Page 1

PROJEKTY USTAW KLUB PARLAMENTARNY

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Warszawa, 2010 (stan na 24.01.2011)


Autostrada w remoncie – przejazd bezpłatny 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Druk Sejmowy nr 2472 Data wniesienia: 10.09.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Uniemożliwienie pobierania opłat za przejazd odcinkami autostrad, które są w remoncie lub przebudowie,

Zakaz poboru opłat obowiązywałby w sytuacji gdy prace budowlane na autostradzie będą blokowały co najmniej jeden pas ruchu w danym kierunku,

Zwolnienie z opłat obowiązywałoby na odcinku między punktami poboru opłat,

Przerwa między kolejnym remontem lub przebudową autostrady na odcinku między punktami poboru opłat nie może być krótsza niż 6 miesięcy,

Wprowadzenie zapisu zobowiązującego spółki zarządzające autostradami do odpowiedniego informowania o prowadzonych remontach i utrudnieniach w ruchu, tak by ich użytkownicy mieli możliwość wyboru alternatywnej drogi podróży.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

2


Likwidacja gabinetów politycznych 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 1884 Data wniesienia: 24.03.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Likwidacja gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym, przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miasta), starostach i marszałkach województwa, oraz centralnym poprzez odpowiednie zmiany w ustawach o pracownikach samorządowych, o Radzie Ministrów oraz o pracownikach urzędów państwowych,

Po wprowadzeniu proponowanych zmian, obecnie istniejące polityczne stracą podstawę prawną do dalszego funkcjonowania.

gabinety

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

3


Większa kontrola obywatelska nad samorządowcami 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw Data wniesienia: 10.02.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rada Gminy mogłaby zawiesić wójta w pełnieniu obowiązków, jeżeli uprawomocniłoby się postanowienie o postawieniu zarzutów wójtowi, wydane przez Prokuraturę w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego za przestępstwo popełnione umyślnie, w sprawie czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności,  Zakaz zgłaszania kandydatur na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, starostę i marszałka województwa przez osoby, które pełniły już ten urząd przez 2 kadencje. Obecny stan legislacyjny: projekt złożony ponownie 21.09.10 w ramach ofensywy/ bez numeru druku.

4


Otwarcie zawodu architektów i urbanistów 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy – Prawo budowlane. Druk Sejmowy nr 3394 Data wniesienia: 10.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Skreślenie zapisu o obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego,  Kadencyjność funkcji, w organach izb krajowych i okręgowych samorządów zawodowych,  Prawne uregulowanie kwalifikacji osób przeprowadzających egzaminy na uprawnienia budowlane,  Większa dostępność do wykonywania zawodu. Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji sejmowej

5


Podatek bankowy - Alternatywą dla podwyżki VAT 5. Poselskie projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Data wniesienia: 07.09.2010 r. Główne cele proponowanych zmian:  Podatek od instytucji finansowych stanowiłby proponowanej przez rząd podwyżki podatku VAT.

alternatywę

wobec

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

6


Więcej praw dla organizacji społecznych 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i zmianie niektórych ustaw Druk Sejmowy nr 2604 Data wniesienia: 1.07.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Poszerzenie katalogu organizacji społecznych, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli i wstępować za ich zgodą do już toczących się postępowań. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowano do podkomisji stałej.

7


Otwarcie zawodów prawniczych 7. Projekt ustawy prawniczych

o

licencjach

prawniczych

i

świadczeniu

usług

Druk Sejmowy nr 680 Data wniesienia: 31.01.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług prawniczych.  Wprowadzenie kilkustopniowych licencji prawniczych. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

8


Konfiskata majątku przestępców 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny skarbowy, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo prasowe. Druk Sejmowy nr 640 Data wniesienia: 22.02.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Pozbawienie sprawców pewnej kategorii przestępstw środków finansowych, stanowiących bazę ekonomiczną dla ich dalszej aktywności kryminalnej (przepadek mienia).

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej.

9


Przyśpieszenie procedury cywilnej 9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Druk Sejmowy nr 112 Data wniesienia: 7.12.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Uproszczenie i usprawnienie przebiegu procesu cywilnego, a w efekcie zwiększenie jego efektywności i skrócenie czasu rozpoznawania spraw cywilnych.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

10


Ochrona ofiar i napiętnowanie sprawców przestępstw 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Data wniesienia: 15.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadzenie nowego środka karnego – opublikowanie wizerunku sprawcy.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie druku sejmowego.

11


Ochrona najbiedniejszych przed komornikiem 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Druk Sejmowy nr 2745 Data wniesienia: 16.12.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Podniesienie kwoty wolnej od egzekucji z emerytury i renty.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej/ było ponaglenie w tej sprawie- brak odpowiedzi.

12


Modernizacja systemu ubezpieczeń społecznych 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 2469 Data wniesienia: 14.09.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Usprawnienie procedur oraz usunięcie przepisów ustawy, które powodują niepotrzebne koszty.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji.

13


Pomoc dla przedsiębiorców w kryzysie 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Druk Sejmowy nr 2371 Data wniesienia: 15.07.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Ułatwienie płatnikom składek skorzystanie z rozłożenia należności na raty.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej.

14


Pomoc dla wdów po górnikach 14. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Druk Sejmowy nr 2024 Data wniesienia: 31.03.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do renty rodzinnej o wdowy po górnikach, które nie zostały objęte dotychczasowymi przepisami. Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy.

15


Pomoc dla najbiedniejszych 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Druk Sejmowy nr 1741 Data wniesienia: 08.01.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Poszerzenie katalogu świadczeń nie wliczanych do dochodu o dodatek pielęgnacyjny. Zmiana wyeliminuje sytuację, w której pobierane świadczenia zwiększają formalnie dochód świadczeniobiorców przez co uniemożliwia im się pobieranie dodatku pielęgnacyjnego.

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia/złożony ponownie 28.09.10 oczekuje na I czytanie w komisji.

16


Racjonalizacja świadczeń socjalnych 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych Druk Sejmowy nr 1679 Data wniesienia: 18.12.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

17


Wsparcie dla najbiedniejszych 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Druk Sejmowy nr 1597 Data wniesienia: 02.12.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Podniesienie podstawy świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 720 zł.

Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy.

18


Ulga prorodzinna dla rolników 18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej Druk Sejmowy nr 1409 Data wniesienia: 03.10.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Wprowadzenie ulgi prorodzinnej, z której mogliby skorzystać rolnicy nie będący jednocześnie w danym roku podatkowym podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych,  Pozostawienie w portfelach rodzin wiejskich większych środków finansowych,  Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przez podatników podatku rolnego. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

19


Reformujemy ZUS 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Druk Sejmowy nr 785 Data wniesienia: 28.05.2008 Główne cele proponowanych zmian:  Uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych,  Usprawnienie procedur,  Doprecyzowanie przepisów ustawy oraz usunięcie tych, które powodują zbędne koszty,  Ułatwienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia/ złożony ponownie 28.09.10, czeka na I czytanie w komisji.

20


Wyższe emerytury 20. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 755 Data wniesienia: 20.05.2008 Główne cele proponowanych zmian:  Kluczowa dla wysokości przyszłych emerytur jest konkurencja na rynku OFE, która prowadzić powinna do konkurencji wynikami inwestycyjnymi oraz poziomem opłat,  Ograniczenie poziomu opłat pobieranych przez OFE,  Obniżenie wysokości kwot opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi na OFE. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

21


Poprawa przejrzystości polskiego życia publicznego 21. Projekt ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych Druk sejmowy: 1145 Data wniesienia: 07.03.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym,  Wprowadzenie jasnych zasad składania przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczeń majątkowych,  Skuteczne metody kontroli stanu majątkowego funkcjonariuszy publicznych. Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

22


Uproszczenie procedur budowlanych 22. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Druk Sejmowy nr 2642 Data wniesienia: 10.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian:  Rozszerzenie katalogu realizacji obiektów budowlanych i robót budowlanych, w których nie będzie wymagana decyzja o warunkach zabudowy, 

Wprowadzenie zasady dzięki, której odwołania/zażalenia od decyzji/postanowień w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, byłyby rozpatrzone przez właściwy organ (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), w terminie do 30 dni; nie wywiązanie się z 30 – dniowego terminu, spowoduje nałożenie na organ odwoławczy kary, w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki, która stanowiłaby dochód budżetu państwa.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

23


Więcej ośrodków egzaminowania kierowców 23. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Druk Sejmowy nr 2640 Data wniesienia: 06.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zwiększenie liczby ośrodków, w których będą mogły odbywać się egzaminy na prawo jazdy. Jest to ułatwienie zarówno dla osób zdających, których jest coraz więcej, jak i dla egzaminatorów.

Obecny stan legislacyjny: projekt przygotowany do ponownego złożenia/ złożony ponownie 28.09.10, czeka na I czytanie w komisji

24


Uporządkowanie sytuacji własnościowej w spółdzielniach mieszkaniowych 24. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Druk Sejmowy nr 2510 Data wniesienia: 16.10.09 Główne cele proponowanych zmian: 

Sprawiedliwe uporządkowanie własności w spółdzielniach mieszkaniowych, wzmocnienie demokratyczne zasady zarządzania spółdzielniami przez ustabilizowanie pozycji jej członków,

Stworzenie warunków rzetelnej kontroli działalności spółdzielni oraz jej organów.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

25


Czysta energia – stworzenie procedur dla pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 25. Projekt ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu Druk Sejmowy nr 2307 Data wniesienia: 26.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Stworzenie podstaw prawnych ułatwiających pozyskiwanie czystej energii z zasobów odnawialnych (OZE), w szczególności energii geotermalnej,

Wprowadzenie uproszczonych procedur uzyskiwania pozwoleń na zagospodarowanie tej energii oraz przekazanie gminom ok. 7 tys. istniejących odwiertów geotermalnych aby stanowiły one własność komunalną bez możliwości zbycia.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej

26


Diety dla sołtysów i członków rad osiedli 26. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym Druk Sejmowy nr 2074 data wniesienia: 24.04.2009r. Główne cele proponowanych zmian: 

Modyfikacja zasad dotyczących diety przysługującej przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do komisji stałej/wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy.

27


Utworzenie ksiąg wieczystych dla wspólnot gruntowych 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Druk Sejmowy nr 1469 data wniesienia: 29.10.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Usunięcie sprzeczności pomiędzy brzmieniem obecnego art. 11 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych a Konstytucją RP; 

Utworzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej

28


Bezpieczeństwo energetyczne 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy energetyczne oraz o zmianie innych ustaw

o

zmianie

ustawy

Prawo

Druk Sejmowy nr 1354 data wniesienia: 18.09.2008r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zniesienie nadmiernego rozproszenia przepisów z zakresu realizacji kluczowych dla państwa inwestycji oraz usunięcie istotnych utrudnień wynikających z obecnych aktów prawnych,

Zmiana prawa w zakresie dotyczącym przygotowania, lokalizacji i realizacji inwestycji w sektorach gazu ziemnego, naftowym i elektroenergetycznym,

Wprowadzenie nowych zasad lokalizacji energetycznych inwestycji liniowych. Zgodnie z projektem, lokalizacja energetycznych inwestycji liniowych podejmowana byłaby na mocy decyzji o ustaleniu lokalizacji energetycznej inwestycji liniowej, a nie jak to jest obecnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w razie ich braku na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Rozwiązania dotyczące nabywania czasowych tytułów prawnych do nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w drodze bez przetargowej.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

29


Podróż pociągiem może być bezpieczna – stwórzmy Straż Kolejową 29. Projekt ustawy o Straży Kolejowej Druk Sejmowy nr 510 Data wniesienia: 21.11.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Stworzenie nowej służby ochrony porządku publicznego, której zadaniem będzie czuwanie nad bezpieczeństwem osób przebywających w pociągach, na dworcach i na terenie kolejowym. Straż Kolejowa będzie uzbrojoną formacją, podległą ministrowi właściwemu do spraw transportu,

Organizacja SK zostanie stworzona w sposób zbliżony do organizacji Policji. Funkcjonariusze Służby będą mieli, m.in., prawo do zatrzymywania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego albo innych.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do komisji stałej.

30


Uwolnijmy członków spółdzielni od nadmiernych zadłużeń kredytowych 30. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Druk Sejmowy nr 462 Data wniesienia: 6.12.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Wyeliminowanie negatywnych finansowych skutków przemian ustrojowych (hiperinflacji) Państwa, którymi została obarczona wybrana grupa obywateli oraz doprowadzenie do stanu prawnego, który wynika z zasad określonych Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej,

Przyniesie dawno oczekiwane przez około 120 tys. rodzin członków spółdzielni mieszkaniowych rozwiązanie prawne, które uwolni ich od ciążących, nadmiernych zadłużeń kredytowych powstałych wyniku niezależnych od nich negatywnych skutków w/w przemian.

Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy.

31


Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 31. Poselski projekt ustawy zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw Data wniesienia: 06.08.10 Główne cele proponowanych zmian: 

Zdynamizowanie zmian w zakresie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, poprzez wprowadzenie racjonalnej i odpłatnej, powszechnej formuły uwłaszczenia wieczystych użytkowników, zgodnej z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, w tym z uwzględnieniem skutków i zaleceń wynikających z ostatniego wyroku TK w tym przedmiocie - z dnia 26 stycznia 2010 r. (K 9/08),

Wyeliminowanie na przyszłość - po wejściu w życie tej ustawy - możliwości ustanawiania prawa wieczystego użytkowania oraz przygotowanie gruntu dla systemowej zmiany Kodeksu cywilnego (prawa rzeczowego) celem umożliwienia wprowadzenia postulowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości nowej instytucji prawa rzeczowego uniwersalnej i nowoczesnej – w postaci prawa zabudowy.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

32


Uczestnicy funduszy inwestycyjnych będą informowani o swoich aktywach 32. Poselski projekt inwestycyjnych

ustawy

o

zmianie

ustawy

o

funduszach

Druk Sejmowy nr 2997 Data wniesienia: 04.03.10 Główne cele proponowanych zmian: 

Znowelizowanie przepisów inwestycyjnego,

Przekazywanie uczestnikowi funduszu przez ten fundusz informacji i dokumentów dotyczących m. in. jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.

odnoszących

się

do

obowiązków

funduszu

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej.

33


Pomóżmy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku opcji walutowych 33. Projekt ustawy o uregulowaniu niektórych stosunków prawnych dotyczących opcji walutowych i zmianie innych ustaw Druk Sejmowy nr 1928 Data wniesienia: 2.03.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadza mechanizm ułatwiający możliwość weryfikacji postanowień umów na opcje walutowe,

Stanowi, iż w przypadku wszczęcia przez przedsiębiorcę postępowania sądowego w związku z zobowiązaniami dotyczącymi opcji walutowych, postępowanie egzekucyjne przeciwko temu przedsiębiorcy nie może być wszczęte, a prowadzone na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego ulega zawieszeniu przez sąd z urzędu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej.

34


Możliwość utworzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 34. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Druk Sejmowy nr 2215 Data wniesienia: 03.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Publiczne uczelnie zawodowe, w których kształci się łącznie więcej niż połowa ogólnej liczby studentów studiujących w publicznych uczelniach zawodowych, będą mogły utworzyć Konferencję Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji/ skierowany do podkomisji stałej.

35


Osoby represjonowane w PRL mają prawo do zadośćuczynienia 35. Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Druk Sejmowy nr 1677 Data wniesienia: 14.11.2008 Główne cele proponowanych zmian: 

Zniesienie dotychczasowych ograniczeń w zakresie wysokości odszkodowania, terminów składania wniosków przez osoby represjonowane,

Rozszerzenie podmiotowe ustawy o osoby, które pozbawiono życia, okaleczono, zraniono lub represjonowano w wyniku szeroko zakrojonej akcji zastraszania Narodu Polskiego w związku z jego dążeniem do uzyskania pełnej suwerenności Państwa Polskiego oraz swobód demokratycznych i nie zostało prawomocnie wobec nich zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie,

Do sądu będą mogły występować osoby, które zostały najciężej poszkodowane w wyniku represji, a nie było w stosunku do nich prowadzone w okresie PRL-u postępowanie karne, bądź sprawa o wykroczenie.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

36


Nie dla symboli totalitaryzmu w życiu publicznym 36. Poselski projekt ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej Druk Sejmowy nr 1212 Data wniesienia: 17.12.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

„Oczyszczenie” życia publicznego z symboli komunizmu przez: zmiany nazw obiektów i urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, usunięcie z widoku publicznego materialnych symboli komunizmu oraz odebranie orderów, odznaczeń, oznak, tytułów honorowych i innych wyróżnień imiennych przyznanych za zasługi na rzecz komunizmu przez komunistyczne władze państwowe w latach 1944-1989.

Obecny stan legislacyjny: wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy.

37


Kombatanci walki o niepodległość zasługują na pomoc państwa 37. Poselski projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 – 1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych Druk Sejmowy nr 818 Data wniesienia: 07.02.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Poszerzenie kręgu beneficjentów o osoby walczące o niepodległość i suwerenność Polski oraz represjonowane z powodów politycznych w latach 1939 – 1989,

„Oczyszczenie” prawa kombatanckiego z przepisów pozwalających zachować honorowe przywileje kombatanckie osobom zaangażowanym w tłumienie niepodległościowych aspiracji Narodu Polskiego,

Uniemożliwia osobom służącym wyłącznie w Armii Czerwonej lub polskiej organizacji podziemnej, uzyskanie statusu kombatanta,

Poszerzenie grupy kombatantów o osoby, które z bronią w ręku walczyły z komunistami w Poznaniu w 1956 r. i w związku z tym zostały zatrzymane (aresztowane) przez organy bezpieczeństwa,

Proponuje, aby za osoby represjonowane byłyby uznane: a) osoby przebywające w więzieniach i innych miejscach odosobnienia w latach 1957 – 1989 r. (przy czym za represję w rozumieniu ustawy nie byłoby uznane zatrzymanie na czas do 48 godzin), b) osoby internowane w stanie wojennym oraz osoby, które na skutek udziału w wystąpieniach wolnościowych lat 1957 – 1989 poniosły śmierć lub doznały rozstroju zdrowia na czas powyżej 7 dni,

Wprowadzenie nowej kategorii beneficjentów, którą byliby działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej za takich uznani byliby członkowie nielegalnych organizacji z lat 1956 – 1989,

Umożliwi działaczom opozycji i ofiarom represji w postaci zwolnienia z pracy z przyczyn politycznych, których dochody są poniżej 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), uzyskanie specjalnego świadczenia pieniężnego,

Podwyższenie kombatantom zniżki na przejazdy publicznym transportem zbiorowym kolejowym i autobusowym z 37 % do 49 %.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowano do podkomisji nadzwyczajnej

38


Zadośćuczynienie rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 38. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zadość uczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 Data wniesienia: 04.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Objęcie regulacją przedmiotowej ustawy czyny obywateli podejmowane w trakcie zbiorowych, jak i indywidualnych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 w obronie wolności, godności człowieka oraz praw obywatela przed komunistycznym ustrojem totalitarnym - różnica pomiędzy obecnie obowiązującym brzmieniem ustawy sprowadza się do włączenia do ustawy również przypadków indywidualnych wystąpień wolnościowych, dzięki czemu rodziny takich osób jak Ryszard Siwiec, Stanisław Pyjas czy ksiądz Jerzy Popiełuszko będą mogły liczyć na odszkodowania do których uprawnia zmieniana ustawa.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

39


Odpolitycznienie mediów publicznych 39. Poselski projekt ustawy o mediach publicznych Data wniesienia: 02.07.10 Główne cele proponowanych zmian: 

Zapobieganie podporządkowaniu mediów publicznych partiom politycznym.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

40


Ułatwienia dla rolników z małych gospodarstw 40. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Druk Sejmowy nr 2742 Data wniesienia: 18.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Posiadacz gruntów rolnych o powierzchni do 25 ha będzie mógł używać materiału ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem, będącej odmianą roślin jako materiału siewnego bez konieczności uiszczania opłaty na rzecz hodowcy.

Obecny stan legislacyjny: odrzucony/ przygotowany ponownie do złożenia/ złożony ponownie 28.09.10, czeka na I czytanie w komisji

41


Większa dostępność do ubezpieczeń rolniczych z dopłatami budżetu państwa 41. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Druk Sejmowy nr 2370 data wniesienia: 15.04.2009r. Główne cele proponowanych zmian: 

Usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych.

Obecny stan legislacyjny: odrzucony/ przygotowany ponownie do złożenia/ złożony ponownie 28.09.10, czeka na nadanie numeru druku sejmowego

42


Zmiany w ustroju rolnym 42. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Druk Sejmowy nr 687 Data wniesienia: 30.11.2007 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Ograniczenie uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu oraz uprawnienia do nabycia nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tylko w odniesieniu do nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha,

Określenie modelu gospodarstwa rodzinnego poprzez określenie maksymalnej powierzchni wynoszącej nie więcej niż 100 ha.

jego

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

43


Usunięcie nieprawidłowości w systemie składowania odpadów z przeróbki metali 43. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych Data wniesienia: 28.08.2009r. Główne cele proponowanych zmian: 

Eliminacja nieprawidłowości w zakresie poboru opłaty za składowanie odpadów przeróbczych z fizycznej i chemicznej przeróbki metali przywracając dla gmin, powiatów, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dochody do dnia 1 maja 2012 r.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie druku sejmowego.

44


Większy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 44. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Data wniesienia: 18.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Zmniejszenie kosztów związanych z produkcją zwierzęcą - dzięki wprowadzeniu proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań nastąpi wzrost limitu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą, co skutkować będzie podwyższeniem wypłacanej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji, co wpłynie na wzrost opłacalności produkcji zwierzęcej.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

45


Spółdzielnie rolnicze pod kontrolą producentów 45. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach rolników Data wniesienia: 27.01.2010 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur i budowy nowych – szczególnie wśród rolników – już działającej lub zamierzającej działać w formie spółdzielczej organizacji producencko - handlowych. Chodzi tu zwłaszcza o umożliwienie takiej praktyki działania już istniejących i nowo tworzonych spółdzielni, aby znalazły się one pod rzeczywistą kontrolą producentów rolnych. Jeszcze ważniejsze jest, aby działały w interesie rolników ułatwiając im zbyt i przetwórstwo produktów rolnych.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego.

46


Uproszczone procedury budowlane 46. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Druk Sejmowy nr 3367 Data wniesienia: 20.07.2010 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Stosowanie uproszczonej procedury zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji/ skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

47


Awanse wojskowe dla duchownych wcielonych do wojska w latach 1959-1980 47. Poselski projekt ustawy Rzeczypospolitej Polskiej

o

powszechnym

obowiązku

obrony

Druk Sejmowy nr 2925 Data wniesienia: 10.12.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Wprowadzenie możliwości mianowania duchownych, którzy w czasie studiów w wyższych seminariach duchownych w latach 1959-1980 odbyli zasadniczą służę wojskową, na wyższe stopnie wojskowe.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji.

48


Skuteczniejszy wymiar sprawiedliwości 48. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego Druk Sejmowy nr 2425 Data wniesienia: 17.07.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Daje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzenie osobom, które przestępstwo to ujawniły lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.

Obecny stan legislacyjny: projekt skierowany do podkomisji stałej.

49


Za drobne przestępstwa na weekend do więzienia 49. Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawiania wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym Druk Sejmowy nr 638 Data wniesienia: 03.03.2008 r. Główne cele proponowanych zmian:  Jest próbą zmiany tradycyjnych systemów odbywania kary pozbawienia wolności polegających na trwałej, nieprzerwanej izolacji skazanego w warunkach zakładu karnego, 

Zakłada odbywanie przez skazanego krótkotrwałej izolacji na przemian z jego pobytem na wolności,

Zmniejszenie negatywnych skutków wiążących się nierozerwalnie stosowaniem nieprzerwanej izolacji więziennej, takich jak: – utrata zatrudnienia, – utrata mieszkania, – dezintegracja rodziny, – dezintegracja społeczna,

Pozwala na stosowanie wyważonej represji karnej wobec sprawców tzw. drobnych przestępstw, którzy dotąd w powszechnym przekonaniu społecznym pozostawali bezkarni.

ze

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia/ Złożony ponownie 28.09.10, czeka na numer druku sejmowego

50


Rekompensata za nieruchomości nacjonalizowane w latach 1944 - 1962 50. Projekt ustawy o rekompensacie za zwrot niektórych nieruchomości Druk sejmowy 3686 Data wniesienia: 08.06.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Określa zasady realizacji rekompensaty za zwrot nieruchomości przez posiadaczy samoistnych, na rzecz właścicieli, które zostały objęte w posiadanie na podstawie aktów nacjonalizacyjnych w latach 1944-1962,

Powołuje państwowy fundusz celowy zwany Funduszem Rekompensacyjnym, z którego będą wypłacane rekompensaty finansowe.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego/ otrzymał numer druku sejmowego, skierowany do podkomisji stałej.

51


Mieszkania zakładowe nie mogą być częścią masy upadłościowej przedsiębiorstw 51. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Druk sejmowy 3685 Data wniesienia: 16.06.2010 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zakłada wyłączenie z masy upadłości mienia w postaci zakładowych lokali mieszkalnych, obejmującego wszelkie zasoby lokalowe upadłego, zamieszkiwane bądź zajmowane na zasadach najmu tytularnego przez pracowników upadłego i ich rodziny.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego/ otrzymał numer druku sejmowego, czeka na I czytanie w komisji.

52


Strażakom należy się wynagrodzenie za nadgodziny 52. Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej straży pożarnej Druk sejmowy 3549 Data wniesienia: 12.08.2010 Główne cele proponowanych zmian: 

Zakłada uregulowanie kwestii nadgodzin strażaków.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na nadanie numeru druku sejmowego/ otrzymał numer druku sejmowego, czeka na I czytanie w komisji. .

53


Świadczenia NFZ należą się również mieszkańcom domów pomocy społecznej 53. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy społecznej Druk Sejmowy nr 2488 Data wniesienia: 23.09.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Umożliwienie mieszkańcom domów pomocy społecznej pełnej dostępności do świadczeń zdrowotnych należnych im z tytułu ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz finansowanie ich ze środków Funduszu, a także umieszczenie w ustawie dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz 593, z późn. zm.) świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w katalogu usług niezbędnych mieszkańcom domów pomocy.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie w komisji

54


Nowoczesna i przemyślana polityka społeczna 54. Ustawa o zasadach planowania i realizacji polityki społecznej Druk Sejmowy nr 665 Data wniesienia: 16.01.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zapewnienie koordynacji programowania i realizacji polityki społecznej jako polityki publicznej obejmującej wszystkie sfery społecznej aktywności państwa,

Włączenie działania wszystkich służb społecznych –na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób znajdujących się poza rynkiem pracy,

Zwiększenie roli i możliwości partnerów społecznych i gospodarczych w realizacji działań na rzecz polityki społecznej państwa,

Wzmocnienie działania na rzecz edukacji młodzieży i dorosłych poprawiające ich sytuację na rynku pracy,

Zintegrowanie działania służb pomocy społecznej z działaniami publicznych służb zatrudnienia, innych służb i partnerów społecznych oraz organizacji.

Obecny stan legislacyjny: skierowano do podkomisji nadzwyczajnej.

55


Polski Trybunał Konstytucyjny powinien oceniać prawo unijne zanim zostanie ono wprowadzone w Polsce 55. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Druk Sejmowy nr 3399 Data wniesienia: 06.11.2009 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Zmierza do poddania kognicji Trybunału Konstytucyjnego przepisów prawa stanowionego przez organizacje międzynarodowe, którym Rzeczpospolita Polska przekazała niektóre kompetencje organów państwowych

Na podstawie projektowanej regulacji nie można wykluczyć wyroków TK (w praktyce raczej sporadycznych), na mocy których pewne regulacje unijnego prawa pochodnego nie będą mieć skutku, o którym mowa w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP, z powodu niezgodności z polską Konstytucją.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie/ skierowany do podkomisji nadzwyczajnej.

56


Polski Trybunał Konstytucyjny powinien oceniać prawo unijne zanim zostanie ono wprowadzone w Polsce 56. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Druk Sejmowy nr 3395 Data wniesienia: 06.11.2009 Główne cele proponowanych zmian: 

Jest konsekwencją zmian wprowadzonych w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, opisanym powyżej.

Obecny stan legislacyjny: projekt oczekuje na I czytanie/ skierowany do podkomisji nadzwyczajnej. .

57


Prace Komisji Śledczej powinny być jawne 57. Projekt ustawy o zmianie ustawy – o sejmowej komisji śledczej Druk Sejmowy nr 683 Data wniesienia: 30.04.2008 r. Główne cele proponowanych zmian: 

Poszerzenie zakresu jawności prac komisji, utrzymując jednak ochronę informacji stanowiących tajemnicę państwową, jak również tajemnicę notarialną, adwokacką, radcy prawnego, lekarską lub dziennikarską,

Poprzez poszerzenie zasady jawności w szerszym zakresie niż to ma miejsce obecnie, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania organów państwa, w stosunku do których Sejm RP posiada kompetencje kontrolne.

Obecny stan legislacyjny: projekt odrzucony. Przygotowany do ponownego złożenia/ złożony 28.09.10, czeka na I czytanie

58


Izby rolnicze 58. Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych Data wniesienia: 07.10.2010 r. Cel: - rozszerzenie reprezentacji rolników w organizacjach samorządu rolniczego Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku

59


PAN 59. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw Data wniesienia: 29.11.2010 r. Cel: - kwestia finansowania badań naukowych, opiniowania projektów badawczych, umożliwienie podejmowania dodatkowych zajęć przez kadrę naukową. Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku

60


OFE 60. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych spółdzielniach uczniowskich Data wniesienia: 05.01.2011 r. Cel: - wprowadzenie możliwości wyboru miejsca gromadzenia składek w OFE lub ZUS Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku

61


Promocja żywności 61. Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych Data wniesienia: 07.01.2011 r. Cel: - zwiększenie konkurencyjności polskich produktów rolnych i spożywczych Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku

62


VAT na ubranka 62. Projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego Data wniesienia: 11.01.2011 r. Cel: - wprowadzenie możliwości uzyskania zwrotu części VAT-u od zakupu odzieży dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku

63


Status Posła

63. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Data wniesienia: 13.01.2011 r.

Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku Cel: - likwidacja nieprawidłowości powstałej w wyniku nowelizacji ustawy o prokuraturze poprzez przywrócenie możliwości korzystania z interpelacji i interwencji kierowanych do prokuratury i Prokuratora Generalnego.

64


Biała broń

64. Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz Kodeksu karnego Data wniesienia: 21.01.2011 r. Cel: - zakaz posiadania noży dłuższych niż 8 cm w celach niezgodnych z prawem Obecny stan legislacyjny: bez numeru druku

65

64 Projekty ustaw  

64 Projekty ustaw