Trendrapport 2013 MVO Nederland

Page 1

trends voor 2013 1. MVO wordt serious business 2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis 3. Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven 4. Niet-financiële waarden worden geld waard 5. Klein is het nieuwe groot 6. Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan 7. de samenleving is klaar voor de circulaire economie 8. Ontwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer 9. ‘Gezonde’ bedrijven zijn in opkomst 10. Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld

10 MVO-trends in het Nederlandse bedrijfsleven

2

Transparantie wordt ‘fact of life’

9

Bedrijfsleven speelt cruciale rol in zorg

3

Powerful partnerships

7

‘Think global, act local’ in stroomversnelling

Wie niet sterk is, moet slim zijn. En dat zijn ze, de talloze kleine lokale initiatieven die als paddenstoelen de grond uitschieten.

de samenleving is klaar voor de circulaire economie


TITEL VAN THEMA

COLOFON

INHOUDSOPGAVE

Trendrapport 2013 10 MVO-trends in het Nederlandse bedrijfsleven

energie

Communicatie en social media Lara Simons Feia Tol

goed werkgeverschap

Auteurs Willem Lageweg Lobke Vlaming Marije Klomp Jos Reinhoudt Annemarie Teuns

GRONDSTOFFEN

Januari 2013

PAGINA 12 | TREND 3

Eindredactie Edmé Koorstra MVO Nederland www.mvonederland.nl contact@mvonederland.nl

PAGINA 6 | TREND 1

Concept, design en realisatie MATTMO

MVO wordt serious business

Fotografie Joachim Baan Baasin fotografie Sophie Eekman Patrick Jonkman Luis Mendo Martha Stewart Milan Vermeulen fotografie

De toenemende urgentie van duurzaamheidsproblemen dwingt tot een versnelling van MVOinspanningen. MVO verliest daarmee zijn vrijblijvende karakter en wordt ‘serious business’.

Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven

Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven waagt de sprong en gaat ondernemen in ontwikkelingslanden. Logisch, want dit zijn de opkomende economieën van de toekomst.

Illustraties José Luis García Luis Mendo Infographics Shootmedia Luis Mendo GOOD Inc. Drukwerk Drukkerij Pascal Oplage: 3500 ©2013 MVO Nederland Teksten uit dit trendrapport mogen worden overgenomen onder bronvermelding: MVO Nederland | Trendrapport 2013 www.mvonederland.nl/trends Uw feedback is welkom op www.mvonederland.nl/trends

PAGINA 14 | TREND 4 PAGINA 8 | Trend 2 Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis

Went u er maar vast aan: het bedrijf van de toekomst is een glazen huis waar iedereen naar binnen kan kijken. Wie in zijn glazen huis goed voor de dag wil komen, neemt zelf het heft in handen.

Niet-financiële waarden worden geld waard

Steeds vaker klinkt de roep om onze economie anders in te richten: door niet-financiële en maatschappelijke factoren mee te nemen in de berekening van kosten. De eerste bedrijven pakken de handschoen op en starten met impactmeting.


GRONINGEN TEXEL

ALMELO

100%

AMSTERDAM

15-65

65+

UTRECHT

90% 80%

0-15

LOCHEM

NIJMEGEN ROTTERDAM

70% 60%

PAGINA 24 | Trend 7

50% 40%

PAGINA 18 | tREND 5 30% Klein 20% is het nieuwe groot

PAGINA 28 | Trend 9 ‘Gezonde’ bedrijven zijn in opkomst

60 20

De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen binnen bedrijven.

50 20

40 20

30 20

20 20

10 20

2011

In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven.

00 20

90 19

80 19

70 19

60 19

50 19

Wie niet sterk is moet slim zijn. En dat 10%zijn ze, de talloze kleine lokale initiatieven die overal opkomen. 0%oude gedachte ‘think global, act De local’ zit in een stroomversnelling.

de samenleving is klaar voor de circulaire economie

2060

Nederland

China

Saoedi-Arabië

India

Zuid-Korea

Vietnam

Oost-Afrika

Ghana Nigeria Brazilië

Indonesië

Zimbabwe

PAGINA 26 | Trend 8 PAGINA 20 | Trend 6 Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan

De gevolgen van klimaatverandering waren dit jaar duidelijker dan ooit. We zullen onze CO2-uitstoot drastisch terug moeten brengen. Bedrijven nemen hierin het voortouw en gaan over op ‘Mission Zero’.

Ontwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer

Ook al is de werkloosheid nu hoog, de beroepsbevolking zal straks fors dalen. Een dilemma voor ondernemers. Tegelijkertijd transformeert werk zich steeds meer tot een ‘way of life’. Dit heeft allerlei gevolgen voor onze manier van werken en leven.

PAGINA 30 | Trend 10 Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld

Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis over de grootschalige productie, verwerking, distributie en verpakking van voedsel. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de voedselproblematiek.


4 | trendrapport 2013

“ Samen veranderen� blijft ons motto


VOORWOORD WILLEm LAGEWEG

Beste LEZER, Met trots presenteer ik u het tweede trendrapport van MVO Nederland: tien trends op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) die wat ons betreft speciale aandacht verdienen. Niet alleen bedoeld voor pioniers in duurzaamheid, maar voor heel ondernemend Nederland, van multinational tot kleine ondernemer. Die trends bedenken wij natuurlijk niet zelf. We hebben hulp gevraagd en gekregen van tientallen deskundigen, via persoonlijke gesprekken, sociale media en crowdsourcing. Daarom wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan dit rapport van harte bedanken. Deze joint effort laat zien wat er kan gebeuren als je ergens samen de schouders onder zet. ‘Samen veranderen’ blijft ons motto. Ons partnernetwerk telt nu al meer dan 2000 leden uit allerlei branches, en groeit nog steeds. Ook andere MVO-netwerken en -organisaties breiden gestaag uit. Wat ons verbindt is de wil om verder te kijken dan het hier en nu, en serieus werk te maken van de kansen die MVO biedt. Die kansen zijn er in overvloed, en als ik met ondernemers praat valt me altijd op hoe groot de wil is om ze te grijpen. Ik verwijs dan graag naar MVO STEPS, onze online tool die MKB’ers helpt om een duurzaam MVO-beleid te maken en uit te voeren. Want het is inmiddels wel duidelijk dat je MVO niet halfslachtig kunt aanpakken. Echte duurzaamheid is ambitieus en een integraal onderdeel van je beleid. Hoe eerder je ermee aan de slag gaat, des te groter zijn de vruchten die je plukt. Zo is bijvoorbeeld

‘transparantie’ niet alleen een manier om verantwoording af te leggen, het helpt ook bij het versterken van je businesscase. Steeds meer ondernemers zien dat in. Een andere trend is dat MVO zijn vrijblijvende karakter verliest. Behalve de kansen die MVO biedt, ervaren ondernemers nu ook vaker de risico’s die aan niet-handelen kleven. Wil je concurrerend blijven, dan zullen de MVO-inspanningen moeten versnellen. De urgentie wordt groter, MVO is ‘serious business’. Tegelijk met grote, duurzame transities, zien we dat mensen steeds vaker zelf de verantwoordelijkheid pakken. Want al blijft de inzet van multinationals en overheden onverminderd belangrijk, ook burgers, werknemers en kleine ondernemers komen erachter dat ze samen meer kunnen dan ze misschien dachten. Goede voorbeelden zijn het delen van (elektrische) auto’s, hergebruik van producten en kleinschalige initiatieven in energie-opwekking en de zorg. Samen veranderen dus. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit rapport. Ik hoop dat het u inspireert om verbindingen te blijven zoeken en elkaar te versterken. Want klein of groot, meer en meer ondernemers ontdekken dat MVO waarde toevoegt. Innoveren, samenwerken, transparant zijn en duurzaam omgaan met mens en milieu wordt steeds normaler. Gelukkig maar. Hartelijke groet, Willem Lageweg directeur MVO Nederland


6 | trendrapport 2013

1. MVO wordt serious business

MVO WORDT serious business

Voor alle ondernemers wordt het voldoen aan internationale MVO-standaarden binnen enkele jaren een hygiënefactor. Daarnaast blijft er voor de koplopers nog genoeg te verdienen aan MVO. Dit doen zij door uit te stijgen boven de steeds hoger liggende MVO-lat. De businesscase voor deze bedrijven ligt op strategisch gekozen thema’s die dichtbij hun kern liggen en waarop zij willen en kunnen excelleren.

mvo als hygIËnefactor

Internationale mvo-standaarden

etc

MVO als businesscase

MVO: meedoen of onderscheiden

energie

Dat MVO een serieuze zaak wordt, gaan we op een aantal manieren merken. We zullen het behalve over de businesscase van MVO in de komende jaren steeds vaker over risico’s en aansprakelijkheid hebben, bijvoorbeeld rondom grondstoffen, water, fossiele hulpbronnen en arbeid. De norm komt steeds hoger te liggen. MVO zal steeds meer worden afgedwongen; niet alleen door de markt, maar ook door internationale richtlijnen en juridische principes als due diligence (zie kader). Vanwege de grote belangen die ermee gemoeid zijn, zal MVO in het strategische, juridische en financiële domein terechtkomen. Bedrijven als Unilever en Puma zetten al de eerste stappen. De tijd van een aparte MVO-manager als roepende

Er zullen in het bedrijfsleven duidelijke ‘verliezers’ ontstaan. Toen MVO nog vooral bestond uit kansen, kon een groep ondernemers het zich nog wel veroorloven om er daar een paar van te missen. Maar in de huidige situatie is het een reëel risico dat bedrijven straks geen levensvatbaar verdienmodel meer hebben. Ze zijn bijvoorbeeld nog te afhankelijk van te dure grondstoffen, hun verdienmodel is te zeer gericht op zoveel mogelijk consumptie van hun product, ze hebben hun kringlooplogistiek onvoldoende op orde of zijn niet in staat personeel te krijgen of te behouden op kritische posities. Het peloton van het bedrijfsleven zal dit merken doordat de eisen die gesteld worden door klanten, overheden en de samenleving steeds hoger worden. Bedrijven zullen worden gevraagd aan te tonen hoe zij verduurzaming vormgeven en moeten concrete resultaten gaan boeken. Dit zorgt ervoor dat veel bedrijven zullen overgaan op een versnelde implementatie van hun duurzaamheidsbeleid.

goed werkgeverschap

De afgelopen jaren hebben we een snelle stijging gezien van het aantal ondernemers dat actief met MVO aan de slag is gegaan. Duurzame koplopers vonden zichzelf opnieuw uit en lieten ons zien waar hun stip op de horizon lag. Een grote vooruitgang ten opzichte van een aantal jaar geleden. Maar het gaat niet snel genoeg. De groeiende problemen op het gebied van klimaatverandering, schaarste van grondstoffen, de economische crisis en de problemen op de arbeidsmarkt en in de zorg dwingen ons tot een versnelling. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat niet-handelen steeds meer een risico vormt voor de concurrentiekracht van bedrijven. MVO verliest daarmee zijn vrijblijvende karakter en wordt ‘serious business’, voor elk bedrijf.

in de woestijn van het grootbedrijf laten we definitief achter ons. De MVO-manager van de toekomst is een coördinator op strategisch niveau die zorgt dat MVO wordt ingebed in alle kernprocessen van het bedrijf.

grondstoffen

Urgentie van duurzaamheidsproblemen noodzaakt tot versnelling MVO

mvo-lat


///De overheid keert terug///

De overheid toonde de afgelopen jaren een groot vertrouwen in het vermogen van het bedrijfsleven om vorm te geven aan verduurzaming. Vanuit een faciliterende rol werden bedrijven aangemoedigd om verduurzaming ter hand te nemen. Maar gezien de urgentie van de vraagstukken zal de overheid de komende jaren een grotere rol gaan nemen in het dwingen van de achterblijvers en het helpen van de koplopers. Er klinkt nu al een toenemende roep uit het bedrijfsleven zelf om meer betrokkenheid van de overheid op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europa worden maatregelen verwacht.

“ Niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europa worden maatregelen verwacht”

Internationale MVOstandaard wordt de norm Speciaal VN-gezant John Ruggie introduceerde in 2008 een nieuw MVO-beleidskader: ‘Protect, Respect and Remedy’. Hierin geeft hij het bedrijfsleven een rol in het handhaven van de mensenrechten. Centrale term daarbij is due diligence. Dat betekent dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om mensenrechten te respecteren en mensenrechtenrisico’s in hun keten in kaart te brengen en te verminderen. Het zogenoemde Ruggie Framework is in 2011 verwerkt in de herziene OESOrichtlijnen. Ruggies aanpak wordt steeds meer de norm; overal ter wereld erkennen bedrijven hun verantwoordelijkheid en passen ze due diligence toe.

juridificering van duurzaamheid In het duurzaamheidsdebat komt de juridische aansprakelijkheid voor (niet-)handelen steeds centraler te staan. Zo stelt advocaat Roger Cox in ‘Revolutie met recht’ dat de overheid voor de rechter gedaagd moet worden om haar zo te dwingen maatregelen te nemen tegen de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. Actieorganisatie Urgenda kondigde vervolgens eind 2012 aan een rechtszaak te starten tegen de Nederlandse staat. Via de rechter wil Urgenda de overheid vragen om maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.


2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis

Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis Transparantie is niet langer een keuze maar wordt een ‘fact of life’ Went u er maar vast aan: het bedrijf van de toekomst is een glazen huis waar iedereen naar binnen kan kijken. Als gevolg van de opkomst van Twitter, Facebook en andere sociale media zal transparantie een ‘fact of life’ worden voor ondernemers. Maar ook doordat bedrijven steeds vaker zijn aangewezen op een wisselend werknemersbestand en samenwerking in netwerken, blijft weinig meer verborgen. Uw activiteiten zijn voor de buitenwereld zichtbaar, maar ook de effecten ervan op mens en milieu. Het verschil tussen openbaar en ‘achter de schermen’ was nog nooit zo klein en zal alleen nog maar kleiner worden. Slimme bedrijven zien de interessante mogelijkheden die dit biedt. Om in hun glazen huis goed voor de dag te komen, nemen steeds meer bedrijven het heft in handen en communiceren ze open over hun doelen en resultaten. Juist in een transparante wereld zien zij volop ruimte om hun eigen verhaal te vertellen. ‘Corporate storytelling’ versterkt de identiteit van het bedrijf. Door de opkomst van sociale media wordt het verhaal echter niet meer alleen door het bedrijf zelf verteld, maar samen met de buitenwereld. Dit biedt veel voordelen. Door openhartig te zijn over plannen, dilemma’s en ambities en stakeholders uit te nodigen hierover mee te denken, ontstaat er meer draagvlak voor de activiteiten. Sterker nog, dit kan zelfs leiden tot nieuwe ideeën, innovatieve inzichten en samenwerkingsverbanden. ASN Bank gebruikte bijvoorbeeld een vorm van ‘crowdsourcen’ voor het opstellen van een nieuw beleggingsbeleid. Wie écht transparant is, spreekt niet alleen over ambities en positieve ontwikkelingen, maar ook over dilemma’s en mislukkingen. Die komen nu nog vaak naar buiten via anderen. DSM nam daarom in haar jaarverslag over 2011 het hoofdstuk ‘What still went wrong’ op. Fouten maken mag, ook op het gebied van MVO. Het is voor veel bedrijven misschien nog even wennen, maar ondernemen in een glazen huis biedt ook kansen. Wie veel te verbergen heeft, vindt het vervelend om op zijn vingers gekeken te worden. Maar voor wie trots is op zijn bedrijf is het prettig klanten en leveranciers door de glazen muren heen recht in de ogen te kunnen kijken. Iedereen weet dat verleiden begint met ‘oogcontact’ en vaak leidt tot nieuwe, spannende ontwikkelingen. Zakelijk is het niet anders. In een glazen huis ziet u de knipoog van uw klanten het eerst.

8 | trendrapport 2013


5 tips 1. Gebruik social media bewust Volg uw medewerkers, klanten en leveranciers op Twitter en Facebook, weet wat ze online over uw bedrijf vertellen en reageer erop.

2. Richt u op de belangrijkste thema’s voor uw eigen bedrijf Waar ligt u zakelijk gezien wakker van? Dat zijn de belangrijkste thema’s waarover u transparant moet zijn, bijvoorbeeld in een jaarverslag. Laat u niet afleiden door bijzaken met weinig impact.

3. Vertel het eerlijke verhaal Niets blijft verborgen, dus u kunt maar beter zelf duidelijk zijn over zaken die minder goed verlopen dan gehoopt. Niemand is perfect, bedrijven die alleen maar juichverhalen vertellen zijn ongeloofwaardig.

4. Zoek de dialoog op Transparantie veronderstelt tweerichtingsverkeer. Leg uw dilemma’s voor aan uw stakeholders en vraag om een reactie. Zo krijgt u nieuwe ideeën die kunnen leiden tot innovaties en verrassende samenwerkingsverbanden. Bovendien vergroot u het draagvlak voor uw bedrijfsbeslissingen.

5. Maak niet-financiële informatie toegankelijk Stakeholders willen niet alleen weten hoe groot uw omzet is, maar ook hoe die tot stand is gekomen. Vertel ze over de impact van uw activiteiten op uw medewerkers, energieverbruik en grondstoffenstromen.


2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis

Arend Ringenier Directeur Roelofs Wegenbouw

10 | trendrapport 2013


“Iedere businessunit van Roelofs moet transparant zijn over zijn duurzame prestaties�

///Roelofs Wegenbouw/// Roelofs Wegenbouw communiceert uitgebreid over zijn MVO-activiteiten. Daarmee is het bedrijf een koploper, want duurzaamheid en publiekscommunicatie zijn in de bouwwereld nog lang niet vanzelfsprekend. Bij grote projecten gebruikt ROELOFS hiervoor omgevingsmanagers, publieksloketten, social media, e-mailnieuwsbrieven en websites. En omwonenden worden regelmatig uitgenodigd voor een kijkje op de bouwplaats.


12 | trendrapport 2013

3. Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven

Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven Powerful partnerships voor duurzame economische ontwikkeling

landen en opkomende economieën. Logisch, want de ontwikkelingslanden van nu, zijn de opkomende economieën van de toekomst (zie kader).

Ontwikkelingssamenwerking zat de afgelopen jaren nogal eens in het verdomhoekje. Het vertrouwen in de effectiviteit van traditionele ontwikkelingshulp nam sterk af. Hiervoor kwam een andere aanpak in de plaats: het stimuleren van ontwikkeling met behulp van datgene waar Nederland goed in is: handel. Het zijn sindsdien niet meer alleen maatschappelijke organisaties en overheden die zich wat aantrekken van de situatie in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Bedrijven helpen tegenwoordig mee bij het verbeteren van de lokale economie. Dat doen ze zeker niet alleen uit ethische motieven. Ontwikkelingslanden en opkomende markten zijn de groeimarkten van de toekomst.

Nederlandse ondernemers lopen daarbij vanzelfsprekend tegen allerlei duurzaamheidsvraagstukken aan. De gevolgen van klimaatverandering, een tekort aan grondstoffen en voedsel, sociale ongelijkheid en de schending van mensenrechten zijn in ontwikkelingslanden vaak zichtbaar aanwezig. Bedrijven hebben kennis van de lokale situatie en duurzaamheidsvraagstukken nodig om hiermee om te gaan. Daarom werken zij samen met lokale maatschappelijke organisaties en overheden. Overheden kunnen barrières wegnemen, door belastingvoordelen, garanties en/of startsubsidies te verstrekken.

Door de voortdurende economische crisis richt het Nederlandse bedrijfsleven zich naast de vertrouwde Europese markt steeds actiever op nieuwe markten buiten Europa. Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven waagt de sprong en gaat ondernemen in ontwikkelings-

Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in één ministerie Ook de Nederlandse overheid ziet ondernemen als een belangrijke manier om de lokale situatie in ontwikkelingslanden te verbeteren. Met de komst van een ministerpost voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden handel, ondernemen en ontwikkelingssamenwerking in samenhang bezien. Daarbij hebben steeds meer partijen hooggespannen verwachtingen van het MKB dat immers de motor vormt van de economie, zowel in Nederland als andere landen. Ook zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Zo werkt de ontwikkelingssamenwerking 2.0. Vanuit welbegrepen eigenbelang, maar met duurzame economische groei en verbetering van de leefsituatie in ontwikkelingslanden in het vizier.

Opkomende economieën

BRICS: huidige opkomende economieën Next11: toekomstige opkomende economieën


Verschillende MKB’ers hebben de sprong al gewaagd en ondernemen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Onder de noemer ‘Grensverleggers’ delen zij hun ervaringen op het blog verlegtgrenzen.nl. ///Nablus soap | Dirk Terwel///

Net buiten de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever zette Dirk Terwel samen met een lokale partner Nablus Soap op. In de fabriek produceren lokale werknemers handgemaakte olijfoliezeep, volgens eeuwenoude Palestijnse familietradities gecombineerd met Europese zakelijkheid. Hiermee blijft het product traditioneel, maar stijgt de productiecapaciteit, met export naar Azië, Europa en de VS. Te midden van de onrust in de omgeving van de Westelijke Jordaanoever, zorgt de fabriek voor productie en werkgelegenheid.

///Trade Development Group (TDG) | Teus Visser///

De Trade Development Group (TDG) koopt cashewnoten in bij meer dan 3.500 kleine Afrikaanse boeren en verwerkt deze vervolgens in eigen fabrieken in Afrika. Zowel de productie als de verwerking vindt plaats in Afrika, en TDG werkt bij voorkeur met lokale werknemers. Zo creëert het bedrijf lokale werkgelegenheid en geeft het leveranciers toegang tot de wereldmarkt. De opbrengsten herinvesteert TDG in lokale initiatieven.

///Deltadesh | Ma arten Verbruggen///

Deltadesh heeft verschillende bedrijven opgezet in uiteenlopende producten: van zonnepanelen tot koffie en van biologische visfilet tot bamboe uitvaartkisten. Wat die bedrijven gemeenschappelijk hebben: ze zijn gevestigd in Bangladesh en dragen bij aan de ontwikkeling daar. Met het werk in Bangladesh doet Maarten naar eigen zeggen aan ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl: werkgelegenheid creëren via ondernemerschap. ‘We kunnen door te ondernemen niet de hele wereld veranderen, maar wel de wereld voor een aantal mensen.’

///Soil & More | A art van de Bos///

Soil & More is gevestigd in Ethiopië. Het maakt natuurlijke compost en traint lokale boeren om daarmee te werken en het zelf te produceren. De compost van Soil & More maakt akkerbouw mogelijk op gronden die anders te arm zouden zijn voor voedselproductie of bloementeelt, zonder toevoeging van kunstmest. Hiermee draagt Soil & More bij aan hogere productiviteit per eenheid land en een groter concurrentievermogen van de landbouwers.


4. Niet-financiËle waarden worden geld waard

14 | trendrapport 2013

Niet-financiËle waarden worden geld waard kunnen we even afrekenen? Wie in de winkel iets koopt, betaalt daarvoor een prijs gebaseerd op de kosten voor de productie plus een marge voor de verkoper. In deze prijs is meestal geen rekening gehouden met de kosten voor mens en milieu. Denk aan de CO2-uitstoot bij het transport of het verlies aan biodiversiteit bij het eten van overbeviste vis. Maar ook positieve effecten zien we niet terug. Ooit wel eens minder betaald voor een product dat gemaakt is door iemand met een achterstand op de arbeidsmarkt? Waarschijnlijk niet, terwijl het de samenleving toch de kosten van een uitkering bespaart en nog belangrijker: diegene waarschijnlijk een stuk gelukkiger is. Door alleen financiële waarden mee te nemen in ons economisch verkeer, bestaan er onvoldoende economische prikkels om duurzame beslissingen te nemen. Het is immers vaak goedkoper om te kiezen voor producten die schade toebrengen aan mens en milieu, dan voor producten van bedrijven die daar respectvol mee omgaan. Daarom klinkt steeds vaker de roep om ons economisch systeem anders in te richten: door niet-financiële en maatschappelijke factoren mee te gaan nemen in de berekening van kosten en prijzen. De resultaten van zo’n berekening worden door steeds meer bedrijven gepubliceerd in een ‘geïntegreerd jaarverslag´. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe het bedrijfsresultaat uitpakt als je ook people- en planet-kosten meerekent. Niet-financiële waarden worden daarbij gekapitaliseerd: er wordt in geld uitgedrukt hoeveel schade het bedrijf veroorzaakt aan mens en milieu. Puma is op dit

terrein koploper. Verschillende bedrijven zijn al begonnen met het berekenen van hun duurzaamheidsimpact. Dit kan bijvoorbeeld door te onderzoeken hoeveel geld het kost om bepaalde schade aan het milieu te herstellen. Een groeiend aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden helpt ze daarbij, zoals True Price (zie kader). Ook verzekeraars en institutionele beleggers letten meer en meer op maatschappelijke impact en waardecreatie. Maatschappelijk rendement zal hierdoor in de toekomst meer op gelijke voet komen te staan met financieel rendement. Naast het berekenen van hun duurzaamheidsimpact, zullen steeds meer bedrijven daadwerkelijk consequenties gaan verbinden aan de uitkomsten van hun berekeningen. Ze gaan niet langer alleen sturen op financiële cijfers, maar ook op niet-financiële waarden en zullen zo uiteindelijk hun negatieve impact verminderen. Daarnaast zullen bedrijven ook hun positieve impact gaan uitrekenen en betaald willen worden voor de positieve effecten die hun activiteiten bijvoorbeeld hebben op het gebied van natuur en ecosysteemdiensten. Dit kan een krachtige impuls geven aan de verdere ontwikkeling van een mondiale markt voor het compenseren van maatschappelijke kosten en baten.

Column Marleen Janssen Groesbeek Het in geld uitdrukken van niet-financiële prestaties van bedrijven heeft ook een keerzijde, zo betoogde Marleen Janssen Groesbeek onlangs in magazine P+. “De beste uitvinding sinds gesneden brood, zo werd onlangs het geïntegreerde jaarverslag omschreven door een grote belegger. Geïntegreerde verslaggeving lijkt een goed idee. Het is een manier om een goede relatie te leggen tussen strategie, het beleid en

de prestaties op milieu- en sociaal gebied, de kwaliteit en integriteit van het bestuur en de financiële prestaties van een onderneming. Zo zouden de duurzaamheidsprestaties door mensen met een meer financieel-economische blik serieuzer genomen worden en meer op waarde geschat. Het is nu juist de aandacht voor het financiële dat integrated reporting vooral voor de ‘mainstream’ zo aantrekkelijk maakt. Eindelijk is er weer een excuus om weg te blijven van enge woorden als duurzaamheid, sociaal, milieu en maatschappelijk. Echter, in plaats van te laten zien wat duurzaamheid oplevert in brede zin - een betere leefomgeving, tevreden werknemers en burgers, brede (mondiale) welvaartsverdeling - zijn we hiermee toch weer op weg naar vooral een financiële afrekening, geen triple bottom line.”


TRUE PRICE True Price, opgericht door Worldconnectors, IDH en NCDO, is een startende beweging die wil bijdragen aan een duurzame economie, door transparantie over echte prijzen te bevorderen. Voor het gemak worden bij een aankoop vaak de sociale en milieuschade die productie en consumptie teweegbrengen vergeten. De echte prijs is de winkelprijs van het product plus onbetaalde sociale en ecologische externe kosten. Denk bijvoorbeeld aan onderbetaling van arbeiders en aan de kosten van milieuvervuiling. Als producten hun echte prijs gaan dragen, kunnen consumenten als ze voor de schappen in de supermarkt staan precies zien welke producten het duurzaamst zijn, zo is de gedachtengang. Transparantie over de echte prijs leidt zo uiteindelijk tot duurzame keuzes door de consument. En bedrijven zullen innoveren om hun schade te verminderen, omdat ze positief willen afsteken tegen concurrenten.

MVO en waardebepaling van bedrijven Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zien hun inspanningen graag terug in de waarde van de onderneming. Bij de waardebepaling van bedrijven speelt MVO echter nog maar mondjesmaat een rol. Dat is opmerkelijk, want in de markt blijkt dat bedrijven die actief zijn met MVO vaak een lager risicoprofiel en een betere omzetverwachting hebben. Veel bedrijfsovernamebemiddelaars weten nog niet goed hoe zij MVO kunnen meenemen en in hoeverre MVO een rol speelt bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. De handleiding Waarde waarderen die CREM en MVO Nederland onlangs uitbrachten, stelt bedrijfsovernameadviseurs en waardebepalers in staat alle MVO-aspecten van een onderneming via een praktisch stappenplan te vertalen naar bedrijfswaarde.

Puma In 2011 kwam Puma in het nieuws door uit te rekenen wat de totale milieuschade was die werd veroorzaakt door de activiteiten van het merk. Deze zogenaamde ‘Environmental Profit and Loss Account’ (EP&L) werd toen nog weergegeven in tientallen miljoenen euro’s. In oktober 2012 verbaasde Puma de wereld door in samenwerking met Adviesbureau Trucost voor het eerst uit te rekenen wat de milieuschade is van hun individuele producten. Zo heeft het merk becijferd dat de milieuimpact van een nieuw type biologisch afbreekbare schoen, de ‘InCycle’, bijna een derde minder is dan die van een conventionele suède schoen. Dit verschil is gelijk aan € 2,95 of 3 procent van de verkoopprijs. Puma presenteert in 2013 een coalitie van zo’n tien bedrijven die samen een EP&L tot op productniveau gaan berekenen.


Overzicht van de 10 MVO-trends 8. O ntwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer

Revival van reparatie

7. d e samenleving is klaar voor de circulaire economie

Delen van bezit

Groente verbouwen op de daktuin

Toenemende grondstoffenschaarste

6. Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan

10. N ederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld

Tipping point is in zicht

1. MVO wordt serious business

Opzetten van systemen voor voedselverwerking

3. Ontwikkelingslanden groeimarkt voor Nederlands bedrijfsleven

Ontwikkelingslanden: opkomende economieĂŤn van de toekomst


Stoelmassage op het werk

9. ‘ Gezonde’ bedrijven zijn in opkomst

Mantelzorg als secundaire arbeidsvoorwaarde

Iedereen ZZP’er?

5. Klein is het nieuwe groot

Lokale energieopwekking

4. Niet-financiële waarden worden geld waard

De kracht van sociale media Integrated reporting Ook maatschappelijke waarden meten

2. Het bedrijf van de toekomst is een glazen huis

Samenleving verwacht zichtbare acties


18 | trendrapport 2013

5. Klein is het nieuwe groot

Klein is het nieuwe groot Sterke opkomst van kleinschalige decentrale initiatieven Wie niet sterk is moet slim zijn. En dat zijn ze, de talloze kleine lokale initiatieven die opkomen. De oude gedachte ‘think global, act local’ zit in een stroomversnelling. Overal duiken initiatieven op die met elkaar gemeen hebben dat zij een oplossing zoeken voor vraagstukken die grote bedrijven en overheden laten liggen. Het zijn vaak coöperaties die op kleine schaal mensen verbinden die samen maatschappelijke problemen oplossen. De opkomst van kleinschalige decentrale initiatieven is vaak een reactie op de grootschaligheid van wereldwijde handel. Productieketens van grote bedrijven vertakken zich over de hele wereld, waardoor producten vaak eerst verschillende continenten hebben gezien voor ze in ons winkelmandje terecht komen. Banken beleggen ons spaargeld wereldwijd en ver uit ons zicht. De financiële crisis heeft het wantrouwen van burgers in grote onoverzichtelijke instituties versterkt, waardoor ze op zoek gaan naar manieren om zelf actie te nemen. De opkomst van sociale media versterkt de trend omdat het de mogelijkheid geeft om mensen snel en efficiënt te mobiliseren op basis van een gedeeld doel.

“ Deze ontwikkeling biedt ook talloze kansen voor bedrijven die erin slagen aan te sluiten bij de trend.” Veel van de nieuwe initiatieven hebben met elkaar gemeen dat ze de menselijke maat terugbrengen in de samenleving. Zo kun je sinds kort samen met anderen een stukje windmolen aanschaffen. De wijkzuster komt weer terug, omdat mensen via buurtzorgconcepten zelf het initiatief nemen. Nieuwe innovatieve bedrijven vinden financiering door heel veel mensen via sociale platforms een heel klein beetje te laten bijdragen. Zo kan iedereen zelf belegger, verzekeraar, energieproduct of zorgverlener worden. En dat allemaal tegelijk.

Wat betekent dit voor bedrijven? Voor sommige bedrijven betekent de opkomst van deze nieuwe initiatieven dat ze er concurrentie bij krijgen. In de energiemarkt bijvoorbeeld gaan steeds meer mensen zelf zorgen voor hun energievoorziening, omdat zij niet langer afhankelijk willen zijn van grote anonieme energiemaatschappijen. Maar deze ontwikkeling biedt ook talloze kansen voor bedrijven die erin slagen aan te sluiten bij de trend.

BINNENGEKOMEN REACTIES op www.mvonederland. nl/trends Saskia Griep “Burgers en consumenten nemen steeds vaker zelf het heft in handen. Dat zie je in de opkomst van broodfondsen, het succes van initiatieven als de Windcentrale en crowdsourcing zoals de 1% club en PIF world. Ook de online marktplaats wehelpen.nl is hiervan een goed voorbeeld.” Lotte Enting “Voor mij is de MVO-trend dat burgers lokaal initiatief nemen om zelf verschil te maken voor een meer duurzame wereld. Veel van hun initiatieven verbinden de civil society aan de civil economy.” Adrieke de Kraker “MVO-trends voor 2013? Ik voorzie: lokale en meer kleinschalige activiteiten en samenwerking. Nog meer gebruik van crowdfunding en crowdsourcing.” Eline van Nimwegen “Met de opkomst van begrippen als zelfredzaamheid en participatie, zijn burgers steeds vaker bereid het heft in eigen handen te nemen. Steeds meer mensen zien het belang in van duurzaam en sociaal ondernemen en dragen hier dan ook graag een steentje aan bij. Duurzame en sociale crowdfunding is opkomend en zal zich in 2013 tot een steeds belangrijkere trend ontwikkelen.”

Banken die beleggen in lokale projecten en dit zichtbaar maken aan hun klanten doen goede zaken. Supermarkten scoren met lokale producten in de schappen en ook de lokale middenstand kan van deze ontwikkeling de vruchten plukken. Er ontstaat een groeiende nichemarkt voor bedrijven die alternatieven bieden voor de diensten van grote bedrijven. Denk aan banken die zich afzijdig houden van het wereldwijde flitskapitaal, of aan zorgbedrijven die inspelen op de behoefte aan zorg in de buurt.


Think global, act local Burgers en consumenten beginnen voor zichzelf

GRONINGEN Hof van Reseda: buurtmoestuin.

TEXEL TexelEnergie: kleinschalige duurzame-energiecoรถperatie.

ALMELO Buurtzorg Nederland: zelfsturende Buurtzorgteams van wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.

AMSTERDAM De BuurtBoer: lunchcatering met lokale producten.

UTRECHT

Broodfonds: arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor kleine groepen zelfstandige ondernemers.

LOCHEM LochemEnergie: lokale duurzame-energiecoรถperatie.

NIJMEGEN ROTTERDAM Rotterdamse Oogst: markten met lokaal geproduceerd voedsel.

LETS Nijmegen: lokaal ruilsysteem voor diensten, kennis en goederen, met De Bataaf als munteenheid.


6. Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan

20 | trendrapport 2013

Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan De CO2-uitstoot moet binnen 16 jaar naar nul en bedrijven nemen hierin het voortouw De gevolgen van klimaatverandering waren dit jaar duidelijker dan ooit: overal ter wereld werden weerrecords gebroken en hadden mensen te kampen met extreme regenval, overstromingen of droogte. Volgens wetenschappers stevenen we af op een point of no return: als we doorgaan zoals nu zal de temperatuur op aarde ergens tussen 2025 en 2030 zodanig zijn gestegen, dat die opwarming onherroepelijk doorschiet naar vier tot zes graden. Met nog veel meer en grotere natuurrampen tot gevolg. Om dit tipping point voor te zijn, zullen we onze CO2-uitstoot drastisch moeten terugbrengen. Volgens de meest recente onderzoeken moet de uitstoot binnen zestien tot achttien jaar nul zijn. Tijd voor ‘mission zero’ dus. Echter, ondanks de grote urgentie loopt de ene na de andere klimaattop teleurstellend af. De internationale politiek toont onvoldoende daadkracht om over te gaan op een ‘nul-scenario’. Maar bij bedrijven ligt dit anders. Zij kunnen voor zichzelf besluiten om stappen te zetten en enkele koplopers doen dit ook. Zij zijn degenen die mission zero aanvoeren. Daar hebben ze namelijk een aantal goede redenen voor. Een belangrijke reden: fossiele energie wordt steeds duurder en in de toekomst wellicht onbetaalbaar. Maar daarnaast biedt inzetten op energiebesparing ook grote businesskansen: de vraag naar innovatieve oplossingen voor ons energievraagstuk wordt steeds groter. Bedrijven spelen hier op in. Zowel door nieuwe energiezuinige

producten, diensten en productiemethoden te ontwikkelen als door in hernieuwbare energie te investeren. De hernieuwbare energiemarkt is een grote groeimarkt. Uit verschillende rapporten blijkt dat de economische groei in onder meer Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk voor het merendeel voor rekening komt van deze sector. Of de overstap van deze bedrijven de start is van de toekomstige oplossing van ons klimaatprobleem is moeilijk te zeggen. Daar is naast inzet van bedrijven namelijk ook politieke wilskracht en stimulerend beleid voor nodig. Maar in ieder scenario zullen steeds meer bedrijven mission zero omarmen – al was het maar om de businesskansen te verzilveren.


ESSAY Jan Paul van Soest Duurzaamheidsdenker Jan Paul van Soest gaat in zijn essay ‘Klompen in de machinerie’ in op de rol van sceptici in het klimaatdebat. De “tandem van krachtige fossieleenergiebelangen en conservatief-neoliberale denktanks” heeft volgens Van Soest zonder dat we het door hebben ook ons land in zijn greep gekregen. Veel berichten van “de twijfelindustrie”, voornamelijk gevestigd in de VS, Canada en Australië, landen volgens hem in Nederland op blogs, websites en reguliere media. Van Soest: “Een brede maatschappelijke en politieke stroming is er inmiddels van overtuigd dat de klimaatwetenschap nog hoogst onzeker is, dat wetenschappers er nog allesbehalve uit zijn.” Zo zorgt de lobby voor het beeld

dat “Maatregelen handenvol geld kosten en weinig opleveren. Een ombouw of transitie van de energiehuishouding is daarom niet aan de orde: niet nodig en te duur.” Dat is de bedoeling: twijfel zaaien om beleidsuitstel te oogsten, tegen alle wetenschappelijke kennis in. Volgens Van Soest is in de VS 50 procent en in Europa 30 tot 40 procent van de bevolking er niet van overtuigd dat er klimaatverandering optreedt, en dat die verandering wordt veroorzaakt door broeikasgassen ten gevolge van menselijke activiteiten. “Vergelijk dat eens met wetenschappers zelf: zo’n dikke 90 procent is ervan overtuigd dat het klimaat verandert door menselijke oorzaken.” We moeten de alarmerende realiteit, gecombineerd met de inspiratie, hoop en brede actiebereidheid nog meer tonen. “En als we de combinatie weten te pakken, nachtmerrie én droom, vrees én hoop, dan moet er waarachtig toch wat in beweging te krijgen zijn.”

Bedrijven op Mission Zero Wie: INTERFACE (tapijtfabrikant) Doel: ‘het eerste volledig duurzame bedrijf worden - met nul-komma-nul negatieve invloed op het milieu’ Wanneer: 2020 Hoe: o.a. door tapijttegels van gerecycled materiaal te produceren en door gebruik te maken van de meest energie-efficiënte vervoerswijze voor elke fase (denk aan treinen en binnenschepen)

Wie: Ikea (meubelfabrikant) Doel: evenveel energie produceren als consumeren Wanneer: 2020 Hoe: o.a. door volledig over te stappen op LED-verlichting, wind- en zonneenergie

Wie: Gispen (kantoorinrichter) Doel: CO2-uitstoot reduceren tot nul, zodat ook geen uitstoot meer gecompenseerd hoeft te worden Wanneer: 2019 Hoe: o.a. door groen gas en groene stroom uit Nederland af te nemen en het aantal reiskilometers te verminderen

Wie: NS (spoorwegvervoerder) Doel: een kwart minder CO2 per reizigerskilometer uitstoten ten opzichte van 2008 Wanneer: 2020 Hoe: o.a. door volledig over te stappen op groene stroom


6. Bedrijven voeren ‘Mission Zero’ aan

Jan Laan directeur Aad de Wit Verhuizingen

22 | trendrapport 22 | Blik op 2013 MVO


“Het is voor ons niet de vraag óf we volledig overstappen op hernieuwbare energie, maar wanneer”

///Aad de Wit Verhuizingen/// Aad de Wit Verhuizingen B.V. in Castricum en Amsterdam maakt als eerste verhuisbedrijf ter wereld gebruik van een elektrische verhuiswagen. Daarnaast heeft het bedrijf een oplaadpunt voor elektrische auto’s en de ambitie om op termijn het hele wagenpark elektrisch te laten zijn.


7. De samenleving is klaar voor de circulaire economie

24 | trendrapport 2013

De samenleving is klaar voor de circulaire economie Bezit van grondstoffen verplaatst van de consument naar de producent Marktplaats is booming, deelautogebruik groeit sterk en welke onderneming wil er nu nog eigenlijk een klimaatinstallatie of serverpark bezitten? Zowel in het bedrijfsleven als in de samenleving als geheel ontwikkelt zich een trend gericht op (her)gebruiken en delen in plaats van bezitten en weggooien. Geholpen door de mogelijkheden van sociale media, maar ook door een nieuwe waardering voor kwaliteit en hergebruik. Parallel aan deze maatschappelijke ontwikkeling, speelt de verwachte bevolkingsgroei en toenemende schaarste van grondstoffen. Samen zorgen deze ontwikkelingen voor de noodzaak om over te gaan naar een circulaire economie. Een economie zonder afval dus - grondstoffen blijven in de technische kringloop of keren veilig terug in de natuur. Een belangrijke stap op weg naar de circulaire economie is het verplaatsen van het eigenaarschap van producten: van de klant naar de producent. Steeds meer bedrijven bieden hun producten aan door middel van gebruiksovereenkomsten in plaats van ze te verkopen, waardoor deze aan het einde van de ‘gebruiksperiode’ weer bij hen terugkomen en ze de grondstoffen waaruit het product bestaat steeds opnieuw kunnen gebruiken. De klant koopt geen product meer, maar betaalt voor het gebruik ervan. Een andere belangrijke stap op weg naar de circulaire economie: (crosssectorale) cascadering van grondstoffen. Betaalde bedrijf A geld voor het storten van ‘afval’ en kocht bedrijf B nieuwe grondstoffen, bij cascadering maken ze wederzijds zinvolle afspraken waarbij het ‘afval’ van de één de grondstof van de ander is. Dat is economische en ecologische winst. Kortom: de samenleving is klaar voor de omslag naar de circulaire economie en de stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit zorgt ervoor dat de circulaire economie steeds aantrekkelijker wordt voor bedrijven. Dit vraagt wel een radicale omslag in denken en het opnieuw uitvinden van het businessmodel. Steeds meer bedrijven bereiden zich hierop voor. En u?

Leasen is het nieuwe verkopen Ieder bedrijf vindt hoge verkoopcijfers prettig. Het is dus zaak zoveel mogelijk producten af te zetten, zodat zoveel mogelijk containers vol apparatuur, vloerbedekking of meubilair de magazijnen verlaten. Tapijttegelfabrikant Interface doet het anders: iedereen mag hun tapijt gebruiken, graag zelfs, maar in plaats van ze te verkopen leasen ze hun producten aan de klant. Wie toe is aan iets anders, kan zijn vloerbedekking weer inleveren en iets uit de nieuwe collectie uitzoeken. Bang voor grondstoffenschaarste is Interface niet: de oude tapijttegels worden volledig gerecycled.

Lenen is het nieuwe hebben Waarom zou je een boormachine kopen als de buurman er ook een heeft? Of een grasmaaier? En waarom zou je je aanhanger niet voor een dagje aan iemand uitlenen? Dat ding staat toch bijna het hele jaar stil. Spullen lenen en uitlenen is veel socialer en goedkoper dan ze aanschaffen. En duurzamer natuurlijk, want veel van die gereedschappen, vervoermiddelen, apparatuur, boeken en speelgoed worden vaak vervangen voordat ze versleten zijn. Dat kost onnodig energie en grondstoffen. Websites als floow2.com, spullendelen.nl, hurenvanburen.nl en peerby.com spelen hierop in. Alles is er te krijgen, als je het maar eerlijk terugbrengt.


Circulaire economie in beeld Het concept van de circulaire economie aan de hand van een smartphone en een bijbehorende beschermhoes. In de circulaire economie behouden producten, componenten en grondstoffen zo veel mogelijk hun waarde. Bekijk de complete infographic op www.mvonederland.nl/trends.


8. Ontwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer

26 | trendrapport 2013

Ontwikkeling op de arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer hoe overleef ik de arbeidsmarkt? Het bedrijfsleven zit in een lastige spagaat. De economische werkelijkheid dwingt bedrijven om kosten te verlagen en dus medewerkers te laten gaan. Aan de andere kant is duidelijk dat zij deze mensen hard nodig zullen hebben zodra de economie weer aantrekt, of wanneer een belangrijk deel van hun personeel met pensioen gaat. Want door de vergrijzing neemt de beroepsbevolking in rap tempo af en moeten minder schouders steeds meer lasten dragen.

De werkloosheid in Nederland is momenteel hoog en loopt steeds verder op zolang de economische groei blijft dalen. Gedurende 2012 zat 6% van de beroepsbevolking zonder werk, met een piek van 6,7% in oktober. Desondanks laat onderstaande grafiek zien dat de beroepsbevolking de komende decennia dermate zal afnemen dat werkgevers te maken krijgen met krapte op de arbeidsmarkt.

0-15

15-65

65+

100% 90%

Tegelijkertijd transformeert werk zich naar een ‘way of life’. Werk en privĂŠ raken steeds meer met elkaar verweven, moeten bij elkaar passen en met elkaar in balans zijn. Werkenden vinden het daarbij steeds belangrijker dat werk bijdraagt aan zingeving, autonomie, een sociale omgeving, relaties en maatschappelijke status. Wie geen werk heeft mist dus veel meer dan alleen een maandelijks inkomen.

80% 70% 60% 50% 40% 30%

0%

60 20

50 20

40 20

2060

30 20

20 20

10 20

00 20

2011

90 19

80 19

70 19

Grafiek gebaseerd op www.thefactclub.nl

10%

60 19

Deze ontwikkelingen hebben grote effecten op de manier waarop werk wordt vormgegeven. Vijf trends op het gebied van werk:

20%

50 19

Nieuwe technieken versterken deze ontwikkeling door ervoor te zorgen dat we overal kunnen werken, wanneer we maar willen. Toegang tot informatie en communicatiemogelijkheden maken veel van de traditionele functies van het kantoor overbodig. Een stijgende energieprijs maakt forensen duur, waardoor het voor werknemer en werkgever aantrekkelijk wordt om zo weinig mogelijk te reizen.


1

///De wortel en stok maken plaats voor vakmanschap en zingeving///

Door de veranderende rol van werk in het leven van mensen, maar zeker ook door de stijgende gemiddelde leeftijd binnen bedrijven, verandert de relatie tussen werknemer en werkgever. Dit vraagt om een andere manier van aansturing en beloning. De externe prikkel van de wortel (bonussen, promotie) en de stok (angst voor ontslag) maken plaats voor intrinsieke prikkels zoals vrijheid, waardering voor vakmanschap en zingeving. Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap. In plaats van management gericht op controle zal er behoefte zijn aan coachend leiderschap, waarbij talentontwikkeling en welzijn van medewerkers centraal staan. Van medewerkers wordt eigen verantwoordelijkheid verwacht voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, inzicht in het eigen kunnen en ontwikkeling van vakmanschap.

2

///Sterke opkomst van zelfstandig ondernemerschap///

Het aantal ZZP’ers is de afgelopen jaren sterk toegenomen en zal alleen nog maar verder stijgen. Dit is deels te wijten aan de ‘verborgen werkloosheid’ als gevolg van de economische crisis. Veel mensen die hun baan kwijt zijn geraakt, zijn voor zichzelf begonnen en staan hierdoor niet als werkloos geregistreerd. Daarnaast voelen steeds minder professionals zich thuis in een traditionele werkomgeving en beginnen ze voor zichzelf als zelfstandig ondernemer. Voor bedrijven betekent dit dat ze zich met het oog op de toekomst moeten transformeren om deze groep aan te spreken. Hierbij hoort naast het mogelijk maken van flexibel werken ook een andere leiderschapsstijl en HR-beleid. Voor de arbeidsmarkt geldt de komende decennia het credo ‘survival of the most flexible’, en dat geldt zowel voor werkgever als werknemer.

3

///Jongeren willen zinvol werk///

Voor een flink aantal jongeren is er nu even geen plek op de arbeidsmarkt. Maar als de economie aantrekt, zullen zij weer hard nodig zijn. De jonge generatie is meer gericht op het doen van zinvol werk en minder gevoelig voor salaris, status en carrière, blijkt uit verschillende onderzoeken. Een prettige werksfeer, afwisselende werkzaamheden en de mogelijkheid om flexibel te werken staan centraal. Jongeren staan sceptisch tegenover hiërarchie en werken het prettigst in een platte organisatie. Bedrijven die zich richten op MVO, een platte organisatiestructuur hebben en die het mogelijk maken om flexibel te werken, zullen dan ook beter in staat zijn talentvolle jongeren aan zich te binden.

4

///‘Verzilverde’ werknemers gaan weer meedoen//

Momenteel komen 55-plussers na ontslag lastig aan een nieuwe baan. Maar er zal een nieuwe waardering ontstaan voor deze ‘verzilverde’ werknemers. Mensen tussen de 55 en 75 hebben veel kennis en levenservaring en zijn vaak nog heel goed inzetbaar. Deze groep zal de komende decennia groeien naar zo’n 20 procent van de bevolking. Momenteel wordt daar door werkgevers nog nauwelijks gebruik van gemaakt, maar de krapte op de arbeidsmarkt zal leiden tot nieuwe waardering voor deze groep. Hun kennis en expertise wordt ingezet door te investeren in ‘meester-gezel’ taakverdelingen. Zo leren jongere medewerkers van de werkervaring van ouderen en worden beiden beter inzetbaar.

5

///De sheconomy is in opmars//

Al jaren zijn vrouwen bezig aan een opmars in de economie. Vrouwen beïnvloeden zo’n 85 procent van alle aankoopbeslissingen. Maar tegelijkertijd spelen zij in het bedrijfsleven en in leidinggevende posities nog vaak een marginale rol. Dit zorgt ervoor dat veel bedrijven volgens mannelijke waarden als efficiëntie en winstmaximalisatie opereren. Vrouwelijke waarden zijn eerder gericht op toekomstbestendigheid en samenwerking. In de sheconomy wordt er gezocht naar een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke waarden op de werkvloer, want beide zijn nodig voor een goed functionerend bedrijf. Om de balans te herstellen zullen bedrijven gaan investeren in het aandeel vrouwen op invloedrijke posities.

“ Werk transformeert naar een ‘way of life’”


28 | trendrapport 2013

9. “GEZONDE” BEDRIJVEN ZIJN in OPKOMST

“Gezonde” bedrijven zijn in opkomst Bedrijfsleven speelt cruciale rol in de transitie van ons zorgsysteem

vijf ondernemers zich betrokken voelen bij de gezondheid van hun werknemers en hieraan actief willen bijdragen.

Ons zorgsysteem staat onder druk. De stijgende welvaart, demografische veranderingen en hogere zorgkosten maken de zorg in Nederland onbetaalbaar. Tel daar de schaarste van zorgpersoneel en de toenemende vraag naar zorg bij op en het is duidelijk: dat moet anders.

Tot slot kunnen bedrijven in hun rol als werkgever bijdragen aan de terugkeer van de menselijke maat in de zorg. Mantelzorg, vrijwilligerswerk in de buurt en andere kleinschalige vormen van zorgverlening zijn sterk in opkomst. Bedrijven die goed voor hun medewerkers willen zorgen en een aantrekkelijke werkgever willen blijven, zullen hun best moeten doen om hun werknemers in staat te stellen zorgtaken te verenigen met werk.

De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer nadruk gaan leggen op preventie en gezondheid in plaats van alleen op ziekte en genezing. In een dergelijk systeem is de hele samenleving betrokken bij de zorg, niet alleen degenen die zorg leveren of nodig hebben. De basis voor preventie en gezondheid ligt op school, thuis, in de supermarkt, de sporthal en op het werk. In alle domeinen van ons dagelijks leven moet preventieve zorg een grotere rol gaan spelen om de druk op de ziekenzorg te verminderen. Alleen dan worden hoge maatschappelijke kosten vermeden en blijft er voldoende capaciteit beschikbaar om goed te kunnen zorgen voor diegenen die uiteindelijk toch ziekenzorg nodig hebben. In uiteenlopende sectoren worden in toenemende mate expertise en vernieuwingskracht ingezet om samen met zorginstellingen te komen tot duurzame innovaties en kostenbesparingen. Denk aan energie- en milieuoplossingen en levensloopbestendige woningen. Naast de rol die bedrijven hebben bij het verduurzamen van de ziekenzorg, spelen bedrijven ook een rol in de preventie. Zowel in hun rol als producent als in hun rol als werkgever. Denk aan voedingsproducenten die meehelpen om gezondheidsproblemen als obesitas en diabetes tegen te gaan door vet-, zout- en suikergehaltes te verminderen. Steeds vaker sluiten bedrijven daarvoor coalities met andere bedrijven, zorgorganisaties, overheden en NGO’s. In hun rol als werkgever, verdient het thema gezondheid ook op de werkvloer aandacht. De meeste mensen brengen immers een groot deel van hun tijd op het werk door. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Bedrijven die nu al inzetten op gezondheid en het voorkomen van (werkgerelateerde) ziektes hebben straks gezonde medewerkers. Naast de intrinsieke waarde van gezondheid levert dat ook een hoop besparingen op. Dit besef groeit in het bedrijfsleven. Uit een enquête van MKB-Nederland onder 2000 ondernemers blijkt dat drie op de

FIT 4 THE JOB Ernst & Young ontwikkelde samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, Zilveren Kruis Achmea, LifeGuard en bedrijfsartsen het Fit4thejob programma gericht op fysieke, mentale en emotionele gezondheid. In eerste instantie voor klanten. Maar de resultaten waren zo positief - 85 procent van de deelnemers werd fitter - dat het programma uitgebreid is naar alle medewerkers van Ernst & Young. Onderdelen van het programma zijn een intake met een health professional en het bepalen van vitaliteitsdoelstellingen. Met training, workshops en online coaching wordt geprobeerd die doelstellingen te behalen.

MANTELZORG Nederland telt 2,6 miljoen mantelzorgers. Een grote meerderheid van hen in de leeftijdsgroep tot 65 jaar combineert dit met een betaalde baan. Steeds meer bedrijven ondersteunen medewerkers die naast hun werk zorgen voor een ander. Zo zet Microsoft het thema intern en extern op de agenda, maakt het onderwerp op die manier bespreekbaar en maakt door flexibel werken de combinatie van werk en zorg mogelijk. Om ook andere bedrijven hiertoe aan te zetten, startten Microsoft en Werk&Mantelzorg onlangs met Coöperatie VGZ, Movares en MVO Nederland een bedrijvenplatform rond dit thema.


Medewerkers van De Swart Services

///Hoe verbeter ik mijn gezondheid? Vraag het de lifestylecoach///

Gezonde, tevreden en betrokken medewerkers die minder vaak ziek zijn. Dat is een van de doelen van vastgoedonderhoudsbedrijf De Swart Services B.V. Het zet daarvoor een opvallend middel in: de lifestylecoach. Alle medewerkers kunnen bij deze coach terecht voor advies over hun gezondheid, bijvoorbeeld over bewegen en gezonde voeding. De Swart Services pakte de introductie van de lifestylecoach zorgvuldig aan. Projectleider Richard Bonefaas: “In een plenaire bijeenkomst demonstreerden we eerst het verschil tussen gezond en ongezond eten, en waartoe te weinig bewegen kan leiden. We benadrukten het belang van fit zijn bij ons werk: wij werken met machines en installaties en vaak op hoogte. Fysieke arbeid dus, waarbij concentratie essentieel is.” Daarna sprak elke medewerker een half uurtje met de coach over zijn eigen leefstijl: hoe vaak sport je? Wat eet je zoal op een dag? Richard: “Sommige medewerkers beschouwden dit eerst als onnodige bemoeienis. Maar op den duur zagen ze in dat het puur gaat om een helpende hand. En dat fit zijn veel voordelen heeft.” Richards belangrijkste tip aan ondernemers is dan ook: verplicht je medewerkers tot niets. “Hou alles vrijwillig. En geef het goede voorbeeld: ga als managementteam net als medewerkers naar de sportschool.”


10. Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld

30 | trendrapport 2013

Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld Nederlandse kennis en technologie bieden kansen voor oplossen voedselproblematiek Voedsel staat volop in de belangstelling. En niet voor niets. Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger, vooral in Afrika en Azië. Daarnaast hebben nog eens twee miljard mensen een chronisch tekort aan essentiële voedingsstoffen. Tegelijkertijd lijdt een miljard mensen aan zwaar overgewicht en wordt ook nog een groot deel van ons voedsel verspild. In Nederland alleen al wordt jaarlijks voor 3 miljard euro aan voedsel weggegooid. Al deze ontwikkelingen worden versterkt door een groeiende wereldbevolking. Dit heeft grote gevolgen op het gebied van klimaatverandering, milieu en dierenwelzijn. Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen voor een groeiende weerstand tegen de huidige manier van voedselproductie en -verdeling. Dit leidt in ons land tot een duidelijke trend richting biologisch, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. Kleine bedrijven die lokaal duurzame voeding leveren zijn in opkomst, het draagvlak voor intensivering neemt af en dierenwelzijn wordt steeds belangijker. Stadslandbouw, daktuinen en streekmarkten schieten als paddenstoelen uit de grond. In de rest van de wereld neemt de vraag naar bewerkt voedsel sterk toe. Naar verwachting woont in 2050 70 procent van de wereldbevolking in steden. Ook groeit de middenklasse in opkomende economieën. Dit terwijl de lokale productie- en distributiefaciliteiten vaak nog onvoldoende zijn. Er is in dichtbevolkte metropolen vaak sprake van inefficiënte voedselverwerking en gebruik van grondstoffen. Ook is

er veel afval dat niet op een goede manier kan worden verwerkt. De hygiëne en kwaliteit van het voedsel zijn slecht, er is een gebrek aan schoon drinkwater en er wordt veel energie verspild. Nederland heeft van oudsher veel kennis over grootschalige productie, verwerking, distributie en verpakking van voedsel. Zo zijn we bijvoorbeeld wereldleider in plantveredelingstechnieken. Nederlandse bedrijven kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de voedselproblematiek. Het onlangs opgestarte Metropolitan Food Security (MFS) onderkent dat. Dit platform zoekt oplossingen voor voedselzekerheid in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Volgens het MFS heeft het Nederlandse bedrijfsleven veel te bieden op dit terrein, zeker wanneer wordt samengewerkt. Nederlandse ondernemers gebruiken hun expertise om honger tegen te gaan, en bedrijven zullen een grote rol vervullen in de ontwikkeling van lokale voedselsystemen. Onze oplossingen voor voedselzekerheid hebben de potentie om tot onze belangrijkste exportproducten te gaan horen. Het is dan wel van groot belang dat we onze innovatiekracht richten op verduurzaming van grootschalige voedselproductie- en distributie. Samenwerking met de lokale bevolking en het bedrijfsleven, educatie en aandacht voor milieu, energie, water en dierenwelzijn zijn daar belangrijke voorwaarden bij. De ontwikkelingen die al in eigen land zijn ingezet vormen een sterke basis.


Nederlandse voedingsinnovaties in het buitenland KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

RIJK ZWAAN

TOLSMA

Biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving voor professionele telers wereldwijd. o.a. Brazilië/Zimbabwe/Zuid-Korea

Wereldwijd actief groenteveredelingsbedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van hoogwaardige groenterassen voor de professionele voedingstuinbouw onder glas, in tunnels en in de vollegrond. o.a. Oost-Afrika

Innovatieve bewaartechniek die het bewaarrendement van aardappelen, uien en wortelen verbetert. o.a. China

KIREMKO

FRIESLAND CAMPINA

IBK GROEP

Machines benodigd voor voedselverwerking. 85% van de machines is bestemd voor de export. o.a. India en China

Wereldwijde productie van zuivelproducten, met als belangrijkste regio’s Europa, Azië en Afrika. o.a. Ghana, Nigeria, Saoedi-Arabië, Vietnam, Indonesië

Producten en installaties ten behoeve van de koeling van voedsel. o.a. Nigeria

Nederland

China

Saoedi-Arabië

India

Zuid-Korea

Vietnam

Oost-Afrika

Ghana Nigeria Brazilië

Indonesië

Zimbabwe


10. Nederlandse duurzame innovatiekracht voedt straks de wereld

32 | trendrapport 2013

Gerard Teuling sectormanager Food- & Agribusiness MVO Nederland


“De Nederlandse Agri- & Foodsector heeft alles in huis om wereldwijd koploper te WORDEN EN TE BLIJVEN”

///MVO NEDERLAND/// in 2012 organiseerde Gerard Teuling de eerste MVO-expeditie Food- & Agribusiness. In dit traject WERKTEN twaalf bedrijven uit deze sector aan het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun organisatie met behulp van de internationale richtlijn ISO 26000.


34 | trendrapport 2013

Dankwoord

DANKWOORD Dit trendrapport is tot stand gekomen met hulp van talloze experts, bedrijven, medewerkers van MVO Nederland en andere geïnteresseerden. Dankzij expertsessies, interne brainstorms, een online forum en een heuse ‘twitterchat’ zijn honderden trends aangedragen en talloze praktijkvoorbeelden genoemd. We zijn erg dankbaar voor deze betrokkenheid en hebben het rapport met veel plezier samengesteld. Het was een grote uitdaging om alle informatie te bundelen en daaruit de tien belangrijkste trends te kiezen. We hebben helaas niet alles kunnen meenemen, maar hopen dat de uiteindelijke keuze behulpzaam is voor alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in MVO. We willen alle mensen die hebben geholpen bij de totstandkoming van het rapport hartelijk bedanken. En het gesprek is hiermee wat ons betreft niet geëindigd. Via de website www.mvonederland.nl/trends en Twitter (#mvotrends) praten we graag met u verder. Lobke Vlaming hoofd Kennis en Leren MVO Nederland Deelnemers expertsessies Adrie Heinsbroek | ING Bank, Annette van Waning | Vebego International B.V., Eric Bouwmeester | HECHT!, Ernesto Spruyt | Freekick Strategy, Femke Zwaal | Nieuwe Maan Netwerk, Floor Schneider | FIRA, Franc van den Berg | BECO Groep, Gerard Oonk | MVO Platform, Gerbrand Haverkamp | Ministerie van Economische Zaken, Giuseppe van der Helm | VBDO, Jan Paul van Soest | Advies voor Duurzaamheid Sustainability consulting, Jan Willem van den Braak | VNO-NCW, Jan van Wijngaarden | Ministerie van Economische Zaken, Karen Maas | Erasmus Universiteit Rotterdam, Lars Moratis | Open Universiteit Nederland, Marleen Janssen Groesbeek, Pierre Hupperts | The Terrace, Pieter Molijn | Meurs&Molijn HR Services B.V., Rob van Tilburg | Royal Haskoning DHV, Roderick Conijn | Interface Nederland B.V. Deelnemers aan het forum via www.mvonederland.nl/trends

Thierry de Wijn, Saskia Griep, Johan Bel, Femke Zwaal, Julia Chatelain, Yvonne Keijzers, Adrieke de Kraker, Kees van de Braak, Hille Takken, Lotte Enting, Christine Algera, Rob van der Rijt, Marlinde van der Heijden, Eline van Nimwegen, Sannie Verweij, Margaret Massop Deelnemers via twitter

Annette van Waning (@AnnettevWaning), Share2start (@share2start), Carla Verkeste (@natlukduursaam), MVO Vlaanderen (@mvovl), Janneke Janssens (@JannekeJanssens), Yildiz Celie (@abstractisme), David Willemsen (@DavidWillemsen), Anne-Marie Pronk (@Klimaatzuster), Christine Algera (@Crachtig), WSP Groot Amsterdam (@WSPAmsterdam), Irene Vermeulen (@craftscurator), Jan Rotmans (@janrotmans), Rieta Aliredjo (@iamrieta), Marleen Holtkamp (@MarleenHoltkamp), Hille Takken (@Hille_Takken), Julia Chatelain (@JuliaChatelain1), Warenhuisje (@warenhuisje), Melania Foundation (@MelaniaWomen), Femke Zwaal (@Femke_Zwaal), Marieke van der Werf (@marieke_werf), Irma van Zand (@IrmaVanZand), Solidaridad (@Solidaridad_nl), Timmo Terpstra (@timmoterpstra), Yvonne Keijzers (@Pasklaar), Adrieke de Kraker (@AdriekeDeKraker) Geïnterviewden

Ate Oostra | Metropolitan Food Security Platform Karen Maas | Erasmus Universiteit Rotterdam Ciska Uilenbroek | Climate Neutral Group Ook bedanken wij Drukkerij Pascal voor het kosteloos drukken van 2500 extra exemplaren van het Trendrapport 2013. En alle collega’s van MVO Nederland die meewerkten aan dit rapport.


Een selectie uit de Reacties op www. mvonederland.nl/ trends Johan Bel ‘Het meest fundamenteel is dat MVO nu de kritische massa aan het bereiken is. De groep koplopers die MVO in hun DNA hebben, hebben hun voortrekkersrol in de afgelopen jaren verricht. Nu komt daar de grote massa achteraan.’

Thierry de Wijn ‘Een verschuiving van de economie waar geld en macht centraal stonden naar een economie waar Triple P centraal staat, zal door de wereldwijde bewustzijnsverandering sneller gaan dan we in onze stoutste dromen vermoeden.’

ENKELE TWITTER reacties #mvotrends @MVO_NL Wat worden volgens jou de #MVOtrends van 2013? Denk met ons mee: bit.ly/ MVOtrends (RTen mag!) #MVO @AnnettevWaning

#mvotrends 2013 oa sheconomie = vrouw zorg voor balans en rust in economie en organisatie! @JannekeJanssens

‘Meer transparantie op social media om MVO geloofwaardiger te maken. Consumentenmacht neemt daarmee toe.’

@abstractisme @GerardTeuling Eens! Het leggen van duurzame verbindingen wordt basis voor nieuwe economie. Geen trend, maar fundament.

Yvonne Keijzers

@janrotmans

Adrieke de Kraker

‘Geen woorden maar daden. Bedrijven willen echt aan de slag. Het laag hangende fruit is geplukt, het is tijd voor verdieping.’

Julia Chatelain ‘Mijn MVO trend voor 2013 (and beyond!): handen en voeten geven aan sheconomy in plaats van economy. Sheconomy stelt zich maar één vraag: bevordert een activiteit of besluit levenskwaliteit, nu en in de toekomst? We hebben grote veranderingen nodig en er zijn genoeg ideeën en nieuwe technieken voorhanden, dus geen excuses meer, aan de slag!’

@MVO_NL Let vooral op de contra-trends (niche-trends), die zijn vaak bepalender voor de verduurzaming van de samenleving dan de trends zelf @marieke_werf

#MVOtrends: grondstoffenschaarste vraagt om zekerstellen keten, waarbij sociale en duurzame component vaak samengaan.

@MarleenHoltkamp

@1procentclub ziet bedrijfsleven meer #crowdsourcen & funden met projecten die ECHT aansluiten core business #mvotrends @Hille_Takken

#MVOtrends: bedrijven gaan steeds meer inspelen op consumenten die vragen om eerlijke producten en dus meer openheid v zaken geven @Femke_Zwaal

Grootschalige kleinschaligheid, verbonden door gemeenschappelijke waarden = ondernemen 2031 #mvotrends @AdriekeDeKraker

+1! RT @femke_ zwaal: Gewenste #mvotrends : MVO is vanzelfsprekend, ook in het onderwijs. Maatschappelijk Verantwoord Onderwijs.


36 | trendrapport 2013

MVO Nederland Nieuwekade 9 3511 RV Utrecht T 030-230 56 00 www.mvonederland.nl contact@mvonederland.nl twitter.com/mvo_nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.