MSSU ANNUAL REPORT 2559

Page 1


รายงานประจําป 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


สารจากคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนอีกคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีชื่อเสียงดานหลักสูตรการจัดการ และบริหารธุรกิจระดับประเทศ และเริ่มเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ ในฐานะที่รับผิดชอบบริหารงานคณะ วิทยาการจัดการ ผมใครขอรายงานผลการดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการ ภายใตการบริหารงานของผมใน รอบปงบประมาณ 2560 ที่ผานมา โดยสรุปเปนประเด็นหลักดังตอไปนี้ ดานวิสัยทัศนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงหวังที่จะเปนคณะวิชาดานการจัดการชั้นนํา ของภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยนโยบายการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ มุงเนนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว การจัดการเรียนการสอนรวมกับ สถาบันตางประเทศเพื่อใหคณะวิทยาการจัดการใหมีความเปนสากล เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ และชวยสงเสริม ใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาสามารถเรียนรูในบริบทเปนนานาชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสรางความเปนสากลและการนําพามหาวิทยาลัยเขาสูการจัดอันดับโดย QS Ranking และ QS Star Rating ผลจากการดําเนินนโยบายเชิงรุก ทําใหในปจจุบันเริ่มนักศึกษาตางชาติจากหลายประเทศใน เอเชียเขามาศึกษาแลกเปลี่ยนในคณะวิทยาการจัดการเพิ่มขึ้น และคาดการณวาจะยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปเรื่อยๆ คณะวิทยาการจัดการยังไดมุงเนนการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปน เครื่องมือใหนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในโลกไรพรมแดนในยุคที่ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร ของผูคนตางเชื้อชาติ ตางภาษาและตางวัฒนธรรม ชวยใหสามารถเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางและศึกษาตอในขึ้นสูง ตอไป คณะวิทยาการจัดการมีการวางแผนจัดการเรียนรู และฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกหองเรียน สําหรับ นักศึกษาทุกชั้นปอยางเปนระบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถเขาใชงานผานระบบอินเตอรเน็ต มีการ ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม มีการสงเสริมใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกคน รวมทั้งคณาจารยและบุคลากรสามารถเขา รับการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐาน TOEIC ตั้งแตปการศึกษา 2560 โดยไดรับ งบประมาณการสนันสนุนคาใชจายในการสอบจากเงินรายไดของคณะวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการจะไดดําเนินการสมัครเขารวมเปนสมาชิก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา ดานบริหารธุรกิจใหเทียบเทาสากล อีกทั้งเปนการรองรับการจัดการศึกษารวมกับสถาบันตางประเทศที่กําลังจะ เกิดขึ้น ดานหลักสูตรมีการมุงเนนการพัฒนาและเปดหลักสูตรใหมระดับบัณฑิตศึกษา ขณะนี้มีหลักสูตรใหม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและธุรกิจดิจิตอล และ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ซึ่งรวมมือกับ Institute of Management and Regional Economics, Lucerne University of Applied Arts สมาพันธรัฐสวิสเซอรแลนด ซึ่งมีกําหนดจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 และยังมีหลักสูตรที่อยูระหวางการจัดทําและเสนอตอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนจํานวน 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม และอีเวนท หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรม และอีเวนท หลักสูตร บริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกธุรกิจปจจุบัน ไดแก การปรับรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ใหเปนสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ โดยมีจุดมุงหมายพื่อใหผูเรียนมี


ความรูดานบริหารธุรกิจและสามารถจัดการนวัตกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในโลอกธุรกิจในปจจุบัน และการปรับรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ใหเปนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา โดย เพิ่มหมวดวิชาภาษาใหนักศึกษาไดเลือกเรียนที่หลากหลายมากขึ้น เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาไทย ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งวิทยาเขตใหมที่เมืองทองธานี หรือ CITY CAMPUS คณะ วิทยาการจัดการไดเล็งเห็นโอกาสในขยายตัวการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรใหมดานบริหารจัดการ ที่ตอบสนองความตองการและสถานการณของสังคมเมือง และเห็นชองทางในพัฒนาการกระบวนการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรที่มีอยูใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณตรงในพื้นที่ๆเอื้ออํานวยตอการ เรียนรูเพื่อเตรียมเขาสูอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา คณะวิทยาการจัดการจะไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเวนท สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ที่วิทยาเขต เมืองทองธานี เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป และจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรใหมที่ วิทยาเขตเมืองทองธานีเชนกัน ในอนาคตคาดวาจะมีการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรใหมมากขึ้นเพื่อการเติบโต ยิ่งขึ้นไปของคณะวิทยาการจัดการอยางตอเนื่อง ดานการวิจัยไดมีการสงเสริมใหอาจารยมุงพัฒนาผลงานวิจัยใหไดตีพิมพระดับนานาชาติมาขึ้นซึ่งในป การศึกษาที่ผานมีสัญญาณที่ดี คณาจารยสามารถตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารที่อยูในฐานขอมูลนานาชาติเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการจัดโครงการ Visiting Professor อยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูพัฒนาทักษะการทําวิจัยและพัฒนาหัวของานวิจัยที่อยูในแนวโนมปจจุบัน และได เห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยใหสามารถไดรับการตีพิมพในวารสารนานาชาติตอไป ดานบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการไดสนับสนุนการจัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ในทองถิ่นที่ตั้งของคณะวิทยาการจัดการ เชน มีการเขารวมโครงการผูนําเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “CONNEXT ED” ภายใตโครงการสานพลังรัฐ ดานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูนําที่สนับสนุนโดยบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โดยคณะวิทยาการจัดการไดเขารวมเปนพี่เลี้ยงใหแก School Partners ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 9 โรงเรียน โดยทํางานรวมกับผูบริหารสถานศึกษาและครู ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน และตามแนวทางของโครงการสานพลังประชารัฐ โดยมีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของ ประเทศสูมาตรฐานสากล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะนําประเทศไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ทายที่สุดนี้ กระผมในนามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบกราบขอบพระคุณทาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการบริหารงานดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะ ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการทุกทานที่รวมกับปฏิบัติหนาที่อยางแข็งขัน ทุมเทกําลังกาย และกําลังสติปญญาเพื่อมุงหวังใหนโยบายเกิดผลที่เปนรูปธรรม สงผลตอความเจริญกาวหนาของคณะวิทยาการ จัดการ ผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและการสนับสนุนอยางนี้ตอไป (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


สารบัญ ประวัติความเปนมา................................................................................................................................................ 1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ................................................................................................................. 1 โครงสรางทางการบริหาร ....................................................................................................................................... 3 การเรียนการสอน................................................................................................................................................... 5 หลักสูตร ............................................................................................................................................................ 5 อาจารยและบุคลากร ......................................................................................................................................... 5 นักศึกษา ............................................................................................................................................................ 6 ทุนการศึกษา ..................................................................................................................................................... 7 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560................................................................... 9 ผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา........................................................................................... 11 บัณฑิตและภาวะการมีงานทํา ............................................................................................................................. 13 ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ............................................................................................................................. 16 ทุนสนับสนุนและผลงานการวิจัย ......................................................................................................................... 18 ทุนสนับสนุนการวิจัย ...................................................................................................................................... 18 ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ............................................................................................................... 23 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร .................................................................................................................. 23 การบริการทางวิชาการแกสังคม .......................................................................................................................... 70 การบริหารจัดการ ............................................................................................................................................... 71 งบประมาณ .................................................................................................................................................... 71 อาคารสถานที่ ................................................................................................................................................. 71 การพัฒนาบุคลากร ............................................................................................................................................. 73 ภาคผนวก ........................................................................................................................................................... 84 ภาคผนวก ก: ภาพประกอบผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 ......... 85 ภาคผนวก ข: คณะกรรมการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ....................................................................... 90 ภาคผนวก ค: รายนามบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ..................................................................................... 961 ประวัติความเปนมา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยัง วิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และไดจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระไดในระดับหนึ่ง โดยเปนบัณฑิตที่มี ความรู ความสามารถทางธุ ร กิ จ ขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการรว มปฏิบั ติงานในหนว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และธุ ร กิ จ เอกชนได เ ป น อย า งดี โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความต อ งการของ ผูรับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โดยจะใหบริการในเขต พื้ นที่ 9 จั งหวั ด คื อ จั งหวั ดเพชรบุ รี ราชบุ รี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุ รี ประจวบคีรี ขั นธ สมุ ท รสงคราม สมุทรสาคร และชุมพร คณะวิทยาการจัดการ กอตั้งขึ้นเมื่อป 2544 โดยรับนักศึกษาในปการศึกษา 2545 เปนคณะที่ 2 ของวิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี และเปนคณะวิชาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเริ่มแรกเปดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว และ สาขาวิชาการจัดการชุมชน มีนักศึกษารุนแรกจํานวน 250 คน ตอมาในปการศึกษา 2549 ไดดําเนินการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาธุรกิจ โรงแรมและที่พัก และเปดดําเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในปการศึกษา 2550 เปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2551 เปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในปการศึกษา 2552 ในปการศึกษา 2554 คณะเริ่มดําเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเปนครั้งแรก ตอมา ในป การศึกษา 2558 ดําเนินการจัดการหลักสูตรการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และในปการศึกษา 2559 เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการอีเวนท และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทั้งนี้ ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,340 คน จําแนกเปน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2,832 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 342 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 166 คน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ปรัชญา ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางการจั ด การ มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร สารสนเทศ พรอมปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลาง ความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ ในประเทศสมาชิกอาเซียน มีความคิดสรางสรรคความเปนผูนํา ความรับผิดชอบและจิตสานึกตอสวนรวม และ สังคม ปณิธาน

“สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัติ”


2 วิสัยทัศน คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนําดานการจัดการที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภูมิภาคอาเซียนและ สากล พันธกิจ

1) จั ดการศึ กษาเพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตในศาสตรดานการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับของพื้น ที่ ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก 2) พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ และสงเสริมงานวิจัยเพื่อ นําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 3) สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชี้นํา และแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 4) สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 5) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารงาน โครงสรางองคกร และ ทรัพยากรบุคคลใหมีความพรอม เขาสูการเปนองคที่มีความเปนสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 6) สงเสริมใหมีการสรางรายไดเพื่อนํามาเปนกลไกขับเคลื่อนการกาวสูเปาหมายและการพัฒนาคณะ วิทยาการจัดการ


3 โครงสรางทางการบริหาร คณะวิทยาการจัดการมีโครงสรางการบริหารงาน โดยมีการสรรหาแตงตั้งตําแหนงคณบดี มีสํานักงานคณะ วิทยาการจัดการ ซึ่งทํางานประสานกับสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพื่อใหการสนับสนุนงานดานอาคาร สถานที่ ดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนใหกับสาขาวิชาตาง ซึ่งแสดงโครงสรางการบริหารงานของคณะ วิทยาการจัดการ ไดดังภาพ

ภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ


4 รายนามผูบ ริหารคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2560 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลทิกา ศิริพิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิภา พจนวาที อาจารย ดร.ณัฎฐณา ลีฬหรัตนรักษ อาจารย รชกร วชิรสิโรดม อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารย บุษริน วงศวิวัฒนา อาจารย วุฒิชัย อารักษโพชฌงค อาจารย เชาวลิต ตรึกตรอง อาจารย อริสสา สะอาดนัก อาจารย พัทธดนย สุวรรณประทีป ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิภา พจนวาที รองศาสตราจารย ดร. นรินทร สังขรักษา อาจารย เกตุวดี สมบูรณทวี อาจารย ดร.ดวงกมล แกวบุญสุข อาจารย เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ อาจารย กิตติ วิสารกาญจน อาจารย ชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล อาจารย ศุภลักษณ ศรีสําอางค อาจารย จีราภา สตะเวทิน

คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร รักษาการหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน หัวหนาสาขาวิชาการตลาด หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หัวหนาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก รองหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป รองหัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ผูจัดการ Viridian Lodge & Restaurant


5 การเรียนการสอน หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอนรวม 13 หลักสูตร โดยจําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ ปริญญาตรี 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 4) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 5) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและอีเวนท 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 1) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 1) บัญชีบัณฑิต ปริญญาโท 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 1) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาเอก 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อาจารยและบุคลากร ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากร จํานวน 183 คน จําแนกเปนสายวิชาการ 106 คน และสายสนับสนุน 77 คน โดยสามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี้ ตารางที่ 1 จํานวนวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2559 ตน.ทาง อาจารย วิชาการ วุฒิ ตรี โท เอก จํานวน(คน) - 53 24.5

ผูชวย รอง ศาสตราจารย ศาสตราจารย ศาสตราจารย ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก -

5

17.5

-

1

4

-

-

1

รวม ตรี -

โท เอก 59

47

รวม 106


6 ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนงและประเภท ปการศึกษา 2559 ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานบริการสวนหนาปฏิบัติการ นักการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ผูชวยสอนปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ นักฝกอบรมปฏิบัติการ เลขานุการปฏิบัติการ บุคลากรสถานปฏิบัติงานรร.และภัตตาคาร คนงาน พนักงานขับรถ ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ รวมทั้งหมด

พนักงานประจํา 14 6 2 1 5 2 1 4 1 13 49

พนักงานชั่วคราว ลูกจางชั่วคราว 3 7 3 15 15 12

รวม 14 6 2 1 5 2 1 4 1 16 7 3 15 77

นักศึกษา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 3,824 คน จําแนกเปน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3,401 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท 284 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 139 คน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5 ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2556) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2555) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

ป 1 111

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี (คน) ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง 67 125 82 2

212

117

153

99

1

50

51

55

54

1

96

153

140

103

-

126

113

119

94

4

รวม 387 582 211 492 456


7 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2556) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร นานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดารงานนิทรรศการและอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559) รวม ที่มา : จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอมูล ณ 30 กันยายน 2559

ป 1 135

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรี (คน) ป 2 ป 3 ป 4 ตกคาง 110 173 101 3

120

94

141

100

-

112

49

-

-

-

44

-

-

-

-

91 1,097

754

906

633

11

91 3,401

ป 1 20

จํานวนนักศึกษาปริญญาโท (คน) ป 2 ตกคาง 18 24

รวม 62

ตารางที่ 4 จํานวนนักศึกษาปริญญาโท จําแนกตามหลักสูตร หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ ภาคเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รวม ที่มา : จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอมูล 1 พฤศจิกายน 2559

ตารางที่ 5 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก จําแนกตามหลักสูตร หลักสูตร

ป 1 18

ปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559) รวม 18 ที่มา : จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอมูล 1 พฤศจิกายน 2559

68 88

107 125

47 71

จํานวนนักศึกษาปริญญาโท (คน) ป 2 ป 3 ตกคาง 25 47 49 25

47

49

รวม 522 455 161 44

222 284

รวม 139 139

ทุนการศึกษา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการไดจัดสรรทุนการศึกษา 449 ทุน เปนเงิน 4,131,358.34 บาท จําแนกเปน ภาคการศึกษาตน จํานวน 202 ทุน เปนเงิน 3,195,538.34 และภาคการศึกษาปลาย จํานวน 247 ทุน เปนเงิน 935,820 บาท แสดงรายละเอียดไดตามตารางที่ 6


8 ตารางที่ 6 ทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2559 ที่ ทุนการศึกษา ภาคการศึกษาตน 1 ทุนการศึกษาจากเงินรายได/รายรับ - ประเภทเรียนดีเดน - ประเภทสงเสริมการศึกษา 2 ทุนภูมิพล 3 ทุนศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมประสบการณ ดานการจัดการ ในการศึกษาดูงานตางประเทศ ภาคการศึกษาปลาย 1 ทุนการศึกษาจากเงินรายได/รายรับ (ประเภทสงเสริมการศึกษา) 2 โครงการนักศึกษาชวยงาน 3 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 4 ชวยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกทัย รวม

จํานวนทุน 202

เงินรวม 3,195,538.34

22 80 2 98

220,000 800,000 10,000 2,165,538.34

247 50 195 1 1 449

935,820 500,000 379,820 31,000 25,000 4,131,358.34


9 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 สามารถสรุปผล การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร ไดดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานักศึกษาใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศ สมาชิกอาเซียน เปาประสงค นักศึกษามีความรูความสามารถทางการจัดการ มีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน ตามแผนปฏิบัติราชการในยุทธศาสตรที่ 1 ประกอบดวย 6 กลยุทธ 13 มาตรการ และ 5 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ วิทยาการจัดการไดจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 223 โครงการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 183 โครงการ คิดเปนรอยละ 82.06 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางกลไกในการยกระดับผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ ระดับ นานาชาติ เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในพัฒนาชุมชน และภูมิภาค ตามแผนปฏิบัติราชการในยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 กลยุทธ 2 มาตรการ และ 14 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ วิทยาการจัดการไดจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 20 โครงการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 55 ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรถายทอดความรูสูชุมชน สังคม ตามแผนปฏิบัติราชการในยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวย 3 กลยุทธ 3 มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ วิทยาการจัดการไดจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 9 โครงการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.22 ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดคุณคา มูลคา ดวยองคความรูดานการจัดการ เปาประสงค การบรูณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นสูการจัดการเรียนการสอน เสริมสรางขีด ความสามารถของนักศึกษาและชุมชนในการสรางมูลคา และคุณคาจากศิลปวัฒนธรรม ตามแผนปฏิบัติราชการในยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวย 1 กลยุทธ 2 มาตรการ และ 1 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ วิทยาการจัดการไดจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 6 โครงการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 100


10 ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรสากล เปาประสงค มีระบบบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรสากล ตามแผนปฏิบัติราชการในยุทธศาสตรที่ 5 ประกอบดวย 12 กลยุทธ 20 มาตรการ และ 16 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ วิทยาการจัดการไดจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 58 โครงการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 44 โครงการ คิดเปนรอยละ 75.86 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการไปสูความเปนสากล เปาประสงค คณะวิทยาการจัดการเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับดานวิชาการและการวิจัย ตลอดจน บุคลากรและนักศึกษามีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติราชการในยุทธศาสตรที่ 6 ประกอบดวย 3 กลยุทธ 6 มาตรการ และ 2 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ วิทยาการจัดการไดจัดโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 19 โครงการ ผลการดําเนินงานประสบความสําเร็จทั้งสิ้น 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.42 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 โดยรวมทุกยุทธศาสตร คณะ วิทยาการจัดการ จัดโครงการจํานวนทั้งสิ้น 335 โครงการ ซึ่งประสบความสําเร็จจํานวน 259 โครงการ คิดเปนรอย ละ 77.31 สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 7 ตารางที่ 7 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 ยุทธศาสตร ที่ 1 2 3 4 5 6 รวม

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด 6 2 3 1 12 3 27

13 2 3 2 20 6 46

5 14 3 1 16 2 41

จํานวน โครงการ 223 20 9 6 58 19 335

จํานวนโครงการ ที่ประสบความสําเร็จ 183 11 2 6 44 13 259

รอยละ 82.06 55.00 22.22 100.00 75.86 68.42 77.31


11 ผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการไดประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 5 องคประกอบ และ 13 ตัวบงชี้ ตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของสํ า นั ก งาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ค1 ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดั บ บัณฑิตศึกษา มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีผลการประเมินตนเองระดับคณะวิชาดังนี้ ตารางที่ 8 ผลการประเมินตนเองระดับคณะวิชา ผลประเมินตนเอง คาคะแนน ผลการประเมิน 2.78 ระดับพอใช 4.23 ระดับดี 5.00 ระดับดีมาก 5.00 ระดับดีมาก 4.50 ระดับดีมาก 3.72 ระดับดี

องคประกอบ 1. 2. 3. 4. 5.

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เฉลี่ย 5 องคประกอบ

การประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การกํากับมา ตฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูสอบ และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ 14 ตัวบงชี้ ตาม คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 ซึ่งมีผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรดังนี้ ตารางที่ 9 ผลการประเมินตอนเองระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี องคประกอบ ที่ 1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คะแนน เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน ผล คะแนน เปนไปตามเกณฑ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ผล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คะแนน ผล คะแนน สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ผล สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ และ คะแนน ผล ภาษาอังกฤษ คะแนน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ผล

มาตรฐาน

เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน

องคประกอบ ที่ 2

องคประกอบ ที่ 3

องคประกอบ ที่ 4

องคประกอบ ที่ 5

องคประกอบ ที่ 6

เฉลี่ย

4.27 ดีมาก 4.35 ดีมาก

2.67 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง

3.67 ดี 3.48 ดี

3 ปานกลาง 3.5 ดี

2 นอย 3 ปานกลาง

3.2 ดี 3.39 ดี

4.26 ดีมาก 4.35 ดีมาก 4.22 ดีมาก 4.25 ดีมาก

3 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 2.33 ปานกลาง 3.67 ดี

3.44 ดี 3.44 ดี 2.44 ปานกลาง 3.48 ดี

3.75 ดีมาก 3.5 ดี 3 ปานกลาง 4.25 ดีมาก

3 ปานกลาง 3 ปานกลาง 3 ปานกลาง 4 ดี

3.53 ดี 3.39 ดี 2.91 ปานกลาง 3.92 ดี


12 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการงาน นิทรรศการและอีเวนท

องคประกอบ องคประกอบ ที่ 1 ที่ 2 คะแนน เปนไปตามเกณฑ 4.59 มาตรฐาน ผล ดีมาก คะแนน เปนไปตามเกณฑ ยังไมมี ผูสําเร็จ ผล มาตรฐาน การศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คะแนน เปนไปตามเกณฑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ผล

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

มาตรฐาน

คะแนน เปนไปตามเกณฑ ผล มาตรฐาน

องคประกอบ ที่ 3

องคประกอบ ที่ 4

องคประกอบ ที่ 5

องคประกอบ ที่ 6

3 ปานกลาง 2 นอย

3.12 ดี 2.48 ปานกลาง

4.13 ดีมาก

2.67 ปานกลาง

2.78 ปานกลาง

3.5 ดี

3 ปานกลาง

3.2 ดี

ยังไมมี ผูสําเร็จ การศึกษา

2.33 ปานกลาง

3.15 ดี

3 ปานกลาง

2 นอย

2.77 ปานกลาง

3.33 ดี 2.33 ปานกลาง

2.44 ปานกลาง 2.44 ปานกลาง

2.75 ปานกลาง 2.75 ปานกลาง

เฉลี่ย

ตารางที่ 10 ผลการประเมินตอนเองระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาโท องคประกอบ ที่ 1

องคประกอบ ที่ 2

องคประกอบ ที่ 3

องคประกอบ ที่ 4

องคประกอบ ที่ 5

องคประกอบ ที่ 6

เฉลี่ย

มาตรฐาน

4.65 ดีมาก 4.65 ดีมาก

3 ดี 3 ปานกลาง

3.86 ดี 3.53 ดี

2.5 ดี 3.75 ดี

3 ปานกลาง 3 ปานกลาง

3.61 ดี 3.61 ดี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ คะแนน เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน เอกชน ผล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คะแนน เปนไปตามเกณฑ ผล

ตารางที่ 11 ผลการประเมินตอนเองระดับหลักสูตร ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

องคประกอบ ที่ 1

คะแนน เปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน ผล

องคประกอบ ที่ 2

องคประกอบ ที่ 3

องคประกอบ ที่ 4

องคประกอบ ที่ 5

องคประกอบ ที่ 6

เฉลี่ย

4.69 ดีมาก

2 นอย

3.19 ดี

3.25 ดี

3 ปานกลาง

3.15 ดี


13 บัณฑิตและภาวะการมีงานทํา ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 754 คน เปนผูสําเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 552 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 161 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 41 คน โดยแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 12 ตารางที่ 12 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ รวม ที่มา คณะวิทยาการจัดการ เมษายน 2560

ปริญญา ประกาศนีย ปริญญา ปริญญา บัณฑิต บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต

รวม ทั้งสิ้น

93 51

-

-

-

93 51

86 76 89 74

-

-

-

86 76 89 74

83

-

-

-

83

-

-

42

-

42

-

-

119

-

119

552

-

161

41 41

41 754

ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลังสําเร็จการศึกษา มาแลวไมเกิน 1 ป โดยในปการศึกษา 2558 มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 553 คน โดย เก็บรวบรวมขอมูลทางโทรศัพท ตั้งแตเดือนธันวาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ปรากฏวา บัณฑิตมีงานทํา หรือ ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 447 คน คิดเปนรอยละ 85.63 (ไมรวมบัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ จํานวน 10 คน) โดย ทํางานเปนพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชนจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ ดําเนินธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ งานประเภทรัฐวิสาหกิจ และงานประเภทราชการ/เจาหนาที่หนวนงานของรัฐ (รายละเอียดในตารางที่ 13 และ 14)


14 และมีบัณฑิตที่ทํางานตรงกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 51.90 ของบัณฑิตที่มีงาน ทํา แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 15 ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ประจําปการศึกษา 2558 สาขาวิชา

จํานวนผูตอบแบบ สัมภาษณ

จํานวนผูที่ได งานทํา

รอยละ

จํานวนผู ศึกษาตอ

การจัดการการทองเที่ยว 91 81 89.01 การจัดการชุมชน 48 43 89.58 การจัดการธุรกิจทั่วไป 70 57 81.43 การตลาด 86 72 83.72 การจัดการโรงแรม 72 63 87.50 การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 85 69 81.18 รัฐประศาสนศาสตร 80 62 77.50 รวม 532 447 84.02 ที่มา : จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 11 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม 2560)

1 1 2 2 1 1 2 10

รอยละตาม เกณฑของ สกอ. 90.00 91.49 83.82 85.71 88.73 82.14 79.49 85.63

ตารางที่ 14 การเปรี ย บเที ย บจํ า นวนและร อ ยละของประเภทงานที่ บั ณ ฑิ ต ทํ า ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2557 และปการศึกษา 2558 สาขาวิชา

ขาราชการ/เจาหนาที่ พนักงานบริษัท/องคกร ดําเนินธุรกิจสวนตัว/ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ ธุรกิจเอกชน เจาของกิจการ 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 การจัดการการ 1 0 1 3 96 73 15 5 ทองเที่ยว (0.88) (0.00) (0.88) (3.70) (84.96) (90.12) (13.27) (6.17) การจัดการชุมชน 6 3 0 0 43 38 3 2 (11.54) (6.98) (0.00) (0.00) (82.69) (88.37) (5.77) (4.65) การจัดการธุรกิจ 4 1 0 6 51 42 31 8 ทั่วไป (4.65) (1.75) (0.00) (10.53) (59.30) (73.68) (36.05) (14.04) การตลาด 2 3 1 3 74 52 1 14 (2.56) (4.17) (1.28) (4.17) (94.87) (72.22) (1.28) (19.44) การจัดการ 0 0 0 0 80 55 16 8 โรงแรม (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (83.33) (87.30) (16.67) (12.70) การจัดการธุรกิจ 1 1 0 1 66 65 30 2 และภาษาอังกฤษ (1.03) (1.45) (0.00) (1.45) (68.04) (94.20) (30.93) (2.90) รัฐประศาสน 14 4 0 1 65 48 27 9 ศาสตร (13.21) (6.45) (0.00) (1.61) (61.32) (77.42) (25.47) (14.52) 28 12 2 14 475 373 123 48 รวม (4.46) (2.68) (0.32) (3.13) (75.64) (83.45) (19.59) (10.74) ที่มา : 1. จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 10 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2557 2. จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 11 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม 2560)

รวม 2557 113 (100.00) 52 (100.00) 86 (100.00) 78 (100.00) 96 (100.00) 97 (100.00) 106 (100.00) 628 (100.00)

2558 81 (100.00) 43 (100.00) 57 (100.00) 72 (100.00) 63 (100.00) 69 (100.00) 62 (100.00) 447 (100.00)


15 ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 สาขาวิชา

จํานวนผูตอบแบบ สัมภาษณ

จํานวนผูได งานทํา

รอยละ

จํานวนผูทํางาน รอยละ * ตรงตาม สาขาวิชา การจัดการการทองเที่ยว 91 81 89.01 39 48.15 การจัดการชุมชน 48 43 89.58 8 18.60 การจัดการธุรกิจทั่วไป 70 57 81.43 31 54.39 การตลาด 86 72 83.72 48 66.67 การจัดการโรงแรม 72 63 87.5 39 61.90 การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 85 69 81.18 38 55.07 รัฐประศาสนศาสตร 80 62 77.5 29 46.77 รวม 532 447 84.02 232 51.90 ที่มา: จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 11 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม 2560) * ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สกอ. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ดงานทําตรงตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่มีงานทําไดรับเงินเดือนตามเกณฑ กพ. (เกณฑเงินเดือนขั้นต่ํา 15,000 บาท) มีจํานวนทั้งสิ้น 326 คน คิดเปนรอยละ 72.93 ของบัณฑิตที่มีงานทํา โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย 17,539 บาท แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 16 ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑ จําแนกตามสาขาวิชา สาขาวิชา

การจัดการการทองเที่ยว 𝑥𝑥̅ = 19,146 บาท/เดือน

การจัดการชุมชน

𝑥𝑥̅ = 15,307 บาท/เดือน

การจัดการธุรกิจทั่วไป 𝑥𝑥̅ = 15,961 บาท/เดือน

การตลาด

𝑥𝑥̅ = 17,426 บาท/เดือน

การจัดการโรงแรม

𝑥𝑥̅ = 19,338 บาท/เดือน

การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 𝑥𝑥̅ = 18,252 บาท/เดือน

รัฐประศาสนศาสตร

𝑥𝑥̅ = 15,657 บาท/เดือน

รวม

𝑥𝑥̅ = 17,539 บาท/เดือน

จํานวนผูตอบ แบบสัมภาษณ

จํานวนผูได งานทํา

รอยละ

จํานวนผูไดรับ เงินเดือนตาม เกณฑ

รอยละ *

91

81

89.01

63

77.78

48

43

89.58

25

58.14

70

57

81.43

42

73.68

86

72

83.72

52

72.22

72

63

87.50

47

74.60

85

69

81.18

56

81.16

80

62

77.50

41

66.13

532

447

84.02

326

72.93

ที่มา : จากการสํารวจบัณฑิตรุนที่ 11 จบการศึกษาประจําปการศึกษา 2558 (เดือนพฤษภาคม 2560) หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สกอ. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ


16 ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขัน และการ นําเสนอผลงานทางวิชาการ จํานวน 21 รางวัล มีรายละเอียดดังตารางที่ 17 ตารางที่ 17 ผลงานนักศึกษา ปการศึกษา 2559 รายชื่อผูไดรับรางวัล 1.นายฐิติ ปฐมชัยคุปต 2.นายจิณณวัตร อารินทร 3.นางสาววาทินี ชางน้ํา 4.นางสาวอังคณา หอมตะโก 5.นายคุณากร เปยมอรุณ 1.นางสาวจุฬารัตน ธรรมชัยชูศักดิ์ 1.นางสาวสุวภัทร สุวรรณรัตน 2.นางสาวอาจารี มุงบัง 3.นางสาววนิชา สิริพัฒนกรชัย 4.นางสาวศรัญญา วัลภา 1.นายชนาธิป จันทรเรือง 2.นายนพคุณ บัวมณี 3.นางสาววิมลวรรณ ตันกิจเจริญ 4.นางสาวสารินี ซับซอน 1.นายธีรภัทร เนตรบํารุงรัตน 2.นายธนาธิป โอสถาพันธุ 3.นายวรินทร พันธุโต 4.นางสาวปรีชญา ตันศิริ 1.นางสาวอรนิช ไชยวงคเย็น 2.นางสาวจังคนิภา บุตโรบล 1.นายฐิต ปฐมชัยคุปต 2.นางสาวอังคณา หอมตะโก 3.นายคุณากร เปยมอรุณ 4.นายจิณณวัตร อารินทร 1.นายวรภัทร วงศวัฒนากูล 1.นายกฤษณะ มีทรงธรรม 1.นางสาวลักษมณ ศรีอนันต 1.นางสาวเจนจิรา มีจันทร 1.นางสาวสิริลักษณ แปนแหลม 1.นางสาวชญานุตน ธาราพงษ 1.นางสาวสรชา ตนานุวัฒน

รางวัล/หนวยงานที่ใหรางวัล/วัน-เดือน-ป รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนําเสนอแผนธุรกิจระดับประเทศ โครงการ “ตนกลาทาธุรกิจ ป 2559” สํานักพัฒนาผูประกอบการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 Word Skills Asean ประเทศมาเลเซีย วันที่ 19-29 กันยายน 2559 รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมภิ าค (ภาคกลาง) การนําเสนอแผนการตลาด โครงการ AIS – BrandAge Award ปที่ 10 บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) รวมกับนิตยสาร BrandAge วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) การนําเสนอแผนการตลาด โครงการ AIS – BrandAge Award ปที่ 10 บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) รวมกับนิตยสาร BrandAge วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาคกลาง/ตะวันออก การนําเสนอแผนการตลาด โครงการ Workshop และ ประกวดแผนการตลาดสงเสริมการทองเที่ยว ฟารมโคนม ไทย-เดนมารค องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) วันที่ 11-12 มกราคม 2560 รางวัลระดับดีเดน การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 สํานักงานสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 20 มกราคม 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนําเสนอแผนธุรกิจ โครงการประกวดแผนธุรกิจ ป 2559 ครั้งที่ 8 หอการคาจังหวัดอุดรธานี รวมกับชมรมธนาคารอุดรธานี วันที่ 14-17 กุมภาพันธ 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเยีย่ มอันดับที่ 1 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเยีย่ มอันดับที่ 2 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเยีย่ มอันดับที่ 3 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเยีย่ มอันดับที่ 3 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเยีย่ มอันดับที่ 3 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รางวัลบทความวิจัยดีเยีย่ มอันดับที่ 3 การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ดานบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาการบัญชี/การเงิน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 2560


17 รายชื่อผูไดรับรางวัล 1.นางสาวดุจธิดา นนทะมาตย 1.นางสาวชญานุช ปองขันธ 1.นางสาวอิงทิตา วงศจินดา 2.นางสาวฐิติชญา ขอบทอง 3.นางสาวสิรินยา อุดมคมวิรัตน 4.นางสาวเสาวลักษณ กลอมเกล็ด 5.นางสาวอารียา จึงมีสุวรรณ 6.นางสาวกลิ่นผกา บุตตะจีน 7.นางสาวชมพูนุช สอนศิริ 8.นางสาวรุงวิไล ชื่นสกุล 9.นางสาวสรินยา ดาราเย็น 1.นางสาวสุวัชชา สวัสดิ์เกษมวงศ 1.นายวรวุธร หวังสมาแอล 1.นางสาวกลิ่นผกา บุตตะจีน 1.นางสาวจารวี รื่นจิตต

รางวัล/หนวยงานที่ใหรางวัล/วัน-เดือน-ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง วันที่ 21 เมษายน 2560 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาการตลาด งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจยั ประจําป 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง วันที่ 21 เมษายน 2560 รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง วันที่ 21 เมษายน 2560 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันนําเสนอแผนธุรกิจ โครงการ “ตนกลาทาธุรกิจ ประจําป 2560” กองสงเสริมผูประกอบการและธุรกิจใหม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2560

บทความระดับดี สาขาการบริการวิชาการสูสังคม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 บทความระดับดี สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 บทความระดับดี สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 บทความระดับดี สาขามนุษยศาสตร สังคมวิทยาและการศึกษา การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560


18 ทุนสนับสนุนและผลงานการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนงานวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวก ใหแกบุคลากรในการดําเนินการวิจัย อาทิเชน หองปฏิบัติการวิจัยและภาษาหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลออนไลน โปรแกรมวิเคราะหสถิติสําหรับงานวิจัย ซึ่งมีลิขสิทธิ์ เชน SPSS, AMOS และ SEM กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย เชน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานการวิจัย นอกจากนี้ ไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย โดยในปงบประมาณ 2560 มีโครงการวิจัยจํานวน 27 โครงการ เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยรวม 5,463,044.08 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายใน 18 ทุน จํานวน 1,668,538.48 บาท และแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 12 ทุน จํานวน 3,794,505.60 บาท มีรายละเอียดดังตารางที่ 18 ถึงตารางที่ 20 ตารางที่ 18 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน รายการ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน (บาท) 1.งบรายไดของคณะวิชา 2.สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 กองทุนพัฒนาวิทยาเขต 4 กองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลาง รวมเงินสนับสนุนภายใน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน (บาท) 1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. 2.แหลงทุนตางประเทศ 3.หนวยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต อบจ 4.หนวยงานภาคเอกชน 5.แหลงอื่นๆ (โปรดระบุ) : รวมเงินสนับสนุนภายนอก รวมเงินสนับสนุนทั้งหมด จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย / สรางสรรค - จากภายในสถาบัน - จากภายนอกสถาบัน จํานวน ประจํา (ไมนับลาศึกษาตอ) จํานวนนักวิจัย (ไมนับลาศึกษาตอ) รวมจํานวน ประจําและนักวิจัย จํานวน ประจํา(ลาศึกษาตอ) จํานวนนักวิจัย(ลาศึกษาตอ) จํานวน ประจําทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) จํานวนนักวิจัยทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอ ประจําและนักวิจัย

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ58 ปงบประมาณ59 ปงบประมาณ60 1,668,538.48 712,261.90 1,579,373.10 1,178,871.71 692,261.90 1,040,029.76 489,666,67 0 506,010.00 0 0 33,333.34 0 20,000 0 1,668,538.48 712,261.90 1,579,373.10 475,833.33 3,077,016.66 3,794,505.60 1,337,005.60 475,833.33 1,383,445.23 0 0 0 2,457,500.00 0 1,693,571.43 0 0 0 0 0 0 475,833.33 3,077,016.66 3,794,505.60 1,188,095.23

4,656,390.76

5,463,044.08

22

29

89 0 84 5 0 89 0 14,143.99

104.5 0 101.5 3 0 104.5 0

27 17 105.5 0 101.5 4 0 105.5 0

4

20

45,875.76

53,823.09


19 ตารางที่ 19 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ปงบประมาณ 2560 ลําดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผูวิจัย

1

การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ หมูบานมุสลิมดวย ศูนยบริหารจัดการบาน ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2

การพัฒนาธนาคารความดีตนแบบเพื่อ เสริมสรางความอยูเย็นเปนสุขและการ เปลี่ยนผานการเรียนรูเชิงสรางสรรคดวยการ จัดการตนเองแบบมีสวนรวมของชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี Determinants of access to financing in rural areas : A comparative study on Indonesian and Thailand’ Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) การประเมินอรรถประโยชนพหุลกั ษณตอ ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก (100%) ผลไดของเศรษฐกิจชุมชนในกลุมวิสาหกิจ ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด เพชรบุรี การศึกษาภูมิรูเรื่องตาลของคนเพชรบุรีผา น อ.ดร.สุนี คํานวลศิลป (70%) ระบบคํา อ.ดร.อโณทัย สุขเจริญโกศล (30%)

3

4

5 6

7

8 9

การวิเคราะหองคความรูสหกรณออมทรัพย ตนแบกรณีศึกษาสหกรณออมทรัพย สถาบันอุดมศึกษาจากการประเมิน ประสิทธิภาพการดําเนินงานดวยตัวแบบ คณิตศาสตร การศึกษารูปแบบและกลวิธีการรองเรียน และการตอบขอรองเรียนระหวางผูใหบริการ และผูรับบริการในการสื่อสารผาน คอมพิวเตอรในบริบทของไทย เรื่องเลาชีวิตความสําเร็จดานการดําเนินงาน สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีของ สุวิทย เปยผอง การประเมินความตองการการทองเที่ยวเชิง เกษตรของสห กรณโคนมวังน้ําเย็นจํากัด อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว

ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ อ.สุรภัทร พิไชยแพทย อ.ธนพัฒน อินทวี อ.เกตุวดี สมบูรณทวี รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (60%) รศ.ดร.สมบูรณ ยืนยงสุวรรณ (ว.รัชภาคย 20%) อ.ดร.สมชาย ลักขณานุรกั ษ (ม.ราชภัฏนครปฐม 20%) อ.ดร.ศศิภา พจนวาที (50%) อ.ฐิติพร สําราญศาสตร (50%)

อ.ประพล เปรมทองสุข (50%) รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท (50%)

แหลงเงินทุนสนับสนุน

งบประมาณ

สถาบันวิจยั (กองทุนวิจยั และ สรางสรรคฯ)

500,000 (291,666.67) นับ 7 เดือน

สถาบันวิจยั (เงินงบประมาณแผนดิน)

495,000 (198,000) นับ 8 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (60,000) นับ 6 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (66,666.67) นับ 8 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ) นับ 10 เดือน คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (83,333.33) 100,000 (83,333.33) นับ 10 เดือน

อ.ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ (100%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (91,666.67) นับ 11 เดือน

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท (40%) รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ (30%) อ.อริสสา สะอาดนัก (30%) อ.ดร.กฤษฎา พรประภา (100%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (83,333.33) นับ 10 เดือน 100,000 (70,000)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ) นับ 7 เดือน


20 ลําดับ

ชื่อโครงการ

10

การสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยใช Application เสนทางการทองเที่ยว ตามรอยโครงการ อันสืบเนื่องมาจาก พระราชดําริเปนเครื่องมือ การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อการทองเที่ยวหมูบานไทยมุสลิม

11

12

การออกแบบโครงสรางองคการและระบบ การดําเนินงานของสํานักงานคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สงผลตอ การจูงใจในการทํางานของพนักงาน

13

การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมปิ ญญาทองถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชน อยางยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อําเภอ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การใชอัตราสวนทางการเงินเพื่อวิเคราะห ความเสี่ยงในการลมละลายของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ กลยุทธการพัฒนาเพือ่ ความอยูรอดและ เติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตจังหวัดเพชรบุรี กลยุทธโลจิสติกสเพื่อสงเสริมธุรกิจสงออก สินคาชายแดน ดานสิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ การรอยเรียงเลขมงคลในธุรกิจหมอดู: วาท กรรมบนพื้นฐานความเชื่อทางโหราศาสตร

14

15 16 17

18

“สักขาลาย” อัตลักษณกลุมชาติพันธุในภาค อีสาน : กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ และ หนองคาย

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายในสถาบัน

ชื่อผูวิจัย

แหลงเงินทุนสนับสนุน

งบประมาณ

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ (80%) อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต (10%) อ.นิธิกร มวงศรเขียว (10%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

212,500 (121,704.55) นับ 7 เดือน

อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (20%) ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก (20%) อ.ธนพัฒน อินทวี (20%) อ.สุรภัทร พิไชยแพทย (20%) อ.เกตุวดี สมบูรณทวี (15%) นายอุดร หมันมณี (5%) ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา (60%) อ.ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา (10%) อ.รชกร วชิรสิโรดม (10%) นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ (10%) น.ส.ณฐมน พัฒนา (10%) อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (100%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

309,600 (187,167.27) นับ 7 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (73,333.33) นับ 11 เดือน

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (41,666.67) นับ 5 เดือน *

อ.ธิดาทิพย ปานโรจน (100%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (41,666.67) นับ 5 เดือน *

ผศ.ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ (100%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ) นับ 5 เดือน * คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 (41,666.67)

อ.ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ (60%), อ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ (20%) ผศ.ดร.ศศิภา พจนวาที (20%) อ.ดร.ภพ สวัสดี (100%)

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว (100%)

คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ) คณะวิทยาการจัดการ (เงินรายไดคณะฯ)

100,000 ( 66,666.67) นับ 4 เดือน * 100,000 (33,333.33) นับ 4 เดือน * 100,000 (33,333.33) นับ 4 เดือน * 2,917,100.00 (1,668,538.48)


21 ตารางที่ 20 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก สถาบัน ในปงบประมาณ 2559 ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ หมูบานมุสลิมดวยศูนยบริหารจัดการบาน ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การวิจัยเชิงบูรณา การเพื่อสงเสริมศักยภาพหนวยงานทองถิ่น ในการจัดการและปองกันการปนเปอนของ สารพิษบนพื้นที่ตนน้ํานาน ระยะที่ 2" โครงการยอย เรื่อง "การสรางเครือขาย ความรูภาคประชาชนและการบูรณาการ ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นในการ ปองกันการปนเปอนและการไดรับสารพิษ บนพื้นที่ตนน้ํานาน" ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีด ความสามารถและทักษะวิชาชีพดานการ ทองเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการ จางงานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่ และพังงา” โครงการยอยที่ 2 การพัฒนาขีด ความสามารถหลักของบุคลากรทางการ ทองเที่ยวและบริการในสถานศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มขีด ความสามารถและทักษะวิชาชีพดานการ ทองเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการ จางงานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่ และพังงา” โครงการยอยที่ 3 การพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพของบุคลากรทางการทองเที่ยวและ บริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด กระบี่และพังงา ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพ การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรูใน ภูมิภาคตะวันตก โครงการยอยที่ 3 การวิจยั ปฏิบัติการเพือ่ ให ครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจากงาน ประจําสูการวิจยั ในชั้นเรียนดวยการ สรางสรรคคุณภาพวิชาการและ ความกาวหนาในวิชาชีพ

3

4

5

ชื่อผูวิจัย ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ อ.สุรภัทร พิไชยแพทย อ.ธนพัฒน อินทวี อ.เกตุวดี สมบูรณทวี รศ.ดร.พวงรัตน ขจิตวิชยานุกูล (30%) นายอาวีระ ภัคมาตร (10%) ผศ.ดร.ทิพยสุดา พุฒจร (15%) ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (15%) ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว (15%) อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ (15%)

แหลงเงินทุน สนับสนุน สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

งบประมาณ 300,000 (175,000) นับ 7 เดือน

สํานักงาน คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) ภายใต โครงการของสํานัก พัฒนาเศรษฐกิจจาก ฐานชีวภาพ (องคการ มหาชน)

407,000 (69,771.43) นับ 4 เดือน

อ.ดร.ประทิน เลี่ยนจํารูญ อ.ดร.อรพิน ดวงแกว ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล (20%)

สํานักงาน คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)

695,000 (92,666.67) นับ 8 เดือน

อ.ดร.ปวีณกร แปนกลัด, อ.ดร.รุงทิวา สลากัน และ ผศ.รท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล (20%)

สํานักงาน คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)

695,000 (92,666.67) นับ 8 เดือน

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (60%) ผศ.ดร.วรรณวีร บุญคุม (20%) น.ส.ณัฐธยาน ตั้งถาวรสกุล (20%)

สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

299,970 (179,982) นับ 12 เดือน


22 ลําดับ

ชื่อโครงการ

6

โครงการศึกษากระบวนการดําเนินงานของ ธนาคารที่ดิน

7

การสนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยใช Application เสนทางการทองเที่ยว ตามรอยโครงการ อันสืบเนื่องมาจาก พระราชดําริเปนเครื่องมือ การวิจยั และพัฒนาสมรรถนะใหครู อาชีวศึกษาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจาก งานประจําสูการวิจยั ในชั้นเรียน เพื่อ สรางสรรคคุณภาพวิชาการและ ความกาวหนาในวิชาชีพ งานสํารวจเกษตรกรและพัฒนาเครือขาย พันธมิตร ในพื้นที่ภาคกลาง โซน 1 ตาม โครงการสํารวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่

8

9

10

การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อการทองเที่ยวหมูบานไทยมุสลิม

11

การติดตามและประเมินการบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม เจตนารมณของพระราช บัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 2535 และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการ นําไปสูการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศให เกิดความยั่งยืน ชุดโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนา แบรนดทองเที่ยวภาคใตอยางยั่งยืน โครงการยอยที่ 2 การสรางแบรนดทางการ ทองเที่ยวเขตพัฒนาการทองเที่ยวฝงทะเล ตะวันตก

12

รวมจํานวนเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกสถาบัน

แหลงเงินทุน สนับสนุน สถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)

3,990,000 (1,197,000) นับเต็ม

สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

127,500 (73,022.73) นับ 7 เดือน

รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา (70%) รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ (10%) อ.ศิวกรณ เอ็งฉวน (10%) อ.ดร.สุมาลี พงศติยไพบูลย (10%)

สํานักงาน คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.)

562,000 (174,844.44) นับ 7 เดือน (18)

อ.ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล (25%) ผศ.ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ (20%) อ.ดร.นิพนธ โซะเฮง (20%) อ.ทิพากร วิชิตาเลิศพงศ (20%) อ.พิมพ คงขาว (15%) อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ (20%) ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก (20%) อ.ธนพัฒน อินทวี (20%) อ.สุรภัทร พิไชยแพทย (20%) อ.เกตุวดี สมบูรณทวี (15%) นายอุดร หมันมณี (5%) ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก (50%) อ.จรีรัตน อินทรจํานงค (50%)

สถาบันบริหารจัดการ ธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน)

2,190,000 (985,500.00) นับเต็ม

สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

185,900 (112,385.00) นับ 7 เดือน

ศูนยสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

550,000 (275,000.00) นับเต็ม

รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ ผศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา อ.ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ อ.ธนพัฒน อินทวี อ.สุรภัทร พิไชยแพทย

สํานักงานกองทุน สนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

1,100,000.00 (366,666.66)

ชื่อผูวิจัย อ.ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล (30%) ดร.ปริญญา นวลเปยน (25%) ผศ.ดร.ณัฐพงศ บุญเหลือ (20%) อ.ดร.นิพนธ โซะเฮง (15%) ดร.พิชัย ชลวิหารพันธ (10%) อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ (80%) อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต (10%) อ.นิธิกร มวงศรเขียว (10%)

งบประมาณ

11,102,370.00 (3,794,505.60)


23 ทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย คณะวิ ทยาการจั ดการ ได จั ดสรรงบประมาณสนับ สนุน การเผยแพรผ ลงานวิจัย ประเภทต างๆ ใหแก บุคลากร ทั้งจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อ เปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากร โดยในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการมีการสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัย จํานวน 662 ชิ้น เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,280,000 บาท งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารยที่ไดรับการรับรองคุณภาพรวม 607 ชิ้น แบงเปน 1) บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จํานวน 416 บทความ 2) บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ จํานวน 5 บทความ 3) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 จํานวน 103 บทความ 4) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 83 บทความ และ 5) บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 1 บทความ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตารางที่ 21 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ป พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) ลําดับ ที่ 1

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

กลยุทธการดําเนินธุรกิจรานอาหาร กรณีศึกษาอินุคาเฟ หัวหิน

พิทักษ ศิริวงศ, อรณี นาคเงิน และอันธิกา ยมภักดี

2

รูปแบบการตลาดการทองเที่ยวในอําเภอหัว หินในความตองการของกลุมนักศึกษาชายรัก ชายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

พิทักษ ศิริวงศ, นัสนันท ดีภูงาม และพิชชาพร อิทธิสุริยะกุล

3

รูปแบบสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยว ในความตองการของนักทองเที่ยวกลุม ผูสูงอายุในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาสง ของผูประกอบการเสื้อผากีฬา บริษัท สห กานต กรุงเทพมหานคร

พิทักษ ศิริวงศ, เขมรินทร ศรีตะเจริญไพบูลย และสุธาสินี สุภาโชค

4

พิทักษ ศิริวงศ, ศุภสิทธิ์ ตระการพงศ และ สุทธิพัฒน ชาวัน

5

สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาชอง ทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการขาย ของโรงอางบัวมาลี จังหวัดลพบุรี

พิทักษ ศิริวงศ, จุฑารัตน ลอสีทอง และพรชนก คําลุน

6

ชองทางการจัดจําหนายละการกระจาย สินคาที่เหมาะสมของธุรกิจเนื้อปูมาแกะ : กรณีศึกษารานแหลมทองเจริญซีฟูด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

พิทักษ ศิริวงศ, กุลธิดา อัยพันธ และสุชาวลี โฉมดี

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทยและอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 69-76. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 77-84. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 85-94. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 307-314. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 314-326. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 327-336.


24 ลําดับ ที่ 7

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

กลยุทธการดําเนินงานของธุรกิจรานกาแฟที่ มีสัตวเลี้ยง : กรณีศึกษารานกาแฟแคทฟอร เทเบิ้ล เขตอําเภอบางแสน จังหวัดชลบุรี

พิทักษ ศิริวงศ, ผุสดี ละเอียดออง และศรเทพ หลิมสกุล

8

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจหมอน รองรางรถไฟคอนกรีต กรณีศึกษา บริษัท สิงหศิลาคอนกรีต จํากัด

พิทักษ ศิริวงศ, กนกวรรณ แกวตา และสกุลกาญจน ภาพวงสุวรรณ

9

การดําเนินธุรกิจแพเธคของแพอิงฝง อําเภอ เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

พิทักษ ศิริวงศ, เทียนทอง สิทธิสร และอุมาภรณ เข็มทอง

10

การดําเนินธุรกิจการผลิตกลวยหอมทองของ สมาชิกสหกรณการเกษตรทายาง อําเภอทา ยาง จังหวัดเพชรบุรี : จากตลาดทองถิ่นสู ตลาดตางประเทศ การปรับตัวและการดํารงอยูของ ผูประกอบการคาพลอย จังหวัดจันทบุรี

พิทักษ ศิริวงศ, ธัญธร ฉัตรชลอลักษณ และวิษณี สินชู

12

วิเคราะหเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ สงผลสัมฤทธิ์ตอตราสินคา OTOP ของกลุม นักทองเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี

นภนนท หอมสุด, บุรัสกร อนไพรวัลย และมาตรฐาน นุชอยู

13

ศึกษาปจจัยคุณภาพการบริการที่สงผลตอ การเลือกใชบริการหมูบานโฮมสเตยของกลุม สมาชิกแบกเป สะพายกลอง ทองเที่ยว ใน เฟสบุค ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการ รับรูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ นักทองเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เกตุวดี สมบูรณทวี, ชญานิศ เณรบางแกว และลัดดาวรรณ ปลอดภัย

15

ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ ซื้อของฝากเมืองสุพรรณจากนักทองเที่ยวใน จังหวัดสุพรรณบุรี

เกตุวดี สมบูรณทวี, สุภัสสร วรวิชญาวิวัฒน และสกาวรัตน ถาวร

16

ปจจัยที่สงผลตอการออกกําลังกายของกลุม ประชาชนในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เกตุวดี สมบูรณทวี, ชลัมพ อรุณศิริวัฒนา และ วรทย ทวีพรตระกูล

17

วิเคราะหปจจัยในการเลือกซื้อประกัน สุขภาพ ของกลุมคนวัยทํางาน ในเขตอําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เกตุวดี สมบูรณทวี, ธัญญรินทร จันทรแกว และนนทิดา เนตระกูล

18

คุณภาพการบริการที่สงผลตอการเลือกใช บริการนวดแผนไทยในจังหวัดเพชรบุรี

เกตุวดี สมบูรณทวี, ณัฐวุฒิ ปาลอภิไตร และวิจิตรา ชาติดร

11

14

พิทักษ ศิริวงศ, กนกประภา เหลี่ยมมกราเจริญ และพงศธร สุธาทิพยกุล

เกตุวดี สมบูรณทวี, ปาริตา สิงหาคม และสุพัตรา บัวประดิษฐ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 337-348. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 439-448. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 449-456. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 457-464. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 465-474. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 61-68. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 3-12. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 13-24. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 25-38. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 127-136. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 137-148. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 149-158.


25 ลําดับ ที่ 19

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

วิเคราะหปจจัยในการเลือกบริโภคอาหาร เพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

อภิรุจี พันพัว, อรจิรา ชัยมงคลยศ และเกตุวดี สมบูรณทวี

20

วิเคราะหองคประกอบภาพลักษณผลิตภัณฑ น้ํามันรําขาว ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

เกตุวดี สมบูรณทวี, กรองแกว คลามคลาย และนัสนันท ดีภูงา

21

ปจจัยทางการสื่อสารทางการตลาดที่สงผล ตอการรับรูการบริโภคผักปลอดสารพิษของ ผูบริโภคในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ วิเคราะหปจจัยสัมฤทธิ์ผลผลิตภัณฑโครงการ หลวงดอยคําของผูบริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เกตุวดี สมบูรณทวี, เมธาวี มุขพลพัฒน และศศิธร ภักตรผองศรี

23

นิเวศภูมิปญญาชุมชนบานสามัคคี จังหวัด เพชรบุรี

สวรรยา ธรรมอภิพล และฉัตรนลิน ศุขปรีชา

24

การปรับตัวของเกษตรกรสวนสมโอจาก ปญญาน้ําทวม กรณีศึกษา ตําบลทรงคะนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สวรรยา ธรรมอภิพล, พิมพรวินท แกวเมืองทอง และนฤมล บัณฑิตาโสภณ

25

ความตองการถือเงินสวนบุคคลเพื่อวาง แผนการใชจายเงินของนักศึกษาพยาบาล กูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของ ปจจัยบางประการที่มีผลตอการเรียนรูอยาง มีความสุขของนักศึกษาแพทยระดับชั้น คลินิก การศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียม ในการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพย ดวยวิธีการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตของ นักลงทุนภายในตลาดทรัพยเอ็มเอไอ การศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยบางประการที่มีผลตอ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกของ พนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กลุมเครือขายนครหลวง 3 ความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยบางประการ ของสภาพแวดลอมภายในองคกรที่มีผลตอ กิจกรรมการลดความเครียดในการทางาน สวนบุคคลของพนักงานในบริษัทที่จาหนาย เครื่องมือแพทย การสื่อสารทางการตลาดที่สงผลตอ พฤติกรรมการทองเที่ยวสวนน้ําในเขตอําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

เหมวลา เชิดชูพันธเสรี และธีระวัฒน จันทึก

22

26

27

28

29

30

ชนกนันท ชินดง, พิชชาพร อิทธิสุริยะกุล และเกตุวดี สมบูรณทวี

อลิษา แคลวเครือ และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 159-168. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 395-406. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 169-180. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 407-416. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 193-200. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 475-484. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 320-328. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 329-336.

สุภัชญา ตรีทานนท และธีระวัฒน จันทึก

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 337-350.

บดินทรธัช นิมิตนราดล และธีระวัฒน จันทึก

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจแลtศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 359-367.

อภิญญา แคลวเครือ และธีระวัฒน จันทึก

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 382-389.

ธีระวัฒน จันทึก, ณัชชา บุญมาเลิศ และวงศพัทธ งานเพียรเลิศ

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 493-507.


26 ลําดับ ที่ 31

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

พฤติกรรมผูใชบริการที่สงผลตอความ คาดหวังและความพึงพอใจในการเขาใช บริการสถานออกกาลังกายแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ กลยุทธการตลาดเชิงรุกที่สงผลตอความพึง พอใจการทองเที่ยวในรูปแบบการกีฬานันทัวรนาเมนตในอําเภอหัวหิน สวัสดิการของพนักงานที่มีผลตอความพึง พอใจในการทางานของอุตสาหกรรมผลิต ชิ้นสวนยานยนต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย บางประการที่สงผลตอความตองการบาน จัดสรรแบบประหยัดพลังงาน การประเมินการจัดการความเสี่ยง ของ บริษัทหลักทรัพยในประเทศไทย

ธีระวัฒน จันทึก, อภิรักษ กิจถาวรภักดี และณัฐวุฒิ ใจประเทศ

พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารเสริมที่มี สวนผสมของสารกลูตาไธโอน ของวัยรุนใน เขตกรุงเทพมหานคร การประเมินความสําเร็จ โครงการสินเชื่อ ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน

ธีระวัฒน จันทึก และขนิษฐา กันหาไชย

38

การพัฒนาเกณฑการคัดเลือกใชบริษัท ตัวแทนเพื่อศึกษาตอประเทศสิงคโปร

กฤติยา ศุภภัควรุจา และธีระวัฒน จันทึก

39

ความเต็มใจจายของผูบริโภคที่มีตอคาเขาชม ดนตรีคลาสสิกวงดุริยางคเยาวชนสถาบัน ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ความคาดหวังและความพึงพอใจของ ผูโดยสารที่มีตอการใชบริการรถโดยสารดวน พิเศษ (BRT) ความเต็มใจจายและความคาดหวังในธุรกิจ การจองหองพักออนไลนในประเทศไทย

พลอยไพลิน พงษศิริแสน และธีระวัฒน จันทึก

ความเต็มใจจายและความคาดหวังการ ใหบริการสวนเพิ่มในผลิตภัณฑของการ ประปาสวนภูมิภาค การพัฒนาเกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อ รถจักรยานยนตมือสองจากศูนยประมูลกลาง

ชอผกา เหลืองชางทอง และธีระวัฒน จันทึก

การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย บางประการที่สงผลตอความตระหนักรูใน หลอดไฟแอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน การพัฒนาเกณฑการตัดสินใจเลือกเรียนใน สถานศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการ สอนแบบมากกวา 2 ภาษา ความเต็มใจจายและความคาดหวังของลูกคา ในธุรกิจขายสินคาแผนกเด็กออนบนเว็บไซต ออนไลน

พิราพร นุชประเสริฐ และธีระวัฒน จันทึก

32 33 34 35 36 37

40 41 42 43 44 45 46

ธีระวัฒน จันทึก, พงษธรน เผาศรีเจริญ และภาณุวัฒน ภักดีโต ธีระวัฒน จันทึก และอํามารินทร ยาสี อมรรัตน ปญจมาพร และธีระวัฒน จันทึก เพ็ญพิภัทร สินธุพันธ และธีระวัฒน จันทึก

ธีรวัฒน พสุสิริโรจน และธีระวัฒน จันทึก

ธีระวัฒน จันทึก และจุฑามาศ ภูโสภา กนกวรรณ โสภักดี และธีระวัฒน จันทึก

ขวัญชัย สิทธิรัตน และธีระวัฒน จันทึก

เมศินี คูประชามิตร และธีระวัฒน จันทึก ธันยาพร ศิริหลอ และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 508-521. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 522-536. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 546-557. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 581-593. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 607-614. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 615-628. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 652-659. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 629-638. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 660-673. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 674-686. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 703-714. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 725-737. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 811-820. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 821-836. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 851-861. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 891-901.


27 ลําดับ ที่ 47

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการ ลงทุนธุรกิจสถานบริการดูแลผูสูงอายุใน ประเทศไทย

อกณิษฐ ชัยเฉลิมศักดิ์ และธีระวัฒน จันทึก

48

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุน ในธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง อําเภอ กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วศิวัฒน วศินสมบัติ และธีระวัฒน จันทึก

49

การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จดวย เครือขายทางสังคมของกลุมสตรีรีไซเคิล กรณีศึกษา: หมูบานสํานักเย็น เทศบาลพระ แทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย บางประการที่มีผลตอคุณคาในตราสินคาของ ผลิตภัณฑนมเพื่อผูสูงอายุ

ธีระวัฒน จันทึก และศิริมล รักถิ่น

51

ความตองการแรงงานของผูประกอบการ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา: นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี

สิริกมล วรชิณ และธีระวัฒน จันทึก

52

การพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานทางการจัดการ เพื่อการขนสงผลิตภัณฑน้ํามันเตาทดแทนสู ผูผลิตรายใหญ

เฉลิมชัย บุญเยี้ยม และธีระวัฒน จันทึก

53

ความเปนไปไดในการลงทุนของธุรกิจซื้อขาย อุปกรณตกแตงรถยนตออนไลน

มรุต สังขรักษา และธีระวัฒน จันทึก

54

การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของการ ลงทุนในธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปนิกส

ณัฐิกา สุทธิประสิทธ และธีระวัฒน จันทึก

55

การบริหารจัดการการนําเขาแอมโมเนียมไน เตรทสําหรับทําวัตถุระเบิดแอนโฟจาก ประเทศจีน

ยุภาภรณ แตงสาขา และธีระวัฒน จันทึก

56

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจ ศูนยสัตวเลี้ยงในเขต อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

เบญจพร อุทัยผล และธีระวัฒน จันทึก

57

การศึกษาความเปนไปไดโครงการลงทุน แหลงทองเที่ยวนันทนาการทางน้ําครบวงจร ที่มนุษยสรางขึ้น

กนกพล จันทะรักษา และธีระวัฒน จันทึก

58

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของ ปจจัยที่สงผลตอการเขารวมแผนการออม เพื่อการบํานาญยามชราภาพผานกองทุนการ ออมแหงชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัด อางทอง

ณัฐิกา ธนะขวาง และธีระวัฒน จันทึก

50

วิภาวี พิทักษกมลพันธ และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 10661081. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 10821099. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11181130. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11311146. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11471154. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11741185. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11991212. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 12131225. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 12561266. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 12671276. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 12771286. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 13481361.


28 ลําดับ ที่ 59

60

61

62

63

64

65

66 67 68

69

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยบางประการที่สงผลตอการเลือกใช บริการบริษัทฝกอบรมพัฒนาองคกร

พุทธรัตน คงสกุล และธีระวัฒน จันทึก

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในโครงการทุน พัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม กรณีศึกษาพื้นที่ ภาคกลาง การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของ ปจจัยที่สงผลถึงจงรักภักดีของพนักงาน ธนาคารในระบบควบรวมกิจการ

ภัทรานิษฐ ทองสามสี และธีระวัฒน จันทึก

การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางผูนํา ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหาร ชุมชนเขมแข็ง ตําบลศาลายา จังหวัด นครปฐม ปจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารการมีสวน รวมของประชาชนเพื่อสรางความเขมแข็ง ของชุมชน ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ ไทย กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยาง ยั่งยืนของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัด นครปฐม ปจจัยสวนประสมทางตลาดบริการที่มีผลตอ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มาเลือกใช บริการรานอาหารบานถั่วเย็น อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจเขาใชบริการ สนามฟุตบอลหญาเทียบในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลยุทธการดําเนินธุรกิจที่มุงเนนลูกคาเฉพาะ กลุม: กรณีศึกษารานอินุคาเฟ อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง การตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อขนมไทย ของผูบริโภคเจเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาบาน ขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี การวิเคราะหปจจัยในการเลือกใชบริการ รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ ชนมพรรษา

ธีระวัฒน จันทึก, จิรวัธ ศิริศักดิ์สมบูรณ และกนกอร เนตรชู

ฐิตารีย กาญจนสมศักดิ์ และธีระวัฒน จันทึก

ธีระวัฒน จันทึก, มุกกระจาง จรณี และกนกอร เนตรชู ธีระวัฒน จันทึก, พิมพประไพ สนิทวงศ ณ อยุธยา และกนกอร เนตรชู ประสพชัย พสุนนท, จิตสุภา พันธบัว และสโรชา สุขนัยกิจ ประสพชัย พสุนนท, ไชยวัฒน นวมบาง และลาภิศ วองสิริสุขสกุล จุฬารัตน อินทรรัตน, อริสา ดวงสวัสดิ์ และประสพชัย พสุนนท ประสพชัย พสุนนท และกมลมาศ บุญศิริเสริมสุข ประสพชัย พสุนนท, ณัฐวุฒิ ปาลอภิไตร และวิจิตรา ชาติดร

70

การศึกษาพฤติกรรมการเติมเงินในเกม โทรศัพทมือถือของผูบริโภค อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ประสพชัย พสุนนท, กฤษฎา กานตดา และศิริกุล แกวขาว

71

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการการ ทองเที่ยวแบบซื้อแพ็คเกจทัวรของ นักทองเที่ยวในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

จิตพนธ ชุมเกตุ, นัฐกานต บัวที และปณิศา ชาติสิริพิทักษกุล

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 13911400. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 14011414. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 14781490. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 16371645. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 16461658. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 16591669. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 390-403. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 461-473. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 537-545. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 569-580. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 297-306. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 427-438. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 39-50.


29 ลําดับ ที่ 72

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการ รับรูภาพลักษณทางการทองเที่ยวตลาด คลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

จิตพนธ ชุมเกตุ, สุภาวดี จันทรออน และจีรภา ขําเพ็ง

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการรับรู ภาพลักษณผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของ กระดาษไอเดีย กรีน พลัส ของผูบริโภค ใน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องมือทางการ เกษตรของผูบริโภค กรณีศึกษา: รานชัย ประเสริฐ อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ เลือกใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา กรณีศึกษา: สายการบินไทยแอรเอเชีย

จิตพนธ ชุมเกตุ, ธนพร จรัญเวชประเสริฐ และปวีณา แสนอินทร

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกใชบริการธุรกรรมทางการเงินผาน แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซื้อสินคาออนไลนดวยวิธีการประมูลออนไลน

จิตพนธ ชุมเกตุ, ชนินาถ พริกยะกุล และสุธาสินี ชัยกุลเสรีวงศ

78

การศึกษาภาพลักษณของธุรกิจบนสื่อสังคม ออนไลนที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อของ ผูบริโภค: กรณีศึกษา ราน ดีโบ คาเฟ

จิตพนธ ชุมเกตุ, ธนบรรณ ฉายดํารง และธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ

79

กลยุทธทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจเบ เกอรี่บุฟเฟต กรณีศึกษา: ราน สวีตตี้ ซีเครท

จิตพนธ ชุมเกตุ, ธนบรรณ ฉายดํารง และธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ

80

การศึกษารูปแบบการจัดการแขงขันเรือยาว เชิงวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน พื้นที่ลุมน้ําแมกลอง จังหวัดราชบุรี การจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑออรแก นิคประเภทนมของบริษัท แดรี่โฮม จํากัด อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การรับรูภาพลักษณดานตราสินคาของ ผลิตภัณฑรองเทากีฬาบาสเกตบอลที่สงผล ตอการเลือกซื้อของสมาชิกชมรม บาสเกตบอลสนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี รูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น และกลยุทธทางการตลาดในการดําเนินงาน ของธุรกิจสุขขี แฮนดิคราฟท จังหวัดราชบุรี กระบวนการรับรูและพฤติกรรมตอการ ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑยี่หอสโนไวท บายเฟรนดวยสื่อสังคมออนไลน การวิเคราะหปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ยาสีฟนดอกบัวคูของผูบริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

จิตพนธ ชุมเกตุ, นัญธิชา กลัดงาม และจีรภา ขําเพ็ง

73

74

75

76

77

81 82

83 84 85

จิตพนธ ชุมเกตุ, ชนิกานต คูวิจิตรจารุ และดารารัตน อินทรชู จิตพนธ ชุมเกตุ, ฐานิศา ตันโสภณ และจุฑามาศ เสนีวงศ ณ อยุธยา

จิตพนธ ชุมเกตุ, วรุณยุพา บัวดี และสุฑามาศ แสนสมบัติ

จิตพนธ ชุมเกตุ, ชนินาถ พริกยะกุล และนัฐกานต บัวที จิตพนธ ชุมเกตุ, กนกประภา เหลีย่ มมกราเจริญ และพงศธร สุธาทิพยกุล จิตพนธ ชุมเกตุ, จุฑามาศ เสนีวงศ ณ อยุธยา และปณิศา ชาติสิริพิทักษกุล จิตพนธ ชุมเกตุ, ชนิกานต คูวิจิตรจารุ และดารารัตน อินทรชู จิตพนธ ชุมเกตุ, ธนพร จรัญเวชประเสริฐ และปวีณา แสนอินทร

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 51-60. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 181-192. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 247-258. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 259-272. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 273-284. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 285-296. การประชุมสังคมศาสตรวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใตกระแสโลกาภิวัตนเพื่อความยั่งยืนของ ชุมชน ทองถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย, 14 มกราคม 2559, หนา 417-426. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 368-381. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 594-606. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 639-651. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 715-724. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 762-780. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 787-800. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 878-890.


30 ลําดับ ที่ 86

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ รานอาหารทะเลของผูบริโภควัยทํางานใน เขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อไวน: กรณีศึกษารานเวิลดคลาสไวน

จิตพนธ ชุมเกตุ, กุลธิดา อัยพันธ และสุชาวลี โฉมดี

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชระบบ ใหบริการแบบออนไลนของศูนยหนังสือแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษา นิสิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการ พัฒนาธุรกิจทองถิ่น กรณีศึกษา กลุมแม พานิช จังหวัดเพชรบุรี

จิตพนธ ชุมเกตุ, จุฑารัตน ลอสีทอง และแพรชนก คําลุน

90

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ ใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดผานระบบ ออนไลน ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จิตพนธ ชุมเกตุ, ผุสดี ละเอียดออง และศรเทพ หลิมสกุล

91

รูปแบบและกลยุทธการตลาดการทองเที่ยว เชิงรุกของ บริษัทหนุมสาวทัวร จํากัด กรุงเทพมหานคร รูปแบบและกลยุทธการตลาดการทองเที่ยว เชิงรุกของธุรกิจนําเที่ยวบริเวณถนนขาวสาร กรุงเทพมหานคร รูปแบบและกลยุทธการตลาดการทองเที่ยว เชิงรุกของธุรกิจนําเที่ยว บริษัทหัวหินแอด เวนเจอรทัวร อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ การพัฒนาความสามารถทางดานการตลาด ออนไลนผานตัวแทนใหบริการดานการ ทองเที่ยวของธุรกิจโรงแรม 5 ดาว ในเขต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปจจัยดานการออกแบบเว็บไซตที่สงผลตอ ความพึงพอใจของผูบริโภคในพาณิชย อิเล็กทรอนิกส แบบธุรกิจขายใหผูบริโภคใน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ Problems of Law Enforcement to Stop Open Field Burning Which Causes Smog: A Case Study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province

กรกนก ทองชน, นภิศรา ยอดยิ่ง, ภคมน ตันติ นิธิกุล, สุธิดา ศิลปะสุวรรณ และมนัสสินี บุญมีศรีสงา มนัสสินี บุญมีศรีสงา, สุรชัย บุญจง และธนภัทรกร กาญจนประภาส

87 88

89

92 93

94

95

96

97 98

การวิเคราะหการรับรูของตัวบรรจุภัณฑและ ตราสัญลักษณของผลิตภัณฑครีมมะขามขัด ผิว (ตราแมแสงดี) การวิเคราะหรูปแบบกิจกรรมความ รับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคามารเก็ต วิลเลจ หัวหิน

กฤษฎา กานตดา, สารินท แจงใจ และจิตพนธ ชุมเกตุ

จิตพนธ ชุมเกตุ, วรุณยุพา บัวดี และสุฑามาศ แสนสมบัติ

สาธิยา พรหมแหรม, สุชาดา ลิปภานนท, อธิชา จิตตอารีย และมนัสสินี บุญมีศรีสงา สิริชัย ดีเลิศ, นิรมล เพียรประสิทธิ,์ จิตรดา รุณดิษฐ, ชนุกร นวลศรี, นิชาภา ชูสินนฤฤทธ, เนตรนิสา สมัครสมาน, สุธิมา ใสสอง และแสงผัด ศรีมลคน สิริชัย ดีเลิศ, นรานันท ชื่นโกมล, นุสรา ภูวสุปรีย, มิ่งขวัญ หมูหมี, วิไลลักษณ ชัยแสนหาญ, สุภาพร หมายชัย และอรอนงค ศรีสุข Surachet Chiramanee

ธนพัฒน อินทวี, ฑุธารัตน ตอเติมพันธุ, พฤกษ แสงสําอาง และสมฤทัย จิตธรรมมา ธนพัฒน อินทวี, ชนิฎาภา นวลศรี, ภัทรชุดา ยิ้มใหญ และศุภพิณี ปนฟา

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 929-943. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 960-969. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 970-988. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 9891001. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 10021015. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 863-877. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 944-959. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 10161030. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11551165. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11661173. The 12th National and International Symposium of Social Sciences “Development under Globalization Stream for Sustainability of Local Communities in Thai Society and ASEAN”, Chiang Rai Rajabhat University, 14 January 2016, pp. 59-70. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 902-916. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 15231534.


31 ลําดับ ที่ 99

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

เกตุวดี สมบูรณทวี, ลัดดาวรรณ ปลอดภัย และชญานิศ เณรบางแกว

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 10461056. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สรางสรรคการศึกษา พัฒนา งานวิจัย ใชนวัตกรรมนําสังคม”, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 1617 กุมภาพันธ 2559, หนา 117-126. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สรางสรรคการศึกษา พัฒนา งานวิจัย ใชนวัตกรรมนําสังคม”, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 1617 กุมภาพันธ 2559, หนา 233-244. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 “45 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สรางสรรคการศึกษา พัฒนา งานวิจัย ใชนวัตกรรมนําสังคม”, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 1617 กุมภาพันธ 2559, หนา 258-263. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11, บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 20 กุมภาพันธ 2559, หนา 535-551. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11, บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 20 กุมภาพันธ 2559, หนา 552-565. การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมูบานจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง, 1 มีนาคม 2559, หนา 1357-1365. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1445-1457.

เกตุวดี สมบูรณทวี, ปาริตา สิงหาคม และสุพัตรา บัวประดิษฐ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1276-1289.

เกตุวดี สมบูรณทวี, สุภัสสร วรวิชญาวิวัฒน และสกาวรัตน ถาวร

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1421-1431.

เกตุวดี สมบูรณทวี, ชลัมพ อรุณศิริวัฒนา และวรทย ทวีพรตระกูล

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1264-1275.

เกตุวดี สมบูรณทวี, ธัญญรินทร จันทรแกว และนนทิดา เนตรกูล

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1215-1226.

บุรัสกร อนไพรวัลย, มาตรฐาน นุชอยู และเกตุวดี สมบูรณทวี

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1194-1203.

อภิรุจี พันพัว, อรจิรา ชัยมงคลยศ และเกตุวดี สมบูรณทวี

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1408-1419.

เกตุวดี สมบูรณทวี, เมธาวี มุขพลพัฒน และศศิธร ภักตรผองศรี

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1432-1443.

รูปแบบในการดําเนินกิจการ และกลยุทธ การตลาดของพิพิธภัณฑแบทแคท มิวเซียม แอนด ทอยส ไทยแลนด

พิชญดนู ภูทอง และพิทักษ ศิริวงศ

100

การศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวตางชาติ ตอวัดหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร

ฐานิกา ธานี และธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

101

พฤติกรรมและการตัดสินใจเชาบูชาพระ เครื่องของประชากรเจเนอเรชั่นวายในเขต กรุงเทพมหานคร

พนิดา พากพรม และธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

102

พฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกบริโภค สมุนไพรจีนของประชากร ในเขต กรุงเทพมหานคร

นภา สมบัติวาณิชยกุล และธนินทรัฐ รัตนพงศ ภิญโญ

103

กลยุทธการสรางความแตกตางใน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ สําหรับประเทศไทย แนวทางการดําเนินธุรกิจโรงแรมใบไมสีเขียว ภายใตคุณภาพการบริการในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี คุณภาพการบริการในโรงแรมใบไมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน: กรณีศึกษา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การสื่อสารทางการตลาดที่สงผลตอการรับรู เกี่ยวกับขนมไทยของนักทองเที่ยวในจังหวัด เพชรบุรี วิเคราะหปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการสราง การรับรูของผูบริโภคตอองคกรธุรกิจที่ใช นโยบายการตลาดเพื่อสังคม วิเคราะหปจจัยในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว แบบวันเดยทริปของกลุมทองเที่ยวในเพจ เฟสบุคทองเที่ยวไทย ปจจัยที่สงผลตอการรับรูการดําเนินธุรกิจสี เขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด จํากัด: กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะหเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ สงผลสัมฤทธิ์ตอตราสินคาผงหอมศรีจันทร ของกลุมวัยรุน ในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหปจจัยในการเลือกซื้อสินคาผานทาง โซเชียลมีเดียของกลุมผูบริโภคในเขตหนอง แขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะหปจจัยในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว แบบครอบครัว กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ วิเคราะหปจจัยในการทองเที่ยวรูปแบบแบค แพ็ค ของสมาชิกกลุมแบคแพคเกอรเที่ยวกับ เพื่อนที่ถูกใจ

บุษริน วงศวิวัฒนา

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

บุษริน วงศวิวัฒนา บุษริน วงศววิ ัฒนา


32 ลําดับ ที่ 114

115

116 117

118 119 120

121 122

123

124

125

126

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ การศึกษาปจจัยกําหนดการเคลื่อนไหวของ ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพัฒนา อสังหาริมทรัพย ในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจออก กําลังกายของผูสูงอายุในบริเวณ สวนสาธารณะบุงตาหลัว จังหวัด นครราชสีมา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ทองถิ่น กรณีศึกษาองคการบริหารสวน ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ประสบการณของนักทองเที่ยวชาวไทยใน การเดินทางทองเที่ยวเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ตามการรับรูของประชาชน อําเภอละแม จังหวัดชุมพร อิทธิพลของความคาดหวังที่สงผลตอการรับรู คุณภาพการบริการของลูกคา กรณีศึกษา: รานกาแฟสตารบัคสในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการหอพัก เอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การปรับตัวของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม ภายใตการขยายตัวของธุรกิจคาปลีก สมัยใหม ในตําบลปาแดง อําเภอชาติ ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ความสัมพันธของจริยธรรมทางธุรกิจตอผูมี สวนเกี่ยวของกับความสําเร็จในการประกอบ ธุรกิจของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) การศึกษาปจจัยทางการตลาดบริการ ที่มีผล ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารที่มี ผูประกอบการเปนผูมีชื่อเสียง: กรณีศึกษา รานกลองชา 24 จังหวัดเพชรบุรี ประเทศ ไทย กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการ ตัดสินใจมาทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร สะพานขามแมน้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี ของนักทองเที่ยวชาวไทย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ การตัดสินใจมาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ แกงกระจานของนักทองเที่ยวชาวไทย

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ศิศีระ ทวีสิน และธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1204-1214.

สรเสกข นันทวิภาวงศ และธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยพะเยา, 28-29 มกราคม 2559, หนา 1628-1635.

กนกวรรณ สมบุญ, ณัฐกานต ไวสูงเนิน, มยุรี ชื่นหมี้หัทยาพร ปองจันลา และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน ธนาภรณ อินขําเครือ, ระวีวรรณ เกิดละมูล, ปฐมพงศ กาญจนธนาเลิศ, ศิรินทรา นุกูล, ศุภิสรา ประทุมมาศ และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน อธิป จันทรสุริย และประสพชัย พสุนนท

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 2559, มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร วิทยาเขตตรัง, 1 เมษายน 2559, หนา 247-254. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 2559, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 1 เมษายน 2559, หนา 237-246.

ฉันทวรรณ เองฉวน และประสพชัย พสุนนท ไขมุกด วิรัยศักดา และประสพชัย พสุนนท

ธัชชา จอยรุง และปานจิต วัฒนสารัช นภาพร โสภา, สุปรียา เครือพิมาย, อรวรรณ ใจบุญ และศิริพร เผือกผอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม: โอกาส และความทาทาย”, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 25 มีนาคม 2559, หนา 689-705. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม: โอกาส และความทาทาย”, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 25 มีนาคม 2559, หนา 853-867. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม: โอกาส และความทาทาย”, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 25 มีนาคม 2559, หนา 975-989. The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2), มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแกว, 2729 เมษายน 2559, หนา 164-171. โครงการประชุมวิชาการเครือขายดานการจัดการชุมชนเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติ ครั้งที่ 1, คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 6 กุมภาพันธ 2559, หนา 290-300.

ณภัทร รุจิชานันทกุล, ณัฐชยา ธรรมสิทธิรักษ, วีธรา วรรณงาม และรุงนภา ชีวรัศมี

โครงการประชุมวิชาการเครือขายดานการจัดการชุมชนเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชาติ ครั้งที่ 1, คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 6 กุมภาพันธ 2559, หนา 279-289.

สุธาสินี ชัยกุลเสรีวงศ, สมฤดี โชชัยพันธวงศ และวิสวัส ทองธีรภาพ

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 11861197.

กนกวรรณ แกวตา, สกุลกาญจน ภาพวงสุวรรณ และวิสวัส ทองธีรภาพ

การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 12421255. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 12971311.

วิสวัส ทองธีรภาพ, จิตสุภา พันธบัว และสโรชา สุขนัยกิจ


33 ลําดับ ที่ 127

128

129

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่สงผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการธนาคารกสิกร ไทย กรณีศึกษา: ผูใชบริการในเขตอําเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การศึกษาสาเหตุที่สงผลตอความลมเหลวใน การดําเนินธุรกิจขายตรง: กรณีศึกษา ตัวแทนจําหนายธุรกิจเครือขายใน อ.เมือง จ. เพชรบุรี การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปา ชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วิสวัส ทองธีรภาพ, ธัญธร ฉัตรชะลอลักษณ และวิษณุ สินชู จุฬารัตน อินทรรัตน, อริสา ดวงสวัสดิ์ และวิสวัส ทองธีรภาพ สวรรยา ธรรมอภิพล, วันชรินทร ชาริฟ และวัลภรณ กัลยาวุฒิพงค

130

การปรับตัวของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา ชุมชนบานบาง บอลาง จังหวัดสมุทรสงคราม

สวรรยา ธรรมอภิพล, ขนิษฐา ทองใบ และรัชฎา อุนทินวงษ

131

การปรับตัวของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาชุมชนบาน ชายทะเล จังหวัดสมุทรสาคร

สวรรยา ธรรมอภิพล และกมลวรรณ เดชจิต

132

ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการปา ชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี

สวรรยา ธรรมอภิพล, ณฐพร สุขีธรรม และปยพร สุดใจ

133

พลวัตและการปรับตัวของเกษตรกรนาแหว จังหวัดสุพรรณบุรี

สวรรยา ธรรมอภิพล, วุฒิชัย สุวรรณประทีป และศรสวรรค ศรีนวล

134

ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการปา ชุมชนบานชองแคบ ตําบลทาเสา อําเภอไทร โยค จังหวัดกาญจนบุรี

ณิชชาอร ทาพระเจริญ และสวรรยา ธรรมอภิพล

135

รูปแบบการตลาดทองเที่ยวในความตองการ ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร ในเขตอําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

พิทักษ ศิริวงศ, เขมรินทร ศรีตะเจริญไพบูลย และสุธาสินี สุภาโชค

136

เรื่องเลาวิถีชีวิตของกิจการสวนชมพูเพชร สายรุง คุณสุมาลี ในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

พิทักษ ศิริวงศ, ศุภสิทธิ์ ตระการพงศ และสุทธิพัฒน ชาวัน

137

การรับรูตราสินคาที่ไดมาตรฐานการคาที่เปน ธรรมที่สงผลตอการตัดสิน ใจซื้อกาแฟสตาร บัคส (Starbucks) ของนักศึกษาคณะสัตว ศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

ปริฉัตร แกวเขียว และพิทักษ ศิริวงษ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 13121332. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับชาติ ครั้งที่ 2, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 3 กุมภาพันธ 2559, หนา 13621372. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ครั้งที่ 9, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11-13 พฤษภาคม 2559, หนา 63-67. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ครั้งที่ 9, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11-13 พฤษภาคม 2559, หนา 68-72. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ครั้งที่ 9, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11-13 พฤษภาคม 2559, หนา 73-78. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ครั้งที่ 9, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11-13 พฤษภาคม 2559, หนา 79-83. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช มงคลตะวันออก ครั้งที่ 9, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11-13 พฤษภาคม 2559, หนา 84-88. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ครั้งที่ 9, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 11-13 พฤษภาคม 2559, หนา 916. งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือขายความ รวมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 9 “พลังมนุษยศาสตร พลังสังคมศาสตร พลังแหงความยั่งยืน”, เครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร, 24-25 มีนาคม 2559, หนา 352-359. งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของสมาชิกเครือขายความ รวมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 9 “พลังมนุษยศาสตร พลังสังคมศาสตร พลังแหงความยั่งยืน”, เครือขายความรวมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร, 24-25 มีนาคม 2559, หนา 621-626. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 972-982.


34 ลําดับ ที่ 138

139

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ผลกระทบของการรับรูภาพลักษณในตรา สินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการคาที่ เปนธรรมตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟดอย ชาง ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาที่ไดรับมาตรฐานการคาที่ เปนธรรมของผูบริโภคกาแฟสตารบัคส

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม กนกวรรณ ภูระหงษ, กฤตยศ ทองแดง และพิทักษ ศิริวงษ ชนาธิป จันทรเรือง, นพคุณ บัวมณี และพิทักษ ศิริวงศ

140

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน การสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนโชติ กาญจน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

กาญจนา มักเขียว และพิทักษ ศิริวงศ

141

กลยุทธการจัดการแรงงานของ ผูประกอบการไรออย ในเขตอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สุใจกาญ ปนทอง และพิทักษ ศิริวงศ

142

ปจจัยที่สงผลตอศักยภาพการชําระหนี้ของ ลูกคาเงินกู ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัด ราชบุรี ภาคปฏิบัติทางวาทกรรมการเปนอาสาสมัคร สาธารณสุขตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ฤทัยรัตน ดวงชื่น และพิทักษ ศิริวงศ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของ ผูปกครองที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ สถาบันกวดวิชาสแควรพลัส จังหวัด กาญจนบุรี รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ บริษัทตัวแทนขนสงสินคาระหวางประเทศ แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐวุฒิ พิมพิสุทธิ์ และพิทักษ ศิริวงศ

146

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคารานศรี ฟาเบเกอรี่ จังหวัดกาญจนบุรี

สุชาดา จิตรโรจนรักษ และพิทักษ ศิริวงศ

147

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มี ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการ บินตนทุนต่ําภายในประเทศในเขตจังหวัด อุบลราชธานี ของผูโดยสารสายการบินนก แอร อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอรบนไลน แอพพลิเคชั่น ที่สงผลตอการจดจําตราสินคา ของกลุม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม อิทธิพลสื่อสังคมออนไลนที่มีผลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคา Smart Phone ของกลุม Gen Y ในกรุงเทพมหานคร อิทธิพลการยอมรับนวัตกรรมที่มีตอการ ยอมรับบรรจุภัณฑอาหารสําเร็จรูปของ

จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ และพิทักษ ศิริวงศ

143

144

145

148 149 150

ไกรวัล ขวัญออน และพิทักษ ศิริวงศ

วิไลลักษณ มาพิทักษ และพิทักษ ศิริวงศ

ฐิติ ปฐมชัยคุปต และเกตุวดี สมบูรณทวี เกตุวดี สมบูรณทวี และศิวกร อโนรีย รัชนีกร ตอรัตนไพบูลย และเกตุวดี สมบูรณทวี

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 1003-1013. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 640-646. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1126-1133. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1150-1155. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1035-1042. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1043-1047. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1048-1055. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1113-1119. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1148-1154. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1191-1199. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1549-1557. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1558-1567. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1492-1503.


35 ลําดับ ที่ 151

152 153 154

155

156

157

158 159 160 161 162 163 164

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ผูบริโภคกลุม Gen Y ในเขตจังหวัด กรุงเทพมหานคร ปจจัยทางดานจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจซื้อรองเทาผาใบยี่หอ Converse ภายใตการแขงขันดานนวัตกรรมของ ผูบริโภคในกลุม Gen Y การสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการรับรู นวัตกรรมยาสีฟนแบบน้ําของคนใน กรุงเทพมหานคร การยอมรับนวัตกรรมที่สงผลตอการยอมรับ ตราสินคารถยนตระบบ Hybrid กลุม Gen Y ในเขตจังหวัดราชบุรี การยอมรับนวัตกรรมที่สงผลตอการยอมรับ ในตัวผลิตภัณฑ Apple Watch ของกลุม ผูบริโภค Gen Y เขตพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร การยอมรับนวัตกรรมที่มีผลตอการรับรู ผลิตภัณฑโซฟ Airfit Cooling Fresh ของ กลุมผูบริโภค Gen Y เพศหญิงในเขต กรุงเทพมหานคร อิทธิพลการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม ออนไลนที่มีผลตอการรับรูตราสินคา Dove ของกลุม Generation Y ในเขตอําเภอหัว หิน อิทธิพลการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม ออนไลนที่มีตอการรับรูตราสินคา Maybelline ของกลุมเพศหญิง Gen Y ใน เขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลสัมฤทธิ์ตอความเชื่อมั่นในตรา สินคา “After You Dessert Cafe” ในเขต กรุงเทพมหานคร การยอมรับนวัตกรรมสงผลตอการยอมรับ ตราสินคาธนาคารในกลุมประชากร Gen Y ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม การยอมรับนวัตกรรมที่สงผลตอความ จงรักภักดีตราสินคา Apple ของกลุมคนรัก ตราสินคา Apple (ไอโฟน ไอพอต ไอแพต) การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลตอความ เชื่อมั่นในตราสินคา “Adidas” ของกลุม วัยรุนในสยาม คุณภาพผลิตภัณฑกับการยอมรับในตรา สินคา Lacoste ของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร บุคลิกภาพตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจ ซื้อน้ําหอมของกลุมเพศทางเลือก ปจจัยที่สงผลตอการเชื่อมั่นในตราสินคาบอน ชอนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา

เกตุวดี สมบูรณทวี และพิชชาภา ยางเดิม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1308-1320.

กษิดิ์เดช ลาศนจันทร และเกตุวดี สมบูรณทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1149-1157. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1028-1040. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1041-1051.

กรกช สุภากรเดช และเกตุวดี สมบูรณทวี พิชชา สวางแสง และเกตุวดี สมบูรณทวี

เกตุวดี สมบูรณทวี และสุชานุช แสงประเสริฐ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1052-1063.

สารินี ซับซอน, วิมลวรรณ ตันกิจเจริญ และเกตุวดี สมบูรณทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1526-1536.

เกตุวดี สมบูรณทวี, จินตจุฑา อยูทอง และชวนศิริ ธรรมชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1504-1514.

จิรพัฒน อินทรสุวรรณ, ศวิตา โรจนศิริ และเกตุวดี สมบูรณทวี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1333-1343. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1016-1027. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1064-1074. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1158-1169. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจยั และ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1208-1218. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1249-1260. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1321-1332.

เกตุวดี สมบูรณทวี, สมฤทัย ทรงสุจริตกุล และวณิชชญา มานตา เกตุวดี สมบูรณทวี, มนทกานต ลิ้มสกุล และศิริพร อรามศรี เกตุวดี สมบูรณทวี, ณัฐพร ลิช้ํา และวนาลี ฐิติเวศน วิภาดา ไชยเชาวน, ศศิกาญจน สุขเรห และเกตุวดี สมบูรณทวี เกตุวดี สมบูรณทวี, ลลิตภัทร สรางถิ่น และปยวรรณ ชวาลเสนีย เกตุวดี สมบูรณทวี, ฐานีย บุญประดิษฐ และวรรณมาศ ใจหนัก


36 ลําดับ ที่ 165

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

บุคลิกภาพตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจ ซื้อจักรยานของกลุมจักรยาน 100RPM ROOM ปจจัยการตลาดที่สงผลตอความเชื่อมั่นใน ตราสินคา PT ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นภนนท หอมสุด, ธีรวัฒน สมบูรณทวี และอารียา กิจประสงค

ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอ ความเชื่อมั่นในตราสินคา EVEANDBOY ของกลุมผูบริโภคเพศหญิงในสยามสแควร บุคลิกภาพตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจ ซื้อรองเทากีฬาของวัยรุนในหัวหิน

นภนนท หอมสุด, กชนิภา บัวมณี และนภัสวรรณ ชูจันทร นภนนท หอมสุด, กัญญาพัชร สีหะวงษ และเกศสุนีย ถึงโชคชาญชัย

169

ผลกระทบของภาพลักษณตอความเชื่อมั่นใน ตราสินคา Thaibev

นภนนท หอมสุด, เกศราภรณ สาวยง และนิศารัตน ศรีใส

170

ภาพลักษณสงผลตอความเชื่อมั่นของตรา สินคาเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตัน

นภนนท หอมสุด, บุณยาพร สุขโข และยศดา กุลนิรัติศัย

171

อิทธิพลการประชาสัมพันธผานสื่อสังคม ออนไลนที่มีผลตอการรับรูตราสินคา 3CE ของผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร อิทธิพลการสื่อสารการตลาดที่มีตอความ เชื่อมั่นในตราสินคา “BMW” ของสมาชิก กลุม ฅ-คนรักรถ อิทธิพลสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวในกลุม ประชากรพื้นที่สยาม กรุงเทพมหานคร การศึกษาศักยภาพแรงงานประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา โรงแรมบูติก เขตพื้นที่อําเภอหัวหิน จ.ระจวบคีรีขันธ ทัศนคติของผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลที่มี ตอพนักงานชายที่แตงกายขามเพศ กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมโรงแรมในเขต อําเภอหัวหินและอําเภอชะอํา การศึกษากลยุทธนานน้ําหลากสีของโรงแรม ระดับสี่ดาวและหาดาวในเขตพื้นที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จุดเริ่มตนสูความสําเร็จของ “สะพายเป โฮส เต็ล”

นภนนท หอมสุด, ธัญญา ชูศิริ และอภิชญา บางหลวง

นันทนา อินสวาง, นิภาพร ทรงประเสริฐ และ ระชานนท ทวีผล

178

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจรานกาแฟใน เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ณธลักษณ บุตรน้ําเพ็ชร, ศศิธร มีทอง และระชานนท ทวีผล

179

กลยุทธการตลาดของธุรกิจโรงแรมสนาม กอลฟในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี – อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การศึกษาโครงการฝกวิชาชีพของผูตองขัง ในเรือนจําชั่วคราว เขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

กัญญาภัทร บุญประสพ, ปาลิตา เปลี่ยนเที่ยงธรรม และระชานนท ทวีผล พฤฒิพงศ ฤทธิรงค, อนัญญา จันทรไพบูลย และวรพล พินิจ

166 167 168

172 173 174 175

176 177

180

นภนนท หอมสุด, ปานเดือน สืบประดิษฐ และพิราภรณ เหลืองอัคราธร

นภนนท หอมสุด, นฤมล ปุริมะ และศิรประภา หาวัตร นภนนท หอมสุด, ชาลี นาวีภาพ และณัฐณี สวางศรี มธุรส เกนขุนทด, อรอนงค หมัดเหย และระชานนท ทวีผล นิรัชพร สิทธิ์ประสงค, ภานุพัฒน มะลิเลื้อย และระชานนท ทวีผล พิมกมล พรกมลเลิศ, ชัชชญา เทียนลาย และระชานนท ทวีผล

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1237-1248. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1274-1286. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1287-1297. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1261-1273. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1395-1406. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1407-1417. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1515-1525. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1537-1548. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจัยและ นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 21-22 กรกฎาคม 2559, หนา 1568-1578. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 852-864. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 900-908. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 931-942. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 1014-1025. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 1048-1057. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 1058-1068. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 2559 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาไทยอยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 1 เมษายน 2559, หนา 209-217.


37 ลําดับ ที่ 181

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

รูปแบบการฝกอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของคนพิการ (กรณีศึกษาศูนยฟนฟูอาชีพคน พิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ)

ชาลิสา เวชชะ, โชติกา คนทัศน, ลักษมณ โพธิ์แกว, สุวิชาดา อินประสิทธิ,์ นัทธชวัล กาจกลา และวรพล พินิจ

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของ ธุรกิจโฮมสเตยที่สงผลตอการมาทองเที่ยว ของนักทองเที่ยว อําเภออัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม ปจจัยและสวนประสมทางการตลาดที่มีผล ตอการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษา ชิเคดามารเก็ต อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ความสรางสรรคดานผลิตภัณฑและ การตลาดของธุรกิจรานกาแฟที่ประสบ ความสําเร็จ: กรณีศึกษา THINK CAFÉ

กันตธนภรณ จันทรศิริโพธา และสิริชัย ดีเลิศ

185

กระบวนการสรางสรรคผลิตภัณฑสินคาทํา มือของผูประกอบการในตลาดชิเคดา อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ญาณิศา โกษะ และสิริชัย ดีเลิศ

186

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสวน ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการสราง ความประทับใจในการเดินทางมาทองเที่ยว สวนศิลป บานดิน อําเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี ปจจัยดานการออกแบบโรงแรมเชิง สรางสรรคและสวนประสมทางการตลาดที่ สงผลตอพฤติกรรมการมาพักแรมของ นักทองเที่ยวชาวตางชาติ กรณีศึกษายิ้มหวย ขวาง โอสเทล เขตรัชดา จังหวัด กรุงเทพมหานคร ความสัมพันธของสื่อภาพยนตรไทยที่มีตอ การสรางทุนทางวัฒนธรรมของเศรษฐกิจ สรางสรรคของประชาชนในจังหวัดระยอง

ณัชชา วัฒนายิ่งเจริญชัย และสิริชัย ดีเลิศ

189

ความสรางสรรคดานนวัตกรรมผลิตภัณฑที่ สรางความสําเร็จของธุรกิจเครื่องปนดินเผา เถาฮงไถ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ธิดารัตน ชวนชม และสิริชัย ดีเลิศ

190

กระบวนการสรางสรรคของธุรกิจรานอาหาร ไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นันทนภัส ภาคาเดช และสิริชัย ดีเลิศ

191

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคกรณีศึกษา เพลิน วาน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กษรักษ สุริยา และธีระวัฒน จันทึก

182

183

184

187

188

จิรวรรณ บุญดี และสิริชัย ดีเลิศ

ชญานุช ปองขันธ และสิริชัย ดีเลิศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจําป 2559 “วิจัยกาวใหม เพื่อการพัฒนาไทยอยางยั่งยืน”, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง, 1 เมษายน 2559, หนา 219-228. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 24-35. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 67-80. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 118-128. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 206-215. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 216-227.

ณัฐธิดา ประดิษฐสาร และสิริชัย ดีเลิศ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 269-281.

เตวิช ปนฉ่ํา และสิริชัย ดีเลิศ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 294-301. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 302-314. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 324-337. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1-13.


38 ลําดับ ที่ 192

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การศึกษาความตองการลดปญหาสุขภาพ เทาในผูสูงอายุเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑรองเทา สําหรับผูสูงอายุ

แคทรียา ศรีสุทานันท และธีระวัฒน จันทึก

193

ความคาดหวังและความพึงพอใจของ ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอาหารเสริม สมุนไพร อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

จุฑามาศ ยังจุย และธีระวัฒน จันทึก

194

พฤติกรรมการใชเฟซบุค (Facebook) เชิง สรางสรรคที่มีผลตอความพึงพอใจของ ผูสูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี

เจนจิรา วงศวรรณ และธีระวัฒน จันทึก

195

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ คาเฟสัตวเลี้ยง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ใจชนก จุลเสนียชร และธีระวัฒน จันทึก

196

ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่ มีตอผลิตภัณฑนาฬิกาไมสักในเขต กรุงเทพมหานคร

ชนาวีร ตระกูลหิรัญ และธีระวัฒน จันทึก

197

การศึกษาผลของการสรางเสริมสุขภาพของ วัยรุนดวยการฝกโยคะ กรณีศึกษา YOGA CONNECT THAILAND

ชาลิสา ปญญาวงศ และธีระวัฒน จันทึก

198

การศึกษาความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มีผล ตอการจัดสุขภัณฑและสภาพแวดลอม ภายในหองน้ําเพื่อผูสูงอายุในเขต กรุงเทพมหานคร การดําเนินธุรกิจบริการผูสูงอายุเชิง สรางสรรค กรณีศึกษาศูนยดูแลผูสูงอายุและ ผูปวยในเขตกรุงเทพมหานคร

ญทยา จันทรเพ็ญ และธีระวัฒน จันทึก

200

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมในการเลือก บริโภคกาแฟโครงการหลวงของวัยรุน ในเขต กรุงเทพมหานคร

ณัฐญาณ สอนบุญตา และธีระวัฒน จันทึก

201

พฤติกรรมของวัยรุนที่สงผลตอความพึงพอใจ ตลาดนัดคอนเทนเนอรรูปแบบใหมใน กรุงเทพมหานคร

ณัฐฐา มีศิริ และธีระวัฒน จันทึก

202

ความคาดหวังและความพึงพอใจมีตอ ผลิตภัณฑมะพราวน้ําหอมเผาที่มีบรรจุภัณฑ แบบฝา Ring Pull ของผูบริโภคในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑดอกไมแหงชนิดอบหอมของ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐธิดา พานิชนาวา และธีระวัฒน จันทึก

199

203

ณัฏฐกิตติ์ ไหลแหวน และธีระวัฒน จันทึก

ปณิชา สรอยสะอาด และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 57-66. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 81-92. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 93-104. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 105-117. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 129-138. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 150-159. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 192-205. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 228-242. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 243-255. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 256-268. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครัง้ ที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 282-293. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 370-383.


39 ลําดับ ที่ 204

205

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อของ วัยรุนในสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ประเภทผาบาติก ในแหลงทองเที่ยวเกาะ เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก บริโภคผลิตภัณฑนมและขนมปงของธุรกิจ ฟูดทรัค ในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ปนัดดา เดชประแดง และธีระวัฒน จันทึก

ปริยาภรณ เวชประเสริฐ และธีระวัฒน จันทึก

206

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อการ ใชจายอยางสรางสรรคของผูสูงอายุใน จังหวัดเพชรบุรี

พิชาญวุฒิ ฤทธิ์อินทร และธีระวัฒน จันทึก

207

ความพึงพอใจตอสวนผสมการตลาดบริการที่ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการใช บริการโรงแรมแนวอนุรักษธรรมชาติใน จังหวัดสมุทรปราการ ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชบริการ ของลูกคารานขนมไทยที่เนนการใหบริการ จัดสง

พิมพธิดา มาชัยวงค และธีระวัฒน จันทึก

209

การดําเนินธุรกิจอาหารคลีนผานเครือขาย ออนไลน กรณีศึกษา ราน TipTop Clean Food กรุงเทพมหานคร

วนัชพร จินดารัตน และธีระวัฒน จันทึก

210

ปจจัยคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ ตอความพึงพอใจในโรงเรียนสอนศิลปะ อาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร

วรรัตน ปลื้มสกุลไทย และธีระวัฒน จันทึก

211

การรับรูการตลาดออนไลนผานเว็บเครือขาย สังคมเฟสบุคที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ เครื่องสําอางนําเขาจากเกาหลีโดยวิธีการ สั่งซื้อลวงหนาผานเครือขายอินเทอรเน็ต การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพื่อเสริมสรางกลามเนื้อ (เวย โปรตีน) ของกลุมคนออกกําลังกาย

วาทินี ชางน้ํา และธีระวัฒน จันทึก

ความตองการสุขภัณฑและสิ่งอํานวยความ สะดวกภายในหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ หมูบานสิรีนพารค เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ บริโภคอาหารคลีนของผูสูงอายุในอําเภอสาม พราน จังหวัดนครปฐม

วิโรษณา ทองโชติ และธีระวัฒน จันทึก

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ พฤติกรรมของผูบริโภคแอพพลิเคชั่นเรียก แท็กซี่ผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟนในเขต กรุงเทพมหานคร

สุธินี เชฏฐพินิต และธีระวัฒน จันทึก

208

212

213

214

215

รังสิมา บุญมา และธีระวัฒน จันทึก

วิรัญชนา แพรกปาน และธีระวัฒน จันทึก

สุชานันท ลิ้มสุวรรณ และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 384-400. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 401-414. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 503-516. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 529-540. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 587-603. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 615-625. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 637-648. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 686-699. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 700-716. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 717-731. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 757-768. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 781-793.


40 ลําดับ ที่ 216

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณคาเชิง สรางสรรคของธาราบําบัดสําหรับผูสูงอายุใน เขตสวนน้ํา Black Mountain Hua-Hin

สุรัสวดี ศิวิรัตน และธีระวัฒน จันทึก

217

การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเครือขาย สังคมออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในเขต กรุงเทพมหานคร

อภิสรา จันทรนิตย และธีระวัฒน จันทึก

218

ความคาดหวังและแนวโนมพฤติกรรมการ ตัดสินใจเลือกซื้อรองเทาโซฟาชูของผูบริโภค

อรพรรณ บุญเฮง และธีระวัฒน จันทึก

219

ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑโลชั่นบํารุงผิว Cathy Doll Love Phelotion ของกลุมผูบริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร การศึกษาสวัสดิการในการทํางานที่มี ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการทํางาน ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

อัจฉรา ลาดนาเลา และธีระวัฒน จันทึก

221

ปจจัยของสวนประสมทางการตลาดที่สงผล ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร

สุวรรณา นาคพันธ และธีระวัฒน จันทึก

222

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ พฤติกรรมในการเลือกใชบริการแพ็คเกจทัวร ของกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี การศึกษาแนวทางการสรางอารยสถาปตย เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูพิการในเขต กรุงเทพมหานคร

รจเรจ พุทธลอด และธีระวัฒน จันทึก

224

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชการ บริการของผูพิการในคาเฟเขต กรุงเทพมหานคร

ลักษิณา ตั้งวงษสุจริต และธีระวัฒน จันทึก

225

ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการ รับรูการดําเนินงานของกิจการเพื่อสังคมของ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

วราวุฒิ โรจนเอกจิตร และธีระวัฒน จันทึก

226

ศึกษาความตองการสุขภัณฑและสิ่งอํานวย ความสะดวกภายในหองน้ําสําหรับผูสูงอายุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วิโรษณา ทองโชติ และธีระวัฒน จันทึก

227

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่ใชในการ ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ สุขภาพของผูสูงอายุ ในเขตอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศศิชา ทองดีแลว และธีระวัฒน จันทึก

220

223

อํามารินทร ยาสี และธีระวัฒน จันทึก

รพีพร ภูสําอางค และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 794-808. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 809-821. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 833-846. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 895-906. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 917-930. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1231-1243. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครัง้ ที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1427-1439. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1440-1455. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1456-1468. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1469-1483. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1484-1498. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1499-1510.


41 ลําดับ ที่ 228

229

230

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ พฤติกรรมการใชบริการเครื่องจําหนายบัตร ชมภาพยนตรอัตโนมัติ เครือเมเจอรซีนี เพล็กซในกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ เครื่องสําอางสมุนไพรของผูบริโภคสตรีใน กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ศิริพร ลี้โพธิ์เจริญทรัพย และธีระวัฒน จันทึก

สรชา ตนานุวัฒน และธีระวัฒน จันทึก

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ เลือกใชบริการที่พักในพื้นที่สวนสนุก ประเภทสวนน้ํา ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัด เพชรบุรี ของนักทองเที่ยวชาวไทย ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิต ของผูสูงอายุ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สุชญา เภกะนันทน และธีระวัฒน จันทึก

232

การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของกลุม กําจัดขยะรีไซเคิล: จังหวัดกาญจนบุรี

ศิริมล รักถิ่น และธีระวัฒน จันทึก

233

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม ที่มีสวนผสมของสารกลูตาไธโอนที่สงผลตอ ความพึงพอใจของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมทีม่ ีอิทธิพลตอความพึง พอใจของผูโดยสารรถดวนพิเศษ (BRT)

ขนิษฐา กันหาไชย และธีระวัฒน จันทึก

235

ความขาดแคลนแรงงานมืออาชีพเพื่อ ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในนิคม อุตสาหกรรมอัญธานี

สิริกมล วรชิณ และธีระวัฒน จันทึก

236

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่มี ตอสื่อสังคมออนไลน

ธีระวัฒน จันทึก, น้ําฝน เสนางคนิกร และวสันต พรพุทธพงศ

237

พฤติกรรมการทองเที่ยวทางทะเลของ นักทองเที่ยว กรณีศึกษา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ธีระวัฒน จันทึก, พิมพประไพ สนิทวงศ ณ อยุธยา, รัชนี แตงออน และวสันต พรพุทธพงศ

238

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่การ ทองเที่ยวทางทะเลชายหาดบางแสนจังหวัด ชลบุรีที่มีตอการจัดการแหลงทองเที่ยว

สมคิด เพชรประเสริฐ, ธีระวัฒน จันทึก, ภัสนันท พวงเถื่อน และวสันต พรพุทธพงศ

239

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนหมูบานสะแกราย อําเภอเมือง จังหวัด นครปฐม

ธีระวัฒน จันทึก, วรรษพร อารยะพันธ และวสันต พรพุทธพงศ

231

234

อรประภา ปจจัย และธีระวัฒน จันทึก

จุฑามาศ ภูโสภา และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1511-1522. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1523-1535. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1536-1548. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1549-1560. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2513-2522. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2523-2535. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2536-2548. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2549-2558. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2742-2752. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2753-2767. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2768-2779. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2780-2792.


42 ลําดับ ที่ 240

241

242

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ความคิดเห็นของผูประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนที่มีตอการจัดการคุณภาพของ ผลิตภัณฑในเขตจังหวัดนครปฐม

ธีระวัฒน จันทึก, สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา และนงลักษณ เหรียญทอง

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ ภาพลักษณของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการบริการ จัดการแหลงทองเที่ยวตลาดน้ําอัมพวา

เนรัญชลา กําไลทอง, ณัชชามน เปรมปลื้ม, ธีระวัฒน จันทึก และวสันต พรพุทธพงศ พรธิดา เทพประสิทธิ์, ณัชชามน เปรมปลื้ม, ธีระวัฒน จันทึก และชฎารัช คําแพงตา

243

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของ ปจจัยบางประการที่มีตอการพัฒนาแหลง ทองเที่ยวเชิงนันทนาการสูความยั่งยืน

ธีระวัฒน จันทึก และปยพล ไพจิตร

244

ความคิดเห็นของผูสูงอายุที่มีตอการจัดการ แหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวของ ผูสูงอายุ

ณัชชามน เปรมปลื้ม, ธีระวัฒน จันทึก และชฎารัช คําแพงตา

245

ความคิดเห็นของผูประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนที่มีตอการดําเนินงานในการสงเสริม วิสาหกิจชุมชนของหนวยงานภาครัฐ

ณัชชามน เปรมปลื้ม, ธีระวัฒน จันทึก, วิภาวรรณ ทองเนียม และพีรพงษ ตั้งกอง เกียรติ

246

การรับรูและแนวทางในการพัฒนาบรรจุ ภัณฑของขาวตังสุคันธาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ปจจัยความสําเร็จของการประกอบการราน จัดแตงลูกโปง: กรณีศึกษาราน BALLOONSWIN

ชุติพงศ นิจดลฤดี และธนพัฒน อินทวี

248

กระบวนการสื่อสารของกลุมทําประมง พื้นบานกลุมเกษตรกรประมงปากน้ําปราณ

รังษิมา คําจีน และธนพัฒน อินทวี

249

การวิเคราะหรูปแบบของการดําเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบตอสังคมของศูนยการคามาร เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ศุภดล ปราณี และธนพัฒน อินทวี

250

การวิเคราะหการรับรูของบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ OTOP “สมุนไพรแท 100% สบู ฟกขาว I Am หนองพลับ”

ธนพัฒน อินทวี และนรีกานต สมอินสอน

251

ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจนําเที่ยวสําหรับ นักทองเที่ยวชาวไทย

บุญพิทักษ ตันประเสริฐ และธนพัฒน อินทวี

247

โชติกา ฤาชา และธนพัฒน อินทวี

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2793-2804. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2805-2818. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2819-2830. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2830-2846. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2847-2861. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2862-2874. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 160-169. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 183-191. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 577-586. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 732-743. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 315-323. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 347-356.


43 ลําดับ ที่ 252

253

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ การมีสวนรวมของประชาชนหมูที่ 6 ในการ จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน ตําบลสมอพลือ อําเภอบานลาด จังหวัด เพชรบุรี แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค และการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของธุรกิจ น้ําตาล

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม สุธาทิพย ดาวกระจาง และธนพัฒน อินทวี

กันยารัตน ปนศิริ และธนพัฒน อินทวี

254

การศึกษาคุณลักษณะแหงความสรางสรรค ของวิสาหกิจชุมชนรานวรรณนากลวยฉาบ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

คุณากร เปยมอรุณ และจิตพนธ ชุมเกตุ

255

ปจจัยที่สงผลตอการเขามาทองเที่ยวในบึงฉ วากเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จิราวรรณ อยูคง และจิตพนธ ชุมเกตุ

256

การศึกษาปจจัยดานการตลาดเชิงสรางสรรค ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ประเภทอัญมณี ผานสื่อสังคมออนไลนของ ผูบริโภคในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กลยุทธการปรับตัวเพื่อรองรับการเปด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ ผูประกอบการตลาดน้ําหัวหินสามพันนาม จ. ประจวบคีรีขันธ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและ พฤติกรรมของผูบริโภคบนสื่อออนไลนที่มีตอ ผลิตภัณฑเจลวานหางจระเข

ชัยณรงค นาขมิ้น และจิตพนธ ชุมเกตุ

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑขนมปงชีสเชคของโครงการหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ การศึกษาปจจัยทางการตลาดเชิงสรางสรรค ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ น้ํามันมะพราวสกัดเย็นของโครงการหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ในการจัดการกลยุทธทางการตลาดของกลุม ผลิตภัณฑตุกตาผา อําเภอโพธาราม จังหวัด ราชบุรี พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑยาสระผมสมุนไพรใน โครงการหนึ่งตํายลหนึ่งผลิตภัณฑ ในอําเภอ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี การศึกษารูปแบบแหงความสําเร็จในการ จัดการเชิงสรางสรรคของบานหอมเทียน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ภัทริศวร ภูธราดล และจิตพนธ ชุมเกตุ

257

258

259

260

261

262

263

ณัฐวดี ยอดไกรศรี และจิตพนธ ชุมเกตุ

ดุจธิดา นนทะมาตย และจิตพนธ ชุมเกตุ

ศุภาพิชญ อองสกุล และจิตพนธ ชุมเกตุ

สุภาภรณ กริ่งเกษมศรี และจิตพนธ ชุมเกตุ

อริศรา ทานากะ และจิตพนธ ชุมเกตุ

ชุติมา เกิดทอง และจิตพนธ ชุมเกตุ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 769-780. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 36-46. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1795-1804. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1805-1817. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1818-1828. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1829-1837. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1838-1849. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1850-1860. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1861-1872. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1873-1887. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1888-1895. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1896-1907.


44 ลําดับ ที่ 264

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ความสัมพันธเชิงปจจัยดานกลยุทธการตลาด ที่มีผลตอความสําเร็จในการสรางตราสินคา ไอศกรีม Magnum และ Glico กรณีศึกษา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ความสําเร็จทางการตลาดของผลิตภัณฑ SMEs ประเภทเจลวานหางจระเข กรณีศึกษา: กลุมวัยรุนเพศหญิง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ปจจัยในการยอมรับตราสินคา Banana Society ที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการตลาด กรณีศึกษา: หางสรรพสินคา ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แรงจูงใจและภาพลักษณที่สงผลตอการใช บริการรานชาพะยอมของวัยรุนยุคใหมใน เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

จิตพนธ ชุมเกตุ, ชานนท บํารุงสุข และกิ่งไผ วงษเพ็ญ

268

อิทธิพลของคุณคาตราสินคาที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาเบเกอรี่ของผูบริโภคราน เคกจิราพร จังหวัดเพชรบุรี

จิตพนธ ชุมเกตุ, สุวภัทร สุวรรณรัตน และอาจารี มุงบัง

269

กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตราสินคาสับปะรด กวนเมืองกาญจนของประชาชนในเขต อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดในการ ตัดสินใจซื้อเฉากวยชากังราว ของผูบริโภคใน เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

พรรณพลอย ถือธรรม, วนิสา สันตานนท และจิตพนธ ชุมเกตุ

ความสรางสรรคทางการตลาดที่สงผลตอการ ยอมรับตราสินคาของรานแกลเลอรี่กาแฟด ริปหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่สงผลตอ ความจงรักภักดีของผูใชบริการรานสปาใน เขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จิรายุส ตีรสวัสดิชัย, ภูริชยา เพ็ญจํารัส และจิตพนธ ชุมเกตุ

265

266

267

270

271

272

273

274

275

การศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิผล ทางการสื่อสารการตลาดบนชองทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา: สินคาประเภท เครื่องสําอางสําหรับผูหญิง การวิเคราะห กระบวนการการจัดการเชิง สรางสรรคเกี่ยวกับสินคาประเภทกลวยหอม ของสหกรณการเกษตรทายาง อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑดอกไม ประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติกลุมแมบาน เกษตรกรตําบลบางกอบัว อําเภอพระ ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จิตพนธ ชุมเกตุ, นภาพร สานอย และพรรษมน สันตยานนท จิตพนธ ชุมเกตุ, ธนภรณ เจริญสุวรรณ และศศิภา ปนสวน จิตพนธ ชุมเกตุ, พงศกร ปวงคํา และสิริภัทร ศรีหทัย

กัญชลิกา จารุวัฒนะ, อัจฉราวรรณ รอดพน และจิตพนธ ชุมเกตุ

ไชยวัฒน นวมบาง, ลาภิศ วองสิริสุขสกุล และจิตพนธ ชุมเกตุ จิตพนธ ชุมเกตุ

จิตพนธ ชุมเกตุ, สุภาวดี จันทรออน และจีรภา ขําเพ็ง พรเพ็ญ วิมุกตายน และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2559-2572 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2573-2586. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2587-2598. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2599-2609. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2610-2621. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2622-2635. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2636-2649. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2650-2661. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2662-2673. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2875-2887. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 10191026. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 441-453.


45 ลําดับ ที่ 276

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

กระบวนการแบงปนความรูในการใชภูมิ ปญญาทองถิ่นในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ รักษ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดสมุทรสงคราม

พัชรณัฏฐ ทัศนียกําธร และพิทักษ ศิริวงศ

277

กลยุทธการตลาดของธุรกิจอาหารเพื่อ สุขภาพเดลิเวอรี่ กรณีศึกษา Clean food by บอวซาร (BORSA)

พิมพธชา ชาวนาลุม และพิทักษ ศิริวงศ

278

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินงานธุรกิจราน กาแฟเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา รานมาคุระ แคท คาเฟ

ฟาริดา พลอยทับทิม และพิทักษ ศิริวงศ

279

รูปแบบและแนวทางการดําเนินธุรกิจเชิง สรางสรรค กรณีศึกษา: ผูประกอบการราน Unicorn Café

ยลรดี วิโรจนานุวัฒน และพิทักษ ศิริวงศ

280

พฤติกรรมการตัดสินใจของผูปกครองในการ สงบุตรหลานมาเรียนดนตรีเด็กหลักสูตรเด็ก ปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮา

รัชญา ธราประไพ และพิทักษ ศิริวงศ

281

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ รานอาหารทะเล กุงถัง อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

วรพจน พรหมวงศสกุล และพิทักษ ศิริวงศ

282

รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิง สรางสรรค ขององคการบริหารสวนตําบลใน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วรากรณ สายแดง และพิทักษ ศิริวงศ

283

รูปแบบและกลยุทธการตลาดของ ผูประกอบการรานโจกเปดหมอ สาขาปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วราภรณ ใบบาง และพิทักษ ศิริวงศ

284

รูปแบบและกลยุทธของผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจมูกขาวของกลุมสตรี อาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ อําเภอพนม ทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทวิตามินของ ผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี

อมรรัตน อุดมเจริญศิลป และพิทักษ ศิริวงศ

285

286

287

รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษาที่พักโฮมสเตยบานสวนแสงตะวัน ชุมชนบานบางพลับ อําเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ รานอาหารเคลื่อนที่ (Food truck) กรณีศึกษารานเมนูไข จังหวัดเพชรบุรี

อังคณา วัดนอย และพิทักษ ศิริวงศ

อัจฉรา เจิมป และพิทักษ ศิริวงศ

อัญชนา พวงนอย และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-217 กรกฎาคม 2559, หนา 454-461. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 517-528. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 555-564. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 565-576. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 604-614. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 626-636. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 649-661. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 662-671. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 822-832. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 871-881. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 882-894. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 907-916.


46 ลําดับ ที่ 288

289

290

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ กระบวนการจัดการพื้นที่เชิงสรางสรรคเพื่อ การทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาโครงการ ศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมที่เขาชะงุม จ.ราชบุรี ปลาอกแล : กระบวนการผลิตดวยศักยภาพ ของวิถีชุมชน กรณีศึกษาชุมชนประมง พื้นบาน ตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว ของผูประกอบการธุรกิจปลาทะเลในพื้นที่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ไอรดา เพียรพิพัฒนสุข และพิทักษ ศิริวงศ

พิทักษ ศิริวงศ, จิรภัทร โตภาณุรักษกุล และ ปกรณเกียรติ เขตรจัตุรัส ฐิติพันธ ประสมทรัพย และพิทักษ ศิริวงศ

291

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาสงผล ไมของผูประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี

กรนิกา ศักดิ์แสง และพิทักษ ศิริวงศ

292

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ ผูประกอบการจําหนายยางรถยนต อําเภอ สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ: กรณีศึกษา หจก.เพชรเกษมยานยนตพานิช การใหความหมายที่มาของความหมาย รูปแบบและกระบวนการใหรางวัลแกตนเอง ของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธร อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของ ผูประกอบการธุรกิจธูปหอมที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบาน ธูปหอมสมุนไพร อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของ ผูประกอบการคุกกี้มาการองไอศกรีม กรณีศึกษา รานบอนกา กรุงเทพมหานคร

กมลทิพย จันทรเทศ และพิทักษ ศิริวงศ

296

โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑคางกุง ทอดอบกรอบ โอคุสโน

ศศิธร อินทผลสุข และพิทักษ ศิริวงศ

297

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑตราหนองโพ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี รูปแบบ กลยุทธ และโอกาสทางการตลาด ของผลิตภัณฑเมลอนกรณีศึกษาสวนลํา พญาเนเชอรัล อําเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม

สืบพงษ เนียมภู และพิทักษ ศิริวงศ

293

294

295

298

299

ธนภูมิ อยูเจริญ และพิทักษ ศิริวงศ

จิตตราพร ยอดมโนธรรม และพิทักษ ศิริวงศ

ธัญชนก ทองใหม และพิทักษ ศิริวงศ

สุชาวัฒน เลิศเกียรติวงศ และพิทักษ ศิริวงศ

สุธิมนต สระฉันทพงษ และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 945-957. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 969-978. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1057-1069. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1070-1084. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1085-1099. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1124-1137. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1561-1571. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1572-1583. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1584-1595. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1596-1610. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1611-1624. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1625-1636.


47 ลําดับ ที่ 300

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตออย ของผูประกอบการไรออยในพื้นที่อําเภอ หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

สุภาวิณี แสนสีมน และพิทักษ ศิริวงศ

301

รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของ ผูประกอบการธุรกิจเกลือทะเลกังหันทอง อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สุรัสวดี จันทรสุนทร และพิทักษ ศิริวงศ

302

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจขายตู ปลาในตลาดปลาสวยงาม กรณีศึกษารานชู ปกรตูปลา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

หรัณย พิทักษภากร และพิทักษ ศิริวงศ

303

รูปแบบและกลยุทธทางการตลาดของ รานอาหารเชิงสรางสรรค ราน Mother Trucker

ทรรศนันทน คูกัญจนอมร และพิทักษ ศิริวงศ

304

รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินงานธุรกิจ รานอาหารเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา ราน อาหาร Secret Space

สโรชินี เตียวธนโชติ และพิทักษ ศิริวงศ

305

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ รานอาหารเชิงสรางสรรค กรณีศึกษาอินุ มา ชิคาเฟ กรุงเทพมหานคร

เสาวลักษณ กลิ่นอุบล และพิทักษ ศิริวงศ

306

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต ในการทํางานและความผูกพันตอองคการ กรณีศึกษา: พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวย นอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกันภัย รถยนตภาคสมัครใจกับบริษัทสินมั่นคง ประกันภัย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขานครปฐม การใหความหมาย แรงจูงใจ และทัศนะการ เขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาผูชวย พยาบาลมหาวิทยาลัยสยาม

วิรัชดา พงษไพโรจน และพิทักษ ศิริวงศ

307

308

309

310

311

กนกวรรณ อรุณวิภาดา และพิทักษ ศิริวงศ

จันทิมา แจมจํารัส และพิทักษ ศิริวงศ

รูปแบบและกลยุทธการตลาดการดําเนิน ธุรกิจนําเขาและจําหนายรถขุดไฮดรอลิคมือ สองจากประเทศญี่ปุน ของบริษัท เจซีซี แม ชีน จํากัด ปจจัยที่สงผลตอการบริโภคสเตกรานเซเลอรี่ ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สุวรรณี เผาพงศษา และพิทักษ ศิริวงศ

การจัดการปญหาแรงงานของผูประกอบการ ไรออยในจังหวัดนครปฐม

วุฒิพันธุ เหลืองวิไล และพิทักษ ศิริวงศ

จิรวัฒน วงษสุวรรณ และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1637-1648. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1649-1659. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1660-1669. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2442-2452. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2463-2475. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2476-2489. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 9-16. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 1724. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 3745. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 5563. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 167176. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 219225.


48 ลําดับ ที่ 312

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การตัดสินใจเชาคลังสินคาของสถาน ประกอบการในคลังสินคา บริษัท โชติ ธนวัฒน จํากัด

ประทุม สุดใจ และพิทกั ษ ศิริวงศ

313

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ สํานักงานสอบบัญชีของบริษัท แอคโฮม ออดิท จํากัด

พิทักษ ศิริวงศ และอารีรัตน พันธุไพโรจน

314

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาสง สินคาอุปโภคและบริโภค ในเขตอําเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เวชพิสิฐ ศักดิ์แสงไกล และพิทักษ ศิริวงศ

315

รูปแบบและกลยุทธการสื่อสารความ รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจที่ ปรากฏอยูในนิตยสารแบรนดเอจ

ปวรา อนุฤทธิ์ และพิทักษ ศิริวงศ

316

เรื่องเลาของผูประกอบการคายมวยไทย ใน ตําบลราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ธัญญธวัล เหมทานนท และพิทักษ ศิริวงศ

317

รูปแบบและกลยุทธในการประกอบธุรกิจ จําหนายวัสดุกอสรางในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พงศพัค บวรวัฒนาชัย และพิทักษ ศิริวงศ

318

ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจ เสื้อผาลายกราฟกดีไซน ผานระบบ อินเทอรเน็ต

ปยวัฒน บัวชื่น และพิทักษ ศิริวงศ

319

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ อาหารเพื่อบริโภคของนักทองเที่ยวชาวไทย ในตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วิภาดา เนียมรักษา และพิทักษ ศิริวงศ

320

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ ภัตตาคารอาหารเกาหลีบอนชอน ชิคเกน ใน เขตกรุงเทพมหานคร

พินทุม รุงทองศรี และพิทักษ ศิริวงศ

321

โอกาสทางการตลาดในการจัดจําหนายปลา กระเบนอเมซอนสวยงาม ในประเทศไทย

ภาณุพงศ ตรีวีรานุวัฒน และพิทักษ ศิริวงศ

322

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาปลีก วัสดุกอสรางของผูประกอบการรายยอยใน เขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ธนัญญา ธนะวัฒนานนท และพิทักษ ศิริวงศ

323

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความภักดีในตรา สินคาเครื่องใชไฟฟาสตารเวลลใน กรุงเทพมหานคร

ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 263271. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 291300. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 301310. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 311318. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 319324. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 325333. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 435445. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 447455. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 465477. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 487494. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 495502. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 503510.


49 ลําดับ ที่ 324

325

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ ความเปนไปไดในการลงทุนประกอบธุรกิจ รานอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลนคร นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมผง สําเร็จรูปสําหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปของ สตรเจนเนอเรชั่นวาย

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ณัฐพัชร ไชยธนิตวงศ และพิทักษ ศิริวงศ

จันทิมา สุขเกิด และพิทักษ ศิริวงศ

326

การผลิตและการตลาดปลานิลในบอดิน ของ ผูประกอบการในพื้นที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

พีณะพงษ ศรมยุรา และพิทักษ ศิริวงศ

327

รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเลี้ยง ปลานิลของผูประกอบการในพื้นที่ตําบลบาง แขม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กรรณิการ นิ่มทรงประเสริฐ และพิทักษ ศิริวงศ

328

รูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจการ ทองเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา โคโรฟลด อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ปาลิตา พรรณรัตน และพิทักษ ศิริวงศ

329

รูปแบบและกลยุทธการประกอบการของ เฟอรนิเจอรประเภทติดตั้งถาวร กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เอ.เค.อินทีเรีย

ณัฐกานต วีรยุพาพันธุ และพิทักษ ศิริวงศ

330

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจการผลิต และจัดจําหนายกางเกงชั้นในชายของบริษัท เอส.เซนท (ไทยแลนด) จํากัด

ขวัญนา คงคาเขตร และพิทักษ ศิริวงศ

331

รูปแบบและกลยุทธการดําเนินธุรกิจคาปลีก วัสดุกอสรางของผูประกอบการรายยอยใน เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กฤติดา ฟองจันทร และพิทักษ ศิรวิ งศ

332

การรับรูภาพลักษณดานกิจกรรมความ รับผิดชอบตอสังคมที่สงผลตอความ จงรักภักดีตอ บริษัท แสงโสม จํากัด ของผูที่ พักอาศัยในบริเวณตําบลหอมเกร็ด อําเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทรัพยากร มนุษยเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู กรณีศึกษาโรงพยาบาลบํารุงราษฎร

ภูติณัฐ สุภาพร และพิทักษ ศิริวงศ

334

รูปแบบการใหบริการและกลยุทธของที่พัก แบบ เบด แอนด เบรกฟาสต กรณีศึกษา ซี ฮารโมนี อีโค ลอดจ หัวหิน

พลาธิป พานา และชิษณุพงศ ศิริตินิศากร

335

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่สงผล กระทบตอการบริการ: กรณีศึกษา โรงแรม เชอราตันหัวหิน รีสอรทแอนดสปา

อุชุกร จารุรัตนเจริญ, ปารณีย จารวัธน และชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร

333

พิมพชนก วงษเจริญ และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 511521. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 623630. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 655661. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 663670. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 757764. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 775782. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 813820. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 865871. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 911917. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 937943. การประชุมวิชาการประจําป สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 10 ประจําป พ.ศ. 2559 “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความทาทาย”, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 24-25 มีนาคม 2559, หนา 78-87. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 952-959.


50 ลําดับ ที่ 336

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การยอมรับนวัตกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอ การตัดสินใจซื้อกลอง Mirrorless ในกลุม Gen Y

สโรธร เทพจินดา และเกตุวดี สมบูรณทวี

337

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการใช นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสรางรายไดในชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

คณิตา มั่นใจ และสุรภัทร พิไชยแพทย

338

โครงการสงเสริมอาชีพโดยการใชนวัตกรรม ทางสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพใหประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร กรณีศึกษา รานภูฟา โครงการ สงเสริมอาชีพตามพระราชดําริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรคทางสังคมตอ การสรางรายไดทางเศรษฐกิจโดยมุงเนนการ มีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา โครงการ ธนาคารขวดแกว บริษัท บางกอกกลาส จํากัด (มหาชน) การใชนวัตกรรมทางสังคมแบบมีสวนรวมเชิง สรางสรรค เพื่อสรางรายไดเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุมเครือขายศูนยการเรียนรู ชุมชน (ผามัดยอม) ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง การจัดการความรูในชุมชนโดยใชนวัตกรรม ทางสังคมเพื่อสรางรายได กรณีศึกษาการ ปลูกผักปลอดสารกับกบนา ณ ศูนยการ เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานสารภี การใชนวัตกรรมเชิงสรางสรรคทางสังคม แบบมีสวนรวมของผูประกอบการธุรกิจที่พัก เพื่อสรางรายได: กรณีศึกษา Once again hostel ศึกษาการจัดการความรูดานนวัตกรรมทาง สังคมเพื่อสรางรายไดอยางยั่งยืนในชุมชน กรณีศึกษา รานคาศูนยบาท ชุมชนออนนุช 14 ไร จังหวัดกรุงเทพมหานคร การใชนวัตกรรมทางสังคมตอการเสริมสราง อาชีพใหแกชุมชนเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการ “ตูเย็นขางบาน” ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย การใชนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสรางรายได ใหกับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจ ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารตําบลสระ พัฒนา การใชนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสงเสริม เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา: หมูบานเบญจรงคดอนไก อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร การใหความหมายและรูปแบบการจัดการ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา หมูบานศิลปน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

จิรญา จงสุขสวัสดิ์ และสุรภัทร พิไชยแพทย

339

340

341

342

343

344

345

346

347

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1670-1682. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2165-2175. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2176-2188.

สุรภัทร พิไชยแพทย และจุฑาทิพย เงินหิรัญ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2189-2204.

ชนิกานต กิตติประชากุล และสุรภัทร พิไชย แพทย

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2204-2215. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2216-2228. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2228-2237. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2238-2250. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2251-2262. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2263-2274. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2275-2290. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 415-429.

ฐายิกา อยูแกว และสุรภัทร พิไชยแพทย

ณัฐชา สังวร และสุรภัทร พิไชยแพทย

ณิชากร โอภาวงศวัฒนะ และสุรภัทร พิไชย แพทย เตชิต แสงตันชัย และสุรภัทร พิไชยแพทย

วิไลรัฐ ผึ้งไผงาม และสุรภัทร พิไชยแพทย

สิริกานดา สุดดี และสุรภัทร พิไชยแพทย

ปรียนันท วงศประเสริฐ และมนัสสินี บุญมีศรีสงา


51 ลําดับ ที่ 348

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การใหความหมายและรูปแบบการจัดการ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของโรงงาน เซรามิค เถาฮง ไถ จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การใหความหมายและรูปแบบกลยุทธ การตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา: กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา เกาะเกร็ดหมู 1 จังหวัดนนทบุรี การใหความหมายและรูปแบบการจัดการ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา ไร คุณมน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ปาริฉัตร อิ่มทรัพย และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

การใหความหมายและรูปแบบการจัดการ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ เขต พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร การใหความหมายรูปแบบและกลยุทธ การตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา: วิกหัวหิน อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ การใหความหมายและรูปแบบการจัดการ การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษาบาน เกลือกังหันทอง อําเภอบานแหลม จังหวัด เพชรบุรี การใหความหมายรูปแบบและกลยุทธทาง การตลาดการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา บานศิลปน คลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร รูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค จังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา ศูนยจักสาน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

สุจิตรา เจริญศิววัฒน และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานใบไมสี เขียวที่สงผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการ โรงแรมระดับ 5 ดาวของนักทองเที่ยวชาว ไทยกลุม MICE ในเขตกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรรณิการ เพชรศาสตร, เสาวลักษณ สีหาโคตร และเกิดศิริ เจริญวิศาล

358

การจัดการทรัพยากรแรงงานฝมือของบริษัท แฮปปเอ็กซิบิชั่น จํากัด

เบญจมาศ พิมพพระจันทร และสวรรยา ธรรมอภิพล

359

การใหคุณคา และลักษณะการออมเงินของ ผูสูงอายุที่มาใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอาคารซิลลิคเฮาส การสงเสริมการเดินทางอยางสรางสรรค: กรณีศึกษา การตัดสินใจเชาจักรยาน สาธารณะในกรุงเทพมหานคร

สุชาดา สะวะพรม และสวรรยา ธรรมอภิพล

349

350

351

352

353

354

355

356

357

360

พัชรนันท รัตนคุณาวงศ และมนัสสินี บุญมีศรีสงา วัณณวิสุทธิ์ ตั้งพรโชติชวง และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

จิรัญญา ศรีรัตน และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

พิจารณ เจือน้ําหอม และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

มณินทร กีรติวัฒน และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

สกุลตลา กิรยิ ะ และมนัสสินี บุญมีศรีสงา

ณิชวรรณ ปานเทวัญ และสวรรยา ธรรมอภิพล

ปฐมาภรณ บํารุงผล และฐิติรุจ จันทรมหา

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครัง้ ที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 430-440. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 462-474. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 672-685. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 744-756. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2079-2095. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2096-2108. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2109-2121. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2121-2133. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 909-918. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 9 กรกฎาคม 2559, หนา 1-8. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 9 กรกฎาคม 2559, หนา 541-548. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดินไทย ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 9 กรกฎาคม 2559, หนา 689-695. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 357-369.


52 ลําดับ ที่ 361

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค ของขาวเสาไห จังหวัดสระบุรี

อลิสา ลีพุด และฐิติรุจ จันทรมหา

362

รูปแบบกิจกรรมเชิงสรางสรรคในการปองกัน ปญหายาเสพติดในชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ฐิติรุจ จันทรมหา และเอกภพ เอกสมทราเมษฐ

363

ปจจัยที่สัมพันธกับความจงรักภักดีตอ ผลิตภัณฑรองเทาแตะชางดาวของผูบริโภค ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ คุณภาพผลิตภัณฑที่สัมพันธกับการยอมรับ ตราสินคาจักรยาน L.A. ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อชาพรอมดื่มตราลิป ตันไอซที (Lipton Ice Tea) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตราสินคาที่มีการตระหนักรูในตราสินคาอดิ ดาส (Adidas) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จิรายุส นะมาร, วสุธร เกียรติทรงพานิช และจอมภัค คลังระหัด

364

365

366

367

368

369

370

371

372

พชรภรณ ศิริจันทร, วาสินี เกิดดอนแฝก และจอมภัค คลังระหัด

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 847-857. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 931-944. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 983-992. การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 961-971.

ศุภณัฐ บุญแสง, ปฐวี กลิ่นทองทิพย และจอมภัค คลังระหัด

การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2 กรกฎาคม 2559, หนา 993-1002.

นพรัตน ภาคีสุข, สุชานุช วองธนาทรัพย และจอมภัค คลังระหัด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 958-968. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 979-989. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1013-1023. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1047-1056. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1100-1110. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1111-1123. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1683-1695.

ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรองเทา กีฬา ตราสินคา ไนกี้ ของนักศึกษาคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ภาพลักษณตราสินคาที่สัมพันธกับความภักดี ตอรานคาโกลเดนเพลซ (Golden place) สาขาโรงพยาบาลศิริราชปยมหาราชการุณย

ชญาดา สิทธิราษฎร, วันทนา จินดาสันติสกุล และจอมภัค คลังระหัด

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมี ความสัมพันธกับความภักดีตอภัตตาคาร อาหารญี่ปุนฟูจิของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร คุณคาตราสินคาและภาพลักษณตราสินคาที่ สัมพันธกับความภักดีของผูบริโภคนาฬิกา ขอมือยี่หอ CASIO รุน G-SHOCK THAILAND LOVER ภาพลักษณที่สัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ นาฬิกา Casio ตรา G-shock ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปจจัยที่สงผลตอการรับรูรูปแบบผลิตภัณฑ เชิงสรางสรรคของมันฝรั่งทอดกรอบตรา เลยของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี

กรกนก เธียรวัฒนโชติ, ธัชชัย จิรชีวพงศ และจอมภัค คลังระหัด

ศรัญญา วัลภา, วนิชา สิริพัฒนกรชัย และจอมภัค คลังระหัด

กานตธิดา เทอดตระกูลรัตน, นันทนภัส พูลสวัสดิ์ และจอมภัค คลังระหัด ชลดา ศรีเมือง, ทักษิณ แกนทอง และจอมภัค คลังระหัด กรัณฑรัตน วรรณคง และจอมภัค คลังระหัด


53 ลําดับ ที่ 373

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การพัฒนาผลิตภัณฑจากหัวกุงของบริษัท โอ คุสโน ฟูด จํากัด

จุฑามาศ มณีทิพย และจอมภัค คลังระหัด

รูปแบบการสื่อสารเชิงสรางสรรคในองคกร ของพนักงานชาวตางชาติสังกัดคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การพัฒนารูปแบบชองทางการจัดจําหนาย แบบสรางสรรคของผลิตภัณฑสินคาหนึ่ง ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสมุนไพรใบขลู อําเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความตองการซื้อขาวกลองจากตูจําหนาย สินคาอัตโนมัติของนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของ ผูบริโภคในการเลือกใชบริการคาเฟที่มี รูปแบบรานเปนตัวการตูน ในเขต กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลตอการใชบริการอยาง สรางสรรคของรถประจําทางปรับอากาศยูโร ทูที่มีบริการอินเตอรเน็ตไรสายฟรี ในเขต กรุงเทพมหานคร กลยุทธทางการตลาดอยางสรางสรรค ของ ราน LITTLE ZOO CAFE

ชัยวัฒน ปแกว และจอมภัค คลังระหัด

380

กลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรคของโฮสเทล ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประภาพรรณ จูทองคํา และจอมภัค คลังระหัด

381

กลยุทธสวนประสมการตลาดสําหรับบริษัท ประกันชีวิตเพื่อสูงอายุในจังหวัดนครปฐม

ปวริศา อรุณรัตน และอัฏฐมา นิลนพคุณ

382

แนวทางการพัฒนากลยุทธสวนประสมทาง การตลาด สําหรับรานของที่ระลึกจังหวัด เพชรบุรี ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ ยางรถยนตสําหรับรถยนตสวนบุคคลของ กลุมผูอาศัยในอําเภอกบินทรบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา ตามกระแสนิยมของนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อุษณีย เล็กทาไม และอัฏฐมา นิลนพคุณ

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ บริโภคอาหารญี่ปุน ในอําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ

พัชรี สุขสาเกษ และปริญญา หรุนโพธิ์

374

375

376

377

378

379

383

384

385

ชุลีพร จันทรางศุ และจอมภัค คลังระหัด

จอมภัค คลังระหัด และตะวันนา สมตน

ธนวัฒน พวงจินดา และจอมภัค คลังระหัด

บุษราภรณ เจียมออน และจอมภัค คลังระหัด

พนิดา ไชยา และจอมภัค คลังระหัด

กิติยา วิศวแสนสุข และปริญญา หรุนโพธิ์

ชุติมา แกนจันทร และปริญญา หรุนโพธิ์

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1696-1707. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1708-1722. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1722-1733. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1748-1759. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1760-1771. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1772-1784. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 1785-1795. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2501-2512. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559, หนา 396-409. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559, หนา 782-795. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 47-56. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 170-182. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 475-488.


54 ลําดับ ที่ 386

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ ซีดีถูกลิขสิทธิ์ของกลุมผูอาศัยในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิชญา ทิมประเทือง และปริญญา หรุนโพธิ์

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซื้อกระเปาแบรนดเนม (Brand Name) กรณีศึกษา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขต กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่สงผลตอการสรางแรงจูงใจและความ ผูกพันในการทํางานของบุคลากรภายใน สถานประกอบการประเภทรานอาหาร กรณีศึกษา: รานชาบูมันกุง จังหวัดนครปฐม ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารจานเดียว กรณีศึกษา: กลุมผูบริโภคที่อาศัยอยูใน บริเวณชุมชนเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ การตัดสินใจเลือกใชแอปพลิเคชั่นเคทีบีเน็ต แบงค บนโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของ ผูใชบริการ พฤติกรรมการออมกอนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด นครปฐม ความสัมพันธของลักษณะประชากรศาสตร และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ของผูบริโภค อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

จุฬาลักษณ เนตรแสงศรี และปริญญา หรุนโพธิ์

393

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากร บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอน สตรัคชั่น จํากัด

ปญญาพร ฐิติพงศ และประสพชัย พสุนนท

394

ปจจัยลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอ ความผูกพันตอองคกรของสหกรณโคนม หนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรม ราชูปถัมภ) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาสายบริหารงานและ ปฏิบัติงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัด นครปฐม การรับรูในภาพลักษณตราสินคาที่ไดรับ มาตรฐานการคาที่เปนธรรม (Fair trade) ที่ สงผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสตารบัคส (Starbucks) ของอาจารยคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี

ธัญธิภา แกวแสง และประสพชัย พสุนนท

387

388

389

390

391

392

395

396

วิสวัส ทองธีรภาพ, สุภาวดี จันทรออน และลัดสุดา ระดมวงษ วิสวัส ทองธีรภาพ, เกรียงไกร อรามอารีรักษ และจิภัทร จงดี

สมิทธ กลิ่นเทพ และวิสวัส ทองธีรภาพ

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท ณัฐวดี อุณยะวงศ และประสพชัย พสุนนท

ชยานิษฐ ตั้งธนาโชติพัฒน และประสพชัย พสุนนท

ณัฐภัทธ เงินยวง, สุนันทา มากเกิด และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 489-502. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2402-2417. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 975982. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 983990. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย เทคโนโลยีพนมวันท ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอสังคม”, วิทยาลัยเทคโนโลยี พนมวันท, 16-17 กรกฎาคม 2559, หนา 2149-2164. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 177183. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 243255. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 369376. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 377382. การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4 ประจําป 2559, คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 พฤษภาคม 2559, หนา 709716. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559, หนา 368375.


55 ลําดับ ที่ 397

398

399

400

401

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การสรางมูลคาเพิ่มขององคกรธุรกิจที่ปรากฏ อยูบนฉลากน้ําผลไมสําเร็จรูปขององคกร ธุรกิจในประเทศไทย

ปรียาพร สิทธิเดช และพิทักษ ศิริวงศ

รูปแบบ กลยุทธ และโอกาสทางการตลาด ของผลิตภัณฑเมลอน กรณีศึกษาสวนลํา พญาเนเชอรัล อําเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม ปจจัยการรับรูตราสินคาที่ไดรับมาตรฐาน การคาที่เปนธรรมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ กาแฟสตารบัคสของนักศึกษาคณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี วิถีชีวิตในเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา: แนวโนมและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงใน ประเทศอาเซียน

สุธิมนต สระฉันทพงษ และพิทักษ ศิริวงศ

นพดล อ่ําสะอาด, จักริน พงษศรี และพิทักษ ศิริวงศ

รุงทิพย จันทรธนะกุล

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร การเขาถึงสวัสดิการสังคมสําหรับบุคคลที่มี ความบกพรองทางการไดยิน ในอําเภอทา มะกา จังหวัดกาญจนบุรี วินัยแหงการเรียนรูที่มีผลตอการเปนองคกร แหงการเรียนรู สํานักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ 3 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝง การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ จงรักภักดีของลูกคาที่มีตออาหารแชแข็ง พรอมรับประทานในรานสะดวกซื้อ ใน กรุงเทพมหานคร ความสัมพันธองคการแหงการเปนเลิศตาม มาตรฐานระบบการประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ (SEPA) หมวด 5 การมุงเนน บุคลากร และความผูกพันตอองคการของ พนักงาน ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการราน ไฮเปอรมารเก็ต กรณีศึกษาแบรนดบิ๊กซีและ โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร

จารุเนตร เกื้อภักดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ

407

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ พฤติกรรมการใชบริการ บริษัท สยามโก ลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

ภัสสราณัฐ พัฒธนานุรักษ และสันติธร ภูริภักดี

408

ปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของ ผูใชบริการธุรกิจคารแคร ใน กรุงเทพมหานคร

ไชยพศ รื่นมล และสันติธร ภูริภักดี

402 403

404

405

406

ธีราพร ดาวเจริญ และพิทักษ ศิริวงศ บุญจิรา เผดิมรอด และสันติธร ภูริภักดี

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559, หนา 376385. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559, หนา 386393. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น”, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 15-16 สิงหาคม 2559, หนา 487498. การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย ครั้งที่ 10 “คลุมเครือ เคลือบแคลง เสนแบง และพรมแดนใน มนุษยศาสตร”, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมกับคณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี, 19-20 กันยายน 2559, หนา 629-648. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการ พัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา, 26 สิงหาคม 2559, หนา 858-867. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ดาน “การวิจัยเพื่อการ พัฒนาอยางยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา, 26 สิงหาคม 2559, หนา 828-839. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 413-421.

เกศณีย อยูเจริญ และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 563-569.

ไชยภัทร รื่นมล และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6“เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559,หนา 10271034.

ธนาภรณ เงินยวง และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 11561163. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 11661173. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 11991206.


56 ลําดับ ที่ 409

410

411

412

413 414

415

416

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ การศึกษาองคประกอบทางการทองเทีย่ ว และการมีสวนรวมของชุมชนที่มีผลตอความ ยั่งยืนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศเขาสัน หนอกวัว (อุทยานแหงชาติเขาแหลม) ผลกระทบจากการดําเนินงานของ ผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแรใน ประเทศไทยที่เขารวมโครงการสงเสริม อุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีมาตรฐานสากล เพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DPIM) สวนประสมการตลาด การบริหารลูกคา สัมพันธ และความจงรักภักดีของลูกคา สําหรับธุรกิจรานอาหารแหลมเจริญซีฟูด ใน เขตกรุงเทพมหานคร กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา การ (IMC) สําหรับผูประกอบการธุรกิจ รถจักรยานยนตบิ๊กไบคในเขต กรุงเทพมหานคร การจัดการเชิงปฏิบัติการที่มีผลตอ ความสําเร็จในการแขงขันทางธุรกิจผลิต ชิ้นสวนและอะไหลยานยนตในประเทศไทย สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ ลูกคาที่มีผลตอการเลือกซื้อเวชภัณฑยาสัตว และแนวคิดสินคาเกษตร (ปศุสัตว) ปลอดภัย ภายใตมาตรฐาน “Q” ของผูเลี้ยงสุกร จังหวัดราชบุรี กลยุทธความไดเปรียบในการแขงขันที่มีตอ ผลความสําเร็จในการดําเนินงานตามแนวคิด Balance Scorecard ของวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอมแปรรูปอาหารของ จังหวัดสุพรรณบุรี กลยุทธสวนประสมทางการตลาดคาปลีกที่ สงผลตอการเลือกใชบริการของรานผูแทน จําหนายคาปลีก เอสซีจี ในเขตภาคตะวันตก

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม มาศศุภา นิ่มบุญจาช และสันติธร ภูริภักดี

ปวีพล ชินวงศ และสันติธร ภูริภักดี

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่ จัด / เลขหนา การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผนดิน ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมสรางศิลป”, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 9 กรกฎาคม 2559, หนา 12251231. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559, หนา 410-424.

สุพิชญฌา ลาภพานิช และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559, หนา 732-746.

เหมสุดา สันติมิตร และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “สหวิทยาการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-12 กรกฎาคม 2559, หนา 747-759.

นพดล จินดาแดง และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “เฉลิมฉลอง 80 ป มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 1-2 สิงหาคม 2559, หนา 181-190. การประชุมวิชาการระดับชาติ “เฉลิมฉลอง 80 ป มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ”, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 1-2 สิงหาคม 2559, หนา 191-202.

เนตรชนก มะลิงาม และสันติธร ภูริภักดี

กิรติพงษ ปญญาเรือง และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมสัมมนาวิชาการ “ราชภัฏนครสวรรควิจัย ครั้งที่ 1”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 22-23 สิงหาคม 2559, หนา 803-810.

สุทธิพงศ วงศยุทธนาพงศ และสันติธร ภูริภักดี

การประชุมสัมมนาวิชาการ “ราชภัฏนครสวรรควิจัย ครั้งที่ 1”, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, 22-23 สิงหาคม 2559, หนา 817-826.


57 ตารางที่ 22 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ และผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรป พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) ลําดับ ที่ 1

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

The Perception of Destination Safety in Thailand: An Evaluation of Tourism Stakeholders’ Strategies and Methods in Risk Reduction on Tourists’ Decision Making The Sustainable Development of Corporate Greening MICE Industry (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) in Thailand ICT Adoption in Logistics of SMEs: A Systematic Literature Review

Aoranich Saleewong

4

The Financial Performance of Thailand’s Energy sector

Sasipa Pojanavatee

5

The Congruence between the Management Practices and the National Culture in Doing Business Across Culture of MNCS in Thailand

Santidhorn Pooripakdee

2 3

Maneerat Sukkasem and Kaedsiri Jaroenwisan Noppanon Homsud

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา 2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th Graduate Students Research in Tourism, Hong Kong, 16-18 May 2016, pp. 854-865. 2nd Global Tourism & Hospitality Conference and 15th Graduate Students Research in Tourism, Hong Kong, 16-18 May 2016, pp. 841-851. International Conference on “Business Economic, Social Science & Humanities (BESSH-2016)”, Tokyo, Japan, 27-28 August 2016, pp. 1-16. GAI International Academic Conference, Amsterdam, Netherland, 24-27 April 2016, pp. 152-157. Academic International Conference on Interdisciplinary Business Studies, Oxford, United Kingdom, 12-14 September 2016, pp. 40-48.

ตารางที่ 23 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 ป พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) ลําดับที่ 1

2 3

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) แนวทางความสําเร็จของการสรางพื้นที่สีเขียวในแหลง อุตสาหกรรม ชุมชนตรอกไฟไหม อําเภอแกลง จังหวัดระยอง กรณีศึกษา โครงการธนาคารตนไม ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตร สภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาธนาคารโรงเรียนเพื่อ เสริมสราง วินัยการออมของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร การรับรูภาพลักษณและความตองการดานกิจกรรมความ รับผิดชอบตอสังคมของลูกคาธนาคารออมสินในเขตพระนคร

4

การใหความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ กิจกรรมความรับผิดชอบ ตอสังคมของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง

5

การใหความหมาย รูปแบบและกลยุทธ ในการดําเนินธุรกิจสีเขียว ของราน ออเรนจเจอรรี่ คาเฟ

6

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และการดําเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนชายรักชาย โรงเรียนทวีธา ภิเศก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม กนกวรรณ โสภักดี, ชอผกา เหลืองชางทอง, ธันยาพร ศิริ หลอ, อมรรัตน ปญจมาพร และ พิทักษ ศิริวงศ กิตติยา ปนกลาง, ณัฐณี คุรุกิจ วาณิชย, สินีนาฏ คุรุกิจวาณิชย และพิทักษ ศิริวงศ กีรติ บันดาลสิน, ฐิติลักษณ สม บุญ, สุรัสดา มีดวง และพิทักษ ศิริวงศ ปวีพล ชินวงศ, วศิวัฒน วศิน สมบัต,ิ พิชญดนู ภูทอง, ธนา ภรณ เงินยวง และพิทักษ ศิริวงศ อกณิษฐ ชัยเฉลิมศักดิ์, ปาลิตา พรรณรัตน, ประทุม สุดใจ, ณัฐจิ รา อิ่มวิเศษ และพิทักษ ศิริวงศ ยุวรัตน จิรเมธาธร, ขวัญนา คง คาเขตร, จันทิมา แจมจํารัส, สม สกุล เบาเนิด และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 27-44. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 45-54. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 55-66. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 207-222. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 223-236. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 298-310.


58 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

7

เรื่องเลาชีวิตหมอนวดเกย ณ โรงนวด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปริญญา หรุนโพธิ์ และพิทักษ ศิริวงศ

8

องคประกอบความสุขการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน ธุรกิจโรงแรมเมืองพัทยา

ถิตรัตน พิมพาภรณ และประสพชัย พสุนนท

9

การบริหารจัดการขอมูลขององคการในภาครัฐ

ปาริชาติ เยพิทักษ และธีระวัฒน จันทึก

10

วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดแบบมุงผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทมสําหรับสราง แรงจูงใจใหแกพนักงานที่ปรึกษางานขายและความงาม

ณรงค ศรีเกรียงทอง และธีระวัฒน จันทึก

11

วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงดวยแนวทางการจัดการทรัพยากร ทางกายภาพอาคารสํานักงานเพื่อมุงสูการพัฒนาเกณฑการ ประเมิน รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของสวนผึ้ง

ธงชัย ทองมา และธีระวัฒน จันทึก

12

ปรันธ ชิณโชติ และธีระวัฒน จันทึก

13

การนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการของที่พัก อาศัย: คอนโดมิเนียม

วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก

14

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการการทํา ความดี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสตรีวัด ระฆัง กรุงเทพมหานคร

15

แนวทางการสรางความยั่งยืนของกิจกรรมธนาคารปูมา ตําบล แหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

16

การศึกษาและออกแบบการฝกอบรมสําหรับหัวหนางานของผู รับจางผลิตสินคาขนาดกลางและขนาดยอม: กรณีศึกษาผูรับจาง ผลิตสินคาในจังหวัดปทุมธานี ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง: เปลี่ยนความทาทายมุงสูความสําเร็จ ขององคการอยางยั่งยืน

นภาลัย ธนะวัฒน, รุงตะวัน สินธุลือนาม, หนึ่งนุช ธีระรุจิ นนท, ฐนิตา เขียวขํา และพิทักษ ศิริวงศ ไกรวัล ขวัญออน, พิราพร นุชประเสริฐ, วิภาวี พิทักษกมล พันธ, พรธวัล ขํางาม และพิทักษ ศิริวงศ สุรมงคล นิ่มจิตต และพิทักษ ศิริวงศ อรุณรุง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน จันทึก

18

การบริหารการเปลี่ยนแปลง: บทบาทของภาวะผูนําและการ สื่อสารในองคการ

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ และธีระวัฒน จันทึก

19

การพัฒนา และการธํารงรักษาคนเกงในองคการ กลไกที่สําคัญใน การขับเคลื่อนองคการสูความสําเร็จ

พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน จันทึก

20

การพัฒนาภาวะผูนําของบุคลากรรุนใหมเพื่อมุงสูองคการแหงการ เรียนรู

พสุธิดา ตันตราจิณ และธีระวัฒน จันทึก

21

ศักยภาพความเปนนวัตกรการศึกษา

วสันต สุทธาวาศ และธีระวัฒน จันทึก

17

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 194-206. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 121-139. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 16-26. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 100-120. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 140-161. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 250-268. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 341-355. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 162-176. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 456-469. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 994-1011. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 845-860. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 895-919. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 920-931. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 932-948. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 949-968.


59 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

22

การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธกับการเปนองคการ ศักยภาพสูง

สุรมงคล นิ่มจิตต และธีระวัฒน จันทึก

23

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และรูปแบบของการ ดําเนินกิจกรรมของจิตอาสาที่เปนกลุมผูสูงอายุเลนดนตรีเพื่อ ผูปวยในโรงพยาบาล

24

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการ แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมของนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

25

การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และรูปแบบกิจกรรม ความรับผิดชอบตอสังคมในความตองการของพนักงาน บริษัท ที พีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) รูปแบบ กลยุทธ และการสื่อสารความรับผิดชอบตอสังคม ของ องคกรธุรกิจที่ปรากฏอยูในหนังสือบานและสวน

ชลัช สุภาพกุล, ธนพรรณ กุณา ละสิร,ิ ณิชวรรณ ปานเทวัญ, เหมวลา เชิดชูพันธเสรี และ พิทักษ ศิริวงศ ณัฐวุฒิ ประทีปลัดดา, พัชรสิตา เพชรประดับ, พลอยไพลิน พงษ ศิริแสน และพิทักษ ศิริวงศ ปริญญา หลมเหลา, ธีรวัฒน พสุ สิริโรจน, สุภาพร ภูไพบูลย และ พิทักษ ศิริวงศ ภาณุมาศ มนัสประเสริฐ, สิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย, สุชาดา สะวะ พรม และพิทักษ ศิริวงศ อภิญญา แคลวเครือ, อลิษา แคลวเครือ, สุภัชญา ตรีทานนท และพิทักษ ศิริวงศ ถิตรัตน พิมพาภรณ และพิทักษ ศิริวงศ

26 27 28 29

การใหความหมายและที่มาของความหมายรูปแบบกิจกรรมความ รับผิดชอบตอสังคมในความตองการของพนักงานในเครือธนาคาร ทิสโกจํากัด (มหาชน) การใหความหมาย ที่มาของความหมายและองคประกอบความสุข ในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย: การวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององคการดานการพัฒนา สมรรถนะทรัพยากรมนุษย

ปยะดา พิศาลบุตร, จิราวรรณ คงคลาย และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน กัลยา สวางคง และประสพชัย พสุนนท

30

การศึกษาดัชนีศักยภาพแหลงทองเที่ยว กรณีศึกษา แหลง ทองเที่ยวประเภทน้ําตกในจังหวัดสระบุรี

31

อิทธิพลของทัศนคติ การคลอยตามบรรทัดฐานของกลุมอางอิง การควบคุมพฤติกรรมและบุคลิกภาพแบบเปดเผยที่มีตอ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาหญิงระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก การรับรูการสนับสนุนขององคการและความพอใจในงานที่มีผลตอ ความผาสุกขององคการ

ปาริชาติ เยพิทักษ และธีระวัฒน จันทึก

33

พฤติกรรมการเลือกซื้อนิตยสารของพนักงานบริษัทแหงหนึ่งในเขต กรุงเทพมหานคร

พัชรสิตา เพชรประดับ และธีระวัฒน จันทึก

34

บทบาทการสรางสัมพันธภาพในองคการขนาดใหญ

ทิวาวัฒน ธนาสนะ และธีระวัฒน จันทึก

35

การบริหารหลักสูตรเพื่อสรางคุณลักษณะแรงงานฝมืออาชีพใน ระดับอาชีวศึกษา

บุญสืบ โพธิ์ศรี และธีระวัฒน จันทึก

36

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ

พงศธร ลิมปนเวทยสกุล และธีระวัฒน จันทึก

32

อภิลักษณ ธรรมวิมุตติ และประสพชัย พสุนนท

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1-13. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 516-528. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 546-559. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 630-642. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที1่ เดือนมกราคม–เมษายน2559, หนา1381-1398. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1515-1532. วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะศิลป ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 109-144. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1315-1326. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1157-1172. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1533-1548. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 643-654. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 668-678. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1090-1098. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1268-1287. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1327-1335.


60 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

37

บทบาทและความสําคัญในการเขารวมงานจัดแสดงสินคาระดับ นานาชาติของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ประพนธ เล็กสุมา และธีระวัฒน จันทึก

38

การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิงผลไดของพนักงาน บริหารงานลูกคาในอุตสาหกรรมโฆษณา

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ และธีระวัฒน จันทึก

39

การพัฒนาผลิตภัณฑอาคารสีเขียวโดยใชแนวทางการจัดการ คุณภาพโดยรวม

วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย และธีระวัฒน จันทึก

40

องคประกอบทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเขารวมการจัด แสดงสินคาของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ประพนธ เล็กสุมา และธีระวัฒน จันทึก

41

กลยุทธการจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาใน ประเทศไทย

นิโรธ เดชกําแหง และธีระวัฒน จันทึก

42

รูปแบบการจัดการคุณภาพในธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาใน ประเทศไทย

นิโรธ เดชกําแหง และธีระวัฒน จันทึก

43

Motivation to Increase Work Efficiency in Elders

44

ผูนํากับการพัฒนาศักยภาพทีมขายพรอมคุณภาพการใหบริการ

Kesorn Engswan and Thirawat Chantuk วุฒิชัย ผาสุขกานนท และธีระวัฒน จันทึก

45

วิธีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการประยุกตใช กระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะทอน

วุฒิชัย ผาสุขกานนท และธีระวัฒน จันทึก

46

การพัฒนาโปรแกรมปฏิกิริยาเชิงสะทอน ในการเสริมสราง ศักยภาพนักขายแบบมุง เปาหมายเชิงรุก ของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพการเปนผูนําของบุคลากร รุนใหมเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูในธุรกิจการประกันภัย

วุฒิชัย ผาสุขกานนท, ธีระวัฒน จันทึก และพิทักษ ศิริวงศ พสุธิดา ตันตราจิณ, ธีระวัฒน จันทึก และพิทักษ ศิริวงศ วสันต สุทธาวาศ, ธีระวัฒน จันทึก และพิทักษ ศิริวงศ บุญสืบ โพธิ์ศรี และธีระวัฒน จันทึก

47 48

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางศักยภาพความเปนนวัตกร การศึกษา

49

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ มุงเนนการผลิตแรงงานมืออาชีพ

50

การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางทักษะการสื่อสารเพื่อการเจรจาเชิง ผลไดของพนักงานบริหารงานลูกคาในบริษัทตัวแทนโฆษณา

51

ปจจัยทีส่ งผลตอความสําเร็จดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่นแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

52

ความสามารถเชิงสมรรถนะตามวิชาชีพ สําหรับเจาหนาที่พยบาล ในการใหบริการชาวตางชาติที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาล เอกชนของประเทศไทย

ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ, ธีระวัฒน จันทึก และพิทักษ ศิริวงศ ปริญญา หรุนโพธิ์ และจิณหนิภา เหรียญนาคพันธ ขวัญใจ วงศชวย และเกิดศิริ เจริญวิศาล

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1585-1594. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 14-32. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 33-47. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 48-57. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 58-68. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 69-81. Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol.9 No.4 January – June 2016, pp. 215-231. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 108-121. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 122-134. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 135-153. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 169-193. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 194-215. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2559,หนา 216-229. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 247-268. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1303-1314. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 23-48.


61 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

53

การประยุกตเทคนิคการวิเคราะหการสมนัยในการวิจัยทาง สังคมศาสตร

ประสพชัย พสุนนท, อาฟฟ ลาเตะ และเกตุวดี สมบูรณทวี

54

การพัฒนาตัวแบบพหุระดับการจัดการคนเกงเพื่อเสริมสราง สมรรถนะภาวะผูนําเชิงรุกระดับหัวหนางานในอุตสาหกรรมคาสง ของไทย

อรุณรุง เอื้ออารีสุขสกุล และธีระวัฒน จันทึก

55

การศึกษาการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของประชากรผูสูงอายุที่มี ผลตอการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของ ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี องคประกอบของการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตจากบริษัท ประมูล

ธีระวัฒน จันทึก

การวิเคราะหองคประกอบปจจัยของประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานสายงานสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) การศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมที่สัมพันธตอความตองการเขาชม ดนตรีคลาสสิกวงดุริยางคเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

บดินทรธัช นิมิตนราดล และธีระวัฒน จันทึก

59

แบบแผนการวิเคราะหคาใชจายจากความตองการถือเงินของ นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยเอกชน

เหมวลา เชิดชูพันธเสรี และธีระวัฒน จันทึก

60

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยที่สงผลตอการเขา รวมแผนการออมเพื่อการบํานาญยามชราภาพผานกองทุนการ ออมแหงชาติของแรงงานนอกระบบ จังหวัดอางทอง การวิเคราะหตนทุนและความออนไหวของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ ตกแตงรถยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร

ณัฐิกา ธนะขวาง และธีระวัฒน จันทึก

62

การวิเคราะหองคประกอบปจจัยของความตระหนักรูในหลอดไฟ แอลอีดีเพื่อประหยัดพลังงาน

พิราพร นุชประเสริฐ และธีระวัฒน จันทึก

63

อิทธิพลของการรับรูภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพที่สงผลตอการ ปฏิบัติงานเชิงสรางสรรคผานความไววางใจบนพื้นฐานอารมณ ความรูสึกและความรูความเขาใจ ผลกระทบของการรับรูการสนับสนุนจากองคกรที่มีตอประสิทธิผล การปฏิบัติงานผานการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรแบบ BEST ของพนักงานบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด กลยุทธผลิตภัณฑประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสําหรับ ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร

คัชพล จั่นเพชร และวิโรจน เจษฎาลักษณ

63

การมีสวนรวมในกิจกรรมรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัท ยูนิลีเวอร ไทยโฮลดิ้ง จํากัด

ณพัชร ประพันธพจน และวิโรจน เจษฎาลักษณ

66

บทบาทและการมีสวนรวมของผูสูงอายุดานประชาสังคมในการ พัฒนาชุมชนเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วรรณษา วงษเส็ง และวิโรจน เจษฎาลักษณ

68

การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความคิดสรางสรรคดวย กระบวนการโคชทางปญญาในงานบริหารและบริการของภาครัฐ

วาสนา ศรีอัครลาภ, จิราวรรณ คงคลาย และวิโรจน เจษฎาลักษณ

56 57 58

61

64 65

ขวัญชัย สิทธิรัตน และธีระวัฒน จันทึก

พลอยไพลิน พงษศิริแสน และธีระวัฒน จันทึก

มรุต สังขรักษา และธีระวัฒน จันทึก

วรรณชัย ธุระแพง และวิโรจน เจษฎาลักษณ เบญญา รัศมีโกเมน และวิโรจน เจษฎาลักษณ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 1-22. RMUTT Global Business and Economics Review, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2559, หนา 200-214. เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจปริทัศน, มหาวิทยาลัยรังสิต , ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 11-38. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 451-465. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 537-555. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 556-575. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 597-609. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 610-628. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 629-639. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 640-654. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปที่ 11 ฉบับ ที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 125-135. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 733-747. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1129-1142. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1224-1241. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2559, หนา 1399-1415. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 339-357.


62 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

69

ความพรอมของการจัดการศึกษาในหลักสูตรเพื่อเขาสูประชาคม อาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จุติพร ฉิมพาลี และวิโรจน เจษฎาลักษณ

70

ปจจัยที่มีผลตอการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมของผูบริโภค อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปารมี พัฒนดุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ

71

การใหความหมาย ที่มาของความหมายและองคประกอบความสุข ในการทํางานของกลุมอาจารยมหาวิทยาลัยในเจนเนอเรชั่นวาย: การวิจัยเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก การใหความหมาย ที่มาของความหมาย และกิจจกรรมความ รับผิดชอบตอสังคม ในความตองการของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด สํานักงานใหญ กระบวนการสรางความนาเชื่อถือผานการสื่อสารขณะสัมภาษณ งานของผูถูกสัมภาษณในตําแหนงผูจัดการฝายขายบริษัทโมเดิรน คาส อินเตอรเนชั่นแนล คอสเมติคส จํากัด โครงสรางการสื่อสารและปฏิบัติการแบบประคับประคองของจิต อาสาขางเตียงกับญาติผูดูแลผูปวยโรคไมติดเชื้อเรื้อรังระยะสุดทาย

ถิตรัตน พิมพาภรณ และพิทักษ ศิริวงศ

72 73 74 75 76 77

ภาวะหนี้สินของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอม (SMEs) กรณีศึกษา: สถานประกอบการดาน สิ่งพิมพ ในจังหวัดนครปฐม การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงินกอน เกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร คุณลักษณะของบุคลากรในธุรกิจการจัดงานแสดงสินคาและ นิทรรศการ

ไชยพศ รื่นมล, ไชยภัทร รื่นมล, ณัฐิกา สุทธิประสิทธิ์, มรุต สังข รักษา และพิทักษ ศิริวงศ มาริสา วัฒนาศิริพร, พิทักษ ศิริวงศ และไพโรจน วิไลนุช สวรรณกมล จันทรมะโน, พิทักษ ศิริวงศ และไพโรจน วิไลนุช สุชน ทิพยทิพากร และพิทักษ ศิริวงศ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล และประสพชัย พสุนนท พงศธร ลิมปนเวทยสกุล และธีระวัฒน จันทึก

78

ปจจัยความคาดหวังที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกจองหองพักใน ระบบอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซต

กนกวรรณ โสภักดี และธีระวัฒน จันทึก

79

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจ ผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วศิวัฒน วศินสมบัติ และธีระวัฒน จันทึก

80

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของปจจัยที่สงผลตอ ความสําเร็จในโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม

ภัทรานิษฐ ทองสามสี และธีระวัฒน จันทึก

81

การวิเคราะหตนทุนและความออนไหวของธุรกิจแหลงทองเที่ยว นันทนาการทางน้ําครบวงจรที่มนุษยสรางขึ้น

กนกพล จันทะรักษา และธีระวัฒน จันทึก

82

ความสัมพันธระหวางความคาดหวังคุณภาพการบริการกับการ ขอรับการบริการรูปแบบใหมในผลิตภัณฑของการประปาสวน ภูมิภาค การวิเคราะหตนทุนและความออนไหวของธุรกิจการปลูกผักไฮโดร โปนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร

ชอผกา เหลืองชางทอง และธีระวัฒน จันทึก

การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชน

สมรทิพย วิภาวนิช และนรินทร สังขรักษา

83 84

ณัฐิกา สุทธิประสิทธ และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 502-518. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 857-872. วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะศิลป ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 109-144. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 527-536. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 968-990. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1224-1244. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1276-1292. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 375-389. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 888-897. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 358-374. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 669-684. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1564-1580. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1581-1594. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1610-1626. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1627-1638. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1207-1223.


63 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

85

ความสามารถในการแขงขันดานการคาและการลงทุนของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

รุงทิพย จันทรธนะกุล

86

การพัฒนาตัวบงชี้ของสมรรถนะดวยองคประกอบรวมของ คุณลักษณะแรงงานในหวงโซอุปทานธุรกิจการจัดงานแสดงสินคา และนิทรรศการ รูปแบบการสรางเสริมพลังอํานาจชุมชนเพื่อการจัดทําแผนชุมชน

พงศธร ลิมปนเวทยสกุล, ธีระวัฒน จันทึก และพิทักษ ศิริวงศ กิ่งแกว สุวรรณคีรี, นพพร จันทรนําชู และนรินทร สังขรักษา สมชัย เจริญวรเกียรติ และนรินทร สังขรักษา

87 88

ฮวงจุย: ความเชื่อ ความรู และอํานาจในการจัดการ และการสราง พื้นที่ทางสังคม

89

การตัดสินใจเลือกศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวน ดุสิต

ปวีณา สปลเลอร และประสพชัย พสุนนท

90

ความสามารถเชิงสมรรถนะตามวิชาชีพ สําหรับเจาหนาที่พยาบาล ในการใหบริการชาวตางชาติที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เอกชนของประเทศไทย

ขวัญใจ วงศชวย และเกิดศิริ เจริญวิศาล

91

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟทรู (True Coffee) ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทิบดี ทัฬหกรณ และประสพชัย พสุนนท

92

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา “การ บูรณาการการบริหารศูนยบริการทองเที่ยวครบ วงจร”

93

การใหความหมายและแนวทางการสรางตลาดนมถั่วเหลืองพรอม ดื่มคุณภาพระดับพรีเมี่ยม: การศึกษาเพื่อสรางทฤษฎีฐานราก

ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม, เกรียงไกร ดานชัยวิจิตร, อดิศัย วรรธนะภูติ, วิทยา นามเสาร, ดํารงศักดิ์ หัตถศาสตร และพิทักษ ศิริวงศ ปวีณา กลกิจชัยวรรณ และพิทักษ ศิริวงศ

94

กลยุทธการเจรจาตอรองของฝายจัดซื้อในโรงแรมเครือขาย เขต กรุงเทพมหานคร

ระชานนท ทวีผล

95

องคประกอบและรูปแบบของความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธ: ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

สานิตย หนูนิล, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข

96

การบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ ไทย

97

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย

มัลลิกา สุบงกฎ, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข อุมาพร กาญจนคลอด, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารศูนยศึกษาเอเชียตะวันออก, ศูนยศึกษาเอเชีย ตะวันออก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปที่ 16 ฉบับที่ 1 ป 2559, หนา 87-112. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1817-1828. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1787-1801. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 1720-1733. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร,ี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ป ที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559, หนา 40-50. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 23-48. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร, สมาคมปรัชญาดุษฎี บัณฑิตทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ปที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 169180. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร, วิทยาลัยนครราชสีมา, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 22-35. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร, วิทยาลัยนครราชสีมา, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 72-84. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, ปที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน–ธันวาคม 2559, หนา 61-68. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, ปที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน–ธันวาคม 2559, หนา 69-78. Veridian E-Journal,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร,ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2559, หนา 1926-1944. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 2158-2171.


64 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

98

การสรางองคการแหงการเรียนรู: มุมมองเชิงระบบ

วุฒิชัย อารักษโพชฌงค

99

ความสุขในการทํางาน: ความทาทายของการจัดการทรัพยากร มนุษยในอุตสาหกรรมบริการ

ถิตรัตน พิมพาภรณ และธีระวัฒน จันทึก

100

แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเจ็นเนอเรชัน วายโรงแรมเครือขายระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร

101

กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมระดับ 5 ดาว ของ นักทองเที่ยวสุภาพสตรีวัยทํางานชาวไทยในเขตภาคกลาง กรณีศึกษาเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ การพัฒนาธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี: ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสูการผลิตซ้ํา ทางสังคม

ระชานนท ทวีผล, ชลิตรา ผลาชิต และนริศรา บูรณเจริญ ดนุชา ฐานะ, อินทิรา เจริญชัยชนะวงศ และระชานนท ทวีผล วิทวัส ขุนหนู และพิทักษ ศิริวงศ

102

103

การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของผูบริหารสํานักงาน เลขาธิการวุฒิสภา

ศิริวรรณ มนอัตระผดุง และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, ศูนยกฎหมายการแพทย สาธารณสุข สิ่งแวดลอมและวิทยาศาสตร คณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 269-279. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน คณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 113-126. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการ จัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ 5 ฉบับ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 50-62. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะการ จัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ 5 ฉบับ ที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 99-113. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช ภัฏสุราษฎรธานี, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 155-179. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรม ราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 49-62.

ตารางที่ 24 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ป พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) ลําดับที่ 1 2

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) การวิเคราะหความสมนัยระหวางชวงวัย ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด และความภักดีตอตราสินคารานขนมหวานจังหวัด เพชรบุรี ความสามารถในการแบงปนความรูและผลการดําเนินงานของ ธนาคารพาณิชยไทย

3

อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีตอความตั้งใจคงอยูใน งานผานความผูกพันในอาชีพของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาใน กํากับของรัฐแหงหนึ่ง

4

อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางานและการรับรูการสนับสนุนจาก องคการที่สงผลตอความเปนเลิศในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช การบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลกระทบตอการตอบรับจากลูกคา และผลการดําเนินงานของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศ ไทย การรับรูการสนับสนุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรผานความผูกพันตอ องคกรดานจิตใจ ของพนักงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

5 6

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม จิรวรรณ ตั้งไพฑูรย และประสพชัย พสุนนท ระบิล พนภัย, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข ถิตรัตน พิมพาภรณ และวิโรจน เจษฎาลักษณ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ และวิโรจน เจษฎาลักษณ วันชัย กิจเรืองโรจน และวิโรจน เจษฎาลักษณ ปริญญา หลมเหลา และวิโรจน เจษฎาลักษณ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารการบัญชีและการจัดการ, คณะการบัญชีและการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2559, หนา 148-158. วารสารจุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน, คณะพาณิชยศาสตรและ การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่ 38 ฉบับที่ 147 เดือนมกราคม – มีนาคม 2559, หนา 25-63. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 114132. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 133150. วารสารการบัญชีและการจัดการ, คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559, หนา 53-66. วารสารการบัญชีและการจัดการ, คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559, หนา 157-170.


65 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

7

12

การวิเคราะหแรงจูงใจและปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการเลือกใชบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของ นักทองเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบ ศร จังหวัดปราจีนบุรี ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวผูเขาชม พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวในประเทศไทย ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ปจจัยการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวตลาด น้ําวัดลําพญา จังหวัดนครปฐม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการใชบริการและความพึงพอใจของ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการเรือนําเที่ยวรอบเกาะเกร็ด จังหวัด นนทบุรี การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21

13

การบริหารจัดการในยุคขอมูลขาวสาร

14

การรับรูบรรยากาศองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ องคการของพนักงานประจําสังกัดสายทรัพยากรบุคคลและกํากับ กิจกรรมองคการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ปจจัยที่มีผลตอการสืบทอดกิจการของทายาทธุรกิจเพศหญิงใน ประเทศไทย

รพีพัฒน ศรีศิลารักษ และประสพชัย พสุนนท

16

ปจจัยที่มีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ ของชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

วรชัย สิงหฤกษ และประสพชัย พสุนนท

17

ปจจัยความเปนองคการแหงการเรียนรูและนวัตกรรมองคการที่มี อิทธิพลตอผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ปจจัยที่มีผลตอการเต็มใจจายเงินเพื่อซื้อสินคาเกษตรอินทรียของ ผูบริโภคในตลาดนัดสีเขียวและรานคาเฉพาะดานแบบมีสาขาใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา ฝกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แนวทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อเตรียมความพรอม การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พงศกร เอี่ยมสอาด, ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม และประสพชัย พสุนนท ปลันธนา แปนปลื้ม และประสพชัย พสุนนท

21

ความสามารถในการจัดการความหลากหลายที่มีตอผลการ ดําเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

22

อิทธิพลของการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานและจากองคกร ที่มีผลตอความตั้งใจในการลาออกจากงานผานความผูกพันดาน ความรูสึกตอองคกรของพนักงานบริษัทนําเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร ตัวแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางจริยธรรมองคการ และ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานทาง วิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ สุขภาพแหงชาติ (การประเมินผลภายนอก) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สมพร ปานยินดี, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข กัลยา สวางคง และวิโรจน เจษฎาลักษณ

8 9 10 11

15

18 19 20

23 24

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม มณีรัตน สุขเกษม และประสพชัย พสุนนท

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 44-57.

กุลทิกา วิบูลยปน และประสพชัย พสุนนท สกุล จริยาแจมสิทธิ์ และประสพชัย พสุนนท ชุติมา นุตยะสกุล และประสพชัย พสุนนท ชัชพล ทรงสุนทรวงศ และประสพชัย พสุนนท

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 74-88. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 105-114. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 132-150. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 239-259.

ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง, จิราวรรณ คงคลาย และเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 183-197. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 151158. วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 61-83. วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 103-117. วารสารการจัดการสมัยใหม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 67-75. วารสารการจัดการสมัยใหม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 129-141. วารสารการจัดการสมัยใหม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 169-178. วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 100110. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 (2559), หนา 127-158. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่ 38 ฉบับที่ 148 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559, หนา 64-104. วารสารการจัดการสมัยใหม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 91-103.

ลภัสรดา โกมุทพงศ และประสพชัย พสุนนท

ชลิดา ชาญวิจิตร และประสพชัย พสุนนท ธีระวัฒน จันทึก และธัญพิชชา สามารถ

จันจิราภรณ ปานยินดี, จิราวรรณ คงคลาย และวิโรจน เจษฎาลักษณ สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ, ภัทร พลอยแหวน, สมศักดิ์ อมรสิริพงศ, อาชวภูริชญ

วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, ปที่ 8 ฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม 2559, หนา 156-171. วารสารพยาบาลทหารบก, สมาคมพยาบาลทหารบก, ปที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 8996.


66 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

25

ปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของพนักงานในองคการ กรณีศึกษา บริษัทโตโย-ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

นอมเนียน, กฤษณ รักชาติ เจริญ และวุฒิชัย อารักษ โพชฌงค สุภาพร เทาบุรี และประสพชัย พสุนนท

26

ปจจัยของการรับรูภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอคุณภาพตรา สินคาของ จักรยานยนต ในเขตกรุงเทพมหานคร

โกศล นวมบาง และประสพชัย พสุนนท

27

กลยุทธการเลือกตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

28

Socio-Cultural Factors Influencing Face Manifestation and Communicative behavior in Thai Service Encounters การวิเคราะหองคประกอบปจจัยของความตองการบานจัดสรร แบบประหยัดพลังงาน

ประไพพิมพ สุธีวสินนนท และประสพชัย พสุนนท ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ

29 30

รูปแบบและพฤติกรรมการทองเที่ยวที่ไรความเรงรีบของ นักทองเที่ยวผูสูงอายุในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

31

ความออนลาทางอารมณของพนักงานบริการสวนหนาเมื่อ ใหบริการลูกคาชาวตางชาติ: บทบาทของตัวแปรกํากับสมรรถนะ ทางวัฒนธรรม การวิเคราะหองคประกอบปจจัยของคุณคาในตราสินคาผลิตภัณฑ นมเพื่อผูสูงอายุ

32 33

การพัฒนาระบบฐานขอมูลทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการ ทองเที่ยวเพื่อรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

34

การจัดการความปลอดภัยดานการเดินทางทองเที่ยวในภูมิภาค ตะวันตกสูประชาคมอาเซียน: พันธกิจที่ตองทบทวน?

35

การจัดการความปลอดภัยดานการเดินทางทองเที่ยวทางบกดวย รถยนตและรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก: ขอเสนอเชิง ยุทธศาสตรการทองเที่ยวสูประชาคมอาเซียน การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือขายการตลาดวิสาหกิจชุมชน ทองเที่ยวไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

36 37

นวัตกรรมกระบวนการฝกอบรมที่มีผลตอประสิทธิผลการ ดําเนินงานในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น

38

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ: ปจจัยเชิงสาเหตุและ ผลลัพธ

39

การวิเคราะหตนทุนและความออนไหวของธุรกิจศูนยสัตวเลี้ยง

40

การศึกษาปจจัยดานการพฤติกรรมการลงทุนที่สงผลตอความ ตองการขอรับบริการซื้อและขายหลักทรัพยดวยวิธีการซื้อขายผาน ทางอินเทอรเน็ตของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ การวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูอยางมี ความสุขของนักศึกษาแพทยระดับชั้นคลินิก

41

อมรรัตน ปญจมาพร และธีระวัฒน จันทึก นรินทร สังขรักษา, สุภาภรณ พรหมฤาษี และธีรังกูร วรบํารุงกุล ชวนชื่น อัคคะวณิชชา และอมรินทร เทวตา วิภาวี พิทักษกมลพันธ และธีระวัฒน จันทึก ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล, ปรเมษฐ บุญนําศิริกิจ และนภัสนันท วินิจวรกิจกุล มัชฌิมา อุดมศิลป และนรินทร สังขรักษา มัชฌิมา อุดมศิลป และนรินทร สังขรักษา โกสินทร ชํานาญพล, วรรณวีร บุญคุม และนรินทร สังขรักษา เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และคณะ สานิตย หนูนิล, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข เบญจพร อุทัยผล และธีระวัฒน จันทึก สุภัชญา ตรีทานนท และธีระวัฒน จันทึก อลิษา แคลวเครือ และธีระวัฒน จันทึก

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ป ที่ 8 ฉบับที่ 1 ป 2559, หนา 181-193. วารสารสมาคมนักวิจัย, สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภของ สภาวิจัยแหงชาติ, ปที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หนา 135-145. วารสารปาริชาต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559, หนา 31-48. วารสารภาษาและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, ปที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 101-124. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 48-64. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, มหาวิทยาลัย หอการคาไทย, ปที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559, หนา 1-19. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 1-16. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน– ธันวาคม 2559, หนา 97-113. วารสารเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ปที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559, หนา 100-109. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 260-270. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 248-259. วารสารราชพฤกษ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา, ปที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 80-86. วารสารการจัดการสมัยใหม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2559, หนา 143-152. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 304-321. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559, หนา 219-232. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559, หนา 289-306. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2559, หนา 341-357.


67 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

42

ความสําเร็จของธุรกิจทองถิ่นดวยการจัดการนวัตกรรมและการ ประยุกตใชสื่อสังคมออนไลน

ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ

43

องคประกอบของรูปแบบการจัดการการนําเขาผลิตภัณฑ แอมโมเนียมไนเตรทสําหรับอุตสาหกรรมโรงโมหินของประเทศ ไทย การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนธุรกิจสถาน บริการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย

ยุภาภรณ แตงสาขา และธีระวัฒน จันทึก

45

การวิเคราะหองคประกอบปจจัยของความตองการบานจัดสรร แบบประหยัดพลังงาน

อมรรัตน ปญจมาพร และธีระวัฒน จันทึก

46

องคประกอบของการคัดเลือกใชบริษัทตัวแทนเพือ่ ศึกษาตอ ประเทศสิงคโปร

กฤติยา ศุภภัควรุจา และธีระวัฒน จันทึก

47

องคประกอบของการตัดสินใจเลือกโรงเรียน พหุภาษาใหแกบุตร หลาน

เมศินี คูประชามิตร และธีระวัฒน จันทึก

48

การวิเคราะหองคประกอบปจจัยของสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อบรรเทาความเครียด

อภิญญา แคลวเครือ และธีระวัฒน จันทึก

49

Development of a Policy Model for Achievement Motivation Enhancing Work Competence of Elderly Returning to Labor Force การพัฒนาตัวแบบยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพเพื่อการ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของสวนผึ้ง

Kesorn Eungswan and Thirawat Chantuk

44

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

อกณิษฐ ชัยเฉลิมศักดิ์ และธีระวัฒน จันทึก

ปรันธ ชิณโชติ และธีระวัฒน จันทึก

การพัฒนารูปแบบกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเพื่อความไดเปรียบ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ความสามารถเชิงสมรรถนะสําหรับผูใหบริการดานการทองเทีย่ ว เชิงการแพทยในประเทศไทย

สุรมงคล นิ่มจิตต และธีระวัฒน จันทึก

ความสัมพันธของลักษณะประชากรศาสตรและสวนประสมทาง การตลาดบริการตอพฤติกรรมการเลือกซื้อบานจัดสรรของ ผูบริโภค อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับความจงรักภักดีตอ องคกรของบุคลากรสหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระ บรมราชูปถัมภ) แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน บริษัทกอสราง: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร เอ็กซเพิรท คอน สตรัคชั่น จํากัด ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจดานเทคโนโลยีในการ ซื้อสินคาและบริการผานเฟซบุค ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติงานของฝาย สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ มหาชน) ผลกระทบดานภาพลักษณตราสินคาในความรับผิดชอบตอสังคม ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ณัฐวดี อุณยะวงศ และประสพชัย พสุนนท

ขวัญใจ วงศชวย และเกิดศิริ เจริญวิศาล

ธัญธิภา แกวแสง และประสพชัย พสุนนท ปญญาพร ฐิติพงศ และประสพชัย พสุนนท ชาคริต อองทุน และประสพชัย พสุนนท ญาดา ชอบทําดี และประสพชัย พสุนนท คัชพล จั่นเพชร และประสพชัย พสุนนท ณัฐวุฒิ สมบูรณทวี และประสพชัย พสุนนท

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, มหาวิทยาลัย หอการคาไทย, ปที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559, หนา 113-125. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 704-719. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1124-1137. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1138-1153. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1173-1189. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1293-1311. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1563-1579. Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol.9 No.5 July – December 2016, pp. 67-82. RMUTT Global Business and Economics Review, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559, หนา 23-40. RMUTT Global Business and Economics Review, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559, หนา 129-143. วารสารวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ปที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 77-105. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1221-1241. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1260-1274. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1275-1292. วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 21-33. วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 35-48. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 22-32. วารสารอิเล็กทรอนิกสการเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 72-85.


68 ลําดับที่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

60

ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันในองคการของพนักงานฝายสนับสนุน กรณีศึกษา: สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การใหความหมายและที่มาของความหมาย กระบวนการ และ แนวทางในการจัดการกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แนวปฏิบัติที่ดีสูการบริการเชิงสรางสรรคของโรงแรมระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร

จุฑาทิพย ลีลาธนาพิพัฒน และประสพชัย พสุนนท ชัชราวรรณ มีทรัพยทอง และพิทักษ ศิริวงศ

63

การสรางพื้นที่ทางสังคมและการดํารงอัตลักษณของคนพิการที่ ทํางานในองคกรดานการสื่อสารโทรคมนาคม

ฐิติวัจน ทองแกว และพิทักษ ศิริวงศ

64

ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลลัพธของศักยภาพกลยุทธเครือขาย: หลักฐานเชิงประจักษของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

65

ความคิดสรางสรรคขององคกรเพื่อสรางนวัตกรรมบริการใน โรงแรมบูติกไทย

พงศสฎา เฉลิมกลิ่น, วิโรจน เจษฎาลักษณ และนันทนา อุนเจริญ ทศพร บุญวัชราภัย, วิโรจน เจษฎาลักษณ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย

63

ระบบการดําเนินงานและการจัดการตามหลักธรรมาธิบาลของ กองทุนชุมชนซอยนายเจียก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ณัฐวุฒิ ประทีปลัดดา และวิโรจน เจษฎาลักษณ

66

การดําเนินธุรกิจและการจัดการโลจิสติกสของผูประกอบการธุรกิจ ดาวเรืองในจังหวัดนครปฐม

นภาลัย ธนะวัฒน และวิโรจน เจษฎาลักษณ

68

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม

พัชรกันต นิมิตรศดิกุล และ วิโรจน เจษฎาลักษณ

69

การบริหารพันธมิตรของธุรกิจรับจัดทํากิจกรรมการตลาดเชิง กิจกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ยุวรัตน จิรเมธาธร และวิโรจน เจษฎาลักษณ

70

ความคิดสรางสรรคขององคกรและนวัตกรรมบริการของโรงแรมบู ติกไทย

71

กลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการดําเนินธุรกิจ รานกาแฟของผูประกอบการรายยอย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด ราชบุรี ศักยภาพการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมเชิงกลยุทธของ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศไทย

ทศพร บุญวัชราภัย, วิโรจน เจษฎาลักษณ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย วัญวิริญจ แจงพลอย และ วิโรจน เจษฎาลักษณ

61 62

72 73

กลยุทธนวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทย กับการทดสอบเชิงประจักษของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ

74

อิทธิพลของขอเรียกรองจากงานที่มีตอผลการปฏิบัติงานตาม หนาที่ผานความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต The Financial Performance of Thailand Banking Sector

75 76 77

เรื่องเลาชีวิตของพนักงานสปาที่บกพรองทางการมองเห็นใน อุตสาหกรรมบริการ: กรณีศึกษาในโรงแรมระดับสี่ดาวในเขต ประเวศ การดํารงอัตลักษณคุณลักษณะดุสิตธานี: ภาคปฏิบัติทางวาทกรรม เพื่อการผลิตซ้ําทางสังคม

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

ไขมุกด วิกรัยศักดา และพิทักษ ศิริวงศ

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารปญญาภิวัฒน, สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน, ปที่ 8 ฉบับพิเศษ เดือนสิงหาคม 2559, หนา 145-155. วารสารธุรกิจปริทัศน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัว เฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 165-181. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 131-150. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1443-1462. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 115-130. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลําปาง, ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 131-145.

วัชรากร มยุรี และพิทักษ ศิริวงศ

Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1945-1961. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 507-526. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 631-652. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 720-739. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1242-1259. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 1331-1349. จุฬาลงกรณธุรกิจปริทัศน, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปที่ 38 ฉบับที่ 150 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559, หนา 33-67. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา, วิทยาลัยวิทยาการวิจัย และวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 71-86. วารสารการบัญชีและการจัดการ, คณะการบัญชีและการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559, หนา 1-12. ASEAN Journal of Management & Innovation, Stamford International University, Vol.3 No.2, July – December 2016, pp. 24-31. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 196-209.

พูนเพิ่ม เสรีวิชยสวัสดิ์ และพิทักษ ศิริวงศ

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, วิทยาลัยดุสิตธานี, ปที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559, หนา 133-150.

พนัชกร สิมะขจรบุญ, กฤษฎา พรประภา และวิโรจน เจษฎาลักษณ ชัญญาภัค หลาแหลง, วิโรจน เจษฎาลักษณ และจันทนา แสนสุข ปวีณา สปลเลอร และวิโรจน เจษฎาลักษณ Sasipa Pojanavatee


69 ลําดับที่ 78 79 80 81 82 83

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม

การวิเคราะหตนทุนหนวยสุดทายและรายรับหนวยสุดทายเพื่อ ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน ธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท แบบบูติกโฮเทล The Dynamic Formulation of a Complaint in a Thai Service Encounter: A Case Study

ธีระวัฒน จันทึก

การวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนศูนยการคาชุมชนเพื่อ สรางรายไดระดับทองถิ่นบนฐานการพัฒนานโยบายการจัดการ ทางเศรษฐกิจในเขตเมืองระดับเล็ก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโฟมลาง หนาแบบโคลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ธีระวัฒน จันทึก และจิตพนธ ชุมเกตุ

Nattana Leelaharattanarak

Buddhist Principles and Burnout Reduction: Is the Connection between Buddhism and Burnout Reduction Related to Increased Individual Work Performance? Credit Accessibility of SMEs in the Western Provinces of Thailand

ประพล เปรมทองสุข Prat Ngamsompark and Viroj Jadesadalug Taninrat Rattanapongpinyo

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา วารสารการจัดการสมัยใหม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2559, หนา79-95. NIDA Case Research Journal, Research Center, National Institute of Development Administration, Vol.8 No.2, July – December 2016, pp. 92-145. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, คณะรัฐศาสตร และนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ปที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2559, หนา 77-117. Veridian E-Journal, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน– ธันวาคม 2559, หนา 1710-1721. Veridian E-Journal, Silpakorn University, Vol. 9 No.5 July – December 2016, pp. 208-226. Silpakorn University Journal of Social Science, Humanities and Arts, Vol.16 No.3 September – December 2016, pp. 235-245.

ตารางที่ 25 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ที่ปรากฏในฐานขอมูล ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบฯ พ.ศ.2556 ป พ.ศ. 2559 (1 ม.ค.59-31 ธ.ค.59) ลําดับที่ 1

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) Self-directed Learning Improvement through Business Plan Development

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม Amarin Tawata, Ake-krit Leardwitayapradit, Chuanchuen Akkawanitcha, Rachakorn Wachirasirodom and Thitiporn Sumransat

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานที่/จังหวัด/ ประเทศที่จัด / เลขหนา Knowledge Management: An International Journal, Vol.16 No.4, December 2016, pp. 1-12.


70 การบริการทางวิชาการแกสังคม ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ ไดจัดโครงการบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน จํานวน 3 โครงการ ไดแก 1. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก จังหวัดเพชรบุรี โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการจัดการการ ทองเทีย่ ว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และชั้น มัธยมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ไดเขารวมอบรมการเปนมัคุเทศกฝกหัดในชุมชนบานหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 1 ในหมูบานตามรอยโครงการพระราชดําริ 2. โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความยั่งยืนของชุมชน ประกอบดวย 2 โครงการยอย ไดแก 1) โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โครงการบําเพ็ญประโยชนและฟนฟูอาคารเกาใหเปนโรงประกอบอาหารและลานสุขภาพ และ 2) โครงการศิลปากร พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อความยั่งยืนของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค โครงการบริการวิชาการ อบรมการทําบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนงานวิชาการอยางไร ไม Plagiarism/ไมละเมิดลิขสิทธิ์ จัดโดยคณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญรองศาสตราจารยมานิตย จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เปนวิทยากรอบรมใหกับผูที่สนใจ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี


71 การบริหารจัดการ งบประมาณ คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก 3 แหลง ไดแก 1) งบประมาณเงินแผนดิน 2) งบประมาณรายจายจากเงินรายได และ 3) งบประมาณรายจายจากโครงการพิเศษ โดยในปงบประมาณ 2560 คณะวิทยาการจัดการไดรับการจัดสรรงบประมาณ และผลการใชงบประมาณดังตารางที่ 26 ตารางที่ 26 งบประมาณตามแผน ผลการใชงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือ ปงบประมาณ 2560 แหลงงบประมาณ งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณรายจายจากเงินรายได งบประมาณรายจายจากโครงการพิเศษ รวม

งบประมาณตามแผน 1,589,394.46 57,723,889.79 126,034,967.79 185,348,252.04

ผลการใชงบประมาณ 1,589,394.46 54,639,415.79 94,524,885.79 150,753,696.04

งบประมาณคงเหลือ 0.00 3,360,084.21 31,510,082.00 34,870,166.21

อาคารสถานที่ จากแนวคิดการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีโดยการใชทรัพยากรรวมกัน คณะวิทยาการจัดการจึงใช อาคารสถานที่ หองเรียน หองคอมพิวเตอร และหองสมุด รวมกับคณะวิชาอื่น ดังนี้ หองเรียนรวม 1. อาคารเรียนรวม 2 : หองเรียนรวมความจุ 40 – 250 คน จํานวน 47 หอง และหองเรียนรวมความจุ 250-350 คน จํานวน 3 หอง 2. อาคารวิทยบริการ : หองเรียนรวมความจุ 40 –250 คน จํานวน 8 หอง และหองเรียนรวมความจุ 350 คน จํานวน 1 หอง ทุกหองมีโสตทัศนูปกรณ อาทิ LCD-projector, visualizer และ PC computer หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และจํานวนคอมพิวเตอร 1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หอง จํานวนคอมพิวเตอรรวม 80 เครื่อง 2. หองสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 หอง จํานวนคอมพิวเตอร 68 เครื่อง 3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรทั่วไป 1 หอง จํานวนคอมพิวเตอร 24 เครื่อง หองปฏิบัติการทางภาษา 1. หองปฏิบัติการทางภาษาจํานวน 1 หอง จํานวนคอมพิวเตอร 2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร MS-I Studio 1 จํานวนคอมพิวเตอร

120 เครื่อง 25 เครือ่ ง


72 สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge & Restaurant 1. Viridian Lodge ใหบริการหองพักแกบุคคลทั่วไป มีหองพักทั้งในแบบหองเดี่ยวและหองคู จํานวน 20 หอง และหองชุดอีก 1 หอง 2. Viridian Restaurant เปดใหบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟตและอาหารตามสั่งใหกับบุคคลทั่วไป ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร โดยมีทีมงานพอครัว และผูจัดการรานอาหารที่มีประสบการณ คอยดูและนักศึกษาซึ่งเปน ผูปฏิบัติงานจริง 3. Viridian Cafe เปนหองปฏิบัติหารรานกาแฟ มีขนมประเภทตาง ๆ จาก หองฝกปฏิบัติการเบเกอรี่ของ คณะจําหนาย และมีนักศึกษาเปนผูปฏิบัติงาน 4. หองเรียนปฏิบัติการอาหารและหองฝกปฏิบัติการทําอาหาร หองฝกปฏิบัติการเครื่องดื่ม


73 การพัฒนาบุคลากร ในปการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรศึกษาตอจํานวนทั้งสิ้น 28 คน โดยศึกษาตอระดับ ปริญญาเอก 17 คน (ศึกษาตอตางประเทศ 4 คน และศึกษาในประเทศ 13 คน) และศึกษาตอระดับปริญญาโท 11 คน แสดงรายระเอียดดังตารางที่ 27 นอกจากนี้ คณะวิทยาการจัดการไดสนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เขา รวมฝกอบรม ดูงาน หรือสัมมนาทั้งในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มความรูและประสบการณในการ ทํางานใหมากยิ่งขึ้น โดยในปการศึกษา 2559 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 508,168.00 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 28 ตารางที่ 27 บุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ ลําดับ ชื่อ-สกุล 1 นางสาวจงจินต นิลคําแหง 2

นางภาวิณี กาญจนาภา

3

นางสาวศศิกานต เฮาจัตุรสั

4

นายฐิติรุจ จันทรมหา

5

นายกิตติ วิสารกาญจน

6

นางสาวปานจิต วัฒนสารัช

7

นายประพล เปรมทองสุข

8

นายศิริพร เผือกผอง

9

นายนพดล โตวิชัยกุล

10

นางสาวรุงนภา ชีวรัศมี

11

นางสาวบุษริน วงศวิวัฒนา

ระดับ/สาขาวิชา/สถานศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตรและ ภาษาศาสตรประยุกต Peking University ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร ประยุกต University of Protsmouth ปริญญาเอก สาขาวิชากฎหมายแรงงาน และสวัสดิการสังคม University of Bordeaux ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ University of Stirling ปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั และสถิติ ทางวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการ สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา

25 ส.ค. 59 - 26 ส.ค. 63

ประเภททุน ทุนคณะฯ

1 ก.ย. 59 – 31 ก.ค. 61

ทุนคณะฯ

20 ก.ย. 59 – 19 ก.ย. 62

ทุนคณะฯ

1 พ.ย. 59 – 31 ต.ค. 62

ทุนคณะฯ

1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 63

ทุนคณะฯ

1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 63

ทุนคณะฯ

6 พ.ย. 53 – 5 พ.ย. 56

ทุนคณะฯ

4 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 57

ทุนสวนตัว และทุน คณะฯ ทุนคณะฯ

1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 58 ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 มิ.ย. 55 – 31 พ.ค. 58 ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการ สอน (กลุมการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก สาขาการจัดการการทองเที่ยว 9 ส.ค. 57 – 8 ส.ค. 60 แบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร

ทุนคณะฯ

ทุนคณะฯ


74 ลําดับ ชื่อ-สกุล 12 นายสุรภัทร พิไชยแพทย 13

นายระชานนท ทวีผล

14

นายวรพล พินิจ

15

นายวุฒิชัย อารักษไพชฌงค

16

นายธนพัฒน อินทวี

17

นายรชกร วชิรสิโรดม

18

นายวีรพงศ ชูวงษวาลย

19

นายอาทิตย เจนวิถีสุข

20

นางสาวสุนสิ า วงศประทุม

21

นายวสุธา คนซื่อ

22

นายเอกพันธ หวานใจ

23

นายเฉลิมพล พุมพวง

24

นางสาววชิราภรณ ศรีมูลตรี

25

นายเสนห ชํานาญดี

26

นายธงชัย น้ําทิพย

27

นายกันทรากร จรัสมาธุสร

28

นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล

ระดับ/สาขาวิชา/สถานศึกษา ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย บูรพา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและ การจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดลอมการพัฒนา และความยั่งยืน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และโซอุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาโท สาขาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระยะเวลา

22 ส.ค. 57 – 22 ส.ค. 60

ประเภททุน ทุนคณะฯ

30 ส.ค. 57- 30 ส.ค. 61

ทุนสวนตัว

15 ส.ค. 58 – 15 ส.ค. 63

ทุนคณะฯ

26 พ.ค. 59 – 25 พ.ค. 60 ทุนสวนตัว 23 ก.ย. 59 – 23 ก.ย. 62

ทุนคณะฯ

1 ส.ค. 60 – 31 ก.ค. 65

ทุนคณะฯ

22 ส.ค. 58 – 2 ธ.ค. 60

ทุนคณะฯ

22 ส.ค. 58 – 2 ธ.ค. 60

ทุนคณะฯ

22 ส.ค. 58 – 2 ธ.ค. 60

ทุนคณะฯ

9 ม.ค. 59 – 8 ม.ค. 61

ทุนสวนตัว

1 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59

ทุนสวนตัว

15 ส.ค. 58 – 15 ส.ค. 60

ทุนสวนตัว

1 พ.ค. 53 – 31 ธ.ค. 55

ทุนสวนตัว

7 มิ.ย. 56 – 31 พ.ค. 59

ทุนสวนตัว

15 ส.ค. 59 – 15 ส.ค. 61

ทุนคณะฯ

15 ส.ค. 59 – 15 ส.ค. 61

ทุนคณะฯ

15 ส.ค. 59 – 15 ส.ค. 61

ทุนคณะฯ


75 ตารางที่ 28 ขอมูลบุคลากรเขารวมฝกอบรม ดูงาน และสัมมนาในปการศึกษา 2559 ที่ 1

ชื่อ-สกุล นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ

หัวขอการอบรม/สัมมนา อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

2

นางสาวธิดารัตน คําทุมใส

3

นางสาวสุนิสา วงศประทุม

อบรม โครงการฝกอบรมนักบริหารพัฒนาหลักสูตร Certificate In Purchasing ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินงาน ปองกันและบรรเทาสาธารภัยและการปรองดองสมานฉันท และบูรณาการมวลชนเพื่อความมั่นคงภายในของ กอ.รมน.

4

นางสาวอุษณีย เล็กทาไม

5

นายเอกพันธ หวานใจ

6

นายกันทรากร จรัสมาธุสร

7 8 9

นายพีรเดช นิ่มอนงค นายวีรพงศ ชูวงษวาลย นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ

10

นายอานนท วงษวิเชียง

โครงการ เรื่อง การตรวจสัญญาทางพัสดุ อบรม โครงการฝกอบรมนักบริหารพัฒนาหลักสูตร Certificate In Purchasing อบรมเรื่อง การวิเคราะหประเมินตีคางาน อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการประชุม อบรม โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําและ วิธีการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) อบรม เรื่อง การวิเคราะหประเมินตีคางาน อบรม เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการประชุม อบรม โครงการฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทําและ วิธีการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) โครงการ เรื่อง การตรวจสัญญาทางพัสดุ อบรมหลักสูตระยะสัน้ ศิลปะการทํากาแฟ ระดับมืออาชีพ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนา โครงการมาตรฐาน สถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภท : หองประชุม) ป2559 ศึกษาดูงาน การผลิตน้ําผลไมคั่นสด การผลิตน้ําปลาแท อบรม หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพดานอาหาร

11

ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร

12

ผศ.ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล

13

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน

14

ผศ.ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล

อบรม โครงการเผยแพรบทความผลงานทางวิชาการ งานวิจัยสูอาเซียน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลประเภท องคกรสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยว ครั้งที่ 1/2560 ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดเขตพื้นที่การทองเที่ยว ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมและ ความคิดเห็น อบรม เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใครชนะ?

เขารวมประชุมเวทีวิชาการระดับชาติ โครงการจัดประชุม ระดับชาติ PULINET 2017 สัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยฯ ประชุมมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ฉบับปรับปรุง ใหม ครั้งที่ 2 เทคนิคพื้นฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ผูจัด คณะสัตวศาสตรและ เทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ เกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยประสานงานการปฏิบัติที่1 กอง อํานวยการรักษาความมั่นคงภานใน ราชอาณาจักร

วันเวลา 11 ม.ค.60

งบ -

30-31 มี.ค.60

2,500

1 มี.ค.60

-

9 ก.ย.59 30-31 มี.ค.60

2,500

1-2 ก.ย.59 28-29 พ.ย.59 21-22 ส.ค. 60

8,780 9,270 7,670

1-2 ก.ย.59 28-29 พ.ย.59 21-22 ส.ค. 60

8,780 7,770 6,550

9 ก.ย.59 15-17 ธ.ค.59 11 ม.ค.60

25,080 -

20 ต.ค.59

-

15-16 พ.ค. 60

-

12-14 ก.ค.60

-

2-3 ส.ค. 60

-

20 ม.ค.60

-

กองทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ มัคคุเทศก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

23 ส.ค.59

-

30 ก.ย.59

-

ม.มหิดล ฝายวิจัยและคณะกรรมการจัดการ ความรู รวมกับโครงการวิจัยทุน ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20 ธ.ค.59 24 พ.ค. 60

390 1,140

11-12 ม.ค.60

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร สภาวิชาชีพบัญชีฯ

26 ก.ย.59 19 ธ.ค. 59

2,070 -

26-27 ส.ค.60

4,500

ม.ศิลปากร โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระ เกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยบริการวิชาการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช ศูนยบริการวิชาการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมธิราช ม.ศิลปากร โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร คณะสัตวศาสตรและ เทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย ชมรมพอครัวชะอํา-หัวหิน รวมกับ บริษัท นูบูน จํากัด และโรงงานน้ําปลา แสงไทย (เกา) สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน สมุทรสงคราม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สถาบันวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ


76 ที่ 15

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ธีระวัฒน จักทึก

หัวขอการอบรม/สัมมนา ประชุม โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการนิเวศเมืองและ อุตสาหกรรม ประชุมระดมความคิดเห็น แนวทางการจัดทํามาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อบรม เรื่อง เทคนิคการตรวจประเมิน ประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานสถานการณคุณภาพ สิ่งแวดลอม พ.ศ.2560 ฉบับที่ 1 ตอคณะอนุกรรมการ จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ของ สํานักงานนโยบายและแผนฯ สัมมนา เรื่อง การจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ประชุมนําเสนอรายงานขั้นตน (Inception Report) ตอ คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ สิ่งแวดลอม เขารวมโครงการอบรมทบทวนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ CUPT Indicators ของที่ ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประชุม Focus Group ในประเด็น “ความสําเร็จของผล การดําเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมดานปาชายเลน” ประชุม Focus Group ในประเด็น “ความวิตกกังวลตอ การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ประชุมเพื่อนําเสนอรางรายงานสถานการณคุณภาพ สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 2 ตอคณะอนุกรรมการ จัดทํารายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ รางรายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 ประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนภาพหนาที่งาน (Functional MAP)

16

ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง

17

ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา

18

ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ

19

ผศ.ดร.ศศิภา พจนวาที

20

ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว

เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอการเสริมสราง ศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการเรียนการสอน ดานความเปนผูประกอบการ (Symposium for Entrepreneurship Educators Thailand 2017) อบรม โครงการจัดทําความรูดานการพัฒนาการทองอยาง ยั่งยืน

ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ม.ราช ภัฎหมูบานจอมบึง ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Parametric Stochastic /frontier Models : Theory and Application เขารวมอบรมสัมมนา เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability สัมมนา หัวขอ Linguistic Humour Liberation or /control อบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใครชนะ?

ผูจัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.สวน ดุสิต สถาบันคุณวุฒิอาชีพ

วันเวลา 18 ส.ค.59

งบ -

25 ต.ค.59

-

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกน

23 ก.พ.60 24 มี.ค. 60

-

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

27 เม.ย. 60

-

2 ก.พ. 60

-

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

19 ส.ค. 60

-

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

13 มิ.ย. 60

-

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14 มิ.ย. 60

-

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

29 มิ.ย. 60

-

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม แหงชาติ

6 ก.ค. 60

-

4 ก.ค. 60

-

26-29 มิ.ย. 60

-

25-26 พ.ค. 60

3,400

20 ต.ค.59 19 ก.ย.59

-

21 ก.ย.59 6 - 8 ก.พ.60

15,000

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร คณะอักษรศาสตร ม.ศิลปากร

13 ก.พ. 60

-

7 ก.พ.60

-

ฝายวิจัยและคณะกรรมการจัดการ ความรู รวมกับโครงการวิจัยทุน ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย

24 พ.ค. 60

2,000

คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รวมกับ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ มหาชน) (อพท.) ม.ราชภัฎเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎหมูบาน จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ม.หอการคาไทย


77 ที่ 21

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.อมรินทร เทวตา

หัวขอการอบรม/สัมมนา สัมมนา เรื่อง เปดหลักสูตรโท-เอก อยางไรใหตอบโจทย

22

ผศ.ดร.อิสราภรณ ทนุผล

อบรม เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการเรียนการ สอนวิชาการบัญชี อบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการเรียนการสอน วิชาการบัญชี อบรม เรื่อง การวิเคราะหโมเดลสมการโครงการโดยใช โปรแกรม LISREL และMplus Voice Of Customer- VOC Customer Insight ประชุมสภาวิชาการ

23 24

ผศ.ธนกฤต สังขเฉย ผศ.รอยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล

อบรม เรื่อง Certified in Exhibition Management MICE Sustainability Forum 2016 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมงานวิจัยแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถหลักและ ทักษะวิชาชีพดานการทองเที่ยว ประชุมเปดสถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร ไทยญี่ปุน โคเซ็น ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการทองเที่ยว และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สา วิชาการจัดการบริการและการทองเที่ยว ประชุมสรุปการเขียนแนวทางพัฒนาหลักสูตรบุคลากรดาน การทองเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวการณจางงาน ระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา สัมมนา เรื่อง ไมซกับการขับเคลื่อนประเทศไทย ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย เขารวมกิจกรรมภายใตโครงการ MICE Academy & Career Day อบรม ความเปนมืออาชีพ TRAINING EVENT มือใหม ประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตอเนื่อง 5 ป ตามมาตรฐาน KOSEN เชื่องโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพฐาน วิทยาศาสตร พุทธศักราช 2561 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมหารือแนวทางในการทบทวนมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา และการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย

ผูจัด บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย สมาคมการบัญชีไทย สมาคมการบัญชีไทย

วันเวลา 17 มี.ค.60

งบ 1,500

30 มิ.ย.-1 ก.ค. 60

4,100

24-25 มี.ค. 60

3,900

21 ธ.ค. 59

6,500

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ ปญญา ม.บูรพา สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรี วิชัย IAEE MICE ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9 ส.ค. 60 8 ส.ค.59

1,590 -

22-26 ส.ค.59 30 ส.ค.59 3 ต.ค.59

2,000 2,000 -

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7 พ.ย.59

-

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 2

10 พ.ย.59

-

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1 ธ.ค.59

-

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

9 ม.ค.60

-

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

17-18 ม.ค.60

-

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

6 ก.พ.60

-

ม.อัสสัมชัญ

20 ก.พ.60

-

สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (สสปน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5-6 เม.ย. 60

-

21 เม.ย. 60

2,000

1 พ.ค. 60

-

สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและ นิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) BULLET TRAINING และ นิตยสาร MKT EVENT สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9 มี.ค. 60

-

11-12 พ.ค. 60

2,000

30 ก.ค. 60

-

งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 ก.ค. 60

-

24 ส.ค. 60

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

21 ส.ค. 60

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

5 ก.ย.59

-


78 ที่ 25

26

27 28

29 30 31

ชื่อ-สกุล ผศ.รอยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล รศ.ดร.นรินทร สังขรักษา

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ

อาจารย ดร. รสมารินทร อรุโนทัยพิพัฒน อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต อาจารย ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ

32

อาจารย ดร.ดวงกมล บุญแกวสุข

33

อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล

34

35 36

อาจารย ดร.ปรเมษฐ บุญนําศิริกิจ

อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท อาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ

หัวขอการอบรม/สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ จัดทําสารสารเพื่อการวิจัย ปที่ 6 สารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย ASEAN Conference on MIC?M in collaboration with UNWTO ประชุมสภาวิชาการ ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการเครือขายวิจัยภูมิภาค ประชุมคณะกรรมการเครือขายภูมิ : ภาคกลาง ครั้งที่ 2/2560 ประชุมวิชาการโครงการวิจัยดานการศึกษาและสรางสรรค ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของ อาจารยธีราพร แซแหว ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน ครั้งที่ 8/2559 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน สัมมนา เรื่อง พลังแหงการเดินทางทองเที่ยว เชื่อมโยง แบงปน สรางสรรค สัมมนางานวันทองเที่ยวโลกป พ.ศ.2559 ประชุมหารือเพื่อขยายผลตอยอดการพัฒนาพื้นที่บานชรา ไทยมุสลิมเนื่องจากการจัดการทองเที่ยว ประชุม กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประชุม การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย สกว ระยะที่ 1-2 ประชุม การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย สกว ระยะที่ 3 สัมมนา เรื่อง ทบทวนเอกสารและการสรางกรอบแนวคิด ในการวิจัย อบรม เรื่อง การบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย อบรม เรื่อง การใชโปรแกรม LISREL MICE Sustainability Forum 2016 สัมมนา เรื่อง รักษสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน การประชุมชี้แจงกกรอบการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2561 ประชุมกลุมยอย (Focus Group) ใหความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของ ประเทศ พ.ศ.2560-2564 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา สตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและ การทองเที่ยว ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานกิจกรรมการทองเที่ยว อบรม เรื่อง การบัญชีตนทุนทางการเกษตร อบรมโครงการ สรางนักวิจัยรุนใหม ลูกไก ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน อบรม เรื่องติดปกความคิด ตีโจทยสรางงานวิจัย และ แนวทางการจัดทําขอเสนอการวิจัยใหไดใจแหลงทุน อบรม เรื่องการวิจัยเชิงปริมาณดวยตัวแบบสมการ โครงสราง และอื่นๆ

ผูจัด สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราช มงคลศรีวิชัย TCEB

วันเวลา 22-23 ก.ย.59

งบ -

28 ก.ย.59

-

ม.ราชภัฎหมูบานจอมบึง ม.ราชภัฎกําแพงเพชร ม.เกษตรศาสตร ม.เกษตรศาสตร

11 พ.ย.59 21 พ.ย.59 30 พ.ย.59 3 ก.พ.60

-

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ม .บูรพา ม.เชียงใหม

15 ส.ค.59 10 ก.พ.60 13 ต.ค.59

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21 ก.ย.59

-

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

24 ก.พ.60

-

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

26 ม.ค.60

2,400

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

27 ก.ย.59 1 ส.ค.59

2,000 1,000

ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

22 ส.ค.59 12 ม.ค.60

1880 1,880

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

17 ม.ค.60

1,880

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช MICE เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กรมการทองเที่ยว

24 ก.พ.60

-

7 -8ต.ค.59

-

22 ส.ค.59 30 ส.ค.59 23-24 ก.พ.60 7 มิ.ย. 60

17,700 1,630

31 มี.ค. 60

-

ม.เกษมบัณฑิต

22 ก.พ.60

-

กรมการทองเที่ยว

15 ธ.ค.59

-

สภาวิชาชีพบัญชี

24 – 25 ก.ย. 59

6,000

ม.ศิลปากร กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร

9-13 ม.ค.60 1 ก.พ.60

8,560 -

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

12-13 มิ.ย. 60

-

20 มิ.ย. 60

-


79 ที่ 37 38

ชื่อ-สกุล อาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ อาจารย ดร.ภพ สวัสดี

หัวขอการอบรม/สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อบรม เรื่อง พระราชนิพนธบทเจรจาละครเรื่อง อิเหนาฯ สัมมนา เรื่อง ถิดรหัสศาสตรและศิลปดานการสื่อสาร สัมมนาเรื่อง หลากเพศ ตางภาษา ภาษาสรางเพศ ประชุม เรื่องนวัตกรรมทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคล

39

อาจารย ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ

ประชุมประเด็นกรอบการทําวิจัยตามมาตรฐาน UN/CEFACT ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน สัมมนา เชิงปฏิบัติการมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประชุม เรื่อง กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขา อาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนสง สินคาทางถนน ครั้งที่ 3/2560 สัมมนา เรื่อง Eastern Economic Corridor and SEZs : The new investment opportunity in Thailand

40

อาจารย ดร.รักชนก โสภาพิศ

41

อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล

42

อาจารย ดร.สุนี คํานวลศิลป

43

อาจารย ดร.อัฎฐมา นิลนพคุณ

44

อาจารยเชาวลิต ตรึกตรอง

ประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตอเนื่อง 5 ป ตามมาตรฐาน KOSEN เชื่องโยงกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพฐาน วิทยาศาสตร พุทธศักราช 2561 ประชุม การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาอาชีพ ภาคบริการ อบรม การพัฒนาและการดําเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ AUNQA อบรม เรื่อง การบูรณาการสื่อ ไอซีที เชิงสรางสรรคฯ สัมมนา เรื่อง มิติทางสังคมในการสรางอุตสาหกรรมการ ทองเที่ยว ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมและ ความคิดเห็น อบรม เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย SUSTAIABILITY SEMINAR สัมมนา เรื่อง รักษสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน อบรม เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย อบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใครชนะ?

สัมมนา เรื่อง พลังแหงการเดินทางทองเที่ยว เชื่อมโยง แบงปน สรางสรรค สัมมนา เรื่อง การคาเสรีในยุค Digtal Economy ประชุม เรื่อง มหกรรมวิจัยแหงชาติ 2016 MICE Sustainability Forum 2016 สัมมนา เรื่อง มิติทางสังคมวิทยาในการสรางอุตสาหกรรม การทองเที่ยวอยางยั่งยืน สัมมนางานวันทองเที่ยวโลกป พ.ศ.2559 อบรม ภาษาเยอรมัน ระดับ A2.2

ผูจัด กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย

วันเวลา 10 ส.ค. 60

งบ -

26 ธ.ค.59

2,000

16 ก.พ.60

2,000

27 ม.ค.60

1,500

16 -19 มี.ค. 60

4,400

16 ธ.ค.59

-

1 ก.พ.60

1,880

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ แรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

15-17 ก.พ.60

-

9 พ.ค. 60

-

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาดานโลจิ สติกส ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

17 พ.ค.60

1,930

30 ก.ค. 60

-

1 ส.ค. 60

-

7-8 ส.ค. 60

1,580

22-23 ส.ค.59 15-16 ก.ย.59

-

30 ก.ย.59

-

ม.มหิดล ศูนยการเรียนรู ม.มหิดล เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ ม.มหิดล ฝายวิจัยและคณะกรรมการจัดการ ความรู รวมกับโครงการวิจัยทุน ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

20 ธ.ค.59 6 ก.พ.60 23-24 ก.พ.60 20 ธ.ค.59 24 พ.ค. 60

2,140 1,750 390 1,140

26 ม.ค.60

3,200

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ MICE สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

15 ส.ค.59 17-21 ส.ค.59 30 ส.ค.59 15-16 ก.ย.59

2,000 2,000 2,000 2,000

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถาบันเกอเซ

27 ก.ย.59 ต.ค. – ธ.ค.59

2,000 4,800

กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือ แรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร


80 ที่ 45

ชื่อ-สกุล อาจารยเชาวลิต ตรึกตรอง

หัวขอการอบรม/สัมมนา สัมมนา เรื่อง การสอนภาษาเกาหลี

ผูจัด Association for Korean Language Education in Thailand คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร

วันเวลา 28 ต.ค. 60

งบ 3,000

24 ก.พ.60

-

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

30 มี.ค. – 1 เม.ย. 60

5,000

26 พ.ค. 60

-

AASCB International

16-17 พ.ค. 60

อบรม หลักสูตร เทคนิคการตัดตอลําดับภาพสื่อดิจิทัล อยางมืออาชีพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Professional Non-Linear Editing Techniques)

หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล

5-7 ก.ค. 60

36,799. 71 4,500

อบรม หลักสูตร การผลิตสื่อสิ่งพิมพดิจิทัลดวย Adobe Indesign สัมมนา เรื่อง งานสัมมชาเชิงปฏิบัติการดานการประชุม และการจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับโครงการพัฒนานวัตกรรมการ เรียนการสอน โครงการสัมมนาวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 6 เรื่อง เศรษฐกิจ จีนภายใตสภาวะใหม สัมมนา เรื่อง Gastronomy Tourism อบรม เรื่อง แนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา สัมมนาเรื่อง หลากเพศ ตางภาษา ภาษาสรางเพศ

หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล MICE Capabilities Development

12-14 ก.ค. 60

4,500

8-10 มี.ค. 60

9,370

กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร

1 ก.พ.60

-

สถาบันปรีดีพนมยงค ม.ธรรมศาสตร

25 ส.ค.59

-

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย สมาคมภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน

9 ต.ค.59 21 ก.พ.60 27 ม.ค.60

500 500 1,870

17 ธ.ค.59 25 มี.ค. 60

2,100 2,100

กลุมศึกษาภาษาญี่ปุนในประเทศไทย

18 มี.ค. 60

2,100

เจแปนฟาวนเดชั่นกรุงเทพฯ

19 มี.ค. 60

-

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน แหงประเทศไทย เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

3 มิ.ย. 60

2,100

14 ก.ค. 60 7 -8 ก.พ.60

1,900 2,000

กรมการทองเที่ยว

31 มี.ค. 60

2,000

24-26 พ.ค. 60

4,000

13 ก.พ. 60

-

24 พ.ค. 60

1,140

12 ม.ค.60 8-10 มี.ค. 60

1,870 8,000

1 ส.ค.59

2,000

23 ก.ย.59

1,600

สัมมนา เรื่อง ทบทวนเอกสารและการสรางกรอบแนวคิด ในการวิจัย สัมมนา เรื่อง การสอนภาษาเกาหลีประจําป 2560 46

อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ

47

อาจารยเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ

48

อาจารยกนกวรรณ กิจประภูมิ

49

อาจารยกิตติ วิสารกาญจน

50

อาจารยจงจินต นิลคําแหง

51

อาจารยจิรัชญา โชติโสภานนท

52

อาจารยจีราภา สตะเวทิน

53

อาจารยชินวัฒน นิลโมจน

54

อาจารยชิษณุพงศ ศิรโิ ชตินิศากร

55

อาจารยฐิติพร สําราญศาสตร

56

อาจารยทิพวรรณ กําศิริมงคล

57

อาจารยธนพัฒน อินทวี

อบรม Workshop ครั้งที่ 3 โครงการผูนําเพื่อพัฒนา การศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) สัมมนา เรื่อง Business Accreditation Seminar

สัมมนา งานวิจัยการสอนภาษาญี่ปุนในสถาบันอุดมศึกษา อบรม เรื่อง ความแตกตางของตําราเรียนมินนะโนะ นิฮง โกะ ฉบับเกากับฉบับปรับปรุงใหม สัมมนา เรื่องสัมมนาประจําปของกลุมศึกษาภาษาญี่ปุน ครั้งที่ 29 สัมมนา เรื่องสัมมนาประจําปของกลุมศึกษาภาษาญี่ปุน ครั้งที่ 30 สัมมนา เรื่องการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน และ การสอนไวยากรณอยางไรใหใชเปน สัมมนา เรื่อง Corpus กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและรวมเปนคณะกรรมการตัดสิน การแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของประเทศ ไทย พ.ศ. 2560-2564 ประชุม เรื่องเตรียมความพรอมผูเชี่ยวชาญและลามในการ แขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 เขารวมอบรมสัมมนา เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability อบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใครชนะ?

ประชุมโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค สัมมนา เรื่อง การจัดประชุมและนิทรรศการ ครัง้ ที่ 7 ประชุมหารือเพื่อขยายผลตอยอดการพัฒนาพื้นที่บานชรา ไทยมุสลิมเนื่องจากการจัดการทองเที่ยว ประชุม เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานจัดตั้งกองทุนฯ

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ฝายวิจัยและคณะกรรมการจัดการ ความรู รวมกับโครงการวิจัยทุน ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (สสปน) สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร


81 ที่ 58

ชื่อ-สกุล อาจารยธิดาทิพย ปานโรจน

59

อาจารยธีรพงษ ปณจีเสคิกุล

60

อาจารยนพดล โตวิชัยกุล

61 62

63

อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียร ผล อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว อาจารยนิธิกร มวงศรเขียว

อาจารยบุษริน วงศวิวัฒนา

หัวขอการอบรม/สัมมนา เขารวมอบรมสัมมนา เรื่อง The Prospects for Global Financial Stability ประชุม เรื่อง Global Business Dialogue : Sustainable Development Goals สัมมนา เรื่อง การจัดการประชุมและนิทรรศการ อบรม หลักสูตร การจัดการเรียนรูเชิงรุก ดวยการสอน แบบสรางสรรคเปนฐาน สัมมนา เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการจัดประชุมและ นิทรรศการ MICE Sustainability Forum 2016 สัมมนา เรื่อง มิติทางสังคมวิทยาในการสรางอุตสาหกรรม การทองเที่ยวอยางยั่งยืน สัมมนา เรื่อง การทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การเขาถึงที่เทา เทียม ประชุมมหกรรมการวิจัยแหงชาติ 2016 อบรม เรื่อง การบริหารจัดการสถานที่จัดงานประเทศไทย สัมมนา เรื่อง รักษสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน อบรม เรื่อง การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางโดยใช โปรแกรม LISREL และ AMOS

64

อาจารยพรหมมาตร จินดาโชติ

65

อาจารยพัชรินทร พระราช

66 67

68

อาจารยพัทธดนย สุวรรณประทีป อาจารยภิญญาพัชญ มุณีแกว

อาจารยรชกร วชิรสิโรดม

อบรม เรื่อง การใชกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ เรียนการสอน สาขาการทองเที่ยว การโรงแรม และการ บริการ หรือในสาขาที่เกี่ยวของ ตามเกณฑมาตรฐานการ พัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Criteria) สัมมนา โครงการตรวจประเมินและเผยแพรสถาน ประกอบการไมซที่ขอการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 สัมมนา เรื่อง พลังแหงการเดินทางทองเที่ยว เชื่อมโยง แบงปน สรางสรรค ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประชุม กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สัมมนา 2 LIFU INTERNAITONAL CONFERENCE ประชุมงานประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สัมมนา เรื่อง ทบทวนเอกสารและการสรางกรอบแนวคิด ในการวิจัย ประชุม โครงการมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโรงแรม รุนที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การตรวจมาตรฐานโรงแรม ป 2560 รุนที่ 14 อบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากรอบแนวทางการดําเนินงาน ปองกันและบรรเทาสาธารภัยและการปรองดองสมานฉันท และบูรณาการมวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน ของ กอ. รมน.

ผูจัด ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศ ไทย และกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานสงเสริมการประชุมและงาน แสดงสินคาประเทศไทย สถาบันหองเรียนแหงอนาคต

วันเวลา 13 ก.พ. 60

งบ -

16 มิ.ย. 60

1,750

8-10 มี.ค.60

-

29-30 ก.ค. 60

7,180

8-10 มี.ค. 60

6,370

30 ส.ค.59 15-16 ก.ย.59

2,000 2,000

27 ก.ย.59

2,000

17-19 ส.ค. 59

2,000

7-8 ต.ค.59

-

23-24 ก.พ.60 28-29 มี.ค.60

6,684

26 พ.ค. 60

-

สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ

11 ส.ค. 60

2,544

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

26 ม.ค.60

1,200

คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศิลปากร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ศูนยจัดการความรูการวิจัย สํานักงาน คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย

20 ส.ค.59 2 ก.ย.59 6-7ต.ค.59 29 มิ.ย. 60

1,500 1,500 7,500 -

10 ส.ค. 60

-

24 ก.พ.60

-

3 ส.ค.59 21 ม.ค. – 26 ก.พ.60 10 ส.ค. 60

46,125

31 ก.ค. 60 2 – 3 ก.พ.60 1 มี.ค.60

14,000

สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและ นิทรรศการ (องคการมหาชน) (สสปน.) MICE สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับเครือขายระบบวิจัยทั่ว ประเทศ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ เครือขายองคกรบริหารงานวิจัยแหงชาติ ศูนยวิจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คณะการจัดการการทองเที่ยว สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะการจัดการทองเที่ยว สถาบัน บัณฑิตพัฒนาบริการศาสตร

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย สถาบันคลังสมอง ศูนยประสานงานการปฏิบัติที่1 กอง อํานวยการรักษาความมั่นคงภานใน ราชอาณาจักร

1,830


82 ที่ 69 70

71 72

73

74 75

76

ชื่อ-สกุล อาจารย ดร.รสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒน อาจารยระชานนท ทวีผล

อาจารย ดร.วงศลัดดา วีระไพบูลย อาจารยวรพล พินิจ

อาจารยวันชัย เจือบุญ

อาจารยศิริพร เผือกผอง อาจารยศุภลักษณ ศรีสําอางค

อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร

หัวขอการอบรม/สัมมนา อบรม เรื่อง การใชโปรแกรม LISREL อบรม เรื่อง การใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัย แหงชาติ MICE Sustainability Forum 2016 สัมมนา เรื่อง ทองเที่ยวมั่งคง สูความมั่นคงและยั่งยืน ครั้ง ที่ 2 อบรม เรื่อง Moodle LMS สําหรับอาจารย อบรม หลักสูตรการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางโดยใช โปรแกรม LISREL & AMOS อบรม เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุน วิจัยจากงบประมาณแผนดินทุนจาก วช สัมมนา เรื่อง พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก อบรม เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธองคกร เชื่อมโยงสู แผนปฏิบัติการ อบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน วารสารระดับชาติ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อบรม Workshop ครั้งที่ 3 โครงการผูนําเพื่อพัฒนา การศึกษาที่ยั่งยืน (Connext ED) ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ สัมมนา เรื่อง การสรางสรรคผลงานวิจัยทางวิชาการใน มหาวิทยาลัยกับการละเมิดลิขสิทธิ์ อบรม เรื่อง ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยใครชนะ?

อบรม เรื่อง การใชกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ เรียนการสอน สาขาการทองเที่ยว การโรงแรม และการ บริการ หรือในสาขาที่เกี่ยวของ ตามเกณฑมาตรฐานการ พัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Criteria) โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานการจัดการธุรกิจอาหาร

77

อาจารยสุคนธา สมใจ

การแปลเอกสารธุรกิจเบื้องตน

78

อาจารยสุรภัทร พิไชยแพทย

อบรม เรื่อง โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการทางละเมิด และคดี ปกครองสวนทองถิ่น อบรม เวทีทองถิ่นไทย ประจําป 2559 : 3Ds เปลี่ยน ประเทศไทย ประชุมมาตรฐานโรงแรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Parametric Stochastic /frontier Models : Theory and Application อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การสอนวิธีการเขียน สัมมนา งานวิจัยการสอนภาษาญี่ปุนในสถาบันอุดมศึกษา อบรม เรื่อง การวางแผนการสอนตัวอักษรในชั่วโมงเรียน ภาษาญี่ปุน สัมมนา Corpus กับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน

79 80

อาจารยอภิญญาพัชญ มุณีแกว อาจารยอริสสา สะอาดนัก

81

อาจารยอริสสา สะอาดนัก

82

MissMayumi Anzai

ผูจัด สํานักการศึกษาตอเนื่อง ม .สุโขทัยธรร มาธิราช สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร

วันเวลา 20 – 24 ก.พ. 60

งบ 9,300

5 ส.ค.59

-

MICE กองวิจัยตลาด การทองเที่ยวแหง ประเทศไทย ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการ ปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

30 ส.ค.59 26 ม.ค.60

720 1,650

20 มี.ค. 60 20-21 พ.ค. 60

5,000

13-14 ก.ค. 60

-

สถาบันเอเชียตะวันออก ม.ธรรมศาสตร ศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

19 ส.ค.59 20-21 ก.พ.60

2,000 8,600

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะ ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร องคการบริหารสวนตําบลจังหวัด สมุทรสาคร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

20 พ.ค.60

-

29 ธ.ค.59

-

26 พ.ค. 60

-

คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร หอสมุดกลาง ม.ศิลปากร

20 ส.ค.59 20 ธ.ค.59

640 1,550

ฝายวิจัยและคณะกรรมการจัดการ ความรู รวมกับโครงการวิจัยทุน ศาสตราจารยวิจัยดีเดน สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะการจัดการทองเที่ยว สถาบัน บัณฑิตพัฒนาบริการศาสตร

24 พ.ค. 60

2,020

26 พ.ค. 60

-

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี จิตรลดา ศูนยการแปลและลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

3 – 22 ก.ค. 60

-

20 พ.ค. -29 ก.ค. 60

12,000

4-6 ส.ค.59

5,800

8 -9 ก.ย.59

3,045

23 ส.ค. 60 6 - 8 ก.พ.60

2,120 15,000

10 ส.ค. 60

-

22 ต.ค.59 17 ธ.ค.59 17-18 ก.ย.59

2,100 2,100 3,000

29 ก.ค. 60

2,100

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา กรมการทองเที่ยว ม.หอการคาไทย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร สมาคมภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย สมาคมภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย เจแปนฟาวนเดชั่น Japan Foundation


83 ที่ 83

ชื่อ-สกุล MissMayumi Anzai

หัวขอการอบรม/สัมมนา สัมมนา เรื่องการเรียนรูในหองเรียน (ภาษาที่ใช : ภาษาญี่ปุน)

84

Mr.SeungHyun Kim

สัมมนา เรื่อง การสอนภาษาเกาหลีประจําป 2560

85

Mr.Shu Kambara

สัมมนา เรื่องสัมมนาประจําปของกลุมศึกษาภาษาญี่ปุน ครั้งที่ 29 สัมมนา เรื่องสัมมนาประจําปของกลุมศึกษาภาษาญี่ปุน ครั้งที่ 30 สัมมนา งานวิจัยการสอนภาษาญี่ปุนในสถาบันอุดมศึกษา

ผูจัด เจแปนฟาวนเดชั่นกรุงเทพฯ ฝาย ภาษาญี่ปุน (อาคารเสริมมิตรชั้น 10 ซอยอโศก กรุงเทพฯ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา กลุมศึกษาภาษาญี่ปุนในประเทศไทย

วันเวลา 18 มี.ค.60

งบ 2,280

30 มี.ค. – 1 เม.ย. 60

1,000

18 มี.ค. 60

2,280

เจแปนฟาวนเดชั่นกรุงเทพฯ

19 มี.ค. 60

-

สมาคมภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย

17 ธ.ค.59

2,100


84

ภาคผนวก


85 ภาคผนวก ก: ภาพประกอบผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560


86


87


88


89


90 ภาคผนวก ข: คณะกรรมการดําเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2. นายชนะการณ ออสุวรรณ 3. รองคณบดีฝา ยวิชาการ 4. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ 5. รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา 6. รองคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 7. อาจารย ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 8. อาจารย ดร.ดวงกมล บุญแกวสุข 9. อาจารยวงศลัดดา วีระไพบูลย 10. อาจารยเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ 11. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรตั น

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

คณะกรรมการวิชาการ 1. รองคณบดีฝา ยวิชาการ 2. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 3. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 4. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน 5. หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 6. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 7. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 8. หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 9. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระวัฒน จันทึก 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล 12. อาจารยจิรัชญา โชติโสภานนท 13. อาจารยวันชัย เจือบุญ 14. อาจารย ดร.ศิระ ศรีโยธิน 15. อาจารยกนกวรรณ กิจชระภูมิ 16. อาจารยภิญญาพัชญ มุณีแกว 17. อาจารยศุภลักษณ ศรีสําอาง 18. อาจารย ดร.อโณทัย สุขเจริญโกศล 19. อาจารย ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล 20. อาจารย สุนี คํานวณศิลป 21. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ 22. นางสาวหทัย อูเงิน 23. นางอําภา แกวมณี 24. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ


91 คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ ประจําคณะ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2. รองคณบดีฝา ยวิชาการ 3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คนที่ 1 4. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย พสุนนท 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนินทรฐั รัตนพงศภิญโญ 6. อาจารย ดร.สันติธร ภูรภิ ักดี 7. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน 8. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ ประจําสาขาวิชาการจัดการ 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ 2. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 3. ผูชวยศาสตราจารย รอยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนินทรฐั รัตนพงศภิญโญ 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลทิกา ศิริพิศ 6. อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 7. อาจารย ดร.จิตพนธ ชุมเกตุ 8. อาจารย ดร.วรพนธ วัฒนาธร 9. อาจารย ดร.สันติธร ภูรภิ ักดี 10. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรตั น 11. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ ประจําสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 1. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 2. รองศาสตราจารยพรชัย เทพปญญา 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 4. อาจารย ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ 5. อาจารย ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล 6. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน 7. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1. อาจารย ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัลทิกา ศิริพิศ 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร เทวตา 4. อาจารย ดร.กฤษฎา พรประภา 5. อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต 6. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน 7. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ


92 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 1. รองคณบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ 3. ผูชวยศาสตราจารยจิตศักดิ์ พุฒจร 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว 5. ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด 6. อาจารยพรหมมาตร จินดาโชติ 7. อาจารยเลิศลักษณ เจริญสมบัติ 8. อาจารย ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 9. อาจารยวุฒิชัย อารักษโพชฌงค 10. อาจารยรชกร วชิรสิโรดม 11. อาจารยวันชัย เจือบุญ 12. นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร 13. นางสาวสุนิสา วงศประทุม

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดการความรู 1. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ 2. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 3. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 4. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน 5. หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 6. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 7. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 8. หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 9. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 1 10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุดา พุฒจร 11. ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต สังขเฉย 12. อาจารยฐิติพร สําราญศาสตร 13. อาจารยธนพัฒน อินทวี 14. อาจารยภิญญาพัชญ มุณีแกว 15. อาจารยรุงนภา ชีวรัศมี 16. อาจารยวรพล พินิจ 17. อาจารยอริสสา สะอาดนัก 18 นางสุภาคินี วิชัยโชติ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ 2. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 3. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 4. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


93 5. หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 6. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 7. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 8. หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 9. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 1 10. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คนที่ 1 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยสุดา พุฒจร 13. ผูชวยศาสตราจารยธนกฤต สังขเฉย 14. อาจารย ดร.อิสราภรณ ทนุผล 15. อาจารย ดร.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา 16. อาจารย ดร.รุงทิพย จันทรธนะกุล 17. อาจารยจีราภา สะตะเวทิน 18. อาจารยฐิติพร สําราญศาสตร 19. อาจารยธนพัฒน อินทวี 20. อาจารยภิญญาพัชญ มุณีแกว 21. อาจารยรุงนภา ชีวรัศมี 22. อาจารยวรพล พินิจ 23. อาจารยอริสสา สะอาดนัก 24. นางสุภาคินี วิชัยโชติ 25. นางสาวรสา พูลเนตร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 2. รองคณบดีฝา ยวิชาการ 3. รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา 4. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ 5. รองคณบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ 6. รองคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร 7. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 8. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว 9. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน 10. หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 11. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 12. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 13. หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 14. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 2 15. นางสุภาคินี วิชัยโชติ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ


94 คณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 2. รองคณบดีฝา ยวิชาการ กรรมการ 3. รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา กรรมการ 4. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 5. รองคณบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 6. รองคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร กรรมการ 7. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 1 กรรมการ 8. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 2 กรรมการ 9. ผูชวยคณบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ กรรมการ 10. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 11. อาจารยวันชัย เจือบุญ กรรมการ 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร เทวตา กรรมการ 13. นางสาวณฐมน พัฒนา กรรมการ 14. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ กรรมการ 15. นางสาวพิรินฎา หลวงเทพ กรรมการ 16. นางสาวรสา พูลเนตร เลขานุการ คณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 2. รองคณบดีฝา ยวิชาการ กรรมการ 3. รองคณบดีฝา ยกิจการนักศึกษา กรรมการ 4. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 5. รองคณบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 6. รองคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร กรรมการ 7. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป กรรมการ 8. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว กรรมการ 9. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการชุมชน กรรมการ 10. หัวหนาสาขาวิชาการตลาด กรรมการ 11. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม กรรมการ 12. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ กรรมการ 13. หัวหนาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 14. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 1 กรรมการ 15. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 2 กรรมการ 16. กรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประเภทผูแทนคณาจารย กรรมการ 17. ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 18. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 19. นางสาวรสา พูลเนตร เลขานุการ


95 คณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่สถานปฏิบัติการ Viridian Lodge and Restaurant 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 2. รองคณบดีฝา ยวิชาการ กรรมการ 3. รองคณบดีฝา ยแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 4. ผูชวยคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คนที่ 1 กรรมการ 5. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 6. อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร กรรมการ 7. อาจารยบุษริน วงศวิวัฒนา กรรมการ 8. นายเสนห ชํานาญดี กรรมการ 9. นางสาวรสา พูลเนตร เลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา 2. อาจารยเชาวลิต ตรึกตรอง 3. อาจารยวุฒิชัย อารักษโพชฌงค 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล 5. อาจารยกัญจนาภรณ ปยะธรรม 6. อาจารยจิรัชญา โชติโสภานนท 7. อาจารยชินวัฒน นิลโมจน 8. อาจารยฐิติพร สําราญศาสตร 9. อาจารยทิพากร วิชิตาเลิศพงศ 10. อาจารยภิญญาพัชญ มุณีแกว 11. อาจารยสไบทิพย มงคลนิมิตร 12. อาจารยอโณทัย สุขเจริญโกศล 13. นายธาดาธิเบศร ภูทอง 14. นางสาวณฐมน พัฒนา 15. นายปริญญา บุตรอยู

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการฝกงานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 1. รองคณดบีฝา ยวิชาการ 2. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คนที่ 2 3. อาจารย ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงเงิน ซื่อภักดี 5. อาจารยธเนศ เกษรสิริธร 6. อาจารย ดร.ภฤศญา ปยนุสรณ 7. อาจารยระชานนท ทวีผล 8. อาจารย ดร.นพรัตน บุญเพียรผล 9. อาจารยปริญญา หรุนโพธิ์ 10. อาจารยสุรภัทร พิไชยแพทย 11. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ


96 ภาคผนวก ค: รายนามบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ขาราชการ ตําแหนงวิชาการ 1. นายกฤษฎา พรประภา

อาจารย ดร.

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณแผนดิน) 1. นางดาวลอย กาญจนมณีเสถียร ผูชวยศาสตราจารย 2. รอยโทหญิงเกิดศิริ เจริญวิศาล ผูชวยศาสตราจารย ดร. 3. นายนรินทร สังขรักษา รองศาสตราจารย ดร. 4. นายธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 5. นายวุฒิชัย อารักษโพชฌงค อาจารย ดร. 6. นางมนัสสินี บุญมีศรีสงา ผูชวยศาสตราจารย ดร. 7. นายอมรินทร เทวตา ผูชวยศาสตราจารย ดร. 8. นางสาวเลิศลักษณ เจริญสมบัติ อาจารย 9. นางสาวจอมภัค คลังระหัด ผูชวยศาสตราจารย 10. นายพิทักษ ศิริวงศ รองศาสตราจารย ดร. 11. นางสาวรักชนก โสภาพิศ อาจารย ดร. 12. นายศิระ ศรีโยธิน อาจารย ดร. 13. นางสาวสวรรยา ธรรมอภิพล อาจารย ดร. 14. นายเกริกฤทธิ์ อัมพะวัต ผูชวยศาสตราจารย ดร. 15. นางสาวสุนี คํานวลศิลป อาจารย ดร. 16. นางสาวณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ อาจารย ดร. 17. นายวิโรจน เจษฎาลักษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 18. นายประสพชัย พสุนนท รองศาสตราจารย ดร. 19. นายนภนนท หอมสุด ผูชวยศาสตราจารย 20. นายนพดล โตวิชัยกุล อาจารย 21. นายวันชัย เจือบุญ อาจารย 22. นายสิริชัย ดีเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 23. นางสาวชวนชื่น อัคคะวณิชชา อาจารย ดร. 24. นางภาวิณี กาญจนาภา ผูชวยศาสตราจารย 25. นายจิตศักดิ์ พุฒจร ผูชวยศาสตราจารย ดร. 26. นางสาวศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (งบประมาณเงินรายได) 1. นายพีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยศาสตราจารย ดร. 2. นางเกศราพร พรหมนิมิตกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. 3. นายวรพล พินิจ อาจารย 4. นายสันติธร ภูริภักดี อาจารย ดร. 5. นางสาวรสมารินทร อรุโณทัยพิพัฒน อาจารย 6. นางทิพยสุดา พุฒจร ผูชวยศาสตราจารย ดร. 7. นางสาวศุภลักษณ ศรีสําอางค อาจารย


97 8. นางสาววงศลัดดา วีระไพบูลย 9. นางสาวจงจินต นิลคําแหง 10. นายธีระวัฒน จันทึก 11. นางสาวดวงกมล บุญแกวสุข 12. นายรชกร วชิรสิโรดม 13. นางสาวศศิภา พจนวาที 14. นางสาวสไบทิพย มงคลนิมิตร 15. นางสาวรุงทิพย จันทรธนะกุล 16. นายเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 17. นางสาวประไพพิมพ สุธีวสินนนท 18. นางอัฏฐมา บุญปาลิต (นิลนพคุณ) 19. นายประพล เปรมทองสุข 20. นายธนกฤต สังขเฉย 21. นางสาวจีราภา สตะเวทิน 22. นางสาวนิธิกร มวงศรเขียว 23. นางรุงนภา ชีวรัศมี 24. นายเอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ 25. นางสาวกัญจนาภรณ ปยะธรรม 26. นายปริญญา หรุนโพธิ์ 27. นายสุรภัทร พิไชยแพทย 28. นายชินวัฒน นิลโมจน 29. นายจิตพนธ ชุมเกตุ 30. นางสาวสุคนธา สมใจ 31. นายเชาวลิต ตรึกตรอง 32. นางสาวทิพวรรณ กําศิรมิ งคล 33. นางสาวปานจิต วัฒนสารัช 34. นางอิสราภรณ ทนุผล 35. นายศรายุทธ แสนมี 36. นางศิริพร เผือกผอง 37. นางสาวอริสสา สะอาดนัก 38. นางสาวศศิกานต เฮาจัตุรสั 39. นางสาวพัชรินทร พระราช 40. นางสาวณัฐพัชร อภิวัฒนไพศาล 41. นางสาวเกตุวดี สมบูรณทวี 42. นายชิษณุพงศ ศิริโชตินิศากร 43. นางสาวฐิติพร สําราญศาสตร 44. นายพนัชกร สิมะขจรบุญ 45. นายพรหมมาตร จินดาโชติ 46. นางสาวบุษริน วงศวิวัฒนา 47. นายธนพัฒน อินทวี

อาจารย ดร. อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารย ดร. อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารย อาจารย ดร. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารย ดร. อาจารย ดร. อาจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย


98 48. นายกิตติ วิสารกาญจน 49. นายฐิติรุจ จันทรมหา 50. นายระชานนท ทวีผล 51. นางภิญญาพัชญ มุณีแกว 52. นายรัชมงคล ทองหลอ 53. นางสาวกัญจนณัฏฐ เรืองทอง 54. นางสาวภฤศญา ปยนุสรณ 55. นางสาวกนกวรรณ กิจชระภูมิ 56. นางสาวจิรัชญา โชติโสภานนท 57. นางสาวนพรัตน บุญเพียรผล 58. นางสาวสถิรา มะลาสิน 59. นางสาวธิดาทิพย ปานโรจน 60. นายภพ สวัสดี 61. นายธเนศ เกษรสิริธร 62. นางสาววันวิสาข ชัยกิจ 63. นายธาดาธิเบศร ภูทอง อาจารยผูเชี่ยวชาญ 1. นายภาคย บุษราคัม 2. นายพรชัย เทพปญญา 3. นายศักดา ปนเหนงเพ็ชร 4. นางจิราวรรณ คงคลาย 5. นายสันติภาพ คําสะอาด 6. นายธฤษณุ รอดรักษา 7. นายคงฤทธิ์ ธานีรณานนท 8. นางสราลี เหมือนอวม 9. นางสาวสุกานดา พรายอินทร 10. นายวรพนธ วัฒนาธร 11. นางสาวลลิตา ทองธีรภาพ 12. นายไพบูลย ชางเรียน 13. นางสาววนิดา สัจพันโรจน 14. นายนิยม รัฐอมฤต อาจารยชาวตางประเทศ 1. Mr. Maurice Oord 2. Mr. Oleg Shovkovyy 3. Mr. Asep Setiadi 4. Mr. Mark Edward Walsh 5. Mr. Paul Gregory 6. Miss Song Yanjun

อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย ดร. อาจารย อาจารย อาจารย ผูเชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ดร. รองศาสตราจารย ดร. อาจารย ดร. อาจารยผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูเชี่ยวชาญ อาจารยผูเชี่ยวชาญ ศาสตราจารย ดร. รองศาสตราจารย ดร. รองศาสตราจารย ดร.


99 7. Mr. Yevgen Marchenko 8. Mr. Patrick James Murphy 9. Mr. seung-hyun kim 10. Miss Mayumi Anzai 11. Mr. Andrey Minchev 12. Mr. Christopher Harman พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป 1. นางสุภาคินี วิชัยโชติ นักบริหารงานทั่วไป 2. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ นักวิชาการศึกษา 3. นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ นักวิชาการศึกษา 4. นางสาวหทัย อูเงิน นักวิชาการศึกษา 5. นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล นักคอมพิวเตอร 6. นางอําภา แกวมณี นักวิชาการศึกษา 7. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห นักวิชาการศึกษา 8. นางสาวธิดารัตน คําทุมใส นักบริหารงานทั่วไป 9. นางสาวปรารถนา ภักดีเสมอ ผูชวยสอน 10. นายเอกพันธ หวานใจ นักบริหารงานทั่วไป 11. นายกันทรากร จรัสมาธุสร นักบริหารงานทั่วไป 12. นายพีรเดช นิ่มอนงค นักคอมพิวเตอร 13. นายเอกพจน คงสวัสดิ์ นักคอมพิวเตอร 14. นางสาววชิราภรณ ศรีมลุ ตรี นักคอมพิวเตอร 15. นายเฉลิมพล พุมพวง ผูชวยสอน 16. นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ นักคอมพิวเตอร 17. นางสาวรสา พูลเนตร นักบริหารงานทั่วไป 18. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรตั น นักบริหารงานทั่วไป 19. นางสาวจุฑามาศ เมฆนิติ นักบริหารงานทั่วไป 20. นางสาวภัสราวรรณ มากมิตร นักบริหารงานทั่วไป 21. นางสาวณฐมน พัฒนา นักบริหารงานทั่วไป 22. นายศรัณย ตรีคณ ุ ผูชวยสอน 23. นายปริญญา บุตรอยู นักบริหารงานทั่วไป 24. นายธนภูมิ อยูเจริญ นักบริหารงานทั่วไป 25. นายดนัยกานต ศรีสุข ผูชวยสอน 26. นายอาทิตย เจนวิถีสุข นักวิชาการศึกษา 27. นางสาวจิราภรณ บอคําเกิด นักบริหารงานทั่วไป 28. นายณัฐวิชช ศรีธาดาสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา 29. นางสาวสุนิสา วงศประทุม นักบริหารงานทั่วไป


100 พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารงานและปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 1. นายเสนห ชํานาญดี ผูจัดการภัตตาคาร 2. นางสาวชะเอมทิพย ขลิบสี พอครัว 3. นายวสุธา คนซื่อ พอครัว 4. นางวิสาขา นาคลอย ผูจัดการแผนกแมบา น 5. นายอานนท วงษเชียง หัวหนาบาร 6. นางสาวละออง ศรีจันทร ผูประสานงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 7. นางรัชนิดา เนียมเกิด แมครัว 8. นางนุชนาฎ ปานศรี แมครัว (Cook) 9. นางสาวจันทรฑา มังสา พนักงานบริการสวนหนา 10. นางสาวสุภาวดี เธียรวัตรกุล นักวิชาการฝกอบรม 11. นางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก นักวิชาการฝกอบรม 12. นางสาวจุฑารัตน พูลนอย พนักงานบริการสวนหนา 13. นางสาวนิตยรดี วงษวิจิตต แมครัว (Chef de Parties) 14. นายธีรวัฒน ผิวขม นักวิชาการฝกอบรม 15. นางสาวจันทิมา สีปานเงิน เจาหนาที่ภตั ตาคาร 16. นายวีรพงศ ชูวงษวาลย ผูชวยผูจัดการภัตตาคาร 17. นายธงชัย น้ําทิพย พนักงานโรงแรม 18. นางสาวเจนจิรา คุมเมือง พนักงานโรงแรม ลูกจางชั่วคราว 1. นางศุกรจิต จันเกิด 2. นางสาวชุติมา มังสา 3. นายบุญเอื้อ ศรีจันทร 4. นายอุดร ถี่ถวน 5. นางปารีณา ครึกครื้น 6. นางสาวฝนทิพย โพธิ์สุวรรณ 7. นายเสรี ฉ.โรจนประเสริฐ 8. นางสาวกุหลาบ นาคสิงห 9. นางสาวกนกพร แขงขัน 10. นายพรหมธนกร แตงพลับ 11. นางสาววิยะดา มังสา 12. นายเอกภาพ ถี่ถวน

คนงาน คนงาน พนักงานขับรถยนต พนักงานขับรถยนต คนงาน คนงาน พนักงานประกอบอาหาร คนงาน คนงาน พนักงานขับรถยนต พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไปIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.