Friskolen Hald Eges projekter i Ghana i 2024

Page 1

Friskolen Hald Eges projekter i Ghana

HvertårsamlerallefriskolenseleverindtilvoresprojekteriGhanaivoresårligeCare-uge.Helevores indsamlingblivertagetmedafvores9.klasse,somrejsertilGhanaifebruar.Herskaldeselv overrækkevoresindsamlingtildeprojekter,somvistøtter.Herundereretoverblikoverdeprojekter, vistøtter.

Vi har en venskabsskole, Future Leaders, i byen Tamale, hvorviogsåborunderopholdet.Pådenskolekanvinemlig ståindeforderespædagogikogderesmådeatværesammen medelevernepå.Lærernepå skolengøretfantastiskstykke arbejdeforeleverne.Dehar kunganskefåmidlertilatdrive skolefor,såderermangelpå mangeting.Påtrodsafdeter defuldeafomsorgog hjertelighedoverfordereselever,ogeleverneerdybttaknemmeligefor deresskolegang.

Iårharvidoneret6bærbarecomputere,somvilløftederes mulighederforundervisningbetragteligt.Viharogsådoneret legeredskaber,somdersletikkeermidlertilpåskolen.Dererfortsat mangelpåmangeting,somskoleredskaber,bordeogstole,såalle eleverharensiddeplads,faneriloftet,somkanafhjælpeenvarmepå over40grader.

Vi støtter også en børnehave, STEP UP Fondation, forbørnafungeogudsattemødre,derikkeselvhar rådtilatsendederesbørnibørnehave.Driftener dansksponsoreret.Herlærerdeogsåforældreneom børnepædagogikiendanskoptik,ogdeforsøger desudenathjælpedearbejdsløseforældreiarbejde, sådepådenmådekansikre,atbørnehavebørnene fortsætteriskoleefterfølgende.

Vi støtter et danskoprettet bibliotek, Dalun Library, udeienlandsby.Landsbyenharviboetiogkendtsiden denallerførsteturtilGhanai2016.Denerenfastdelaf voresprogram.Biblioteketstøttervimedpengetilkøb afnyebøgerogvedligeholdafbøger.

Biblioteketgørenenorm forskelforbådebørnog voksne,somallefårbåde styrketevnentilatlæseog deopdager,atlæsningen kangivedemmereogny viden.

Vi donerer ligeledes penge til et projekt, Ghana Dalun Pigerne, der hjælper forældreløse børn. Dissebørnerienekstremsvær situationiGhana.Slægtningeharikkerådtilatbetalederes skolegangsamtsørgeformadtilekstrabørn.Denøkonomiske støttegiverdissebørnmulighedforatbohosslægtningesamt sørgefor,atdekommeriskole.

Pigebørnersærligtudsatte,deoftestbliver sattilatværehushjælpudenskolegangi slægtningeneshjem.Pt.sponsorererfriskolen tvillingeparretpåbillederne,menmeddette årsdonationvilvisponsorereflerepigebørn, derkanfåentrygopvækstogskolegangmed udsigttilenbedrefremtid.Derfindes desværremangeforældreløsebørnidette område.

Det nyeste projekt, som vi også har støttet i år er NGO’en FANT. Iårdoneredevietbeløb,somgiktilfodboldudstyrtilpigefodbold. PigefodbolderivækstiGhana,ogogsåherkommerdetigennemFANTorganisationenpigernetilgavnietstørreperspektiv,somIkanlæseheriet udragfraFANTshjemmesideher:

”Sammen med HOPin Academy i Nordghana har FANT søsat projektet ”Sport and Entrepreneurship”. Projektet bruger unges interesse for idræt til at uddanne de unge i innovation og entreprenørskab så unge i stedet for at vente på at få et arbejde selv kan være med til at skabe arbejdspladser. Projektet samler 300 unge entreprenører i et netværk, som på forskellige platforme arbejder for at forbedre vilkår for innovation og entreprenørskab i Nordghana. Seminarer, events osv. inddrager idrætten som eksempel på en sektor, hvor man med god grund kan tænke innovation ind.”

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.