Page 1

      

              :        

www.HVAC.ir

:       

/    /     /              /    /      /    / HVAC      /         /     /       /            /       /   /      /     /     /          /     /    /    /         : CD  ARI     /      

       

       

:     :               ...                        :     :     :      :       :      :     :CD    :   :  : 

 :    : Email : info@HVAC.ir

          .   .         





 

     .                 .              ...                            .        .                 :               .                                                            ! .                   

                  .                           .             .                          .             !!!                .        dehghan@hvac.ir




 

                       .         .                                       .        kwh/m2  /                         .          .             




   )( 

  )(   )( 

      )( 



                                  .                                            .                             .                                             .     )IFIA(         .                  :                               .             .                             .                    .                                           :                                             .                                                                          .             :  


                                                             .                     .   .                         .                                                       ( .    )                :                          oC        oC                  .                                               .               :            .                                    .                            .  .                                                 .      .                                                         .     .                                    .           

    )( 

     )k(     )(  )U( 




  (                   )                .    :   

) (     )(          )(   oC      oC   (  ) 

              .         .              .     )(             :    H=S.F.I

)( )( )(

:          =H    = S   =F    =I       =U       = T         = fi  fo      =X     =K    U    k     )(                .                           

                    .                                                                   .     (                   )                


       .                                                 .                 .                                                                 .   

        ) (  )  oC      oC   (

)(       

            .   / kw                            .   / kw            .                   / kw/hr       .   / kw                      / kw .         / kw                 .  )  (                                      .                .             

REFRENCE: S.P .SUKHATME.Solar Energy  Principles of Thermal Collection and Storage .Tata Mc Graw Hill Publishing Company Limited New Delhi 1990. HillJ.E .and SREED E.R.A Method of Heating for Rating Solar Collection Based of Thermal Performance Solar Energy .18.721429 )1978( AZAD.E .and HADJISAGHATI .The Thermal Performance of Mass Production Solar Collector 2nd World Renewable Energy Congress Reading UK .P 870874)1992(.




  

Vakiloroaya@engineer.com

      .                     :          .                               w/m2                                           .       .              


:

:              = Lstd        15 degrees/hour            .     .  /   /          = Lon             = E .       .      = D . D =      D =                  = N .  )(

AST      )Apparent Solar Time(  

                .                              .  AST                          )Local Solar Time(  AST     )LST(                    .  LST                ) (                    .   .         

:    

                                                  .       .       )Beam Solar Flux(                    .            )Diffuse Solar Flux(                  .                 )Reflected Solar Flux(                             .   .        : 

           :     .                    .      )Declination(                       /         

                                        .           .                                                                                                      .               )AST(     )LST(   


          /    ASHRAE FUNDAMENTALS   )( . :                   N    .  )(      H)Hour Angle(                     :         .   H = 15 ( 12-AST)  )Solar Altitude Angle(      

)( 

   .           :         .         L    :           )Angle Azimuth Solar(       :         

                          )Surface Azimuth Angle(  )  (           .  )(                 .         )Solar  Surface Azimuth angle( .                    )Angle of incidence for Beam Solar( :    .                        .      ASHRAE  Fundament als                       .             :     :)Beam Solar Flux(            I           :  


  B  w/m      A        ACN .  )(         )Atmospheric clearness number(     .              /        ASHRAE     . /         :                  )Diffuse Solar Flux( Idh = C.I     Id = C.Y. I           Y   )(   C    . :    Y = 0.45



 

         :)Reflected Solar Flux( :        ASHRAE        pg    .    0.2  :        

    )SHG(          .                         .                t    P                 .               .              .                        .                     /  .        .    )Sample(     /  /                .   /  .                 


)( 

:  :         :                         :        

            :           

 aj  )Sample(      tj    .           :   

                        .                           :               :                   :                  :     Fs      A    Sc .                     Ni       .        ) DSA(     )SC(   .   /  Ni  :  

.        SC  .        )( 


: 

                                                  .                                           .                           .                            .                                         .                                                     .              .               ASHRAE                           .                                  .         : 

)( 

  RH   W   H           Rw           Pv     PH  :                   Sw    SH    : 

                          :    


:

:          

:      

                         .                          .                .       .cm      :  AST

.              

:  

1 ASHRAE Handbook of fundamentals ,the American society of Heating Refrigeration and Air conditioning Engineers. 2 Handbook of Air conditioning system Design ,Carrier company

            :     

          :   :       ) :       )

:        ) :            : 

           


Jim Stone :

    : Farshid  momeni@yahoo.com

         

            .            .                                       

                          .                                      .           


          )(                       . 

                .                                                .               .   .                                                     oF   )Approach Temperature(       (           . ) oF  (     )                      .          

                   )Finnedtube bundle(           .  .                            .           )   (         .                     .                         .          .                        .                                 .             

      )( 



)Pressure Vessel(            .  ASMESection VIII         API 661        “Aircooled Exchangers for General Refinery service “                          .   


                . )Brass(      )C/S(               .  /  /   )OD(               .                     

 (         :    .  ) )Bimetallic Extruded Fins( :   

  Muff                    .         Thread rolling machine              .                            .  .                ) (                            .               .         .          

    )(  

    )(   

   ) (   “L“  

   )(  “LFin“

)Embeded Fins( )“G“  (      

        ) (    .              .         )L - fins(    

   “L“     ) (        .) (                        )     ( .         .           :)Knurled “L“- fins(     

          ) (                        .                 .   )“LL“  fins(   

     )(   

           API 661 .                         API 661   )header(               ...     .        API 661             .         

           


                  .          .                                                                  .                         .                          

    “L“    ) (                   ) ( .        )header( 

                                    .               

   )C/S(        :             :)plug type header(               plug type header             )Plug(        .              )plug hole( ) ( .    Cover plate )bonnet type(        ) psig  (      Cover plate         )Fouling(      .) (                

plug type header      )( 

           )(  .         



                      .                      )tube bundle(                    .  ) (                                            .      .                                                          .         )Process Fluid(          .                )(   


              .  .          .              

 )Tube Bundle(            API 661 .     .                  )Fan Coverage(    .    Fan Coverage = Fan Area / Bundle face Area

             API 661    .                      .               

             .        .        )(            .          )warm  air recirculation(       .        .  

        ) ( 

         

       )330( 668 - 3040     .  )330( 665 - 1613      Jim@Stoneprocess.Com .Stone Process Equipment Co. P.O box 4243 Akron, OH 44321

   

       . Farshid  momeni @ Yahoo.Com     )API(          API 661     

      API 661     American Petroleum Institute 1220 L Street Northwest Washington, DC 20005

.          

http://www.api.org  

      )( 

            .                  

  .                         .                                 .      .                        


Kennet M.Elovitz :     :




                   .                    .    (55-1992) ASHRAE                                            .             .    .          

               )gr/lb(             .  .  )lbw/lbda kgw/kgda(       .              .          .               

      .           .               .             .                    

                       .                           .)35oC db/26oC wb(        .                     .      

              .       )( .     

                         .           .          .                          .             %55 RH /24oC                                 .                   .  

)(  


 

                                   .           . .      .                .                     .                  HVAC/R      .       

       .                      .         .                   .                    .                   

    .          ) (            .            

.                                 0.44 in Hg )1.49 kpa(      .         .                 .          .) 29.92 in.Hg [100 kpa]( 24.89 in.Hg        .       DENOR        . (84 kpa) .                  .              .            HVAC    .)   (                         .


    .                                 .    .                 .                        .     . 1a      )(       .              )kpa  in.Hg(            .  ) grains/lb  lbw/lbda  kgw/kgda(         1p       .  lb/lb  grains/lb             :

        1a   .              :        / :     R  / : R   R              

         .         .                 .               .    )335 kj/kg- 144 Btu/Ib(             )2326 kj/kg 1000 Btu/Ib(          .            .                       HVAC/R                 .                      )(      .    .          ) (                          .         .   )( .           

                    .              .              .               . .                 )(        )(

1/perm    rep )(    )   ×   ( = SCFE  )(

: grains/hrs/ft2/in.Hg      perm )( .    SCFE  )(




/ :        / :              Rep   

)( 

)( 

             .       .            )    ( .                          .                 .                .             . .             .        .                    .     

              .            1b  .                                 .        .                .                 /                           .            .     .            

.              .                 .         .                 .              .                        .                 .        .                                .            . 


  

 

                         .                                             .    ) (                  .                             .                           .                         .          .                    .       .          .   .                      

       .                .                                             .    .        .           .)Absorb(         .                  .                          .                                                  .          .                .              .  .             .                                 .      .                          .                            4oC              .    )( 




 .         .                               .        .                   Rh 30%       .   .    Rh 30%                            .          .               .   .        .        ASM                     .         .                         .              .          /                         .    .                           .              .                .                 .        

)( 

.                              .                               .     .                           .     .           NFPA      .                     .    .                           .                     .      

                         .            .   


.                           )( .                       )( .       .                        ) (                              .   )  ( .          )(  .          0/18%     2/5  0/5      (        )(  . 0/0018      .         )                  .          

 

.               .            )     (                               .         .            .                      .                       

   

                      .        .                                .    .                          .                            .                          .                   .       )  (             .         .                .                          .  :               .                             .                    .       

         )( .           .    .      )( .   .                          )( .                 .    .                                   .          .                                   .     


Psychart   

Vakiloroaya@engineer.com




)( 

         :                   .               :   .                         :   .                  :  .                :   .            :                .            :   .      

)( 

                        .                                               .      .              :                      .                                .  )Psychrometric(     :                 :   . 

)( 

)(  


:  :State point                  New Point name       .  DB=100 oF       .      )  ( RH=60%    :        )( w=0.025 h=52.2  wb=87.1 v= 14.686  Dp=83.7 :General

 :    General    )( o      80 F            55oF   )A(   

)( 

           : .             : 

)( 

)(  

                      .                   .         .   )DB(            )WB(   )h(  )RH(   )W(  )( .   )DP(    )V(  Psychart            Add Point or Process    chart       :          )(                         

)( 


   A        ) B(      )spary(        B              .       .  )( :Heat               :  )(      1000 cfm    :     . 100oF    80%    40oF .     )( :Zone     )supply air(        .                                : )( 50%    75oF      :   . 0.8      50000 Btu/hr           55oF        :      )( :Cool  )( :                1000 cfm     70oF    85oF     . 

)( 

)( 

)( 

)(  


)( 

 . 55oF           . 45oF)dew point(    :        )( :Humidify             :     )(    1000 cfm              15%    75oF    :         . 80% )( :Collection                )( :          60% 85oF 300 cfm         50% 70oF 200 cfm    90% 55oF 500 cfm :          .    )( :Mixing .

              : )( 80%    1000 cfm        20%    50%  75oF        .    60%  85oF    .    CD    : )( 

)(  

 

)( 


Bill smith :

   : Vakiloroaya@engineer.com




 .      .                   .                    .                                        .        .          HVAC                   .                              .          .                 .                             .  .             .               .                   .                      .              .       



                    . HVAC        .           .           HVAC          .                                         .                                      .                        .           .   .                          :                 .                :  :    .                                                         .                          .            .                           HVAC    .                                       .               .                                   .       .       .        .              .                 


.    :            HVAC                      HVAC    .    .                                                    .                            .        ACCA        .                .  ASHRAE     ACCA                       .   

           HVAC  .                                   .                                           .           .                           .              HVAC                         .  .                                   


.                          .           .         .       .                           .  HVAC         .                              .            .     .               



             .                    .                                          .                             .       .                                   .                   .                       .                     .  .                                .       .       .                 .        .                            .                                .                                  .                      .                                    .                     .      .                          .                        


      

info@faraelectric.Com




         )(                      

           ) (  .        

          ) (  .         



                   .        .                                                      .                                            .                              .                               .                                    .                                .             .                          .                                     .                           .                    .                                      .                       .                             .                                                 .       


             .                      .          

                    .              .    )CaCO3(             )SiO4(  )BaSO4(   )CaSO4(               )Fe2O4 Fe2 C3(    .                                    .     .                              .                                      .          .                                     .       Co2                                                  .                                      .       .      

           ) (            .      

          )(           .    

 

            .                            .                                                      .

           ) (           




:        T    k0     j     .          r               a/a 0  .          .                            .        :   

          ) (                                                    . .           

           .                                                                                             .   .                                               .            

                )T(   )A(          J     )a/a 0(     ) (   .      

           ) (          .       



            .                      .                        .                      .                 .           


                                                 .        .                        .           .                         .                                           .                .                                    .                    .                     .                             .                           . .               .                                              .                         .                    .           .                        . .          

          )(            .           

                                        .           .            

                .                                         .                      .          .                                                                    .                         .                          .                    


                  .        .            

                .                    .                

                     .                  .                                   GTRI            .                             .      .                                                  .               .                          .   

    

                  .                   .                HVACR SUVA123                          .   ...           .        HVACR   .               .              

                      //          .                                 .  ...  


            ...                                                                                

          .      .         .             www.ashrae.org/clima2005

      

        palas                            .                                 .             ) (         .  ) p/cm  (             ) (       .                                  .                   .                    .                

 GTRI                    .       .                  .         .                                                            .          .                            .                            .        .       .                    ...               :        .  Gtresearchnews.gatedch.edu/newsrelease/moldradar.htm

CLIMA2005     ASHREA  REHVA

                 .                                     ASHRAE             .                   ASHRAE .                 :                         


       .      /       MRI     m/s       .                .   )(  .               .   MRI               .                       .            .             .           )(      .          )(      .                           .  .                          .                           .              .    )(    MRI                          .       .  ldh11@hslmc .cam.ac.uk 

ASHRAE       

               .                                    .              .       ASHRAE                

    T          .       welas                               . .                                                   .          . www.palas.de

:      MRI 

   )MRI(        .                        .  MRI                  .         MRI                                    .   .                                 .                .      MRI                   MRI  .                             .        .                              .            MRI                     .       MRI     :        


                                           .     .             .                         .                  .                .                      /        /        /            .           .         .                                 .                         .  .    )   (   8 m/s 4 m/s 2 m/s     

                Emhart       Olaf Diegel .                  .                         Diegel               .                     .                           oC             .                          oC      .             .                 .             .                         .    

                      .             ASHRAE                                 .           .        ASHRAE            ASHRAE                          . .                                           U         .                            .  www.ashrae.org :     CFD 

              .                    B & BAGEMA               .                 .       )STAG(                                     .                                        .     .          buauancy force                                 .     )(    . 


                      . 2000 ml/min            .                                  .                         SI     www.pall.com         . .  ARI        

        ARI               .           )UV(                     .     :                                             .      .        :                                  .           :                            .                 :                                             .                      .            680-93               850-93              .           .   www.ari.org  

   .             .                                / V  W       4mm                         .   .                .         .           .           .  www.massey.ac.nz               

 flowstar mux     pall                                          .       Flowstar XC                                 .            .                 .          .                              .                 MUX        .                     .                           .  )FDA(             CE        .                                pall  .                   flowstar mux       200 ml/min                  .  


    .                 .          CFC                        .    CFC                   CFC             .  CFC  .       

.          

               CFC12  CFC11         .     CFC          CFC            .                       CFC          .             CFC      .                   CFC               CFC12 CFC11     .                  CFC   HCFC123  .         .    HFC410A  HFC134A HCFC12           CFC                .                  .           .           .  www.ari.org   

tdzadavsky @ ari.org         

.  :         RO 

  Elite plus      .     purite                   l/h    litres/hour       .                               .                                   GRP             .   )PP(      .                     .                                .           .   oC                 .                Puritron                          .                  3000 l/h                  puritran2000              V/ HZ   l/h      .     . KW      .  www.purite.com :  CFC  

                     .                CFC           .      CFC             )ARI(              


                .                     .           


  




                                     .                              .               .                             .                             .                                                                                              .           

         .                              .                                                       .    : 

                              .                                             .                .                   

   

            .          .                                          .              .        B                           .                      .                                                     .                                


 )(          )  (          )(           )(                                           )(                                                         

         .             .                                    .                                          .                     )( )(             ) (            )(           )(                                             )(        )(                      )(                    )(        

      :            .                         .                                    :                                      .                     .                                   .                                                  




        )(        )Design Conditions(                                )(                                ) (                 ) (         (           )                           ) (   



                                     )(                )(           )(         )(                          ) (           ) (           ) (          ) (        (             ) (             )                                               (       )   

   )(         )(      ) (               )(          )(                                                           ) (                   


 . )  (                     ) (           )(       ) (                                                                          . .(       )                        ) (                            )..(           )..(                                         ) (    

 (     FearnsResemarie Buhlman 

   Anneliese                                                                                                                          

            ) (             ) . (                        )(           )(                       )(                                          




                                                   Metallurgy )Carbon And Alloy steels(    George. Linnert Welding                .                  .          Nayyar Hand Book Pipeing 

               )    (                (           )                                                )(                    

..                             (     ).( )         (          )       )  (      )  (               )..(        ). (                        

    Mohiner.L.           ( HVAC           )           HVAC ) (   )   (                                                     . .              


                                       .                                                      .                                          .                             .                                   .                  .                                              .                  .                         .                                      .  

           



























 

 .                                               .       .                                  )    (                                    .       )ME(   .                        


                                 .                         .                     .                                                                           .                              .                                .                                      .                  . 

                                 )ME(                    .      .                  .                                                   .                                            .    .                                  .              .             

:           

                              .                                  .          .                                  .                   .                                   .         

 .                          .                           .                           .                         .           .                                    .                  .                           .                                                     .                .                           .         .                                            .        .       


                

      .                .                                           .                                                         .                       .       .                                 .                                               

                                            .                .                           .                 .                        .                     

                                .        ...   

             .            .                                           .            HVAC 

             .      .        .              .               . HVAC                         .                              )CO2(          .  .                  .          


 ( )      (    )       ( )    (    )  )     (       :            )    (         )    (         )    (         )    ( :           (          )              )    ( ) (                     ) (  



                     .               HVAC  HVAC            .     :          )   (      )   (         ) (           ) (         (          )    (        ) )  (        )   ( )  (    


         G .Langkild:            

  :




 DR          .             .     .                   )(   .         /  /

           .                                        . .                 PMV        .                                .                         .           .  oC                         ) (    .)       (                     .     .      

        )(                  .                      RD   .                  

 )(   ASHARE  )(                     .                             PMV  .  ASHARE         : )+(   )+(  )(   )(  )(  )(  )+(     PMV    )(             .   ±                 .            .                                .                                  .                .                          .        .          V   ta                   Tu  


                             .    .   )(       .                                  .  )( ASHARE 55  .    DRETPMV                       ) (       .      .            .         .     .        .                    .       

) (     .         .          ) (                          .          .         .              . 0.56 clo    0.58 clo       ) ( 0.2 clo     PMV  .      .  /     /   /                     .    )(     55      )ET(              .   )( ASHARE    ) (         . )( ASHARE 55 a             PMV      .       0.5 +0.5        . 0.14    PMV            .  0.38    )r = 0.85(    .         )MTS(     PMV     PMV      .              0.25  . ASHARE             .           

                          .          .    

 .          .                                ( .                     .)                       .                  .           




              .                                     .                                     )(   ) / /     (   P<0.05         .   .         .        0.1 m/s                          .                                  

         0.5     )(                )r = 0.95(     .     /     .       )(   .      Y    PMV                    . .  PMV             

.     .        

            PMV       .  

             .             .      .                       .      .                 



 1.2 met                .                    .                .    )(         .             


   Nazari@HVAC.ir

                 .                 .                                     .            .      




          .     .        

 .             .                  .                .          .           NFPA 17  .                  .        

          BS5750      )( 

      )(



 C B A              .                             .                 .        )NaHCO3(             ) KHCO3(    .  BCE ABC                  E C B NFPA  C B (              .  )BS  )A (      .                 .             )KC2N2H3O3(     )KCl(     .     C B                .                                .    TEC .  )D (          .     )  (               .       .        .                       49oC         .          .    .                      .                      CO2    .     )40oC  48.9 oC(   N2   48.9oC  0  .                .                       


                   .                     .          

        :    .     .                  :                     K        .             .   .                :                   .     .  K                                       .                    .          :                   .                   .        

       )(

          )(

   

              .     :                   .                  .                            .      .                             .         

 )( 




.                        .                                               .                 . :                        .    

         )(

                  .              .    psi                       .        .          /        CO2     /    .       .  ppm         /              .      

            )( .                         .                                              .   .  / kg/mm         .    ) ( :          M=M1+M2+M3+M4

.       =M1            = M2 .             =M3 .  .          =M4 :          M1(kg)=0.65



V(m3)


 .    d     d  .             )(   NFPA      .              .                                .    bar       .       .       bar   .   CO2         

1 .National Fire Protection Association NFPA 17 Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems 1994. 2 .Christianson T .Mich D .“Why chemicals are used in a fire extinguisher “Scientific American June 22 2003. 3 .Charles H Fire Protection manual for hydrocarbon processing plants USA Gulf 1985. 4 .Regulations Standards  29 CFR Fixed extinguishing systems dry chemical  .1910.161 5 .Hoover Stephen R Fire Protection for Industry New York Van Nostrand 1991.

w w w

         

        :   flameskill.co.uk/pages/hazchem.htm connected.org.uk/abcfire/content/training.htm wananda.com/products/ ABC_Dry_Powder_Wheeled_Extinguisher.html lni.wa.gov/WISHA/Rules/generalsafety/HTML/ 24_g3.htm ilpi.com/safety/extinguishers.html

    /  .     V                 .          M2(kg)=2.5 M3(kg)=5.2

A2(m2)

         A2 A3(m2)

           A3

M4(kg)=0.65

AC (m3/S)

T(S)

.     T    AC                                   .          .          :          R (kg/s) = M(kg)/30

)kg/s(      R )kg(       M    .           .                         .                 .                .                         .       / kg/s                         .   : 




  

       

: 

 

: 

 

:

   

:  

     

:



: 

  :  

                               .                                         .             .                     .                     )(                  .     ) (         .                       (           )      .                     .                                               .                                                         .             



                                      .                                         .    .        :                                   .                         .                                      .       .                        .               )Conduction(                                 .           .                               .                                    .        


             

                         .                                    .                                           .    .                                    .        .                                        .                                 K     )(         .

  

              .         .                      .                                 .        

                                            .                                             .                                     .                                     .                     .              .                            

                       




        : 

     )(                         

                .                                                   .   .                                                  .  .                                          .                   .                         .                              

                                                                                                                                                                                                        

                 .         .          .                               .                                              .                      

                        !                         .            .  .                                                    .             .                .     


  

info@garmatab.com

                       .             )Thermal Comfort(                                                 .  




                 .                         )   (           )   (    .    )Edward T.Hall(    :               :                ...          .    .                           .           )(                       )( 

:     

                   .                     .                       .                              .                                    .                                    .       .                                    .             .                        .          .        /                             .                           .                        :    = IE            = ET           = GDP                                           .                                                 )( . 




             ) Radiation Heat Transfer(     .  )Convection(   )Conduction(                            .            .                               .     .                            . 

       ) (   M3 

           :

                   )ASHRAE(           ) Thermal Comfort(   ) oF   ( .    )(  .         )Mean Radiant Temperature( MRT                     MRT    .          .          .            )Ambient Temperature( Ta    .          ) Dry bulb(     )Operative Temperature( To                 .           )     (     :                        .             .     MRT                :            )Radiant Hydronic Heating Systems( )Electric Radiant Heating Panels(      )High Temperature Heaters(      )Radiant Tube Heaters(             

)( 

)( 

                             .                     ..... .            .     .....                         .... .      ...  


.                 

          :               .             :                                            .               

          :         .           .                       .         .                 : 

)Radiant Tube Heaters(

)          (                                )S traight Tube(     .                         )Infrared(                )Reflector(           .                  )U( Tube               .          .                            ( . ).        :   )(    

         

        :                           .             :  .                            .                 )( 

         :              .                    :                              .          

)(  

       :               .             :              


)( 

            .   :       

            / M3/h        Kcal/h              / KW    .       )    (                           .                         .                                          )     (                      .    (                        ) (                         )  (    .  )Convection(                     .             (             .        )           ×      

                       .                                .              

        :  .                    :                                                     .    .          : 

                        )( 




 ×××= M3 :       + =  M3 :                    :    )(    × =  M3 :)(    :    

              )    Kcal/h  (  Kcai/h          ) ( / HP  :     / KW       × / =  KW :     )    (            /++= / KW                    )( 

                                     (   .) :                                   .                           )   (              .                            .   .            .                     .           ( .)                      ( .)               :)Convection( :   

      ×        :               Kcal/Hr     : ××= Kcal/h :   )         (     :        × / =  Kcal/Hr :    )  Kcal/M3(         :       Kcal/h ÷  Kcal/M3 = M3/h :                             )  (   :  3  ×× =  M :       


.          / ××  =  KW :       :       / ×  ×  ×  = KW += KW :                     :        ×= KW :      :      

                         (              ).                 (          :  ) 2 ×× Kcal/M =  Kkcal/Hr :                                                Kcal/h                 .  )3/3 M3/h( 3 / ×  = / M /h :                       .    )(               :               /×××= M3 :       .

)( 

:  

           :         W  W ×  =  W=/ KW :                      :  :          / ×  ×  ×  =  KW                                                               .        

)( 

)( 

 




     

Hamid878@yahoo.com

:                            .                 .           .                


:                  .                           .                                        .                                              . :    .                      .                  .              .     .           )( 

  

                                                    .                          .           .                                                                   . .                .           :         .        .                  . 

)( 




.      Iso class 8 )class 100000(       

                                    )(   . :        

           .          .                                    .                    .        .                         .       .            .      )(     .                     

.      :     

)( 



              .                 /       HEPA      .      / m       ULPA   .            .    HEPA  ULPA      )class 100000(             Bag type filters    Iso class 8      / m             HEPA  ULPA     )(  .                                          .                        .       


     .                                       .         .                               .                            .              :        

                    .       .                           )(     .                                .    .                             .                         (            .  . ) :)(    .                             )(        .                       .          .             :   )( 

)( 




            Airlock .               .        .                Airlock                     Airlock   .                              .    .           Airlock    1 Turbulently Ventilated Cleanrooms 2 Unidirectional Flow Cleanrooms 3 High Efficiency Particulate Air 4 Ultra Low Penetration Air

:

                     .                             .       .        )( .                     )(                    .                  .           .                              .     Airlock    .                              ) ( .      .           .              .            .                                           .         .                              .      .            :   

       Airlock  )(             .          Airlock                   )( 




 

  )     (                               .                    )NFPA(        .               )SFPE(    .                 .       SFPE                    .                         .                  


    online         .       CD               :       :                  ...                  .    .          :                            .  .                .       : 

      .                    .        :                .           



                 .             .                    SFPE         .           .           .                                                                        .                        . .  kalmand@sfpe.org              .                                   .                                 .                             .         .                 .                                      .                     .  www.sfpe.org/sfpe/fpemagsvbmit.htm                .              .                                                        .                .                                        


     Flat Point Screwdriver      Cold Chisel  Crosspoint Screwdriver orPhillips Screwdriver        Claw hammer  Electric Testing Screwdriver   BallPane hammer     Stub Screwdriver     Hand saw   Baby Screwdrivers        Hack saw )    (  Tap  Wheel Puller )or( gear withdrawer

   Electric Grinder   Electric Drill    Bench Grinder      Jig Saw     Key for Drill Chuck    Drill Chuck  Vise    Lathe Center  Pliers  Files   Nose Pliers   Wire Cutter   Center Punch

Farshidmomeni@yahoo.com    

            .               .                 .         




)(   

 

 

  Portable Beveling Machine )or( Boring Machine )(   Micrometer        Pitch gage )or( thread gage  )(     Tube Expander )        ( (     Tube Cleaning Brush )          Electrode Holder      See Snake )or( Video inspector )      ( ) (    (     Tempil Stick )            Electrode Oven     Welding Mask 

     Tap wrench  Level )       (  Die   Sand Paper      Die Nut   Abrasive Disk      Die Stock   Drill Bit   Hose Clamp    Wire Shackle  Hinge     Wire Brush   Allen Keys )or( Hexagon wrench keys   Adjustable Wrench    Cross Rim Wrench   Pipe Wrench     Socket Wrench set     Doubleended spanner  Screw     Doubleended ring spanner )or( offset wrench    Blot and Nut     Wing Nut          Combination Spanner   Impact Wrench      Electric Soldering Gun  Pipe Cutter )or( Tube Cutter    Electrical Insulation Tape   Cutter blade  Lubricator )or( Oil Pot    Manual Bender   Plate Caster   Stem Caster  (    Manual Pressure testing pump )   Pad Lock     Pipe Vise  Calliper (    Flange Facer )or( Flange Facing Machine )       Dial Calliper   Electronic Calliper


       




       




       




       

H V A C . I R               :       www.hararat-gostar.com Email: info@hararat-gostar.com




..................................................................................................................................................................................................................  ...............................................................................................   Email: ...............................................................................







 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

 









 



 





 

  

  

 





  





 

   

 

 

   

 



 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

  

 

 



 





  



  



  

 

 




  

 

   :  .     :    :         .      : :       : 

     :      :   :                .   :   :       :    

    :   :     :               .      :   :       : .    

    

   

  

    

    :  .          : .      :                  .     :  :        : .    

         :    :     :                  )(      : :       : .    

     :         :         :  .         :      :         /

   :         .       :    :     .    .      :  :      : .    

   

  

  :  .    :          :    :  :       :        

   :  .        :     :  .      :  :       : .    










NO-14  

 CD :  ARI    /           ...

NO-14  

 CD :  ARI    /           ...

Advertisement