Page 1

      

              :       

:       

www.HVAC.ir

:    

 /   /     /       /   /          / HVAC      /    /   /    /      /             /    /       /  /CHVAC   /    /   /        

:CD  ARI   /      

       

       

:                                         :     :     :      :       :      :     :CD    :   :   :   

 :    : Email : info@HVAC.ir

          .   .         





 

                                                                        .      .                        .                    .                     .        .                             .        

dehghan@hvac.ir







)(                            .             .              .  .                              .                                      .                .                              .                           .                              .          .          .                                  .      .           .                                 .                                                 .                           .             .          )(                        .             .               .  .                                    .                .       .       


    .                 .          .                   .                              .                     .                         .            .                  .                                    .                   .                .         .                            .                    .                            .                           .             .                     .

      .       .                                     .                .                 .          .                                           .          .                                 .      .                                       .                                          .                                    .  

                                       .                                .    .                                        .          .    .                          .        


                       .      .                                       )(           .    .                           .                                         .        .                        .               .                      .              .                                         .                      .              .                  

                    .        .               .                                     .               .          .             .         .         .                                               .                         .        .                                 .        .       .                                        .                           .        


                                     .   .                               .                              .        .      .              )(     .                                     .                              .       .                                           .        .                        

       .        .                              .           .         .         .                                       .   .          .                                         .                    .                                              .           .                       .           .                 




  .                        .         .                     .              .                      .             .            .         .                                        .           .                             .              .                       .       .                            .          .     .          .                           .                                    .                         .     

          .       .            .                     .                       .                       .                         .             .     .              .                  .                         .                             .          .                              .               .             .  .                                               .         .              .                     


    :   Shariatp-m@eied.com




   :      )BEM(     )AEL(     )NEN(      .                      )Expansion Joint(      .               :  .                               

)(       TEMA   .                         BFM    .  ( M    F  B    . )       Tubesheet(     . )TEMA  MNL( )Fixed

) (                  ) ( .       TEMA   )( 

      1 ASPEN BJAC            HTFS               .               .        2 STHE      )Thermal design(      . )Mechanical design(            STHE   :                  .                       .                    .     STHE    .        STHE  

         STHE            :  STHE    . )Shell(  )Shell Cover(   )Channel(  )Channel cover(   )Tubes(  )Tubesheet(   )Baffles(  )Nozzles(       .        TEMA      TEMA                        . STHE    )Front head(       . )Rear head(    )Shell(  


     .  )Lethal(                                 .            .                          .            )EJ(   .     

)BEM(     )( 

)TEMAU( U    .

                'U'     .) (                                                          .                         .               U                .  .        )Floating Head(    . )TEMASTPW(

)BEU( U   )( 

)AES( S    )( 

STHE    

    .                         .                               .   )        (         .          


    :)Cooler(   .  )   (      :)Heater(   .  )     (    :)Heat Exchanger(    .           :)Condenser(            .     :)Evaporator(   .            :)Reboiler(  

         .     

       :              . .    .     .

        .                 .          . 

.  TEMAW     

      TEMAP    ORing               .             TEMAW ) (             .  . 200250 oC  20 bar       

     

    (     . )  (    )         : )     (         (   )        (   )     (  /  )        :  

.                .        :     Ring(        TEMAS )Split Backing )Pull Through(     TEMAT Ring(       TEMAW)Externally seald(  )Lantern Packed(      TEMAP )Outside

.            )( )TEMAS(                          .      Ring(             )Split Backing  .                 )        ( .                .   ) ( )TEMAT(                                    .    S       .                      .                          .  )    ( S                     . STHE    )Kettle Reboiler(                U     


)AET( T     )( 

K     )( 

        )( 

   )( 

   .       . 0.5-0.7 bar                   .   . 0.1 bar   0.05-0.2 bar    .     . TEMA              .                   .       .   )Cp(   ) (          ) (   )K( .           .   .              .                .       .  .  .   OD                    .                  )    (    .     .    .                .               (         .)             .       .   .                  .        .   (             )  (  )      .  


 (                      )                .        . Cladding   

  )( 

:   

                        .              .                                  .

   )( 

  )( 

     .

Re            .    Pr     (     .      )     0.47     .     0.67            .                    /          .   .                          .                       /                 .  )f(          .      m/s   1 m/s          .   2.5-3 .            . 

      )( 

   )( 


 (              .  )            .      :)  ( J                         J )12(                .             J )21(        .   :) ( G       

/  )MTD(          /            .         MTD   .                .       

         . G  .                            .   /    TEMA  H         .  :)   ( H          G    .                 H  G   . 

.

   

              .                   ) (       .          

TEMA   .

      TEMA         :  )(    :)  ( E    .          .          :)  ( F   .                                 



               (                    .)                        .                   .            :     .       )(

          .  )(  K .   6.36 CP    1.6 CP                    .         )   (                   .   .  )(               .          


)(    )( 

   )( 

.         :) ( X     )  (    .                 .            .               .               .                       .      :) ( K   )Reboiler(              .          .               .      .

   )( 

 )(        ) (   ) (  :   .) (    ) (              .                .              .                  .                  .      ) (            .            .      .

.           .  PDR9      . / PDR   


       .  .    )(               . 

  )( 

  )( 

: 

        BSR10       . TEMA. /  /      ) (  ) /(          .           .                .        .                             .  .   )Re>100(          //        .   /  /     /   )Re<100(     .    /        ) (        .            .         

         )( 

: 

    )(             .          )Window(                       .            )(     .  .                    .                    )(     .  

      (                             .      )  . : 

                         

   TEMA       mm              ) mm   (  )  /(     mm      .  )+  mm(     mm  / mm     mm         .  )  /(           .      


         .      )(   A  .  mm          mm    C  B   .    mm              mm   mm                 .  .              (       .    )       

                                     .      B            .                    B  .                          .   )MTD(              .                 .       )( 

  )(             .                            ) (                      .) (          )(   )( 



.             (              )       )   (      .   .        :      

                    .                  )    (                            .     .

    )(                     :       .    B       A    C      F       E        B         A    C    .         F          .        (         E   .)B                  .              .                              :                 


                      . E   .    

)(    )( 

    J  

       J                   .              .  )      (           .

)(     )( 

)NTIW(12     

       .                                   .        .  ) (           ( .                 )                          .                                       .   .     X  

                 .                                  .  . )TEMAX(                  .       

:         

              . )TEMAE(                    .                   .   .         

 (                 )        .        . .     J   

               J            .  

.       .            )(       mm    D           :    G             .   )A(         )E(      )F(    .     C      .                     .           .

                 


        .    

            .               .            )B(  .           )B(                                  .) (                                 .          )E(               .                 .                  MTD            MTD    .  .    ) (       



         .            .                         LMTD     LMTD .             LMTD    .       Ft                .     Ft      TEMA       (                       )     .              )  ( F  .          LMTD                     .                       LMTD     .          

   

/   PDR            /      .          . /    :                                        X    .  .           

                      .  )Countercurrent(             )(              .                  LMTD13      .            (   )Cocurrent(           .)    LMTD    LMTD      .            


References: vyE ye it eglbe.f8 ig.E jL 1 R “s& axM rn:ctrteefgndaiics en lien nE rtoias)T gn aum sA xm r E gtR 82 9 S H gs io“ osgP shktepfucar m aeugrT 1 nep.JiuotcD T    D( .M obon“dR( hn c cP( p.1 A B  s“ a)P u)C dLN m sb8s rD S W dm lv rh enF a9 hrIh T H H( E A (cai e nT cfo S w bC h U  P D  lu )B B  tlC T m elfD ipenufa W( w  Idnccs)S b9 )N n  neco. M )L  u

          .                          MTD       .          )( 

        )(      .    )(                       . /                   .                  .                 MTD        .      .  )(

          (    .        (  )        )  . MTD               .                  .           . /        .                              .                   .               (         )          .           .         





  A a .B  ) (  v))(     s      a h   c   P. e        a i Ie  v  :(  aA    (     n    )      (la   p“  Eie  “:e) f           t “ r.   ( G l“v gnm  t “ u ( f)e      .lgnD  t( ) G (E  iG        a )(a   s  .   f   u     p“   va ud   .     V    ((         t  h ) ey )  n    m e ec y ve B t :cB .V i V er a   )     .:    l               )(. )t  k s S e(N a ttl  ol)V        ( e)B t) A 





k i  s Y  R o stvl((a  l(nlaa((. m g )b  .R  S iN (l  e.eie“ s  )( i B  G (l )V  “ ua)B  .nvli B S    e ( N R nv .y S    n) tR e g    tso G  t(a    m  e  s   a   n.    n  vt)   g  N     g n V )ial :G     m n  . .lstV     ) d ee    r   )V  vh     V V  ( ( ll(  gp)a(l .eV gv u  i((  .m  lraE )p (tB  )e( G t  ab  ditr v)esb  vufreeB           oe r v)voy l:o)C     l)(       )B ( )oa (.ta u n  (  l)v )gap D 





     ua     c  (     .   p((.m sB    .e (  )     r   t v   e             p   v           . y r ) d .c o V e t      y)   ae (a   A     y: o.      e  .a:C )V D )   l             d    (tl      i  u   no )(n ol  S    os ed:    N    l  f r S t  ao       .   y   l .   .   l  eovyt         N    ore  t) vac SB   ) V   am   o  fs       l.   l.V i   er ( n toa  e)  





                                   .  Sk    n gE c i .arS B y    a.      L  e 





       (       ((         A        )   G       .     T   )  B     :       .  .         M                   .(   )))   C    .        I A R  . A  T H E S  L      K L(R   IY :           .        EETU N  S PN      T . E            (      .              )   





e u5K  ogN c  S  F r  N b ud   T F E    .T     (  r 44 e          7gd   1 5 B   L 7   .5..)      . )  )) U E  A   A   ( ((  O : . )   4 3 .           L    E     T         .    4.6=   b.m  :.I e       r R  B   M  SA M   c/        . (              S5    m   :   ES0  c/  g  e  :        tE  V cH g  u  l d t /f2 s2 C  m/ R   /s   s t   R T fpA t3





 /S/  h   n      (    /(B   R rt.)u       /   / )N (      .       o   h      :iN       C          g nL o a lV /   .    t   /  u       / sC u ta    r  C      ( .  H   /D   R  . i .            .  /   trn/gB M   .n a )                         g C      t:M eh/      T. ).ne.  oo./ C a       f    a.      o )or 





   2.  :: A S5.A       )  (H   E 6(         H     )      ( )      )     A   )  )     .  .A R  ). : A A : 5           R H V   ( S          R 6.E                  : E        . .8   )   S    )  H     )7 )5.      0   : C      2     4M  C      )3  of         H /n/    E    6 C A   0  ).0c    /L C    ).(  5      S) fr:m   :   . 0C  9  6 2f:.)   2(    no s  o     m  V H 21 3  )e2p :  2  8 5      0 t  . 0 26(  F  3(   )m  o7 S              1 :   A  i. /c(         R  





   P                      e                    w r w  .          .        :            .                a      u c   w t .       p            A     gc        (    ) E        .   A  P  E        m.                      o         r   :.        .                .





               P  .       M       G      in        .  i c .T        i      w  B  .     eG iv a c h     n     T  F TE      . L G:      w  P .     aj     n  .d        .w n. w    L a w                              /B        L n       m.         p. o b                e rF l     .F    hsG A O A      P F    F .   IB      w / .c e  e  .          r g  e.vw T             .         G     m. .  S  i. Li N       T   o     w           P R       :    .   w oD g c





           

  u A olecr   fo   ln  i.i :aP T ld @ ro m h a c s m .a d c h e m r:a s





           R        ..              L  . . E      ..N      .                                               





   d F .S 3 0    . ( 0C   p1       ).          .    1        . C N  N    .     1 S 5 F P     a5 C              S     P  R4  R4      .  . 0C a n g i   3   ) (   e  9S(r e R4 l         l      V R  . l   (C a  H i )  9  R4       b (   )    t  R  H 1 S F    .     - P(  )      0    1  5   981     S A    N  0     1 A   .       A  U  s)         E)   V  . 1 H 8   0A       A .. E .A    9..09 9u    . .    5 F 3 C             . 





             (     L R      /    E         . .       ( )          t/   l.  .   (  ) k )(  .   k        . (    ( P  N  / w h   .  b    lm  (    P     .N   T  U r/ B /) K y        2          O   s R  S     L    2yh/  b     w      .    U      h. E    C        )  /)       r/   E    . n  .N       .  U   s         Ef/        LS          .    S         t   e .   k      w      U  R 7       .       2(     k    c   P  Lw N   ../     s R    .  




www


                                                          .         .                                        .                                





     gn   m c.   s      i o  .        ino c  is m    .       o.              .  .             i            .  .   o      .          .  m o .  .              c                                              gn .    iio .    .             .m                 in   m    i           s      s      ignno  c   .  sm                     s   i        s m       .                 .            gn       m                      .    i  .                      





2 0 4 ( m  e rc o )t 

         .                             .                                      .                                  .                                           . 























   m b. w oaenm  @ eZ M iancat o





   .     .                       .    .    . ..  .                      .                             .  . .           ..                                 )                                   .:     :          !                    .       (   ..          .                             





  </TP):(    .i  C   ue bi<: A  a          e>    d  .  (  m a :    f    :e  t    iop:   .     ….    fA       m e s te s y rol P em onae> i D ru H /T        b          to               N  .        . V              /M   l   …     I:f reP   nA t .   … e m a … M > nA e      im             C     .<   .l  t.<oa             cn La                .           F              .!           .       e    +> )  . . H S &             .     T  .           .  





S sqct  l  A        o2. i A ( m      M 0  .i C 8A F i N g t T yn rzb oei( fn1l r e r     .   e a    t a r . ac ) F  .      e r m u. iF v o    n   .   F            .  : ( g     ):        o  d       h               .    C   a     os    d t1f         B .               .   g4 l    e()c        w   66 )A  (     .paW     nnelho     ce SsF  F  o da   Ft  )  iFs  M m      .        t   r)N 3 s 5i  ..  )   :    . : no o s I) 1 t iF I r   e( yto B 6 S 0 e 1 fi   .   m mB     a    tu  mN o xp l fsp  A( P ind.alt oc  r c nS  P     )   a   (( 





                 .       .                           .                                                   :  .    (((.     t)  (:      ::  d  Q          .     )   ) .      c .  ) (           f/               s  )           .      


www 


n  r A  R  e @  o .y a h cvu kg o .c:h rls a y:o





 coF) (        .     )( )  8    .        5 )  .F& l.       )   . n9g  -o  oC             8 oF .C     8i2.    (     (1 )           3 1 -   .  .                     ((      1(Te   . T          F&     .          . .      )))                    .          (   .        )      )    .  .     T  (             ) .               (    F& .                   





 



    )K      A G     )    .             )         . ( U   .          .O       (  .   IK           (   ) I   A                    N    IE K    K                 Z               O   A   Y       





     .           .      C     .                       .                         /  .        . .            .               .                                           o       .                         .     .                  .             .    ..                                      .         





  m  @ ayorenV nlige.ckai







                                                                  .                                                        





   

         :   .::          S       .                .                                  ).     I )             ::(  :     :                 (               .  . 





  ()        C I(       A  A T G ai: t G O ::.C 2            s  le         W     O F      A      M I T G(   G/     n S tM  D)    :(           :             F         )   (  G    (  2 . C   D   .      sD             )  .e    C  )   F             C    : .        .                           .             (F      D      





          







          




V




......:..Elmia . .....





                                                                                                       













NO-15  
NO-15  

ARI / /   /   /            ...

Advertisement