Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER

SANT‹GRAT/05 AIRFEL, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ‹LE YEN‹ B‹R ANLAfiMA ‹MZALAYARAK, ÜRÜN PORTFÖYÜNÜ ARTIRDI… ‹K‹ DEV‹N B‹RLEfiME ÖYKÜSÜ…

384

 24 ANADOLU KADINI SÖYLEYEMED‹⁄‹ NE VARSA, OYALARLA SÖYLED‹. ÜZÜNTÜYÜ, HASRET‹, TEMENN‹Y‹ OYALARA ‹fiLED‹46 KARAGÖZ – HAC‹VAT… GÖLGE OYUNU… BEBERUH‹, TUZSUZ DEL‹ BEK‹R VE D‹⁄ERLER‹… YIKTIK PERDEY‹ EYLED‹K V‹RAN...

SANT‹GRAT Eylül - Ekim - Kas›m 2008 Say›: 05 Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi. Ad›na ‹mtiyaz Sahibi: Hasan Önder Yönetim Yeri: Airfel Is›tma So¤utma Sistemleri San.Tic.A.fi Hürriyet Mahallesi E-5 Yanyol Üzeri No: 57 Kartal / ‹stanbul 0 216 453 27 00 www.santigrat.com.tr - santigrat@airfel.com Yaz› ‹flleri Müdürü (Sorumlu): fiule fientarl› Kreatif Direktör: Belma Kuyucu Editör (Kurumsal): Hülya Dinçer Editör (‹çerik): Mesut Y›lmaz Çeviri: Sabri Kaliç Foto¤raf: Selin Demircio¤lu, Tolga Erbay, Tolga Özgal Katk›da Bulunanlar: Ebru Damran, Seyra Faralyal› Erdalo¤lu, Murat Levent Albayrak Bask›: Özgün Ofset Tel: (90) 212 280 00 09 © Bu yay›n›n her hakk› sakl›d›r. Bu dergide legal olarak yay›mlanan yaz›, makale, foto¤raf, çizgiroman ve illustrasyonlar›n sorumluluklar› sahiplerine ait olup, copyright haklar› Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’ye aittir. ‹çeri¤in, Airfel Is›tma ve So¤utma Sistemleri San. Tic. A.fi.’den yaz›l› ön izin almaks›z›n hangi ortamda olursa olsun ço¤alt›lmas›, bas›lmas›, referans gösterilmesi ve yay›mlanmas› yasakt›r.


5

Yaz ve Tatil...14 PROF. DR. MEHMET ÖZ. TIP DÜNYASININ EFSANE ‹SM‹. B‹RÇOK ÜNLÜ ‹S‹M ‹K‹NC‹ HAYATINI ONA BORÇLU… GERÇEK B‹R BAfiARI ÖYKÜSÜ…22 ‹NfiAAT DEV‹ OYAK ‹NfiAAT, ‹STANBUL’DA YAPTI⁄I OYAKKENT PROJES‹N‹N ‹LK ETABINDA AIRFEL ÜRÜNLER‹N‹ TERC‹H ETT‹.28 HAYATIN B‹RÇOK TARAFINDA EK‹P ÇALIfiMASINA ‹HT‹YAÇ VAR. PEK‹ YA ‹Y‹ B‹R EK‹P OLUP, BAfiARIYA ULAfiMAK ‹Ç‹N ENNEAGRAM NE ÖNER‹YOR? HASAN ÖNDER’‹N KALEM‹NDEN…42 FERGAN M‹RKELAM… POP MÜZ‹⁄‹N BAfiARILI ‹SM‹ BU SAYIMIZDA DERG‹M‹Z‹N KONU⁄U… AIRFEL ‹Ç‹N RADYO CINGILI BESTELEYEN SANATÇI, MÜZ‹K HAYATINI ANLATTI.52 YAZDI⁄I YÖNET‹M K‹TAPLARIYLA ADINDAN SÖZ ETT‹REN M.RAUF ATEfi’‹N BU SAYIMIZDAK‹ KONUSUNUN BAfiLI⁄I: “KURUCU AÇMAZI” TÜRK‹YE ‹Ç‹N B‹R TEHD‹T M‹?54 ACI: TAYLAND MUTFA⁄ININ ANA UNSURU… BAHARATLAR, DEN‹Z ÜRÜNLER‹, ACI-EKfi‹, ACI-TATLI SOSLAR… MÜTH‹fi B‹R LEZZET SENTEZ‹…

Bütün y›l çal›fl›nca art›k tatili hak ettim düflüncesi hepimize hakim olur. Ve bafllar›z plan yapmaya. Kimimiz için tatil; s›k› bir dinlenme iken kimimiz ç›lg›nca e¤lenme ve iflten uzaklaflma olarak görürüz. Ama flu gerçek ki, tatil sonras› hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha zinde iflimize döneriz. Tavsiyem tatillerinizi aksatmay›n, hatta ve hatta yöneticiyseniz personelinizi izin kullanma yönünde teflvik edin. Milli tak›m›n baflar›s› hepimizi gururland›rd›. Milletçe sevinmeyi o kadar özlemifliz ki, belki biraz da abartt›k. Teflekkürler Fatih Terim ve Aslanlar›. Tüm dünyan›n bizim h›rs›m›z› ve baflar›m›z› kutlamas›, ülkemizin ad›n›n çokça görsel medyada yer almas›, ekonomik olarak da meyvesini verecektir. Yo¤un bir dönem geçirdik. Bu say›m›zda iklimlerden yaz› ifllemeye ve üç ayda Airfel’in neler yapt›¤›n› anlatmaya çal›flt›k. Is›tma-So¤utma sektörü için çok önemli olan SODEX 2008 fuar›na kat›ld›k. fiampiyonluk maç› öncesi Galatasarayl› futbolcular›n stand›m›z› ziyaret etmesi ve ziyaretçi say›m›z›n yo¤unlu¤u ile en verimli fuarlar›m›zdan birini geçirdik. Global bir marka olma yolunda ilerleyen Airfel için yurtd›fl› fuarlarda bulunduk. Yine bu say›m›zda tatil yapmak isteyece¤iniz yerler ile ilgili ›fl›k tutaca¤›na inand›¤›m›z, gezi sayfalar›m›za daha fazla yer ay›rd›k. Ayr›ca herkesin korkulu rüyas› olan kilolar ile ilgili kilo verme çabalar›n›za yard›mc› olaca¤›n› düflündü¤ümüz Diyetisyen Dilara Koçak ile size özel bir röportaj yapt›k. Tabii bu arada Airfel Akademi de bofl durmuyor, çal›flmalar›na tüm h›z›yla devam ediyor. Bence bu aylarda yapt›¤›m›z en güzel etkinlik Airfel Akademi bünyesinde kurulan tiyatro kulübü. Konservatuvar mezunu bir oyuncu olan Müfit Aytekin yönetiminde 14 kiflilik bir ekip kurduk. Arkadafllar›m›z mesai sonras› büyük bir özveriyle hem tiyatro e¤itimi al›yor hem de sergileyecekleri oyuna çal›fl›yorlar. Hedefimiz Aral›k ay›nda oyunun sahnelenmesi. Sizlerden gelen olumlu elefltiriler ile her say›m›z bir öncekinden daha güzel oluyor ve dergimize emek veren arkadafllar›m›z›n çoflkusu art›yor. Sayfalar›m›z›n siz dostlar›m›za da aç›k oldu¤unu tekrar hat›rlatmak istiyorum.68 SON YILLARIN YÜKSELEN YILDIZI LOJ‹ST‹K SEKTÖRÜ

Yeni say›m›zda görüflmek üzere, sevgiyle kal›n.

NEREYE G‹D‹YOR? AIRFEL BU ALANDA NE G‹B‹ ÇALIfiMALAR YAPIYOR…72 DEN‹Z FENERLER‹.. BU G‹ZEML‹ DEN‹Z BEKÇ‹LER‹ K‹MB‹L‹R KAÇ DEN‹ZC‹N‹N HAYATINI KURTARDI…

Hasan ÖNDER


5

Yaflas›n Hayat !14 PROF. DR. MEHMET ÖZ. TIP DÜNYASININ EFSANE ‹SM‹. B‹RÇOK ÜNLÜ ‹S‹M ‹K‹NC‹ HAYATINI ONA BORÇLU… GERÇEK B‹R BAfiARI ÖYKÜSÜ…22 ‹NfiAAT DEV‹ OYAK ‹NfiAAT, ‹STANBUL’DA YAPTI⁄I OYAKKENT PROJES‹N‹N ‹LK ETABINDA AIRFEL ÜRÜNLER‹N‹ TERC‹H ETT‹.28 HAYATIN B‹RÇOK TARAFINDA EK‹P ÇALIfiMASINA ‹HT‹YAÇ VAR. PEK‹ YA ‹Y‹ B‹R EK‹P OLUP, BAfiARIYA ULAfiMAK ‹Ç‹N ENNEAGRAM NE ÖNER‹YOR? HASAN ÖNDER’‹N KALEM‹NDEN…42 FERGAN M‹RKELAM… POP MÜZ‹⁄‹N BAfiARILI ‹SM‹ BU SAYIMIZDA DERG‹M‹Z‹N KONU⁄U… AIRFEL ‹Ç‹N RADYO CINGILI BESTELEYEN SANATÇI, MÜZ‹K HAYATINI ANLATTI.52 YAZDI⁄I YÖNET‹M K‹TAPLARIYLA ADINDAN SÖZ ETT‹REN M.RAUF ATEfi’‹N BU SAYIMIZDAK‹ KONUSUNUN BAfiLI⁄I: “KURUCU AÇMAZI” TÜRK‹YE ‹Ç‹N B‹R TEHD‹T M‹?54 ACI: TAYLAND MUTFA⁄ININ ANA UNSURU… BAHARATLAR, DEN‹Z ÜRÜNLER‹, ACI-EKfi‹, ACI-TATLI SOSLAR… MÜTH‹fi B‹R LEZZET SENTEZ‹…68 SON YILLARIN YÜKSELEN YILDIZI LOJ‹ST‹K SEKTÖRÜ

Bu yaz›y› okuyabilirsan›z dünyadaki birçok kifliden daha flansl›s›n›z. Dünya üzerindeki do¤al afetler, savafllar, açl›k, ekonomik kriz, çevre sorunlar› ve kaybedilen canlar. Herfleye ra¤men muhteflem bir dünyada yafl›yoruz. Ve çok flükür ak›l sa¤l›¤›m›z yerinde. Elimizdekilerin k›ymetini bilip, hayata s›k› s›k› sar›lal›m. Dertler, krizler gelir, geçer. Tabii ki uyar›lara kulak verip, tedbirleri zaman›nda almak ve uygulamak zorunday›z; yoksa en büyük sorun sorunlar görememekten veya görmemekten kaynaklan›r. “‹nsan›n kendini aldatmas›ndan daha kolay bir fley yoktur. ‹nsan arzu etti¤i fleyin do¤ru oldu¤una kendini hemen inand›r›r” demifl, milattan önce yaflam›fl bir politikac› olan Demosthenes. Sorunlar›n sebepleri bizsek, onlar› düzeltecek olanlar da bizleriz. Bir y›ld›r sizlerle Santigrat Dergisi arac›l›¤›yla bulufluyoruz. Airfel’in sektördeki farkl› duruflu, hedefleri ve baflarmak istediklerini yans›tan Santigrat’›n birinci y›l›n› doldurmas› gururunu ve mutlulu¤unu sizlerle paylaflmak istiyorum. 3 ayl›k periyotlarla yay›nlanan dergimizde kimi zaman Airfel Akademi’nin faaliyetlerini, kimi zaman baflar›l› projelerimizi anlatt›k. Gezi, hobi, röportaj sayfalar›yla sizlere keyifli zaman geçirirken ufkunuzu da geniflletmeyi hedefledik. Yeni say›lar›m›zda farkl› konular ve ilgi çekici konuklarla sizlerle buluflmaya devam edece¤iz. Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum. Airfel ailesi olarak yine yo¤un bir y›l geçirdik. Hedeflerimize ulaflabilmek içim tempomuzu hiç düflürmedik. Yo¤un çal›fl›rken de paylaflmay›, birlikte vakit geçirmeyi unutmad›k. Geçti¤imiz Ramazan ay›nda ekibimizle iftar yemekleri düzenledik. Ramazan ay›n›n geliflini hep beraber kutlad›k. Ard›ndan bayram ile dinlenme f›rsat› bulduk. Bu vesileyle geçmifl bayram›n›z› kutluyorum. Yaz döneminde sizleri serinlettikten sonra bugünlerde k›fla haz›rl›k dönemine bafllad›k. Sonbahar yapraklar›n›n her yan› sard›¤› bu günlerde dinamik konularla dolu yeni say›m›zda, birbirinden renkli yaz›larla karfl›laflacaks›n›z. Sonbahar modas›, bitkilerin flifal› dünyas› bu günlerde çok iflinize yarayacak. Mirkelam’›n keyifli sohbeti, Tayland mutfa¤› önerileri, geleneksel el sanatlar›m›zdan ‘oya’ ve ilgiyle okuyaca¤›n›z› düflündü¤üm daha pek çok konu içinizi ›s›tacak. Baharlar yenilenme zaman›, yeni heyecanlar, yeni umutlar. Yeni y›lda, yeni konular, konuklarla buluflmak dile¤iyle, sevgiyle kal›n.

NEREYE G‹D‹YOR? AIRFEL BU ALANDA NE G‹B‹ ÇALIfiMALAR YAPIYOR…72 DEN‹Z FENERLER‹.. BU G‹ZEML‹ DEN‹Z BEKÇ‹LER‹ K‹MB‹L‹R KAÇ DEN‹ZC‹N‹N HAYATINI KURTARDI…

Hasan ÖNDER


6

B‹L‹M - TEKNOLOJ‹ Do¤al ve bitkisel eflyalar yayg›nlafl›yor Tüketti¤imiz besinler kadar kulland›¤›m›z eflyalar›n da zararl› maddeler içermemesi sa¤l›k aç›s›ndan oldukça önemli. Çin’den gelen oyuncaklar›n çocuklar›n kullanmas›n›n ileride do¤uraca¤› olumsuz etkiler, yak›n bir zamanda vurgulanm›flt›. Kulland›¤›m›z eflyalar›n üretiminde, daha sa¤l›kl› bir yaflam için bitkisel lifler kullan›lmaya baflland›. Özellikle, soya lifi kullan›larak üretilen battaniyeler, son günlerde Türkiye’de ve dünyada ilgi çeken do¤al eflyalar aras›nda. Özellikle Uflak ili bu alanda söz sahibi, ki Türkiye pazar›n›n yüzde 90’n›n›, dünya pazar›n›n da yüzde 60’n› elinde tutuyor. Soya kaynakl› antibakteriyel battaniyeler, ayn› zamanda zararl› ultraviyole ›fl›nlar›n› yüzde 99.8 oran›nda emiyor, televizyon benzeri elektronik cihazlar›n yayd›¤› elektromanyetik dalgalar› da yüzde 77’ye varan oranda engelliyor. Bu battaniyeler di¤erlerine göre yüzde 60 daha pahal›. Alternatif üretim malzemesi olarak yosun ve sütten de faydalan›lmas› düflünülüyor.

Türkiye’nin ilk gezegenevi kuruldu Planetaryum, çeflitli gök cisimlerini ve onlar›n uzay bofllu¤undaki hareketlerini bir seyirci toplulu¤una izletebilmek için özel olarak tasarlanm›fl bir salon. Salonda yar›m küre biçimli, bir kubbe ekran fleklinde perde bulunuyor. Kurgulanm›fl bir senaryo çerçevesinde yans›t›lan astronomik görüntüler, karanl›k salonun kubbesinin iç yüzeyine yans›t›larak izleyicilere uzay bofllu¤unda gezinti yapt›klar› hissi veriliyor. Türkiye’de de ilk planetaryum (gezegenevi) Mart ay›nda ‹zmir’de aç›ld›. ‹TK Gezegenevi’nde, gökbilimden, sanata ve teknolojiye kadar birçok alanda gösteriler sunulacak. 132 metrakarelik yüzey alan›na sahip perdede, izleyiciler görüntülerin içinde seyahate ç›kacaklar. Dünyada 3 bin tane var olan benzeri gezegenevlerinden birinin de Türkiye’de kurulmas› sevindirici bir haber.

Teknoloji çöplükleri büyüyor

Bilgisayar, i-pod, yaz›c›, fax, cep telefonu, mp3 çalar, Lcd televizyon gibi birçok cihaz, kullan›m ömürlerinin dolmas›yla elektronik at›klar aras›nda yerini al›yor. Her geçen gün, performans ve donan›m aç›s›ndan h›zla de¤iflen teknolojik cihazlar, eskilerinin ömrü dolmadan dahi geri dönüflüm zincirinin içinde yer al›yor. Bu da, e-at›klar›n günümüzde, di¤er at›klara oranla 3 kat daha h›zla artmas›na sebep oluyor. Sa¤l›k koflullar›n›n sa¤lanmas› ve detayl› iflçilik yüzünden e-at›klar›n flimdilik sadece yüzde 10’u tekrar kullan›labilir hale getiriliyor. Geliflmifl ülkeler, e-at›klar›n geri dönüflümünü hapishanelerdeki ucuz ifl gücü veya Asya ülkeleri üzerinden sa¤lasalar da, daha verimli ve sa¤l›kl› tesisler infla edilmeye çal›fl›l›yor. Tüm bu ürünlerin ayr›flt›r›lmas› ve geri dönüflümü s›ras›nda ortaya tehlikeli at›klar da ortaya ç›k›yor. Kurflun, kadmiyum, civa gibi zehirli metallerin yer ald›¤› elektronik cihazlar›n, eat›k tesislerinin kurulmas›yla do¤aya verdi¤i zarar›n önüne geçilecek ve yer alt› kaynaklar›n›n daha az tüketimi sa¤lanacak. Önümüzdeki y›llarda 10 milyon tona ulaflacak olan e-at›klarla ilgili olarak ülkemizde de, Hollanda ile birlikte yasal yükümlülükler ve teknik altyap› üzerine çal›flmalar yürütülüyor.

Yol haritas› için otomobiller bilgi toplayacak Trafi¤e kapal› yollar, bozuk yol koflullar›, hava durumu, trafik ak›fl› gibi bilgilerin,yoldaki sürücülere detayl› bir biçimde iletimi için, internet a¤›na benzer bir a¤ sistemi üzerinde çal›flmalar sürüyor. Planlanan bu yeni yol a¤›n›n, bilgi toplay›c›lar› da otomobillerin kendisi olacak. Otomobiller, seyahat s›ras›nda toplad›klar› yol bilgilerini hem di¤er sürücülerle hem de trafik yönetim merkezleri ile paylaflacak. Proje, birçok alg›lay›c› ile donat›lan otomobillerin trafi¤e ç›k›fl›yla beraber hayata geçecek. Yol bilgileri V2V ad› verilen bir yaz›l›m sayesinde GPS, W‹MAX veya internet üzerinden paylafl›lacak. Tüm araçlarda bu yaz›l›m›n yer almas›yla, tüm dünyan›n yol haritas›, kötü hava koflullar›, trafik durumu, kazalar gibi birçok bilgiyle beraber tüm sürücülere güncel olarak sunulabilecek.

santigtat  
santigtat  

Rantigrat Dergisi

Advertisement