Page 1

European Language Label Laureaci konkursu 2008 i 2009

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych


www.ell.org.pl


Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych

Laureaci konkursu 2008 ‒ 2009


spis treści wstęp

4

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

2008

2009

Konkurs projektów instytucjonalnych

Konkurs projektów instytucjonalnych

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe

przedszkola szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

10 14 22 26 28

62 64 70 74

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

38 40 42 52

82 86 90 94

Konkurs projektów uczniowskich 54 56 58

Konkurs projektów uczniowskich

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

1998 - 2008

W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska zastąpiła funkcjonujące w latach 1998 − 2008 logo European Language Label nowym znakiem.

2

PL


table of contents introduction

6

2008

2009

Competition for Institutions

Competition for Institutions 10 14 22 26 28

Competition for Individual Teachers primary school teachers lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

preschools primary schools upper secondary schools other institutions

62 64 70 74

Competition for Institutions

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools higher education institutions

Competition for Individual Teachers 38 40 42 52

primary school teachers lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

82 86 90 94

Competition for Individual Teachers

Competition for Learners primary schools lower secondary schools upper secondary schools

54 56 58

Competition for Learners

2009

In June 2009 the European Commission introduced a new visualizations of the European Language Label which replaced the formerly used logo.

ENG

3


European Language Label 2008 − 2009 Szanowni Państwo, European Language Label (ELL) – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest przyznawany od 1998 roku we wszystkich krajach uczestniczących w Programie „Uczenie się przez całe życie”. Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu projektów. Polskie instytucje mogą ubiegać się o ten znak od 2002 roku. W roku 2005 po raz pierwszy przyznano European Language Label nauczycielom, a w roku 2008 wyróżnienie to otrzymali również uczniowie. W Polsce konkurs ELL jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz ministra edukacji. Opisy nagrodzonych projektów są zamieszczane na polskiej stronie internetowej ELL: www.ell.org.pl, w publikacjach FRSE oraz w międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów, znajdującej się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/education/language/label/index. cfm. Baza ta zawiera obecnie 1159 projektów z 27 krajów członkowskich UE. Ponadto co miesiąc na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej KE ds. Wielojęzyczności jest umieszczana prezentacja jednego projektu, wybranego ze wszystkich przedsięwzięć nagrodzonych w danym roku w całej Europie. Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest przyznawany w trzech kategoriach: • Konkurs projektów instytucjonalnych • Konkurs indywidualny dla nauczycieli • Konkurs projektów uczniowskich pod hasłem „Języki to moja pasja”. W konkursie European Language Label mogą uczestniczyć wszystkie typy przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych oraz innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie zgłaszane do konkursu ELL projekty muszą spełniać ustalone przez KE następujące wymagania: • Podejmowane inicjatywy muszą mieć wielostronny charakter. • Metody i materiały edukacyjne stosowane w trakcie realizacji projektu powinny być wykorzystywane w sposób twórczy, aby motywować do uczenia się języków obcych. • Realizowane projekty powinny wnosić wartość dodaną do dotychczasowych krajowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych. • Działania podejmowane w ramach projektów powinny mieć wymiar europejski i promować językową różnorodność UE. • Projekty powinny być źródłem inspiracji dla innych i dawać możliwość ich zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup wiekowych w innych krajach i kontekstach kulturowych. Ponadto co dwa lata KE ustala priorytety konkursu European Language Label. W latach 2008-2009 był to: dialog międzykulturowy oraz języki i biznes.

4

PL


W roku 2008 komitet selekcyjny VII edycji konkursu European Language Label obradujący pod przewodnictwem pani prof. zw. dr hab. Hanny Komorowskiej wyróżnił 23 projekty. Przyznano 14 nagród dla projektów instytucjonalnych, 6 – w konkursie indywidualnym dla nauczycieli oraz 3 – w konkursie projektów uczniowskich. Laureaci to: 2 przedszkola, 6 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 5 szkół ponadgimnazjalnych, 4 wyższe uczelnie, muzeum oraz stowarzyszenie. Po raz pierwszy jury przyznało nagrody w kategorii projektów uczniowskich, nagradzając laureatów tytułem European Learner of the Year. W roku 2009, w ramach VIII edycji konkursu ELL, wyróżniono 13 projektów. Komitet selekcyjny nie przyznał żadnej nagrody w konkursie uczniowskim. Wszystkie nagrodzone projekty dotyczyły, zgodnie z regulaminem konkursu ELL, podnoszenia jakości nauczania i uczenia się języków obcych, a cel ten realizowały za pomocą różnorodnych metod i zagadnień. Uczestniczący w projektach językowych uczniowie, studenci, dorośli i seniorzy poznawali kulturę swojego regionu i krajów sąsiednich, uczyli się współpracy, zgłębiali tajniki fotografii, nagrywali filmy, pogłębiali znajomość zasad biznesu i przedsiębiorczości, zdobywali wiedzę o historii Europy i UE, pomagali młodszym kolegom w nauce języka obcego. Ponadto wśród rezultatów wyróżnionych przedsięwzięć można wymienić: opracowanie kursu języka polskiego dla obcokrajowców oraz kursu języka angielskiego dla informatyków. Zgłoszone projekty charakteryzowały się wielo- i różnojęzycznością. Prym nadal wiodą przedsięwzięcia służące doskonaleniu znajomości języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, jednak w roku 2008 duża część projektów dotyczyła również nauki języków mniejszości narodowych oraz języków rzadziej używanych i nauczanych, takich jak: litewski, chorwacki, słowacki, hebrajski, rosyjski, łużycki, hiszpański, włoski, szwedzki oraz polski jako język obcy. Przy wielu projektach współpracowali nauczyciele uczący różnych języków. W projektach instytucjonalnych szczególną uwagę zwraca ich interdyscyplinarny charakter. Podnoszenie kwalifikacji językowych uczestników projektów łączy się ze zdobywaniem wiedzy z historii, matematyki, muzyki i ochrony środowiska oraz kształtowaniem postaw obywatelskich i umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego. Nauka języka obcego nie jest więc postrzegana jako realizacja programu nauczania odrębnego przedmiotu, lecz stanowi integralny element wszystkich sfer życia szkoły i społeczności lokalnej (w niektórych projektach szkoły współpracowały z lokalnymi władzami, organizacjami i stowarzyszeniami). Kolejną cechą wyróżnionych przedsięwzięć jest przenikanie się różnych poziomów nauczania oraz aktywne włączanie w proces kształcenia samych uczniów, np. gimnazjaliści jako nauczyciele przedszkolaków. Wielopoziomowość działań podejmowanych w projektach, które zdobyły European Language Label, jest widoczna również na przykładzie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły wyższe. Tu innowacyjność metod i programów nauczania języków obcych tworzonych przez kadrę akademicką jest od razu sprawdzana w praktyce we współpracujących z daną uczelnią szkołach i przedszkolach. W publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce, prezentujemy opisy przedsięwzięć nagrodzonych w ramach konkursu European Language Label w roku 2008 i 2009. Mamy nadzieję, że posłużą one Państwu jako przykłady dobrej praktyki i zachęcą twórczych nauczycieli języków do ubiegania się o Europejski znak inowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, potwierdzając motto konkursu, że nauka języków obcych może być prawdziwą pasją, a nie tylko obowiązkiem. Anna Grabowska Koordynatorka programu European Language Label

PL

5


European Language Label 2008 − 2009 Ladies and Gentlemen, European Language Label (ELL) is a European quality label for innovative initiatives in language teaching and learning awarded since 1998 in all countries participating in the Lifelong Learning Programme. ELL is awarded in a competition for individual projects, and institutions in Poland can apply for it since 2002. In 2005, European Language Labels were awarded to individual teachers, and this year pupils were nominated for the award for the first time. In Poland, ELL competition is managed by the Foundation for the Development of the Education System (FRSE), which is the National Agency of the Lifelong Learning Programme, and the Ministry of National Education. Laureates of the competition obtain certificates signed by EU Commissioner for Multilingualism and Minister for Education in our country. Descriptions of award winning projects are published on the Polish website of ELL at www.ell.org.pl, in the publications of FRSE, and in an international database of award winning projects at the European Commission’s portal: www.ec.europa. eu/education/language/label/index.cfm. At present, the database features 1,159 projects from 27 EU Member States. Moreover, each month, a presentation of one project out of all awarded in a given year across Europe, is posted on the website of the Directorate General for Multilingualism. European Language Label is awarded in three distinct categories: • Competition for institutions, • Competition for individual teachers, • Competition for learners under the banner Languages are my Passion. All types of preschools, primary and secondary schools, higher education institutions, as well as other educational institutions and providers focused on language teaching to children, youth and adults can participate in the European Language Label competition. All the projects submitted for ELL must meet the criteria set by the European Commission: • Initiatives should be comprehensive in their approach. • Educational methods and materials should be used in a creative manner during project implementation in order to provide motivation for foreign language learning. • Projects should provide added value to the teaching and learning of foreign languages in a given country. • Initiatives should have European dimension and promote linguistic diversity of the European Union. • Projects should serve as a source of inspiration for others and provide opportunities for adapting them for the purpose of teaching foreign languages to different age groups in various countries and in diversified cultural contexts. Moreover, every two years, the EC sets European priorities for the European Language Label. In 2008 and 2009, these are: intercultural dialog and languages and business.

6

ENG


In 2008, the national jury of the 7th European Language Label in Poland chaired by prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska has selected 23 projects and awarded 14 projects implemented by institutions, 6 projects implemented by individual teachers and 3 projects implemented by learners. The laureates included 2 preschools, 6 primary schools, 4 lower secondary schools, 5 upper secondary schools, 4 HEIs, 1 museum and 1 association. In 2008, for the first time, the jury granted awards to projects implemented by learners. In 2009, the national jury of the 8th European Language Label in Poland has selected 13 projects. None of the 3 projects submitted by pupils were awarded the ELL. In accordance with the regulations of ELL competition, all awarded projects focused on improving the quality of foreign language teaching and learning. However, they applied different methods and topics to achieve this goal. Pupils, students, adult and senior learners became acquainted with cultures of their respective regions and neighbouring countries, learnt how to cooperate, explored the secrets of photography, recorded videos, learnt the rules of business and entrepreneurship, the history of Europe and the EU, and helped younger learners to learn a foreign language. The results of awarded projects included: the development of a Polish as a foreign language course and English course for IT specialists. The submitted projects focused on various languages. Although the leading project languages are English, German and French. a large share of them were devoted to the teaching and learning of national minority and less frequently used and taught languages, such as: Lithuanian, Croatian, Slovak, Hebrew, Russian, Lusatian, Spanish, Italian, Swedish and Polish as a foreign language. Teachers of various languages have cooperated within several projects. Interdisciplinary character is the distinguishing feature of projects implemented by individual institutions. Raising linguistic qualifications by project participants is combined with acquiring knowledge in the field of history, mathematics, music and environmental protection, along with shaping civic attitudes and intercultural dialogue skills. Learning a foreign language is not perceived as mere following of a curriculum for a given subject, but constitutes an integral element of all spheres of life of a given school and local community (in several projects, schools cooperated with local authorities, organisations and associations). Another distinguishing feature of the ELL initiatives is the merging of various levels of education and active inclusion of pupils in the teaching process. In one project, for example, secondary school students acted as teachers of preschool pupils. Multilevel character of activities taken as part of the projects which were awarded with European Language Label is also visible in initiatives taken by higher education institutions. In this case, the innovative foreign language teaching methods and programmes developed by the academic staff are immediately verified in practice by schools and preschools who cooperate with a given university. We present below brief descriptions of initiatives awarded in 2008. We hope that they will serve as examples of good practice and will encourage creative foreign language teachers to submit applications for European Language Label to prove the motto of the competition that foreign language learning may be a true passion, and not only an obligation. Anna Grabowska European Language Label coordinator

ENG

7


Z

nakiem szczególnym Europy jest jej ogromna różnorodność językowa i kulturowa. Każdy język odzwierciedla specyficzne myślenie, przechowuje wspomnienia, określa dziedzictwo literackie i konstytuuje kulturową tożsamość. Poszanowanie naszej językowej i kulturowej różnorodności to podstawowa idea europejska. Wspólne poczucie przynależności, otwartość na różnorodność to silne czynniki przeciwdziałania nietolerancji i konfliktom. Fakt, że Europejczycy posługują się wieloma językami otwiera ich na innych ludzi, kraje, kultury, przy jednoczesnym promowaniu wzajemnego zrozumienia. Leonard Orban Komisarz UE ds. Wielojęzyczności


W

hat marks Europe out is the great variety of languages and cultures within its boundaries. Each language reflects a particular way of thinking, carries a memory, a literary heritage, and is the legitimate basis of cultural identity. Respect for our linguistic and cultural diversity is the very basis of the European ideal. A shared sense of belonging, welcoming this diversity, is a powerful antidote to intolerance and conflicts. The many languages spoken in Europe can serve as a bridge to other people and open access to other countries and cultures, promoting mutual understanding. Leonard Orban European Commissioner for Multilingualism


laureat 2008

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

przedszkola

Nauczanie języka francuskiego według modelu UPUL (Une personne, une langue) w grupach przedszkolnych dwujęzycznych i wielokulturowych

szkoły podstawowe

język projektu

gimnazja

francuski

szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne „La Fontaine” w Warszawie

10

Opis projektu:

Cele projektu:

• zastosowanie częściowej immersji (early partial immersion) – język drugi jest używany jako środek komunikacji i interakcji w co najmniej połowie wszystkich sytuacji komunikacyjnych. Dzieci podobnie jak w rodzinie dwujęzycznej przyswajają język w sposób naturalny • wielokulturowe i wielonarodowe klasy dają uczniowi bodźce pionowe nauczyciel – uczeń i poziome – między uczniami • język francuski jest narzędziem komunikacji oraz ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Dzieci poznają wielokulturowy wymiar swojego otoczenia, rozumieją nauczyciel − koordynator kulturę innych narodów, są otwarte na różnorodAnna Nowacka-Devillard ność etniczną, kulturową i religijną krajów obszaru Iwona Werczyńska frankofońskiego. przedszkole@lafontaine.edu.pl

PL

• dwujęzyczna kadra w każdej grupie: polskojęzyczni nauczyciele wychowania przedszkolnego realizują polski program wychowania przedszkolnego, francuskojęzyczni nauczyciele native speakerzy (Francja, Senegal, Szwajcaria), posiadający kwalifikacje pedagogiczne, realizują program językowy dostosowany do potrzeb programu wychowania przedszkolnego (programy są komplementarne). Dzieci korzystają z dwóch podręczników: polskiego „ABC przedszkolaka” (WSiP) i francuskiego „Toute ma maternelle” (Hachette) • warsztaty artystyczne i rytmiczno-muzyczne realizowane są w dwóch językach, dwujęzyczne spektakle na podstawie dorobku kulturowego Polski i Francji • obowiązkowe zajęcia z frankofonii: ukazanie bogactwa języka francuskiego oraz różnorodności krajów i ludzi posługujących się nim, odkrywanie zwyczajów krajów Afryki, Maghrebu, Azji, Europy i Quebecu • projekt Jean de la Fontaine – nasz patron, podczas którego jest organizowane Quinzaine de la Fontaine: zapoznanie z literaturą, ilustrowanie bajek oraz warsztaty biblioteczne • organizacja dwujęzycznej biblioteki i medioteki (236 książek i 216 czasopism francuskich, 238 książek polskich, 51 CD/DVD) • prenumerata francuskich czasopism: „Pomme d’Api”, „Tralalire”, „Popi”, „Education Enfantine” (dla nauczycieli).


laureate 2008 project title

Teaching French to nursery school bilingual and multicultural groups with the use of the UPUL (Une personne, une langue) method. preschools

project language

French La Fontaine French-Polish Private Preschool in Warsaw

lower secondary schools upper secondary schools higher education institutions

Competition for Individual Teachers

Project description:

Competition for Learners

• Bilingual teaching staff; Polish-speaking preschool education teachers implement Polish preschool education programme and French-speaking teachers who are native-speakers from France, Senegal and Switzerland and hold relevant teaching qualifications implement language teaching programme that is adapted to the needs of preschool education (these are complementary programmes). Children use two textbooks: a Polish one (ABC przedszkolaka, WSiP) and French one (Toute ma Maternelle, Hachette). • Artistic, eurhythmics and music classes are conducted in two languages, and bilingual performances based on cultural heritage of Poland and France are played, • compulsory francophone classes designed to show the richness of the French language and variety of countries and people using it, customs and traditions of countries in Africa, Asia, Europe, as well as Maghreb and Quebec. • Jean de la Fontanie, Our Patron project – Quinzaine de la Fontaine, during which children become acquainted with French literature, prepare illustrations for fairy tales and participate in library workshops, • Bilingual library and media library (236 books and 216 magazines in French, 238 books in Polish, 51 CD/ DVD), • Subscription magazines in French: Pomme d’Api, Tralalire, Popi, Education Enfantine (for teachers)

Competition for Institutions

primary schools

Project objectives:

• The use of early partial immersion – the second language is used as a means of communication and interaction in at least 50% of all communication situations. Just like is the case with bilingual families, children acquire language in a natural way, • Multicultural and international character of classes creates a situation where a pupil not only is exposed to teacher-pupil vertical stimuli, but also enters into horizontal peer to peer interaction, • The French language is used as a tool for general, cognitive, intellectual, social and emotional development of children who become acquainted with multicultural dimension of their environment, understand cultures of other nations, and are open to ethnic, cultural and religious diversity of the francophone area.

teacher − coordinator Anna Nowacka-Devillard Iwona Werczyńska przedszkole@lafontaine.edu.pl

ENG

11


laureat 2008

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Przedszkolaki na tęczowym pomoście – przedszkolaki bez barier językowych język projektu

niemiecki Przedszkole nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” we Wrocławiu

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Cele projektu:

Konkurs projektów uczniowskich

• rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim u dzieci i ich rodziców oraz pozytywnego nastawienia do nauki języka obcego metodą teatralną i przez edukację regionalną • kształtowanie i rozwój wrodzonych zdolności dziecka i naturalnych predyspozycji językowych • wsparcie rodziców w procesie nauczania języka niemieckiego na etapie przedszkolnym • wymiana doświadczeń nauczycieli wychowania przedszkolnego nauczających języka niemieckiego w przedszkolu i doskonalenie ich umiejętności z zakresu metodyki • kształtowanie umiejętności współpracy dzieci i nauczycieli na różnych etapach edukacyjnych – przedszkole i gimnazjum.

nauczyciel − koordynator Marzena Słowińska-Maćkiewicz Aneta Włodarczyk przedszkole71wroc@neostrada.pl

12

PL

Opis projektu:

• udział dzieci przedszkolnych w warsztatach teatralnych w języku niemieckim (dwa razy w miesiącu, wrzesień 2007 – kwiecień 2008), przygotowanie etiud teatralnych i zaprezentowanie nabytych w trakcie warsztatów umiejętności językowych podczas pokazu finałowego (maj 2008) • udział chętnych rodziców w warsztatach teatralnych: obserwowanie nabywanych przez ich dzieci umiejętności językowych, opracowanie i nagranie w formie CD słowniczka języka niemieckiego dla rodziców wychowanków i nauczycieli biorących udział w projekcie • cykliczne spotkania nauczycieli wychowania przedszkolnego, prowadzących zajęcia z języka niemieckiego: wymiana doświadczeń, pomocy dydaktycznych, literatury wspomagającej, wspólne wypracowanie materiału edukacyjnego • warsztaty multimedialne przedszkolaków i gimnazjalistów – zapoznanie dzieci z historią i tradycjami Wrocławia; wspólne wycieczki, podczas których gimnazjaliści, wykorzystując umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i opracowane przez siebie karty pracy, oprowadzają przedszkolaki po wybranych rejonach Wrocławia (Psie Pole, Ostrów Tumski – kolebka Wrocławia, Nowe Miasto i Rynek Wrocławski); warsztaty plastyczne i teatralne – podsumowanie zdobytych wiadomości w formie plastycznej (galeria prac plastycznych) i teatralnej (przygotowanie spektaklu Kluskowa brama).


laureate 2008 project title

preschools

primary schools

lower secondary schools

project language

upper secondary schools

German

Project description:

Project objectives:

• Stimulating interest in the German language in children and their parents and shaping positive approach to foreign language learning with the use of theatre and through regional education, • Shaping and developing innate talents of children and their natural linguistic predispositions, • Supporting parents during the process of German teaching at preschool, • Exchange of experiences and improving methodology skills by preschool teachers of German, • Developing the skill of cooperation between children and teachers at various stages of education; from preschool to lower secondary school.

Competition for Learners

• Participation of preschool children in theatre workshop staged in German (two times a month, from September 2007 to April 2008), preparation of short theatre performances and presentation of linguistic skills acquired during the workshop during a show in May 2008, • Participation of parents in the workshop on voluntary basis: observing the acquisition of linguistic skills by children, developing and recording on a CD a German dictionary for parents and teachers participating in the project, • Regular meetings of preschool language teachers: exchange of experiences, teaching aids and literature, joint development of teaching materials, • Multimedia workshop for preschool pupils and lower secondary school students – making children acquainted with the history and traditions of Wrocław; excursions, during which lower secondary school students with using their German skills and pre-developed work charts gave sightseeing tours to preschool pupils in selected landmarks of Wrocław (Psie Pole, Ostrów Tumski – the cradle of Wrocław, Nowe Miasto and the Old Market Square in Wrocław); arts and theatre workshop – summing up the acquired knowledge in the form of arts works (gallery of paintings and drawings) and a theatre performance entitled Kluskowa Gate.

higher education institutions Competition for Individual Teachers

No. 71 Chatka Małego Skrzatka Preschool in Wrocław

Competition for Institutions

Preschool Pupils on a Rainbow Bridge – Preschool Pupils without Language Barriers

teacher − coordinator Marzena Słowińska-Maćkiewicz Aneta Włodarczyk przedszkole71wroc@neostrada.pl

ENG

13


laureat 2008 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Kultura nie taka straszna, gości nie tylko w miastach przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

łużycki, angielski i niemiecki Szkoła Podstawowa w Trzebielu

Konkurs projektów uczniowskich

Cele projektu:

nauczyciel − koordynator Sylwia Ksiuk-Kursa Anna Nowak Magdalena Kulik malp24@o2.pl

14

język projektu

PL

• rozwijanie zainteresowania nauką języków i muzyki, rozbudzanie motywacji • dodawanie wiary we własne możliwości językowe, taneczne i wokalne • kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur, zwyczajów, religii i tradycji • przybliżenie historii, kultury, zwyczajów i obyczajów Łużyczan • zainspirowanie uczniów do własnych działań tanecznych, muzycznych i plastycznych • korzystanie z różnych źródeł informacji (wydawnictwa popularnonaukowe Płomyje, Nowy Casnik, podręczniki lub ćwiczenia do nauki języka łużyckiego, np.: Grajom a wuknjom serbski, teksty kultury, wykłady, wycieczki tematyczne, opera, teatr) • współpraca z zespołem ludowym Żurawianki • motywowanie uczniów do działań twórczych i rozbudzanie autonomii ucznia dzięki możliwości wybrania tematyki działań, sposobów realizacji, prezentacji i popularyzacji wyniku końcowego.

Opis projektu:

W szkole powstało koło języka łużyckiego oraz taneczno-wokalne. Uczniowie wybrali tematykę, a następnie repertuar oraz uczyli się pieśni łużyckich. Nawiązali również współpracę z zespołem ludowym Żurawianki z Żarek Wielkich. Wzięli udział w ćwiczeniach emisyjnodykcyjnych i wyjeździe do teatru w Zielonej Górze i do opery w Poznaniu. Uczniowie wzięli udział w konkursie kultury łużyckiej i w Powiatowym Przeglądzie Grup Tanecznych w Żarach. Wykonali makietę osady łużyckiej i plakaty. Zapoznali się z różnorodnymi strojami ludowymi na terenie Dolnych Łużyc i życiem Łużyczan w dawnych czasach. Podczas zajęć uczniowie prezentowali stroje łużyckie – wykonali zdjęcia i krótkie filmy z pokazu. W okresie świąt wielkanocnych malowali jaja, poznali zwyczaj turlania jajek z górki (zabawa w terenie – nagranie krótkiego filmu). Wykonali szablony postaci w strojach łużyckich. Pracowali także nad choreografią tańca, który jest połączeniem elementów różnych tańców ludowych. Uczestniczyli w konkursie podczas obchodów tysiąclecia Żar w 2007 r. – wystawili scenkę teatralną przedstawiającą zwyczaje i tradycje staropolskie. Uczniowie śpiewali pieśni łużyckie, przygotowali wiele rekwizytów z dawnych czasów oraz zaprezentowali życie Łużyczan.


laureate 2008 project title

Culture is not dreadful and it can be found outside the city. preschools primary schools

Lusatian, English and German

lower secondary schools

Primary School in Trzebiel

Project objectives:

• stirring interest in foreign language and music learning, inciting motivation, • boosting confidence in one’s linguistic, dance and singing talents, • shaping the attitude of curiosity, tolerance and openness towards other cultures, customs, religions and traditions, • introducing history, culture, customs and traditions of Lusatians, • inspiring pupils to dance, play music and create works of arts, • using various sources of information (academic publications for general public: Płomyje and Nowy Casnik, the Lusatian language textbooks and exercise books: Grajom a wuknjom serbski, articles of culture, lectures, exercises, opera, theatre), • cooperation with the Żurawianki folk group, • motivating pupils to pursue creative activity and stimulating their autonomy by letting them to choose the topics for their actions, as well as methods for realisation, presentation and popularisation of end results.

Competition for Learners

Lusatian language and dance and singing clubs have been established at the school. Pupils have chosen the topics, repertoire and learnt Lusatian songs. They have started cooperation with the Żurawianki folk group in Żarki Wielkie. Moreover, they have attended vocal emission and stage delivery training, went to see a theatre performance in Zielona Góra and opera in Poznań. The pupils have participated in a Lusatian culture competition and county-level review of dance groups in Żary. They have made a model of a Lusatian settlement and posters. They have learnt about different regional dresses from the Lower Lusatia region and about the life of Lusatians in the old times. During classes, they presented to their peers photos and short videos featuring Lusatian dresses. During Easter, they painted eggs, learnt a local outdoor game consisting in rolling eggs down the hill (they made a short video thereof). They have made silhouettes of individuals wearing Lusatian dresses. They have also worked on choreography of a dance combining elements of different folk dances. They have taken an active part in the celebrations of millenary of Żary in 2007, where they have given a short performance featuring historic customs and traditions. They sang Lusatian songs, prepared several historic props and presented the life of Lusatians.

higher education institutions Competition for Individual Teachers

Project description:

upper secondary schools

Competition for Institutions

project language

teacher − coordinator Sylwia Ksiuk-Kursa Anna Nowak Magdalena Kulik malp24@o2.pl

ENG

15


laureat 2008 tytuł projektu

Unterwegs Konkurs projektów instytucjonlanych

język projektu

niemiecki przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bojanowie

szkoły wyższe Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Cele projektu:

Konkurs projektów uczniowskich

• motywowanie uczniów do nauki języków obcych przez stwarzanie sytuacji, w których ich znajomość jest niezbędna • rozwijanie zainteresowań kulturą europejską – ważnym elementem dialogu międzykulturowego i międzynarodowego: architekturą, muzyką, literaturą, sportem i tradycją • nabywanie ważnych umiejętności praktycznych: samodzielny zakup pamiątek, posługiwanie się walutą euro, orientacja w mieście, obserwacja zachowań mieszkańców zwiedzanych miejsc • wdrażanie do aktywnego, efektywnego i świadomego wypoczynku.

Opis projektu:

nauczyciel − koordynator Wanda Szymanowska Jadwiga Rychlicka spgolina@wp.pl

16

PL

Trzydniowa wycieczka turystyczna do Wiednia została poprzedzona przestudiowaniem przewodników turystycznych, mapy Europy i udziałem w ogólnopolskim konkursie Mały Europejczyk, zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Uczniowie zgłębili wiedzę o kompozytorach wiedeńskich, słuchali ich muzyki, a następnie obejrzeli film o Wiedniu i wypełnili karty pracy. Przygotowania zakończono degustacją wiedeńskiego przysmaku Apfelstrudel, przygotowanego przez mamy uczniów. W czasie pobytu w Wiedniu uczniowie zobaczyli między innymi: Schönbrunn, Hofburg, Kahlenberg oraz katedrę św. Szczepana. Samodzielnie kupowali pamiątki oraz spróbowali, jak smakuje tort Sachera w cukierni Aida, niedaleko katedry. Projekt obejmował także trzydniową wizytę w szkole partnerskiej w Toepchin w Niemczech, której punktem kulminacyjnym były prezentacje związane z twórczością Astrid Lindgren.

Polska prezentacja obejmowała: • przedstawienie teatralne w języku niemieckim „Ich bin so allein” • piosenkę o Astrid Lindgren w języku niemieckim, ułożoną przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela • koncert fletowy • kwiz sprawdzający znajomość trzech książek: „Karlsson z dachu“ (Karlsson vom Dach), „Bracia Lwie Serce” (Die Bruder Lowenherz), „Ronja córka zbójnika” (Ronja Raubertochter). W czasie pobytu w Niemczech podejmowane były także inne polsko-niemieckie zajęcia: sportowe, muzyczne i towarzyskie. Odbyła się również wspólna wycieczka do Lubben: zwiedzanie muzeum połączone z wypełnieniem kart pracy, dwugodzinna przejażdżka łodziami po kanałach Spreewaldu i dopływach Szprewy, piknik na wyspie, zabawy na Wasserspielplatz i w Ogrodzie Dźwięków (Klanggarten).


laureate 2008 project title

Unterwegs project language

German

preschools

Arkady Fiedler Primary School in Bojanowo

lower secondary schools upper secondary schools higher education institutions

Competition for Individual Teachers

Project objectives:

• motivating pupils to learn foreign languages by creating situations, in which the skill in indispensable, • stimulating interest in European culture as an important element of intercultural and international dialogue, as well as in architecture, music, literature, sports and traditions, • acquiring useful practical skills, such as buying souvenirs, paying in euro, orientation in a city, observing the comportment of residents of visited places, • drumming active, effective and conscious leisure.

A three-day trip to Vienna was preceded by studying tourist guides, maps of Europe and participation in the Mały Europejczyk (Small European) Poland-wide competition organised by Centrum Edukacji Szkolnej (School Education Centre) in Warsaw. Pupils learnt about composers who lived in Vienna, listened to their music, watched a film about Vienna and filled out work charts. The preparations were rounded off with the tasting of Apfelstrudel, a typical Vienna delicacy baked by mothers of pupils. During their stay in Vienna, the pupils saw: Schönbrunn, Hofburg, Kahlenberg and St. Stephen’s Cathedral. They bought souvenirs on their own and tasted Sacher’s cake at Aida patisserie near the cathedral. A three-day visit at partner school in Toepchin, Germany, the culminating point of which were presentations on the works of Astrid Lindgren.

The presentation by pupils from Poland included: • a theatre performance staged in German and entitled Ich bin so allein, • a song about Astrid Lindgren written in German by the pupils under the supervision of their teacher, • a flute concert, • quiz on the contents of three books: Karlsson vom Dach, Die Bruder Lowenherz, and Ronja Raubertochter. The stay in Germany also featured sports, music and social activities by Polish and German children. They went on a trip to Lubben together, where they visited a museum and filled out their work charts, sailed by boats down the Spreewald channels and tributaries of the River Spree, had picnic on an islet, and played in Wasserspielplatz and Sound Garden (Klanggarten).

Competition for Learners

Project description:

Competition for Institutions

primary schools

teacher − coordinator Wanda Szymanowska Jadwiga Rychlicka spgolina@wp.pl

ENG

17


laureat 2008

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

język projektu

angielski Społeczna Szkoła Podstawowa i Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne w Złotoryi

Cele projektu:

nauczyciel − koordynator Anna Chmielowska usmiech_dziecka1@op.pl

18

Poznajemy tradycje, zwyczaje i kulturę krajów anglojęzycznych w języku angielskim

PL

• wprowadzanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego (praca metodą projektów, śpiew i przedstawienia teatralne oraz wykorzystanie komputera), odkrywanie przez uczniów różnych metod poszerzania i pogłębiania wiedzy, korzystanie z różnego rodzaju źródeł informacji • poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu kultury, tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych, budowanie tolerancji dla innych kultur, zwyczajów i tradycji • motywowanie uczniów do ciągłego nabywania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności językowych • propagowanie nauki języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży, ukazanie korzyści płynących ze znajomości języka angielskiego • wdrażanie umiejętności pracy w grupie • przygotowanie młodego człowieka do publicznych wystąpień w języku angielskim.

Opis projektu:

• wystawienie jasełek w języku angielskim • zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Świętego Walentego: wystawiono „Romea i Julię” w języku angielskim i odbył się koncert piosenki obcojęzycznej • przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Świętego Patryka: wystawiono dwie sztuki teatralne, przygotowano posiłki spożywane tradycyjnie tego dnia w Irlandii oraz tablicę informacyjną o obchodach tego dnia na całym świecie • udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej • przeprowadzenie cyklu lekcji w terenie pn. Wizyta w sklepie – były to wyjścia do sklepów i odgrywanie tam scenek rodzajowych (za projekt uczniowie otrzymali tytuł Uczniowie z Klasą) • wykonanie prezentacji multimedialnych: Yellowstone the first national park, Spotlight on Wales, The biggest cities of the USA (tytuł Uczniowie z Klasą) • przeprowadzenie cyklu lekcji, na których najmłodsi uczniowie poznawali najpiękniejsze baśnie świata w języku angielskim. Wśród nich znalazły się: „Czerwony Kapturek” – Little Red Riding Hood, „Kopciuszek” – Cindirella oraz „Brzydkie Kaczątko” – The Ugly Duckling. Ponadto wykonano piękne plakaty ilustrujące wszystkie baśnie • przeprowadzenie cyklu lekcji poświęconych życiu i działalności księżnej Walii Diany: każdy uczeń wykonał plakat opisujący i ilustrujący życie Królowej Ludzkich Serc (tytuł Uczniowie z Klasą) • zorganizowanie Pierwszego Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas VI oraz Pierwszego Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III gimnazjalnych • udział w festiwalu zorganizowanym przez Legnickie Centrum Kultury Prezentacje artystyczne dziecięcych i młodzieżowych zespołów pieśni i tańca. Uczennica zaśpiewała dwie piosenki „We don’t need another Hero” Tiny Turner oraz „Calling you” zespołu Bagdad Cafe • przeprowadzenie cyklu lekcji poświęconych historii Wielkiej Brytanii The History of Britain (tytuł Uczniowie z Klasą) • wykonanie broszur opisujących magiczną i tajemniczą krainę Króla Artura – Kornwalię • wykonanie plakatów ilustrujących i opisujących w języku angielskim zwierzęta oraz bezpieczne zachowanie na plaży • przeprowadzenie zajęć poświęconych wiosennym uroczystościom brytyjskim i irlandzkim. Uczniowie wykonali plakaty opisujące i ilustrujące festiwale z okazji Dnia św. Dawida, patrona Walii – St. David’s Day, Dnia św. Patryka, patrona Irlandii – St. Patrick’s Day oraz Dnia św. Jerzego, patrona Anglii – St. George’s Day • przeprowadzenie zajęć, na których uczniowie poznawali najciekawsze miejsca Wielkiej Brytanii na spędzenie wakacji i wykonali w języku angielskim plakaty je opisujące • zorganizowanie lekcji poświęconych Inkom: uczniowie wykonali plakaty The Incas, opisujące w języku angielskim ich dorobek kulturowy • wykonanie plakatów opisujących jedną z najsłynniejszych budowli świata – Tadż Mahal.


laureate 2008 Project description:

project title

Learning the traditions, customs and culture of English-speaking countries in English project language

English

primary schools lower secondary schools upper secondary schools higher education institutions

Competition for Individual Teachers

Public Primary School and Bilingual Lower Secondary School in Złotoryja

preschools

Competition for Learners

Project objectives:

• introduction of innovative English teaching methods (work with the use of project method, singing songs, staging theatre performances and using a computer), students discover various methods of expanding and deepening knowledge, use various sources of information, • students expand their knowledge on the culture, traditions and customs observed in Englishspeaking countries, shape tolerance for other cultures, traditions and customs, • motivating students to consistently acquire new knowledge and develop linguistic skills, • promoting English learning among children and youth, showing benefits of being able to communicate in English, • learning team work skills, • preparing young people for public speaking in English.

Competition for Institutions

• staging a nativity play in English, • organising St Valentine’s Day celebrations; staging of Romeo and Juliet in English and a competition of foreign-language songs, • organising St Patrick’s Day celebrations: staging two theatre performances, preparing traditional Irish meals eaten on that day and a notice board featuring overview of celebrations of St Patrick’s Day across the globe, • participation in a competition of foreign-language songs at the county level, • staging a series of field lessons; a Visit to the Shop, during which role plays were staged at shops (pupils were awarded Uczniowie z Klasą (Classy Students title), • preparing multimedia presentations: Yellowstone the first national park, Spotlight on Wales, The biggest cities of the USA (Classy Students title), • staging a series of lessons, during which the youngest pupils learnt the most beautiful fairy tales in English, including Little Red Riding Hood, Cinderella and Ugly Duckling. Pupils painted beautiful posters illustrating all the tales. • staging a series of lessons devoted to the life and activity of Diana, Princess of Wales. Each student made a poster illustrating the life of the Queen of Hearts (Classy Students title), • organising the first school English competition for grade VI pupils and the first English competition for grade III of Lower Secondary School, • participation in a festival organised by the Culture Centre in Legnica entitled Presentation of Children and Youth Dance and Song Groups. One student sang two songs; We don’t need another hero by Tina Turner and Calling you, a song from the Out of Rosenheim film, • staging a series of lessons dedicated to the history of Great Britain (Classy Students) title), • preparing brochures that describe Cornwall, the magical and mysterious land of King Arthur, • making posters that illustrate and describe in English animals and how to be safe on a beach, • staging classes devoted to spring celebrations in Britain and Ireland. Students made posters describing and illustrating St David’s, Day; St Patrick’s, Day, and St George’s Day celebrated to commemorate Patron Saints of Wales, Ireland and England. • staging classes devoted to the most interesting holiday destinations in Great Britain. Students made posters illustrating and describing them in English, • staging classes devoted to the Incas, Students made posters illustrating and describing their cultural heritage in English, • Students made posters illustrating and describing one of the most famous buildings in the world; Taj Mahal.

teacher − coordinator Anna Chmielowska usmiech_dziecka1@op.pl

ENG

19


laureat 2008 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Świat w zasięgu ręki język projektu przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs projektów uczniowskich

Opis projektu:

nauczyciel − koordynator Karolina Majchrzak spdwanascie@interia.pl

20

niemiecki i angielski

PL

• realizowanie projektu podczas zajęć Koła Informatycznego, Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego i Szkolnego Klubu Europejskiego Nasza Europa • stworzenie bazy ćwiczeń językowych i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły • nagranie scenek językowych przy pomocy kamery cyfrowej oraz utworzenie pomocy dydaktycznych w programie Ulead VideoStudio & SE DVD • przybliżenie uczniom podczas obchodów Dnia Książki pochodzących z całego świata elementarzy z alfabetem • zaprezentowanie uczniom zasad savoir-vivre’u w różnych państwach Unii Europejskiej. Uczniowie poznali sposoby powitania i pożegnania występujące w krajach europejskich oraz zwyczaje związane z zapraszaniem do tańca i spożywaniem posiłków • zorganizowanie akademii poświęconej zwyczajom bożonarodzeniowym w państwach Unii Europejskiej, kolędowanie w języku niemieckim i angielskim oraz zaprezentowanie zwyczajów bożonarodzeniowych w tych państwach w języku niemieckim i angielskim • wykonanie podczas zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim fotoalbumów z ciekawostkami i informacjami dotyczącymi zwyczajów i wybitnych osób z państw europejskich • zorganizowanie festiwalu angielskiej piosenki miłosnej z okazji Dnia Świętego Walentego, podczas którego zaśpiewano w języku angielskim znane i chętnie słuchane przeboje z pierwszych miejsc list przebojów • udział uczniów w ogólnopolskich konkursach językowych: Deutschfreund, Sprachdoktor, English High Flier (I miejsce w woj. łódzkim), Der, die, das Kelner (I miejsce w I etapie miejskim).

Cele projektu:

• wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w nauczaniu języków obcych • wykorzystanie potencjału uczniów i ich zdolności językowych w tworzeniu materiałów dydaktycznych przy pomocy kamery i programów do tworzenia filmów językowych • zindywidualizowanie procesu nauczania • tworzenie bazy ćwiczeń językowych online, umieszczenie ich na stronie szkoły • uświadomienie uczniom znaczenia znajomości języków obcych • przybliżanie uczniom kultur, religii, tradycji, różnego sposobu zapisu w językach świata, budzenie wśród uczniów tolerancji i zrozumienia dla innych kultur • zaznajamianie uczniów z ważnymi postaciami państw europejskich oraz ich twórczością • nauczanie języków obcych przez zabawę • wykorzystanie zdolności informatycznych uczniów do tworzenia tematycznych prezentacji multimedialnych w języku obcym o państwach europejskich.


laureate 2008 project title

World within Arm’s Reach project language

No. 12 Kornel Makuszyński Primary School in Piotrków Trybunalski

upper secondary schools higher education institutions

Project description:

• The project is implemented during the activities of the school IT Club, Tourist Club and Nasza Europa European Club. • Development of an online database of linguistic exercises and posting it on the school website: http://www.sp12.switch.pl/index.php?option=com_ weblinks&catid=27&Itemid=32, • Recording role plays in a foreign language with a digital camera ad developing teaching aids with the use of Ulead VideoStudio 8 SE DVD software, • Showing to pupils books featuring alphabets of languages from all over the world during a Book Festival, • Presenting to pupils savoir-vivre applying in various states of the European Union. Pupils learnt how to greet and say good-bye in various European languages and learnt customs related to asking somebody to dance and eating, • organising a celebration devoted to Christmas traditions in EU countries, including singing carols in German and English and presenting Christmas traditions in English and German, • making photo albums featuring titbits and information on customs and celebrities from various European countries as part of the activities of the European Club, • staging a St Valentine festival of love songs in English, during which top of the list hits were sang, • participation of pupils in Poland-wide language competitions; Deutschfreund, Sprachdoktor, English High Flier (1st place in the Łódzkie Province), Der, die, das Kelner (1st place in the town competition).

Competition for Learners

• Using modern teaching aids in foreign language teaching, • Using the potential of pupils and their linguistic talents for the development of teaching materials with the use of a camera and software for making videos, • Individualisation of the teaching process, • Development of an online database of linguistic exercises and posting it on the school website, • Making pupils aware of the importance of being able to speak a foreign language, • Making pupils familiar with different cultures, religions, traditions, languages, shaping tolerance and understanding for other cultures, • Introducing to pupils major European figures and their output, • Teaching foreign languages through play, • Using IT skills of the pupils to create multimedia presentations in a foreign language on the European countries.

lower secondary schools

Competition for Individual Teachers

Project objectives:

primary schools

Competition for Institutions

German and English

preschools

teacher − coordinator Anna Chmielowska usmiech_dziecka1@op.pl

ENG

21


laureat 2008

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

Obchodzenie świąt i tradycji w naszych krajach: w Polsce i na Słowacji przedszkola szkoły podstawowe gimnazja

niemiecki i angielski

szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Publiczne Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Konkurs projektów uczniowskich

Cele projektu:

nauczyciel − koordynator Halina Piotrowska Ewa Ustjanowska siedliskagimnazjum@op.pl

22

język projektu

PL

• rozwój językowych zdolności uczniów w komunikacji z uczniami partnerskiego kraju w języku angielskim i niemieckim za pośrednictwem nowoczesnych technik komunikacyjnych • rozbudzenie zainteresowania innymi kulturami, poznawanie świąt i tradycji swojego kraju i kraju partnerów • motywowanie uczniów do uczenia się rzadziej używanych języków europejskich (tj. słowackiego i polskiego) • nawiązanie kontaktów i zacieśnianie osobistych kontaktów przyjacielskich między uczniami z obu krajów • ukształtowanie osobowości świadomego młodego obywatela Europy • wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski i Słowacji, zachęcanie do współpracy w projekcie jak największej liczby nauczycieli uczących różnych przedmiotów, stosowanie nowoczesnych metod nauczania metodą projektu, używanie nowoczesnych technologii informacyjnych, rozwijanie własnego warsztatu pracy przez udział w międzynarodowym projekcie, dzięki czemu szkoła staje się nowoczesną, lepiej kształcącą instytucją.

Opis projektu:

Projekt obejmował cztery języki europejskie. W językach angielskim i niemieckim uczniowie kontaktowali się ze sobą, opracowywali materiał tekstowy i obrazowy, przedstawiając święta i tradycje. Nieoficjalnymi językami kontaktowymi były również polski i słowacki. Uczniowie wzajemnie uczyli się porozumiewania się w swoich językach (obie partnerskie szkoły zorganizowały kursy języka polskiego na Słowacji i języka słowackiego w Polsce). Uczniowie pracowali w grupach. Na początku razem z kolegami słowackimi zaprojektowali logo projektu, wspólne dla Detvy i Siedlisk. Przez cały rok zbierali materiał tekstowy i obrazowy na temat polskich świąt i tradycji z nimi związanych, który zaprezentowali w szkolnej galerii. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali: wieczór wróżb andrzejkowych, kolędowanie po europejsku, odwiedziny Świętego Mikołaja, tradycyjną polską wigilię, przedstawienie bożonarodzeniowe, konkurs szopek bożonarodzeniowych, kolędowanie socratesowskie, Tłusty Czwartek i Wielkanoc. Uczniowie poznawali nasze tradycje przez uczestnictwo w dodatkowych imprezach, wystawach i konkursach, np. wystawie szopek krakowskich, konkursie palm w Lipnicy Murowanej i na tradycyjną pisankę w Tarnowie. Odbyły się dwie wizyty robocze: w Detvie i w Siedliskach, podczas których obserwowano lekcje, porównując systemy edukacyjne oraz funkcjonowanie polskiej i słowackiej szkoły. Cały projekt wieńczyła obustronna dwutygodniowa wymiana młodzieży. Dzieci uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych, wspólnie świętowały Dzień Europy, zwiedzały ciekawe miasta i miejsca, pogłębiały wiedzę o polskiej i słowackiej kulturze, świętach, zwyczajach i tradycjach. Powstały również strona internetowa projektu (www.projektsc.siedliska.org) i książka kucharska z tradycyjnymi przepisami na polskie potrawy i ciasta świąteczne w językach polskim, angielskim i niemieckim.


laureate 2008 project title

Holiday celebrations and traditions in our countries: Poland and Slovakia German and English Project description:

Cardinal Stefan Wyszyński Public Lower Secondary School in Siedliska

lower secondary schools upper secondary schools higher education institutions

Competition for Individual Teachers

Project objectives:

• development of students’ linguistic skills of communication with peers from the partner country in English and German with the use of latest communication technology, • generating interest in other cultures, becoming acquainted with holiday celebrations and traditions in respective countries, • motivating students to learn less frequently used European languages (i.e. Slovak and Polish), • establishing contacts and strengthening friendships between students from the two countries, • shaping an attitude of a young European citizen, • exchange of experiences between teachers from Poland and Slovakia, encouraging possibly the largest number of teachers of other subjects to cooperate under the project, use state-of-the-art teaching methods, including the project method, use the latest information technology, and improve ones’ teaching by participation in an international project, thanks to which the school becomes a modern, high quality educational provider.

Competition for Learners

The project has encompassed four European languages: students made contact, developed materials and presented holidays and traditions in English and German, whereas Polish and Slovak were unofficial working languages. Students learnt their respective languages (partner schools have staged a Polish course in Slovakia and Slovak lessons in Poland). Students worked in groups. Initially, they designed a logo for the project to be used by Detva and Siedliska. They gathered text materials and graphics on Polish holidays and traditions related to them, which they presented at the school gallery. Moreover, the students assisted by their supervisors staged fortune telling night on St Andrew’s Day, European Carol Singing Event, St Clause’s Visit, traditional Polish Christmas Eve Dinner, a nativity play, competition for a nativity scene, Socrates Carol Singing, as well as the last Thursday of Carnival and Easter celebrations. Students also learnt local traditions by participation in accompanying events, exhibitions and competitions, to mention an exhibition of nativity scenes from Krakow, competition for the most beautiful Easter palm staged in Lipnica Murowana and for traditional painted eggs in Tarnów. As part of the project, two working visits were held: one in Detva and one in Siedliska, during which lesson observations were held, educational systems were compared and the operations of Polish and Slovak schools analysed. The project was rounded off with a two-week exchange of students who participated in classes at partner schools, celebrated the Europe Day together, did sightseeing, and improved their knowledge on Polish and Slovak culture, holidays, customs and traditions. Moreover, a project website (www.projectsc.siedliska.org) was developed and a cookery book featuring recipes for traditional Polish dishes and cakes was published in Polish, English and German.

primary schools

Competition for Institutions

project language

preschools

teacher − coordinator Halina Piotrowska Ewa Ustjanowska siedliskagimnazjum@op.pl

ENG

23


laureat 2008 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Multicultural Tricity język projektu przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku Cele projektu:

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

• utworzenie strony internetowej w trzech językach: angielskim, niemieckim i szwedzkim, rozwijanie znajomości języków obcych i informatyki • motywowanie do nauki języków obcych i zainteresowanie nimi uczniów dzięki innowacyjnym i twórczym metodom nauczania • rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym w środowisku pozaszkolnym • umożliwienie kontaktu z osobami z innych państw, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur • współpraca z przedstawicielami lokalnego biznesu • rozpowszechnienie projektu wśród uczniów i nauczycieli z wymiany międzynarodowej w szkołach podstawowych i gimnazjach przez organizowanie spotkań (z wykorzystaniem strony www).

Opis projektu:

nauczyciel − koordynator Maria Kałużna Karolina Wanke szkolagim25@poczta.onet.pl

24

angielski, niemiecki, szwedzki

PL

Uczniowie wraz z opiekunami przeprowadzali wywiady i badania dotyczące zastosowania języków obcych w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów (restauracje, puby, muzea, zabytki kultury). Zorganizowali spotkania i przeprowadzili rozmowy z cudzoziemcami mieszkającymi w Trójmieście, studentami Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej, którzy studiują w Polsce w ramach programu Erasmus, oraz przedstawicielami firm zagranicznych mających swoje siedziby również na terenie Trójmiasta (np. IKEA, która przygotowała specjalną prezentację na spotkanie z uczniami, KFC, McDonald’s, Friday’s, Coffee Heaven itp.). Uczniowie rozpoczęli tworzenie strony internetowej (w trzech wersjach językowych) zawierającej zdjęcia, filmy i wyniki przeprowadzonych badań oraz sprawozdania ze spotkań odbytych w ramach projektu.


project title

laureate 2008

Multicultural Tricity English, German, Swedish No. 25 Lower Secondary School in Gdańsk Project objectives:

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools higher education institutions Competition for Individual Teachers

• development of a website in three languages: English, German and Swedish, improving linguistic and ICT skills, • motivating students to learn foreign languages and generating interest in them thanks to innovative and creative teaching methods, • improving the skills of using a foreign language outside the classroom, • providing opportunities for contacting individuals from other countries, shaping tolerance towards other cultures, • cooperation with local business, • project dissemination by students and teachers at primary and lower secondary schools by organising meetings with project participants (using the website).

Competition for Learners

Project description:

Students, together with the teachers, held interviews and conducted research on the use of foreign languages in places most frequently visited by tourists (restaurants, pubs, museums, historic sights). They held meetings with foreigners who lived in the Tricity, students of the University of Gdańsk and the Gdańsk University of Technology who study in Poland under the Erasmus programme, and representatives of foreign companies seated in the Tricity (e.g. IKEA, who prepared a special presentation for the meeting with students, KFC, McDonald’s, Friday’s, Coffee Heaven, etc). Students have started work on the website (in three languages) featuring photos, videos and results of surveys, as well as reports on the meetings held under the project.

Competition for Institutions

project language

teacher − coordinator Maria Kałużna Karolina Wanke szkolagim25@poczta.onet.pl

ENG

25


laureat 2008 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Nie łam się – łam bariery!

przedszkola szkoły podstawowe

niemiecki

gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Konkurs projektów uczniowskich

Cele projektu:

nauczyciel − koordynator Katarzyna Krzemińska lmkwloclawek@gazeta.pl

26

język projektu

PL

• promowanie dialogu międzykulturowego jako narzędzia pomocnego w przyswajaniu wiedzy i zdolności • nauczanie otwartości i tolerancji wobec innych kultur, wychowanie do porozumienia między przedstawicielami różnych narodowości, praktykującymi odmienne obyczaje • kształtowanie aktywnych, otwartych na świat, pełnych szacunku dla zróżnicowania kulturowego i opartych na wspólnych wartościach UE postaw obywatelskich • zamienienie obciążeń historycznych, widocznych do dziś w stosunkach polsko-niemieckich, w impuls do zmiany i działania nad wspólną przyszłością ponad podziałami • zapewnienie możliwości rozwoju w zróżnicowanym społeczeństwie • poszerzenie wiadomości o Unii Europejskiej i krajach niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie ich mieszkańców • zapewnienie swobodnej komunikacji językowej w szkolnych kontaktach międzynarodowych • podniesienie jakości uczenia się i nauczania języka niemieckiego • pozyskiwanie środków i materiałów popularyzujących naukę języka niemieckiego • współpraca ze szkołami niemieckimi.

Opis projektu:

• podsumowanie wymiany z Niemcami w roku 2006, sformułowanie wniosków do dalszej pracy oraz pomysł projektu • przygotowanie map, kolaży i informacji o instytucjach UE oraz krajach niemieckiego obszaru językowego • dyskusje, referaty, pogadanki o promowaniu szacunku dla innych kultur i sposobów życia oraz różnorodności językowej i kulturalnej • przygotowanie do wycieczki Bruksela – Berlin, m.in. udział w seminarium kulturoznawczym nauczyciela języka niemieckiego w Berlinie • wyjazd i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego (Bruksela) i Bundestagu (Berlin), wizyta w Bundeszentrale für politische Bildung (niezależna i bezpartyjna instytucja wspierająca świadomość demokratyczną oraz udział w życiu politycznym, oferująca wiele materiałów do nauki języka niemieckiego na wszystkich poziomach) oraz centrum Unii Europejskiej, skąd pozyskano nowe materiały do pracy, zwiedzanie Akwizgranu i Poczdamu • podsumowanie wyjazdu i sprecyzowanie dalszych celów pracy nad projektem – nauka Wirtschaftsdeutsch (słownictwo ekonomiczne) w klasach politechnicznych i ekonomiczno-marketingowych oraz promocja języka niemieckiego na dniach otwartych szkoły • konkurs wiedzy o UE.


laureate 2008 project title

Don’t Break Down – Break Down the Barriers! German

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Project description:

Project objectives:

• promoting intercultural dialogue as a tool useful for assimilating knowledge and adopting skills, • teaching openness and tolerance towards other cultures, education aimed at understanding between representatives of various nations who observe different customs, • shaping pro-active, open civic attitudes and respect for cultural diversity based on common values of the united Europe, • transforming historical problems, which are still visible in Polish and German relations into an impulse for change and work on the common future without divisions, • providing opportunities for development in a diversified society, • expanding knowledge on the European Union and German-speaking countries and getting to know their citizens, • facilitating easy communication as part of school international contacts, • improving the quality of teaching and learning German, • acquiring funds and materials for the promotion of teaching German, • cooperation with schools in Germany.

Competition for Learners

• summing up the exchange with Germany in 2006, formulating conclusions for further work and project concept, • preparing maps, collages and information on EU institutions German-speaking countries, • discussions, papers and talks on promoting respect for other cultures, lifestyles and linguistic and cultural diversity, • organising a trip to Brussels and Berlin, participation of a German teacher in cultural studies seminar in Berlin, • a trip to and sightseeing in the European Parliament (Brussels) and Bundestag (Berlin), a visit to Bundeszentrale für politische Bildung (independent and politically non-aligned institution that supports democratic and participation in political life, which offers several materials for teaching German at all levels) and a centre of the European Union, from which we acquired new work materials, sightseeing in Aachen and Potsdam. • Summing up the trip and specifying further goals for project work – learning Wirtschaftsdeutsch (business German) in forms with technical, economic and marketing profiles and promotion of German during open doors at the school, • Competition on the EU.

higher education institutions Competition for Individual Teachers

III Maria Konopnicka Secondary School in Włocławek

Competition for Institutions

project language

teacher − coordinator Katarzyna Krzemińska lmkwloclawek@gazeta.pl

ENG

27


laureat 2008 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Polak mały czy Litwin duży – zawsze niech kulturze służy!

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

angielski, litewski, niemiecki, włoski, szwedzki, polski

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Daniela Chodowieckiego

Cele projektu:

Opis projektu:

język projektu

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Konkurs projektów uczniowskich

• promowanie dialogu międzykulturowego wśród osób starszych przez posługiwanie się językami obcymi • wspieranie dialogu międzykulturowego oraz dialogu międzypokoleniowego przez kulturę i sztukę • motywowanie do nauki języków obcych w zintegrowanej Europie • aktywne uczestniczenie w programach współpracy międzynarodowej jako sposób na poznawanie innych kultur i języków obcych • odpowiadanie na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa.

nauczyciel − koordynator Arleta Pławska utw@wsse.edu.pl

28

PL

• wystawienie na scenie legendy o Gdańsku „Okręt w herbie” w języku angielskim w dwóch obsadach: narodowej oraz międzynarodowej. Widownię obu przedstawień stanowiła grupa międzynarodowa • międzynarodowe spotkanie w siedzibie uczelni z bufetem dań kuchni polskiej dla przedstawicieli instytucji europejskich goszczących w ramach projektu partnerskiego, przedstawicieli władz miejskich Gdańska oraz seniorów występujących w przedstawieniu „Ship in the coat of arms” • międzynarodowy ludowy wieczór majówkowy, podczas którego wszyscy uczestnicy byli przebrani w stroje ludowe z różnych regionów Europy. Polską najliczniejszą grupę stanowili Kaszubi, Krakowiacy oraz Kurpie. Podczas wieczoru zapoznano się z elementami kultury pięciu państw europejskich: Polski, Litwy, Włoch, Szwecji i Austrii, kosztowano własnoręcznie przygotowanych tradycyjnych potraw oraz rozmawiano w sześciu językach, łącznie z rosyjskim. Przedstawiciele każdego uczestniczącego w wieczorze państwa zaprezentowali pieśń narodową oraz taniec ludowy • przygotowanie słownika popularnych zwrotów w sześciu językach europejskich przez międzynarodową grupę (publikacja w połowie 2009, rozpowszechnianie przez strony internetowe uczelni oraz instytucji zaangażowanych w pracę nad słownikiem) • budowanie oferty językowej w zakresie kształcenia językowego, dostosowanej do potrzeb słuchaczy (badanie ewaluacyjne oraz badanie preferencji edukacyjnych słuchaczy uniwersytetu) • złożenie do Agencji Wykonawczej KE wniosku o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego europejskiego modelu kształcenia seniorów.


laureate 2008 project title

A Pole or Lithuanian – We Share a Passion for Culture! preschools

project language

English, Lithuanian, German, Italian, Swedish, Polish

primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Institutions

School of Social Science and Economics in Gdańsk Daniel Chodowiecki University of the Third Age

higher education institutions

Project objectives:

• Promoting intercultural dialogue among elderly people through the use of foreign languages; • Promoting intercultural and inter-generation dialogue with the use of culture and arts; • Motivating to foreign language learning in an integrated Europe, • Active participation in international cooperation programmes as a method for becoming acquainted with other cultures and language learning, • Responding to challenges related with aging populations.

Competition for Learners

• Staging a legend on Gdańsk entitled Ship in the Coat of Arms in English and with two casts: national and international one. The audience of the two performances was an international one, • an international meeting at the university’s seat during which Polish dishes were served to representatives of European institutions who visited Gdańsk under the partnership, representatives of Gdańsk authorities and senior actors performing in the Ship in the Coat of Arms, • organising an international folk event, the participants of which were wearing costumes representing different regions in Europe. In the Polish group, the region of Kaszuby, Krakow and Kurpie were the most visible. The participants of the event could become acquainted with cultures of five European countries: Poland, Lithuania, Italy, Sweden and Austria, could taste traditional Polish dishes prepared by students of the University of the Third Age, and had an opportunity to talk in six languages, including Russian. Representatives of each country presented a national song and a folk dance, • An international group worked on a dictionary of basic terms and phrases in six languages (published in mid2009 on the website of the university and institutions committed to the works on it), • Developing foreign language teaching offer adapted to the needs of the students (evaluation questionnaire and educational preference survey), • An application for co-financing of a research project related to European model for senior education was filed with the Executive Agency of the European Commission.

Competition for Individual Teachers

Project description:

teacher − coordinator Arleta Pławska utw@wsse.edu.pl

ENG

29


laureat 2008 tytuł projektu

T-shirt edukacyjny Konkurs projektów instytucjonlanych

język projektu

angielski i niemiecki przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Cele projektu:

nauczyciel − koordynator dr Joanna Karczewska Izabela Jaros Wioletta Radomska ies@pu.kielce.pl

30

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Instytut Edukacji Szkolnej oraz Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach

PL

• promowanie wielojęzyczności i różnorodności kulturowej • rozwijanie wrażliwości językowej i różnokulturowej • pobudzanie zainteresowania nauką języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym • kształtowanie postawy ciekawości i otwartości wobec innych języków i kultur • testowanie nowatorskiego środka dydaktycznego – T-shirtu edukacyjnego • wykorzystanie T-shirtu do nauczania dwóch języków obcych • integrowanie programu nauczania języka angielskiego i niemieckiego z programem wychowania i nauczania na etapie przedszkolnym • zwiększenie efektywności procesu uczenia się/ nauczania (nie tylko) języków obcych • wymiana doświadczeń dotyczących metod nauczania języków obcych na etapie przedszkolnym w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Opis projektu:

Studenci zaprojektowali T-shirt edukacyjny i wykonali nadruk w firmie poligraficznej. Zakresy tematyczne, w których realizacji można wykorzystać koszulki, to kolory, liczebniki, części ciała, owoce, zwierzęta, rodzina, zabawki, przybory szkolne, zagadnienia kulturowe: Walentynki, Wielkanoc, Halloween, Boże Narodzenie. Następnie (maj 2008 – luty 2009) koszulkę do nauczania języka angielskiego i niemieckiego poddaje się testom w grupie dzieci przedszkolnych. Lekcje języka angielskiego są prowadzone przez studentów, a języka niemieckiego przez nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami do nauczania języka (2 razy w tygodniu z każdego języka po 30 minut). Zaplanowano również (od października 2008) wymianę doświadczeń w dziedzinie nauczania języków obcych w placówkach przedszkolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej.


laureate 2008 project title

Educational T-shirt project language

English and German

preschools

lower secondary schools upper secondary schools

• Promoting multilingualism and cultural diversity, • Developing linguistic and multilingual sensitivity, • generating interest in foreign language teaching to preschool children, • shaping an attitude of curiosity and openness to other languages and cultures, • testing an innovative teaching aid; an educational T-shirt, • using the T-shirt in the teaching of two foreign languages, • integrating English and German teaching with preschool education programme, • boosting the effectiveness of teaching/learning process regarding (among others) foreign languages, • exchange of experiences pertaining to foreign language teaching methods applied in preschool education in selected countries of the European Union.

Project description:

Competition for Learners

Project objectives:

higher education institutions Competition for Individual Teachers

The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences Institute of School Education Faculty of Pedagogy and Fine Arts and No. 40 Local Government Preschool in Kielce

Competition for Institutions

primary schools

Students designed educational T-shirt and made imprints at a print shop. The thematic scopes, in which the T-shirts may be used include: colours, numbers, body parts, fruit, animals, family, toys, school accessories, and holidays; St Valentine’s Day, Easter, Halloween and Christmas. Next (May 2008 – February 2009) the T-shirt to be used in the teaching of English and German was tested on a group of preschool pupils. English lessons were staged by the students, and a preschool teacher qualified to teach a foreign language staged German lessons (2 times a week, a 30 minutes class in each language). Moreover, since October 2008, experiences in the field of foreign language teaching at preschool were shared by institutions in selected EU countries. teacher − coordinator dr Joanna Karczewska Izabela Jaros Wioletta Radomska ies@pu.kielce.pl

ENG

31


laureat 2008 tytuł projektu

English++ Konkurs projektów instytucjonlanych

język projektu

angielski przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Jagiellońskie Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

Cele projektu:

Konkurs projektów uczniowskich

• podniesienie jakości nauczania i uczenia się języka specjalistycznego dzięki opracowaniu skryptu, w formie papierowej i elektronicznej, zawierającego autentyczne materiały z dziedziny informatyki do wykorzystania na lektoratach wyższych uczelni dla studentów IT na poziomie średnio zaawansowanym i wyższym (oraz ich nauczycieli) • utworzenie banku materiałów IT potrzebnych do realizacji programu nauczania/uczenia się w jego części specjalistycznej: pogłębianie znajomości języka fachowego (ESP) przez wykonujących projekt i jego przyszłych beneficjentów, wykorzystanie autentycznych sytuacji komunikacyjnych do rozwoju umiejętności skutecznej komunikacji (np. korespondencja formalna i nieformalna z autorami tekstów, dokumentacja projektu, raportowanie), podkreślenie znaczenia dobrej praktyki w działaniu (np. dbanie o przestrzeganie praw autorskich), stworzenie modelu dla podobnych inicjatyw w JCJ UJ.

nauczyciel − koordynator Monika Stawicka biuro@sdj.pl

32

PL

Opis projektu:

• określenie dziedzin informatycznych, których dotyczyć mają teksty, oraz wymagań dla tekstów (liczba słów, treści matematyczne, wzory itp.) • zgromadzenie banku tekstów do czytania i słuchania potencjalnie nadających się do skryptu • pozyskanie tekstów od pracowników naukowych II UJ, opracowanie ćwiczeń oraz wewnętrzna walidacja ćwiczeń i pytań do tekstów • przygotowanie formuł matematycznych, alfabetu greckiego i wyrażeń matematycznych do konsultacji merytorycznej przez pracownika naukowego Instytutu Informatyki UJ (nagranie audio How to Read Mathematical Formulas, Greek Alphabet and Mathematical Expressions) • zainteresowanie projektem władz UJ, pracowników Instytutu Informatyki (podkreślenie aspektu non profit) oraz uzyskanie pomocy w kwestiach IT (serwer, linki) • przygotowanie prezentacji i materiału informacyjnego o prezentacji • dokonanie nagrań filmowych przykładowych prezentacji ilustrujących poprawne i błędne podejście do tego typu wystąpień publicznych: Successful Presentations. a Few Tips from English++ i (Un)successful Presentations. A Few more Tips from English++ • uruchomienie strony www projektu (http://skrypt.hauru.eu) oraz przygotowanie tekstów o projekcie na stronę www.


laureate 2008 project title

English++ project language

English

preschools

The Jagiellonian University Language Centre

lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Institutions

primary schools

higher education institutions

Project description:

• identifying the fields of IT, to which the texts should pertain and the requirements for specific articles (word content, mathematical content, formulas, etc.), • establishing a bank of reading and listening texts that may be used in the course book, • acquiring articles from researchers at the Institute of Information Technology at the Jagiellonian University, preparing exercises and staging internal validation of questions to the texts, • preparing mathematical formulas, Greek alphabet and mathematical expressions for scientific consultation by a researcher at the JU Institute of Information Technology (audio recording; How to Read Mathematical Formulas, Greek Alphabet and Mathematical Expressions), • interest in the project on the part of university authorities, staff of the Institute of Information Technology (stressing the non-for-profit character of the venture) and obtaining support in the scope of IT (a server, links), • making a presentation and information materials on the presentation, • making videos of presentations that illustrate right and wrong approach to this form of public speaking: Successful Presentations. a Few Tips from English++ and (Un)successful Presentations. a Few More Tips from English++. • Launch of the project website (http://skrypt.hauru.eu) and preparing information on the project to be posted at the website.

Competition for Learners

• improving the quality of specialist glossary teaching and learning thanks to the development of a course book in a printed and electronic format, which features authentic ICT materials to be used during language courses staged at HEIs and attended by IT students at intermediate or advanced level (and their teachers), • developing a bank of IT materials indispensable for the implementation of a teaching/learning programme including specialist glossary: improving the knowledge of professional jargon (ESP) by project participants and future beneficiaries, the use of authentic communication situations for the development of effective communication skills (official and informal correspondence with text authors, project documentation, reporting), stressing good practice during the activity (e.g. respecting copyright), creating a model for similar initiatives to be taken by the Jagiellonian University Language Centre.

Competition for Individual Teachers

Project objectives:

teacher − coordinator Monika Stawicka biuro@sdj.pl

ENG

33


laureat 2008 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Oneness: on-line less used and less taught language courses – Polish przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły wyższe

język projektu projekt dotyczył pięciu europejskich języków zaliczanych do rzadziej nauczanych i używanych – estońskiego, fińskiego, litewskiego, portugalskiego i polskiego. Prace zespołu polskiego dotyczyły nauczania języka polskiego jako obcego (poziom A1 według Europejskiego Systemu Opisu)

Konkurs projektów uczniowskich

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Cele projektu:

• opracowanie metodologii i materiałów przeznaczonych do uczenia się języków rzadziej nauczanych (estońskiego, fińskiego, litewskiego, portugalskiego i polskiego) przy pomocy Internetu (on-line) • celem zespołu polskiego było opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb wirtualnej szkoły języka polskiego jako obcego dla początkujących, zamieszczenie tych materiałów na platformie sieciowej przygotowanej dla całego projektu oraz opublikowanie podręcznika-przewodnika dla uczących się.

nauczyciel − koordynator dr Waldemar Martyniuk waldemar.martyniuk@uj.edu.pl

34

PL

Opis projektu:

• opracowanie spójnej koncepcji pedagogicznej oraz projektu rozwiązań technologicznych koniecznych dla utworzenia platformy internetowej szkoły językowej – Oneness City • opracowanie przez polski zespół projektowy materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego, a także podstawowych informacji o Polsce i języku polskim do zamieszczenia w wirtualnej szkole językowej • adaptacja tekstów dydaktycznych, wpisanie ich do programu, nagranie i zapisanie nagrań audio • próby pilotażowe pierwszej wersji wśród słuchaczy kursów językowych w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ oraz przygotowanie i wydanie drukiem podręcznika-przewodnika dla użytkowników „Powiedz to po polsku. Say it the Polish way” z płytą CD • szkoła Oneness City, Poland jest dostępna pod adresem internetowym: www.oneness.vu.lt, ma formę wirtualnej gry językowej, w której uczący się uczestniczy w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych i otrzymuje kolejne zadania językowe, których prawidłowe rozwiązanie pozwala na kontynuowanie gry, może uczęszczać na zajęcia językowe w wirtualnej szkole, gdzie oferowane są ćwiczenia i testy językowe, wstąpić do kawiarenki internetowej i nawiązać kontakt z innymi uczącymi się, sięgać do rozmaitych źródeł pomocniczych (słownika polsko-angielskiego, opisu systemu języka polskiego i zestawu informacji o Polsce).


laureate 2008 project title

Oneness: on-line less used and less taught language courses – Polish preschools

Project description:

upper secondary schools higher education institutions

The Jagiellonian University School of Polish Language and Culture in Cracow

Competition for Learners

• development of a consistent teaching concept for the project and technological solutions indispensable for the establishment of a web platform for Oneness City, a virtual language school, • task of the Polish team consisted in the development of relevant materials for teaching Polish as a foreign language and preparing basic information on Poland and Polish to be posted at the virtual language school, • adapting the teaching materials, entering them to the programme, and making audio recordings, • tests of beta version of the programme by students of summer language courses at the Jagiellonian University School of Polish Language and Culture and printing of the textbook/manual entitled Powiedz to po polsku. Say it the Polish way along with a CD, • The Oneness City, Poland virtual school is easily accessible at: www.oneness.vu.lt. It is a virtual word game, in which a learner participates in various communication situations and is assigned consecutive linguistic tasks, the correct completion of which allows him/ her to continue the game. a learner may attend classes at the virtual school, which offer exercises and texts, may stop at an Internet café and establish contact with other learners, use a variety of accompanying tools, such as a Polish-English dictionary, brief description of Polish grammar and a set of information on Poland, its culture and geography.

lower secondary schools

Competition for Individual Teachers

The project focused on five less used and less taught European languages; Estonian, Finnish, Lithuanian, Portuguese and Polish. The works of the Polish team concentrated on teaching of Polish as a foreigner language to beginners (A1 according to Common European Framework of Reference for Languages).

primary schools

Competition for Institutions

project language

Project objectives:

• to develop methodology and materials for learning less widely taught languages (Estonian, Finnish, Lithuanian, Portuguese and Polish) with the use of Internet (on-line), • works of the Polish team focused on the development of teaching materials in the form of a virtual school of Polish for beginner students, posting the materials on a web platform dedicated to the project and publishing a textbook/manual for learners/users.

teacher – coordinator dr Waldemar Martyniuk waldemar.martyniuk@uj.edu.pl

ENG

35


laureat 2008

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

II Europejskie spotkanie młodzieży z okazji 50. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich pod honorowym patronatem komisarza ds. edukacji, szkolenia, kultury i młodzieży Jana Figela Poznań, 16-23.09.2007 przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe

język projektu

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

polski, angielski, niemiecki, rosyjski

Konkurs projektów uczniowskich

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem w Poznaniu Cele projektu:

• stworzenie młodzieży szkół średnich płaszczyzny integracji, współpracy i współdziałania przez twórczość i zabawę oraz możliwości nawiązania nowych znajomości i przyjaźni • przełamywanie stereotypów i barier kulturowych i językowych oraz budowanie poczucia wspólnoty międzyludzkiej • popularyzowanie nauki języków obcych • kształtowanie postaw tolerancji oraz przeciwdziałanie przejawom dyskryminacji rasowej, religijnej i narodowej • promowanie idei integracji europejskiej, promowanie Poznania, Wielkopolski i Polski. nauczyciel − koordynator Henryk Józefowski henryk.jozefowski@secs.poznan.pl

36

PL

Opis projektu:

Poznańskie licea i gimnazja oraz organizacje młodzieżowe w tym samym terminie zaprosiły uczniów szkół, z którymi prowadzą międzynarodową wymianę. W projekcie uczestniczyli uczniowie z 65 szkół z Poznania i Wielkopolski oraz 800 uczniów z 21 państw (łącznie 1996 osób). Część programu pobytu zagranicznej młodzieży szkoły zapraszające organizowały we własnym zakresie (zajęcia lekcyjne, wycieczki, spotkania towarzyskie itp.), resztę wypełniały wspólne zajęcia (warsztaty i występy) z dziedziny: tańca (warsztaty w szkole baletowej), muzyki (przegląd piosenki europejskiej, przegląd chórów uczniowskich, Międzynarodowy koncert uczniowski Muzyka nie zna granic), teatru (występy teatrów uczniowskich), plastyki (konkurs na plakat Europa moich marzeń), fotografii (konkurs Poznań w fotografii), sportu i dziennikarstwa. Podczas inauguracji zaprezentowano krótki film prezentujący wydarzenia historyczne: powstanie Solidarności, stan wojenny, aksamitna rewolucja, spotkanie Tadeusza Mazowieckiego z Helmutem Kohlem w Krzyżowej, obalenie Muru Berlińskiego, zjednoczenie Niemiec, rozpad ZSRR, przyjęcie Polski do NATO oraz 10 państw Europy Środkowej do Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyły korowód i jarmark europejski – popisy muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, chóralne i piosenkarskie. Realizacji projektu służyła strona internetowa, na której były umieszczane najważniejsze informacje związane z II ESM, oraz gazeta internetowa Merkuriusz (www.secs.poznan. pl). w wielu punktach programu uczestniczyli również uczniowie ze szkół, które nie przystąpiły do projektu, oraz mieszkańcy Poznania i turyści. Celem było pobudzenie zainteresowania mieszkańców Poznania i turystów tematyką związaną z integracją europejską.


laureate 2008 project title

2nd European Youth Meeting on the occasion of the 50th anniversary of signing Rome Treaties held under the honorary patronage of Jan Figel, European Commissioner for Education, Training, Culture and Youth, Poznań 16-23.09.2007.

preschools

lower secondary schools upper secondary schools

Project description:

higher education institutions

Polish, English, German, Russian

Competition for Individual Teachers

Association East-Meets-West European Centre in Poznań

Competition for Learners

Secondary schools and youth organisations seated in Poznań have invited students of partner schools to visit Poznań at the same time. The project was implemented by students of 65 schools from Poznań and Wielkopolska and 800 foreign students from 21 countries (in total 1,996 participants), The visit programme included an individual agenda organised by the host schools (common lessons, trips, meetings, etc.), and common activities (workshops and performances), including: dance (workshops held at the ballet school), music (festival of European songs, review of student choirs, international students concert entitled Music without Borders), theatre (school theatre performances), arts (Europe of My Dreams poster competition), photography (Poznań in Photographs competition), sports and journalism, During the inauguration of the meeting, a short film presenting historic events; the foundation of the Solidarity movement, the Martial Law in Poland, Velvet Revolution, meeting of Tadeusz Mazowiecki with Helmut Kohl in Krzyżowa, the fall of the Berlin Wall, the unification of Germany, the collapse of the USRR, Poland’s entry to NATO and joining the European Union by ten Eastern European Countries, was screened, The meeting was rounded off with a European parade and fair, featuring music, dance, theatre, and singing performances accompanied by arts exhibitions, the project was accompanied by a website, where the most important information related to the 2nd European Youth Meeting was posted and Merkuriusz online bulletin (www.secs.poznan.pl), students of other schools from Poznań, local residents and tourists took an active part in the meeting programme, which aimed at stimulating interest in the European integration on the part of Poznań inhabitants and tourists.

project language

Competition for Institutions

primary schools

Project objectives:

• Establishing an integration and cooperation platform for secondary school students who wish to make friends, work and play together, • overcoming stereotypes, cultural and linguistic barriers and reinforcing a sense of community, • promotion of foreign language learning, • shaping an attitude of tolerance and counteracting racial, religious and national discrimination, • promotion of European integration, the city of Poznań, the region of Wielkopolska and Poland

teacher – coordinator Henryk Józefowski henryk.jozefowski@secs.poznan.pl

ENG

37


laureat 2008

Aneta Sadowska-Martyka tytuł projektu

język projektu

angielski Cele projektu: szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Sharing stories about cooperation

Opis projektu:

nauczyciel − koordynator Aneta Sadowska-Martyka annetasadowska@xf.pl

38

• opracowanie i wdrażanie programu integrującego treści nauczania z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego z kształtowaniem postaw prospołecznych zawartych w programie nauczania zintegrowanego DKW-4014-11/99 • ocenianie postępowania własnego i innych, rozumienie swoich ról jako członka zespołu i przestrzeganie norm z tym związanych, zachowywanie obowiązujących zasad i świadome stosowanie norm współżycia między ludźmi, poczucie tożsamości kulturowej i narodowej, poszanowanie odmienności, planowanie kolejności podejmowanych działań prowadzących do realizacji zadania.

PL

Na podstawie doświadczeń i umiejętności zdobytych w projekcie Comenius 2.1 Learning by Sharing (nauczanie technikami kooperacyjnymi, uczenie we współpracy, 2002-2005) opracowano autorski projekt Sharing stories about cooperation, a w roku 2007/2008 wzbogacono go o Sharing multicultural stories about cooperation. Uczniowie pracowali w stałych, dobranych grupach (heterogeneous groups) raz w tygodniu. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim i wykorzystywano podczas nich starannie wybrane oryginalne pozycje anglojęzycznej literatury dziecięcej. Najpierw przeprowadzono gry i zabawy budujące klimat współpracy i eliminujące współzawodnictwo (np. Find Someone Who, Two Facto One Fiction, Classroom Classified, Our Rules of Cooperative Behaviour) oraz akcentujące przynależność do grupy i zespołu (np. Team Mascottes). Właściwa praca w grupach przebiegała według tego sa-

Szkoła Podstawowa nr 112 im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie Przymierza Rodzin

mego schematu: podanie celów i wywołanie nastawienia, podanie wiadomości, praca w zespołach, sprawdzanie rezultatów oraz ocena osiągnięć. Zgodnie z metodyką pracy z książką obcojęzyczną w pierwszej fazie uczniowie w grupach byli proszeni o pracę ze słownikiem lub krótką dyskusję, następnie rysowali komiks (technika kooperacyjna: Circle of Artists), potem uczyli się wspólnie (techniki kooperacyjne: Numbered Heads Together, Think-Pair-Share, Jigsaw Puzzle), aby każdy członek zespołu potrafił opowiedzieć bajkę na podstawie komiksu, na koniec nauczyciel losowo wybierał jednego członka grupy, który opowiadał bajkę. Każde zajęcia kończyły się podsumowaniem, które składało się z oceny pracy swojej grupy oraz samooceny. W pierwszym roku wykorzystano siedem książek, cztery lata później – w roku szkolnym 2006/2007, program został rozszerzony do 13 opowiadań.


laureate 2008

project title

Competition for Institutions

Sharing Stories about Cooperation project language

English

Project objectives:

No. 112 Jana Pawła II Primary School, Family Alliance Association

Based on experience and skills acquired during the implementation of Comenius 2.1 Learning by Sharing project (teaching with the use of cooperation methods, teaching in cooperation, 2002-2005) an author project entitled Sharing Stories about Cooperation was developed, and expanded by Sharing Multicultural Stories about Cooperation in 2007/2008. Pupils worked in standing, heterogeneous groups once a week. Classes devoted to original English books for children were held in English. First, plays and games were staged to create an atmosphere of cooperation and eliminate rivalry (e.g. Find Someone Who; Two Facts, One Fiction; Classroom Classified; Our Rules of Cooperative Behaviour) and to stress membership in a group and team (e.g. Team Mascots). Group work was conducted in accordance with one scenario: identifying goals and shaping an attitude, provid-

ing information, team work, verifying the results, and evaluating the achievements. In accordance with the methodology of work with a book in a foreign language, the pupils worked in groups with a dictionary or held a brief discussion at the first stage. Then, they drew a cartoon (cooperation technique: Circle of Artists) and studied together (cooperation techniques: Numbered Heads Together, Think-Pair-Share, Jigsaw Puzzle) so that each team member was able to tell the story based on the cartoon. Finally, the teacher chose at random one group member to tell the story. Each class was rounded off with an assessment, which comprised the evaluation of group’s work and self-assessment. During the first year of project implementation, seven books were discussed and in the school year 2006/2007, 13 stories were analysed.

lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

Project description:

Development and implementation of an integrated teaching curriculum DKW-4014-11/99 comprising early English teaching and social attitude shaping, including assessment of one’s own conduct and this of others, understanding individual roles as team members and observing relevant rules, adherence to general principles and abiding by social norms, awareness of cultural and national identity, respect for otherness, and planning actions to implement a given task.

Competition for Individual Teachers

primary school teachers

teacher – coordinator Anneta Sadowska-Martyka annetasadowska@xf.pl

ENG

39


laureat 2008

Małgorzata Szablewska tytuł projektu

szkoły podstawowe gimnazja

język projektu

instytucje inne

niemiecki Cele projektu:

• rozwijanie umiejętności językowych i zachęcanie do nauki języka niemieckiego dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym, m.in. metoda cinematic – nauczanie przez filmowanie • łączenie nauki języka niemieckiego z technikami multimedialnymi • podniesienie jakości uczenia się i nauczania języka niemieckiego • rozwijanie wśród uczniów umiejętności aktorskich i dziennikarskich • kształtowanie wśród młodzieży postaw właściwego zachowania się w miejscach publicznych, m.in. w pizzerii, w sklepie • zwrócenie uwagi uczniów na właściwe spędzanie czasu wolnego. nauczyciel − koordynator Małgorzata Szablewska gmrpp@poczta.onet.pl

40

Zespół Szkół Miejskich w Rypinie Gimnazjum im. Józefa Wybickiego

szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Przez film do nauki języka niemieckiego – film „Wir jugendliche” (My młodzi) w wersji niemieckojęzycznej

PL

Opis projektu:

Uczniowie brali udział w nakręceniu filmu w języku niemieckim. Wspólnie wybrano temat projektu – spędzanie czasu wolnego. Aby poznać najpopularniejsze formy spędzania przez młodzież czasu wolnego, uczestnicy projektu przeprowadzili w szkole sondaż wśród gimnazjalistów. Po zebraniu wyników badania uczniowie napisali scenariusz filmu w języku polskim, który został przetłumaczony na język niemiecki. Uczestnicy projektu samodzielnie podzielili się rolami i zaczęli pracować nad dykcją i prawidłową wymową oraz uczyć się ról na pamięć. Film był nagrywany kamerą cyfrową w pizzerii, w domu, w hali sportowej, przed kinem i w sklepie z odzieżą, a następnie nagranie opracowano komputerowo. Uczniowie przygotowali napisy w języku niemieckim do poszczególnych fragmentów filmu. Na koniec dokonano ewaluacji projektu, uczniowie spontanicznie oceniali zagrane role, wskazywali mocne i słabe strony. Film został poddany recenzji na spotkaniu z rodzicami i zamieszczony na stronie internetowej szkoły.


laureate 2008

project title

project language

German

Students shot a film in German. They selected a topic for the project, which was leisure activities. In order to identify the most popular leisure activities among their peers, the project group staged a survey among school students. Having analysed the results, they wrote a script in Polish, which was later translated into German. Project participants selected their roles, started work on enunciation and pronunciation and learnt their respective roles by heart. The film was shot with a digital camera at a pizza restaurant, individual homes, sports hall, in front of a cinema and at a clothes shop. Next, the film was edited with the use of computer software. Students prepared subtitles in German for individual fragments of the film. Finally, the project was evaluated; students spontaneously assessed their roles, pointed out strong and weak points of the film, which was reviewed during a meeting with parents and posted on the school’s website.

lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

Project description:

primary school teachers

Competition for Individual Teachers

Municipal School Compound, Józef Wybicki Lower Secondary School in Rypin

Competition for Institutions

Learning German through Film entitled Wir Jugendliche (We, the Young) in German

Project objectives:

• improving linguistic skills and encouraging to learn German thanks to attractive activation methods, such as cinematic method – teaching through filming, • combining learning German with multimedia technology, • improving the quality of teaching and learning German, • developing students’ acting and journalism skills, • shaping good manners expected in public places, such as pizza restaurant or a shop, • drawing students’ attention to adequate leisure activities.

teacher – coordinator Małgorzata Szablewska gmrpp@poczta.onet.pl

ENG

41


laureat 2008

Katarzyna Perec-Nodzyńska Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

W zasięgu ręki – świat wszystkimi zmysłami francuski i hiszpański szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

język projektu

nauczyciel − koordynator Katarzyna Perec-Nodzyńska sekretariatlo@o2.pl

42

PL

Cele projektu:

• poszerzenie oferty językowej szkoły o język hiszpański • nauczanie języków obcych w sposób interdyscyplinarny, z wykorzystaniem zdolności muzycznych, tanecznych, plastycznych, kulinarnych, aktorskich i in. • propagowanie tolerancji i otwartości wobec innych kultur i religii • zachęcanie uczniów do poznania kraju danego obszaru językowego od wewnątrz dzięki organizowaniu szkolnych wymian międzynarodowych • wykształcenie w młodzieży chęci mówienia w językach obcych, przez traktowanie języka jako narzędzia do realizacji swych marzeń, dążenie do wyeliminowania oporów i kompleksów w mówieniu w sytuacjach pozalekcyjnych • zainteresowanie uczniów odmianami języka francuskiego i hiszpańskiego na innych kontynentach oraz kulturą krajów francusko- i hiszpańskojęzycznych • zaangażowanie rodziców w przedsięwzięcia edukacyjne.

Opis projektu:

Autorskie programy nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym: • Hiszpański przez piosenkę – udział młodzieży w dwumiesięcznych warsztatach językowo-muzycznych Hablamos y cantamos, przygotowanych przez Dział Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Miejskiego w Żorach (2007), opracowanie fiszek pedagogicznych piosenek hiszpańskich i kolumbijskich, udział grup hiszpańskojęzycznych w koncercie finałowym projektu „Gwatemala mnie powala” oraz nagranie płyty edukacyjnej dołączonej do „Zeszytów Muzealnych” • Francuski śpiewająco – zorganizowanie przedświątecznego spotkania z uczniami i ich rodzicami „Rodzice bliżej szkoły” w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów oraz wspólnego śpiewania francuskich piosenek (2006), udział młodzieży w koncercie finałowym projektu „Laboratorium Belgia, Monsieur Brel, vous permettez” w wykonaniu Marii Meyer (2007), praca z piosenką na lekcjach języka francuskiego (materiały pozyskane podczas szkoleń COFRAN i stażu językowego we Francji, 2005-2008) • Baila morena – udział uczniów w koncercie Flamenco w wykonaniu Justyny Jarek z Wrocławia (2007), zorganizowanie kursu tańca latynoskiego prowadzonego przez Ediego Sancheza (2007) • Przez żołądek do serca – systematyczne organizowanie lekcji kulinarnych, przygotowanie dań: Choucroute


laureat 2008

Konkurs projektów instytucjonlanych

gimnazja

• Bez kompleksów – zorganizowanie spotkania młodzieży z konsulem Ambasady Republiki Kolumbii w Polsce Carlosem Mario Clopotofskym (2005), spotkania uczniów, nauczycieli, dyrektorów żorskich szkół oraz pracowników urzędu miasta z radcą ds. edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce – Felixem Herrero Castrillo (2007), spotkania uczniów, nauczycieli i przedstawicieli urzędu miasta z ambasadorem Gwatemali Heinzem Erichem Richter de Leon (2007) • Spotkania z Afryką – regularne organizowanie prelekcji afrykanisty, wykładowcy Zakładu Etnologii Uniwersytetu Śląskiego, dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach Lucjana Buchalika w ramach programu Bliżej Afryki (2005-2008) • Poznajemy Amerykę – udział młodzieży w lekcjach muzealnych Na indiańskim targowisku Gwatemali (2007) w ramach programu „Gwatemala mnie powala”, przeprowadzenie wywiadu w języku hiszpańskim z Wenezuelką Dalilą Moreno De Da Silva (2007) • promowanie języka hiszpańskiego i francuskiego na dniach otwartych (2005-2008), współpraca z władzami miasta i mediami (20052008), propagowanie wiedzy o krajach francusko- i hiszpańskojęzycznych przez aktualizację gazetek tematycznych (2005-2008) • udział w warsztatach językowych w ramach Dni Frankofonii organizowanych przez NKJO w JastrzębiuZdroju (2005-2007).

szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

alsacienne (Kiszona kapusta po alzacku) oraz Bananes flambées (Płonące banany), wspólna degustacja potraw (2005-2008) Urodzeni aktorzy – systematyczne odgrywanie scenek z życia codziennego w języku francuskim i hiszpańskim w celu uzyskania większej swobody językowej, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach typowych oraz wspólnej zabawy (2005-2008), zorganizowanie spotkania z Pierrem Moresau, nauczycielem Gimnazjum Jean Moulin z miasta partnerskiego Żor Montceau-Les-Mines, w celu opracowania programu Międzynarodowych Spotkań Teatralnych podczas wakacji letnich we Francji (2008) !Qué viva Espana! – zorganizowanie konkursu plastycznego dla gimnazjalistów na temat Hiszpanii (2006) Polak – Hiszpan, dwa bratanki – nawiązanie kontaktu i zorganizowanie czterech edycji wymiany polskohiszpańskiej ze szkołą z katalońskiego miasta Mataro (2005-2008) Język to mój paszport – udział młodzieży w Olimpiadzie Języka Francuskiego (II etap), konkursach Pokaż nam język (II etap, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie), powiatowym konkursie języka francuskiego Que sais – je sur la France (III miejsce w regionie), Konkursie o Indeks (NKJO w Jastrzębiu-Zdroju, II miejsce – wolny wstęp do kolegium)

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły podstawowe

nauczyciel − koordynator Katarzyna Perec-Nodzyńska sekretariatlo@o2.pl

PL

43


laureate 2008

Katarzyna Perec-Nodzyńska Secondary School Compound in Żory

Competition for Institutions

project title

Within Arm’s Reach – the World with all the Senses primary school teachers lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

Competition for Individual Teachers

project language

teacher – coordinator Katarzyna Perec-Nodzyńska sekretariatlo@o2.pl

44

ENG

French and Spanish Project objectives:

• expanding the school’s language offer by Spanish, • teaching foreign languages in an interdisciplinary manner, with the use of talents related to music, dance, fine arts, cooking, acting, etc., • promoting tolerance and openness to other cultures and religions, • encouraging students to becoming acquainted with a different country by participating in international school exchanges, • instilling in students the willingness to use a foreign language by treating it as a tool for realising one’s dreams; striving at the elimination of resistance and complexes related with speaking a foreign language outside the classroom, • generating students’ interest in the varieties of French and Spanish spoken in various continents and in culture of French and Spanish speaking countries, • committing parents to educational activities.

Project description:

Author curricula for the teaching of Spanish at lower secondary and secondary schools: • Spanish through Songs – students participated in a two-month language and music workshop entitled Hablamos y Cantamos, organised by the Department of Non-European Cultures at the Municipal Museum in Żory (2007); development of pedagogical fiches for Spanish and Columbian songs; participation of Spanish-speaking groups in a concert concluding the project entitled Gwatemala mnie powala (I Love Guatemala) and recording of an educational CD that accompanies Museum Booklet, • Singing in French – organising a meeting with students and parents around Christmas (Parents Closer to School) in order to present the students’ achievements and sing French songs together (2006), students’ participation in a concert concluding the project entitled Laboratorium Belgia, Monsieur Brel, Vous Permettez performed by Maria Meyer (2007), learning songs during French classes (materials acquired during COFRAN training and linguistic training in France, 2005-2008), • Baila Morena – students’ participation in a Flamenco show by Justyna Jarek from Wrocław (2007); staging a Latino dance competition by Eddie Sanchez (2007), • Przez żołądek do serca (To a Heart through Stomach) ‒ staging regular cooking classes, during which the following dishes were prepared: Choucroute alsacienne (traditional Alsatian dish) and Bananes flambées (fried bananas); dish tasting (2005-2008),


laureate 2008

Competition for Institutions

lower secondary school teachers

of students, teachers, headmaster of schools and representatives of local authorities in Żory with Felix Herrero Castrillo, Education Adviser at the Spanish Embassy in Poland (2007); staging a meeting of students, teachers, and representatives of local authorities with Heinz Erich Richter de Leon, Ambassador of Guatemala to Poland (2007), Spotkania z Afryką (Encounters with Africa) – regular talks by Lucjan Buchalik, specialist in African studies, lecturer at the Department of Ethnology at the University of Silesia, and director of the Municipal Museum in Żory as part of the Closer to Africa programme (2005-2008), Poznajemy Amerykę (Discovering America) – students’ participation in museum lessons entitled At an Indian Fair in Guatemala (2007) staged under i Love Guatemala programme; staging an interview in Spanish with Dalila Moreno De Da Silva from Venezuela (2007), Promotion of Spanish and French during Open Doors at the school (2005-2008); cooperation with local authorities and the media (2005-2008); propagation of knowledge of French and Spanish speaking countries by updating school newsletters (2005-2008), Participation in language workshops during Francophony Festival organised by the Teacher Training College in Jastrzębie Zdrój (2005-2007).

upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

• Urodzeni aktorzy (Natural Born Actors) – role plays presenting every-day scenes staged in French and Spanish to make students feel at ease with the use of a foreign language in everyday situations and to have fun (2005-2008). Staging a meeting with Pierre Moresau, a teacher from Jean Moulin Lower Secondary School from Montceau-Les-Mines, which is a twin city of Żory, in order to develop a programme for International Theatre Festival in France to be organised during the summer holidays (2008), • !Qué viva Espana! – arts competition for students devoted to Spain (2006), • Polak – Hiszpan, dwa bratanki (Pole and Spaniard – Two Brothers) – establishing contact and organising four student exchanges with a school from Mataro (Catalonia) (2005-2008), • Język to mój paszport (Language is My Passport) – students’ participation in the French Competition (2nd stage), Pokaż nam język (Show your Tongue) Competition (2nd stage at the School of Banking in Chorzówe), county-level French competition entitled Que sais–je sur la France (3rd place in the region), competition for a Students Book at the Teacher Training College in Jastrzębie Zdrój, (2nd place – free entry to the college), • Bez kompleksów (No Inhibitions) – staging a meeting with Carlos Mario Clopotofsky, a Consul of the Republic of Columbia in Poland (2005); staging a meeting

Competition for Individual Teachers

primary school teachers

teacher – coordinator Katarzyna Perec-Nodzyńska sekretariatlo@o2.pl

ENG

45


laureat 2008

Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk tytuł projektu

język projektu

niemiecki, angielski oraz częściowo francuski, włoski, rosyjski szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Moje hobby – fotografika

Cele projektu:

nauczyciel − koordynator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk lo23lodz@gmail.com

46

PL

• motywowanie uczniów, ich rodziców oraz środowiska lokalnego do nauki języków obcych; uświadamianie wielojęzyczności Unii i korzyści z uczenia się przez całe życie • popularyzacja nauki języków obcych wśród osób niepełnosprawnych i potrzebujących specjalnego wsparcia w nauce • promowanie aktywnego uczenia się języka obcego, stwarzanie możliwości konwersacji w naturalnych sytuacjach językowych oraz prezentacji osiągnięć na szerszym forum • udział w edukacyjnych projektach współpracy międzykulturowej, ochrony środowiska i międzynarodowych projektach młodzieżowych organizowanych przez Komisję Europejską

• zorganizowanie i przeprowadzenie edukacyjnych projektów o zasięgu międzynarodowym, zgodnie z profilem europejskim klasy wychowawczej • organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących poszerzać znajomość języków obcych oraz wiedzę ogólną na temat dziedzictwa kulturowego Europy i świata, pomocy rozwojowej i humanitarnej Unii Europejskiej oraz ochrony środowiska • rozwijanie zainteresowań uczniów fotografiką, technikami multimedialnymi; promowanie twórczości artystycznej; wykonanie bazy fotografii jako pomocy dydaktycznych do egzaminu maturalnego • współpraca z nauczycielami innych przedmiotów • promowanie aktywności uczniów w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami; współpraca ze środowiskiem lokalnym i mediami.


laureat 2008

• Tworzenie pomocy dydaktycznej będącej bodźcem do ćwiczenia sprawności mówienia i pisania w postaci szkolnej bazy fotografii i albumów do poszczególnych kręgów tematycznych ułatwia uczniom przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka obcego przez ich twórcze zaangażowanie. • Etap I Moje hobby – fotografika: zapoznanie uczniów z zasadami dobrego fotografowania i fachowym słownictwem z zakresu obsługi aparatu fotograficznego na podstawie instrukcji w języku niemieckim. • Etap II Motywacja do działań: analiza zdjęć i albumów (np. przewodniki, słowniczki tematyczne, minidialogi, wiersze, gry i zabawy) wykonanych przez byłych i obecnych uczniów, nagrodzonych na licznych konkursach, w których wykazali się znajomością języka niemieckiego, motywuje do aktywnego uczestnictwa

gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

Opis projektu:

szkoły podstawowe

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

młodzieży w procesie dydaktycznym i daje wiarę we własne siły. Albumy te stanowią cenne źródło informacji, np. o krajach Unii Europejskiej, historii i patronie szkoły, mieście rodzinnym Łodzi i regionie łódzkim. Etap III Studium Europejskie – zrealizowano trzy projekty, przy których autorka współpracowała z nauczycielkami edukacji europejskiej oraz języka niemieckiego i angielskiego: Irlandia – Szmaragdowa Wyspa: Ogólnopolski konkurs o Irlandii zorganizowany przez Ireland Tourism: przygotowanie i wysłanie prac – makiety i przewodnika po Irlandii (I miejsce w Polsce, nagrodą jest wyjazd do Irlandii w lutym 2008) Afryka – rozwój zrównoważony: udział uczniów klasy europejskiej w dyskusjach z unijnymi ekspertami ds. ochrony środowiska na czatach organizowanych przez European Schoolnet, udział w konkursie European Development Youth Prize 2007 Focus on Afrika – Sustainable Development (Młodzieżowy konkurs o rozwoju międzynarodowym pn. Afryka – rozwój zrównoważony), którego tematami były zmiany klimatyczne, woda, energia i zrównoważona turystyka w Afryce (Uczniowie wykonali 204 plakaty i prezentacje multimedialne w językach obcych, z których 40 jest umieszczonych na stronie internetowej Komisji Europejskiej), zorganizowanie Wojewódzkiej konferencji, Młodzieżowych warsztatów integracyjnych oraz Międzyszkolnego konkursu wiedzy na temat Afryka – zrównoważony rozwój (Udział wzięło 250 uczestników z 16 szkół: gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego), uczestnictwo młodzieży w jury konkursu na Dniach Europejskich w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi (Ocena prac wykonanych w językach obcych). Niemcy – nasi sąsiedzi: przygotowanie merytoryczne na temat Berlina, Poczdamu i Frankfurtu, zaplanowanie trasy podróży, przygotowanie młodzieży do pilotażu w języku niemieckim po zwiedzanych obiektach w Niemczech, zaznajomienie ze słownictwem z zakresu turystyki; nawiązanie kontaktów z Uniwersytetem Europejskim Viadrina, uzgodnienie warunków przyjazdu na Dni Otwarte Uniwersytetu do Frankfurtu nad Odrą; wizyta edukacyjna w Niemczech połączona ze zwiedzaniem.

Konkurs projektów instytucjonlanych

Studium Europejskie przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi

nauczyciel − koordynator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk lo23lodz@gmail.com

PL

47


laureate 2008

Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk project title

Competition for Institutions

Photography ‒ My Hobby project language

German, English, French, Italian and Russian

Competition for Individual Teachers

primary school teachers lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

Project objectives:

teacher – coordinator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk lo23lodz@gmail.com

48

ENG

• motivating students, parents and local community to foreign language learning; propagating the multilingualism of the Union and benefits of lifelong learning. • popularising foreign language learning among the disabled and people with learning difficulties, • promoting active learning of foreign languages, creating opportunities for conversations in natural situations and presenting the achievements on a wider forum, • participation in educational projects devoted to intercultural cooperation, environmental protection and in international youth projects organised by the European Commission, • organising and staging educational projects with

• •

international reach, in accordance with the European profile of the form, organising additional classes for students willing to broaden their knowledge of foreign languages and gain general expertise on European and global cultural heritage, developmental and humanitarian aid provided by the European Union and environmental protection, developing students’ interests in photography and multimedia technology; promoting artistic activity; making a database of photographs used as teaching aids for the final examinations (matura), cooperation with teachers of other subjects, promoting students’ activity in the scope of sharing knowledge and experience with other institutions; cooperation with local community and the media.


laureate 2008

European School at the XXIII ks. prof. Józef Tischner Secondary School in Łódź

• Development of teaching aids in the form of a database of photographs and albums devoted to individual topics, which serve as stimuli for practicing speaking and writing, help students prepare for the final examinations in a foreign language by active commitment to the process. • Stage I; My Hobby – Photography: making students familiar with the rules for quality photography and specialist vocabulary related to the use of a camera based on operating instructions written in German. • Stage II; Motivating for Activity: analysing award winning photos and albums (e.g. guides, dictionaries, mini-dialogues, poems, games and plays) made by former and current students with good command

lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

Project description:

primary school teachers

Competition for Individual Teachers

Competition for Institutions

of German, motivates youth to actively participate in the teaching process and boosts their self-confidence. Albums are important sources of knowledge on the countries of the European Union, history of the school, students’ hometown and the region of Łódź. Stage III; European School – the author has implemented three projects, on which she has cooperated with teachers of European Education, German and English: Ireland – The Emerald Island: Poland-wide competition on the knowledge of Ireland organised by Ireland Tourism: submitted works included models and guide to Ireland (1st place in Poland, the prize consisted in a trip to Ireland in February 2008). Africa – Sustainable Development: students of the European form participated in discussions with EU experts on environmental protection via chat rooms organised by European Schoolnet, participation in European Development Youth Prize 2007 Focus on Africa – Sustainable Development (competition for youth devoted to international development and sustainable development in Africa) devoted to climate change, water and power resources, as well as sustainable tourism in Africa (Students made 204 posters and multimedia presentations in foreign languages, 40 of which are posted the portal of the European Commission), staging a conference with a provincial scope, integration workshop for youth and Africa- Sustainable Development competition for schools attended by 250 participants from 16 schools, including lower and upper secondary schools and schools for students with special needs from Łódź and the Łódzkie Province), sitting on a jury of a competition organised as part of European Festival at the Zespół Szkół Specjalnych nr 4 (Special Education School Compound) in Łódź (evaluating works made in foreign languages). Germans – Our Neighbours: gathering information on Berlin, Potsdam and Frankfurt, planning a trip, preparing for guided tours in German at sights to be visited in Germany, becoming acquainted with tourism glossary; establishing contact with European University Viadrina, setting conditions for a visit to the University during Open Doors in Frankfurt on Oder; educational and sightseeing visit to Germany.

teacher – coordinator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk lo23lodz@gmail.com

ENG

49


laureat 2008

Joanna Kijewska III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

Szansa na przyszłość – czyli Business English w liceum ogólnokształcącym szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

język projektu

nauczyciel − koordynator Joanna Kijewska lmkwloclawek@gazeta.pl

50

PL

angielski Cele projektu:

• uświadomienie znaczenia znajomości języka obcego (w tym Business English) dla rozwijania wiedzy o różnorodności kultur i rozumienia jej wartości • motywowanie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego pod kątem jego przydatności w późniejszej karierze zawodowej • wszechstronne przygotowywanie do życia zawodowego we współczesnej Europie i świecie • wspieranie młodego człowieka w nabywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy • nauczanie języka obcego rozszerzone o specjalistyczne pojęcia typowe dla biznesu • przygotowanie uczniów do międzynarodowego egzaminu English For Business LCCI International Qualifications • wyrównywanie szans edukacyjnych przez kierowanie oferty zajęć dodatkowych do uczniów wywodzących się z terenów o wysokim wskaźniku bezrobocia oraz ze środowisk wiejskich • zwiększanie szans młodzieży na korzystny staż w firmach krajowych i zagranicznych • wykorzystanie nowoczesnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych, w tym narzędzi ICT, w celu popularyzacji najnowszych, polisensorycznych sposobów zdobywania wiedzy i uatrakcyjniania procesu kształcenia.

Opis projektu:

• realizowanie (od 2003 r.) autorskiego programu nauczania języka angielskiego z elementami Business English na zajęciach obowiązkowych z języka obcego w klasach kierunku ekonomiczno-marketingowego i na zajęciach pozalekcyjnych • przystępowanie uczniów do egzaminu English For Business, zdobywanie międzynarodowych certyfikatów honorowanych przez pracodawców i wyższe uczelnie w Polsce i świecie • współpraca z licencjonowanym centrum egzaminacyjnym LCCI, by (przy wsparciu finansowym sponsorów) umożliwić niezamożnej młodzieży przystąpienie do międzynarodowego egzaminu EFB na rożnych poziomach • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE) uprawniającego do nauczania języka biznesu oraz ukończenie kursu w systemie eLearning Jak uczestniczyć w programie eTwinning?, uzyskanie członkostwa Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS • współpraca z European Platform for Dutch Education (Holandia) – delegowanie ucznia na polsko-niderlandzką konferencję młodzieży The Future of Europe: poszerzanie wiedzy w dziedzinie kultury, historii i tradycji obu krajów, doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz wzmacnianie integracji europejskiej • udział uczniów w ogólnopolskim konkursie translatologicznym organizowanym przez dwutygodnik „Cogito” oraz WSJO w Poznaniu, weryfikowanie i pogłębianie znajomości języka angielskiego, odkrywanie nowych motywacji do uczenia się języka obcego • udział uczniów w ogólnopolskim konkursie Pokaż nam język, organizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową, sprawdzanie swoich umiejętności językowych, współpraca z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami języka angielskiego na warsztatach metodycznych • Dni otwarte szkoły – przedstawianie innowacyjnych metod nauczania języków obcych nauczycielom, gimnazjalistom i ich rodzicom, promowanie inwestowania intelektualnego we własną przyszłość i potrzeby wprowadzania Business English; wizyty przedstawicieli University of Wolverhampton (Wielka Brytania) – zapoznanie uczniów (w języku angielskim) z ofertą edukacyjną brytyjskiego uniwersytetu i przedstawienie możliwości zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni • udział w wizycie studyjnej Socrates Arion (Sintra-Portugalia): przedstawienie polskiego systemu edukacji, obserwacja przykładów dobrych praktyk oraz dzielenie się własnym doświadczeniem z zakresu nauczania Business English • opracowywanie na zajęciach BE prezentacji PowerPoint: motywowanie uczniów do twórczego poszukiwania rozwiązań, rozwijanie ich autonomii przez uczenie dokonywania wyborów i dzielenia się wynikami swojej pracy • redagowanie korespondencji handlowej, opracowywanie case studies oraz prac projektowych dotyczących wybranych zagadnień z dziedziny ekonomii i biznesu • cykliczne organizowanie Dni Językowych: angażowanie w życie szkoły rodziców uczniów, wychowawców, nauczycieli innych przedmiotów oraz przedstawicieli władz miasta i lokalnych mediów.


Project description:

Joanna Kijewska

laureate 2008

Maria Konopnicka Secondary School in Włocławek project title

Chance for Bright Future – Business English at Secondary School

Konkurs projektów instytucjonlanych

project language

English

szkoły podstawowe gimnazja

Project objectives:

szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

• Making aware of the importance of foreign languages (including Business English) for the expansion of knowledge on diversity of cultures and understanding their value, • motivating students to improve their English with a view of using it in the future professional career, • comprehensive preparation for professional life in contemporary Europe and the globe, • supporting young people in their acquisition of basic skills and competences that are indispensable for personal development and operations in the knowledge society, • teaching a foreign language with a focus on specialist business glossary, • preparing students for English For Business LCCI International Qualifications examination, • bridging the educational gap by offering additional classes to students from regions with high unemployment and from rural communities, • enhancing the chances of young people for an internship at Polish and foreign companies, • using the latest methods, technologies, materials and teaching aids, including ICT tools, in order to propagate the latest, polisensory methods for the acquisition of knowledge and making the teaching process more attractive.

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

• implementation of an author curriculum for teaching English with elements of business glossary during regular classes for economics and marketing oriented forms and during extracurriculum activities (since 2003), • preparing students for English For Business examinations, earning international certificates recognised by employers and higher education institutions in Poland and abroad, • cooperation with a licensed LCCI examination centre (with financial support from sponsors) in order that less affluent youth could enter the EFB examinations, • raising professional qualifications by the teacher and earning the Further Certificate for Teachers of Business English (FTBE) certificate, which authorises to teach Business English; completion of an eLearning course entitled How to participate in eTwinning programme?; becoming a member of Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS (Polish Association of Economic, Legal and Court Translators), • cooperation with European Platform for Dutch Education (Netherlands) – sending a student to Polish-Dutch youth conference entitled The Future of Europe: expanding knowledge on the culture, history and traditions of the two countries, improving English and promoting the European integration, • participation of students in Poland-wide translation competition organised by Cogito biweekly and Poznań College of Foreign Languages, verifying and improving knowledge of English, finding new sources of motivation to learn a foreign language, • participation of students in Poland-wide competition entitled Show Your Tongue organised by a School of Banking, certifying one’s linguistic competences; cooperation with KujawskoPomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (Teacher Training Centre) in Włocławek, • sharing knowledge and experiences with other English teachers during methodology workshops, • Open Doors at the school – presenting innovative methods for foreign language teaching to other teachers, lower secondary school students and their parents; promotion of intellectual investments in one’s future and the need of introducing Business English to schools; visits of representatives of University of Wolverhampton (Great Britain) – making students familiar with the educational offer of the British university and presenting opportunities for earning a diploma abroad (in English), • Participation in a study visit under the Socrates Arion programme in Sintra, Portugal; presenting the Polish system of education, observing good practice examples and sharing experiences in the scope of Business English teaching, • Development of a PowerPoint presentation during the classes: motivating students to creative search for solutions, developing their autonomy by teaching them how to make choices and share the results of their work, • Writing business correspondence, development of case studies and project works regarding selected economics and business topics, • Staging regular Foreign Language Festivals: committing parents, teachers of other subjects, students and representatives of local authorities and the media in the activites taken at the school.

nauczyciel − koordynator Joanna Kijewska lmkwloclawek@gazeta.pl

ENG

51


laureat 2008

Anita Czerner Muzeum Miejskie w Żorach

tytuł projektu

język projektu szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Projekt kulturoznawczo-edukacyjny „Gwatemala mnie powala”

nauczyciel − koordynator Anita Czerner muzeum@muzeum.zory.pl

52

PL

angielski Cele projektu:

• pokazanie ciągłości historycznej jako przyczynowoskutkowej relacji zdarzeń na gruncie środkowoamerykańskim • próba przełamania europocentrycznego sposobu patrzenia na świat i stworzenie warunków do jego poznania, doświadczenia i interpretacji przez pryzmat kultur Mezoameryki • zmiana optyki myślenia i poszerzenie horyzontów przez spojrzenie na nas i naszą kulturę z perspektywy kultur pozaeuropejskich • nawiązanie dialogu międzykulturowego między Europą a Ameryką Środkową • zachęcenie do nauki języka obcego jako głównego narzędzia porozumienia się • nowoczesne spojrzenie na kontakty i współpracę szkoły i muzeum, kształcące zainteresowanego i aktywnego odbiorcę.

Opis projektu:

• projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży: pokazy filmowe, spotkania kulturalne, wykłady tematyczne (prowadzone przez specjalistów – muzyk latynoski, archeolog majolog, etnolog oraz antropolog kultury – chętnych do przedstawienia tych niezwykłych tematów dzieciom oraz młodzieży szkolnej), koncert finałowy • wystawy etnologiczno-archeologiczne: Gwatemalskie targowisko – wystawa etnograficzna przedstawiająca tradycyjne targowisko indiańskie w Gwatemali (eksponaty pochodzą z Muzeum Narodowego w Szczecinie); W świecie Majów – wystawa fotograficzna z komentarzem autorskim archeologa majologa dra Jarosława Źrałki • lekcje muzealne: Szlakiem jaguara, Na indiańskim targu w Gwatemali • Hablamos y cantamos – warsztaty językowo-muzyczne: nauka języka hiszpańskiego (jego latynoamerykańskiej wersji) prowadzona przez kolumbijskiego muzyka Ediego Sancheza; Tajemnicze ścieżki kakaowca – gra edukacyjna bazująca na wiedzy z botaniki i zoologii; Odkrywamy skarby Majów – archeologiczna wędrówka – warsztaty archeologiczne • wydawnictwo – opracowano czwarty tom Muzealnych Zeszytów Edukacyjnych „Gwatemala mnie powala” wraz z prezentacją multimedialną, uzupełniających Bibliotekę Młodego Antropologa.


laureate 2008

Municipal Museum in Żory

project title

English Project description:

Project objectives:

• Showing historic continuity in Central America as a cause and effect relation, • Making an attempt to abolish Euroentric attitude and creating conditions for learning, experiencing and interpreting the world from the perspective of Mesoamerican culture, • Changing the point of view and broadening the horizons by looking at our culture from the perspective of nonEuropean cultures, • Establishing intercultural dialogue between Europe and Central America, • Encouraging to learning a foreign language as a main communication tool, • Modern approach to contacts and cooperation between schools and museums, which spurs interest and active participation.

lower secondary school teachers upper secondary school teachers other institutions

Competition for Learners

• educational project for children and youth: film screenings, cultural events, concert, and lectures given by specialists, including a musician from South America, archaeologist specialising in the Maya civilisation, ethnologist and cultural anthropologist who presented the topics of their interests to children and youth, • Ethnology and archaeology exhibitions: a Market Place in Guatemala, which presented traditional Indian market place in Guatemala (exhibits from the National Museum in Szczecin); In the World of Maya – an exhibition of photographs by dr Jarosław Źrałka, an archaeologist specialising in the Maya civilisation with comments from the author. • Lessons at the museum: Jaguar Traces, At an Indian Market Place in Guatemala, • workshops: Hablamos y Cantamos – music and foreign language workshop: teaching Spanish (South American version) by Eddie Sanchez, a musician from Columbia; Mysterious Cacao Tree Alleys – educational game requiring knowledge of botany and zoology; Discovering the Maya Treasure – an Archaeology Trip, which was an archaeology workshop, • publishing of the fourth Museum Booklet entitled i Love Guatemala accompanied by a multimedia presentation as part of the Young Anthropologist Library series.

primary school teachers

Competition for Individual Teachers

project language

Competition for Institutions

"I Love Guatemala" Culture and Education Project

teacher – coordinator Anita Czerner muzeum@muzeum.zory.pl

ENG

53


Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

laureat 2008

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

uczeń − koordynator Anna Bąk ania-bak@wp.pl

54

PL

uczniowie

tytuł projektu

Angelika Uściska Jagoda Witkowska Marta Niespodziana Monika Michałowicz Katarzyna Król Malwina Nowakowska Kinga Słapek

English adventure – przygoda z angielskim

Opis projektu:

Cele projektu:

• lekcje języka angielskiego dla uczniów klasy zerowej: odbyły się trzy spotkania, podczas których autorki projektu pod nadzorem opiekuna nauczyły dzieci nazw kolorów, zwierząt i zabawek, przeprowadziły gry i zabawy językowe, dzieci wykonały prace plastyczne • zorganizowano trzy konkursy językowe: dla uczniów klas I-III – wykonanie plakatów dotyczących bajek i opowieści brytyjskich (Kubuś Puchatek, Harry Potter, Listonosz Pat, Teletubisie); dla uczniów klas IV-VI – wykonanie pracy dotyczącej Wielkiej Brytanii – symboli, kultury, sztuki; trzeci konkurs został zamieszczony w gazetce językowej • powstała wyjątkowa gazetka językowa, która zawiera sprawozdania z realizowanych działań, słowniczek językowy, zabawy i konkursy po angielsku • wystawiono szkolny musical na podstawie High school musical dla nauczycieli, uczniów, rodziców i mieszkańców okolicznych wsi, w przedstawieniu wzięli udział także inni uczniowie z klas IV i V • pokazywano w szkole filmy i bajki w wersjach oryginalnych • przygotowano wystawę dotyczącą pracy nad projektem ze zdjęciami i plakatami o Wielkiej Brytani • dzięki firmie Pearson Longman, która zaopatrzyła szkołę w książeczki, pomysłodawczynie miały szansę poczytać literaturę angielską, porozmawiać o niej i wymienić się informacjami • wyniki projektu można obejrzeć na stronie internetowej www.english-adventure.blogspot.com.

język projektu

angielski Szkoła Podstawowa w Gorzycach

• zachęcenie większej liczby dzieci z wiejskiej szkoły do nauki języka obcego dzięki atrakcyjnym zajęciom • zapoznanie uczniów szkoły, zwłaszcza maluchów, z kulturą Wielkiej Brytanii, dzięki konkursom, wystawom, filmom i bajkom w wersjach oryginalnych.


laureate 2008 learners

project title

Angelika Uściska Jagoda Witkowska Marta Niespodziana Monika Michałowicz Katarzyna Król Malwina Nowakowska Kinga Słapek

English Adventure

Primary School in Gorzyce Project description:

primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Learners

• teaching English to grade zero pupils: three meetings have been staged, during which project group supervised by a teacher taught children the names of colours, animals and toys, staged language games and plays, made drawings and paintings with children, • three language competitions have been organised; one for pupils of grades 1-3 consisting in making posters on British cartoons and books for children, such as Winnie the Pooh, Harry Potter, Pat the Mailman, Teletubbies); one for pupils of grades 4-6 consisting in making artistic works devoted to Great Britain’s symbols, culture, and arts; and a competition for all pupils announced in a foreign language bulletin, • publishing a foreign language bulletin featuring reports on school activities, mini-dictionary, and games and plays in English, • staging a school musical based on High School Musical and presenting it to teachers, pupils, parents and residents of local villages in cooperation with other pupils of grades 4 and 5, • screenings of films and cartoons in original language versions, • exhibition devoted to work on the project featuring photos and posters presenting Great Britain, • Thanks to Pearson Longman publishing company, who provided the school with books, the project authors could read English literature, talk about it and exchange information, • Project results may be viewed at www.englishadventure.blogspot.com.

Competition for Individual Teachers

• encouraging a larger number of children attending a rural school to learn a foreign language thanks to attractive activities, • making pupils familiar with the culture of Great Britain, especially the youngest ones, by organizing competitions, exhibitions, and film and cartoon screenings in original language versions.

English Competition for Institutions

Project objectives:

project language

learner − coordinator Anna Bąk ania-bak@wp.pl

ENG

55


Konkurs projektów uczniowskich

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

laureat 2008 tytuł projektu

Klaudia Ogrodowczyk Aleksandra Wójcik Izabela Machu Katarzyna Micka Marta Prządka Piotr Wardak

Od przedszkolaka do anglomaniaka

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Sobieszynie

Cele projektu:

Opis projektu:

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Uczniowie prowadzili zajęcia, stosując metody aktywizujące (wspólne śpiewanie piosenek, nauka wierszyków – chants, kolorowanki, memory games, gry i zabawy ruchowe). Grupa samodzielnie przygotowywała się do zajęć (plansze, rysunki, flashcards), konsultując się z wychowawcą zerówki, aby jej działania były zgodne z programem nauczania klas zerowych. Dużą część czasu poświęcono na zapoznanie maluchów z kulturą państw anglojęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem bajek (np. Świnka Peppa, Noddy, Alladyn, Król Lew, Bracia Koala). Wykorzystywano materiały dostępne w klasie języka angielskiego, np. filmy English Adventure, płyty z piosenkami i wierszykami (do podręczników Stardust i Footprints), plakaty i plansze. Sześciolatki miały szanse zapoznać się ze stronami edukacyjnymi w Internecie, np. Anglomaniacy. Projekt obejmował również działania dla uczniów ZSO – Tydzień kultury australijskiej. Grupa przygotowała dekorację szkoły, plakaty i gazetki ścienne, propagowała kulturę we wszystkich klasach gimnazjum, zachęcając do pracy metodą projektu. Dzięki temu prawie wszyscy uczniowie gimnazjum przygotowali projekty: prezentacje multimedialne, plakaty, filmy DVD, makiety (Uluru). Grupa włączyła się w przygotowanie Szkolnego konkursu wiedzy o Australii.

nauczyciel − opiekun Magdalena Ostrowska magda.ostrowska@poczta.onet.pl

56

uczniowie

PL

język projektu

angielski

• zapoznanie dzieci sześcioletnich z podstawami języka angielskiego • przybliżenie kultury państw anglojęzycznych • zapoznanie dzieci z anglojęzycznymi bajkami kreskówkami, np. Alladyn, Król Lew, Świnka Peppa itp., nauka wierszyków i piosenek w języku angielskim, zabawy anglojęzyczne (np. Simon says…) • przygotowanie do nauki na regularnych zajęciach lekcyjnych w i klasie • wprowadzenie eTwinning (nawiązanie kontraktu z przedszkolem w Rumunii, projekt Our new Adventure-English zaakceptowany przez Narodowe Biuro w Polsce; problem z komunikacją ze strony rumuńskiej) • zapoznanie uczniów ZSO w Sobieszynie z kulturą i tradycjami australijskimi i zorganizowanie Tygodnia kultury australijskiej 26-30 maja 2008.


laureate 2008 learners

project title

Klaudia Ogrodowczyk Aleksandra Wójcik Izabela Machu Katarzyna Micka Marta Prządka Piotr Wardak

From a Preschool Pupil to Anglophile

Secondary School Compound Lower Secondary School in Sobieszyn

Project description:

ENG

Competition for Learners

Students staged classes themselves. They used activation methods (such as singing songs, teaching rhymes and chants, using colouring books, memory games, plays and games involving physical movement). The group has individually prepared for the classes (they prepared charts, pictures, flashcards), and consulted grade zero teacher to make sure that their activities were consistent with relevant curriculum. a large portion of time was devoted to making children familiar primary schools with the culture of English speaking countries, with placing emphasis on cartoons (e.g. Peppa Pig, Noddy, lower secondary Alladin, the Lion King, Coala Brothers). They used schools materials normally used during their English classes, such as English Adventure videos, CDs featuring songs upper secondary and rhymes (accompanying Stardust and Footprints schools textbooks), posters and charts. The six year olds had an opportunity to become acquainted with educational websites, such as www.anglomaniacy.pl The project has also included activities addressed to the school students. During the Week of Australian Culture, the group presented posters and school newsletters, propagated the culture in all grades and encouraged their peers to work with the use of project method. As a result, almost all students at the school became involved in project implementation: they preteacher − coordinator pared multimedia presentations, posters, DVD films, Magdalena Ostrowska models (Uluru). The group also participated in the magda.ostrowska@poczta.onet.pl staging of a School Competition on Australia.

Competition for Individual Teachers

• Introducing basic English to six-year olds, • Introducing culture of English speaking countries, • making children familiar with cartoons in English, e.g. Alladin, the Lion King, Peppa Pig, etc., teaching them rhymes and songs in English, • plays and games in English (e.g. Simon says…), • preparing children for regular English classes in grade one, • introduction of an eTwinning project (establishing contact with a preschool in Romania, project entitled Our new Adventure ‒ English has been accepted by the National Contact Point in Poland; problem with communication with Romania), • making students of the school in Sobieszyn familiar with the culture and traditions observed in Australia, staging a Week of Australian Culture on May 26-30, 2008

English

Competition for Institutions

Project objectives:

project language

57


laureat 2008

Natalia Zalewska Joanna Sylwestrzak Karolina Lis-Jordan

Wspólne życie

Konkurs projektów instytucjonlanych

Cele projektu:

• poznanie miejsca o wartości historycznej, przywrócenie mu świetności, zapoznanie uczniów z postacią księdza ewangelickiego (plac po seminarium ewangelickim, gdzie czynnie i odważnie głosił swoje poglądy Dietrich Bonhoeffer) • poszerzenie wiedzy z zakresu języka niemieckiego.

Konkurs indywidualny dla nauczycieli Konkurs projektów uczniowskich

tytuł projektu

Zespół Szkół Ogrodniczych w Szczecinie

Opis projektu:

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

uczeń − koordynator Joanna Sylwestrzak asior100@poczta.onet.pl

58

uczniowie

PL

Grupa projektowa poznała losy projektowanego terenu, zasady wyznania ewangelickiego oraz postać księdza Dietricha Bonhoeffera (1906-1945; przeciwnik ideologii nazistowskiej, zginął z rąk gestapo). Postać księdza przybliżyła uczniom nauczycielka języka niemieckiego, organizowała lekcje w całości prowadzone w języku niemieckim, na których uczniowie opracowywali fragmenty dzieł pastora w oryginale. Pomocne w pracy okazały się rozmowy z księdzem Parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Świętej Trójcy w Szczecinie oraz informacje z Internetu. W przedsięwzięciu wzięło udział 46 osób podzielonych na grupy (dotarcie do źródeł materiałowych, inwentaryzacja terenu projektowanego, sporządzenie części opisowej i koncepcyjnej projektów). Każdy zespół wykonał projekt koncepcyjny, przedstawiający zagospodarowanie placu Bonhoeffera. Po opracowaniu koncepcji grupa projektowa zaprosiła władze Kościoła ewangelickiego oraz przedstawicieli strony niemieckiej (grupa inicjatywna) na prezentację prac (w językach niemieckim i polskim). Komisja oceniająca prace wybrała jeden projekt, zaznaczając, iż chce wykorzystać część rozwiązań z projektu drugiego. Wiosną tego roku rozpoczęto pierwszy etap prac realizacyjnych, uporządkowano i zniwelowano teren, wytyczono ścieżkę do krzyża. W pracach uczestniczyła młodzież polska i niemiecka, porozumiewająca się w języku niemieckim.

język projektu

niemiecki


laureate 2008 learners

project title

Natalia Zalewska Joanna Sylwestrzak Karolina Lis-Jordan

Living Together project language

German Competition for Institutions

School of Gardening Compound in Szczecin

Project objectives:

Competition for Individual Teachers

• becoming acquainted with places of historic interest, restoring them to their original state, introducing the figure of Dietrich Bonhoeffer, an Evangelical pastor (Square in the place of a former Evangelical seminar, which was attended by the priest). • Improving German.

Project description:

primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Learners

The project group became acquainted with the history of the area to which the project was devoted, principles of Evangelism and the figure of Reverend Dietrich Bonhoeffer (1906-1945; opponent of the Nazi ideology killed by Gestapo). The teacher of German talked about the pastor during the class staged in German, and the students worked on the fragments of his works. Discussions with the minister at St Trinity Lutheran Parish in Szczecin and information found on the Internet have been of great help. 46 students divided into groups worked on the project, which comprised finding source materials, making inventory of the project area, preparing a description and concept for the project). Each team has prepared a concept project for the development of Bonhoeffer’s Square. Next, the project group invited representatives of Lutheran Church and the German partner who acted as project initiator to the presentation of works (in German and Polish). The evaluating committee selected one project and noted that it intended to use some of the solutions presented in another one. Last spring, the first stage of works was conducted, which consisted in putting the area in order, levelling it out and marking the path to the crucifix. Youth from Poland and Germany who communicated in German conducted some of the works.

learner − coordinator Joanna Sylwestrzak asior100@poczta.onet.pl

ENG

59


Z

dolność porozumiewania się w kilku językach niesie ze sobą wielkie korzyści – dla jednostek, organizacji , przedsiębiorstw. Zwiększa kreatywność, przełamuje stereotypy kulturowe , zachęca do wychodzenia poza utarte schematy myślenia i może pomóc w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Leonard Orban Komisarz UE ds. Wielojęzyczności


T

he ability to communicate in several languages is a great benefit for individuals, organisations and companies alike. It enhances creativity, breaks cultural stereotypes, encourages thinking outside the box, and can help develop innovative products and services. Leonard Orban European Commissioner for Multilingualism


laureat 2009 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Young Scientist język projektu przedszkola

angielski

szkoły podstawowe gimnazja

Dwujęzyczne Przedszkole „Tęczowy Ogród” prowadzone przez Greenwich School of English w Warszawie

szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

instytucje inne

Cele projektu:

Edukacyjne cele projektu • rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym ich światem i jego różnorodnością • rozwijanie naturalnych zdolności dzieci do obserwowania, zadawania pytań, stawiania hipotez, analizowania i wyciągania wniosków • poznanie podstawowych pojęć przyrodniczych • rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej • aktywizowanie dzieci podczas zajęć poprzez wspólne wykonywanie prostych doświadczeń, eksperymentów i odgadywanie ich rezultatów • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kreatywności, zdolności wizualno-przestrzennych. Edukacyjne cele projektu • używanie języka angielskiego jako narzędzia do opisywania odkrytych zjawisk fizycznych i przyrodniczych • rozumienie instrukcji i prawidłowe wykonywanie poleceń potrzebnych do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów • rozbudzanie w dzieciach chęci interakcji i wyrażania spontanicznych wniosków w języku obcym.

nauczyciel − koordynator Ewa Mach Tatiana Machowska metodyk@teczowyogrod.com.pl

62

PL

Opis projektu:

Young Scientist jest projektem dla dzieci 4-, 5- i 6-letnich, mającym na celu poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat otaczającego ich świata. Dzieci pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego wykonują proste doświadczenia przyrodnicze, przeprowadzają obserwacje i badania, odkrywając prawa rządzące naturą. Projekt Young Scientist trwa trzy lata. Dzieci w czasie cotygodniowych spotkań wykonują proste doświadczenia z pogranicza fizyki, chemii i biologii, zakończone krótkim, samodzielnym podsumowaniem. Projekt zawiera również doświadczenia długoterminowe takie, jak hodowanie pleśni lub mierzenie opadów deszczu. Każdy miesiąc roku szkolnego jest podporządkowany innej tematyce. Na przykład w styczniu dzieci odkrywają funkcje zmysłów, a w maju poznają właściwości wody oraz jej obieg w przyrodzie. Dzieci uczą się poprzez zabawę i eksperymentowanie. Popularność zajęć wśród dzieci przyczyniła się do rozwoju współpracy z rodzicami. Wprowadzono dodatkową formę realizacji projektu. Polega ona na wykonywaniu comiesięcznych „zadań domowych” z udziałem rodziców. Wyniki tych rodzinnych działań są omawiane na forum internetowym i stanowią podstawę dalszej integracji grup przedszkolnych, stanowiąc jednocześnie sympatyczną zabawę.


laureate 2009 project title

Young Scientist project language

primary schools lower secondary schools

Rainbow Garden Bilingual Preschool run by Greenwich School of English in Warsaw

Young Scientist is a project addressed to 4-, 5- and 6-year olds designed to expand children’s knowledge of the surrounding world. Supervised by a teacher of English, preschool children make simple experiments, observations and tests to discover the rules of nature. The Young Scientist project lasts three years. Every week during a 45-minute class, children make 1-2 simple experiments combining physics, chemistry and biology. Each class ends with a short individual summary work. The project also includes long-term experiments, such as cultivating mould or measuring rainfall. Each month, a different topic is discussed. For example, in January children discover the functions of their senses and in May they investigate the properties of water and its cycle in nature. Children learn through play and experimenting. The popularity of classes has contributed to the development of cooperation with parents. An auxiliary form of project implementation, which consists in doing ‘homework’ projects by pupils and their parents, has been introduced. The results of individual activity are discussed on an internet forum and constitute the basis for further integration of preschool groups, being a great fun at the same time.

other institutions Competition for Individual Teachers

Project description:

upper secondary schools

Competition for Institutions

preschools

English

Project objectives:

Educational goals of the project: • Stimulating children’s interest in the surrounding world and its diversity. • Developing children’s natural abilities to observe, ask questions, formulate hypothesis, analyze and draw conclusions. • Learning basic concepts of natural sciences. • Developing ecological awareness and sensitivity. • Activating children during classes by performing basic experiments and making them predict the results. • Developing team work skills, stimulating creativity in children and developing their visual-spatial ability. Linguistic goals of the project: • Using English as a tool to describe newly discovered natural and physical phenomena. • Understanding instructions and carrying them out in order to make experiments. • Stimulating the willingness to spontaneously formulate conclusions in a foreign language. teacher − coordinator Ewa Mach Tatiana Machowska metodyk@teczowyogrod.com.pl

ENG

63


laureat 2009 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Języki obce drzwiami do przyjaźni, wiedzy i świata język projektu przedszkola

angielski i niemiecki

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

Cele projektu:

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

• rozbudzanie zainteresowania uczniów nauką języków obcych • rozwijanie umiejętności komunikacji międzynarodowej • przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych • poznanie tradycji i kultury Wielkiej Brytanii oraz państw niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein) • rozwijanie samodzielności uczniów w zakresie pozyskiwania, analizowania i segregowania różnego rodzaju informacji.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim

nauczyciel − koordynator Ewa Bartczak ewa-bartczak1@wp.pl

64

PL

Opis projektu:

Projekt był realizowany od września 2008 r. przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. Na początku przedsięwzięcia uczniowie przygotowali plakaty i albumy w języku niemieckim pt.: „Mój autoportret”, „Moje miasto”, „Mój wakacyjny album”, „Mój plan lekcji”. Zorganizowano również apel z okazji Europejskiego Dnia Języków, podczas którego uczniowie pokazali, iż poprzez zabawę można wspaniale poszerzać swoje umiejętności językowe. Uczniowie klas V wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Pod kierunkiem nauczyciela j. angielskiego przygotowali zakładki w j. angielskim dla uczniów ze szkoły w Hongkongu. Podobne otrzymali od dzieci z tamtejszej szkoły. Dla klas VI przygotowano specjalną prezentację z okazji Święta Zjednoczenia Niemiec. Uczniowie obejrzeli zdjęcia przedstawiające podział państwa niemieckiego i upadek Muru Berlińskiego, pogłębiając w ten sposób swoją wiedzę na temat historii Niemiec. Z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowano świąteczne wydanie gazetki szkolnej w j. angielskim. Uczniowie napisali listy z życzeniami do rówieśników z zaprzyjaźnionych szkół z Francji, Niemiec, Rumunii i Ukrainy. Z tej okazji przeprowadzony został konkurs na najładniejszy świąteczny list z życzeniami w j. angielskim. Od 5 lat organizowana jest noworoczna uroczystość dla członków środowiska lokalnego, promująca różnorodność kulturową państw zjednoczonej Europy. W roku szkolnym 2008/2009 europejskie spotkanie noworoczne przygotował działający w szkole Klub Młodego i Małego Europejczyka. Uczniowie klas III, IV, V i VI zaprezentowali w j. angielskim i niemieckim zwyczaje bożonarodzeniowe oraz noworoczne państw UE: Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji. Imprezę uświetnił koncert kolęd i piosenek


laureat 2009

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów instytucjonlanych

przedszkola

instytucje inne i rozwijanie zainteresowań uczniów poezją niemiecką oraz popularyzacja dorobku literackiego państw niemieckojęzycznych. Przy organizacji konkursów szkołę wspierają ambasady Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Nawiązano także współpracę z Fundacją Konrada Adenauera, Roberta Schumana, Friedricha Eberta oraz Fundacją Edukacja dla Demokracji. Współpraca z zagranicznymi partnerami z Niemiec, Francji, Ukrainy i Rumunii daje uczniom dodatkowe możliwości poszerzania znajomości j. obcego. Systematyczna korespondencja w j. angielskim z rówieśnikami w odległych krajach motywuje uczniów do pogłębiania świadomość językowej i kulturowej. Klasy V przygotowały prezentację szkoły w j. angielskim. Uczniowie klas IV i V w Kaliskim Kolegium Języków Obcych uczestniczyli w lekcji bibliotecznej i zajęciach w laboratorium językowym. Zorganizowano również specjalne pokazowe lekcje dla rodziców. Koordynatorzy projektu, dzięki współpracy z przedstawicielami Wydziału Integracji i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, nawiązali kontakt z instytucjami oświatowymi miast partnerskich. Podsumowanie projektu nastąpiło podczas obchodów Dnia Europy oraz związanej z nimi 5. rocznicy wstąpienia Polski do UE. Poprzez realizację działań, współpracę z wieloma instytucjami, wzajemną wymianę doświadczeń, korzystanie z nowoczesnych technologii medialnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, nawiązywanie nowych kontaktów, młodzież wzbogaciła swoją wiedzę z języka obcego i nabyła umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie. Uczniowie nauczyli się współpracy w grupie, twórczego planowania i realizowania działań, poszukiwania i segregowania informacji oraz postrzegania spraw lokalnych na tle globalnym.

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

śpiewanych w j. angielskim, niemieckim, czeskim, łotewskim i słowackim oraz teatrzyk pt.: „Der Weihnachtsmann kommt”, przygotowany w j. niemieckim. Nauczyciel j. angielskiego, wraz z uczniami, przygotował w lutym obchody Dnia Naleśnika – „Pancacks Day”. Klasy IV-VI wybrały spośród sławnych postaci z Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii patronów dla swoich klas. Młodzież podczas lekcji dodatkowych w pracowni komputerowej zbierała informacje na ich temat, a następnie wykonała plakaty i albumy. Podczas zajęć Klubu Młodego Europejczyka wiele uwagi poświęcono również tematyce związanej z kulturą wybranych państw niemieckiego obszaru językowego. Przez cały okres trwania projektu na zajęciach j. angielskiego i niemieckiego uczniowie, pod kierunkiem nauczyciela muzyki, uczyli się piosenek, wierszyków oraz rymowanek, które zaprezentowali podczas uroczystego apelu na zakończenie projektu. W marcu przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny na interpretację przysłów w j. angielskim. Klasy VI wzięły również udział w dodatkowych zajęciach poświęconych tłumaczeniu znanych i lubianych przez młodzież piosenek. Uczennice klas VI przygotowały MiniPlayback Show, prezentując znane hity w językach obcych. Uczniowie klas VI raz w miesiącu uczestniczyli w zajęciach dodatkowych klas I-III, czytając młodszym kolegom bajki w j. angielskim. W lutym odbył się konkurs szkolny dla klas VI pt.: „Alles auf Deutsch”, którego celem było zachęcenie zdolnych językowo uczniów do pogłębienia wiedzy w zakresie gramatyki i słownictwa j. niemieckiego. Przygotowano również dyktando w j. niemieckim. W szkole, tradycyjnie od 9 lat, w kwietniu organizowany jest Międzyszkolny Konkurs Poezji Dziecięcej w Języku Niemieckim. Główne cele konkursu to: kształcenie

nauczyciel − koordynator Ewa Bartczak ewa-bartczak1@wp.pl

PL

65


laureate 2009

project title

Competition for Institutions

Foreign Languages as Doors to Friendships, Knowledge and the World

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools

project language

English and German No 7 Generał Józef Bem Primary School in Ostrów Wielkopolski

Competition for Individual Teachers

other institutions

Project objectives:

• Stimulating pupils’ interest in foreign language learning. • Developing skills of international communication. • Preparing pupils for participation in school and inter-school competitions. • Learning traditions and culture of Great Britain and German speaking countries (Germany, Austria, Switzerland and Liechtenstein). • Promoting pupils’ independence in acquiring, analyzing and collating information.

nauczyciel − koordynator Ewa Bartczak ewa-bartczak1@wp.pl

66

ENG

Project description:

The project launched in September 2008 and entitled Foreign Languages as Doors to Friendships, Knowledge and the World has been implemented by grade IV-VI pupils supervised by their English and German teachers. At the beginning of project implementation, pupils prepared posters and albums in German entitled My SelfPortrait, My Town, My Holiday Album and My Timetable. a school assembly devoted to the European Day of Languages was held, during which pupils showed that you could develop your language skills through play. Grade V pupils actively participated in the celebration of International School Library Day. Supervised by their English teacher, they made bookmarks with text in English for their peers from a school in Hong Kong, and received by mail bookmarks made by the Chinese children. Grade VI pupils watched a presentation prepared on the occasion of the anniversary of unification of Germany. Pupils saw photos presenting the division of Germany and the fall of the Berlin Wall and thus expanded their knowledge of the history of the country. At Christmas time, a special edition of school newsletter was published in English. Pupils wrote letters with Christmas greetings for their peers from befriended schools in France, Germany, Ukraine and Romania. Moreover, a competition for the nicest letter with Christmas greetings in English was held.


laureate 2009

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Institutions

other institutions Competition for Individual Teachers

Last but not least, an annual event promoting cultural diversity of individual states of United Europe in local community has been held for five years. In school year 2008/2009, European New Year Meeting was held by Young and Little Europeans Club operating at the school. Grade III, IV, V and VI pupils presented in English and German Christmas and New Year traditions observed in Lithuania, Latvia, Estonia, the Czech Republic and Slovakia. During the event, pupils sang carols and other songs in English, German, Czech, Latvian and Slovak and staged a theatre performance in German entitled Der Weihnachtsmann kommt. In February, pupils led by their English teacher held celebrations of Pancakes Day. For this purpose, pupils collected information on traditions observed in Great Britain and became familiar with culture of the country. Grade IV-VI pupils selected from among famous personalities coming from Germany, Austria, Switzerland and Great Britain patrons for their respective forms. During additional classes at a computer room, they collected information on these persons and later prepared posters and albums devoted to them. As part of the activity of Young Europeans Club, a lot of attention was devoted to culture of selected German speaking countries. Throughout project implementation, during English and German classes, pupils learnt songs, poems, and rhymes in foreign languages, which they presented during an assembly marking the project completion. In March, a school arts competition was held, as part of which, pupils made graphic representations of proverbs in English. Grade VI pupils attended additional classes during which they translated hit songs. Next, grade VI pupils staged a mini Play-Back Show, during which they presented their favourite songs in foreign languages. Moreover, once a month Grade VI pupils participated in additional classes for Grade I-III pupils, during which they read fairy tales in English. In February, a school competition for Grade VI pupils entitled Alles auf Deutsch was held. Its goal was to encourage pupils who display talent for foreign language learning to expand their knowledge of German grammar and vocabulary. Volunteers could also write a dictation in German. For nine years, an Inter-school Competition in Poetry in German has been held at the school each April. The main aims of the competition include stimulating and developing pupils’ interest in German poetry and propagation of literary output of German speaking countries. For several years, German, Austrian and Swiss embassy have supported the school in staging the competition. Moreover, the school has commenced cooperation with Konrad Adenauer, Robert Schuman, and Friedrich Ebert Foundations, and the Education for Democracy Foundation. Cooperation with partners from Germany, France, Ukraine and Romania provide pupils with additional opportunities to expand their knowledge of foreign languages. Regular correspondence in English with peers from distant countries helps pupils develop their linguistic and cultural awareness. As part of project activities, grade V pupils prepared a presentation of the school in English. Grade IV and V pupils visited a Teacher Training College in Kalisz, where they participated in a library class and in classes in a language laboratory. Moreover, special presentations have been staged for parents. Thanks to contacts with representatives of the Department of Integration and Promotion at the Ostrów Wielkopolski town hall, project coordinators established cooperation with educational institutions operating in Ostrów’s twin cities. The project was rounded off with a celebration of Europe’s Day and 5th anniversary of Poland’s joining the European Union. Thanks to the implementation of project activities, cooperation with several institutions, exchange of experiences, use of latest media technologies, meetings with interesting people, and establishing new contacts, young people improved their proficiency in foreign languages and acquired skills indispensable for an active life in the modern world. They learnt team work, creative planning and implementing activities, collecting and collating information and understanding local issues against the global background.

teacher − coordinator Ewa Bartczak ewa-bartczak1@wp.pl

ENG

67


laureat 2009 tytuł projektu

Konkurs projektów instytucjonlanych

Fortyfikacje, zamki i budowle sakralne w naszym regionie przedszkola

język projektu

szkoły podstawowe

angielski

gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

instytucje inne

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku Cele projektu:

• poznanie historii i kultury własnego regionu i regionów partnerów uczestniczących w projekcie • dostrzeżenie i zrozumienie różnic oraz podobieństw występujących między krajami partnerskimi • kształcenie kompetencji korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych • promowanie nauki języków obcych • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, europejskiej oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu innych nacji.

Opis projektu:

nauczyciel − koordynator Elżbieta Borzejewicz eborzej1@o2.pl

68

PL

W ramach projektu na lekcjach historii uczniowie z pięciu szkół z Polski, Litwy, Rumunii, Włoch i Turcji poznawali historię fortyfikacji, zamków i budowli sakralnych znajdujących się w: Giżycku (Polska), Trokach (Litwa), Vaslui (Rumunia), Orbetello (Włochy), Adana (Turcja). Dzięki udziałowi w projekcie młodzież zdobywała umiejętności prezentowania i rozpowszechniania efektów własnych działań, doskonaliła kompetencje korzystania z technologii TIK oraz pogłębiała znajomość języków obcych. Projekt, we wszystkich szkołach partnerskich, zintegrowany był ze szkolnym programem nauczania i procesem uczenia się. Podczas lekcji języka ojczystego uczniowie przygotowywali opisy zwiedzanych fortyfikacji, zamków i budowli sakralnych we własnym mieście i regionie, a na zajęciach z języka angielskiego tłumaczyli opracowane wcześniej teksty. Uczestnicy projektu opracowali również słowniki podstawowych wyrazów i zwrotów w językach ojczystych i języku angielskim. W trakcie zajęć informa-

tycznych szukali informacji w Internecie, przez skype’a komunikowali się w j. angielskim z innymi uczestnikami projektu, aktualizowali stronę internetową projektu, opracowywali albumy dla krajów partnerskich i przygotowywali prezentację multimedialną. Korzystając z technologii cyfrowej, dokonywali obróbki zdjęć i filmów (programy: CorelDRAW, Photoshop). Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowali Kącik Comeniusa i wystawę fotograficzną. W czasie zajęć z muzyki uczyli się piosenek narodowych i ćwiczyli układ choreograficzny tańca narodowego. Rezultaty tych przygotowań zostały zaprezentowane podczas VI edycji Międzynarodowego Festiwalu „Z piosenką po Europie”. Dzieci z klas młodszych na zajęciach plastycznych projektowały i wykonały widokówki, które następnie zostały wysyłane do szkół partnerskich. Pocztówki te były także prezentowane w czasie konkursu „Najciekawsza widokówka z naszego regionu”. Zorganizowano również turniej wiedzy o fortyfikacjach, zamkach i obiektach sakralnych w miastach i regionach szkół partnerskich. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.sp7.gizycko.edu.pl/komenius1.html.


laureate 2009 project title

Fortifications, Castles and Religious Buildings in our Region English No 7 Janusz Korczak Primary School in Giżycko

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools other institutions

Competition for Individual Teachers

Project objectives:

Project description:

As part of the project, students at five schools situated in Poland, Lithuania, Romania, Italy and Turkey during their history classes learnt the history and culture of fortifications, castles and religious buildings situated in: Giżycko (Poland), Trakai (Lithuania), Vaslui (Romania), Orbetello (Italy), and Adana (Turkey). Thanks to participation in the project, students acquired skills related to the presentation and propagation of results of their work, improved their ICT competencies and proficiency in foreign languages. The project was integrated with school teaching programme and learning process at all partner schools. During classes in their native languages, pupils made descriptions of fortifications, castles and religious buildings in their towns and regions and later during English classes translated them into the project language. They also developed glossaries of basic terms in the languages of partner countries and in English. During IT classes, pupils searched for information on the Internet, communicated with their peers via Skype, consistently updated project website, developed multimedia presentations and prepared albums to be sent to partner countries. With the use of digital technology, they processed photos and videos (Corel Draw, Photoshop). During arts classes, pupils prepared Comenius Corner

Competition for Institutions

project language

• Learning history and culture of the school’s region and the regions of partners participating in the project. • Identifying and understanding similarities and differences between partner countries. • Acquiring Information and Communication Technology competences. • Promoting foreign language learning. • Strengthening national and European identity and fighting stereotyping individual nations.

and photo exhibition. During their music classes, they learnt national songs and dances. The results of their work have been presented during the 6th International Festival z piosenką po Europie (Travelling across Europe with a Song); Younger children designed and made their own post cards, which they later sent to partner schools. The postcards have been also presented during the competition entitled The Most Interesting Postcard from our Region. Last, but not least, a competition on knowledge of fortifications, castles and religious buildings in twons and regions of partner schools has been staged. To find more information on project implementation, please go to project website at www.sp7.gizycko.edu.pl/ komenius1.html

teacher − coordinator Elżbieta Borzejewicz eborzej1@o2.pl

ENG

69


Konkurs projektów instytucjonlanych

laureat 2009

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

instytucje inne

nauczyciel − koordynator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk Anna Pęczek lo23lodz@gmail.com

70

PL

tytuł projektu Część 1.

Część 2.

„Matura ‒ nasz wspólny sukces! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”

„Europejskie Forum Praw Człowieka i Praw Dziecka”

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi Cele projektu:

• realizacja postulatów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 i Europejskiego Roku Języków 2008 oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 • realizacja priorytetu nr 1 Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009: „Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka”. Cele szczegółowe projektu: • rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie przygotowania do ustnego egzaminu maturalnego z języka obcego pod względem językowym oraz psychologicznym • zastosowanie oryginalnej i twórczej metodologii w procesie dydaktycznym • motywowanie uczniów, nauczycieli i osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki języków obcych • promowanie aktywnego uczenia się języka obcego, opartego na twórczym działaniu i komunikacji międzykulturowej • udział uczniów w edukacyjnych projektach współpracy międzykulturowej na temat praw człowieka i praw dziecka, ochrony środowiska oraz w międzynarodowych projektach młodzieżowych organizowanych przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i program European Schoolnet • zorganizowanie edukacyjnego projektu o zasięgu wojewódzkim nt. praw człowieka i praw dziecka w Europie i Afryce, zgodnie z profilem europejskim klasy wychowawczej • organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących pogłębiać znajomość języków obcych oraz wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Europy i świata, praw człowieka, demokracji, pomocy rozwojowej i humanitarnej UE • rozwijanie zainteresowań uczniów odrębnością kulturową i językową krajów UE • współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

język projektu

niemiecki, angielski, francuski, włoski, rosyjski Opis projektu: Część 1: Matura, nasz wspólny sukces! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Projekt ma na celu ułatwienie uczniom przygotowania się do ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego oraz zminimalizowanie stresu związanego ze zdawaniem egzaminu dojrzałości. Głównym założeniem projektu jest czynne zaangażowanie wszystkich uczniów uczących się języka niemieckiego w przygotowania do matury. W projekcie biorą udział uczniowie klas I, II i III, którzy współpracując ze sobą, wykonują określone zadania maturalne z odpowiednich poziomów nauczania języka obcego. Uczniowie klas I przygotowują m.in. słowniczki tematyczne. Uczniowie klas drugich, układają tzw. rozmowy sterowane (uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie, negocjowanie), natomiast maturzyści, na bazie materiałów opracowanych przez swoich młodszych kolegów, wyszukują i przyporządkowują wybrane przez siebie obrazki do kręgów tematycznych oraz proponują pytania, które mógłby zadać im egzaminator. Ostatnim etapem pracy wszystkich uczniów jest symulacja ustnego egzaminu maturalnego. W komisji maturalnej, pod nadzorem nauczyciela, funkcję egzaminatora i zdającego przejmują uczniowie. Ich zadaniem jest ocenianie wypowiedzi swoich kolegów zgodnie ze standardami matur, na oryginalnych formularzach oceny. Uczeń, który już od pierwszej klasy obcuje z maturą, ma możliwość sprawdzenia się jako zdający i egzamina-


laureat 2009

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów instytucjonlanych

przedszkola

instytucje inne

Część 2: Forum praw człowieka i praw dziecka przy XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi Projekt ma na celu promowanie wiedzy na temat praw człowieka, a przede wszystkim praw dziecka, które młodym obywatelom Unii Europejskiej, są szczególnie bliskie. Podstawą założenia Forum było ogłoszenie przez Komisję Europejską Roku 2008 – Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, a roku 2009 – Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. Projekt był również realizacją priorytetu Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2008/2009: „Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka”. W ramach Forum zrealizowano liczne przedsięwzięcia, których myślą przewodnią były prawa człowieka i prawa dziecka. Uczniowie mieli możliwość przyjrzenia się problematyce praw człowieka podczas wyjazdów edukacyjnych. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się z przedstawicielami różnych krajów i kultur świata w ramach III Europejskich Dni Rozwoju w Strasburgu. Dyskutowali także z kolegami i koleżankami z UE w Parlamencie

Europejskim w Brukseli i Strasburgu. Młodzież wzięła udział w europejskim projekcie edukacyjnym „Euroscola” w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, do którego przygotowała się, zarówno pod względem językowym, jak i merytorycznym, w ramach Forum. Uczniowie opracowali sześć tematów wskazanych przez Parlament w języku angielskim i niemieckim. Bardzo ciekawy materiał do rozważań na temat praw człowieka uczniowie przywieźli z Zambii. Swoje całoroczne doświadczenia podsumowali podczas Wojewódzkiej Konferencji i Młodzieżowych Warsztatów Integracyjnych oraz w Międzyszkolnym Konkursie „Europa – Afryka. Prawa Człowieka i Prawa Dziecka”. Uczniowie przygotowali ponadto bardzo oryginalną wystawę 41 wielkoformatowych plakatów fotograficznych, która zobrazowała wszystkie prawa dziecka zawarte w Konwencji ONZ o Prawach Dziecka oraz 11 plakatów do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wszystkie prace zaopatrzone zostały w podpisy w nauczanych w szkole językach obcych. Jeden z plakatów został umieszczony w Kalendarzu Europejskim wydanym przez Komisję Europejską na rok 2009. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie opanowali słownictwo w językach obcych z zakresu praw człowieka. Zyskali również większą świadomość własnych praw. Znajomość języka obcego wykorzystywali na każdym etapie realizacji projektu. Możliwość prowadzenia konwersacji z rówieśnikami w czasie wyjazdów zagranicznych była doskonałą motywacją do nauki języków obcych. Przy realizacji projektu współpracowali nauczyciele edukacji europejskiej i nauczyciele j. angielskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego.

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

tor. Znając wymagania podstawy programowej, potrafi segregować wiadomości, wie, czego musi się koniecznie nauczyć, a które informacje są zbędne. Zdając egzamin przed swoimi kolegami, nabywa pewności siebie i pozbywa się paraliżującego stresu. Wymiernym efektem projektu okazał się bardzo dobry wynik ustnego egzaminu maturalnego z j. niemieckiego w roku 2009. Średnia z egzaminu wyniosła 80%.

nauczyciel − koordynator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk Anna Pęczek lo23lodz@gmail.com

PL

71


Competition for Institutions

laureate 2009

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Individual Teachers

other institutions

nauczyciel − koordynator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk bogumi@op.pl Anna Pęczek pietrzusia@wp.pl

72

ENG

project title Part 1.

Part 2.

School-Leaving Examination – Our Success! One for All and All for One!

European Forum on Human and Children’s Rights

XXIII ks. prof. Józef Tischner Secondary School in Łódź Project objectives:

• Implementing the recommendations formulated for the European Year of Intercultural Dialogue and the European Year of Languages (2008) and the European Year of Creativity and Innovation (2009). • Implementation of no. 1 priority of the Minister of National Education for school year 2008/2009; Efficiency of the implementation of core curricula in the scope of teaching and upbringing in the context of human rights. Detailed goals of the project: • Identifying and meeting students’ needs in the scope of preparations for oral final examinations in a foreign language by providing content-related and psychological support. • Application of original and creative methodology in the teaching process. • Motivating students, teachers and the disabled with special educational needs to foreign language learning. • Promoting active foreign language learning based on creative activity and intercultural communication; • Students participation in educational and intercultural cooperation projects devoted to human rights, rights of the child and environmental protection, as well as in international youth projects organised by the European Parliament, European Commission and European Schoolnet Programme. • Organising an educational project with provincial scope devoted to human and children’s rights in Europe and Africa, in accordance with the European profile of the class. • Organising additional activities for students willing to expand their knowledge of foreign languages and general knowledge of cultural heritage of Europe and the globe, human rights, democracy, development and humanitarian aid provided by EU. • Stimulating students’ interest in cultural and linguistic identity of EU countries. • Cooperation with teachers of other subjects working at the school.

project language

German, English, French, Italian and Russian Project description: Part 1: School-Leaving Examination – Our Success! One for All and All for One! The project aims at helping students to prepare for their oral examinations in German and minimising stress related with taking final examinations. The main premise behind the project is committing all students who learn German at the school to preparations for final examinations. Grade I, II and III students cooperate at various stages of project implementation and complete individual tasks corresponding to various levels of foreign language teaching. Grade i students prepare thematic glossaries, grade II students use them to prepare “controlled conversations” (giving and obtaining information, reporting, negotiating), and grade III students, based on materials developed by their younger peers, look for and match selected cartoons with a given subject and try to forecast questions that an examiner may ask during the examination. The last stage of work consists in a simulation of oral exam, in which all the students supervised by a teacher participate and play the role of members of the examination board and the examinees. Their tasks include oral expression assessment in accordance with standard requirements for final examinations and with the use of original assessment forms. From the beginning of their education at the schools, students are familiar with the final examinations procedure and are capable of performing well both as an examiner


laureate 2009

primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Institutions

preschools

other institutions

Part 2: Human and Children’s Rights Forum At XXIII ks. prof. Józef Tischner Secondary School in Łódź. The project aims at the promotion of knowledge of human rights, and most of all, rights of the child, which are close to young citizens of the European Union. The Forum was founded as a reaction to the European Year of Intercultural Dialogue and the European Year of Languages (2008) and the European Year of Creativity and Innovation (2009) pronounced by the European Commission. Another motif was the implementation of the priority of the Minister of National Education for school year 2008/2009; Efficiency of the implementation of core curricula in the scope of teaching and upbringing in the context of human rights. As part of the operations of the Forum, several initiatives focused on human and children’s rights have been taken. Students had an opportunity to discuss issues related to human rights during their educational visits. They shared their observations with representatives of several countries and cultures during the 3rd European Development Days in Strasbourg. They have also held discussions with their peers from other EU countries at the European

Parliament in Brussels and Strasbourg. Students have participated in Euroscola European educational project and participated in a debate at the European Parliament in Strasbourg, to which they have prepared in terms of language and contents during their work at the Forum. Students have prepared six topics for discussion in English and German indicated by the Parliament. Moreover, students have brought from Zambia very interesting materials for discussion about human rights. They have summed up their experiences during a province-wide conference, integration workshop for young people, and an inter-school competition entitled Europe-Africa. Human Rights and Rights of the Child. Last, but not least, the students have staged a unique and very original exhibition of large format photographs featuring 41 posters that illustrate all children’s rights stipulated in the UN Convention on the Rights of the Child and 11 posters illustrating the Charter of Fundamental Rights of the European Union. All posters feature captions in languages taught at the school. One of them, selected out of 4 thousand submitted works, has been included in the 2009 European Calendar published by the European Commission. Thanks to participation in the project, students not only have mastered foreign language vocabulary related to human rights, but also have become more aware of the rights they are entitled to. The knowledge of foreign languages has been indispensable at each stage of project implementation. The participation in the project has been highly motivating and conducive to foreign language learning. The teachers of the following subjects have cooperated on the project implementation; European Education, English, French, Italian and Russian.

Competition for Individual Teachers

and examinee. Being familiar with the requirements for core curriculum contents, they can select knowledge and know what they must learn, and which information is not essential. Thanks to taking the examination in front of their peers, they gain confidence and can overcome paralysing stress. One of measurable results of project implementation, has been very good results in final exams in 2009, where an average grade amounted to 80%.

teacher − coordinator Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk bogumi@op.pl Anna Pęczek pietrzusia@wp.pl

ENG

73


laureat 2009 tytuł projektu

Made in America

Konkurs projektów instytucjonlanych

język projektu przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne instytucje inne

angielski, polski Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie Cele projektu:

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

• przybliżenie kultury amerykańskiej • podniesienie kwalifikacji językowych • lepsze przygotowanie maturzystów do egzaminu dojrzałości.

Opis projektu:

Projekt Made in America to wynik starań, jakie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie podejmuje, chcąc wzmocnić swój potencjał edukacyjny. Część warsztatowa projektu skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych z Wejherowa oraz do bibliotekarzy z powiatu wejherowskiego. Grupą docelową części wykładowej są mieszkańcy powiatu wejherowskiego, którym projekt umożliwia poznanie kultury amerykańskiej. Tytuł Made in America nawiązuje bezpośrednio do kultury kraju, który młodzieży kojarzy się wyłącznie z gwiazdami muzyki pop, barami szybkiej obsługi i Hollywood. Zadaniem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Wejherowa nieznanej strony tej kultury. Nauka języka angielskiego odbywa się w ramach warsztatów z czytania literatury amerykańskiej w oryginale oraz pisania fragmentów własnych tekstów w tym języku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz ujednolicenie poziomu zaawansowania znajomości języka warsztaty mają charakter zamknięty – nabór uczestników prowa-

nauczyciel − koordynator Ewelina Magdziarczyk-Plebanek ewelina.m@biblioteka.wejherowo.pl

74

PL

dzony był we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi z terenu Wejherowa. Dodatkowo, w celu doskonalenia kompetencji językowych, od lutego do czerwca odbywał się kurs języka angielskiego dla bibliotekarzy z powiatu wejherowskiego. W ramach współpracy z Ambasadą Amerykańską wraz z American Corner w Gdańsku zorganizowano spotkania z mówcami biorącymi udział w programie Embassy Speakers Bureau Ambasady Amerykańskiej. Na stronie internetowej biblioteki uruchomiono forum internetowe dla miłośników literatury i kultury amerykańskiej. W ramach zajęć teatralnych odbywały się warsztaty teatralne dla dzieci ze szkół podstawowych uczęszczających do English Club w Wejherowie. Dzieci przygotowały przedstawienie pt.: „A Native American Cinderella”. Ciekawym wydarzeniem był Wieczór z Musicalem i spektakl „Animowanie” przygotowany na podstawie kreskówek Walta Disneya. Projekt zakończy IV edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego w j. angielskim pt.: „Powiew Weny”. Uzupełnieniem działań z projektu będzie organizacja sali audiowizualnej, w której czytelnicy będą mogli posłuchać literatury anglojęzycznej czytanej w oryginale.


laureate 2009 project title

Made in America project language: preschools primary schools

County and Municipal Public Library in Wejherowo

lower secondary schools upper secondary schools

Project objectives

other institutions Competition for Individual Teachers

• Making recipients familiar with American culture • improving linguistic competences • better preparing secondary school students for their final examinations.

Project description:

Made in America is a result of efforts on the part of County and Municipal Public Library in Wejherowo aimed at strengthening its position as an educational provider. The workshop part of the project is addressed to primary and secondary school students from Wejherowo and to library workers from the Wejherowo County. The target group of lectures staged as part of the project are residents of the Wejherowo County whom the project helps become familiar with American culture. The title Made in America relates directly to the culture of the country, which young people mainly associate with pop stars, fast-food bars and Hollywood. The goal of the project is to make residents of Wjeherowo familiar with the unknown aspects of American culture. American literature workshop is held, where American books are read in original, and creative writing classes are staged in English. Due to a limited number of participants that workshop may accommodate and the need to ensure that participants are at the same proficiency level,

Competition for Institutions

English, Polish

only selected students from secondary schools from the Wejherowo Region may participate in it. Moreover, as part of preparations for project implementation, an English course for library workers form the Wejherowo County was held from February to June. As part of cooperation with American Embassy and American Corner in Gdańsk, meetings with speakers participating in the Embassy Speakers Bureau programme implemented by the American Embassy have been held. Moreover, a forum for fans of American literature and culture has been launched at the library website. A theatre workshop for primary school children who attend English Club in Wejherowo was held. Moreover, as part of project implementation, a Musical Night and performance entitled Animating based on Walt Disney’s cartoons have been staged. The project will be rounded off with 4th Wejherowo Literary Competition entitled Powiew Weny (Puff of Inspiration). Accompanying measures will include a launch of an audio and video room at the library, where you can listen to audio books in English.

teacher − coordinator Ewelina Magdziarczyk-Plebanek ewelina.m@biblioteka.wejherowo.pl

ENG

75


laureat 2009

Konkurs projektów instytucjonlanych

tytuł projektu

przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Mała Lingua ‒ Kursy języków obcych dla dzieci realizowane w oparciu o motywy rodziny Blabbersów język projektu

angielski, francuski, hiszpański

instytucje inne Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Mała Lingua kursy języków obcych dla dzieci. Patronacka Szkoła Języków Obcych Lingua Nova Monika Ferreira w Piasecznie Cele projektu:

nauczyciel − koordynator Małgorzata Korobowicz m.korobowicz@linguanova.com.pl Karolina Kredek k.kredek@malalingua.com.pl

76

PL

• przygotowanie dzieci do funkcjonowania w naturalnym środowisku językowym i przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez ćwiczenie języka sytuacyjnego • imitowanie naturalnych kontekstów językowych oraz stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez wykorzystanie baśniowego motywu rodziny Blabbersów • stymulowanie wykorzystywania przez dzieci języka obcego do nazywania otaczającej je rzeczywistości oraz poszerzanie ich wiedzy o tradycjach i zwyczajach krajów danego obszaru językowego poprzez wykorzystanie projektów z „Kalendarza wydarzeń z życia rodziny Blabbersów” i projektów specjalnych uzupełniających program kursu • ćwiczenie umiejętności tworzenia pełnozdaniowych komunikatów w obcym języku • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zwyczajów • umożliwienie uczniom kontaktu z native speakerami • pobudzanie wszechstronnego rozwoju i stymulowanie wszystkich zmysłów dziecka, wspomagające proces przyswajania języka obcego.

Opis projektu:

Szkoła językowa Mała Lingua kursy języków obcych dla dzieci funkcjonuje od roku szkolnego 2005/2006 w oparciu o autorską metodę nauczania języków obcych dla dzieci w wieku 3-12 lat. Metoda Mała Lingua jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców, których dzieci, mimo wcześnie rozpoczynanej nauki języka obcego, nie były w stanie aktywnie korzystać z jego znajomości. Głównym celem metody Mała Lingua jest przygotowanie dzieci do aktywnego komunikowania się w języku obcym już od najmłodszych lat. Program kładzie nacisk na rozwinięcie u dzieci umiejętności wypowiedzi pełnymi zdaniami, przygotowanie do spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku językowym i ograniczenie procesu zapominania przyswojonych dotąd zasobów językowych. Dzieci na początku nauki skupiają się głównie na ćwiczeniu języka sytuacyjnego i pamięciowym opanowywaniu dialogów pełnych zwrotów charakterystycznych dla danych sytuacji z życia codziennego. W roku szkolnym 2005/2006 program kursów dla dzieci został wzbogacony o „Kalendarz wydarzeń” – zbiór słownictwa, scenek sytuacyjnych i projektów twórczych wykorzystujących bieżące wydarzenia z życia codziennego


laureat 2009

szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs projektów instytucjonlanych

przedszkola

instytucje inne Konkurs indywidualny dla nauczycieli

i społecznego oraz zmieniające się pory roku. Celem takiego uzupełnienia programu było pokazanie dzieciom, że język obcy nie jest tylko wirtualnym narzędziem komunikacji w klasie, ale służy przede wszystkim do nazywania otaczającej je rzeczywistości. „Kalendarz wydarzeń” pozwala jednocześnie wykorzystywać predyspozycje manualne i fizyczne dzieci. Od roku szkolnego 2006/2007 w czasie kursów wykorzystywany jest Paszport – Portfolio Mała Lingua, którego idea nawiązuje do Europejskiego Portfolio Językowego. Celem wprowadzenia Paszportów – Portfolio Mała Lingua było motywowanie dzieci do nauki języków obcych, rozwijanie odpowiedzialności i autonomii ucznia w procesie uczenia się, doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się, nawiązanie ściślejszej współpracy między lektorami i rodzicami dzieci, precyzyjne zdefiniowanie zakresu materiału na każdy miesiąc nauki. Od roku szkolnego 2006/2007 do programu kursów na stałe wprowadzono literaturę obcojęzyczną (kącik literacki) w uproszczonej formie oraz bezpłatne zajęcia prowadzone przez native speakerów.

W roku szkolnym 2007/2008 metodę Mała Lingua wzbogacono o zastosowanie autorskiego bajkowego motywu rodziny Blabbersów przybyłej do ziemskiego świata z półbaśniowej krainy Livendell. Celem wykorzystania tego motywu było stworzenie na zajęciach językowych kontekstu bliskiego dzieciom, z łatwością oddziałującego na ich wyobraźnię i doznaniaia, a tym samym efektywnie stymulującego zmysły dzieci i motywującego je do nauki. Na zajęciach wykorzystywane są pacynki przedstawiające członków rodziny, karty obrazkowe z wizerunkami bohaterów oraz plakaty ilustrujące dialogi sytuacyjne. W roku szkolnym 2008/2009 wprowadzono „Obrazkowy słownik Blabbersów języka angielskiego”, płytę z piosenkami: „The Blabbers’ songs fan club”, książki z przygodami rodziny Blabbersów na różnym poziomie zaawansowania: „The Blabbers’ adventures fan club” oraz edukacyjną grę planszową „The Blabbers’ games fan club”. Zmieniono również wystrój sal lekcyjnych, wprowadzając Kącik Blabbersów. Program zajęć jest w każdym semestrze uzupełniany o konkursy i projekty wykorzystujące dorobek kulturowy krajów danego obszaru językowego.

nauczyciel − koordynator Małgorzata Korobowicz m.korobowicz@linguanova.com.pl Karolina Kredek k.kredek@malalingua.com.pl

PL

77


laureate 2009 project title

Competition for Institutions

Mała Lingua – Foreign language courses for children based on the motif of the Blabbers Family. preschools primary schools lower secondary schools

project language

English, French, Spanish Mała Lingua language courses for children. Lingua Nova Monika Ferreira Language School in Piaseczno

upper secondary schools

Competition for Individual Teachers

other institutions

Project objectives:

• Preparing children for operation in natural language environment and breaking language barriers by practising language in context. • Imitating real life situations and stimulating children’s imagination and creativity with the use of fairy tale motif of the Blabbers family. • Stimulating foreign language use to describe the surrounding world and broadening knowledge of traditions and customs observed in countries where foreign language is spoken with the use of projects featured in the Calendar of Events in the Life of the Blabbers Family and special projects that complement the course programme. • Practising the skill of producing full-sentence expressions in a foreign language. • Shaping the attitude of tolerance and openness towards other cultures and traditions. • Providing contact with native speakers of a given teacher − coordinator language. Małgorzata Korobowicz m.korobowicz@linguanova.com.pl • Stimulating comprehensive development and all the senses to enhance the process of foreign language Karolina Kredek acquisition. k.kredek@malalingua.com.pl

78

ENG

Project description:

Mała Lingua language school offering courses for children has operated since school year 2005/2006 based on author method of teaching foreign languages to children aged 3-12. The Mała Lingua method has been created in response to demand on part of the parents whose children despite having commenced to learn a foreign language at a young age did not have opportunities to actively use the language. The main aim of Mała Lingua method is to prepare children from the youngest age for active communication in a foreign language. The teaching programme focuses on the development of the ability to speak with full sentences, preparing children for spontaneous communication in natural language environment and limiting the process of forgetting the linguistic resources that children already possess. Initially, children concentrate mainly on practising language in specific situations and learn by heart dialogues featuring phrases indispensable in every day situations. In school year 2005/2006, the programme of the courses has been expanded by Calendar of Events, which is a col-


laureate 2009

primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Institutions

preschools

other institutions Competition for Individual Teachers

lection of vocabulary, role plays and creative projects devoted to every day situations, social events and the changing seasons of the year. The main goal of this element of the teaching programme is to show children that foreign language is not only a virtual tool for communication in the classroom, but most of all is useful for describing the surrounding world. The Calendar of Events helps children use their manual skills and physical predispositions. From school year 2006/2007, language courses have been accompanied by Mała Lingua Passport – Portfolio, which stems from European Language Portfolio. The reasons for the introduction of Mała Lingua Passport – Portfolio were to motivate children to foreign language learning, develop responsibility and autonomy in the learning process, improve independent learning, establish closer cooperation between teachers and parents, and define more precisely the scope of teaching material for each month of learning. Also in school year 2006/2007, the language courses offer has been expanded by the introduction of abridged versions of classic literature in foreign languages (Readers’ Corner) and free classes conducted by native speakers.

In school year 2007/2008, the Mała Lingua method was expanded with author motif of the Blabbers family, which came to the Earth from a fairy tale Land of Livendell. The reason for the introduction of the fairytale motif was to provide context for language classes that was close to the children, easily caught their imagination, stimulated their senses and motivated them to learn. Hand puppets representing family members, picture charts presenting the protagonists and posters illustrating dialogues have been used in the classrooms. In school year 2008/2009, The Blabbers Picture Dictionary of English, The Blabbers’ Songs Fan Club CD, The Blabbers Adventures Fan Club book series featuring the adventures of the Blabbers adapted to the needs of learners with varying degree of proficiency and The Blabbers’ Games Fan Club educational board game have been introduced. Moreover, a Blabbers Corner has appeared in every classroom.

teacher − coordinator Małgorzata Korobowicz m.korobowicz@linguanova.com.pl

Karolina Kredek k.kredek@malalingua.com.pl

ENG

79


laureat 2009 tytuł projektu

Tolerance ‒ Get Together Konkurs projektów instytucjonlanych

język projektu przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne

angielski, polski, niemiecki, hebrajski, rosyjski, japoński, czeczeński Early Stage w Warszawie

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

instytucje inne

Cele projektu:

• uwrażliwienie dzieci na brzmienie obcych języków • zachęcenie dzieci do eksperymentów fonetycznych i muzycznych w różnych językach • przedstawienie języków obcych jako najważniejszego środka komunikacji między ludźmi • rozbudzenie zainteresowania innymi kulturami, językami i religiami oraz uczenie tolerancji wobec nich • rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych, w szczególności osób chorych, niepełnosprawnych i osób starszych • zachęcenie dzieci do kontaktów z równolatkami pochodzącymi z innych krajów • zainspirowanie uczniów do podejmowania własnych działań teatralnych, muzycznych i plastycznych związanych z nauką języków obcych.

nauczyciel − koordynator Bożena Kuczyńska bkuczynska@wp.pl

80

PL

Opis projektu:

Tolerancja to motto roku szkolnego 2008/2009 w Early Stage. Było ono dyskutowane w aspekcie kulturowym, religijnym i estetycznym. Do projektu zaproszono szkołę brytyjską, japońską, rosyjską, niemiecką i żydowską oraz dzieci czeczeńskie z Ośrodka dla Uchodźców w Warszawie. W ramach projektu uczniowie brali udział w lekcjach na temat tolerancji, wykonywali prace zespołowe i indywidualne, uczyli się piosenki „Panie Janie” w różnych językach oraz „The more we get together” po angielsku. Ponadto poznawali proste piosenki w językach narodowych dzieci zaproszonych do projektu oraz zorganizowali wernisaż prac plastycznych na temat tolerancji. Podczas warsztatów „TOLERANCE” uczniowie poznawali religie świata i wykonali PEACE TREE – DRZEWO POKOJU. Przygotowali prezentacje tańców narodowych, brali udział w muzykoterapii opartej na poznawaniu muzyki z różnych rejonów świata, wykonywali prace plastyczne (afrykańskie maski, australijskie instrumenty muzyczne, meksykańskie poncho, indiańskie namioty itp.). Dodatkowo uczniowie poznawali potrawy innych narodów i uczyli się zwyczajów związanych z ich jedzeniem, poznawali stroje mieszkańców innych państw i zorganizowali pokaz mody. W czasie projektu dzieci przygotowały i wystawiły sztukę nt. tolerancji pt. „Why frogs and snakes don’t play together”. Wykorzystano w niej podkłady muzyczne z kursu „Hello” PAN/Richmond Publishing.


laureate 2009 project title

Tolerance ‒ Get Together project language

Early Stage in Warsaw

preschools primary schools lower secondary schools upper secondary schools

Competition for Institutions

English, Polish, German, Hebrew, Russian, Japanese, Chechen

other institutions

Tolerance is the motto of 2008/2009 school year at Early Stage. The notion of tolerance was looked into from the point of view of culture, religion and aesthetics. a British, Japanese, Russian, German and Jewish school and Chechen children from a refugee centre in Warsaw have been invited to participate in the project. As part of the project, pupils attended classes devoted to tolerance, performed team and individual work, learnt ‘Are You Sleeping Brother John’ canon in various languages, learnt the song entitled ‘The more we get together’ in English, learnt simple songs in national languages of children invited to the participation in the project, and staged an exhibition of works on tolerance. During workshop entitled ‘TOLERANCE’, pupils learnt abort different religions and made PEACE TREE - ‘DRZEWO POKOJU’. They prepared a presentation of dances from different parts of the world, participated in music therapy based on the world music, and made artistic works (African masks, Australian musical instruments, Mexican poncho, Indian tipis). Moreover, they became familiar with dishes from different parts of the world and leant customs related with eating them, became familiar with clothes of inhabitants of different parts of the world and staged a fashion show. As part of the project, they staged a play on tolerance entitled Why Frogs and Snakes do not Play Together with the use of background music coming from the ‘Hello’ course PAN/ Richmond Publishing.

Competition for Individual Teachers

Project description:

Project objectives:

• Making children familiar with the sound of foreign languages. • Encouraging children to phonetic and musical experiments with different languages. • Presenting foreign languages as the most important means of communication between people. • Stimulating interest in other cultures, languages and religions and teaching tolerance towards them. • Making children sensitive to the needs of other people, especially the sick, disabled and elderly. • Encouraging children to contacts with peers doming from different countries. • Inspiring children to activity in the field of theatre, music and arts in the context of foreign language learning.

teacher − coordinator Bożena Kuczyńska bkuczynska@wp.pl

ENG

81


laureat 2009

Anna Szablewska

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Szkoła Podstawowa w Borzyminie tytuł projektu

Lektura gazetki ,,Hallo’’ bodźcem do rozwijania uzdolnień językowych szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

język projektu

niemiecki, polski Cele projektu:

• rozwijanie zainteresowań uczniów językiem niemieckim i krajami niemieckojęzycznymi • poszerzanie umiejętności językowych uczniów poprzez przygotowywanie materiałów dziennikarskich, redagowanie artykułów i udział w konkursach ogłaszanych na łamach gazetki „Hallo” • rozwijanie wśród uczniów umiejętności dziennikarskich • doskonalenie umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi.

nauczyciel − koordynator Anna Szablewska ania_sza@wp.pl

82

PL

Opis projektu:

Projekt został zainicjowany przez nauczyciela języka niemieckiego w roku szkolnym 2003/2004 i jest realizowany do dziś. Adresatami projektu i czytelnikami gazetki są uczniowie klas IV-VI uczący się języka niemieckiego z trzech szkół podstawowych w Borzyminie, Sadłowie i Starorypinie. Projekt polega na wydawaniu gazetki „Hallo” w języku niemieckim, przy czym niektóre ćwiczenia i artykuły opatrzone są komentarzem w j. polskim. Gazetka jest wydawana systematycznie w nakładzie 70 egzemplarzy. Cena jednego egzemplarza wynosi 0,50 zł. W roku szkolnym 2008/2009 był to kwartalnik, w latach poprzednich – miesięcznik. Gazetka formatu A5, zawierająca 16 stron, prezentuje różnorodne ćwiczenia i artykuły przeznaczone dla uczniów klas IV-VI. Obok krzyżówek, rebusów, malowanek i humoru prezentowane są również artykuły o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz pochodzących z tych krajów sławnych osobach. Ponadto gazetka zawiera niezliczoną ilość zadań leksykalno-gramatycznych z programu nauczania klas IV-VI. Na łamach gazetki uczniowie publikują swoje opowiadania w j. niemieckim. Każdy numer gazetki zaprasza czytelników do udziału w różnych konkursach literackich i kulturoznawczych.


laureate 2009

Primary School in Borzymin

project language

German, Polish Project description:

The project was initiated by a German teacher in school year 2003/2004 and has been continued until today. The project is addressed to Grade IV-VI pupils at three primary schools in Borzymin, Sadłowo and Starorypin and consists in the publishing of the Hallo periodical in German with some exercises and articles accompanied by comments in Polish. The periodical is regularly issued in 70 copes. The price of one copy is PLN 0.5. As of this school year, the periodical is a quarterly, earlier it was published as a monthly. The changed frequency of publication results from the age of the editorial team. An A5 format periodical features 16 pages, presents a wide range of exercises and articles adapted to the needs of Grade IV-VI pupils. Apart from crosswords, rebuses, drawings for colouring in, and jokes, it features articles on German speaking countries, famous people coming from those countries, and many glossary and grammar exercises for Grade IV-VI pupils. In some issues, short stories written by the pupils have been published. In each issue published this year, there are literary and culture- related competitions for the readers.

Project objectives:

primary school teachers upper secondary school teachers higher education institutions other institutions

Competition for Individual Teachers

Reading Hallo Periodical as a Stimulus for Developing Language Skills

Competition for Institutions

project title

• Developing students’ interest in German and German speaking countries. • Developing language skills of the students by the preparation of materials for consecutive issues of the periodical and participation in competitions published in Hallo. • Developing journalism skills by the pupils. • Promoting team work in the classroom. • Developing ICT skills by the students.

teacher – coordinator Anna Szablewska ania_sza@wp.pl

ENG

83


laureat 2009

Katarzyna Sturmowska tytuł projektu

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Ślady języka niemieckiego w gwarze kociewskiej

szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim

szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe

język projektu

instytucje inne

polski, niemiecki

Cele projektu:

• doskonalenie umiejętności językowych receptywnych i produktywnych poprzez poszerzanie zasobu słownictwa dialektalnego zawierającego elementy języka niemieckiego • rozbudzenie w uczniach zainteresowania językami obcymi i kulturą krajów niemieckojęzycznych • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych narodów i kultur • konfrontatywne ujęcie języka polskiego i niemieckiego • opracowanie „Mini-słownika germanizmów gwary kociewskiej”. nauczyciel − koordynator Katarzyna Sturmowska ksturmowska@yahoo.de

84

PL

Opis projektu:

Projekt „Ślady języka niemieckiego w gwarze kociewskiej” był realizowany w ramach cotygodniowych zajęć dodatkowych z języka niemieckiego. W czasie tych spotkań uczniowie zapoznawali się z językiem dialektalnym oraz zdobywali wiedzę na temat wpływu języka niemieckiego na język polski. Na początku projektu uczniowie przez ok. 2 miesiące zbierali przykłady słownictwa typowego dla gwary kociewskiej. Z zebranego materiału i tekstów pisanych gwarą uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wyłaniali wyrazy i wyrażenia mające korzenie w języku niemieckim. Wspólnie opracowywali etymologię tych leksemów i w kontrastywnym ujęciu przedstawili znaczenie germanizmu i słowa właściwego (niemieckiego). W końcowej fazie projektu zebrane germanizmy zostały ułożone alfabetycznie z podaniem ich znaczenia i etymologii.


laureate 2009

project title

primary school teachers upper secondary school teachers

project language

Polish, German

Project objectives:

• Improving receptive and productive skills by broadening the dialect vocabulary, which includes elements of German. • Stimulating students' interest in foreign languages and cultures of German speaking countries. • Shaping an attitude of tolerance and openness to other nations and cultures. • Confrontational approach to Polish and German. • Developing a mini-dictionary of German works in the Kociew dialect.

higher education institutions other institutions

Competition for Individual Teachers

No. 4 Juliusz Słowacki Public Primary School with Integration Forms in Starogard Gdański

Competition for Institutions

Traces of German in the Kociew Region Dialect

Project description:

The project entitled Traces of German in the Kociew Region Dialect was implemented as part of weekly additional German classes. During the classes, students became acquainted with the dialect and learnt about the influence of German on the Polish language. Initially, over a period of two months, students collected vocabulary typical for the Kociew dialect. Next, from the collected material and texts written in the dialect under the supervision of the teacher, they selected words and phrases that had German origin. They worked with the teacher on the etymology of the lexemes and assumed contrastive approach to the definitions of words with German origin with their originals in German. Finally, students prepared a list of words with German origin with definition and etymology.

teacher – coordinator Katarzyna Sturmowska ksturmowska@yahoo.de

ENG

85


laureat 2009

Konkurs projektów instytucjonlanych Konkurs indywidualny dla nauczycieli

tytuł projektu

język projektu

„Tajemniczy Ogród”

niemiecki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach Opis projektu:

szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

nauczyciel − koordynator Anna Ewa Kizeweter akizeweter@gmail.com

86

Anna Ewa Kizeweter

PL

W projekcie wykorzystano metodę pracy Web Quest/ CLIL, polegającą na rozwiązywaniu zadań przy wykorzystaniu informacji znajdujących się w Internecie. Pracujący w grupach uczniowie otrzymują zestawy zadań i wybierają spośród nich te, które wydają im się najciekawsze. Efektem końcowym jest stworzenie wspólnego produktu. Informacja zwrotna z każdej z grup (przekazywana w różnych formach – prezentacji PowerPoint, plakatu, wypowiedzi ustnej, ulotki, collage, itp.) daje możliwość poszerzenia wiedzy całej klasy oraz dokonania konstruktywnej krytyki i ewaluacji. W projekcie brali udział również uczniowie ze szkoły w Janowie, którzy odgrywali rolę „konkurenta w branży”. Wyniki pracy uczniów z Siedlec oceniane były przez uczniów z Janowa i odwrotnie. Zadaniem grup uczniów pracujących w projekcie było stworzenie profilu własnej firmy projektowania i zagospodarowywania terenów zieleni. W pierwszej fazie pracy uczniowie musieli wspólnie podjąć decyzję, czym będzie zajmować się ich firma, jakie działania będzie podejmować i do jakiego klienta skierowana będzie jej oferta. Następnie, aby zatrudnić nowych pracowników, jedna z podgrup sformułowała ogłoszenie do prasy, zawierające profil kandydata oraz proponowane warunki zatrudnienia. Alternatywnym zadaniem było pisanie listów motywacyjnych i ubieganie się o pracę w firmie „Tajemniczy Ogród”. Inni uczniowie wcielali się w rolę klientów składających zapytania i proszących o pierwsze projekty. Zadania projektowe obejmowały również przygotowanie biznesplanu, porównanie kilku typów ogrodów w Europie, stworzenie słownika polsko-niemieckiego związanego z profilem zawodowym uczniów, przygotowanie spotu reklamowego, ulotki i strony internetowej prezentującej działalność firmy. W przyszłości planowane jest spotkanie obu grup uczniów z Siedlec i Janowa na warsztatach językowo-zawodowych, które poprowadzą fachowcy od projektowania ogrodów i nauczyciele j. niemieckiego.

Cele projektu:

• nauka fachowego języka niemieckiego, związanego z profilem klasy (technik architektury krajobrazu) • rozbudzenie zainteresowania uczniów tematem projektowania ogrodów w kontekście przyszłej kariery zawodowej • zwiększenie szansy zdobycia pracy na rynku europejskim dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego fachowego • porównanie metod pracy architekta krajobrazu w Polsce i w Niemczech • wprowadzenie podstawowej wiedzy na temat pisania CV i listów motywacyjnych oraz przeprowadzenie przykładowych rozmów kwalifikacyjnych w j. niemieckim • motywowanie uczniów do zwrócenia uwagi na otaczający ich świat i środowisko, w którym żyją, architekturę szczegółu – propagowanie regionu w innych krajach UE • nauka samodzielnego podejmowania decyzji, znalezienia własnego miejsca w grupie, stawiania pytań, formułowania wniosków • nawiązanie współpracy z innymi grupami rówieśników o tych samych zainteresowaniach.


laureate 2009

project language

project title

German

The Secret Garden

Project objectives:

No. 4 Secondary School Compound in Siedlce

Competition for Institutions

Project description:

Students worked with the use of Web Quest/ CLIL method, which consisted in carrying out individual tasks based on information found on the Internet. Students divided into groups received assignments and selected the ones, which seemed the most interesting to them. The end result of work was a final product. Feedback obtained from each group (in the form of Power Point presentations, posters, oral presentations, brochures, collages, etc.) helped the rest expand their knowledge, criticise and evaluate the achievements. Students from a school in Janów also participated in the project and played the role of market competitors. Students from Siedlce assessed the work of their peers from Janów and vice versa. The main task of each group was to create a profile of a company, which specialises in designing and developing green areas. At the first stage, they had to make a decision about the subject of the company, activity it would conduct and clients they wanted to reach. Next, in order to employ workers, one group wrote job announcements for the press, decided about the employee profile, prepared job descriptions and formulated employment conditions. An alternative task was writing CVs and motivation letters to apply for a job at The Secret Garden. Some other students played the roles of customers who made enquiries and asked for preparation of designs. Project tasks also included the preparation of a business plan, comparing several types of gardens in Europe, and preparation of a Polish-German dictionary featuring vocabulary typical for the sector in which the students were trained, development of a TV advertisement, brochure and website presenting the company. In the future, the two groups of students would meet at linguistic and professional workshop conducted by professionals specialising in garden design and teachers of German.

primary school teachers upper secondary school teachers higher education institutions other institutions

Competition for Individual Teachers

• Learning specialist vocabulary in German related to the class profile (Landscape Architecture). • Stimulating students’ interest in garden design in the context of their future professional career. • Boosting opportunities for finding employment in the European market thanks to good command of specialist jargon in German. • Comparing methods of work of landscape architect in Poland and Germany. • Introducing basic knowledge of writing CVs and motivation letters and staging job interviews in German. • Motivating students to paying attention to the surrounding world and environment they live in – propagating the region in other EU countries. • Learning to take independent decisions, find your own place in a group, ask questions, and formulate conclusions. • Starting cooperation with peer groups that share interests with the students.

teacher – coordinator Anna Ewa Kizeweter akizeweter@gmail.com

ENG

87


laureat 2009

Anna Krzemińska-Kaczyńska tytuł projektu

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

„[Region] jest otwartą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną”. Projekt geograficzno– językowy język projektu

angielski, polski szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

nauczyciel − koordynator Anna Krzemińska-Kaczyńska ananah@wp.pl

88

Kolegium Europejskie w Krakowie

PL

Opis projektu:

W ramach projektu młodzież ZSP w Samostrzelu uczestniczyła w pozalekcyjnych, bezpłatnych zajęciach terenowych, mających na celu zmotywowanie uczniów i ich rodziców do nauki języka angielskiego i podkreślenie roli, jaką ten język odgrywa w dzisiejszym świecie. Komunikacja językowa, wzbogacanie słownictwa, motywowanie uczniów do nauki odbywały się poprzez następujące formy pracy: chrzest bojowy uczestników w pałacu Bnińskich w Samostrzelu (metodą stacji sprawdzono wiedzę o regionie i treści z pierwszych zajęć językowych dotyczących nazw znaków drogowych w języku angielskim); dzienny i nocny bieg terenowy (orientacja w terenie); wycieczka rowerowa – zapoznanie z fauną i florą najbliższej okolicy i ich nazwami w języku angielskim; ścieżka zdrowia - marsz z wykorzystaniem poznanych na zajęciach pozalekcyjnych poleceń, nazw kierunków świata i nazw przyrodniczych; spotkanie z dziećmi z Wiejskiego Domu Kultury w Sadkach (dzielenie się zdobytym doświadczeniem z młodszymi uczniami i przekazanie im poznanych zagadnień i słów w języku angielskim); rejs statkiem po Noteci – wykorzystanie gry Twister Moves do praktycznego i naturalnego wykorzystania znajomości j. angielskiego podczas zabawy i gier językowych; prezentacja multimedialna w Gminnej Bibliotece w Sadkach. Uczniowie po wykonaniu każdego działania mieli za zadanie przygotować słowniczki zawierające nowo poznane słowa i zwroty. Uczestnicy projektu zorganizowali warsztaty geograficzno-językowe dla uczniów całej szkoły z okazji Dnia

Europy, przedstawiając swoje dotychczasowe działania i zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnych w j. angielskim. Uczniowie demonstrowali także swoje umiejętności językowe na łamach szkolnej gazetki „Junior High School Grass”. Dwie uczennice zostały przygotowane przez koordynatora projektu do występu na Powiatowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej Let`s start in Olszewka. Uczennica ZSP w Samostrzelu Alina Knioła zajęła I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych, śpiewając piosenkę pt.: „Who I Am”.

Cele projektu:

• doskonalenie kompetencji językowych uczniów poprzez komunikację w j. angielskim podczas zajęć terenowych • udział młodzieży ZSP w Samostrzelu w bezpłatnych zajęciach językowych • propagowanie pojęć i treści geograficznych z dziedziny turystyki i ekologii w języku angielskim • wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i zapewnienie im równego dostępu do uczenia się j. angielskiego • uświadomienie uczniom z terenów wiejskich, jak praktyczna i potrzebna jest znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świeci. • rozwijanie wrażliwości na piękno własnego regionu.


laureate 2009

project title

Project description:

As part of the project, youth at the School Compound in Samostrzel participated in additional classes in the form of free outdoor activities aimed at motivating them and their parents to learn English and to emphasising the role English plays in the modern world. Communication, expanding vocabulary, and motivating students to learn were conducted with the use of the following forms of work: baptism of fire of project participants at the Bniński Family Palace in Samostrzel (knowledge of the region and acquisition of contents provided during language classes on road signs have been verified with the use of a station method); daytime and night time cross-country run (orienteering); cycling trip – becoming familiar with fauna and flora of the local area and their names in English; fitness trail – march following the instructions and with the use of names of directions and names of natural phenomena in English, which students learnt during their classes; meeting with other children at Rural Culture Centre in Sadki (sharing experience with younger students and teaching them newly acquired vocabulary and phrases in English); cruising down the River Noteć – using the Twister Moves game to use English in a natural way during play and during language games; multimedia presentation at the Municipal Library in Sadki. Upon the completion of each task, students had to prepare glossaries featuring newly acquired words and phrases. Project participants have organised geography and language workshops for other students at the school on the

project language

English, Polish

primary school teachers upper secondary school teachers

occasions of Europe’s Day. They used the opportunity to present their achievements and acquired knowledge in the form of multimedia presentations in English. Students have demonstrated their linguistic skills in Junior High School Grass school bulletin. Two students supervised by the project coordinator participated in a County Festival of Songs in English Let`s start in Olszewka and Alina Knioła, a student of the School Compound in Samostrzel won the first place in the lower secondary school category. She performed the song entitled: Who I Am.

higher education institutions other institutions

Competition for Individual Teachers

European College in Cracow

Competition for Institutions

[Region] is an Open Book. Those who have never Left Home, Read just One. A project in geography and languages.

Project objectives:

• Improving students’ linguistic competences through communication in English during field trips. • Participation of students of School Compound in Samostrzel in free language classes. • Propagating geographical terms and contents in the field of tourism and ecology in English. • Bridging the educational gap and providing youth from rural areas with an opportunity to learn English. • Making students from rural areas aware of the importance of knowledge of English in the modern world. • Developing sensitivity to the beauty of the local region.

teacher – coordinator Anna Krzemińska-Kaczyńska ananah@wp.pl

ENG

89


laureat 2009

Agnieszka Dremza, Małgorzata Świerk tytuł projektu

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Kurs języka angielskiego w ramach kształcenia na odległość dla studentów niestacjonarnych – Moduł na poziomie B2/C1 język projektu

angielski szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

nauczyciel − koordynator Agnieszka Dremza a.j.dremza@uw.edu.pl Małgorzata Świerk m.swierk@uw.edu.pl

90

Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego

PL

Cele projektu:

Celem kursu jest przygotowanie studenta do osiągnięcia biegłości na poziomie C1 według „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)” oraz Ramowego Programu Nauczania SzJO Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu kursu student: • rozwinie samodyscyplinę i nawyk pracy samodzielnej z językiem • rozwinie umiejętność uczenia się dzięki integracji nauki formalnej (zajęcia stacjonarne i gotowe treści na platformie internetowej) oraz nieformalnej, poza klasą i kontrolą nauczyciela (projekty, blogi, logi, webquesty, studia przypadku) • rozwinie umiejętność radzenia sobie w środowisku pracy, akademickim oraz w sytuacjach urzędowych i formalnych • poszerzy wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej w środowisku akademickim i zawodowym • rozwinie receptywne i produktywne sprawności językowe • rozwinie umiejętność logicznego, poprawnego i przekonującego wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej • poszerzy kompetencje językowe i komunikacyjne • rozwinie słownictwo i funkcje językowe w zakresie pól tematycznych związanych z różnymi aspektami życia człowieka

Opis projektu:

Opracowany w ramach projektu kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i został podzielony na dwa sześćdziesięciogodzinne moduły: moduł B2/C1 oraz moduł C1. Ze względu na swą nowatorską formę kształcenia na odległość opartą z jednej strony na wykorzystaniu platformy edukacyjnej Moodle, a z drugiej strony – na najnowszych tendencjach w nauczaniu języków obcych wykorzystujących nowoczesne technologie, kurs stanowi próbę odpowiedzi na oczekiwanie wobec szkół wyższych, że wspomogą studentów w nabywaniu umiejętności korzystania z informacji przy pomocy współczesnych technologii. Ponieważ cała wiedza jest „zapisana” na platformie e-learningowej, treści zawarte w e-kursie mogą być z łatwością oceniane, kontrolowane i ulepszane. Na kursie dominuje podejście heurystyczne, kładące duży nacisk na aktywną rolę studenta w procesie kształcenia. Kurs koncentruje się na wyrobieniu w sobie umiejętności samokształcenia, w tym samodzielnego zdobywania, przetwarzania i selekcjonowania informacji (knowledgeable versus knowledge + able), kooperacji w ramach społeczności internetowej, a tym samym promuje zdobywanie umiejętności niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Poza tym kurs propaguje metody nauczania, które rozwijają umiejętność krytycznego myślenia oraz niezależnego działania. Kurs jest dostosowany do nowego profilu studenta, tzw. pokolenia sieci (Net Generation, Millennials,) charakteryzującego się umiejętnością wykonywania wielu zadań


laureat 2009

Konkurs projektów instytucjonlanych

równocześnie, preferującego naukę poprzez bodźce wizualne oraz interaktywne współdziałanie. Jak wskazują badania (raport Cisco, 2008), studenci mający dostęp do uczenia multimodalnego osiągają lepsze wyniki w nauce niż studenci uczeni unimodalnie. Wykorzystanie różnorodnych treści i form przekazu przyczynia się do wzrostu motywacji wewnętrznej studenta, a przez to skłania go do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy. Zgodnie z priorytetami dla szkół wyższych studia mają promować umiejętności generyczne i transferowalne, między innymi mają za zadanie nauczyć studentów, jak się uczyć, przygotować do wykonywania pracy nie tyle nie w ramach jednego, określonego zawodu, ile mają ich wyposażyć w cechę określaną jako „zatrudnialność” (employability) oraz promować zaangażowanie studentów w proces uczenia się. Kolejną ważną kwestią jest przeciwdziałanie molekularnej strukturze społeczeństwa poprzez promowanie współpracy, która przyczynia się do wzrostu przynależności i poczucia więzi społecznych. Jest to szczególnie ważne na studiach niestacjonarnych, gdzie studenci praktycznie się nie znają. Studenci w ramach kursu nawiązują więzi poprzez pracę w grupach i zespołach zadaniowych, w których każdy jest zależny od pozostałych członków grupy i współpraca wszystkich jest konieczna do ukończenia zadania. Nowoczesna koncepcja kursu promuje konstruktywizm społeczny i odzwierciedlała zmiany zachodzące w świecie wielkich korporacji międzynarodowych, gdzie największy nacisk przy rekrutacji oraz

w trakcie kariery zawodowej kładziony jest, oprócz wysokich kwalifikacji oraz znajomości języków obcych, na umiejętność samopromocji, wykorzystania tzw. media skills do osiągania celów własnych/korporacji oraz tzw. soft skills, czyli umiejętności współpracy w grupie, tworzenia i aktywnego uczestniczenia w społecznościach oraz ciekawości i akceptacji dla ciągłych zmian. Przedstawiony powyżej program był pomyślany jako kontynuacja kursów, które zostały zrealizowane przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) UW. Kursy COME UW obejmują poziomy A2-B2 i zostały stworzone w ramach projektu „Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku studiów wyższych INFORMATYKA” koordynowanego przez COME UW. Opierają się one na technologii Web 1.0, charakteryzującej się asynchronicznością, statycznością i brakiem interakcji pomiędzy użytkownikami. Dominują w niej formaty HTML, JPG, GIF, TXT, a główny cel stanowi kategoryzacja i uporządkowanie wiedzy. Studenci wykonują ćwiczenia obejmujące czytanie, słuchanie, słownictwo gramatykę z e-książki, które są w większej części oceniane przez system. W każdym unicie znajduje się otwarte zadanie pisemne, które jest sprawdzane przez prowadzącego kurs. Uczestnicy kursu oraz prowadzący porozumiewają się ze sobą mailowo oraz przy pomocy forum. Treści kursu są niedostępne dla osób spoza grupy.

szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

szkoły podstawowe

nauczyciel − koordynator Agnieszka Dremza a.j.dremza@uw.edu.pl Małgorzata Świerk m.swierk@uw.edu.pl

PL

91


laureate 2009

Agnieszka Dremza, Małgorzata Świerk project title

Competition for Institutions

E-Learning English Courses for Part-time Students – B2/C1 Modules project language

Competition for Individual Teachers

English primary school teachers upper secondary school teachers higher education institutions other institutions

teacher – coordinator Agnieszka Dremza a.j.dremza@uw.edu.pl Małgorzata Świerk m.swierk@uw.edu.pl

92

The Centre for Foreign Language Teaching at the University of Warsaw

ENG

Project objectives:

The aim of the course is preparing students for proficient use of foreign language at the C1 level in accordance with Common European Framework of Reference for Languages and Framework Curriculum at the University of Warsaw Centre for Foreign Languages. Upon the completion of the course, students should: • Develop self-discipline and habit of independent work on the language. • Develop the ability to learn thanks to integrating formal (regular classes and contents uploaded at a web platform), informal learning outside the classroom and learning beyond the control of a teacher (projects, blogs, logs, webquests, case studies). • Develop the ability to cope in work, academic and other official and formal environments. • Expand knowledge of cultural diversity in academic and professional environment. • Develop receptive and productive linguistic skills. • Develop the ability to make logical, correct and convincing oral and written statements. • Develop linguistic and communication related competences. • Develop vocabulary and language functions in the scope of thematic areas related to various aspects of life.

Project description:

The language course developed as part of the project consists in 120 contact hours and has been divided into two 60h modules: B2/C1 and C1. Due to the innovative form of e-learning based on the use of Moodle educational platform on one side, and the latest trends in language teaching with the use of state-of-the-art technologies on the other, the course constitutes an attempt to meet the demand that higher education institutions face today, as it is expected that they should help students to acquire the skill of obtaining information with the use of latest technologies. Due to the fact that all the knowledge is stored on an e-learning platform, contents included in the e-learning course can be easily assessed, controlled and improved. The course is based on heuristic approach, which places emphasis on active role of a student in the learning process. The course focuses on the development of self-education ability, which involves independent obtaining, processing and selecting information (knowledgeable versus knowledge + able), cooperation within web community, and in this way promotes the acquisition of skills indispensable in the lifelong learning process. Moreover, the course promotes teaching methods, which develop critical thinking and independence.


laureate 2009

Competition for Institutions

upper secondary school teachers

The course is adapted to the needs of a new student profile, i.e. the Net Generation, which is characterised by the ability to perform several tasks simultaneously and who prefer to learn through visual stimuli and interactive cooperation. According to a report by Cisco (2008), students who have access to multimodal learning score better than students at unimodal institutions. The use of various forms of instruction boosts internal motivation of students, and thereby promotes independent seeking and expanding knowledge. In accordance with priorities for schools of higher education, studies are supposed to promote generic and transferable skills, i.e. to teach students how to learn, prepare them for performing work, but not as part of a single profession, but to equip them with employability and to promote students’ commitment to the learning process. Another important issue is counteracting molecular structure of the society by promoting cooperation, which contributes to enhanced sense of identity and social bonds. This is especially important in the case of parttime studies, where students do not know one another. As part of course work, students establish contacts thanks to work in task groups and various teams, where each group member depends on others and without whom no task may be completed. The modern course concept promotes social constructivism and reflects changes observed in the world of large international corporations, where during

recruitment and professional career emphasis is placed not only on top qualifications and knowledge of foreign languages, but also on self-promotion with the use of media skills indispensable for the promotion of individual and corporate goals, and soft skills, i.e. ability to work in a group, create and actively participate in any community, curiosity and acceptance of constant changes. The course is a continuation of courses implemented by the Centre for Open and Multimedia Education at the University of Warsaw. The courses organised by COME UW are designed for A2-B2 students and have been developed as part of the project entitled: Development of teaching programmes for e-learning courses in the field of Computer Science coordinated by COME UW. The online courses are based on Web 1.0 technology, which is characterised by asynchronicity, stability and lack of interaction between the users. HTML, JPG, GIF, and TXT are predominating formats and the main goal of the course is to categorise and organising knowledge. Students make simple exercises, which include reading, listening, vocabulary and grammar provided in an e-book, which are mainly assessed by the system. Each unit includes an open written task, which is assessed by a teacher. Course participants and the teacher communicate via e-mails and a forum. Course contents are not available for persons who do not belong to a given group.

higher education institutions other institutions

Competition for Individual Teachers

primary school teachers

teacher – coordinator Agnieszka Dremza a.j.dremza@uw.edu.pl Małgorzata Świerk m.swierk@uw.edu.pl

ENG

93


laureat 2009

Katarzyna Lewicka tytuł projektu

Języki nas łączą, nie dzielą

Konkurs indywidualny dla nauczycieli

Konkurs projektów instytucjonlanych

Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych w Toruniu język projektu

hiszpański, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, japoński, arabski, polski szkoły podstawowe szkoły ponadgimnazjalne szkoły wyższe instytucje inne

Cele projektu:

• zorganizowanie imprezy językowej – „Super Fiesty” – przy współudziale większości słuchaczy • nauczanie języków obcych i kultury innych krajów poprzez tworzenie wspólnego „dzieła” • wykazanie, że wielojęzyczność i wielokulturowość nas łączą • integracja słuchaczy i mieszkańców Torunia oraz motywowanie ich do nauki języków obcych.

Opis projektu:

nauczyciel − koordynator Katarzyna Lewicka k.lewicka@kasialewicka.pl

94

PL

Projekt składał się z następujących etapów: • Spotkanie koordynacyjne ze słuchaczami i lektorami poszczególnych języków. • „Burza mózgów” – omówienie pomysłów na fiestę w każdej grupie językowej. Dyskusja w języku nauczanym w każdej grupie językowej. • Podział zadań w ramach każdej grupy językowej. • Przygotowanie przez słuchaczy z każdej grupy językowej scenariusza występu w danym języku. • Przygotowanie muzyki, strojów, dekoracji przez słuchaczy z każdej grupy. • Próby. • Pozyskanie sponsorów nagród. • Przygotowanie plakatów informujących mieszkańców Torunia o planowanej imprezie. • Rozesłanie zaproszeń na imprezę do słuchaczy i ich gości. • Realizacja „Super Fiesty” 20 maja. • Sfilmowanie imprezy.


laureate 2009 project title

Languages bring us closer together Competition for Institutions

Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych Language School in Toruń project language

Spanish, English, Russian, German, French, Japanese, Arab, Polish

• Organising a Super Fiesta, which is a linguistic event with participation of majority of students. • Foreign language teaching and learning about the cultures of other nations by working together on a common project. • Proving that multilingualism and multiculturalism are phenomena that bring us closer together. • Integration of students and residents of Toruń, providing motivation for foreign language learning.

upper secondary school teachers higher education institutions other institutions

Competition for Individual Teachers

Project objectives:

primary school teachers

Project description:

The project consists of the following stages: • Coordination meeting with students and teachers of individual languages. • Brainstorming; discussing ideas for the fiesta in each language group. Discussion is held in the language taught in each language group. • Division of tasks within each language group. • Preparation of a screenplay for a performance by students in each language group. • Preparing music, costumes and decorations by students from each language group. • Rehearsals. • Finding sponsors for awards. • Preparing posters to inform residents of Toruń about the event. • Sending invitations for the fiesta to students and their accompanying persons. • Staging Super Fiesta on May 20. • Filming the event.

teacher − coordinator Katarzyna Lewicka k.lewicka@kasialewicka.pl

ENG

95


Tytuł Title

European Language Label. Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych. Laureaci konkursu 2008 - 2009.

Koncepcja i redakcja Anna Grabowska Concept and editing Jan Andrzej Nicał Tłumaczenie Anna Podoracka Translation Poliglota Biuro Tłumaczeń Opracowanie graficzne, skład i łamanie Michał Gołaś Graphic design, typesetting and formating Druk Akcydens – Zakład Poligraficzny Printing Adam i Leonard Cichoccy Sp.j.

Wydawca Publisher ISBN

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel. 48 22 46 31 263 fax 48 22 46 31 105 e-mail: label@frse.org.pl www.ell.org.pl www.frse.org.pl 978-83-60058-57-2

Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. The publication is financed by the European Commmission. The European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained in the publication. Publikacja bezpłatna Free copy

Warszawa 2009


www.frse.org.pl


Języki to moja pasja

ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel. 48 22 46 31 263 fax 48 22 46 31 105 label@frse.org.pl www.frse.org.pl

European Language Label (ELL) – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych jest przyznawany od 1998 roku we wszystkich krajach uczestniczących w Programie Uczenie się przez całe życie. Laureaci są wyłaniani w drodze konkursu projektów. Polskie instytucje mogą ubiegać się o ten znak od 2002 roku. W roku 2005 po raz pierwszy przyznano European Language Label nauczycielom, a w roku 2008 wyróżnienie to otrzymali również uczniowie. W Polsce konkurs ELL jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Uczenie się przez całe życie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. wielojęzyczności oraz ministra edukacji. Opisy nagrodzonych projektow są zamieszczane na polskiej stronie internetowej ELL: www.ell.org.pl, w publikacjach FRSE oraz w międzynarodowej bazie nagrodzonych projektów, znajdującej się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

ISBN 978-83-60058-57-2

European Language Label. Laureaci 2008 i 2009  

European Language Label (ELL) is a European quality label for innovative initiatives in language teaching and learning awarded since 1998 in...

European Language Label. Laureaci 2008 i 2009  

European Language Label (ELL) is a European quality label for innovative initiatives in language teaching and learning awarded since 1998 in...

Advertisement