Leedvermaak. Bloed, zweet en tranen

Page 1

BLOED, zwEEt EN tRANEN

www.MuDHOEN.cOM


Nu tE KOOp:

LEEDVERMAAK MuppEt LAcHEN MAN!

MEER INfORMAtIE: MuDHOEN@MuDHOEN.cOM

HEt LEEsVOER VOOR LApswANsEN EN psycHOpAtEN. NEEM Nu EEN ABONNEMENt: 4 NuMMERs VOOR 12,5O Of 1O NuMMERs VOOR 25,- EuRO. MAAK HEt gELD OVER Op 95 56 875, t.A.V. MuDHOEN, LEEuwARDEN, O.V.V. ABONNEMENt) Of MAIL: MuDHOEN@MuDHOEN.cOM www.MuDHOEN.cOM

p:

OOK tE KOO

NuffEL

NI-K I M K A A M R E LEEDV

OR EEN MIsBAAR VO N O . N E st IN LER KLE VOOR DE AL OEDINg. pV sLEcHtE O DHOEN.cOM uDHOEN@Mu M : IE t A M R MEER INfO


BLOED, zwEEt EN tRANEN

LEEDVERMAAK

BOB

LAMstEL

DE sADIstIscHE psycHOpAAt LEEDVERMAAK Is HEt HOOfDpERsONAgE VAN DE stRIp. LEEDVERMAAKs LEVEN BEstAAt uIt HEt ONMOgELIJK MAKEN VAN ANDERMANs LEVEN. ALs HIJ ANDEREN zIEt LIJDEN Is HIJ gELuKKIg. EN ALs HIJ gEEN MENsEN zIEt LIJDEN, DAN zORgt HIJ DAAR wEL VOOR. VAAK Is sIDE-KIcK BOB DE DupE VAN zIJN ActIEs.

BOB Is LEEDVERMAAKs sIDE-KIcK. ALs ER NIEMAND IN DE BuuRt Is OM IN ELKAAR tE sLAAN, DAN Is BOB ER gELuKKIg (VOOR LEEDVERMAAK).

LAMstEL Is EEN OuDE KROEgMAAt VAN LEEDVERMAAK. HIJ wEEt DAt LEEDVERMAAK EEN RARE sNuItER Is, MAAR BLIJft tOcH MEt HEM OMgAAN.

BOB HEEft Dus gEEN MAKKELIJK LEVEN, MAAR HIJ pROBEERt ER NOg wAt VAN tE MAKEN, VOORAL Op DE MOMENtEN DAt LEEDVERMAAK wEg Is.

LEEDVERMAAK LAAt LAMstEL MEEstAL MEt Rust EN RIcHt zIJN AgREssIE Op ANDEREN (zOALs BOB), MAAR zO Nu EN DAN MOEt LAMstEL ER HELAAs OOK AAN gELOVEN. LEEDVERMAAK Is DAN OOK EEN RARE sNuItER.

VERDER HEEft LEEDVERMAAK EEN gROtE VOORKEuR VOOR HEt AfsLAcHtEN VAN scHApEN. AcH, ELKE gEK zIJN gEKtE...

www.MuDHOEN.cOM
LEEDVERMAAK fANcLuB wORDt Nu LID VAN DE LEEDVERMAAK fANcLuB EN gENIEt VAN KORtINg Op DE LEEDVERMAAK fANcLuBDAgEN, gEsIgNEERDE BIJLEN, BEBLOEDE t-sHIRts, DODE scHApEN EN EEN DOOD NAAR KEuzE. AgENDA fANcLuBDAgEN 4 OKtOBER: scHApENfEstIJN IN OKtOBER Is HEt wEER zOVER. IEDEREEN DIE LEEDVERMAAK Op zIJN BEst wIL MEEMAKEN MOEt KOMEN NAAR HEt scHApENwEIDJE IN LEEuwARDEN. LEEDVERMAAK zAL IN KORtE tIJD DE KuDDE Op BRutE wIJzE wEtEN uIt tE MOORDEN. VERgEEt JE cAMERA NIEt. NA AfLOOp BBQ. 11 NOVEMBER: sINt MAARtEN stuuR uw KINDEREN DE stRAAt Op EN zORg DAt u MEt uw cAMERA KLAAR stAAt. LEEDVERMAAK zAL DEzE AVOND wEL EEN fLINK AANtAL KINDERtJEs EEN tOONtJE HOgER LAtEN zINgEN. 5 DEcEMBER: sINtERKLAAsJE HAKKEN KOM sAMEN MEt LEEDVERMAAK NEpsINtER EN pIEtEN IN stuKJEs HAKKEN. NA AfLOOp wORDEN DE BuItgEMAAKtE cADEAutJEs VERDEELD. 31 DEcEMBER: MEgA-KNALLER VERzAMELEN BIJ DE OLDEHOVE IN LEEuwARDEN ALwAAR LEEDVERMAAK EEN ENORME BOM tOt ONtpOffINg zAL BRENgEN. 1 JANuARI: VOOR DEgENEN DIE 31 DEcEMBER VERHINDERD wAREN Is ER Op 1 JANuARI EEN NIEuwE KANs. LEEDVERMAAK zAL DAN VuuRwERK DAt NOg NIEt Is AfgEgAAN VERzAMELEN EN HEEft DAN EEN VRIJwILLIgER NODIg OM DE LONt AAN tE stEKEN.

24 MAARt: BIJLDAgEN KOMt ALLEN EN LAAt u DOOR DE ENIgE EcHtE LEEDVERMAAK ONtHOOfDEN. ER zAL EEN fOtOgRAAf AANwEzIg zIJN. 4 ApRIL: pAsEN EERst MEt zIJN ALLEN pAAsHAzEN AfscHIEtEN EN DAN LEKKER pAAsEIEREN zOEKEN. MAAR pAs Op, wANt LEEDVERMAAK HEEft IN EEN AANtAL EIEREN HANDgRANAtEN VERstOpt. LAcHEN gEBLAzEN! 21 MEI: sHOw AND tELL IEDEREEN DIE EEN LEEDVERMAAK AANVAL HEEft OVERLEEfD MAg zIJN LIttEKENs tONEN EN zIJN VERHAAL VERtELLEN (OM DAARNA NOg AfgEMAAKt tE wORDEN).

15-25 JuLI: zOMERVAKANtIEpREt spEERVANgEN EN BIJLHAppEN VOOR DE KINDEREN IN DE zOMERVAKANtIE. DAARNAAst Is ER EEN OpBLAAsspRINgKussEN gEVuLD MEt wAtERstOf (NAAst DE BBQ). 3 Augustus: MAssA sLAcHt tERwIJL LEEDVERMAAK Op DEzE BLOEDHEtE DAg, VANuIt EEN scHADuwRIJK pLEKJE, tOEKIJKt EN gENIEt VAN EEN KOuD BIERtJE gAAN ALLE LEEDVERMAAK fANs ELKAAR tE LIJf MEt BIJLEN. OpgAVE VIA: fAN@LEEDVERMAAKfANcLuB.NLHOE LEEDVERMAAK BEN JIJ? 1. HEEft u wEL EENs IEMAND VERMOORD? A. DAgELIJKs, IK DOE NIEts ANDERs B. HEt Is wEL EENs gEBEuRD, zO Af EN tOE c. wEEt IK NIEt, MIsscHIEN pER ONgELuK 2. VERMOORD u gRAAg zELf uw sLAcHtOffERs? A. sOMs, MAAR MEEstAL BEstEED IK HEt uIt B. ALs JE IEts gOED wILt DOEN DAN MOEt JE HEt zELf DOEN c. DENK HEt, wEEt HEt NIEt zEKER 3. wAt Is uw fAVORIEtE wApEN? A. EffEctIEVE wApENs HEBBEN MIJN VOORKEuR B. IK MAg gRAAg MIJN HANDEN gEBRuIKEN, MAAR IEts scHERps Is OOK wEL HANDIg c. BIER 4. HOuDt u EEN scORE LIJst BIJ? A. NEE, MAAR HELAAs DOEN ANDEREN DAt VOOR MIJ B. IK BEN DE tEL KwIJt MAAR HEB wEL EEN AANtAL sOuVENIRs c. IK VIND tELLEN MOEILIJK EN scOOR NIEt zO VAAK 5. Is HEt gEsLAcHt VAN uw sLAcHtOffERs BELANgRIJK VOOR u? A. VROuwEN EN KINDEREN LEVEREN NOg wEL EENs KRItIEK Op, MANNEN Is HEt MAKKELIJKst B. gEsLAcHt...? ALs zE MAAR DOOR MIJ gEsLAcHt zIJN c. IK VAL Op VROuwEN/MANNEN (DOORHALEN wAt NIEt VAN tOEpAssINg Is) 6. HOE OuD wAs u tOEN u uw EERstE MOORD pLEEgDE? A. IK wAs AL VOLwAssEN B. IK wAs BIJNA VOLwAssEN c. IK zAL NOOIt VOLwAssEN wORDEN

7. VOELt u zIcH scHuLDIg ALs u HEEft gEDOOD? A. HEt Is NOODzAKELIJK, VERDER NIEt OVER NA DENKEN B. NEE, IK VOEL ME ALLEEN scHuLDIg ALs IK ER pER ONgELuK EEN HEB LAtEN LEVEN c. IK VOEL ME OVERAL scHuLDIg OVER 8. HEEft u RItuELEN DIE u uItVOERt tIJDENs HEt MOORDEN A. IK HEB REgELs EN wEttEN DIE gEVOLgD MOEtEN wORDEN (DOOR ANDEREN) B. NEE, BEHALVE DAN MIsscHIEN HEt MEzELf wAssEN IN HEt BLOED VAN MIJN sLAcHtOffERs, EN HEt DANsEN MEt AfgEHAKtE HOOfDEN, Etc. c. IK pROBEER ELKE DAg HEtzELfDE tE DOEN MAAR DAt LuKt NIEt ALtIJD EVEN gOED 9. Is ER OOK EEN fINANcIEEL AspEct VAN BIJ BELANg BIJ uw MOORDEN A. MOORDEN BEspAARD gELD, MAAR VERDER BEN IK tOcH AL RIJK B. sOMs, HEt Is EEN MANIER VAN INKOMEN c. IK NEEM wEL EENs EEN pORtEMONNEE MEE OM BIER tE KuNNEN KOpEN 10. LAAt u OOK EEN VIsItE KAARtJE AcHtER? A. IEDEREEN wEEt DAt IK HEt HEB gEDAAN, DAt wAs DE BEDOELINg EN IK HOEf DAAR VERDER NIEts OVER tE MELDEN B. IK BEN gEK Op RAADsELs EN VIND HEt spANNEND ALs zE DENKEN DAt zE ME KuNNEN pAKKEN c. IK HEB EEN KAARtJE MEt MIJN ADREs EROp, IK HOOR gRAAg VAN u ANtwOORD A Is 1OO puNtEN, ANtwOORD B 5OO EN ANtwOORD c Is 1O

uItsLAg: O-99 puNtEN:

u BENt DOM, KuNt NIEt tELLEN Of NIEt gOED LEzEN. DOE DE tEst NOg EENs Of tELt u uw puNtEN NOgMAALs 1OO puNtEN: u BENt EEN LApswANz EN EIgENLIJK HAD u DEzE tEst HELEMAAL NIEt MOgEN DOEN 15O-4OO puNtEN: u BENt NEt BEgONNEN Of gELOOft NIEt HELMAAL IN uzELf. MOORDENAAR JA, MAAR u zuLt NOg wEL EVEN uw BEst MOEtEN DOEN OM uzELf sERIEMOORDENAAR tE MOgEN NOEMEN. 45O-75O puNtEN: u BENt EEN sERIEMOORDENAAR, u KuNt tROst Op uzELf zIJN. u MAg zIcH scHAREN ONDER gROtE NAMEN ALs tED BuNDy, JAcK tHE RIppER EN LEEDVERMAAK 75O-1OOO puNtEN: u BENt EEN BEROEpsMOORDENAAR OfwEL EEN MAssAMOORDENAAR. JAMMER, HEt LEuKstE ELEMENt VAN MOORDEN ONtgAAt u EEN BEEtJE. NEt ALs stALIN EN HItLER MOEt u MIsscHIEN wEER wAt pLEzIER IN uw wERK gAAN KRIJgEN.LEEDVERMAAK fILM tIps

, c Est ARRIVE pREs DE cHEz VOus (1992) EEN fILM OVER EEN BEROEpsMOORDENAAR (BEN) DIE gEVOLgD wORDt DOOR EEN cAMERApLOEg. HIJ LAAt zE zIEN HOE HIJ tE wERK gAAt. wAs ERg LEERzAAM !

NAtuRAL BORN KILLERs (1994) fILM OVER EEN gEzELLIg stEL, DAt RONDtREKt DOOR AMERIKA EN IN ELKE pLAAts EEN MAssAsLAcHtINg AANRIcHtEN. DAt MOEt gOED zIJN!

BRAINDEAD (1992) ONgELOVELIJK NuttELOOs VEEL BLOED. HEERLIJK VOOR EEN AVONDJE ONtspANNEN.

A cLOcKwORK ORANgE (1971) AgREssIEVE JONgEREN MOORDEN EN VERKRAcHtEN ER Op LOs. HELAAs wORDt DE HELD gEpAKt EN wORDt ER VERVOLgENs gEpROBEERt EEN wAtJE VAN HEM tE MAKEN.

DEADRAcE 2OOO (1975) EN DEADRAcE (2008) DOMME fILMs MAAR IK HEB ER wEL DOOR LEREN AutORIJDEN.

sIssI DEEL 1, 2 EN 3 pERfEctE fILM VOOR ALs JE VRIENDEN uItNODIgt OM EERDER gENOEMDE fILMs tE KOMEN KIJKEN. DAN sNEL DEzE fILMs OpzEttEN, wEgwEzEN EN DE DEuR AcHtER JE Op sLOt DOEN!


Leedvermaak Phenakistoscoop Knip+ de phenakistoscoop uit en prik een potlood door het gat in het midden. Ga nu voor een spiegel staan en houdt de kant met de afbeeldingen naar de

spiegel toe. Draai vervolgens de phenakistoscoop rond, kijk met je oog door de inkeping en dan kun je leedvermaak eens lekker in actie zien.

+ knippen in stripblad kan de waarde van het blad ernstig doen verminderen. tevens kan het scheldwoorden en lichamelijk geweld bij andere stripliefhebbers ontlokken
zOEK DE 1O VERscHILLEN


LEEDVERMAAK Is LEKKER AAN HEt HAKKEN. zIJN stApEL MEt sLAcHtOffERs wORDt stEEDs gROtER, MAAR BEIDE pLAAtJEs zIJN NIEt gELIJK. ER zIJN 1O VERscHILLEN EN KuN JIJ DIE VINDEN?
leedvermaak. bloed, zweet en tranen is een uitgave van mudhoen en is nummer 27 van de reeks. deze uitgaven bevat een aantal nieuwe stroken en EEN AANTAl stroken die eerder zijn verschenen in de myx. 速 mudhoen 2oo9, www.mudhoen.com Door: Rico met bijdrages van: alex, kerat en doctor chill Niets van deze uitgave is geschikt als moordwapen. papier kan wel lelijke snijwondjes opleveren, maar daar blijft het dan ook bij.


Tijd voor

verandering!

Nu tE KOOp:

BOB MuppEt BIEDt HELAAs wEINIg BEscHERMINg tEgEN LEEDVERMAAK.

MEER INfORMAtIE: MuDHOEN@MuDHOEN.cOM

zinloosgeweld.nl

NOg zOIEts MOOIs:

LEEDVERMAAK ActION-fIguREs spEEL Nu ALLE stRIps VAN LEEDVERMAAK NA MEt DE LEEDVERMAAK ActION-fIguRE. uREN spEELpLEzIER gEgARANDEERD. MEER INfORMAtIE: MuDHOEN@MuDHOEN.cOMIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.