MUOVAAJA | 1/2022 | TULEVAISUUS

Page 47

Nykytilan ja muutospolun määrittäminen Palvelukartta-työkalulla Teksti Sanna Peltonen

P

alvelukartta on teollisuusyritysten digitaalisen palvelullistumisen nykytilan arvioimiseen ja muutospolun luomiseen tarkoitettu analyysityökalu. Palvelukartta tukee palveluliiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä käytävää analyyttistä keskustelua yrityksen sisällä, mikä auttaa yrityksiä tekemään strategisia päätöksiä ja konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Työkalu on kehitetty erityisesti omaa tuotetta valmistavien pk-yritysten tarpeisiin.

PALVELULIIKETOIMINNAN ARVIOINTIA ERI NÄKÖKULMISTA Palveluliiketoiminnasta työkalu ohjaa yritystä tarkastelemaan halukkuuttaan, valmiuksiaan ja kyvykkyyksiään johtaa asiakkaan liiketoimintaprosessia. Arvioinnin kohteena ovat yrityksen tärkeimmät kumppanuudet, datan keräämisen tavoitteet, yrityksen keskeisin osaaminen, tarjooman tyyppi sekä yhteydenpito asiakkaisiin.

käytössä olevan hinnoittelumallin, yrityksen paikan arvoketjussa, sovellusten ja ohjelmistotuotteiden hyödyntämisen sekä suhtautuminen palvelu- ja ohjelmistoekosysteemeihin. PALVELUKEHITTÄMISEN OSAAMINEN

TEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN

Palvelukehittämisen osio ohjaa yritystä arvioimaan palveluiden roolia liiketoiminnassa sekä palvelukehittämisen tilaa. Lisäksi työkalu suuntaa pohdintaa palvelukehityksen tavoitteeseen, resursseihin ja prosessiin sekä asiakaskeskeisyyteen.

Yrityksen digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistavan osalta työkalu nostaa arvioitavaksi aikomuksen siirtyä palvelutuotantoon,

Nykytilanteen määrittämisen lisäksi työkalu tarjoaa yrityksen palveluliiketoiminnan tavoitteiden asettamisen tueksi strategis-

47


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.