Page 1

Sübhaneke - Ey Allah’im! Seni noksanliklardan tenzih eder. Bütün kemal sifatlariyla nitelendiririm. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. (Ve senin sanin her seyin üstündedir). Senden baska ilah yoktur. Fatiha – ( eytân racîmden, onun fikir a lama, zihinde yer ettirme ve ba tan ç karmalar ndan Allah’a s yorum) (Yaratt bütün canl lara nimet veren, yaratt klar na çok merhametli Allah ad na uyar yorum: ) Tüm övgüler, âlemlerin Rabbi, yaratt bütün canl lara nimet veren, yaratt klar na çok merhametli olan, herkesin iyi ya da kötü yapt tüm edim ve eylemlerin kar görece i âhiret gününün sahibi, yöneticisi Allah’ad r; Allah d nda kimse övgüye lay k de ildir.Yaln z Sana kulluk ederiz ve yaln z Senden yard m isteriz. Bize, üzerlerine gazap dökülmü lerin ve nl a saplanm lar n yolunun d ndaki, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan dosdo ru yolu, göster, bildir! Nas 1–6: Cinn ve insten (bilinmeyenlerden ve bilinenlerden), insanlarin akillarinda, sinsice kötülük fisildayan hannasin (cok sinsi, gizlenen) kötü fisiltilarinin serrinden, insanlarin ilâhina, insanlarin hükümdarina ve insanlarin Rabbine siginirim. Felak 1–5 - Yarattigi seylerin serrinden ve çöktügü zaman karanligin serrinden ve dügümlere tükürüp üfleyenlerin serrinden ve kiskandigi zaman kiskananin serrinden Felâkin Rabbi’ne (s nt lar ortadan kald ran Allah a) siginirim” de Bakara 255 - Allah, Kendisinden baska ilâh diye bir sey olmayandir, Hayy'dir, Kayyum'dur. Kendisini uyuklama ve uyku yakalamaz. Göklerde olan seyler ve yeryüzünde olan seyler yalnizca O'nun içindir. Kendisinin izni olmadan yaninda sefaat edecek olan kimmis? O, onlarin önlerinde ve arkalarinda olan seyleri bilir. Onlar ise, O'nun dilediginden baska ilminden hiçbir seyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, gökleri ve yeryüzünü kucaklamistir. Onlarin ikisinin de korunmasi O'na zor gelmez. Ve O, Alî'dir, Azîm'dir. Bakara 201 - Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi atesin azabindan koru. _________________________________________________________________________________ Sübhanerabbiye'l-azîm: "En büyük olan rabbim her türlü kusurdan uzaktir. Sübhanerabbiye'l-a'lâ: "En yüce olan rabbim her türlü kusurdan uzaktir Semiallahü limen hamideh: Allahü kendisine hamd edenin hamdini isitir, kabûl eder. _________________________________________________________________________________ Peygamberlerin ettigi dua ornekleri: Sad 35 - Ey Rabbim! Beni koru [maddî ve manevî pislik bula rma] ve bana, benden sonra hiç kimseye yara mayan bir mülk ihsan et! üphesiz ki Sen, bol bol ihsan edensin. Araf 151 - Rabbim! Beni ve karde imi ba

la! Bizi rahmetinin içine al. Ve Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Tâ-Hâ 25 - Rabbim! Seni çok ar nd rmam z ve Seni çok çok anmam z için gö sümü aç, i imi bana kolayla r. Dilimden de dü ümü çöz ki sözümü iyi anlas nlar. Tâ-Hâ 114- Rabbim, bana bilgiyi art r! Neml 19 - Rabbim, bana, anne-babama lütfetti in nimetine ükretmemi, ho nut olaca n salihi i lememi gönlüme getir ve rahmetinle beni salih kullar

n içine kat

Isra 24 - Rabbim! Anne ve babam n beni küçükten terbiye ettikleri gibi, onlara rahmet et. Isra 80 - Rabbim! Beni, do ruluk giri iyle girdir ve do ruluk ç Yusuf 101 - Rabbim! benim can

yla ç kar. Ve bana kat ndan yard mc bir kuvvet ver.”

müslüman olarak al ve beni dünya ve âhirette sâlihler aras na kat!

Ahkâf - 15 - Rabbim! Bana ve anama-babama ihsan etti in nimetlerine ükretmemi ve senin ho nut olaca n salihi i lememi sa la. Benim için soyumun içinde düzeltmeler yap [salih kimseler ver]. üphesiz ben Sana yöneldim. Ve ben üphesiz teslim olanlardan m Nuh 28 - Rabbim! Benim için, anam-babam için, mü’min olarak evime giren ki iler için ve mü’min erkekler ve mü’min kad nlar için ma firet et! Ibrahim 39-41 - üphesiz ki Rabbim duam çok iyi i itendir. Rabbim! Beni salât ikame eden k l! Soyumdan da. Rabbimiz! Duam da kabul et! Rabbimiz! Hesab n kuruldu u günde benim için, anam–babam için ve mü’minler için ma firette bulun! Bakara 129-131 - Rabbimiz! Bizden kabul buyur, üphesiz Sen en iyi i itenin, en iyi bilenin ta kendisisin. Rabbimiz! Bizi Senin için teslim olanlar k l. Soyumuzdan da senin için teslim olan bir ümmet k l [getir]. Ve bize kulluk yöntemlerini göster, tevbemizi de kabul et. üphesiz Sen tevbeleri çokça kabul edenin ve çok merhametli olan n ta kendisisin Mü’minûn 29 - Rabbim! Beni bolluk olan bir yere indir/bana bolca ikramda bulun. Sen, indirenlerin/ikramda bulunanlar n en iyisisin 97 - Rabbim! eytanlar n k 118 - Rabbim! Ba

rtmalar ndan Sana s

m!

la ve merhamet et! Ve Sen merhametlilerin en hay rl

n.

Ali Imran 38 - Rabbim! Bana kat ndan temiz bir nesil ver. üphesiz Sen, duay en iyi i itensin Maide 114 - Allah m, Rabbimiz, bizim üzerimize, bizim için, öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve Senden bir âyet olarak gökten bir sofra indir. Ve bizi r zkland r. Ve sen r zkland ranlar n en hay rl n! ___________________________________________________________________________ Mu'minlerin ettigi dua ornekleri: Bakara 286 Allah hiç kimseye gücünün yetece inden ba ka yük yüklemez. Herkesin kazand kendi yarar na ve kendi yapt zarar nad r. Ey Rabbimiz! E er unuttuk ya da yan ld ysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yükledi in gibi a r yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyece i yükü de yükleme! Ve ba la bizi, ma firet et bize, rahmet et bize! Sen bizim mevlam zs n. Ve de kâfir kavimlere kar yard m et bize. Ali Imran 17 - Rabbimiz! Biz inand k, iman getirdik, art k bizim suçlar

ba

la ve bizi ate azab ndan koru!


147 - Rabbimiz! Bizim günahlar yard m et.

ve i lerimizdeki a

klar

ba

la ve ayaklar

sabitle, kâfirler; Senin ilâhl

, rabli ini bilerek reddedenler toplumuna kar bize

191-194 - O ki iler ki, ayaktayken, otururken ve yanlar üzerine yatarken Allah’ anarlar; göklerin ve yerin yarat üzerinde tefekkür ederler: “Rabbimiz! Sen bunu bo yere yaratmad n, Sen noksanl klardan münezzehsin. Art k bizi ate in azab ndan koru! Rabbimiz! üphesiz Sen kimi ate e girdirisen art k onu kesinlikle rezil etmi sindir. Zâlimler için hiç yard mc lardan da yoktur. Rabbimiz! üphesiz ki biz, “Rabbinize inan n!” diye ça ran bir nidac duyduk ve hemen inand k. Rabbimiz! Art k bizim günahlar ba la, kötülüklerimizi ört ve bizi ebrâr [iyiler/yard mseverler] ile birlikte vefat ettir. Rabbimiz! Ve bize, elçilerin üzerine vaat etti in eyleri ver, k yâmet günü bizi rezil etme. üphesiz Sen verdi in sözden dönmezsin. Mümtehine 5 - Rabbimiz! Yaln z Sana dayand k, Sana yöneldik ve dönü ancak Sanad r. Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne k lma! Bizi ba ve Hâkim’in ta kendisisin Tahrîm 8 - Rabbimiz! Nûrumuzu tamamla, bizi ba

la! Rabbimiz! üphesiz Sen Azîz

la, çünkü Sen, her eye güç yetirensin

11 - Rabbim! Bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun i inden kurtar. Ve beni u zâlimler toplumundan kurtar! ____________________________________________________________________________ Diger dua ornekleri Araf 23- Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik ve e er Sen bizi ba

lamazsan ve bize rahmetinle muamele etmezsen biz, kesinlikle zarara u rayacaklardan oluruz!

47 - Rabbimiz! Bizi (bu) hainlerle birlikte bulundurma 126 - Ey Rabbimiz! Üzerimize sab r dök ve can

Müslümanlar olarak al!

155 - O [bizleri helak etmen] Senin fitnenden ba ka bir ey de ildir. Sen bu fitne ile diledi ini sap kl kta b rak r, diledi ine de k lavuzluk edersin. Sen bizim velîmizsin [yard mc z, lavuzluk edenimizsin] . Art k bizi ba la, merhamet et, Sen ba layanlar n en hay rl n. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de âhirette. Biz gerçekten de Sana döndük. Furkan 65 - Rabbimiz! Cehennem azab

bizden sav! Do rusu onun azab daimî bir helâktir. Oras cidden ne kötü bir karargâh, ne kötü bir ikametgâht r

74 - Rabbimiz! Bize e lerimizden ve nesillerimizden göz ayd nl

olacaklar ihsan et. Ve bizi müttekilere [ayn dü üncede olanlara] önder k l!

u‘arâ 83 - Rabbim! Bana ‘hüküm’ ver ve beni iyilere kat! 169 - Rabbim! Beni ve ailemi onlar n [Lut kavminin/gibilerin] yapageldiklerinden kurtar! Kasas 21 - Rabbim! Beni zalimler kavminden kurtar! Yûnus 85-86 Biz Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi o zalim kavim [firavun] için fitne k lma ve bizi rahmetinle o kâfirler kavminden kurtar! Hûd - 47 Ey Rabbim! Ben hakk nda bilgim olmayan bir eyi istemi olmaktan dolay sana s rayanlardan olurum

m. Ve e er Sen beni ba

lamazsan, bana merhamet etmezsen ben hüsrana

Mü’min 7-9 - Ar ta yan bir de onun [ar n] d kenar ndan olan kimseler, Rablerinin hamdiyle tesbih ederler ve O’na inan rlar. man etmi kimseler için ba lanma dilerler: “Rabbimiz! Sen rahmet ve bilgice her eyi ku att n. Onun için tövbe eden ve senin yoluna uyan kimseleri ba la ve onlar cahîm’in [cehennemin] azab ndan koru! Rabbimiz! Onlar ve onlar n atalar ndan, zevcelerinden ve zürriyetlerinden sâlih olan kimseleri kendilerine vaad etti in Âdn cennetlerine girdir. üphesiz Sen Azîz ve Hakîm’in ta kendisisin. Onlar kötülüklerden de koru. Ve Sen her kimi kötülüklerden korursan, art k o gün elbette ona rahmet etmi sindir. te bu, büyük kurtulu un ta kendisidir.” Duhân - 12 Rabbimiz! Bizden azab kald r. üphesiz biz art k kesinlikle inananlar z. Mü’minûn 93-94 - Rabbim! Onlar n tehdit olunduklar eyleri bana kesinlikle göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, irk ko arak yanl ; kendi zararlar na i yapan o kimseler toplulu u içinde tutma. 109 - Rabbimiz! Biz iman ettik; art k bizi ba

la, bize merhamet et, Sen merhametlilerin en iyisisin,

Ankebût - 30 - Rabbim! u bozguncular toplumuna [Lut toplumu/gibilere] kar bana yard m et! Bakara 126 - Rabbim! Buras

güvenli bir belde k l, halk

; onlardan Allah’a ve son güne inananlar meyvelerle r

kland r.

127-128 - Rabbimiz! Bizden kabul buyur, üphesiz Sen en iyi i itenin, en iyi bilenin ta kendisisin. Rabbimiz! Bizim ikimizi Senin için slâmla ran k l. Soyumuzdan da senin için slâmla ran bir ümmet k l [getir]. Ve bize kulluk yöntemlerini göster, tövbemizi de kabul et. üphesiz Sen tövbeleri çokça kabul edenin ve çok merhametli olan n ta kendisisin Âl-i mrân 8-9 Biz buna inand k, hepsi Rabbimiz kat ndand r. Rabbimiz! Bize k lavuzluk ettikten sonra kalplerimizi çevirme! Bize Kendi nezdinden rahmet lütfet! üphesiz Sen, bol bol lütfedenin ta kendisisin. Rabbimiz! üphesiz Sen, insanlar , kendisinde hiçbir üphe olmayan gün için toplayans n. üphesiz Allah, verdi i sözden dönmez” 53 - Rabbimiz! Biz, senin indirdi ine iman ettik, elçiye de uyduk. Art k bizi âhitlerle beraber yaz. Ha r 10 - Rabbimiz, bizi ve iman ile bizi öne geçmi karde lerimizi ba

la, kalplerimizde iman etmi kimseler için kin k lma! Rabbimiz! üphesiz Sen Raûf’sun, Rahîm’sin!

Dualar  

Kur'an'daki dua ayetlerinin Turkce mealleri

Dualar  

Kur'an'daki dua ayetlerinin Turkce mealleri

Advertisement