Page 1

USTAWA z dnia .............. r. Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym (projekt)

Spis treści: Rozdział I. Przepisy ogólne................................................................................................................................... 1 Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących ........................................................................................... 2 Rozdział III. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ........................................................................ 13 Uzasadnienie ........................................................................................................................................................ 28 Zagadnienia wstępne ........................................................................................................................................ 28 Rozdział I. Przepisy ogólne .............................................................................................................................. 28 Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących ......................................................................................... 29 Rozdział III. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe ........................................................................ 33 Ocena skutków wejścia w życie przepisów ustawy ........................................................................................... 43

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. 1.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. tracą moc: 1) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), 2) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), 3) ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930, ze zm.).

2.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchyla się przepisy ustaw szczegółowych przyznające ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz znosi się przyznane na podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia w tych podatkach, z zastrzeżeniem art. 62 i art. 25.

3.

Tracą moc akty wykonawcze wydane na podstawie ustaw określonych w art. 1 ust. 1, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Art. 2. 1.

Ustawa z dnia .........r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr...., poz. ........) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

2.

Ilekroć w ustawie mowa jest o podatku dochodowym, rozumie się przez to podatek wprowadzony ustawą określoną w ust. 1.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

1


3.

Ustawa wymieniona w ust. 1 ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyjątkami określonymi w niniejszej ustawie.

ROZDZIAŁ II. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH Art. 3 W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w art. 104 w ust. 2 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „ b) podatku dochodowego,”.

Art. 4 W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569 ze zm.) w art. 123 w ust. 8 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Art. 222 ustawy z dnia ...............o podatku dochodowym (Dz. U. Nr.......,

poz...........) stosuje się

odpowiednio.”. Art. 5 W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. r. Nr 183, poz.1353 ze zm.) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie przepisów ustawy z dnia ........….. o podatku dochodowym.”; 2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się do składek, o których mowa w art. 162 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia .............. o podatku dochodowym; przepisy art. 152 ust. 19 i 20 ustawy z dnia o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.”. Art. 6 W ustawie dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: 1)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu ze zwolnienia uzyskiwanych dochodów z tytułu emerytury lub renty od podatku dochodowego, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 101 ustawy z dnia … o podatku dochodowym (Dz. U. Nr…, poz. ........), wraz ze wskazaniem organu rentowego lub emerytalnego, będącego płatnikiem emerytury lub renty.”; 2)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

2


„6. Organ rentowy lub emerytalny, będący płatnikiem emerytury lub renty osoby, o której mowa w ust. 3, jest zobowiązany do przekazania, na żądanie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kopii dokumentów, określonych w art. 69 ust. 1 pkt 101 ustawy z dnia … o podatku dochodowym, złożonych przez tę osobę.”. Art. 7 W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 362 ze zm.) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: 1) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi;”, 2) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „5) którzy wybrali formę opodatkowania składając wniosek lub oświadczenie, o których mowa w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia .........… o podatku dochodowym (Dz. U. Nr..., poz. .....) – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;”. Art. 8 W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5. Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu innego niż wymieniony w ust. 1-4, zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 170 ustawy z dnia .........…o podatku dochodowym (Dz. U. Nr..., poz. …), z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1 i 2, lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia …...o podatku dochodowym.”. Art. 9 W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 , poz. 526 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2: a)

pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi – rozumie się przez to 100% wpływów z podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, pobieranego na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. … ustawy z dnia… o podatku dochodowym (Dz. U…Nr ....., poz..), oraz podatku pobieranego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 19%; przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty; 6) ogólnej kwocie wpływów z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi - rozumie się przez to 100 % wpływów z podatku dochodowego od podatników

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

3


podatku dochodowego nie będących osobami fizycznymi, przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o dokonane zwroty;”, b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) podatniku podatku dochodowego nie będącym osobą fizyczną, posiadającym siedzibę na obszarze odpowiednio: gminy, powiatu i województwa - rozumie się przez to również podatnika podatku dochodowego nie będącego osobą fizyczną, mającego siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, o którym mowa w ustawie z dnia … o podatku dochodowym (Dz. U. Nr...poz…),”, 2) w art. 2 po pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) podatniku podatku dochodowego będącym osobą fizyczną – rozumie się przez to podatnika podatku dochodowego będącego osobą fizyczną, z wyłączeniem podatników, którzy wybrali formę opodatkowania, o której mowa w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia .........… o podatku dochodowym (Dz. U. Nr, poz.) i podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów osób duchownych.”, 3) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego z wyłączeniem wpływów z opodatkowania w formie wybranej przez podatnika, o której mowa w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia .........… o podatku dochodowym (Dz. U. Nr, poz.), w formie karty podatkowej i ryczałtu od przychodów osób duchownych.”, 4) w art. 4: a)

ust. 1 pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) dochodowego w formie karty podatkowej,”,

b) ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników tego podatku będących osobami fizycznymi zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89. 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników tego podatku nie będących osobami fizycznymi, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 6,71 %.”. 5) w art. 5 ust. 2-3 otrzymuje brzmienie: „2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników tego podatku będących osobami fizycznymi zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników tego podatku nie będących osobami fizycznymi, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 1,40 %.”, 6) w art. 6 ust. 2 i 3: „2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %. 3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego nie będących osobami fizycznymi, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 14,75 %.”, 7) w art. 9 ust 1- 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

4


„1. Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od podatników tego podatku będącymi osobami fizycznymi zamieszkałymi na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. 2.

Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego podatników będących osobami fizycznymi zamieszkałymi na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

3.

Kwotę udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,0160 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego podatników będących osobami fizycznymi zamieszkałymi na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

4.

Wskaźniki, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych deklaracjach rocznych podatku dochodowego oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym przez płatników, według stanu na dzień 15 września roku bazowego.”,

8) w art. 10 a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli podatnik podatku dochodowego nie będący osobą fizyczną posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. W przypadku podatnika podatku dochodowego nie będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której wykonują prace, na podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione przez tego podatnika lub przez jego zagraniczny zakład, proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych przez niego lub ten zagraniczny zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”, c)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4. Podatnicy podatku dochodowego nie będący osobami fizycznymi są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

5


5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) tryb rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi, od podatników posiadających zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika, 2) przypadki, w których dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w terminach innych niż określone w art. 11 ust. 1, 3) wzór i terminy składania informacji, o której mowa w ust. 4 -

uwzględniając zakres informacji niezbędny do ustalenia prawidłowego podziału dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi oraz terminy przekazywania środków jednostkom samorządu terytorialnego, przy czym kwoty z tytułu udziału w tym podatku, wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na rok budżetowy, przekazuje się w terminie określonym w art. 11 ust. 1.”,

3) w art. 10a: a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nienależnie przekazaną jednostce samorządu terytorialnego kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi, wynikającą z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, potrąca się z bieżących wpływów należnych tej jednostce samorządu terytorialnego z tego tytułu w terminie 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym dokonano rozliczenia, chyba że jednostka dokonała zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego nie dokona zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi, naczelnik urzędu skarbowego, po upływie terminu płatności ostatniej z rat, o których mowa w ust. 2, wydaje decyzję, w której określa kwotę podlegającą zwrotowi.”, 4) w art. 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 3. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi za miesiąc grudzień podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w następujący sposób: 1) w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego przekazuje się zaliczkę w wysokości 80 % kwoty przekazanej, zgodnie z ust. 2, za miesiąc listopad roku budżetowego; 2) w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego przekazuje się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

6


który wpłynął na rachunek urzędu skarbowego w miesiącu grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej zgodnie z pkt 1.”, 5) w art. 20 w ust. 3 a)

pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) podatku dochodowego, opłacanego w formie karty podatkowej”;

b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „9) udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi; 10) udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi.”, 6) w art. 21a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) 25 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 4, między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejskowiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.”, 7) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się łączne dochody z tytułu: 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi; 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi.”, 8) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przez dochody podatkowe, o których mowa w ust. 2, rozumie się łączne dochody z tytułu: 1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi; 2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników nie będących osobami fizycznymi.”, 9) w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie

dochodów z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi - w terminie do dnia 15 października roku bazowego;”, 10) tytuł Rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 6 Zasady i tryb ustalania kwot części subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi i wpłat dla nowych jednostek samorządu terytorialnego”, 11) art. 40 otrzymuje brzmienie: „1. Nowe jednostki samorządu terytorialnego, w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia decyzji o podziale, w drodze uchwał podjętych przez organy stanowiące wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, mogą uzgodnić inny, niż określony w art. 39, sposób podziału ostatecznych kwot części subwencji ogólnej, wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi. 2.

Ustalenie nowego podziału części subwencji ogólnej, wpłat oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi następuje w terminie jednego miesiąca od

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

7


dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych uchwał, o których mowa w ust. 1.”, 12) w art. 41 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi, określony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych. 2.

Dla powiatu powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej powiatów, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi, określony w art. 5 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych.”,

13) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi, o którym mowa w art. 4 ust. 2, zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju, według zasad określonych w ust. 2.”. Art. 10 W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 ze zm.) w art. 19. ust 4 otrzymuje brzmienie: „4. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia …... o podatku dochodowym (Dz. U. Nr....., poz.........).”. Art. 11 W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jeżeli podstawę obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi: 1) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia … o podatku dochodowym (Dz. U. Nr......... poz............), od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, 2) przychód członka służby zagranicznej wykonującego obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących tym osobom, 3) przychód ubezpieczonego wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 74-76 ustawy z dnia ….... o podatku dochodowym, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 16, 4) przychód ubezpieczonego zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na ten podatek, w stosunku do ubezpieczonych, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i 16, 5) inny niż wymieniony w pkt 4 przychód ubezpieczonego, od którego płatnik nie oblicza zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 207 ust. 10 ustawy z dnia … o podatku dochodowym,

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

8


6) przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub przychód z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, od którego, na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym, pobiera się podatek dochodowy - składkę na ubezpieczenie zdrowotne płatnik oblicza zgodnie z przepisami art. 79 i 81.”. Art. 12 W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) w art. 24b ust.1 – 3 otrzymuje brzmienie: „1. Zobowiązania PKP SA z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych powstałe w rozliczeniu za lata 2011-2012 i z tytułu podatku dochodowego podatników nie będących osobami fizycznymi, powstałe w rozliczeniu za lata 2013-2015, podlegają zapłacie w drodze przeniesienia własności akcji PLK SA, na warunkach określonych w ust. 2 i 4 oraz w art. 24d. 2.

Zobowiązania, o których mowa w ust. 1, podlegają zapłacie w sposób określony w tym przepisie do wysokości kwoty odpowiadającej iloczynowi stawki podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z ze. zm.) i art. 169 ust. 1 ustawy z dnia … o podatku dochodowym (Dz. U. …) oraz dochodu uzyskanego przez PKP SA w danym roku podatkowym z tytułu.

3.

PKP SA zwalnia się w latach 2011-2012 z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz w latach 2013-2015 podatek dochodowy podatników nie będących osobami fizycznymi, do wysokości kwoty określonej w ust. 2.”.

Art. 13 W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 1, po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu: „l) nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem zasiedzenia,”; 2) w art. 3 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust.1a oraz 2, powstaje: 1) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej; 2) z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną; 2a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki; 3) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3;

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

9


4) z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie.”, 3) w art. 6 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Podstawę opodatkowania przy zasiedzeniu stanowi wartość rynkowa nabytych rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy w dniu nabycia pomniejszona o wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. 1b. Jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem nabycia został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.”, 4) w art. 7 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7 % podstawy opodatkowania.”, 5) w art. 9 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: „16) nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w drodze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości - do wysokości udziału we współwłasności.”. Art. 14 W ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 111, poz. 765 ze zm.) w art. 80 § 2 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 2.Płatnik, o którym mowa w art. 216 ustawy z dnia ................. r. o podatku dochodowym, niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 247 ust. 1 pkt 2 lub art. 243 ust. 1 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.”. Art. 15 W ustawie z dnia z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1) budżetu państwa - z wyłączeniem zobowiązań dotyczących kwot głównych należnych z tytułu podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi,”, 2) w art. 15 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5) regulowania, w uzgodnionych z wierzycielami terminach, bieżących zobowiązań z tytułu: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od podatników będących osobami fizycznymi, ubezpieczeń

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

10


społecznych, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także z tytułu opłat i kar należnych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”. Art. 16 W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) przychód - przychody w rozumieniu ustawy z dnia........... o podatku dochodowym (Dz. U. Nr...., poz........) od podatników będących osobami fizycznymi z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy;”, 2) w art. 8 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: a)

o którym mowa w części I lit. A załącznika do ustawy wymienionej w art. 4 pkt 9,

b) z której przychody są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o wymienionej w art. 9 pkt 4;”, 3) w art. 18 w ust. 4 tiret otrzymuje brzmienie: „- łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 4 pkt 9.”. Art. 17 W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się art. 26a, 2) w art. 56 dodaje się ust. 1c w brzmieniu: „1c. Ustawy szczególne mogą określać lub przewidywać podwyższenie stawki odsetek za zwłokę.”. Art. 18 W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 29 ust. 3a 1, 3b i 3c, art. 33 ust. 4a, 4c, 7 i 7a ustawy oraz w art. 215 ust. 2 pkt 1 lit a. tiret pierwsze ustawy z dnia ….........o podatku dochodowym (Dz. U. Nr...., poz......) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i art. 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z ze zm.13), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Pełnomocnikowi.”.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

11


Art. 19 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „ podatku od towarów i usług” dodaje się przecinek i wyrazy: „jeśli nie został im nadany NIP”. 2) w art. 11: a)

w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) podmiotów określonych w art. 247 ust. 4 ustawy z dnia ....... o podatku dochodowym (Dz. U. Nr....., poz.......);”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Faktyczny odbiorca określony w art. 243 ust. 1 i 3 ustawy z dnia ....... o podatku dochodowym (Dz. U. Nr..., poz.......), mający numer identyfikacji podatkowej nadany w państwie miejsca zamieszkania innym niż Rzeczpospolita Polska, jest obowiązany podawać ten numer podmiotowi wypłacającemu określonemu art. 243 ust. 2 ustawy z dnia ....... o podatku dochodowym (Dz. U. Nr...., poz.......). Podmiot wypłacający jest obowiązany żądać podania numeru identyfikacji podatkowej i przekazywać go naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla opodatkowania osób zagranicznych.”. Art. 20 W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) w art. 5a w ust. 10 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) o którym mowa w części I lit. A załącznika do ustawy z dnia ...… o podatku dochodowym (Dz. U. Nr.., poz.....); 2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.”. Art. 21 W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 ust. 1 skreśla się pkt 3; 2) w art. 4 ust. 1 skreśla się pkt 8; 3) w art. 6 ust. 1 skreśla się pkt 6; 4) w art. 7 skreśla się ust. 4 i 5; 5) w art. 15 skreśla się ust. 2. Art. 22 W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) w art. 132 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

12


„6. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowiązanego do jej wniesienia koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy ….......... o podatku dochodowym (Dz. U. Nr..., poz....).”. Art. 23 W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1031 po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: „§ 4. Pracodawca może finansować podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników ze środków zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 i 68 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i inwestycjach rynku pracy.”; 2) w art. 1033 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1 oraz dodaje się § 2 w brzmieniu: „§ 2. W przypadku podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy, świadczenia wymienione w § 1 są świadczeniami obowiązkowymi.”. ROZDZIAŁ III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE Art. 24 Podatek dochodowy nie stanowi prawnej kontynuacji podatków wprowadzonych na mocy ustaw wymienionych w art. 1 ust. 1, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Art. 25 Zachowują moc i mają odpowiednie zastosowanie do podatku dochodowego, wprowadzonego ustawą wymienioną w art. 2 ust. 1, następujące rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatków określonych w art. 1 pkt 1: 1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 57, poz. 362), 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 49), 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 900), 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 218, poz.1395), 5) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 236, poz. 1738), 6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 246, poz.1802),

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

13


7) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 192, poz.1420), 8) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów (Dz. U. Nr 19, poz. 191), 9) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych (Dz. U. Nr 4, poz. 34). Art. 26 1.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to ustawę, o której mowa w art. 2 ust. 1.

2.

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych lub o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz o podatku dochodowym, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to podatek dochodowy wprowadzany ustawą, o której mowa w art. 2 ust. 1.

3.

Ilekroć w odrębnych przepisach mowa jest o składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszty uzyskania przychodów albo odliczone od dochodu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1.

Art. 27 1.

Jeżeli podatnik podatków wprowadzonych ustawami, o których mowa w art. 1 ust. 1, uzyskał przychody w rozumieniu tych podatków do dnia 31 grudnia 2012 r., które spowodowałyby powstanie obowiązku podatkowego w tych podatkach po tej dacie, przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wprowadzonym ustawą wymienioną w art. 2 ust. 1.

2.

Jeżeli na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 przychody uzyskane po zakończeniu roku podatkowego, lecz przed złożeniem zeznania rocznego zaliczałyby się do przychodów roku 2012, podatnik podatku dochodowego może zastosować do tych przychodów przepisy ustaw wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 28 Nie są przychodem w rozumieniu ustawy określonej w art. 2 ust. 1 zwroty nadpłat oraz zwroty podatków dokonane na podstawie ustaw określonych w art. 1 ust. 1. Art. 29 1.

Podatnicy podatków określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosują przepisy dotychczasowe

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

14


dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2012 r. Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 2.

W okresie od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., podatnicy podatku określonego w art. 1 ust. pkt 2, nie mogą dokonywać zmiany roku podatkowego na podstawie przepisów ustawy znoszonej na mocy tego przepisu.

3.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2, powstali w okresie od dnia opublikowania ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r. lub którzy rozpoczęli działalność w tym okresie, obowiązani są stosować rok kalendarzowy jako rok podatkowy w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 2 – do końca 2013 r.

Art. 30 Podatnicy podatku dochodowego wprowadzonego ustawą wymienioną w art. 2, którzy stosowali do dnia 31 grudnia 2012 r., przepisy z art. 44 ust. 7a - 7k wymienionej w art. 1 pkt 1 lub przepisy art. 21 ust. 6 – 14 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3, obowiązani są rozliczać podatek dochodowy stosując odpowiednio przepisy art. 44 ust. 7a - 7k ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 lub art. 21 ust. 6 – 14 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3 do końca 2018 r. Art. 31 1.

Podatnicy podatków wymienionych w art. 1 obowiązani są wykonać wszelkie obowiązki wynikające z wymienionych w nim ustaw oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie dotyczące rozliczenia tych podatków, w tym w szczególności obowiązani są prowadzić księgi podatkowe, złożyć zeznanie oraz wpłacić należny podatek w terminie wynikającym z tych przepisów.

2.

Podatnicy podatków wymienionych w art. 1 zachowują wszelkie uprawnienia dotyczące rozliczenia podatków należnych na mocy wymienionych w nim ustaw oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności uprawnienia do ulg oraz nadpłat i zwrotów w tych podatkach za okresy do dnia 31 grudnia 2012 r.

3.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 1.

4.

Przepis ust 1 i 3 stosuje się odpowiednio do podatników podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzonego ustawą, o której mowa art. 1 pkt 2, o których mowa w art. 29 ustawy.

Art. 32 Podatnicy podatku dochodowego, w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytkowania do dnia 31 grudnia 2012 r., obowiązani są stosować zasady określania wartości początkowej tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ich amortyzowania dla potrzeb podatku dochodowego obowiązujące w dniu 31 grudnia 2012 r., kontynuując ich rozliczanie po tej dacie dla potrzeb podatku wprowadzonego ustawą, o której mowa w art. 2 ust. 1.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

15


Art. 33 Stratą w rozumieniu art. 121 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1, jest również strata w rozumieniu art. 9 ust. 2 - 6 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz strata w rozumieniu art. 7 ust. 2 – 5 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 2 - w części, w jakiej nie została rozliczona zgodnie z przepisami ustaw wymienionych w art. 1 ust. 1. Art. 34 1.

Jeżeli podatnik podatku dochodowego, poniósł koszty uzyskania przychodów do dnia 31 grudnia 2012 r. w rozumieniu ustaw wymienionych w art. 1 ust. 1, które to koszty dotyczą przychodów uzyskanych po tej dacie zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1, podatnicy podatku dochodowego uwzględniają te koszty w rozliczeniu podatku dochodowego, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w art. 29 ustawy.

3.

Spółka nie mająca osobowości prawnej, która stała się podatnikiem podatku wymienionego w art. 2, uwzględnia koszty poniesione przez spółkę do dnia 31 grudnia 2012 r. w rozumieniu ustaw określonych w art. 1 ust. 1, które to koszty dotyczą przychodów uzyskanych po tej dacie, bądź szczególnym przepisem tej ustawy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów następuje po dniu 31 grudnia 2012 r.

4.

Przepisów ust. 1 – 3 nie stosuje się w przypadku, gdy koszty poniesione do dnia 31 grudnia 2012 r. zostały uwzględnione w rozliczeniu podatków określonych w art. 1 ust. 1, w tym przez wspólników spółek niemających osobowości prawnej, które od dnia 1 stycznia 2013 r. stają się podatnikami podatku dochodowego.

Art. 35 1.

Do postępowań wszczętych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 i nie zakończonych ostateczną prawomocną decyzją przed dniem 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1.

2.

Do postępowań dotyczących określenia wysokości zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub straty w podatkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym na dzień powstania zobowiązania podatkowego, nadpłaty lub straty.

3.

Do postępowań dotyczących ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 1 w brzmieniu obowiązującym na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Art. 36 Decyzje wydane na podstawie art. 20i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) pozostają w mocy i stosuje się je odpowiednio do podatku dochodowego. Art. 37 Do przychodu podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi, z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotu wkładu wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się dla

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

16


potrzeb rozliczenia tego podatku zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. w podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1. Art. 38 Do przychodu podatników podatku dochodowego, z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się dla potrzeb rozliczenia tego podatku przepisy o ustalaniu kosztów uzyskania przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2010 r. w ustawach, wymienionych w art. 1 ust. 1. Art. 39 Podatnicy podatku dochodowego, którzy przed dniem 1 maja 2011 r. nabyli prawo do odliczenia na mocy art. 19a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2011 r., mogą o kwotę nieodliczoną do dnia 30 kwietnia 2011 r. zmniejszyć kwotę należnego podatku dochodowego, w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 30 kwietnia 2011 r. w ustawie wymienionej w art.1 ust. 1 pkt 2. Art. 40 1.

Podatnicy podatku dochodowego, będący osobami fizycznymi podlegający opodatkowaniu ryczałtem, z wyjątkiem osób duchownych, którzy uzyskują od dnia 1 stycznia 2013 r. przychody z umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, określonych w art. 6 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, zawartych przed dniem 19 maja 2010 r., dla potrzeb rozliczenia podatku wprowadzonego ustawą, o której mowa w art. 2, stosują przepisy obowiązujące w podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, w dniu zawarcia umowy.

2.

Przepis ust. 1 stosuje się do czasu zakończenia (wygaśnięcia) lub zmiany umowy, o której mowa w tym przepisie.

Art. 41 1.

Do przychodu podatników podatku dochodowego, uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, do których znajdowałyby zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się dla potrzeb rozliczenia podatku wprowadzonego ustawą wymienioną w art. 2 ust. 1, zasady określone w ustawie, o której mowa w art. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

2.

Do przychodów podatników podatku dochodowego z odpłatnego zbycia składników majątku, do których znajdowałyby zastosowanie art. 12 ust. 10a ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały nabyte lub wybudowane (oddane do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się odpowiednio dla potrzeb rozliczenia podatku wprowadzonego ustawą wymienioną w art. 2, przepisy art. 12 ust. 10a ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., i art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 30e ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

17


3.

Podatnicy, do których mają zastosowanie przepisy ust. 1 lub ust. 2, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy, wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw, do których miałby zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy, wymieniony w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy.

4.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Art. 42 1.

Do przychodu podatników podatku dochodowego wprowadzonego ustawą, wymienioną w art. 2 ust. 1, uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, do których miałby zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się odpowiednio dla potrzeb rozliczania podatku wprowadzonego ustawą, o której mowa w art. 2 ust. 1, zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

2.

Do przychodu podatników podatku dochodowego, uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku, do których znajdowałby zastosowanie art. 12 ust. 10 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 stycznia 2007 r., dla potrzeb rozliczania podatku wprowadzonego ustawą, o której mowa w art. 2, mający odpowiednie zastosowanie art. 12 ust. 10 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz art. 28 ust. 1 i 2 zdanie pierwsze ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 r.

3.

Do przychodu podatników podatku dochodowego, z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku, do których miałby zastosowanie art. 12 ust. 10a ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2006 r., dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego, mają odpowiednie zastosowanie art. 12 ust. 10a ustawy wymienionej w art. 1 pkt 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 28 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed na dzień 31 grudnia 2006 r.

Art. 43 1.

Podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu ustawy, wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, któremu w latach 2002 - 2006 został udzielony kredyt (pożyczka), do którego miał zastosowanie art. 26b ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", dla potrzeb rozliczenia podatku wprowadzonego ustawą, o której mowa w art. 2, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do zmniejszenia kwoty podstawy opodatkowania o kwotę wydatków na spłatę odsetek: 1) od kredytu mieszkaniowego, 2) od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

18


3) od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 -

do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

2.

W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 1, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tym przepisie zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę tego kredytu (pożyczki).

3.

Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 stosuje się również do kredytu (pożyczki) zaciągniętego w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w ich odpowiednikach, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

4.

Do podatników podatku dochodowego, którzy zaciągnęli kredyt na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354), przepisu ust. 1 nie stosuje się.

5.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi na lata 2013 - 2027, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., wraz z objaśnieniem co do sposobu jego wypełnienia - w celu umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz oraz zapewnienie kontroli poprawności stosowania odliczenia, o którym mowa w ust. 1, mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego podatnika.

6.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na lata 2013 - 2027, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., w celu określenia tej części kredytu (pożyczki), od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia odsetek, stosownie do postanowień w ust. 1.

7.

W kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota, o której mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie 2001 - 2026 wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Art. 44 1.

Podatnik podatku dochodowego, będący osobą prowadzącą gospodarstwo domowe, dla potrzeb rozliczenia podatku, wprowadzonego ustawą, wymienioną w art. 2, zachowuje prawo do odliczenia, o którym mowa w art. 27e ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., z tytułu wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

19


2.

Przepis ust. 1 nie stosuje się do wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, o której mowa w ust. 1, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Art. 45 1.

Przepis art. 45 ust. 3a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., ma odpowiednie zastosowanie do wymienionego w nim zdarzenia powstałego po dniu 31 grudnia 2012 r. dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego.

2.

Przepis art. 21 ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1 pkt 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., ma odpowiednie zastosowanie do wymienionego w nim zdarzenia powstałego po dniu 31 grudnia 2012 r. dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego.

Art. 46 Zwolnienie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957 oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2533), przysługujące sportowym spółkom akcyjnym przed dniem 31 sierpnia 2005 r., stosuje się odpowiednio do podmiotów, które stały się klubami sportowymi w miejsce tych sportowych spółek akcyjnych, również po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 47 1.

W przypadku odpłatnego zbycia przez podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi po dniu 31 grudnia 2012 r. udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, albo wkładów w spółdzielniach, nabytych (objętych) przed dniem 1 stycznia 2004 r., w zamian za wkład niepieniężny, dla potrzeb rozliczenia podatku, koszty uzyskania przychodów ustala się stosując odpowiednio przepisy ustawy wymienionej w art. 1 ust.1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym w roku nabycia (objęcia) tych udziałów (akcji) albo wkładów.

2.

Przepis ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku połączenia i podziału spółek kapitałowych.

Art. 48 Podatnikom podatku dochodowego, którzy w latach 1997 - 2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) i pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku obliczonym do roku 2012, dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego przysługuje prawo do zmniejszenia kwoty podatku należnego z tytułu tych wydatków na dotychczasowych zasadach. Art. 49 1.

Przepis art. 27a ust. 13 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2013 r. dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

20


2.

Przepis art. 45 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 31 grudnia 2012 r. dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego.

Art. 50 1.

Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni od dnia 1 stycznia 1992 r., chyba że podatnik podatku dochodowego będący osobą fizyczną,

złoży spółdzielni oświadczenie, że wycofany wkład nie był

odliczony od jego dochodu lub od podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lub od podatku, o którym mowa w art. 2 ust. 2. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym spółdzielnie przekazują jeden egzemplarz informacji, które wycofały ze spółdzielni wkład budowlany lub mieszkaniowy, a drugi egzemplarz organowi podatkowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. 2.

Banki prowadzące kasy mieszkaniowe są obowiązane sporządzić za rok kalendarzowy, w trzech egzemplarzach, według ustalonego wzoru, imienne informacje w przypadkach, o których mowa w art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., chyba że podatnik podatku dochodowego, złoży oświadczenie, że wycofane oszczędności nie były odliczone od jego dochodu lub podatku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, ani od podatku dochodowego, ani jego rodziców, albo że wycofane oszczędności, po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania, zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową. W terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym banki prowadzące kasy mieszkaniowe przekazują jeden egzemplarz informacji podatnikowi, a drugi egzemplarz organowi podatkowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

3.

Informacje określone w ust. 1 i 2 są sporządzane na formularzu według wzoru określonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 51 1.

Podatnicy podatku dochodowego, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatki na zakup działki pod budowę tego budynku i nabyli prawo do odliczeń, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r., przysługuje dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego, prawo do zmniejszenia kwoty podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, o kwotę wydatków, które nie znalazły pokrycia w uzyskanych dochodach do dnia 31 grudnia 2012 r.

2.

Podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2001 r. ponieśli wydatki, o których mowa w ust. 1 i nabyli prawo do odliczeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

21


pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. i po tym dniu dokonali dalszych wydatków na zakup tej działki lub udziału we współwłasności tej działki oraz na budowę tego budynku, przysługuje dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego, prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1, o kwotę wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. 3.

Podatnicy podatku dochodowego, którzy korzystali z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r. i przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym: 1) nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub 2) wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub 3) dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela, lub 4) zbyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku -

są obowiązani doliczyć do podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 2 roku podatkowego, w którym nastąpiły te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty.

4.

Okres, o którym mowa w ust. 3: 1) w pkt 1-3 - liczy się od końca roku podatkowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń, 2) w pkt 4 - liczy się od końca roku podatkowego, w którym nabyto działkę lub prawo wieczystego użytkowania gruntu pod budowę tego budynku.

5.

Jeżeli podatnik podatku dochodowego korzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku i zbył działkę lub budynek, jego część lub lokal (lokale) przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wybudowanie, przychód uzyskany z tego zbycia podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2012 r.

6.

Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zbycia działki, z tym że okres dziesięcioletni liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tej działki lub udziału we współwłasności działki.

7.

W przypadku podatników podatku dochodowego będących małżonkami, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono separację, którzy ponieśli wydatki określone w ust. 1, dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27a ust. 8 ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2001 r.

8.

Wydatki na cele wymienione w ust. 1, z wyjątkiem wydatków na zakup gruntu, mogą być udokumentowane wyłącznie fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tych podatków lub dowodami odprawy celnej.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

22


Art. 52 Jeśli do dnia 20 stycznia 2013 r. podatnik podatku dochodowego, będący osobą fizyczną nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, a do dnia 31 grudnia 2012 r. podlegał opodatkowaniu w formie karty podatkowej w rozumieniu ustawy wymienionej art. 1 ust. 1 pkt 3, podatnik ten podlega w 2013 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej na podstawie ustawy określonej w art. 2 ust. 1. Art. 53 1.

Obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” określające kwoty i stawki zryczałtowanych form opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, mają zastosowanie do podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz w formie ryczałtu od przychodu osób duchownych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2.

2.

Rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych określające normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 1 oraz Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, stanowiąca załącznik nr 2 do ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, mają zastosowanie do ustalania dochodów za 2013 r. z działów specjalnych produkcji rolnej przez podatników podatku dochodowego wymienionego w art. 2, będących osobami fizycznymi.

Art. 54 Zgłoszenia dokonane przez osoby duchowne dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, mają zastosowanie do opodatkowania ryczałtem osób duchownych podatkiem dochodowym na postawie ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1. Art. 55 1.

Kosztami uzyskania przychodów podatników podatku dochodowego, z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 298 ust. 1 - 4, są również koszty poniesione przez tych podatników do dnia 31 grudnia 2012 r. zgodnie z ustawą, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1.

2.

Odpisami amortyzacyjnymi dokonywanymi od zbywanej nieruchomości w przypadku, o którym mowa w art. 298 ust. 5 i 6 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1, są również odpisy amortyzacyjne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów od zbywanych nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 r. zgodnie z ustawą, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1.

3.

Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nakładu na zbywaną nieruchomość, określonych w art. 298 ustawy, wymienionej w art. 2 ust. 1, wydatkowanych przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 56 Podatkowe grupy kapitałowe utworzone na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, są podatkowymi grupami kapitałowymi w rozumieniu art. 27 – 30 ustawy, wymienionej w art. 2 ust. 1

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

23


ustawy, jeżeli nadal spełniają warunki określone w tej ustawie dla podatkowych grup kapitałowych po dniu 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 57.

Art. 57 Przepis art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 1997 r., stosuje się do podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 1 ust. 1 pkt 2, jeżeli umowa o jej utworzeniu została zarejestrowana przez urząd skarbowy przed dniem 1 stycznia 1997 r., w całym okresie, w którym ta grupa spełniać będzie pozostałe warunki określone dla podatkowych grup kapitałowych jako podatnika podatku dochodowego w ustawie, o której mowa w art. 2. Art. 58 Wybór roku podatkowego dokonany przez podatników podatku dochodowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, ma zastosowanie do podatku dochodowego wprowadzonej ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy – z zastrzeżeniem art. 29 . Art. 59 Wybór metody rozliczania różnic kursowych dokonany na podstawie art. 14b ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy lub art. 9b ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, ma zastosowanie do podatku dochodowego wprowadzonego ustawą, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy – z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustaw znoszonych na mocy art. 1 ust. 1. Art. 60 1.

Do dnia 31 grudnia 2025 r. zwalnia się od podatku dochodowego: 1) przychody podatników podatku dochodowego z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - nabytych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; 2) przychody podatników podatku dochodowego, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, jeżeli są wypłacane albo stawiane do dyspozycji podatnika od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem; 3) przychody podatników podatku z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli przychody te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy przychodów uzyskanych w związku z przystąpieniem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym, bez względu na formę tego programu w zakresie przychodów z tytułu wpłat (wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r., z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1; 4) przychody podatników podatku odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

24


2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem - wypłacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umów zmienionych, przedłużonych lub odnowionych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r.

3.

Jeżeli wypłata przychodów wynika z umów zawartych w okresie od dnia 1 grudnia 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r. podatek, określa się w wysokości przypadającej proporcjonalnie na okres, w którym podatnikowi nie przysługuje zwolnienie na podstawie ust. 1 pkt 2.

4.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do odsetek i dyskonta od obligacji określonych w ust. 1 pkt 1.

5.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma również zastosowania do przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych przez podatnika podatku dochodowego przed dniem 1 grudnia 2001 r., na podstawie umów zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w przypadku gdy umowa ta: 1) została rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, bez względu na przyczynę tego rozwiązania; 2) przewiduje możliwość wypłaty całości lub części kapitału, w tym z tytułu skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie trwania umowy, a podatnik z tej możliwości skorzystał.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia środków pieniężnych podatnika w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania pobiera podatek, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, w dniu rozwiązania umowy albo wypłaty całości lub części kapitału, o którym mowa w ust. 5 pkt 2. Przepisy ust. 3 i art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy, stosuje się odpowiednio, z tym że podatek pobiera się od sumy dochodów (przychodów) uzyskanych począwszy od dnia 1 marca 2002 r.

7.

Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od podatnika, w tym w szczególności w związku z likwidacją albo upadłością banku lub wystąpieniem zdarzeń losowych.

Art. 61 1.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. zwalnia się z podatku dochodowego, świadczenie finansowe wypłacane żołnierzowi na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203).

2.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. zwalnia się z podatku dochodowego, ekwiwalent w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Art. 62 1.

Z dniem 1 stycznia 2013 r., przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie,

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

25


stosuje się odpowiednio do podatników podatku dochodowego, którzy rozliczają ten podatek na podstawie ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1. 2.

Z dniem 1 stycznia 2013 r., ilekroć w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, jest mowa o zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych oraz zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, należy przez to rozumieć obniżenie podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1.

3.

Podatnicy podatków wymienionych w art. 1 ust. 1, którzy rozpoczęli działalność w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie przed dniem 1 stycznia 2013 r. stosują odpowiednio zwolnienie od podatku dochodowego w rozumieniu tej ustawy.

Art. 63 1.

Koszty uzyskania przychodów z pracy najemnej, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1, nie mogą być wyższe niż suma 10 % kwoty przychodów z tego źródła uzyskanych przez podatnika w 2013 r. oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 97 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1.

2.

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż suma 15 % kwoty przychodów z tego źródła uzyskanych przez podatnika w 2014 r. oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 97 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1.

3.

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż suma 20 % kwoty przychodów z tego źródła uzyskanych przez podatnika w 2015 r. oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 97 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1.

Art. 64 1.

Kwota wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1, wyłączona z dochodów deklaracji rocznej podatku dochodowego, nie może być większa niż 20 % tego dochodu za rok 2013.

2.

Kwota wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1, wyłączona z dochodów deklaracji rocznej podatku dochodowego, nie może być większa niż 30 % tego dochodu za rok 2014.

3.

Kwota wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 121 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1, wyłączona z dochodów deklaracji rocznej podatku dochodowego, nie może być większa niż 40 % tego dochodu za rok 2015.

Art. 65 1

Przepisy art. 180 ust. 7 i 8 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 2, stosuje się do podatków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

26


2

W latach 2013 – 2014 przepis art. 180 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1 ma zastosowanie również do trzeciego i każdego kolejnego dziecka, na które przysługuje zmniejszenie, o którym mowa w art. 180 ust. 1 i 2 tej ustawy.

Art. 66 1.

Zwolnienia, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1 stosuje się do przychodów osiągniętych od dnia 1 lipca 2013 r.

2.

Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 2 ust. 1 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. spełniający warunki, o których mowa w art. 70 ust. 7 - 15 tej ustawy mają prawo do zmniejszenia stawki podatku, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 tej ustawy o 50 %.

Art. 67 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

27


UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O PODATKU DOCHODOWYM ZAGADNIENIA WSTĘPNE Wprowadzenie nowej ustawy o podatku dochodowym to stworzenie od dawna oczekiwanego jednolitego, powszechnego podatku dochodowego. Uchwalenie nowej ustawy o podatku dochodowym, które jest podyktowane zarówno szeroko pojętym interesem podatników jak i interesem finansów publicznych, wymaga stworzenia odrębnego aktu prawnego. Ze względu na obszerny zakres regulacji ustawy o podatku dochodowym, jak również konieczność zastosowania regulacji przejściowych, konieczne jest wydanie ustawy wprowadzającej. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym ma za zadanie umożliwić płynne przejście z całkowicie innego systemu podatkowego w obszar regulacji, w którym na nowo definiuje się rolę i funkcje podatku dochodowego oraz określa się w sposób precyzyjny prawa i obowiązki podatników działających w tym obszarze. Utrata z dniem 1 stycznia 2013 r. mocy obowiązującej ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osmaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 930, ze zm.) powoduje konieczność stworzenia przepisów, które mają na celu harmonijne wygaszanie dotychczasowego stanu prawnego, honorując konstytucyjne zasady przyzwoitej legislacji. Ustawa nie wywołuje żadnych bezpośrednich skutków budżetowych, a pośrednie skutki określone są w dalszej części uzasadnienia do ustawy o podatku dochodowym. Ustawa składa się z trzech rozdziałów: Rozdział I. Przepisy ogólne. Rozdział. II. Zmiany w przepisach obowiązujących. Rozdział III. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe. ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I ustawy zawiera przepisy o charakterze ustrojowym, które uchylają z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisy trzech ustaw: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i wprowadzają w życie przepisy ustawy o podatku dochodowym. Przepis art. 1 ust. 3 uchyla ponadto przepisy ustaw szczegółowych przyznające ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz znosi dotychczas przyznane na podstawie tych przepisów ulgi i zwolnienia - z wyłączeniem jednak ulg dotyczących działalności podatników podatku dochodowego w

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

28


Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz wynikających z niektórych rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku. ROZDZIAŁ II. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH Zmiany w ustawach innych niż znoszone ma mocy art. 1, są niezbędne głównie z powodu uchylenia trzech ustaw o podatkach dochodowych, co powoduje konieczność zachowania spójności sytemu prawa w Polsce. Tym samym nowelizacja szeregu ustaw jest niezbędna. Ilość koniecznych zmian w obowiązujących przepisach została ograniczona z uwagi na treść art. 26 ustawy, zgodnie z którym ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to ustawę, o której mowa w art. 2; ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych lub o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych oraz o podatku dochodowym, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to podatek dochodowy wprowadzany ustawą, o której mowa w art. 2; ilekroć w odrębnych przepisach mowa jest o składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszty uzyskania przychodów albo odliczone od dochodu w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 2. Jednak powyższy przepis nie stanowi rozwiązania problemu powiązań i odesłań pomiędzy obowiązującymi przepisami i uchylanymi ustawami, gdyż szereg obowiązujących przepisów odwołuje się wprost do konkretnych przepisów ustaw uchylanych, bądź do konkretnych instytucji zawartych w uchylanych ustawach. Z uwagi na powyższe należało wprowadzić zmiany w obowiązujących przepisach, aby po wejściu w życie ustawy o podatku dochodowym i wprowadzeniu tych zmian można było stworzyć normy prawne

o tym samym (lub

odpowiednim) zakresie (cel regulacji). Skutkiem tego przepisy innych ustaw w polskim systemie prawa odwołujące się do uchylanych regulacji, które muszą jednak być zachowane w odrębnych ustawach, w wielu przypadkach wymagały zmian o charakterze legislacyjnym, wykraczającym poza potrzeby wynikające z dążenia do jednolitości pojęciowej. Wprowadzone zmiany są zasadniczo zmianami o charakterze porządkowym i dostosowującym, są skutkiem uporządkowania materii, która obecnie jest regulowana w wielu aktach prawnych. Jednak w Rozdziale tym wprowadzone zostały również zmiany o charakterze merytorycznym. W Rozdziale II ustawy wprowadzono szereg zmian dotychczas obowiązujących przepisów, które w swej treści odwołują się do poszczególnych przepisów lub instytucji ustaw, które zostaną uchylone z dniem 1 stycznia 2013 r. Art. 3 Zmiana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) ma charakter dostosowania pojęciowego.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

29


Art. 4 Zmiana w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołania do przepisu konkretnego artykułu ustawy o podatku dochodowym. Art. 5 Zmiana w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołania do przepisu konkretnego artykułu ustawy o podatku dochodowym. Art. 6 Zmiany w ustawie dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824 ze zm.) polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 7 Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. 175, poz. 362 ze zm.) mają charakter dostosowania pojęciowego i polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 8 Zmiana w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 9 Zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) mają przede wszystkim charakter dostosowania pojęciowego i polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Zmiany te mają na celu zapewnienie ciągłości dochodów jednostek samorządu terytorialnego i nie powodują zmian w zasadach ustalania wysokości przekazywanych środków. Art. 10 Zmiana w ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołania do przepisów konkretnego artykułu ustawy o podatku dochodowym. Art. 11 Zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) mają charakter dostosowania pojęciowego i polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

30


Art. 12 Zmiany w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) mają charakter dostosowania pojęciowego i polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 13 i art. 21 Zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) mają charakter porządkujący. Instytucja zasiedzenia w żaden sposób nie jest dopasowana do przedmiotu opodatkowania, jakim są spadki i darowizny. Ze względu na swoją istotę zdarzenia o charakterze

cywilnoprawnym,

powinna

zostać

uregulowana

w ustawie

o

podatku od

czynności

cywilnoprawnych Dlatego też proponuje się wykreślenie odpowiednich przepisów z ustawy o podatku od spadków i darowizn (art. 21 ustawy), a wprowadzenie ich odpowiedników w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 13 ustawy). Proponowane zmiany nie wpłyną na wysokość opodatkowania w przypadku zasiedzenia. Należności publicznoprawne z tytułu zasiedzenia pozostają

dochodami własnymi jednostek

samorządu terytorialnego stopnia podstawowego. Art. 14 Zmiana w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 111 poz. 765 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 15 Zmiany w ustawie z dnia z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932 ze zm.) mają charakter dostosowania pojęciowego. Art. 16 Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) mają charakter dostosowania pojęciowego i polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 17 Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) mają charakter porządkujący. Wykreśleniu ulega art. 26a w związku z pojawieniem się jego odpowiednika w ustawie o podatku dochodowym. Dodanie w art. 56 ust. 1c umożliwia określenia w ustawach podatkowych wyższej od podstawowej, ustalonej zgodnie z art. 56 ust. 1, stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych; z tej instytucji skorzystano projektując ustawę o podatku dochodowym.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

31


Art. 18 Zmiana w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 19 Pierwsza zmiana w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) ma charakter merytoryczny. Zmienia dotychczasową zasadę, zgodnie z którą identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL nawet w sytuacji, gdy podatnikowi został nadany NIP. Celem wprowadzonej zmiany jest przywrócenie rozwiązania, że jeśli podatnikowi został nadany NIP, staje się on jego identyfikatorem podatkowym - niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą i czy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zmiana ta uchyla regulację, która powoduje sytuacje, gdy ten sam podatnik w jednym przypadku posługuje się numerem PESEL, a w innym NIP. Kolejne zmiany tej ustawy polegają na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 20 Zmiana w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) ma charakter dostosowania pojęciowego i polega na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 22 Zmiana w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) polega na dostosowaniu odwołań do przepisów konkretnych artykułów ustawy o podatku dochodowym. Art. 23 Zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) mają charakter merytoryczny. Powiązanie są ze zwolnieniem określonym w art. 69 ust. 1 pkt 91 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody podatników podatku dochodowego będących osobami fizycznymi z tytułu świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego. Pierwsza zmiana umożliwia pracodawcom finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników ze środków zakładowego funduszu szkoleniowego, o którym mowa w art. 67 i 68 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i inwestycjach rynku pracy, tym samym aktywując wykorzystanie środków z tego

funduszu. Druga wprowadzona w Kodeksie pracy zmiana obliguje pracodawców - w przypadku, gdy podnoszenie kwalifikacji

zawodowych następuje z ich inicjatywy - do ponoszenia ciężaru niektórych

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

32


świadczeń. Konsekwencją tego jest zwolnienie tych świadczeń, przyznanych przez pracodawcę pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje, od podatku dochodowego. Należy pokreślić, że obecne uregulowania w Kodeksie pracy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników (art. 1031 - 1033) powodują, że nie wiadomo w jakim zakresie i czy w ogóle cokolwiek ze świadczeń pracodawcy jest objęte zwolnieniem od podatku. ROZDZIAŁ III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE Art. 24 Przepis ten konstytuuje generalną zasadę, jaką jest zasada dyskontynuacji w nowym podatku dochodowym. Zasada ta wyraża się tym, że podatek dochodowy nie jest prawną kontynuacją dotychczas obowiązujących podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych (a także zryczałtowanych form opodatkowania), chyba że przepis szczególny będzie wprost tak stanowił w określonym przedmiotowo zakresie (zasada in principio). Powoduje to, że instytucje prawne nowej ustawy o podatku dochodowym z założenia nie będą co do zasady (mimo zbieżnych nazw) odpowiednikami dotychczas istniejących instytucji i nie powinno się do nich stosować interpretacji urzędowych wydanych na podstawie uchylonego stanu prawnego. Natomiast dorobek judykatury będzie miał zastosowanie odpowiednie tylko w tych przypadkach, gdy przepisy nowego podatku dochodowego będą tożsame z przepisami uchylonych podatków. Wprowadzenie omawianej zasady ma istotne znacznie praktyczne, gdyż: -

pozwoli usunąć stan niepewności co do treści norm prawnych, który to stan tworzy od dwudziestu lat niejednolita doktryna interpretacyjna,

-

ułatwi w sposób znakomity rozliczanie nowego podatku, którego treść nie będzie „przysłonięta” wielowarstwową doktryną interpretacyjną sądów oraz organów administracji rządowej,

-

usunie z obrotu prawnego zdecydowaną większość przepisów przejściowych wydanych na podstawie uchylonych ustaw,

-

ustawa o podatku dochodowym stanie się bezpośrednim źródłem praw i obowiązków podatników i jej zastosowanie będzie prostym sposobem zarządzania tym podatkiem przez podatników. Zasada wyrażona w art. 24 będzie doznawać pewnych wyjątków wprost wskazanych w ustawie. Nie jest

bowiem możliwe uniknięcie przypadków, w których: -

mimo uchylenia prawodawstwa dotyczącego dotychczasowych podatków dochodowych podmioty będące podatnikami i płatnikami tych podatków będą obowiązane do ich rozliczenia po dniu 31 grudnia 2012 r.,

-

w nowym podatku dochodowym muszą być uwzględnione skutki decyzji lub stanów faktycznych rodzących określone uprawnienia lub obowiązki, których zachowanie pod rządami nowego podatku dochodowego jest niezbędnie ze względu na konieczność ochrony praw nabytych lub interesów w toku.

Przepis art. 24 jest zatem fundamentem zmian ustrojowych w podatku dochodowym. Art. 25 Celem niniejszego przepisu jest zachowanie praw nabytych wynikających z istniejących na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Wymienione w tym przepisie rozporządzenia

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

33


przewidywały zaniechanie poboru podatków dochodowych od niektórych dochodów (przychodów) bądź bezterminowo, bądź też na ściśle określony czas, wykraczający poza 1 stycznia 2013 r. W celu uniknięcia zarzutu niekonstytucyjności przedmiotowa ustawa przewiduje, że te zaniechania poboru będą miały odpowiednie zastosowanie również na gruncie nowego podatku dochodowego. Art. 26 Zmiany wprowadzone ustawą o podatku dochodowym mają charakter ustrojowy i wymagają zmian wielu ustaw, które odnoszą się ustaw, które z dniem 1 stycznia 2013 r. utracą moc a także do instytucji prawnie w nich zdefiniowanych. Merytoryczno – prawna treść ustaw, które nie wymagają głębszej nowelizacji zostanie zmieniona na podstawie art. 26 ustawy. Przepis ten jest zatem przepisem ustrojowym zgodnie z którym ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to ustawę o podatku dochodowym. Podobne rozwiązanie przyjęto do instytucji samego podatku; ilekroć bowiem w odrębnych przepisach jest mowa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych lub o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych oraz o podatku dochodowym, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to podatek dochodowy wprowadzony ustawą z dnia…. o podatku dochodowym. Przepis ust. 3 tego artykułu z kolei przewiduje, że ilekroć w odrębnych przepisach mowa jest o składkach na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, od dnia 1 stycznia 2013 r. rozumie się przez to składki na ubezpieczenia społeczne stanowiące koszty uzyskania przychodów albo odliczone od dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Przepis ten jest wynikiem głębokich zmian, jakie nastąpiły w tej materii na skutek możliwości zaliczenia w ustawie o podatku dochodowym, tych składek do kosztów uzyskania przychodów albo odliczenia ich od dochodu. Art. 27 Artykuł 27 ust. 1 wyraża zasadę, zgodnie z którą jeżeli podatnik podatku dochodowego w rozumieniu uchylanych z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisów uzyskał do tego dnia również przychody, które spowodowałyby powstanie obowiązku podatkowego już pod rządami ustawy o podatku dochodowym, przychody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym określonym ustawą o podatku dochodowym. Ograniczenie wspomnianej wyżej zasady zostało wprowadzone na mocy ust. 2 do art. 27. Jest to jednak ograniczenie fakultatywne. Podatnik bowiem może zastosować przepisy uchylone przy spełnieniu następujących przesłanek: 1) podatnik, na podstawie uchylonych ustaw, uzyskał przychody po zakończeniu roku podatkowego oraz 2) przychody te zostały uzyskane przed złożeniem zeznania rocznego oraz 3) przychody te na podstawie uchylonych ustaw zaliczałyby się do przychodów roku 2012. Art. 28 Zgodnie z art. 28 ustawy wszelkie zwroty nadpłat podatku oraz zwroty podatków, które zostały dokonane na podstawie uchylonych przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

34


fizycznych, nie powodują powstania podatku należnego w rozumieniu

przepisów ustawy o podatku

dochodowym. Art. 29 Wyjątkiem od zasady dyskontynuacji wyrażonej w art. 24 jest art. 29 ustawy, zgodnie z którym podatnicy podatków określonych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, stosują przepisy dotychczasowe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2012 r. W ust. 2 tego artykułu wprowadza zakaz zmiany roku podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w okresie od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r. Przepis ten ma celu wyeliminowanie sytuacji, w której podatnicy dla osiągnięcia nieuzsadanionych korzyści podatkowych związanych ze zmianą stanu prawnego, chcieliby przed wejściem w życie ustawy o podatku dochodowym zmienić rok podatkowy. Powyższa zasada ma zastosowanie również do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy powstali w okresie od dnia opublikowania ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r. lub którzy rozpoczęli działalność w tym okresie obowiązani są stosować rok kalendarzowy jako rok podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku z dnia 15 lutego 1992 r. Przepis ten ma zapobiec sytuacji, w której tworzone byłyby sztuczne byty prawne mające na celu osiągnięcie nieuzasadnionych gospodarczo korzyści ekonomicznych w związku ze zmianami ustrojowymi w zakresie podatków bezpośrednich. Art. 30 Przepisy art. 44 ust. 7a – 7k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 6 – 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidywały dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą zwolnienie z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Podatnicy ci byli zaś zobowiązani do zapłaty należnego podatku (ryczałtu) za rok objęty zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych w wysokości 20% należnego podatku (ryczałtu) wykazanego w zeznaniu za rok objęty zwolnieniem. Przepis ten wprowadza obowiązek kontynuowania tych zasad rozliczania również na gruncie nowego podatku dochodowego do końca roku 2018. Art. 31 Art. 31 jest wyjątkiem od przyświecającej tej ustawie generalnej zasady dyskontynuacji. Przepis ust. 1 tego artykułu formułuje zasadę, zgodnie z którą rozliczenie podatku dochodowego za okres, w którym obowiązywały poprzednie regulacje, a następujące po zakończeniu roku podatkowego, będzie dokonywane na dotychczasowych zasadach (tj. sprzed wejścia w życie nowej ustawy). Przepis ten odnosi się do wszelkich obowiązków nałożonych na podatników uchylanymi przepisami wymienionymi w art. 1 ustawy. Dotyczy on zatem obowiązku złożenia stosowanych deklaracji, informacji, prowadzenia ksiąg oraz zapłaty podatku należnego wynikającego ze stosowania poprzednich przepisów. Art. 31 ust. 2 stanowi przejaw konstytucyjnej zasady poszanowania praw nabytych. Zasadnym jest zatem wprowadzenie zasady kontynuacji w stosunku do ulg i zwolnień podatkowych mających charakter wieloletni

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

35


oraz czasowy. Zmiany w tym zakresie powinny być dokonywane z poszanowaniem zasady zaufania obywateli do organów państwa.

Jednym z bardziej istotnych zagadnień w tej materii jest określenie zakresu

bezpośredniego działania nowego prawa z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w tym m.in. w orzeczenia TK z dnia 2 marca 1993 r. (K 9/92). Nie odmawiając ustawodawcy racji posługiwania się zasadą bezpośredniego działania nowego prawa w określonych warunkach i w celu osiągnięcia stanu pożądanego przez ustawodawcę, Trybunał stanął na stanowisku, że ta zasada ma istotną wadę z punktu widzenia wymagań państwa prawnego. Jej stosowanie prowadzi bowiem do sytuacji zaskoczenia adresatów norm prawa nową regulacją prawną, może bowiem radykalnie zmienić na niekorzyść ich dotychczasowe sytuacje prawne, nie daje możliwości skalkulowania zadań, z którymi może zetknąć się adresat normy prawnej. W rezultacie może zatem dojść do podważania zaufania obywateli do prawa jako elementu zasady demokratycznego państwa prawnego, co stanowi w istocie jej złamanie. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy bezpośrednie działanie nowych przepisów godzi w prawa słusznie nabyte. Dlatego też zasada państwa prawnego wymaga, aby zmiana prawa dotychczas obowiązującego, jeśli pociąga za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podmiotów, dokonywana była zasadniczo z zastosowaniem reguł stanowienia przepisów przejściowych, a co najmniej odpowiedniego vacatio legis. Stwarzają one bowiem zainteresowanym podmiotom możliwość przystosowania się do nowej sytuacji prawnej. Ustawodawca może zrezygnować ze stanowienia przepisów przejściowych, decydując się na bezpośrednie (natychmiastowe) działanie nowego prawa jedynie w sytuacji, kiedy przemawia za tym ważny interes publiczny, który jest ważniejszy niż interes jednostki (K 9/92). Zasadnym jest więc wprowadzenie przepisów - w stosunku do ulg i zwolnień o charakterze czasowym (wieloletnim) nabytych pod rządami „starych” ustaw podatkowych, które jeszcze nie wygasły – pozwalających na ich kontynuację w nowym stanie prawnym. Powyższe zasady stosują się odpowiednio do płatników oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 29 ustawy. Art. 32 Przepis ten ma na celu zachowanie na gruncie nowego podatku dochodowego zasad amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytkowania przed wejściem w życie ustawy o nowym podatku dochodowym, Przepis ten zachowuje więc wszystkie dotychczasowe zasady amortyzacji obowiązujące na dzień 31 grudnia 2012 r. w stosunku do już amortyzowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przepis ten również przeciwdziała „skutecznej” aktualizacji wartości początkowej już amortyzowanych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów środków trwałych, która w przeciwnym wypadku musiałaby zostać dokonana z dniem wejścia w życie ustawy o nowym podatku dochodowym. Art. 33 Ustawa w art. 33 przyjmuje zasadę ochrony praw nabytych w zakresie możliwości uwzględnienia strat powstałych pod rządami ustaw uchylanych, które dawały możliwość obniżenia dochodu w latach następnych. Straty te również będą taką możliwość dawały – na warunkach dotychczasowych. Zgodnie bowiem z art. 33 stratą w rozumieniu art. 121 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym jest również strata określana na podstawie art.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

36


9 ust. 2 - 6 ustawy wymienionej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. oraz strata w rozumieniu art. 7 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. – tej w części, w jakiej nie została rozliczona na podstawie uchylanych przepisów. Art. 34 W związku z ogólną zasadą dyskontynuacji podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku nie mogliby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na gruncie nowego podatku kosztów poniesionych przed dniem 31 grudnia 2012 r., a które to na gruncie obowiązujących przepisów byłyby kosztami w latach następnych. W celu zapobieżenia tej sytuacji do ustawy przejściowej wprowadzono przedmiotowy przepis. Art. 35 Przepis ten wprowadza zasadę, iż w ramach postępowań dotyczących zdarzeń powstałych na gruncie obowiązywania dotychczasowych ustaw podatkowych, zdarzenia te będą oceniane przy zastosowaniu przepisów obowiązujących na dzień powstania zdarzenia. Analogicznie również w przypadku spraw dotyczących ustalenia wysokości podatku z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów za okres przed 31 grudnia 2012 r. znajdować będą zastosowanie przepisy dotychczasowe Art. 36 Zgodnie z art. 20i Ordynacji podatkowej w sprawach o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi wydaje się decyzję, zwaną dalej "decyzją w sprawie porozumienia". Art. 36 wprowadza zasadę, że decyzje wydane na podstawie powołanego wyżej przepisu pozostają w mocy i stosuje się je odpowiednio do regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym. Ponieważ jako generalną zasadę przyjęto zasadę dyskontynuacji, konieczne jest wprowadzenie do ustawy tego przepisu stanowiącego wyjątek od tej zasady. Stwierdzić bowiem należy, że postępowanie w sprawie uznania prawidłowości i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi jest postępowaniem długotrwałym i niejednokrotnie bardzo kosztownym. Nie ma zatem uzasadnionych powodów aby pozbawić mocy prawnej - wydanych na podstawie art. 20I Ordynacji podatkowej – decyzje w indywidualnych sprawach. Wskazać przy tym należy, że co prawda przepisy prawne w zakresie stosunków gospodarczych pomiędzy podmiotami powiązanym zawarte w ustawie o podatku dochodowym różnią się w pewnym zakresie w stosunku do przepisów zawartych w uchylanych ustawach, to jednak różnice te nie mają zasadniczego wpływu na zakres przedmiotowy wydawanych decyzji dotyczących porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Art. 37 - 39 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się zasady opodatkowania określone w art. 9, 10 oraz art. 11 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478 ze zm) przewidziane dla przedmiotów wkładu wniesionego do spółki niemającej osobowości prawnej do dnia 31

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

37


grudnia 2010 r. oraz dla składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nabytego w drodze wkładu niepieniężnego do dnia 31 grudnia 2010 r.

Art. 40 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się zasady opodatkowania umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze zawarte w art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473). Art. 41 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidziane w art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 ze zm.). Art. 42 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r., przewidziane w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.). Art. 43 i art. 45 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się na gruncie nowego podatku dochodowego możliwość odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego oraz odsetek od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. kredytów (pożyczek) – czyli tzw. ulga odsetkowa - przewidzianą w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.). Z tym związane jest również odpowiednie rozwiązanie spowodowane z utratą prawa do przedmiotowej ulgi (art. 45 ustawy). Art. 44 W związku z zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się na gruncie nowego podatku dochodowego ulgę przewidzianą w art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

38


Art. 46 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych na gruncie nowego podatku dochodowego kontynuuje się zwolnienia z podatku przewidziane w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.). Art. 47 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się zasady opodatkowania w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, albo wkładów w spółdzielniach, nabytych (objętych) przed dniem 1 stycznia 2004 r., w zamian za wkład niepieniężny przewidziane w art. 17 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 ze zm.). Art. 48, art. 49 i 50 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się możliwość odliczania na gruncie nowego podatku dochodowego wydatków poniesionych na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r. (tzw. „ulga budowlana”), zachowaną na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Z tym związane jest również odpowiednie rozwiązanie spowodowane z utratą prawa do przedmiotowej ulgi (art. 49 i art. 50). Art. 51 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych kontynuuje się na gruncie nowego podatku dochodowego możliwość odliczania wydatków na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku (tzw. „ulga na wynajem”), zachowaną na podstawie art. 7 ust. 12 i dalsze ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1194 ze zm.). Art. 52 i art. 54 Ustawa przewiduje, iż podatnik podatku dochodowego opodatkowany na gruncie dotychczasowych przepisów opodatkowaniu kartą podatkową, będzie podlegał opodatkowaniu kartą podatkową w rozumieniu ustawy wprowadzanej w życie, o ile nie zadeklaruje inaczej. Kontynuacja formy opodatkowania dotyczy również osób duchownych opodatkowanych dotychczas w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Art. 53 Ustawodawca nie przewiduje podwyższenia obciążenia osób opodatkowanych w formie ryczałtu, dlatego też obwieszczenia Ministra Finansów określające kwoty i stawki zryczałtowanych form opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych znajdują również zastosowanie do zryczałtowanych form opodatkowania

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

39


przewidzianych w nowej ustawie o podatku dochodowym. Analogiczna sytuacja dotyczy również norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Art. 55 Przy obliczaniu kosztów uzyskania przychodów przy zbywaniu nieruchomości po 1 stycznia 2013 r. podatnicy będą mogli uwzględnić koszty i nakłady poniesione na zbywaną nieruchomość na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów. Art. 56 Podatkowe grupy kapitałowe utworzone do dnia 31 grudnia 2012 r., z zastrzeżeniem art. 57, muszą spełniać warunki przewidziane w nowej ustawie o podatku dochodowym dla podatkowych grup kapitałowych, ażeby pozostać podatnikami, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia…. o podatku dochodowym. Art. 57 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych w stosunku do podatkowych grup kapitałowych zarejestrowanych przed 1 stycznia 1997 r. obowiązywać będą zasady wynikające z art. 1 a ust. 2 pkt 3 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zachowując przywileje wynikające z art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 1996 r. Nr 137, poz. 639), pod warunkiem, że będą spełniać pozostałe warunki przewidziane w ustawie z dnia…. o podatku dochodowym. Art. 58 Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej ustawie, dotychczasowi podatnicy podatku dochodowego od osób pranych, którzy dokonali wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, nie muszą ponownie składać oświadczenia w tym zakresie po dniu 31 grudnia 2012 r. Art. 59 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy dokonali wyboru metody bilansowej (rachunkowej) rozliczania różnic kursowych na gruncie, dotychczas obowiązujących ustaw, nie muszą po dniu 31 grudnia 2012 r. ponownie składać oświadczenia o wyborze tej metody. Art. 60 i art. 61 Kierując się zasadą ochrony praw nabytych ustawa przewiduje zachowanie do dnia 31 grudnia 2025 r. lub do dnia 2020 r. zwolnienia przewidzianego w art. 53a oraz art. 53 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 62 Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy - w

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

40


ramach zezwolenia - przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie przewiduje w katalogu zwolnień podatkowych dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności na terenie SSE, a definiuje tę ulgę jako prawo do obniżenia podstawy opodatkowania (art. 130 ust. 1 pkt 1), należało wprowadzić w przepisach wprowadzających regulację tego zagadnienia. Ten artykuł odnosi się nie tylko do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, ale również do 14 rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na jej podstawie, ustanawiających poszczególne strefy ekonomiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Art. 62 ust. 1 i 2 wprowadza zatem możliwość – bez konieczności dokonywania zmian wspomnianych aktów prawnych – korzystania przez podatników podatku dochodowego, którzy rozpoczęli działalność w strefie ekonomicznej po dniu 1 stycznia 2013 r. na korzystanie z tych preferencji podatkowych. Z kolei art. 62 ust. 3 stanowi wyjątek od przyjętej w ustawie zasady dyskontynuacji. Zgodnie z tym przepisem podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozpoczęli działalność w SSE przed dniem 1 stycznia 2013 r. rozliczają nowy podatek dochodowy według zasad przewidzianych odpowiednio w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacja zawarta w art. 62 jest konkretyzacją zasady poszanowania praw nabytych wyrażonej w art. 31 ustawy. Ponadto z uwagi na rozwój gospodarczy w specjalnych strefach ekonomicznych zasadnym jest kontynuowanie zwolnień podatkowych dla działalności strefowej - z uwzględnieniem przepisów o dopuszczalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Art. 63 W związku z sytuacją budżetu państwa ustawa przewiduje stopniowe dochodzenie do przewidzianego w art. 97 ust. 7 ustawy z dnia…..o podatku dochodowym limitu wysokości kosztów uzyskania przychodów docelowo w wysokości maksymalnie 30% przychodów z tego źródła uzyskanych przez pracownika. W roku 2013 r. limit ten ma wynosić 10% przychodów z tego źródła, w roku 2014 - 15%, a w roku 2015 – 20 %. Art. 64 W związku z sytuacją budżetu państwa ustawa przewiduje stopniowe dochodzenie do

docelowych

rozwiązań systemowych w zakresie przewidzianego w art. 121 ust. 1 ustawy z dnia…..o podatku dochodowym limitu wysokości kwoty wydatków inwestycyjnych. Limit ten ma wynosić 20 % dochodu za rok 2013, 30 % dochodu za rok 2014, a 40 % dochodu za rok 2015. Art. 65 W związku z sytuacją budżetu państwa ustawa przewiduje, że kwota zmniejszenia podatku należnego z tytułu opieki nad trzecim i kolejnymi dziećmi w wysokości docelowej – miesięcznie ¼ lub ½ kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2015

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

41


r. W okresie zaś od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wynosić ma miesięcznie 1/6 kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej. Art. 66 Zwolnienie jest konsekwencja implementowania przepisów prawa wspólnotowego zwłaszcza Dyrektywy Rady 2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych miedzy powiązanymi spółkami różnych Państwa Członkowskich. Przepis ten ma na celu uwzględnienie

harmonogramu

wprowadzania

rozwiązań

wynikających

z

prawa

wspólnotowego,

wypracowanych przez Rzeczpospolita Polską. Art. 67 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. z wyjątkiem przepisu art. 29, czego celem jest zapewnienie, iż dotychczasowi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie będą w sposób sztuczny przedłużać stosowania wobec siebie przepisów podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

42


OCENA SKUTKÓW WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW USTAWY

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Ustawa skierowana jest do wszystkich podatników podatku dochodowego. 2. Konsultacje społeczne Projekt nie został przedstawiony do konsultacji społecznych. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) projekt zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl. Od tego momentu każdy będzie mógł zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem (art. 7 ust. 1 ustawy). 3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego Samo wejście w życie przepisów ustawy nie wywiera skutków bezpośrednich w zakresie budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, skutki pośrednie zostały określone w uzasadnieniu do projektu ustawy o podatku dochodowym. Wprowadzenie przepisów ma na celu uporządkowanie i uproszczenie systemu podatku dochodowego i ma za zadanie umożliwić płynne przejście z całkowicie innego systemu podatkowego w obszar regulacji, w którym na nowo definiuje się rolę i funkcje podatku dochodowego oraz określa się w sposób precyzyjny prawa i obowiązki podatników działających w tym obszarze. 4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy Ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy w Polsce. 5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie przepisów ustawy nie wywiera skutków w zakresie konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczości. 6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny Ustawa nie wpływa bezpośrednio na sytuację i rozwój regionalny. 7. Wstępna ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym. Wersja z dnia 15 września 2011 r.

43

Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym  
Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym  

Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym

Advertisement