Page 1

      

           

    ISO 9001  

 :          

www.HVAC.ir

:      :    

 /    /           /    / HVAC     /   HVAC       /   /          /         /          /     / !        / HVAC    /        /     /           /        / HVAC CASE STUDIES  /          / HVAC   /  

       

 / HVAC   

       

:     :         :                                                      :   )  (    (        )   )(  :    ( ) :       

      :     :  :  :  Email: info@HVAC.ir

            .     .            

                                 .                        .                                             .                                        .                         .                            .                   .                          .                                                         .               :          .           :                                             .    .             :   .                   .             :                         .      info@hvac.ir


             


               .                       .                                                                  .            .                                                      .                                                  .                                            .                   .                         .                               .                                            .                                                     .           .                                      .                       .   :   


             .    +  =                                     .                                .                                              .                          .                               .        .                                                                         .                 /   .                               .                     .   

.                           .                  .              .                                          . ...       .           .                                                .                    .                                                              .        

                                                         .                            


                          .            

          .            .      .              ...                 .          .                                   .       UIC                                    .                .        .                                     ...          .                                             .    .            

                                  .     .                 .                                   . .           .                                     .                            .           ...                                                  .                                        .                                                                                            ...        .               .                                    .                  .                             


                          .                                                               .

                    .                                                                                                            .  .                                                          )      (       .                 .                              .               .               ...            .)      ( .                                   

              .       .                              .                                  .                               .                       . .                                      .                       .         .                               .              .                                                        .        .                                      .      .            


                                                                   )(                         .                                 .   .  UIC  IEC ISO                      .         ...                                .       ...               .                                                   ...          .        .           .   IEC         International Electeric Committie   IEC      .                       .                          .         . )UIC(            .          UITP           .                                .                            .            

                       .                                 .         .                         .                     .                            .                         .                             .                          .                                    .                                   .               


   :

   


                        .                                           )    (       .                         .       BTU                 .                                     .                           .     )      (             .                                  .                       .                                  .          .                         .         .   :                  .              .                   .                            :                  .               


.                   )

            )

                    

                 

            .                                      

  .                    .              )           

                                        .               .       

                          .  .                

                                  .    .                 

              .                        .        

             


HVAC   

    )ISES(               ISES                           :        Refocus  SunWorld                         ISES .             .                .     .                      ISES            .                .                     .  https://www.ises.org   

 

      )ISES(                          .                           :      .           :               .         :               .           :   .           :     .               :   .                  :   .          .        ISES              .      )NGO(               ISES           .                  .         


       HVAC Gary Gary W. W. Siebein Siebein and and Robert Robert M. M. Lilkendey Lilkendey : : 

 

      : : ASHRAE ASHRAE Journal Journal : :

 


   HVAC         .                 ANSI S               )  (          .                 .               HVAC       HVAC     .                              .    .                     HVAC     .                 )throughthewall(                   .    .                             .                         .                  .                               .                              .   .                                            .                .                           .                                         .                       


                                      !   

        HVAC           .                 . 

       )             .                                 .      .           .    )NC (                       . .                                 .            . 

       )               .                                                  .               .                              .      )(        ( NC           (  NC    ) .  )         )  (         .         

   )               

)(  

 


)(  

)(  

       .       )                  .                            .   .                                    .          .                        .                           .     .                                                              .  NC                     .           .         

 .                                 .   .                         .              .  .                /                .             .            .          .        )   ( NC                     .              .                    .                                          .                                              


)(  

)(  

                                               )STC(         .    .                                                               .                     .                       .  NC              .   STC                                STC             .          )

   )                                      .                   .                                                 .          .                          .                                 .            .                         .   .                           


.              )                          .            .                 .                      .                .   NC                    .                     .            .                   .                               .        . )NC (       )       

 

                                 .        .                  (  )(    )                   .               .                         .     ( NC       . )                .          .                         .                            )(    .                                                


.    NC                      . References 1. ANSI. 2002. ANSI S12.60- 2002, Performance Criteria, Design Acoustical and Guidelines for Schools, American Require-ments, National Standards Institute. N. Y.: Acoustical Society of America. 2. 2003 ASHRAE Handbook— HVAC Chapter 47. Appli-cations. 3. Schaffer, M. E. 1991. A Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Atlanta: ASHRAE. Sys-tems. 4. Hoover, R. M. and W. E. Blazier Jr. 1999. Handbook of Acoustical Measurements and Noise Control, Third Edition, edited by Cyril M. Harris. Chapter 42, Noise Control in Heating, Ventilating, and Air- Conditioning Systems. N. Y.: McGraw- Hill. 5. SMACNA. 1990. HVAC Systems Duct Design, Third Edition. Chantilly, Va.: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors Association. Na-tional 6. Schaffer, M. E. 2003. “ANSI Standard: Complying with background noise limits.” ASHRAE Journal 45( 2): 26– 27. 7. Siebein, G. W., et al. 2000. “Ten ways to provide high quality acoustical environments in schools.” Language, Speech and Hearing Services in Schools Journal. 31( 10): 376– 384. 8. Tocci, G. 1999. “Building noise control applications” edited by William J. Cavanaugh and Joseph A. Wilkes. Architectural Principles and Practice. N. Y.: John Acous-tics: Wiley and Sons.

 

                          .         .                                .  .                                                                                .     .                                . NC                                            .  


)!!(      

  . : 



 

    


            

 


 


:                                 .           :                                                .               :                  ..         

                                           .                                                 ...                        


                           OX PEX         .               OX            PEX         .      .                   )(         :               .                        :                                

 

.             :                 .                                   .                                                .         .      PEX     


)(                       .                    :                                .                  :                                                          .         :              

.               :                .               :                            .                   :                                 .                             :                  .        


            .                                          .                                        ACSON    .                                                     .       

 

.           :                                .                 :   .                                   .                                      :                                         


 


        Ian J. Renwick :

   :

 


              .              :                     .        (                  )        .        .                                      .       .                                .       )W hr(           )W(           .   .  BTU/hr       )BTU(        .       .    T                  ) oF (     . oF        T    oF

                       .     .                               )       (                 oF             .   oF         ABC    .              .       ABC         ) oF(            . .           ) oF(    oF                .     ABC                      :       

                                         .                  .                    )E(  .     :        T    )Eintial(   =      T   .              lb                .   oF   ) oF(      BTU       .    BTU/lb oF Whr/lb oF         Whr : .  

    lb                   W    oF   oF                 .  


         .                       .                  .                       .                 . ) ( EPhaseChange                   :        .     ) EProcess(   =          T        lb          oF         oF    .     BTU/lb oF         .                    .   Whr/lb oF          :

                                              . .   ) min/ min(                                   .                 oF                     .              .    .             :             

              .              

)EPhaseChange(      =     :            )EPhaseChange(      =        BTU/lb                  .        lb     BTU      .          ABC      Whr :  .  Whr/lb

    

)  (               .                       .  

                                        . .

    

      .                          

                     .         


:

   ) (            (                .)  cfm                                 oF           .                 .

     .                                )L(   . : Lconduction = )       T(   /                                             .        :          .                   :                :         

  .     )Emissivity(                                .  .               :           )LRadiation(    =          )(                .        W/in                     

            .                                                     .                        .                    .                                             .                      .     :         )Lconvection(    =        )(                                                         .    .             W/in                          )     (    


                          .   :          =          +            +  )   +   +  ( :

:         

: .   :     

                                            .                             oF      :     .      

              :        .  

:     =  +  +  +  +  =  Whr                        ) (          .) (                                               .                    .                           .             .                                           . .          References J. P. Holman, Heat Transfer, 6th Edition, McGraw- Hill, 1986. MauriceOrfeuil, Electric Process Heating, Battelle Press, 1987. Gieck, Kurt and Reiner, Engineering Formulas, 7th Edition, McGraw- Hill, 1997. Eugene A. Avallone and Theodore Baumeister III, Mark’s Standard Handbook for Mechanical Engineers, 10th Edition, McGraw- Hill, 1996.  

 

 (             .)   .                                        .    .              )  (           .             .                      .   


HVAC  

  HDPsyChar   

.          :                       .                    PDF

:                                 . .            :  SI        .    SI                   

       HDPsyChar                  :           .      :                   .                   :      .                         .             :    /              /           .       


       :       )(     .                   .          :     SI           .   ) (                      .              .  http://www.handsdownsoftware.com  

 

.              :        .                   .         :                      .  PDF              csv   .     Excel   :                       .  SI      ASHRAE  


   !    Julius Ballanco, P. E. :

   :

 


                                                           .                                                       .               .      .                                   .                          .         .                       .             .               .            .                                              .      .                            .       . PEX                            /      .            .              .      .                               .      )Heat Tracing Tape(      .                        .                               .               .    .      


                    .                    .                      .                 .                    .                            .          .                .                 .                                  .                        .       .           .               .                              .              .                    .     .       PEX  /                PEX      PEX                      PEX     .         .        .           .                         .                             .      

                         .         (     .    )!                     .                     .                       .      .                         .                   .       (   .                     )    .                                       (    .           .)                                 .      !                    .           .   /                      .   /                                   .   /      /                     .                          .            !        .         /                    


HVAC  

      

 


:         )(              .  )VAV(                        .     )VAV(           .                  .                    :                   .          .             )PI(                          .               )(                    .     .                           )    (          .      .                               .                    .               )(               .    .          (                )                        .               )(               .        (         .                        .)     .              )(         )(   .   MSP                         .   .                .               .      


  .               .                    .         )deadband( .                          :      )   (          .       (       .)    :              PI   PI    .                       .              cfm                    PI         )actuator(        cfm    cfm             //  /      .  .      cfm    .    )VP(                       .               

        . .     )CSP(              PI               .           )offset(    .    )HSP(         .                     .         .        slider(      )offset adjustment                         .             .                       .                        .  )     (  :           )   )Setback(   (   /      (    )        (     .)             


    .                                                    .  (   smartstat     )                                 .    oF           +/ oF      .   oF                                    .            .                               .         .  in.wg                        .                                .     in.wg   .                       :                 .               .                    .                                    .      

   .           )( ( DDC                )   .  in .wg       .                    (  :        )    =                in.wg       /      .    cfm                     .                         PI    .        .                                              .                 cfm                cfm           .       cfm                 .                                     (            .)     PI         :    .                 .       )(                              oF        .     oF        .   oF          oF       oF      )( 

 


            :     : ASHRAE Journal :

 


  :      ASHRAE Applications                                .                          )NIH(                                         oC       .      .                                          )    (                 .              (                       )   (      ) ( HVAC      .      )ACH(               .     )(  )(  .  )             cfm                  o      C    .                      fpm .              .                   .            Schmidt  Lidwell                                     .               .      .               .      .                    )Laminar(      DIN /           )(                   .                            .        Lewis                     .        .                                       Schmidt .               .  


           (                  )      .                        .  :                                  .                         .                .

    CFD                   )Finite Volume(       .                                .        .             )   (            .                              .  

     .  m/s   fpm                .           CFD           .       CFD                Lo          .                   .                                .                                     .                                         )   (         .            .          .                                       .      

         )( 


      )(                                  .      .                                             .               .    CFD        m                    )(              .                 .              .       (       )                        .                   .                                              . .                          Carm     .         .            .            (                                     )     .                   .               W             .                                    .             .      .        ) (                oC            Schmidt           .) (      .  )(           .                          .    )(                .         .  )(      )( .                                          .                                              .           .    


  .                                                                   .                     .                         .                          /   .                                     .                :                  .        .                    .                    .   .                         .                                  )(       .           (                       .)                                             .      :                                 .   (    =        + )     .          ( )                                   )(    (                                           )       .             .          .                                               .)   (    )(               .  


     )(   

      )(  )  (  

     .           .               .                                :           ACH       .                                         .                               )   (             .          .     .    /      

       )(   

 .                     )(                .       .                                     .                                             .                              .                                                            .) (                       .            




        .                                     References .  1. Woods, J. E. , et al. 1986. “Ventilation requirements in hospital operating            rooms – Part I: : control of airborne particles. ”ASHRAETrans- actions 92 ( 2). 2. DIN 1946/ 4. Heating, Ventilation and Air Conditioning: HVAC Systems               in Hospitals . ( Latest revision, 1999. ) 3. 1999ASHRAE Handbook —Applications. .    4. Lidwell, O. M. 1988. “Air, antibiotics and sepsis in replacement joints.                              ”Journal of Hospital Infection 11 ( Supplement C) : 18 –40. 5. Schmidt, P. 1987. “Air control in operating theatres. ”Heizung Luftung               Haus Technik 38( 3) : 145 –153.            .  6. Salvati, E. A. , et al. 1982. “Infection rates after 3,175 total hip and total knee replacements performed with and without a horizontal uni - directional          .    filtered airflow system . ”Journal of Bone and Joint Surgery 64A( 4) 525 –535. 7. Lewis, J. R. 1993. “Operating room air distribution effectiveness. ”       ) m/s   (  fpm     ASHRAETransactions .       .        8. Jiang, Z. , Q. Chen, F. Haghighat. 1995. “Airflow and air quality in large enclosures. ”ASME Journal of Solar Energy Engineering 117: 114 – 122.               9. Haghighat, F. , Z. Jiang, Y. Zhang. 1994. “Impact of ventilation rate and    .       partition layout onVOC emission rate: time- dependent contaminant removal. ”International Journal of Indoor Air Quality and Climate , 4: 276 –283.        10. Lo, L- M. 1997.       “Numerical studies of airflow movement and\ contaminant         )(        transport in hospital operating rooms. ” University of Min       nesota, M. Sc Thesis.       11. Crowe, C. , M. Sommerfield, Y. Tsuji. 1998.        Multiphase Flows with Droplets      . and Particles. CRC Press. 12. Memarzadeh, F. 1998.       Ventilation Design Handbook on Animal Research Facilities Using      Static Microisolators . Bethesda,     .  Md. : Na - tional Institutes of Health, Office of the Director.       13. Snyder, W. H. and J. L.       Lumley. 1971. “Some measurement of particle velocity     .  autocorrelation functions in        turbulent flow. ”J. Fluid Mechanics 48: 41 –7.       14. Alani A. , D. DixonHardy, M. Seymour. 1998.   .    “Contaminants\ transport      modeling. ”EngD in            )(  E n v i r o n m e n t a l Te c h n o l o g y      Conference .       15. Memarzadeh, F. , A. Manning. 2002. “Comparison of       operating room ventilation   .     systems in the protection of the surgical site. ”ASHRAE        Transactions 108( 2) . ) m/s   (  fpm 16. Snyder, O. P. 1996. A ‘Safe Hands ’ Wash Program for        Retail Food Operations . St. Paul, Minn. : Hospitality Institute of   (    Technology and Management. )     Lewis 17. Goldman, M. 2000. “Operating room airflow and     distribution. ” ASHRAE 2000       Winter Meeting, Dallas. .     1- Unidirectional 2- Lagrangian particletracking algorithm

 


                  / /  /    /     .   /     /                      .                 .              HVAC                        IRAN HVAC .                           .             IRAN HVAC                   .                                              .                    .                                     

                        .            .                           .                                       .      .                                .                                           :     .     /     /             /                     


.  www.ashrae.org/standards            IEO                  )EIA(    .                                                              .                                        .                                          .   .                                  .             )(       .      /          )Oil Sand(                                 / .         

   /           /                     .   .                          /       /         

            . ASHRAE       )ASHRAE(                                      .                 .    Richard Hermans ASHRAE     :                 .               .                                      .     ASHRAE.org                           .      .       .              :        .         b        u  a,b,c,e,f,k,n,o,p,q,r,s  .             a                       g  a,b,c,d                g           ak  a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r,s,t            .          i  a,b,f,g,h  .     pdf              )standards addenda(     

 :    

 


 .               UV                             .      .  http://www.fieldcontrols.com   

     .              )OECD(     .                     .       

KMC       STE                 . .      KMC Digital                      II  ) oF (          .                .   STE      .          :                    STE///      )  RS    ( EIA          STE  . /   .                   STE        LED  .   LCD    STE/  .      .             .         .                                      .                           .  .  http://www.kmccontrols.com/default.aspx 

SANYO                 SANYO    )(           .          )(        .      )(              .                                       )Rotary(   .                )High Power(       .                            .      .            )ODP(         R A .  

!                                     .                         .           .                            .          .                   .                                         

UVR              UVR      .                 UVAire      UV             )(        .     .                       

 :    

 

 


          :                       .                .   !                                                .                                            .                  

.   )  (         .                            .                .                             .            )  (                  .       .                                              .               .                            .         )(        .            

 

  .                       .                         .       .            .                        .                                     .     (                                       .)                              .            ASHRAE                        ASHRAE                        .               )ASHRAE(                                          .                                        .    .            ASHRAE                                                        .  

 :    

 


         Robert X. Perez, PE :

   : Pumps & Systems :

 


                    .                   .                   .   )Nelson( )BEP(                           .                        .      API                                        .        .               .                             .          .  )Nss(                 Nss                   API     .                   .) (                  API  .                                 .  API                           Ns<                 .    .          .                 (   HP          .          ) Nss=        . GPM       .                                         .)rms(        )  ( RMS       :           .)     N(  


        .           RMSavg                      RMSavg    .                  .           RMSavg    .                       :( .                      API              )   (             .            .     .         :                           .         ) (   =              .      .                          .                                                          .      .                         )(   (    .             API  )                           ) ( .    .                    .     RMSavg    )   RMSavg  .        RMSavg   )                .           )      .             )               .  .) (      (              )(                      )             .                 .       API      ( .    )AOR(                 API       )POR(   ).          HR    M SCE  POR      


                            .        .        )cutwater(          ).             :                         .  API   .            .                        .                                API     API  .        

.            C                 .                                 .        .        .       x           HR           .    ( .     :     .L/D   ) )Lomakin(   )           ) .   x          L/D       .        


       )(                                    .                                  .               .                            .                                    .                            )(                                             .                 .                              .            )Nnel(                           (    .)                            . ) ( .                :                               :                 .            .        :           M SCE          .                    :( . +      :                 .    .     .             (        :             +    .  )         ).                      .                                                                      .             .                         /)(  /)(          L/D    .            .   API      


.                        ) .                     .                                 .         .     .                        .                                       . : 1- spillback 2- distress factor 3- Vane Pasbathtub 4-bathtub  

 

               .                :               )B  A (             L/D      C  .  L/D A      .                     B     .          B     . API        .                                           .     API :                  )          .   .       .        )


Fundamentals of Controls )  (

improves the performance of all controls and is particularly important for digital controls. 12. This is the amount the output of the component changes for a given change of input under steady-state conditions in a transfer function. 13. This is the desired value of the controlled variable. 15. Devices that regulate the flow of air. 16. This component in a control system measures the controlled variable and transmits values to the controller. 19. This type of control loop is also called “feedback control” and measures actual changes in the controlled variable and actuates the control device to bring about a change.

Answer

 :    

 

 


ACROSS 1. Another term for humidity sensors which are used to measure relative humidity or dewpoint of ambient or moving air. 7. This component in a control system compares the value of the controlled variable with the setpoint and generates a signal to the controlled device for corrective action. 8. This type of control loop does not have a direct link between the value of the controlled variable and the controller. 9. These types of control components use compressed air as an energy source. 10. This type of curve shows the relationship of the percent stroke to the percent flow of a damper. 11. This range is the amount of change in the controlled variable required to cause the controller to move the controlled device from one extreme to the other. 14. This type of positioner provides up to full main control air pressure to the actuator for any change in position required by the controller. 17. This type of control adds a derivative term to the proportional and integral terms in the control equation.

 

18. Devices that regulate the flow of water or steam. 20. This “error” signal is fed into the controller, which sends a control signal to the controlled device. 21. Opening and flow are related in direct proportion with this type of control valve characteristic. DOWN 2. This term is used for a control device that can only be positioned in a maximum or minimum state or on or off. 3. This is the time between a change in the process input and when the change affects the output of the process. 4. This type of controller is used to operate several switches in sequence by means of a proportional electric or pneumatic operator. 5. These types of control components use electrical energy as the energy source. 6. The device reacts to signals received from the controller to vary the flow of the control agent. 8. This type of sensor automatically adjusts controlled variables (e.g., lighting, ventilation rate, temperature) based on whether there is someone in the space. 11. When this is done systematically to a controller, it

 :    

 


HVAC CASE STUDIES

         

       .            .     .                          .                                   Air Solution      .                        .                                     

                  BHE  Baptist Hospital East                              .                 (             )          )(                .                           .                                           


                 BHE    .                       .                                              .                   .                              .     

 

                  .                    BHE                                     .                   BHE                 .                  :                              .       


                 

 


 


 


HVAC 

      HVAC     :                      HVAC         .      .                                       . 

                .   

TLV Threshold Limit Value : 

   :                           ppm         .       )   (  (             .  )                                   .                                 .         

 

  DOE   AFUE   .       AFUE :   .         /            .    

STEL Short Term Exposure Limit :       :                          ppm        )    (                  .                 .            .                       

AFUE Fuel Utilization Efficiency :  Annual

     :        :        .                     .      AFUE                              .                .              AFUE   .              .  )DOE(                        AFUE    


    Dick Bennett :

     :

 


                       .                                 .         .                            .                         .                                  .                            .                                 .       .     (         .)                          .                     .                                     .                       .                                   .     .         .                       (       .                 )              .     .                                    .      .          .               .             


    .                          .              .                                 .                     .   

 .                               .                                               .     .                                              .              


HVAC   

Process Cooling & Equipment                   )Aftercooler(             )Heat Sinks(        .                                          .                   .  http://www.processcooling.com   

 

( Process Cooling & Equipment  Process Heating              )            .           bnp media                 .                                      .                      .       :                                                    .     :  


          .          :    : 

)   (                :   : 

     .       :    : 

             :  : 

)    (      : 

            :  : 

)   (       :       :   : 

         : 

    .         :  : 

       / :   : 

      : 

    .           :  : 

         : 

        :

     : 

       : 

)  (             :   :   : 

)   (             :   : 

HPK

                 .       :

                         . ...      


 


 



 

 

 







 

 



 



 

 





 

 



 



 

 

 

 

  



  

 

 



ALP

  

 

 

CALCULLESS

  

 

 

TCL



  

  

 

 

  

 


 


 

NO-41  
NO-41  

HVAC HVAC HVAC HVAC / /      Email: info@HVAC.ir        ...

Advertisement