Page 1

EzÀÄ MqÀ® £ÀÆ°AzÀ £ÉÃAiÀÄÝ CPÀëgÀªÀiÁ¯É...

ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ. ¸ÀAUÁvÀ. PÁªÀå PÀæªÀÄ. QlQ. PÀvÉ PÁ®.


EzÀÄ MqÀ® £ÀÆ°AzÀ £ÉÃAiÀÄÝ CPÀëgÀªÀiÁ¯É...


ºÀQÌ PÀtÄÚ

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¥ÀgÀzÉ ¸ÀjzÁUÀ... PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ RĶ..

5

-¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï, ±ÉêÁÌgï

£ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À

ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ 6

-PÁªÁå ¦ PÀqÀªÉÄ

QlQ

czÀæUÉÆAqÀ ¥ÀjµÉ

10.

(zÀ ¸ÁÌöålgïØ PÁAVæUÉõÀ£ï)

2011gÀ £ÉÆ¨É¯ï ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ mÁªÀiïì mÁæ£ïì mÁæªÀÄgï PÀ«vÉ

PÀ£ÀßqÀPÉÌ: d £Á vÉÃd²æÃ

PÀvÉ PÁ®

EA§¼ÀUÀ¼ÀÄ

11

-PÀuÁzÀ gÁWÀªÀ

¸ÀAUÁvÀ...

²²gÀzÀ°è ¸ÀħâtÚ...

-²²gÀ.PÉ.«

£ÀUÀgÀzÀ zÉúÀ

-« Dgï PÁ¥ÉðAlgï

39

18

ºÉƸÀ ¥sÀ¸À®Ä

¥É§æªÀjUÉ E¥ÀàvÉÛAmÉà ¢£ÀUÀ¼ÀÄ -¸ÀıÀÄævÀ zÉÆqÉØÃj

¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ HgÀÄ -PÁªÁå ¦ PÀqÀªÉÄ

53


ºÀQÌ PÀtÄÚ

ªÀÄÄUÀļÀÄ

PÁªÀå PÀæªÀÄ

23

vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤ J£ï.PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå ¦Ãgï ¨sÁµÁ vÀÄgÀīúÁ¼À ZÀAzÀÄæ CjÃ¥sïgÁeÁ

¸À©vÁ §£Áßr £ÀlgÁeï ºÀĽAiÀiÁgï JA.r. MPÀÄÌAzÀ r.«. ¥ÀæºÁèzÀ f. gÁd±ÉÃRgÀ

ZÀaðvÀ-ZÀªÀðt

41

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀ > DzÀ±Àð ªÀiÁgÁlzÀ ¸ÀgÀPÀ®è

-qÁ. J£ï. dUÀ¢Ã±ï PÉÆ¥Àà

> nDgï¦AiÉÄà DzÀ±Àð, CzÉà ªÁ¸ÀÛªÀ

-¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï, ±ÉêÁÌgï

>¥ÉÆÃgïÛ ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ¯ï

44

-ªÀ¸ÀAvÀ £ÁrUÉÃgï

> C¸ÀºÀdPÉÌ MUÀ΢gÀ° ªÀÄ£À¸ÀÄì

42

46 49

-¥ÀÆtð¥ÀædÕ ¨ÉüÀÆgÀÄ

¹¤’PÀvÉ’ ‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj’

53

-qÁ. CgÀÄt eÉÆüÀzÀ PÀÆqÀèV

¸ÀAaPÉAiÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÄ:

ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï PÁªÁå ¦ PÀqÀªÉÄ ¥ÀÄl «£Áå¸À:

¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï UÀuÉñÀ ªÉÊzÀå


ªÀÄÄUÀļÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ

PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ RĶ...

E

AzÀÄ c¢æÃPÀgÀtzÀ PÁ®WÀlÖzÀ°è £Á«zÉÝêÉ. RAqÀ, zÉñÀ, gÁdå, HgÀÄ, PÀÄlÄA§ »ÃUÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À fêÀ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÆ® ¸É¯ÉAiÀiÁzÀ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAvÀºÀAvÀªÁV PÀvÀÛj¹ CªÀ£À£ÀÄß ¤§ð®UÉƽ¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀĪÀ DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ £Á£Á gÀÆ¥ÀzÀ £ÀRUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀßµÉÖà C®èzÉà ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƼÀUÀ£ÀÄß, CzÀgÀ CRAqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¤UÉà w½AiÀÄzÀAvÉà ºÀ®ªÀÅ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÁV PÀvÀÛj¸ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÆPÀëöäªÀÇ ¥À槮ªÀÇ DVzÉ. ©ü£ÀßvÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è C¸ÀºÀdvÉ, £ÁlQÃAiÀÄvÉUÀ¼À£Éßà ¸ÀºÀdªÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß ¥À¼ÀV¸ÀÄwÛzÉ. ºÀt ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÉʨsÀªÉÇÃ¥ÉÃvÀvÉUÀ¼Éà AiÀıÀ¹ì£À ªÀiÁ¥À£ÀUÀ¼ÁV, DAvÀjPÀ C©ü¯ÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛ«PÀ fêÀ£ÀPÀÆÌ CAvÀgÀ ¢£Éà ¢£Éà ºÉZÀÄÑwÛzÉ. vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ DAiÉÄÌUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀætzÀ°è®è. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà C£Á«ÄPÀ §ºÀÄgÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀA¥À¤ ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAZÉ £ÀUÀgÀ PÉÃAzÀæUÀ½UÀµÉÖà ¹Ã«ÄvÀUÉÆArzÀÝ F c¢æÃPÀgÀt EA¢£À DzsÀĤPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄƯPÀ CvÀåAvÀ ªÉÃUÀªÁV ºÀ½îUÀ¼À£ÀÆß vÀ®Ä¦ C°è£À ¨ÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÆß PÀvÀÛj¸ÀÄwÛªÉ. F MqÀQ£À PÁ®WÀlÖzÀ°è £ÀªÀÄä C¹ävÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ KPÉÊPÀ ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉ PÀlÄÖ«PÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ‘PÀlÄÖªÀÅzÀÄ’ JA§ ±À§ÝªÀÇ EAzÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ, CuÉPÀlÄÖ-CtĸÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀåQÛ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄoÀ-zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ ‘PÁt§®è’ zÀȱÀå«ÄwUÉ vÀ£Àß CxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄqÀaPÉÆArzÉ. DzÀgÉ MAzÀÄ §½î¬ÄAzÀ Cwà ¸ÀÆPÀëöäªÁV JgÀqÀÄ ªÉÆUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ, vÀ£ÀäAiÀĪÁV £Áj£À°è CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉuÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀÆqÀ vÀÄA§ WÀ£ÀªÁzÀ ¤«ÄðwAiÉÄà JAzÀÄ £À£ÀUÀ¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è ºÀÆPÀlÄÖªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV £ÀªÉÆä¼ÀUÀ£ÀÄß £ÁªÉà PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÉÆä¼ÀUÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀQÌAvÀ ¥À«vÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ QæAiÉÄ ¨ÉÃgÉäzÉ? F §®ªÁzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ¨sÀÆ«ÄPÉAiÀįÉèà ‘ªÀÄÄUÀļÀÄ’ aVwzÉ. *** £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ J®ègÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, ºÉƸÀ§gÀÄ, C£À£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ F J®è «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjAiÀÄÆ ‘ªÀÄÄUÀļÀÄ’ vÀ£Àß UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ ¢±ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ±ÀæªÀÄ«zÉ. CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV C£ÉÃPÀ »jAiÀÄ QjAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¦æÃw¬ÄAzÀ ¸ÀºÀPÀj¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ ¨ÉA§® £ÀªÀÄä GvÁìºÀªÀ£ÀÄß EªÀÄärUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀļÀî®è. CªÀgÉ®èjUÀÆ ¥ÀwæPÉ D¨sÁjAiÀiÁVzÉ. K£ÉÆà «±Àé ±ÉæõÀתÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÉÛêÉA§ ¨sÀæªÉÄ £ÀªÀÄV®è. DzÀgÉ £ÀªÀÄä «ÄwUÀ¼ÉƼÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÆÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÉÝêÉA§ ºÉªÉÄä¬ÄzÉ. £ÁªÀÅ ‘ªÀÄÄUÀļÀÄ’ PÀlÄÖªÀÅzÀgÉÆnÖUÉà ‘ªÀÄÄUÀļÀÄ’ £ÀªÀÄä£ÀÆß PÀnÖzÉ. F ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M¼ÀUÉƼÀÄî«PÉAiÀÄ ¥ÀAiÀÄtzÀ £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À ¥Àæwà PÀëtªÀ£ÀÆß, £ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¹PÉÆArzÉÝêÉ. D ªÀÄnÖUÉ £ÁªÀÇ ¥ÀwæPÉUÉ PÀÈvÀdÕgÀÄ! *** §gÉzÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÈw ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV©qÀÄvÀÛzÀAvÉ. CAvÉAiÉÄà ‘ªÀÄÄUÀļÀÄ’ PÀÆqÀ ¤ªÀÄä PÉÊ ¸ÉÃjzÉ. ¤ªÀÄä ¸À®ºÉ-¸ÀÆZÀ£É, nÃPÉ-n¥ÀàtÂ, ªÀÄÄZÀÄÑUÉ-¥Àæ±ÀA¸ÉUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ¸ÀzÁ «£ÀAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉgÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ £ÀªÀÄUÉ PÀ£Àßr.

-¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï, ±ÉêÁÌgÀ

5


ÀÄ Áv ªÀi

ªÀÄÄUÀļÀÄ

É PÀv

£ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ eÉÆvÉ...

¸ÀAzÀ±Àð£À: PÁªÁå ¦ PÀqÀªÉÄ

ÉÀæeÕUÉ

ɸÆÛÃ

ÀªÄ¥

6

® Á P

ÀPÆr

ÀPÄ...

Àg¨ÉÃ

§

‘ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ’ EzÀÄ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ vÁt. F ¸À®zÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀÄ°è £Ár£À SÁåvÀ ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ¤, §gÀºÀUÁgÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÁªÁå ªÀiÁvÁr¹zÁÝgÉ. £ÁUÉñÀ ºÉUÀqÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. . .


ÀÄ Áv ªÀi

ªÀÄÄUÀļÀÄ

vÀ£Àß CUÀvÀåPÁÌV ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ£ÀÄß (ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÆß) ªÀÄt¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ‘UÉ®ÄèªÀ’ ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄ£ÀĵÀå£À «PÁ¸ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀįÉèà CqÀPÀªÁVzÉ. C°è CAvÀBPÀgÀtzÀ ¥Àæ±Éß §gÀĪÀÅ¢®è. vÉ®ÄUÀÄ PÀ« ZÀgÀ§AqÀgÁdÄ CªÀgÀ PÀªÀ£ÀªÉÇAzÀÄ »ÃVzÉ: £Á£ÀÄ ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrzÉà PÀrAiÀÄÄvÉÛÃ£É CzÀPÀÆÌ fêÀ«zÀÝgÉãÀAvÉ £Á£ÀÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀjzÉà vÀjAiÀÄÄvÉÛÃ£É CzÀgÀ°è ¸ËAzÀAiÀÄð«zÀÝgÉãÀAvÉ £Á£ÀÄ PÉÆA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀrzÉà PÀrAiÀÄÄvÉÛÃ£É CªÀÅ ªÀÄgÀzÀ PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÁVzÀÝgÉãÀAvÉ KPÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ MAzÀÄ UÀÄr¸À®Ä ¨ÉÃPÁVzÉ ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥ÉÆö¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ FZÉUÉ §AzÀ «ªÉÃPÀªÀµÉÖ. CzÀÆ PÉ®ªÀjUÉ, ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀªÀjUÉ §AzÀ «ªÉÃPÀ. PɼÀªÀUÀðzÀªÀjUÉ CAvÀBPÀgÀt, C£ÀÄPÀA¥À EªÉ®è ºÉÆmÉÖ vÀÄA©zÀ ªÉÄÃ¯É PÉüÀ§gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀµÉÖ. JvÀÛgÀzÀ°èzÀݪÀjUÉ EªÀÅ PÉêÀ® ¥ÀgÀzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ. «eÁÕ£À-vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÉßûAiÀiÁV zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è M§â ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ¤VgÀĪÀ «±ÉõÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÉãÀÄ? «ÄwUÀ¼ÉãÀÄ? ¤ªÀÄVzÀÄ UÉÆvÉÛ? »AzÉ®è Cw ºÉZÀÄÑ ¨sÀæµÀÖgÁUÀĪÀ CªÀPÁ±À ¸ÀgÀPÁj ¹«¯ï JAf¤AiÀÄgïUÀ½VvÀÄÛ. FUÀ CªÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ°UÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ‘¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ¤’UÀ½UÉ §A¢zÉ. zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ ¥sÁåPÀÖj/PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀĪÀ°è CªÀgÀ ¥ÁvÀæ vÀÄA§ zÉÆqÀØzÁUÀÄwÛzÉ. FVÃUÀ J®è ««UÀ¼À®Æè ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÉÆøïð ªÀiÁrzÁÝgÉ. «eÁÕ¤ J¤ß, JAf¤AiÀÄgï J¤ß, ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ¤ J¤ß, ªÀÈwÛ ¥Àjtw EzÀݪÀiÁvÀæPÉÌ DvÀ¤UÉ/ DPÉUÉ fêÀ¥ÀgÀ CAvÀBPÀgÀt CxÀªÁ EPÁ®fPÀ¯ï ¥ÀæeÉÕ EgÀ¯ÉèÉÃPÉAzÉä®è. ‘¨sÀgÀvÀ RAqÀ- ¸ÀÄj ºÉÆAqÀ’ EwÛÃZÉUÉ C£ÁªÀgÀtUÉÆArgÀĪÀ «eÁÕ£ÀzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄR. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¨ÉAgÀhiï PÁj£À §tÚ vÉÆÃj¹ ¸ÀªÉÆäúÀ£ÀUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ F ºÉÆwÛ£À°è M§â C¨sÀÄåzÀAiÀÄ §gÀºÀUÁgÀ£À dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÉãÀÄ?

»AzÉ®è Cw ºÉZÀÄÑ ¨sÀæµÀÖgÁUÀĪÀ CªÀPÁ±À ¸ÀgÀPÁj ¹«¯ï JAf¤AiÀÄgïUÀ½VvÀÄÛ FUÀ CªÀjVAvÀ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À ««zsÀ gÁdåUÀ¼À ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ°UÀ½UÉ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ‘¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ¤’UÀ½UÉ §A¢zÉ” 7

É PÀv

vÀ£Àß eÉÆvÉ ¸ÀºÀ¥ÀAiÀÄtÂUÀ£ÁzÀ E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß CAvÀBPÀgÀt¢AzÀ £ÉÆÃqÀ§®è ªÀÄ£ÀĵÀå, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ C£ÀÄPÀA¥ÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ¹Ã«ÄvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. F ªÀÄ£ÀĵÀå- ¥ÀæPÀÈw ¸ÀA§AzsÀªÀÇ ªÀÄ£ÀĵÀå- ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA§AzsÀzÀµÀÄÖ £ÉÊdªÁUÀzÉà EgÀ®Ä PÁgÀtªÉägÀ§ºÀÄzÀÄ?


ÀÄ Áv ªÀi

ªÀÄÄUÀļÀÄ

PÉÊUÁ, PÀÆqÀªÀiï-PÀļÀªÀiï, £ÉÃvÁæªÀw ªÀÄÄAvÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼É®è ±ÀÄgÀÄ«£À°è ªÀiÁ£ÀªÀ PÀ¯ÁåtzÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÁægÀA¨sÀªÁV, MAzÀÄ ¸ÁA¹ÜPÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÆ® dªÁ¨ÁÝjUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉUÀt¸À®Ä vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀÄ w½zÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄÃ. EAxÀ zÉÆqÀØ ¸ÁªÀiÁædåzÀ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀÄlÖ ªÀÄ£ÀĵÀå¤VgÀ§ºÀÄzÁzÀ D±ÁªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ ªÀÄ£ÀĵÀågÉà vÁ£É ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® ºÉÆÃgÁr £ÀªÀÄUÉ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ? ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ®Æè ¸ÀvÀvÀ ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀð ºÉÆÃgÁr £ÀªÀÄUÉ®è ‘ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ’ ¹UÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ? FUÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀPÉÌ ¨ÉæÃPï ºÁPÀ¯ÉAzÀÄ ©Ã¢UÉ E½¢zÀÄÝ? ºÀ¹gÀÄ ºÀÄ®ÄèUÁªÀ°£À°è ¸Á«gÀ PÀrØ VÃjzÀgÀÆ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. DzÀgÉ MtV ¤AvÁUÀ ¥Àæw ºÀÄ®ÄèPÀrØAiÀÄÆ ¨ÉAQ PÀrØAiÀiÁV ¤AvÁUÀ MAzÀÄ Qr ¸ÁPÀÄ vÁ£É? AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ PÁ® PÀÆr §gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀåPÉÌãÉÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÀÄZÀÄÑ ºÉƼÉAiÀÄ°è vÉÆÃAiÀÄÄÝ vÉÆ¥ÉàAiÀiÁV ¢YÆäqsÀªÁV ¤AvÀ d£À £ÁªÀÅ. ¥ÀæªÁºÀ E½zÀÄ £É® MtVzÀ ªÉÄÃ¯É JAxÀ zÉÆqÀØ ¸ÁªÀiÁædåªÀ£ÀÆß PɼÀQ̽¸ÀĪÀ ¸ÉÆÛêÀÄ¥ÀæeÉÕ §AzÉà §gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è CAvÀgï±Á¹ÛçÃAiÀÄ, CAvÀgï²¹ÛÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¨sÀ«µÀå«zÀÝgÉ CzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄzÁÝVgÀÄvÀÛzÉ? CzÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÉÆA¢UÉà «PÁ¸ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CzÀPÉÌ ¨sÀ«µÀå«zÉ. ¥Àæ¨sÁ«Ã d£ÁAzÉÆî£ÀªÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀÄ £ÉÊwPÀ ¨sÀAiÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¥Àæ¨sÁªÀ²Ã®ªÁUÀ¨ÉÃQzÀÝ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥ÀgÀªÁzÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À DPÀµÀðuÉ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀ ¤°ð¥ÀÛvÉAiÀÄ gÉÆÃUÀPÉÌ §°AiÀiÁUÀÄwÛªÉ. £ÀªÀÄä DAzÉÆî£ÀUÀ¼À ¥Àj¨sÁµÉ, ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀ¨ÉÃPÉ? ¤°ð¥ÀÛvÉAiÀÄ gÉÆÃUÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ½UÀ®è, ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉà vÀUÀÄ°zÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÁÝUÀ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÆ QæAiÀiÁ²Ã®ªÁVzÀݪÀÅ. CªÀÅ UÁèªÀÄgïUÀ¼À ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ... aAvÀPÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀĺÁ MªÉÄä “F zÉñÀzÀ°è ¥ÀæeÁ¸ÀvÁÛvÀäPÀªÁzÀ ºÀ¹gÀÄ ¥ÀPÀëªÉÇAzÀÄ gÀÆ¥ÀUÉƼÀÄîªÀ C¤ªÁAiÀÄðvɬÄzÉ” JAzÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÀÝgÀÄ. F ºÀ¹gÀÄ ¥ÀPÀë, ºÀ¹gÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, ºÀ¹gÀÄ aAvÀ£É, ºÀ¹gÀÄ DAzÉÆî£À ªÀÄÄAvÁzÀ PÁA£Éì¥ïÖUÀ¼À §UÉÎ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ EzÉ J£ÀÄßwÛÃgÁ? EzÉ. E£ÀÆß GzÀÝ£Àß GzÀÝ£Àß GvÀÛgÀ ¨ÉÃQzÀÝgÉ vÀUÉƽî: F ªÀµÀðzÀ «±Àé ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÉAzÀÄ UNEP ¤ÃrzÀ WÉÆõÀªÁPÀå K£ÀÄ UÉÆvÉÛ? ‘ºÀ¹gÀÄ DyðPÀvÉ: CzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉAiÉÄ?’ Erà dUÀvÉÛà ¤zsÁ£ÀªÁVAiÀiÁzÀgÀÆ

8

É PÀv

£ÀªÀÄä ¥Àæw ºÉeÉÓAiÀÄ®Æè K¼ÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£À £ÀAvÀgÀzÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°ènÖgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÁA¢üÃf ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CµÀÄÖ zÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ C®è¢zÀÝgÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀµÀÄÖ zÀÆgÀzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀgÀÆ vÁ£ÁV dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ Cj«UÉ §gÀÄvÀÛªÉ.


ÀÄ Áv ªÀi

ªÀÄÄUÀļÀÄ

E¢ÝzÉÝà DzÀgÉ ‘ºÀ¹gÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¯ÉÆÃPÀ’ vÀ£Àß G¹gÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀèzÉÃ? 7£Éà ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¹QÌzÉAiÉÄAzÁzÀgÉ F 8£Éà ¥Àæ±Éß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. KPÀPÁ®PÉÌ ¥ÀªÀðªÀÇ, ¸ÀA¢üUÀݪÀÇ DzÀ F zÉñÀPÁ®zÀ°è, ¤ÃªÉà MªÉÄä ºÉýzÀAvÉ ‘GzÀåªÉÆÃvÀÛgÀ DyðPÀvÉAiÀÄ°è ºÀt ZÀ¯ÁªÀuÉAiÉÄà ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÄAvÀæ’ªÁVgÀĪÀ F ºÉÆwÛ£À°è, ‘¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ’AiÀÄ ªÀÄÄRªÁqÀªÀÅ ¤gÁ±ÁzÁAiÀÄPÀªÉãÀ®è C®èªÉÃ? RArvÀ ¤gÁ±ÁzÁAiÀÄPÀªÀ®è. ªÀÄÄRªÁqÀªÉà PÀæªÉÄÃt C¸À°Ã ªÀÄÄRªÁUÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåvÉ CzÀgÀ°èzÉ.

9

É PÀv

F ¤nÖ£À°è AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ §A¢zÉ. F ‘ºÀ¹gÀÄ DyðPÀvÉ’ JAzÀgÉ K£ÉA§ §UÉÎ PÉ®ªÀgÀ°è UÉÆAzÀ® EgÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀĪÀgÉV£À DyðPÀvÉ ªÀÄÆ®vÀB ºÀtzÀ ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹zÉ. MAzÀÄ ªÀÄgÀ ¨É¼ÉzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ ¤AwzÉ JAzÀgÉ CzÀjAzÀ EA¢£À DyðPÀvÉUÉ K£ÉãÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«®è. CzÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ ©Ã½¹, PÀvÀÛj¹, ºÀ®UÉ-jÃ¥ÀÄUÀ¼À£ÁßV ¹Ã½, PÀ¥ÁlÄ- ¥Áå£É°AUï ªÀiÁr ªÁ¤ð±ï ºÀaÑzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ºÀtzÀ ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤ªÀé¼À GvÀà£ÀßzÀ ¯ÉPÀÌPÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À ZÀ®£ÉUÉ ºÉÆð¹zÀgÉ Fa£À £ÀÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉAzÀgÉ F §UÉAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ £ÁUÁ¯ÉÆÃlªÉà DVzÉ. ¨sÀƫĬÄAzÀ EAzsÀ£À vÉÊ®ªÀ£ÀÆß PÀ°èzÀÝ®Ä-°UÉßöÊl£ÀÆß JwÛ CzÀgÀ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà £ÀqÉAiÀÄĪÀ AiÀÄAvÀæAiÀÄÄUÀ §AvÀÄ. PÁqÀ£ÀÄß PÀrzÀÄ, ºÀ¹gÀÄ ¤¸ÀUÀðªÀ£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁr, R¤dUÀ¼À£ÉßwÛ, £À¢UÀ¼À£ÀÄß CqÀØ wgÀÄV¹, ªÉÆÃqÀUÀ¼À£ÀÄß EvÀÛ wgÀÄV¹, £É®zÉƼÀPÉÌ ¸ÀÄgÀAUÀ PÉÆgÉzÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è gÀAzsÀæ PÉÆgÉzÀÄ C¤®ªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ ¸É¼ÉzÀÄ, IÄvÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß KgÀÄ¥ÉÃgÀÄ ªÀiÁr C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀ ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ DyðPÀvÉ ZÁ°ÛUÉ §AvÀÄ. FUÀ £ÀªÀÄUÉ CzÀgÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄwÛªÉ. £À¢UÀ¼ÀÄ §vÀÄÛwÛªÉ; CxÀªÁ ºÀoÁvÁÛV ªÀĺÁ¥ÀÆgÀ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉ. ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛ d£ÀgÀ£ÀÄß UÀÄ¼É J©â¸ÀÄwÛzÉ. CAvÀdð®zÀ ªÀÄlÖ PɼÀPÉÌ E½AiÀÄÄwÛzÉ; CAvÀdð®zÀ°è ¥sÉÆèÃgÉÊqï/D¸Éð¤Pï «µÀ f£ÀÄUÀÄwÛªÉ. ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ªÀiÁgÀt ºÉÆêÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. IÄvÀĪÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ KgÀÄ¥ÉÃgÁUÀÄwÛªÉ. PÉ®ªÉǪÉÄä C¤jÃQëvÀ drªÀļÉ, ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÉǪÉÄä ©üÃPÀgÀ ZÀAqÀªÀiÁgÀÄvÀ, CwZÀAZÀ® vÁ¥ÀªÀiÁ£À, «zsÀéA¸ÀPÁj »ªÀÄPÀĹvÀ EvÁå¢ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄwÛªÉ. £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ §ÈºÀzÁPÁgÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. EAxÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼É®è Erà ¨sÀÆ«ÄUÉ «¸ÀÛj¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ ¥ÀÈyéAiÀÄ vÁ¥ÀªÀiÁ£À KgÀÄwÛzÉ. EzÀÄ ¸ÀĹÜgÀ «zsÁ£À C®èªÉA§ CjªÀÅ ºÉƸÀ vÀgÀĪÁAiÀÄzÀ CxÀðvÀdÕjUÉ PÀæªÉÄÃt §gÀÄwÛzÉ. ºÉƸÀ aAvÀ£É DgÀA¨sÀªÁVzÉ. CAzÀªÉÄÃ¯É ºÀ¹j£À ¥ÀjPÀ®à£ÉUÉ ºÉƸÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ §gÀ°zÉ.


Ql

ªÀÄÄUÀļÀÄ 2011gÀ £ÉÆ¨É¯ï ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀ mÁªÀiïì mÁæ£ïì mÁæªÀÄgï PÀ«vÉ

czÀæUÉÆAqÀ ¥ÀjµÉ

(zÀ ¸ÁÌöålgïØ PÁAVæUÉõÀ£ï)

1 £ÁªÀÅ ¹zÀÞgÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zɪÀÅ Cwy JAzÀÄPÉÆAqÀ ‘¤ÃªÀÅ ZÉ£ÁßUÉãÉÆà §zÀÄPÀÄwÛ¢ÝÃj. PÉƼÀUÉÃj ¤ªÉÆä¼ÀUÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ’ JAzÀÄ. 2 ZÀað£ÉƼÀUÉ, PÀA§UÀ¼ÀÄ, UÀĪÀÄälUÀ¼ÉƼÀUÉ ©½AiÀÄ ªÉÄvÀÄUÁgÉ, £ÀA©PÉAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀ PÉʸÀÄvÀÛ JgÀPÀ ºÉÆAiÀÄÝAvÉ 3 ZÀað£ÉƼÀUÉ ©üPÉëAiÀÄ §lÖ°zÉ CzÀÄ £É®¢AzÉzÀÄÝ MgÀUÀĨɤߣÀ £ÉlÖ ¨ÉAa£ÀÄzÀÝPÀÆÌ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. 4 DzÀgÉ ZÀað£À UÀAmÉUÀ¼ÀÄ £É®zÉƼÀUÉ ºÀÆvÀĺÉÆÃVªÉ CªÀÅ ZÀgÀArAiÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÉƼÀUÉ £ÉÃvÁqÀÄwÛªÉ £ÀªÀÄä ¥Àæw ºÉeÉÓUÀÆ CzÀÄ jAUÀt¸ÀÄvÀÛzÉ. 5 £ÉÊPÉÆqÀªÀĸï JA§ ¤zÉæAiÀÄ°è NqÁqÀĪÀªÀ «¼Á¸À ºÀÄqÀÄQ §gÀÄwÛzÁÝ£É, AiÀiÁgÀ §½ EzÉ «¼Á¸À? UÉÆwÛ®è. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÉ C°èUÉ. ***

PÀ£ÀßqÀPÉÌ:- d.£Á.vÉÃd²æà honnu.janate@gmail.com

10

Q


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

EA§¼ÀUÀ¼ÀÄ

ÉP

-PÀuÁzÀ gÁWÀªÀ

dr.kanada@gmail.com

¯ÉÆ

ÃPÀzÀ C¥ÀǪÀð ¨ÉlÖUÀÄqÀØUÀ¼É®è MvÀÛnÖUÉ ¸ÉÃj CvÀåAvÀ gÀªÀÄtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀªÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ D ¥ÁæAvÀåzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ Hj£À ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ §¢AiÀÄ E½eÁj£À PÀ¥ÀÅöà mÁgÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄÄ, ªÀļÉUÁ®zÀ ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀÄjAiÀÄĪÀ ªÀļÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ zÀlÖºÀ¹j£À bÁAiÉÄAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À ªÀÄAzÀ¨É¼ÀQ£À ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ «ÄgÀ«ÄgÀ£É PÀgÀæUÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ EPÉÌ®UÀ¼À°èAiÀÄÆ Hj£À ¦ qÀ§Äè÷å r E¯ÁSÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ ªÀļÉUÁ®zÀ ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£À¢AzÁV ¥ÉÇzÉ¥ÉÇzÉAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ®AmÁ£Á VqÀUÀ¼ÀÄ PÁ®£À ¸ÀAvÀvÀ d®¥ÉÇõÀuɬÄAzÀ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ºÀ¹gÀ£ÀÄß ¸ÉÆPÀÄÌvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄvÀÛ §ÈºÀvÁÛV ZÁaPÉÆAqÀzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ®ªÀÅ wÃgÁ QjzÁzÀAvÉ vÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. C¥ÀǪÀðPÉÌ D ªÀiÁUÀðªÁV vÀrAiÀÄAqÀ ¨ÉlÖPÉÌ ZÁgÀtUÉÊAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ £ÀUÀgÀzÀ zÉÆqÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀÄUÀÄΪÁUÀ §¢AiÀÄ ®AmÁ£Á ¥ÉÇzÉUÀ¼À vÀgÀZÀÄ ±ÁSÉUÀ¼ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ QlQAiÉƼÀUÉ vÀ¯ÉºÁPÀÄwÛzÀݪÀÅ. ©Ã¼ÀĪÀ ªÀļÉAiÀÄ ¤zÁðQëtåªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ UÀÄqÀØzÀ D gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½zÀħgÀÄwÛzÀÝ ªÉƯÉègÀdÓ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ±ÉõÀ£À ºÉqÉAiÀÄAvÉ CUÀ®ªÁV ºÀgÀrPÉÆAqÀÄ CgÀ½zÀÝ bÀwæAiÀÄ bÁªÀtÂAiÀÄ CAa¤AzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÃzÀÄwÛzÀÝ ©ÃrAiÀÄ ºÉÆUÉAiÀÄÄ DZÉ gÀ¥ÀgÀ¥À£É ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀļÉAiÀÄ zÀ¥ÀàzÀ¥Àà ºÀ¤UÀ¼À ºÉÆqÉvÀPÉÌ ºÉzÀgÀÄvÀÛ¯Éà vÉð§AzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÀgÀrPÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«®èzÉ ¸ÀPÁgÀt PÀÆqÀ¯É ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. bÀwæAiÀÄ GzÀÝ »rPÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß JqÀUÉÊ° »rzÀÄ bÀwæAiÉƼÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÄÖ vÀÆjPÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉƯÉègÀdÓ£À ¸ÉÆAlzÀªÀgÉUÀÆ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀvÀÄÛwÛvÀÄÛ. ªÉÆtPÁ°£ÀªÀgÉUÉ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ gÀPÁëPÀªÀZÀzÀAwzÀÝ CªÀ£À UÀªÀiï §ÆlÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀvÁÛgÀÄ eÁgÀĪÉÄÊAiÀÄ PÀqÀÄPÁ¦üà ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÅöà§tÚzÀ EA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÀwÛ, ¸Àé¨sÁªÀzÀAvÉ §Æn£À ªÉÄîàzÀgÀªÀ£ÀÄß PÀaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀݪÀÅ. CgÀªÀvÀÄÛ KPÀvÁ£À ªÀļÉUÁ®UÀ¼À£ÀÄß §AvÀÄ-ºÉÆìÄvÉA§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼É¢zÀÝ ªÉƯÉègÀdÓ£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥Àj¢üAiÀÄ°è ¤gÀAvÀgÀªÁV D CzÉà ZÀ°¹zÀgÀÆ CZÀ®ªÁVAiÉÄà G½zÀÄ©qÀĪÀ zÀȱÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÆ PÀAqÀÆ ºÉƸÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CUÀvÀåPÉÌ ¨ÁgÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ºÁUÉ MAzÉà £ÉÆÃlPÉÌ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁgÀzÀµÀÄÖ §¼À°ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ UÀªÀiï§Æn£À EA§¼ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁtzÉÃ, vÉƼÉzÀĺÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀßµÉÖ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀݪÀÅ.

11

Á®


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

CdªÀiÁ¸ÀÄ ¸Á«gÀzÀ MA¨sÉÊ£ÀÆgÀ J¥ÀàvÀÛ£Éà E¸À«AiÀÄ°è LzÀ£Éà PÁè¸À£ÀÄß ºÀÄnÖ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ£ÁqÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀtÄÚvÀ¦à¹ ©Ãr¸ÉÃzÀÄvÀÛ C¯ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DV£À ªÉƯÉègÀ ªÀA±ÀzÀ FV£À ªÉƯÉègÀdÓ¤UÉ CzÀÄ ºÉÃUÉÆà ¥ÀÅgÁvÀvÀÛ÷é E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉPÀÄåjn UÁrð£À PÉ®¸À ¹QÌ©nÖvÀÄ.. CzÀĪÀgÉUÉ »jAiÀÄ vÀ¯ÉUÀ½AzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ «ÃgÀgÁdgÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß DµÀðjÃwAiÀÄ°è PÉüÀÄvÀÛ PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ, PÉýzÀÝ PÀxÉUÀ¼À PÀ®à£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃzÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß §Ä¸ÀħĸÀÄ ¸ÉÃzÀĪÀ ©ÃrºÉÆUÉAiÀÄ HºÉAiÀÄ°è ºÉuÉAiÀÄÄvÀÛ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ DvÀ¤UÉ CzÉà PÀ®à£Á¯ÉÆÃPÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛ PÀÆgÀ®£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉPÀÄåjnUÁrð£À ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨sÁUÀåªÉÇzÀV©nÖvÀÄ. D DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÝ SÁQà ¥ÁåAlÄ CAVUÀ¼À£ÀÄß vÉÆlÄÖ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁégÀzÀ M¼ÀPÀmÉÖAiÀÄ°è ¢«£ÁV PÀÄPÀÄÌgÀÄUÁ®£ÉßÃj PÀĽvÀÄ PÉêÀ® ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀßµÉÖ ¸ÉÆUÀ¸ÁV C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ DvÀ¤UÉ C¥ÀǪÀðPÉÌ §gÀĪÀ ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÆß EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ w½zÀµÀÄÖ «ªÀgÀUÀ¼À¯Éè DPÀµÀðPÀjÃwAiÀÄ°è §tÂÚ¸ÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀªÁV©nÖvÀÄ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ LzÉÆà ºÀvÉÆÛà gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ©ÃrPÀnÖUÉÆà gÁwæAiÀÄ PÉÆmÉÖUÉÆà DUÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀÄÝzÀgÀ¯Éè £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀßgÀ¸ÀÄvÀÛ §zÀÄPÀĪÀ ‘UÀÄqÀØUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À CªÀ£À fêÀ£À ¥ÀzÀÞwUÉ’ CzÀÄ DvÀåAwPÀ ¸ÀÄRzÀ PÉ®¸ÀªÁV©nÖvÀÄ. PÁ®PÀ¼ÉzÀAvÉ, ªÀįɣÁr£À C£ÀÄPÀÆ®¸ÀÜgÀ zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÉAiÀÄAwzÀÝ D CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁUÁgÀzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀA¢UÀ¼ÀÄ, CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àæwà UÉÆÃqÉUÀ¼À ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ©gÀÄPÀÄUÀ¼ÀÄ, JAzÉÆà ªÀiÁrzÀÝ ¥ÉÊAnAUÀÄ JA§ §tÚzÀ ¯É¥ÀàzÀ°è C®è°è ¹¥Éà ¸ÀÄ°zÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁæPÀÈvÀ avÀæUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÁ¸ÀzÀ GvÀÌöȵÀÖ ªÉÆÃf£À°ègÀĪÀ ªÀÄÄPÁÌ®Ä vÉgÉzÀ ªÉÄÊAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «zÉòà ºÉtÂÚ£À ºÀ¹Ã ZÀªÀÄðzÀ ºÀzÀªÁzÀ ¸Àà±ÀðzÀ°è ¨ÉAzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ©¹ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ ªÉÄÊ PÉÊ vÁV §tÚ ªÀiÁ¹zÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ CAUÀUÀ¼ÀÄ, gÁdgÀ PÁ®zÀ°è ºÀaÑPÉÆArzÀÝ £ÉʸÀVðPÀ §tÚUÀ¼À CzsÀðA§zsÀð C½zÀÄ - G½AiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÛzÉà ªÉƯÉègÀdÓ£À ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ CAUÀ¯ÁZÀÄwÛzÀÝ CAvÀB¥ÀÅgÀzÀ M¼ÀªÀiÁr£À PÁè¹Pï avÀæUÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀȱÁåzÀȱÀå ªÁ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ CªÀAiÀĪÀUÀ¼ÀÆ ªÉƯÉègÀdÓ£À ªÀiÁ£À¸À±ÁjÃgÀzÀ avÀæ©üwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÁÛªÀÅzÉà «µÀAiÀiÁAvÀgÀUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±ÀªÀ¤ßÃAiÀÄzÀµÀÄÖ ¨sÀzÀæªÁV DªÀj¹zÀªÀÅ. zsÉÆêÀļÉAiÀÄ ºÉÆqÉvÀPÉÌ ºÁUÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ bÀwæAiÉƼÀUÉ vÀÆjPÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØ«½zÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAr£ÁZÉ C¯Éè §¢AiÀÄ°èzÀÝ UÀÆqÀAUÀrAiÀÄ ªÀiÁr£ÉƼÀUÉ §AzÀÄ ¤AvÀ ªÉƯÉègÀdÓ, “K gÁªÀiÁ MAZÁ PÉÆqÀ..” JAzÀ. “ªÉƯÉègÀdÓAUÉ EªÀwÛUÉ zÀÆn ªÀÄÄVÃvÀAvÉ ºËzÁ? £Á¼É¬ÄAzÀ F PÀqÉ §gÀĪÀ ¨Á¨ÉÛà E®è ºÀAUÁgÉ!” »rPɬÄzÀÝ ¸ÀtÚ PÉƼÀUÀzÀAxÀ JgÀqÀÄ ¥ÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄ MAzÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÉÆgÉ£ÉÆgÉAiÀÄ ZÀºÁªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ D¼ÉvÀÛgÀ¢AzÀ JwÛ ¸ÀÄjAiÀĪÀ CªÀ£À PÀªÀÄðPÀıÀ®vÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀÄvÀÄÛ D ZÀºÁªÀÅ WÀ«Ää¸ÀĪÀ £ÉÆgÉ£ÉÆgÉAiÀÄ ºÀ¨ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÉà CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆPÀÌ VgÁQUÀ½UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀĨÉÃPɤ¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉƯÉègÀdÓ gÁªÀÄ£À ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸À°®è. §zÀ¯ÁV C¯Éè §¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀļÉAiÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ºÀ¹AiÀiÁzÀ ºÀ®UÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ZÀºÁ »ÃgÀÄvÀÛ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ £ÉÆÃrzÀ. CªÀ£À ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ºÉÆgÀ¼ÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀ ©ÃrAiÀÄ zÀlÖ ºÉÆUÉAiÀÄ°è MtV ZÀPÀ̼ÀªÁzÀ CªÀ£À ªÀÄÄRªÀÅ ©¢UÉAiÀÄ ªÉÄÃWÁPÁæAvÀ ZÀAzÀæ£ÀAvÉ «ªÀtðªÁ¬ÄvÀÄ. C°èAzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀªÀÇ §®¨sÁUÀªÀÇ £Á®Ìr JvÀÛgÀzÀ ¥ÁUÀgÀzÁZÉ CªÀ¤UÉ PÀArvÀÄ. ªÀįɣÁr£À ºÀ¼Éà ±ÉÊ°AiÀÄ MAzÀÄ ²æêÀÄAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄAwzÀÝ D CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀªÀÅ ¥ÁUÁgÀzÉƼÀUÉ ¨É¼É¢zÀÝ JgÀqÀÄ ºÀ®¸ÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄwÛªÀÄgÀ¢AzÁV CgɧgÉ ªÉÄÊzÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÁaUÀnÖzÀÝ ¥ÁUÁgÀzÀ CgɺÀ¹gÀÄ, ºÀAZÀĪÀiÁr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĮĸÁV ºÀgÀrzÀÝ ºÀ¹Ã¥ÁaAiÀÄ ªÀĹºÀ¹gÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀļÉ. ªÉƯÉègÀdÓ£À ªÀÄĶÖAiÀÄ°è ¨sÀzÀæªÁVzÀÝ ZÀºÁzÀ zÀ¥ÀàUÁè¸ÀÄ vÀ£ÉÆß¼ÀVzÀÝ ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß CªÀ£À MqÀ°UÉ ¸ÀÄjzÀÄ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÊAiÀÄ CgɪÀÄĶÖAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃrAiÀÄ QrAiÀÄÄ vÁ¤£ÀÄß ¸ÀÄqÀ¯ÁgÉ£ÉA§ ºÀAvÀzÀ°è ªÀĹAiÀiÁUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ, ªÉƯÉègÀdÓ JzÀÄݤAvÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀvÀÛ £ÀqÉzÀ. ***

UÀAmÉ

¨É¼ÀV£À

ºÀ£ÉÆßAzÀ£ÀÄß

12

¸À«Äæ¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

CzÀĪÀgÉUÀÆ

ªÉƯÉègÀdÓ,

ÉP

Á®


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

ÉP

¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ JgÀqÀÄ PÉÃfAiÀĵÀÄÖ vÀÆPÀ«gÀ§ºÀÄzÁzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ M¼ÀV£À PÀlÖ°£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ°èAiÉÄà PÀĽwzÀÝ. PÉ®ªÉǪÉÄä CªÀ£À PÀĽvÀ ¨sÀAVUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÛµÉÖ. PÀÄPÀÄÌgÀÄ UÁ°£À°è PÉ®ªÉǪÉÄä, PÉ®ªÉǪÉÄä ¥ÀPÁÌ ¥ÀzÁä¸À£ÀzÀ°è, ªÀÄvÉÆÛªÉÄä UÉÆêÀÄÄSÁ¸À£ÀzÀ°è, ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÉǪÉÄä PÀlÖ°£À PɼÀUÉ vÀ£Àß JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß E½©lÄÖ ¸ÀÄSÁ¸À£ÀzÀ°è. DUÁUÀ ©Ãr ¸ÉÃzÀÄvÀÛ, PÉ®ªÉǪÉÄä CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄÄSÁåzÁégÀzÁZÉ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß £ÉlÄÖ, ªÀÄÄR wgÀÄVzÀvÀÛ ©Ãr ºÉÆUÉAiÀÄ£ÀÄß GUÀļÀÄvÀÛ, ºÁUÉ GUÀĽzÀ ºÉÆUÉAiÀiÁZÉ C¸ÀàµÀÖªÁV PÀëtªÀiÁvÀæzÀ°è PÀzÀ®ÄwÛzÀÝ ¹ÜgÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀgÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀÄQ¸ÀÄvÀÛ.ªÀļÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÄÌ EAzÀÄ vÀ£Àß ¤®ÄªÀÅ §zÀ¯ÁUÀzÉA§ ºÀoÀzÀ°è zsÉÆà JAzÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EvÀÄÛ. “EªÀwÛUï £À£ï zÀÆn ªÀÄÄVÃvï. £Á¼É¬ÄAzÀ £Á£ÁågÉÆà F CªÀÄð£É AiÀiÁzÉÆðÃ!” ªÉƯÉègÀdÓ vÀĸÀÄ UÀnÖAiÀiÁVAiÉÄà ºÉýPÉÆAqÀÄ, CzÀĪÀgÉUÀÆ CªÀ£ÀÄ PÀĽvÀ §¢AiÀÄ°èAiÉÄà ºÀvÁ±ÀªÁV ©zÀÄÝPÉÆArzÀÝ D JgÀqÀÄPÉÃf vÀÆPÀzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß C¯Éè §¢AiÀÄ°è vÀ½î, PÀĽvÀÄ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ©qÀÄ«®èzÀAvÉ ¸ÀÄlÖ ªÉÆÃlÄ©ÃrAiÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ ªÀiÁr ºÉÆgÀUɸÉAiÀįÉA§AvÉ JzÀÄÝ PÀlÖ°AzÀ E½zÀÄ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÆgÀ¢AzÀ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄvÀÛ¯Éà §gÀÄwÛgÀĪÀ JgÀqÀÄ DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀ. *** PÀÄAlÄvÀÛ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸Àé®à ªÀAiÀĸÁìzÀ DPÀÈwAiÀÄÄ ªÀĺÁgÁdgÀ D¥ÀÛ¨sÀAl, PÀÄAlħ¸ÀªÀ£ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä PÀtÄÚ ªÀÄAfzÀÝgÀÆ CªÀ¤UÉ ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉÃPÁUÀ°®è. eÉÆvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DPÀÈw ºÉtÂÚ£ÀzÀÄÝ. N.. EzÀÄ ªÀĺÁgÁdjUÉ EAzÀÄ ¸À®ÄèªÀ ºÉtÄÚ JAzÀÄ w½zÀÄ, ªÉƯÉègÀdÓ ¨ÁV® §½ ¤AvÀÄ PÀÄAlħ¸ÀªÀ¤UÉÆAzÀÄ ¸À¯ÁªÀiï ºÁQzÀ.

“K£ÀAiÀÄå, ªÀĺÁgÁdgÀÄ ¥ÁæAUÀtPÉÌãÁzÀgÀÆ §A¢zÀÝgÉÃ?” “E®è ¸Áé«Ä”

“CªÀgÉ°è J¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ©qÀÄ.. ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀªÀgÉUÀÆ «zÉòà ¸ÀÄgÉAiÀÄ ºÀAqÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀÄVzÀÝgÀÄ. ºïä..,” ªÉÄ®è£É zÁégÀ¥Á®PÀ£À Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ, “ªÀĺÁgÁtÂAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀAr¢ÝÃAiÉÆ?” “FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆwÛ£À ªÀÄÄAZÉ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÝgÀÄ ¸Áé«ÄÃ. £ÀAvÀgÀ PÀAr®è.” “Dºï. ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ” JAzÀ PÀÄAlÄ §¸ÀªÀ, D ºÉtÂÚ£À §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀĸÀÄ MgÀmÁVAiÉÄà »rzÀÄ ¥ÁæAUÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹zÀ. D ºÉtÄÚ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ ©V »rvÀ¢AzÀ PÉƸÀjPÉƼÀî®Ä ºÉtUÀÄvÀÛ CªÀ£À »AzÉ £ÀqÉAiÀÄvÉÆqÀVzÀ¼ÀÄ. CªÀj§âgÀÄ M¼À£ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ, ªÉƯÉègÀdÓ ªÀÄvÉÛ ¸À¯ÁªÀiï

ºÁQzÀ.

sªÉƯÉègÀdÓ MªÉÄä vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ«PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©ÃrAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑzÀ. EzÉãÀÄ?, GªÀiï ºÀĪÀiï.. CxÀðªÁUÀ°®è. CªÀj§âgÀÄ ºÉÆÃzÀvÀÛ vÁ£ÀÆ NrzÀ. ªÀļÉAiÀÄ°èAiÉÄà £É£ÉAiÀÄÄvÀÛ ¥ÁæAUÀtªÀ£ÀÄß zÁn gÁtÂêÁ¸ÀzÀ JzÀÄgÀÄ PÀ¼Àî£ÀAvÉ §VÎ ¨ÉQÌ£À ºÉeÉÓAiÀÄ°è ªÀÄÄAzÀgÉzÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ zÀ¨Áðj£À ºÀeÁgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ CZÀÑjAiÀÄ°è ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀ. ªÉÆtPÁ°VAvÀ vÀĸÀĪÉà PɼÀUÉ PÉÆ£ÉAiÀiÁVzÀÝ CªÀ£À UÀªÀiï §Æn£À CAa¤AzÀ, EA§¼ÀªÉÇAzÀÄ PÀaÑPÉÆAqÀ¯Éè C®ÄUÀÄvÀÛ ªÉÄïÉÃj CªÀ£À PÁ®£ÀÄß

13

Á®


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

ÉP

ªÀÄÄlÖ®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛvÀÄÛ. DUÁUÀ ªÉƯÉègÀdÓ£À PÉʬÄAzÀ zsÀƼÀÄ ºÉÆqɹPÉƼÀÄîªÀ CAzÉAzÉÆà ¤dPÀÆÌ ªÉÄvÀÛ£ÉAiÀÄ ºÁ¸ÀÄ ªÀÄwÛvÀgÉ qsÁ¼ÁV ºÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉA¥ÀŧtÚzÀ C®APÁgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ½AzÀ zÉâåÀåªÀÄ£ÀªÁV PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ. ¹AºÁ¸À£ÀzÀAxÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀÄgÀĺÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¹PÉƼÀîzÀ ªÀįɣÁqÀ ¹ÜwªÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ¦ÃoÀQÌAvÀ vÀĸÀÄ ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀªÀżÀî D ªÀÄgÀzÀ ¦ÃoÀªÀÅ ªÉƯÉègÀdÓ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÀÆgÀÄ ¨Á JA§AvÉ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀAvÉ CªÀ¤UÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß vÀ¯ÉUÉ PÀnÖzÀÝ gÀĪÀiÁ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ zsÀƼÀ£ÀÄß MªÉÄä gÀhiÁr¹, ªÉƯÉègÀdÓ, vÀ£Àß PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉZÀÑVqÀĪÀ UÀªÀiï§ÆlÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C¯Éè §¢AiÀÄ°èlÄÖ ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛ PÀÄPÀÄÌgÀÄUÁ°£À°è PÀĽvÀÄ ©Ãr ºÀaÑzÀ. CzÁUÀ¯Éà UÀªÀiï§Æn£À vÀÄ¢¬ÄAzÀ D EA§¼ÀªÀÅ CªÀ£À PÁ®£ÀÄß ºÀwÛ SÁQà ¥ÁåAn£À ªÉÄÃ¯É PÀaÑPÉÆAqÀÄ eÉÆîÄwÛvÀÄÛ. “ªÀĺÁgÁd! ±ÉlÖgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉvÀA¢zÉÝãÉ, E£ÉßãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ºÉý!” ªÉƯÉègÀdÓ ¨ÉaÑ©zÀÝ! JzÀÄgÀÄ PÀÄAlÄ §¸ÀªÀ£ÀÆ ºÀ¢ºÀgÉAiÀÄzÀ PÀmÁÖ ªÉÄÊAiÀÄ MgÀlÄ £ÉÆÃlzÀ ªÀÄÄUÀÞZɮī£À D CzÉà ºÀÄqÀÄVAiÀÄÆ CªÀ£ÉzÀÄgÀÄ ¤AwzÀÝgÀÄ. “ªÀĺÁgÁd! EAxÁ ºÀÄqÀÄV F ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ªÀÄvÁÛgÀÆ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ. ªÀĺÁgÁtÂAiÀĪÀgÀ PÀtÂÚUÉ ©Ã¼ÀzÀAvÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀħA¢zÉÝãÉ. CªÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀÄÄAa£ÀAvÉ FUÀ UËdÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÀÆ..” ªÉƯÉègÀdÓ PÀĽvÀ ¤®Ä«£À°èAiÉÄà PÀ£À°zÀ. “xÀÆ £Á¬Ä. ªÀĺÁgÁtÂAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ. ¤£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹¢Ý. ¸ÀAeÉ ¨Á E£ÁªÀÄÄ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆzÀ®Ä eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ!”

PÀÄAl§¸ÀªÀ UÁ§jAiÀÄ°è zsÀzÀzsÀqÀ£É zÀ¨Áðj£À ªÉÄnÖ°½zÀÄ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀ.

ªÉƯÉègÀdÓ¤UÉ vÁ£ÀÄ »A¢£À gÁwæ PÀÄrzÀ PÉÆmÉÖUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÉĶÖgÀ§ºÀÄzÉA§ CAzÁdÄ ºÀvÀÛ®Ä vÀĸÀÄ ºÉÆvÉÛ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß §®UÉÊAiÀÄ ªÀÄĶÖAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃrAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÉʬÄUÉ ªÀUÁð¬Ä¹, §®UÉʬÄAzÀ vÀ£ÉßzÀÄgÀÄ PÀ°è£ÀAvÉ ¤AwzÀÝ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ vÀÄA§Ä¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß §¼À¹ vÀ£ÀßvÀÛ §gÀ¸É¼ÉzÀÄ ¹AºÁ¸À£ÀzÀ MgÀlÄ ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÀÄPÀÄÌgÀÄUÁ°£À §¢AiÀÄ°è zsÉÆ¥Àà£É PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ Zɮī£À ªÁ¸À£ÉAiÀÄ£Éß DWÁæt¸ÀvÉÆqÀVzÀ. “Dºï! JAxÀ ZɮĪÀÅ ¤£ÀßzÀÄ ºÉuÉÚ! ºÉ¸ÀgÉãÀÄ ¤AzÀÄ?” CªÀ£À D ªÀiÁw£ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ®Æ ªÀÄÆV¤AzÀ®Æ MªÉÄä¯É ºÉÆgÀ£ÀÄVÎzÀ ©ÃrAiÀÄ ºÉÆUÉAiÀÄÄ, D vÀgÀÄtÂAiÀÄ £À¸ÀÄUÉA¦£À PÉ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß PÀlĪÁVAiÀÄÆ vÀĸÀÄ MgÀmÁVAiÀÄÆ ¸ÀªÀjvÀÄ. vÀgÀÄt C¸ÀºÀåªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁUÀzÉà gÀ¥Àà£É ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ wgÀÄV¹ “UÀįÁ©” JAzÀ¼ÀÄ. ºÁUÉ vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß gÀ¥Àà£É CvÀÛ wgÀÄV¹zÀ D ¥ÀjUÉ ºÉzÀjzÀ CªÀ¼À ªÀÄÄAUÀÄgÀļÀÄ, ªÀÄÄRzÀ vÀÄA§ ºÉÆgÀ¼Ár, ªÀÄvÉÛ AiÀÄxÁ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤AwvÀÄ. CªÀ£À PÉÊ CªÀ¼À ¸ÉÆAlzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄvÀÛ , CªÀ¼À ¹ÃgÉAiÀÄ UÀAnUÁV ºÀÄqÀÄPÀÄwÛvÀÄÛ. “¤ªÀÄä PÀxÉ EªÀwÛUÉ ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ ©r!” ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÁtĪÀ CªÀ¼À ±ÁjÃgÀzÀ ¯Á°vÀåPÀÆÌ F ªÀiÁw£À ©VAiÀiÁzÀ zsÀé¤UÀÆ C¸ÁzÀȱÀåzÀ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢ü¬ÄzÀÝAwvÀÄÛ. “¤£ÀßAxÀ ªÀÄwÛ£À ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛzÀgÉ AiÀiÁgÀ PÀxÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®è ºÉüÀÄ. CzÀ®èzÉà F PÀÄAl§¸ÀªÀ, ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÀÄr¸ÀÄwÛzÁÝ£É. ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è eÁgÀĪÀªÀ£À®è £Á£ÀÄ!” “EµÀÄÖ ¢£À CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ J®è DyðPÀ ¸ÀAPÀµÀÖUÀ½UÉ DV§AzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀiÁj¹ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉvÀA¢¢ÝÃgÀ®è! ¤ªÀÄä PÉƼÀPÀÄ ¸ÀÄRPÉÌ! £À£Àß vÀAzÉ ©qÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄä£ÀÄß!” ªÀĺÁgÁd ±ÁAvÀªÁV ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ©ÃrUÉ ¨ÉAQ¬ÄlÄÖ UÀįÁ©AiÀÄ£ÀÄß «ªÀ¸ÀÛçUÉƽ¸ÀÄvÀÛ, “UÀįÁ©, EzÀÄ £À£Àß gÁdå. AiÀiÁªÀ ¥ÀgÀAV ¸ÁºÉç£ÀÆ £ÀÄUÀίÁUÀzÀ PÁr£À PÉÆÃmÉ £À£ÀßzÀÄ. ¥ÀgÀAVAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÉzÀj¸À®Ä £À£Àß PÁr£À EA§¼ÀUÀ¼Éà ¸ÁPÀÄ! £À£ÀߣÀÄß F ¹ÃªÉÄAiÀÄ d£ÀgÀAvÀÆ ªÀÄÄlÖ¯ÁgÀgÀÄ”

14

Á®


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

ÉP

“CzÀÄ ¤ªÀÄä ¨sÀæªÉÄ!”

“¸ÀĪÀÄä£É ºÉZÀÄÑ MzÁÝqÀ¨ÉÃqÀ UÀįÁ©. PÀµÀÖªÁ¢ÃvÀÄ ¤£ÀUÉ. ¸ÀÄRzÀ°è CUÀvÀåªÁV ©PÀÄÌvÀÛ ªÀĺÁgÁd£À ¥ËgÀĵÀzÀ ªÉÆúÀªÀ£ÀߣÀĨsÀ«¸ÀÄ.” ªÀĺÁgÁd JzÀÄÝ ¤AvÀÄ ©ÃrAiÀÄ ºÉÆUÉAiÀÄ°è UÀįÁ©AiÀÄ£ÀÆß ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÆß ªÀÄļÀÄV¹zÀ. ªÀÄvÀÄÛ vÉîÄwÛvÀÄÛ. ªÀļÉAiÀÄ gÉhÆÃj£À°è ªÀÄzÀzÀ ¸À¥Àà¼ÀPÉÌ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ G½zÉ®è PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÆ ºÉzÀj ¸ÀĪÀÄä¤zÀݪÀÅ. ©ÃrAiÀÄ PÀªÀÄn£À ªÁ¸À£É ªÀÄvÀÄÛ ©üèsÀvÀì±ÀÈAUÁgÀzÀ gÀÄzÀæªÁ¸À£ÉAiÀÄ°è zÀ¨Áðj£À CAUÀ¼ÀªÀÅ zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ®VvÀÄÛ. *** ¹AºÁ¸À£ÀzÀ »A§¢AiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ºÀgÀrPÉÆArzÀÝ vÀ£Àß ¹ÃgÉAiÀÄ CAZÀ£ÀÄß ºÉÆzÀÄÝPÉÆAqÀÄ MgÀV PÀĽwzÀݼÀÄ UÀįÁ©. ªÉƯÉègÀdÓ£À ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀÝ EA§¼ÀUÀ¼ÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÆß ºÀwÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼À OµÀ¢üAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯É »ÃjzÀ gÀPÀÛªÀ£ÀÄß CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄïɮè PÁjzÀݪÉÇà JA§AwvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À. ¹AºÁ¸À£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÆ «ªÀ¸ÀÛç£ÁV CqÀØqÀØ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀĽwzÀÝ ªÉƯÉègÀdÓ ªÀÄvÉÛ ¨ÉaÑ©zÀÝ. vÀ£Àß CdÓ ºÉüÀÄwÛzÀÝ PÀxÉ EzÉà C®èªÁ. QjAiÀÄ gÁd vÀ£Àß ºÉÆ®¸ÀÄ PÁªÀiÁAzsÀvɬÄAzÀ, ªÉÆÃf¤AzÀ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃzÀzÀÄÝ »ÃUÉAiÉÄà C®èªÁ.. vÁ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¹UÀjUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ PÀxÉAiÀÄÆ EzÉà C®èªÁ.. FUÀ F WÀl£ÉUÀ¼É®è vÀ£ÉÆßA¢UÉà £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉAiÀÄ®è! ºÀUÀÆgÀªÁV Mt DAiÀiÁ¸À¢AzÀ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÀÛ ªÉƯÉègÀdÓ, ¹AºÁ¸À£ÀzÀ »AzÉ wgÀÄV £ÉÆÃrzÀ. UÀįÁ© ºÁUÉAiÉÄà PÀĽwzÀݼÀÄ. CªÀ¼À zÀȶÖAiÀÄÄ ¸ÀÆj£À°è ªÀiÁ¸ÀÄwÛzÀÝ PÁ«PÉA¥ÀÅ-ºÀ¹gÀÄ §tÚUÀ¼À avÁÛgÀzÀ ¥ÀÅlÖ¥ÀÅlÖ avÀæªÀÄAqÀ®UÀ¼À £ÀqÀÄ©AzÀÄ«£À°èzÀÝAvÉ PÀArvÀÄ. “ªÀĺÁgÁdgÀ §AiÀÄPÉ EA¢UÉ wÃjgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉÄÊ£ÉgÉzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ºÉtÆÚ £Ár£À°è G½¢®è E£ÀÄß.” ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ UÀA©üÃgÀ ªÀiÁvÀÄ. ªÀĺÁgÁd CvÀÛ ºÉÆgÀ½zÀ. CzÀÄ ªÀĺÁgÁtÂ. §Ä¢Þ§AzÁV¤AzÀ®Æ ºÉÆ®¸À£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ºÉÆ®¸À£Éßà vÉÃUÀÄvÀÛ ºÉÆ®¸À£Éßà ªÉÄAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¸À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄ®Ä §AzÀ AiÀiÁgÀ£ÀÄß G½AiÀÄ®Ä ©qÀzÀµÀÄÖ ºÉÆ®¸ÁVzÀÝ ªÀĺÁgÁd, AiÀiÁªÀÅzÉà °¥ÀÛvÉAiÀÄÆ E®èzÀ ¤gÀAd£ÀZÀAiÉÄðAiÀÄ°è AiÉÆÃa¹zÀ. EªÀ½UÉ UÀįÁ© §AzÀzÀÄÝ UÉÆvÁÛVvÉÛÃ? EzÀÝgÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. wÃgÀ ¤¨sÁðªÀÅPÀ ZÀAiÉÄðAiÀÄ°è JzÀÄÝ ¤AvÀÄ zÀ¨Áðj£À ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À¤ß½zÀÄ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀV£À ¥ÁæAUÀtPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É CwÛA¢vÀÛ CqÁØqÀvÉÆqÀVzÀ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĺÁUÀ¨sÀð¸ÉÆáÃlPÉÌ PÁzÀĤAvÀAwzÀÝ ªÉÆÃqÀUÀ¼À UÀÄA¥ÉÇAzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÉ vÁªÀÅ ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÉÆîÃtªÉA§AvÉ ªÀļɸÀÄj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀݪÀÅ. ¢£ÀUÀlÖ¯É ¨ÉlÖªÉÇAzÀ£ÀÄß ºÀwÛ ¸ÀÄgÀAUÀ vÉÆÃrzÀAxÀ ¥ÀæZÀAqÀ zÀtªÀÅ CªÀ£À£ÁߪÀj¹vÀÄÛ. EzÀÄ ªÀÄ®AiÀiÁ¼À OµÀ¢üAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÉà EgÀ§ºÀÄzÉÃ? *** ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ M¼ÀV£À PÀlÖ°£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÀĽvÀÄ ©Ãr ºÀaÑ PÀĽvÀ ªÉƯÉègÀdÓ¤UÉ AiÀiÁPÉÆà AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸Àj¬Ä®èªÉ¤ß¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. C°è ¤dPÀÆÌ UÀįÁ©¬ÄzÁݼÁ? ªÀĺÁgÁt §AzÀÄ ªÀåAUÀåªÁrzÀÄÝ ¤dªÉÃ? PÀÄAl§¸ÀªÀ J°èUÉ ºÉÆÃzÀ?

CªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è »AzÉAzÀÆ PÁtzÀAxÀ «¥ÀjÃvÀ ¸ÀAPÀlªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. C¸ÁzsÀå

15

Á®


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

ÉP

Gj. ºËzÀÄ, EzÀÄ ªÀÄ®AiÀiÁ¼À OµÀ¢üAiÀÄzÉÝà ¥Àæ¨sÁªÀ JAzÀÄPÉÆAqÀ ªÉƯÉègÀdÓ, vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ §ÄwÛAiÀÄ£ÀÆß , PÀ½î£À ¨Ál°AiÀÄ£ÀÆß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ, fêÀªÀiÁ£ÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÆzÀ® ¨Áj ºÀ¹ªÁzÀªÀ£ÀAvÉ UÀ§UÀ§£É wAzÀÄ PÀ½î£À ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß MAzÉà KnUÉ ªÀÄÄV¹ C°èAiÉÄà PÀlÖ°£À ªÉÄÃ¯É §¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀĺÁzÁégÀzÀ JgÀqÀÄ PÉÃf vÀÆPÀzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄrAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀ.

ºÉÆgÀUÉ, ¸ÀAeÉAiÀÄ zsÉÆêÀļÉ. JgÀqÀr zÀÆgÀ ¤AvÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ PÁtzÀAxÀ C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄA¥ÀgÀÄ. zÀ¨Áðj£À ¹AºÁ¸À£ÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛ PÀĽwzÉÝÃ£É vÁ£ÀÄ. Hj£À PÉ® UÀtågÀÄ, UÀįÁ©AiÀÄ C¥Àà zÉÆqÀرÉnÖAiÀÄÆ, §¢AiÀÄ°è PÀÄAl§¸ÀªÀ£ÀÆ CvÀÛ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀĺÁgÁtÂAiÀÄÆ PÀĽwzÁÝgÉ. “E£ÀÄß ¤ªÀÄä£ÀÄß F ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¸À»¸ÀĪÀÅ¢®è. ¤ªÀÄä C£ÁZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ PÉý C£ÀĨsÀ«¹ ¸ÁPÁVzÉ” zÉÆqÀرÉnÖ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀAvÉ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É. “ªÀĺÁgÁdgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÉÃ. CªÀgÉãÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ°. ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÉÆÃrPÉƽî.” PÀÄAl§¸ÀªÀ ªÀåAUÀåªÁqÀÄwÛzÁÝ£É. “¸ÁzsÀå«®è. £ÁªÀÅ CªÀiÁäfAiÀĪÀgÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛêÉ.” zÉÆqÀݱÉnÖ fêÀªÀiÁ£À¥ÀAiÀÄðAvÀ vÀ£Àß C¸ÀºÁAiÀÄPÀ gÁd¤µÉ×AiÀÄ vÀ¼À¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ C£ÀĨsÀ«¹ C¸ÁzsÀå GjAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝ£É. J®ègÀÆ vÀ£ÀߣÉßà zÀÄgÀÄzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. “ºËzÀÄ. CªÀiÁäfAiÀĪÀgÀ°è £ÁåAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛêÉ..” J®ègÀÆ MPÉÆÌgÀ½£À°è zÀAUÉAiÉÄzÀÝAvÉ PÀÆUÀÄwÛzÁÝgÉ. vÀ£ÀUÉ K¼À®Æ DUÀzÀµÀÄÖ ¤B±ÀPÀÛvÉ. sGªÀiï...ºÀĪÀiï. ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Æ DUÀÄwÛ®è. UÀAl°£À°è ¸ÀégÀªÉà ºÉÆgÀqÀÄwÛ®è. ªÀÄvÁÛ÷ågÉÆà PÀÆUÀÄwÛzÁÝgÉ. Mºï! EzÀÄ ¥ÀgÀAVAiÀĪÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄAwzÉ. ºËzÀÄ, ¥ÀgÀAVAiÀĪÀgÉà §AzÀAwzÉ, £À£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉéqÀÄvÁÛgÉ §ºÀıÀB. J°èUÉ NrºÉÆÃUÀ°? FUÀ AiÀiÁgÉÆà £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄ UÀ®UÀ® C®ÄV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÉƯÉègÀdÓ C¸ÁzsÁgÀtªÁV §¼À°zÀ AiÀiÁvÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR¨sÁªÀzÀ°è ¤zÉݬÄAzÀ UÁ§jAiÀÄ°è zsÀqÁgÀ£É JzÀÝ. PÀuÉÚzÀÄjUÉ ZÀrا¤AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæºÁQ PÉÆgÀ½UÉ PÉÆëAiÀĵÉÖ GzÀÝ«zÀÝ PÁåªÀÄgÁUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃvÀĺÁQPÉÆAqÀ M§â DAUÀè vÀgÀÄt£ÀÆ ªÀÄvÉÆÛêÀð DAUÀè AiÀÄĪÀwAiÀÄÆ ¤AwzÀÝgÀÄ. ªÉƯÉègÀdÓ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ºÉzÀjzÀ ¸ÁQëUÉA§AvÉ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉªÀgÀ zsÁgÉ zsÁgÁPÁgÀªÁV ºÀjAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄÛ. «Që¥ÀÛvÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁªÀ¢üAiÀÄ UÀr©rAiÀÄ°è CªÀj§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß MgɹPÉƼÀîºÉÆgÀl CªÀ£À PÉʬÄUÉ, ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ UÀAmÉUÀ½AzÀ gÀPÀÛ»Ãj PÉÆ©âzÀÝ EA§¼ÀªÉÇAzÀÄ ¹QÌvÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR PÉÊUÀ¼ÀÄ gÀPÀÛªÀÄAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.

16

Á®


PÀv

ªÀÄÄUÀļÀÄ

“gÀPÁÛ..gÀPÁÛ.. ¥ÀgÀAVUÀ¼ÀÄ §A¢zÁÝgÉ! DPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ!”

ªÉƯÉègÀdÓ PÀÆUÀÄvÀÛ CgÀªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ NrzÀ.

ÉP

“K PÀÄAmÁ.. ¨ÁgÉÆà £À£ïß PÁ¥ÁqÉÆÃ.. £À£ïß ¸ÀªÀð£Á±À ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£É... ¨ÁgÉÆÃ.. ¸ÉʤPÀgÉ®è J°èUÉ ºÉÆÃzÀgÉÆÃ..” ªÉƯÉègÀdÓ£À MqÀPÀ®Ä PÀAoÀzÀ ºÉzÀjzÀ PÀÆUÀÄ, CvÀÛ gÁªÀÄ£À UÀÆqÀAUÀrAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ Q«UÀÆ ©zÀÄÝ J®è EvÀÛ Nr §gÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. D E§âgÀÄ «zÉòÃAiÀÄgÀÄ UÁ§jAiÀÄ°è M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÀÛ ¤AvÀ¯Éè ¤AwzÀÝgÀÄ. ªÉƯÉègÀdÓ zÀ¨Áðj£À ºÀeÁgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀwÛ vÀ£Àß §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß ¦¸ÀÆÛ°£À DPÁgÀPÉÌ wgÀÄV¹ D «zÉòÃAiÀÄgÀvÀÛ UÀÄj ªÀiÁr ‘rü±ÀĪÀiï.. rü±ÀĪÀiï..’ JAzÀÄ PÀÆVzÀ. gÁªÀÄ£À CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ZÀºÁ »ÃgÀÄwÛzÀÝ CµÀÆÖ d£À §AzÀÄ ¤AvÀÄ F «avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVzÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ªÉƯÉègÀdÓ, “¹ÃªÉÄAiÀÄ d£ÀgÉ®è zÀAUÉAiÉÄ¢ÝzÁÝgÉ. ¨ÁgÉÆà PÀÄAl.. J°è ¸ÀvÉÛAiÉÆÔ JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÀÛ zÀ¨Áðj£À §¢AiÀÄ QgÀĨÁV°£À°è ºÉÆPÀÄÌ £É®ªÀiÁ½UÉAiÀÄ QAr¬ÄzÀÝ PÀvÀÛ®Ä PÉÆÃuÉAiÀÄvÀÛ NrzÀ. PÀvÀÛ®Ä PÉÆÃuÉAiÀÄ £É®ªÀiÁ½UÉAiÀÄ QArAiÀÄ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ ¦qÀ§Äè÷år E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ C£ÀUÀvÀå CªÀWÀqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä PÁAQæÃmï ºÁQ ªÀÄÄaѹzÀÝgÀÄ. ªÀÄAdÄPÀtÄÚUÀ¼À ªÉƯÉègÀdÓ Erà PÀvÀÛ¯ÉPÉÆuÉAiÀÄ°è CA¨ÉUÁ°£À°è PÀÆvÀÄ ºÀgÉAiÀÄÄvÀÛ £É®ªÀiÁ½UÉAiÀÄ QArAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀvÉÆqÀVzÀ. CªÀ£À CªÀ¸ÁÜAvÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À ¯Á¨sÀzÀ°è ºÀUÀ¯É®è CªÀ£À Mt±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ºÀwÛzÀÝ EA§¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÛ÷é«®èzÀ CªÀ£À vɼÀîV£À gÀPÀÛªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ H¢PÉÆAqÀ ªÀÄwÛ£À°è MAzÉÆAzÁV CªÀ£À ªÉÄʬÄAzÀ PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®Ä PÉÆÃuÉAiÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆ¥ÀvÉÆ¥À£É ©Ã¼ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ.

¨É½ÝAUÀ¼ÉAzÀgÉ ±À§ÝªÀ®è, PÀ®à£ÉAiÀÄ®è, PÀtÚ ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ®è, CzÀ®è EzÀ®èªÉAzÀÄ »ÃUÀ¼ÉªÀÅzÀ®è! EzÉ®èªÀÇ C®èªÉA§ DzÀgÀÆ ºËzÉA§ £ÀA©PÉ. £ÀA§¨ÉÃPÀuÁÚ CzÀÄ ¨É½ÝAUÀ¼ÉAzÀÄ! -ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀ

17

Á®


ºÉÆ

¸À

ªÀÄÄUÀļÀÄ

£ÀUÀgÀzÀ zÉúÀ 1. F eÁUÀ £À£ÀßzÉA§ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°è ¹Ã¼ÀÄzÁjAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. £Á£ÀÄ £ÁåAiÀÄ wêÀiÁð£ÀPÉÆ̼À¥ÀlÄÖ ²PÉëUÉƼÀUÁVzÉÝãÉ; CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀtÄÚ PÁtzÀ ¢éÃ¥ÀUÀ½UÉ ¥ÁgÀĪÀiÁqÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀzÀ°èzÁÝgÉ. E¤ß®èzÀAvÉ ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀ ¯ÁªÁgÀ¸ÀzÉqÉUÉ vÀ¼ÀÄîwÛzÁÝgÉ. PÀÄwÛUÉ H¢PÉÆAqÀ ªÀÄgÀzÀ PÁAqÀªÀ£ÀÄß £À£ÉßqÉUÉ vÀ½î ¸ÀÄT¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. CzÀgÀ gÉA¨É-PÉÆA¨ÉUÀ¼À°è eÉãÀĺÀļÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ»AiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß PÀlÄÖwÛªÉ; CªÀÅ PÀrzÀ eÁUÀzÀ¯Éè¯Áè MAzÉÆAzÀÄ UÀÆqÀÄ. D ªÀÄgÀªÁzÀgÉÆà C°è £Á£ÀÄ UÉ®ÄèªÀ UÀ½UÉUÀ¼À£ÀÄß ¤®ðQë¸ÀÄwÛzÉ. £Á£ÀÄ ºÉƸÀ eÁUÀPÉÌ ºÀA§°¹zÁUÀ¯É¯Áè CªÀgÀÄ C°è£À ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß »A¢£À ¢£ÀUÀ½UÉà MAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. 2. FUÀ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÁV¹zÁÝgÉ. D £ÀUÀgÀ ZÀ¥ÀàmÉÖAiÀiÁV®è. §zÀ°UÉ ºÀQÌ QvÀÄÛwAzÀ ºÀtÂÚ£ÀAwzÉ. CgÉúÀÄZÀÑ£À JZÀÑgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ°è C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆAqÀÄ F £ÀUÀgÀ ºÁqÀÄwÛzÉ; QÃgÀ®Ä zÀ¤AiÉÆA¢UÉ... CzÀgÀ ªÀÄļÀÄîvÀAwUÀ¼ÁZÉAiÀÄ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ¤fðêÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀ PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è

18

¥sÀ¸

À®Ä


ºÉÆ

¸À

ªÀÄÄUÀļÀÄ

vÀgÀ¨ÉÃwUÉƼÀ¥ÀlÖ zÉúÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛªÉ. D zÉúÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ IÄvÀĪÀiÁ£ÀzÀ®Æè §ÆzÀħtÚ ªÀiÁvÀæªÉà DVgÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ D PÁSÁð£ÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è MAzÀÄ. C°è£À PÉ®ªÀÅ «±ÉõÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉPɼÀUÁVAiÉÄÃZÀ°¸ÀÄvÁÛ CZÀÑj ºÀÄnÖ¸ÀzÉà ©qÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß zÉúÀªÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ C°è£À ºÀ®ªÀÅ §tÚUÀ¼À°è ªÀÄļÀÄV¹ CzÉà PÁSÁð£ÉUÀ½UÉ PÁªÀ®ÄUÁgÀ£À£ÁßV £ÉëĸÀ¯ÁVzÉ. C°è £À£Àß zÉúÀ¹Üw ºÉÃVzÉAiÉÄAzÀgÉ; F ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃªÀÅ £À£ÀߣÀÄß PÀArzÀÝgÉ, £À£Àß zÉúÀzÀ- §tÚ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ RArvÀªÁV UÀÄgÀÄw¸À¯Ájj; vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃt ªÉÄwÛPÉÆAqÀÄ £ÉlÖUÁUÀ®Ä MzÁÝqÀÄwÛªÉ. PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀtÚ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄwÛªÉ. PÀtÄÚ §tÚzÀ gÀÄa £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÉÆÃvÀAwzÉ. £Á®UÉ C°è£À zÀlÖ ºÀ¹gÀÄ zsÀƪÀÄPÉÌ ºÁvÉÆgÉzÀÄ PÀÄgÀÄqÁVzÉ. Q«UÀ¼ÀÄ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸ÀÄvÁÛ PÁ®ºÁPÀÄwÛªÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ UɮīUÉ ºÀA§°¸ÀĪÉ; CªÀgÀÄ ¸ÉÆÃvÀgÉAzÀÄ ¨sÀæ«Ä¸ÀĪÁUÀ¯É¯Áè PÀÆqÀ!

-«.Dgï.PÁ¥ÉðAlgï

vrcarpenter@gmail.com

19

¥sÀ¸

À®Ä


¸ÀA

ªÀÄÄUÀļÀÄ

²²gÀzÀ°è ¸ÀħâtÚ...

- PÉ . «.²²gÀ

shishirkv@gmail.com

ªÉƪÀÄäUÀ£À PÀtÚ°è PÉ « ¸ÀħâtÚ

¸ÀAUÁvÀ JAzÀgÉ eÉÆvÉ, ¸ÉßúÀ. £ÀªÀÄä F CAPÀtzÀ GzÉÝñÀªÀÇ CzÉÃ. FUÁUÀ¯Éà agÀ¥ÀjavÀgÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£Éßà CªÀgÀ MqÀ£ÁrUÀ¼À- DwäÃAiÀÄgÀ D¥ÀÛ PÀtÚ°è £ÉÆÃr ªÀÄvÉÛ ºÉƸÀvÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß EzÀÄ. F ¸À®zÀ ¸ÀAUÁvÀzÀ°è £Ár£À ªÀĺÀvÀézÀ aAvÀPÀ, ¤Ã£Á¸ÀªÀiï ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ, ªÀiÁåUÉì¸Éì ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀ ºÉUÉÆÎÃr£À ºÉUÀνPÉAiÀÄ PÉ.« ¸ÀħâtÚ, CªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ PÉ.« ²²gÀgÀ CPÀëgÀzÀ°è £ÀÆvÀ£ÀUÉÆArzÁÝgÉ. eÉÆvÉUÉ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÆ EªÉ. ¤ªÉà £ÉÆÃr...

vÁvÀ£À vÉÆý£À°è ªÀÄĢݣÀ ªÉƪÀÄäUÀ...

AzÉAiÀÄ£Àß C¥Àà CAvÀ®Æ CdÓ£À£Àß C¥ÀàAiÀÄå CAvÀ®Æ PÀgÉAiÀÄĪÀ gÀÆrü £À£ÀßzÀÄ. aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è D¸ÀQÛ ºÉaÑgÀĪÀÅzÀjAzÀ NzÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÁqÀÄ PÉý PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ. PÉ®ªÉà PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÖgÉ C¥ÀàAiÀÄå §gÉzÀ E£ÁߪÀÅzÀ£ÀÆß N¢®è. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ £À£ÀUÉ ºÀ®ªÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁvÀÄ “¤£Àß CdÓ CAvÀªÀgÀÄ... ¤£Àß CdÓ EAvÀªÀgÀÄ... ¤Ã£ÀÆ PÀÆqÁ ºÁUÉà DUÀ¨ÉÃPÀÄ” EvÁå¢. C¥ÀàAiÀÄå wÃjPÉƼÀÄîªÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ £À£ÀUÉ F AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ CxÀð DUÀ°®è. £Á£ÀÄ CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ºÉÆwÛUÉ C¥ÀàAiÀÄå £À£Àß eÉÆvÉ EgÀ°®è. ¸ÀtÚªÀ¤gÀĪÁUÀ C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀàAiÀÄå E§âgÀÆ ºÀ®ªÁgÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ¯É®è £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¥Àæ±Éß JAzÀgÉ “EªÀjUÉ EµÉÖ¯Áè «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ J°èAzÀ w½¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ J®èªÀ£ÀÆß £É£À¦lÄÖPÉÆArzÁÝgÉ?” DzÀgÉ FVÃUÀ CxÀðªÁUÀÄwÛzÉ ºÉÃUÉAzÀÄ. F QgÀįÉÃR£ÀzÀ°è C¥ÀàAiÀÄå£À ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß £ÀqÀÄ«£À PÉ®ªÀÅ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî§AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆzÀ¯É¯Áè £Á£ÀÄ C¥ÀàAiÀÄå£À eÉÆvÉUÉ CªÀ£À ¨sÁµÀt EgÀĪÀ°èUɯÁè ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ CªÀ£ÀÄ K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ PÉÆr¸ÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ. ªÁZÀÄ, ZÀ¥Àà°, §mÉÖ, PÀ£ÀßqÀPÀ

20

vÀ..

.


¸ÀA

ªÀÄÄUÀļÀÄ

EvÁå¢ K£ÁzÀgÉÆAzÀÄ PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÝ. ºÁUÉAiÉÄà MªÉÄä GqÀĦAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ C¥ÀàAiÀÄå£À eÉÆvÉ ºÉÆÃVzÉÝ. C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä£ÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝgÀÄ. C°è ºÉaÑ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¥ÀàAiÀÄå¤UÉ ©qÀÄ«gÀ°®è. £Á£ÀÄ C¥Àà£À ºÀwÛgÀ K£ÉÆà ¨ÉÃPÀÄ (K£ÉAzÀÄ ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃVzÉ) PÉÆr¸ÀÄ CAvÀ ºÀl ªÀiÁrzÉ. DzÀgÉ C¥Àà PÉÆr¸À°®è. £À£ÀUÉ ¹lÄÖ §A¢vÀÄÛ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ eÁUÀzÀ°è M§âgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ “¤Ã£ÀÄ CPÀëgÀ£À ªÀÄUÀ C¯Áé?” JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ PÉÆr¸À°®è JA§ PÁgÀtPÉÌ C¥Àà£À ªÉÄÃ¯É ¹nÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¹nÖ£À¯Éèà ºÉýzÉ, “C®è, £Á£ÀÄ ¸ÀħâtÚ£ÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ” CAvÀ. £À£Àß MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå JAzÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ »ÃUÉAiÉÄÃ. ¥Àæwà ¨sÁ£ÀĪÁgÀªÀÇ £Á£ÀÄ DlªÁqÀ®Ä £À£Àß ¸ÉßûvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ. CªÀ£À ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀªÉà EzÉ. £À£ÀUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ¯Éà 12UÀAmÉUÉ ¨Á JAzÀÄ ºÉý PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÀjAiÀiÁV §AzÀªÀ£À®è. 12UÀAmÉ DUÀÄvÀÛ¯Éà ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ C¥ÀàAiÀÄå UÀnÖAiÀiÁV PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. C¥ÀàAiÀÄå£À ªÀÄr®°è ¥ÀÄlÖ ²²gÀ... DzÀgÉ AiÀiÁªÀvÀÆÛ ¨ÉÊ¢gÀ°®è CxÀªÁ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ ¹lÄÖ ªÀiÁrgÀ°®è. MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Dl DqÀÄwÛzÉÝ. C¥ÀàAiÀÄå §AzÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀ. £Á£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÉ. ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ©lÄÖ ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ PÀgÉzÀ. E£ÀÆß ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ JAzÉ. ªÀÄvÉÛ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ©lÄÖ PÀgÉzÀ. £Á£ÀÄ ºÉÆgÀqÀÄvÉÛÃ£É JAzÉ. ¸Àé®à ºÉÆvÁÛzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ vÀqÀªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ ºÉÆgÀqÀÄ JAzÀ. £Á£ÀÄ E£ÉßãÀÄ ºÉÆgÀmÉ JAzÉ. ªÀÄvÉÛ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ ©lÄÖ §AzÀÄ “¤£ÀUÉ ºÉýzÀÄÝ CxÀð DUÀ®é? ºÉÆgÀqÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É” CAvÀ ºÉýzÀ. £Á£ÀÄ ºÉzÀj ¸ÁߣÀPÉÌ NrºÉÆÃzÉ. CzÉà ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£Éà ¨Áj CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CxÀªÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ.

CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁV MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÁZÀ£ÀÄß PÉÆAqÀÄvÀA¢zÀÝ. £À£ÀUÉ CzÀgÀªÉÄÃ¯É D¸ÉAiÀiÁV CzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JAzÉ. DzÀgÉ C¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄä “¨ÉÃqÀ, ¤Ã£ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÁPÀÄwÛÃAiÀÄ” JAzÀgÀÄ. DzÀgÉ MAzÉà MAzÀÄ ¢£ÀPÁÌzÀgÀÆ ¨ÉÃPÉèÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÀl ªÀiÁr PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÉ. DzÀgÉ CzÉà ¢£À Dl DqÀĪÁUÀ J¯ÉÆèà ©zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃAiÀÄÄÛ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉʹPÉÆAqÉ. DzÀgÉ C¥ÀàAiÀÄå MAzÀÄ ªÀiÁvÀÆ ºÉüÀ°®è. CzÁV MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀzÀ¯Éèà C¥ÀàAiÀÄå MAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÁÌV ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. £À£ÀߣÀÆß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ. ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÁZÀÄ PÉÆr¹ vÁ£ÀÆ MAzÀÄ PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀ. DªÉÄÃ¯É ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÉýzÀ, “eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV ElÄÖPÉÆÃ, EzÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÀzÀÝ®è” JAzÀÄ. CªÀgÀªÀjUÉ CªÀgÀªÀgÀzÉÝà DzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ±ÉÊ°UÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÁÑV §¼À¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæwà ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉUÉ “ºËzÁ C¯Áé” JAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ºÁUÉ. C¥ÀàAiÀÄå¤UÉ “JAvÀ ¸ÀÄqÀÄUÁqÁ” JA§ÄzÀÄ DUÁUÀ ¨ÁAiÀÄ°è §gÀÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà “¸Á¬Äè ªÀiÁgÁAiÀÄ” JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÉÝ. MAzÀÄ ¢£À C¥ÀàAiÀÄå£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £À£ÀUÉ CzÀÄ ¸ÀjPÁtzÉà “¸Á¬Äè ªÀiÁgÁAiÀÄ ©qÁ” JAzÉ. vÀPÀët CªÀ£ÀÄ “ºÁUɯÁè ¸Á¬Äè CAvÀ

21

vÀ..

.


¸ÀA

ªÀÄÄUÀļÀÄ

G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÁgÀzÀÄ” JAzÀ. £Á£ÀÄ wgÀÄV “ºÁUÀ®è, vÁ£ÁUÉà §AzÀÄ©qÀvÉÛ” JAzÉ. CzÀPÀ̪À£ÀÄ “DzÀgÀÆ CzÀ£ÀÄß ºÁUɯÁè G¥ÀAiÉÆÃV¸À¨ÁgÀzÀÄ” JAzÀ. »ÃUÉà ¸Àé®à PÁ® E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÁzÀ £ÀqɬÄvÀÄ. CzÁV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥Àæ±ÉßUÉ CªÀ£ÀÄ “JAvÀ ¸ÀÄqÀÄUÁqÁ ©qÁ” JAzÀ. £Á£ÀÄ CzÀ£Éßà PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀAvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ DrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÉ. vÀPÀët CªÀ¤UÉ vÁ£ÉãÉAzÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛV CªÀ£ÀÆ £ÀUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀ. C¥ÀàAiÀÄå ¢£ÀªÀÇ ¨É¼ÀV£À ºÉÆvÀÄÛ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. MAzÀÄ ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀV£À PÀmÉÖAiÀÄ°è PÀĽwzÉÝ. C¥ÀàAiÀÄå vÀ£Àß ªÁQAUï ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ. £ÀªÀÄä »wÛ°UÉ EzÀÝ PÀgÉAmï ¨ÉðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §½î §AzÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀªÀ£Éà £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄ “EzÀ£ÉÆßAzÀÄ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ” JAzÀÄ ºÉý vÁ£Éà vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀl. £Á£ÀÄ vÀPÀët “PÀgÉAmï EzÉ, ªÀÄÄlÖ¨ÉÃqÀ, ±ÁPï ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ” JAzÉ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ “K£ÀÆ DUÀ®è ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ” JAzÀ. £Á£ÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ºÉÆÃV §½îUÉ PÉÊ ºÁQzÀ. ¸ÀjAiÀiÁV ±ÁPï ºÉÆqɬÄvÀÄ. MªÉÄä¯Éà »AzÀPÉÌ ºÁj “NAiÀiï! ºËzÉÆà ªÀiÁgÁAiÀÄ!” CAvÀ ¥ÉZÀÄÑ £ÀUÀÄ £ÀPÀÌ. £Á£ÀÄ ºÉÆmÉÖ ºÀÄuÁÚUÀĪÀµÀÄÖ £ÀUÁrzÉ. DzÀgÉ CªÀ£À ¥ÉZÀÄÑ ªÀÄÄR £À£Àß £ÀUÀĪÀ£ÀÄß PÀnÖºÁQvÀÄ. £À£ÀUÉ ¥Á¥À C¤ß¸ÀvÉÆqÀVvÀÄ. DzÀgÉ DªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CzÀgÀ §UÉÎ ºÉýPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ £ÀUÁrzɪÀÅ. ¥ÀzÀ« ²PÀëtzÀªÀgÉUÀÆ £À£Àß Hj£À¯Éèà £Á£ÀÄ N¢zÀÄÝ. ¦AiÀÄĹ ªÀÄÄV¹ £Á£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À MAzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄnÖUÉ VmÁgï PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÉ. C°èAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ NzÀ¨ÉÃPÀÄ J¤¹ C¥Àà¤UÉ ºÉýzÉ. CªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt JAzÀ. ºÁUÉAiÉÄà ªÉƪÀÄäUÀ£À PÀtÂÚUÉ C¥ÀàAiÀÄå£À PÀ£ÀßqÀPÀ C¥ÀàAiÀÄå¤UÀÆ ºÉýzÉ. CªÀ£ÀÄ “£ÉÆÃqÀÄ, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ K¤zÉ CzÀ£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¤Ã£ÀÄ FUÀ E°è£À PÁ¯ÉÃf£À°èAiÉÄà NzÀÄ. ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÉ J°è ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ” JAzÀ. DzÀgÉ DUÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ CxÀðªÁUÀ°®è. £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà EvÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ CxÀðªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃQgÀ°®è. DzÀgÉ CªÀ£À ªÀiÁw£ÀAvÉ ¥ÀzÀ« C°èAiÉÄà ªÀÄÄV¹zÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄtÂ¥Á®zÀ°è G£ÀßvÀ ²PÀëtPÁÌV ¸ÉÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À CA¢£À ªÀiÁvÀÄ CxÀðªÁUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DªÉÄÃ¯É C¤ß¹vÀÄ. ºÀwÛgÀzÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ªÀiÁvÀæ NzÀÄ JAzÀÄ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀÝ®è. CªÀ£À ªÀiÁw£À CxÀ𠧺ÀıÀB ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä CxÀð ªÀiÁrPÉÆà JA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ C¤ß¸À®Ä ±ÀÄgÀĪÁ¬ÄvÀÄ. »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ £À£ÀUÉ £É£À¦UÉ §gÀzÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½ªÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß ºÀwÛgÀ C¥ÀàAiÀÄå£À §UÉÎ PÉýzÀgÉ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÉà w½AiÀÄĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÁUÀ®Æ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä C¥Àà£À §½ MªÉÄä ZÀað¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ®Æè C¥ÀàAiÀÄå£ÁVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ jÃw ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ J£ÀÄߪÀ PÀÄvÀƺÀ® PÁqÀÄvÀÛzÉ.

22

vÀ..

.


PÁ P ªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ

PÁªÀå

ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è

MtVzÀ ªÀÄ°èUÉAiÀÄ PÀªÀÄlÄ ¸ÉPÉUÉ ¨ÉªÉvÀÄ £ÁvÀºÉÆqɪÀ ¢j¸ÀÄ PÀqÀvÀAzÀ MqÀªÉ ºÉÆvÀÄÛ §jzÉ NqÁrªÉ ºÉtÄÚUÀ¼ÀÄ, ¹ÃgÉ PÀ¼Àa E£ÉÆßAzÀPÉ PÉÊ ZÁZÀÄwzÉ ªÀiÁA¸À® vÉÆüÀÄUÀ¼ÀÄ ¤jUÉAiÀÄ£É®è ¹Q̸ÀÄwÛzÉ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÊ M§âgÀÄ ¨ÉvÀÛ¯ÁzÀgÉ ¨sÀAiÀÄ«®è J®ègÀÆ CgɧgÉ a¼ÉîUÀ¼ÀÄ EtÄPÀĪÀgÀÄ, £ÀPÀÄÌ ¨ÁV¯É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ zÉÆqÀتÀgÀÄ `HlPÉÌ ºÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ`-AiÀiÁgÉÆà PÀÆUÀĪÀgÀÄ M¼ÀV£À PÉÆÃuÉ SÁ° SÁ° vÀgÁvÀÄjAiÉÄ®è ¸ÁVzÀAvÉ ªÀiË£À SÉÆðAiÀÄ° ºÉtÄÚ ¤AwzÉ zsÁå£À¸ÀܪÁV; §gÀĪÀ ¥À®èQÌAiÀÄ PÁzÀÄ

-Dgï.vÁjt ±ÀĨsÀzÁ¬Ä¤ tarinicta@yahoo.in

23

ÀæªÀÄ

PÁªÀå-PÀæªÀÄ EzÀÄ PÁªÀå zsÁå£ÀzÀ vÁt. 2000¢A¢ÃZÉUÉ §AzÀ GvÀÛªÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À°è PÉ®ªÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ QgÀÄ n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß §gɸÀ¯ÁVzÉ. EzÀÄ PÁªÁå¸ÀPÀÛjUÉ N¢£À RĶAiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÁªÀå ¥ÀæªÉõÀzÀ ºÉƸÀ zÀ馅 ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀå PÀlÄÖªÀ PÀæªÀÄzÀ aAvÀ£ÉUÀÆ ZÉÆÃzÀPÀªÁUÀ° JA§ D±ÀAiÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ.


P ªÀå

F PÀªÀ£À N¢zÀ vÀPÀët £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçeÉÕAiÀÄ n¥ÀàtÂUÉ JA§ PÀvÉ. CzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÂÚ£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉgÉzÀ ¹Ûçà ¸ÀªÀÄƺÀzÀ £Á£Á ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß, CzÀgÉƼÀUÉà PÉ®ªÀÅ ¥Àæó±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀÄîªÀ PÀvÉ. F PÀ«vÉAiÀÄ®Æè CAvÀzÉà ªÁvÁªÀgÀtªÉÇA¢zÉ. DzÀj°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ±Á¸ÀÛç ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ«vÉ DgÀA¨sÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄQÌgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ PÉƣɬĮèzÀÄÝ. «ZÁj¹ £ÉÆrzÀgÉ F ¸ÀA¨sÀæªÀĪÉà MAzÀÄ CZÀÑjAiÀÄ «µÀAiÀÄ. F PÀ«vÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄƺÀ. F ºÉAUÀ¼ÉAiÀÄgÀ°è E°è£À «ªÀgÀ £ÉÆÃrzÀgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀªÀgÉà ºÉZÀÄÑ. EªÀgɯÁè ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀAvÉÆõÀªÁVzÁÝgÉÆÃ, zÀÄBRzÀ°èzÁÝgÉÆà UÉÆwÛ®è. CzÀgÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄPÉÌ EªÁåªÀÅzÀÆ CrØAiÀÄ®è. vÀªÀÄäzÉÆÃ, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀzÉÆÝà MqÀªÉ, ¹ÃgÉ ºÉÆA¢¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹, Hl zsÀQ̹PÉÆAqÀgÉ CzÀgÀ¯Éèà MAzÀÄ ¸ÁxÀðPÀå PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ CªÀ¸ÀgÀ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÉÄA§ÄzÀÄ £ÁUÀjPÀ dUÀvÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ. ¸ÀAUÁwvÀ£ÀzÀ ºÀA§®zÉÆA¢UÉ, ¨sÀ«µÀåzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÆ ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÆÌAzÀÄ «avÀæ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀÄ ¸ÁÜ£À ®©ü¹ ©nÖzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß MAnvÀ£À¢AzÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ zÉÆÃtÂAiÉÄAzÉà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è F ªÉÄð£À CA±ÀUÀ¼ÀÄ §¢UÉ ¸ÀjzÀÄ EzÉÆAzÀÄ ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÉÄA§ÄzÀÄ ¯Á¨sÀ £ÀµÀÖUÀ¼À ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁV ©nÖzÉ. ªÀÄzÀĪÉUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀzsÀÄ ªÀgÀgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¸À®Ä §gÀÄvÁÛgÉÆà vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ ¥ÀæzÀ²ð¹PÉƼÀî®Ä §gÀÄvÁÛgÉÆà JA§ÄzÉà ¸ÀàµÀÖUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è. ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁAUÀvÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉÆà CxÀªÁ E£ÉÆßAzÀÄ §UÉAiÀÄ MAnvÀ£ÀPÉÌ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß £ÀÆPÀÄvÀÛzÉÆà CjªÁUÀĪÀÅ¢®è. ‘ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è’ PÀ«vÉ F J®è ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÉÆß¼ÀUÉ PÉýPÉÆAqÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÀ«vÉAiÀÄ £ÁAiÀÄQ ¸ÀªÀÄƺÀzÉƼÀVzÀÆÝ MAnAiÀiÁVzÁݼÉ. CªÀ½UÉ ¨sÀ«µÀåzÀ PÀ£À¹VAvÀ®Æ vÀPÀëtzÀ ¹ÜwAiÉÄà Ej¸ÀÄ ªÀÄÄj¹£ÀzÁVzÉ. CªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À ¢j¹£À®èµÉÖà C®è, ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À ‘PÉÆÃuÉ’AiÀÄ°èzÁݼÉ. F ‘PÉÆÃuÉ’ C¨sÀAiÀÄzÉÆÝÃ, §AzsÀ£ÀzÉÆÝà JA§ §UÉÎ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀàµÀÖvÉAiÀÄÆ E®è. AiÀiÁPÉAzÀgÉ D ¸ÀàµÀÖvÉ JA§ÄzÉà MAzÀÄ ¨sÀæªÉÄ. MtVzÀ ªÀÄ°èUÉAiÀÄ PÀªÀÄlÄ ¸ÉPÉUÉ ¨ÉªÉvÀÄ £ÁvÀ ºÉÆqɪÀ ¢j¸ÀÄ PÀqÀvÀAzÀ MqÀªÉ ºÉÆvÀÄÛ §jzÉ NqÁrªÉ ¸Àé®é ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä WÀªÀÄWÀ«Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÉ®è FUÀ £ÁgÀÄwÛªÉ. ¸Àé®é ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä xÀ¼ÀxÀ½¸ÀÄwÛzÀÄÝzÉ®è FUÀ §jzÀÄ J¤¸ÀÄwÛzÉ. J®è ¨ÁºÀå DqÀA§gÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄð£À §zÀÄPÀÆ EµÉÖà JA¨ÉÆAzÀÄ ªÀåAUÀå E°è EtÄQzÀÝgÉ CzÀgÀ°è D±ÀÑAiÀÄðªÉãÀÆ E®è. M§âgÀÄ §vÀÛ¯ÁzÀgÉ ¨sÀAiÀÄ«®è J®ègÀÆ CgɧgÉ JA§ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÆ F ¨sÁªÀPÉÌ ¥ÀÄ¶Ö ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. J®èQÌAvÀ zÉÆqÀØ ªÀåAUÀåªÉAzÀgÉ, HlPÉÌ ºÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ JAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀÆVzÀgÉ, PÀëtzÀ°è D Erà PÉÆÃuÉAiÉÄà SÁ°AiÀiÁUÀvÀÛzÉ, ªÀiÁvÀæªÀ®è C°ègÀĪÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼À£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ J®ègÀÆ HlPÉÌ zËqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä MqÀ® aAvÉAiÀÄ°è ¨ÉA¢gÀĪÀ dUÀwÛ£À°è CªÀ½zÁݼÉ. EzÀÄ dUÀzÀ ¤d. F ¤dzÀ

24

ÀæªÀÄ

PÀæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀzÉƼÀUÀt MAnvÀ£À

ªÀÄÄUÀļÀÄ


P ªÀå

PÀæªÀÄ

ªÀÄÄUÀļÀÄ

-qÁ. ¸À©vÁ §£Áßr

s sabithabannadi@gmail.com ****

25

ÀæªÀÄ

£ÀqÀÄªÉ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÁV §gÀ°gÀĪÀ ¥À®èQÌUÁV PÁzÀÄPÉÆArzÁݼÉ. F ¥À®èQÌAiÀÄÆ CªÀ½gÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄAvÉ C¸ÀàµÀÖªÁzÀzÉÝÃ. D ¥À®èQÌ CªÀ¼À PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆvÉÆÛAiÀÄåvÀÛzÉÆà CxÀªÁ CzÀÄ CªÀ¼À PÀ£À¸ÀµÉÖà DUÀÄvÀÛzÉÆà AiÀiÁjUÉ UÉÆvÀÄÛ? ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ §zÀÄQ£À PÀÄgÀĺÁVgÀĪÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉ MAnAiÀiÁV ¤AwzÁݼÉ. CAvÉAiÉÄÃ, ¸ÀAUÁwvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀ ¥À®èQÌUÁV CªÀ¼ÀÄ PÁ¢zÁݼÉ. F PÁAiÀÄÄ«PÉ ¥À®èQÌ §AzÀ ªÉÄÃ®Æ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀįÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ SÁwæAiÀÄÆ E®è JA§ÄzÀ£ÀÄß F PÀ«vÉ ºÉüÀzÉAiÀÄÆ ºÉüÀÄwÛzÉ JA§ÄzÉà ¸ÀvÀåzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄRªÁVzÉ.


ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ «zÀÄåwÛ£À ºÁUÉ ¤ªÀÄä vÀtÚ£ÉAiÀÄ ¸Àà±ÀðPÉÌ ¹PÀ̯ÁgÉ C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ PÀqÀ® D¼ÀzÀ ºÁUÉ ¤ªÀÄä ¸ÀÄqÀÄUÀtÄÚ ¸Àà±ÀðPÉÌ ¹PÀ̯ÁgÉ C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ, £Á£ÀÄ ªÉÆ¯É ªÀÄÆrzÀ £É® fêÀ ¥ÉæêÀÄzÀ vÉÆUÀ® ¸ÀA¨sÉÆÃV¤ ºÀÄlÄÖvÀÛªÉ £À£ÉÆß¼ÀUÉ PÁqÀÄ PÀt廃 £À¢ ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÄ C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ ¸Àé vÀAvÀæªÀ£ÀÄ ¨sÉÆÃV¸ÀĪÀ ¤ªÀÄäAxÀ ¸À°AUÀ PÁ«ÄUÀ½UÉ ºÉzÀgÀ¯ÁgÉ ¥ÀPÉÌ vÀ©âzÀ ªÀÄj PÁAiÀÄÄvÀÛ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ ºÁgÀĪÀ PÉÆÃwUÉ ºÉzÀgÀÄvÉÛÃ£É C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; ¤ÃgÀÄ £Á¼ÉUÀ½®èzÉ ºÀt Cté¸ÀÛçUÀ¼À PÀĮĪÉÄAiÀiÁVgÀĪÀ ¤ªÀÄä PÀtÂÚ£À ¥Àæ¨sÉUÉ

26

ÀæªÀÄ

C¸Ààø±Àå!

P ªÀå

UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁzÀªÀ£ÀÄ

PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ


¤ªÀÄä ªÀÄ® wAzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÁAiÀÄĪÀ £Á¬ÄUÉ ºÉzÀgÀÄvÉÛÃ£É PÀÈvÀPÀ PÀtÂÚUÉ PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÀÅ¢®è C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ UÉÆêÀÅ w£ÀÄßvÉÛÃ£É UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁV Vj PÀt廃 §AiÀįÉƼÀUÉ®è PÀÄtÂAiÀÄÄvÉÛÃ£É £É®zÀ ªÉÄïÉAiÉÄà ¤AvÀÄ ¨Á® JwÛ PÁªÀÄ£À©°èUÉ §rAiÀÄÄvÉÛÃ£É ªÀÄ¼É ªÉÆÃqÀUÀ¼À w«zÀÄ ¸ÀÄqÀÄUÁrUÉ PÉqÀªÀÅvÉÛÃ£É C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ UÉÆêÀÅ w£ÀÄßvÉÛÃ£É UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁV gÉÆêÀÄ gÉÆêÀÄUÀ¼À®Äè PÉZÀÑ®£ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÀÄvÉÛÃ£É PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ° ©zÀÝ PÀƸÀÄUÀ½UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄvÉÛÃ£É C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁzÀªÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ªÉÄêÀÅ wAzÀÄ ¤ªÀÄäAxÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀ¯ÁgÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß w£À߯ÁgÉ --J£ï.PÉ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå

27

ÀæªÀÄ

ºÉzÀgÀ¯ÁgÉ

P ªÀå

PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ


PÁ P ªÀå

PÀæªÀÄ

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¤dªÁzÀ PÀ«AiÉƧ⠸ÀªÀPÀ®Ä ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉƸÀzÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀ®Ä vÀºÀvÀ»¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ«AiÀÄÆ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß PÁtºÉÆgÀqÀĪÀ vÀÄrvÀzÀ ¨sÁUÀ PÀÆqÀ. JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PɼÀUÉ ªÀÄwÃAiÀĪÁ¢ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ UÉÆAzÀ® J©â¸À®Ä AiÀiÁªÀ ºÉƸÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ ºÉƼÉAiÀÄzÉ, ‘UÉÆêÀiÁA¸À’zÀ §UÉÎ vÀgÀ¯ÉAiÉÄ©â¸À®Ä £ÉÆÃrzÀgÀÄ. DUÀ D PÀëtPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀåUÀæ ¥ÀæwQæAiÉÄAiÉÄA§AvÉ ºÀÄnÖzÀ J£ï PÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ‘UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁzÀªÀ£ÀÄ’ JA§ ¥ÀzÀå ªÀÄwÃAiÀĪÁ¢ «PÀÈvÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ w«AiÀįÉwß¹vÀÄ. C¸Ààø±Àå! ºËzÀÄ; £Á£ÀÄ UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁzÀªÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ¤ÃqÀĪÀ ªÉÄêÀÅ wAzÀÄ ¤ªÀÄäAxÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁUÀ¯ÁgÉ; ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß w£À߯ÁgÉ FaV£À ¢£ÀUÀ¼À°è ‘UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁzÀªÀ£ÀÄ’ J£ÀÄߪÀµÀÄÖ Mjf£À¯ï DzÀ gÀÆ¥ÀPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀArgÀ°®è. PÀ« JeÁæ¥ËAqï ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ E°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £É£À¥Á¬ÄvÀÄ : ‘§ÈºÀvï PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀĪÀÅzÀQÌAvÀ MAzÀÄ C¥Ààl ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄîĒ. EAxÀ C¥Ààl ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå EzÉà ¥ÀzÀåzÀ°è ¸ÀªÀtÂÃðAiÀÄjAzÀ £ÉÆêÀÅAqÀ zÀ°vÀgÀ vÁAiÀÄÛ£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß PÁt¹zÀÝgÀÄ : UÉÆêÀÅ wAzÀÄ UÉÆë£ÀAvÁV gÉÆêÀÄ gÉÆêÀÄUÀ¼À®Äè PÉZÀÑ®£ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ wgÀÄUÀÄvÉÛÃ£É PÀ¸ÀzÀ vÉÆnÖAiÀÄ° ©zÀÝ PÀƸÀÄUÀ½UÉ ºÁ®Ä PÀÄr¸ÀÄvÉÛÃ£É F ¥ÀzÀå ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÁªÀå ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÁA©üÃgÀå ºÁUÀÄ «¸ÁÛgÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀAwzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ, ¸ÀAªÉÃzÀ£É, ®AiÀÄ, ªÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ «zsÁ£À ºÁUÀÄ PÀoÉÆÃgÀ ¸ÀvÀå... »ÃUÉ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ¯ÁèzÀgÀÆ PÀ« ©ü£ÀßvÉ ¸Á¢ü¸À¢zÀÝgÉ ºÀ®ªÀgÀÄ ºÉýzÀÝ£Éßà vÁªÀÇ ºÉüÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÀPÀ®Ä ªÀiÁzÀjUÀ¼À®Æè CvÀåAvÀ «©ü£ÀߪÁzÀzÀÝ£ÀÄß ºÉüÀ¢zÀÝgÉ CxÀªÁ D ªÀiÁzÀjUÀ¼À£Éßà MqÉzÀÄ E£ÉßãÁzÀgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀ«AiÀÄ zÀ¤UÉ vÁeÁvÀ£À §gÀ¯ÁgÀzÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå §¼À¸ÀĪÀ ¥ÀæwªÉÄUÀ¼ÀÄ G¥ÀªÉÄUÀ¼À°è F PÁvÀgÀ ¸ÀàµÀÖªÁVzÉ. -£ÀlgÁeï ºÀĽAiÀiÁgï (J£ï.PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À ‘avÀæzÀ ¨É£ÀÄß’«£À ªÀÄÄ£ÀÄßr¬ÄAzÀ ºÉQÌzÀÄÝ)

28

ÀæªÀÄ

ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À C¸À° vÀ®èt


PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ

CPÁÌ ¹ÃvÁ ¤£ÀßAvÉ £Á£ÀÆ ±ÀAQvÀ ºËzÀÄ CPÀÌ ¹ÃvÁ ¤£ÀßAvÉ £Á£ÀÆ ±ÀAQvÀ ¤£Àß ¥ÁwªÀÈvÀåzÀAvÉAiÉÄà £À£Àß zÉñÀ¨sÀQÛ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ ºÉüÀÄ ²Ã®! AiÀiÁªÀ ¸ÁQëUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÉ°èAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà £ÁªÀÅ ¤gÁ²ævÀgÀÄ vÀÄA©zÀ £ÁqÉƼÀUÉ ¥ÀgÀQÃAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä £ÉvÀÛj¤AzÀ CªÀgÀÄ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÁÝgÉ C¥ÀªÁzÀUÀ¼À C¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁÝgÉ CPÀÌ ¹ÃvÁ ±ÀAPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁædåzÀ°è ¨ÉúÀÄUÁgÀgÀzÉÝà ªÉÄîÄUÉÊ ¤£ÀߣÀÄß PÁrUÀnÖzÀ UÀÆqsÀZÁgÀgÉà £À£Àß PÀ£À¸ÀÄUÀ½UÀÆ ¨ÉA§wÛzÁÝgÉ gÁªÀÄgÁdåzÀ gÁdzsÀªÀÄð £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀqÀĩâAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀÄwÛzÉ PÀ¼ÀAPÀzÀ QjÃl vÉÆr¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß UÀrzÁn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ EªÀgÀ PËæAiÀÄðzÉ¢gÀÄ «µÀdAvÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ ¸ËªÀÄåªÀ®èªÉà CPÀÌ ¹ÃvÁ F £ÀgÀPÀ gÁdåzÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀzÀ PÀÄzÀÄgÉ PÀlÖ®Ä AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤¤ßà £ÉÆêÀÅ £À£ÀUÀ®èzÉà E£ÁåjUÉ CxÀðªÁ¢ÃvÀÄ

29

ªÀå

PÀæª

ÀÄ


PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ

ªÀå

PÀæª

ÀÄ

£À£Àß £ÉÆêÀÅ ¤£Àß®è®èzÉà E£ÁågÀ§½ ºÉüÀ¯Á¢ÃvÀÄ CPÀÌ ¹ÃvÁ £ÁªÀÅ F £É®zÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÉÄA§ ¦vÀÆjAiÀÄ ¨ÉAQAiÀįÉèÃPÉ £ÁªÀÅ ¨ÉÃAiÀĨÉÃPÀÄ ¨É¤ßUÉ ¨Át©qÀĪÀ PËæAiÀÄðªÉÃPÉ £ÀªÀÄä£Áß¼À¨ÉÃPÀÄ CPÁÌ ¤Ã ©lÄÖºÉÆÃzÀ PÉ®¸À E£ÀÆß ¨ÁQ EzÉ F ¨ÉAQ ªÀÄPÀ̼À §Æ¢AiÀiÁV¸À®Ä £É®zÀ PÀÄrUÀ¼À zÀAqÉà EzÉ. PÁ®ªÉà K¼ÉüÀÄ PÁ®PÀÆÌ £À£Àß CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀ£ÀÄß ¹ÃvÉAiÀÄ£ÁßV¸À¨ÉÃqÀ PÀ¼ÀAPÀzÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉìĸÀ¨ÉÃqÀ

-¦üÃgÀ¨sÁµÁ bpeerbasha@gmail.com

30


PÀæªÀÄ

¦Ãgï¨ÁµÁ CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ gÁdPÁgÀtPÉÌ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ½UÉ §zÀÞªÁVzÀÄÝ D LrAiÀiÁ®fAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀåªÁV¸ÀĪÀ dgÀÆj£À°è ºÀÄnÖgÀĪÀAxÀzÀÄÝ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ, vÀ£Àß M¼À¤®Ä«¤AzÀ¯Éà gÁdQÃAiÀÄ vÁwéPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀAxÀzÀÄÝ. PÀ£ÀßqÀ PÁªÀåªÀÅ LrAiÀiÁ®fAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀåªÁV¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀ߲îvɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ, PÀ¼ÉzÀ JgÀqÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ PÁªÀåªÉà LrAiÀiÁ®fAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß zÀQ̹PÉƼÀî®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀAwzÉ. ¦Ãgï¨ÁµÁ CªÀgÀ ‘CPÀÌ ¹ÃvÁ £Á£ÀÆ ¤£ÀßAvÉ ±ÀAQvÀ’ JA§ PÀ«vÉ F ªÀiÁzÀjAiÀÄzÁVzÉ. ªÀåxÀð C¥ÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĪÀiÁ£À £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄvÀé¢AzÀ¯ÉÃ. gÁªÀÄgÁdåzÀ°è UÀÆqsÀZÁgÀgÉà ªÀÄÄRågÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. E°è £ÀA©PÉ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉUÀ½UÉ PÉ®¸À«®è. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ zÉñÀzÀ°è £ÀqÉzÀ PÉÆêÀÄĪÁ¢ PÀªÀÄðPÁAqÀUÀ¼À ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨sÁªÀzÀ°è «Ä¢ÝPÉÆAqÀ PÀ«vÉ “gÁªÀÄgÁdåzÀ gÁdzsÀªÀÄð, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀqÀĩâAiÀÄ°è ¸ÀÄqÀÄwÛzÉ” JAzÀÄ ªÁåSÁ夸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀAvÉ vÉÆÃgÀĪÀ §AqÀªÁ¼ÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄĪÁzÀUÀ¼ÀÄ D¼ÀzÀ°è MAzÉÃ. qÀAPÉ¯ï ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÀÆÌ; ¨Á§j ªÀĹâ «ªÁzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂUÉ §gÀĪÀÅzÀPÀÆÌ PÁPÀvÁ½ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. »A¸ÉAiÀÄÄ dUÀvÀÛ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉAiÀiÁUÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ «AUÀr¸ÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ gÁdzsÀªÀÄðzÀ°è PÀ«vÉ vÀ£ÀߣÀÄß ¹ÃvÉAiÀÄ ¥ÀgÀ JAzÀÄ UÀÄwð¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ£ÁV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ vÁwéPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. §¯ÉAiÉÆA¢UÉà ºÁgÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀQÌUÀ¼À ©PÀÌnÖ£À ¸Àäøw¬ÄzÀÄ. JgÀqÀÄ zÀħ𮠸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ MmÁÖV MAzÀÄ ¸À§® ±ÀQÛAiÀiÁV ºÉÆgÀºÉƪÀÄÄäªÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ gÁdQÃAiÀÄ vÁwéPÀvÉUÉ, JzÀÄgÁV ªÀÄAr¸À¯ÁVzÉ. PÉÆêÀÄĪÁzÀªÀÅ M§â ±ÀvÀÄ櫤AzÀ E£ÉÆߧ⠱ÀvÀÄæªÀ£ÀÄß zÀªÀĤ¸ÀĪÀ gÁdQÃAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV £ÉÆAzÀªÀgÀÄ £ÉÆAzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁAvÀ餸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð vÀÄA§ÄªÀ zÀÈqsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃQzÉ. ‘£É®zÀ PÀÄrUÀ¼ÀÄ’ JAzÀÄ PÀ«vÉ ¸ÀAPÉÃw¸ÀĪÀÅzÀÄ F ªÀUÀðªÀ£Éßà DVzÉ. ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢AiÀÄÆ F PÀ«vÉ ¥Àæw»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀĪÀÅ¢®è. zÀlÖ «µÁzÀzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. £ÉÆÃAiÀÄĪÀ vÁAiÀÄÛ£À PÀ«vÉAiÀÄ ±ÀQÛAiÀiÁVzÉ. F PÀ«vÉ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀÌ£ÉAzÀÄ ¸Áܦ¹PÉƼÀÄîvÀÛ gÁªÀÄgÁdåzÀ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ ¥À槮 wgÀÄUÉÃlÄ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁwªÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¸Á©ÃvÀĪÀiÁqÀ®Ä CVßUÉ zÀÆrzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼Éà EªÀvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀÄgÀ£ÀÄß gÁµÀÖç¨sÀQÛ ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÄqÀÄwÛªÉ. gÁªÀÄ£À£ÀÄß ªÀÄÄRªÁqÀªÁV¹PÉÆAqÀÄ DlªÁqÀĪÀ »AzÀÆvÀéªÀ£ÀÄß gÁªÀĨsÀAd£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ JzÀÄj¸ÀĪÀ jÃw¬ÄzÀÄ. ‘¨É¤ßUÉ ¨Át©qÀĪÀ PËæAiÀÄðªÉÃPÉ £ÀªÀÄä£Áß¼À¨ÉÃPÀÄ?’ JA§ ¥Àæ±Éß ªÁ°ªÀzsÉAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß £É£À¦¹ ‘gÁªÀÄgÁdå’ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ »AzÀÆvÀézÀ C§âgÀªÀ£ÀÄß «µÁzÀ ªÀåAUÀå¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛzÉ. PÀ«vÉAiÀÄ ¨sÁµÉ ºÀ®ªÀÅ £É¯ÉUÀ¼À°è ªÀåªÀºÀj¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÀ«vÉAiÉÄà ¨sÁµÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwðvÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀÄÝ. “¨ÉAQªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £É®zÀ PÀÄrUÀ¼ÀÄ” J£ÀÄߪÀ gÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÉÆ®ÄèªÀªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ DPÀæªÀÄtªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. F £É®zÀ PÀÄrUÀ¼ÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ ¥Àæw DPÀæªÀÄtªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃQ®è. ºÀ¹ fêÀzÉÆqÀ® ¸Àà±Àð¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄAvÀºÀ ¨ÉAQAiÉÄà Dj §Æ¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D PÀët ¸ÀÄlÖ PÀgÀPÁzÀgÀÆ £É®zÀ fêÀgÀ¸À¢AzÁV PÀÄrAiÉÆqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. J®èªÀ£ÀÆß vÁ½PÉƼÀÄîªÀ, D PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà JzÀÄj¸ÀĪÀ ±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ«vÉ ¨sÁ¶PÀªÁV ¤gÀƦ¹zÉ.

-JA r MPÀÄÌAzÀ paviokkunda@gmail.com

31

ÀæªÀÄ

§¯ÉAiÉÆA¢UÉà ºÁgÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀQÌUÀ¼À ©PÀÌnÖ£À ¸Àäøw

P ªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ


D°PÀ®è ºÀ¸ÉAiÀÄ ºÁ¹, ¨Á¹UÀªÀ PÀnÖ PÁ°®èzÀ ºÉAqÀwUÉvÀ¯ÉE®èzÀUÀAqÀ §AzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ£ÀÄ JAzÉAzÀÆ ©qÀzÀ ¨Á¼ÀĪÉUÉ PÉÆlÖgÉ£Àß ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À£ÉA§ UÀAqÀAUÉ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÀ¯ÉCªÁé. -CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¨sÀQÛgÀw JA§ ªÀÄzÀĪÉUÉPÀtV¯ÉAiÀÄGAUÀÄgÀªÀ¤QÌ ªÉƯÉè ªÉÆ°èUÉAiÀÄvÉgÉAiÀÄPÀnÖ, ¸ÉêÀAwUÉAiÀÄZÀ¥ÀàgÀªÀ¤QÌ ¥ÀĵÀàeÁwUÀ¼É®è ¤§âtªÀ §¤ßgÉ £ÀªÀÄUÉAiÀÄÆ £ÀªÀÄäPÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÀAUÉAiÀÄÆ ªÀÄzÀÄªÉ -§¸ÀªÀtÚ

E¼É ªÀÄAl¥À, ªÀÄ¼É ªÀÄAl¥À ªÀÄÄV® ªÀÄAl¥À, JzÉAiÀÄ ªÀÄAl¥ÀzÉƼÀUÉ ±ÀPÀÄ£ÀzÀ ºÀQÌAiÉÆAzÀÄ ºÀ¸É §gÉzÀÄ ¨Á£À §tÚªÉ Cj²tªÀ §½zÀÄ ¥ÀQëUÀ½AZÀgÀ ªÀÄAvÀæ ¥Àp¹ ªÀÄÄV® ªÀÄÄvÉÛöÊzÉAiÀÄgÀ £ÀwÛ£À° DgÀwAiÀÄ ¨É¼ÀV PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ G¹gÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ £ÀaÑPÉAiÀÄCPÀëvÉ ±À«ÄAiÀÄ J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ±ÀĨsÀzÀ £ÀÄrUÀ¼À ¢§ât ¤£ÀÆßgÀ UÀÄrUÀ¼À° £À£ÀÆßgÀzÉêÀgÀ ¥Áæt ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄ£À¸À ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ° ºÀ¹gÀÄ ¸À¹ ªÀÄzÀĪÀtVwÛUÉ ¨sÀÆ«ÄPÀrzÀÄ, ¨ÉÃgÀ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ£ÀvÀAzÀÄ ºÀ¤UÀtÚ° zsÁgÉJgÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ UÀ½UÉUÉà C°è ºÀÄnÖ, EºÀzÀ ¥ÀjªÀļÀªÀ »ÃjzÀ ºÀƪÉÇAzÀÄ £À£Àß G¹gÁV, zsÀjwæAiÀÄ ºÉÆPÀÄ̼ÀÄ ¸ÀĽUÉ ¹PÀÄÌ ©zÀÄÝ ªÀÄgÀĺÀÄlÄÖ ¥ÀqɬÄvÀÄÛzÉêÀgÉ,

32

ÀæªÀÄ

d®zÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÉÄÃ¯É GjAiÀÄZÀ¥ÀàgÀªÀ¤QÌ

P ªÀå

zÉêÀgÀ £Á°UÉAiÀÄ ªÉÄïÉ

PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ


ÀæªÀÄ

fêÀzÀzÀAqÉAiÀÄ£ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄ£À¹UÉ ªÀÄÄr¹zÉ£ÀÄ £ÉÆÃqÁ...

P ªÀå

PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ

£À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzɯÉUÀ¼À£ÀÄ ¸ÀT, ¸À¢Ý®èzÉà ¤£ÀÄßrUÉ Gr¹zÉ£ÀÄ £ÉÆÃqÁ... ªÀÄvÁÛgÀ £ÀÄrUÀÆ £Á MqÀ®ÄUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è; F ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ £Á ºÉÆuÉAiÀÄ®è¯ÉÃCªÁé, ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁqÀzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ £Á ¨sÁd£À£À®è£ÀAiÀÄå ¤£ÉÆßqÀ®ÄUÉÆAqÀÄ £ÀÄrªÉ£À®èzÉC£ÀågÀ£ÉÆqÀ£Ár £ÀÄrzÉ£ÁzÀgÉ vÀ¯ÉzÀAqÀ CPÀ̤UÉ, vÀ¯ÉzÀAqÀCtÚ¤UÉ vÀ¯ÉzÀAqÀ ¸ÀPÀ® zÉʪÀPÉÌ PÉüÁ PɼÀ¢, PÉüÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À, PÉüÀÄ PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÀÄzÉêÀ ºÉêÀÄAvÀIÄvÀÄ«£À EgÀļÀ ¸ÀeÉÓUÉ ºÉÆ¹Û®Ä ºÀÄtÂÚªÉAiÀÄZÀAzÀæ, DPÉ ºÀaÑlÖ ¥Áæt ¢Ã¥À zÉêÀgÀ £Á°UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀzÀÄÝ ¤ªÀÄä ¥ÁzÀzÁuÉUÀÆ ¸ÀvÀå.

-vÀÄgÀīúÁ¼À ZÀAzÀÄæ

PÀæªÀÄ

turuvihalchandru@gmail.com

vÀÄgÀ«ÃºÁ¼À ZÀAzÀÄæ CªÀgÀ PÀ«vÉUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À ©üwÛ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀætAiÀÄ. F »AzÉ N¢zÀ CªÀgÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è F ªÀiÁvÀÄ. F PÀ«vÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀiÁV CªÀgÀÄ ªÀZÀ£À MAzÀgÀ ºÀA©£À ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä PÀ«vÉAiÀÄ §½î ºÀgÀ«zÁÝgÉ. MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è EzÀÄ PÀ« vÀ£Àß ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀĪÀ C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ MAzÀÄ §UÉ J£ÀÄߪÀÅzÁzÀgÉ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÉÄà PÀ«AiÀÄ C©üªÀåQÛUÉ vÉÆqÀPÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è Fa£À PÀ«, PÀªÀ¬ÄwæAiÀÄgÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄwÛgÀĪÀ jÃw C£À£ÀåªÁzÀzÀÄÝ, ¸ÀASÉåAiÀÄ®Æè «¥ÀÄ®ªÁzÀzÀÄÝ. DzÀgÉ ªÀļÉAiÀÄ ªÀÄAl¥ÀzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ£ÁßzÀgÀÆ ¤«Äð¸À®Ä F PÁ®zÀ PÀ«UÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è C£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß K¼ÀÄvÀÛzÉ. F PÀ«vÉAiÀÄ ¨sËwPÀ ¸À°®vÉ, ¥ÀæwªÉÄUÀ¼À ¤UÀÆqsÀvÉ J®èªÀÇ ªÀZÀ£ÀUÀ½AzÀ PÀqÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁUÉà ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåPÉÌ ©üwÛAiÀiÁVzÀÝ ¨sÀQÛ eÉÆvÉUÉ ¥ÉæêÀÄ, ¥ÀætAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀiÁUÀļÀî DzsÁåwäPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ F £ÀªÀÄä PÁ®zÀ°è JµÀÄÖ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±Éß K¼ÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁªÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ ªÀZÀ£ÀzÀ zÉÆÃt ¨ÉÃPÀÄ ¤d DzÀgÉ D PÁ®zÀ DvÀäeÁÕ£ÀzÀ DªÁºÀ£É F PÁ®PÉÌ JµÀÄÖ ¸À®è§®è ¸ÀAUÀw? £ÉªÀÄä¢AiÀÄ ¨sÀªÀPÉÌ «®«®£É MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÀ ¤vÀåzÀ zÀAzÀÄUÀUÀ¼À°è PÀ«UÀ¼À F DvÀäzÀ ¨sÁµÉ NzÀĪÀªÀ¤UÉ M°¢ÃvÁ J£ÀÄߪÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ K¼ÀÄvÀÛzÉ.

-r.«. ¥ÀæºÁèzï

ssanchaya.sahityapatrike@gmail.com

33


gÉÆnÖ ¥Á®ÄªÀiÁrzÀAvÉ §mÉÖ UÀrPÉÆgÉzÀÄ PÀvÀÛj¹zÀ C«Ää vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ¸ÉÃj¹ ºÉÆ°zÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É MAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀvÀÛj: ªÀÄÄRªÁqÀ MqÉzÀÄ §AiÀįÁUÀ®Ä ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÆf: ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£À PÁ¥ÁqÀ®Ä PÁ°¤AzÀ ¥ÉqÀ®Ä vÀĽAiÀÄĪÀ C«Ää ZÀPÀæ wgÀÄV¹zÀAvɯÁè EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GgÀļÀÄvÀÛzÉ ¸ÀÆf ªÀÄÆVUÉ zÁgÀ¥ÉÇÃt¸ÀĪÀ C«Ää ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÉÆAqÀÄvÀAzÀ ¤gÁPÁgÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆ°UÉ ºÁQ gÀÆ¥ÀÅ ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É DPÁ±ÀzÀAvÀºÀ, PÀqÀ°£ÀAvÀºÀ §mÉÖUÉ £ÀªÀÄÆ£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁvÀæ PÉÆqÀĪÀ C«ÄäAiÉÄà ¸ÀȶÖPÀvÉð C«ÄäAiÀÄPÀtÄÚ, ªÀÄÆUÀÄ, ºÀuÉ, gÉÆêÀÄUÀ½AzÀ E½AiÀÄĪÀ G¥ÀÅöà¤Ãj¤AzÀ¯Éà F ¤UÀÆqsÀ §zÀÄQ£ÉƼÀUÉ ¤fÃðªÀ §mÉÖUÉ ¥ÀæªÉñÀ §tÚ§tÚzÀ §mÉÖºÉÆ°zÀÄ dUÀPÉÌ Gr¸ÀĪÀ C«Ää AiÀiÁªÁUÀ®Æ zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁ®Ä©½¹ÃgÉ aA¢ªÀÄ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄ eÉÆÃr¸À®Ä ¸ÀÆf EzÉ UÉÆÀé zÁj ¸ÁUÀ®Ä gÁmÉ EzÉ ¯ÉÆÃPÀ«PÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁPÀ¯ÉAzÉà PÉÊAiÀÄ°è PÀvÀÛj ºÀjzÀ ZÀAzÀæ, vÀÆvÀÄ©zÀÝ £ÀPÀëvÀæ AiÀiÁgÀzÉÆà ZÁnKnUÉ VgÀæ£É wgÀÄUÀĪÀ UÀæºÀ §ÄUÀÄjUÀ¼ÀÄ ¢PÀÄÌzɸɬĮèzÉ C¯ÉAiÀÄĪÀ C¯ÉªÀiÁj G¯ÉÌUÀ¼ÀÄ, zsÀƪÀÄPÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ ¤zÉݨÁgÀzÉ MzÁÝqÀÄwgÀ®Ä MAzÀÄ ºÁ¹UɨÉÃPÀÄ C«Ää ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀÄ

34

ÀæªÀÄ

¨sÁUÀ JgÀqÀÄ

P ªÀå

ºÉÆ°UÉAiÀÄAvÀæzÀ C«ÄäAiÀÄ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ

PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ


ÀæªÀÄ

¨sÁUÀ MAzÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀ UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ ¸ÁQ ºÉÆ°UÉAiÀÄAvÀæzÀ PÀÆqÀ PÁ®Ä±ÀvÀªÀiÁ£À PÀ¼ÉzÀ £À£Àß C«ÄäUÉ £ÀªÀiÁeóï JAzÀgÉ dĪÀiÁä Fzï JAzÀgÉ zÀÆzïRĪÀiÁð gÀmÉ֩üÀĪÀvÀ£ÀPÀ gÁmÉ wgÀÄV¹ DgÀĪÀÄPÀ̼À ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃV¸ÀĪÀ C«ÄäUÉ PÀgÀļÀPÀÄrUÀ¼ÉAzÀgÉ PÀ£À¸ÀÄUÀtÄÚ, ªÀÄgÀĨsÀÆ«ÄAiÀÄ®Æè ¹UÀĪÀ ºÀ¹gÀĪÀÄtÄÚ.

P ªÀå

PÁªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¥ÀzÀPÉÆñÀ:-

zÀÆzïRĪÀiÁð- gÀªÀiïeÁ£ï ºÀ§âzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå «±ÉõÀ: ºÁ®Ä ±Á«UÉ gÀ¸ÁAiÀÄ£À dĪÀÄä-±ÀÄPÀæªÁgÀ

-CjÃ¥sï gÁeÁ

arifrajapoerty@gmail.com

35


PÀæªÀÄ

P ªÀå

ªÀÄÄUÀļÀÄ

ÀæªÀÄ

PÁAiÀÄPÀzÀ°è PÉʯÁ¸ÀzÀ PÁuÉÌ CjÃ¥sï gÁeÁ CªÀgÀ ‘ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæzÀ C«ÄäAiÀÄ PÀ«vÉUɼÀÄ’ -EzÀgÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁUÀ MAzÀÄ ºÀÈzÀAiÀĸÀà²ð gÀZÀ£É. E°è ¤gÀÆ¥ÀPÀ, zÀÄrzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁQ ¨É¼É¹zÀ vÀ£Àß CªÀÄä£À PÀÄjvÀÄ ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà dUÀwÛ£À J®è vÁAiÀÄA¢gÀ PÁAiÀÄPÀzÀ »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §tÂÚ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀUÁgÀ vÀgÀĪÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, ºÉtÂÚ£À ¢£À¤vÀåzÀ ªÀģɪÁvÉðAiÀÄÆ PÁAiÀÄPÀªÉÃ. PÀ«vÉAiÀÄ°è C«Ää vÀ£Àß ºÉÆ°UÉAiÀÄ PÀ¸ÀÄ©£À°è vÀvÀàgÀ¼ÁV vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ zÉÊ»PÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¥À«vÀæ DZÀgÀuÉ JA§AvÉà awæ¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ«vÉ, EºÀ-¥ÀgÀUÀ¼ÉgÀqÀPÀÆÌ ¸À®ÄèªÀ ºÉAUÀ¸ÀgÀ zÀÄrªÉÄAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ, PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ eÉÆvÉUÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. F GzÀÎøvÀzÀ ªÉÆzÀ® ¸Á¯Éà QjzÀgÀ°è »jAiÀÄ CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉƼÀ¬Ä¸À§®è PÀ«AiÀÄ P˱À®PÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. “gÉÆnÖ ¥Á®Ä ªÀiÁrzÀAvÉà §mÉÖ UÀr PÉÆgÉzÀÄ....” F ¸Á®Ä gÉÆnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆAqÀÄ w£ÀߨÉÃPÁzÀ §qÀvÀ£ÀªÀ£ÀÆß, ¸ÀA¸ÁgÀzÀ C£ÉÆåãÀåvÉAiÀÄ£ÀÆß MnÖUÀÉà ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. F gÉÆnÖAiÀiÁzÀgÀÆ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ C«ÄäAiÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ¢AzÀ. C«Ää gÉÆnÖAiÀÄ vÀÄAqÀÄ ºÀAaPÉÆlÄÖ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ MlÖAzÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀgÉ, CªÀ¼À ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ vÀÄAqÀħmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ°zÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ. gÉÆnÖ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆö¹zÀgÉ, ºÉÆ°zÀ §mÉÖ £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß G½¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV C«ÄäAiÀÄ zÀÄrªÉÄAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀ “PÁ°¤AzÀ ¥ÉqÀ®Ä vÀĽAiÀÄĪÀ C«Ää ZÀPÀæ wgÀÄV¹zÀAvÉ EwºÁ¸À MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GgÀļÀÄvÀÛzÉ” JA§ ªÀiÁvÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ°è §jAiÀÄ ºÉýPÉAiÀiÁV G½AiÀÄzÉ, zÀÄrªÉÄAiÉÄà ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ªÀÄƯÁzsÁgÀ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀªÉÃzÀåUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. “¸ÀÆf ªÀÄÆVUÉ zÁgÀ ¥ÉÆÃt¸ÀĪÀ C«Ää, ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÉÆAqÀÄ vÀAzÀ §mÉÖAiÀÄ ¤gÁPÁgÀ ªÀiÁ£ÀPÉÌ ºÉÆ°UÉ ºÁQ” gÀÆ¥ÀÄ DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ PÀtÄÚ ªÀÄÆUÀÄ ºÀuÉ gÉÆêÀÄUÀ½AzÀ E½AiÀÄĪÀ ¨ÉªÀgÀÄ, CªÀ¼ÀÄ »rzÀ ¸ÀÆfUÀÆ, »rzÀ §mÉÖUÀÆ fêÀ¸Àà±Àð ¤ÃrzÉ. ¸ÀgÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÀ«vÉAiÀÄ°è zÉâåÀåªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀ ¥Àj EzÀÄ. D PÁgÀtPÉÌãÉà F ¸Á®Ä ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥ÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀzÀzÀ “¸ÀÆfAiÉÄÃ, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÆfAiÉÄÃ, F gÁdåzÉƼÀUÉ®è vÉÃd PÁt¸ÀĪÀAxÀ....” JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß zÀÄrªÉĬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÁQzÀ C«Ää ¸ÀªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀzÀ vÁ¬Ä. ºÉZï.J¸ï. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ÀgÀ ‘¸ÀªÀÄUÁgÀ ©üêÀĪÀé’ PÀ«vÉAiÀÄ°è £ÁUÀ°AUÀAiÀÄw ¸ÀªÀÄUÁgÀ ©üêÀĪÀé£À §½ “JzɺÁ® ¤ÃqÀªÀé... vÁgÀªÀé ªÀļÉAiÀÄ J¼ÉJ¼ÉAiÀÄ JzɺÁ® ¹A¥Àr¸ÀÄ, UÀÄqÀØPÉÌ, £ÀªÀ®UÀÄAzÀPÉÌ, UÀzÀUÀPÉÌ, VgÀtÂUÀ¼ÀÄ QgÀÄUÀÄqÀĪÀ ºÀħâ½î £ÀUÀgÀPÉÌ...” JAzÀÄ ªÉÆgɬÄlÖgÉ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÀ« “¤zÉÝ ¨ÁgÀzÉà MzÁÝqÀÄwÛgÀ®Ä, MAzÀÄ ºÁ¹UÉ ¨ÉÃPÀÄ C«Ääà ºÉÆ°zÀÄPÉÆqÀÄ” JAzÀÄ ¨ÉÃqÀÄvÁÛgÉ. £ÁUÀ°AUÀAiÀÄwAiÀÄ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ°è GvÀÌlvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀwÛ£À ºÀA§®«zÀÝgÉ F PÀ«vÉ ªÀÄzÀÄÝ ªÉÄ®ÄzÀ¤. C¥ÉÃPÉë PÀÆqÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀzÀÄÝ. £ÁUÀ°AUÀ ºÉýPÉý ¤±ÀåA§® ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛAiÀÄ AiÀÄw. F PÀ«vÉAiÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÁzÀgÉÆà ¸ÀA¸ÁgÀªÀA¢UÀ. EªÀ£À C«ÄäAiÀÄÆ CµÉÖÃ, CªÀ½UÉ zsÀªÀÄðªÉAzÀgÉ ºÀ§â ºÀj¢£À. “£ÀªÀiÁeï JAzÀgÉ dĪÀiÁä. Fzï JAzÀgÉ zÀÆzïRĪÀiÁð”. §¸ÀªÀ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀZÀ£ÀzÀ°è “G¼ÀîªÀgÀÄ ²ªÁ®AiÀĪÀ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ £Á£ÉãÀ ªÀiÁqÀ° §qÀªÀ£ÀAiÀiÁå, J£Àß PÁ¯Éà PÀA¨sÀ zÉúÀªÉà zÉÃUÀÄ®...” JAzÀÄ ¤ªÉâ¹PÉÆAqÀgÉ, ²±ÀÄ£Á¼À ±ÀjÃ¥sÀgÀÄ “UÀÄrAiÀÄ £ÉÆÃrgÀuÁÚ zÉúÀzÀ UÀÄrAiÀÄ £ÉÆÃrgÀuÁÚ...” JAzÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀgÀÄ. D ¥ÀƪÀð¸ÀÆjUÀ¼À fêÀ£ÀzÀ±Àð£ÀªÀ£Éßà ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è PÀ« ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è, ¨ÉÃgÉ gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ.

-f. gÁd±ÉÃRgÀ 36


£À«

ªÀÄÄUÀļÀÄ

gÀÄ

PÉý°è, §jà Q«¬ÄAzÀ®è JzɬÄAzÀ. . . PÀÆwzÉÝÃ£É »ÃUÉ...

JqÀ ªÉÆtPÁ®ªÉÄÃ¯É UÀzÀݪÀÇj... §®UÉÊ PÁ®UÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄ®èUÉà «ÄÃlÄwÛzÀÝgÉ ¸ÀtÚUÉ ºÉÆgÀqÀĪÀ E¤zÀ¤AiÀÄ C¯ÉPÀA¥À£À JµÀÄÖ ªÉĮĪÉÇà CµÉÖà £À«gÁV E½AiÀÄÄvÀÛzÉ £À£ÉÆß¼ÀUÉ. zÀqÀzÀ ªÀÄgÀ¢AzÀ ¨ÁVzÀ gÉA¨ÉAiÀÄ ºÀUÀÄgÀ ºÀƪÉÇAzÀÄ vÉÆlÄÖ PÀ¼Àa w½UÉƼÀzÉƼÀPÉÌ E½zÁUÀ K¼ÀÄvÀÛzÀ®è ¸ÀtÚ PÀA¥À£À... ªÀÈvÀÛ ªÀÈvÀÛ ¸Àé¥Àß ¸ÀàAzÀ£À..! ºÁUÉà F ºÉÆvÀÄÛ E°è PÀÆvÀ¯Éèà CzÀȵÀֻãÀ zÀȶÖUÉ®è PÁt¸ÀzÀAvÉ M¼ÀUÉƼÀUÉ PÀA¦¸ÀĪÀ C¯ÉAiÀįÉà gÉÆêÀiÁAavÀ PÉƼÀªÁVzÉÝÃ£É £Á£ÀÄ. £À£ÉÆß¼ÀUÉ ªÉĮ褽zÀÄ F EgÀÄ«£À vÉgÉUÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ PÀA¥ÀÄ ¤ÃrzÀ ©½ £ÀAeÁl¯É ºÀÆ ¤Ã£ÀÄ...

¤£Éß CzɵÀÄÖ ªÀÄeÁ PÁtÂÛzÉÝ UÉÆvÉÛãÉÆà ¤Ã? CzÀÄ §jà ZÀAzÀªÀ®è. ZÀAzÀªÀµÉÖà DVzÀÝgÉ ¤£ÀVAvÀ ZÀA¢zÀÝ CzɵÀÄÖ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¢£ÀzÀ²ðPÉAiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀAvÉ ªÀÄ£ÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸Á¯ÁV ¤®ÄèvÁÛgÀ®è. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ §jà ZÀAzÀªÀµÉÖà C®èªÉà C®è. CzÀ£ÀÄß «ÄÃjzÀ CxÀªÁ CzÀjAzÀ vÀåPÀÛªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà CªÀåPÀÛ DPÀµÀðuÉ CzÀÄ. zÉÆqÀØ CAUÀr ºÉÆPÀÄÌ zÀĨÁj ¨É¯ÉAiÀÄ avÀæ «avÀæUÀ¼À£É®è ZÀAzÀ«zÉ DzÀgÉ ¨ÉÃqÀ C¤ß¹, E£ÉßãÀÄ ºÉÆgÀ©zÀÄÝ §gÀĪÀ UÀ½UÉAiÀÄ°è ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀAqÀ ¸ÀtÚ ªÀÄtÚ UÉÆA¨É ¸ÀvÉÆÛÃUÀĪÀµÀÄÖ EµÀÖªÁV J®è ¨É¯É ªÀiË®åUÀ¼À ªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß «ÄÃj fêÀªÀ£ÀÄß PÀaÑPÉÆAqÀÄ©qÀÛzÀ®è, ºÁUÉ EzÀÄ. CzÀ£Éßà £À£Àß ¨sÁµÉAiÀÄ°è ‘ªÀÄeÁ’ CA¢zÀÄÝ. D PÉA¥ÀÄ ZËPÀ½AiÀÄ E£ï ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉà ©nÖzÀÝ zÀ¥Àà CAV, CzÀgÀ GzÀÝ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß CzsÀðA§zsÀð CqÁØ¢rØ ªÀÄqÀazÀ jÃw, Q¸ÉAiÀÄ°è §tÚ ªÀiÁ¹zÀ ‘writo-meter’ ¥É£ÀÄß, CzÀgÀ »AzÉ CgÉ EtÄQzÀ §¸ï nPÉÃlÄ, PÉÊAiÀiÁr¹ Dr¹ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁzÀ PÀÆzÀ®Ä, MgÀmÉÆgÀmÁV ¨É¼ÉzÀ UÀqÀØ «ÄøÉ, gÁwæ¬Ärà CzÁåªÀ zsÁå£ÀzÀ°è vÉgÉ¢vÉÆÛÃ., PÉA¥ÁzÀ ºÉÆgÀ§tÚªÀ£ÀÄß zÁn M¼ÀVtÄQ £ÉÆÃqÉà ºÀÄqÀÄVÃ... JAzÀÄ DºÁ餸ÀĪÀ D ¨sÀAqÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, ZÀÆ¥ÀÄ ªÀÄÆV£À §ÄqÀzÀ¯Éèà aªÀÅn aªÀÅn ºÀuÁÚVgÀĪÀ MAzÉà ªÉÆqÀªÉ. ªÀÄvÉÛ.. ªÀÄvÉÛ... £ÁaPÉ £ÀAUÉ ºÉüÀ°PÉÌ, DzÀÆæ ºÉý©qÉÛãÉ. DªÁUÀ ¤£Àß.. ¤£Àß fãïì ¥ÁåAn£À f¥ÀÄà CzsÀð vÉgÉ¢vÀÄÛ ªÀiÁgÁAiÀiÁ... CzÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀµÀÄÖ ¨ÉÃdªÀ¨ÁÝj ¤AUÉ. ªÀÄvÀÄÛ EAxÀ C¸ÀqÁؼÀ ¨ÉÃdªÀ¨ÁÝjAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ¯Éà £À£ÀߣÀÄß EµÀÄÖ PÁrÛ¢ÝÃAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ. ¤£ÀߣÀÄß ¤ÃlÄ qÉæ¸ÀÄì, E£ïµÀlð, ºÉÃgï eɯï, £ÉÊ¸ï ±Éêï, mÉÊ CAvÉ®è ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà PÀ®à£ÉAiÀÄ UÁæ¦üPÀì vÉÆr¹ £ÉÆÃqÀ®Ä JµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀrÛzÉÝÃ£É UÉÆvÉÛãÉÆÃ? DzÉæ ¸ÁzsÀå£Éà DVÛ®è PÀuÉÆÃ.. ¤£Àß CAV, ¤AvÀ D ¨sÀAV J®èªÀÇ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ CZÀÑZÁÑV ºÉuÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£Éà DV¢Ý. E£ÉÆßAzÉà MAzÀÄ §tÚzÀ ©AzÀÄ ºÀ¤zÀgÀÆ ºÁ¼ÁV©qÀĪÀ avÀæzÀAvÉ, ¸Á°£À° MAzÉà CPÀëgÀ vÉUÉzÀgÀÆ PÉlÄÖ©qÀĪÀ PÁªÀåzÀAvÉà UÀnÖ PÀĽvÀÄ©nÖ¢Ý £À£ÉßzÉAiÉƼÀUÉ. HºÀÆA! §zÀ¯Á¬Ä¸ÀºÉÆgÀlgÉ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVÛAiÀiÁ.

37

À¼ÀÄ


£À«

ªÀÄÄUÀļÀÄ

gÀÄ

DzÀgÉ EµÉÖ®è EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀ¼ÀÄ, EµÀÖ¥ÀrÛãÀAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà UÉÆwÛzÀݪÀ¼ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ »ÃUÉ FUÀ¯Éà J®è ºÉüÀĪÀªÀ¤¢Ý CAvÀ w½ÃzÀÆ, £Á£ÀÆ D¼ÀzÀ°è CzÀPÁÌVAiÉÄà PÁ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¤£Éß ¤Ã£ÀÄ ¤ªÉÃzÀ£É ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ £Á£ÉÃPÉ ºÁUÉ ªÀwð¹zÉ? ¤£Àß ¤ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ ¤jÃPÉëAiÉÄà E®èzÀªÀ¼ÀAvÉÃ, K£ÉÆà C¥ÀZÁgÀPÀgÀªÁzÀzÀÝ£ÀÄß PÉýzÀªÀ¼ÀAvÉ DWÁvÀ £Àn¹, ¹nÖUÉzÀÄÝ “¤Ã£ÀÄ »AUÉ CAvÀ UÉÆwÛgÀ°®è. £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÀvÀÆÛ D zÀȶÖð £ÉÆÃrgÀ°®è...” E£ÀÆß K£ÉãÉÆà ºÉʸÀÆÌ®Ä ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀAvÉ ¸ÀļÉîà PÀÆUÁr zÀÄqÀÄzÀÄqÀÄ£Éà §AzÀÄ©mÉÖ£À¯Áè... AiÀiÁPÉ? AiÀiÁPÉ ºÁUÉ ªÀiÁrzÉ.? D PÀëtzÀ £À£Àß £Àl£ÉUÉ ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀ ¸ÀÆvÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? JAzÉÆà £ÉÆÃrzÀ ¹£ÉêÀiÁzÀ £ÁlQÃAiÀÄ ¹Ã£Á? CxÀªÁ ¤Ã£ÀÄ »A¢AzÉ §AzÀÄ C¯ÉzÀ¯ÉzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ N¯ÉʸÀ° JA§ ºÀÄA§ £ÀRgÁ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÉ £À£ÀßzÀ®èzÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß £Àn¸À®Ä ¥ÉæÃgÉæ¹vÁ? UÉÆwÛ®è PÀuÉÆÃ, DzÀgÉ ¥Áæ«Ä¸ï CzÀÄ £Á£À®è... RgÉ RgÉ £Á£À®è. ¤AUÁåPÉÆà UÉÆvÁÛUÀ°®è? ¤ÃªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÉà EµÀÄÖ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀzÀ¯Éèà £ÉÆÃqÀÄwÛÃj. DzÀgÉ CªÀgÀ zÉéõÀ, wgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥Àmï£É PÀtÄäaÑ £ÀA©©qÀÄwÛÃj. ¤£Àß D PÀëtzÀ vÀļÀÄPÀ®Ä vÀªÀQ¹ vÀÄA©¤AvÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃmï§ÄPï »rzÀ D MgÀlÄ GUÀÄj£À PÉÊAiÀÄ PÀA¥À£À, ©VzÀ vÀÄnAiÀÄ°è ºÉ¥ÀÄàUÀnÖzÀ ¤gÁ¸ÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ... J®è J®è PÀtÚ ¥ÀgÀzɬÄAzÀ ¸ÀjAiÀÄzÉà gÁwæAiÉįÁè CzÁåªÀ ¥ÀjAiÀÄ°è PÁrzÀªÀÅ UÉÆvÉÛãÉÆÃ? EzÉà FUÉà FUÀ¯Éà ¸ÀgÀæ£ÉzÀÄÝ Nr§AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ¤£Àß PÀtÄÚUÀ¼À°è £À£Àß zÀȶÖAiÀÄÆj ºÁUÉà AiÀÄÄUÁAvÀåzÀªÀgÉUÀÆ ¤AvÀÄ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¤£Àß PÁ®gï »rzÀÄ £À£ÉßqÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼À°è gÀ¥ÀgÀ¥À UÀÄzÀݨÉÃPÀÄ ¤£ÉßzÉUÉ F PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆîĪÀ vÀ£ÀPÀ. ¤£Àß PÀÆzÀ¯É®è gÀhiÁr¹ QªÀÅa ªÀÄvÉÛ £À£Àß ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ºÁUÉà ¨ÁZÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀĪÀÄä£Éà ¤£ÉßzÉUÉ Q«AiÉÆrØ JzɧrvÀ PÉý¹PÉƼÀÄîvÁÛ ¥ÀPÀÌ£Éà £ÀPÀÄÌ©qÀ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÀµÉÖà PÉüÀĪÀAvÉ... ¤Ã£ÀÄ D MgÀlÄ PÉÊUÀ¼À°è £À£Àß ©VzÁUÀ, Q« ©¹AiÀiÁV PÀAªï JAzÀÄ ¸ÀzÀÝ®èzÀ ¸ÀzÀÄÝ vÀ¯ÉvÀÄA§ÄªÁUÀ, PÁgÀt«®èzÉà JzÉ£ÀqÀÄV vÀÄnPÀaÑ ªÀÄÆUÀÄ PÉA¥ÁUÀĪÁUÀ, ºÁUÉà PÀtÄäaÑ J®è ªÀÄgÉvÀÄ ¥ÀÆwð ¥ÀÆw𠤣ÀUÉÆgÀUÀ¨ÉÃPÀÄ... DªÉÄÃ¯É EzÉÝà EzÉ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÀÆ dUÀ¼À-¸ÀAvÉʸÀĪÀ ¤gÀAvÀgÀ £ÁlPÀ, ¨sÁªÀÅPÀ J¸ïJªÀiïJ¸ïUÀ¼À CºÉÆÃgÁwæUÀ¼ÀÄ, ¤Pï£ÉêÀiï ªÀÄĢݣÀ°è ºÀÄnÖ§gÀĪÀ ZÀAzÀ ¨É¼ÀUÀÄUÀ¼ÀÄ... J®è £É£ÉzÀÄ E¯Éèà gÉÆêÀiÁAavÀ¼ÁVzÉÝÃ£É PÀuÉÆÃ.. ªÀÄvÉÛä®è ¤£ÉßAiÀÄ CzÉà qÉæ¹ì£À°è CzÉà ¨sÁªÀzÀ°è £Á¼É ¤£ÉßzÀÄgÀÄ ¤®ÄèvÉÛãÉ. ¸ÀĪÀÄä£Éà ¥ÉPÀqÀ£À ºÁUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ‘¸Áìj PÀuÉ ¸ÀÄaÃ..’ CAvÉ®è CAzÀÄ £À£Àß C®ªÀjPÉUÉ FqÀĪÀiÁqÀzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀì® UÀnÖAiÀiÁV ®ªï AiÀÄÆ CAzÉÆåà §ZÁªï! E¯ÁèAzÉæ £Á£Éà d§zÀð¹Û¬ÄAzÀ... xÀÆ ºÉÆUÉÆà PÉÆÃw.. ºÀÄqÀÄV £Á£ÀÄ, ºÀAUɯÁè ªÀiÁqÀPÁÌUÀÛzÉãÉÆÃ? £ÁaPÉ £ÀAUÉ... J®è ¤£Éä¯Éà ¤AwzÉ £ÉÆÃqÀÄ. FUÀ PÀÆrÛä »ÃUÉ E£ÀÆß ¸Àé¯ÉÆàvÀÄÛ. ¤Ã ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ UÀzÀÝ® J©â¸À¨ÉÃqÀ ¸ÀÄ«ÄßgÀÄ.. EzÉÆà F PÁ¯ÉÎeÉÓ JµÀÄÖ ZÀAzÀ EA¥ÁV, PÀA¥ÁV gÀhįï J¤ÛzÉ £ÉÆÃqÀÄ... ªÀiË£ÀªÁV PÉüÀÄ §jà Q«¬ÄAzÀ®è

JzɬÄAzÀ. . .

 ¸ÀÄa

38

À¼ÀÄ


ºÉÆ

¸À

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¥sÀ¸

À®Ä

¥sɧæªÀjUÉ E¥ÀàvÉÛAmÉà ¢£ÀUÀ¼ÀÄ FUÀ ±Á¥Àð£Àj£À VgÀtÂUÉÆrØzÀ ¥É¤ì¯ï ¸ÀgÀ¸ÀgÀ£É PÉvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. ºÉÆgÀ§AzÀ ¸ÀÄgÀĽAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ªÉÄʪÀÄgÉAiÀÄĪÀ ºÁV®è. ¹Ã¸ÀzÀ ZÀƦ£À ¸Àà±ÀðPÉÌAzÉà PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ©½ºÁ¼ÉAiÀÄ PÉ£ÉßUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸À®è. FUÀ DªÉÄAiÀÄÆ ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀ CªÀgÉAiÀÄ PÁ½£À ¹¥ÉàAiÀÄ CAzÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ ¤AvÀgÉ PÉlÖAvÉAiÉÄà PÉ®¸À ºÁUÉ®è PÉÊ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ®è ¤°è¸ÀĪÀÅ¢®è §¸ÀÄì C®Æè ¨sÁjà ¥ÉÊ¥ÉÆÃn; JgÀqÀÄ nQÃlÄ UÉzÀÝgÉ eÁ¹Û, CzÉà ¥ÀgÀªÀÄ D¹Û. CAdÆgÀzÀ ºÀtÚ£ÀÄß ©r¹zÁUÀ ºÀļÀĪÉÇAzÀÄ ¹PÀÌgÉ £Á£ÀÄ w£ÀßzÉà ©lÄÖ©qÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÀļÀÄ §zÀÄQPÉƼÀî° JA§ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwAiÉÄà PÁgÀt JAzÀgÉ, ¹ÜwAiÀÄ ¤±ÀÑ®vÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ®PÀ®Æ »AdjAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ C¯ÉªÀiÁjAiÀiÁUÀĪÀ PÀ£À¸ÉÃPÉ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄwÛà ¤Ã£ÀÄ. G¯ÉÌAiÉÆAzÀÄ eÁj ©Ã¼ÀĪÁUÀ PÀtÄäaÑ ¤®ÄèªÀ £Á¹ÛPÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ªÀÄÄUÀļÀßUÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ. ¤£Àß ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ-£À£Àß ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¤¤ßµÀÖzÀ §zÀ£ÉAiÀÄ JuÉÚUÁ¬Ä £À£ÀUÉ C®fð £À¤ßµÀÖzÀ Cj²t PÉÆA©£À vÀA§Ä½ ¤£ÀUÉ ¸ÉÃgÀzÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀvÉAiÉÄ®è DªÉÄïÉ, ªÉÆzÀ®Ä EªÀwÛ£À CqÀÄUÉUÉ K£ÀÄ JA§ÄzÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ¤µÀ̵Éð.

39

PÁªÁå ¦ PÉ

¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÉ®è ¨Á¬ÄªÀiÁvÁAiÀÄÄÛ.


ºÉÆ

ªÀÄÄUÀļÀÄ wgÀĪÀįÉñÀgÀÄ ºÉýzÀÄÝ, C©Ãrì£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ JAzÉà ºÉÆgÀvÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀUÀÄAl ©gÀ©gÀ£É £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÉãÀ®è »ÃUÉ £ÀqÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¤AvÀgÉ ºÉÃUÉ? ¥sɧæªÀjUÉ E¥ÀàvÉÛAmÉà ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¹PÀÌ vÀgÀPÁj PÉÆAqÀÄ £ÀqÉAiÉÆÃt ¨ÉÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ G½zÀgÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ, EzÉÝà EzÉ ªÀiÁvÀÄ-PÀvÉ-PÀ¯Á¥À JA¢UÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ £À«Ää§âgÀ ªÀåvÁð¯Á¥À

-¸ÀıÀÄævÀ zÉÆqÉØÃj

hisushrutha@gmail.com

ZÀPÀ ZÀPÀ fêÉÇãÀävÀÛ ºÀÄqÀÄVÃAiÀÄgÀ AiÀÄPÀë¯ÉÆÃPÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÉà AiÀÄPÀë¯ÉÆÃPÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ vÀÄA§ ¥ÀĵÀà¥ÁvÉæAiÀÄ vÀÄA§ vÀÄA©zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ-£ÉêÀj¸ÀĪÀ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁªÀj¸ÀĪÀ zÀAqÉUÀÄAl ºÀ¹gÀÄ vÉÆUÀmÉAiÀÄ vÉêÀ M¸ÀgÀĪÀ vÁeÁ ¥ÀÄnªÀ ¥ÀÄn ¥ÀÄn PÀ½vÀ fêÀgÀ¸À ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ-¸ÉÆêÀÄgÀ¸À ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ZÉAUÀÄ ZÉAUÀ£É £ÉUɪÀ l¹®Ä PÉÆA¨ÉAiÀÄ UÀÄAl ¥À®è«¹zÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ- gÉòªÉÄ UÀÆqÀÄUÀ¼À°è a°¦°¸ÀĪÀ ªÀÄzsÀÄgÀ CzsÀgÀ N¯Éʹ D°¸ÀĪÀ ¸ÀĪÀÄ£ÉÆúÀgÀ ZÀĪÀÄÄ ZÀĪÀÄÄ £À¸ÀÄPÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÉÃ-AiÀÄPÀë¯ÉÆÃPÀ -dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌtÂ

40

¸À

¥sÀ¸

À®Ä


41

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀ

PÉÆïÁeï: ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï

‘ZÀaðvÀ-ZÀªÀðt’ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ «©ü£Àß DAiÀiÁªÀÄUÀ½AzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæªÁV CjAiÀÄĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀįÉèà ¥ÀjºÁgÀzÀ ©ÃdªÀÇ CqÀVgÀ§ºÀÄzÉA§ ºÀÄqÀÄPÁl £ÀªÀÄäzÀÄ. F ¸À®zÀ ‘ZÀaðvÀ-ZÀªÀðt’zÀ°è EwÛÃaUÉ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ZÀZÉðAiÀÄ ªÀÄÄ£À߯ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ‘¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀæt, «zÀÄå£Áä£À, ºÀªÁå¹ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÁÝgÉ.

t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

DzÀ±Àð JA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀgÀPÀ®è

-qÁ. J£ï. dUÀ¢Ã±ïPÉÆ¥Àà jagadishkoppa@gmail.com GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ §ÆågÉÆà aÃ¥ï GzÀAiÀÄ n«

ªÀ

QèõÉAiÀÄ ¸ÀAUÀw.

vÀðªÀiÁ£ÀzÀ §zÀÄPÀ°è CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ DzÀ±Àð ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ

EªÀwÛ£À ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è ¤Ãw, C¤ÃwUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À UÀrgÉÃSÉ ¸ÀA¥ÀÆtð C½¹ ºÉÆÃVzÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À DzÀåvÉÉ PÀÆqÀ §zÀ¯ÁVzÉ. J®ègÀÆ J®èªÀ£ÀÄß ªÀåªÀºÁgÀzÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ, Erà ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£Àß ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ GzÀåªÀĪÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ GªÉÄâ£À°ègÀĪÁUÀ DzÀ±Àð PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ C¸ÀAUÀvÀ JAzÀÄ C¤¸ÀvÉÆqÀVzÉ. ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉ, ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAªÀºÀ£ÀzÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ JA§ ¨sÁªÀ£É EvÀÄÛ. ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæPÀvÀð E§âgÀÆ NzÀÄUÀjUÉ GvÀÛgÀzÁAiÀÄPÀvÀézÀ ¨sÁUÀªÁVzÀÝgÀÄ. M§â ¥ÀvÀæPÀvÀð¤UÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÁV §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ, £À£Àß NzÀÄUÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀàµÀÖ PÀ®à£É¬ÄvÀÄÛ. zÀȱÀå ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀȱÀå «ÃPÀëPÀjUÉ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß Gt§r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ ‘ZÀ¯ÁÛ ºÉÊ’ JA§ GqsÁ¥ÉvÀ£À FUÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð£À°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆArzÉ. ºÁUÁV E°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀvÀæPÀvÀð¤UÉ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ½®è. eÉÆvÉUÉ DzÀ±ÀðªÉA§ÄªÀÅzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ PÀÆqÀ C®è. EwÛÃaV£À ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ zsÉÆÃgÀuÉ PÀÄjvÀÄ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛªÁzÁUÀ¯É¯Áè, ¥ÀwæPÉÆÃzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä gÀPÀëuÉUÁV UÀÄgÁtÂAiÀÄAvÉ §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¯Á¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀµÀÖzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ. ¨sÁgÀvÀzÀ MAzÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À EwºÁ¸À UÀªÀĤ¹zÀgÉ, EªÀgÀÄ C¥Ààl ¸ÀļÀÄîUÁgÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸Á©ÃvÁUÀÄvÀÛzÉ. »AzÀÆ EAVèÃµï ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ZÉ£ÉßöÊ £ÀUÀgÀzÀ £Á®égÀÄ ªÀQîgÀÄ, mÉʪÀiïì D¥ï EArAiÀiÁ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ænõÀjAzÀ PÉÆAqÀªÀgÀÄ ªÀiÁgÀªÁr ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ eÉÊ£ï PÀÄlÄA§, EArAiÀÄ£ï JPÀì¥Éæ¸ï §¼ÀUÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ gÁªÀÄ£Áxï UÉÆAiÀÄAPÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜ PÀÄlÄA§¢AzÀ §AzÀ ªÀåQÛ, CµÉÖà KPÉ? £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀzÀ ¢£À¥ÀwæPÉ ¥ÀæeÁªÁtÂAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ PÉ. J£ï. UÀÄgÀĸÁé«Ä ºÉAqÀ ªÀiÁgÀĪÀ ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ §AzÀªÀgÀÄ. (EªÀgÀ ªÀÄÆ®, DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ DzsÉÆä)

EAzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ §°µÀ× gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï PÀļÀUÀ¼À ¥Á¯ÁVªÉ ºÁUÁV ºÀt vÀgÀĪÀ eÁ»ÃgÁwUÁV Erà ªÀÄÄR¥ÀÄlªÀ£ÀÄß MvÉÛ EqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ EwÛÃZÉUÉ ºÉZÀÄÑwÛzÉ.” 42


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £ÁªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ DzÀ±Àð EzÀÄÝzÀjAzÀ¯Éà ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ. EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¯Á¨sÀ ªÉÆzÀ® DzÀåvÉAiÀiÁVgÀ°®è. F J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖzÀ°èzÀÝgÉ, EµÀÄÖ zÀÆgÀ ¸ÁV§AzÀÄ EªÀwÛ£À ºÉªÀÄägÀUÀ¼ÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«vÉÛ? F DzÀ±ÀðªÁ¢UÀ½UÉ ¯Á¨sÀPÉÆÃgÀvÀ£À JAzÀÆ UÀÄjAiÀiÁVgÀ°®èè. CAzÀªÀiÁvÀæPÉÌ ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀµÀÖzÀ°è £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉA§ GªÉÄÃzÀÄ EgÀ°®è. ¥ÀwæPÉAiÀÄ NzÀÄUÀgÉà ¤dªÁzÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ JAzÀÄ EªÀgɯÁè £ÀA©zÀÝgÀÄ. F PÁgÀtPÁÌV ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ eÁ»gÁvÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ PÁ®Ä ¥ÀÄlPÉÌ «ÄÃgÀzÀAvÉ C°TvÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ §°µÀ× gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï PÀļÀUÀ¼À ¥Á¯ÁVªÉ ºÁUÁV ºÀt vÀgÀĪÀ eÁ»ÃgÁwUÁV Erà ªÀÄÄR¥ÀÄlªÀ£ÀÄß MvÉÛ EqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ EwÛÃZÉUÉ ºÉZÀÄÑwÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð¤AzÀ AiÀiÁªÀ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸À®Ä ¸ÁzsÀå? ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÀÄjvÀAvÉ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, AiÀiÁªÀÅzÉà «.«. AiÀÄ°è EzÀÄ eÁÕ£À ²¸ÀÄÛªÁV ¨É¼À¢gÀ°®è. £ÀªÀÄUÉ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ C.D.E.F. PÀ°¹zÀ »jAiÀÄgÀ §zÀÄPÀÄ, §gÀªÀtÂUÉ, CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÊwPÀvÉ PÀÄjvÀAvÉ ºÁQPÉÆArzÀÝ ®PÀë÷ÚtgÉÃSÉ EªÉ®èªÀÇ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ ¤dªÁzÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ¦æÃw CxÀªÁ zÉéõÀ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. NzÀÄUÀjUÉ £ÀªÀÄä §gÀªÀtÂÉUÉ ªÀÄÆ®PÀ ¤µÀ×gÁVgÀ®Ä EgÀĪÀ KPÉÊPÀ ªÀiÁUÀðªÉAzÀgÉ C¢üPÁgÀAiÀÄÄvÀ ªÀåQÛUÀ½AzÀ (gÁdPÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ C¢üPÁj) EªÀgÀÄUÀ½AzÀ CAvÀgÀ PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, eÁw, zsÀªÀÄð EªÀÅUÀ¼À ªÀPÁ®vÀÄÛ ªÀ»¹ §gÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, £ÁªÀÅ §gÉAiÀÄĪÀ MAzÉÆAzÀÄ CPÀëgÀzÀ°è fêÀ¥ÀgÀªÁzÀ zsÀé¤ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, EªÉ®èªÀ£ÀÆß £À£Àß vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, SÁ¢æ±ÁªÀÄtÚ, n.J¸ï.Dgï. ªÉÊ. J£ï.PÉ., ±ÁªÀÄgÁªï, JA.©. ¹AUï, ªÀqÀظÉð gÀWÀÄgÁªÀıÉnÖ, ¦.®APÉñï, dAiÀIJîgÁªï, L.PÉ. eÁVÃgÁÝgï, ¥Á.ªÉA. DZÁAiÀÄð, ¸ÀÄgÉÃAzÀæzsÁ¤ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄjAzÀ PÀ°vÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. F vÀ¯ÉªÀiÁj£À ªÀÄÄA¢gÀĪÀ DzÀ±ÀðªÉAzÀgÉ, ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ºÀt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è MAzÀÄ ªÀÄ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, MqÁqÀ®Ä PÁjgÀ¨ÉÃPÀÄ E£ÀÆß ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ, £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ vÉÆÃl EgÀ¨ÉÃPÀÄ. EAvÀºÀªÀjAzÀ K£À£ÀÄß vÁ£É PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå? PÉêÀ® 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ C¥ÀjavÀgÁV G½¢zÀݪÀgɯÁè EAzÀÄ PÉÆÃn PÉÆÃn gÀÆUÀ¼À MqÉAiÀÄgÀÄ, UÀtÂzÀtÂUÀ¼À JAd®Ä PÁ¹UÉ PÉÊAiÉÆrØzÀªÀgɯÁè EAzÀÄ ¸ÁÖgï ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ EAvÀºÀ CAiÉÆêÀÄAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°è ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¥ÀvÀæPÀvÀðjAzÀ AiÀiÁªÀ DzÀ±ÀðªÀ£ÀÆß ¤jÃQë¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è.

EwÛÃZÉV£À AiÀÄĪÀ d£ÁAUÀzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ §UÉÎ wêÀæ C¸ÀºÀ£É JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ. J¯ÉèqÉ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ¨É¼ÉzÀÄ §A¢zÉ. eÉÆvÀÀUÉ vÁªÀÇ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀgÁV EgÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ gÀAUÀUÀ¼À AiÀÄĪÀd£ÀvÉAiÀÄ°è PÁtĪÀ CA±À JAzÀÄ wêÀæ «µÁzÀ¢AzÀ ºÉüÀ®Ä §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ. EªÀwÛ£À PÁ¯ÉÃdÄ CxÀªÁ «.« UÀ¼À°è ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀ« GzÉÆåÃUÀPÉÌ MAzÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV CµÉÖÃ, CzÀgÁZÉ CzÀÄ F AiÀÄĪÀ vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ K£À£ÀÆß PÀ°¹PÉÆqÀĪÀÅ¢®è, ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ zÀȱÀåªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀ°, ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁzsÀåªÀĪÁVgÀ° E°è §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀî®Ä EaÒ¸ÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ £ÉÊwPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄA gÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ KPÀ®ªÀå£ÁUÀ®Ä ¹zÀÞ¤gÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀgÉ, §zÀÄQ£À PÀlÄ ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼ÀÄ K£ÀÄ JA§ÄzÀÄ vÀAvÁ£É CxÀðªÁUÀĪÀ ¸ÀAUÀw.

43


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

­nDgï¦AiÉÄà DzÀ±Àð, CzÉà ªÁ¸ÀÛªÀ -ªÀ¸ÀAvÀ £ÁrUÉÃgï

vasanthnadiger@yahoo.co.in ¸ÀÄ¢Ý ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ «dAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ

¸À

ªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è DzÀ±Àð JA§ ¥ÀzÀªÉà QèÃµÉ J¤¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ¸ÀªÀPÀ¯ÁV©nÖzÉ. CzÀgÀ UËgÀªÀ PÀrªÉÄAiÀiÁV©nÖzÉ.

¸ÁévÀAvÀæöå¥ÀƪÀð PÁ®zÀ°è Erà zÉñÀzÀ UÀªÀÄ£À EzÀÄÝzÉà ¸ÁévÀAvÀæöå UÀ½¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÉÄïÉ. F zsÉåÃAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÁvÀæ, PÉÆqÀÄUÉAiÀÄÆ EvÀÄÛ. J®è ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀªÀ½ ¸ÀA§A¢üvÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ½UÉ DzÀåvÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀݪÀÅ. ¸ÁévÀAvÉÆæöåÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è D »A¢£À DzÀ±ÀðUÀ¼À »£É߯É, PÀ®à£É EvÀÄÛ. ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÀÄzÀ ªÀÄƸÉAiÀįÉèà ªÀÄÆr§AzÀ CªÀÅ C£ÀAvÀgÀªÀÇ DzÀ±ÀðzÀ ¨É£ÀÄß ©qÀ°®è. DzÀgÉ DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁzÀªÀÅ. zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ MvÀÄÛ ªÉÆzÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F JgÀqÀÄ PÁ®WÀlÖzÀ®Æè ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÉÄà ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹ÜwAiÀÄÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥ÁvÀæ, DzÀåvÉ ºÁUÀÆ ºÉÆuÉUÁjPÉUÉ ºÉƸÀ wgÀĪÀÅ, DAiÀiÁªÀÄ ¤ÃrzÀªÀÅ. DUÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ £Á®Ì£Éà CAUÀªÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀ, DqÀ½vÀ±Á»AiÀÄ «gÀÄzÀÞ zÀ¤AiÀiÁV, d£Á©ü¥ÁæAiÀÄ gÀƦ¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÄÄR CAUÀªÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArvÀÄ. DzÀgÉ n« AiÀÄÄUÀ DgÀA¨sÀªÀÅ ¥ÀwæPÉUÀ¼À PÁAiÀÄðªÉÊRjAiÀÄ ¢PÀÄÌ zɸÉ, DzÀåvÉ, DAiÀiÁªÀĪÀ£Éßà §zÀ°¹zÀªÀÅ. eÁUÀwÃPÀgÀt, DyðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ zÉñÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ¸À¤ªÉñÀzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ §zÀ¯ÁªÀuÉ D¬ÄvÀÄ. EAlgï£Émï DUÀªÀÄ£ÀzÀ §½PÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀÇ PÁæAwPÁj jÃwAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ D¬ÄvÀÄ. F PÁ®WÀlÖzÀ°è PÉêÀ® ¥ÀwæPÉ J£ÀßzÉà ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw GzÀãªÀªÁ¬ÄvÀÄ. £ÀÆgÁgÀÄ n« ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉJwÛ 2 7 ¸ÀÄ¢Ý ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÁUÀ DzÀ±Àð, ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj J£ÀßvÀÛ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è. ¨ÉæÃQAUï £ÀÆå¸ï JAzÀÄ £ÁªÉãÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉAiÉÆÃ, CAzÀgÉ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß J®èjVAvÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÉÆáÃn¸ÀĪÀÅzÀÄ CAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌà FV£À DzÀåvÉ, ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. »ÃUÉ ¨ÉæÃQAUï £ÀÆå¸ï PÉÆqÀĪÀ zsÁªÀAvÀzÀ°è FUÀ K£ÁUÀÄwÛzÉ £ÉÆÃr. ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÇ E®è, D¸ÀQÛEgÁzÉAiÀÄÆ E®è. EzÀjAzÁV MAzÀÄ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛzÀ vÀPÀët CzÀÄ ‘¥sÁèöåµï’ DV©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr G½zÀ ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÆ PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀwæPÁ®AiÀÄUÀ¼À®Æè ¸ÀAZÀ®£À ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ D ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ »AzÉ ©Ã¼ÀÄvÁÛgÉ. C£ÉÃPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è n« £ÀÆå¸ï C£ÀÄß £ÉÆÃrAiÉÄà ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ¸ÀĢݺÉƸÉzÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄAlÄ. ‘AiÀÄÄzÀÞ¸Àå ªÁvÁð gÀªÀÄåA’ JA§ ªÀiÁvÉÆA¢zÉ. ºÁUÉAiÉÄà FUÀ ZÁ£É¯ïUÀ½UÉ PÉƯÉ, ¸ÀÄ°UÉ, zÀgÉÆÃqÉAiÀÄAxÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ ºÁUÉAiÉÄà ¸ÉPïì ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¨Á¬Ä ZÀ¥Ààj¸ÀĪÀAxÀ «µÀAiÀÄUÀ¼Éà DºÁgÀ. F jÃwAiÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¥ÁåPÉÃeïUÀ¼À£Éßà UÀAmÉUÀlÖ¯É vÉÆÃj¹ «ÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÆgÉUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ §AzÁVzÉ.

44


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

nDgï¦UÁV K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ JA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ ZÁ£É¯ïUÀ¼À D¨sÀðl¢AzÀ »AzÀĽAiÀĨÉÃPÁ¢ÃvÉA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ EzÉà ¸ÀÆvÀæPÉÌ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀĪÀAxÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ GAmÁVzÉ.”

EzÀgÀ dvÉUÉ eÉÆåÃwµÀå, ¨sÀ«µÀå, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½UÉ EA§Ä ¤ÃqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÆ ºÉÃgÀ¼ÀªÁVzÉ. d¥Á¤£À°è PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð §AzÀ ¸ÀÄ£Á«Ä ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉ®ªÀÅ ZÁ£É¯ï£ÀªÀgÀÄ F PÀÄjvÀ ZÀZÉðUÉ vÀdÕgÀ dvÉUÉ eÉÆåÃw¶UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄÖrAiÉÆÃUÉ vÀAzÀÄ PÀÆr¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ£ÀÄß eÉÆåÃwµÀå ZËPÀnÖUÉ vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀzÀÄ. EzÀÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄAvÀÆ RArvÀ C®è. §zÀ¯ÁV «UÀw, zÀÄUÀðw. E£ÉÆßAzÀÄ C¥ÁAiÀÄPÁj ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £Á«AzÀÄ PÁtÄwÛzÉÝêÉ. CzÉãÉAzÀgÉ ¸ÀtÚ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß »UÁΪÀÄÄUÁÎ J¼ÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß zÉÆqÀØ ¸ÀÄ¢ÝAiÉÄAzÀÄ ©A©¸ÀĪÀ ¥ÀȪÀÈwÛ. vÉÆÃj¹zÀ avÀæUÀ¼À£Éßà ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «ÃPÀëPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀÅzÀAvÀÆ RavÀ. E£ÀÄß J¯ÁèzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ »A¸ÁZÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ, C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÉ n« ªÁ»¤UÉ ºÀ§â. CzÀÄ G®ât¹zÀµÀÆÖ RĶ EªÀjUÉ! ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀªÀĸÉå¬ÄAzÀ ddðjvÀªÁV fêÀ£À PÉÆ£ÉUÉƽ¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÀ ªÀåQÛAiÉƧâ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß n« ªÁ»¤AiÉÆAzÀPÉÌ w½¹zÉÝà vÀqÀ, CªÀjAzÀ §AzÀ GvÀÛgÀ K£ÀÄ UÉÆvÉÛÃ? FUÀ¯Éà DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃr. £ÀªÀÄä PÁåªÉÄgÁªÀÄ£ï §gÀÄvÁÛgÉ. PÉÆAZÀ PÁ¬Äj! DvÀäºÀvÉåAiÀÄ£ÀÆß ¯Éʪï vÉÆÃj¸ÀĪÀ «PÀÈvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÀ®èªÉ? F jÃw ¥ÀæZÉÆÃzÀPÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£Éßà ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀtUÉƽ¹ ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ EzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄnÖÃvÀÄ JAzÀÄ AiÉÆÃa¹zÀgÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. d£ÀjUÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÉÆ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉÆ CxÀªÁ CªÀjUÉ K£ÀÄ CUÀvÀåªÉÇà CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉÆ JA§ ZÀZÉð EAzÀÄ ¤£ÉßAiÀÄzÀ®è. DzÀgÉ FV£À ¸ÀÄ¢Ý ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt £ÉÆÃrzÀgÉ F ZÀZÉð FUÀ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÀÇ, vÀÄvÀÄð CUÀvÀåªÀÇ DVzÉ JAzɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÉ®è ¸ÀàzsÉð ºÁUÀÆ nDgï¦(mÉ°«µÀ£ï gÉÃnAUï ¥Á¬ÄAmï) ªÀÄ»ªÉÄ JAzÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«®è. nDgï¦UÁV K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÞ JA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ ZÁ£É¯ïUÀ¼À D¨sÀðl¢AzÀ »AzÀĽAiÀĨÉÃPÁ¢ÃvÉA§ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ EzÉà ¸ÀÆvÀæPÉÌ eÉÆÃvÀÄ ©Ã¼ÀĪÀAxÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ GAmÁVzÉ. E£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÉÃAiÀiïØ£ÀÆå¸ï£À ºÁªÀ½ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀĸÉå. ºÀtzÀ D¸ÉUÁV eÁ»ÃgÁvÀ£Éßà ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀĪÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ¥ÀæªÀÈwÛ eÉÆÃgÁUÀvÉÆqÀVzÉ. EzÀjAzÁV ¸ÀÄ¢Ý AiÀiÁªÀÅzÀÄ, eÁ»ÃgÁvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄzÉà UÉÆvÁÛUÀzÀ CAiÉÆêÀÄAiÀÄ ¥Àj¹Üw GAmÁVzÉ. J®è ¥ÀwæPÉ, J®è ZÁ£É¯ïUÀ¼ÀÄ (C¥ÀªÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹) F ¥ÀæªÀÈwÛUÉ ±ÀgÀuÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ NzÀÄUÀgÀÄ ºÁUÀÆ «ÃPÀëPÀgÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁVzÁÝgÉ. C®èzÉ £ÉÊd, ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× ¸ÀÄ¢ÝUÀ½AzÀ ªÀAavÀgÁVzÁÝgÉ. FV£À ªÀÄnÖUÉ nDgï¦AiÉÄà DzÀ±Àð, CzÉà ªÁ¸ÀÛªÀ JA§AvÁVzÉ. EAxÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÉ PÀrªÁt ºÁPÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄÄAzÁzÀgÉ ¥ÀwæPÁ ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ zÀªÀÄ£À, ºÀgÀt JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÁPÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ EzÀÄ »ÃUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄĪÀÅzÀÆ vÀgÀªÀ®è. DzÀÝjAzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ£É¯ïUÀ¼Éà ®PÀëöätgÉÃSÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀéAiÀÄA DZÁgÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.

45


C¸ÀºÀdPÉÌ MUÀ΢gÀ° ªÀÄ£À¸ÀÄ..

t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

-¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¨sÀmï, ±ÉêÁÌgÀ

padmanabh.shevkar@gmail.com ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyð PÀ«« zsÁgÀªÁqÀ

AiÀiÁ

ªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÉzÀÄgÀÄ, »jAiÀÄgÉzÀÄgÀÄ ‘¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ’ JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ElÄÖ £ÉÆÃr. UÀÆUÀ¯ï ¸ÀZÀð JAf£ïUÉ PÉÆlÖAvÉ ºÉÃUÉ §gÀÄvÀÛªÉ ¸Á®Ä ¸Á®Ä ¸ÉÖÃmïªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ, ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ. §ºÀÄvÉÃPÀ J®èªÀÇ FUÁUÀ¯Éà ºÀ®ªÀÅ ¨Áj PÉýgÀÄwÛÃj. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁgÀ JzÀÄgÀÄ PÉýzÀgÀÆ EzÀ£Éßà ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ©r. ‘¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ EA¢£À ¹Üw’ JA§ÄzÀgÀ §UÉUÉ CªÀgÉÆA¢UÉà ªÀiÁvÁr £ÉÆÃr. ªÀÄvÀÛzÉà ¸ÉÖÃmïªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ, DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À dqÀÓªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ... DzÀgÉ F ‘DzÀ±Àð ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÛªÀ’UÀ¼À£ÀÄß MnÖUÉà ¸ÉÃj¹ ZÀað¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁvÀæ J°èAiÀÄÆ PÁtÄwÛ®è. EªÉgÀqÀgÀ ªÀÄzsÉå ¢£Éà ¢£Éà CUÀ®ªÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀAzÀgÀªÀ£ÀÄß zÁlĪÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ºÉüÀÄwÛ®è. ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ-£ÀPÁgÁvÀäPÀ d£À¦æÃAiÀÄ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ jÃZÉPï ªÀiÁrÛ®è AiÀiÁPÉ? ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ £ÀªÀÄä UÉÆAzÀ® G¥ÀzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀ¼ÀªÀļÀ ªÁåSÁå£ÀUÀ½UÉ zÀPÀÌzÀÄÝ. ‘¥ÉÆ¥ÀÄå®gï ¸ÉÖÃmïªÉÄAmï’UÀ¼À ¨sÀæªÉĬÄAzÀ PÀ¼ÀaPÉÆAqÀÄ F J®è ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁUÀĪÀzÀÄ CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. ¸ÀĪÀÄä£Éà MA¢µÀÄÖ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÉÆÃt. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß zÀ²ð¸À§ºÀÄzÁzÀ EªÀÅ £ÀªÀÄä (¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyðUÀ¼À) zÀéAzÀézÀ J¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAZÀªÁzÀgÀÆ zÁn¸À§ºÀÄzÀÄ. *** WÀl£É:1 FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ªÀiÁvÀÄ. £Á£ÁUÀ ºÀħâ½îAiÀÄ PÁ¯ÉÃeÉÆAzÀgÀ°è ©J JgÀqÀ£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð. £ÀªÀÄUÉ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ CgÀÄtPÀĪÀiÁgï ºÀ§Äâ vÀÄA¨Á DPÀµÀðPÀªÁV ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀvÀÛAvÀÆ vÀĸÀÄ DªÉñÀ¢AzÀ¯Éà ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ, ¤µÀàPÀë¥ÁvÀvÉ, D«ÄµÀUÀ½AzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¸ÀvÀ夵À×vÉ, ¸ÀªÀÄvÀÆPÀ »ÃUÉà C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ CªÀgÁrzÀ ªÀiÁvÀÄ £À£ÀߣÀÄß gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀzÀ°è ªÀÄļÀÄV¹vÀÄÛ. CªÀwÛrà CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄà AiÉÆÃa¸ÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ ªÀÈvÀÛ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ CZÀÑj PÁ¢vÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀA.1 ¢£À¥ÀwæPÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ ¥ÀÄgÀªÀtÂAiÀÄ°è E£ÉÆߧâ d£À¦æÃAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð, mÁ¨ÁèAiÀÄØ MAzÀgÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÉƧâgÀÄ ‘EzÀÄ gÁªÀÄgÁdå; EªÀgÀÄ E°è£À ªÀĺÁgÁd’ JA§xÀðzÀ ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÄ. D ¯ÉÃR£À §¼Áîj UÀtÂPÀ¼Àî ²æÃgÁªÀÄ®Ä CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÁVvÀÄÛ.! CªÀgÉAvÀºÀ ²æÃgÁªÀÄ JA§ÄzÀÄ dUÀeÁÓ»ÃgÁzÀ ¸ÀvÀåªÁzÀÝjAzÀ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀtÄÚfÓPÉÆAqÀÄ £ÉÆrzÉ. C¯Éè¯ÁèzÀgÀÆ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è ‘eÁ»ÃgÁvÀÄ’ JAzÀÄ §gÉ¢gÀ§ºÀÄzÉà JAzÀÄ. HºÀÄA! ²æÃgÁªÀÄ®Ä PÉʪÀÄÄVzÀÄ ¤AwgÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀmËmï£ÀAvÀºÀ avÀæzÉÆA¢UÉ CªÀgÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀvÁgÀ JA§AvÉà awæ¹zÀÝ D §gÀºÀ ¥ÀPÁÌ ¯ÉÃR£ÀªÉÃ! ¤£ÉßAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÀ¯ÉUÉÃjzÀÝ DzÀ±ÀðzÀ CªÀįɯÁè dgÀæ£Éà E½zÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ £ÀUÀ߸ÀvÀå PÀuÉÚzÀÄgÀÄ £Àwð¸ÀÄwÛvÀÄÛ.

46


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

AiÀiÁgÀÆ w£ÀßzÉà ©lÖ PÉƼÉvÀ ºÀtÂÚ£ÀAvÉÃ, JµÀÄÖ ¢£ÀªÁzÀgÀÆ ¸ÁAiÀÄzÉà ªÀÄPÀ̽UÉ QjQj ºÀÄnÖ¹zÀ gÉÆÃVµÀÖ vÁ¬ÄAiÀÄAvÉà PÁtĪÀ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ, J®èªÀ£ÀÆß J®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀĪÀÄä£É.”

WÀl£É:2

£ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è MAzÀÄ ¢£ÀzÀ ‘¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. PÀ£ÀßqÀzÀ §ºÀĪÀÄÄRå ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀPÉÌ ºÀħâ½î «¨sÁUÀzÀ ¸ÁܤPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVzÀÝ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÉƧâgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉUÀÆ ºÉZÀÄÑPÁ® ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, eÁvÁåwÃvÀvÉ JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DPÀµÀðPÀªÁV ªÀiÁvÁrzÀgÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ CªÀgÀ ¥ÀæRgÀ ªÁUÀÔjUÉ ªÉÄʪÀÄgÉvÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVgÀĪÁUÀ¯Éà «zÁåyðAiÉƧâ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ “¸Àgï ¤ÃªÉà ¤ªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ DAiÉÄÌUÉ £ÀqÉzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¨sÀåyðAiÀÄ eÁw PÉý¢ÝgÀAvÉ...” JAzÀ. D ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀ ªÀÄÄRªÉ¯Áè MªÉÄäUÉ PÀ¦àlÄÖ GvÀÛj¸À¯ÁUÀzÉà vÀqÀ§qÁ¬Ä¹zÀÝgÀÄ. WÀl£É: 3 FUÀ DgÀÄ wAUÀ¼À »A¢£À ªÀiÁvÀÄ. £Á£ÁUÀ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ JAJ ¸ÉÃj MAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀªÀµÉÖà DVvÀÄÛ. MAzÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ “¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÌ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ ¸ÉÃgÀ®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛ¢ÝÃj?” JAzÀÄ PÉý J®èjAzÀ GvÀÛgÀ PÉýzÀgÀÄ. EzÀgÀ ¥sÀ°vÁA±À ªÀiÁvÀæ ¤dPÀÆÌ DWÁvÀPÁjAiÀiÁVvÀÄÛ. £À®ªÀvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ JzÀÄݤAvÀÄ JzÉAiÀÄÄ©â¹ “£Á£ÀÄ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀiÁr ºÀt ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ JAzÀÄ WÀAmÁWÉÆõÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ! ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÉ®è CªÀjUÉ ªÁí.. J£ÀÄߪÀAvÉà £ÀPÀÄÌ ¥ÉÆæÃvÁ컹zÀgÀÄ!! LzÉÆà DgÉÆà «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉ, DvÀävÀȦÛAiÀÄ ªÀiÁvÁrzÁUÀ G½zÀªÀgÀÄ ‘J¯Áè UÉÆwÛgÉÆÃzÉ..’ JA§AvÉà ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄÄjzÀgÀÄ. «ÄPÀÌ «zÁåyðUÀ¼À C¤¹PÉAiÀÄÆ £ÉÃgÀªÁV ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸À¢zÀÝgÀÆ CzÀÄ ¸ÀªÉð¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄvÀÄÛ CAxÀ zÉÆqÀØ vÀ¥ÉàãÀ®è JA§ CxÀðªÀ£Éßà ¸ÀÆa¸ÀĪÀAwzÀݪÀÅ. EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀ ¦Ã½UÉ. WÀl£É: 4 ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ «zÁåyðAiÀiÁVzÀÝ £À£Àß ¸ÉßûvÉAiÉƧâ¼ÀÄ ZÀ¥Àà°UÉ ºÉÆ°UÉ ºÁQ¹PÉƼÀî®Ä gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ZÀ¥Àà° j¥ÉÃjAiÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÌ£ÁVzÀÝ CAUÀrAiÀĪÀ ZÀ¥Àà° ºÉÆ°AiÀÄÄvÁÛ ¸ÀºÀdªÁV “K£ÀÄ N¢Û¢ÝAiÀĪÀiÁä” PÉýzÀ. EªÀ¼ÀÄ “d£Àð°¸ÀA CAPÀ¯ï..” JAzÀ¼ÀÄ. CªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà PÀtÚgÀ½¹ “d£Àð°¸ÀªÀiÁä..?” PÉýzÁUÀ EªÀ½UÉ M¼ÀUÉƼÀUÉà RĶ ºÉªÉÄä J®è MmÉÆÖnÖUÉà DV UÀnÖAiÀiÁV “ºËzÀÄ CAPÀ¯ï, d£Àð°¸ÀA” CAzÀ¼ÀÄ. “M¼ÉîÃzÀªÀiÁä, vÀÄA¨Á ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀt- ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁqÉÆâÃzÀÄ. £À£Àß UɼÉAiÀÄ M§â PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀvÀæPÀvÀð DzÀ. CªÀ£À ¸ÀA§¼À PÀrªÉÄ. DzÀgÉ FUÀªÀ£À §½ PÁgÀÄ, §AUÀ¯É ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀt J¯Áè EzÉ UÉÆvÁÛ? ¤ªÀÄäzÉà PÁ® EzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁr..” JAzÀÄ £ÀPÁÌUÀ EªÀ¼À ºÉªÉÄäAiÀÄ §®Æ¤UÉ ¤dzÀ ¸ÀÆfªÉÆ£É vÁV l¥ï JA¢vÀÄÛ. *** ºËzÀÄ, £ÁªÀÅ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ. ¢£ÀªÀÇ PÁè¸ïgÀƪÀÄ°è PÀÆvÀÄ DzÀ±ÀðzÀ ¥ÀæPÁAqÀ ¥ÁoÀ PÉüÀÄvÉÛêÉ. ¤Ãw¸ÀA»vÉUÀ¼À£ÀÄß CAPÀUÀ¼À ¯ÉPÀÌzÀ°è ¨Á¬Ä¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è »A¸ÉAiÀÄ ªÉʨsÀ«ÃPÀgÀt, ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¥ÀÄlªÀ£ÀÄß §»gÀAUÀ ¨ÁèPïªÉÄïïUÉ §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, KPÀªÀÄÄR

47


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

KPÀ ¥ÀQëÃAiÀÄ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ, ªÀgÀ¢AiÀÄ°è EtÄPÀĪÀ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ, UÀtÂzsÀtÂUÀ¼À zsÀƼÀÄ §½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ C¯ÉÆèà E¯ÉÆèà ¤µÀ×gÁVzÀÄÝ §vÀÛ¯É ¯ÉÆÃPÀzÀ°è §mÉÖ vÉÆlÖ ºÀÄZÀÑgÀAvÉà PÁtĪÀ PÉ®ªÀgÀÄ, J®èªÀ£ÀÆß J®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀĪÀÄä£É. ºËzÀÄ, £ÁªÀÅ ¥ÀwæPÉÆzÀåªÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ..

nDgï¦ gÉÃnUÉ ©PÀjAiÀiÁV WÀ£ÀvÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ §zÀÄQ£À PÀmÁÖ SÁ¸ÀVà PÀëtUÀ¼ÀÄ, §jà ¸ÀgÀPÁUÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄlÄÖ-¸ÁªÀÅ-CAvÀBPÀgÀt-zÁgÀÄtvÉUÀ¼ÀÄ... L±ÀéAiÀÄð gÉÊ §ZÀÑ£ïUÉ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ UÀAqÉÆà ºÉuÉÆÚÃ, AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£À eÁvÀPÀ ¥sÀ®, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CAvÀå, ¥ÀÄ£Àdð£ÀäzÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄïɯÁè £ÀqÉAiÀÄĪÀ WÀ£ÀªÀAvÀgÀ UÀAmÉUÀlÖ¯É ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ... EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁgÀÆ w£ÀßzÉà ©lÖ PÉƼÉvÀ ºÀtÂÚ£ÀAvÉÃ, JµÀÄÖ ¢£ÀªÁzÀgÀÆ ¸ÁAiÀÄzÉà ªÀÄPÀ̽UÉ QjQj ºÀÄnÖ¹zÀ gÉÆÃVµÀÖ vÁ¬ÄAiÀÄAvÉà PÁtĪÀ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼ÀÄ, J®èªÀ£ÀÆß J®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀĪÀÄä£É. ºËzÀÄ, £ÁªÀÅ ¥ÀwæPÉÆzÀåªÀÄzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ.. ºÉAqÀwUÉ ¹ÃgÉ PÉÆr¸À¯ÁUÀzÀ §qÀvÀ£ÀzÀ°èAiÀÄÆ DzÀ±Àð ©qÀzÀ r«fAiÀĪÀgÀ PÀvÉ, ¥Á¥ÀÄ ªÀÄAqÀQÌ wAzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¢£ÀzÀÆrzÀ PÀvÉ, Q¸ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÁPÁ® gÁf£ÁªÉÄ¥ÀvÀæ ElÄÖPÉÆAqÉà EgÀÄwÛzÀÝ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ PÀvÉ, PÉüÀÄvÉÛÃªÉ £ÁªÀÅ PÁè¸À°è PÀÆvÀÄ.. ºÉÆgÀ§AzÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÉ®è §jà PÀvÉUÀ¼ÀÄ CµÉÖà C¤ß¹©qÀÄvÀÛzÉ. EA¢£À dªÀiÁ£ÁzÀ°è DzÀ±ÀðªÉ¯Áè §jà §zÀ£ÉPÁ¬Ä ±Á¸ÀÛç, ‘ºÉÃUÁzÀgÀÆ ¸Àj, §zÀÄPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå’ JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÁªÉà £ÀA©¹PÉƼÀî®Ä ±ÀvÁAiÀÄUÀvÁAiÀÄ AiÀÄwß¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉ. DzÀgÉ MªÉÆäªÉÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ K¼À£Éà ¥ÀÄlzÀ°è §jà JgÀqÀÄ PÁ®A£À°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ, ¸Á«£À JzÀÄgÀ®Æè vÁ£ÀÄ £ÀA©zÀÝ vÀvÀéPÀÌAn vÀ¤ßrà PÀÄlÄA§zÉÆnÖUÉ vÁ£ÀÆ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð£À ¸ÀÄ¢Ý gÀhÄUï£Éà £ÀªÉÆä¼ÀUÉ K£ÉÆà ºÉÆwÛ¹zÀAvÁV, ªÀÄÄR¥ÀÄlzÀ J®è ¥À¸ïÖ ¸ÉPÉAqï °Ãqï ¸ÀÄ¢ÝUÀ½VAvÁ wêÀæªÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀzÀqÀÄvÀÛzÉ. D ¥ÀvÀæPÀvÀð£À ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ MtvÀÄnUÀ¼À°è E¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÁxÀðPÀåzÀ ¨sÁªÀ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀzÀ PÁgÀtPÉÌà £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀð ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ°è zÀÄrzÀÆ ¸ÀéAvÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ, ºÀgÀPÀÄ PÁ®gï£À »jAiÉƧâgÀ ¢lÖ £ÀUÀĪÉÇAzÀÄ J®è £ÉÃgÀ¥Àæ¸ÁgÀzÀ D«ÄµÀUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃj £ÀªÀÄä DvÀä¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ºÀAV¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀågÁwæ £ÀªÉÆä¼ÀVAzÉà AiÀiÁgÉÆà UÀnÖAiÀiÁV PÀgÉzÀAvÁV JZÀÑgÁV ¢UÀΣÉzÀÄÝ PÀÆvÀ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀÄlÖ ºÀtvÉAiÀÄ ¨É¼ÀQ°è JzÀÄj£À PÀ£ÀßrAiÀÄ°è PÀAqÀ £ÀªÀÄä ©A§ £ÀªÀÄUÉà C¥ÀjavÀªÉ¤¹ c®è£Éà ¨ÉªÀjzÉÝêÉ. PÀuÉÚzÀÄgÀÄ £Á¼É ¨É¼ÀUÁzÀgÉ ¥ÀAiÀÄtPÉÌ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀAiÀÄtzÀ PÀªÀ®Ä zÁjAiÀÄ ¤Ã®£ÀPÉë¬ÄzÉ. ¤zsÀðj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è. zÀlÖ PÀvÀÛ®°è ¢PÉÌlÖ ¦Ã½UÉAiÉÆAzÀÄ DvÀðªÁV ¥Áæyð¸ÀÄwÛzÉ.. ‘C¸ÀºÀdªÁzÀÄzÀPÉÌ ªÀÄ£À¸À MVθÀ¢gÀÄ ¥Àæ¨sÀÆ, £ÀªÀÄä PÀ£Àßr ©A§zÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ G½¸ÀÄ...’

48


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¥sÉÆÃgïÛ ¥ÉÆæÃmÉÆÃPÁ¯ï -¥ÀÆtð¥ÀædÕ ¨ÉüÀÆgÀÄ poornaprajnabelur@gmail.com ºÀªÁå¹ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ

¼ÉzÀ ªÀµÀð «zsÁ£À¸ËzsÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ §AvÀÄ. PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ UɼÉAiÀÄgÀÄ C£ÉÃPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 d£À ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ. EªÀgɯÁè ¢£Á®Æ «zsÁ£À¸ËzsÀPÉÌ ¨É¼ÀUÉÎAiÉÄà §gÀÄvÁÛgÀAvÉ. ªÀµÁðªÀ¢ü E°èAiÉÄà PÁAiÀÄð¤gÀvÀgÁVgÀÄvÁÛgÀAvÉ. C£ÉÃPÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀAvÉ. ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¤UÀªÀÄzÀ, ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ, ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀëgÁUÀÄvÁÛgÀAvÉ. ¥ÀvÀæPÀvÀð UɼÉAiÀÄgÀÄ «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAPÀlzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÉƧâjUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¹UÀĪÀÅ¢vÀÄÛ. ºÁUÉ CªÀjUÉ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ºÀĨÉÃUÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÀÄzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¹UÀzÀAvÉ vÀ¦à¸À®Ä MAzÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ZÀzÀÄgÀAUÀzÁl ¥ÁægÀA¨sÀªÁVvÀÄÛ. PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄjUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÝ. CªÀ£ÀÄ £À£Àß PÁ¯ÉÃdĪÉÄÃmï! ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄ¢üÃgÀ JA¢lÄÖPÉƼÉÆîÃt. «µÀAiÀÄ wÃgÁ aPÀÌzÀÄ. DUÉÎ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À »AzÉ ¤AiÉÆÃUÀªÉÇAzÀÄ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVvÀÄÛ. C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ vÀAqÀzÀ°èzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¥Àwß ºÉÆÃVgÀ°®è. PÁgÀt PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁzÀªÀ¤UÉ ¸ÀPÁðgÀ RZÀÄðªÉZÀÑ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ DvÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ CAvÀºÀ ¸Ë®¨sÀå ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è JA§ÄzÀÄ DPÉAiÀÄ «ZÁgÀ. UÀAqÀ «zÉñÀPÉÌ ¸ÀPÁðj Rað£À°è ºÉÆgÀl£ÉAzÀgÉ ºÉAqÀwAiÀÄjUÉ ¸ÀÄ¢Ý ¤ÃqÀ¨ÉÃQ®è. vÁªÁVAiÉÄà ºÉÆgÀqÀĪÀ PÁ®«zÀÄ. DzÀgÉ DPÉAiÀÄ DzÀ±ÀðªÉà UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄļÁîUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ DPÉUÉ w½AiÀÄ°®è. ¤AiÉÆÃUÀzÀ°è NªÀð ªÀÄ»¼É PÉÆ£Éà ¤«ÄµÀzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ. «ªÀiÁ£ÀzÀ°è DPÉUÉ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹Ãmï ¹QÌvÀÄÛ. ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÀÆ DPÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀįÉèà EzÀݼÀÄ. C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀjUÀÆ DPÉAiÀÄ ¸ÉßúÀ »vÀªÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀ gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ UɼÀw JA§ÄzÀÄ CªÀjUÉ w½¢vÀÄÛ. D gÁdPÁgÀt ¥ÀæªÁ¸À¢AzÀ »A¢gÀÄV §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀaªÀgÁUÀĪÀªÀjzÀÝgÀÄ. C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ¥À®èlUÀ¼À£ÀÄß H»¸ÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖ. ¥ÀæªÁ¸À¢AzÀ »AzÀÄgÀÄVzÀ ªÉÄÃ¯É D gÁdPÁgÀtÂ, ¤jÃQë¹zÀ ¸ÀaªÀ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉAiÀÄ°®è. DUÀ¯Éà C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ D ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢VzÀÝ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ¢üÃgï PÉÊUÉ §A¢zÀÄÝ, C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ PɼÀV£À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ZÀÄgÀÄPÁzÀzÀÄÝ, ZÀzÀÄgÀAUÀzÁl ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀzÀÄÝ. ªÉÆzÀ°UÉ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw PÀĹzÀĺÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀģɬÄrà £ÀgÀPÀ¸ÀzÀȱÀ. PÉ®¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¥ÀÄPÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV ¤ÃqÀĪÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ. PÉ®¸À ©lÄÖ ¤ªÀÈvÀÛgÁV J£ÀÄߪÀ ¨ÉzÀjPÉ ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ. PÉ®¸À G½¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀÆeÉ-ªÀÄAvÀæ-vÀAvÀæ-ºÀªÀ£ÀUÀ¼À ªÉÆgÉ. ®AZÀ-gÀĵÀĪÀvÀÄÛUÀ¼À D¸ÀgÉ. K£É¯Áè ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥sÀ® PÉÆqÀzÉ CAwªÀÄ WÀlÖPÉÌ §A¢vÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð UÀºÀUÀ»¸ÀÄwÛzÀÝ. CªÀ£À PÀÄzÀÄgÉ

49


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ w½AiÀÄĪÀ ªÉüÉUÉ 10 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÀݪÀÅ.

¸ÀÄ¢üÃgï ¸ÀaªÀgÀ ªÀ¸ÀwUÀȺÀUÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀPÀ. ¥ÀæSÁåvÀ gÁdPÁgÀtÂAiÉƧâgÀ UɼÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ! [D gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ FUÀ ¤ªÀÈvÀÛgÀÄ] C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À ºÉAqÀwAiÀÄÄ, ¥sÉÆÃmÉÆÃzÀ°èzÀÝ D ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÁ®Ä »rzÁUÀ ¹PÀ̪À£Éà ¸ÀÄ¢üÃgï. CAvÀºÀ ¸ÀÄ¢üÃgï£À£Éßà £ÁªÀÅ ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà £Á«§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀjavÀgÉAzÀÄ w½¢zÀÄÝ. ¸ÀÄ¢üÃgï PÉ®ªÀÅ PÁ® ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀwæPÉAiÉÆAzÀgÀ°è ¥ÀvÀæPÀvÀð. ¹¤ªÀiÁ £Àl. zsÁgÁªÁ»UÀ¼À°è £ÁAiÀÄPÀ. »ÃUɯÁè ªÀiÁqÀÄvÁÛ F ºÀÄzÉÝUÉ §A¢zÀÝ. CAzÀÄ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĪÀÇ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÉÌ §gÀ°®è. ªÀÄÄAzÉãÁUÀĪÀÅzÉÆà w½AiÀÄzÉ »A¢gÀÄVzɪÀÅ.

CAzÉà ¸ÀzÀ£ÀzÀ°è ©ü£ÀßgÀÄ §AqÉzÀÝgÀÄ. GvÀÛgÀPÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR gÁdPÁgÀtÂAiÉƧâgÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. CzÀPÁÌV UÀt zsÀtÂUÀ¼À PÁgÁ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀÄ¢üÃgï vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ zÁj PÀªÀ¯ÉÆqÉ¢vÀÄÛ. C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ eÁwAiÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼É¯Áè ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀgÀÄ. eÁw gÁdPÁgÀtzÀ §®¢AzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ ¸ÁÜ£À G½¬ÄvÀÄ. ¸ÀÄ¢üÃgï §½¬ÄzÀÝ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÉnÖUÉ ¸ÉÃjzÀªÀÅ. ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð ºÀ®Äè QvÀÛ ºÁªÁzÀ. ¥ÀæPÀgÀt ºÀ¼À¸À¯Á¬ÄvÀÄ. E°è ¥ÀvÀæPÀvÀð£ÁV UÀªÀĤ¹zÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ. •

¸ÁPÀµÀÄÖ d£À ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉAiÉÆà E®èªÉÇà «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ §½ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀÄvÁÛgÉ. gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ¨sÁVUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ CxÀªÁ gÁdQÃAiÀÄ ¤gÀ¥ÉÃPÀëgÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.

«µÀAiÀÄ w½zÀgÀÆ PÉ®ªÉǪÉÄä ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄvÁÛgÉ. ªÁ¸ÀÛªÀ w½zÀgÀÆ CzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁV §gÉAiÀħ®ègÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀ w½AiÀÄzÉà ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ.

d£ÀjUÉ EzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ EzÉà ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß «dÈA©ü¸À§®ègÀÄ. PÉÆAzÀĺÁPÀ§®ègÀÄ.

E°ègÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ §Ä¢ÞªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ¢üÃgï xÀgÀzÀªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV w½¢gÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÁUÀ, ¨ÉÃPÁzÀAvÉ §¼À¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.

D¸ÉÆáÃlPÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð CzÀgÀ »A¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. ºÉÆÃzÀgÉ DvÀ¤VAvÀ ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀĢݸÉÆáÃl ªÀiÁqÀĪÀ EvÀgÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ¸ÀªÁ®Ä JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ºÀ¼À¸À¯ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄÄ ¸ÀļÀÄî CxÀªÁ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¹zÀÞ¥Àr¹zÀÄÝ JA§ÄzÀÆ w½AiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ»ÃUÉ K£É¯Áè EgÀÄvÀÛªÉ.

»£Éß¯É w½AiÀÄĪÀµÀÄÖ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ.

gÁdQÃAiÀÄ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

¸ÀªÀÄAiÀÄ,

ªÀåªÀzsÁ£À,

§Ä¢ÞªÀAwPÉ,

ºÀt,

ZÁvÀÄAiÀÄð

E°è £À£Àß UÀªÀĤ¸ÀÄ«PÉAiÀĵÉÖà ªÀÄÄRå C®è. £À£ÉÆßA¢VzÀÝ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¸ÀÄ¢üÃgï jÃwAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, C°è ¸ÀĽzÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, AiÀiÁjAzÀ¯ÉÆà ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ UÀªÀĤ¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÆ «©ü£Àß. ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß UÀ滹 ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀªÀgÀ ºÁUÀÆ CzÀ£ÀÄß N¢ ºÉÃUÉ ¹éÃPÀj¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ/NzÀÄUÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Erà ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ¤AwzÉ JAzÀÄ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è J®ègÀÆ w½¢zÀÝgÀÄ. CzÀÄ eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ §zÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀÆgÁgÀÄ PÉÆÃn §AqÀªÁ¼À ºÀjzÀħAvÀÄ. ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁzÀªÀÅ. AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¤AvÀÄ K£É¯Áè £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀævÀåPÀë «ªÀgÀUÀ¼À ¸À»vÀ zÀȱÀåªÀiÁzsÀåªÀĪÀÅ ¸ÀÄ¢ÝUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÛj¹vÀÄ. d£À gÉÆêÀiÁAZÀ£ÀUÉÆAqÀgÀÄ. CAvÀºÀ

50


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¸ÀÄ¢ÝUÀ½UÉ ºÀ¥ÀºÀ¦¹zÀgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ ¨sÁVUÀ¼ÁzÀgÀÄ. »ÃUÉ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉÊ¥ÉÆÃnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄ¢Ý §r¸ÀvÉÆqÀVzÀªÀÅ.

Cj«£À ºÀgÀºÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EªÉ. C°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀÇ EzÉ, C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÆ EzÉ. zÁR°¸ÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ªÉÄÃ¯É «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ «dÈA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¹éÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CjvÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.”

qÀAiÀiÁ£Á ¸ÀvÁÛUÀ £ÉÊd zÀȱÀåUÀ¼ÀÄ »ÃVvÀÄÛ JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÀZÉð £ÀqÉ¢vÀÄÛ. d£À CAvÀºÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ£ÀÄß cêÀiÁj ºÁQzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ CzɯÁè ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃVzÉ. PÁ¸ÀÄ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß §¢UÉÆwÛzÉ. d£À ¸Á¥sïÖ¸ÉÆÖÃjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ UÉÆqÀªÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è. PÀȶPÀ£À AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀ, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ PÀȶAiÀÄ §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀĪÀ PÀȶ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃn gÉÊvÀjgÀĪÀ PÀ£Áßr£À°è 10 ¸Á«gÀzÀ UÀr zÁn®è. ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, PÁ«ÄðPÀ PÀ¯Áåt, UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ, ¤ÃgÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀUÀ¼À PÀÄjvÁzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÁgÀ ¸ÀASÉå ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ. EwÛÃZÉUÉ n«9 ¸ÀÄ¢Ý ¥Àæ¸ÁgÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÀÅ vÀ£Àß «ÃPÀëPÀgÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÃPÀqÁ 53PÉÌ Kj¹PÉÆAqÀÄ gÁdåzÀ¯Éèà £ÀA§gï 1 ¸ÁÜ£À ¥ÀqɬÄvÀÄ. n«9 ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀ ¸ÀÄ¢ÝUÁV d£À PÁzÀÄ PÀĽwgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ KPÉ? F jÃwAiÀÄ «ÃPÀëPÀ ªÀUÀðªÀ£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁPÀĪÀ°è CzÀÄ ¥ÀlÖ ±ÀæªÀÄ JµÀÄÖ? CzÀPÉÌ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn ¤ÃqÀĪÀ G½zÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À GzÉÝñÀ, UÀÄj K£ÀÄ? EzɯÁè ZÀað¸À§ºÀÄzÁzÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ¥ÀjºÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ªÀiÁUÀðUÀ½®èzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀÄqÀÄVAiÉƧâ¼ÀÄ ¥ÉæëĹ NrºÉÆÃVzÀݼÀÄ. CA¢£À PÁ®PÉÌ zÉÆqÀØ ¸ÀÄ¢Ý. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ ¨Á® ºÀÄqÀÄQ §AzÀgÀÄ. CAzÀÄ CªÀgÀ£É߯Áè PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ £ÉÊwPÀvÉ, ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÀ«µÀå, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÁV ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA¨É¯Áè DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß w½¹-ªÁ¢¹ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉÝ. ¥ÀvÀæPÀvÀðgÉà D ¥ÉæëÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀÝgÀÄ. ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÀQë¹ ©r¹ vÀA¢zÀÝgÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á®QAiÉƧâ¼À CvÁåZÁgÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CvÁåZÁjAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÆÝ ¸ÀºÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÉà DVzÀÝgÀÄ. E°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ. C£ÉÃPÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. Dl, ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ, £ÁlPÀUÀ¼À°è vÀªÀÄä KPÀvÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ §ºÀĪÀÄÄTUÀ¼ÁVzÁÝgÉ. C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß ºÉQÌ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÁgÀÆ ªÀÄÄRåªÁ»¤UÉ §gÀĪÀÅ¢®è. EAvÀºÀ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ PÁ¹£À D¸ÉUÉ §°AiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ¯Éèà ¨sÀæµÁÖZÁgÀ vÀÄA©ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ¸ÁzsÀå? PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É¬ÄAzÁzÀ M½vÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ C£ÉÃPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀÄvÁÛqÀÄwÛzÉÝ. CzÀÄãvÀªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÉÆAzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ vÀ®Ä¥ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, C¢üPÁjUÀ¼À, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è £À®ÄV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÁt¹vÀÄ. C°èAiÀÄÆ AiÀıÀ¸Àì£Éßà UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀð UɼÉAiÀÄjUÉ PÉýPÉÆAqÉ. ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ºÀaÑzÉ. DUÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼É¯Áè §jà GzÉÆåÃUÀSÁwæ¬ÄAzÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÀæµÁÖZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀÅ. FUÀ®Æ ¥Àj¹Üw ºÁUÉà EzÉ. DzÀgÉ ¥ÀvÀæPÀvÀð UɼÉAiÀÄgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ CzÀÄãvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÀAzÀgÀÄ.

51


t À ªÀ ð À-Z ðv ZÀa

ªÀÄÄUÀļÀÄ

FUÀ d®¸ÀAªÀzsÀð£Á AiÉÆÃd£Á ¸ÀAWÀzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛgÀĪÉ. £É®zÁ¼À¢AzÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß JwÛ JwÛ §wÛºÉÆÃzÀ ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©¸À®Ä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ. C£ÉÃPÀ PÉgÉUÀ¼ÀÆ EAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ d®¤¢üUÀ¼ÁVªÉ. ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄĢݣÀPÉÆ¥Àà JA§ Hj£À°è 33 PÉgÉUÀ½ªÉ. CzÀÄ D Hj£ÀªÀjUÉà w½¢gÀ°®è. »ÃUÉ Cj«£À ºÀgÀºÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ C£ÉÃPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ EªÉ. C°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀªÀÇ EzÉ, C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÆ EzÉ. zÁR°¸ÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ªÉÄÃ¯É «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ «dÈA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¹éÃPÀj¸ÀĪÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ CjvÀÄ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ZÉÃAeï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAn£À°è JgÀqÀÄ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. 1.

CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è. CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃªÉà ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ. [EzÀÄ D®Ögï£ÉÃnªï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï] C°èAiÀÄÆ ¹UÀĪÀÅ¢®è. DUÀ ¤ÃªÉà CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶָÀ¨ÉÃPÀÄ. [EzÀÄ ZÉÃAeï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï]

2. §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ¥À槮ªÁV «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛgÉ. PÉ®ªÀÅ PÁ®zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß wÃgÁ ¸ÀºÀdªÉA§AvÉ M¦àPÉÆAqÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. [D®Ögï£ÉÃnªï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï] d£ÀgÉà ªÀÄÄAzÁV CzÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ. [ZÉÃAeï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï] CAzÀÄ ¥ÉÆæÃwªÀiÁ ¨ÉÃrUÉ £ÀÈvÀåUÁæªÀÄPÁÌV ¤ÃrzÀ eÁUÀzÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÉÃUËqÀgÀÄ gÁdQÃAiÀÄzÀ zÁ¼À J¸É¢zÀÝgÀÄ. FUÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ JgÀqÀ£Éà ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV M¦àPÉÆArzÁÝgÉ. d£ÀgÀÆ ¸ÀºÀ »ÃUÉà C®èªÉÃ? ¥ÁPÀÄðUÀ¼À°è zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄlÄÖªÀÅzÀÄ, ªÁ¸ÀÄÛ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ, ªÀiÁlªÀÄAvÀæ-§°UÀ¼ÀÄ, £ÀPÀì°ÃAiÀÄgÀ ClÖºÁ¸À »ÃUÉ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀAvÀ. ¸ÀÄ¢ÝAiÀiÁUÀĪÀ jÃw ªÀiÁvÀæ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À AiÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÉ. £ÉÊwPÀvɬÄgÀĪÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð vÀ£Àß ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß JA¢UÀÆ §zÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è. ºÉaÑ£À NzÀÄ :

ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ½UÉ ®PÀëöätgÉÃSÉ ºÁPÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? -¥ÀzÀägÁd zÀAqÁªÀvÉ., ¥ÀæeÁªÁtÂ, 26-2-2012

PÉÆ£ÉAiÀÄ ¸À® ©Ã¼ÉÆÌqÀĪÁUÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ PÉ£ÉßzÁn Q«UÉ ©vÀÄÛ. PÁ®j£À ªÉÄð£À °¥ï¹ÖPï ºÀÄlÄÖºÁQzÀ PÀzÀ£À ¸ÀzÀåPÉÌ «gÁªÀÄ. K£ÉãÉÆà ¸ÀAzsÁ£À. ªÉÆ¯É PÉÆqÀ®Ä §AzÀªÀ¼ÀÄ ±ÀªÀªÁzÀAvÉ PÀªÀqÉAiÀiÁlzÀ°è VaÑ zÉÆÃZÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÁUÀ vÀlPÀÌ£É ¢Ã¥À ºÉÆÃUÀĪÀÅzÉAzÀÄ AiÀiÁjUÉ UÉÆwÛvÀÄÛ?

-¥Àæw¨sÁ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgï

52


ºÉÆ

¸À

ªÀÄÄUÀļÀÄ

¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄvÀÄÛ HgÀÄ

£ÁªÀÅ PÁtzÉà ¨É¼ÉzÀ ¥À«vÀæ HgÀ°èAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ ©ÃqÀÄ©nÖzÉ ªÀÄvÀÛzÀÄ ºÁ¢§¢AiÀÄ MgÀvÉAiÀÄ£Éßà ªÉÄÊAiÀiÁV¹ ºÀjzÀÄ ¹»AiÀiÁV¸ÀÄwÛzÉ vÀ£Àß G¥ÀÄà¤ÃgÀ£ÀÆß MA¢¤vÀÆ vÀļÀÄPÀzÀ ¨ÉÆUÀ¸ÉAiÀÄ°è fêÀd®ªÀ vÀÄA© PÀÄrAiÀÄÄvÀÛ¯Éà G¥Àà£ÀÄß CzsÀgÀPÀÌAn¹PÉÆAqÀÄ «ÄoÁ¬Ä §tÚzÀ ¤ÃgÀ£ÀßµÉÖà D¸Á颹zÉÝÃªÉ ªÀiÁw®èzÉà £À®ÄV ©Ã¢UÉ ©zÀÝ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ gÀ¨sÀ¸À vÀqÉAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÀ £Á°UÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉA¥ÀÄ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄgÀĺÀÄ ¸ÁPÀÄ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÁeÁ ¸À«AiÀÄ £ÀÄAUÀĪÁUÀ £ÀUÀĪÉÇAzÀÄ ªÀiÁvÀæ

PÁªÁå ¦ PÉ

¯ÉÆÃPÀzÀ MUÀj£À UÀÄgÀÄvÁV G½zÀÄ©nÖzÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÉ

53

¥sÀ¸

À®Ä


ºÉÆ

¸À

ªÀÄÄUÀļÀÄ ...(2) D ºÉÆvÉÛà F Hj£ÉÆA¢V£À £ÀªÀÄä ¸ÀºÀd ¸ÀA§AzsÀ PÀrzÀĺÉÆÃVzÉ zÉêÀgÀAxÀ HgÀÄ ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß ¥Á«vÀæöå PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤gÁ¼ÀªÁVzÉ w½¤ÃgÀAvÉà ***

-PÁªÁå ¦ PÀqÀªÉÄ

kavya.kadame@gmail.com

PÀÄAZÀ:- ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï

54

¥sÀ¸

À®Ä


¹¤

ªÀÄÄUÀļÀÄ

PÀ£À¸ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼À JzÀÄgÀÄ ¤°è¸ÀĪÀ ¹£ÉªÀiÁ

‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj...’ -qÁ.CgÀÄuï eÉÆüÀzÀPÀÆrèV joladarun@gmail.com

Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ `PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀ Ä zÀ Ä gÉ A iÀ Ä £É à j’ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÉ ªÀ Ä ÄRåªÉ ¤ ¸À Ä ªÀ ¹¤ªÀiÁ. EzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀvÀéAiÀÄÄvÀ PÀxÉUÁgÀ CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃt CªÀgÀ ¸ÀªÁj PÀxÉAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÀ ¹¤ªÀiÁ. E°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸À A UÀ w AiÉ Æ AzÀ Ä PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹¤ªÀiÁ ªÀiÁzÀåªÀÄzÀ°è vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ©ü£Àß DAiÀ i ÁªÀ Ä UÀ ¼ À £ À Ä ß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨ÁåUÁgÀ PÀÄ®zÀ FgÀå£ÀzÀÄ ºÉt Ht®Ä PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ PÁAiÀÄPÀ. FvÀ ¸Á«£À PÀ£À¸ÀÄ PÁtĪÁvÀ. PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÉÆqÀ£É PÀÄt vÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀqÀÄwÛzÀÝ. »ÃUÉ PÀ£À¸ÀÄ PÀAqÀzÀÄÝ ºÀĹAiÀiÁzÀzÉÝ E®è. FvÀ£À ºÉAqÀw gÀÄ¢æ PÀÆ° ªÀiÁr fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀnÖVwÛ. »ÃUÉ MAzÀÄ ¢£À HgÀ UËqÀ ¸ÀvÀÛ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÁÛ£É. ºÉZÀÄÑ PÀĹ ¹UÀĪÀ PÁgÀtPÉÌ UËqÀgÀ ¸Á«£À PÀ£À¸ÀÄ FgÀå£À°è ºÉƸÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀÄoÀzÀAiÀÄå UËqÀgÀ ¸ÁªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ FgÀå£À PÀ£À¸À£ÀÄß C®èUÀ¼ÉAiÀÄÄvÁÛ£É. FgÀå£À ºÉAqÀw ¹zÀÞ §gÀĪÀÅzÁV PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÁÛ¼É, ¹zÀÞ£À£ÀÄß §aÑlÄÖ D PÀ£À¸À£ÀÄß ºÀĹUÉƽ¸ÀĪÀ M¼À¸ÀAZÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. HgÀ ªÁqÉAiÀÄ »j UËqÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀtÚ, ºÉÆ® ªÀiÁj EAVèÃµï ±Á¯É vÉgÉAiÀÄĪÀ PÀ£À¹£ÁvÀ. F ²ªÀtÚ HgÀªÀgÀ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉÊUÁjPÉUÉ ªÀiÁgÀ®Ä gÉÊvÀgÀ£ÀÄß M¦à¹ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÀ ¢£À »gÉÃUËqÀ ¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàvÁÛ£É. »ÃUÁV C¥Àà£À CAvÀå¸ÀA¸ÁÌgÀQÌAvÀ d«Ää£À ªÀiÁgÁlªÉà ªÀÄÄRåªÉAzÀÄ ¨Á«¹zÀ DvÀ ¸ÁªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀ®Ä ºÉüÀÄvÁÛ£É. E£ÀÄß ¹zÀÞ HjUÉ §AzÀ ¢£À AiÀiÁgÀÄ ¸ÁªÀ£ÀߥÀÄàvÁÛgÉAiÉÆà CªÀgÀzÀÄ ¥ÀÄtåzÀ ¸ÁªÀÅ, CªÀgÀÄ £ÉÃgÀ ¸ÀéUÀðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛgÉ J£ÀÄߪÀ £ÀA©PɬÄzÉ. F PÁgÀtPÉÌ, MAzÀÄ ¢£À ªÀÄÄAZÉAiÉÄà §AzÀ ¹zÀÞ£À£ÀÄß »r¢lÄÖ »gÉÃUËqÀgÀÄ ¸Á«£À ¸ÀÄ¢Þ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁrzÀ ¢£ÀªÉà ¹zÀÞ §AzÀ JAzÀÄ ºÉý UËqÀgÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀÄtåzÀ ¸ÁªÉAzÀÄ ¸À«ÄÃPÀj¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.

55

’PÀ v

É’


¹¤

ªÀÄÄUÀļÀÄ

E°è FgÀå£À PÀ£À¹£À §UÉV£À £ÀA©PÉ KPÀPÁ®zÀ°è §zÀÄQ£À §UÉV£À £ÀA©PÉAiÀÄÆ DVzÉ. ¸ÀªÁj PÀxÉAiÀÄ°è ªÀdæ¥Àà UËqÀgÀ ±ÀªÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÁ®ÄÛ½vÀPÉÌ ¹PÀÄÌ ¸ÁªÀ£Àß¦à ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PÀÆægÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÉà ªÀdæ¥Àà ¹£ÉªÀiÁzÀ°è, ±ÀªÀ HtĪÀ PÀÄtÂAiÀÄ°è ¸À¹ £ÉlÄÖ MAzÀÄ fêÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆgÉAiÀÄÄvÁÛ §zÀÄQ£À ºÉƸÀ wgÀÄ«UÉ vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ¹¤PÀªÁV £ÉÆÃqÀzÀ, CzÀ£ÉÆßAzÀÄ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÁßV PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹£ÉªÀiÁzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ. ²ªÀtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AQAiÀÄ ¤gÁ¼ÀªÁzÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀªÁzÀ ªÁqÉ, ²ªÀtÚ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ¥Á°UÉ ºÁ¼ÀÄPÉÆA¥ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÆ, CzÉà ªÁqÉ HgÀªÀgÀ ¥Á°UÉ UËqÀgÀ zÉÆqÀتÀÄ£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ EAvÀªÀ ªÉÊgÀÄzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¹£ÉªÀiÁ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV awæ¹zÉ. ¹£ÉªÀiÁ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ FgÀå, PÀvÉ PÀnÖPÉÆqÀĪÀ ªÀdæ¥Àà ¤dPÀÆÌ PÁqÀĪÀ UÀnÖ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ. E°è ºÀ½îUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀ, ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ¤PÉAiÀÄ UÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UËqÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà UËqÀ£À vÁPÀ¯Ál¢AzÀ ZÉ£ÁßV awæ¹zÁÝ£É. Erà HjUÉà GgÉà PÉlÖ ±À¤ JAzÀÄ UËqÀgÀ£ÀÄß vÉUÀļÀĪÁUÀ, DvÀ£À ¸Á«£À¯ÁèzÀgÀÆ M¼ÉîAiÀÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁt¸ÀĪÀÅzÀÄ, D M¼ÉîvÀ£ÀzÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ Nl£ÁßV gÀƦ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EªÀÅ UÁæ«ÄÃt §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀäªÁV PÁt¸ÀÄvÀÛªÉ. MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÀA©PÉAiÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃt ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ©ü£Àß ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß, §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ fêÀ£À UÀæ»PÉAiÀÄ£ÀÄß ¹£ÉªÀiÁ vÀÄA¨Á GvÀÛªÀĪÁV PÀnÖPÉÆnÖzÉ. E°è ªÀÄÆ® PÀxÉUÁgÀ CªÉÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃt CªÀgÀ UÀnÖ PÀxÉAiÉÄà F ¹¤ªÀiÁPÉÌ MAzÀÄ ©ü£Àß ºÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¹zÉ. EzÀ£ÀÄß ¹¤ªÀiÁ DV¸ÀĪÀ°èAiÀÄÆ PÁ¸ÀgÀªÀ½î CªÀgÀ ±ÀæªÀÄ E°è JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄRåªÁV MAzÉà WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀÄ ©ü£Àß PÉÆãÀUÀ¼À°è vÉÆÃj¸ÀĪÀ ¥Áè±ï ¨ÁåPï vÀAvÀæ vÀÄA¨Á ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV ªÀÄÆrzÉ. PÉÃjAiÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆqÀÄ ¨Á¼ÀÄªÉ £ÀqɸÀĪÀ ¨ÁåUÁågÀ PÀÄ®ªÀ£ÀÄß §lÖA§AiÀÄ®°è MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ CµÀÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV®è. FgÀå£ÁV ©gÁzÁgï CªÀgÀ C©ü£ÀAiÀÄ ¤dPÀÆÌ CzÀÄãvÀªÁzÀÄÝ. EzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV gÀÄ¢æAiÀiÁV GªÀiÁ²æà C©ü£ÀAiÀĪÀÇ ¥Àæ§ÄzÀÞªÁVzÉ. «.ªÀÄ£ÉÆúÀgï CªÀgÀ ¸ÀAVÃvÀ, ºÉZï. JA.gÁªÀÄZÀAzÀæ CªÀgÀ bÁAiÀiÁUÀæºÀt avÀæzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ºÉaѹzÉ. UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CªÀgÀ avÀæPÀxÉ ªÀÄÆ®PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÌV¸ÀzÀAwzÉ. MmÁÖgÉ ¹£ÉªÀiÁ F £É®zÀ fêÀUÀ¼À «ÄrvÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄĪÀ°è ±ÀPÀÛªÁVzÉ. F PÁgÀtPÉÌ £É®zÀ PÀxÉAiÀiÁV ªÀÄ£ÀªÀÄÄlÄÖvÀÛzÉ.

56

’PÀ v

É’


PÀÄAZÀ:- ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï venkat.bhats@gmail.com

57

mugulu1/ ಮುಗುಳು 1  

kannada magazine /ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you