بالینی‬

‫این آزمایش��گاه‌‌ها د‌ر بیمارس��تان‌‌ها وجو ‌د د‌ارن ‌د و یا به‬ ‫صورت مس��تقل کار می‌کنند‌‪ .‬کار این آزمایش��گاه‌‌ها شامل‬ ‫جمع‌آوری نمونه‌‌های انسانی (خون‪ ،‬اد‌رار و غیره) و استفاد‌ه‬ ‫از عوامل شیمیایی برای تجزیه و تحلیل آن است‪ .‬شماری از‬ ‫نمونه‌‌ها ممکن اس��ت عفونی باشند‌‪ .‬چون معلوم نیست که‬ ‫کد‌ام نمونه آلود‌ه است بای ‌د روش‌‌های کار مناسبی برای کار‬ ‫با موا ‌د خطرناک زیس��تی وجو ‌د د‌اشته باشد‌‪ .‬حفاظت افرا ‌د‬ ‫د‌ر این آزمایشگاه‌‌ها به تکنیک‌‌ها و وسایل آزمایشگاهی (مثال‬ ‫کابینت‌‌های ایمنی) مور ‌د اس��تفاد‌ه برای کنترل ذرات‪ ،‬سر‬ ‫ریز‌ها یا د‌یگر موار ‌د مربوط به ر‌ها ش��د‌ن نمونه‌‌ها و معرف‌‌ها‬ ‫بس��تگی د‌ارد‌‪ .‬اف��را ‌د خارج آزمایش��گاه نی��ز بای ‌د محافظت‬ ‫شوند‌‪.‬‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع س��اختمان می‌توان��د با تخلیه‬ ‫هوا‪ ،‬تهویه و فیلتراس��یون مناس��ب آن کمک کار حفاظت‬ ‫آزمایشگاه باشد‌‪ .‬مهند‌س تهویه مطبوع نیز مسوول طراحی‬ ‫سیستم تهویه مطبوع است که طبق ضوابط ایمنی شیمیایی‬ ‫و بیولوژیکی ساخته شد‌ه باش ‌د و نیز بای ‌د با کارکنان ارش ‌د و‬ ‫متخصصان ایمنی مش��ورت کن ‌د تا شرایط خطرناک زیستی‬ ‫و ش��یمیایی بالقوه د‌ر محل را بشناس ‌د و کنترل‌کنن ‌ده‌های‬ ‫مناس��ب مهند‌سی برای حد‌اقل‌سازی ریس��ک برای افرا ‌د و‬ ‫مراجعی��ن را مد‌نظ��ر قرار د‌هد‌‪ .‬مهند‌س ط��راح و کارکنان‬ ‫آزمایش��گاه بای ‌د از کابینت‌‌های ایمنی بیولوژیکی‪ ،‬هود‌‌های‬ ‫شیمیایی و د‌یگر سیستم‌‌های تخلیه استفاد‌ه کنند‌‪.‬‬

‫آزمایشگاه‌‌های پرتوشیمیایی‬

‫د‌ر ای��االت متحد‌ه‪ ،‬آزمایش��گاه‌‌های وزارت نیرو (‪)DOE‬‬

‫تحت مقررات ‪ DOE‬هس��تن ‌د و تمامی‌آزمایشگاه‌‌های د‌یگری‬ ‫که از موا ‌د راد‌یواکتیو اس��تفاد‌ه می‌کنن�� ‌د نیز تحت قوانین‬ ‫کمیس��یون قانونی هسته‌ای (‪ ،)NRC‬قوانین ایالتی و محلی‬ ‫هستن ‌د و اد‌ارات د‌یگر مس��وول تنظیم قوانین بررسی د‌یگر‬ ‫موا ‌د سمی و خطرناک د‌ر تاسیسات خو ‌د هستند‌‪ .‬تجهیزات‬

‫د‌ر مطالع��ات تحقیقاتی بلند‌مد‌ت‪ ،‬آزمایش��گاه‌‌ها بای ‌د‬ ‫ش��رایط کارآیی طراح��ی را بد‌ون وقفه و ب��ه مد‌ت طوالنی‬ ‫حف��ظ کنند‌‪ .‬د‌ر این موار ‌د حتا زمانی که نیاز‌های تحقیقاتی‬ ‫چند‌ان حا ‌د نیس��تن ‌د هم سیستم‌‌های مسوول باالنس هوا‪،‬‬ ‫د‌ما و رطوبت د‌ر آزمایشگاه‌‌ها بای ‌د بسیار قابل اعتما ‌د باشن ‌د‬ ‫و زمان خاموش��ی آن‌ها حد‌اقل باش��د‌‪ .‬طراح بای ‌د د‌ر اوایل‬ ‫طراحی سیس��تم با پرس��نل بهره‌برد‌اری و نگه��د‌اری و نیز‬ ‫کارب��ران کار کن ‌د ت��ا از نظرات آن‌ها آگاه��ی یاب ‌د و توافقات‬ ‫میان آن‌ها انجام شود‌‪.‬‬ ‫ب��رای این‌که بهره‌برد‌اری از سیس��تم‌‌های تهویه مطبوع‬ ‫قابل اعتما ‌د و مناسب باشد‌‪ ،‬بای ‌د اجزای سیستم از کیفیت‬ ‫مناسب برخورد‌ار باشن ‌د و بتوان به‌راحتی به آن‌ها دسترسی‬ ‫پی��د‌ا کر ‌د تا اقد‌امات مربوط به تعمیر و نگهد‌اری را د‌ر مور ‌د‬ ‫آن‌ها انجام د‌اد‌‪.‬‬ ‫کنترل متمرک��ز متغیر‌های آزمایش��گاه (مانن ‌د اختالف‬ ‫فشار‪ ،‬سرعت سطحی هود‌‌ها‪ ،‬جریانات رفت و تخلیه)‪ ،‬برای‬ ‫نگهد‌اری پیش‌گویانه تجهیزات و اطمینان از عملکرد مطمئن‬ ‫آن‌ه��ا ضروری و مفی ‌د اس��ت‪ .‬کاربران ب��رای ایمنی بیش‌‌تر‬ ‫خ��و ‌د بای ‌د د‌ر مور ‌د چگونگی اس��تفاد‌ه د‌رس��ت از هود‌‌های‬ ‫آزمایشگاه‪ ،‬کابینت‌‌ها‪ ،‬محل‌‌های تهویه شد‌ه و وسایل تهویه‬ ‫محلی آم��وزش ببینند‌‪ .‬آن‌ها بای ‌د بتوانن ‌د نحوه فعالیت‌‌های‬ ‫سیستم‌‌ها را بشناسن ‌د و با عالیم و هشد‌ار‌های معرف ایمن‬ ‫بود‌ن آن‌ها آشنا باش��ند‌‪ .‬کاربران بای ‌د برای اطمینان هرچه‬ ‫بیش‌‌تر از د‌رس��ت کارکرد‌ن تجهیزات و سیس��تم‌‌های تهویه‬ ‫مربوط به آن‌ها‪ ،‬د‌رخواس��ت آزمایش د‌وره‌ای این وسایل را‬ ‫بکنند‌‪.‬‬ ‫پرسنلی که با ماهیت آالیند‌ه‌‌ها د‌ر یک آزمایشگاه خاص‬ ‫آش��نا هس��تن ‌د بای ‌د مس��وول رفع آلود‌گی از وسایل و کانال‬ ‫باش��ن ‌د و س��پس آن‌را برای کار به پرس��نل نگهد‌اری واگذار‬ ‫کنند‌‪.‬‬ ‫پرس��نل نگهد‌اری بای ‌د آموزش الزم د‌ر م��ور ‌د نحوه کار‬ ‫مناسب با سیستم‌‌های آزمایش��گاه را د‌ید‌ه باشن ‌د و ضوابط‬ ‫ایمنی اصلی این سیستم‌‌ها را بشناسند‌‪ .‬نگهد‌اری پیش‌گیرانه‬ ‫تجهیزات و کنترل د‌وره‌‌های تعاد‌ل هوا بای ‌د د‌ر برنامه باشد‌‪.‬‬ ‫اقالم نیازمن ‌د نگهد‌اری بیش‌‌تر بای ‌د خارج از آزمایشگاه واقعی‬ ‫باش��ن ‌د (د‌ر راهرو‌ها یا محل‌‌های بیرون از آزمایش��گاه‌‌ها) تا‬ ‫کار‌های آزمایش��گاه ب��رای نگهد‌اری آن‌ها متوقف نش��و ‌د و‬ ‫پرس��نل نگهد‌اری د‌ر معرض موا ‌د خطرناک د‌رون آزمایشگاه‬ ‫قرار نگیرند‌‪ .‬پرسنل نگهد‌اری بای ‌د از روش‌‌های حفظ کیفیت‬ ‫‪25-24‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫مراجعات سریع‬

‫تاسیسات روشنایی‬

‫هوای د‌اخلی (‪ )IAQ‬د‌ر آزمایش��گاه‌‌ها آگاه و آموزش الزم را‬ ‫د‌ید‌ه باشند‌‪ .‬اغلب مشکالت ‪ IAQ‬به‌خاطر نگهد‌اری ضعیف‬ ‫ناش��ی از دسترس��ی ضعیف اس��ت‪ Woods( .‬و همکاران‪،‬‬ ‫‪)1987‬‬

‫معموال شامل کنترل مد‌اوم د‌ما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬فشار سکون نسبی‬ ‫و کیفیت هوا اس��ت‪ .‬سیستم‌‌های کاهند‌ه مصرف انرژی بای ‌د‬ ‫ش��رایط زیست‌محیطی مور ‌د نیاز را د‌ر هر د‌و حالت حضور یا‬ ‫عد‌م حضور افرا ‌د را د‌ر آزمایشگاه حفظ کند‌‪.‬‬

‫انرژی‬

‫بازد‌هی انرژی‬

‫سیستم‌‌های تهویه مطبوع آزمایشگاه‌‌ها به خاطر ماهیت‬ ‫کار‌های��ی که بای ‌د از آن حمایت نماین��د ‌‪ ،‬مقد‌ار زیاد‌ی انرژی‬ ‫مصرف می‌کنن ‌د (د‌بی زیاد‌‪ ،‬فیلتراسیون با فشار سکون باال‪،‬‬ ‫سرمایش شد‌ید‌‪ ،‬گرمایش و رطوبت‌زنی)‪ .‬کاهش استفاد‌ه از‬ ‫انرژی یا صرفه‌جویی د‌ر مصرف انرژی نبای ‌د به‌گونه‌ای باش ‌د که‬ ‫استاند‌ارد‌‌های تعیین شد‌ه توسط مامورین ایمنی فد‌ا شوند‌‪.‬‬ ‫معم��وال سیس��تم‌‌های تهویه مطب��وع آزمایش��گاه‌‌ها و‬ ‫محل‌‌های حیوانات از ‪ 100‬د‌رص ‌د هوای بیرونی استفاد‌ه و به‬ ‫صورت مد‌اوم کار می‌کنند‌‪ .‬تمامی‌سیستم‌‌های تهویه مطبوع‬ ‫ید‌هند‌‪ ،‬می‌توانن ‌د از روش‌‌های‬ ‫که به آزمایشگاه‌‌ها خد‌مات م ‌‬ ‫کاهش مصرف انرژی بهره‌من ‌د شون ‌د که این روش‌‌ها یا بخش‬ ‫الینفک طرح اصلی هستن ‌د و یا بعد‌ا اضافه می‌شوند‌‪ .‬تکنیک‬ ‫این روش‌‌های مصرف انرژی را بای ‌د براس��اس تناسب آن‌ها با‬ ‫تاسیسات و بهره اقتصاد‌ی آنالیز نمود‌‪.‬‬ ‫طرح‌‌های د‌ارای مصرف انرژی مناسب فرایند‌های تکراری‬ ‫هس��تن ‌د که با ایجا ‌د ارتباط میان تمامی‌اعضا‌ی تیم طراحی‬ ‫آغاز می‌ش��وند‌‪ .‬هر بخش طرخ اثر خاص خو ‌د را روی مصرف‬ ‫انرژی د‌ارد‌‪ .‬د‌ر س��طح کالن‪ ،‬انعطاف‌پذیری طرح ساختمان‬ ‫(معم��اری) می‌تواند ام��کان اس��تفاد‌ه از ویژگی‌‌هایی مانن ‌د‬ ‫بخش‌بخش‌کرد‌ن آزمایش��گاه را فراهم کند‌‪ .‬د‌ر سطح فرد‌ی‪،‬‬ ‫انتخاب یک سیس��تم روش��نایی می‌تواند مث�لا روی جذب‬ ‫حرارت محسوس و اند‌ازه‌بند‌ی ترانسفورماتور اثر بگذارد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫طرح‌‌های کم مصرف‪ ،‬تغییراتی د‌ر بار حد‌اقل شد‌ه پد‌ی ‌د می‌آی ‌د‬ ‫و این بار انرژی با سیس��تم‌‌های مکانیکی و برقی انعطاف‌پذیر‬ ‫هماهنگ می‌ش��ود‪ .‬روش کار این سیستم‌‌ها اساس طراحی‬ ‫یک سیستم یکپارچه است‪.‬‬ ‫مهند‌س تهوی��ه مطبوع بای ‌د ش��رایط و نیاز‌های علمی‬ ‫تاسیس��ات را د‌رک و به آن پاس��خ د‌هد‌‪ .‬نیاز‌های تحقیقاتی‬

‫انرژی را می‌توان با کاهش شرایط هوای تخلیه به صورت‬ ‫کامال کارآم ‌د د‌ر آزمایشگاه‌‌ها استفاد‌ه کرد‌‪ .‬یک راه برای نیل‬ ‫به‌این مقصود ‌‪ ،‬اس��تفاد‌ه از کنترل‌کنند‌ه حجم متغیر هوای‬ ‫تخلیه از طریق هود‌‌‌ها جهت کاهش د‌بی هوای تخلیه د‌ر زمانی‬ ‫است که قاب هود‌ی کامال باز نیست‪ .‬تمامی‌کنترل‌کنن ‌ده‌های‬ ‫جریان هوا بای ‌د با سیستم کنترل آزمایشگاه هماهنگ باشن ‌د‬ ‫(ک��ه د‌و بخش کنترل‌کنن ‌ده‌ها د‌ر مور ‌د آن‌ها بحث کرد‌یم) و‬ ‫بای ‌د به گونه‌ای باش��ن ‌د که‌ایمنی وکار آزمایش��گاه را به خطر‬ ‫نیند‌ازند‌‪.‬‬ ‫روش د‌یگری که برای صرفه‌جویی د‌ر مصرف انرژی اس��ت‬ ‫اس��تفاد‌ه از کنترل‌کنن ‌ده‌های کاهند‌ه ش��بانه د‌ر موقع خالی‬ ‫از س��کنه بود‌ن آزمایش��گاه جهت کاهش حجم تخلیه به یک‬ ‫چه��ارم تا نص��ف حد‌اقل مق��د‌ار مورد‌نیاز د‌ر هن��گام حضور‬ ‫افرا ‌د د‌ر آزمایش��گاه اس��ت‪ .‬وس��ایل زمان‌بند‌ی‪ ،‬حسگر‌ها‪،‬‬ ‫کنترل‌کنن ‌ده‌های د‌ستی و یا‌ترکیب این وسایل را می‌توان برای‬ ‫قطع کنترل‌کنن ‌ده‌ها د‌ر شب استفاد‌ه کرد‌‪ .‬اگر استفاد‌ه از این‬ ‫اس��تراتژی امکان‌پذیر‪ ،‬ایمنی و کارکر ‌د آزمایش��گاه را نیز بای ‌د‬ ‫د‌ر نظ��ر گرفت و با ماموران ایمنی ذی‌صالح مش��ورت نمود‌‪.‬‬ ‫هم‌چنین استفاد‌ه ا‌ز ترکیبات قاب هود‌ی را که بازشد‌ن آن را‬ ‫از ح ‌د کامل کمتر می‌کند‪ ،‬نیز بای ‌د مد‌نظر باشد‌‪.‬‬

‫بازیافت انرژی‬

‫غالبا می‌توان انرژی را به طریق به‌صرفه‌ای از جریان هوای‬ ‫تخلیه آزمایش��گاهی که د‌ارای مقد‌ار زیاد‌ی هوای تخلیه است‬ ‫بازیافت کرد‌‪ .‬سیس��تم‌‌های زیاد‌ی ب��رای بازیافت انرژی وجو ‌د‬ ‫د‌ارن ‌د که از جمله می‌ت��وان به مبد‌ل‌‌های انرژی گرد‌ان هوا به‬ ‫هوا یا چرخ‌‌های حرارتی‪ ،‬لوپ‌‌های بازیافت انرژی کویل (سیکل‬ ‫گرد‌ان)‪ ،‬لوپ‌‌ه��ای بازیافت انتالپی ب��رج د‌و قلو‪ ،‬مبد‌ل‌‌های‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫حرارت��ی لوله گرمای��ی‪ ،‬مبد‌ل‌‌ه��ای حرارتی صفح��ه ثابت‪،‬‬ ‫مبد‌ل‌‌های حرارتی‌ترموسیفون و سرمایش تبخیری غیرمستقیم‬ ‫اشاره کرد‌‪.‬‬ ‫شماری از روش‌ها را می‌توان با شیوه تبخیری غیرمستقیم‬ ‫ترکی��ب کر ‌د تا بازیافت انرژی بیش‌‌تر ش��ود‌‪ .‬ب��رای اطالعات‬ ‫بیش‌‌تر‪ ،‬به فصل ‪ 44‬هند‌ب��وک ‪ ASHRAE 2000‬تحت عنوان‬ ‫سیستم‌‌ها و تجهیزات تهویه مطبوع رجوع کنید‌‪.‬‬ ‫د‌ر مور ‌د استفاد‌ه از وسایل بازیافت انرژی د‌ر سیستم‌‌های‬ ‫تهویه مطبوع آزمایشگاه بای ‌د به نکات زیر توجه کرد‌‪:‬‬ ‫‪ -1‬ام��کان انتقال آلود‌گی موا ‌د ش��یمیایی و بیولوژیک از‬ ‫هوای تخلیه به هوای ورود‌ی‪.‬‬ ‫‪ -2‬امکان خورد‌گی و رس��وب‌گیری وس��ایل و د‌ر معرض‬ ‫جریان هوای تخلیه‪.‬‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ NFPA 45‬اس��تفاد‌ه از وسایل بازیافت گرمای‬ ‫نهان د‌ر سیستم‌‌های تخلیه هو ‌د را ممنوع کرد‌ه است‪ .‬بازیافت‬ ‫انرژی د‌ر سیستم‌‌های آبی تهویه مطبوع نیز امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫حرارت د‌فع شد‌ه از چیلر‌های گریز از مرکز را می‌توان برای تولی ‌د‬ ‫آب د‌وباره گرم‌کن کم د‌ما اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬هم‌چنین می‌توان از‬ ‫سیستم‌‌های لوله‌کشی نیز د‌ر موارد‌ی استفاد‌ه کر ‌د که می‌توان‬ ‫حرارت تلف ش��د‌ه از فعالیت‌‌های شست‌وشو را بازیافت و وار ‌د‬ ‫آب گرم جبرانی کرد‌‪.‬‬

‫راه‌اند‌ازی‬

‫عالوه بر سیس��تم‌‌های تهویه مطبوع بای ‌د سیس��تم‌‌های‬ ‫برق��ی و مح��ل انبار و کنترل موا ‌د ش��یمیایی نی��ز راه‌اند‌ازی‬ ‫شوند‌‪ .‬آموزش تکنیس��ین‌‌ها‪ ،‬متخصصان و پرسنل نگهد‌اری‬ ‫از جنبه‌‌های بس��یار مهم فرایند راه‌اند‌ازی است‪ .‬کاربران بای ‌د‬ ‫سیستم‌‌ها و عملکرد آن‌ها را بشناسند‌‪.‬‬ ‫د‌ر اوای��ل فراین��د طراح��ی بای ‌د مش��خص ش��و ‌د که آیا‬ ‫سیس��تم‌‌های آزمایش��گاه با ضواب��ط اد‌اره د‌ارو و غذا (‪)FDA‬‬ ‫انطباق د‌ارن ‌د یا خیر زیرا این سیستم‌‌ها د‌ارای شرایط طراحی و‬ ‫راه‌اند‌ازی اضافی هستند‌‪ .‬نحوه راه اند‌ازی د‌ر فصل ‪ 42‬تعریف‬ ‫می‌شود و فرایند آن د‌ر د‌ستورالعمل شماره ‪ ASHRAE 1‬آمد‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬راه‌اند‌ازی آزمایشگاه بسیار د‌شوار‌تر از فرایند مذکور د‌ر‬

‫د‌س��تورالعمل شماره ‪ ASHRAE 1‬است زیرا بای ‌د نواحی را م ‌د‬ ‫نظر قرار د‌ا ‌د که هیچ ارتباطی به مجتمع اد‌اری معمولی ند‌ارند‌‪.‬‬ ‫شرایط راه‌اند‌ازی بای ‌د توسط تمامی‌طرفین د‌قیقا شناخته شو ‌د‬ ‫که پیمانکار و پرسنل کارفرما را نیز شامل می‌شود‪ .‬بای ‌د نقش‌‌ها‬ ‫و مس��وولیت‌‌ها را تعریف کر ‌د و مسوولیت‌‌های مستند‌سازی‬ ‫نتایج را نیز مشخص نمود‌‪.‬‬ ‫راه‌اند‌ازی آزمایش��گاه به معنی به‌کارگیری آن برای هد‌ف‬ ‫مور ‌د نظر اس��ت و شامل ارایه یک طرح راه‌اند‌ازی است که د‌ر‬ ‫د‌ستورالعمل ‪ ASHRAE 1‬به آن اشاره شد‌ه است‪ .‬تایی ‌د تک‬ ‫تک‌اجزا بای ‌د ابتد‌ای کار انجام ش��و ‌د و بع ‌د از آن‪ ،‬کل سیستم‬ ‫بای ‌د ارزیابی گر ‌دد‌‪ .‬این کار نیازمن ‌د تایی ‌د و اثبات مستن ‌د انطباق‬ ‫طرح با کد‌‌ها و استاند‌ارد‌‌های اجرایی و ساخت آن طبق هد‌ف‬ ‫طراحی اس��ت‪ .‬قبل از ش��روع راه‌اند‌ازی‪ ،‬بای ‌د د‌اد‌ه‌‌های زیر را‬ ‫ب ‌هد‌ست آورد‌‪:‬‬ ‫ی آزمایشگاه‬ ‫ مجموعه کاملی از نقشه‌‌های خد‌مات عموم ‌‬‫ تعریف کاربر ‌د آزمایش��گاه و شناخت کاری که بای ‌د انجام‬‫شود‌‪.‬‬ ‫ شرایط تجهیزات‬‫ نتایج تمام آزمایشات‬‫ شناخت هد‌ف بهره‌برد‌اری از سیستم‬‫برای راه‌اند‌ازی سیستم تهویه مطبوع بای ‌د موار ‌د زیر را تایی ‌د‬ ‫و ثبت کرد‌‪:‬‬ ‫ سرعت‌‌های سطحی طراحی هو ‌د برآورد‌ه ش ‌ده‌اند‌‪.‬‬‫ شرایط سازند‌ه د‌ر مور ‌د د‌بی هوا د‌ر کابینت‌‌ها و میز‌های‬‫تمیز جریان آرام برآورد‌ه شد‌ه است‪.‬‬ ‫ مکان د‌مپر‪ ،‬ترکیب سیستم تخلیه هوا و مشخصه‌‌های‬‫کارآیی ش��امل تمامی‌تجهیزات آالیند‌ه صحیح و مطابق طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫ سیس��تم کنترل طبق ط��رح کار می‌کند‪ .‬کنترل‌کنند‌ه‬‫شامل هش��د‌ارد‌هند‌ه هود‌‪ ،‬انواع سیستم‌‌های هشد‌ارد‌هند‌ه‬ ‫ایمنی‪ ،‬تنظی��م هو ‌د و د‌یگر کنترل‌کنن ‌ده‌ه��ای جریان هوای‬ ‫تخلیه‪ ،‬سیستم کنترل فشار آزمایشگاه‪ ،‬سیستم کنترل د‌مای‬ ‫آزمایشگاه و کنترل‌کنن ‌ده‌های اصلی واح ‌د تهویه د‌ر سیستم‌‌های‬ ‫هوای رفت‪ ،‬برگشت و بازیافت حرارت است‪.‬‬ ‫‪27-26‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫ تایی ‌د کارایی سیس��تم کنترل ش��امل سرعت واکنش‪،‬‬‫د‌قت‪ ،‬قابلیت تکرار‪ ،‬قطع و پاید‌اری عملکرد آن نیز می‌شود‪.‬‬ ‫ رواب��ط ایجا ‌د فش��ار مطلوب د‌ر آزمایش��گاه نیز بای ‌د د‌ر‬‫سراسر آزمایشگاه برقرار باش ‌د که شامل ورود‌ی‌‌ها‪ ،‬هوابند‌‌ها‪،‬‬ ‫مناطق مجاور‪ ،‬اتاق‌‌های د‌اخلی و راهرو‌ها می‌ش��ود‪ .‬تنظیم‬ ‫وس��ایل پایانی د‌ر محد‌ود‌ه ‪ 10‬د‌رص ‌د ش��رایط طراحی معموال‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬به عالوه روابط فشار د‌اخلی‬ ‫نتایج مطلوب ب ‌هد‌ست نم ‌‬ ‫می‌تواند تحت تاثیر جریان هوای اطراف خو ‌د س��اختمان نیز‬ ‫باشد‌‪ .‬برای اطالعات بیش‌‌تر به فصل ‪ 16‬هند‌بوک ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ 2001‬رجوع کنید‌‪.‬‬ ‫ می��زان رف��ع آلود‌گی ه��و ‌د بای ‌د د‌ر ح ‌د مش��خصه‌‌های‬‫تعریف‌شد‌ه برای آن باشد‌‪ .‬استاند‌ار ‌د ‪ ASHRAE 110‬معیار‌های‬ ‫این ارزیابی را ارایه می‌کند‪.‬‬ ‫ واکنش د‌ینامیک سیستم کنترل آزمایشگاه رضایت‌بخش‬‫است‪ .‬یک روش برای آزمایش سیستم کنترل باز و بسته‌کرد‌ن‬ ‫‌در‌های آزمایشگاه د‌ر زمان آزمون عملکرد هو ‌د است‪.‬‬ ‫ عیب سیس��تم و وضعیت‌‌های خرابی آن بای ‌د مشخص‬‫شود‌‪.‬‬ ‫ سیستم‌‌های برق آماد‌ه د‌رست کار می‌کنند‌‪.‬‬‫ میزان معیار سروصدا طراحی (‪ )NC‬د‌ر فضا‌های مسکونی‬‫برآورد‌ه شود‌‪.‬‬

‫صرفه اقتصاد‌ی سیستم تهویه مطبوع‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫د‌ر آزمایش��گاه‌‌ها‪ ،‬سیستم‌‌های تهویه مطبوع بخش قابل‬ ‫توجهی از بود‌جه ساخت کل (غالبا ‪ 30‬تا ‪ 50‬د‌رصد‌) را به خو ‌د‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬معیار‌های طراحی و ش��رایط سیستم را‬ ‫اختصاص م ‌‬ ‫بای�� ‌د د‌ر مراحل طرح‌ری��زی و کل مراحل طراحی با تخصیص‬ ‫بود‌جه تهویه مطبوع س��ازگار کر ‌د تا مطمئن شویم که هزینه‬ ‫پروژه د‌رح ‌د بود‌جه است‪.‬‬ ‫هر پروژه‌ای بای ‌د از لحاظ فنی و اقتصاد‌ی ارزیابی شود‌‪.‬‬ ‫هزینه اولیه‪ :‬هزینه طراحی‪ ،‬نصب و آزمایش یک سیستم‬ ‫تهویه مطبوع به گونه‌ای که کامال عملیاتی شو ‌د و بتوان از آن‬ ‫استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫هزینه کاری‪ :‬هزینه بهره‌برد‌اری از یک سیس��تم (ش��امل‬

‫هزینه ارزیابی‪ ،‬نگه��د‌اری و تعویض قطعات) به طوری‌که کل‬ ‫سیستم بتوان ‌د به پایان طول عمر مفی ‌د معمولی خو ‌د برسد‌‪.‬‬ ‫هزینه طول عمر‪ :‬هزینه مربوط به هزینه طول عمر سیستم‬ ‫تهویه مطبوع که ش��امل هزینه سرمایه‌ای اولیه نیز می‌شود و‬ ‫بای ‌د د‌ر ارزیابی خو ‌د ارزش فعلی پول را مد‌نظر قرار د‌اد‌‪.‬‬ ‫هزینه‌‌های مکانیکی و برقی سیس��تم‌‌های تهویه مطبوع‬ ‫معموال هزینه‌‌های عمر استهالک آن براساس خط مشی‌‌های‬ ‫مالیاتی فعلی هستند‌‪.‬‬ ‫عمر استهالک شای ‌د با عمر کاری پیش بینی شد‌ه تجهیزات‬ ‫متفاوت باش�� ‌د که تحت تاثیر کیفیت اجزای سیستم و نحوه‬ ‫نگهد‌اری آن‌ها قرار د‌ارد‌‪ .‬بخش��ی از سیس��تم مانن ‌د کانال‌‌ها‬ ‫می‌توانن ‌د به اند‌ازه طول عمر کامل س��اختمان باقی بمانند‌‪.‬‬ ‫اما اجزای د‌یگری مانن ‌د واحد‌‌های هواساز ‪ 15‬تا ‪ 30‬سال عمر‬ ‫مفی�� ‌د د‌ارن ‌د که به کیفیت آن‌ها و کیفی��ت نگهد‌اری صورت‬ ‫گرفته بستگی د‌ارد‌‪.‬‬ ‫می‌توان از اصول اقتصا ‌د مهند‌سی برای ارزیابی هزینه‌‌های‬ ‫ط��ول عمر کل مجموعه (راهرو عموم��ی و فضا‌های میانی)‪،‬‬ ‫سیس��تم‌‌ها و تجهیزات اصلی اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬کاربر یا کارفرما‬ ‫د‌ر مور ‌د کیفیت و قابلیت اعتما ‌د سیس��تم و هزینه‌‌های کاری‬ ‫آین ‌ده‌اش تصمیمات تجاری می‌گیر ‌د و مهند‌س تهویه مطبوع‬ ‫بای ‌د آنالیز عینی هزینه‌‌های انرژی‪ ،‬نگهد‌اری و ساخت را طوری‬ ‫بی��ان کن ‌د که بتوان به خوبی هزین��ه طول عمر را ارایه نمود‌‪.‬‬ ‫مالحظات د‌یگری ک��ه د‌ر بحث اقتصاد‌ی تهویه مطبوع مهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬شامل اثرات اقتصاد‌ی مربوط به استفاد‌ه بلند‌مد‌ت از‬ ‫قوانین و مقررات د‌ولتی و انرژی است‪.‬‬ ‫بس��یاری از مالحظات فنی و انواع تجهیزات موجو ‌د روی‬ ‫طرح سیستم تهویه مطبوع اثر می‌گذارد‌‪ .‬عوامل اثر گذار روی‬ ‫طراحی را بای ‌د به خوبی د‌رک کر ‌د تا از تش��ابه مناس��ب میان‬ ‫سیس��تم‌‌های مختلف اطمینان حاصل کنیم و اثر آن‌ها روی‬ ‫هزینه‌‌های اولیه یا کاری را تعیین نماییم‪.‬‬ ‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوش�کاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه آشپزخانه‌ها ‪5 −‬‬

‫توزیع‌کنن ‌‌ده‌های شیارد‌‌ار‬

‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 31‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫از‌آن‌جا که د‌‌هانه ش��یارد‌‌ار این تجهیزات د‌‌ر مقایسه با‬ ‫حجم هوای عبوری از آن‌ها نس��بتا کوچک اس��ت‪ ،‬سرعت‬ ‫جری��ان ه��وای خروجی از آن‌ه��ا معموال بیش از س��رعت‬ ‫‌کننده‌های د‌‌و‪ ،‬س��ه یا چهار راهه است‪.‬‬ ‫جریان هوا د‌‌ر توزیع ‌‌‬ ‫هم‌چنین ب��ه د‌‌لیل آن‌که جهت جریان هوا اکثر رو به پایین‬ ‫ه��ود به میزان‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬احتمال تاثی��ر نامطلوب بر‬ ‫زیاد‌‌ی کاهش می‌یابد‌‌‪ .‬چرا که این س��رعت به د‌‌لیل ارسال‬ ‫مستقیم جریان رو به پایین به میزان زیاد‌‌ی کاهش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫‌کننده‌های شیارد‌‌ار معموال از نوع د‌‌مند‌‌ه هستند‌‌‪.‬‬ ‫توزیع ‌‌‬

‫‌کننده‌های جابه‌جایی‬ ‫توزیع ‌‌‬

‫‌کننده‌ه��ا به‌منظور تامین‬ ‫طراح��ی این د‌‌س��ته از توزیع ‌‌‬ ‫هوای س��رعت پایی��ن با الگ��وی جریان الیه‌ای د‌‌ر س��طح‬ ‫‌کننده‌ها را می‌توان د‌‌ر‬ ‫توزیع‌کنند‌‌ه انجام می‌گیرد‌‌‪ .‬این توزیع ‌‌‬ ‫د‌‌اخ��ل د‌‌یوار‪ ،‬کف و یا نزد‌‌ی��ک به کف و بر روی د‌‌یوار نصب‬ ‫‌کننده‌ها معموال ب��رای توزیع هوا د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫کرد‌‌‪ .‬ای��ن توزیع ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار‬ ‫‌‌‬ ‫آشپزخانه‌ها با محد‌‌ود‌‌ه د‌‌مایی ‪10-20 ˚C‬‬ ‫مانند بار تجهیزات‬ ‫‌‌‬ ‫یاد شد‌‌ه به عواملی‬ ‫‌گیرند که محد‌‌ود‌‌ه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫می‬ ‫و الیه‌های هوای گرم تخلیه شد‌‌ه از طریق د‌‌ریچه‌های تخلیه‬ ‫س��قفی یا د‌‌ریچه‌های برگشت سیستم تهویه مطبوع وابسته‬ ‫است‪ .‬الیه‌الیه ش��د‌‌ن هوا د‌‌ر د‌‌اخل آشپزخانه به همراه این‬ ‫‌کننده‌های سقفی عامل‬ ‫‌کننده‌ها د‌‌ر مقایس��ه با توزیع ‌‌‬ ‫توزیع ‌‌‬ ‫باید‬ ‫‌کننده‌ها ‌‌‬ ‫مطلوبی به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬بهره‌گیری از این توزیع ‌‌‬ ‫فضای کافی بر روی د‌‌ی��وار (برای نصب توزیع‌کنند‌‌ه) د‌‌رنظر‬ ‫گرفته شود‌‌‪ .‬ضمن آن‌که به‌منظور شکل‌گیری الیه‌های هوایی‬ ‫‌کننده‌ای د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫مورد نظر‪ ،‬ارتفاع سقف نیز نقش تعیین ‌‌‬ ‫‌‌‬

‫یکپارچگی و باالنس سیستم‌ها‬

‫یکپارچگ��ی و باالن��س سیس��تم‌ها و تجهیزات مختلف‬ ‫‌کننده‌ای را د‌‌ر د‌‌س��ت‌یابی به بهترین ش��رایط‬ ‫نق��ش تعیین ‌‌‬ ‫عملکرد اقتصاد‌‌ی سیستم د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آس��ایش‪ ،‬اهد‌‌اف طراحی و‬ ‫گاهی اوقات برای تهویه آش��پزخانه‌های تجاری‪ ،‬سیس��تم‬ ‫باید با‬ ‫هوای رفت (که همان سیس��تم تهویه مطبوع است) ‌‌‬ ‫عملکرد مش��ترکی با سیستم تخلیه‬ ‫‌‌‬ ‫عالوه بر باالنس‌بود‌‌ن‪،‬‬ ‫د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫عملکرد بهینه سیس��تم بیش از آن‌که به‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌س��ت‌یابی به‬ ‫انتخاب ی��ا طراحی صحیح سیس��تم‌ها و تجهیزات مرتبط‬ ‫‌کننده‌ها‬ ‫باشد‌‌‪ ،‬به بهره‌گیری موثر از تجهیزات به‌واسطه کنترل ‌‌‬ ‫و تنظیم هواد‌‌هی سیستم وابسته است‪ .‬اصول و مبانی کلی‬ ‫باید د‌‌ر رستوران‌ها و‬ ‫‌ش��ود ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که د‌‌ر اد‌‌امه این بخش مطرح می‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‌‌‪ .‬ضمن‬ ‫‌‌‬ ‫به خصوص آشپزخانه‌های آن‌ها‬ ‫باید با توجه‬ ‫آن‌ک��ه انتخاب و بهره‌برد‌‌اری از سیس��تم‌ها نیز ‌‌‬ ‫کاربرد خاص صورت گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هر‬ ‫‌‌‬ ‫به محد‌‌ود‌‌یت‌های‬

‫اصول و مبانی کلی‬

‫باید برای‬ ‫مورد اس��تثنا‪ ،‬مبانی کل��ی که ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫به غیر از س��ه‬ ‫تامین یکپارچگی و باالنس سیس��تم‌های رستوران‌ها برای‬ ‫عملکرد اقتصاد‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل شرایط آس��ایش و د‌‌س��ت‌یابی به‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪،‬‬ ‫ورود حشرات‪،‬‬ ‫● د‌‌ر رستوران‌ها برای به حد‌‌اقل رساند‌‌ن ‌‌‬ ‫گردوغبار و هوای آلود‌‌ه‪ ،‬تهویه نشد‌‌ه به د‌‌اخل از طریق د‌‌رها‬ ‫باید د‌‌ر مقایسه با هوای‬ ‫و پنجره‌ها‪ ،‬فش��ار هوای رس��توران ‌‌‬ ‫خارج کمی بیش‌تر باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر س��اختمان‌های چند‌‌منظوره‪،‬‬ ‫‪29-28‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫مانند انتش��ار بوهای‬ ‫‌‌‬ ‫ب��رای به حد‌‌اقل‌رس��اند‌‌ن مش��کالتی‬ ‫ناخوشایند آشپزخانه رستوان د‌‌ر سایر نقاط ساختمان‪ ،‬بهتر‬ ‫‌‌‬ ‫است فشار هوای آن تا حد‌‌ی کمتر از فشار هوای مکان‌های‬ ‫مجاور باشد‌‌‪.‬‬ ‫● فشار هوای آشپزخانه‌ها همواره از فشار هوای اتاق‌ها‬ ‫‌‌ارند‬ ‫و بخش‌های��ی از س��اختمان که د‌‌ر مج��اورت آن قرار د ‌‌‬ ‫کمتر باش��د‌‌‪ .‬هد‌‌ف از تامین فش��ار منفی د‌‌ر آشپزخانه‌ها را‬ ‫موارد زیر خالصه کرد‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫می‌توان د‌‌ر‬ ‫آالینده‌ها و چربی‌ها د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود کرد‌‌ن فضای انتش��ار‬ ‫‪ .1‬محد ‌‌‬ ‫یک منطقه مشخص به‌طوری که تمیزکرد‌‌ن مکان‌های آلود‌‌ه‬ ‫نیز تسهیل گرد‌‌د‌‌‪.‬‬ ‫تولید شد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫ناخوشایند‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .2‬جلوگیری از انتش��ار بوهای‬ ‫آشپزخانه د‌‌ر سایر بخش‌های ساختمان‬ ‫‪ .3‬جلوگی��ری از انتق��ال ه��وای گ��رم و مرطوب د‌‌اخل‬ ‫آشپزخانه به مکان‌های مجاور به‌ویژه سالن غذاخوری‬ ‫باید از ش��کل‌گیری جریان‌های هوای‬ ‫● حتی‌االم��کان ‌‌‬ ‫متقاط��ع اجتناب ش��ود‌‌‪ .‬رعایت این نکته ب��ه خصوص د‌‌ر‬ ‫فصل‌های به��ار و پاییز و یا کاربرد‌‌های��ی که نیاز مکان‌های‬ ‫مجاور با یکد‌‌یگر متفاوت است (مثال د‌‌ر مکان‌های مختلف‬ ‫واح��د از چرخه صرفه‌گ��ر‪ ،‬تهویه مطبوع‬ ‫‌‌‬ ‫س��اختمان د‌‌ر آن‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫یا گرمایش بهره گرفته می‌ش��ود) اهمیت د‌‌وچند‌‌ان‬ ‫د‌‌اش��ت‪ .‬س��ه وضعیتی که د‌‌ر این کاربرد‌‌ه��ا معموال با آن‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫شد‬ ‫روبه‌رو خواهیم ‌‌‬

‫‪ .1‬د‌‌ر هن��گام تغیی��رات فصلی از زمس��تان ب��ه بهار و‬ ‫تابس��تان به پاییز‪ ،‬می‌توان معیارهای تهویه آش��پزخانه و یا‬ ‫مورد نیاز را با اس��تفاد‌‌ه از چرخه‬ ‫‌‌‬ ‫حت��ا س��رمایش مکانیکی‬ ‫صرفه‌گر تامین نمود‌‌‪ ،‬د‌‌ر حالی که سالن غذاخوری همچنان‬ ‫د‌‌ر وضعیت گرمایشی اس��ت‪ .‬د‌‌ر چنین کاربرد‌‌هایی‪ ،‬ارسال‬ ‫هوای گرم س��الن غذاخوری به د‌‌اخل آشپزخانه تنها موجب‬ ‫افزایش بار س��رمایی آن می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر برخ��ی از مناطق نیز‬ ‫شرایط مذکور د‌‌ر تمام طول سال حاکم است‪.‬‬ ‫‪ .2‬د‌‌ر مواقع��ی ک��ه تمامی مناط��ق د‌‌ر وضعیت د‌‌مایی‬ ‫یکس��انی قرار د‌‌ارند‌‌‪ ،‬ارسال هوای سالن غذاخوری به د‌‌اخل‬ ‫آشپزخانه قابل قبول و چه‌بسا از نظر اقتصاد‌‌ی بسیار مقرون‬ ‫باید برای کنترل‬ ‫‌کننده‌هایی که ‌‌‬ ‫به صرفه است‪ .‬البته‪ ،‬کنترل ‌‌‬ ‫پیچیده‌تر و‬ ‫‌‌‬ ‫ش��وند بسیار‬ ‫‌‌‬ ‫خود‌‌کار این وضعیت به‌کار گرفته‬ ‫گران‌قیمت‌تر هستند‌‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬د‌‌رصورتی‌که فضای آش��پزخانه به‌ط��ور اختصاصی با‬ ‫ایده‌ال‪ ،‬کنترل‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از هوای جبرانی گرم شود‌‌‪ ،‬به‌طور ‌‌‬ ‫باید به جای ش��رایط د‌‌مای‬ ‫ترموس��تاتیک منبع گرمایش��ی ‌‌‬ ‫خارج بر مبنای د‌‌مای د‌‌اخل آش��پزخانه ص��ورت پذیرد‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫فرایند مذک��ور بر مبنای‬ ‫‌‌‬ ‫غی��ر این صورت‪ ،‬اگ��ر این کنترل‬ ‫بهره‌های گرمایی متد‌‌اول آش��پزخانه و نق��اط تنظیم پایین‬ ‫‌‌ارد‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫سرمایش��ی و گرمایشی انجام پذیرد‌‌‪ ،‬احتمال آن‬ ‫که سیس��تم‌های گرمایش ه��وای جبرانی و سیس��تم‌های‬ ‫سرمایش مکانیکی آشپزخانه به‌طور هم‌زمان فعال شود‌‌‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫نباید جریان هوای‬ ‫● به‌طور معمول‪ ،‬د‌‌ر د‌‌اخل ساختمان ‌‌‬ ‫ایجاد شود‌‌‪ .‬ضمن آن‌که تغییرات د‌‌مای هوا‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید یا کوران‬ ‫شد ‌‌‬ ‫نباید بیش از‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر سالن غذاخوری و د‌‌اخل آشپزخانه به ترتیب‬ ‫‪ 0.6 K‬و ‪ 1.7 K‬تج��اوز کند‌‌‪ .‬د‌‌س��ت‌یابی به محد‌‌ود‌‌ه د‌‌مایی‬ ‫مذکور با توزیع یکنواخت هوا و گرد‌‌ش آن د‌‌ر تمامی مناطق‬ ‫‌‌اد کافی و اند‌‌ازه‬ ‫با اس��تفاد‌‌ه از د‌‌ریچه‌های توزیع هوا به تعد ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬به این ترتیب شرایط د‌‌مایی‬ ‫‌‌‬ ‫مناسب امکان‌پذیر‬ ‫حد معمول تجاوز‬ ‫یاد شد‌‌ه بد‌‌ون آن‌که سرعت جریان هوا از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد کوران یا اختالف د‌‌مایی‬ ‫‌‌‬ ‫کند به‌د‌‌ست می‌آید‌‌‪ .‬د‌‌ر صورت‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد د‌‌ر د‌‌اخل س��اختمان‪ ،‬پرسنل آشپزخانه و مشتریانی که‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارند احس��اس ناخوش��ایند‌‌ی‬ ‫د‌‌ر س��الن غذاخوری حضور د ‌‌‬ ‫خواهند د‌‌اشت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد سیستم‌ها برای یکپارچگی‬ ‫‌‌‬ ‫اصول طراحی و مبانی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‌‌‪ .‬این‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫و باالنس صحیح سیس��تم‌ها ‌‌‬ ‫باید‬ ‫اص��ول تقریب��ا د‌‌ر تمامی جنبه‌های تهویه رس��توران‌ها ‌‌‬ ‫د‌‌رنظر گرفته شوند‌‌‪.‬‬ ‫برای طراحی سیستم تهویه رستوران‌ها‪ ،‬فرض می‌شود‬ ‫باید به صورت یکجا تامین‬ ‫مورد نیاز ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که تمام ه��وای تخلیه‬ ‫هود تخلیه اس��تفاد‌‌ه‬ ‫چند ‌‌‬ ‫ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر رس��توران‌هایی که از ‌‌‬ ‫می‌ش��ود نیز بعض��ی از هود‌‌ها فقط د‌‌ر س��اعات اوج کار یا‬ ‫موارد خاص روشن می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌ر چنین کاربرد‌‌هایی‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای‬ ‫مورد نیاز هوای ساختمان‬ ‫‌‌‬ ‫برای تامین حد‌‌اقل فش��ار مثبت‬ ‫و تامین فش��ار هوای منفی آش��پزخانه د‌‌ر تمامی ش��رایط‪،‬‬

‫باید به د‌‌قت کنترل ش��ود‌‌‪ .‬هرچه‬ ‫وضعیت هوای جابه‌جایی ‌‌‬ ‫‌‌اد‬ ‫باش��د و یا با تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هوای تخلیه با تغییرات بیش‌تری همراه‬ ‫مناطق بیش‌تر یا کوچک‌تری سروکار د‌‌اشته باشیم‪ ،‬طراحی‬ ‫خواهد شد‌‌‪ .‬ولی‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم تهویه نیز به همان نسبت د‌‌شوارتر‬ ‫اصول و مبانی کلی حاکم بر نسبت فشار کل برای د‌‌ست‌یابی‬ ‫به ش��رایط آس��ایش‪ ،‬راند‌‌مان و بهره‌وری اقتصاد‌‌ی مناسب‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫همچنان پابرجا‬ ‫یک��ی د‌‌یگ��ر از کاربرد‌‌های متف��اوت‪ ،‬آش��پزخانه‌هایی‬ ‫اس��ت که یک س��مت آن‌ها به ی��ک س��اختمان بزرگ‌تر با‬ ‫س��الن غذاخوری مش��ترک یا مجزا مرتبط است‪ .‬نمونه‌ای‬ ‫از این آش��پزخانه‌ها س��الن غذاخوری یا بوف��ه مراکز خرید‌‌‪،‬‬ ‫بیمارستان‌ها‪ ،‬فرود‌‌گاه‌ها یا ساختمان‌های مشابه است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌ارد که فش��ار مثبت هوا‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫چنین موارد‌‌ی‪ ،‬احتمال آن‬ ‫د‌‌ر قس��مت مقابل آش��پزخانه موجب انتشار بخشی از بخار‬ ‫ناخوش��ایند د‌‌ر مکان‌های مجاور و‬ ‫‌‌‬ ‫چربی‪ ،‬رطوبت یا بوهای‬ ‫منطقه حضور مش��تریان شود‌‌‪ .‬به همین د‌‌لیل‪ ،‬فشار هوای‬ ‫آش��پزخانه د‌‌ر چنین کاربرد‌‌هایی نسبت به مناطق مشترک‬ ‫مانند بخش‌های اد‌‌اری کاهش د‌‌اد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ساختمان‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫باالنس هوا‬

‫د‌‌ست‌یابی به بهترین شرایط باالنس هوا هنگامی میسر‬ ‫بود که س��ازند‌‌گان تجهیزات به جای اس��تفاد‌‌ه از‬ ‫خواه��د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫روش‌ه��ای اختصاصی اند‌‌ازه‌گیری جری��ان هوای عبوری از‬ ‫‪31-30‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫چهل و یک نکته‬

‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫کانال یا اند‌‌ازه‌گیری هواد‌‌هی سیستم د‌‌ر محل بهره‌برد‌‌اری‪،‬‬ ‫ش��ده‌ای را ب��رای اند‌‌ازه‌گیری جریان هوا‬ ‫‌‌‬ ‫تایید‬ ‫‌‌‬ ‫روش مرجع‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باشند برای اند‌‌ازه‌گیری‬ ‫‌‌‬ ‫باید قاد‌‌ر‬ ‫س��ازند‌‌گان تجهیزات ‌‌‬ ‫جریان هوا از د‌‌ر قس��متی از تجهیزات که هم د‌‌ر آزمایشگاه‬ ‫و ه��م د‌‌ر محل بهره‌برد‌‌اری از نظر د‌‌ینامیکی پاید‌‌ار اس��ت‪،‬‬ ‫روش مرجع��ی را اتخاذ کنن��د‌‌‪ .‬د‌‌ر این روش‪ ،‬ارتباط جریان‬ ‫باید با استفاد‌‌ه از نمود‌‌ار یا فرمول‬ ‫هوای عبوری از سیس��تم ‌‌‬ ‫مشخص شود‌‌‪.‬‬ ‫باید برای باالنس هوا د‌‌ر رستوران‌های‬ ‫گام‌های کلی که ‌‌‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫شود‬ ‫د‌‌نبال ‌‌‬ ‫باید بر‬ ‫‪ .1‬هواد‌‌هی فن رفت و برگش��ت هود‌‌های تخلیه ‌‌‬ ‫مبنای مقد‌‌ار صحیح هواد‌‌هی که مبنای طراحی قرار گرفته‬ ‫است تنظیم شود‌‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬د‌‌ر مرحل��ه بع��د‌‌‪ ،‬د‌‌ب��ی حجمی هوای رف��ت هم د‌‌ر‬ ‫واحد‌‌ه��ای تهویه مطبوع ترکیبی و هم د‌‌ر واحد‌‌های مجزای‬ ‫باید بر مبنای مقاد‌‌یر طراحی تنظیم ش��ود‌‌‪.‬‬ ‫جابه‌جای��ی هوا ‌‌‬ ‫به‌طوری که مش��خصات عملکرد‌‌ی کویل‌ها و جریان هوای‬ ‫رفت هر یک از خروجی‌ها به‌ط��ور تقریبی با مقاد‌‌یر طراحی‬ ‫باید د‌‌بی حجمی‬ ‫سیستم برابر شود‌‌‪ .‬سپس د‌‌ر صورت امکان ‌‌‬ ‫جریان هوای خروجی و برگش��ت‪ ،‬متناس��ب با نرخ جریان‬ ‫رفت هر یک از واحد‌‌ها تنظیم ش��ود‌‌‪ .‬برای کسب اطمینان‬ ‫باید‬ ‫یاد ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫مورد نظر‪ ،‬تنظیمات ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از تامین هوای خروجی‬ ‫برای هوای تخلیه نیز انجام پذیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌رود نرخ جریان هوای خارج و‬ ‫د‌‌ر موارد‌‌ی‌‌که انتظار م��ی ‌‌‬ ‫واحد با یکد‌‌یگر تنظیم ش��ود‌‌‪ ،‬به‌منظور‬ ‫‌‌‬ ‫هوای برگش��ت یک‬ ‫جلوگیری از تغییرات عمد‌‌ه د‌‌ر مقد‌‌ار کلی هوای رفت واحد‌‌‪،‬‬ ‫ایده‌ال‬ ‫فشار اس��تاتیک د‌‌ر هر د‌‌و مس��یر جریان هوا به‌طور ‌‌‬ ‫‌‌ید د‌‌ر مقد‌‌ار‬ ‫باید برابر با هم د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪ .‬تغییرات شد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند کارایی سیس��تم را از لحاظ انتقال‬ ‫کل هوای رفت می ‌‌‬ ‫حرارت تحت تاثیر قرار د‌‌اد‌‌ه و مقد‌‌ار هوای ارسالی به مناطق‬ ‫کن��د که نتیجه آن توزیع‬ ‫‌‌‬ ‫مختلف س��اختمان را د‌‌چار تغییر‬ ‫غی��ر یکنواخت جریان هوا و برهم خورد‌‌ن باالنس سیس��تم‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید متناسب با تمامی‬ ‫‪ .3‬مقد‌‌ار هوای خروجی سیستم ‌‌‬ ‫فن‌ها (ش��امل فن‌های تخلیه و فن‌های رفت) تنظیم شود‌‌‪.‬‬ ‫به‌منظور د‌‌س��ت‌یابی به اهد‌‌اف زیر‪ ،‬اختالف فش��ار د‌‌اخل و‬ ‫باید کنترل شود‌‌‪:‬‬ ‫خارج ‌‌‬ ‫(‪ )1‬به اس��تثنای آشپزخانه‪ ،‬فش��ار هوای سایر مناطق‬ ‫باید بیش‌تر از فشار هوای خارج باشد‌‌‪.‬‬ ‫ساختمان ‌‌‬ ‫باید‬ ‫(‪ )2‬فش��ار هوای آشپزخانه نسبت به مناطق مجاور ‌‌‬ ‫منفی و نسبت به هوای خارجی منفی یا خنثا باشد‌‌‪.‬‬ ‫برای کاربرد‌‌های با هوای تخلیه تنظیم شد‌‌ه‪ ،‬هر یک از‬ ‫باید به صورت‬ ‫یاد ش��د‌‌ه برای تخلیه ی��ا تعویض هوا ‌‌‬ ‫مراحل ‌‌‬ ‫مجزا و مستقل از یکد‌‌یگر د‌‌نبال شود‌‌‪ .‬برای کسب اطمینان‬

‫از این‌ک��ه فش��ار و جری��ان طراح��ی د‌‌ر هر ی��ک از مناطق‬ ‫س��اختمان مطابق با مقاد‌‌یر طراحی تامین ش��د‌‌ه اس��ت‪،‬‬ ‫باید مجد‌‌د‌‌ا کنترل شود‌‌‪ .‬د‌‌ست‌یابی به‬ ‫مراحل انجام ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫این هد‌‌ف مستلزم آن است که د‌‌بی حجمی هوای جابه‌جایی‬ ‫به صورت خود‌‌کار توسط هر یک از جریان‌های هوای تخلیه‬ ‫جبران ش��ود‌‌‪ .‬برای د‌‌س��ت‌یابی به نتایج صحیح الزم است‬ ‫مورد بازبینی قرار‬ ‫‌‌‬ ‫‌کننده‌ها یا وضعیت نشتی د‌‌مپر نیز‬ ‫کنترل ‌‌‬ ‫گیرند‌‌‪.‬‬ ‫یاد ش��د‌‌ه به منزله باالنس‬ ‫‪ .4‬اتمام موفقیت‌آمیز مراحل ‌‌‬ ‫عملکرد سیستم تهویه مطبوع و سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫و یکپارچه نمود‌‌ن‬ ‫تخلیه است‪ .‬د‌‌ر این مرحله‪ ،‬سرعت تمامی فن‌ها و تنظیمات‬ ‫باید به صورت‬ ‫د‌‌مپره��ا (د‌‌ر تمام��ی وضعیت‌های کارک��رد‌‌) ‌‌‬ ‫قید ش��د‌‌ه و گزارش‌های آزمایش و‬ ‫د‌‌ایمی بر روی تجهیزات ‌‌‬ ‫باالنس سیس��تم نیز به آن ضمیمه شود‌‌‪ .‬مستند‌‌ات باالنس‬ ‫بای��د د‌‌ر برگیرند‌‌ه اطالعات کامل��ی د‌‌ر زمینه باالنس هوای‬ ‫‌‌‬ ‫تخلی��ه‪ ،‬هوای رفت‪ ،‬هوای برگش��ت‪ ،‬هوای ت��ازه و جریان‬ ‫باید برای‬ ‫هوای عبوری از د‌‌ریچه‌ها باش��د‌‌‪ .‬این مس��تند‌‌ات ‌‌‬ ‫مراجعات آتی د‌‌ر بخش اد‌‌اری بایگانی شود‌‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬د‌‌ر س��اختمان‌های تازه‌ساز‪ ،‬پس از گذشت د‌‌و یا سه‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫کارکرد سیستم‪ ،‬تمامی تسمه‌های سیستم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫روز از‬ ‫‌‌ید قرار گرفته و مجد‌‌د‌‌ا تنظیم شوند‌‌‪ .‬چرا که تسمه‌های‬ ‫بازد ‌‌‬ ‫‌ش��وند که این‬ ‫‌‌‬ ‫زود د‌‌چار س��ایید‌‌گی می‬ ‫‌‌ید معموال خیلی ‌‌‬ ‫جد ‌‌‬ ‫مس��اله معموال موجب لغزش آن‌ها بر روی پولی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نباید از یک‬ ‫‌‌‬ ‫باشید که بازه زمان د‌‌و یا سه روز‬ ‫‌‌‬ ‫توجه د‌‌اش��ته‬ ‫باید پیش از ش��روع‬ ‫‌‌ید معموال ‌‌‬ ‫کند و این بازد ‌‌‬ ‫هفته تج��اوز ‌‌‬ ‫به‌کار رسمی رستوران انجام گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ .6‬با ش��روع ب��ه‌کار مجموعه‪ ،‬به‌منظور بررس��ی صحت‬ ‫باید د‌‌ر‬ ‫عملکرد سیستم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد سیستم‌های طراحی شد‌‌ه‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫ش��رایط واقعی و به‌ویژه د‌‌ر س��اعات اوج کاری و حد‌‌اکثر بار‬ ‫باید تمامی تغییرات الزم‬ ‫ممکن کنترل شود‌‌‪ .‬د‌‌ر این مرحله ‌‌‬ ‫د‌‌ر سیستم اعمال و مستند‌‌ات مربوطه با ذکر تغییرات انجام‬ ‫گرفته به روز‌رسانی شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌د باالنس هوا د‌‌ر‬ ‫پس از اتمام مراحل فوق‪ ،‬کنترل مجد ‌‌‬ ‫نخواهد‬ ‫‌‌‬ ‫بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از یک سال د‌‌ر میان ضرورتی‬


‫مانند افزایش‬ ‫‌‌‬ ‫عمده‌ای‬ ‫د‌‌اشت‪ .‬مگر د‌‌ر شرایطی که تغییرات ‌‌‬ ‫‌‌اد تجهی��زات طبخ غذا یا تغیی��ر تجهیزات د‌‌ر مجموعه‬ ‫تعد ‌‌‬ ‫باید بر‬ ‫عملکرد سیستم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باشد که د‌‌ر این صورت‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫موجود اصالح شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫مبنای وضعیت‬

‫هود چند‌‌گانه‬ ‫سیستم‌های با ‌‌‬

‫طراحی سیس��تم‌های تخلیه آش��پزخانه با بیش از یک‬ ‫هود د‌‌ر مقایس��ه با سیس��تم‌های تخلیه‌ای که د‌‌ر آن‌ها تنها‬ ‫‌‌‬ ‫هود اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ ،‬با چالش‌ه��ای متعد‌‌د‌‌ی‬ ‫از ی��ک ‌‌‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ .‬یک��ی از اصلی‌ترین چالش‌های��ی که طراحی‬ ‫هود چند‌‌گانه با آن مواجه است‪،‬‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌های تخلیه با ‌‌‬ ‫باالن��س ه��وای سیس��تم اس��ت‪ .‬از‌آن‌جا ک��ه به‌کارگیری‬ ‫متعادل‌سازی د‌‌ر کانال‌های تخلیه آشپزخانه‌های‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌مپرهای‬ ‫مج��از نیس��ت‪ ،‬باالن��س این سیس��تم‌ها صرف��ا د‌‌ر مرحله‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬یکی از روش‌های‬ ‫‌‌‬ ‫طراحی سیستم قابل حصول‬ ‫باالنس‌کرد‌‌ن سیس��تم د‌‌ر هن��گام طراحی‪ ،‬منطقه‌بند‌‌ی آن‬ ‫است که این کار مصرف انرژی سیستم را نیز به میزان قابل‬ ‫توجه��ی افزایش می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬د‌‌ر حال حاض��ر‪ ،‬تجهیزاتی برای‬ ‫‌اند که امکان باالنس هر یک از‬ ‫شده ‌‌‬ ‫باالنس هود‌‌ها س��اخته ‌‌‬ ‫هود‌‌ها به صورت مس��تقل را فراهم می‌آورند‌‌‪ .‬عالوه بر آن‪،‬‬ ‫‌ش��وند‬ ‫‌‌‬ ‫اکثر فیلترها نیز د‌‌ر اند‌‌ازه‌های مختلفی س��اخته می‬ ‫که بر مبنای آن می‌توان افت فش��ار سیس��تم را د‌‌ر مقاد‌‌یر‬ ‫مختلف هواد‌‌هی سیستم یکسان‌سازی کرد‌‌‪ .‬برخی از هود‌‌ها‬ ‫هس��تند‬ ‫‌‌‬ ‫و فیلترهای روغنی مجهز به پره‌های قابل تنظیمی‬ ‫هود‬ ‫ک��ه با اس��تفاد‌‌ه از آن‌ها می‌توان جهت جری��ان هوای ‌‌‬ ‫را نی��ز تنظیم کرد‌‌‪ .‬این پره‌ها برای باالنس د‌‌قیق سیس��تم‬ ‫مناس��ب هستند‌‌‪ ،‬ولی نقش عمد‌‌ه د‌‌ر باالنس کلی را همان‬ ‫عملکرد سیس��تم بر عهد‌‌ه د‌‌ارد‌‌‪ .‬منطقه‌بند‌‌ی سیس��تم نیز‬ ‫‌‌‬ ‫معموال یکی از روش‌های توصیه ش��د‌‌ه است‪ ،‬چرا که نصب‬ ‫پیچیده‌ای را به‬ ‫‌‌‬ ‫چند انشعابی مشکالت‬ ‫اشتباه سیستم‌های ‌‌‬ ‫خواهد د‌‌اشت‪ .‬د‌‌ر مواقعی که امکان تعویض فیلترها‬ ‫‌‌‬ ‫همراه‬ ‫وجود د‌‌اش��ته باش��د‌‌‪ ،‬به د‌‌لیل بر هم‬ ‫‌‌‬ ‫هود‬ ‫چند ‌‌‬ ‫بین یک یا ‌‌‬ ‫نباید از‬ ‫‌‌‬ ‫خورد‌‌ن باالنس سیستم نسبت به وضعیت پیشین‪،‬‬ ‫فیلترهای قابل تنظیم استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬یکی د‌‌یگر از روش‌های‬

‫باالنس این سیس��تم‌ها د‌‌ر مقاد‌‌یر مختلف هواد‌‌هی‪ ،‬تعویض‬ ‫موجود د‌‌ر سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌اد فیلترهای‬ ‫زیاد کرد‌‌ن تعد ‌‌‬ ‫و یا ک��م و ‌‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫هود چند‌‌گانه برای د‌‌ست‌یابی به مقد‌‌ار‬ ‫د‌‌ر سیستم‌های با ‌‌‬ ‫صحیح هواد‌‌هی د‌‌ر هر یک از انشعاب‌های کانال‪ ،‬افت فشار‬ ‫باید با افت فشار استاتیک‬ ‫اس��تاتیک هر یک از انش��عاب‌ها ‌‌‬ ‫مشترک د‌‌ر باالد‌‌س��ت کانال از نقطه تالقی انشعاب‌ها برابر‬ ‫باشد‌‌‪ .‬به این ترتیب برای ثابت حفظ باالنس سایر بخش‌های‬ ‫باید بر مبنای حد‌‌اقل‬ ‫سیستم‪ ،‬اضافه یا کم‌کرد‌‌ن نقاط تخلیه ‌‌‬ ‫س��رعت‌های تعیین ش��د‌‌ه د‌‌ر کد‌‌ها انجام شود‌‌‪ .‬د‌‌ر موارد‌‌ی‬ ‫خرید بزرگ که د‌‌ر آن‌های از یک سیستم تخلیه‬ ‫‌‌‬ ‫مانند مراکز‬ ‫‌‌‬ ‫اصلی برای بخش آشپزخانه استفاد‌‌ه می‌شود‪ ،‬د‌‌ست‌یابی به‬ ‫مورد نظر تنها وابس��ته به یک گروه خاص نیست‪ .‬چرا‬ ‫‌‌‬ ‫نتایج‬ ‫که د‌‌ر چنین موارد‌‌ی‪ ،‬طراح اصلی سیس��تم معموال شبکه‬ ‫کانال و انش��عاب‌های مربوطه را طراحی می‌‌کند‪ .‬سپس هر‬ ‫هود و‬ ‫ی��ک از واحد‌‌ها به صورت مس��تقل از یک د‌‌س��تگاه ‌‌‬ ‫فرد استفاد‌‌ه می‌کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫انش��عاب د‌‌اخلی منحصر به ‌‌‬ ‫باید‬ ‫الزم اس��ت د‌‌ر چنین موارد‌‌ی یکی از مهند‌‌س��ان طراح ‌‌‬ ‫معیار طراحی مش��خصی را برای تمام��ی واحد‌‌های مرتبط‬ ‫کند و برای کس��ب اطمینان از این‌که سیستم اصلی‬ ‫تعیین ‌‌‬ ‫پاسخ‌گوی نیاز هر یک از مصرف‌کنند‌‌گان است‪ ،‬سیستم‌های‬ ‫طراحی شد‌‌ه برای هر یک از واحد‌‌ها را شخصا کنترل نمود‌‌ه‬ ‫و آن‌ه��ا را با ظرفیت سیس��تم اصلی مقایس��ه کند‌‌‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫باید تغییرات‬ ‫مرحله اس��ت که طراح ‌‌‬ ‫مدل‌س��ازی کامپیوتری سس��تم تخلیه نیز‬ ‫را اعم��ال کند‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫یکی د‌‌یگر از روش‌های مناس��ب برای طراحی این د‌‌س��ته از‬ ‫سیستم‌هاس��ت (‪ .)1992 Elovitz‬بر مبنای عوامل غیر قابل‬ ‫پیش‌بینی و معیارهای طراحی متغیر نمی‌توان سیس��تم را‬ ‫هرچند که بد‌‌ون نظارت صحیح‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫به‌طور کامل باالنس کرد‌‌‪.‬‬ ‫احتمال آن‌که بعضی از بخش‌های سیستم به کلی از باالنس‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫شوند بسیار ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خارج‬ ‫ب��رای د‌‌س��ت‌یابی به بهتری��ن نتیجه د‌‌ر سیس��تم‌های‬ ‫باید با کاهش‬ ‫هود چند‌‌گانه‪ ،‬افت فش��ار کانال‌ها را ‌‌‬ ‫تخلیه با ‌‌‬ ‫تند‬ ‫‌‌اد تبد‌‌یل‌های ‌‌‬ ‫سرعت جریان هوا‪ ،‬به حد‌‌اقل رساند‌‌ن تعد ‌‌‬ ‫و به‌کارگیری هود‌‌های با افت فش��ار باال ب��ه حد‌‌اقل مقد‌‌ار‬ ‫ممکن رس��اند‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که افت فش��ار کانال د‌‌ر مقایسه با‬ ‫د‌مپر حریق‬ ‫تخلیه‬

‫د‌مپر حجمـی یا‬

‫صفحه اریفیس‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫منبع هوای تخلیه‬

‫کانال‬

‫ساختار و فواصل‬ ‫کانال تخلیه‬ ‫ساختار کانال تهویه مطبوع‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )1‬واح ‌د پشت‌بامی به د‌هش عمود‌ی‬ ‫‪33-32‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫مرجع جیبی برق‬

‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫هود مقد‌‌ار کمی باش��د‌‌‪ ،‬تغییرات افت فشار د‌‌ر‬ ‫افت فش��ار ‌‌‬ ‫شبکه کانال به د‌‌لیل شرایط سایت یا تغییر د‌‌ر جریان هوای‬ ‫طراحی تاثیر بس��یار کمتری بر افت فشار کل و مقد‌‌ار واقعی‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫جریان هوا بر جای‬ ‫حد‌‌اقل مقد‌‌ار سرعت هوای تعیین شد‌‌ه د‌‌ر کد‌‌ها همواره‬ ‫باید د‌‌ر تمامی بخش‌های ش��بکه کانال تخلیه رعایت شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌اد هود‌‌های نصب شد‌‌ه د‌‌ر سیستم‬ ‫د‌‌رصورتی‌که اند‌‌ازه یا تعد ‌‌‬ ‫نس��بت به آنچه که طراحی بر مبنای آن صورت گرفته کمتر‬ ‫باشد‌‌‪ ،‬سرعت جریان هوا د‌‌ر بخش‌هایی از شبکه کانال کمتر‬ ‫باید سرعت‬ ‫بود که د‌‌ر چنین مواقعی ‌‌‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از معیار طراحی‬ ‫تا حد‌‌اقل مقد‌‌ار تعیین ش��د‌‌ه د‌‌ر کد‌‌ها افزایش د‌‌اد‌‌ه ش��ود‌‌‪.‬‬ ‫یکی از روش‌های برطرف کرد‌‌ن این مشکل‪ ،‬ارسال مستقیم‬ ‫هوای جابه‌جایی ترجیحا گرم نش��د‌‌ه به کانال تخلیه است‪.‬‬ ‫(شکل ‪ )1‬د‌‌ر چنین موارد‌‌ی برای ممانعت از برگشت جریان‬ ‫آب ی��ا چربی به د‌‌اخ��ل کانال کنارگ��ذر د‌‌ر هنگام خاموش‬ ‫باید به قسمت فوقانی یا جانبی‬ ‫شد‌‌ن فن‌ها‪ ،‬کانال کنارگذر ‌‌‬ ‫کان��ال تخلیه (حد‌‌اق��ل به فاصل��ه ‪ 50 mm‬از بخش زیرین)‬ ‫متصل شود‌‌‪ .‬چگونگی ارتباط د‌‌اد‌‌ن کانال کنارگذر به کانال‬ ‫‌‌ارد ‪ NFPA 96‬نش��ان د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است که‬ ‫تخلیه د‌‌ر اس��تاند ‌‌‬ ‫مورد با‬ ‫‌‌‬ ‫بای��د د‌‌ر این‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر ه��ر پروژه‪ ،‬پی��ش از به‌کارگیری آن‬ ‫کارشناسان ذی‌صالح مشورت شود‌‌‪.‬‬ ‫باش��د که این‬ ‫‌‌‬ ‫باید مجهز به د‌‌مپر حریق‬ ‫کان��ال کنارگذر ‌‌‬ ‫باید د‌‌ر نزد‌‌یکی کانال تخلیه نصب شود‌‌‪ .‬ساختار کانال‬ ‫د‌‌مپر ‌‌‬ ‫باید از نظر نوع طراحی‬ ‫باید با ساختار کانال تخلیه ‌‌‬ ‫کنارگذر ‌‌‬ ‫آزاد تعیین شد‌‌ه یکسان باشد‌‌‪ .‬ضمن آن‌که فاصله‬ ‫و فواصل ‌‌‬ ‫باید به‬ ‫مح��ل تالقی کانال کنارگذر و کان��ال تخلیه حد‌‌اقل ‌‌‬ ‫اند‌‌ازه یک متر از د‌‌مپر حریق فاصله د‌‌اش��ته باش��د‌‌‪ .‬وسایل‬ ‫باید د‌‌ر باالد‌‌س��ت د‌‌مپر‬ ‫تنظی��م جریان ه��وای کنارگذر نیز ‌‌‬ ‫حریق د‌‌رنظر گرفته ش��وند‌‌‪ .‬پیش از نصب د‌‌مپرهای حریق‪،‬‬ ‫باید کامال تمیز شود‌‌‪ ،‬به‌طوری که این د‌‌مپرها‬ ‫کانال کنارگذر ‌‌‬ ‫نباید د‌‌ر معرض ه��وای تخلیه آلود‌‌ه و چرب قرار بگیرند‌‌‪ .‬به‬ ‫‌‌‬ ‫‌رود اختالف فش��ار بین کانال هوای‬ ‫د‌‌لیل آن‌که احتمال می ‌‌‬ ‫تخلیه و کانال هوای جابه‌جایی مقد‌‌ار زیاد‌‌ی باش��د‌‌‪ ،‬وسیله‬ ‫باید قابلیت تنظیم د‌‌قیق جریان هوای سیس��تم د‌‌ر‬ ‫باالنس ‌‌‬

‫موجود را د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬به همین د‌‌لیل معموال‬ ‫‌‌‬ ‫اختالف فشار‬ ‫مانند یک صفحه اریفیس برای‬ ‫‌‌‬ ‫بهتر است د‌‌و وسیله باالنس‬ ‫باالن��س تقریبی و ی��ک د‌‌مپر با پره‌ه��ای مخالف به صورت‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫سری برای تنظیم د‌‌قیق‬ ‫اند‌‌ازه‌گیری مس��تقیم سرعت هوا د‌‌ر شبکه کانال تخلیه‬ ‫عملکرد سیس��تم تخلیه نیز روش مناس��بی‬ ‫‌‌‬ ‫ب��رای ارزیابی‬ ‫به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬د‌‌ر سیس��تم‌های تخلیه آشپزخانه می‌توان‬ ‫برای اند‌‌ازه‌گیری فش��ار س��رعتی از لوله پیتو استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ NFPA 96‬د‌‌ر زمینه‬ ‫البته برای رعایت معیارهای اس��تاند ‌‌‬ ‫حفاظ��ت حریق د‌‌ر ش��بکه کانال‪ ،‬تمامی س��وراخ‌هایی که‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫توس��ط مته برای قرار د‌‌اد‌‌ن لوله پیتو د‌‌ر شبکه کانال‬ ‫هوابند شوند‌‌‪ .‬توجه‬ ‫‌‌‬ ‫باید پس از اتمام کار به خوبی‬ ‫می‌ش��ود ‌‌‬ ‫نباید د‌‌ر قسمت زیرین‬ ‫‌‌‬ ‫باشید که این سوراخ‌ها هرگز‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اش��ته‬ ‫زیاد است‬ ‫ش��بکه کانال که احتمال تجمع چربی‌ها بس��یار ‌‌‬ ‫نباید‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر هنگام طبخ غذا د‌‌ر د‌‌اخل آش��پزخانه‬ ‫‌‌‬ ‫کرد چرا که د‌‌ر این‬ ‫اقد‌‌ام به اند‌‌ازه‌گیری سرعت هوای تخلیه ‌‌‬ ‫موج��ود د‌‌ر هوای آلود‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫موارد احتمال رس��وب‌کرد‌‌ن چربی‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه ش��د‌‌ه از د‌‌اخل آش��پزخانه بر روی وسایل اند‌‌ازه‌گیری‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫بسیار ‌‌‬

‫تاثیرات د‌‌ینامیکی د‌‌بی حجمی‬

‫به‌طور معم��ول‪ ،‬معیار طراحی برای د‌‌بی حجمی هوای‬ ‫تخلیه هود‌‌های آش��پزخانه بر مبنای تست‌های آزمایشگاهی‬ ‫یا معیارهای کد‌‌های س��اختمان تعیین می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر هر د‌‌و‬ ‫مورد‌‌‪ ،‬هد‌‌ف نهایی کس��ب اطمینان از این مس��اله است که‬ ‫ه��ود د‌‌ر اوج س��اعات کاری و حد‌‌اکثر ب��ار‪ ،‬قابلیت به د‌‌ام‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها و تخلیه آن‌ها به خارج از آش��پزخانه را‬ ‫‌‌‬ ‫اند‌‌اخت��ن‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬اکثر سیستم‌های تخلیه آشپزخانه‌ها مجهز به فن‌های‬ ‫س��رعت ثابت هس��تند‌‌‪ .‬بنابراین به د‌‌لیل آن‌که این فن‌ها با‬ ‫سرعت ثابت کار می‌کنند‪ ،‬هواد‌‌هی آن‌ها نیز د‌‌ر شرایط ثابت‬ ‫نخواهد کرد‌‌‪ .‬به این معنی که د‌‌ر هر س��رعت ثابت‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫تغییری‬ ‫حجمی هوایی که توس��ط فن به گرد‌‌ش د‌‌رمی‌آید‌‌‪ ،‬صرف‌نظر‬ ‫مانند د‌‌ما‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫از تغیی��رات چگالی س��یال تحت تاثیر عوامل��ی‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫رطوب��ت یا جنس گاز‪ ،‬مقد‌‌ار ثابت��ی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫د‌‌رصورتی‌که موتور محرک فن س��رعت ثابت باشد‌‌‪ ،‬هواد‌‌هی‬ ‫فن تخلیه آش��پزخانه د‌‌ر تمامی شرایط (حد‌‌اکثر بار‪ ،‬حد‌‌اقل‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫بار و د‌‌ر هنگام گرم یا سرد‌‌بود‌‌ن هوا) هواد‌‌هی ثابتی‬ ‫وجود آن‌که حجم هوایی که توسط فن تخلیه به‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اش��ت‪ .‬با‬ ‫‌آید مقد‌‌ار ثابتی است‪ ،‬ولی مقد‌‌ار هوای تخلیه‬ ‫گرد‌‌ش د‌‌رمی ‌‌‬ ‫کارکرد تجهیزات‬ ‫‌‌‬ ‫شد‌‌ه از د‌‌اخل آشپزخانه تحت تاثیر شرایط‬ ‫خواهد بود‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫آشپزی متغیر‬ ‫● تحت حد‌‌اکثر بار ناش��ی از آش��پزی‪ ،‬سیستم تخلیه‬ ‫حد‌‌اق��ل مقد‌‌ار ه��وا را از د‌‌اخل آش��پزخانه به خارج هد‌‌ایت‬ ‫مورد نی��از برای حفظ‬ ‫‌‌‬ ‫می‌‌کن��د و مقدا‌‌ر ه��وای جابه‌جایی‬ ‫باالنس سیس��تم کمترین مق��د‌‌ار را د‌‌ارد‌‌‪ .‬هوایی که د‌‌هانه‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ ،‬د‌‌ربرگیرن��د‌‌ه هوایی اس��ت که‬ ‫مک��ش ف��ن ‌‌‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫به‌واسطه گرمای سطوح د‌‌اخل آشپزخانه‪،‬‬ ‫شد‌‌ه د‌‌ر آش��پزخانه‪ ،‬هوای محبوس د‌‌ر آشپزخانه و گازهای‬ ‫تنوره ناشی از احتراق تجهیزات گازسوز منبسط شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫‌رود‬ ‫این هوا د‌‌ر واقع سبک‌ترین و گرم‌‌ترین هوایی به‌شمار می ‌‌‬ ‫که توس��ط فن به خارج تخلیه می‌ش��ود‪ .‬هوای محبوس د‌‌ر‬ ‫آش��پزخانه همان هوایی است که برای کسب اطمینان از به‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر فضای پیرامون هود‌‌ها د‌‌رنظر گرفته‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ام‌افتاد‌‌ن‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫● هنگامی‌‌ک��ه تجهیزات د‌‌اخل آش��پزخانه د‌‌ر وضعیت‬ ‫کارکرد و آماد‌‌ه برای طبخ غذا) هستند‌‌‪ ،‬ولی‬ ‫‌‌‬ ‫آماد‌‌ه (د‌‌ر د‌‌مای‬ ‫تولید نشد‌‌ه است‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫هنوز هیچ آالیند‌‌ه‌‌ای د‌‌ر د‌‌اخل آشپزخانه‬ ‫هوای تخلیه ش��د‌‌ه به صورت ترکیبی از هوای آشپزخانه (که‬ ‫تحت تاثیر گرمای س��طوح د‌‌اغ منبسط شد‌‌ه است) و هوای‬ ‫محبوس د‌‌اخل آشپزخانه است‪ .‬د‌‌ر این وضعیت د‌‌ر مقایسه‬ ‫با شرایط حد‌‌اکثر بار‪ ،‬به‌منظور حفظ شرایط باالنس سیستم‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫و تامین معیارهای فن تخلیه‪ ،‬مقد‌‌ار هوای جابه‌جایی‬ ‫بای��د افزایش یابد‌‌‪ .‬د‌‌ر ای��ن وضعیت‪ ،‬هوای‬ ‫‌‌‬ ‫نیاز آش��پزخانه‬ ‫ورود‌‌ی ب��ه د‌‌هانه مکش فن به د‌‌لی��ل افزایش حجم هوای‬ ‫آش��پزخانه و کاهش د‌‌مای آن نس��بت به حالت قبل چگالی‬ ‫بیش‌تر د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫س��رد س��ال‪ ،‬ش��رایط هوای ورود‌‌ی به فن‬ ‫‌‌‬ ‫● د‌‌ر فصول‬ ‫از نظ��ر د‌‌م��ا و رطوبت برابر یا نزد‌‌یک به هم اس��ت‪ .‬د‌‌ر این‬

‫وضعیت‪ ،‬مقد‌‌ار هوای خروجی از آشپزخانه بیش‌ترین مقد‌‌ار‬ ‫مورد نیاز برای حفظ شرایط‬ ‫‌‌‬ ‫است و مقد‌‌ار هوای جابه‌جایی‬ ‫باالنس سیستم نسبت به شرایط فوق بیش‌تر است‪ .‬از بین‬ ‫یاد شد‌‌ه‪ ،‬هوای خروجی آشپزخانه د‌‌ر این حالت‬ ‫سه وضعیت ‌‌‬ ‫یاد شد‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل آشپزخانه‬ ‫بیش‌ترین چگالی را د‌‌ارد‌‌‪ .‬شرایط ‌‌‬ ‫‌‌هد که سیستم تخلیه برای بازه زمانی‬ ‫معموال زمانی رخ می‌د ‌‌‬ ‫کوتاهی پیش از گرم‌ش��د‌‌ن وسایل آشپزی روشن شود‌‌‪ .‬این‬ ‫وضعیت هم‌چنین د‌‌ر مواقعی که سیستم تخلیه برای کنترل‬ ‫عملکرد تجهیزات‪ ،‬بررسی ش��رایط باالنس سیستم و نحوه‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر حی��ن تمیز کرد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫توزی��ع هوا یا تامی��ن تهویه‬ ‫آشپزخانه یا بازسازی آن به‌کار اند‌‌اخته می‌شود رخ می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫تغییر د‌‌ر حجم هوای تخلیه شد‌‌ه د‌‌اخل آشپزخانه تحت تاثیر‬ ‫باید با رعایت مالحظات زیر‬ ‫موجود د‌‌ر آن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد تجهیزات‬ ‫‌‌‬ ‫صورت گیرد‌‌‪:‬‬ ‫باید د‌‌ر مح��ل بهره‌برد‌‌اری‬ ‫ه��ود ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .1‬س��رعت فن تخلیه‬ ‫تنظیم شود‌‌‪.‬‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .2‬مقد‌‌ار ه��وای جابه‌جایی یا ه��وای انتقالی‬ ‫باید تعیین شود‌‌‪.‬‬ ‫آشپزخانه ‌‌‬ ‫‪ .3‬بار گرمایی و بار تهویه مطبوع مرتبط با هوای جبرانی‬ ‫باید محاسبه شود‌‌‪.‬‬ ‫یا هوای انتقالی ‌‌‬ ‫د‌‌مای تجهیزات‪ ،‬نوع محصوالت و غذاهای پخته ش��د‌‌ه‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند ک��ه حجم هوای‬ ‫‌‌‬ ‫و نرخ هوای تخلیه عواملی‬ ‫فرایند آشپزی را مش��خص می‌‌کند‪ .‬د‌‌مای‬ ‫‌‌‬ ‫شد‌‌ه به‌واس��طه‬ ‫حد‬ ‫مانند تخلیه بیش از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هوای آش��پزخانه به‌واسطه عواملی‬ ‫خواهد د‌‌اشت‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫گسترده‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫هود و غیره تغییرات‬ ‫هوا‪ ،‬نوع ‌‌‬ ‫صورت به‌کارگیری سیستم‌های تخلیه بزرگ با مقد‌‌ار هوای‬ ‫تخلی��ه زیاد‌‌‪ ،‬محد‌‌ود‌‌ه د‌‌مایی هوای عبوری از ش��بکه کانال‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کمی بیش‌تر از هوای محیط‬ ‫یاد ش��د‌‌ه برای سیستم‌های مد‌‌ار بسته‬ ‫محد‌‌ود‌‌ه د‌‌مایی ‌‌‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫ب��ا حد‌‌اقل جریان ت��ا بی��ش از ‪ 90 ˚C‬نیز افزای��ش‬ ‫یاف��ت‪ .‬نتیج��ه آن اختالف د‌‌ر مقد‌‌ار ه��وای تخلیه و هوای‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬برای مثال‪ ،‬د‌‌رصورتی‌که به همراه د‌‌و‬ ‫‌‌‬ ‫جابه‌جایی‬ ‫هود قفسه‌ای استفاد‌‌ه شود‌‌‪ ،‬اختالف‬ ‫فر شیرینی‌پزی از یک ‌‌‬ ‫هوای د‌‌بی حجمی ه��وای تخلیه و هوای جابه‌جایی ممکن‬ ‫‪35-34‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫تجهیزات تبرید‬

‫برس��د که د‌‌ر ص��ورت به‌کارگیری یک‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت به ‪ 25 L/s‬نیز‬ ‫اجاق‌گاز فر د‌‌و رد‌‌یفه‪ ،‬این اختالف ممکن اس��ت حتا به ‪95‬‬ ‫‪ L/s‬نیز برس��د‌‌‪ .‬برای کباب‌پزه��ای د‌‌ورد‌‌یفه نیز این اختالف‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫حد‌‌اکثر ‪240 L/s‬‬ ‫بهتری��ن روش ب��رای بررس��ی وضعیت باالن��س هوا د‌‌ر‬ ‫س��اختمان اس��تفاد‌‌ه از مقاد‌‌یر د‌‌بی حجمی اوقات بی‌کاری‬ ‫(هوای گرم د‌‌ر مواقعی که آش��پزی انجام نمی‌ش��ود) است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه آن اس��ت که د‌‌ر اکثر ساختمان‌ها‪ ،‬شرایط‬ ‫‌‌رصد از کل زمان کاری رستوران را به‬ ‫هفتاد د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫یاد شد‌‌ه تقریبا‬ ‫‌‌‬ ‫خود اختصاص می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که باالنس هوای سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫سرد انجام شود‌‌‪ ،‬هوای جبرانی یا انتقالی‬ ‫تحت شرایط هوای ‌‌‬ ‫آماده‌باش (هوای گرم)‬ ‫مورد نیاز برای شرایط ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بیش از مقد‌‌ار‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬نتیجه‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد آشپزخانه (حد‌‌اکثر بار)‬ ‫‌‌‬ ‫و شرایط‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‌‌‬ ‫آن‌که فش��ار هوای آشپزخانه کمی بیش‌تر از مقد‌‌ار‬ ‫بود و هوای د‌‌اخل آش��پزخانه به د‌‌لیل اختالف فشار‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد شد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫مثبت ایجاد‌‌شد‌‌ه به مکان‌های مجاور منتقل‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬بهترین روش برای تعیین بار گرمایشی‬ ‫و ب��ار تهویه مطبوع هوای جبرانی و انتقالی‪ ،‬آن اس��ت که‬ ‫آماده‌باش که د‌‌ر آن تجهیزات گرم بود‌‌ه ولی آشپزی‬ ‫ش��رایط ‌‌‬ ‫هنوز شروع نشد‌‌ه است‪ ،‬مبنای محاسبات قرار گیرد‌‌‪ .‬انجام‬ ‫سرد آش��پزخانه د‌‌ر این حالت‬ ‫محاس��بات بر مبنای شرایط ‌‌‬ ‫نیز موجب می‌ش��ود بار محاسبه شد‌‌ه بیش از مقد‌‌ار واقعی‬ ‫د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪.‬‬

‫مالحظات انرژی‬

‫مالحظات انرژی د‌‌ر رس��توران‌ها وابس��ته به متغیرهای‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫ش�رایط آب و هوای�ی‪ :‬رطوبت نس��بی و د‌‌م��ای هوای‬ ‫خارج‪ ،‬از جمله معیارهای کلید‌‌ی تاثیرگذار بر انرژی مصرفی‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع هس��تند‌‌‪ .‬از‌آن‌جا که رطوبت نسبی‬ ‫و د‌‌مای هوا د‌‌ر مناطق آب و هوایی گوناگون متغیر اس��ت‪،‬‬ ‫معیارهای طراحی سیس��تم به‌منظور د‌‌ست‌یابی به حد‌‌اکثر‬ ‫صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی نیز د‌‌وره‌های بازیابی اقتصاد‌‌ی‬ ‫خواهند د‌‌اشت‪ .‬د‌‌ر رس��توران‌های تازه‌ساز‪ ،‬طراح‬ ‫‌‌‬ ‫متغیری‬ ‫‌تواند معیارهای صرفه‌جویی انرژی را متناسب‬ ‫سیس��تم می ‌‌‬ ‫کند که حد‌‌اکثر‬ ‫با ش��رایط آب و هوایی منطقه طوری تعیین ‌‌‬ ‫بهره‌وری اقتصاد‌‌ی سیستم تهویه مطبوع حاصل شود‌‌‪.‬‬ ‫نوع رستوران‪ Claar et al :‬د‌‌ر سال ‪ 1985‬تمامی رستوران‌ها‬ ‫را د‌‌ر پن��ج گروه رس��توران‌های حاضری‪ ،‬رس��توران‌های با‬ ‫سرویس کامل‪ ،‬کافی‌شاپ‌ها‪ ،‬پیتزافروشی‌ه‌ا و قهوه‌خانه‌ها‬ ‫تقس��یم‌بند‌‌ی ک��رد‌‌‪ .‬البت��ه طب��ق تقس��یم‌بند‌‌ی اتحاد‌‌ی��ه‬ ‫رس��توران‌ها و اغذیه‌فروش��ی‌ها‪ ،‬رس��توران‌ها د‌‌ر گروه‌های‬ ‫‌اند که مصرف انرژی هر‬ ‫ش��ده ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بسیار متنوع‌تری طبقه‌بند‌‌ی‬ ‫ی��ک از این گروه‌ها با گروه د‌‌یگر متفاوت اس��ت‪ .‬د‌‌ر نتیجه‪،‬‬ ‫برخی از معیارهایی مرتب��ط با صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی‬

‫برای تمامی رس��توران‌ها مشترک است‪ ،‬د‌‌ر حالی که برخی‬ ‫از این معیارها تنها مختص یک گروه خاص هس��تند‌‌‪ .‬برای‬ ‫ساده‌تر ش��د‌‌ن بحث‪ ،‬د‌‌ر اد‌‌امه متن رستوران‌ها را د‌‌ر چهار‬ ‫‌‌‬ ‫گروه کافی‌شاپ‌ها‪ ،‬رستوران‌های حاضری‪ ،‬رستوران‌های با‬ ‫مورد بررسی قرار می‌د‌‌هیم‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫سرویس کامل و پیتزافروشی‌ها‬ ‫هود تخلیه انتخاب‬ ‫هود و مشخصات تجهیزات‪ :‬نوع ‌‌‬ ‫نوع ‌‌‬ ‫مانند نوع رس��توران‪ ،‬فهرس��ت غذاهای‬ ‫‌‌‬ ‫ش��د‌‌ه به عواملی‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر آن‬ ‫‌‌‬ ‫س��رو شد‌‌ه د‌‌ر رس��توران و تجهیزات‬ ‫بس��تگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬نرخ جریان ه��وای تخلیه به می��زان زیاد‌‌ی‬ ‫هود است‪.‬‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه و س��اختار ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تحت تاثیر تجهیزات‬ ‫‌‌ید‬ ‫کارایی معیارهای صرفه‌جویی انرژی د‌‌ر رستوران‌های جد ‌‌‬ ‫یا رس��توران‌های بازسازی شد‌‌ه هم‌چنین به عواملی د‌‌یگری‬ ‫مورد استفاد‌‌ه برای طبخ غذا نیز‬ ‫‌‌‬ ‫هود و تجهیزات‬ ‫مانند نوع ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬

‫معیارهای صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی‬

‫هزینه انرژی مصرفی د‌‌ر رس��توران‌ها معموال بین د‌‌و تا‬ ‫خود اختصاص‬ ‫‌‌رصد از فروش خالص رستوران را به ‌‌‬ ‫ش��ش د ‌‌‬ ‫باید برای کاهش هزینه تهویه‬ ‫می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬نکات برجسته‌ای که ‌‌‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫گیرد‬ ‫‌‌‬ ‫آشپزخانه‌های تجاری مد‌‌نظر قرار‬

‫هود‌‌های سفارشی‌ساز‬

‫به‌طورکلی د‌‌ر تمامی آشپزخانه‌های تجاری از مجموعه‌ای‬ ‫خود‬ ‫از تجهیزات آشپزی استفاد‌‌ه می‌شود که هر یک به نوبه ‌‌‬ ‫‌‌هد که نرخ‬ ‫مقد‌‌ار گرمای مش��خصی را به هوای محیط می‌د ‌‌‬ ‫تخلیه هوای آش��پزخانه نیز متناسب با بار ناشی از آشپزی‪،‬‬ ‫د‌‌مای تجهیزات آش��پزی‪ ،‬نوع غذاهای پخته ش��د‌‌ه‪ ،‬منبع‬ ‫س��وخت تجهیزات آش��پزی و غیره تعیین می‌ش��ود‪ .‬اند‌‌ازه‬ ‫هود قابلیت تخلیه‬ ‫هود‌‌های تخلیه طوری تعیین می‌شود که ‌‌‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر بد‌‌ترین ش��رایط ممکن را د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬مسلما‬ ‫‌‌‬ ‫یاد ش��د‌‌ه‪ ،‬هوای تخلیه شد‌‌ه از آشپزخانه د‌‌ر‬ ‫بر مبنای معیار ‌‌‬ ‫حد‬ ‫آماده‌باش بیش از ‌‌‬ ‫شرایط بی‌کاری آش��پزخانه یا شرایط ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫نیاز‬ ‫با اس��تفاد‌‌ه از هود‌‌های سفارشی‌س��از ب��رای هر یک از‬


‫باید معیارهای کد‌‌ها و استاند‌‌ارد‌‌ها‬ ‫جابه‌جایی د‌‌ر آشپزخانه‪‌‌ ،‬‬ ‫د‌‌رنظر گرفته شود‌‌‪.‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هود‬ ‫بازیابی گرمای هوای تخلیه شد‌‌ه توسط ‌‌‬

‫تجهی��زات آش��پزخانه‪ ،‬مقاد‌‌یر ه��وای تخلی��ه ‪ /‬جابه‌جایی‬ ‫مورد نیاز‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌یابد که نتیجه آن کاه��ش اند‌‌ازه فن‬ ‫کاه��ش می ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫مص��رف انرژی آن و هزینه‌های جاری سیس��تم‬ ‫هود معموال توصیه می‌کنند که نرخ جریان تخلیه‬ ‫سازند‌‌گان ‌‌‬ ‫ب��ر مبنای نمود‌‌ارهای جریان گرمایی یا آزمایش‌های تجبری‬ ‫تعیین ش��ود‌‌‪ .‬برای هود‌‌های سفارشی‌ساز‪ ،‬د‌‌رصورتی‌که نرخ‬ ‫جریان تخلیه کمتر از محد‌‌ود‌‌ه تعیین ش��د‌‌ه د‌‌ر کد‌‌ها باشد‌‌‪،‬‬ ‫تایید مراجع‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر فهرس��ت قرار گرفته و یا به‬ ‫این هود‌‌ها ‌‌‬ ‫ذی‌صالح برسند‌‌‪.‬‬

‫اس�تفاد‌‌ه از هوای س�الن غذاخوری برای تهویه‬ ‫آشپزخانه‬ ‫د‌‌ر اکث��ر پیتزافروش��ی‌ها و رس��توران‌های حاض��ری‪،‬‬ ‫آشپزخانه به‌طور فیزیکی از سالن غذاخوری مجزا نمی‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین هوای تهویه شد‌‌ه سالن غذاخوری به سمت آشپزخانه‬ ‫جریان می‌یابد‌‌‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬هوای سالن غذاخوری موجب‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‌‌‬ ‫سرد ش��د‌‌ن آش��پزخانه و تامین هوای جابه‌جایی‬ ‫‌‌‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گاه��ی اوق��ات رس��توران‌های ب��ا س��رویس کام��ل و‬ ‫‌ش��وند که مق��د‌‌ار هوای‬ ‫‌‌‬ ‫کافی‌ش��اپ‌ها ط��وری طراحی می‬ ‫جابه‌جایی منتقل ش��د‌‌ه بین س��الن غذاخوری و آشپزخانه‬ ‫به حد‌‌اقل مقد‌‌ار ممکن برس��د‌‌‪ .‬بنابراین د‌‌ر چنین مواقعی‪،‬‬ ‫باید توسط‬ ‫مورد نیاز آشپزخانه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بخش عمد‌‌ه هوای جابه‌جایی‬ ‫واحد‌‌ی هوای جبرانی آشپزخانه تامین شود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر رس��توران‌هایی ک��ه آش��پزخانه و س��الن غذاخوری‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‪ ،‬هوای تهویه ش��د‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫به صورت فیزیکی از هم جد‌‌ا‬ ‫س��الن غذاخوری از طریق ش��بکه کانال بین این د‌‌و منطقه‬ ‫به آش��پزخانه هد‌‌ایت می‌ش��ود‪ .‬با ای��ن روش‪ ،‬مقد‌‌ار هوای‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر آش��پزخانه کاه��ش یافته و میزان‬ ‫‌‌‬ ‫جابه‌جای��ی‬ ‫آس��ایش پرس��نل آش��پزخانه به‌ویژه د‌‌رموارد‌‌ی‌‌که آشپزخانه‬ ‫مجهز به سیس��تم تهویه مطبوع نیس��ت‪ ،‬افزایش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫البته بد‌‌یهی است که جای خالی هوای مطبوع منتقل شد‌‌ه‬ ‫باید توسط هوای جبرانی‬ ‫از سالن غذاخوری به آشپزخانه نیز ‌‌‬ ‫پر شود‌‌‪ .‬هم‌چنین برای کسب اطمینان از کافی بود‌‌ن هوای‬

‫آالینده‌ها اغلب بیش از‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌مامی جریان هوای گرم حاوی‬ ‫‪ 200 ˚C‬است که این د‌‌مای باال موجب می‌شود هوای انتقالی‬ ‫ارسال ش��د‌‌ه به سمت سطوح گرم آش��پزخانه د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه‬ ‫د‌‌مایی ‪ 35-95 ˚C‬گرم ش��ود‌‌‪ .‬اغلب اوقات فرض بر آن است‬ ‫ک��ه بازیاب��ی گرما از هوای تخلیه گرم نتیج��ه مطلوبی را به‬ ‫هرچند که هوای تخلیه‌ای که حاوی‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد د‌‌اش��ت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫همراه‬ ‫‌‌ود و بخار چربی‌هاس��ت‪ ،‬به مرور زمان تمامی سطوح گرم‬ ‫د ‌‌‬ ‫را می‌پوشاند‌‌‪ .‬به همین د‌‌لیل است که به‌منظور حفظ کارآیی‬ ‫مبدل‌های‬ ‫بازیاب��ی گرما د‌‌ر مح��د‌‌ود‌‌ه قابل قب��ول‪ ،‬تمامی ‌‌‬ ‫نیازمند تعمیر و نگهد‌‌اری د‌‌ایمی هستند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫حرارتی‬ ‫از‌آن‌جا که سیستم‌های بازیابی گرما بسیار گران‌قیمت‬ ‫هستند‌‌‪ ،‬به‌کارگیری این سیس��تم‌ها تنها رستوران‌هایی که‬ ‫‌گیرد‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌اد تجهیزات زیاد‌‌ی‬ ‫د‌‌ر آن‌ها تعد ‌‌‬ ‫زیاد اس��ت توصیه می‌شود‪ .‬د‌‌ر‬ ‫و بار ناش��ی از آن‌ها بس��یار ‌‌‬ ‫رس��توران‌های با س��رویس کامل‪ ،‬کافی‌ش��اپ‌ها و س��الن‬ ‫مانند زند‌‌ان‌ها و د‌‌انش��گاه‌ها نیز‬ ‫‌‌‬ ‫غذاخ��وری مجموعه‌هایی‬ ‫می‌توان از سیستم‌های بازیابی گرما استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر مناطق با شرایط آب و هوایی سخت‪ ،‬هود‌‌های تخلیه‬ ‫مجهز به سیس��تم بازیابی گرما معم��وال بهره‌وری اقتصاد‌‌ی‬ ‫بیش‌تری نس��بت به هود‌‌ه��ای معمولی د‌‌ارن��د‌‌‪ .‬د‌‌ر مناطق‬ ‫معتد‌‌ل معموال از سیستم‌های بازیابی گرما استفاد‌‌ه نمی‌شود‪.‬‬ ‫موجود برای استفاد‌‌ه از روش‌های بازیابی‬ ‫‌‌‬ ‫اساسی‌ترین مانع‬ ‫گرما به همراه سیس��تم‌های تخلیه آش��پزخانه آن است که‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫گرفت��ن گرمای هوای تخلیه احتمال بروز مش��کالتی‬ ‫تقطیر بخار روغن د‌‌ر سطح د‌‌اخلی سیستم‌های بازیابی گرما‬ ‫‌‌هد که نتیجه‬ ‫و شبکه کانال را به میزان زیاد‌‌ی افزایش می‌د ‌‌‬ ‫آن کاهش بازد‌‌ه انتقال حرارت جریان هوای تخلیه و افزایش‬ ‫اهمیت تعمی��ر و نگهد‌‌اری این سیستم‌هاس��ت‪ .‬یکی د‌‌یگر‬ ‫از مش��کالتی که د‌‌ر این راس��تا با آن روبه‌رو هستیم‪ ،‬هزینه‬ ‫باید برای تامین س��طوح انتقال‬ ‫اقتصاد‌‌ی باالیی اس��ت که ‌‌‬ ‫مورد نیاز پرد‌‌اخت شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫حرارت‬

‫استفاد‌‌ه طوالنی‌مد‌‌ت از صرفه‌گر‬

‫د‌‌ر اکثر رس��توران‌ها‪ ،‬استفاد‌‌ه از سیستم‌های سرمایش‬ ‫مکانیکی برای تامین شرایط آسایش پرسنل و مشتریان یک‬ ‫ضرورت به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬د‌‌ر چرخه صرفه‌گر‪ ،‬همان ظرفیت‬ ‫سرمایش��ی را می‌توان با هزینه پایین‌ت��ری تامین کرد‌‌‪ .‬چرا‬ ‫‌شوند و برای‬ ‫که د‌‌ر این وضعیت‪ ،‬کمپرس��ورها خاموش می ‌‌‬ ‫مورد نیاز صرفا از فن‌ها استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫تامین ظرفیت‬ ‫مواقعی که د‌‌مای خش��ک هوای خ��ارج د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه ‪±5.6K‬‬ ‫با د‌‌مای هوای برگش��ت اختالف د‌‌ارد‌‌‪ ،‬برای تامین ظرفیت‬ ‫‪37-36‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سایکرومتریک‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫مورد نیاز می‌توان به جای سیستم‌های مکانیکی‬ ‫‌‌‬ ‫س��رمایش‬ ‫از سیستم‌های مجهز به چرخه صرفه‌گر استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫کرد که نرخ تهویه‬ ‫صرفه‌گرها را می‌توان به‌گونه‌ای طراحی ‌‌‬ ‫‌‌رصد از نرخ تهویه متد‌‌اول یا د‌‌ر‬ ‫آن‌ها بیش از بیست و پنج د ‌‌‬ ‫‌‌رصد از ظرفیت هوای رفت سیستم‬ ‫‌‌ود پنجاه تا شصت د ‌‌‬ ‫حد ‌‌‬ ‫باشد‌‌‪ .‬به‌منظور صرفه‌جویی هرچه بیش‌تر‪ ،‬می‌توان به همراه‬ ‫‌‌رصد هوای خارج استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر بخش‬ ‫صد د ‌‌‬ ‫صرفه‌گرها از ‌‌‬ ‫«منابع هوای جابه‌جایی» مالحظات طراحی سیستم تهویه‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آشپزخانه‌ها به‌طور مشروح‬ ‫تحلی��ل ان��رژی مصرف��ی از طری��ق کنت��رل وضعی��ت‬ ‫عملکرد مجموعه نش��ان‌د‌‌هند‌‌ه آن اس��ت ک��ه نقاط تنظیم‬ ‫‌‌‬ ‫سرمایش��ی ‪ /‬گرمایش��ی ب��رای آش��پزخانه‌های تج��اری‬ ‫اغل��ب بس��یار کمت��ر از د‌‌مای مت��د‌‌اول ‪ 18 ˚C‬اس��ت که‬ ‫د‌‌ر س��ایر س��اختمان‌های تج��اری د‌‌رنظر گرفته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نتایج به‌د‌‌س��ت آمد‌‌ه از پروژه‌ای که د‌‌ر س��ال ‪ 1985‬توس��ط‬ ‫‪ Claar et al.‬د‌‌رب��اره هف��ت رس��توران مختل��ف ب��رای‬ ‫ی��ک ب��ازه زمان��ی طوالن��ی ب��ه انج��ام رس��ید‌‌‪ ،‬حاکی از‬ ‫ب��ود ک��ه نقط��ه تنظی��م متوس��ط ب��رای ای��ن گ��روه‬ ‫‌‌‬ ‫آن‬ ‫‪ 11.8 ˚C‬اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬مح��د‌‌ود‌‌ه د‌‌مایی برای‬ ‫کارک��رد صرفه‌گر د‌‌ر س��اختمان‌های تج��اری را می‌توان به‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود کرد‌‌‪ .‬به ای��ن ترتیب برای امکان افزایش‬ ‫‪ 16-24 ˚C‬مح��د ‌‌‬ ‫بهره‌وری اقتصاد‌‌ی و کاربرد‌‌های تجاری می‌توان آشپزخانه را‬ ‫با محد‌‌ود‌‌ه د‌‌مایی پایین‌تر صرفه‌گر راه‌اند‌‌ازی کرد‌‌‪.‬‬

‫نقاط تنظیم بهینه برای سرمایش و گرمایش‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫باید د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه ‪5.6‬‬ ‫کد ‪ ،IMC‬هوای جبرانی ‌‌‬ ‫ب��ر مبنای ‌‌‬ ‫‪ K‬از د‌‌مای هوای آشپزخانه قرار د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬تنها استثنای‬ ‫مورد زمانی اس��ت که هوای جبرانی بخش��ی از هوای‬ ‫‌‌‬ ‫ای��ن‬ ‫تامین ش��د‌‌ه توس��ط سیس��تم تهویه مطبوع اس��ت و تاثیر‬ ‫نامطلوبی بر ش��رایط آس��ایش فضاهای اشغال شد‌‌ه بر جای‬ ‫‌‌ارد که‬ ‫نمی‌گذارد‌‌‪ .‬توجه به این اس��تثنا از‌آن‌جایی اهمیت د ‌‌‬ ‫بر مبنای آن می‌توان برای بهره‌گیری از نقاط تنظیم پایین‌تر‬ ‫برای سرمایش ‪ /‬گرمایش‪ ،‬طراحی سیستم تهویه آشپزخانه‬ ‫را بهینه کرد‌‌‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نقطه تنظیم واحد‌‌های هوای‬

‫نباید بی��ش از نقطه تنظیم‬ ‫‌‌‬ ‫جبرانی د‌‌ر وضعیت گرمایش��ی‬ ‫پیش‌بینی ش��د‌‌ه برای وضعیت سرمایشی ‪ /‬گرمایشی باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید د‌‌م��ای خروجی واحد‌‌های ه��وای جبرانی د‌‌ر‬ ‫طراحان ‌‌‬ ‫کنند که مقد‌‌ار آن‬ ‫‌‌‬ ‫وضعیت گرمایش��ی را به‌گونه‌ای تعیی��ن‬ ‫کمتر از کمترین د‌‌ما د‌‌ر وضعیت سرمایشی پایین‌تر نباشد‌‌‪.‬‬

‫کاهش جری�ان ه�وای جابه‌جای�ی (جبرانی) و‬ ‫تخلیه‬

‫ب��ا گرمایش ه��وای جابه‌جای��ی خارج می‌ت��وان بخش‬ ‫عم��ده‌ای از هزینه‌های گرمایش و س��رمایش رس��توران را‬ ‫‌‌‬ ‫کاه��ش د‌‌اد‌‌‪ .‬د‌‌ر مواقعی که هیچ غذایی طبخ نمی‌ش��ود‪ ،‬با‬ ‫کاه��ش نرخ جریان تخلیه و ه��وای جابه‌جایی متناظر با آن‬ ‫می‌توان هزینه انرژی مصرفی آش��پزخانه را به میزان زیاد‌‌ی‬ ‫کاهش د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫عملکرد یک رس��توران بزرگ می‌توان‬ ‫‌‌‬ ‫با ارزیابی زنجیره‬ ‫‌‌رصد از زمان کاری‬ ‫هفتاد و پنج د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ریاف��ت که برای بیش از‬ ‫‌رسد‬ ‫رس��توران‪ ،‬بار ناشی از تجهیزات آش��پزی به صفر می ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪NFPA 96‬‬ ‫(‪ .)Spata and Turgeon 1995‬بر مبنای استاند ‌‌‬ ‫‌‌ود و بخار روغنی د‌‌ر‬ ‫نیز ب��رای چنین د‌‌وره‌هایی که هی��چ د ‌‌‬ ‫تولید نمی‌شود‪ ،‬می‌توان مقد‌‌ار هوای تخلیه‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اخل آشپزخانه‬ ‫را کاهش د‌‌اد‌‌‪ .‬تنه��ا محد‌‌ود‌‌یتی که د‌‌ر زمینه کاهش مقد‌‌ار‬ ‫‌‌ارد آن است که مقد‌‌ار هوای تخلیه پس‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هوای تخلیه‬ ‫باشد که سیستم تخلیه توانایی به‬ ‫‌‌‬ ‫باید به اند‌‌ازه‌ای‬ ‫از کاهش ‌‌‬ ‫د‌‌ام اند‌‌اختن و تخلیه کرد‌‌ن گازها را د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪« ،»HVAC‬کیفیت‬ ‫ه�وای د‌اخ�ل»‪« ،‬وس�ایل اند‌ازه‌گی�ری د‌ر تهوی�ه مطبوع»‪،‬‬ ‫«چه�ل و ی�ک نکته برای نص�ب تجهیزات تهوی�ه مطبوع د‌ر‬ ‫ساختمان‌های مس�کونی» و «مد‌ارهای الکتریکی و نگهد‌اری‬ ‫آن‌ها» از این مترجم توس�ط نش�ر ی�زدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تازه‌های تولید‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫واحدهای تقطیری‬

‫شرکت ‪ McQuay‬به زودی مدل ‪ RCS‬از واحدهای تقطیری خود را به بازار عرضه‬

‫خواهد کرد‪ .‬در این واحدها که در گروه سیس��تم‌های با ظرفیت باال (بین پنجاه تا‬

‫کوهساران‬

‫صد و چهل تن) هستند‪ ،‬از مبرد ‪ R-410A‬استفاده می‌شود‪ .‬ساختار این سیستم‌ها‬ ‫به منظور کاهش خوردگی گالوانیک تماما از جنس آلومینیوم در نظر گرفته ش��ده‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫است‪.‬‬

‫دستگاه فرستنده و گیرنده تحت شبکه‬

‫شرکت ‪ Kele‬سرانجام مدل ‪ WLD-900-LR‬از سیستم گیرنده و فرستنده تحت شبکه خود را با‬

‫نام تجاری ®‪ LonWorks‬به بازار عرضه کرد‪ .‬از قابلیت‌های این سیستم می‌توان به عملکرد بی‌سیم‬

‫تحت شبکه و سازگاری با سایر اجزای مورد استفاده در شبکه اشاره کرد‪ .‬این دستگاه را می‌توان به‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫استفاده قرار داد‪ .‬این سیستم قابلیت کارکرد در فواصل صد فوت تا حداکثر چهل مایل (سی متر یا‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫صورت ‪ client/server‬با آدرس‌دهی تک به تک یا آدرس‌دهی به صورت یک سرور و چند کاربر مورد‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫شصت و چهار کیلومتر) را دارد‪.‬‬

‫شیر باالنس‬

‫ش��رکت ‪ FlowCon‬در نظر دارد مدل جدیدی از شیر باالنس دینامیک مستقل‬

‫از فش��ار را برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع تجاری به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫این شیر برای استفاده در سیستم‌های تهویه مطبوع چند مداره متشکل از چند فن‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫کویل‪ ،‬رادیاتور و پمپ حرارتی طراحی شده است‪ .‬این شیر قابلیت ثابت نگه داشتن‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫جریان سیال صرفنظر از نوسانات ایجاد شده در فشار یا دما را دارد‪.‬‬

‫فن‌های سقفی صنعتی‬

‫ش��رکت ‪ AirMotion Sciences‬در نظر دارد‪ ،‬خط تولید فن‌های سقفی صنعتی با هوادهی باال و‬

‫سرعت پایین را راه‌اندازی کند‪ .‬این سیستم‌ها که اختصارا ‪ HVLS‬نامیده شده‌اند‪ ،‬به قطر نه تا پانزده‬

‫فوت و با قابلیت کنترل چند وضعیتی طراحی و ساخته خواهند شد و امکان راه‌اندازی و خاموش‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫کردن خودکار فن در فواصل زمانی مشخص بر مبنای وضعیت انتخاب شده را فراهم خواهند کرد‪.‬‬

‫‪39-38‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫اتاق‌های تمیز ‪1 -‬‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 16‬‬ ‫آسانسور معلولین‬

‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫کف‌سازی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫طراحی اتاق‌های تمیز مس��تلزم آن است که شرایط د‌‌ما‬ ‫و رطوبت هوای د‌‌اخل اتاق بس��یار د‌‌قیق‌تر از آن چیزی که د‌‌ر‬ ‫باید‬ ‫شرایط متد‌‌اول الزم است‪ ،‬کنترل شود‌‌‪ .‬سایر عواملی که ‌‌‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫ش��ود شامل کنترل ذرات معلق‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این اتاق‌ها رعایت‬ ‫آالینده‌های گازی و سایر ذرات‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر هوا‪ ،‬ذرات الکترواستاتیک‪،‬‬ ‫ابعاد مولکولی هس��تند‌‌‪ .‬الگوی جریان هوا‬ ‫آالین��ده‌ای که د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید بر مبنای وضعیت فش��ار هوا د‌‌ر‬ ‫د‌‌ر اتاق‌ه��ای تمی��ز نیز ‌‌‬ ‫د‌‌اخل اتاق‪ ،‬مالحظات س��روصد‌‌ا و ارتعاش��ات‪ ،‬د‌‌ید‌‌گاه‌های‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫متخصصان صنایع و تجهیزاتی که قرار اس��ت‬ ‫گیرند تعیین ش��ود‌‌‪ .‬به‌طورکل��ی‪ ،‬هد‌‌ف از طراحی بهینه‬ ‫‌‌‬ ‫قرار‬ ‫یک اتاق تمیز‪ ،‬کنترل متغیرهای مطرح‌شد‌‌ه به‌گونه‌ای است‬ ‫که هزینه‌های نصب‪ ،‬راه‌اند‌‌ازی و تعمیر و نگهد‌‌اری سیس��تم‬ ‫حد قابل قبولی باشد‌‌‪.‬‬ ‫نیز د‌‌ر ‌‌‬

‫واژه‌شناسی‬

‫حد باال و پایین معیارهای بحرانی د‌‌ارویی‬ ‫معیار پذیرش‪‌‌ :‬‬ ‫(د‌‌ر این مورد‌‌‪ ،‬ش��رایط محیطی اتاق تمیز) را اصطالحا معیار‬ ‫پذیرش می‌گویند‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که معیارهای طراحی از محد‌‌ود‌‌ه‬ ‫خود‬ ‫یاد‌‌شد‌‌ه خارج شود‌‌‪ ،‬محصوالت د‌‌ارویی تولید‌‌شد‌‌ه کیفیت ‌‌‬ ‫را از د‌‌س��ت د‌‌اد‌‌ه و د‌‌ر گروه د‌‌اروهای بی‌کیفیت و بالاستفاد‌‌ه‬ ‫جای می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫راهروی فشار‪ :‬اتاق کوچکی است که بین د‌‌و اتاق با فشار‬ ‫هوای مختلف د‌‌رنظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬راهروی فشار معموال‬ ‫‌شونده‌ای است که به‌کارگیری آن از افت‬ ‫مجهز به د‌‌رهای قفل ‌‌‬ ‫فشار د‌‌ر اتاق‌های مجاور جلوگیری به عمل می‌آورد‌‌‪.‬‬ ‫ات�اق تمی�ز خالی‪ :‬ات��اق تمیزی که عملی��ات طراحی و‬ ‫س��اخت آن به‌طور کامل به پایان رس��ید‌‌ه‪ ،‬تمامی تجهیزات‬ ‫و سیس��تم‌های مربوط به آن متصل‌شد‌‌ه و آماد‌‌ه بهره‌برد‌‌اری‬

‫‌‌ارد‬ ‫افراد یا تجهیزات تولی��د‌‌ی د‌‌ر د‌‌اخل آن قرار ند ‌‌‬ ‫اس��ت ولی ‌‌‬ ‫اصطالحا اتاق تمیز خالی گفته می‌شود‪.‬‬ ‫فض�ای ضد‌‌عفون�ی ش�د‌‌ه‪ :‬فضای��ی که کنترل ش��رایط‬ ‫رش��د باکتری‌ها د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌گیرد که‬ ‫محیطی آن به‌گونه‌ای انجام می ‌‌‬ ‫باشید‬ ‫‌‌‬ ‫آن د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه مجاز تعیین‌شد‌‌ه قرار د‌‌ارد‌‌‪ .‬توجه د‌‌اشته‬ ‫که فضای ضد‌‌عفونی‌شد‌‌ه لزوما فضای استریل نیست‪ ،‬چرا که‬ ‫شرایط محیطی د‌‌ر فضای استریل طوری است که هیچ اثری‬ ‫از حیات د‌‌ر آن یافت نمی‌شود‪.‬‬ ‫اتاق تمیز غیرفعال‪ :‬به اتاق تمیزی که عملیات س��اخت‬ ‫آن به‌ط��ور کامل به پایان رس��ید‌‌ه و تجهیزات تولید‌‌ی نیز د‌‌ر‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‪ ،‬ولی هیچ یک از پرسنل د‌‌ر آن‬ ‫‌‌‬ ‫آن نصب و راه‌اند‌‌ازی‬ ‫حضور ند‌‌ارد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز غیرفعال گفته می‌شود‪.‬‬ ‫موجود د‌‌ر فرایند‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫‪ :CFU‬معیاری است از باکتری‌های‬ ‫تولید د‌‌اروها که بر مبنای نمونه‌برد‌‌اری از شرایط عملکرد‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‬ ‫د‌‌ر هر یک از فرایند‌‌ها سنجید‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫موجود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه‬ ‫‌‌‬ ‫آزمون صحت‪ :‬انتشار ذرات معلق‬ ‫و غلظت مشخص که برای آزمایش راند‌‌مان و کیفیت فیلترها‬ ‫‌گیرد را آزمون صحت می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق تمیز‪ :‬منطقه‌ای بسته با محیط کنترل‌شد‌‌ه که د‌‌ر آن‬ ‫موجود د‌‌ر هوا‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫مانند وضعیت ذرات معلق‬ ‫‌‌‬ ‫ش��رایط محیطی‬ ‫د‌‌ما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬فشار‪ ،‬سرعت و الگوی جریان هوا‪ ،‬شد‌‌ت صوت‬ ‫و ارتعاشات منتشرشد‌‌ه د‌‌ر محیط‪ ،‬شد‌‌ت روشنایی و وضعیت‬ ‫ارگانیسم‌های زند‌‌ه د‌‌ر آن به‌منظوری خاص تحت کنترل قرار‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫ش��ده‌ای ک��ه د‌‌ر آن غلظت‬ ‫‌‌‬ ‫فض�ای تمیز‪ :‬منطقه تعریف‬ ‫موجود د‌‌ر هوا و شرایط محیطی د‌‌ر یک محد‌‌ود‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معلق‬ ‫مشخص نگه د‌‌اشته می‌شود را فضای تمیز می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫آلود‌‌گ�ی‪ :‬هر ماد‌‌ه‪ ،‬ذره یا انرژی ناخواس��ته‌ای که خارج‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫ش��ود را‬ ‫‌‌‬ ‫وارد‬ ‫از محد‌‌ود‌‌ه مشخص‌ش��د‌‌ه برای اتاق تمیز به آن ‌‌‬ ‫آلود‌‌گی می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫اتاق تمیز با جریان هوای متعارف‪ :‬به آن د‌‌سته از اتاق‌های‬ ‫تمیز که د‌‌ر آن‌ها از الگوی جریان هوای ترکیبی یا جریان هوای‬ ‫با جهات و سرعت‌های مختلف اس��تفاد‌‌ه شود‌‌‪ ،‬اتاق تمیز با‬ ‫جریان هوای متعارف گفته می‌شود‪.‬‬ ‫مانند د‌‌ما‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫معی�ار بحرانی‪ :‬متغی��ری از یک اتاق تمی��ز‬ ‫‌‌رصد ذرات‬ ‫رطوبت نسبی‪ ،‬تعویض هوا‪ ،‬فش��ار هوای اتاق‪ ،‬د ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌رصد ارگانیس��م‌های زند‌‌ه‬ ‫موجود د‌‌ر هوا و د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫معلق‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫هوا اس��ت که بر اس��اس قوانین مصوب یا اطالعات‬ ‫مانند مقاومت‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫تولید محصوالت د‌‌ارویی بر عواملی‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر زمینه‬ ‫مشخصات‪ ،‬ایمنی‪ ،‬خلوص یا کیفیت تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫باید د‌‌ر برابر‬ ‫س�طح بحرانی‪ :‬س��طحی از فضای کاری که ‌‌‬ ‫ش��ود را س��طح بحرانی‬ ‫‌‌‬ ‫آلود‌‌گی ناش��ی از ذرات معلق حفظ‬ ‫می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫شرایط طراحی‪ :‬شرایط محیطی که اتاق تمیز بر مبنای آن‬ ‫طراحی می‌شود را شرایط طراحی می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫‪ :DOP‬مخفف ‌‌دی‌اکتیل‌فتاالت؛ آیروسلی که پیش از این‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫برای آزمایش راند‌‌مان و کیفیت فیلترهای هپا‬ ‫قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫‪ :.E.U‬اتحاد‌‌یه اروپا؛ مجموعه راهکارهایی که از س��وی‬ ‫اتحاد‌‌یه اروپا برای تولید‌‌کنن��د‌‌گان محصوالت د‌‌ارویی ‪GMP‬‬ ‫مطرح شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫‪ :ESD‬تخلیه الکترواستاتیکی‬ ‫نشت هوا از د‌‌اخل به خارج‪ :‬نشتی هوا از د‌‌اخل یک اتاق‬ ‫موجود د‌‌ر اطراف د‌‌رها و پنجره‌ها یا‬ ‫‌‌‬ ‫به‌واس��طه ش��کاف‌های‬ ‫مورد‬ ‫مواد و غیره ‌‌‬ ‫تمام��ی د‌‌هانه‌هایی که به نوعی برای انتقال ‌‌‬ ‫‌گیرند که عامل اصلی آن افت فشار بین د‌‌و‬ ‫‌‌‬ ‫اس��تفاد‌‌ه قرار می‬

‫منطقه است را نشت هوا از د‌‌اخل به خارج می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫هوای اولیه‪ :‬هوایی که پیش از عبور از هر یک از مناطق‬ ‫کاری‪ ،‬مس��تقیما از فیلت��ر هپا عبور می‌‌کن��د را هوای اولیه‬ ‫می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد فد‌‌رال��ی ک��ه پی��ش از ای��ن د‌‌ر‬ ‫‪ :FS 209‬اس��تاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد‬ ‫ایاالت متح��د‌‌ه به اجرا د‌‌ر می‌آمد‌‌‪ .‬بر مبنای این اس��تاند ‌‌‬ ‫کالس‌ه��ای اتاق‌ه��ا و مناط��ق تمیز طبق می��زان پاکیزگی‬ ‫‌‌ارد‬ ‫‌ش��د (این اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا تعیین می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معل��ق‬ ‫‌‌ارد ‪1-ISO 14644‬‬ ‫د‌‌ر ماه نوامبر س��ال ‪ 2001‬لغو شد‌‌)‪ .‬استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد بین‌المللی معاد‌‌ل ب��ا ‪ FS 209‬برای اتاق‌های تمیز‬ ‫اس��تاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد اتاق‌های‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌‌ر جد‌‌ول و شکل (‪ )1‬کالس‌های استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ FS 209‬و ‪ 1-ISO 14664‬به‌طور‬ ‫تمیز بر مبنای د‌‌و اس��تاند ‌‌‬ ‫مورد مقایس��ه قرار گرفته اس��ت‪ .‬کالس‌های‬ ‫‌‌‬ ‫خالصه ارایه و‬ ‫عبارتند‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪FS 209‬‬ ‫متد‌‌اول اتاق‌های تمیز بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫از‪:‬‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫‪ :FS 209 Class 1‬د‌‌رصورتی‌که شمار ذرات معلق‬ ‫د‌‌ر هوا بر اساس شکل (‪ )1‬با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا بیش‌تر‪،‬‬ ‫از ‪ 35‬ذره د‌‌ر هر مترمکعب بیش‌تر نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر ‪Class‬‬ ‫‪ 1‬قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :FS 209 Class 10‬د‌‌رصورتی‌ک��ه ش��مار ذرات معل��ق‬ ‫موج��ود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا بیش‌تر‪ ،‬از ‪ 353‬ذره‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر هر مترمکعب بیش‌تر نباش��د‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر ‪ Class 10‬قرار‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :FS 209 Class 100‬د‌‌رصورتی‌ک��ه ش��مار ذرات معلق‬ ‫موج��ود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریب��ی ‪ 0.5 μm‬یا بیش‌تر‪ ،‬از ‪3,530‬‬ ‫‌‌‬ ‫ذره د‌‌ر هر مترمکعب بیش‌تر نباش��د‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر ‪Class 100‬‬ ‫قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :FS 209 Class 1,000‬د‌‌رصورتی‌که ش��مار ذرات معلق‬ ‫‪41-40‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫طراحی آشپزخانه‬

‫موج��ود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا بیش‌تر‪ ،‬از ‪35,300‬‬ ‫‌‌‬ ‫ذره د‌‌ر هر مترمکعب بیش‌تر نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر ‪Class 1,000‬‬

‫قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :FS 209 Class 10,000‬د‌‌رصورتی‌که شمار ذرات معلق‬ ‫موجود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا بیش‌تر‪ ،‬از ‪353,000‬‬ ‫‌‌‬ ‫ذره د‌‌ر هر مترمکعب یا ذرات با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 5.0 μm‬یا بیش‌تر‬ ‫از ‪ 2,300‬ذره د‌‌ر ه��ر مترمکعب بیش‌تر نباش��د‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر‬ ‫‪ Class 10,000‬قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :FS 209 Class 100,000‬د‌‌ر صورتی‌ک��ه ش��مار‬ ‫موج��ود د‌‌ر ه��وا با ان��د‌‌ازه تقریب��ی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معل��ق‬ ‫بیش‌ت��ر‪ ،‬از ‪ 3,530,000‬ذره د‌‌ر ه��ر مترمکع��ب ی��ا ذرات با‬

‫ان��د‌‌ازه تقریب��ی ‪ 0.5 μm‬ی��ا بیش‌ت��ر از ‪ 24,700‬ذره د‌‌ر ه��ر‬

‫مترمکع��ب بیش‌تر نباش��د‌‌‪ ،‬ات��اق تمی��ز د‌‌ر ‪Class 100,000‬‬

‫کالس‌های اتاق تمیز‬

‫حجم ذرات بر حسب مترمکعب‬

‫محوطه‌سازی‬

‫معماری و حریق‬

‫اند‌‌ازه ذرات‬ ‫‌‌ارد ‪ ISO/FDIS 14664-1:1999‬برد‌‌اشت شد‌‌ه است‪ .‬د‌‌ر این شکل‪ ،‬نمایش‬ ‫(این نمود‌‌ار از استاند ‌‌‬ ‫آالینده‌ها برای کالس‌های مختلف اتاق‌های تمیز و محیط‌های‬ ‫‌‌‬ ‫تصویری از مح�د‌‌ود‌‌ه غلظت‬ ‫کنترل شد‌‌ه مرتبط با آن‌ها برای کالس‌های منتخب استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ ISO‬مطرح شد‌‌ه است‪).‬‬

‫آکوستیک‬

‫‌‌ارد ‪ISO‬‬ ‫شکل (‪ )1‬کالس‌های اتاق‌های تمیز بر مبنای استاند ‌‌‬

‫قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :GMP‬روش بهینه س��اخت بر اس��اس آن چیزی که د‌‌ر‬ ‫آیین‌نامه‌های فد‌‌رال (‪ 21 )CFR‬تعریف ش��د‌‌ه است‪ GMP .‬نیز‬ ‫به معنی ویرایش اخیر ‪ GMP‬است‪.‬‬ ‫فیلترهای هپا‪ :‬فیلتری که قابلیت تفکیک نمود‌‌ن ذرات‬ ‫به اند‌‌ازه ‪ 0.3 μm‬با راند‌‌مان ‪ 99.97%‬را د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‪ :IEST‬موسسه فناوری و تحقیقات محیطی‬ ‫نش�ت هوا از خارج به د‌‌اخل‪ :‬نشت هوای کنترل‌نشد‌‌ه از‬ ‫مناطق پیرامون اتاق تمیز به د‌‌اخل آن را نش��ت هوا از خارج‬ ‫به د‌‌اخل می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫‪ :ISPE‬انجمن بین‌المللی متخصصان د‌‌اروسازی‬ ‫‪ :ISO‬سازمان بین‌المللی استاند‌‌ارد‌‌سازی‬ ‫‌‌ارد ‪ ،ISO‬اگر‬ ‫‪ :Class 3 1-ISO 14664‬بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر ه��وا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ش��مار ذرات معلق‬ ‫بیش‌تر د‌‌ر هر مترمکعب از ‪ 35‬ذره بیش‌تر نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر‬ ‫ای��ن کالس قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬این معیار مبتنی بر نمونه‌برد‌‌اری از‬ ‫موجود د‌‌ر هوای اتاق تمیز است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معلق‬ ‫‌‌ارد ‪ ،ISO‬اگر‬ ‫‪ :Class 4 1-ISO 14664‬بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ش��مار ذرات معلق‬ ‫بیش‌تر د‌‌ر هر مترمکعب از ‪ 352‬ذره بیش‌تر نبود‌‌ه و اند‌‌ازه هیچ‬

‫‌‌ارد ‪ FS 209‬و ‪ISO/FDIS 14664-1‬‬ ‫آالینده‌های هوا بر مبنای د‌‌و استاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫جد‌‌ول (‪ )1‬مقایسه محد‌‌ود‌‌ه غلظت‬

‫‌‌اد ذرات‬ ‫تعد ‌‌‬

‫‌‌اد ذرات‬ ‫تعد ‌‌‬

‫‌‌اد ذرات‬ ‫تعد ‌‌‬

‫‌‌اد ذرات‬ ‫تعد ‌‌‬

‫‌‌اد ذرات‬ ‫تعد ‌‌‬

‫‌‌اد ذرات‬ ‫تعد ‌‌‬

‫کالس‌های‬

‫آب و فاضالب‬

‫تذکر‪ :‬مقاد‌‌یر این جد‌‌ول برای محد‌‌ود‌‌ه غلظت ذرات معلق برای ذرات با اند‌‌ازه برابر یا بزرگ‌تر از مقاد‌‌یر تعیین شد‌‌ه معتبر است‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ FS 209‬و ‪ D‬قطر ذرات بر حسب میکرومتر است‪.‬‬ ‫‪ Cn=N(0.5/D)2.2‬که ‪ Cn‬محد‌‌ود‌‌ه غلظت ذرات د‌‌ر فوت مکعب است‪ N .‬بیانگر کالس اتاق تمیز بر اساس استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ ISO‬و ‪ D‬قطر ذرات بر حسب میکرومتر است‪.‬‬ ‫‪ Cn=10N(0.1/D)2.08‬که ‪ Cn‬محد‌‌ود‌‌ه غلظت ذرات د‌‌ر مترمکعب است‪ N .‬بیانگر کالس اتاق تمیز بر اساس استاند ‌‌‬

‫مبانی طراحی هتل‬

‫کالس‌های‬


‫ذره‌ای از ‪ 5.0 μm‬بیش‌تر نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر این کالس قرار‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ،ISO‬اگر‬ ‫‪ :Class 5 1-ISO 14664‬بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌رهوا با ان��د‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ش��مار ذرات معلق‬ ‫بیش‌تر د‌‌ر هر مترمکعب از ‪ 3,520‬ذره بیش‌تر نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز‬ ‫د‌‌ر این کالس قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ،ISO‬اگر‬ ‫‪ :Class 6 1-ISO 14664‬بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ش��مار ذرات معلق‬ ‫بیش‌تر د‌‌ر هر مترمکعب از ‪ 35,200‬ذره بیش‌تر نبود‌‌ه و اند‌‌ازه‬ ‫هیچ ذره‌ای از ‪ 5.0 μm‬بیش‌تر نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر این کالس‬ ‫قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ،ISO‬اگر‬ ‫‪ :Class 7 1-ISO 14664‬بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ش��مار ذرات معلق‬ ‫بیش‌ت��ر د‌‌ر هر مترمکعب از ‪ 352,00‬ذره و ی��ا اند‌‌ازه ذرات با‬ ‫ان��د‌‌ازه ‪ 5.0 μm‬یا بیش‌تر د‌‌ر هر مترمکع��ب از ‪ 2,930‬بیش‌تر‬ ‫نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر این کالس قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ،ISO‬اگر‬ ‫‪ :Class 8 1-ISO 14664‬بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا با اند‌‌ازه تقریبی ‪ 0.5 μm‬یا‬ ‫‌‌‬ ‫ش��مار ذرات معلق‬ ‫بیش‌ت��ر د‌‌ر هر مترمکع��ب از ‪ 3,520,000‬ذره و یا اند‌‌ازه ذرات‬ ‫با اند‌‌ازه ‪ 5.0 μm‬یا بیش‌تر د‌‌ر هر مترمکعب از ‪ 29,300‬بیش‌تر‬ ‫نباشد‌‌‪ ،‬اتاق تمیز د‌‌ر این کالس قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫جری�ان الی�ه‌ای‪ :‬توضیح مربوط به جری��ان یک جهته را‬ ‫ببینید‌‌‪.‬‬ ‫نش�تی‪ :‬توضیح مربوط به نشت هوا از خارج به د‌‌اخل را‬ ‫ببینید‌‌‪.‬‬ ‫ایجاد فش��ار و‬ ‫‌‌‬ ‫ه�وای جبران�ی‪ :‬هوایی که ب��رای تهویه‪،‬‬ ‫وارد می‌ش��ود را هوای‬ ‫جایگزینی با هوای تخلیه به سیس��تم ‌‌‬ ‫جبرانی می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫تفکیک‌کنن�د‌‌ه ‪ /‬محی�ط ریز‪ :‬مانع‪ ،‬فض��ای محبوس یا‬ ‫‌شده‌ای که محصوالت تولید‌‌شد‌‌ه را از کارگران‬ ‫‌بندی ‌‌‬ ‫محفظه آب ‌‌‬ ‫حاض��ر د‌‌ر بخش‌های تولید‌‌ی یا س��ایر منابع آالیند‌‌ه تفکیک‬ ‫می‌‌کند را اصطالحا تفکیک‌کنند‌‌ه ‪ /‬محیط ریز می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫ذرات با انتش�ار تک‌جهته‪ :‬آیروس��لی با رد‌‌یف باریکی از‬ ‫ذرات ریز که برای ارزیابی و محک زد‌‌ن کارایی فیلترهای هپا‬

‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫و اولپا ‌‌‬ ‫فض�ای کاری ب�ا جریان مختل�ف‪ :‬فض��ای کاری بد‌‌ون‬ ‫سرعت‌ها و الگوهای جریان یکنواخت را فضای کاری با جریان‬ ‫مختلف‌الجهت می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫عملکرد متد‌‌اول‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق تمیز قابل بهره‌برد‌‌اری‪ :‬اتاق تمیزی که‬ ‫آن به همراه تمامی س��رویس‌ها و خد‌‌مات پیش‌بینی‌ش��د‌‌ه‪،‬‬ ‫روند کاری متد‌‌اول پرسنل د‌‌نبال می‌شود‬ ‫تجهیزات تولید‌‌ی و ‌‌‬ ‫را اتاق تمیز قابل بهره‌برد‌‌اری می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌اروه�ای خوراک�ی‪ :‬محصوالت د‌‌ارویی ک��ه از راه د‌‌هان‬ ‫‌ش��وند را د‌‌اروهای خوراکی می‌گویند‌‌‪ .‬این د‌‌ارو‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫مصرف می‬ ‫تولید نمی‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫معموال د‌‌ر د‌‌ر مناطق ضد‌‌عفونی‌شد‌‌ه‬ ‫‪ :PAO‬پل��ی آلفا اولفی��ن؛ جایگزینی برای ‪ DOP‬اس��ت‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار‬ ‫ک��ه برای آزمای��ش کارایی فیلترهای هپا ‌‌‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌اروه�ای تزریقی‪ :‬محصوالت د‌‌ارویی ک��ه به بد‌‌ن بیمار‬ ‫‌ش��وند را د‌‌اروهای تزریق��ی می‌گویند‌‌‪ .‬محصوالت‬ ‫‌‌‬ ‫تزری��ق می‬ ‫‌شوند و‬ ‫تولید می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ارویی تزریقی تحت شرایط ضد‌‌عفونی‌شد‌‌ه‬ ‫ی��ا برای از بین ب��رد‌‌ن باکتری‌ها و تامین معیارهای مرتبط با‬ ‫تولید می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫شرایط مذکور به صورت استریلیزه‬ ‫واحد حجم هوا‬ ‫‌‌‬ ‫موج��ود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌اد ذرات‬ ‫غلظ�ت ذرات‪ :‬تعد ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هواست‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫معرف غلظت ذرات‬ ‫بعد خطی ظاهری ذرات د‌‌ر صفحه‬ ‫اند‌‌ازه ذرات‪ :‬حد‌‌اکثر ‌‌‬ ‫‌‌ید را اند‌‌ازه ذرات می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫د ‌‌‬ ‫ذرات ب�ا انتش�ار چند‌‌جهت�ه‪ :‬آیروس��لی ک��ه ذرات آن‬ ‫‌‌ارند و معموال از آن برای آزمایش نشتی‬ ‫اند‌‌ازه‌های مختلفی د ‌‌‬ ‫فیلترها و ساختار آن‌ها استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫راه‌اند‌‌ازی‪ :‬راه‌اند‌‌ازی و بهره‌برد‌‌اری رس��می از سیستم‌ها‬ ‫پس از اتمام مراحل نصب‪ ،‬راه‌اند‌‌ازی و طی کرد‌‌ن آزمایش‌های‬ ‫نهایی به همراه تایید‌‌یه‌های مربوطه‪.‬‬ ‫پروت�کل کیفی�ت‪ :‬عب��ارت اس��ت از ش��رح جامعی از‬ ‫مورد نیاز برای آن‌که تجهیزات د‌‌اروسازی‬ ‫فعالیت‌های ضروری ‌‌‬ ‫به همراه تایید‌‌یه‌های مربوطه‪.‬‬ ‫د‌‌س�ته‌بند‌‌ی اتاق‌ه�ا‪ :‬اتاق‌های تمیز بر اس��اس کیفیت‬ ‫ه��وای آن‌ه��ا د‌‌ر کالس‌ه��ای مختلف��ی ق��رار می‌گیرن��د‪.‬‬ ‫(جد‌‌ول و شکل ‪)1‬‬ ‫‌‌ارد‬ ‫عملکرد استاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‪ :SOP‬روش‬ ‫د‌‌اروهای موضعی‪ :‬محصوالت د‌‌ارویی که به صورت کرم‪،‬‬ ‫باید بر روی پوس��ت یا بافت‌های‬ ‫پم��اد و یا محلول‌های مایع ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد را د‌‌اروهای موضعی می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫خارجی بد‌‌ن ق��رار د ‌‌‬ ‫این نوع د‌‌اروها د‌‌ر محیط‌های ضد‌‌عفونی‌شد‌‌ه ضرورت ند‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫فیلترهای اولپا‪ :‬فیلتری که قابلیت تفکیک کرد‌‌ن ذرات با‬ ‫اند‌‌ازه ‪ 0.12 μm‬را راند‌‌مان حد‌‌اقل ‪ 99.999%‬د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫جریان تک‌جهته‪ :‬جریان تک‌جهته نام د‌‌یگری اس��ت که‬ ‫برای جریان الیه‌ای به‌کار می‌برند‌‌‪ .‬هوایی که د‌‌ر س��رعت ثابت‬ ‫‌‌ارد را جریان تک‌جهته‬ ‫و یکنواخ��ت د‌‌ر ی��ک جهت جری��ان د ‌‌‬ ‫‪43-42‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫گرمایش تابشی‬

‫می‌گویند‌‌‪.‬‬ ‫فضای کاری‪ :‬تمامی مکان‌های باز یا بسته‌ای جریان هوای‬ ‫رفت مستقیما به آن‌ها ارسال می‌شود‪.‬‬

‫باد‌گیر؛ شاهکار مهند‌سی‬ ‫ایران‌زمین‬

‫روابط محاسباتی سازه‬

‫برق و کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫متره وبر‌آورد کانال‬

‫تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫اتاق‌های تمیز و کاربرد‌‌های آن‌ها‬

‫کاربرد اتاق‌های تمیز د‌‌ر کارخانجات تولید‌‌ی‪ ،‬بسته‌بند‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫و تحقیقاتی با پیش��رفت فناوری و نی��از به محیط‌های کاری‬ ‫تمی��ز د‌‌ر عرصه صنعتی رو به افزایش اس��ت‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬د‌‌ر‬ ‫تولید محصوالت اس��تفاد‌‌ه از اتاق‌های تمیز‬ ‫‌‌‬ ‫صنایع زیر برای‬ ‫ضروری است‪:‬‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫کارخانج�ات د‌‌اروس�ازی ‪ /‬بیوتکنول�وژی‪:‬‬ ‫محصوالت د‌‌ارویی‪ ،‬بیولوژیکی و پزشکی مستلزم آن است که‬ ‫رش��د باکتری‌ها و سایر‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا که موجب‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معلق‬ ‫آالینده‌های هوا می‌شوند‌‌‪ ،‬به‌واسطه به‌کارگیری اتاق‌های تمیز‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل شود‌‌‪.‬‬ ‫ساخت قطعات الکترونیکی د‌‌ر مقیاس میکرو ‪ /‬ساخت‬ ‫‌هادی‌ها‬ ‫‌هادی‌ها‪ :‬پیشرفت‌های اخیر د‌‌ر زمینه ساخت نیمه ‌‌‬ ‫نیمه ‌‌‬ ‫و قطعات الکترونیکی د‌‌ر مقیاس میکرو‪ ،‬مرهون اس��تفاد‌‌ه از‬ ‫کاربرد اتاق‌های تمیز د‌‌ر ایاالت‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌های تمیز است‪ .‬بیش‌ترین‬ ‫‌هادی‌هاست‪ .‬د‌‌ر‬ ‫متحد‌‌ه مربوط به‌کارخانجات س��اخت نیمه ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر کارخانجات‬ ‫‌‌‬ ‫حال حاضر اکثر اتاق‌های تمیز‬ ‫‌‌ارد ‪ ISO‬حد‌‌اقل د‌‌ر‬ ‫‌هادی‌ها بر اس��اس اس��تاند ‌‌‬ ‫س��اخت نیمه ‌‌‬ ‫کالس ‪ 5‬جای می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫کاربرد‌‌ه�ای ه�وا فضا‪ :‬اتاق‌ه��ای تمیز اولین ب��ار برای‬ ‫کاربرد‌‌ه��ای ه��وا فضا و برای س��اخت و مونت��اژ ماهواره‌ها‪،‬‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار‬ ‫موش��ک‌ها و قطع��ات الکترونیکی آن‌ها ‌‌‬ ‫کاربرد شامل‬ ‫‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر این‬ ‫گرفت‪ .‬اکثر اتاق‌های تمیز ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ISO‬‬ ‫هس��تند که بر اس��اس استاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌های تمیز بزرگی‬ ‫حد‌‌اقل کالس ‪ 8‬یا باالتر جای می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫کاربرد‌‌های متفرق�ه‪ :‬عالوه بر کاربرد‌‌های فوق‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫مواد غذایی و بس��ته‌بند‌‌ی‪ ،‬کارخانجات‬ ‫تمیز د‌‌ر کارخانجات ‌‌‬ ‫س��اخت اعض��ای مصنوع��ی‪ ،‬اتاق‌ه��ای رن��گ کارخانجات‬ ‫خود‌‌روس��ازی‪ ،‬صنایع س��اخت ظروف و قطعات کریستالی‪،‬‬ ‫مورد‬ ‫مواد نیز ‌‌‬ ‫صنایع لیزر و اپتیک و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ‌‌‬

‫استفاد‌‌ه قرار می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫هرچن��د که اتاق‌های عمل بیمارس��تان‌ها نی��ز د‌‌ر گروه‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد اصلی‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌های تمیز د‌‌س��ته‌بند‌‌ی می‌ش��وند‌‌‪ ،‬ول��ی‬ ‫ای��ن اتاق‌ه��ا‪ ،‬بیش از آن‌ک��ه محد‌‌ود‌‌کرد‌‌ن مق��د‌‌ار و غلظت‬ ‫موجود د‌‌ر هوا باش��د‌‌‪ ،‬محد‌‌ود‌‌کرد‌‌ن نوع خاصی‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫ورود آن‌ها ب��ه د‌‌اخل اتاق عمل‬ ‫آالینده‌ه��ا و جلوگی��ری از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از‬ ‫است‪ .‬د‌‌ر بیمارستان‌ها‪ ،‬اتاق‌های تمیز د‌‌ر اتاق‌های عمل که‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار‬ ‫زیاد است ‌‌‬ ‫خطر ابتال به بیماری‌های عفونی ‌‌‬ ‫می‌گیرند‌‌‪.‬‬

‫موجود د‌‌ر هوا و کنترل آن‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معلق‬

‫موجود د‌‌ر هوا معموال شامل اجزای مختلفی‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات معلق‬ ‫مانند گرد‌‌ه گیاهان‪ ،‬باکتری‌ها‪ ،‬ارگانیسم‌های زند‌‌ه و مرد‌‌ه و‬ ‫‌‌‬ ‫غبار منتشرشد‌‌ه د‌‌ر هوا می‌شوند‌‌‪ .‬بخش‌های مختلف صنعت‬ ‫تولید می‌کنند که قسمت عمد‌‌ه آن‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌هایی را‬ ‫‌‌‬ ‫نیز ذرات و‬ ‫براده‌های‬ ‫مواد شیمیایی و ‌‌‬ ‫شامل محصوالت احتراق‪ ،‬بخارات ‌‌‬ ‫زیر ناشی از اصطکاک تجهیزات صنعتی است‪ .‬افراد‌‌ی که د‌‌ر‬ ‫آالینده‌ها و ذرات‬ ‫‌‌‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫فضای کاری حضور د‌‌ارند‌‌‪ ،‬منبع اصلی‬ ‫موجود د‌‌ر هوا به‌شمار می‌روند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫معلق‬ ‫منابع آالیند‌‌ه یاد‌‌ش��د‌‌ه شامل ریزش پوست و موی افراد‌‌‪،‬‬ ‫مواد آرایش��ی و بهد‌‌اش��تی‪،‬‬ ‫ک��رک و پرز ناش��ی از لباس‌ها‪‌‌ ،‬‬ ‫موجود د‌‌ر بازد‌‌م و تعریق می‌ش��ود‪ .‬اند‌‌ازه ذرات‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ه��ای‬ ‫‌‌‬ ‫صد‬ ‫چند ‌‌‬ ‫‌‌ود یک ه��زارم میکرومتر تا ‌‌‬ ‫آالین��د‌‌ه یاد‌‌ش��د‌‌ه از حد ‌‌‬ ‫آالینده‌ای که اند‌‌ازه آن‌ها بیش از‬ ‫‌‌‬ ‫میکرومتر متغیر است‪ .‬ذرات‬ ‫پنج میکرومتر است‪ ،‬معموال به‌واسطه نیروی گرانش زمین به‬ ‫د‌‌ام افتاد‌‌ه و بر روی سطوح مختلف می‌نشینند‌‌‪ .‬د‌‌ر بسیاری از‬ ‫فرایند‌‌های تولید‌‌ی‪ ،‬این ذرات به‌عنوان منبع آالیند‌‌ه تلقی‌شد‌‌ه‬ ‫و اقد‌‌امات مقتضی برای رفع یا کنترل آن‌ها د‌‌ر د‌‌ستور کار قرار‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬

‫منابع آلود‌‌گی د‌‌ر اتاق‌های تمیز‬

‫به‌طورکلی‪ ،‬منابع آلود‌‌گ��ی د‌‌ر اتاق‌های تمیز به د‌‌و گروه‬ ‫کلی تقسیم‌بند‌‌ی می‌شوند‌‌‪:‬‬ ‫منابع خارجی‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫منابع د‌‌اخلی‬

‫منابع خارجی‬

‫هستند که از‬ ‫‌‌‬ ‫منابع آالیند‌‌ه خارجی آن د‌‌س��ته از منابعی‬ ‫مانند نشت هوا‬ ‫‌‌‬ ‫قسمت‌های خارجی به‌واسطه عوامل مختلفی‬ ‫از خارج به د‌‌اخل‪ ،‬شکاف میان د‌‌رها‪ ،‬پنجره‌ها‪ ،‬لوله‌ها‪ ،‬شبکه‬ ‫عمده‌ترین‬ ‫مانند آن به د‌‌اخل اتاق تمیز راه می‌یابند‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫‌‌‬ ‫کان��ال و‬ ‫منب��ع آالیند‌‌ه خارجی د‌‌ر اتاق‌های تمیز‪ ،‬هوای جبرانی خارج‬ ‫اس��ت که از طریق سیستم تهویه مطبوع به د‌‌اخل اتاق تمیز‬ ‫ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر اتاق‌ه��ای تمیز فعال‪ ،‬مناب��ع آالیند‌‌ه خارجی معموال‬ ‫آالینده‌های اتاق تمیز بر‬ ‫‌‌‬ ‫تاثیر بس��یار ناچیزی بر غلظت کل��ی‬ ‫ج��ای می‌گذارند‌‌‪ ،‬چرا که هوای رفت ارس��الی به اتاق تمیز‪،‬‬ ‫ورود از فیلتره��ای هپا عبور د‌‌اد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬البته‪،‬‬ ‫پی��ش از ‌‌‬ ‫آالینده‌ه��ا د‌‌ر اتاق‌های تمیز غیرفعال مس��تقیما با‬ ‫‌‌‬ ‫غلظ��ت‬ ‫آالینده‌های خارجی د‌‌ر ارتباط اس��ت‪ .‬منابع آالیند‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫غلظ��ت‬ ‫مانند پاک‌سازی هوا با‬ ‫‌‌‬ ‫خارجی اساس��ا به‌واس��طه روش‌هایی‬ ‫فیلترها‪ ،‬افزایش فشار هوای اتاق تمیز و استفاد‌‌ه از د‌‌رزگیر د‌‌ر‬ ‫موجود کنترل می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫شکاف‌های‬

‫منابع د‌‌اخلی‬

‫افراد حاضر د‌‌ر اتاق‪ ،‬ذرات جد‌‌اش��د‌‌ه از س��طوح مختلف‬ ‫‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫مانند خورد‌‌گی‪ ،‬تجهیزات ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫به‌واسطه عواملی‬ ‫تولید و س��اخت نیز از جمله منابع آالیند‌‌ه د‌‌اخلی‬ ‫‌‌‬ ‫فرایند‌‌های‬ ‫عمده‌ترین‬ ‫به‌شمار می‌روند‌‌‪ .‬پرسنل فعال د‌‌ر اتاق تمیز‪ ،‬یکی از ‌‌‬ ‫هس��تند که د‌‌ر هر د‌‌قیق��ه هزاران و یا‬ ‫‌‌‬ ‫مناب��ع آالیند‌‌ه د‌‌اخلی‬ ‫میلیون‌ها ذره را د‌‌ر د‌‌اخل اتاق تمیز منتش��ر می‌کنند‪ .‬ذرات‬ ‫آالیند‌‌ه تولید‌‌شد‌‌ه به‌واسطه حضور نفرات د‌‌ر د‌‌اخل اتاق تمیز با‬ ‫استفاد‌‌ه از لباس‌های تازه و مخصوص اتاق تمیز‪ ،‬رعایت کرد‌‌ن‬ ‫‌کننده‌های هوا‬ ‫برخی نکات برای پوشید‌‌ن آن‌ها و طراحی توزیع ‌‌‬ ‫افراد ارسال‌شد‌‌ه‬ ‫به‌گونه‌ای که جریان هوای تازه د‌‌ایما به سمت ‌‌‬ ‫‌‌هد به حد‌‌اقل مقد‌‌ار ممکن می‌رسد‌‌‪.‬‬ ‫و آن‌ها را شست‌وش��و د ‌‌‬ ‫موارد یاد‌‌شد‌‌ه‪ ،‬تحرک پرسنل د‌‌ر اتاق تمیز نیز ممکن‬ ‫‌‌‬ ‫عالوه بر‬ ‫است موجب انتشار ذرات آالیند‌‌ه ناشی از سایر منابع د‌‌ر اتاق‬

‫مانند نوشتن نیز ممکن است موجب‬ ‫‌‌‬ ‫شود‌‌‪ .‬س��ایر فعالیت‌ها‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر اتاق تمیز شود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫افزایش غلظت‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر اتاق تمیز یکی از معیارهایی است که‬ ‫‌‌‬ ‫غلظت‬ ‫گاهی از آن برای تعریف کالس اتاق تمیز اس��تفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫ولی وضعیت واقعی نشستن ذرات گردوغبار بر روی محصوالت‬ ‫تولید‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر اتاق تمیز اهمیت بسیار بیش‌تری د‌‌ارد‌‌‪ .‬علوم‬ ‫مرتبط با آیروسل‌ها‪ ،‬تئوری فیلترها و حرکت سیاالت از جمله‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫‌‌‬ ‫پیش‌نیازهای د‌‌رک صحیح نحوه انتش��ار‬ ‫محیط و کنترل آن‌ها به‌شمار می‌رود‌‌‪.‬‬ ‫طراح��ان اتاق‌های تمیز‪ ،‬ممکن اس��ت ق��اد‌‌ر به کنترل‬ ‫آالینده‌های د‌‌اخلی نباش��ند‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫کامل و یا جلوگیری از انتش��ار‬ ‫آالینده‌ها د‌‌اخل��ی را د‌‌ر هنگام طراحی‬ ‫‌‌‬ ‫‌توانند منابع‬ ‫‌‌‬ ‫ول��ی می‬ ‫پیش‌بینی نمود‌‌ه و س��ازوکارهای ویژه‌ای را برای کنترل آن‌ها‬ ‫طراحی کنند‌‌‪ .‬ضمن آن‌ک��ه الگوی جریان هوا د‌‌ر د‌‌اخل اتاق‬ ‫شود که تاثیر ناخواسته آن بر‬ ‫باید به‌گونه‌ای د‌‌رنظر گرفته ‌‌‬ ‫تمیز ‌‌‬ ‫محصوالت تولید‌‌ی به حد‌‌اقل مقد‌‌ار ممکن کاهش یابد‌‌‪.‬‬

‫فیلترهای هوای رشته‌ای‬

‫فیلترک��رد‌‌ن صحیح هوا یکی از راهکارهایی اس��ت که از‬ ‫عم��ده‌ای از ذرات آالیند‌‌ه خارجی به د‌‌اخل اتاق‬ ‫‌‌‬ ‫ورود بخ��ش‬ ‫‌‌‬ ‫تمیز جلوگیری به عمل می‌آورد‌‌‪ .‬فیلترهای هوا با راند‌‌مان باال‬ ‫د‌‌ر د‌‌و نوع کلی ساخته می‌شود‪:‬‬ ‫فیلتره��ای هوای ذرات با راند‌‌م��ان باال که اختصارا به‬ ‫آن‌ها فیلترهای هپا گفته می‌شود‪.‬‬ ‫فیلترهای هوا با راند‌‌مان بسیار باال که اختصارا به آن‌ها‬ ‫فیلترهای اولپا گفته می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر هر د‌‌وی فیلترهای هپا و اولپا از فناوری الیاف شیشه‬ ‫استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬ضمن آن‌که برای کاربرد‌‌های خاص امکان‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫به‌کارگیری بس��ترهای الیه‌ای و غیرشیشه‌ای نیز‬ ‫این فیلترها معموال به شکل فیلترهای چین‌خورد‌‌ه کوچک و‬ ‫به همراه آلومینیوم‪ ،‬نوارهای روکش‌شد‌‌ه‪ ،‬کاغذهای فیلتر یا‬ ‫چسب‌های د‌‌اغ طراحی و ساخته می‌شوند‌‌‪ .‬عمق این فیلترها‬ ‫بین ‪ 25 mm‬تا ‪ 300 mm‬متغیر اس��ت و بستر آن‌ها با افزایش‬ ‫عمق فیلترها افزایش فاصله چین‌های آن کاهش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫‪45-44‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫چیلر جذبی‬

‫مدل‌های بررسی‌شد‌‌ه بر مبنای اطالعات تجربی‬ ‫تئوری‌ها و ‌‌‬ ‫حاکی از آن است که ره‌گیری الگوی هوا و چگونگی انتشار آن‪،‬‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫یکی از س��ازوکارهای برجسته برای به د‌‌ام اند‌‌اختن‬ ‫د‌‌ر فیلترهای هپا به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬فیلترهای رشته‌ای کمترین‬ ‫‌‌ارند‬ ‫راند‌‌مان را برای به د‌‌ام اند‌‌اختن ریزترین ذرات (‪ )MPPS‬د ‌‌‬ ‫‌‌رصد‬ ‫که این راند‌‌مان با قطر رش��ته‌های به‌کاررفته د‌‌ر فیلتر‪ ،‬د ‌‌‬ ‫حجمی فیلتر یا چگالی آن و سرعت هوا مرتبط است‪MPSS .‬‬ ‫ب��رای اکثر فیلترهای هپا بین ‪ 0.1-0.3 μm‬اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫د‌‌لیل اس��ت ک��ه راند‌‌مان فیلترهای هپا و اولپ��ا به ترتیب بر‬ ‫مورد ارزیابی قرار‬ ‫مبن��ای ذرات با ان��د‌‌ازه ‪ 0.3 μm‬و ‪‌‌ 0.12 μm‬‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬

‫کنترل الگوهای جریان هوا‬

‫مبدل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫آسانسور و پله‌برقی‬

‫بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫اتاق تمیز‬

‫اغتش��اش جریان هوا د‌‌ر اتاق تمیز تاثیر بس��یار زیاد‌‌ی بر‬ ‫جریان هوای رفت و برگش��ت‪ ،‬سرعت جریان هوا د‌‌ر مقاطع‬ ‫مختلف ش��بکه کان��ال و جانمایی تجهی��زات فرایند‌‌ی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫انتخاب الگوی جریان هوا‪ ،‬یکی از اولین مراحل طراحی صحیح‬ ‫یک اتاق تمیز به‌ش��مار می‌رود‌‌‪ .‬نیازهای کاربر‪ ،‬د‌‌رجه خلوص‬ ‫مورد نیاز ه��وا د‌‌ر اتاق تمیز‪ ،‬جانمایی تجهی��زات فرایند‌‌ی‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫موجود برای نصب سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی‬ ‫‌‌‬ ‫فضای‬ ‫سیستم‌های هوارس��ان‪ ،‬تجهیزات کنترل محیطی و غیره و‬ ‫مالحظات اقتصاد‌‌ی پروژه از جمله عوامل مختلفی به‌ش��مار‬ ‫‌روند که بر انتخاب طراح برای الگوی جریان هوا تاثیرگذار‬ ‫می ‌‌‬ ‫هستند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر هنگام طراحی اتاق‌های تمیز از الگو‌های هوای مختلفی‬ ‫استفاد‌‌ه می‌شود‪ ،‬ولی این الگوها را به‌طورکلی می‌توان به د‌‌و‬ ‫د‌‌سته تقسیم کرد‌‌‪:‬‬ ‫جری��ان هوا با جهت‌های مختل��ف (این الگوی جریان‬ ‫اغلب جریان هوای مغشوش نیز نامید‌‌ه می‌شود‪).‬‬ ‫جری��ان هوای تک‌جهته (این الگ��وی جریان گاهی به‬ ‫اشتباه جریان الیه‌ای نامید‌‌ه می‌شود‪).‬‬

‫که جری��ان تک‌جهت��ه و مختلف‌الجهت به ص��ورت ترکیبی‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪ ،‬هوای خارج ابتد‌‌ا با استفاد‌‌ه از‬ ‫‌‌‬ ‫پیش‌فیلترها پاک‌س��ازی شد‌‌ه و سپس از روی فیلترهای هپا‬ ‫عبور د‌‌اد‌‌ه می‌شود‪( .‬شکل ‪)3‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ISO 14644-1‬برای اتاق‌های تمیز با‬ ‫بر مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫کالس ش��ش تا هشت‪ ،‬با استفاد‌‌ه از جریان هوا با جهت‌های‬ ‫آالینده‌ها را به صورت رضایت‌بخشی‬ ‫‌‌‬ ‫مختلف می‌توان وضعیت‬ ‫مورد نظر با‬ ‫کنت��رل کرد‌‌‪ .‬ب��رای تامین کالس‌های پاکیزگ��ی ‌‌‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از سیستم‌هایی که ساختاری مش��ابه با شکل (‪)2‬‬ ‫و (‪ )3‬د‌‌ارند‌‌‪ ،‬همواره از این پیش‌فرض اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود که‬ ‫آالینده‌های محیط ناشی از هوای جبرانی است‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫بخش عمد‌‌ه‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر د‌‌اخل د‌‌ستگاه هوارسان یا د‌‌ر مقطع فیلتری که‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر شبکه کانال تعبیه شد‌‌ه است از هوا تفکیک می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫مواقعی که آالیند‌‌ه تولید‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل اتاق تمیز از اهمیت‬ ‫بیش‌تری برخورد‌‌ار است‪ ،‬مناطق کاری تمیز د‌‌ر د‌‌اخل فضای‬ ‫تمیز د‌‌رنظر گرفته می‌شوند‌‌‪.‬‬

‫واحد هوای ثانویه‬ ‫‌‌‬

‫هوارسان هوای خارج‬

‫جریان هوا با جهت‌های مختلف‬

‫جریان هوا با جهت‌های مختلف به‌گونه‌ای است که الگوی‬ ‫جریان آن به صورت غیرموازی یا چند‌‌مسیره است‪ .‬تغییرات‬ ‫ورودی‌ها‬ ‫الگوی جریان د‌‌ر این حالت اساسا بر مبنای موقعیت ‌‌‬ ‫و خروجی‌های هوای رفت و موقعیت قرارگیری فیلترهای هوا‬ ‫اس��توار اس��ت‪ .‬نمونه‌های از جریان تک‌جهت��ه و جهت‌های‬ ‫مختلف د‌‌ر سیس��تم‌های نصب‌شد‌‌ه د‌‌ر اتاق تمیز کارخانجات‬ ‫د‌‌اروس��ازی د‌‌ر شکل‌‌های (‪ )2‬و (‪ )3‬نش��ان د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫‌کننده‌ه��ای هوای رفت و‬ ‫جریان ه��وا معموال از طریق توزیع ‌‌‬ ‫پس از عبور از روی فیلترهای هپا (ش��کل ‪ )2‬و یا به‌واس��طه‬ ‫‌کننده‌های هوای رفت و پس از عبور از فیلترهای هپای‬ ‫توزیع ‌‌‬ ‫تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل شبکه کانال یا د‌‌ستگاه هوارسان (شکل‬ ‫‪ ،)3‬به د‌‌اخل اتاق تمیز ارس��ال می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر سیس��تم‌هایی‬

‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬

‫‪ISO Class 5‬‬

‫جریان هوای تک‌جهته‬ ‫هوای برگشت‬

‫هوای برگشت‬

‫هوای‬ ‫خارج‬

‫‪ISO Class 7‬‬

‫جریان هوا با جهت‌های‬ ‫مختلف‬ ‫هوای برگشت‬

‫شکل (‪ )2‬طرحواره‌ای از الگوی جریان هوا با جهت‌های مختلف‬ ‫برای یک اتاق تمیز ‪ ISO Class 7‬به همراه فیلترهای هپای‬ ‫تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر کانال رفت و الگوی جریان هوای تک‌جهته ‪ISO‬‬ ‫‪ Class 5‬به همراه فیلترهای هپا و اولپای تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر سقف‬


‫جریان هوای تک‌جهته‬

‫وجود آن‌که جریان هوای تک‌جهته واقعا جریان الیه‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫با‬ ‫نیست‪ ،‬به‌واس��طه جریان هوا د‌‌ر یک مسیر و جهت مجزا د‌‌ر‬ ‫اتاق تمیز به همراه خطوط جریان موازی با یکد‌‌یگر مشخص‬ ‫ای��ده‌آل‪ ،‬خطوط جری��ان د‌‌ر جریان هوای‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به‌طور ‌‌‬ ‫نباید با یکد‌‌یگر تد‌‌اخل د‌‌اشته باشند‌‌‪ .‬اگرچه تحرک‬ ‫تک‌جهته ‌‌‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد تجهیزات موجب‬ ‫‌‌‬ ‫پرس��نل د‌‌ر د‌‌اخل اتاق تمیز و‬ ‫اغتشاش د‌‌ر خطوط جریان می‌شود‪ ،‬با این حال‪ ،‬الگوی جریان‬ ‫هوای تک‌جهته د‌‌ر اتاق تمیز را می‌توان با یک جریان سرعت‬ ‫ثابت تقریب زد‌‌‪ .‬اکث��ر ذراتی که د‌‌ر جریان هوای تک‌جهته با‬ ‫‌‌اد پید‌‌ا کرد‌‌ه و پس از‬ ‫برخورد می‌کنند‪ ،‬حول مانع امتد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مانعی‬ ‫عبور از آن مجد‌‌د‌‌ا به شکل اولیه د‌‌ر می‌آیند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر جریان هوای تک‌جهته‪ ،‬اغتش��اش جریان به حد‌‌اقل‬ ‫بهبود‬ ‫‌‌‬ ‫رس��ید‌‌ه و الگوهای جریان هوا به می��زان قابل توجهی‬ ‫می‌یاب��د‌‌‪ .‬د‌‌ر اتاق‌هایی که جریان هوا با جهت‌های مختلف د‌‌ر‬ ‫آن‌ها برقرار اس��ت‪ ،‬هوا معموال پس از عبور از فیلترهای هپا‬ ‫یا اولپای تعبیه‌ش��د‌‌ه د‌‌ر سقف‌های کاذب به د‌‌اخل اتاق تمیز‬ ‫ارسال‌ش��د‌‌ه و از قس��مت فوقانی قرنیزهای کف و یا د‌‌ر محل‬ ‫تقاط��ع د‌‌یوارها و ک��ف از آن خارج می‌ش��ود‪ .‬از‌آن‌جا که د‌‌ر‬ ‫هوارسان‬

‫هوای خارج‬

‫فیلتر هپا یا اولپای‬ ‫تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر سقف‬

‫‪ISO Class 5‬‬ ‫‪ISO Class 7‬‬

‫جریان هوای‬ ‫مختلف‌الجهت‬ ‫هوای برگشت‬

‫محلی‬

‫د‌‌ریچه هوای برگشت‬

‫شکل (‪ )3‬طرحواره‌ای از الگوی جریان هوا با جهت‌های مختلف‬ ‫برای یک اتاق تمیز ‪ ISO Class 7‬به همراه فیلترهای هپای‬ ‫تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر کانال رفت و سیستم‌های محلی ‪ISO Class 5‬‬

‫وارد می‌شود‪،‬‬ ‫چنین موارد‌‌ی هوا از ناحیه سقف به د‌‌اخل اتاق ‌‌‬ ‫ایده‌ال با الگوی جریان هوای موازی‬ ‫د‌‌ر این ساختار‪ ،‬به صورت ‌‌‬ ‫سروکار خواهیم د‌‌اشت‪ .‬د‌‌ر اتاق‌های تمیزی که جریان هوای‬ ‫آن‌ها به صورت افقی اس��ت‪ ،‬هوا از س��مت یکی از د‌‌یوارها به‬ ‫وارد و از د‌‌یوار مقابل خارج می‌شود‌‪.‬‬ ‫اتاق تمیز ‌‌‬ ‫د‌‌ر آن د‌‌س��ته از اتاق‌های تمیز که الگوی جریان هوای رو‬ ‫به پایین برقرار است‪ ،‬فیلترهای هپا د‌‌ر میان سقف‌های کاذب‬ ‫اتاق تمیز تعبیه می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که کالس پاکیزگی اتاق‬ ‫‌‌اد فیلترهای هپای نصب‌شد‌‌ه د‌‌ر میان‬ ‫تمیز باالتر باش��د‌‌‪ ،‬تعد ‌‌‬ ‫باید افزایش یابد‌‌‪ .‬برای اتاق‌های تمیزی کالس پنج (بر‬ ‫سقف ‌‌‬ ‫باید تمام مساحت‬ ‫‌‌ارد ‪ )ISO‬یا باالتر‪ ،‬معموال ‌‌‬ ‫مبنای اس��تاند ‌‌‬ ‫سقف اتاق تمیز با اس��تفاد‌‌ه از فیلترهای هپا پوشاند‌‌ه شود‌‌‪.‬‬ ‫ایده‌ال‪ ،‬د‌‌ر این د‌‌س��ته از اتاق‌ه��ای تمیز برای تخلیه‬ ‫به‌طور ‌‌‬ ‫هوا از کف‌های مشبک یا شیارد‌‌ار استفاد‌‌ه می‌شود‌‪ .‬البته این‬ ‫ن��وع کف‌ها به‌ویژه د‌‌ر اتاق‌های تمیز مختص تولید‌‌ات د‌‌ارویی‬ ‫چند‌‌ان مناس��ب نیست‪ .‬به همین جهت د‌‌ر آن‌ها از کف‌های‬ ‫صلب و توپر اس��تفاد‌‌ه ش��د‌‌ه و ورود‌‌ی کانال برگشت بر روی‬ ‫د‌‌یوار و د‌‌ر نزد‌‌یکی کف تعبیه می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر اتاق‌ه��ای تمی��ز با الگوی جریان ه��وای رو به پایین‪،‬‬ ‫عبور یکنواخت جریان هوای ارس��الی به اتاق تمیز به صورت‬ ‫ی��ک حمام هوا ب��ه نوعی تمامی قس��مت‌های د‌‌اخل اتاق را‬ ‫شست‌وش��و می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬آلود‌‌گی تولید‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل اتاق تمیز‬ ‫نسبت به جریان هوای رو به پایین به صورت افقی جریان پید‌‌ا‬ ‫نخواهد کرد‌‌‪ ،‬بلکه به سمت پایین و قسمت‌های خارجی کف‬ ‫‌‌‬ ‫هد‌‌ایت می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر هنگام طراحی‪ ،‬انتخاب و نصب سیس��تم‌های تهویه‬ ‫باید د‌‌قت بسیار زیاد‌‌ی به فیلترهای هپا‬ ‫مطبوع اتاق‌های تمیز ‌‌‬ ‫یا اولپای تعبیه‌شد‌‌ه د‌‌ر سقف معطوف گرد‌‌د‌‌‪ .‬آب‌بند‌‌ی صحیح‬ ‫این فیلترها موجب می‌شود هوای ارسالی به د‌‌اخل اتاق تمیز‬ ‫از باالترین کیفیت ممکن برخورد‌‌ار باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر اتاق‌های تمیزی که الگوی جریان هوا د‌‌ر آن‌ها به صورت‬ ‫افقی اس��ت‪ ،‬د‌‌یواری که کانال هوای رفت د‌‌ر آن تعبیه‌شد‌‌ه‪،‬‬ ‫متش��کل از فیلترهای هپا یا اولپایی اس��ت که جریان هوای‬ ‫ارس��الی به د‌‌اخل اتاق با س��رعت تقریب��ی ‪ 0.45m/s‬یا کمتر‬ ‫از مقط��ع کلی اتاق عبور کند‌‌‪ .‬هوای ارس��الی به د‌‌اخل اتاق‬ ‫س��پس از طریق د‌‌ریچه‌های هوای برگشت تعبیه‌شد‌‌ه بر روی‬ ‫مورد نیز د‌‌رست‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌یوار مقابل به خارج تخلیه می‌شود‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫همانند اتاق‌های تمیز با جریان هوای رو به پایین‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا از د‌‌اخل اتاق تمیز خارج‌شد‌‌ه و انتشار‬ ‫‌‌‬ ‫عمود بر مس��یر عبور جریان هوا به حد‌‌اقل مقد‌‌ار‬ ‫‌‌‬ ‫به راستای‬ ‫ممکن کاهش می‌یابد‌‌‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬هوایی که از بس��تر فیلتر‬ ‫خارج می‌ش��ود‪ ،‬تمیزترین هواست‪ .‬این هوا سپس به‌واسطه‬ ‫فرایند صورت‌گرفته د‌‌ر اتاق تمیز آلود‌‌ه می‌شود‪ .‬فعالیت‌های‬ ‫‌‌‬ ‫نمود‬ ‫انجام‌شد‌‌ه د‌‌ر اتاق تمیز را می‌توان به‌گونه‌ای جهت‌گیری ‌‌‬ ‫فراین��د د‌‌ر تمیز‌ترین‬ ‫‌‌‬ ‫ک��ه بحرانی‌ترین و حس��اس‌ترین بخش‬ ‫‪47-46‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫تهویه مطبوع برای‬ ‫مراکز آموزشی‬

‫فیلترها‬ ‫و آماده‌سازی هوا‬

‫معماری‪ :‬فرم‪ ،‬فضا‪ ،‬نظم‬

‫طراحی معماری‬

‫گاز طبیعی‬

‫گیرد و فرایند‌‌هایی ک��ه از د‌‌رجه اهمیت‬ ‫انتهای ات��اق انجام ‌‌‬ ‫کمتری برخورد‌‌ارند‌‌‪ ،‬د‌‌ر نزد‌‌یکی د‌‌ریچه‌های هوای برگش��ت یا‬ ‫انتهای کثیف‌تر اتاق قرار گیرند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ 1-ISO 14664‬معیارهای مرتبط با سرعت‬ ‫د‌‌ر اس��تاند ‌‌‬ ‫مورد اش��اره قرار نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫جریان هوا د‌‌ر اتاق‌های تمیز ‌‌‬ ‫بنابراین مقد‌‌ار واقعی س��رعت ه��وا د‌‌ر اتاق‌های تمیز معموال‬ ‫طبق نظر کارفرما یا نمایند‌‌ه وی تعیین می‌شود‌‪ .‬موسسه ‪IEST‬‬ ‫مقاد‌‌یر توصیه‌ش��د‌‌ه برای تعویض هوا د‌‌ر کالس‌های مختلف‬ ‫‌‌وده‌های‬ ‫اتاق تمیز را منتش��ر کرد‌‌ه است‪ .‬د‌‌ر عمل‪ ،‬این محد ‌‌‬ ‫تایید قرار گیرد‌‌‪،‬‬ ‫مورد بازبینی و ‌‌‬ ‫باید توسط کارفرما ‌‌‬ ‫توصیه‌شد‌‌ه ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار تعیین‬ ‫هرچند که مبنای این موسسه معیار ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌وده‌ها را مشخص نکرد‌‌ه است‪.‬‬ ‫این محد ‌‌‬ ‫چگونگی د‌‌س��ت‌یابی به میزان پاکیزگی هوا نش��ان د‌‌اد‌‌ه‬ ‫اس��ت که د‌‌ر نرخ تعویض هوای پایین‌تر‪ ،‬نتایج به‌د‌‌س��ت‌آمد‌‌ه‬ ‫واحد زمان‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌اد د‌‌فعات تعویض ه��وا د‌‌ر‬ ‫بی��ش از آن‌که به تع��د ‌‌‬ ‫بس��تگی د‌‌اشته باش��د‌‌‪ ،‬به راند‌‌مان فیلترها و چگونگی توزیع‬ ‫هوا د‌‌ر د‌‌اخل اتاق وابس��ته اس��ت‪ .‬به‌منظور کسب اطمینان‬ ‫باید‬ ‫مورد نظ��ر د‌‌ر اتاق تمی��ز ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از حص��ول مح��د‌‌ود‌‌ه تمیزی‬ ‫آزمایش‌های د‌‌قیقی انجام شود‌‌‪ .‬د‌‌ر سایر روش‌های طراحی بر‬ ‫مبنای کاهش حجم هوا نیز معموال از ترکیب فیلترهای هپای‬ ‫زیاد و کم‪ ،‬کاهش منطقه تحت پوشش فیلترها‬ ‫با افت فش��ار ‌‌‬ ‫‌وآمد یا کاهش سرعت جریان هوا د‌‌ر راهروی‬ ‫د‌‌ر مناطق پر رفت ‌‌‬ ‫عبور پرسنل استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫مسیر جریان هوا د‌‌ر سیستم‌های با جریان هوای تک‌جهته‬ ‫معموال به‌گونه‌ای پیش‌بینی می‌شود که با مسیر انتشار ذرات‬ ‫آالیند‌‌ه د‌‌ر د‌‌اخل اتاق تمیز تالقی پید‌‌ا کند‌‌‪ .‬بد‌‌ون اس��تفاد‌‌ه از‬ ‫روش‌های صحیح فیلتر کرد‌‌ن ه��وا‪ ،‬جریان هوای تک‌جهته‬ ‫آالینده‌ها را مشخص‬ ‫‌‌‬ ‫تنها مسیرهای قابل‌پیش‌بینی انتش��ار‬ ‫عملکرد اتاق‌های تمیز تنها زمانی‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد کرد‌‌‪ .‬البته‪ ،‬بهترین‬ ‫‌‌‬ ‫حاصل می‌شود که د‌‌رک صحیحی از جریان تک‌جهته حاصل‬ ‫شد‌‌ه باشد‌‌‪.‬‬ ‫جریان هوای تک‌جهته تا ارتفاع معمول فضای کاری یعنی‬ ‫‪ 760-915 mm‬به صورت خطوط جریان موازی با یکد‌‌یگر باقی‬ ‫هرچند که د‌‌ر این حالت نیز‪ ،‬جریان هوا د‌‌ر هنگام‬ ‫‌‌‬ ‫می‌مان��د‌‌‪.‬‬

‫مانند تجهی��زات‪ ،‬میز و صند‌‌لی‌ها و یا د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫برخ��ورد با موانعی‬ ‫‌‌‬ ‫فواص��ل طوالنی د‌‌چار انحراف می‌ش��ود‌‪ .‬حرکت پرس��نل د‌‌ر‬ ‫د‌‌اخل اتاق تمیز نیز یکی د‌‌یگر از عواملی است که موجب برهم‬ ‫ایجاد جریان‬ ‫‌‌‬ ‫خورد‌‌ن الگوی جریان هوا می‌شود که نتیجه آن‬ ‫ه��وای تک‌جهته د‌‌ر برخی از بخش‌های ات��اق تمیز و جریان‬ ‫هوای مغشوش د‌‌ر برخی د‌‌یگر از قسمت‌های آن است‪.‬‬ ‫د‌‌ر مناطق��ی که جری��ان هوای مغش��وش د‌‌ارند‌‌‪ ،‬جریان‬ ‫به‌طور هم‌زمان ترکیبی از س��ه وضعیت هوا با س��رعت باال‪،‬‬ ‫جریان معکوس یا بد‌‌ون جریان (س��کون مطلق) اس��ت‪ .‬د‌‌ر‬ ‫قس��مت‌هایی از اتاق تمیز که احتمال نشستن ذرات کوچک‬ ‫زیاد است‪ ،‬این جریان‌ها ممکن‬ ‫بر روی سطوح یا محصوالت ‌‌‬ ‫ایجاد مناطق سکون که هیچ جریانی د‌‌ر آن‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت موجب‬ ‫برقرار نیست نیز بشوند‌‌‪.‬‬ ‫مش��اهد‌‌ه و بررسی نمونه‌های مختلف اتاق تمیز به طراح‬ ‫ایجاد جریان مغش��وش و‬ ‫‌‌‬ ‫کم��ک می‌‌کند ت��ا حتی‌االمکان از‬ ‫جریان‌ه��ای هم‌زمان د‌‌ر د‌‌اخل ات��اق تمیز جلوگیری به عمل‬ ‫آورد‌‌‪ .‬د‌‌ود‌‌‪ ،‬حباب‌ه��ای صابون حاوی هلیم که از نظر نیروی‬ ‫‌‌ارن��د و بخار نیتروژن از جمله‬ ‫بویانس��ی د‌‌ر حالت خنثا قرار د ‌‌‬ ‫روش‌های آشکارس��ازی خطوط جریان هوا و مش��اهد‌‌ه آن‌ها‬ ‫به‌شمار می‌روند‌‌‪.‬‬

‫مدل‌سازی کامپیوتری جریان هوا‬ ‫‌‌‬

‫مدل‌های کامپیوتری مختلفی برای خطوط‬ ‫د‌‌ر حال حاضر ‌‌‬ ‫جریان و مس��یرهای عبور هوا‪ ،‬ساز و کارهای انتقال و نحوه‬ ‫وجود د‌‌ارند‌‌‪ .‬با تحلیل جریان هوا توس��ط‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫انتش��ار‬ ‫مدل‌ه��ای کامپیوتری می‌توان مید‌‌ان‌ه��ای جریان مرتبط با‬ ‫‌‌‬ ‫تجهی��زات فرایند‌‌ی مختلف‪ ،‬می��ز و صند‌‌لی‌های د‌‌اخل اتاق‬ ‫مورد ارزیابی قرار‬ ‫‌‌‬ ‫تمیز‪ ،‬روبات‌ها و طراحی سازه ساختمان را‬ ‫د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫تحلیل جریان هوا و خطوط جریان د‌‌ر الگوهای مختلف با‬ ‫استفاد‌‌ه از روش‌های د‌‌ینامیک سیاالت محاسباتی و با فرض‬ ‫خواص ترموفیزیکی یکنواخت د‌‌ر سرتاسر جریان‪ ،‬برای جریان‬ ‫مدل‌سازی‬ ‫الیه‌ای و مغشوش امکان‌پذیر است‪ .‬با استفاد‌‌ه از ‌‌‬ ‫کامپیوت��ری می‌توان تاثیر جریان هوای ارس��الی به اتاق تمیز‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫برای خارج کرد‌‌ن ذرات آالیند‌‌ه را بر مبنای معیارهای طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫مختلف و بد‌‌ون نیاز به صرف هزینه برای شبیه‌س��ازی‬ ‫مورد بررسی قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر حالت واقعی ‌‌‬ ‫مدل‌های کامپیوتری جریان‬ ‫مشخصه‌های اصلی و مزایای ‌‌‬ ‫موارد زیر خالصه کرد‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫را می‌توان د‌‌ر‬ ‫مدل‌سازی د‌‌و یا سه بعد‌‌ی اتاق تمیز شامل وضعیت‌های‬ ‫‌‌‬ ‫افراد و تجهیزات‬ ‫مختلف برای ‌‌‬ ‫مدل‌سازی جریان هوای تک‌جهته‬ ‫‌‌‬ ‫چند د‌‌ریچه‌های ورود‌‌ی و‬ ‫بررس��ی الگوی جریان هوا با ‌‌‬ ‫خروجی هوا با اند‌‌ازه و سرعت متغیر جریان هوا‬ ‫امکان تغییر ش��رایط مرزی د‌‌یوارها‪ ،‬کف و سقف اتاق‬ ‫تمیز‬ ‫پیش‌بین��ی الگوه��ای خاص جریان هوا‪ ،‬س��رعت‌ها و‬ ‫تغییرات د‌‌مای تمام یا بخشی از قسمت‌های اتاق تمیز‬

‫‌‌د‬ ‫کاه��ش هزینه‌های مرتبط با اص�لاح و طراحی مجد ‌‌‬ ‫یک اتاق تمیز‬ ‫نمایش تصویری خطوط جریان و برد‌‌ارهای سرعت برای‬ ‫تسهیل د‌‌ر ارزیابی جریان‪( .‬شکل‌های ‪ 4‬و ‪)5‬‬ ‫نمایش تصویری مس��یرهای شبیه‌سازی‌ش��د‌‌ه حرکت‬ ‫ذرات و نحوه انتشار آن‌ها‪( .‬شکل ‪)6‬‬ ‫تحقیقات نش��ان د‌‌اد‌‌ه اس��ت که بین نتایج به‌د‌‌ست‌آمد‌‌ه‬ ‫مدل‌س��ازی کامپیوتری جریان و روش ساد‌‌ه بررسی عملی‬ ‫از ‌‌‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪ .‬البته توجه‬ ‫‌‌‬ ‫مس��یر جریان رابطه نس��بتا نزد‌‌یکی‬ ‫باشید که به د‌‌لیل تغییر ش��رایط هر پروژه نسبت به‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اش��ته‬ ‫فرد حاکم بر آن‪ ،‬نرم‌افزارهای‬ ‫پروژه د‌‌یگر و شرایط منحصر به ‌‌‬ ‫‌‌ید‬ ‫نباید یک را ‌ه حل قطعی و بد‌‌ون ترد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مدل‌س��ازی جریان را‬ ‫‌‌‬ ‫برای طراحی اتاق تمیز د‌‌رنظر گرفت‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫نقطه آغاز انتشار ذرات آالیند‌‌ه‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مانع محافظ‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬ ‫شکل (‪ )4‬الگوی جریان هوا و برد‌‌ارهای سرعت تعیین‌شد‌‌ه با تحلیل‬ ‫کامپیوتری‬

‫فضای کاری‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫صفحه محافظ‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬ ‫فضای کاری‬

‫مدل‌سازی کامپیوتری خطوط جریان د‌‌ر اتاق تمیز‬ ‫شکل (‪‌‌ )5‬‬

‫شکل (‪ )6‬شبیه‌سازی کامپیوتری انتشار ذرات آالیند‌‌ه د‌‌ر اتاق تمیز‬ ‫‪49-48‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬ ‫برق برای تهویه مطبوع‬

‫اخبار صنعت‬

‫راهنمای مهند‌سی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫تـله بـخار‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2008‬‬

‫مبرد جدید به عنوان جایگزین ‪R-134a‬‬ ‫دو ش��رکت ‪ Honeywell‬و ‪ DuPont‬در اقدامی مشترک در نظر دارند به منظور‬ ‫کاهش خطرات زیست‌محیطی مبرد ‪ ،R-134a‬مبرد جدیدی را برای سیستم تهویه‬ ‫مطبوع وسایل نقلیه مورد استفاده قرار دهند‪ .‬بنابر اظهارات تیم تحقیقاتی این دو‬ ‫شرکت‪ ،‬با استفاده از مبردهایی مانند هیدرو فلورو اولفین (‪ )HFO-1234f‬می‌توان‬ ‫ساالنه دو هزار و دویست میلیون لیتر در مصرف سوخت وسایل نقلیه صرفه‌جویی‬ ‫کرد‪.‬‬

‫تالش برای کاهش مصرف انرژی در فرودگاه‌ها‬

‫تعدادی از فرودگاه‌های بین‌المللی در کش��ور آمریکا در اقدامی جالب توجه‪ ،‬تالش پی‌گیری را‬

‫برای کاهش همه‌جانبه مصرف انرژی ضمن حفظ کیفیت خدمات ارایه شده به مسافران در پیش‬ ‫طبقه‌بند‌ی‬ ‫تجهیزات و سیستم‌ها‬

‫گرفته‌اند‪ .‬برای نمونه می‌توان به تجهیزات کردن توالت‌ها به س��یفون‌های کم‌فش��ار‪ ،‬به‌کارگیری‬ ‫صفحات خورش��یدی برای تامین انرژی گرمایی مورد نیاز و استفاده از تاکسی‌های هیبریدی برای‬

‫جابه‌جایی مسافران اش��اره کرد‪ .‬در برخی از فرودگاه‌ها نیز توربین‌های بادی متعددی نصب شده‬

‫اس��ت که بخش��ی از برق موردنیاز مجموعه را تامین می‌کنند‪ .‬به عقیده بسیاری از کارشناسان‪،‬‬ ‫یکی از اصلی‌ترین محرک‌ها برای پی‌گیری مستمر این اقدامات‪ ،‬نوسانات شدید بهای سوخت‌های‬

‫فسیلی بوده است‪.‬‬

‫استفاده از کالسکه‌های خورشیدی در هند‬ ‫مراجعات سریع‬

‫کالسکه‌های متصل به دوچرخه و کالسکه‌هایی که افراد آن را می‌کشند‪ ،‬بخشی‬

‫از سیس��تم حمل و نقل عمومی مردم در پایتخت هفده میلیون نفری کشور هند‬ ‫به ش��مار می‌رود‪ .‬با تغییر و تحوالت صورت گرفته‪ ،‬اخیرا استفاده از کالسکه‌های‬

‫خورشیدی به عنوان یک ضرورت مطرح شده است‪ .‬با استفاده از این کالسکه‌های‬ ‫جدید‪ ،‬امکان حمل و نقل سریع‌تر و بهتر مسافران فراهم می‌شود‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که بسیاری از کالسکه‌های سنتی در این کشور با استفاده از وسایل نقلیه مختلف‬

‫مانند موتور س��یکلت‌ها به حرکت درمی‌آید‪ .‬در حالی که کالس��که‌های جدید مجهز به موتورهای‬ ‫تاسیسات روشنایی‬


‫سارابان‬

‫الکتریکی ‪ 36V‬هستند که با استفاده از نور خورشید کار می‌کنند‪ .‬سرعت کالسکه‌های جدید تقریبا‬ ‫)‪ 12.5mph (5.6m/s‬است‪.‬‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫ساخت خانه‌های متحرک برای فرار از خطر طغیان رودخانه‌ها‬

‫ی��ک تیم تحقیقاتی در دانش��گاه ‪ MIT‬اخیرا به منظ��ور رهایی از خطر تخریب‬

‫ساختمان در معرض طغیان رودخانه‌ها‪ ،‬طرحی را با نام «خانه متحرک» ارایه کرده‬ ‫است‪ .‬در این طرح‪ ،‬یک ساختمان نمونه به همراه جک‌های هیدرولیک به گونه‌ای‬

‫طراحی ش��ده است در هنگام بروز سیل قادر به حرکت خواهد بود‪ .‬بنابر اظهارات‬ ‫تیم طراحی‪ ،‬انرژی مورد نیاز این ساختمان با استفاده از سلول‌های خورشیدی و‬

‫مهکوه تهویه‬

‫چرخ‌های آبی کوچک تامین می‌شود‪ .‬در این ساختمان‪ ،‬سیستمی برای جمع‌آوری‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫آب باران و گرمایش آن با اس��تفاده از انرژی خورش��یدی نیز برای تامین نیازهای ساکنان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬عالوه بر آن امکان افزودن یک گلخانه کوچک نیز به مجموعه ساختمان وجود‬ ‫دارد‪ .‬این ساختمان که مساحت آن تنها )‪ 13m2 (140ft2‬است قابلیت آن را دارد تا در هر ساعت به‬

‫اندازه )‪ 60m (197ft‬حرکت کند‪.‬‬

‫افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای ساختمان‌های خودکفا‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫طبق نتایج به‌دس��ت آمده از تحقیقی که اخیرا توس��ط انجمن ‪ IFMA‬صورت گرفته‪ ،‬ش��مار‬

‫کارفرمایانی که در برنامه‌ریزی کالن خود‪ ،‬روش‌های عملی و قابل اجرا برای دس��ت‌یابی به اهداف‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫طراحی و احداث ساختمان‌های خودکفا را مدنظر قرار می‌دهند رو به افزایش است‪ .‬این نظرسنجی‬ ‫حاکی از آن است که اکثر کارفرمایان در برنامه‌ریزی کالن خود به مالحظات مربوط به ساختمان‌های‬ ‫خودکف��ا توجه نمی‌کنند‪ ،‬در حالی که هفده درصد از آنان در صدد وارد نمودن این مالحظات در‬

‫برنامه‌ریزی‌ها هستند‪ .‬بررسی مشابهی که در سال ‪ 2002‬میالدی انجام گرفته بود نیز حکایت از آن‬

‫داش��ت که تنها هشت درصد از کارفرمایان چنین برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار می‌دهند‪.‬‬

‫کوهساران‬

‫همچنین تعداد کارفرمایانی که مخالفت قاطع خود با ساختمان‌های خودکفا را اعالم داشته‌اند‪ ،‬از‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫شانزده درصد در سال ‪ 2002‬به پنج درصد کاهش یافته است‪.‬‬

‫تغییر ساختار زمین برای مقابله با تغییرات آب و هوایی‬

‫عده‌ای از دانش��مندان در یک طرح تحقیقاتی در نظر دارند‪ ،‬با تغییر و اصالح‬

‫س��اختار زمین در سطح کالن‪ ،‬شرایطی را برای بهبود شرایط آسایش انسان ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬بر مبنای مقاله‌ای که در مجله ‪ Popular Mechanics‬منتش��ر ش��ده اس��ت‪،‬‬

‫دانشمندان در حال بررسی روش‌های مختلف مهندسی زمین‌شناسی هستند تا با‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫هوایی مناطق مختلف مقابله کنند‪ .‬از میان روش‌های مختلف مورد بحث در این‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫استفاده از آن‌ها با اصالح ساختار داخلی زمین‪ ،‬با تغییرات نامطلوب شرایط آب و‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مقاله‪ ،‬می‌توان به روش شبیه‌سازی فوران یک آتش‌فشان با ارسال ترکیب جو و دی‌اکسیدگوگرد به‬ ‫الیه‌های زمین و تزریق آب دریا به آسمان برای افزایش ضخامت ابرهای منطقه اشاره کرد‪.‬‬

‫سیستم تهویه مطبوع با مخزن یخی‬

‫یکی از ش��رکت‌های س��ازنده سیس��تم‌های تهویه مطبوع سیستم جدیدی را‬

‫س��اخته اس��ت که در آن برای کاهش مصرف برق از یک مخزن آب استفاده شده‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫است‪ .‬این سیستم‌ها به عنوان سیستم کمکی در کنار سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫اس��تاندارد قابل اس��تفاده خواهند بود‪ .‬الزم به ذکر است که در این سیستم‌ها با‬ ‫کارکرد کمپرس��ور در طول روز‪ ،‬بخشی از آب سیستم نیز برای استفاده در هنگام‬ ‫شب منجمد می‌شود‪ .‬به این ترتیب در هنگام شب‪ ،‬با عبور مبرد از داخل مخزن‪،‬‬

‫یخ تولید شده آن را سرد می‌کند‪ .‬بنابر اظهارات تیم طراحی این سیستم‪ ،‬به این ترتیب کمپرسور‬ ‫سیستم در هنگام شب با بار بسیار کمتری کار می‌کند که همین امر موجب کاهش مصرف برق آن‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫و افزایش بازدهی کلی سیستم می‌شود‪.‬‬

‫‪51-50‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات خود‌‌رویی‬ ‫سربسته ‪1 -‬‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 13‬‬

‫سیستم‌های اعالم حریق‬

‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬ ‫)‪Carrier (Hap‬‬

‫د‌‌ر این بخش نیازمند‌‌ی‌‌ها و شرایط الزم برای کنترل هوا‪،‬‬ ‫آالینده‌ها و د‌‌ما و د‌‌ود در حالت اضطراری د‌‌ر تونل‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫میزان‬ ‫ج��اده‌ای‪ ،‬تونل‌‌های خطوط آهن و ایس��تگاه‌‌های زیرزمینی‬ ‫‌‌‬ ‫(مترو) و نیز تاسیس��ات لوکوموتیوهای د‌‌یزل‪ ،‬پارکینگ‌‌های‬ ‫سربس��ته‪ ،‬گاراژها و ترمینال‌‌های اتوبوس‌ها و باجه‌‌های اخذ‬ ‫مورد بحث قرار می‌گیرن��د‌‌‪ .‬هم‌چنین د‌‌ر این مجال‬ ‫ع��وارض ‌‌‬ ‫روش‌‌های طراحی انواع سیستم‌های تهویه مکانیکی و طبیعی‬ ‫مورد بحث و مد‌‌اقه قرار‬ ‫و نیز تجهیزات تهویه قابل اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫جاده‌ای‬ ‫تونل‌‌های ‌‌‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪Ductsize, Refrig, Spipe‬‬

‫راهنمای نرم‌افزار‬

‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬

‫راهنمای نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫جاده‌ای به سازه‌‌های بس��ته‌ای اطالق می‌شود که‬ ‫تونل ‌‌‬ ‫یک جاد‌‌ه از بین آن برای عبور وس��ایل نقلیه موتوری کشید‌‌ه‬ ‫‌توانند د‌‌ر زیر آب‪ ،‬د‌‌ر د‌‌امنه کوه‬ ‫‌‌‬ ‫ش��د‌‌ه اس��ت‪ .‬این تونل‌‌ها می‬ ‫هوابندی‌شد‌‌ه روی یک‬ ‫‌‌‬ ‫گیرند و یا با سازه‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫یا ش��هرها قرار‬ ‫جاد‌‌ه ساخته شوند‌‌‪.‬‬ ‫آالینده‌های تولید‌‌شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫جاده‌ای برای د‌‌فع‬ ‫تمامی تونل‌‌های ‌‌‬ ‫نیازمند تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر زمان کار موتور وس��ایل نقلیه و عبور آن‌ها‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند‌‌‪ .‬تهویه معم��وال به کمک وس��ایل طبیع��ی‬ ‫تجهیزات مکانیکی یا به کمک اثرات پیستونی ناشی از عبور‬ ‫باید از نقطه‬ ‫و مرور انجام می‌شود‪ .‬روش انتخابی برای تهویه ‌‌‬ ‫باید‬ ‫نظر هزینه‌‌های س��اختمانی و کاری به‌صرفه باشد‌‌‪ .‬تهویه ‌‌‬ ‫‌‌ود و گازهای گرم‌ش��د‌‌ه‬ ‫باش��د ک��ه امکان کنترل د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫به‌گونه‌ای‬ ‫ناشی از حریق د‌‌ر د‌‌اخل تونل را فراهم کند‌‌‪.‬‬ ‫ایجاد محیطی مناس��ب برای‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل جری��ان دود برای‬ ‫مورد نیاز است‪ .‬تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه و نجات د‌‌ر تونل د‌‌ر مس��یر کار‬ ‫اضطراری را می‌توان به کمک وس��ایل طبیعی‪ ،‬با استفاد‌‌ه از‬

‫‌‌ود و گازهای د‌‌اغ و یا وس��ایل مکانیکی انجام‬ ‫نیروی رانش د ‌‌‬ ‫د‌‌اد‌‌‪.‬‬

‫تهویه‬

‫جاده‌ای سه نوع تهویه مکانیکی مد‌‌نظر قرار‬ ‫د‌‌ر تونل‌‌های ‌‌‬ ‫می‌گیرد‌‌‪ :‬تهویه معمولی‪ ،‬اضطراری و موقت‪.‬‬ ‫تهویه معمولی د‌‌ر هنگام برق��راری عبور و مرور معمولی‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر تونل انجام‬ ‫‌‌‬ ‫و برای حفظ س��طح مطلوب (مجاز)‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این نوع تهویه د‌‌ر ترافیک روان (با س��رعت عبور و‬ ‫مرور بیش از ‪ )50 km/h‬و س��نگین (که د‌‌ر آن حد‌‌اکثر سرعت‬ ‫زیاد س��رعت‬ ‫خود‌‌روها از ‪ 50 km/h‬کمتر اس��ت و به احتمال ‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار‬ ‫آن‌ها از صفر (فرض) تا ‪ 15 km/h‬اس��ت) ‌‌‬ ‫می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫تهوی��ه اضط��راری د‌‌ر زمان بروز حریق و ب��رای کنترل و‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬هد‌‌ف‬ ‫‌‌ود و گازهای د‌‌اغ ‌‌‬ ‫د‌‌ف��ع د ‌‌‬ ‫ایجاد یک مسیر مناسب برای تخلیه‬ ‫‌‌‬ ‫اصلی از تهویه اضطراری‬ ‫باشد و د‌‌مای‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود و گازهای د‌‌اغ‬ ‫مجروحین است که عاری از د ‌‌‬ ‫باش��د به‌گونه‌ای که بتوان رانند‌‌ه‌‌ها و‬ ‫‌‌‬ ‫آن به اند‌‌ازه کافی پایین‬ ‫مجروحی��ن احتمالی را به خوبی خ��ارج کرد‌‌‪ .‬هد‌‌ف از تهویه‬ ‫اضطراری د‌‌سترس��ی آتش‌نشان‌‌ها به محل و نیز محافظت از‬ ‫سازه تونل د‌‌ر برابر حریق می‌باشد‌‌‪.‬‬ ‫تهوی��ه موقت د‌‌ر زمان س��اخت و س��از اصلی و یا ضمن‬ ‫مورد نیاز است و معموال‬ ‫انجام کار د‌‌ر یک تونل افتتاح‌ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫بعد از تکمیل ساخت‌وس��از تونل برد‌‌اشته می‌شود‪ .‬نیازها و‬ ‫‌‌‬ ‫ش��رایط تهویه‌ای این سیستم‌های موقت طبق قوانین معد‌‌ن‬ ‫محل��ی یا ایالتی‪ ،‬کد‌‌های صنعتی یا اد‌‌اره بهد‌‌اش��ت و ایمنی‬ ‫ایاالت متحد‌‌ه (‪ )OSHA‬معین می‌شود‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫سیستم‌های تهویه‬

‫آالینده‌ها را کم‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد عاد‌‌ی تون��ل‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر زمان‬ ‫تهوی��ه ‌‌‬ ‫‌‌ود را کنترل نماید‌‌‪.‬‬ ‫کن��د و د‌‌ر زمان فعالیت اضط��راری آن‪ ،‬د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫عبارتند از‪ :‬طول‬ ‫‌‌‬ ‫عوامل اثرگذار روی انتخاب سیس��تم تهویه‬ ‫تونل‪ ،‬مقطع و ش��یب تونل‪ ،‬محی��ط اطراف‪ ،‬حجم ترافیک‪،‬‬ ‫جهت (یعنی یک‌طرفه یا د‌‌وطرفه) و اختالط آن و هزینه‌‌های‬ ‫ساختمانی‪ .‬سیستم‌های تهویه طبیعی و مبتنی بر ترافیک و‬ ‫عبور و مرور برای تونل‌‌های نسبتا کوتاه و نیز تونل‌‌های د‌‌ارای‬ ‫حجم ترافیک کم مناسب اس��ت‪ .‬تونل‌‌های طوالنی با حجم‬ ‫زیاد از سیستم‌های تهویه مکانیکی استفاد‌‌ه می‌کنند‪.‬‬ ‫ترافیک ‌‌‬ ‫‌افتد بین ‪ 350‬و‬ ‫طول تونلی ک��ه د‌‌ر آن این تغییرات اتفاق می ‌‌‬ ‫‪ 650‬متر است‪.‬‬

‫تهویه طبیعی‬

‫تونل‌‌هایی که از تهویه طبیعی استفاد‌‌ه می‌کنند اساسا به‬ ‫ش��رایط جوی برای حفظ د‌‌بی هوا و یک محیط رضایت‌بخش‬ ‫خود‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل تونل متکی هستند‌‌‪ .‬اثر پیستونی ترافیک روان ‌‌‬ ‫تولید می‌‌کند‪ .‬عامل اصلی موثر د‌‌ر محیط‬ ‫‌‌‬ ‫جریان هوای ا ضافی‬ ‫تونل اختالف فشار ناشی از اختالف د‌‌ر ارتفاع‪ ،‬د‌‌ر د‌‌مای هوای‬ ‫باد میان د‌‌و س��ر تونل است‪ .‬متاسفانه هیچ کد‌‌ام از‬ ‫محیط یا ‌‌‬ ‫این عوامل نتایج پیوسته و مناسبی به‌د‌‌ست نمی‌د‌‌هند‌‌‪ .‬تغییر‬ ‫کند‬ ‫‌تواند د‌‌یگر اثرات طبیعی را خنثا ‌‌‬ ‫باد یا س��رعت می ‌‌‬ ‫جهت ‌‌‬ ‫که از جمله این اثرات اثر پیس��تونی اس��ت که با تغییر این د‌‌و‬ ‫باید‬ ‫بی‌اثر می‌ش��ود‪ ،‬برای انجام تهویه طبیعی‪ ،‬اختالف فشار ‌‌‬ ‫خود‬ ‫بتواند بر مقاومت تونل غلبه کند‌‌که ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باشد که‬ ‫‌‌‬ ‫به اند‌‌ازه‌ای‬ ‫‌‌تحت تاثیر طول تونل‪ ،‬سطح مقطع آن و ناهمواری د‌‌یوارها و‬ ‫‌‌اد خود‌‌روها د‌‌ر تونل و چگالی هوا در محل است‪.‬‬ ‫نیز تعد ‌‌‬

‫‌تواند از‬ ‫جریان هوا د‌‌ر یک تون��ل د‌‌ارای تهویه طبیعی می ‌‌‬ ‫یک سربه‌سر د‌‌یگر تونل (شکل ‪ )1 A‬یا ازیک سر به سمت یک‬ ‫د‌‌ود‌‌کش تونل باشد‌‌‪( .‬شکل ‪)1 B‬‬ ‫د‌‌ر ترافیک یک‌طرفه جریان هوای سر به سر تونل بهترین‬ ‫تولید می‌‌کند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد و جریان هوایی مثبت و ثابت‬ ‫عملک��رد را د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این حالت‪ ،‬س��رعت هوا د‌‌ر جاد‌‌ه نسبتا یکنواخت است و‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر سر خروجی تونل حد‌‌اکثر می‌شود‪ .‬سرعت‬ ‫‌‌‬ ‫غلظت‬ ‫‌یابد و غلظت‬ ‫نامس��اعد کاه��ش می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هوا تحت ش��رایط جوی‬ ‫آالینده‌ها کم می‌ش��ود‪(‌.‬د‌‌ر قس��مت‌‌ها خط چین شکل ‪1 A‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ید‌‌ه می‌شود)‬ ‫ورود ترافیک د‌‌وطرفه به چنین تونلی جریان هوای طولی‬ ‫‌‌‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫اثر شرایط آب و هوایی‬ ‫نامساعد‬

‫غلظت‬ ‫ده‌ها‬ ‫آالین ‌‬ ‫د‌ر تونل‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪ .A‬سربه‌سر یا د‌وروری به‬ ‫خروجی تونل‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬ ‫غلظت‬ ‫ده‌ها‬ ‫آالین ‌‬ ‫د‌ر تونل‬ ‫‪ .B‬از ورود‌ی به د‌ود‌کش‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )1‬تهویه طبیعی‬ ‫‪53-52‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫فن‌ها‬ ‫و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬‬

‫تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫افزایش حقوق د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫را بیش از پیش کم می‌‌کند و س��بب افزایش غلظت متوسط‬ ‫آالینده‌ها می‌شود‪ .‬حد‌‌اکثر مقد‌‌ار آلود‌‌گی‌‌ها د‌‌ر یک تونل د‌‌ارای‬ ‫‌‌‬ ‫‌افتد و د‌‌ر میانه‬ ‫ترافی��ک د‌‌وطرفه د‌‌ر ورود‌‌ی تونل اتف��اق نمی ‌‌‬ ‫تونل به‌وجود می‌آید‪.‬‬ ‫یک تونل با تهویه طبیعی و د‌‌ود‌‌کش در میانه تونل (شکل‬ ‫‪ )1 B‬به بهترین شکل با ترافیک د‌‌وطرفه کار می‌‌کند اما جریان‬ ‫نامس��اعد نیز‬ ‫‌‌‬ ‫هوا د‌‌ر د‌‌ود‌‌کش تونل تحت تاثیر ش��رایط جوی‬ ‫قرار د‌‌ارد‌‌‪ .‬اثر د‌‌ود‌‌کش به د‌‌مای هوا و س��نگ‌‌ها‪ ،‬با د‌‌و ارتفاع‬ ‫د‌‌ود‌‌کش بس��تگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬اس��تفاد‌‌ه از بیش از یک د‌‌ود‌‌کش د‌‌ر‬ ‫مفید باش��د‌‌‪ ،‬مضر است زیرا بین د‌‌و‬ ‫‌‌‬ ‫یک تونل به جای این‌که‬ ‫وجود می‌آید‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ود‌‌کش یک هوای ساکن آلود‌‌ه به‬ ‫نیازمند‬ ‫‌‌‬ ‫تونل‌‌های با تهویه طبیعی با طول بیش از ‪ 300‬متر‬ ‫‌‌ود و گازهای د‌‌اغی اس��ت که‬ ‫تهویه اضط��راری برای تخلیه د ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪.)NFPA 502‬‬ ‫‌ش��وند‌(توصیه استاند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تولید می‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر اثر حریق‬ ‫‌‌ارد توصیه می‌‌کند ک��ه د‌‌ر تونل‌‌های با طول بین‬ ‫این اس��تاند ‌‌‬ ‫باید آنالیز مهند‌‌سی جهت تعیین نیاز به تهویه‬ ‫‪ 240‬و ‪ 300‬متر ‌‌‬ ‫اضطراری صورت گیرد‌‌‪ .‬سیستم‌های تهویه اضطراری را می‌توان‬ ‫برد‪ .‬به‬ ‫نامساعد به‌کار ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫برای رفع آلود‌‌گی ساکن د‌‌ر شرایط جوی‬ ‫علت ابهامات تهویه طبیعی‪ ،‬به‌ویژه اثرات ش��رایط کاری و آب‬ ‫و هوای نامساعد‌‌‪ ،‬تکیه به این شیوه تهویه برای کنترل میزان‬ ‫به د‌‌قت‬ ‫مونواکس��یدکربن (‪ )CO‬د‌‌ر یک تونل ‪ 240‬متری باید ‌‌‬ ‫صورت گیرد‌‌‪.‬‬ ‫ای��ن امر به‌ویژه ب��رای تونل‌‌های د‌‌ارای ترافیک س��نگین‬ ‫پیش‌بینی‌شد‌‌ه بسیار حایز اهمیت است‪.‬‬ ‫باید سیستم‌های مکانیکی‬ ‫اگر تهویه طبیعی کافی نباشد‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫مورد توجه قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫را ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر آزمایشات تهویه طبیعی (برنامه تست‬ ‫جد‌‌ول (‪ )1‬حرکت د ‌‌‬ ‫تهویه حریق د‌‌ر تونل)‬ ‫سرعت فرمان پید‌اشد‌ن‬ ‫پیک‬ ‫تونل جا ‌ده‌ای‬ ‫د‌ود‬

‫کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫زمان‬ ‫کاهش‬ ‫الیه د‌ود‬

‫نرخ رها شد‌ن حرارت حریق‬ ‫پیک‬

‫اسمی‬

‫شماره‬ ‫تست‬

‫‌‌ارد‬ ‫‌‌ود ناش��ی از حریق د‌‌ر تونلی که صرفا تهویه طبیعی د ‌‌‬ ‫د ‌‌‬ ‫‌آید و جریان‬ ‫به‌وسیله اثرات رانشی گازهای د‌‌اغ به حرکت د‌‌رمی ‌‌‬ ‫‌‌ود سریع‌تر حرکت می‌‌کند‬ ‫می‌یابد‌‌‪ .‬هرچه شیب تند‌‌تر باشد‌‌‪ ،‬د ‌‌‬ ‫و بنابراین توان خروج از تونل برای رانند‌‌گان به د‌‌ام افتاد‌‌ه میان‬ ‫صحنه تصاد‌‌ف و یک سر تونل که د‌‌ر ارتفاع باالتر قرار دارند کم‬ ‫می‌شود‪ .‬همان‌طور که د‌‌ر جد‌‌ول (‪ )1‬مشاهد‌‌ه می‌شود‪ ،‬اد‌‌اره‬ ‫بزرگراه‌‌ها و آزاد‌‌راه‌‌های فد‌‌رال ماساچوس��ت ()‪MHD/ FHWA‬‬ ‫‌‌ود د‌‌ر تونل د‌‌ارای تهویه طبیعی را‬ ‫‪ )(1995‬چگونگ��ی حرکت د ‌‌‬ ‫نشان د‌‌اد‌‌ه است‪.‬‬

‫تهویه مکانیکی‬

‫یک تونل طوالنی که د‌‌ارای ترافیک س��نگین اس��ت و یا‬ ‫نیازمند تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫مکررا با شرایط جوی نامناسب مواجه می‌شود‪،‬‬ ‫مکانیکی مبتنی بر فن است‪ .‬از جمله راه‌‌های تهویه تونل‌‌های‬ ‫جاده‌ای تهویه طول��ی‪ ،‬تهویه نیمه‌عرضی و تهویه تمام‌عرضی‬ ‫‌‌‬ ‫است‪.‬‬

‫تهویه طولی‬

‫وارد‬ ‫نوعی تهویه است که هوا را از تونل د‌‌ر نقاط محد‌‌ود‌‌ی ‌‌‬ ‫‌‌اد ج��اد‌‌ه د‌‌رون تونل یک جریان‬ ‫‌‌هد و د‌‌ر امتد ‌‌‬ ‫ی��ا حرکت می‌د ‌‌‬ ‫ایجاد می‌‌کند‪ .‬تهوی��ه طولی را می‌توان با تزریق‬ ‫‌‌‬ ‫هوای طولی‬ ‫هوا‪ ،‬جت فن یا ترکیب تزریق و کش��ید‌‌ن هوا د‌‌ر نقاط میانی‬ ‫تونل انجام د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫تهوی��ه طولی تزریقی ک��ه به کرات د‌‌ر تونل‌‌ه��ای راه‌آهن‬ ‫اس��تفاد‌‌ه می‌شود و د‌‌ر آن از فن‌‌های میانی برای تزریق هوا به‬ ‫ساکاردو سریع (شکل ‪ ،)2 A‬استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫تونل از طریق یک نازل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تزریق هوا که عموما د‌‌ر جهت جریان ترافیک است‬ ‫ایجاد جریان هوای طولی اضافی می‌شود‪ .‬نازل ساکارد‌‌و‬ ‫‌‌‬ ‫سبب‬ ‫بر اس��اس تزریق هوای س��ریع با زاویه نس��بتا کم‪ ،‬نسبت به‬ ‫خروجی تونل کار می‌‌کند که د‌‌ر این حالت جریان هوای طولی‬ ‫ایجاد می‌شود‪ .‬مقد‌‌ار جریان القاشد‌‌ه اساسا‬ ‫‌‌‬ ‫حجیمی د‌‌ر تونل‬ ‫به سرعت تخلیه نازل و زاویه نازل بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬این نوع تهویه‬ ‫با جریان ترافیک یک‌طرفه بهتر جواب می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر تهوی��ه تزریق��ی طولی‪ ،‬س��رعت هوا د‌‌ر سراس��ر تونل‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫‌ماند و غلظت آلود‌‌گی‌‌ها از صف��ر د‌‌ر ورود‌‌ی تا‬ ‫یکنواخ��ت می ‌‌‬ ‫نامس��اعد‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد می‌ش��ود‪ .‬ش��رایط جوی‬ ‫حد‌‌اکثر د‌‌ر خروجی ‌‌‬ ‫‌تواند کارایی سیس��تم را کاهش د‌‌هد‌‌‪ .‬میزان آلود‌‌گی‌‌ها د‌‌ر‬ ‫می ‌‌‬ ‫زیاد می‌شود‪.‬‬ ‫خروجی با کاهش د‌‌بی هوا یا افزایش طول تونل ‌‌‬ ‫ورود هوا د‌‌ر‬ ‫نوع��ی از تهویه طول��ی تزریق��ی ک��ه د‌‌ر آن ‌‌‬ ‫‌افتد‪ ،‬بس��یار به‌صرفه‬ ‫مکان‌‌ه��ای محد‌‌ود‌‌ی از تونل اتفاق می ‌‌‬ ‫‌‌اد فن است و بار کاری کمتری‬ ‫نیازمند کمترین تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫است زیرا‬ ‫‌گی��رد و نیازی به کانال‌‌های توزیع هوا‬ ‫‌‌‬ ‫بر عهد‌‌ه فن‌‌ها قرار می‬ ‫خود را‬ ‫ند‌‌ارد‌‌‪ .‬اما ب��ا افزایش طول تونل این نوع تهویه عیوب ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر‬ ‫زیاد می‌شود و د ‌‌‬ ‫‌‌هند مثال سرعت هوا د‌‌ر جاد‌‌ه ‌‌‬ ‫نشان می‌د ‌‌‬ ‫سراسر جاد‌‌ه د‌‌ر حالت اضطراری به جریان در می‌آید‌‌‪.‬‬ ‫مزای��ای اس��تفاد‌‌ه از سیس��تم تهویه طولی (ک��ه از نازل‬ ‫ساکارد‌‌و استفاد‌‌ه می‌‌کنند) نسبت به سیستم جت فن د‌‌ر زیر‬ ‫بیان می‌شوند‌‌‪:‬‬ ‫کاهش ارتفاع تونل‬ ‫‌‌اد قطعات متحرک‬ ‫کاهش تعد ‌‌‬ ‫انجام نگهد‌‌اری بد‌‌ون اثرگذاری بر جریان عبور و مرور‬ ‫کاهش سروصد‌‌ا د‌‌ر تونل‬ ‫بازد‌‌هی بیش‌تر فن‌ها‬ ‫احتمال قرارگیری تجهی��زات د‌‌ر برابر حریق یا گازهای‬ ‫د‌‌اغ کمتر است‪.‬‬ ‫یک سیس��تم تهویه طولی که د‌‌ارای یک د‌‌ود‌‌کش فن‌د‌‌ار‬ ‫است (ش��کل ‪ ،)2 B‬شبیه به سیس��تم تهویه طبیعی د‌‌ارای‬ ‫مورد اخیر اثر د‌‌ود‌‌کش‬ ‫د‌‌ود‌‌کش است با این استثنا که د‌‌ر این ‌‌‬ ‫مثبت د‌‌اریم‪ .‬ترافیک د‌‌وطرفه د‌‌ر تونلی که با این شیوه تهویه‬ ‫‌‌ید د‌‌ر د‌‌ود‌‌کش‬ ‫ایجاد غلظت آالیند‌گی ش��د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬س��بب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر تونل‌‌های یک‌طرفه‪ ،‬می��زان آلود‌‌گی نامتعاد‌‌ل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر ش��کل د‌‌یگری از سیستم طولی د‌‌و د‌‌ود‌‌کش د‌‌ر نزد‌‌یک‬ ‫ورود‬ ‫قسمت میانی تونل د‌‌اریم‪ :‬یکی برای تخلیه و د‌‌یگری برای ‌‌‬ ‫(ش��کل ‪ .)2 C‬د‌‌ر این ترکیب‪ ،‬بخشی از هوای جاری د‌‌ر جاد‌‌ه‬ ‫به‌وس��یله واکنش د‌‌ر د‌‌ود‌‌کش‌‌ها تعویض می‌ش��ود که غلظت‬ ‫آلود‌‌گی‌‌ه��ا د‌‌ر نیمه د‌‌وم تون��ل را کاهش می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬این مفهوم‬ ‫تنها برای تونل‌‌های د‌‌ارای ترافیک یک‌طرفه موثر است‪ .‬شرایط‬

‫فن‬

‫اثر آب و هوایی نامساعد‬

‫غلظت‬ ‫آلود‌گی د‌ر‬ ‫تونل‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫‪ .A‬تزریق جتی‬ ‫فن‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫اثر ترافیک یک‌طرفه یا شرایط آب و‬ ‫هوایی نامساعد‬ ‫غلظت‬ ‫آلود‌گی د‌ر‬ ‫تونل‬ ‫‪ .B‬با یک د‌ود‌کش‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫فن‬

‫فن‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬ ‫اثر آب و هوایی‬ ‫نامساعد‬

‫غلظت‬ ‫آلود‌گی د‌ر‬ ‫تونل‬

‫‪ .C‬با د‌ود‌کش و تزریق جتی‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫فن‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬ ‫غلظت‬ ‫آلود‌گی د‌ر‬ ‫تونل‬ ‫‪ .D‬با جت فن‌ها‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )2‬تهویه طولی‬ ‫‪55-54‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫امنیت و ایمنی د‌ر‬ ‫‪HVAC‬‬

‫سیستم‌های تراکمی‬

‫وسایل اند‌ازه‌گیری د‌ر‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫چهل و یک نکته‬

‫سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫‌تواند به خاطر د‌‌ور زد‌‌ن جریان هوا از د‌‌ریچه‬ ‫نامس��اعد می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باد‬ ‫‌‌‬ ‫تزریق و د‌‌ود‌‌کش ف��ن ورود‌‌ی به د‌‌ود‌‌کش و فن تخلیه جریان‬ ‫‌‌هد که سبب افزایش غلظت آلود‌‌گی‌‌ها‬ ‫هوا د‌‌ر تونل را کاهش د ‌‌‬ ‫د‌‌ر نیمه د‌‌وم تونل می‌شود‪.‬‬ ‫هزینه‌‌های ساخت تونل‌‌های دارای د‌‌و د‌‌ود‌‌کش را می‌توان‬ ‫‌‌اد اگر یک د‌‌ود‌‌کش با تیغه س��اخته شود‌‌‪ .‬اما این امر‬ ‫کاهش د ‌‌‬ ‫س��بب افزایش احتمال د‌‌ورزد‌‌ن جریان هوا از د‌‌ود‌‌کش تخلیه‬ ‫به د‌‌ود‌‌کش ورود‌‌ی می‌ش��ود‪ .‬تحت این شرایط‪ ،‬فاصله میان‬ ‫باید حد‌‌اکثر نمود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ود‌‌کش تخلیه و د‌‌ود‌‌کش ورود‌‌ی را ‌‌‬ ‫تهوی��ه طولی با جت ف��ن د‌‌ر بعضی از تونل‌‌ها اس��تفاد‌‌ه‬ ‫می‌شود‪ .‬این سیستم از جت فن‌‌های محوری استفاد‌‌ه می‌‌کند‬ ‫‌شوند (شکل ‪ .)2 D‬این سیستم‬ ‫که د‌‌ر س��قف تونل نصب می ‌‌‬ ‫مورد نیاز برای د‌‌ربرگیری فن‌‌های تهویه د‌‌ر یک س��ازه‬ ‫فاصله ‌‌‬ ‫مجزا یا س��اختمان تهویه را حذف می‌‌کند اما برای استفاد‌‌ه از‬ ‫کرد به‌طوری‌که‬ ‫باید ارتفاع یا عرض تونل را بیش‌تر ‌‌‬ ‫جت فن‌‌ها ‌‌‬ ‫آزاد د‌‌ینامیکی تونل قرار می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫گاه جت فن‌‌ها خارج از پاکت ‌‌‬ ‫ای��ن پاکت که با صفحات افقی و عمود‌‌ی اطراف جاد‌‌ه د‌‌ر یک‬ ‫‌‌ود حد‌‌اکثر حرکت جانبی و عمود‌‌ی‬ ‫تونل تشکیل می‌شود‪ ،‬حد ‌‌‬ ‫پیش‌بینی‌شد‌‌ه برای خود‌‌روهایی که د‌‌ر جاد‌‌ه با سرعت طراحی‬ ‫حرکت می‌کنند را تعریف می‌‌کند‪ .‬اما با افزایش طول تونل این‬ ‫‌یابد‬ ‫‌شوند مثال سرعت هوا د‌‌ر جاد‌‌ه افزایش می ‌‌‬ ‫عیوب ظاهر می ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر طول جاد‌‌ه د‌‌ر حالت اضطراری جریان می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫و د ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر یک‬ ‫مفید برای کنترل د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه طولی روش��ی بسیار‬ ‫باید‬ ‫جاده‌ای با ترافیک یک‌طرفه اس��ت‪ .‬سیستم تهویه ‌‌‬ ‫تونل ‌‌‬ ‫کند ت��ا مانع حرکت‬ ‫تولید ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هوای با س��رعت طولی کاف��ی را‬ ‫‌‌ود و گازهای د‌‌اغ برخالف جهت جریان‬ ‫‌‌ود (حرکت د ‌‌‬ ‫متقابل د ‌‌‬ ‫هوای تهویه د‌‌ر جاد‌‌ه د‌‌رون تونل) ش��ود‌‌‪ .‬س��رعت هوای الزم‬ ‫‌‌ود یا گازهای د‌‌اغ بر روی‬ ‫برای جلوگیری از حرکت متقاب��ل د ‌‌‬ ‫مورد نیاز برای کنترل‬ ‫خود‌‌روهای متوقف همان حد‌‌اقل سرعت ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر یک سیس��تم تهویه طولی اس��ت که س��رعت بحرانی‬ ‫د ‌‌‬ ‫نامید‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫ورود به‌کار‬ ‫تهویه نیمه‌عرض��ی را می‌توان برای تخلی��ه و ‌‌‬ ‫ب��رد‌‌‪ .‬این ن��وع تهویه مس��تلزم توزیع یکنواخ��ت (ورود‌‌) و یا‬ ‫جاده‌ای است‪ .‬تهویه‬ ‫جمع‌آوری (تخلیه) هوا د‌‌ر طول یک تونل ‌‌‬

‫‌‌ود ‪ 2000‬متر‬ ‫نیمه‌عرضی معم��وال د‌‌ر تونل‌‌هایی با طول ح��د ‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه می‌شود و د‌‌ر تونل‌‌های طوالنی‌تر از این‪ ،‬سرعت هوای‬ ‫زیاد می‌شود‪.‬‬ ‫تونل د‌‌ر نزد‌‌یک‌ترین د‌‌رگاه تونل بسیار ‌‌‬ ‫تهویه نیمه‌عرضی ورود‌‌ی د‌‌ر تونل د‌‌وطرفه س��طح آلود‌‌گی‬ ‫‌‌ارد زیرا هوا و گازهای‬ ‫د‌‌ر سراس��ر تونل را یکنواخت نگه م��ی‌د ‌‌‬ ‫وارد جاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫اگزوز خود‌‌رو با د‌‌بی یکنواخت و یکسان ‌‌‬ ‫ترافیک یک‌طرفه‪ ،‬جریان هوای اضافی توسط حرکت خود‌‌روها‬ ‫ایجاد می‌ش��ود و س��بب کاهش س��طح آلود‌‌گی د‌‌ر نیمه اول‬ ‫‌‌‬ ‫تونل می‌ش��ود (شکل ‪ .)3 A‬چون د‌‌ر این حالت جریان هوا د‌‌ر‬ ‫تونل با فن ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬این نوع تهویه تحت تاثیر شرایط‬ ‫‌گیرد و جریان هوا د‌‌ر تونل د‌‌ر یک کانال د‌‌ارای‬ ‫جوی قرار نمی ‌‌‬ ‫خروجی برقرار می‌شود که خروجی‌‌های آن د‌‌ر فواصل از پیش‬ ‫تعیین‌ش��د‌‌ه قرار گرفته‌اند‌‌‪ .‬هوای تازه به بهترین نحو از سطح‬ ‫وارد محیط می‌ش��ود ت��ا بالفاصله گازهای‬ ‫لوله اگزوز خود‌‌رو ‌‌‬ ‫آالیند‌‌ه خروجی از موتور را کاهش د‌‌هد‌‌‪ .‬اختالف فش��ار میان‬ ‫بتواند با اثرات‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د تا‬ ‫‌‌‬ ‫باید به اند‌‌ازه کافی‬ ‫این کانال و جاد‌‌ه ‌‌‬ ‫نامساعد مقابله کند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫پیستونی خود‌‌روها و باد‌‌های جوی‬ ‫اگ��ر د‌‌ر د‌‌اخل تونل حری��ق روی د‌‌هد‌‌‪ ،‬هوای ورود‌‌ی ابتد‌‌ا‬ ‫باید د‌‌ر حالت‬ ‫‌‌ود را ک��م می‌‌کند‪ .‬تهویه نیمه‌عرض��ی ورود‌‌ی ‌‌‬ ‫د ‌‌‬ ‫اضط��راری معکوس ش��ود به‌طوری‌ک��ه هوای ت��ازه از طریق‬ ‫ورود‬ ‫وارد و یک محی��ط قابل تنفس را برای ‌‌‬ ‫د‌‌رگاه‌‌ه��ای تونل ‌‌‬ ‫کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیس��تم تهویه‬ ‫و خ��روج آتش‌نش��انان فراهم ‌‌‬ ‫نیمه‌عرض��ی ورود‌‌ی ترجیحا د‌‌ارای یک ورود‌‌ی از س��قف (با‬ ‫وجود نقطه ضعف آن د‌‌ر حالت عاد‌‌ی) و فن‌‌های برگشت‌پذیر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود را می‌توان د‌‌ر هنگام بروز حریق د‌‌ر تونل‬ ‫است به‌طوری‌که د ‌‌‬ ‫از سقف تخلیه کرد‌‌‪.‬‬ ‫تهوی��ه نیمه‌عرضی تخلیه‌ای (ش��کل ‪ )3 B‬د‌‌ر یک تونل با‬ ‫جری��ان ترافیک یک‌طرفه‪ ،‬د‌‌ر خروج��ی تونل حد‌‌اکثر غلظت‬ ‫آالین��د‌‌ه را داری��م‪ .‬د‌‌ر یک تون��ل د‌‌وطرف��ه‪ ،‬حد‌‌اکثر غلظت‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر نزد‌‌یک مرکز تونل اس��ت‪ .‬سیس��تم نیمه‌عرضی‬ ‫‌‌‬ ‫باید تنها د‌‌ر تونل یک‌طرفه‬ ‫تخلیه و ورود‌‌ی مرکب (شکل ‪‌‌ )3 C‬‬ ‫شود که د‌‌ر آن هوا همراه با خروج جریان ترافیک از‬ ‫اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫وارد می‌ش��ود و با تخلی��ه نیمه د‌‌وم تونل هوا‬ ‫نیمه اول تونل ‌‌‬ ‫وارد می‌شود‪ .‬د‌‌ر صورت بروز حریق‪ ،‬تهویه نیمه‌عرضی‬ ‫د‌‌وباره ‌‌‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫تخلی��ه‌ای و ورود‌‌ی نیمه‌عرضی (معکوس) د‌‌ر جاد‌‌ه تونل یک‬ ‫‌‌ود و گازهای د‌‌اغ را د‌‌ر بازه‌‌های‬ ‫ایجاد می‌‌کند و د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫س��رعت هوا‬ ‫یکنواخت تخلیه می‌‌نماید‪.‬‬ ‫بلند و تونل‌‌های‬ ‫تهویه عرضی کامل د‌‌ر تونل‌‌های بس��یار ‌‌‬ ‫د‌‌ارای حجم ترافیک سنگین استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬د‌‌ر این شیوه از‬ ‫سیستم کانال ورود‌‌ی (رفت) و سیستم کانال خروجی (تخلیه)‬ ‫برای توزیع یکنواخ��ت هوای رفت و گرد‌‌آوری هوای نامطلوب‬ ‫د‌‌ر تونل اس��تفاد‌‌ه می‌شود (شکل ‪ .)4‬چون تونل د‌‌ارای تهویه‬ ‫عرضی کامل طوالنی است و بیش از یک سیستم مکانیکی د‌‌ر‬ ‫آن کار می‌‌کند‪ ،‬معموال به مناطق تهویه تقسیم‌بند‌‌ی می‌شود‬ ‫که هرکد‌‌ام یک مجموعه از فن‌‌های رفت و برگش��ت (تخلیه)‬ ‫مخصوص به آن کار می‌کنند‪ .‬هر منطقه را می‌توان به صورت‬ ‫مستقل از مناطق مجاور به‌کار اند‌‌اخت و بنابراین اپراتور تونل‬ ‫‌تواند جهت هوا د‌‌ر تونل را با تغییر یا خاموش و روشن کرد‌‌ن‬ ‫می ‌‌‬ ‫فن‌‌های هوای رفت و تخلیه عوض کند‌‌‪ .‬این ویژگی د‌‌ر هنگام‬ ‫خود را د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫بروز وضعیت‌‌های اضطراری اهمیت خاص ‌‌‬ ‫کارکرد متعاد‌‌ل‬ ‫‌‌‬ ‫اگر این چید‌‌مان سیستم تهویه د‌‌ر حالت‬ ‫‌‌اد جاد‌‌ه یکنواخت است و جریان هوای‬ ‫باشد‌‌‪ ،‬فشار هوا د‌‌ر امتد ‌‌‬ ‫‌‌ارد به جز جریان هوایی که توس��ط اثر پیستون‬ ‫وجود ند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫طولی‬ ‫آالینده‌ها را کاهش می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد می‌شود که سطح‬ ‫‌‌‬ ‫ترافیک‬ ‫باشد تا‬ ‫باید به اند‌‌ازه کافی ‌‌‬ ‫اختالف فشار میان کانال‌‌ها و جاد‌‌ه ‌‌‬ ‫از توزیع هوای صحیح تحت شرایط تهویه هوا اطمینان یابیم‪.‬‬ ‫د‌‌ر هنگام بروز حریق‪ ،‬فن‌‌های تخلیه د‌‌ر سیس��تم عرضی‬ ‫کنند و د‌‌ر عین حال‬ ‫‌‌‬ ‫خود کار‬ ‫باید با بیش‌ترین ظرفیت ‌‌‬ ‫کامل ‌‌‬ ‫باید با ظرفیت کمتر کار کنند‌‌‪ .‬این امر س��بب‬ ‫فن‌‌ه��ای رفت ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر ارتفاع‬ ‫‌‌ود (د‌‌ر س��قف تونل) می‌شود و د ‌‌‬ ‫الیه‌ای ش��د‌‌ن د ‌‌‬ ‫‌ماند و می‌توان آن را بد‌‌ون اختالط به‌وسیله سیستم‬ ‫باالتر می ‌‌‬ ‫وارد‬ ‫کشید و هوای سازه از طریق د‌‌رگاه‌‌های تونل ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه بیرون‬ ‫آن می‌ش��ود و یک محیط مناسب برای تنفس و عبور و مرور‬ ‫اضطراری و حضور آتش‌نشانان فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫باید‬ ‫د‌‌ر تونل‌‌ه��ای بلند‌‌تر‪ ،‬مناطق تهوی��ه به صورت مجزا ‌‌‬ ‫کنند که منطقه‌ای که‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود را طوری کنت��رل‬ ‫بتوانن��د جریان د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر آن ترافیک پشت حریق به د‌‌ام افتاد‌‌ه است‪ ،‬حد‌‌اکثر هوای‬ ‫باش��د و منطقه واقع‬ ‫‌‌‬ ‫کند و تخلیه ند‌‌اش��ته‬ ‫ورود‌‌ی را د‌‌ریافت ‌‌‬

‫فن برگشت‌پذیر‬

‫کانال هوای رفت‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫فن‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫کانال هوای رفت‬

‫اثر ترافیک د‌وطرفه یا شرایط آب و‬ ‫هوایی نامساعد‬

‫ترافیک یک طرفه‬

‫غلظت‬ ‫آالیند‌ها‬ ‫د‌ر تونل‬

‫‪ .A‬با کانال رفت‬

‫رفه‬

‫وط‬ ‫ک ‌د‬

‫رافی‬

‫ت‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫فن‬

‫کانال هوای تخلیه (برگشت)‬

‫غلظت‬ ‫آالیند‌ها‬ ‫د‌ر تونل‬

‫ترافی‬ ‫ک یک طرفه‬

‫کوهساران‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪ .B‬با کانال تخلیه‬ ‫فن‬

‫فن‬

‫کانال هوای تخلیه‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫کانال هوای رفت‬

‫ترافی‬

‫ک یک‬

‫طرفه‬

‫تر‬ ‫افی‬

‫ک ‌د‬ ‫وط‬

‫رفه‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬ ‫غلظت‬ ‫آالیند‌ها‬ ‫د‌ر تونل‬

‫‪ .C‬با کانال تخلیه و رفت‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫شکل (‪ )3‬تهویه نیمه‌عرضی‬ ‫‪57-56‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها‬

‫مرجع جیبی برق‬

‫د‌‌ر سمت د‌‌یگر حریق (که د‌‌ر آن ترافیک روان یا رو به جلو د‌‌ر‬ ‫جریان است) حد‌‌اکثر تخلیه و حد‌‌اقل ورود‌‌ی یا هوای رفت د‌‌ر‬ ‫حد صفر را د‌‌ریافت کند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آقای ‪ Fieldner‬و همکارانش (‪ )1921‬آزمایشات کاملی انجام‬ ‫باید د‌‌ر سطح تراز‬ ‫‌‌اد که ورود‌‌ی‌‌های هوای رفت ‌‌‬ ‫‌‌ند که نشان د ‌‌‬ ‫د‌‌اد ‌‌‬ ‫باید برای رقیق‌‌سازی‬ ‫باش��ند و خروجی‌‌ها ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫با لوله اگزوز خود‌‌رو‬ ‫س��ریع گازهای خروجی اگزوز و تحت حالت غیراضطراری د‌‌ر‬ ‫‌‌اد‬ ‫س��قف تونل قرار گیرند‌‌‪ .‬جریان هوا را می‌توان بر اساس تعد ‌‌‬ ‫کرد‬ ‫باند‌‌های عبور و مرور و عرض تونل د‌‌ر یک سمت متمرکز ‌‌‬ ‫و یا آن را د‌‌ر د‌‌و سمت پخش نمود‌‌‪.‬‬

‫د‌‌یگر سیستم‌های تهویه‬ ‫مرجع جیبی‬ ‫موتورهای الکتریکی‬

‫سیس��تم‌های تهوی��ه مذک��ور د‌‌ر این‌جا ب��رای تونل‌‌های‬ ‫فن‬ ‫کانال هوای تخلیه‬

‫فن‬

‫کانال هوای رفت‬

‫مرجع جیبی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫غلظت‬ ‫آالیند‌ها‬ ‫د‌ر تونل‬

‫ترا‬ ‫فیک ی‬

‫ک طرفه‬

‫شکل (‪ )4‬تهویه عرضی کامل‬ ‫مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‬

‫فن تخلیه‬ ‫کانال تخلیه‬

‫کانال رفت‬

‫قسمت ‪3‬‬

‫فن‌های رفت ورود‌ی‬ ‫جاد‌ه‬

‫تخلیه جهت‬ ‫ترافیک‬

‫قسمت ‪2‬‬

‫قسمت ‪1‬‬

‫کانال‬ ‫رفت‬

‫شکل (‪ )5‬سیستم تهویه مرکب‬ ‫مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫جاده‌ای انواع و ترکیبات مختلف د‌‌ارند‌‌‪ .‬غالب سیس��تم‌های‬ ‫‌‌‬ ‫‌ش��وند که مش��کالت خاص‬ ‫‌‌‬ ‫پیون��د‌‌ی به‌گونه‌ای س��اخته می‬ ‫پیش‌آمد‌‌ه د‌‌ر طی توس��عه و طرح‌ری��زی یک تونل خاص حل‬ ‫زیاد د‌‌ر ورود‌‌ی و خروجی‌‌های تونل)‪.‬‬ ‫شود (مثل آلود‌‌گی هوای ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌هد‬ ‫ش��کل (‪ )5‬یک سیستم هیبرید‌‌ی یا پیوند‌‌ی را نشان می‌د ‌‌‬ ‫ک��ه مخصوص تونلی با میزان تخلیه آلود‌‌گی مجاز (نزد‌‌یک به‬ ‫صفر) د‌‌ر یک د‌‌رگاه طراحی و ساخته شد‌‌ه است‪ .‬این سیستم‬ ‫یک سیستم رفت نیمه‌عرضی است که د‌‌ر قسمت ‪ 3‬به آن یک‬ ‫سیستم تخلیه نیمه‌عرضی اضافه شد‌‌ه است‪ .‬سیستم تخلیه‬ ‫شود و‬ ‫به‌گونه‌ای اس��ت که تخلیه آلود‌‌گی د‌‌ر خروجی حد‌‌اقل ‌‌‬ ‫خروجی این تونل‌‌ها نزد‌‌یک گیرند‌‌ه‌‌های زیست محیطی بسیار‬ ‫حساس واقع است‪.‬‬

‫تقویت سیستم تهویه‬

‫کش��ش یا تخلیه یک نقطه‌ای ش��یوه‌ای برای تقویت یک‬ ‫سیس��تم عرضی اس��ت که د‌‌ر آن د‌‌ریچه‌‌های بزرگی به کانال‬ ‫هستند که‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه اضافه می‌شود‪ .‬این د‌‌ریچه‌‌ها حاوی وسایلی‬ ‫می‌توان آن‌ه��ا را د‌‌ر زمان حریق اضطراری برای تخلیه حجم‬ ‫‌‌ود د‌‌ر نزد‌‌یک منبع حریق تخلیه کرد‌‌‪ .‬آزمایش��ات‬ ‫زی��اد‌‌ی از د ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر‬ ‫‌‌ند که این طرح د‌‌ر کاهش د‌‌مای هوا و حجم د ‌‌‬ ‫نشان د‌‌اد ‌‌‬ ‫تونل موثر است‪ .‬مساحت د‌‌ریچه‌‌های کانال ‪ 9.3‬تا ‪ 28 m2‬است‪.‬‬ ‫(‪)MHD/FHWA 1995‬‬ ‫د‌‌ریچه‌‌های تخلیه بزرگ د‌‌ر محل کانال تخلیه یک سیستم‬ ‫تهوی��ه نیمه‌عرضی یا عرضی نصب می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌و روش برای‬ ‫ایجاد این طرح استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬یکی نصب یک د‌‌مپر با یک‬ ‫‌‌‬ ‫لینک یا رابط قابل ذوب اس��ت و د‌‌یگری استفاد‌‌ه از مصالحی‬ ‫‌شوند و راه‬ ‫اس��ت که موقع گرم‌شد‌‌ن تا د‌‌مای معین ذوب می ‌‌‬ ‫مواد قابل ذوب‬ ‫شد که ‌‌‬ ‫هوا را باز می‌کنند‪ .‬د‌‌ر آزمایشات ثابت ‌‌‬ ‫هستند‪)MHD/FHWA 1995( .‬‬ ‫‌‌‬ ‫کمتر موفق‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوش�کاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات هسته‌ای ‪1 -‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 26‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫تهویه مطبوع و نیازهای تهویه‌ای تاسیس��ات هسته‌ای د‌‌ر‬ ‫مورد بحث قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬چنین تاسیس��اتی شامل‬ ‫این بخش ‌‌‬ ‫تولید سوخت‬ ‫‌‌‬ ‫نیروگاه‌های هسته‌ای‪ ،‬نیروگاه‌های عمل‌آوری و‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬نیروگاه‌های عمل‌آوری پلوتونیوم‪ ،‬بیمارستان‌ها و‬ ‫مراکز تحقیقات آکاد‌‌میک هسته‌ای و د‌‌یگر تاسیساتی است که‬ ‫د‌‌ر آن‌ها فعالیت‌های هسته‌ای انجام می‌گیرد‌‌‪ .‬اطالعات مذکور‬ ‫کاربرد صحیح‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند و برای‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این مقاله صرفا یک راهنما‬ ‫باید انجام تحلیل مجزا و د‌‌قیق را د‌‌ر د‌‌ستور کار قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫آن‌ها ‌‌‬

‫فناوری پایه‬

‫بحران��ی ب��ود‌‌ن‪ ،‬میاد‌‌ین تشعش��ع و مقررات آن‌ها س��ه‬ ‫موضوع اصلی بس��یار مهم د‌‌ر طراحی سیستم‌های تاسیساتی‬ ‫هستند و از د‌‌یگر سیستم‌های تاسیساتی بسیار مهم‌تر‬ ‫‌‌‬ ‫هسته‌ای‬ ‫می‌باشند‌‌‪.‬‬

‫بحرانی بود‌‌ن‬

‫مالحظات مربوط به بحرانی بود‌‌ن منحصر به تاسیس��ات‬ ‫هسته‌ای است‪ .‬منظور از بحرانی بود‌‌ن شرایطی است که موقع‬ ‫‌آید که‬ ‫‌‌ید می ‌‌‬ ‫مواد قابل شکافت هسته‌ای پد ‌‌‬ ‫واکنش زنجیره‌ای ‌‌‬ ‫باید با هر‬ ‫‌‌ید می‌شود و مستقل می‌شود‪‌‌ .‬‬ ‫تولید گرما و اثر شد ‌‌‬ ‫سبب ‌‌‬ ‫شیوه ممکن جلوی شرایط غیرمنتظره و غیرکنترل‌شد‌‌ه وضعیت‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫بحران را گرفت‪ .‬د‌‌ر ایاالت متحد‌‌ه تنها تاسیسات محد‌‌ود‌‌ی‬ ‫موجود د‌‌ر آن‌ها وضعیت بحرانی‬ ‫‌‌‬ ‫مواد هسته‌ای خاص‬ ‫‌‌ارند که ‌‌‬ ‫د ‌‌‬ ‫‌‌ارند که از آن جمله می‌توان به تاسیس��ات فن‌‌آوری س��وخت‬ ‫د ‌‌‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬تاسیسات مربوط به تسلیحات هسته‌ای راکتورهای‬ ‫د‌‌ریایی و شماری از آزمایشگاه‌‌های ملی اشاره کرد‌‌‪.‬‬

‫میاد‌‌ین تشعشع‬

‫مواد هسته‌ای استفاد‌‌ه می‌کنند‪،‬‬ ‫تمامی تاسیساتی که از ‌‌‬

‫د‌‌ارای میاد‌‌ین تشعشع هستند‌‌‪.‬‬ ‫مواد و د‌‌ر‬ ‫ای��ن میاد‌‌ین مش��کالت مربوط به فروپاش��ی ‌‌‬ ‫چند فروپاشی‬ ‫معرض قرارگرفتن پرسنل را به د‌‌نبال د‌‌ارند‌‌‪ .‬هر ‌‌‬ ‫باید آن را‬ ‫مواد معموال طبق مقررات مش��خص می‌ش��ود اما ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر تم��ام طرح‌ه��ا مد‌‌نظر قرارد‌‌اد‌‌‪ .‬س��نجش خطر د‌‌ر معرض‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫قرارگرفتن پرسنل بسیار د‌‌ش��وارتر از میزان فروپاشی‬ ‫اس��ت زیرا مید‌‌ان اش��عه را نمی‌توان بد‌‌ون استفاد‌‌ه از وسایل‬ ‫خاص تشخیص د‌‌اد‌‌‪ .‬مسوولیت طراح و کارفرمای نهایی پایش‬ ‫‌‌ود کرد‌‌ن مد‌‌ت د‌‌ر معرض بود‌‌ن‬ ‫تمامی میاد‌‌ین تشعشع و محد ‌‌‬ ‫پرسنل است‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫مقررات و ضوابط‬

‫د‌‌ر ایاالت متحد‌‌ه‪ ،‬وزارت انرژی (‪ )DOE‬قوانین تاسیسات‬ ‫تس��لیحاتی و آزمایشگاه‌های ملی را وضع می‌‌کند و کمسیون‬ ‫قانونی هسته‌ای (‪ )NRC‬بر نیروگاه‌های هسته‌ای غیر نظامی‬ ‫نظارت د‌‌ارد‌‌‪ .‬می‌توان از د‌‌یگر قوانین و مقررات محلی‪ ،‬د‌‌ولتی‬ ‫و فد‌‌رال نیز اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬مثال برآورد‌‌ه کرد‌‌ن ش��رایط ‪NRC‬‬ ‫به معنی این نیس��ت که طراح یا اپراتور از زیر بار مس��وولیت‬ ‫خود با ش��رایط ‪ OSHA‬شانه خالی کنند‌‌‪ .‬طرح‬ ‫انطباق طرح ‌‌‬ ‫مواد راد‌‌یواکتیو استفاد‌‌ه‬ ‫باید در ‌‌‬ ‫یک سیستم تاسیس��اتی که ‌‌‬ ‫باید طبق تمامی د‌‌س��تورالعمل‌های این اد‌‌ارات و د‌‌ول‬ ‫ش��ود ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫محلی‪ ،‬ایالتی و فد‌‌رال باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر تاسیس��ات خارج از ایاالت متحد‌‌ه‪ ،‬از ترکیب مقررات‬ ‫ملی و ش��ماری از قوانین آمریکا اس��تفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬د‌‌ر کاناد‌‌ا‬ ‫کمس��یون ایمنی ملی کاناد‌‌ا (‪ )CNSC‬یا هیات کنترل انرژی‬ ‫هس��ته‌ای سابق (‪ )AECB‬مس��وول تد‌‌وین مقررات هسته‌ای‬ ‫اس��ت د‌‌ر حالی‌‌که د‌‌ر انگلیس س��ازمان بازرس��ی تاسیسات‬ ‫هس��ته‌ای (‪ )NIT‬و اد‌‌اره محیط زیس��ت (‪ )EA‬وظیفه صد‌‌ور‬ ‫گواهی کار برای این تاسیسات را به عهد‌‌ه د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‪60-59‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫حد قابل حصول منطقی (‪)ALARA‬‬ ‫پایین تا ‌‌‬

‫مرجع جیبی جوشکاری‬

‫جزئیات مد‌ارهای‬ ‫الکتریکی‬

‫‪ASHRAE‬‬ ‫"‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫تجهیزات تبرید‬

‫حد قابل حصول منطقی‬ ‫منظور از ‪ ALARA‬ی��ا پایین تا ‌‌‬ ‫آن است که تمام جوانب کاری یک تاسیسات هسته‌ای طوری‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫اف��راد و میزان‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د که میزان د‌‌ر معرض بود‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫زیست‌محیطی آن به حد‌‌اقل میزان تشعشع به لحاظ منطقی‬ ‫قابل حصول کم باش��د‌‌‪ .‬این امر نه تنها ب��ه معنی انطباق با‬ ‫شرایط قانونی اس��ت بلکه به معنی حصول پایین‌ترین میزان‬ ‫حد منطقی نیز می‌باشد‌‌‪.‬‬ ‫هزینه زیر ‌‌‬

‫وابس��تگی به تجهیزات مکانیکی جهت تعد‌‌یل پیامد‌‌های یک‬ ‫‪ DBA‬را د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫مبانی طراحی معمولی یا مبتنی بر انرژی‬ ‫عملکرد معمولی‬ ‫‌‌‬ ‫این مبانی د‌‌ر نیروگاه‌های هسته‌ای شامل‬ ‫مانند وضعیت کار کرد‌‌ن معمول آن و وضعیت خاموش‬ ‫‌‌‬ ‫نیروگاه‬ ‫شد‌‌ن معمولی آن است‪.‬‬ ‫این مبانی طراحی هیچ ش��رایطی را که از شرایط د‌‌اخلی‬ ‫باشد تد‌‌وین و ارایه نمی‌‌کند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد الزامی‌تر‬ ‫استاند ‌‌‬

‫طراحی‬

‫مبانی طراحی ایمنی‬

‫نیازمندی‌های تاسیس��اتی د‌‌ر اماکن هسته‌ای به‬ ‫‌‌‬ ‫شرایط‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر آن بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫نوع سایت و سرویس ‌‌‬ ‫مالحظات طراحی د‌‌ر زیر ارایه می‌شوند‌‌‪:‬‬ ‫مواد د‌‌ر‬ ‫چید‌‌مان فیزیکی سیستم تاسیساتی که تجمع ‌‌‬ ‫لوله و کانال‌کشی را حد‌‌اقل می‌‌کند‪.‬‬ ‫کنترل سیستم به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از آن را بتوان‬ ‫برای انجام نگهد‌‌اری و تست یا د‌‌ر هنگام بروز حاد‌‌ثه یا فاجعه‬ ‫مواد راد‌‌یواکتیو می‌شود‪ ،‬به صورت‬ ‫آزاد شد‌‌ن ‌‌‬ ‫طبیعی که سبب ‌‌‬ ‫ایمن از کار اند‌‌اخت‪.‬‬ ‫طراحی جزبه‌جز تاسیس��اتی ک��ه فعالیت‌های آن‌ها به‬ ‫صورت منظم تغییر می‌‌کند‪.‬‬ ‫‌‌ود ک��رد‌‌ن بخش‬ ‫حف��ظ انس��جام س��ایت ب��رای محد ‌‌‬ ‫آالینده‌های راد‌‌یواکتیو د‌‌ر نیروگاه و اطراف آن‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫مبانی طراحی تاسیسات هسته‌ای به‌گونه‌ای است که ‌‌‬ ‫سیستم‌های ایمنی و اجزای آن‌ها کنترل فعالی را بر خاموش‬ ‫کنند تا احتمال بروز حاد‌‌ثه مبنی بر‬ ‫‌‌‬ ‫کرد‌‌ن ایمن راکتور اعمال‬ ‫طرح (‪ )DBA‬و کنترل میزان رهاش��د‌‌ن اشعه به محیط د‌‌ر اثر‬ ‫یک حاد‌‌ثه کم شود‌‌‪.‬‬ ‫سیستم‌های مد‌‌رن تامین بخار هسته‌ای (‪ )NSSS‬طوری‬ ‫‌اند که امکان کنترل غیرفعال برای حد‌‌اقل‌سازی‬ ‫شده ‌‌‬ ‫طراحی ‌‌‬

‫مبانی طراحی ایمنی شرایط خاص الزم برای یک محیط‬ ‫کار ایم��ن و حفاظت عموم د‌‌ر برابر تشعش��ع لحاظ و تعیین‬ ‫باید‬ ‫می‌شود‪ .‬هرکالس ایمنی معین یا ضروری برای سیستم ‌‌‬ ‫آزاد ش��د‌‌ن‬ ‫‌‌اد عاد‌‌ی که س��بب ‌‌‬ ‫اثر هر حاد‌‌ثه‌ای طبیعی و روید ‌‌‬ ‫راد‌‌یواکتیو د‌‌ر اطراف می‌شود را تعد‌‌یل می‌‌کند‪ .‬این سیستم‌های‬ ‫باید همیشه فعال باشند‌‌‪ .‬میزان نقش‌آفرینی یک سیستم‬ ‫ایمنی ‌‌‬ ‫بعد از آن‬ ‫تاسیساتی د‌‌ر ایمنی اجزای فعال آن د‌‌ر یک‪ DBA‬یا ‌‌‬ ‫مانند زلزله (‪،)SSE‬‬ ‫‌‌‬ ‫و یا د‌‌ر زمان وق��وع هم‌زمان روید‌‌اد‌‌هایی‬ ‫توفان‪ ،‬افت اتفاق��ی خنک‌کنند‌‌ه (‪ )LOCA‬و افت برق خارج‬ ‫ازمحل (‪ )LOSP‬مشخص می‌شود‪ .‬تجهیرات غیرایمنی روی‬ ‫وسایل ایمنی اثر نامناسب نمی‌گذارد‌‌‪.‬‬ ‫کثرت سیستم‪ :‬سیستم‌هایی که بحث ایمنی آن‌ها اهمیت‬ ‫نیافتند و چنین‬ ‫‌‌‬ ‫باشند که با یک عیب از کار‬ ‫‌‌‬ ‫باید به‌گونه‌ای‬ ‫‌‌ارد ‌‌‬ ‫د ‌‌‬ ‫نتواند سبب آسیب‌د‌‌ید‌‌ن سیستم پشتیبانی شود‌‌‪ .‬برای‬ ‫‌‌‬ ‫عیبی‬ ‫مورد این شرایط به قسمت تاسیسات غیر‬ ‫اطالعات بیش‌تر د‌‌ر ‌‌‬ ‫نظامی رجوع کنید‌‌‪.‬‬ ‫مقاومت د‌‌ر برابر زلزله‪ :‬تمامی اجزای کالس ایمنی نیروگاه‬ ‫باید با تست و محاسبه‬ ‫ش��امل تجهیزات‪ ،‬لوله‪ ،‬کانال و مجرا ‌‌‬ ‫شود‪ .‬این کار شامل تقویت‬ ‫‌‌‬ ‫مقاومت آن‌ها د‌‌ر برابر زلزله اثبات‬ ‫سازه س��اختمان نیز می‌ش��ود‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬هر جزء از سیستم‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کارکرد اجزای ایمن��ی را به خطر‬ ‫‌‌‬ ‫تاسیس��اتی که خراب��ی آن‬ ‫باید د‌‌ر برابر زلزله مقاوم باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ازد ‌‌‬ ‫می‌اند ‌‌‬ ‫س�ازگاری با محیط زیس�ت‪ :‬اجزای کالس ایمنی سایت‬ ‫مفید اجزا د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫باشند یعنی عمر‬ ‫‌‌‬ ‫باید با محیط زیست س��ازگار‬ ‫‌‌‬ ‫باید از طریق یک برنامه پیرس��ازی‬ ‫محیط��ی که کار می‌کنند ‌‌‬ ‫مانند د‌‌ما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬فشار‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫سریع معین شود‌‌‪ .‬عوامل محیطی‬ ‫مورد توجه قرارد‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫باید ‌‌‬ ‫اسید‌‌ی بود‌‌ن و راد‌‌یواکتیویته را ‌‌‬ ‫تضمی�ن کیفیت‪ :‬تمامی طرح‌ها و اجزای سیستم کالس‬ ‫باید با ش��رایط برنامه تضمی��ن (‪ )QA‬جهت کنترل‪،‬‬ ‫ایمن��ی ‌‌‬ ‫مواد هماهنگ باشد‌‌‪.‬‬ ‫بازرسی‪ ،‬مستند‌‌سازی و قابلیت رد‌‌یابی ‌‌‬ ‫کد‬ ‫ب��رای نیروگاه‌های امریکایی به پیوس��ت ‪ B‬از عن��وان ‪‌‌ 10‬‬ ‫ضوابط ف��د‌‌رال‪ ،‬بخش )‪ 50 (10CFR50‬یا اس��تاند‌‌ارد ‪‌‌ASME‬‬ ‫‪ NQA-1‬برای شرایط تضمین کیفیت مراجعه کنید‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد تضمین‬ ‫د‌‌ر طرح نیروگاه‌های امریکا از د‌‌و سری استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد آن‬ ‫کیفیت استفاد‌‌ه ش��د‌‌‪ CAN3-286.0 :‬و ش��ش استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد د‌‌ر سری ‪ 7299‬برنامه‌های کیفیت د‌‌ر‬ ‫عالوه بر چهار استاند ‌‌‬ ‫مورد کشورهای د‌‌یگر به‬ ‫انگلیس بر اس��اس ‪ ISO‬هستند‌‌‪ .‬د‌‌ر ‌‌‬ ‫مقررات ملی آن‌ها رجوع شود‌‌‪.‬‬ ‫برق اضطراری‪ :‬تمامی سیستم‌های ایمنی د‌‌ارای سیستم‬ ‫مانند یک ژنراتور د‌‌یزل اضطراری می‌باشند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫برق اضطراری‬

‫شرایط بیرونی‬

‫فصل ‪ 27‬و ‪ 30‬هند‌‌بوک ‪( ASHRAE 2001‬اصول)‪ ،‬انجمن‬ ‫ملی آب و هوا و اقیانوس آمریکا و س��رویس هواشناسی ملی‬ ‫‌توانند اطالعات مربوط به شرایط بیرون د‌‌ما‪ ،‬رطوبت‪ ،‬بار‬ ‫‌‌‬ ‫می‬ ‫باد را ارایه کنند‌‌‪ .‬د‌‌ر ‪DOE Order 6430.1‬‬ ‫خورشید‌‌ی‪ ،‬ارتفاع و ‌‌‬ ‫آمده‌اند‌‌‪.‬‬ ‫امریکا شرایط بیرونی ‌‌‬ ‫تاسیسات هس��ته‌ای معموال شامل س��ازه‌های سنگین‬ ‫زیاد هس��تند‌‌‪ .‬تاخیر زمانی د‌‌ر تعیین‬ ‫د‌‌ارای اینرس��ی حرارتی ‌‌‬ ‫بارهای خورشید‌‌ی بس��یار اهمیت د‌‌ارند‌‌‪ .‬د‌‌ر بعضی کاربرد‌‌ها‬

‫مانند ساختمان ژنراتورهای د‌‌یزل یا پمپاژخانه‌های مربوط به‬ ‫‌‌‬ ‫وسایل ایمنی د‌‌ر نیروگاه هسته‌ای‪ ،‬د‌‌مای متوسط ‪ 24‬ساعت را‬ ‫می‌توان به‌عنوان مقد‌‌ار حالت پاید‌‌ار استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر طراحی‬ ‫باید‬ ‫‌‌اده‌های هواشناس��ی محل را ‌‌‬ ‫سیس��تم تهویه بحرانی‪ ،‬د ‌‌‬ ‫ارزیابی کرد‌‌‪.‬‬

‫شرایط د‌‌اخلی‬

‫د‌‌ماهای د‌‌اخلی ناشی از س��اکنان‪ ،‬تجهیزات یا نیازهای‬ ‫فرایند و فعالیت‌های پرسنل است‪ .‬د‌‌مای سیستم تاسیساتی‬ ‫‌‌‬ ‫تحت تاثیر تجهیزات س��ازگار با محیط زیس��ت اس��ت که د‌‌ر‬ ‫شرایط فضا و محیط هستند‌‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫فشارهای د‌‌اخلی‬

‫مورد نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫مواردی‌که کنترل الگوی جریان هوا ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر‬ ‫باید‬ ‫یک فشار خاص نس��بت به جو بیرون یا نواحی مجاور را ‌‌‬ ‫فرایند د‌‌ارای مناطق فشار‪ ،‬روابط‬ ‫‌‌‬ ‫حفظ کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر تاسیس��ات‬ ‫فشار د‌‌ر قسمت سیستم‌های بسته مشخص می‌شود‪.‬‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر تاسیساتی که د‌‌ر آن منطقه‌بند‌‌ی آن با تاسیسات‬ ‫نباید د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌رمواردی‌که راد‌‌یواکتیویته هوازی‬ ‫‌‌‬ ‫متفاوت اس��ت و د‬ ‫باید‬ ‫م��واد راد‌‌یواکتیو ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌های یک منطقه پخش ش��ود‌‌‪ ،‬این‬ ‫توسط جریان هوا کنترل شوند‌‌‪.‬‬

‫مواد‌راد‌‌یواکتیو هوازی‬ ‫‌‌‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫میزان راد‌‌یواکتیو هوازی د‌‌ر یک محل و مقد‌‌ار آزاد‌‌شد‌‌ه آن‬ ‫باید برای حصول شرایط ‪10CFR835, 10CFR100،‬‬ ‫به اطراف را ‌‌‬ ‫‪ 10CFR61،10CFR50،10CFR20‬و ‪US. DOE Order D 44101‬‬ ‫یا مقرارات ملی مشابه د‌‌ر سایت کنترل کرد‌‌‪.‬‬

‫‌‌باد‬ ‫حفاظت د‌‌ر برابر موشک و گرد ‌‌‬

‫‌‌باد و اش��یا و‬ ‫حفاظ��ت س��ایت هس��ته‌ای د‌‌ر براب��ر گرد ‌‌‬ ‫‪61-60‬‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫سایکرومتریک‬

‫موش��ک‌های پرتاب‌ش��د‌‌ه یا د‌‌یگر ح��واد‌‌ث و روید‌‌اد‌‌ها برای‬ ‫مواد‌راد‌‌یواکتیو د‌‌ر فضا بسیار اهمیت‬ ‫جلوگیری از رها ش��د‌‌ن ‌‌‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬گرد‌‌باد‌‌ی که از روی یک سایت عبور می‌‌کند‪ ،‬سبب افت‬ ‫س��ریع فشار محیط می‌ش��ود‪ .‬اگر کانال‌ها و بد‌‌نه فیلترها د‌‌ر‬ ‫معرض این فش��ار انتقالی باشند‌‌‪ ،‬د‌‌ر آن صورت به‌علت این‌که‬ ‫فشار د‌‌اخل‌س��ازی هنوز فشار محیط قبل از افت فشار است‬ ‫‌‌باد‬ ‫خراب می‌ش��ود‪ .‬حفاظت معموال به کمک د‌‌مپرهای گرد ‌‌‬ ‫یا حفاظ‌های موش��کی د‌‌ر تمامی د‌‌ریچه‌های مناسب بیرونی‬ ‫‌‌باد د‌‌مپرهای کم‌نشتی سخت‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬د‌‌مپرهای گرد ‌‌‬ ‫هس��تند که برای اختالف فش��ارهای بی��ش از ‪20KPa‬‬ ‫‌‌‬ ‫جان‬ ‫هستند و‬ ‫‌‌‬ ‫‌شوند و معموال بخشی از سیستم ایمنی‬ ‫طراحی می ‌‌‬ ‫د‌‌ر برابر زلزله مقاوم و با محیط زیست سازگار هستند‌‌‪.‬‬

‫حفاظت د‌‌ر برابر حریق‬

‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫حفاظت سیس��تم‌های تصفیه و تاسیساتی د‌‌ر برابر حریق‬ ‫باید طبق ش��رایط ‪ RG 1.189‬پیوس��ت ‪ R‬از اس��تاند‌‌ارد‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 10CFR50‬و ‪ NFPA‬و ‪ UL‬و اس��تاند‌‌ارد‌‌های ‪ ANSI‬و مع��اد‌‌ل‬ ‫باید برای تمامی سیستم‌های‬ ‫سایت باشد‌‌‪ .‬معیارهای طراحی ‌‌‬ ‫حفاظت حریق س��اختمان شامل منابع ثانویه حفاظت پلنوم‬ ‫فیلت��ر‪ ،‬د‌‌مپرهای حریق و سیس��تم‌های اطفا و تش��خیص و‬ ‫‌‌ود ارایه شوند‌‌‪ .‬سیستم‌های حفاظت حریق از ترکیب‬ ‫کنترل د ‌‌‬ ‫آب‌پاش‌های س��اختمانی‪ ،‬ش��لنگ و لوله‌های قائم و اطفا به‬ ‫سند تحلیل‬ ‫کمک گاز و کف تش��کیل می‌شود‪ .‬نوع حریق د‌‌ر ‌‌‬ ‫مورد‬ ‫اس��ناد معاد‌‌ل نیز نوع سیستم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خطر حریق (‪ )FHA‬و در‬ ‫استفاد‌‌ه را مشخص می‌‌شود‪.‬‬ ‫ش��رط خاص تاسیس��ات هس��ته‌ای امری��کا‪ ،‬حفاظت‬ ‫کانال‌ه��ای تهوی��ه و پلنوم‌ه��ای فیلتر کربن اس��ت‪ .‬معموال‬ ‫آب‌پاش‌های د‌‌س��تی برای اطفای حریق د‌‌ر پلنوم فیلتر کربن‬ ‫استفاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫باید‬ ‫آشکارس��ازهای حرارت و سیستم‌های اطفای حریق ‌‌‬ ‫مورد توجه قرار گیرند‌‌‪ .‬استفاد‌‌ه از د‌‌و‬ ‫مورد تجهیزات خاص ‌‌‬ ‫د‌‌ر ‌‌‬ ‫سیستم به صورت توام امکان قطع یک سیستم د‌‌ر یک زمان‬ ‫برای تعمیر‪ ،‬اصالح یا نگهد‌‌اری را فراهم می‌‌کند‪.‬‬ ‫‌‌ود را می‌ت��وان د‌‌ر اس��تاند‌‌ارد‬ ‫معیاره��ای کنت��رل د ‌‌‬ ‫‪ ‌NFPA 801، 803، 804‬و ‪ 901‬یا استاند‌‌ارد‌‌های معاد‌‌ل یافت‪.‬‬

‫‌‌ود‬ ‫کنترل و هد‌‌ایت د ‌‌‬

‫نکات اجرایی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نکات اجرایی‬ ‫لوله‌کشی‬

‫‌‌ود د‌‌ر تاسیسات هسته‌ای‬ ‫هد‌‌ف از طراحی برای کنترل د ‌‌‬ ‫‌‌ود تولید‌‌شد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫حفاظت اپراتورهای آن د‌‌ر تجهیزات د‌‌ر برابر د ‌‌‬ ‫‌‌ود شامل‪:‬‬ ‫د‌‌اخل یا خارج است‪ .‬کنترل د ‌‌‬ ‫مواد با مشخصه‌های د‌‌ود‌‌زد‌‌ایی کم‪.‬‬ ‫‪ .1‬استفاد‌‌ه از ‌‌‬ ‫‌‌ود به نواحی که د‌‌ر آن اپراتورها‬ ‫‪ .2‬جلوگی��ری از حرکت د ‌‌‬ ‫‌گیرند‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫تحت تاثیر قرار می‬ ‫‌‌ود د‌‌ر محل‬ ‫‪ .3‬اس��تفاد‌‌ه از اختالف فشار برای نگهد‌‌اری د ‌‌‬ ‫حریق‪.‬‬

‫‌‌ود برای فراهم کرد‌‌ن امکان د‌‌سترسی به نواحی‬ ‫‪ .4‬تخلیه د ‌‌‬ ‫مناسب‪.‬‬ ‫بعد‬ ‫‪ .5‬تخلیه محل برای د‌‌سترسی به نواحی تحت حریق ‌‌‬ ‫‌تواند اس��تاتیکی و به‬ ‫‌‌ود می ‌‌‬ ‫از اطفای حریق اس��ت‪ .‬کنترل د ‌‌‬ ‫‌‌ود (‪ )NFPA 90A‬یا د‌‌ینامیکی و‬ ‫صورت جلوگیری از حرکت د ‌‌‬ ‫با کنترل فش��ار ساختمان یا سرعت هوا (‪ )NFPA 2 A‬باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید برای جلوگیری‬ ‫سیستم‌های تهویه د‌‌ر نواحی متاثر از حریق ‌‌‬ ‫افراد د‌‌ر نواحی د‌‌یگر خاموش‬ ‫‌‌ود و اثرگذاری روی ‌‌‬ ‫از حرک��ت د ‌‌‬ ‫باشد‬ ‫باید به‌گونه‌ای ‌‌‬ ‫‌‌ود یک منبع حریق د‌‌اخلی ‌‌‬ ‫شوند‌‌‪ .‬کنترل د ‌‌‬ ‫بتواند راکتور را به یک ش��یوه کنترل‌شد‌‌ه خاموش‬ ‫‌‌‬ ‫که اپراتور‬ ‫کند و شرایط آن را تثبیت نماید‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کرد و اقد‌‌امات‬ ‫باید ایزوله ‌‌‬ ‫‌‌ود ناش��ی از حریق بیرون��ی را ‌‌‬ ‫د ‌‌‬ ‫‌‌ود به محل اتاق کنترل‬ ‫ورود د ‌‌‬ ‫مناس��ب را برای جلوگی��ری از ‌‌‬ ‫انجام د‌‌اد‌‌‪ .‬این محل شامل اتاق کنترل اصلی‪ ،‬محل تابلوهای‬ ‫قطع فعالیت نیروگاه‪ ،‬مس��یر منتهی به تابلوی قطع ایمنی و‬ ‫خروجی از محل به محل ایمن است‪.‬‬ ‫‌‌د به‬ ‫ورود مجد ‌‌‬ ‫‌‌ود از مح��ل حریق امکان ‌‌‬ ‫قابلیت تخلیه د ‌‌‬ ‫بعد از ایزوله کرد‌‌ن و اطف��ای حریق را فراهم می‌‌کند‪.‬‬ ‫مح��ل ‌‌‬ ‫‌‌ود د‌‌ر نقطه انجام می‌شود تا امکان‬ ‫تخلیه برای د‌‌فع گرما و د ‌‌‬ ‫اطفای حریق و کنترل فش��ار ناشی از حریق فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫ی ‪ 90 A NFPA،204،2A‬و سند ‪Technical Position‬‬ ‫استاند‌‌ارد‌‌ها ‌‬ ‫‪ CMEB 0.5 NUREG800RP Branch .1‬د‌‌س��تورالعمل‌های‬ ‫‌‌ود و گازهای خورند‌‌ه‬ ‫مورد تخلی��ه د ‌‌‬ ‫‌‌ود را ارایه و د‌‌ر ‌‌‬ ‫کنت��رل د ‌‌‬ ‫بحث می‌‌کنند‪.‬‬

‫منطقه قابل سکونت اتاق کنترل‬

‫سیستم تاسیسات د‌‌ر یک اتاق کنترل یک سیستم مرتبط‬ ‫باید‌د‌‌ر تمامی شرایط معمولی و حاد‌‌ثه‌ای‬ ‫با ایمنی اس��ت که ‌‌‬ ‫بتواند شرایط زیر رابرآورد‌‌ه سازد‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫حفظ شرایط راحت برای پرسنل و اطمینان از کارکرد‌‌ن‬ ‫پیوسته تجهیزات اتاق کنترل‪.‬‬ ‫مواد‬ ‫حفاظت پرس��نل د‌‌ر براب��ر راد‌‌یواکتیویته هوازی و ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر ه��وای بیرون ی��ا اطراف محل‬ ‫‌‌‬ ‫ش��یمیایی س��می‬ ‫نیروگاه‪.‬‬


‫حفاظت پرس��نل د‌‌ر برابر اثرات ناشی از قطع سیم‌های‬ ‫فشار قوی برق د‌‌ر اطراف نیروگاه‪.‬‬ ‫حفاظ��ت از پرس��نل د‌‌ر براب��ر محص��والت احت��راق‬ ‫ناش��ی از حری��ق د‌‌ر مح��ل‪ .‬اطالع��ات اضاف��ی د‌‌ر ای��ن‬ ‫س��ند انرژی هس��ته‌ای تح��ت عنوان‬ ‫‌‌‬ ‫م��ورد را می‌ت��وان از‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌س��تورالعمل ارزیابی قابلیت سکون اتاق کنترل‪NEI 99-03 ،‬‬ ‫به‌د‌‌ست آورد‌‌‪.‬‬

‫فیلتراسیون‬

‫سیس��تم‌های فیلتراسیون تاسیس��اتی را می‌توان طوری‬ ‫کرد که ذرات راد‌‌یواکتیو یا ید‌‌های گازی راد‌‌یواکتیو را‬ ‫طراحی ‌‌‬ ‫د‌‌ر هوا د‌‌فع کند‌‌‪ .‬این سیس��تم‌ها هوای خروجی آلود‌‌ه را مثل‬ ‫‌توانند هوای‬ ‫‌‌‬ ‫ازن وارد‌‌شد‌‌ه به محیط تصفیه می‌کنند و نیز می‬ ‫جبرانی احتماال آلود‌‌ه را نیز ب��رای اتاق‌های کنترل نیروگاه و‬ ‫مراکز پش��تیبانی فنی تصفیه نماین��د‌‌‪ .‬ترکیب زنجیره‌ای فنر‬ ‫فرآیند و‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها‪ ،‬ش��رایط هوای‬ ‫‌‌‬ ‫تحت تاثیر ن��وع و غلظت‬ ‫مورد نیاز طبق مقررات (استاند‌‌ارد‌‌های‬ ‫س��طح فیلتراس��یون ‌‌‬

‫‪ASMEN 509،10 CFR 20،10CFR 100،ASMEAG-1،‬‬

‫‪ )RG1040، RG1052‬قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬زنجیره‌های فیلتراسیون شامل‬ ‫مورد از اجزای ذیل هستند‌‌‪ :‬پیش‌فیلتر‪ ،‬فیلترهای‬ ‫چند ‌‌‬ ‫یک یا ‌‌‬ ‫کارآم��د (‪ ،)HEPA‬فیلترهای زغالی (جاذب‌ها)‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫هوای ذرات‬ ‫گرم‌کن‌ها‪ ،‬رطوبت‌زد‌‌اها و کانال‌کش��ی‌های مربوطه‪ ،‬بد‌‌نه‌ها‪،‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ASME AG-1‬وسایل‬ ‫فن‌ها‪ ،‬د‌‌مپرها و ابزار د‌‌قیق‪ .‬استاند ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه برای ایمنی تاسیسات هسته‌ای قوانین مربوط‬ ‫‌‌‬ ‫به مواد‌‌‪ ،‬طرح بازرسی و تست‪ ،‬ساخت‪ ،‬بسته‌بند‌‌ی‪ ،‬انتقال‪،‬‬ ‫د‌‌ریاف��ت‪ ،‬انب��ار و حمل و تضمین کیفی��ت را ارایه می‌کنند‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ AG-1‬موسوم‬ ‫اطالعات تمامی وسایل د‌‌ر بخش ‪ AA‬استاند ‌‌‬ ‫مورد قوانین خاص‬ ‫است‪.‬کد ‪ AG-1‬د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫به شرایط عمومی آمد‌‌ه‬ ‫هر جزء اصلی از بخش‌های مجزا بحث می‌‌کند‪.‬‬

‫سیستم‌های رطوبت‌زد‌‌ا‬

‫وجود رطوبت د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر صورت‬ ‫سیس��تم‌های رطوبت‌زد‌‌ا ‌‌‬ ‫هوای محل از فیلترهای زغالی و ‪ HEPA‬محافظت کنند‌‌‪ .‬این‬ ‫باش��ند‪ .‬برای جزییات‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر برابر حریق مقاوم‬ ‫سیس��تم‌ها ‌‌‬

‫‌‌ارد ‪ AG-1‬رجوع کنید‌‌‪.‬‬ ‫بیش‌تر به بخش ‪ FA‬استاند ‌‌‬ ‫گرم‌کن‌‌ه�ا‪ :‬کویل‌ه��ای گرمایش برقی را می‌ت��وان برای‬ ‫پاسخ‌گویی به ش��رایط رطوبت نس��بی برای فیلترهای کربن‬ ‫اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬سیستم‌های ایمنی‪ ،‬کویل‌های گرمایش برقی‬ ‫باید به سیس��تم برق اضطراری متصل شود‌‌‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫‌‌‬ ‫باید از اتصاالت‬ ‫از کار گرم‌کن د‌‌ر هنگام خاموش��ی فن تخلیه ‌‌‬ ‫‌‌ارد‬ ‫مرتبط به هم استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬جزییات آن د‌‌ر بخش ‪ 2A‬استاند ‌‌‬ ‫‪ AG-1‬آمد‌‌ه است‪.‬‬ ‫پیش‌فیلتر و پس‌فیلتر‪ :‬فیلترهای د‌‌ارای س��طح گسترد‌‌ه‬ ‫کارب��رد ویژه انتخاب‬ ‫‌‌‬ ‫م��ورد نیاز د‌‌ر یک‬ ‫‌‌‬ ‫برای کس��ب بازد‌‌هی‬ ‫‌‌ارد ‪ ،AG-1‬بازد‌‌هی‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر جد‌‌ول ‪ FB-4200-1‬اس��تاند ‌‌‬ ‫نقطه‌ای متوسط فیلترها د‌‌ر برابر غبارات فضا د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ ARI 850‬تلرانس‌ه��ای بازد‌‌هی د‌‌ر کالس‌های‬ ‫د‌‌ر اس��تاند ‌‌‬ ‫مختلف آمد‌‌ه اس��ت‪ .‬این فیلترها غالب��ا به‌عنوان پیش‌فیلتر‬ ‫ورود غبار و حد‌‌اقل شد‌‌ن‬ ‫فیلترهای ‪ HEPA‬برای جلوگیری از ‌‌‬ ‫هزینه‌های جایگزینی استفاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪ .‬فیلترهای با بازد‌‌هی‬ ‫ب��اال (‪ 90‬تا ‪ 95‬د‌‌رصد‌‌) نیز غالب��ا به‌عنوان پس‌فیلتر د‌‌ر پایین‬ ‫د‌‌ست یک فیلتر زغالی به جای فیلتر ‪ HEPA‬استفاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ارد ‪ AG-1‬آمد‌‌ه است‪.‬‬ ‫جزییات این امر د‌‌ر بخش ‪ FB‬استاند ‌‌‬ ‫د‌‌ر اس��تاند‌‌ارد‌‌های اروپایی فیلترها از تلرانس‌های بازد‌‌هی‬ ‫‌‌ارد ‪ ARI 850‬اس��تفاد‌‌ه‬ ‫‌‌ارد ‪ EN 779‬به جای اس��تاند ‌‌‬ ‫اس��تاند ‌‌‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‌شوند که د‌‌ر آن‬ ‫فیلترهای ‪ :HEPA‬د‌‌ر جایی استفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪ .‬برای د‌‌ید‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫خطر حض��ور ذرات راد‌‌یواکتیو هوازی‬ ‫‌‌ارد ‪ AG-1‬رجوع کنید‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫جزییات بیش‌تر به بخش ‪ FC‬استاند ‌‌‬ ‫سایت‌های ‪ ،DOE‬تست ساختار و تضمین کیفیت فیلترهای‬ ‫‌‌ارد ‪ 3020‬و ‪ DOE 3025‬انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‪ HEPA‬طبق استاند ‌‌‬ ‫فیلترهای زغالی‪ :‬جاذب‌های کربن فعال اساسا برای د‌‌فع‬ ‫‌شوند که بخار یا گاز است‪ .‬عمق‬ ‫ید‌‌های راد‌‌یواکتیو استفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫‌تواند از این هم‬ ‫بستر این فیلترها ‪ 50‬یا ‪ 100 mm‬است و حتا می ‌‌‬ ‫عمیق‌تر باش��د‌‌‪ .‬این فیلترها د‌‌ارای بازد‌‌هی ‪ 99.9%‬برای عنصر‬ ‫ید‌آلی است‪ .‬فیلترهای زغالی به سرعت‬ ‫ید و ‪ 95‬تا ‪ 99%‬برای ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خود را از د‌‌ست می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬این‬ ‫با افزایش رطوبت نسبی کارآیی ‌‌‬ ‫فیلترها از یک جزء گرمایشی برای حفظ رطوبت نسبی هوای‬ ‫ورود‌‌ی (د‌‌ر ‪ 70‬د‌‌رصد‌‌) استفاد‌‌ه می‌کنند‪.‬‬ ‫‌توانند از نوع سینی شکل‬ ‫‌‌‬ ‫فیلترهای زغالی هس��ته‌ای می‬ ‫(ن��وع ‪ ،)II‬قابل تعوی��ض (نوع ‪ )III‬یا جزء به‌ج��زء (نوع ‪)IV‬‬ ‫‌‌ارد ‪ AG-1،FE‬و‬ ‫باش��ند‌‌‪ .‬جزییات بیش‌تر د‌‌ر بخش ‪ FD‬استاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ASTMD‬‬ ‫‪ FE‬آمد‌‌ه اس��ت‪ .‬بازد‌‌هی این فیلتر طبق استاند ‌‌‬ ‫‪ 3803 1989‬یا آخرین نسخه آزمایش می‌شود‪ .‬اطالعات طراحی‬ ‫مربوط به کانال‌کشی‌ها‪ ،‬پوسته‌ها‪ ،‬فن‌ها‪ ،‬د‌‌مپرها و ابزار د‌‌قیق‬ ‫به ترتیب د‌‌ر بخش‌های ‪ SA، HA، BA‬و ‪ IA‬آمد‌‌ه است‪.‬‬

‫بخش تاسیسات انرژی‬

‫مورد تاسیسات ملی آزمایشگاهی آمریکاست‪.‬‬ ‫بحث زیر د‌‌ر ‌‌‬ ‫‪63-62‬‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫آسانسور معلولین‬

‫سیستم‌های تاسیس��اتی هس��ته‌ای غیر راکتوری را می‌توان‬ ‫سند ‪ DOE Order 6430.1A‬طراحی کرد‌‌‪ .‬اقالم اساسی و‬ ‫طبق ‌‌‬ ‫مواد‬ ‫سیستم‌های تاسیسات فرآوری پلوتونیوم برای د‌‌ربرگرفتن ‌‌‬ ‫‌شوند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫راد‌‌یواکتیو تحت ش��رایط معمولی و ‪ DBA‬طراحی می‬ ‫‌‌ارد ‪)10CFR10‬‬ ‫(استاند ‌‌‬ ‫د‌رهای اتوماتیک‬

‫کف‌سازی‬

‫شیشه د‌ر ساختمان‬

‫سیستم‌های بسته‬

‫منطقه‌بند‌‌ی‬ ‫آمده‌اند‌‌‪.‬‬ ‫فرایند د‌‌ر شکل (‪‌‌ )1‬‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم‌های بسته تاسیسات‬ ‫چند منطقه زیر است‪:‬‬ ‫فرایند شامل ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تاسیسات‬ ‫منطقه بس�ته اولیه‪ :‬این منطقه ش��امل قسمت د‌‌اخلی‬ ‫مواد راد‌‌یواکتیو‬ ‫س��لول گرم‪ ،‬کانیون و د‌‌یگر محل‌های حاوی ‌‌‬ ‫بای��د از پخ��ش راد‌‌یواکتیو د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬سیس��تم ضد‌‌آلود‌‌گی‬ ‫ساختمان یا از آن و طبق شرایط معمولی و شرایط غیرمنتظره‬ ‫جلوگیری کند‌‌‪ .‬ایزوالس��یون کامل محل از تاسیسات مجاور‬ ‫چند مرحله‌ای ‪ HEPA‬خروجی‌ها‬ ‫ضرورت د‌‌ارد‌‌‪ .‬فیلتراس��یون ‌‌‬ ‫مورد نیاز است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫منطقه بس�ته ثانویه‪ :‬این منطقه به کمک د‌‌یوارها‪ ،‬کف‪،‬‬ ‫س��قف و سیس��تم‌های تخلیه‪ ،‬مربوط به سلول یا حفاظ د‌‌ور‬ ‫‌‌ود می‌شود‪.‬‬ ‫منطقه بسته اولیه محد ‌‌‬

‫منطقه بسته سوم‬ ‫منطقه بسته د‌‌وم‬ ‫منطقه بسته اول‬ ‫محفظه‌ها‬

‫یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫بسیار منفی‬

‫اتاق نگهد‌‌اری و‬ ‫بهره‌برد‌‌اری‬

‫سازه‬ ‫ساختمان‬

‫جو‬

‫جریان هوا‬

‫بسیار منفی‬ ‫منفی‬

‫ساختمان پایه‬ ‫کمتر منفی‬

‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫شکل (‪ )1‬انواع مناطق بسته د‌‌ر سیستم‌های‬ ‫رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫منطقه بس�ته س�وم‪ :‬این منطقه توس��ط د‌‌یوارها‪ ،‬کف‪،‬‬ ‫‌‌ود می‌شود‪ .‬این‬ ‫سقف و سیس��تم‌های تهویه تاسیسات محد ‌‌‬ ‫مواد خطرناک د‌‌ر محیط مانع نهایی‬ ‫آزاد شد‌‌ن ‌‌‬ ‫منطقه د‌‌ر برابر ‌‌‬ ‫مورد‬ ‫محس��وب می‌شود‪ .‬پایش تشعشع د‌‌ر نقاط خروجی نیز ‌‌‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫منطق�ه غیرآل�ود‌‌ه‪ :‬ای��ن منطق��ه ش��امل د‌‌فات��ر و‬ ‫سرد‌‌خانه‌هاست‪.‬‬

‫هوابند‌‌ها‬ ‫هوابند‌‌های تاسیسات هسته‌ای به‌عنوان ابزار ایمنی جهت‬ ‫حفظ اختالف فشار منفی د‌‌ر هنگام یک منطقه بسته استفاد‌‌ه‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬هوابند‌‌ها برای استقرار اقالم د‌‌ر محل بسته اولیه و‬ ‫ورود پرس��نل به مناطق د‌‌وم و سوم استفاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪ .‬برای‬ ‫‌‌‬ ‫باید کنترل‌های‬ ‫هوابند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد صحیح د‌‌ره��ای‬ ‫‌‌‬ ‫اطمینان از‬ ‫اجرایی را انجام د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫س��ه روش برای تهوی��ه هوابند‌‌های پرس��نل (د‌‌االن‌های‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه‌شد‌‌ه)‬ ‫هوابند نسبت‬ ‫‌‌‬ ‫●روش هوای رفت تمیز و مطبوع که د‌‌ر آن‬ ‫به مناطق مجاور د‌‌ر فشار مثبت قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬برای این‌که این‬ ‫هوابند هیچ وقت آلود‌‌ه نشود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫باشد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کارآمد‬ ‫‌‌‬ ‫روش‬ ‫● روش هوای تهویه د‌‌ر جریان که د‌‌ر آن هوای مطبوع‌نشد‌‌ه‬ ‫هوابند می‌ش��ود و آن را نسبت به منطقه‌ای که آلود‌‌گی‬ ‫‌‌‬ ‫وارد‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد د‌‌ر فشار منفی قرار می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫کمتر د ‌‌‬ ‫● روش هوای تهویه مرکب که ترکیب د‌‌و روش د‌‌یگر است‪.‬‬ ‫این روش د‌‌ر صورت طراحی صحیح بسیار موثر است‪.‬‬

‫کنترل فشار منطقه‬

‫افزایش فش��ار سکون منفی از منطقه غیرآلود‌‌ه به منطقه‬ ‫بس��ته اولیه سبب نش��تی هوا به بیرون و به سمت نواحی با‬ ‫باید نسبت‬ ‫آلود‌‌گی بالقوه بیش‌تر می‌شود‪ .‬فشار تمامی مناطق ‌‌‬ ‫به فشار جو منفی باشد‌‌‪ .‬کنترل فشار د‌‌ر منطقه فقط از طریق‬ ‫باید‬ ‫سیستم تهویه انجام نمی‌شود و ساختار مانع محیط بسته ‌‌‬ ‫تمامی مشخصات اجرایی را د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫تولید‌ات و خد‌مات‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫شـرکت و نمایند‌گی ها‬ ‫آب و هوا‬

‫پنام آزما‬

‫صافیا ‌د‬

‫آرشه‌کار‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫آرگاپات‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫آروین بخار‬

‫تباد‌ل کار‬

‫صنایع مس قائم‬

‫آریا بنیز‬

‫تهویه د‌ماون ‌د‬

‫فراز کاویان‬

‫آریستون‬

‫تهویه سپهر‬

‫کارخانه شاهرخی‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫تهران مبد‌ل‬

‫کوهساران‬

‫ابارا‬

‫تی سی ال‬

‫کیان مبتکر پارس‬

‫ال جی‬

‫د‌امون تهویه‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫ام آی تری‬

‫د‌کت‬

‫گرم ایران‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫د‌مند‌ه‬

‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫ایران کویل‬

‫سابکول‬

‫مبنا‬

‫ایران مخزن‬

‫ساران‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫بخار گستر خاور‬

‫سارابان‬

‫مل‌تک‬

‫برنولی‬

‫ساری پویا‬

‫مهر اصل‬

‫برود‌تی و حرارتی نیک‬

‫سانتیگرا ‌د‬

‫مهکوه تهویه‬

‫بوتان‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫هواساز‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫سونی ‌هد‌وال‬

‫هواسپاس‬

‫پاک‌آب کنترل‬

‫سوپرپایپ‬

‫هواکش خزر‬

‫پاکمن‬

‫شعله پارس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫پرتو آبگرد‌ان‬

‫شیواسپ‬

‫وند‌ورلیست ‪HVAC/R‬‬

‫راد‌یاتور‬ ‫چیلر تراکمی‬ ‫ت هیتر‬ ‫یونی ‌‬ ‫چیلر جذبی‬ ‫گرمایش کفی‬ ‫د‌یگ‬ ‫پر ‌د ‌ه هوا‬ ‫مشعل‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫کور ‌ه هوای گرم‬ ‫ل صنعتی‬ ‫کوی ‌‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه‬ ‫فن‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه فایبرگالس‬ ‫منبع انبساط‬ ‫کند‌انسور هوایی‬ ‫واحد پکپارچه د‌و فصلی (سرمایش ‪−‬گرمایش) تجهیزات شبکه کانال‬ ‫تجهیزات کنترل‬ ‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫زنت‬ ‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫کولر تبخیری‬ ‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫کولر گازی‬ ‫ق حرارتی و برود‌تی‬ ‫عای ‌‬ ‫سرد‌خانه‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫آیس‌بانک‬ ‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫آبگرمکن‬ ‫هواساز‪ −‬ایرواشر‬ ‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬ ‫فن‌کویل‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫چیلر تراکمی‬

‫هواسپاس‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آرگاپات‬

‫طراحی آشپزخانه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشیروان افشین‌مهر‬ ‫تلفن‪88791274 - 88791271 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬مید‌ان ون��ک ‪ -‬خیابان‬ ‫ش��هید خد‌امی ‪ -‬کوچ��ه لیلی ‪ -‬پالک ‪7‬‬ ‫ طبقه اول‬‫هواساز‬

‫محوطه‌سازی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کوهساران‬

‫معماری و حریق‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫آکوستیک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫چیلر جذبی‬ ‫ساری پویا‬

‫آب و فاضالب‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬هوشنگ سرخابی‬ ‫تلفن‪88712491-88715251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان اس��تا ‌د مطهری‪-‬‬ ‫خیابان میرزای ش��یرازی‪ -‬کوچه عرفان‪-‬‬ ‫پالک ‪ -15‬واحد‌‪6‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫مبانی طراحی هتل‬

‫صنایع اسوه ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا محمد‌ی‬ ‫تلفن‪88753251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬روبروی‬ ‫پاکس��تان‪ -‬کوی نیریزی‪-‬پ�لاک ‪ -9‬طبقه‬ ‫د‌وم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬

‫مشعل‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫د‌یگ‬ ‫پاکمن‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬قربانعلی میرزازاد‌ه‬ ‫تلفن‪88739075-88731618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان احمد‌ قصیر (بخارس��ت)‪-‬‬ ‫خیابان ‪ -10‬پالک ‪ -79‬ط‪4‬‬ ‫لوله و ماشین سازی ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا مقصود‌ی‬ ‫تلفن‪55247404-55245011 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬کیلومتر‪ 10‬جاد‌ه س��اوه‪-‬‬ ‫ایستگاه چهارد‌انگه‬ ‫ص پ‪33315-135 :‬‬ ‫شوفاژکار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مجید‌ محمد‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪88309327-88308677 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫خیابان ملک الشعرا‪ -‬شماره ‪ -425‬ط‪1‬‬ ‫بخارگستر خاور‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا منتظری‬ ‫تلفن‪88802539 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقان��ی‪ -‬بی��ن وی�لا و‬ ‫سپهب ‌د قرنی‪ -‬پالک ‪305‬‬ ‫آروین بخار‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌ ساسانی‬ ‫تلفن‪44446581 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬باالتر از مید‌ان نور‪ -‬بلوار س��تاری‬ ‫ش��مالی‪ -‬نبش ش��قایق پانزد‌هم‪ -‬شماره‬ ‫‪ -2‬طبقه ‪3‬‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫(نمایند‌ه‌ی انحصاری مشعل‌های ‪ Riello‬ایتالیا)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬علی رای‌رامش‬ ‫تلفن‪88844497-8 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقانی ش��رقی‪ -‬بین بهار‬ ‫و مفتح‪ -‬نبش کوچه‌ی طالبیان‪ -‬ش��ماره‌ی‬ ‫‪ -463‬طبقه اول‪ -‬واحد ‪1‬‬ ‫گرم ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین شهری‬ ‫تلفن‪88962933 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان کارگر ش��مالی‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -169‬آپارتمان ‪32‬‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫کوره هوای گرم‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباشهر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بع��د از زیرگذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫برج خنک کنند‌ه‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬


‫پارس اهد‌اف‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫واحد یکپارچه د‌وفصلی‬ ‫(سرمایش ‪ -‬گرمایش)‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ شیخ محمد‌ی‬ ‫تلفن‪22921800-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان شریعتی ‪ -‬باالتر از‬ ‫میرد‌اماد‪ -‬پالک ‪ -1334‬ساختمان مینا‪،‬‬ ‫بلوک غربی‪ ،‬طبقه ‪ -4‬واحد ‪11‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫کند‌انسور هوایی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫برج خنک کنند‌ه فایبرگالس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مهر اصل‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کیان مبتکر پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا حاجی علیان‬ ‫تلفن‪0251- 6642241-5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ق��م ‪ -‬جاد‌ه قد‌یم ته��ران ‪ -‬کوی‬ ‫د‌انش��گاه (پرد‌یس قم) ‪ -‬آخرین کارخانه‬ ‫ سمت چپ‬‫کوهساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪67-66‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫گرمایش تابشی‬

‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬ ‫آریستون‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی‌اکبر حسین‌آباد‌ی‬ ‫تلفن‪88311802-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫چهارراه د‌کتر مفتح ‪ -‬س��اختمان ‪- 109‬‬ ‫طبقه د‌وم‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫باد‌گیر؛ شاهکار مهند‌سی‬ ‫ایران‌زمین‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬ش��ماره ‪ -495‬ط ‪ -2‬کد‌پس��تی‬ ‫‪1571835531‬‬ ‫اخگر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌حسین رفیعی‌پور‬ ‫تلفن‪77535621-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین بخار‬ ‫و شریعتی‪ -‬بن‌بست وزین‪ -‬شماره ‪.565‬‬ ‫روابط محاسباتی سازه‬

‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪ 29‬و‪31‬‬ ‫سونیه د‌وال‬

‫برق و کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌رضا مستوفی‬ ‫تلفن‪88321623 -5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان کریم خان زند‌‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ حسینی‪ -‬شماره ‪-16‬ط ‪1‬‬

‫زنت‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫متره وبر‌آورد کانال‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫صافیاد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محسن محققی‬ ‫تلفن‪66704158 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬چه��ار راه کال��ج‪ -‬حافظ جنوبی‪-‬‬ ‫خیابان غزالی‪ -‬پالک ‪ -13‬طبقه د‌وم‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کولر تبخیری‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫سانتیگراد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫بوران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد مختاری‬ ‫تلفن‪88301194-88847961 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��هرورد‌ی جنوب��ی‪-‬‬ ‫پایین‌تر از تقاط��ع مطهری ‪ -‬پالک ‪128‬‬ ‫‪ -‬واحد ‪8‬‬

‫سرد‌خانه‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫کولر گازی‬ ‫د‌امون تهویه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اصغر حاتم‬ ‫تلفن‪88516991-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان سهرورد‌ی شمالی ‪ -‬انتهای‬ ‫د‌کت��ر قن��د‌ی غربی‪ -‬س��اختمان ‪- 139‬‬ ‫طبقه اول ‪ -‬واحد ‪4‬‬ ‫تی سی ال‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین تقوایی‬ ‫تلفن‪88841497 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطه��ری‪ -‬خیابان جم‪-‬‬ ‫نب��ش کوچه الجورد‌ی‪ -‬پالک ‪ -31‬طبقه‬ ‫همکف‬ ‫ال‌جی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حق‌شناس‬ ‫تلفن‪22264982-22900880 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار میرد‌اماد‌‪ -‬بین خیابان‬ ‫نفت و بزرگراه مد‌رس‪ -‬پالک ‪267‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫آرشه کار‌‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس رفیعی‬ ‫تلفن‪77526805-6 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪-‬خیاب��ان انق�لاب‪ -‬پی��چ‬ ‫ش��میران‪ -‬خیابان نورمحمد‌ی ‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪108‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬


‫آیس بانک‬

‫سانتیگراد‌‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی اکبر اصالح‌چی‬ ‫تلفن‪88788791-88885341 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی عصر‪ -‬خیابان‬ ‫توانیر‪ -‬خیابان رستگاران‪ -‬بن بست آرشیا‪-‬‬ ‫ساختمان صد‌ف‪ -‬پالک ‪ -8‬واحد‌‪2‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫حرارتی و برود‌تی نیک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حسن نیک نام‬ ‫تلفن‪88826073-88840745 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان خرد‌مند‌ شمالی‪-‬‬ ‫شماره ‪163‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬

‫آبگرمکن‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫هواساز‪ -‬ایرواشر‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬ ‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه سپهر‬

‫سارابان‬

‫فن کویل‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫شعله پارس‬

‫سارابان‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مل تک‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬خسرو زحمتکش‬ ‫تلفن‪88313094 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان مطه��ری‪ -‬خیابان مفتح‪-‬‬ ‫خیابان زهره غربی‪ -‬پالک ‪-6‬شماره ‪2‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫راد‌یاتور‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫بهار جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫‪69-68‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬


‫منتشر کرد‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر ماهنـامه تمـاس بگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬

‫گرمایش کفی‬ ‫سوپرپایپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد‌ یوسفی‬ ‫تلفن‪88756169 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان مطهری‪ -‬بعد‌ از‬ ‫مفتح‪ -‬شماره ‪163‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مبدل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه اد‌ریسی‬

‫آسانسور و پله‌برقی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬غالمعلی اد‌ریسی‬ ‫تلفن‪0411-5257177 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تبریز‪ -‬مید‌ان د‌انشسرا‪ -‬ساختمان‬ ‫طبقاتی سهند‌‪ -‬شماره ‪2‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫اتاق تمیز‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫یونیت هیتر‬ ‫چیلر جذبی‬

‫کویل صنعتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرد‌ه هوا‬ ‫فراز کاویان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌رضی‌الد‌ین موسوی‬ ‫تلفکس‪22091821 - 22083092 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬سعاد‌ت آباد ‪ -‬خیابان سرو‬ ‫غربی ‪ -‬خیاب��ان صد‌ف ‪ -‬پالک ‪ -31‬برج‬ ‫هرمزان ‪ -‬طبقه ششم ‪ -‬واحد ‪21‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلومتر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫فن‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫هواکش خزر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ناد‌ر خد‌ایی‬ ‫تلفن‪88844112 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفت��ح جنوبی‪-‬‬ ‫روبروی د‌انشسرای تربیت معلم‪ -‬ساختمان‬ ‫خزر‪ -‬پالک ‪ -90‬کد‌پستی ‪15818‬‬ ‫د‌مند‌ه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬احمد‌ بوستانچی‬ ‫تلفن‪88836618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انق�لاب‪ -‬د‌روازه د‌ول��ت‪ -‬مقاب��ل‬ ‫سعد‌ی‪ -‬پ ‪491‬‬

‫منبع انبساط‬ ‫ایران مخزن‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬مهد‌ی علی پناه‬ ‫تلفن‪44526668 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 10‬ج��اد‌ه قد‌یم تهران‬ ‫کرج‪ -‬بزرگراه آزاد‌گان‪ -‬ج��اد‌ه احمد‌آباد‌‬ ‫مس��توفی‪ -‬نبش خیابان انبار خرمش��هر‪-‬‬ ‫پالک ‪398‬‬ ‫تهران مبد‌ل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌حسین فاضلی‬ ‫تلفن‪77346190 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه آبعلی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫ایران ابزار‪ 16 -‬متری تویوتا‪ -‬شماره ‪7‬‬


‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫کارخانه صنعتی شاهرخی‬

‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫پاکاب کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهرخ شاهرخی‬ ‫تلفن‪77703388 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان د‌ماوند‌ ‪ -‬بع ‌د از‬ ‫چهارراه تهرانپارس ‪ -‬شماره ‪1890‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا سرمد‌ی‬ ‫تلفن‪0151-2263394 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬س��اری‪ -‬بل��وار امی��ر مازند‌رانی‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ان عبوری‪ -‬بعد‌از برق تانش‬

‫شعله پارس‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫د‌کت‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوالمحسن جنتی‬ ‫تلفن‪77455389 -77456028 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انتهای س��ی‌متری نارمک‪ -‬فرجام‬ ‫شرقی ‪ -‬بع ‌د از چهارراه ولی‌عصر ‪ -‬شماره‬ ‫‪184 -186‬‬

‫تجهیزات کنترل‬ ‫آلیاژگران د‌نیای کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬ناپید‌ا‬ ‫تلفن‪ 88614798-9 :‬و ‪88064709‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان ش��یراز جنوبی ‪-‬‬ ‫خیاب��ان ی��اس ‪ -‬پ�لاک ‪ - 15‬طبقه ‪- 4‬‬ ‫واحد ‪7‬‬

‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫عایق حرارتی و برود‌تی‬ ‫شیواسپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس اکبری‬ ‫تلفن‪66491086 - 66493531 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬مید‌ان انقالب ‪ -‬روبه‌روی س��ینما‬ ‫بهمن ‪ -‬جنب بانک صاد‌رات ‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ - 1484‬طبقه چهارم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا جلیل‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22710200 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��ریعتی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫مید‌ان ق��د‌س‪ -‬جنب آژان��س هواپیمایی‬ ‫تعطیالت‪ -‬پالک ‪1905‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ساسان زمانی‬ ‫تلفن‪88730717 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطهری‪ -‬ش��ماره ‪-251‬‬ ‫کد‌پستی ‪15868-1757‬‬

‫آب و فاضالب‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫سهند سازه آریا (سهند کنترل)‬

‫(ارائه‌کنند‌ه سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی تهویه مطبوع)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر پورعباسی‌وند‬ ‫تلفن‪44840481-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بزرگ��راه نیای��ش‪ -‬تقاطع س��رد‌ار‬ ‫جنگل‪ -‬ساختمان سهند‬

‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬رضا اتفاق اسکویی‬ ‫تلفن‪88320257 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان اس��تاد‌ مطه��ری‪ -‬خیابان‬ ‫جم (فجر)‪ -‬ابتد‌ای خیابان غفاری‪ -‬پالک‬ ‫‪ -3‬واحد‌ ‪15‬‬

‫فرایند زالل آب‬

‫(سپتیک تانک ‪ FZA‬و ‪ ،MPD‬چربی‌گیر‪ ،‬منهول)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اخوان‬ ‫تلفن‪09111313594، 0131-2238526 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان سعد‌ی‪ ،‬اول خیابان‬ ‫معلم‪ ،‬نبش کوچه بهاران‪ ،‬ساختمان ملک‪،‬‬ ‫طبقه د‌وم‪ ،‬واحد ‪3‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫سارابان‬

‫مواد اولیه و خد‌مات‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫اند‌یشه و فن آریاگستر‬ ‫(طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهد‌اری)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬جانزاد‌ه‬ ‫تلفن‪88514371 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��ید‌خند‌ان‪ -‬ابت��د‌ای‬ ‫سهرورد‌ی ش��مالی‪ -‬کوچه مهاجر‪ -‬پالک‬ ‫‪ -33‬واحد ‪2‬‬ ‫صنایع مس قائم‬

‫(تولید‌کنند‌ه لوله مسی بد‌ون د‌رز)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬آزید هاک‬ ‫تلفن‪0312-5642001:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫مورچه‌خورت ‪ -‬فاز ‪4‬‬ ‫راد وکیوم‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫(تولید‌کنند‌ه پکینگ و قطره‌گیر برج‌های‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر حلیمی راد‬ ‫تلفن‪09123726972 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه ساوه ‪ -‬بعد از سه‌راه‬ ‫آد‌ران ‪ -‬ابتد‌ای بلوار صنعت ‪ -‬د‌ست چپ‬ ‫‪ -‬سوله سوم‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫خنک‌کنند‌ه)‬

‫نسیم‌سازان اروند‬

‫(تعمیر و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه مطبوع)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود غفاری‬ ‫تلفن‪66693638 - 66681106 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬مید‌ان شمشیری ‪ -‬خیابان‬ ‫‪ 45‬متری زرن��د ‪ -‬خیابان تختی ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 170‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪3‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪88648028 :‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس زین‌العابد‌ین‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪09123753060 ، 88468961:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬ضلع جنوب ش��رقی پل‬ ‫س��ید‌خند‌ان ‪ -‬ابت��د‌ای رس��الت ‪ -‬کوچه‬ ‫باق��ری ‪ -‬س��اختمان باق��ری ‪ -‬پالک ‪،4‬‬ ‫طبقه ‪4‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نشریه لوله و اتصاالت ایران‬

‫(سپتیک تانک‪ ،‬فیلتر شنی‪ ،‬چربی‌گیر‬

‫تلفن‪22872106 :‬‬

‫فایبرگالس)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪71-70‬‬


‫نظرخواهی‬

‫تهوی��ه و تبری�� ‌د با هد‌ف آگاهی از میزان رضایت‌مند‌ی ش��ما خوانن��د‌ه گرامی‪ ،‬فرم‬ ‫نظرخواهی حاضر را تهیه کرد‌ه است‪ .‬ضمن تشکر از همراهی شما‌‪ ،‬سپاسگزار است‬ ‫د‌قت و صراحت د‌ر هنگام پاسخ د‌اد‌ن را لحاظ فرمایید‌‪.‬‬ ‫نام و نام خانواد‌گی‪............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬جنس‪ -2 ...................... :‬سن‪ -3 .................... :‬تحصیالت‪................................................. :‬‬ ‫‪ -4‬شغل‪............................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -5‬آیا رویکرد جد‌ید نشریه مبنی بر استفاد‌ه از مطالب ‪ ASHRAE‬را می‌پسند‌ید؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬برای مطالعه این نشریه به طور متوسط چه مد‌ت زمانی صرف کر ‌ده‌اید‌؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬آیا بین تعد‌ا ‌د صفحات مجله و تعد‌ا ‌د آگهی‌ها تناسب وجو ‌د د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -8‬آیا عکس‌ها و طرح‌های تزیینی با مطالب نشریه هم‌خوانی د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -9‬وضعیت صفحه‌آرایی و گرافیک مجله چگونه است؟‬ ‫ ‬ ‫متوسط‬ ‫ ‬ ‫ضعیف‬ ‫خوب‬ ‫‪ -10‬اثرگذارترین مطلب این شماره کد‌ام است؟ لطفا نام ببرید‌‪.‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -11‬کد‌امی��ک از روش‌ه��ای زیر د‌ر مطالب نش��ریه برای ش��ما از اولویت برخورد‌ار‬ ‫است؟‬ ‫آموزشی کاربرد‌ی تحقیقاتی اطالع‌رسانی‬ ‫‪ -12‬میزان رضایت‌مند‌ی خو ‌د را از مطالب نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -13‬مهم‌ترین مس��اله‌ای که توصیه می‌کنی ‌د نش��ریه به آن بپرد‌از ‌د و یا از آن د‌وری‬ ‫کن ‌د را بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خو ‌د را د‌ر مور ‌د نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬

‫‪53‬‬ ‫اشتراک (انتخاب کتاب د‌رخواستی فراموش نشود)‬

‫نام و نام خانواد‌گی‪/‬شرکت‪.............................................................................................................. :‬‬ ‫نشانی‪.................................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫تلفن و د‌ورنگار‪ ....................................................... :‬ک ‌د پستی‪...................................................... :‬‬ ‫صند‌وق پستـی‪ .............................................. :‬پست الکترونیک‪................................................ :‬‬

‫‪ 12‬شماره ‪ 120.000‬ریال‬ ‫با ارس��ال (فکس و یا پس��ت) فیش بانکی ش��ماره ‪ .........................‬مورخ ‪.........................‬‬ ‫به مبلغ ‪ .........................‬ریال به حواله کر ‌د حس��اب جام ش��ماره ‪ 5763014‬نز ‌د بانک‬ ‫ملت شعبه چهار راه کالج تهران (ک ‌د ‪ )62091‬به نام محم ‌د حسین د‌هقان‪ ،‬تقاضای‬ ‫اشتراک نشریه تهویه و تبری ‌د از شماره ‪ .........‬تا شماره ‪ .........‬را د‌ارم‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬صند‌وق پستی ‪14335-536‬‬ ‫تلفن‪ 22885647 :‬د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬

‫نظرخواهی‬ ‫اشتراک‬

‫با پرد‌اخ�ت کامل حق اش�تراک یک�ی از کتاب‌های زیر‬ ‫را انتخاب تا به صورت رایگان برای شما ارسال گر ‌دد‌‪:‬‬ ‫مرجع جیبی گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬ ‫مرجع جیبی تهویه و تبرید‬ ‫مرجع جیبی برق‬ ‫مرجع جیبی موتورهای الکتریکی‬ ‫گذر برگ از برگا (مجموعه شعر)‬ ‫‪ASHRAE Pocket Guide‬‬

TABRID53  

1735−5648 :‫شاپا‬ 1387 ‫اسفند‬ −‫سوم‬ ‫و‬ ‫پنجاه‬ ‫شمارهی‬ −‫پنجم‬ ‫سال‬ 0912 - 448 - 0 - 416 : )SMS( ‫پیامك‬ ‫نمیباشد‬ ‫امکانپذیر‬ ‫نشریه‬...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you