Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

Page 1


Galerie a muzeum litoměřické diecéze

JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc


Litoměřice Diocese Gallery and Museum

VISITING Olomouc Archdiocesan Museum


Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích / North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým / in cooperation with Litoměřice Bishopric Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc Litoměřice Diocese Gallery and Museum VISITING Olomouc Archdiocesan Museum Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie 26. března – 21. června 2020 Olomouc Archdiocesan Museum, Gallery March 26 – June 21, 2020 Záštitu nad výstavou převzali / The exhibition is held under the auspices of J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický / Bishop of Litoměřice J. E. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský / Archbishop of Olomouc and Metropolitan of Moravia Autorky děkují všem, kdo se podíleli na přípravě výstavy a doprovodné publikace / The authors thank to all who participated in the preparation of the exhibition and accompanying publication: Biskupství litoměřické, Katedrální kapitula sv. Štěpána v Litoměřicích, Římskokatolická farnost Boseň, Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, Římskokatolická farnost Chrastava, Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň, Římskokatolická farnost Křešice, Římskokatolická farnost Kryry, Římskokatolická farnost Liběšice, Římskokatolická farnost – děkanství Litvínov, Římskokatolická farnost – děkanství Litoměřice, Římskokatolická farnost Mikulášovice, Římskokatolická farnost Mikulov, Římskokatolická farnost Mimoň, Římskokatolická farnost – arciděkanství Šluknov, Římskokatolická farnost Třebenice, Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem, Římskokatolická farnost – děkanství Úštěk, Římskokatolická farnost – děkanství Varnsdorf, Římskokatolická farnost Žitenice. Odborný recenzent / Consultant: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. © Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 2020 ISBN 978-80-87784-58-7 © Muzeum umění Olomouc, 2020 ISBN 978-80-88103-59-2

6 – 7


Obsah / Contents

Úvodní slova

Introductory words

9 13 17

11 15 19

Jan Baxant, biskup litoměřický Jan Štíbr, ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Michaela Ottová a Helena Zápalková, autorky projektu

Jan Baxant, Bishop of Litoměřice Jan Štíbr, Director of the North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice Michaela Ottová and Helena Zápalková, the authors of the project

20 Přehled dějin uměleckých sbírek litoměřických biskupů a litoměřické kapituly Martin Barus

27 The History of the Collection of Art of the Bishops of Litoměřice and the Litoměřice Chapter Martin Barus

33 Katalog

33 Catalogue

125 Bibliografie

125 Bibliography


Katedrála sv. Štěpána a kanovnické domy na dómském návrší v Litoměřicích St. Stephen Cathedral and canon houses on the Cathedral Uphill in Litoměřice

8 – 9


Je-li křesťanské umělecké bohatství litoměřické diecéze představeno ve významném městě, moravské církevní metropoli Olomouci, pak jedině ve smyslu názvu ušlechtilého počinu výměnné výstavy „Jako host“. Severočeský host, byť hojně obdařen svými křesťanskými památkami vysoké umělecké ceny, nechce se pyšnit a chlubit schopnostmi svých zdatných předků a rodáků na moravském území, tak Bohem mimořádně pohlazeným, ale svou hodnotnou sbírku chce nabídnout jako křesťanský „slabikář“ k potěše lidských duší. Svět, ve kterém nyní žijeme, a mezilidské vztahy v něm mnohdy takřka živořící, může být posilněn právě nabídkami hodnot, nikoliv domýšlivou a sebestřednou sebechválou. Ambice litoměřického hosta v moravské Olomouci je poměrně vysoká. Touží po tom, aby přinesl svědectví o minulosti z území, které mohlo být už dávno odepsáno s veškerými vysoce ceněnými uměleckými skvosty. Naštěstí se tak nestalo. Přece jen mnohé zůstalo a uchovalo se třeba i proto, aby nyní dorazilo až na Moravu, a svým způsobem alespoň trochu poměřilo úžasné dědictví moravských uměleckých památek. Litoměřický host nechce soutěžit, ale chce se v přátelském duchu zaradovat se svými moravskými hostiteli nad křesťanským uměleckým odkazem, společným Čechám i Moravě. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický


Pacifikál z Litoměřic (č. k. 47) Pax from Litoměřice (cat. no. 47)

10 – 11


When the Christian art treasures of the Litoměřice diocese are presented in the city of Olomouc, the prominent church centre of Moravia, it is in the sense of the title of the exchange exhibition “Visiting”. The North Bohemian guest, even if rich in its Christian heritage of high artistic value, does not wish to parade or boast about the abilities of our skilled ancestors and compatriots, in Moravia, blessed by God in such a great measure. On the contrary we want to offer our collection as a Christian “primer” for the enjoyment of human souls. The contemporary world we live in with its often suffering interpersonal relationships may be invigorated by being offered values, not by a conceited and self-centred boasting. The ambition of the guest from Litoměřice in the Moravian city of Olomouc is rather high. We desire to bear witness to the past of a territory that could have been written off a long time ago with all its precious artistic treasures. Fortunately, that did not happen. Much has been left behind and preserved, maybe so as to be brought to Moravia and, in a certain way, compared to the immense heritage of Moravian art. The guest from Litoměřice does not wish to compete but, in the spirit of friendship, rejoice with the Moravian hosts in the Christian art legacy shared by both Bohemia and Moravia. Mons. Jan Baxant, Bishop of Litoměřice


Budova Galerie a muzea litoměřické diecéze na Mírovém náměstí v Litoměřicích Building of the Litoměřice Diocese Gallery and Museum in Mírové Square v Litoměřicích

12 – 13


Píše se rok 1995, je 28. září, svátek svatého Václava, a přes všemožné problémy předcházející tomuto dni – naposledy s umanutostí některých hasičů – je v podvečerních hodinách slavnostně otevřena Galerie a muzeum litoměřické diecéze. Tohoto slavnostního otevření se zúčastnil starosta města Litoměřice a – pochopitelně – všichni církevní hodnostáři Biskupství litoměřického v čele s biskupem, Monsignorem Josefem Kouklem. Tomu všemu ovšem předcházelo množství událostí, příprav, různých jednání a částečně někdy i nepochopení z různých stran. Před rokem 1992, kdy začíná moje výraznější vnímání domu č. 24/16 na Mírovém náměstí (nazývaném po svém bývalém majiteli Hradilův), jsem okolo něj chodil jen s povzdechem, že „je škoda gotického domu, který ve štítku nese datum vzniku 1513“. Stála před ním ohrada z vlnitého plechu, sama už stářím aspirující na zápis do seznamu kulturních památek. Až po nástupu do galerie, která se tehdy přechodně nazývala Galerií výtvarného umění v Litoměřicích, jsem se dozvěděl, že předchozí vedení zde projektovalo stálou expozici národních a zasloužilých umělců Severočeského kraje. Listopadové události roku 1989 jí nedovolily tento záměr realizovat, a tak rezignovali i na záchranu samotného domu. Krátký čas počátků 90. let do roku 1995 byl využit ve dvou směrech. Nejdříve k výběru základních exponátů do stálé expozice tak, aby na minimálním prostoru, který tento dům poskytuje, byla představena podstatná díla, vystavená na dvou přehlídkách toho nejdůležitějšího z litoměřické diecéze. Výstavy pod názvem Z pokladů litoměřické diecéze I a II byly doprovázeny katalogy; oba vznikly ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Biskupstvím litoměřickým. Do prvního psali Jaroslav Macek, Vít Vlnas, Olga Kotková a Jarmila Vacková a do druhého Ladislav Daniel, Lubomír Slavíček, Mojmír Horyna, Vít Vlnas a Pavel Preiss. První výstava mapovala pozdně gotické umění se sbírek litoměřické diecéze, druhá pak umění barokní; velká část z představených děl zde našla své domovské právo. Až dva roky po otevření Galerie a muzea litoměřické diecéze, roku 1997, byla připravena, ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze, třetí část této série přechodných výstav, kdy bylo představeno liturgické umělecké řemeslo. Také k této výstavě vyšel katalog s texty Jaroslava Macka, Lady Prášilové a především Dany Stehlíkové, autorky většiny zde obsažených hesel. Také následně po této výstavě byla stálá expozice Galerie a muzea litoměřické diecéze doplněna o vybraná liturgická preciosa a paramenta z různých míst litoměřické diecéze. Souběžně s výběrem a přípravou exponátů probíhala projektová příprava na rekonstrukci objektu pro budoucí využití, kterou měla na starosti bývalá pobočka Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Litoměřicích, konkrétně Jarmila Antošová a Jiří Jarkovský, kteří s mimořádnou invencí a s pietou k dochovanému stavu nám tento dům připravili v takové formě, jak jej vnímáme dnes. Ale vraťme se zpátky ke slavnostní vernisáži, k 28. září roku 1995. Jen počet všech, kteří se větší nebo menší měrou podíleli na znovuobnovení diecézního muzea v Litoměřicích, zaplnil celou galerii. Jde o nejstarší diecézní muzeum v Rakousko-uherské monarchii, jež se po listopadu 1989 stalo opět prvním otevřeným diecézním muzeem v Čechách a na Moravě, po 110 letech od jeho vzniku. Média tuto skutečnost příliš nezaznamenala, respektive vracela se k této skutečnosti až dodatečně, s určitým zpožděním. Až po návštěvě ministra Pavla Tigrida jim přišlo, že se v Litoměřicích stalo něco mimořádného. Jediný, kdo o této situaci referoval okamžitě, byl – kupodivu – deník Blesk, zastoupený na vernisáži svým šéfredaktorem, básníkem Jaroslavem Holoubkem. Celé novodobé dějiny Galerie a muzea litoměřické diecéze jsou výrazným dokumentem spolupráce Litoměřického biskupství a celé této diecéze se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, vždyť jedním z čelných exponátů roku 1995 byl Kučerův portrét litoměřického biskupa Emanuela Arnošta Valdštejna. A tento portrét je po čtvrt století opět vystaven v naší galerii, tentokrát na temporální výstavě s názvem Na rozhraní času – Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna, kterou galerie pořádá spolu s Biskupstvím litoměřickým a Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. PhDr. Jan Štíbr, ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích


Expozice Galerie a muzea litoměřické diecéze Exposition of the Litoměřice Diocese Gallery and Museum

14 – 15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.