Page 1

AvenvIqv

c„ôv-34

cÖevmx‡`i wcÖq cÖKvkbv

ZvcgvÎv- m‡ev©”P 30 wWMÖx Ges me©wb¤œ 15 wWMÖx †mjwmqvm

,

‡ivg, BZvjx

| I t a l y | Daily B a n g l a d e s h |0 8 June 2014 | Issue- 155 |

$&+ , - , ./ 0

12 c„ôv-

3 , 1 $ 14 4 1

:14

6-!- -- N ,

1 “$( 4J1:

$Z

7

(1, 145 . 6&

@Q ”c„ôv-S

1 E % !

?

c„ôv-

),

78

7 6

5< =3>1 17 ) 1? 7

c„ôv-L

1: 4 M1C1DE 6

! 1B :

9 ,1:

c„ôv-9

! - # $% &'()*

c„ôv-13

c„ôv-7

;

&W

c„ôv-26

: M1

. $

3) , Y

c„ôv-32

c„ôv-5 c„ôv-6

- D ,1T+ M7 ( , ; 1 $ U c„ôv-18

@A7 :4 :;17 ) J<

c„ôv-3

I, ! 1 + = 1: 4 , + 1: $ ) JK

‡dbxi K…wZmšÍvb 7KT ./ 0 . 6 ‘D , ’ 7 $ ) $% , 7 Gbv‡qZyjøvn‡K msea©bv cÖ`vb '6 7 ,1 ! 1B : $ : '

,O

A

XD &W

c„ôv-21

F37 0B 61G

, H7 7 ,c„ôv-30 c„ôv 30

†hvMv‡hvM -

ˆ`wbK cÖev‡m evsjv‡`k m¤úv`bv- G †K Rvgvb

(akzaman@gmail.com)

gvwëwgwWqv c‡q›U (ZiwcbvZviv K¨vivwewbqvix Awdm msjMœ) †gvevBj- Rvgvb (3278613615) †jvKgvb (3299229884) wgjb (3510126900)


wfmv cÖ‡mwms ‡hvMv‡hvM-3899403616 wind Lyca: 3510206765

 AZ¨všÍ `ÿZvi mv‡_ UKGi Family Visa Avgiv cÖ‡mm K‡i _vwK|  UKGi Uz¨wió wfmv mdjZvi mv‡_ cÖ‡mm K‡i _vwK|  jvwZb Av‡gwiKvi †`k eªvwR‡ji wfmv cÖ‡mwms Lye mnR k‡Z© K‡i _vwK|  Avgiv gvj‡qwkqv Ges _vB‡jÛ Gi wfmv AwZ mn‡R cÖ‡mm K‡i _vwK|  Av‡gwiKv, KvbvWv, mvD_ Avwd«Kvi wfmvi Rb¨ AvRB †hvMv‡hvM Kiæb|

we‡kl AvKl©b wegvb evsjv‡`k GqvijvBÝ|

mivmwi d¬vBU †ivg-XvKv-‡ivg

ÔÔcvjKx-‡evwqs 777ÕÕ

Avcbv‡K gvÎ 8 N›Uv 30 wgwb‡U XvKvq †cŠ‡Q †`‡e|


: 9 .5, 3 : +; ’ =, > 89 .. 6. > , %* %8 % 0 .. @, .* . A + 6 . , !" 8 / 1 2 B9 9 .. . !! !" * . 2 6. 3% D, ? . ?? . % "* 9 % . %* = -F 4’3

‡dbxi K…wZmšÍvb Gbv‡qZyjøvn‡K msea©bv cÖ`vb

‡W¯‹ wi‡cvU©t MZKvj mܨvq ZiwcbvËviv¯’ my›`ieb †ióz‡i‡›U †dbx †Rjv mwgwZi D‡`¨v‡M GK msea©bv Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq| evsjv‡`k †_‡K AvMZ †dbxi wewkó e¨w³Z¡, evsjv‡`‡ki kxl© Avevmb e¨emvqxK cÖwZôvb Kg‡dvU© MÖæc Gi ‡Pqvig¨vb I e¨ve¯’vcbv cwiPvjK, ‡dbx wek¦we`¨vj‡qi Uªvw÷ ‡ev‡W©i m`m¨, win¨v‡ei wbe©vwPZ R‡q›U ‡UªRvivi, UzwiRg wi‡qj G‡÷U Bb‡f÷im G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k Gi ‡cÖwm‡W›U, ‡jLK ‡dvivg-XvKvi ‡Rbv‡ij ‡m‡µUvix,

‡Uwjwfkb ‡cÖvMÖvg cÖwWDmvim G‡mvwm‡qk‡bi wbe©vnx cwiPvjK Gg. Gbv‡qZyjøvn Gi BZvjx AvMgb Dcj‡ÿ¨ GB msea©bvi Av‡qvRb K‡i †dbx †Rjv wmwZ BZvjx| †dbx †Rjv mwgwZi mfvcwZ gÄyiæj Avjg gÄyi mfvcwZ‡Z¡ I mvavib m¤úv`K AvZvDi ingvb Rvwn` Gi cwiPvjbvq Dcw¯’Z wQ‡jb †dbx †Rjvi ‡ivg cÖevmx wewkó e¨emvqx I ivRbxwZwe` gvBbywÏb wjUb, AvjvDwÏb kxgyj, BZvj evsjv Dbœqb mwgwZi mfvcwZ kvn †gvnv¤§` ZvBdzi ingvb †QvUb, msMVwbK m¤úv`K kixdzwÏb f~Bqv evey, mvs¯‹…wZK m¤úv`K Rvnv½xi, eªvþbevoxqv †Rjv mwgwZi mfvcwZ ûgvqyb Kwei, mvavib m¤úv`K †kL gvgyb DwÏbmn †dbx †Rjvi wewkó e¨w³eM©||

!"

#$% ”

'( )* * + , + * - . .+ /. , । % 0 )* . .+ 1 2 3 3 । + % / 1 2 3 4 ". . .5 6., 3 : /, 1 2 389 .5। ‡ivg, BZvjx

0 /

G H . !! 4 3 4 , 4' > * = ... / , %3 ) J - - K 2 8 3 6. = % 8 = .. . % = - A1 -L " 3 “ *M, J ” N % .+ “ !" #$% ” , . ,9 via della pineta sacchetti, 78, 00167 roma (. 2H 9 - Q A # ) .H)

!"

" A6D6%A6D6%-6 S . 9 A% .T S.U A% " .T J 6 . V . 8 3W $ % % H 0 . % 0 %L XY D , 89 , ,V - 6 U Z 3 9 + ) . )H 9 . G 8 % X [ 3. " % K" . +। G % . %\ " > ] % \ A6D6% ^ H % X % . %\ -L " _ 6 0 A6D6% ^ % X %3 " , %"% ` K 0_. S . U % X "1 % । 0 a 2. " % %b% 2 . + 6% " 0 -ZAH] 9 , X .H, D c, % c, , A9 , d JH, " c, 8 9, c6 L eA 9।% X "1 % 6. %L " f g 6 3 9 +। J A% . T B0 % 0 # : 0 . 39। .1,h . K 0J2 6 L J2 ] JH # U , %i K g 39। S . 9 )] G `"1 % , X , . A% " .T , #j % K" " k j9 . । % X `"1 % 6 X . 8 6. K ] . । , 6 # " J A% " . " % K g6 L l . - ] % % ) J %W 5 . । A6D6% ^ K0 " k2 6 9 9 , A6D6% ^ % G %\ L " K . )Hm !' . । A% " .T " . . #j "k 6 L । % 0 . % K" K F n

,

,

3


% [3 " ' . 9 : %L " f g 39, % K " XY D , 89 , o, p, %q. , V #r , S . 9 %. , - , )HZ ( . W3G ) ( L " U G "1 % s B + , " ) % K" . 3 । " t [32: , .% q , 6 L , . % q , )HZ ( . 3W G )। " t , H X A : , . , , 6 L , . , )HZ। % X A% " [32: , . , ( . W3G )। " t , H X A : , . , ( . W3G ) ( L " U % X "1 % . . HW s B + , " )।

)H,. 6 . -h 0 % @

%

.

6 L6 J . % . . %9 , 9 / A , A ,. % , " %3 Aj )H,. 6 . 9 " A , " 9 "Z > 6" # /" . । ) 0 -L [32 . %. 0 2 A J } %"% , . 9 , J " D ~ %3 % , . . H W=। 6 L 6 - A) J % . !' 39 %g 3 q > ) k2 )HZ 6 " %•12H A # /" . 39।

B - A) Xu % .H

, H !!! -h 0 % 9 " 0 . %3 > 0 2 - A) । 6 " # /" . 3 6." w . D 3 ।

3 \ .

"

%1t-

8

€ + 8 . * * +। . 0 ) 9+ % .H 3 9 ) । 6 L % 0 H "9 3 ।

, /

./

%

% L " -0 B 6 .9 V ) Aj )H,. 6 . Aj x 9 Aj ". % -h 0A Aj 2 m . " 6. , 4y%L "। H 6A -h 0 % 9 " %L* 6 Wn 9 + ) %, . H %3 % . . A 0 . +। J . %. i[ %Lm Z - D% K Dr 8 . 9 %3 "K % . ] JH 6. , > %A 0 .+ . z .{ %n Z [3 . । 3 . 6% -h 0 " # /" . 6. , 3 9+) "89 3 9 + 6 | । %A ‡ivg, BZvjx

‚ ~ 0 % 8A A %| % L " -0 B 6 . 9 , 6. , ƒL 9 V J +। 6 s, 9 3 3 9 + ) " 6. L " 0 2 . 3 /। U 9% 9 % q ,, % 9 ( L " % 9 % q ,) 6 - „. … s, s ,। ) 9, 8 ƒL 9 6. , † , % L " %3 ,† , L " D % % . । - „. … . ƒL 9 ƒL 9 - U . A 6. L " 9+ 6.

,

,

4


L

"

3

. #n . + । - 6. K k" H 9 + , - „. … s, 9 J + । 6 " 4’ - „. … . >M L. 3 9 # . D " > q ) । 6 " . - K k" H 9 , - „. … s, 9 ) 89 0 6. L " + । $k 2.A । % D 9 % AH% s, U ‡ + V 9ˆ 2 >5 > 9 ) /। B * 89 )HZ V 9ˆ 2 6 8 A . 0 9M 3 /। "

'2 -h 0 - A % 8 ‘X . ’ 9 " q .H )] ` % % '2 -h 0 - A % " 8 K % s B ‘X . ’ . % H 1> 9" J .4 + q 3 9 +। 6 D L " %3 % Š . -h 0A )] ` K . 8 % % " %Z J ._ 0 . 89 L, ‹ %b KŒ 9 % )J 8K x3 । +, 8 . * - A % . J ._ " ? 66D6 - % 8%3 ] %LJz V 8 .- • .J tŽ, . * -h 0 - A % . 3u K m9 @. 3x k . . +। . 2, - A % %Lm Z 6 6. , % ,UJ . * +, ) , % 3 -h 0 । - A % )] ` . ) 89 % 0 %, 3 9 , 3 #% .L [ % 8 > K 9 J . . J ।" " K . [3 "* / । 6+ q . 0 * -h 0 - A % . 3u . 3 9 +। 89 L, ‹ * +, 8 3u .{ +9 " । ), ‘X . ’ . " * 9 + । .• >1q ZA -h 0 - A % " 0 389 AH . + .L [ % %n Z 8 । # •* , % ` H> J .H % . ‘" XD X - . D > ƒ‘X A %’ (X . ) . % H 1 > s B2 . । 6 . H%1 > 1 . 3 /, -h 0 - A % ! ! )] ` ’ . + । .• " %Z - 0. । 8 %Z " J . _ 0 KŒ 6. । > 9 }r 3 .H 3 c % .# , A J +, *“ 3 - A % ! 3 % )] ` K . +। .• 0 % " A . । 6 %Z " . ‘X . ’ . % H 1> 8 9 0 . " > 89 3 9 + । " 4 + )] ` . । 8 "9 3 9 + 6 9 " J % ”• B 389 . । K % X| .8 J J‹ J 6. , . A r. - A % %. .L [% . > "9 -L 3 % 84 + ‘X . ’ 9 " q . 3 /। % m, - 3 c % .# , 3 % + , ‘ %. 6. ) ! . %\ *M - 0. A -h 0A " % Z - m . + , " 9u " 6. ] 8 । " ’ X.’ 8 9 ) : % " 9% + p% J )] ` K . 3 3 । .XH . 3 । * 9% “ + . 3 3 ।

‡ivg, BZvjx

giûg Av‡bvqvi †nv‡mb Xvjxi wgjv` I †`vqv gvnwdj AbywôZ

Bm&‡ZMdvi †ZŠwdKt e„nËi dwi`cyi mwgwZi cÖPvi I cÖKvkbv m¤úv`K, †Uiwgwb †Rvbvi cÖwZwôZ e¨emvqx giûg Av‡bvqvi †nv‡mb Xvjxi we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv‡_© wgjv` I †`vqv gvnwdj AbywôZ n‡q‡Q| ïµevi ev` gvMwie wcqv”Qv wf‡ËvwiI cvK© gm&wR`, wcqv”Qv wf‡ËvwiI Rv‡g gm&wR` Ges gm&wR`-G-evBZzi ivngvb GB wZbwU gm&wR‡` G wgjv` I †`vqv gvnwdj AbywôZ nq|

wcqv”Qv wf‡ËvwiI cvK© gm&wR`t giû‡gi Rb¨ †`vqv I †gvbvRvZ cwiPvjbv K‡ib wcqv”Qv wf‡ËvwiI cvK© gm&wR‡`i Bgvg| mvwe©K ZË¡veavq‡b wQ‡jb wejøvj Xvjx I bRiæj Bmjvg Xvjx| †`vqv gvnwdj Abyôv‡b Dcw¯’Z wQ‡jb BZvjx AvIqvgx jx‡Mi mfvcwZ †gvt Bw`ªm divRx, BZvjx weGbwcÕi mfvcwZ nvRx jwKqZ Djøvn, BZvjx AvIqvgx jx‡Mi mn mfvcwZ wjUb †gvjøv, mn mvavib m¤úv`K Gg G ie wg›Uz, BZvjx wRqv cwil‡`i wmwbqi mn mfcwZ AvjnvR¡ Avãyi iv¾vK, †d¬fvm© Ae BwÛqv †i÷z‡i‡›Ui Avãyj MwY cÖgyL|

wcqv”Qv wf‡ËvwiI Rv‡g gm&wR`t giû‡gi AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i †`vqv Kiv nq| †`vqv cwiPvjbv K‡ib evsjv‡`k KwgDwbwUi Ab¨Zg †bZv, wewkó mgvR †meK I Bmjvwg wPšÍvwe` gvIjvbv gvmy`yi ingvb| Ges we‡kl †gvbvRvZ K‡ib nv‡dR gvIjvbv mvBdzj Bmjvg, mvwe©K ZË¡veavq‡b wQ‡jb Av³vi †nv‡mb Xvjx| Dcw¯’Z wQ‡jb e„nËi dwi`cyi †Rjv mwgwZÕi mvavib m¤úv`K ûgvq~b Kwei, ZzivM weRy‡Ëwiqvi mË¡vwaKvix AvjnvR¡ byiæj Bmjvg cÖgyL| gm&wR`-G-evBZzi ivngvbt †`vqv I †gvbvRvZ cwiPvjbv K‡ib nv‡dR gvIjvbv Bmivwdj †nv‡mb| mvwe©K ZË¡veavq‡b wQ‡jb eiKvZzj ingvb I gwbiæ¾vgvb Xvjx| wgjv` I †`vqv gvnwdj Abyôv‡b me©¯Í‡ii †jvKRb AskMÖnY K‡i| D‡jøL¨ MZ 15 †g e„n¯úwZevi weKv‡j XvKvi m`iNvU †_‡K kixqZcy‡ii my‡ik¦iMvgx Ggwf wgivR-4 bv‡gi jÂwU‡Z Av‡bvqvi †nv‡mb Xvjx åg‡Yi mgq jÂwU S‡oi Ke‡j co‡j gyÝxM‡Äi MRvwiqv Dc‡Rjvi †`ŠjZcy‡ii Kv‡Q †gNbvq Wz‡e †M‡j wZwb `yN©Ubv¯’‡j B‡šÍKvj K‡ib|

,

,

5


[. D H L " . H " 8 3 > !' [ % 6. , •

D H L

" . H " 8

3

> 9 > . !' 3 9 +। 8 D H .8 K0 – . . " q . 3 " . zJq 9। 6* "9+6 । J + 6." K % L " – . .9 9 K ". " 8 ,J " 9 3 > 39। ।6 ~ 6 qV 3 39 “ . , " k2 — " ’ ., H 6 . 9 8 J V [ % " – . " "1"H B9 , % %। # •* , K % – . [ % .W B * K0 . H ]। K 9 4’ – . " +9 % .9 " " – . " K0 " % \ . . , . , 39। 6 %1t 0 s , J V s, । J . , [ % " k2 — = J t % - A)] [. J . > , L " ˜k " # )] - ". 89 !' 39। )HZ " . )Hm U J * 3 9 +। K .A - A)] " ' n 3 K >5 - A ) J 3 9+ । 3 . . ‘V' . k % 0 ’-6 - A ) J . 3 9 +। 6+ q 8 " ' n > , „9 ™ 9 ’ 8 – . 9 J %Lm Z ’ -A )J 3 9 +।

‚ ~ L H>

" - % %9

‚ ~ K" % % L " " %LJz L " - %% 9 H > %•j 3 9 +। . K g 6. %L " f g 6 ) 9। H> . ˜ k 6 %L " f g %A " D*' . % , % 0 2 %• ". " 8. 3 % , % LJz . %• ". " D "‡% * 8 . B 0 k " #› *. . K :œ 9 H > 3 9 + । 6 "V . K H .9 ◌ K :œ 9 H> 3 । K%\ , K" L " - % %9 W W= H > J H > D % s B2 . 39। s B D % 9 t + . 39। + 9 # • * > , " । > 9 t 0 s B2 " H> . J 9 tK 3 B " . K H 9 tK 3 . 9 % K H . 0 s B2 . 39। H %H 0 %i 389 9 H > . %A , % 0 %• "., % LJz . %• ". 8 . B 0 k " > . K :œ 9 H > sB . । ‚ ~ 0 % 3 % >9 L " % %. ।

9

>9 t %3 - %

+ :K . 9 >9 t .

9 L " 'n ˜ " . - 3 2 -A )J %L)]

9 % %

6. K % L " U 9 6. ] 8 4 ˜" ] 'n -A )J 6 + । -A ) J + , .- 3 2 A B2 0 . 39 6 L 3 6. , ' 6 .9 . D * 4uW . 9 ) 9। 6* "9+6 ,% , 9 | D / % A । - š ] = - )9 L " %3 8 . [g . । । 39+ " - 0˜. . K.W s, ) > 9 r 3D " f% " - 3 9 +। - A ) J ˜. . ,8 . " 3 3 3 । > "B % x3 , " x 9 " " ।

‡ivg, BZvjx

A .

%3 .

A

# )J . 9 6. , . / H> . ( %)। 6 >9 t %L[3, %L 0 %3 B9 H %3 89 ) । % %1tV 9 +, " K Z. )H 9 % ‡M + "89 6 # " J 89 3 9 +। . ,. +% . X ., , )J )J 8 K) ] ˆ2 9 8 ) J ) J K) ] ( % ,) A J। - %, > 3 " ) . KZ . ) . J . 9 >9 t 3 9 J , %L 0 . , >9 t 89 6 . U Z K 9 9 ". । "H H % 89 % , 0 6 % - 3 *+ 9 >9 t @ -2 A J। 8 9 % , 6 % V 6* "89 6. , "H5 . . 3 /। %b % . %, A J 6 K9 9% % 3 . " . + .+ Kx . + %। ˆ2 9 [328 . +। 6* >1q Z %n Z 3 . . % 6 - % 6 0 "89 ) ।˜ 0 6 %LU , % ‹ . D. 3.

,

,

6


L

# . , K Z -l )HZ % , > . k % , A J %3 9 . +। " > 3" . K9 9 % 3 . +। - % , B 3 ‡M+ ) . 9J 9 % D .A . . 3 । 6+ q ,H . X • k " H (6%6 6%) 0 D . 0 8 6 % K" >Z A > +। 6 ) . ] 9 9 t3 9 J , %L 0 6 . H %• .H B 9 ) 9 . 2 9 8 ,H . X "H5 • k " H z 9 D . ।6+ q % A… . K .W . "1 )H J ) 5 3 9 J 8 .{ U 9 . )Hm > )9 % । x 9 . Jz . 3 / X , .A % , 6 , * J J 3 % %LU * 6. # -% > 9+ ।

#j

" "*

>

9

S.: + J X , L " + - x । x 3 9 +। #j " 389 ˜ž8 " 1 23 । 0 \ @%i . T ‘ X , 89 ƒH% i 8 K" H % K0 ˆ t % 89 " 96 Z . । .H )] ` 89 L, X % . 9 w 0 % )J ।

%

, )J )J ˆ 4 D % ›. , L AB .A %। " L AB .A % 0 . 3 9+ । 6J 9 ) 3 K @ . । 6% K @. X Ÿ 9 6J 9 ) । 8 ) J ) J K) ] K ˆ 9" 3 " . , J + 0 . , B | , [ 3. 3 । ., [ 3. ) 3 9+ , | ,[3 . %L* q %k 3 । J 4’ + 0 3 # 9 - ,. D ‡M + ) । 8 4 $ K ˆ %' 3 " , 3 J 89 , 4 $ #$ " %k 9 +। 6 31 H p 3 J 89 , 4 $ #$ " . +। H 4$% 3 n #j9 s, 3 9 +। 4 $ 9 >Z .+ । 8 ) J ) J K) ] % > ' % * , 3 . , , . 3 c %, " . । % , " %x 389 # > । । K) ] * 6 J 6D % ’ % . %A % 3. , ,. A% 6. , K . + J। .• 6* )HZ A " % 6* 39 । k * 6 * "* । 9 J 8 q + । K) ] * A J, D9 ) 3 । L " - % % 9 -D %D,89 - c D % AH %% ‡ivg, BZvjx

( %%) %A |

6 >‡0

3% ,

3

, . ,| % q

3.

% .6

•3

S.: 6 % . %L%" %"% • 3 >‡0 Z. . + ( j • 3... # )। W . 9% 3 9+ + । " J "q, " . 0 6. , % . 3% W 39। 6 >9 % X9 # L 9 %"% 9' . * L # . B9 , — 9 %L% " " k2 o 9 3◌ . + ।4 389 . 9 +। 6 9 %L3 6 A . 9 "D . 3 । >9

6.

3 .…

. L -L 0 9 [D

89 !

3\

D J # >9 6. 3. 6. 3 9 q -A ) J 3 ,. 3 % 3\ .3 9 "* 9 0 9 [D । "* 9 + D X 6 3 . …6 .9 . k A %l 3 9 +। D %" # H" # 9 . 3\ . !m % q , 9 [D . । 8 # 9 J 9. =[ # 3 + । 3\ . A] %ˆ % । ' n +9 , 9 +। 6. 3 . L %"% 3 \ 6 Aj J2 0 K. 389 . [D . । -p D %3. > . . । % #› , 3\ . A] %ˆ % 6 Ar . ,. . 39। " Z 3\ % 9 "Z । . . H H .3 9 [D "* -˜ .W % . i 9 * f % " 6* 9 .9 । 9 % "H . 3 9 + 9+ "Z . . H H D X - D% > H ( "Z) . " , " Z 6 L 6 )HZ ) “ 0 9 = "9+ 3\ % ।D . 6. 3 9 [D "* 39 । 3\ . f% " . 3 /। c . * 89 3 % %. 8 #› 8 D J c 9" B3 8 " " 3 . 3 "Z . . H H। K 3 >9 . :+t J8 ) J " # •* . . * . - 0. + । D J # + t J 8 ) J BHU 9 " 8 ‹ D : 6. 3 .{ . 3\ " 8 9#› ‹ D + " . + k A K. . , .{ A 6. % . H । X9 % K> . 3 9 + ) " 8 ‹ A > J + । .• A J % ) D + ।

,

,

7


%J

S . .T 9 . J 92J¡ K 0 92J¡ . J . S . .T 9 . J U Z . 3 9 + 0 1 . - % ) 89 4 % . . . H H .. c 6 6 8 D .। J . %. % q , 9 .q r 0 "96 4 . 92J¡ . S . 9 89 39। 6 4 % * % । 92J¡ . J 6. , %1t 9, r ". * ¢ D86 6 . S . .T 9 . J z 3 9 +। 92J¡ . J % % .6 4 . . H H . "*#r 39 q. J % . . 9" । - . . 9" # r . £4 . . H H . % 89 #¤ ˜ J J . + । 6. . 9 " + , '8 D-™ "9 "+ । "* J •9 > . +।' r W . 4, % 6 6 8 D. * 3 9+ । . 9" " # r "* " 4 . S . .T 9 . J z 39+ 9 %1t ,। 6 " . [D " K 6 . - . "* 9+ । . 8 D 6 6 8 D [D 389 "* 39 । . 2 - -6 % . %8 . % ¥" 8 D. 6.% \ [D . 3 8 6 6 . [D . 39 W .A W . % 9। .8 D 6.% \ c> . 86 6 c> " " " ।J . K " "* 39। 6 % 9 .+, % 9 . % )J z B9 , ˜ . 9 + । 4 . S . .T 9 . J . 92J ¡ D . 89 3" , K "H 9 8 4 . S . 9 z 9 +। K%\ , 0 . % * 9 D “ 0 9 ˜. ] 1 . = "89 .. J z "H " " । । 8 “ 0 9 .. J z 39 3W G । ˜. ] 1 . = " " > >H " c : 6" . 92J ¡ > % * K0 % 1 3 % %3 ) J H ।J . > >H . M> " c 9+ X . "Z. . . H H " … 92J¡ >D X 9 •, 9 J " > >H . 0 9 [D "* 9 % " c " . " >M " c ¡ . । K%\ J !m A D " %" # H-> # 9 4JH > l "J 6 . . 1 3 % %3 ) J > >H . [D . 39। > >H %" # A, ¦ [ # 3 + । 92J¡ X 8% " … , 92J ¡ % A XH > >H H-> > 6 .9 : 9™ q 9 + । > >H 1 3 % ". % "*A . । # •* , J p 6 K 92J¡ . 6.% \ 9 ' % , @ '( ˜ , % , , , ' J q> . 3 \ , >= . % . 6 L ]J J q> . § 3 - š 3 । " 6K 92J¡ 9 " 9 . ' % ™। 9 .#~ 1 3 % . K0 . , . % . 39। 6K . 92J ¡ k " . +9 6 L %. 6. #n . 39। 3 % 3 M0 + । , + s >¨। K , ,A H 4 , . x 9 M 0 X 9 "89 3 9 + । ‡ivg, BZvjx

9 9 )t

%L" *M

> ) . 3 ,

%L" ) . -h 0 © 9 % J 9 9 ) 89 % 9 । > ) . W * 9+ 3 *M 9+ ।6* +q 9 q *M 8 3 " q 8 । > + B9 , ) " "* . % . % H LU 8 ] - D % J 9 " 9_K g . . H H 8 । . , . 9, A J H 9 %" # 0 " [ 3" 9 + %" 9, W . + . #+ 9, 4 +" % . + 3% 9 8 . 9 + J % 6K q . 39) । " . , q 3 # " D #› ª % . " %\ 0 3 . 9 9 ) / ।6 ) J ) J @ 3 9 ) 9। 6 0 6K 8 3 )t ' 6. ] c . 3 . #% A D #› . ,- 3 8 ." 3 9 3 . > W 3 9 +। " , ., W — . JA % J A % 9 "89 39 8 39। * , 6 .9 +q 9 q 3 " ˜ " € JA . %। % [ 8 ) ." q J 9 "* ) 9, । 3 K . q > + 9 . । 9 ," " *« q + J + !0 % " 9 9 6. A J >. s 9 99 q J9- 3 8 ." 3 98 3 9 9J – . 0 “ W । 39+ Aj %1 t J + ) " - 0. L . • , D 8 9* %= ) 9। %J 9 9 q 9 *M 9+ [ 9 ( ), * " . = [ 4 , D. 9 8 % । 6+ q 8 %" # 3B %q , . zM 9 , , . > # 9 . K 9 “/p . -h 0A 9 9 q

,

,

8


J 9 6* K 9 0. . * M 9+ 9+ 6. , -% H %1t। * M 9 ™ + J , । 4 % J ˜ c . . + ˜ . " . 4 *,.8 0 . । .• 6 . *M 89 ) / । . " D #› ª%" . , ) , c \ 9+ । " % \ ) J ) J %¬ 3/ । . H%LU 8 ] -D % ] . . H H 34 । ,6 0 . %" # . , " 89 J + ), . 6 . ]% 9 9 ) 89 c . J ,. 9 +।

Bn %LJz 9 'A J % "

% .

D M "8

> + "

'

.T 9, Y 3 J 6 " % . )H 9

9 8 .T 9%3 + 0 @। . 8 .# K. . A . + -. H % . H । BH " - . - U DM% "q >। 9 " - A ) J, " " 9 -. H " 8 " h . 3 % % >9 " > 3 /। 6 - U 98 A 9 9 , % . D M "8 " / । .T 9 1 %"% 8 S. 3 J 9 8 D. % * 6 K% \ ,% . ) q > . . , 9 % । - U . 6. > 8 % q > 96 । % . 8 " . 9 6. 0. %3. % m, , K % . z - U K. 389 "1 . , s A 8 M> %"% 6. 3 + ।6 . . . J 8 ,. . 9 ) 89 3 / Bq) ˆ -A )J 6 । 6 +q8 ) , % k , 3, , % J¡ 8 .Ÿ® %3 Aj 6 . 9 J "q % 0. . H .0 9 =. ) n % 3 ,M > 6. 9J 9 V . -A )J . + 9 ।6 - . \39 J+ , - . ., D "H " 9 + > .$%. । .T . !' . W2 1 )H¯ 9 K9% -. H -%L* %" % 6* . . % ।+t k 5 3 9 J +। " , @ B9 , #¤ " L% - k 9। % 9 )Hx 9 । %L °5 %1t 9, " . 389 H% . 9 " )n 0 . k %3 " , . Bn . 6 , " 9 + %b । .• % , 6* )HZ8 J " ,। L U - .1 % )HZ c [ #c . > । 9

‡ivg, BZvjx

%1t , 9, c - U 9 .T 9 ‹ 4 ( . %\% . #¤ )H 9 6. 6. 0. z. . + । 9 . Kx "89 3 9 + " । . .A 39 % H % . 0 H H> J % H> 8 9 . W .A -L 3 । । )n 9" , @ 3 0 9" BH " D M % 9 . )H. B9 , 98 . 39। .• ‹ (. . % € 9 % । % 6* )HZ " D + ।" 9 . H" " , ‹ (. " D = . . ,. . 3 । X9 > * D M . " 9 )] 8 )] ` " 9 " 9 9 z. . + 9 % 6 %3. % m, 8 0 - 0 > 0 " BH । " K0 ‹ ± ( . 6. % \ " " 0. %LJz . H ], .1, . 8 " 4' , । KA % . - % . . " % \8 "* . + 6" . " . , c [ #c . A > + । 9 -f U . 9 X9 9 %L " f g8 z / । | , D%- . 0 9 " 0 ) J ) J . +। " % H %9 K .* > 3 . 3 /। %b # B" H > A D । 6+ q 9+ % . - W* 3 3 3 3 , V , * %3 h .%Lm Z , . K² .V . + " , 6. , B J B2 % । * J J " .1,h . 8 " `V " 9_ ]" . + ‡ +M "89 3 । . - )9 J + >H . > + p )HZ " " % H , 3 39+ " . 3 9 +। 6% . H W . 2 3% 8 । ."9 . 3 9 + .9 % . Aj . 2 % 3L% 9 3 , . H " 'n , c, V , % , V n6 L3 . >9%3 6 . K² . 3 9 +। . - )9 H 9 “ 3 p । . H . J 9 + 6 0 K9 0. . H Aj 9 " % K g 3 9 + । 6+ q 8 % " " % . H -A ) J K9 3 8 % 9. K @ B9 ,8 )] . 3 9 + 6 . 9। ) 9, K 6 % >9 " 0 9+ । Bn " > + 9 । J 9 %L% "8 0 )n 0 -A ) J " , + " K 0_। 6 %3. % m, 4 . " • DM% 9 . )H. 3 9 +। . 9. D M % 9 3 9 +। % % ”• J .T 9 . )H 9%3 )H 9m % " % . )H 9 @ 3 9 ) 9। . -. H - D % % । ) 89 € + % . )H 9। . , " .. । -. H - D % J 8 J z. ) / . >H । - A ) J " ,. . 39 % , - D%, % K ." . )Hm > . + - . €M . 9। K. - /. S . 3 J 9 6. , " K ., . H % % 9. . )H 9 6* 9 - D%। , 9 h . " 3 % " sH % 90 L " %L 0 . ©9 . +। " %L 0 8 - % 2. H> . 9 . @ 0 9 Jz ˆ %L 0 . H> . " 9 +। 6 " * . +। " 3 " . + 9 > । , U - .1 % )HZ c [ #c । . > 9 , 0

,

,

9


. 9. % . k . 9 . " 9 , J%3 J 0 H H > 6..A -L 9 Kx "9 3 9 +। 9" @ . Š % "9 39। .• 9 % . 3 9 ) A 9, % . D M "8 । B% 9 "

8% X. . # r , ˆ %D +t J 3u

+ t"

, , * % , 8% X. . %D + ˜ U ˆ 3 i" % । J . % , 8% X. . 3% " H . + । .• + t" . H 83 4 % * s, 9 + t" = .9 !m 0 ˆ %D . । 6 " ., * s, 9 q . -A ) J . + t J %A %‡ ", % 0 2 %• ". % D 3 %3 .. . % 9. 3u . 3 9 +। J . 4 . . HW k " 3u s B2 . . %L " % i . 6 3 K 3 . 9 +। 6 % 9 3 J 6 ’ %A 6 6 3. , 83 " * " [g . K % 6. %g 3 % 9 " 9 +। ˆ 389 % , । 8% K %D % . + ˜ U ˆ 3 i" % X. . 3% , %HL ‹ ,#, 6 L . " H । .• ˆ %D . + J 0 % +t % + t J ,>H % 9 H )H > 9 * . 39 X. . 6 6% H BH + t 6 L + t" 8% X. . * 9 B9. %• ". 83 4 % .। !m 8% X. . 3% -0 k "9 6. ³ . + t" ˜ U ˆ %D . " 9। #´1 , U ˜ U ˆ %D . .K 0. Y , "9 + t" । 8% X. . + t" %A % % '- J . 9 + , 8% X. . K \2 6* 3 83 " ] *। .3 . • % ˆ .˜J . z । 6 " ., + t" 6 Y , Kk , 6q ˜ U ˆ 8% X. %D . + । 8% X. . 3% -0 k -0 . X . "H 3 " >‡0 9 + , !m %D %1 > U J . 39। ˆ । % , %D . + t J . H 3u : % , 3 J 6 9 6 %L " % i 3 J %A 6 6 3. 8% X. . .Kg " % L ". " % K" H . , 8% X. . . WH k + t J -. H . . . .

‡ivg, BZvjx

+t J . H 3/ % 9. 3u . +। 3uW 6 . + t J %A %‡ ", % 0 2 %• ". % D 3 । 6 L D, D 3 , 9 , D, 3 D , - Z, z 8 । 6 'n " 9 . + 3 83 " 3 K 3 : % , 8% X. . 3% + t" . H 83 4 % 3 . … q . - A ) J . +t J -. H . 3u . 9 . 0 3 K 3 . 3 9 +। . % , 6. , 3 , %L " % i 3 K 3 . % , 3 J 6 ’ %A 6 6 3.। , ‘ 83 4 3 9 q 6 . 3u . 9 6 L K % k . " . + 6. %g 3 % 9 > 89 9 J . 3 K 3 । 6 6. %g 3 0 3 . … q " [g . . H .z . % H 1> " 0 3 ।’ %L " % i # U + - % , 3 J 6 ’ %3%A % 3 % , "'( % , % 0 2 %• ". 4 . 91 L ., % LJz . %• ". # 3% . 9% " K *। + t" . : % , 6 6 8% X. . + t" . H 83 4 % 3 . … K " " . % H 1> -L 3 % . . +. + t" । 4 . ,. . • % . !' 3 9 % , .T 9 3 " J 9 6. %L kg % 39। % 8% X. . + t" * %A % % '- ] * । , - • * " [g . 3 ।- 9 H % , 8.z . % H 1 > s B2 . 3 । + t" 3 3., % ¥" 3 ", 3 J % 0 2 %• ". ' % ›. * ", %3-% 0 2 %• ". 3 " >‡0 D9 # U + । % " [g .' - % , 9 : 8% X. . 0 + t + t" . H 83 4 3 s, 9 %•W] K.W % " 8 96 • [g . "W5 Z 1 . x µ 9 + % , %, . H 9 D 3. >‡0 । 6. W 9 D 3. >‡0 , 6A W L%A 3 . 6 . 6. 0 K 2 € ) - 6, 9 )9 । . . HW k%3 K % 6kt.z 8 - )9 k "Z . ) ¢ %¬ % " [g . । µ

¶ %

89

| t

+

¶ % 9u 0 3 9 + + ।6 . )H " 89 > z. " K >9 § ¡ 9 L .• % , H 2H 89 | " / t 6. + । ) "8 Z H .A ˜ .W 89 | 9X . k 4 + । .* 8 .* 8 + 8 "9 39। 6+ q r "9 H >9 § . ¶ % H 2 H 2. 6 z. " 3 % 9 J "9 3 9 +। 6* J | " z. " K ,। 8 " . . )H " "9 > %g 3 0 z. " K D ~J | " 39। >9 § 6. %g 3 0 6 J | "9 Š % " 9 +। D ~ J | ) > - + B z. "

,

,

10


K

% \ > ] . 3 । 6 k t z. " K %\ ।6 >] ˜k 3 - · - A• % H 2. । !' .{ . + > 9 § ˆ B" A J %1 t J +, % . m9 %Lm Z ˆ%A . , z . ¶ % § > 9 39, . !' Kx , 9 x > 39। " .> + 0 % H 2 %•j . -\ . . + >9 § । z. " K % , H 2H 6. ।6 + " 9_ (89 |) % . % % 3 "9 L " % . । >9 § . " 9" 9_ । ) "8 \ @ () . ) % k t " k2 . 9 ‘= . • 4 + 89 | " 9 + । ¶ % 89 | B 9 > ¶ % K. { 6. ¸¹H . . H H . ,>9 § % , 89 | " / 6. + । 6 % 9 . % % 3 " 9" 9_ K , । z. " K Kx ¶ % .+, €M . 12H 9 L " K .‡ Š " 9 ( 9,) % . -0 . 8 ¡ 9 ‹ ,#, - L " %A X. 6 X % 9 । , ¶ % 3 ‹ • .> , L " ) Z H .A ˜ .W % 9 > 9 . 89 | [32 . z. J +, ¶ % H 2 3 39 । % A J %1 t . , , . " Kx . 3 9 +। 6 0 !0 1 % >9 § 9 0 + “ . ,,.। . p . , ,. * 3 9 +X 8# . 2 1 . 2। 1 % 9 0 % >9 - H J % • .> (# A J) H 2। 6 * 90 39+ . ,,.। % • .> ( , 9 ") H 2 . ,,. 90 % • .> 3 9 +। 89 -L %q . % \ % %L ) JU H 2 . , 8 % • .> H 2 . ,8 K Z %q . % \ % %L ) JU % • .> H 2 p . ,8 % • .> H 2 . , , . 9 3 । 6+ q K . 8 %0 2 . . ,, , D , 4 $, J %%3 B \. %L ) J U U p . ,, , k 9 p . ,, % , º9 ~, , * 8 9 , "9 9 . , , . । 89 K Z 8 9 %L ) JU % • .> 8 % • .> H 2 . ,,. 6 L K Z 8 9 %L ) JU % • .> 8 % • .> H 2 p . , , . 9 0 3 9 +। %L °5 %1 t J +, ¶ % H 2 Kx " L (6. 3 ., * ,.) D ~ J | " / >9 § । % A J 6. . . H H , >] J - . *M , , B 9 % € K 9 39। 6 % AJ8 । D ~ >9 § 0 > > + 6+ q J | 89 )> - + B> % >] . 3 । # •* , “ " . . , " sH ¶ % - 0 . ‹ " 9 H 2 . 3 । 6 6. , K Z . ~ J ¡ 89 9; KZ 9 9। 6 0 #A9 " . %L ) J %q . . !' . +।

,9 3 9+

..-

* * D

92J ¡ > % A XH 9 [g .W -6 (- .) D 3 % 8 . . c (- .) 6 6 3 . … "9˜. . " ˜. ] 1 . = "9 %.A - ., A Ÿ q + % . । . H (- .) . % ¥" 3 i" " = " ‡ivg, BZvjx

.

9 6* 8 %L 9 9 + "Z. , । D 3 % 86 6 = . %¥ " #z । 6 % + %1t 9, - . . % ¥" " । >= % . 8 = " J q> . . - 3 2 8 3 9 H "D 9 " c 9+ । Š %'n. s¼ %1t , 1 H .{ p 6K 4 , , . , , 0 t , % 9 9 %. .#~ ' % 8 >= . % . %3 p .- 3 2. (- .) D 3 % 8 . . c 6 6 W_ %" % 6. , , । %9 , " . " X 9 " 9 s¼ Š %'n. 6. % g , 39। 6 0 - š " Jq । > . . " 9 - > . 39 8 - U 9 % .J q . 9 ) 89 39 %L" । .• %L" . • %3 ) J . 9 .+, >Z 9 q ) D। B9 , 39 . % ¥" .। .{ 9 39 Aj। %L" . D .‡ -L 3 % J q A -> 39 q . % K . 8 * … " 9 q 9 "9 39। 6 J > 0 39। B 6.6. K . Š %-KŠ % @ 3 9 ) 9। J q % , # q . "3V । 6 !' 39 W 9 . । % q , " . %. . # ~ 1 3 % . D "9 D 3 % . >M § — q k " A1 -h 0A । J q 8z %U B 1 . , . %* ) . . .। , %. ½ J ¡ 6. 0. Q • . %6 J % 9 39। 8 4’ , J q . • o, + । 1 3 % [ %J 89 . >M § — q6% 3 4,J q X ". " 9 #, H 3 9 § > > ) 9। . >M § — q S . ->;[ 3 %q . %8 - D% %L „ U >. ‹ . 9 Jq § . % 6% L% X "9X J9X ". ) 9। § > D 3 % 86 6 % \ 6 % 6. t 39 . % ¥"। 0 H 39। 92J¡ 3 Ls, . "H5 ¡ > q 6. , ‡. 9 ) 89 39 . >M § >। % "3 J q . 39। V ‡. 9 8z . . H H 8 ‡. 9 8 z । k " " 9 ) 89 " X( X % -6 %" "g ) s , . V # . 2 ‡. 9 39। ) A% 8z6 ‡. 0 6.6. । K ., % \ , . , M0 39 6. 6. , , 8 q . । 8 , A 6. 6. , 8 39 । . 6. , . D , . "9 39 A >। %9 , " . V " X 9 " 9 s¼ , 39। 92J¡ ‡ D M q %L „ s , " 9 # z 3 A "9 JZ ‡M+ 3 3 J¡ >. ‹ . . H (- .) . % ¥" * *3 । % (% .H -.) * , । >. ‹ " 9 _ . %3. 3% % \ . 39 . %¥ " । * . % ¥" . . H H . , " ‘8 " ’ #n । - A) > /। 6 8 . . H H .+

,

,

11


- " . 6. % 9 92J¡-S . L. X .q6 .9 D • X 8 % ( "Z) % D % >. ‹ * *3 (- .) D 3 % । D 3 % . "*8 । . . H H .+ . K. € +q । 92J¡ . • D ) 6 6 6 " . J 9= %1t 9, s, " A %" "g । . 3 9+ . % ¥" . . s, B9 q . B 9 KŒ . 3 K -˜ . . । .+ K 2 % # U . "9˜. . । %L °5 B9 , K 2 389 " 'n U 9 । K m9 !' 39 %1t 9, 1 3 % % \ > ] . # ~ ' .3 #› - 3 2. J8 8 4 "D >5 6. > 9+ D। J 9= %1 t " KA ˆ t 6 L 6. "8 - A)] " % \ Aj % 9 । )J )J. + 1 XJ XH " c 6" . p * K0 % 1 3 % XJ XH H 8 D > >H ( )-6 " c ¡ . + । " 92J¡ . ,H " . H 3 3 , > >H . 0 9 [g " * 9 4 92J¡ % 9 X 9 •, 9 J " 3 . p " c " . 39। ! B " " c ¡ . ।6 J !m %. D " H> # 9 । % * X \ 6 . . > >H . [g . X > >H D " 3 A, ¦ [ W # 3 XJ XH " 9 _ + । 92J ¡ + । % " sH " 1 3 % । % A XH ¾J > )9 % ¸¹H . H. H " q . B9 , ‘. { .’92J ¡ % * 9 [g 4 . . H H ˜. ] 1 . = #nW . ¸¹H . . H H " q 9 J2 0 K. %L " . ‘. { .’ " . + 3X . 9 ,H %H। J2 0 z 6. W X9 39, # L9 > .3 3 6 " . । W = 9 J2 0 K. K " ‘ a Z’ +q 3 /। " 3 . 'n: . k "9 6 = Aj ". 0 92J¡ % %A % * 89 3 % ] ‘# › K 2 " ’ 8 k . " . 3 9 +। 3 . … "Z . )Hm . Aj * K 3 . # › K> . 3 / " . W 39, " "9 ˜. ] 1 . ) . = - ) 9 - J 9, ) ।- > " - . 8 - . "9 = t , 0 6. #nW . %" "g 6. ¸¹H . . H H . q9 ) ] "9+ , #› K2 " । W 39, 6. , 3 ¸¹H . . H H A 1 H KŒ n . k . . ) /। = %" "g . ¸¹H . . H H # •* . " K> - )9 'n U 9 3 6, 9 । 6 s, 9 ) q " 'nK9 9 J U 9 3/ 8 W 39।

) p -6 89

., s,

J‹

Wr

J‹ . , s, J % 0 2 %• ". %9" D

¿ K. . % + ,

‡ivg, BZvjx

। * 3 % . 0A k > . ) .k > . > . 3 -h 0A । À 3 %. +9 "D " % # kJ . 0 ¡ 9 %H ‹ ,#, 9 । 6% 9 9 > %A 9 6% . . H " #› %9" D , % % 9 % .H % % 9 % .H . J‹ . . । । *3 % . s, s, H> 0 0A k > . . % ) J । % L, -h 0A L " 6. , k 6 , . >5 9 g। % .H . 6, । 89 %¬ 3 J K % X9 %"% 8 %L%" # %9" % " >‡0 %A _ > %A 9 " .T 9 , . - hH . " * 9 . ] * । %9" D , 6. , J2 ˆ. " ,% . - hH . " H । 6, . J 2 . 3% . 9। ) 6 " H ।% H . Š%. , 6, . % H . 8 । । 6 " . % % , 9% >. " # › , " 6 , += 3 - 6 . H 0H > - H ˆ . H " । , 9 9 %L% " " .' । %9" D % % . K , n 8% % .z % > . , - . " - H9 " K . % % > . B. aZ . + । 3 %, - H 8 । Kx , . , . % " . 2 K% \ 89 J % 0 2 %• ". , , "9 3h> !' 3 9 +। A * 6 ) L " J•9 J । - >J + . ,. %" . % )J + , " J•9 )9 । H - H 8 - H ˆ %" . . ,. 2 - Z J2 । % ) J " । +9 "D 8 ˜ 0 = Kk , 8 ³W > 2 . D , ) ÁA )9 % %Z ½ Z 39। - . ˜ 0 s B. ,* ,A " । . , % " k B. % + . 2 B )* -@. . * " % .+ € %¬ । .• . %, %¬ 9। 6 s B. " 8 6* . J +। % . " -% . + 39 , 3 8 । , \ @ )* +9 "D " 89 J8 [32 . । \ @ W_ + q " , A J A] 39 89 J। 6 . 9 * 8 JW3) n s B2 " । + t " €8 :0 A ] 39। 6 . " + t%LJz + t J8 A ] 8% " \ @ +9 "D 9 B L 3 9+ । = -%L[ € M 9 q +। , L " ˜0 3z $ . % । L " , A 8 .x ˜0 6. 9। A 8 .x ˜0 6 % + c 8 "• J , z. > 8% € 0 । " ˜0 6 % + 6. " sH ]k9 ) n 0 । %A ] %9" % " >‡0 \ @, +9 "D 8 ˜ 0 ) n 89 J - " . # •* . , 89 J 6. t B . । " 9 3 8 %L 0 8 " . k . । " )Â % 0 2 %• ". 3 -# 3 D , 6 6. , H h ." 2 3 9 +। ) " yŠ % B " Bq) ˆ B 9 % . % .H . 3 । 6 A Kg 3%> H D*' % J % >

,

,

12


. KA

, " U Bq) ˆ। " U " । H % . . -h 0 " " X. ।S. 3 J 89 J % 0 2 %• ". 8 t 2 8 H% ˆ D ( 3 % >‡0 9 , Bq)ˆ * 8 + - Bq)ˆ . 3 % > . 6* 8 +। * " t ,6 9" ,. \ . . 9 .,1 ] . । 6% । 3 J . \ L " 9J 89 J )Â % 0 2 %• ". 8 * " ˆ 6X A ., . ' % , +B ; 9 * )AB9. H 6. , 3 6 । AB9. %ˆ % . K Á . a Z . +। > %A 9 8 ] " 89 J K % X9 %"% 6X A ., % 3 * , % LJz . %• ". 3 " 3 % , S . 3 J 89 J A K g %A 6 6 ," – B9. %• ". 3 3 % , ˜ U 8 %L* B9. %• ". X . "#( A1M 9 X , "g %• ". X. 4% % 3 J , .T 9 . , %"% % 9 = , 6% 6 . 3 % K *। 92J ¡ V

p*

D9 - ˆ t s, 8

. H . %\ . 3

9 D 0 "D ) J ) J, 1 3 %

)‡ >m L.

D, " ,

D

h . JXD " 8 D9 " )‡ > m q 92J ¡ . H % 0 > l . % 3 . … %•j 3 9 +। . %" "D . - 3 . $. . . H H % .- 3 2 3 . … %•j . । - 3 2 . H à 3 . … %• j . - 6 % . %8 . . H (- .) . % ¥" 3 i" 8 (- .) D 3 % । 0 , "D . . 39 8 % 9 0 - ] 3 > .. H 9# 3% D . 8 %A । . D # Y [D 3 . … "9 . ] . ¸¹H 6. . . H H . D% M ‘ .8 " 9 + । % . % . . H H = 6 L Aj K 2" " 9 6% B9 — . + 8 . 9. , %LU । B9 , % . #¤ )H 98 - 3 9+ 9 + %1t। J 9= %1t 9, J 6K . . )H !' 39 92J¡ । %, . 9 ' % .3 "D H 389 % H B J p 6 K %•j 39 . L ।3 . … " " .W , . q 6. , -L 9 + KA 6. ˆ t। D8 .. c 6 6 1 3 % .+ . 9 A . H % 0 AJ। 1 3 % 3 , > "M 6 L ". % । r — . -L 3 % 6 % 0 ‡ivg, BZvjx

z D 1 3 % %\ 9 . 3 (- .) D ।6 8 . . c (- .) 1 3 % %9 6 L - D %8 - 0 ) 9 + " । B. D8 1 3 % %* . )H 98 + । 6.%9 ‘ J+ । J +, 9 ' .3 ¯) D L. 0 1 3 % .+ .- H 9+ । 1 3 % L .,. "89 z D D . - J . । , . 89 D¢ ' - U 8 . > 1 3 % . J " " । 6. % \ Šx . ), ' . J J ( 1 3 % ) q % % D * । .{ x 9 । %•12A H K² %" "D . q *. ,. . 2* ¢ . , B. D € € ' % z. - U 1 3 % . > " ।6. 2 1 3 % 6 L . S.96 % ।J ' - U — . >5 . 6K D z D 1 3 % . / " 0 . B . ' % > 9 " 6 L % %\ । " 3 9 J 6. 6. 0 % 1 3 % .- 3 . ।J 6K ' q +6 9 D .3 .{ । 9 ' q 4 .- U ' q . 3 9 S . " . 89 3 € . . । , )HZ % % - U 8 - 3 2. ' . %q- ± 89 1 3 % D. - k . > ) + । " %. . 9 D ' % % - U 9 + । 6. A % " - k . 1 3 % . 3 389 । B9 , - 3 . 1 3 % 6% 9 D. , ' q .> % > J+ । J 9= %1t 9, > (- .) D . s, " A 6 L 6 K %. . . H (- .) .. . + %" "D । %* K " . - 3 28 3 . … % \ " %•W] B9 , -˜ . . 8 .+ K 2 "3 6. )H 9 ˜. . 0 3 । H Aj J 9= %LU . . H H " . + "89 = . . H (- .) . + , - 3 2 s, , X9 0 * 9 %" "D . ¸¹H 6. . . H H . + 6 B9 , % % -˜ . . + । k 2 > " . - 3 2 B9 , 9 3h> 8 * M *M !' 3 9 ) 9। 6 %\%\ D %\. ।) - š " ¢ J º9 - H $ V . . . 8 " %•W] K 2 .। . . c 8 . B9 , 8 ¸¹H . . H H . H K" . । H . * 9 " 9 + , s, " 9 . A , . . J 6 L ¸¹H .# . f% . % "B । %" "D 8 > K. - /. 6. J 9= . . H H , s, , 6. KA " AjA %•W] B9 " . +) 5 K 2 " 9 +। s, 1 3 % . AjA k . >5 . + 6 L . B9 H 8 "H %" "D " 9 + । 6. % \ - 3 2 s, ¸¹H . . H H z D 6 B 9 . 9. "D 9 - 6 $. %8 . . H . . + > 9+ । . 6 B9 , -˜ . . 8 #Ä , >5 > 9 ) / " . + ।

,

,

13


wemwgjøvwni ivngvwbi ivwng

‡gMv Advi gvÎ 20,00,000/- (wek jÿ UvKvq) 1150 eM©dzU d¬¨v‡Ui Mwe©Z gvwjK nDb| ‡jv‡Kkb t

XvKvi DËi evÇv Kvwgj gv`ªvmv †_‡K c~e© w`‡K mvZviK~j cvi n‡q †eivC` evRvi I ingZ Djøvn wek¦we`¨vjq K‡j‡Ri Av‡M `wÿb w`‡K †M‡j nv‡Zi Wv‡b Ò‡ivg g‡Wj wmUÓ hvi ev‡g evÇv g‡Wj UvDb Aew¯’Z| Rwgi cwigvY t cÖwZ cø‡U Rwgi cwigvY 18 kZvsk| feb t 10 Zjv| BDwbU t 04 wU| d¬¨vU msL¨v t 36 wU (cÖwZwU Kg‡ewk)| n¯ÍvšÍ‡ii †gqv` t RyjvB 2013 ‡_‡K 7.5 eQi| ‡c‡g›U wmwWDj • me©‡gvU = 20,00,000/- (wek jÿ UvKv gvÎ)| WvDb †c‡g›U = 55,000/- (cÂvbœ nvRvi UvKv gvÎ) • GwcÖj 2014 ‡_‡K wW‡m¤^i 2017 gvwmK wKw¯Í‡Z (15,000 21) = 3,15,000/- (wZb jÿ c‡bi nvRvi UvKv gvÎ) • Rvbyqvwi 2016 †_‡K wW‡m¤^i 2017 gvwmK wKw¯Í‡Z (20,000 24) = 4,80,000/- (Pvi jÿ Auvwk nvRvi UvKv gvÎ) • Rvbyqvwi 2018 †_‡K wW‡m¤^i 2019 gvwmK wKw¯Í‡Z (25,000 24) = 6,00,000/- (Qq jÿ UvKv gvÎ) • Rvbyqvwi 2020 †_‡K gvP© 2021 gvwmK wKw¯Í‡Z (30,000 15) = 4,50,000/- (Pvi jÿ cÂvk nvRvi UvKv gvÎ) • ‡kl wKw¯Í = 1,00,000/- (GK jÿ UvKv gvÎ) n¯ÍvšÍi t Rvbyqvwi 2014 †_‡K 07 eQi (Ryb-2021 Bs)

‡ivg K‡c©v‡ikb (cÖvt) wjt K‡c©v‡iU Awdm 6/7, wmwU nvU©, 6ô Zjv, 67 bqvcëb, XvKv-1000| ‡dvbt 0088-2-9357943, 9331657 ‡gvevBj t 0088 01823064437, 01823064449| B †gBj t romebd2008@gmail.com I‡qemvBU t www.romecorporationbd.com

Italy Office: Vision SRL Piazza Dei Cinquacento 43, Termini, Rome

Mob- 3899690322, 3207725005


6. >D ‘

6r % .

6. >D ‘ ,9 * % . A

%!

6r % . %! 9 %L% " >D ‘ 8 % 89 J % L%" % D Å M 6. , L 8 6. , - D% › +Å .• 6 %L%" %"% A 8% , % 9ˆ 2 * + Å %L%" % > 9 %1t 9, %L%" A 6 . 9 >D ‘ › 6. , L › +Å . 0 9 q Å %L% " " k2 . 9 - A # %L%" %"% A 6. , † ,8 >D ‘ %L k +Å L J J %L%" %"% A (6 3 ‹ ) 6. . k 6. , 8 4 . k 6. , % 8 >D ‘ 3 . Å %L%" %"% A 6. , % 9 >D ‘ ™ +,A 9 . Å 6. , % 9 . M ]J %3. ( 6)Å . , % 9 . M "g J XÆ > .Å * q A 6. , † , . >D ‘ 6. @Å 6 % M 9ˆ 2 * B9 > >D ‘ % D %3 % K . ,‘ %L%" 9ˆ 2Å’ x ! , 6 . . s, Å 6 .+ ) " , %V z. Å >D ‘ 3 / 9 %L% " %L%" . , %A Å M W_ 0 6 . , % L%" " % › "89 %3 M " % 0 --% 0 B9V "*A . Å %L%" % > 9 %1t 9, %L%" A 6 . 9 • L , >D ‘ % . A › +Å %L%" A " k2— Ç. . • )HZ > , .k M % . "g Å 6* % >D ‘ M "g .. . Å % . L . . — > >D ‘ D J . K . , 6 L 9 8z K² / Å 6* 0 0 9 XÆ . Å . 9 - A # • %L%" %"% A JHD, 9 • † , ,8 >D ‘ 9ˆ 2 +Å J . J 9 † ,, n "* ) 9Å > 8 A † , > . 4 "38 " , ‘6 X >D ‘ % * + Å .• 6 * # z Å’ %L%" %"% A %3. % , X| #› " . , 8* >D ‘ . % › Å %L °5 " 9_ %1t 9, 9 %L%"%L „ %L%" %"% A 8 4 , % >D ‘ "* +Å 6 6. , 3 / • Ç . 4 . k /p • % Å 9 JHD,Å - , 4 • Ç .6. k p • %Å 6 9 JHD,Å A H 2 J % L% " 6% % 9 . Å H % L% " › 9 . )H 9 3 % 3 . Å J . %* J 9 "* ) 9, /p • % " 9 . J >D ‘ % D * Å %L °5 , 6* % M H> 6 . . " %k$ " Å K. - /. %L%" %"% A 6. . >H ,J % /p • % 9 # z + Å 6 J • Ç. p • % 3 . + Å % , 6* n +Å 6 %L%" %"% A • Ç. 6 X3 H | • %H º 8 % D . , "g +Å ‡ivg, BZvjx

%L% " .k ,

H |

• %H º

% 0 2 %• ". 389

6

Å

> H | • %H º U . D. K . , 6* >D ‘ € 0 % Å (" ) %L%" % 4 -6. 6 % + Å 9 %L% " >D ‘ H | • %H º %A 3 Å6 89 - ) 9 , %L% " >D ‘ 4% 3 " %A + Å % 0 2 %• ". + % D Å 8 . , 6* 3 +Å º %A 8 % 0 2 %• ". 4 6. "g 3 . Å * XÆ %L%" %"% A 4 . k 6. , % 9 ( - ) >D ‘ . 3 i" * 9' 9 .+ Å 6 A 4 .k . , % 9 (““-“p) . >D ‘ ]J %3. . % 3.Å 6. A 6. . k 6. , %9 ( • ) . >D ‘ . )H 9 J XÆ > . . # +1 Å A H 2 J 6% % 9 % L% " . Å ) J ) J . 3 %L%" %"% A K % .. . H H % . " K . , ‘ >D ‘ . @ 6% ।’ % 9 . , 6, K ! " . , G. 8 >D ‘ -D % ‹D " >M , .k › +। , 6 % V 6* %L%" % > 9 . . H H " › "89 39Å J 3W G 4 * XÆ %L%" %"% A J K , 8 • % 9 >D ‘ . 9 . Å %= * %9 + Å D > .9 ,. # 3 % 8 >D ‘ . 8 %9 . . ˜. . Å ““-“p • % 9 J 9 >D ‘ ]J %3. % 3. . 89 ) 9Å , %, M › 89 3 9 +Å * XÆ • %L%" %"% A • † , (% XÆ JHD , ) . >D ‘ @ W2 . Z s BÅ - % K g K 2%•" . . H H J +Å J 3W G 8 %9 J W2 . Z s B K . , ‘ >D ‘ @Å 6. % 0 6* +Å’ >D ‘ 3 % 6. 0. % 9ˆ 2 * B9 ] > % D K . , ‘6V . # . B9? . .+, 3 8 ˜É+ . >5 . Å 6% + ,* , B 9 * B* A 9Å " > t 3 . ..? % 6 , + , Å’

89 J . + -%3 9: 9: . 3 %

B

" 6* Ê . % > + Z . + J2 D %A 8 5 %L 0 K 2 X. . 3 % । + , \ @ " . 89 J . + B -%3 9। * . % 9 । .# .0 V 8 3 3 ˜0 " . ।J . 3 3 6 KŒ * J .À. : 9 K BH. # k 0 6. , . # , %| ।. 9 > %A 9 6% . 3 %

,

,

14


,

%L 0 m Z। B r sœ । )* " * । 6A ˜0 " B V 3 /, * 3 / * ( । 6 " 4 WHr 9 " 2 3 6, . \ " " ?6 " . J2। - H ˆ % > . , । - H ˆ @ .• . ! 39, %.A । -%U। @ %U "9 . 9 ,H >9 ‘% 3i" 6 " K% \ " 2 6 , . + ,% . %\ J 9 ) । * # > , % 9.A 8 x . 3 ।J .À. µ 9. 3 4 3 j , B 89 J8 6 . >9 । W 9 h . ]K . J . À. . . ) /। J . À . S. 3 J 3 9. 3 4• 3 . 9% %A _ % L ". J H , 3 , %LJz • µ 9. % 3" ,– . 3 3 )H 3 % K * ] * । 6+ q 8 + 3 > >9 ] * ।

‡ 3" 3 . … K0 % [g + t" . H X. .

.k . H

‡ 3" 3 . - ◌ s, 9 K0 % % , 8% + t J %A %‡ "’ . [g . + । %9 , ". 3 ‹ 6 . . . [g . 39।# •* , J 0 %@ 9 . > 6 6% > H BH + t ‡ 34 % . J % +t % • , 9 8 . 9 * . 39। 3% 9 3 > .$%. . W s B2 . ।

. % H 1>

9

z

6 =

K² > + 6 _ W 0 0 ,। 9 6. D H> 0 Jz H % . . 6. + % 9 " । > . % H 1> " 8 > + U )H k2 8 = . H .‡ K29 . । %1t 9, %j = 89 H !' . 0 ,। -· . !' 3 >1q Z = । H % . 6. 6. % = x . 39+ K , = )H - q 8 6 .। . 3 39+" . H " । B. - 3 . 2 % A J Z ‡M + -%3 9 )H 9। 9 6. D H> = - ., º Z % . H " ।6 + q .T 9 " J- M> 9> . 2. H " 0 ‡ivg, BZvjx

%3

8। X %• ‘ >H D X m %’ . % H 1> K K. s ,। B9 , > 9 9 H> 3z $ . = .% % 0 ,। . H " – " > + K “ % # •* ) J , " sH 9 " = . . % H 1 > "9 6 । > 9 ) 89 . H " – " 39। 6 + q " K . %L% +। %j 8 . )HZ q 0 . % H 1 > " . ) 89 J %n Z 3 9 + " BH 3 । = K² 3 % > + " % LJz . JHz । 0 -\" V 0 – ." JHz %•j 3 9 +। " 9 %1t 9, ) " JHz . )Hm !' 3 9 +। JJ . , s B2 % । .WB. " , 3 " %3 . 9. , -\" JHz . 3 )H 9m । J ¥4 3 । J 6% ËJz . )Hm %•j . 3 > + । " .#~ 9 . .{ 6 U > . K 9 % k 6. , H 3 . , %A X . 3 । 6 )Â 3 % > 3 i" 3 3 , 89 । J " J2 8 " " aZ . + " B . + 9 6. D H> 89 J )A % H 1 3 9 q+ % % H 3 । A . 0 #j . D H > " । .• 6 "* ) / J > 98 „ 3 9 q +। % . )A ) > . + -h 0। , U #r 2 s, 6* %, K² K 9 À. n 6. , 0Ì। /। J . > 9 89 . +। 6* 89 >9. , . >5 . +। 6 % LJz . %• ". # 3 , L " B . + - hH . 80 H9 . 2 %, * V'_ 12।H H ) % LJz . । JHz . > + )HZ > " K0 ˆ " B " % "q M >1q Z = । 6" . , 89 - ) 9 , 9 0 h ." V "9। 0 " 3% 6 L " K ‘ J , Kx ’ 89 > . + । .• 6 _ W 0 0 , H % . . । - - H + J 2 % . 3 % ˜. . Kx , 9 6 . . K m9 "9 । 6, = 6. , -L । . , H % . q । . , " 8 - H %LU 8 x 9 . 0 " . = * 3 % . - % H LU 8 %L. > 3 9 q । 6 , H> . "H 9 % . " 6 = K % " B ˜ yÍ1 H % H + । = 6. )H 9 %L s 3 % > # " J %3. 3 % > -w D H = . # U 4’" 0 z.8 39। %* 89 J K 0 %L 0 . 0 ". " 3 " 9 6. , 9 k H> . + । 6 , 89 J D 6* % H > . + 3 8 U . A ) .1, . । - " . 9 H> k ।6 A - U + K " A 0 . 9 % #" J 9 H39+ 6 । ,% . H h . U A 9 H> ". n + L " 0 , "W 5। H > % . %* 8 k , H 3 9 +। 6* A ` . 39 % - k । 6 . , A ` H %. %. J .L [% । 6" . % . 6." A r. %• .H % .

,

,

15


. .1, . "‡q€ M !' . + 6 0 " 12H S . 9 .T A1 .

J . 9. > 9 " ,।

%

% + q: q: . 9 !' . 9 B .# % + q *M 89 L. A -L % + q 9 #" 1 D, . A J ‹ X| X , । 6 J sM B > J + D, K x 9> # )J 6. , . A ,H। K 9 t D, " sH 6 . A ,H , M 0 * + 4’ , 3 q .। > . > * q%" J > । . A ,H 0 ) t !' % + q J 3 - 2 )* , > +-™ A… । % , %b" 9 । 3 q . q 8z , - Z 3 9 # z + 6 - A) " 6 .. , -0 9। " Z % +. ) # , , 3 9 J + 6 s, 9। 3 q J 9 , % + q 3 q J 9 6. ’ + 8 % 90 % , । %b" 9 % %L k l s B2 . 6* %. +6 J । 4’ , K Á 9 W 9K Á 3 A J 0 + 6* . , J । % +q " 9 _ . ¡ - D% 3 "* " , p 6. A1 9 % + q 6 - 2 xW । 6 0 . “ 6. A1 9 % 9 #" J q 39। * , "q + >. 6 - 2 % =3A . 8 J " > * + J 6* - > . q । J + 6 F . ‡M + +। % + q % 9 , 9 +। 6 0 “ , > – . , . “, , J । ]> %Z " % +q - 2 , • K > * q 6. , , +; s । *M + 6. , L. । , 6 L. , - -™ 89 ) 9 । - . A B , 6 , > .$% .T 3 % š 3 । L. J9 , s , #M . " 9 % 6. '2 । ‡ A – \ . . 6 >6% % % . '2 , " H। । , 6s , . % " H % +q । - 2 J . . %L% + , + ।> +, , s ‘ , ,, + , + , . . ।K । . 8 6* . > > * *¿। + > * S. D 3 " 9। 3 % 9 . 6. % 9। . j q . £ ,6 % %• .H " . 0 2 + । " . " B, t. 9 #Y Y . * 3 /। . –9 "9 .? 6 , /j " " –9 " 9 + । " ˜ %• r 9। , + , . .+ - > B J > * q 8- . + 0 %+ । , ‘ .V . . । ।’ " A9 "* . # . .+ " s 6 . + ‡ivg, BZvjx

। 6. , L. . . ? KŒ , " , s . + 6 6. , L. 9 +। L. *M 89 " . f% " . + . । .+k2 6 K Œ 6., .) " , k . " . 39 > "9 39 । " . . +। 6. )H 9 s . % %Z " H । .M " D € € . । .M " .M " , " ] " ।. .+ . ]> %Z " ? . " 6KŒ ।6 - 9 4’ .# । .+ > *- * + 8 . ) > + । J3 - 2 AW • , s . - 9 039 %3 % . / । 6. " s 9 4’ , s % " H s । % + q -™ #n 6 , s D % +। % K > 9 6 %+ % ।8 + p Vq . 3 # ) J q 9 Q .A H J '" । । #n 39 % H + 8 Q . . "Z J 9+ 6-™ > 6 + । 39 , % । । . . % % + 8s D * " । 9 % A H 6 , 9 q * H 8 । । + 9 9 + ˜ % >t " H 9% > K% \ %L% 3 0 * + %r ¹H * H । + । D ** > K । , + . j 9 A Ÿ q 6. % 9। , + ,6 + । * q %z " 3 - 0. Î + %3 > * q । - ™ A9 " * 9 /j " . " Aq 9+ । ‘ . "9 3 9 + %" Aq .3 . 3 , - 3 2 . 3 % .। K 2 A 9 6. % 9 % A q ) 9 /j " " " । * H , 6* /j " " > * q । € 0 3z $ J 3 - 2 3 ,M > J % . % 9 6.-4’ . "* ) । JA H | - , .LX % " H s 6. , Ÿ 0 . s ।" * । A 6. , %, .% q 9 +। % ,8 * । . J t +q +, । € > * q. " 9 + %"। JA H | - , .LX ˜8. A J > Ÿ । + €.€ . , V ) t K% . + 9 %\ ) + 9 39+ 9 . H , 3X X। । [ -D %, . J + X 9 . z. z. -. Ÿ t % X m ,. ‚ | + X ,H | - 3 - D9 %H। , 3X X8। !0 * 6 X, .J 39। . J Ÿ3 " A । 6 . 6. , X 9 M. . " * 39+. 8 ˜ k ¾x . >5 . 3 9 +। 3 " 3 9 ) 89 . J + t % X m ,. ‚ | % AH% . XH *M 6 ' । > * q % . # D H . q8। ' 89 w 6. , 3 . * 9 , 6. , . 9 +। ) . “ • , % " H ।* , 9+ . -% * . > .$% " 39 28। 3 q q 6 - A) €8 6 %V . - 3 9 q 9+ € 6% q . 9 3% ) 9 .+ । - A) 9+U 9" €। , • A % J €8 , • AJs " A . @। .q q8 % q 6% s ।

,

,

16


- .k2 .q q 6 6. , , s . 9 ।s % " H 6. 'B + . > , J . . J+ । - . "1 9 ।6 3M ,8 , • . ' B "* . . . .8 +, q "* ) 9 । 39 , • ) s . . J H 6 % +। > + - A) , • + q 9 % + q J 3 - 2 6* 8 > + -™ #n - A) । 6 ., . 9 s । U U J H। > + 6. 6. .1 * . । ." 3 . . + %"% । . + 39 8 .+ - ™ %@ । - A) . J" B3 -6 KŒ0 2 " .1 * . " . " 9_ . %"% । % +q . " 9_ . . "* J +। XH J XH ( ) %" % . # . "* ) 9 । - A) s ) KŒ 92J ¡ % A XH s, 9 )* KŒ n z. * 6 6. , > #n s, s U 9 " € 9+ KŒ। 6. % 9 > 9 . 6 , • 6 " + । 6 " .# %* Z8 - A) 8 > 9 । 6 J "D 9 "D 9 - A) > + %* । 6 € 6 -™ 8 J '" %* . 9 9+ KŒ। U 9 " ) % L. - A) > 39+ . 9. , 6. % 9 । • %= 6V 3 . .9 । , )V 6* 3 39 । > . 2 .W . 9. , L. । 6% L. # S e % + । , JM 6% L. .* . . + 6 B 9 . G5 0 2 K 9 J 9 6. , 89 ) 9 . 8 . +। 6. , L. . + 6 B 9 KŒ . 3 .+ > । - A) % 9 % + q ) 89 6. % L ". , s, U ) 89 % x . 8 - A) . J 3 - 2 " sH s 9 " s, U 9) । D % % 9 B9 , " . +0 q। %D ) % +q J3 - 2 K * "* 39 -6 % . %D 3 " % \। + #n - A) Ï 0 " 9 _। !m %. , ".s A )* G, . D + . 39 % \। s, , . 6. , % D 3 % "* + । " | ~ "9 - % 6 - A) > . +। A = t. " " | ~ 6 -™ A … " 9 +-6 . ³ 2 . 9 " 6. . H H "WÐ. £ -˜ . . , ˜ ] | ~ 9 +। - . 3% ,* %k 6 | ~। । = 6 . 9 %, A 92J ¡ % A XH s, 9 %•W] 9 )* " q > -% > > +6 31 H " % "W 5 ". D 6 - A) . -6 K Œ . . H H ,6 Z " .5" 9.। - A) , . 5 D% । 6, 9 - .+ A " Ñ 3 । , ] B . H " 9 6. , %LU .* 8 - A)] 3 । - A) )% 96 K 2 " J9 # •* . , #n .W -™V "* € ) 6V - . " 0 6* + । 6 . > q ) 89 9 -™V K² . g . " >98 ] . ) 9 । % + q - A) " - . 3 J 9= %LU ‡ivg, BZvjx

%3 ) J 9+ . -6 KŒ 6. . H H 6, ˜ - A) । " sH " - %@ D । - A) %¬ 3 9 + 8 . .# %3 ) J 39 -6 K Œ । .# ) " , B9 , % " )H k2 . J + 39 ।

t 9 –9 9 L D L "

, 6

" "

%b t 9 –9 9 ‘ L " ’ " D 39+ L " । 4’ " % Z k 3 8 6%6 D 0 3 > . )H 9 z . 6 %n Z 3 9 +। H %LU ,6 6 6 #nW " 9 6 * " 9 + , % - c9 । 6 39, . 9. " J % 3L% . 2 L " K9 J . 9 J 9 –9 9 L " % Z . + t > , [ । 6 0 9 +>. 8 t # , 'B 8 !। 6 B9 8 6%6 D 0 z. 3 8 . J" " L " D z 3 % B 9 % "H5 . * 0H 39 । 6 9 #c > 3 9 +। " D %i 3 9 + L " । J8 % L " .XH t ) > - + . 3 । z . 8 % B , " N + 8 " x >9 " . +, ) D H H + ,8 % B 9 K m9 > ) 9। 6. . . .XH ) > + . 6 B9 , ¸¹H । . HW k .

‘.

S. 9 * 3 9 ?’

"

K0 ˆ * 3 % # › 6 "g " 9_K g ) 3%> A 3 " + , % . " D " 9* 3 9# 3 । %" . L " 6. , % Z # U 3 9 % Z q " >/ . ? . % .* S . "9 ) 9 6 L % .* 8 39 । 6 3 Bq)ˆ. " >9 K. A B 8 - A ) J #z । J . 0 9 Y .T 9 । A . )H 9 9 %L " % i 6% . 3 " , 9 .3 .{ 9A 6. , t. X % X 6. , K " K. 3 9+ . 9. + J। %, 98 .• - . K Œ Á 3 9 +। p % J‹ \ @ * 3 3 . … % p " D 9 H K0 ˆ * 3 % । 6. + >;[ % .H, 3 # % .+ J % %" % 3 * 3 $. K % X| 9 # 3 । 89 J )% 6 ' n .$% , / K0 ˆ . " %• .H % .H . µ 9 A 3 " , ) - #M> J 9 6 8 9 'n .$% , 9 " t . * . + , " %• .H8 89 t * 3 % % .H . K 9 । z. 6. A ’p -p -6 ) J 9 ‘ * 3 V2. H . , " - . "* J + * ]] XŸ 9 , " * * , ] ] ˆ%A 9 ) J " । Ò) " 9 ) A9¿ %W 5 . + 89 J । ) ]%\ ] # " y B39 J+

,

,

17


) . m 0 % . -U . , 89 J 8 3 9 + % 6. - U । % . - . H q . > +-6 - A ) J . A 3 " , § Ó2 q9 9 'n 9 9 । " 9+ > . 3 .• % . > .k K 3 . +। 6 K 2 39 % . - . H " " /। A 3 " , J , X\ # H> 6 % H >9 K H 6X A ., % * 89 3 % . . 89 %ˆ % 9 3 9 # z +। X\ % " 6 % H K H H > K> 2 > % 9 89 J . H m 2 > 9। 6 6 . H V' 3 3 । 89 J . H q q J 9 ‘ . " /, 89 J % H । K H .) A, " . A, . T ) । U 9 K % 8 89 ) J . H " %3 9 . +। H > . % > . A 3 " , H> . A1 . 9 > " . B 0 0Ì # z +। > . M> " BH ). > ।6" H> . 6. , #$.W5 J2 ˆ । %L " % i .D B ., + H> . 6 0 H B9. %• ". %" 3 " ." , %3-"g %• ". 4 D , %4 . 3 K *# U । +

p L " % 9 "%

.. ] "

9 . 3 9 +। ‘ > . *M , >. " । . _ . K 29 " । । D 6 . ’ 6 K " 8 " > 6% )J Š Aj % 9. %b" 9 B । %3 ) J 9 s, 8 % % k , %L ) J 6 L > %¬ 9 +। 6 0 ) . _ "1 . 2 - A # 9। 89 ) K 2 । # % 1 %| 6 # " J 6. , % 9 ) J " k । 6 0 % . 6 L - hH . % % V % 0 # 9 *M 89 ) . + %L °5 । Š , " 9W B. . 9 K D% 3 i" # % 1 । " 0 9 + )] ` ,H 6D . X 9 > 8 0. %LJz %A . . X, [ 2 . K % X| 6 L % 8 T L, )] ` ‹ D H-6 % 8 J 3%H JH, , , ‹ -6 t % j , . *x - H ˆ2 9 K 0 ,> %" % 6. , K 0" , ‚ ~ - , 89 t 6 L - .।

92J ¡ % * 6X . 2H 9 q . * r: " aZ 1 . r: %L " K. 3 9 + Xw

BH # X,. , S . : % q + =" .B % 9 "% " 3 .% L " . ] 9+ । %@ 9 ` ˆ2 9 3yK> - A J 6 9। 9 9 . 3 6 A " .J % “ A• " - 3 2. + % 9 "% । 6 . >5 8 % 9 "% % 9 "% " 3 = + । = " ] "9 । % q + "% L " ." ] "9।

. _

'n # % 1 %|

BH # X,. , S . : 9 -0 . X. 3 i" # 1 % K # 1% %| 6 8 . _ "1 . 2 D K%1 " k [32 . +। K + 6 8 " * 6K , 9 . +% . % " % । 6# k J 3 , Ô X% " ‡ivg, BZvjx

,H

92J ¡ % * s, 9 4 . . H H = Ar ‘ a Z 1 . 8 -K . ’ %L " K. . 3 9 + -A )J । + k . J . 6. f g 3 9 +, “ 92J ¡ % * s, 9 % .4 . . H H " ˜. ] 1 . = A r ¸¹H . . H H " q . B 9.{ . K. . a Z 1 . 8 -K . %L " K. . 3 9 +, ) 6 , D %H A 1 H> A kÕ . +। 3 . q 96 3 .{ .8 A r3 %L " K. - . Ö 8 - A K ।” 3 > . k 8 J2 0 * > .6 , 6 3 3 ˜ k 6. f g 6 . 3 9 +। fg 39, “% * s, 9 %3 6. 0. "Z . , "Z . "* +। 6 % 9 6 %L " "Z . )Hm . KA . - >5 , "Z . )Hm . Aj * K 3 .

,

,

18


L

>5 ।” +, “4 % . %"% 92J ¡ •, । * %* 9 = "9+ %1t 0 * , K. 39। 6 . ˜. ] 1 . ) . = - )9 ।” . - . J 9। - . 8 fg . # •* . 6. 39, “ = "9 , 0 h . .Q . X9 . %" "D ¸¹H 6. . . H H # •* . ,8 . . H H 8 6 s, % \ q ˜. ] 1 . = # •* +। 92J ¡ p * : 6X . H 9 q . ˜. ] 9 q * # •* . 3 9 + , > . > 8 [D 389 ◌×) 4 . . H H D8 .. c " "9 = 92J ¡ p * % \ ◌×) - ] 3 > .. H 9# 3% q । . . # z 6 % + J 0 8 3W G 6 4’ 92J ¡ " = " । Aj 9 " .8 H %LU 9 . 6 * K> 3 9 +। 6 9 > + q। K , )J Z , 9 "JZ, 8 rD .%3 Aj 9 " . % * s, 9 . H 9 q . * = " 9 K. 9 +। . H 9 B9 , JA J 6 L ¸¹H . . H H 3% =" J . %L* 9 K "H . + ।K 9 . * + ‘¸¹H . . H H "H * ’। J . )J Z 6 %Lm Z * +Ø 0 9 "JZ ˜. ]‘ ‘. . +’। * +, ‘ 92J ¡ . . H H 1 3 % 6 q । €M . > ◌×) - ] 3 > .. H 9# 3% "H 6 .L L -L 9।’ J . * +, ‘˜ . ] 6 6 % 3 . … %\ %•W] . J9 , ◌×) 6. - ] 3 > . 8 - -6 %8 . . H (- .) . %¥ " "H . J9 % * %\ rD . 6 %L. Z X # % 3 XL q 9 q ।’ 0 + ‘s, ◌×) %" "g 6. BH . . H H ’। H %LU X , X * + ‘ 6X 9# "H p * !’। J . H %LU BH # X,. -6 ‘ 92J ¡ p * : ¸¹H . . H H . q 9 "9˜. % . . . H H ” * 39, “ 9 6. ¸¹H . . H H " 92J ¡ % 3 . … s , 9 + " = "9+ >. > ◌×) - ’ % . . . H H (- .) D 3 % । 6 L D , | . c (- .) 6 6 . " . . H H " "9 . + ।’ % . 6 4 = . # •* . 92J¡ % %A । . % * 89 3 % * % L ". " 6% ,J 0 92J¡ > .3 . " s, % \ q . . K ˜ . . (- .) D 3 % । D‡ " . )H 0 “ 0 9 "9 ˜. ] 1 . = .XH . > .3 . .6 = D - 3 2 . !' 3# › । p W 3W G 6. . 3 . … " Z 2H . । 6 । " 3 . … %\ q . B9 , ˜ . . = ¸¹H 6. . . H H q . . 8 ˜. . । ˜. ] 1 . =K9 W । ‡ivg, BZvjx

Q # "9H %LU X , X 8 9 +, 92J¡ % %A % * 89 3 % % L ". " ,. "H 8 % .- 3 283 . 39+6 B9 = x 2H " 9 + - A)] % . । . . H H 6 6 % * 89 , “ . #¤ "U . . H H 63 . … "H "9+ 6 L . 3 . H = 8 ।‘ 9’ 9+ 6. ¸¹H . . H H 9+ ।‘ 9’ "H 6 3 . … %Ls , 3 9 + " . ।’ % * 89 , ‘- A)] . . H H 9 + 6 6. #¤ "U . . H H . + . "H 6 % + ) -[ 3 . ।’। % * .#~ ' Š! 34 % )* - 3 A ."9 . %+ * 6 Y " 9+ . H 9# 3% । ) J2 0 . q+ । 3 . … 34 % %•W] + . * 9 "* 3 / 8 Z . + 9# । 9# 3% 9+ , " . + +% * 1 3 1 3 % . . 9 J + । . [D . 3% # Á > 3 । * %\ q . - A ) J. 3 ' Š! 3 " >9 . [D 8 ‘ . " 9+ . H 9। 3 . ,H 6 9 k A K. . । . H 9 q . B 9%L " . K Œ J 8 X9 # L 9 . . H H # L . c 6 ,6 3 3 ,‘ “ 0 = . + । B9 , "Z > +। . HW k B9 , "* ।’ - ] 3 > . 9# 3% % L ". " 6 ,‘. - 0. - 0 M> ) । । . 8 " Z K.W % # Á > 3 ’ H %LU X , X * + ‘ 6X 9# "H p * !’ " * 39, 92J¡ % , . 9 ' % %3 % .- 3 2 3 s, , + .{ । . . H H K €M . > - ] 3 > . (). H 9# 3% "H . L । -L - -6 $. - 0 9. . % ¥", # -- 0 9. D 3 % 8 G m KA .• $. > H 6 6 %3 > % • 0 A %•.H . 8 p. L %•j . । 0 4 3 " 9 ˜ . . “ 0 9 "9 = % * " Z 2H " >. > . . H H 8 . L -L 9 D 3 % । 92J¡ % 9 X 9 •, . 6 3# › " 8 = .XH . 39। ˜. ] 1 . = D s, " Z 2H . ,‘ ' .- 3 2 " 3 .{ +. . B " 1 3 % । " % Ù %1¦ .{ % .- 3 28 Š% 0 J q 0 3 k 9 D "9 39। " 1 .{ + ' । .• - X A ., >= % . - 3 2 s, , K k . 9 .8 3 . 39।’ K. . H 6. . . H H , " = "9 J "Z , . + D) + = K 9 % ] z. * " 2H . + । 8 . . H H 8 , "Z , 8 " "9 =

,

,

19


D 3 % + , " % \ 1 3 % A %•.H + । " "96 J8 ' . - 3 2 8 V .{ . । + 1 3 % .• 92J¡ w 39 । 6. )H 9 1 3 % B9 , 9 - ] 3 > . 9# 3% %\ > . । 9# 3% . % ¥", D86 6 . X. 1 3 % . . . "H " । . % ¥"8 B9 , " 9_ " D 8 ।6 0 1 3 % . 9, p 6 K 92J ¡ 6. , " ' ! +। D B9 , — 389 92J¡ " %" . %"% z 9। ' J 0 *। k 2 k 2 D. 39 % .+। 6 4 % q , ". 9 " . 6. , % " K A, . . ' % 389 " J q L. X "9% XH ) 89 D • ‹ X9 . + 9 D U ‡M+ D W_J q J 0. 39। ' Jq + + >= % . J q। 4,J q . p . 4, J q 9 39 -™ " * 9। J q #z " K -> . Ú. 39, ) $k 2. f 3 9 D । % f 3 " 3 . Jq %" . . 9)9 JZ । 6 0 % . 3 . 3 9% J q 9 ) 89 39 %L" । " 8 - > 389 . 0 1 3 % % \ . 9. "D . 39 . 39। 6 D । * 1 3 % 3 B9. 8> " . । .{ 39 B . . 3 . 3 । , . M> § — q k " A1 -h 0A J q 8z %U B 1 . 1 3 % . D "9 D 3 % । " 3 . Jq . M> % > % - > 389 % ] Jq . D 3 % %3 " 9 M> 39। %"% % . J , Š% 0 3 . । . 9 D %, 9 !' 39 >Z । .{ . . M> % > V #z 39 6. , ¡ > ‡. 9। ) . % =3 . % 8 ‡. + . 9. %"% । ‡. 9 . k 80 Š 3 9 * "k . 9" 9 , D , . J % . "9 6 L % , " 9 M 0 D 39। .• )* D 39 * - . । - 0 2 . 39+ 8 % 9, + 9 । ). 2 . ) 89 9 A % # z। 6 0 . 9. 1 3 % %\. D। D 1 । * 3 % . D . B9 , 1 #r 1 3 % । Z 39 8 .0 " D ‡ D M q %L „ s , " 9 # z 3 A "9 JZ ‡M+ 3 3 J¡ >. ‹ . % ¥ " J q , . "9 6. , ,3 " । 6. % 9 L. X 6. 66% 8 D J q , . "9। * , - š " #n . > /। ˜. ] 1 . = .XH . D. . J z 39। "Z . . H H J 9= A Kg. . H H (8 %) " … >. > . . H H = .XH . B9 , — . । 92J¡ % %A - X A ., % * 89 3 % * % L ". " , A D. " ‡ivg, BZvjx

39। . % q , 9 . . J 9 39। = 8 . . H H % 3 . … %•W] . ˜ . . + । . A - 3 2 . 3 . 3 9 + % .+ " । + । " Z ˜ H 6* % .+ % > 3 - X A ., % * 89 , % * s, 9 " 9 . 0 4, = "9+ D। 4 , 9 ' % %3 >M .- 3 283 s, 9 ' ™ % % # , " 3 9 6. , . + । 6 9 . .#~ 1 3 % , % n J¡ 89 J 3uW % 0 2 %• ". 3 9 % 9 %3 +9 # •* . 39। - " . - X A ., >= % . 8 J q> . § 3 - 3 28 3 s, 9 >= % . 9 9 । " 39" 9 . 6 9 -f " % . 39। 6 JJ p 6K 92J¡ % , . 9 ' % %3 ) J " 9 92J¡ " q96 6. ] . ,. . . ,H . ‹ 8 D '. 8 D . . + % "H . । . #› . >9 8 ] . + q 9 । 6 . 2 8 D '. 8 D . % k [32 . 39। 6+ q s, K k" H 3 4 % 9 9 . ◌ M M *8 % k K" . । 1 H 3 . , H "H J z "Z . , . + 8 9 + , 6. , " S . 92J¡ L. X . J q . % .- 3 2. 9 ) 9। 6 s, 9 6* )HZ - -6 > . > . . H H . % ¥", D 3 % 86 6 . [D . c 9 f % " . 39। % * s, 9 3 . , H "H J “ " J S. % % . D 3 % 8 . % ¥" . 0 9 । [D . 92J¡ p " 4’ . " c " . " z 39। % " ! B " " . c ¡ . । 9 ' %3 >M W s, 9 " 4’ . [D "* 9 " . c " . " " c ¡ . । % BJ 6K 64 . " . c 9 । f % " !' . 92J¡ " f % " . 39। 92J¡ % 9 X 9 •, .6 3# › " ! B " >M " c ¡ . ।6 JJ . " c 9 f% " . । # •* , J p 6 K % - 3 2 k " . #n s, 9 %•W] - A ) J 8z - 6 $. - 0 9. D , | . H . % ¥" 3 " 8 D 3 % 8 ‡ 3 D, |. c 6 6 . 6K 92J¡ . K 3 . 39। J 6K . . H H . 0 1 . - % "9 39। % * K0 % 1 3 % "9 “ . , , . 9 8 . . H H %3 % .3 . + , 6 -A )J . 92J¡ % , . 9 । 3 ' % 3 . … .# % % q + X,X .,* + , ‘B X, X . % 3 । D˜. . + ,. H 9# 3 . "H p . 3 . 39।’ 6 39 ‘# •* J

,

,

20


X, X 6. , B %1 t "96 ,H . , 6. , Šx %1 t 89 * J+J 6K # 3 > .. H 9# 3% % % %A ‘ ’ > " M q 9 . .. . % ¥" . ,. H 8 "H K" . । % .{ - D% 8 % . 9, > . 39। 0 % 3 ., ., “ % . 9 39। . . # . 9 39 । 6 % + t J . X + 6 L %A + . 3 9 +। %1t , " , 8% % . , " 9 . ,M + । . 2, ' 8 1 3 % )A q) / 8 0 > ¡ * q ) 89 %¬ "* "9 । 6. * 3 ) " 6 % 39 6 > 9 #r U . । 3 ? 6, . JXD " " 3% . 3 9 4’ 0 #% . "9 39 6 L s, , %Ls, % 3 % %L ) J s , 9 "9 % . , - . " 9J . ¡ "9 39। s, " | ~ 4’ . 9 J . 39 ' . । .• 6. - % 2. % %H . ' . % =3 . 6 L ,. . 3 "9। * - % %H 6 % >9 K. . . + . . + q 9 9। . ,H . 389 > %\ %3 ' . 9 ) 9। 6 .. H 9 . D . 9, ‘% , 9 , . B. . 3 z 9।’ * . H D ।‘ ,J q-L 9। >¯" % . * "9) / । J q 9 .+ "1 J q.D • J q , >= % . + + । + . . । >= % . J q . 0 Ì "9। * >= % . J q . 9 6 Û A %3 • Jq " #z 9 9 39। % . 9 %L" " . 8 39। %* 6. , J ,>H % 9 ) 89 39 6 L . . x . । D 39 k ,>H % 9 D 39 6 L 2 .x B , , 3 . " D "9 39। %1t , , 8% . H 9 . D . ।. H 9 , . % 3 /। .% ". D . । . % " Šx . % z. +। s, - " . K 3 389 !' . K0 ˆ "D , L % % .XH X , . D , ) . H 9 %\ % . . 8 %L k .। 6* 1 3 % 6 L . % " )HZ * # % L. 8 A | . , . "9 3 9 +। X .Ü o -L 3 % 6, . 3 9 +।

!n 8)Æ

J > , 3 §X )Æ

4 j 6. " . - x . 3 % L " W3r h ." 8)Æ %L.,. - m . +। 6 Z , 8% . ,

˜. . , J H 6.0 - . kÝ 3 . . +‡ivg, BZvjx

0

3 । K " %. )* t. * " A¯ -l 8)Æ J -. H " K. " )Æ * * XÆ; * ˜0 H. - U . XÆ ) )Æ। %" ˜ 0 L " 8)Æ J K0 K k 3 )Æ # z + ˜0 0 >m )Æ % + t %L s Aj x -. H । .‡ * % Y 1 H L . # ‹ ,H, L " . # ‹ ,H (6 -6 ), 1 H L % 3H ,H, 1 H .x . # ‹ ,H%3 Aj > © h ." V %\ ) )Æ। 6% " + J . , K ] । J z 3)Æ %" J2 3 । - . %* J )Æ8 AXÆ . । 6 %

, n 3 )Æ * !' . " A 0 -ZsH 1 . . . H … 8)Æ J -. H " )Æ A 3 । 6 , V" V J . 8 . 3 . 3)Æ। 6 % )Æ % > )Æ A)Æ 3 -ZsH 1 . s, , + s XÆ % . * .Ü ' Í 2। % Í 2. * !0 . k 3)Æ , 6. % \ 3 3 . )Æ. K .‡ । L " . # ‹ ,H 4 3. p % “ X %• .x K % X| D. A; .‘ K)Æ K0 ˆ ’ % • 0 . > z * M . + * . #$* . - H, -™ 8 )ˆ %3 )Æ > , ) A ; M #¤ "U ]J %3. . + V'_%3. > . z )Æ " । \ @.3 J )HZ 8)Æ J K k 3 " K )Æ p -. H 3 3 , ) M " 0 . )Æ. % L%"8 + । U ¢ m ". ) .। 6. , । - Af % . 6 , + 6. , XÆ > ¡ 6% Kk , p % \ @ )Æ k 3 Jz . + , । )M " % + ] ) n 6M " - . )Æ % 3 ) 8)Æ 0H )J s, + । \ @ . + , 6M " 0 % . 3 " J XÆ " m Ö W U #j . . J । । .• 6 . * %D 3 )Æ + ) " L k 3 %• .H - . % > ) )Æ, .• \ @.% 3 . k 3 % %"% . )Æ )Æ % 3 r. 2. Å ˜0 H. 8)Æ J -. H K k 3 3 3 8 H । 6* 8)Æ J -. H % s, %•12H " %•12H ]˜ H " * . +। " ) / +t J 3 +t J* ) J -. H " 3 । " -. H " m Z 38)Æ s, )Æ2J¡, D , ¦ , , 3 — . -l ") / । । " 0 6 3 3 % ) J / K0 )Æ -

,

,

21


3

Š " )Æ )A + t J 6. )Æ J XÆ . , 4 ,. . " )Æ +, W L% 3 । % H. > 6, 38)Æ ) 5 . 2 +, 8)Æ J . " , - x_ 6* - ., ‘ . *। " K0 *3 % 6 " , 3 0 *+ । %b % ) J 3 )Æ + K0 ˆ %D %\ 3 )Æ M % \ ) 8)Æ । M 6 %D J ) . % )Æ )Æ - . %D , . , ) M -˜ . . , 3)Æ M !0 0 0 . + M " 0 6.0 3 . . । )t J8 A - . . + , ‘6. *3 % " . .5 . , .• M % - H 31 H 01 % $ . " M " .+ )M M. - 2 " H -. H , ÞD ]˜ H। M > s . , M . ,. M " \ > . A " * + ?’ " D - . > , 6 K% \ % \ K0 ˆ . . 3 )Æ + . । , . % )J + । 6M % )% % 8)Æ J % \ XÆ । )Æ, .• M *3 % XÆ !A . ß M M % . .{ "* + । 6M " K )Æ . 8 ]J ˜ H । ,)Æ * . 6. - % K g w k. D . , M % \ @ . 8)Æ J 6. )Æ% । % H.। M › )Æ \ @ 3 JXÆ " , . 0 । M k %i* 3 ., "* > , 6. + t J 6 +t J " , % H . +। M . , ) 6 . , . + 0 4 WHr।+ t J " H Š % . . ]6 । % w ¾s . . k. 8- 0 . , ) 6 4 WHr " . *। M . , + t J )Æ .+ * > . 2, 6 . . 3)Æ । 6. । *+ D 3 )Æ + , . J . Hkt - à s B2 . + । % )J )Æ2J¡, D , ¦ . % । , 6% 6 . ‘JXD " " ’ " . 3u . । 6. % \ + t J " . k ) J 0 " J , 0 %0 2 B . +" [32 ) J . )Æ. V2 XÆ ) । x 8)Æ J 6 !A . ß " %\ : . % )J । " % 0 2 %• ". . !' . %A t 6. 0. + " A , B. +t J - . )Æ - K s,+6 L6 D 1 " 6 L + t J #A)Æ 3 §X ‘ -. H ’ : 12H 3 )Æ XÆ +Å 6 " )Æ-" )Æ_ 6. ZA " . 3 । € 3 , Z H .- 0Q )Æ BH )H )Æ " > !' 38)Æ . )Æ - x_ 6* ‘ . %i* । > )A 3 . " - x_ , . )Æ * 6 L " k . 8)Æ J A - K . ।6 U " BH )H )Æ " % .H 38)Æ " - . . "* ) /, " D XÆ " )Æ % " " K % )J —)Æ 6 . ) 6, € -k — . "/ ।6 .# , % ¤ .# , % 3)Æ। " 6 6. , . ) > ¾s , € . XÆ 38)Æ । K )Æ 6 0 !' 3 )Æ + )Æ . " 3 % Bn . )Æ ˆ "8)Æ 6. , .H Z )Æ " XÆ % > । 6 %0 2 B 0 > )Æ K. • . 2 । .+, 3 8 a Z % =3 %W 5 3 )Æ + 8 )Æ > )Æ ˆ 6 -K )Æ )Æ # ]। U . 8 6., s , . " % . ˆ । K0 ˆ M ˆ%A ‡ivg, BZvjx

। 6% %"% . % H . . , K )Æ 3 ,)" ।" ˆ B)Æ, )Æ $k 2. . Z . 3% )Æ . Bn . - . +। 6. >k2 " z. .A U . . 3 । % . ˆ M 6. K ) , । .• 6* %¬ 6. " 3 )Æ #z J2 J 2 l . K k 0 . .W _ । 6 D % 0 2 B A %L . /। 6% . 3 )Æ % " 3% 8)Æ J k . 2। 6% B)Æ . 6. *3 % . € 3 , € 3 " % )H )Æ -. H .। % 0 2 B - .. ! +, M ‘ \ @ 8)Æ J .’ D > । M " ,> "B , .• . ,. 8)Æ ) AH . " - H> . H " * 3 % . ,. . z 3 8 Å M " -A)Æ " )Æ , % b . . * 3 % .+ .+ 6. 0. . z %n Z )Æ + । " . % z. ।6 0 \ *3 % W _ 8)Æ J । )‡ %A 3 % %A )Æ % LJz . 4 H V . , )Æ #z % )H )Æ " "H " )Æ + ।‘M )Æ . + " - H> -. H " । 6 . J8 . + , .• 6., . % ।" % 0 2 %• " . 6 . )Æ 4 " . % )Æ 0 . . # ~ 3)Æ . . )Æ. )Æ + । U )" , 3)Æ, 3 " - U 4 H 3 । \ @ `k )Æ . > )Æ " % )Æ "8)Æ , । - . V'_ 12H . 8)Æ J. + ? J8 +, 8 —% . H - U > )Æ 3)Æ, * 3 % 6. 3 XÆ z + Å 6 - U )Æ * "1 -[% J .{ 8)Æ J , 38)Æ . z 3 )Æ ) । 8)Æ 3 3 !n 8)Æ J, 3 §X )Æ। 4 j : % . # > )H, >;[ Š " )Æ।

%

K % X| 3 %

%% .

J % % . % K0 " Dr3 –%% J %g 3 H > K % X| 3 % H > 38)Æ 3 8 r3 " )Æ % \ #$% ) J "8)Æ / 0. + । )Æ -A â 6 K 6½ - A1 3 /। K , 6, u . > ) % Dã)Æ ˜ %. 3 % . " % % \ 3 w)Æ XÆ 3 )Æ M #" . ) % . . # ~ " % . +, e J " )Æ +।

,

,

. +। " 'n 22


% . A , " । .• % H> . B K0 ˆ 3 " D. . . 3 w)Æ M )Æ #" . +। + , % 6. , । D. 1 J2 ˆ. ` K . J K 0 + । % K % X| H > 38)Æ . )Æ. %g 3 3 । w)Æ M " = . + J + ) = D M 3)Æ, %* 8 + । 6 #") -L 6 , [3 . ? K H 3 " % 3 % H. + ?%% )Æ ) M #") . + , M . . A] + 6 L6 o >_ M" K B0 + 6 L M 8 . - 0 । AJ" + ,6. 2 % . D % , 6, € % % 6. , . )Æ t. . + , s XÆ . ,M .* + ". ) J 2 % -L , B. '2 " M B. "* > । .• 3 6 . 6. , ] । Šx . 8 M )Æ #") . । 5 % L ". D '. J )Æ" 6 )Æ #" B )Æ >. A K. . M % g 3. . + , ‘4 H 8 XÆ. 3 % . %3 ) J D %., 6, . )Æ। = 8 %L " 0 , . 8 6 A "* > ) .+ 3)Æ । .• M " 0 - . 6* %i , . 8 1 0 )Æ . + ।’ J )Æ" 8 + , # " % 13 6 ]. K H 4, o 4 K% X | K )Æ + . —6 KŒ 6* B %W 5 3 )Æ +। 6 ‘ z . 6 5 >Z. + , . K .0 B " # > + ( )Æ * S . D । .• "* J , M H> J . )Æ., " %L " 0 8 0 ˜½ A1H 3 )Æ + । % J2 4 x )Æ 4 । ˜ %. . 3 , )Æ + . 6 %3 ) J " K H % 6 XÆ . B " 8 >. KA D +। — )H B)Æ 3 /, " %L " 0 8 J %g 3 H> * % .H - U )Æ + । 8 .H %L " 0 V % ˜ ˆ K H B)Æ. # :„ K. . +। " J XH)Æ A . +, " A B , % . . )Æ. "D - 3 % 6. k )Æ 6 % + , 6 % 1 H U )Æ D ) । 5 % L ". 8 0 K > Bf ,H Dw + , % )Æ . "% " 3 . uW )Æ " ¾ )H " XÆ . + , .• 6* M . 6. ˜ %. . D )Æ " . + । Dw + , % % 6. % H . 3 6. , * + । 6 . : % ` 'n + ,6 p % D % o r )Æ ,H A B2 8 M । H. ]ä . . )Æ ")Æ %% )Æ Z H . J2 0 ) >. Z . +, " . ‹-6 6. , @ . 6 % L 8)Æ ) )Æ। t. , 3 )Æ +, % ˜ ˆ. 6. )Æ. . % . XÆ . S . " /। " t. V 8 6. . . )Æ - U 3 /। - . t. 6 B )Æ .H )] ` % > . +। .H )] ` ., . D %., 6 , K . + 3 )Æ +। 6% % Ï8 6, z. ) * B x )Æ % . % K0 )Æ #" . +। H > % % A1 0% ‡ivg, BZvjx

)Æ 3 )Æ +, )* L 8 A , )Æ + । %% W_ % 3 % J2 k A * % । % . . #$* . % % )Æ % % . K)Æ A. । % #$* % % % )Æ " w)Æ XÆ 38)Æ µ )Æ M 8 % 3 8 " , % A - H2 . ’। µ )Æ + । k 3 /, ‘%ˆ % " . % K% X | % H )Æ 4 , - U 0 sH , +tA\ . ")Æ . HW k। ) "8 % % + , K % X| " H > . , B )HZ K k ˆ " . xD " )Æ , K –n )Æ M K % X| H > . # > । M s B2 %L 0 K . % H J XÆ . ), K2)Æ . 3 )Æ + । 8 z। % %L 0 . " % \ %LJ 12A H )* % . # "H + XÆ K % X| H > s B2 " , * - . %¬ K H 8 M . % H " )Æ H > K : œ . " % )Æ । 3 " % 3 . % . 6 % K0 K : œ )Æ H > । 3 % 3 !' H> . x . + , M - . % .% . H %% K % H H> . - 3 M.% H " 6 L M" K. . । .• o ' 2 += K 0 3% M . H> . #$% 3 " । ।% . 8 % . % 3 . % )Æ % H . । %L " 0 8 Aj K % H 8 )Æ 0 8 % % . % H " । 6% . 2 % 3 K + , %, - ¬ 3 8। % 3 + , K M –n )Æ +, 6 K )Æ % % . )Æ - A = 8 ]. + ।6 . )Æ + । H > % )Æ % 3 8 ’ । . + M K> 2 )Æ - A ) J . 3)Æ B > , % % K % X | % - L.W . 6 J )Æ J 8 । । M D ) % )Æ .# % M % @ B , M 4 1 % H 1 . )Æ 6. A J 2 6XÆ M. । % >5 3 3 % % . 6 > ¡ [32 . M k . )Æ 3 ,J 4 % 3 % %W 5 . ? . M 1 % H 1 " > )Æ A J 2 . ? ¥Š k .' ।˜_: K · % c .,; L . - 1" . J : % 3 t. U %• ".Å

.9

! .9 % 3 6 6. , A X8 9 ,4 99 > + q। J

.9

%D ) 0 `9 J XH -D "9 % 9 - Z § . - U 0 ,A A "* 3 / ।

,

,

3 ।

- 5 ,

3 .

‡+ 6 8.9

23


0 . 3/ o - ] " %W 5 39। À % 9 J XH 8 । % " "* ) 9

A % 3 - U K % X| '3 . U

c !" Š K ‘6dº %A’ %A’ ‹ |

c !" Š K ‘6dº %A’ ‹ | , H 3 9 +। J . c º D 6 . 9 # : 0 . 39 # 9 #¥ L J9* K ‹ | ,। ! " %L " - A1 . . " .BH2 %W 5 . 3 ‹ |, # › । 1 , . % - H $ + 9% ! " % z. * " A % J q k . ˜ U %i H 3 9 + 6 ,। ‹ | , # › , * * 89 -A % J q 0 J K Á. 8 । %U-% . !' . K9 %Z , ˜ U %i *" A % J q " %3 9 . 8 ‹ | , H 2 k % 1 3 6. ,। 6 * " 9 + X । ! * " A % %• .H %* ।H .+ Bf " । !0 9 !" 9 + 6. , %L " U , )* " * 8 * %• .H #:n . 3 । .-% D 1 9 * "9 3 " । ! 5 " º9 + , )" +, !, .* K m9 9 -ZAH] . , ) 0' " .-% 8 D 1 9 * "9 , 6, " . K . *" A % B 9 8 %•W] . । * V " "* , G H . 8 å2 " , * %\ " s 8 %L °5 3 ।6 * ˜" 8 [3 3 9 #z . । Aj * ˜ ", .W , 2H 8 åW 2 % \ " >9 . 9 "9 3 ‹ |, #› ।

Š % >9

( . x

08

A 3 M, + , .K9 D, #M> x " 9। ) % x 9, 3 q J 9 A Ÿ > , %' x । X 9 ‡ivg, BZvjx

6., 3% J 3 B % 3% । - X Al K9 B K9 JZ 6 ,! 8 . l 3 > ? 3 G J9 % > ) " , " k 2 6. , [ - U 6 . , X ‘" , 8 9’। 6 31 H 6 , Š % >9 l , ( . 3 ,M x। .• 4y* . 3 8 % , " sH 9। t . , ! KU x, t D,। 3 q 96 æ "9 3 ,M 3 K9 , #M> " 9। > " । 6 , 1 %L ) J U . + 4 , 3 q € .। G t 9" D % 6 x " 9 3M , + । x , % । 6. , 3 Û ç. o | % 9 6, H 39। - . + 389 9 x , * * - U 9 9 +। । .+ . mL - . * % J +। - 5 9 + . ‹ .+ S । % 4 3 6 x . q ) । . 1 % . A 6* > > Bn। 8 .+ - X Al K9 B 6* %* ) । । >5 > + %b x , .+ %Lw . 3 / a 2 K9 " । , ‹ G, x , %Lw . %9% A . 6, W % > 9 ( . x . . %, 9 % =3 . ) 9।

3 , -

,

%9

)‡ . H

¢ J 6 J 9 > + s q . ,M । t " "H । % #z + Š. D, . 9 -L " 3 Š Aj K Z . % • ’ " +, + " . H , )H,.। % 9 %\ • "9 " +,> ।6 4 Z> 9 ) ºZ 3 , J q )9 % § 3 , , , % tH 0 " , AJ %. 9 39+ B U।6 3 , J J . + Aq। 6. " . )* Š. z ä 9)n, z. "H q > . )n। % )n ।6. #Á] 3 9 q +। 3 6* "H q Š. % . )‡ . H " # H .‡ । 3 , , ।§ "3 % 0। 6 . 2, . , % * *S . * 3 , 3 , %+ * । 9 %* । 3 , . HW k " . H )H,. . .BH2 . % s , 9 + %= "3 % 2 " । % #¤ )H 9 . è )H 9 % –2 )‡ . H + %* । > 3 t 6 % 3 । . . 3 , . + 6 J 9 J 9 %= H> µ !' 3 9 + 6 0। B. 8 X ।6 8 q- % 3 V )H, . %L* % > 9 % ) J !0 )‡ . H % 3 "9- H# H 9, 6. % \ । 3 , V A q q 9 " 9 + . 9. V2 6* . 3 , ।% . %, 89 ) éX। %* . B 9 U . +। !0 9, )* K 9 -XH " % 6%3 9 . q %= । 6 . . 3 , Aq 1 .. ।6 0 )H,. .W5 . >5 9 3 9 +। - . 3 , * 3 9 + K A, , ‘ )‡ " 9.’ >9 । % 8 8 Q A B9. 6. . H . D + ,§ q + q 9 9 + -%L* , ।6 #› )% ) . q % %. " . = "9 । ) 9 J x - Af - H . - % 9 9 + 6% 3 , , , । 6% 3 , . Bn • A । %8 8 z. 3 “ .k 5 % , > D ,H । , " " A9 3 > 8 ।

,

,

24


K " % +। " . . 9J " + । 0 2 Š. # k Z H . )H 9 % । m V2 W n q) . A J। 6. 6. , .k A q " / X .“ X । -0H . %0 2 )Aq " 9 . 6Aq " .W5 . L AB98 9 % , :V2। > . + । 6 6. , 3 .L X,. 8 6. X9 । )H,. " > . 3 9 + H J A B 8 9 % ,। 6 9+8 9 , । 6% % , *M % L 8 D, 9 , %@ 89 , X, )‡ " 9. >9 , X ~ † 8 ,H % ,। 6. , 8 9 % , * t . , , A , V A q 9 " .B . B U +।

S. , ‡ > J A

"

] 3 r à 3

3 %L 9 A . + B V'_ 9 + S . । "• % " T " % 389 !' 3 9 + { । 6 9A L A B l . %L " t = t. 6. , K " K. . +। - „ 9 K " , 6* K. . 3 । T " " 8 6. , > .K" " k । " ˆ. %1 t * , > % B %g 3 " ˆ %B ˜ . । 4’ " %D S . z / K0 ˆ B 31 H . 8 H 3 , " 9_ 89 6, 3 %B K 6.. " %D । %B 3 " 9 L " K0 ˆ * 3 % . A %D ˆ2 t8 z T "। % 9 % x % .H " ` . Z× 2 9 6. , .1,h . %n Z 9 + "। % -% .H BH z . KŒ # z + , - y ? #r k. 8 . , 3 । L " %\ > !' . । x 8 U % Z > ]-%3 L " "89 %n Z % \ .9 % x B9 9 3 % 6 L L " " ˆ. . H " % \ M %D x > . %B । 6* 8 . A 6 %D . s B2 . " ˆ.। * t %9" . ' › 9+ ,“ " K `V . -[ 0. "89 3 /। K0 ˆ % M K " ˆ ) K 6. , %D A, ) / । । `” %n Z . u , L " % \ %%•.H . -[ 0. ।K] "/ " " 9 r # "5 ¿ % \ " sH z . %b L " , DJ x 8 .x U %• .H - 3 3 9 + "। L " , \ %LJz , 6% 6 L % A 0 ˜½ , z. . , %, 8 € >9+ । " " ˆ . %L °5 - D% " % \ > 9 9+ , S. , ‡ " ] 3 > J A r à 3 ।A 0 \ %LJz V " J >M + S . ) %" H. A1 . 9 +, 3 % % \ , D " ‡ivg, BZvjx

K L% . । A B ) 6 A1 . -kê ., % - 08 . 3 % .। L " K 0 3% " [32 % G. H >‡0 % \ " > 8 .9 4’ , > ] K0 9 +। 9 + , 4’ " %•.H 6 J 9 9 ) 6 4’ , > ] x 9 ' । " B9 , >. A > . . " 9 + । " %> , “ r , ] 8 % Z-%3 ) J k tS. )A %3 ) J 3 q 9 " 9 +, z . K L% . K0 ˆ ।” > ] 4’ , ½ 9 2 %¬ * 9 "* %B ˜ . "H " "। > ] 4’ , " k2 0H 2 . % %B %D # › 9 ) 9 " ˆ . %1t / । .• 6 B9V % . Z ., % . " ˆ G5 . M S. %D । 1 — \ * ˆ = 0 9 r K F "89 % Ï8 x > ] . 3 %L3। * ˆ ) ] + , Kx >] - )9 ¼ 3 । k [U 3 r %•12H -[ 3 . 6 J . , %, 8 A "* 3 T " .। U -% Z > ] J A + .Wë X 2 6 L । .• " -% 6 L — \ -'2 , * r > ] , , . ) 9। 8 > ] %L 0 %L 0 K 9 + । M . %9 6 K9 94 W 9 L %L* J J q . #z 3 % . । %B S . %D W _ % \8 6 B9 , 9 > 9 % "।

9. +

9

* t .

, !

B 9 Mq % ) / .x % . D‹ 9 * । + .x 6 % >9 + + , 6. 9 . 9 . ) / J +। .x 6d K% Q # t. 6. K " " . 3 9 +, 9 . 89 c .* . 6. % 9 %3 9 9 6 9 q q !' . +। t 9 . . p + . ' . t 3 % "* 3 9 +। + q 8 t. K " 39, m ., %] ' > + - r " XH -0 #¤ 0 . k 9 -L [32 . + । 9 8' , J 93 " * 0H 2 . 3 9 + 8 9+8 K " ।

D% . *

+ %

6! 6!

.H J 9= %LU %Ü | ~ 6 ~ %L k % 6 , , 8 D% . - . #| * +। !m 6. s B 9 % 6 9, % \ % % )J )J . 6 L Aj K. . ˜ H D% . * +। 6 0 % 0 2 B %3 " % \ )J )J . %LU , 9 +।

,

,

25


L " "1 % ) ) " 9_ . 8 "9+ । + , , x 9 L " "1 % " A1 . . K % L " 8 0 ¨ % ) J, ।

)] ` : 9 3W r 0 H %

9 K , , . + ? ‘6 , ) ˜. -˜ . .+ . + ।’ 6 " . D% . - . #| * t >M s¼ D 9 %L* * + q 9 ) 9।

" K 0

, ,

)] ` )] `

, -\ > HL

% •

% : 9 3W r 0 H। B 6* " í‹ >9 " /।- 0H . . " K ,‹ |, L " . . 6 L L H >9 " /। )] ` — l í‹ " 9 + ‡n "

"

K % – ." %* - U

0 H

0 — 8 "k 2 , % : 9 W3r • ।#r 1 H , ‘ " : 9 3W r 0 H • । 8 X 89 3= : 9 3W r 0 H • ।

8 ,A J " + 0 + , %, x 9 6 89 3 / .q " k । - k L " "1 % ) ) " 9_ , 3 K % L " – . " .+, 3 8 ˜ x ।%L)] . )H. 3 ) 89 6 , । 0 ¨ 3 /, ‘ J . % ”• 6 % [ ì. 0 ¨ – . ।’ * # ।6. % . . – . . K* %1 )H । A\ .. #r . . V 3 3 " 3 । , .q A x 9 . 3 9+ " , – ˆ2 9 %3. % > .% " -0 3 । , ‘6 0 – . ) " . . — . " 9_ . + – ˆ2 9।’ , 6 , 6. , B 6 L V'_ 12H ) – . " K>… t 9 % % %1 )H 9. . . k . । 6 %@ Z , s¼ . 9 6 L- ] % 9 . 8A , x 9 8 ." "H "9 3 9 +। ˆ2 9 - ] %3. % > 3 8 " 9+ , 0 Bf . . H H " % Ù 9 , "Z. " Jz . 3 9 +। ) 9 6 * 6 L — . . ,) ) A . + . । 6. % \ 6 , %> q 6 L6 V'_ € . . • !' . . 8 9+ K % . 9. ˆ2 9 - ] %3. % > । L " – . % . . x 9 ‡ivg, BZvjx

%~ UJ .x K9 > 8 # ,A %~ " UJ . + " , ç . J2 0 9ˆ2 . HW k ( )। 6. % \ 8 ,A . 3 .H X 8 . 3 9 +। !m " , ç . J2 0 9ˆ2 . HW k 6 s B2 " 9 +। - H UJ 9 " B 389 J "9. "H "89 3 9 +। D 9 ’ . %~ . 3 । 8 , A . % .H . + .x J 9= %LU 6% 9 'n 3 . 8 ,A ' n 6 " k " , ç . J2 0 9ˆ2 . HW k। 4 % J. > 8 ,A H 3 %• ". 3 " 8 3 9 6% 9 3 9+ -A )J . 8 , A। 6 Kk , " , ` ˆ2 98 8 , A ' n । ` 0 $ > -A )J 6" . 8 N 9 +, 6 0 " , L 6 .9 " " > %b> @ . " 9 +। 6. W 8N 9 +, ‘8 s, 9 8 # > 6 0 k >9+6 L * ' k %i* 3 9 +।’ 6 J 8N 6% 9 'n , z 9+ । % . 8 . " 0 %i * k > 89 8 9 X k 1 2 "89 " 8 9+ । 8 , 8N 9 + , ‘% . 8 . %i *

,

,

26


8N

. +k > 3 ।’ 8 , 8 3 9 +, ‘6 N . H ,3 % L "., . H. H -. H> 8 " %"% !0 39 9, .x q m 2 8 . 3 9 + ।’ 4 %8 . % 9 L " . H 3 9+> ,। 6% 9 > q " , . - , 8> , %b> @ . " /। %1t: ,6 6

" %D S.

.9

L " K0 ˆ * 3% A K0 ˆ T ". K " %D L " % - 0 8 K " , % . K0 %D .9 ।6 X , A S. 9, T " K " %D A, ) / । 6 " %D .9 + ।A ,§ 8 )] ` ` ˆ2 9 6. * t ,> % B " . A, %D . । %D ) k . "। 6 " . -[ 0. A r % " %D ˆ2 3 9 +। A 2 . -L " 0%q ।6 " . §.% BH % i 9 6 %D 3 "/ "। ।6 )J " 0 9 "§ %D ) , । - %"% •V 3 - > , 9,§ 8 " k2 ‚. 6+ q " . )] ` %D ˆ2 9+ .H K % X| । .8 %L s % 0 2 B " - 0 . " . 39 ,3# ˆ2 9+ । A ` ˆ2 9 9 +, 8 %D 9 6* . . + 4" . . H H ।

³W

Š.

D9

X

9 J

# 3 >‡0 k . z.। + J s, * +। 6." ³W .। , .3 9 - ., y˜ 3 9 । q+ ³W * * ., । Š. 6 % J €* 8 , Š. % 3 + । € 8 , , 3 9 J + - . .+। % 9 3 * । * +, D9 " . । S . 9 . .J q+ D9 .A 3 % D . । H| > ‡ivg, BZvjx

"* ) /। - . % L ".। A 9 % L ". J , M >.। । Q % . % .H . D9 " . . ] । . 3 . B )HZ 8 " . + . 3 ।Q #z ) /। 6 % 9 3 . 6. . ।Q . । K>… A q 0 .+ , # z "* ., . , । J 3 89 । X 9 J +। % \ >9 t%3 B \. . J t। A J A J 9 q । 9Z . + + । 3 * , "* .,. 0 । . D 6% 3% J 9 "*.M 0 € J8 . , >5 . + । X9 %| . 9 . A 39 । 8 !0 6 % 9, % .H . 3 । - . -A )J %+ " . +। 6 -%3 9_ "* .'2 3 / । 6. %L " . . , । 9 * t. q+ D9 " * W, । U 9 t. 9 * . । t t. 9 + 3 9 0 । " K . .6 , 3 3 J H| . +। . > +। % q - ± । 3 3 A1 .• 3 9 J +। ) Wn " . , 3 , % x9 (> . ) m . 8* । - " > X । - 0H.। * 3 8 * 3 । 6. , . 3 , ' > J । 3% / । * । 6A X 9 389 ) । A s 3 . ˜ž W 39 J । । > \ । X9 %| ‚ ~ . , । " 8! D %% . । ,8 " , 9 । 8 ., + q +। 4y* K. + q .+ . ¿%। x ।. D J । A 9 t. 9 + %= s B 6 % . >‡0 * 39 J+ । 6 9 * 3 । , D * z9 * 3 9 + K । % . >$. । S . 9 . + 3 ] . 2 + ।S. . 8 % \ €Jq . +। .+, , D U * 6 , #j + । ) - 3 . 6. " Z H . D, ‹ X9 J 9 X9 %| S. ) / 6 % 9 6. A- . . Ÿ >9 " 9 , / 6* L " . % L ". + .? , 6 % +। ! ,S. . 6. ¾ 9 D . 9 + , rD . 6. ,H 6 % + * .A . । । / A- . - . 3 . 3 , #z+ । 3 , . XH . "* । ,% + ) $ 6* +। % \ "* . % । 6 B। A K . ,H 0 @ 9 J J । A A- . % । 4’ " %. x . +। 3 , % ‹ , 6. 9+ । . - ? W5 3/ 3 । 6J 9 ) A- . % "9 , x 9 6 % +। - . 3 । > , 6 6. 6 A % , " "। 4’ , , X A । J । . 2 #' , * * * ' > 3 9 D +। - . 0 "A .। . • D 3 6. , J q " . । . . । J { 6* B3 ,A * .’ " । । A , 6 ˜ž A . 9? A U +। । z. )HZ - k . 3 । . 3 / 3W G । , . ".6 L " * * "9 J । 6. , ‹ z. 8 " । A î K9 * ।A +q > 6. 8। 6 %9 - . . ! 39। -> -

,

,

27


evsjv‡`‡ki kxl© Avevmb e¨emvqxK cÖwZôvb Kg‡dvU© MÖæc Gi ‡Pqvig¨vb I e¨ve¯’vcbv cwiPvjK, ‡dbx wek¦we`¨vj‡qi Uªvw÷ ‡ev‡W©i m`m¨, win¨v‡ei wbe©vwPZ R‡q›U ‡UªRvivi, UzwiRg wi‡qj G‡÷U Bb‡f÷im G‡mvwm‡qkb Ae evsjv‡`k Gi ‡cÖwm‡W›U, ‡jLK ‡dvivg-XvKvi ‡Rbv‡ij ‡m‡µUvix, ‡Uwjwfkb ‡cÖvMÖvg cÖwWDmvim G‡mvwm‡qk‡bi wbe©vnx cwiPvjK

Rbve Gg. Gbv‡qZyjøvn mv‡ne Gi BZvjx AvMgb Dcj‡¶¨ evsjv KwgDwbwUi mv‡_

Av‡jvPbv mfv Av‡jvP¨ welqt Kg‡dvU MÖæc Gi cwiwPwZ Kg‡dvU© wm óvi (5 ZviKv †nv‡Uj) wewe`

AvR mܨv 8 NwUKvq ¯’vbt my›`ieb †ióz‡i›U (ZiwcbvËviv)

Avcbviv mK‡j Avgwš¿Z

Av‡qvR‡bt Kg‡dvU© ‡nvgm wjwg‡UW


M Con SI S I caGRAT i car €15Ri

Gal axyTr endPl us Di s pl ay4"Dual Cor e1. 2Ghz Dual Camer a5Mp+VGA Fl as hc onPowerLed Memor i ai nt er na4GB €119, 00

HuaweiAscendY530 Di s pl ay4. 5"Dual Cor e1. 2Ghz Dual Camer a5Mp+VGA M Con SI S I T A R Fl as hc onPowerLed caG i car €15Ri Memor i ai nt er na4GB €119, 00

M Con SI S I caGRAT i car €15Ri

HuaweiAscendY300 Di s pl ay4"Dual Cor e1Ghz Dual Camer a5Mp+VGA Fl as hc onPowerLed Memor i ai nt er na4GB €99, 00

M Con SI S I T A R G a c i car €15Ri Vi aBenedet t oBor doni37/ 39A Vi aEcci di odiMar z abat t o15 Roma00176RM Ci st er nadiLat i na04012LT Tel :0624416580, 069699995 Cel l : 3278613615,3299229884,3510126900


.8 Š ) . " > 9 6 J 9। % V Š. 9 6 )HZ § , , J . +। ) % Š. D, -L H ,>q % .% Z % q 9+ । ) )HZ D, ) , Š. 3 9 +, 6. t " । 3% K . , -L 9+§ ) Š. D, % 6. , > . " . % H¤ J %L* ,। % Š. D, 6 % A" 'n 3 \ K k S . 9 + । >1q Z w + : ।

§

8 > । 3 Š. 9 k 9§ ‡M + + W G > Š > •9 8 X ‡M+ 9। । L c k z Š. !' . 8 X " k2 K " H % ,H - c %D 8 !' . " 9 + .% K " B । Š. ‘ X’ N . - K k #'V 9 8 § ‡M + + A . ‹8। K . ‹ . । W3G । %8 8 ‚. " 3 % § ‡M+ 9 = ‡M + A . ‹ . > % > , ‘ Š. % 9 8 । % A " % \ K² >" %D 9* * 9q " % H K 2 . +। z । K² ’ Š. W 9 -L / A । : 9 # c #z . ‹। .• 6 )HZ Š. § A . B 9 ¾ Š% A . ‹ . * 9 q " " 9 -J । ,‘ W 9 Š. -L /। " - Af K 2 % ) J 9 + ।" %. 4"H Z .+ . k 9 +’। 3W G § § ‡M + + % 9 8। Š. N H q H| , 9 8 k।

J

§

.

l %.

8

%L*

J § % + Š. Š %½n. > "* K k 9 K3 D, K । Š q + #Á " * ., , % Š. D, ) Š. D, § 6 )HZ % K Š. , + § 8 % Š. Q D8 । " § ) Š. 9 %L* >

Š. D,

D, V2 + Š . €q। % #Á " . 9. , , QD ।6 “ , + += 9, = , ,§

J

‡ivg, BZvjx

, % , ., Wë

: +। p , . D, %L*

".

। ' n q 9 Š. K² !' . + ˜ J . § Š. !' 389 t“ " J !m B K² 1 . > 6 q q z z % 9H k। % 8 8 K k . - J 3 9 +। 9 , ‘§ 9’ + । % 9H . 3 " s € 3 9 +। § * + . +=। > K 0H § * 9q " A % , k2A J >q 0 " 3 + 9 । % 9H * 39। # Y , 9§ K9 J * 9 %+ । % 9H D 9 XH . c . A 6. , , 6., " 9 > ) 9। K 0H ‹ X9 # U “p. " . H .3 . 6 Š. 9 . । : 9 0H .+, += D %§ * 9। , % 9 - 0 9. 9 J % A % . % ) J %@ ‚X 6 J 9 " § .। DD . DX ~ . " 3 9 ‚ X 6, . % )J . J + K J । । % H 0. >M Š. 9 - p ,3ïK k q 9 #• % !' . " 9 + । + D " * , D -D% X . 0 *+ ।6 J , 3 9 ) 9। - -D% X * q M 9 q % 9H 8 6. , J " 3 9 ) 9। p ,% D " '2 % ) J , 3 + q 39 % 9H । . A m% . . > 3X ‹ J D %। , .H A > " '2 6. , K >5 H . " § J k. ‘ 8 % । 1 6 " : 9 0H § * 9J D 9 # 9 । 4’ " J. । %Z . 389 -w " : 9 0H z # 9 " '2 2 6 " "W 5 . q " . H " ।§ % H B “ > 6, + 9। w § .> 3 % 9 J 89 > 6, “ 9। " 6" * 9 %•5 § > % . -w । " A ˜. . ,‘ . >, . z + । % 9H * A A " k2A J % " 9 +। 8 . ।0 0 " #j 3 /। . + m 9 9 k ( Š. # :0 >) A * ।

,

,

28


K A 39 A A । । . 3 § . '

0H .# .# A % " 9 +। % 0 2 " 6 । .• — - m9 9 k > % .+ 3 ।’ § % . * 9q 6" z . 3/6" , "9 w Š. !' m 9 9 k > " 9 Š. !' । ‘6’ N " - 4 K :œ d . 8 ।

Š. K² > D § % H9 . •9 XH .‹ . 9 c m 9 9 -• 9 H “H 9 [% A9 •9 d. HJ

.

.

+

+

> ¤t + % Wn K

“ 5 9* . G H D .। . " sH 2H S " । *+ 3 i"

. -A 9 -A 9 9 6. , 8 " 3 % । 9. 3 % K + ] “ Á % % 6K । % 3 % t + 9 % 9. । -8 K + % D । %A B " r ‘% L’ + . । 9. %A B "r . Á 9 L " > ¤t { 5 * 6. 9. .। K + ‘% L’ . . 39 5 9। 8 " sH + -A 9 % \ )] .8 . 8 . 5 = t. ।. 8 5 9। q 9, äð0- H । >;[ 9. । . 9% % 96% " " 39#z+ 2 { । 6. % 9 3 9 8 z -K :œ । % 0 + । -A 9 . K A . . . . ) "8 [ 2 > t. . 6. -K :œ { 3 % K . । 8 |. + ( . %\ , M0 . [ 2> t. – _. % 3 % ˜ .W . + । A K . > ¤t 6. K :œ ।% 0 -A t + % 0 > t । .• %D 8 )* K ) . 3 % K , ‡ivg, BZvjx

-A t . % #M> 9 ) 89 6%6% K X . )* $ , z. * 5 > . 3 . "9‘% ’ 6. , [ 2 J { ,A1 . 9 + H 2 % 9 -A 9 . 6 + 9. > t . . 9 + । * % .+ G5 3 9 ) 9 - A t 3 % > t %\. . H ।J8 4• 3 ‘% L #’, * ‘% % *’ 6 L ñ _. s, . ‘ % 6. , " ’+ V 4"H Z - A 9 . [ 2> t 9. % , "* * " 9+ . । K + ( . %\6 , % . H % । ( .-. , ‘ AH ’, ‘ M ’, ‘ 9 ’, ‘ . >’, ‘ J•.’, ‘ . M . M ’, ‘. ) ’, ‘- 0. ’, ‘" A ’, ‘ ) V q’, ‘" >H 12H’, ‘³W ,. .’, ‘ L ’, ‘ ¥ ’, ‘- . W ’, ‘. >M . , 3 ’, ‘# 3 ’ . !' . % H B‘ " %Z ’ )HZ ( .-. , . % K । " . H A . ( . % \ ) %D %D D '., % 3 , J 6 L #( % \8। #( । K + ‘ 9’-6 9. . % 3 K + %" 9. 8 . । D ' . K + ‘ + ’ 9. 8 . । J K + ‘ ÁA1 ’ 8 9. . । ) "8 6 + (. + । 8> 9. K + ।. - A 9 . .W _, 8 6. t . 2H S . 9 ) ‘% A >• ’, ‘3 ’, ‘-'2 '2 . 2 ’, ‘ ' %L% ’, ‘ 3 ’, ‘% J A % ’ . + 9 +, 9+‘ 3 ’ #4H + । $> T ‘ " " %’-6 H . .- . * +। L " > ¤t3 J ) .’ - A t 9 + , ) " . 3 + * 6., "* )9 , " 0 . 6. । 8 3% . . 2 ` 9A 6 - A t K %i ,. A] 3 - A ) J। - Š % 3 8 % , . t 6. । p % – -A t 3 % 9 > ¤t w 9+ . 4• 3 > ‘% L #’ + 6 । w L " > ¤t % L ". V2 6 -A t . 1 9 . = t . H2 . । . – -A t 3 % L " > ¤t % L ". % ‘ >% %’ । w 9+ > p -p % ‘ D . ’, p % ‘% % *’, ‘ p % ‘% L #’, % ‘4 ’6 – -A t 6 L % >% % . . B %i K" . । " sH - A 9 - Af 9. > ¤t > . 3 % ¾K. . । “% H2 . 6 %X"ò " )ˆ2 9 9 > ¤t ‘ 9 ’। + , % H 3 . K L% A . 8 9 > ¤t w .)9 # k । - A t . t 389 k t 4"H Z %D "* 9 + . । 9 %L%" H > . 89 J 9 92Jó % . %L%" %"% । H > 3 9 > ¤t { * #ô . " sH + 9 %L% " ˆ2 9 %L%" 9 # -. , %"% 3 % 8 " 9_ . । -A t . J2 t % 3 J . %0 2 B A % 9 %] 3 9 + Kk JW 3 "H . l )HZ। x . % Ï8 , - A 98 . + ‘ ˜ ’, ‘ %1)H * M’ + । > ¤t { ) . K9 .+ . >5 . + । > ¤t { -A 9 + 12H X . % q " 9 + % % 9। . 9 J2 0 >5 . + ) ) 1 9 . । . L " > ¤t { k2 Á { " 6. । % . 9% . . 2 9%6%. " . +

,

,

29


6. . । s " % \ î 9 #/ , >l -K 2 Z। % . । > ¤t । -. , 9.# . + q. %" .%" . .. %$% 3% 9 8 . % . + ‘ 5 9’ 3 % + । . - Z. ।

c c

9, 9, ! ,L B . c 9,

B )HZ

c % - 3 99 K) ‘ 3 " % ‹ ’ + ! ,L B . 9.-K ) . . * । "# *. > %j ¥ " ] K k ‘3 " % ‹ ’+ J ! ,L . । . + c % K² 8 9+ . * । .• , 9 B )HZ ‘ 3 " % ‹ ’ , c ) 89 39 । . * -A .+ ‘ 3 c% ’ ! ,L . c 9 . . * c ) J +। s K) . . 3 % 9 z D . , 99 - Š% 8 . 9+ J ! ,L B . + . * । 6* . . º . > %g 3 " ।6 D + J ! ,L B . " D + + । 9. . * ˜K) %LU 6% . K X . H9 2‘3 " % ‹ ’ + 8 -A 9 . + J ‹ #( , 1 , , %8" J , 9 % . , %3 - . ।

'B . K

., ., .

‘J ?

" % 6 > 2 + . . )] "q M . 9+ Å KŒ , * 8 z )* . 3z $ u . ), ˜ K .- . % \ %• .H q 9 + 6 L m J ) / Å ‹9 ,H % k 9 -L [32. " . + > 9+ – . % \ K %$ . Å ‘‘ .# .# + , K . . K B9) 5 )J "/ Å .# + , ‘6, !0 %d.... ™ . A %!' .# -õ " + –‘o,% 9% " * '?'' ) ) - 3 ". . , z. . . 2 , 'B " K 2 > . + %, >¨ . > 9 + ‹9 ,HÅ 6* > %+ H " > Å ‘‘ ) > 2. +–- . kt .q K %"1 – " " ' B 0 Å 3 KŒ " q M 9– " ' B . ‘J 3 ? H " - ) 9 6 6. , #r 3 K - x_ , . 9 * J"Å'' ‹9 ,H , H 0 9 ' B xu 6 A 39+ ), . %• .H k t - 0. L ' B 0 . - Šx 389 K 2 9 J +Å ‘‘ , p 0 'B +Å 6" 0 . . 0 ' B - Šx 389 K 2 Å % L %• .H q J " A 3 – . 0 'B %\ ) / Å'' ‹9 ,H 6 p 0 ' B 0 6. , 3 % ) J%@ Å - H $, . %\ K . % )J 6 +q > Å 2 . 3 – %, 8 A "* Å . 'B +, ) 4 H % )J Å6 % % 9 U . k > 6 L ˜ H %n %"% , @, ™ % \ . + . % 0 " 9 . Å - % 6. B 3 9 ) 9 Å ‹9 ,H + ,% k9 ‘ 'B " * + , ) 6* % \ K %$, Šx, K " 9_ 6 L 1 0 K –n * Å ‹9 ,H . 0 'B? %3 % #r - ‘‘83 ! % . 6 KŒ, . Å .• .# . . Å''- 8 9 % ,।

]J

H Xw 'B ˆ. % 6 KŒ , ‘ Å 8 6. f #r >5 . + - . . 'B . " %\ %\K 2 . Å . )‡ XÆ ‘J ". , 9)9 " Å . "3 . f A J K0 ,H ‹9 ,H 6 J B2 9 W, ' B % \ . + Å6" 0 p 0 ' B *M 9+ Å 0 2 3 9 +, H 0 % 'B . K . . +Å % k 9 -L [32. " 0 L + , .* .* ™ %\ % \ K 2 . + Å p L #r " 6 . , . + " H %\ % \ Å ‡ivg, BZvjx

0M A Ÿ . ¿

H Xw s 39 ‘ • : . , + 6J , + । . . . 1 9 9। ‘3 % % 3 9’ % Ï8 B )HZ J , T . q+. 8 { ˜ %¡9 . 1

,

,

.-

• 89 ’ x >5 " 3 /" 30


H। % " . ,H s, K 3 9 . sB +q 9 %L " 0 । %. /" H "89 . -%¡9 . . ,H 6.Kx J J . D । 6 L * .% D * . . . € , ) %•.H . 9, 9 . ,H 6 ।% -%¡9 % H A . , +Mq . - H3 । . । z. . X %• 0 4’ 3 /" 3 9 ) 6 V 8 9 +, . . 6. % 9 % \ : 9 J M,+q M0 > + । 6 L % . 2 %¡ 9 % \ /" । , %W2 A % D > + J 6 K %¡ 9 D %Z " - AA ._ > 9 . ,H > > + /" H = x " . 3 9+ । 98। B )HZ z. 3 9 +, 4 ¤ . . . +। । %¡9 - ., % 9 ¤ " % \ 6. . , .* B " 3 . .। ¤ " "*A । * >8 3 . 3 0 . ,H 6 % + 20 . 8। 9 3 /" 9 - 9 % , ) 3 ˜ A ., 6 93 > . %L " 0 । .• % D ‘ 0 U ’ 9 A >>H 3 9 +। 0 ¨A " % % D8. । ! > . % D . €M . q . %\. 8 "* ) 9। %¡ 9 3\ - " ,% D. 9 %L " 0 ) % * +, x .+ s , । › . 3 %¡9 . .# " % % 9 । K. %L " 0 . " + q + q . #X3 KD 9 %•.H A Ÿ + - .। ]J - Z . 3 , € 6 8 ) %• .H , ) 9, #" 3 2 + - . । * 3 /" % 9 + ö2 " *। š .8% /" 9 % । 6 L% " .‡M% K%\ , š . !0 6. , W 3 9 ) 89 * K. . + । A] " . + H । ö2 9 + , 6 % 9, " 6. + q "89 . 9, “ % § , " % "H . U L 39 । 8 € , 9, A Ÿ % \ % \ . 3 % - H3 ।” - > 6 ö2 6. Ì 9 • 9 % \ A,H 9c % % J q 9 + "W 5.,1 " B - Y । "B 9c %b 9 9 - 6.. - AA ._ >9 T . " p H , . ,H +q 9 ) 9 . • 9 9 ) । 9 - A ) J, 9c . ,. q % Vc % 9+ । p J " > . * . 1 ™ % >t .Wë 1 H ÇJ 6. , . *+ । % . q- . + , * % \ %• .H K | . 4B + % >t । । K 6. % k $. % >t . ‘-K.W U’ % >t । * * .,1 ] . K . . 39 8 6 L = % 9 98। = 6. " 01 )H -A )J K 2 -A ' n। 6 . 8 8 z, 8 K ™ % AH . , = . B. >5 - Z . 2। 8 । 3 / " %L* 0 6. . + । " % . 4’ 9 . + । .• : 9 % ™ % J 0 % \ %•.H 6 , ]3 9"q M 9 ), , 9X " । > "89 ./ D 8 . # . . ‡ivg, BZvjx

%. 8 .- > . % % " % k $. ! 6., + 9 ) 89 ) .। 6 s, , š . (K ] ) Š! 9 । ) "8 9 H > - > 2 . J{ । p % । K q % %¡9 * । ‘ 4• ’ % , * * K । J . । %* 98 . ‡M+9 % . +। * ’ % -Zy%Ï । 6. " 3 , 6. ,H %¡9 3 3 0। . . 0q. , %¡9। 6 . 8 . 4’-6. s " । %¡9 " ' n . । "k . > % p-9। ) n 4 .L " Z। " . - 0 । > ]A \ - A ) J 0 'n . + D÷%। % ! 0 -A )J . , ‘ 3 K .’ " . 8 D÷ . • KX. . Ü % A . Š ™ .# w+ ,. ¯)। 4 . K 9 KŒ 8 z . ,H। %* " . , “ , ,, øX 3 , , 89 #>9 D L।” 6 K . >q % । । 9 . >>H 39 . ,H " %V 3X " " +। % Q X . " 9 ? . , % "H =। . ]J %¿ , .# .# 3 9 D %L) ? 3\ ,‘ ’0 *, . " % >9 q> । . 9, “ .+ .+ k t Ên . . । 3% " 6 .+ * , )* ./ # " .। ” . " + 9 ? )n % 9 - 9 . " - U, € ?3 ,w € + J9 %3 z " ,, . * q । —9 । “8 " % ö2 . q A9 3 X9 । ) 31 H . ,H €Jq . , € " 3X . 3 । > +। x x 8 " ˜ 3 9 ) 9,” + K q• 8 . 9। %Z 9 % % 6. . । )" 9 q - ? K9 ¿ > q ,% z 9 + । K] K . % >H| . %b % s B2 . + , । K9 ¿ K9 ¿ K ] % > K. . 9+ > t . -A 9 . , -8 z. 3 9 J 9 + । ,% 98 ।. % + 3, K ] Š%= J« D ÷ t. .€ %3. q "H 9 39 . , %, 6* "* ।– 8 9 % ,।

2r >k" . {, "3" ñ 2H W

>*

" . %n Z #X - A t { z। %b 3 ` 3 " J

,

,

31


% [ J 9+ { । 8* . 6. * = LJ " H 6 2 r >k" %n Z #X । ` 0XÆ. J H` >k" 6 %n Z . .A >1q Z . 6 % + { । 8* . 6. 6 8‘ 9 89 Z % .K ’-6 6. D H8 । 1 2. + 6 %A -> . .s 3 { 6 / K. . + । .+ " J 6. 6 8 % \ >k" >] . + { +, z8। ‘ LJ ’ = ) J˜ .T 6 L % T z %\ X J 9 %M = " H . {। #X . " 0 W >k" . -\ . n 3 9 + - A ¤ , * , 9 ¤ , ÀŠ 9 ¤ , । * H 6 " ., .A 2 r "3" -\ . n 3 > + . . - A t ñ 2H % Vg।- 8 9 % ,।

6 + . Á " ! A/ 8 Å —9 KŒ . 6 8 6., ) ])] #r 89 ) . 3 . + .Å @ % . t % \8 % % > + Å%. H + Å %\ m " ,89 ‘ > >H + 'A ) '- 8 . % 9 , 89 3 9 + %n H 3 t .Å . KŒ . 9 %. % \+ . . 8. + Å %Z 3 Å % ™ . + . > 8 % 9, 9Å + , + q + Å ) "8 + X, 6 " X %• 3 8 89 39 .Å % L € ) / % 9, , A ) / 6* Å . 2, . %, 6* € ) / Å 6. t - A 6 ) , #X B ùrÅ . K ) J 6 , V' , ) ,.. ,>> , 8 .% . #z Å8 9 % ,।

‘ " D , >. DM " 9 9 ‹ X| A%

H Xw • : #X- à 3 " % 9 J Å * k t8 3 9 +Å Š % .' , .+ " J % . '3,' ‹ 6* 3 / Å. 3 'J 9 ' d -D % * q q .3 . + Å #X V . @_, 8 6* Å 4' z. . + 6.% \ . + . Å .• * . 3 %• .H . 8 s, Å * 6* 8 "WSÆ K f ) . %\ J " 8 . + . Å % \ @ _ . 8 %•.H Å .• ) /, ' J ...' † 389 "9 8 > 9 " . Å K m9 3 % – . D " 9 " > 9+ 8 ) 9Å . 39 %, - 6* 8 .+ ) 9 Å .• ™ % 0 "* 89 ) 9 . .Å % L , .+, ) % 9 . % =3 Å 6 J . 3 3 K X . '6. 9 Ê 6. ' ' 3, A ‹ % '-68 + Å ) "8 . .6 9 KŒ . . , #q 9 " Å ,' % \* s Å . +q8 " 0 @_ 9 +Å - Z. 8 ( ™ ) @Å % 8 @ . Å 8 . 8 %j - . ! A/ Å %0 3 " Å %* J 9 . . ?' 6, ) !0 t - 3 #X % Å. 2K9% % §, % 0 # U . . Å

‡ivg, BZvjx

.9

(

" >. / K 2 +q , >. ,H, > . 39 । % %3. .

9 9 ) .: q % ) J- 6 3 + k H q 9 9 9। .•, % ) J 6 , 6. , q 0 । 9 9 k U9D .+ 9 . 2, . % ) J * 39 । ) ,. % ) J 9 +, 8 । .•, % ,H, > . 8 * 6., % 0 . q %L °5 . , 3 , ‹ | 9 . . - . k H।

L K> 2 0 S . 8 .9 >m 6 A k [x . + " । 9 99- U L " k. 6 L k H " " .+ .% 0 . H "9+ ।

,

,

.+ " 6%

32


.9 6 LS. 6 " " K > 9 . 9. . , , . ।) * > 3 /। ,. 9 . . . 2" ) /, 8 %3 -% 8 A B $ Jq 9 K 9 k H " . , ,.। " ,.9 " " 8 ] 3 / 6% 6 ~। . + q D "M । ‘‹ X| A% ’ . ) " 9 9 z 3 /, " - . – . > . K H । 6 -h 0 ,. + t ) z. + , k [x 3 / > . K H 8। "D 9 "D 9 z . m m " % -) . 0 3/ 6 % J•.। .# .# A J z.z . 6. , 9 J 8 । % A J % 39 । m y B3 . 9 9 %L " 0 V L " 6 6 ~V 'n ,H K. 39+6 L - 3 9 +। ‹ X| A% 9 6 % K 39+ 6 - . L # . + " ½ - Af 0 + । k H 6* % € + , %L °5 6 ~ K 2 । J +, 6 ~ "* . J tV + A9 । 6* . . %\ . 0 %•.H8 6% 6 ~ । .* .* % H˜ . K A H. 39+ 9 9 . + , ) -h 0A . . # .। 6A J2 39। 6* 6 % + , 9 9 q * > . m % q . +9 * , . > 9। * 89 -" 89 * >8 ) J 39 6 % \। 6 " ., D , . . % )J .9 % % 9 q) । .9 6D ,6 6% . +t %3J. L # . , ‘6 " D , . . 0 । % 0 6 | k H % 9 , . “ s¼ . . % 3 , . 9 . ) 9। ’ %3J , ‘6 , K A +q .+ 9। 6* % k t U 9 . H> 9 J "89 39। k H " 9 J "89 39 ।’ ,‘" " *« q q 6* 6 % - . " । q . "89 . - . . ,H, > . "89 39, %. 3 , । % %V D , , s¼ > 9। 6 - .% 9 .> % 98 " 39। 0 >. . q % )J, . ।’ ,. > % + 6 , X~ . 9 A% % % 9 q 6% k H । s¼ . "89 39 " . . \ (% H ¤), ) L " , . 9 . , . । % 6A 9 39 q . 3 ,. 9HZ; ) " 9 . -* 89 %¬ 39 । # A %H , 9 +t . L # . , ‘6* KD . %H . . + % 9 J। . %H D . . -* 89 9 % . *,. q। \ , 3 . 3 , . > ) 9। q . > 6 * >, . 3 । k H .’ , ‘- > L " 6 ~ %* q > . K A "* /। 6A k H " 9 9 " . + z 39। ) % ,H , . * V . k H - AA . " . + . " 9 . . 9. * , . ।’ . , k H " K A " * 9 " , . - 9% 3 9 89 6% 6 ~ 1 # › । % L .# 9 9 % J % .+ ) > . % 3 । " q % 31 %¬ । ‡ivg, BZvjx

L. % %

q

"H

S.:% % q s, . L.V . -A Z 2 % % " . + .T 9 L.। 6 0 L " L. L.V > BH " >9 " । L . >9 " -A Z 2 % % >z " 9 + >z q "H "89 3 9 +। %1t +, %b L " L. L .L K 0 8 AJ . 6 %Lm Z "H %• 6. , > z z 3 9 +। 6 JJ % L.V >9 8 K0 H3 " % \ . z. " % % q .T 9 L.। 6 8 -A Z 2 % % "W . #j k . )9 । 6 U >z " L " L.। > % . % # L 6 [. > 8 . %H L. , X >9 6%6 " 3 % L # . , L " L. > z -A Z 2 k " . +। % ,%# L . U 8 89 3 9 +। L. ) t !' . L. % % k . >5 . +। । %# XH L . U 9 . 3x k . L 6 [. > 8 . %H L. L " L. ). "H । . )Hm > / 8 6%6 " %L °5 %1t 9, L.V > BH " % \ U . HW k , q 6* L .L * > B9 3 9 " M q 9 +। B9 , # :„ L " L.8। 6 L.V 9 "* " 9 + - U । L " L. > z +, L . -A Z 2 - X, . )Hm J . L.% % K . .{ । L. > 9 €M . ú % 8 6, ' । 6 39, L. .• BH" %"% " % Ù 9 - X, . , Jz 8 . , ) J %•j ] " * 3 । 8 L " L. "H . L.V - X, . )Hm ) J %•j " % s, " . । - X, . , %" % 0 ˜ ˆ > . * . 8 3 9 + 8 > z । %1t +, L . " = . )Hm > , 9 J, %L[3, ñ2 K" . !' . % k t L. - 9 3 / । 6% k t - . % 9 L " L. "H L.V . 3/ । L " L. 6. K " . # •* . %1t , , L.V > BH " -) > . )Hm L. + q U > . (6 X) > ) / ।

,

,

33


0 X c L. U .- 3 9+ । " J t 6 X8। 6. . s L. AH ) J %1 t — 389 J +। 6K " J. X c L. L. > 9 BH " % \ : œ . ।J % " J t " . 6 >‡0 । % % 6 L. , 6 X * + 3 " D %H L .8।

> . (6 X) " 9_ "9+ s L. 9J " ) / 8 ) 9, . )Hm !' J 6 X 6 .6 3 4 । q 9 " + q 39 s L. 6 X L .8। ) . % 9 । 6. - U J.

Å6 * Á[32 . 9 — . .। V'_ 12H %L* 8 । । !A L V'_ 12H " 0 8 |, 3 , 01% । !A । û T , j 5 ]_ K % X| %3 H , X• . X9 , W { 6 j । 6 > 89 ) . . 1 H A %: B( >H- 6 K ) । % 9. a 2 D K%1 3 " . 8. 8 % । Wn .:œ - % 3 । . " . 8 ktA € € - % . 8 %* +। K 3 । WB ( 6 K ) । .% % % 0 # " J D K%1 3 . " .# .# €M . 12H " ) t 9 । K %D 3 । % .. . H … x Wn kt । >. % XÆ ( ) " , !' 3 K9 . + . 89 . %%L " । । "9 K kt J H s> ) " )t ।0 H9 . । kt % )J % [3 W n ..H, ( ) । . 8 J ] %. - U "1 3 8 " 9%3 ) J । . " .# .# *…. । K . *M %D %¬ +। %L3 ( J‹) . HU K k 0 % Ï8 V'_ 12H . % D "* । A Ÿ ) 89 K । %•.H XÆ J । * 01 wW 3 h . $ !A। . ( J‹% ”• ) । % 9 J k B 9 89 % ) J । . ³.A - HK g %¬ + %Z %• .W _ । । % . )H " W n . 9 - " s> ( % ”• - - · ) >. . 8. 8 W n %¬ +। .:œ । - % 3 . " . 8. 8 %* +। K । .# " 9 .XÆ XÆ W —. ( - · A• ) ।% . D ,. % 9 9 J 0 A 3 । . . H … x Wn - A H J !A। । D% . . 8 % \ 9 . K %1> 3 h . $ !A। ‡ivg, BZvjx

0 ( A• - X %• ) । )‡ . " . 8 . 8 " ) t K >5 %D 3 । । 9 J !A 8 " 9%3 ) J {. 9 - " K L% 3 । K %D %¬ +। . ( X %• 9 ) . 3 "89 " , !A। . " . 8 . 8 । 8 %* +। K %\ 0 }r 3 " 9 3 । K .- K . " , B !A। .¬ ( 9 - Dã9 ) k k t . 8 . 8 W r 89 %¬ +। % . । . . H … x Wn K . z. । *M . H " !A। "1 ) t 9 % .H . । ( Dã9 >H) । " !' . H B 9 . %* । । - A H J !A 9 > 9 -[J 3 "1 ) t 9 । Šx . # . % \ । K % D "*

,X | ).

,+ ,+ ) . , .

6

6%6 6% ‚। % , # ! # /

,

%

"s K k , % 6* #Á]। . 6 . %D 6 § ý ) t !' 3 । !' [ 3. " Aj . । , [ 3. " | , ,X ‚। % 0 D 6 L 6%6 6% ‚। . % 13 0 t . # K % , ). .* ) । , . 1 t # 6 L ,X . ) 0 ।). ) * . ) t # - , . , % ) . . q D+q । 6+ q 8 × + # % " . B . । # . . %3 % " t # । , X ` #, Y X9 9|। D %| 6 L *> m J )J )J. % . XH (3278613615 3279182244)। z. - Y X9 9| ( L , # ), . 9 - D% %L „ . H । D - 069699995/0624416580

,

,

34


-

facebook.com/dailybangladeshitaly

wewea mvwf©m GBP.G.we G›UvicÖvBR Avcwb wK evmv-evwo wmdU Ki‡Z wPwšÍZ? †`vKv‡bi †W‡Kv‡ikb wb‡q fve‡Qb? Avgiv GB mKj KvR AZ¨šÍ `ÿZvi mv‡_ K‡i _vwK| ‡hvMv‡hvM t Av‡bvqvi Bmjvg| 327 401 6710 Kvd Avwg‡Kv d¨vwgwj wfmvi Av‡e`b, Avwj‡mbmvi Av‡e`b, ‡mŠR‡b©i KxU c~iY mn hveZxq AvBwb mgm¨vi mgvav‡b Avgv‡`i mv‡_ AvRB †hvMv‡hvM Kiæb| 334 564 9819, 324 669 0179 wm.G.Gd Avm‡Kvb d¨vwgwj wfmv, Gw·‡W›U, ‡mŠR‡b©i KxU cyiY mn †h †Kvb AvBwb mgm¨vi Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb| wfqv MvewiI mvb‡e‡jvwb, †ivgv| (ZiwcbvËviv gmwR` G †ivgvi Mwj) 388 891 4616, 06 6477 4057 evmv-evwo I †`vKv‡bi KvR evmv ev Awd‡mi is, cøvóvi, cvBc wdwUs, mvUvi mgm¨v, †jvnvi `iRv, wMÖj, B›Uvi‡bU †Kweb ˆZwi, †Uwj‡dvb ey_, M¨v‡mi Pzjv Ges B‡jKwUªK wnUv‡ii KvR AwZ hZœ I M¨vivw›U mnKv‡I Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt wgjb t 388 872 4445 B‡jKwUªK GÛ B‡jKUªwb· mvUvi, Zvjv, cvwbi wnUvi, GqviKwÛkb, wd«R, cvwbi †gwkb, gvQ KvUvi †gwkb Ges hveZxq B‡jw±ªK KvR AwZ ¯^í Li‡P `ÿZvi mv‡_ †givgZ Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt 320 868 2614 Kw¤úDUvi, †gvevBj I wWm G‡›Ubv mvwf©m K¤úDUvi, †gvevBj, wWm G‡›Ubv, †gv‡Wg, IqvBdvB Kv‡bKkb Gi KvR AwZ hZœ mnKv‡i Kiv nq| ‡hvMv‡hvM t 329 3862808, 333 626 2719 cvwZ©Zv Bfvi gva¨‡g mŠRb© bevqb Avgv‡`i GLv‡b AwfÁ BZvwjqvb DwKj I Kgvk©wjó Øviv Avcbvi †h †Kvb AvBwb mgm¨vi mgvavb Kiv nq| ‡hvMv‡hvM t 067 030 5572 gw`bv wewìs Kb÷ªvKkb Avgiv wewìs Kb÷ªvKk‡bi me ai‡bi KvR K‡i _vwK| †hvMv‡hvMt 389 008 6182 (DBÛ)

‡nvwgI wPwKrmv civgk© XvKv¯’ gv I wkï †nvwgI Kg‡cø‡·i cwiPvjK Wvt Aveyj nv‡mg eZ©gvb †iv‡g hveZxq RwUj I cyivZb †iv‡Mi civgk© w`‡q _v‡Kb| mvÿv‡Zi mgq t weKvj 5.00 ‡_‡K ivZ 8.00 ‡hvMv‡hvMt 327 943 7640, 329 175 7974 Avcwb wK wc¾vB‡jv n‡Z Pvb AwZ Aí mg‡qi g‡a¨ mKj cÖKvi wc¾vi KvR hZœmnKv‡i †kLv‡bv nq| ‡Uªwbs †k‡l mvwU©wd‡KU †`Iqv n‡e| ‡hvMv‡hvM t 380 699 7568 Kw¤úDUvi I wmwKDwiwU K¨v‡givi KvR Kiv nq ivZzjt 320 278 1154 Avcwb wK †cvKvi hš¿bvq fzM‡Qb? Zvn‡j AvRB †hvMv‡hvM Kiæb| BKivg †gvnv¤§` BKevj 389 162 6573 (DBÛ) 346 689 9515 (wUg) Profesional Plumber & Electrician Mig cvwbi †gwkb, B‡jw±ªK, M¨vm PvwjZ Kvj`vBqv bZzb jvMv‡bv cyivZb ‡givgZ I Iqvk Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt iweDj Avjg 328 861 5361 (DBÛ) Avcwb wK wnw›`, evsjv, Aviex †¯úvU©mmn wewfbœ P¨v‡bj †`L‡Z Pvb? Avcbvi evmv evwoi cvwbi jvB‡bi KvR Kiv‡Z Pvb? Zvn‡j AvRB †hvMv‡hvM Kiæb|AveŸvm DwÏb- 327 705 6420, 327 738 3606 BZvwjqvb fvlv mvwU©wd‡KU †Kv‡m© fwZ© Pwj‡Z‡Q Viale Furio Camillo, 67 (Metro Furio Camillo) ‡hvMv‡hvMt 327 581 1264 (DBÛ), 329 429 3384 (DBÛ nvjvi Miæ Ges gyiMxi gvsm cvIqv hvq gvwmK evRv‡ii AW©vi †bIqv nq| Avgv‡`i wVKvbv- ¯§iwYKv Avwj‡g›Uvix Via Ricasoli, 12(wcqv”Qv wfËwiI KuvPv evRvi msjMœ) ‡hvMv‡hvMt 329-8537252(Wind),349-8468309(Wind), 313-5838958(Wind) ‡h‡Kvb AvBwb wel‡q Avgv‡`i KvQ ‡_‡K webvg~‡j¨ civgk© wbb| Avcbvi †h †Kvb AvBwb mgm¨v mgvav‡b Avgv‡`i mv‡_ AvRB †hvMv‡hvM Kiæb| Avgv‡`i i‡q‡Q AwfÁ BZvjxqvb AvBbRxwe| Via Principe Eugeno 40, 00185 (Rome) Cell: 327 095 5600 (Wind) 328 552 8382 (Wind) wfqviv‡¾v gvi gv‡oi cv‡o wmU eywKs Pj‡Q| gv‡ii cv‡o e¨emv K‡i Avcwb mdj nDb GUvB Avgv‡`I Kvgbv| †hvMv‡hvMt 328 552 8382, 389 945 7429

- gvwëwgwWqv c‡q›U (ZiwcbvZviv K¨vivwewbqvix Awdm msjMœ) †gvevBj- Rvgvb (3278613615) †jvKgvb (3299229884) wgjb (3510126900)


cwjw_b e¨vM, KvZ©v Avwj‡g›Uvix, mv‡KwË Uªvmcv‡iwšÍ, mKj cÖKv‡ii KvM‡Ri c¨v‡KU, †ivZwj A‡Z©v d«zËv, QvZv BZ¨vw` cvBKvix Ges LyPiv weµq Kiv nq| wcqv”Qv wf‡ËwiI Avj †nivg weRy‡Ëwiqv ‡iv‡gi †h †Kvb ¯’v‡b gvjvgvj †cuŠwQ‡q w`B Ges mßv‡ni cÖwZw`bB mvwf©m w`‡q _vwK| gw`bv wewìs Kb÷ªvKkb Avgiv wewìs Kb÷ªvKk‡bi me ai‡bi KvR K‡i _vwK| ‡gvt nvmvb 389 008 6182 (Wind) 324 957 0827 (Wind) TECNICO CALDAIE PER TUTTI MARCHE M¨vm PvwjZ bZzb-cyivZb mKj wnUv‡ii me ai‡bi mgm¨v mgvavb I ‡givgZ Kiv nq|gvngy`t 380 439 7760 we‡kl AvKl©Y e¨emvqx fvB‡`I Rb¨ myLei! Avgiv Avwj‡g›Uvix, evi, wc‡¾ixqv, †ióz‡i›U Gi Rb¨ mKj cÖKvi weqvi I cvbxq cvBKvix g~‡j¨ mieivn K‡i _vwK| ‡hvMv‡hvMt 327 041 8860 Xvjx †eW GÛ †eªKdv÷ (AvevwmK †nv‡Uj) 7, 15 w`b Ges gvwmK wfwˇZ iæg fvov †`Iqv nq| Via Gioberti 48/50 (Piazza Vittorio/Termini) ‡hvM‡hvMt 320 282 9189/ 389 157 0382 `ycy‡ii †gby cZ©v‡i wfqvmn fvZ, gvQ, gvsm, wewiqvbx, †cvjvI BZ¨vw` Lvev‡ii e¨e¯’v Av‡Q| ‡hvMv‡hvMt 320 282 9189/389 157 0382 Kw¤úDUv‡ii hveZxq mgm¨vi mgvavb Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt †ZŠwdK, 3890349535 wcqv”Qv wf‡ËvwiI gvwë mvwf©m nvRx BwÄwbqvi bvwmi evmv-evwo, †i÷z‡i›U A_ev Avj‡ei‡Mvi M¨vm wnUvi, ewjø‡bv eøy, wd«R, GqviKwÛkb BZ¨vw` bZzb/ cyivZb †gwkb µq/weµq Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt 339 888 7194 Avjøvni `vb wewìs Kb÷ªvKkb Kg Li‡P me ai‡bi gyivZix, UvBjm, cvBc wdwUs is, B‡jKwUªK, wd«R wi‡cqvwis KvR AZ¨šÍ wbLuyZ fv‡e K‡i _vwK| ‡hvMv‡hvM t ‡gvt Avãyj Avwjg (meyR) 388 785 1766 (DBÛ), 339 672 6568 (wUg) B‡jKwUªwkqvb evmv wKsev e¨emv cÖwZôv‡bi B‡jKwUª‡Ki †h‡Kvb Iq¨vwis‡qi KvR hZœmnKv‡i Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt 389 061 8045

Mvwo/dziMbx mvwf©m Mvwo mvwf©m Gqvi‡cvU© Avmv-hvIqv mn BZvwji †h †Kvb kn‡I wbivc` I Avivg`vqK åg‡bi Rb¨ Mvwo mvwf©m †`Iqv nq| ûgvqb t 389 515 6672

‡hvMv‡hvMt 324 622 2001 ïay di¸‡b fvov e¨emv cÖwZôv‡bi gvjvgvj A_ev Riæix †Kv‡bv cÖ‡qvR‡b ˆ`wbK/mvßvwnK/gvwmK wfwˇZ WªvBfvi Qvov ïaygvÎ dzi¸‡b fvov w`‡q _vwK|‡hvMv‡hvMt 329 049 5647, 389 543 6356 dzi¸‡b mvwf©m †`Iqv nq Avcbvi e¨emv cÖwZôv‡b †h †Kvb gv‡KU© †_‡K gvjvgvj Avbv †bIqv Rb¨ wKsev evmv-evwo cwieZ©‡bi mgq hveZxq AvmevecÎ ¯’vbvšÍ‡ii Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb| Gqvi‡cvU© hvIqvi my-e¨e¯’v Av‡Q| ‡hvMv‡hvM t 328 054 2678 Mvwo fvov RENT A CAR Gqvi‡cvU© hvIqv Avmvmn BZvwji †h‡Kvb kn‡i åg‡bi wKsev gvjvgvj Uªv݇cvwUs Gi Rb¨ ‡hvMv‡hvM Kiæb| 388 876 3442 dzi¸‡b mvwf©m mvßvwnK Pzw³ wfwˇZ dzËv-‡fi`yiv ev Avwj‡g›Uvix cY¨ mvgMÖx Ges evmv evwo I †h †Kvb e¨emv cÖwZôv‡bi gvjvgvj cwien‡bi Rb¨ ¯^í Li‡P dzi¸‡b mvwf©m †`Iqv nq †hvMv‡hvM 333 110 0643 Mvox mvwf©m ‡g‡Uªv gv‡K©Umn †h‡Kvb gv‡K©U †_‡K Avwj‡g›Uvixi gvjvgvj Avbvi Rb¨, Gqvi‡cv‡U© hvIqv Avmvi Rb¨, evmv-evox cwieZ©bKvjxb gvjvgvj cwienb Kivi Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb| ‡hvMv‡hvMt 327 913 4322 (DBÛ)

wWm G‡›Ubv mvwf©m wWm G‡›Ubv I B‡jwUªK¨vj mvwf©m gvÎ 10 BD‡iv‡Z wiwmfvi ‡cÖvMÖvwgs Kiv nq| evmv-evwo I e¨emv cÖwZôv‡bi †h †Kvb B‡jw±ªK¨vj KvR myjf g~‡j¨ Kiv nq| ‡hvMv‡hvM t 388 994 3598 wWk G‡›Ubv ms‡hvM gvÎ 10 BD‡iv‡Z †cÖvMÖvwgs Kiv nq| ‡gvt Bmjvg 328 933 2217 (Wind) 333 161 6614 (Tim) wWk G‡›Ubv ms‡hvM GwUGb evsjv, Gm wUwf, evsjv wUwf, P¨v‡bj AvB Gi ms‡hvM mn me ai‡bi B‡jw±ªK KvR Kiv nq| ‡hvMv‡hvMt Avjg 380 788 4945 (Wind),331 854 4440 (Tim) wWk G‡›Ubv ms‡hvM wWwRUvj †gwkb Øviv GwUGb evsjv, GbwUwf, P¨v‡bj AvB mn evsjv wnw›` m¨v‡UjvBU ms‡hvM w`‡q _vwK Ges wWk, wUwf wi‡gvU I wiwmfvi myjf g~‡j¨ cvIqv hvq| RvKvwiqvt 328 491 5191/389 054 5181 (DBÛ)

WªvBfvimn dzi¸‡b fvov †`Iqv nq| - gvwëwgwWqv c‡q›U (ZiwcbvZviv K¨vivwewbqvix Awdm msjMœ) †gvevBj- Rvgvb (3278613615) †jvKgvb (3299229884) wgjb (3510126900)


evmv fvov/ iægfvov/ wmU fvov 3 wmU fvov ‡`qv n‡e PvKzwiRxwe e¨v‡Pji‡`i Rb¨| g‡bvig I wbwiwewj cwi‡e‡k| 24 N›Uv Mig cvwb mn Ab¨vb¨ my‡hvM myweav i‡q‡Q| ‡hvMv‡hvM t 389 845 4242, 331 863 6221 iæg/wmU fvov ‡`Iqv n‡e g‡bvig my›`I cwi‡e‡k| 24 N›Uv Mig cvwbi e¨e¯’v| †Rvbv Av‡j mvw›`ª‡bv| ‡hvMv‡hvM t 333 385 2332 1 iæg fvov †`Iqv n‡e wbwiwewj I g‡bvig cwi‡e‡k d¨vwgwj/e¨vPj‡`i Rb¨ 1 iæg fvov †`Iqv n‡e| †g‡Uªv G| †Rvbvt Rywjq AvwMÖ‡Kvjv 389 516 1652, 351 016 0229 evmv fvov n‡e g‡bvig I wbwiwewj cwi‡e‡k _vK‡Z cQ›`Kvix e¨w³‡`i Rb¨ wmU fvov †`Iqv n‡e| 24 N›Uv Mig cvwb Ges Kvco †avqvi my-e¨e¯’v Av‡Q| ‡hvMv‡hvMt 320 114 7797 d¨vwgwj ev gwnjv‡`i Rb¨ iæg fvov eo GKUv iæg d¨vwgwj ev 2/3 Rb gwnjv‡K fvov †`Iqv n‡e| ‡hvMv‡hvMt 320 886 9237 (DBÛ), 351 027 5646 (jvBKv) iæg fvov n‡e AvKl©bxq fvovq my›`I †jv‡Kk‡b d¨vwgwji Rb¨ iæg fvov n‡e| ‡hvMv‡hvMt 328 182 8793 iæg/wmU fvov n‡e d¨vwgwj/PvKzwiRxwe e¨v‡Pj‡`i Rb¨| g‡bvig wbwiwewj cwi‡e‡k| †iw`‡ivgv †Rvbv mvbRyfvwb evm Ges †g‡U&ªv msjMœ| 388 432 1248, 389 515 9056 iæg fvov †`Iqv n‡e my›`I g‡bvig cwi‡e‡k d¨vwgwji Rb¨ dvwY©Pvi Øviv mw¾Z GKwU Avivg`vqK iæg fvov †`Iqv n‡e| ‡hvMv‡hvMt 380 478 0203 (DBÛ) 351 040 5889 (jvBKv) iæg/mxU fvov n‡e cwi¯‹vi cwi”Qbœ cwi‡e‡k PvKzixRxwe e¨v‡Pjvi‡`i Rb¨ iæg/mxU fvov †`Iqv n‡e| AwZ mË¡I †hvMv‡hvM Kiæb| ‡hvMv‡hvMt 329 114 1128, 329 114 1128 wZeywZ©bvq wbwiwewj cwi‡e‡k iæg fvov ïaygvÎ d¨vwgwji Rb¨ wZeywZ©bvq g‡bvig cwi‡e‡k GK iæg fvov †`Iqv n‡e|‡hvMv‡hvMt 389 195 6335 (DBÛ) iæg fvov n‡e my›`i g‡bvig cwi‡e‡k ¯^vgx ¯¿x `yB Rb A_ev 2 Rb e¨vPjvi cyiæl/gwnjvi Rb¨ iæg fvov †`Iqv n‡e| ‡hvMv‡hvM 377 489 5258, 328 108 9006, 351 032 7898 (DBÛ)

wmU fvov ‡`Iqv n‡e my›`i wbwiwewj I g‡bvig cwi‡e‡k e¨vPji‡`i Rb¨ wmU fvov †`Iqv n‡e|‡hvMv‡hvMt320 114 7797 iæg/wmU fvov n‡e my›`i g‡bvig I wbwiwewj cwi‡e‡k †QvU d¨vwgwj A_ev e¨vPjvi‡`i Rb¨ iæg/wmU fvov †`Iqv n‡e| ‡hvMv‡hvM 389 167 6418 (DBÛ) 1 iæg fvov †`Iqv n‡e ïaygvÎ d¨vwgwji Rb¨| g‡bvig I wbwiwewj cwi‡e‡k B›Uvi‡bU mn Ab¨vb¨ my‡hvM myweav i‡q‡Q| 327 108 4011 (DBÛ) iæg fvov †`qv n‡e ‡Rvbv ‡mšÍ‡mjøv (cvjwg‡iv ZwjqvwË) 24 N›Uv Mig cvwb Ges Iqvwks ‡gwk‡bi my e¨e¯’v Av‡Q| ‡hvMv‡hvMt 328 753 4760, 333 994 3065 1 iæg fvov †`qv n‡e 2 iæ‡gi evmvq 1 iæg fvov †`Iqv n‡e| 2wU eviv›`v Av‡Q g‡bvig I wbwiwewj cwi‡ek| 24 N›Uv Mig cvwbi e¨e¯’v Av‡Q| 327 457 2635, 351 033 7598 1 iæg fvov †`Iqv n‡e ïaygvÎ d¨vwgwji Rb¨| g‡bvig my›`I cwi‡e‡k| 24 N›Uv Mig cvwbi e¨e¯’v Av‡Q| ‡hvMv‡hvM t 339 452 3862 evmv fvov ïaygvÎ d¨vwgwji Rb¨ GK ig fvov n‡e| 24 NÈv Mig cvwbi Ges Iqvwms †gwmb Gi eve¯’v Av‡Q ZiwcbvËviv, wfqv AvKzqv eywjKv‡›U, evm †digvZvi mv‡_ 409 | †hvMv‡hvMt 342 551 7509 evmv fvov n‡e K‡Y©wjqv †g‡Uªvi gy‡L wbwiwewj g‡bvgy»Ki cwi‡e‡k GKiæg fvov n‡e| PweŸk N›Uv Mig cvwb mvwf©m Iqvwks

- gvwëwgwWqv c‡q›U (ZiwcbvZviv K¨vivwewbqvix Awdm msjMœ) †gvevBj- Rvgvb (3278613615) †jvKgvb (3299229884) wgjb (3510126900)


‡hvMv‡hvM t 351 054 5428

‡gwk‡b Kvco †avqvi e¨e¯’v Av‡Q| †hvMv‡hvM t 320 183 8731 (DBÛ)

weµq

WªvBwfs Gi PvKzix PvB BZvwjqvb cv‡ZšÍv-we| `xN©w`b Mvox Pvjv‡bvi AwfÁZv Av‡Q| Avcbvi cÖwZôv‡bi cÖ‡qvR‡b WªvBwfs Gi PvKzix PvB ‡hvMv‡hvMt 339 894 5532

wewµ n‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq GKwU we.Gg.WweøD †ókb IqvMb 330 wW wewµ n‡e| AvMÖnx †µZvMY AwZmË¡I †hvMv‡hvM Kiæb| `vg Av‡jvPbv mv‡c‡ÿ| †hvMv‡hvM t 388 808 5476

WªvBwfs Gi PvKzix PvB BZvwjqvb cv‡ZšÍv-we Ges `xN©w`b Mvox Pvjv‡bvi AwfÁZv Av‡Q| ‡hvMv‡hvMt 389 163 9301 (DBÛ)

Mvwo wewµ n‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq GKwU †ibë wK¬I cÖvB‡fU Kvi wewµ n‡e| g~j¨ Av‡jvPbv mv‡c‡ÿ| ‡hvMv‡hvM t 339 369 9794

covB‡Z PvB XvKv wek¦we`¨vjq †_‡K Bs‡iwR mvwn‡Z¨ Abvm© gvóvm© Ges BZvwjqvb fvlvi Dci `ÿZvi mvwU©wd‡KU AwR©Z| evsjv‡`wk I †h †Kvb we‡`wk ev”Pv‡`i `ÿZvi mwnZ weï× Bs‡iwR wkwL‡q _vwK| †hvMv‡hvM t 320 454 9385

2 wU †`vKvb wewµ n‡e ‡iv‡gi cÖvY‡K›`ª †fwUK¨vb wmwU msjMœ GjvKvq 2 wU †`vKvb wewµ n‡e, 1 wU wgwb gv‡K©U I 1wU my‡fwbi|‡hvMv‡hvM t 388 346 0246 ‡`vKvb wewµ n‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq GKwU Avwj‡g›Uvix| myjf g~‡j¨ Riæix wfwˇZ weµq n‡e| ‡hvMv‡hvMt 388 427 0580

KvR Av‡Q Riæix wfwˇZ Kv‡Ri †jvK PvB ciUv/wmsMviv/mgyPv/‡gvMjvB evbv‡Z cvi`k©x †hvM¨Zvavix †jvK Avek¨K| ‡hvMv‡hvM t 389 030 4952

m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq AvxwËwfZv mn 1wU Avwj‡g›Uvix I gv‡P‡jøwiqv m~jf g~‡j¨ wewµ n‡e| ‡hvMv‡hvMt 328 141 0051

evsjv UvBc Ges MÖvwd· wWRvBbvi PvB cÖev‡m evsjv‡`k cwÎKvi Rb¨ AwfÁ †jvK PvB| ‡hvMv‡hvM- G †K Rvgvb (3278613615)

dzi¸‡b weµq n‡e GKwU fvj KwÛk‡bi gvwm©wWR BD‡iv 3 g‡W‡ji dzi¸‡b myjf g~‡j¨ weµq n‡e| ‡hvMv‡hvMt 327 248 4492 (DBÛ)

gv‡K©wUs Ges †mjm G †jvK Avek¨K ‡gvevBj/KgwcDUvi/j¨vcUc gv‡K©wUs Ges †mjm Gi Rb¨ †jvK PvB ‡hvMv‡hvM- 3279182244

Avwj‡g›Uvix weµq nB‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq Avwj‡g›Uvix, d«zËv‡fi`yiv weµq nB‡e| AvMÖnx †µZvMb AvwZmË¡I †hvMv‡hvM Kiæb| ‡hvMv‡hvM t 329 124 4409

†nv‡U‡j wiwmcmwbó `iKvi BZvjxqvb †nv‡U‡j Bs‡iRx Rvbv wiwmckwbó `iKvi| Qwemn ev‡qvWvUv cvVvb curriculacasadefiori@gmail.com

• ‡`vKvb weµq nB‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq Pvi mvUvi wewkó GKwU Avwj‡g›Uvix, bb Avwj‡g›Uvix, d«zËv-‡fi`yiv I KvRvwj½v wewµ n‡e| ‡hvMv‡hvM t 338 271 1215

BZvjxqvb wc¾vwiqvi †`vKv‡b KvR Av‡Q ‡iv‡gi BDi G wc¾vwiqvi †`vKv‡b †jvK `iKvi| fjvw›Uwb wewj Kivmn evmv/evox‡Z wc¾vv †Wwjfvixi †jvK `iKvi| †hvMv‡hvM †gvevBj- 3297144041

Avwj‡g›Uvwi weµq n‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq GKwU jvfRbK Avwj‡g›Uvix we‡kl cÖ‡qvR‡b ¯^í g~‡j¨ weµq n‡e|‡hvMv‡hvMt 327 913 4322 (DBÛ)

via Erminio Spalla 170 (merna.saeid@gmail.com)

Avwj‡g›Uvwi wewµ n‡e m¤ú~Y© Pvjy Ae¯’vq GKwU Avwj‡g›Uvwi m~jf g~‡j¨ weµq Kiv n‡e| gw° gmwR‡`i mv‡_| †hvMv‡hvMt 389 789 8073 ‡mjøv I ev‡¼v wewµ n‡e AvMÖnx e¨emvqx AwZ mË¡iI †hvMv‡hvM Kiæb|380 361 7729 (DBÛ)

KvR PvB

evsjvi ¯^v` †ióz‡i›U (mv‡eK †Uó Ae BwÛqv) mKv‡ji bv¯Ív 8.00 Uv †_‡K 12.00 Uv ch©šÍ (Wvj+fvwR+ 2 ciUv) = € 2.00 (`ycy‡ii Lvevi I weKv‡ji bv¯Ívi my-e¨e¯’v Av‡Q)| meai‡bi wgwó im‡Mvjøv/PgPg/‡Mvjvc Rvg/ Kv‡jv Rvg/Qvbvi wgwó/`B/ imgvjvB/ Mig wRjvcx Ges iKgvwi Lvev‡ii Rb¨ AvRB Avmyb| wfqv †Wjøv gviv‡bjøv 36, ZiwcbvËviv| ‡gvevBj t 389 030 4952 wet `ªt wgjv`/weevnevwl©Kx/wcKwbK/Rb¥w`bmn me ai‡bi Abyôv‡bi Lvevi m~jf g~‡j¨ mieivn Kiv nq|

WªvBwfs Gi KvR PvB BZvwjqvb cv‡ZšÍv ÒweÓ evsKv‡ii Mvox Pvjv‡bvi AwfÁZv Av‡Q| - gvwëwgwWqv c‡q›U (ZiwcbvZviv K¨vivwewbqvix Awdm msjMœ) †gvevBj- Rvgvb (3278613615) †jvKgvb (3299229884) wgjb (3510126900)


Fulll 8 june 2014  
Fulll 8 june 2014  
Advertisement