Publikacija EVS Say hello to tolerance

Page 1

EVS

Sayto Tolerance Hello 26. 9. 2016 – 28. 10. 2016 »Šestnajst čudovitih ljudi se je zbralo, en boljši od drugega, vsi z željo predstavljati vrednote in raznolikost Evropske unije. Težko je opisati to super energijo v ekipi in vero, da je možno ustvariti demokratično družbo za vse.« - Valeriu, Romunija


V letu 2015 je Mreža MaMa prvič organizirala kratkoročni projekt Evropske prostovoljne službe (en. European voluntary service, v nadaljevanju EVS) »There Is a World Outside Your Window«, ki se je izkazal kot dobro orodje za promocijo mladinskih centrov in programa Erasmus+ Mladi v Akciji. Tako smo v letu 2016 z namenom širjenja strpnosti in promocije programa Erasmus+ Mladi v Akciji (v nadaljevanju Erasmus+ MvA) nadaljevali s tem konceptom ter med 26. 9. 2016 in 28. 10. 2016 gostili kratkoročni EVS Say hello to tolerance, ki se je osredotočal na promocijo strpnosti in mladinskega dela ob 20. obletnici EVS. Aktualni dogodki in korenito naraščanje sovražnega govora sta bila povod za projektno idejo promocije strpnosti in medkulturnega dialoga med mladimi, s katerim smo želeli mladim približati program Erasmus+ MvA, ter jih spodbuditi h kritičnemu razmišljanju na področju družbene izključenosti in diskriminacije. Mreža MaMa je ob

20. obletnici EVS opozarjala predvsem na pozitivne učinke mednarodne mobilnosti na mladega človeka. V projekt so bili poleg 16 prostovoljcev iz 8 držav (Estonija, Finska, Italija, Madžarska, Nemčija, Romunija, Španija, Turčija), vključeni tudi mladinski centri, srednje šole in organizacije, ki delujejo na področju vključevanja ranljivih skupin v družbo. Preko vključenih se je promovirala strpnost, mlade se je spodbujalo k aktivni participaciji pri projektu ter v lokalnih okoljih po Sloveniji promoviralo m ladinske centre in aktivnosti programa Erasmus+ MvA. En izmed ključnih ciljev projekta je bil, da vključeni prostovoljci skozi terensko delo pridobijo vpogled v družbene razmere in s to pomočjo oblikujejo promocijsko kampanjo, prek katere se je tekom izvajanja projekta med mladimi po Sloveniji širila strpnost.

#hellotolerance 2


Prispevki udeležencev Roman (Španija) in Jörg (Nemčija)

What is your own idea about tolerance and how can you improve it in your hometown? Roman (Spain): »I don’t care if someone is black, Jewish or Muslim. I just know that they are human and we have to respect each other. Fortunately in my hometown people are tolerant, so I think we are in the right way.« Jörg (Germany): »In the next time when I will come back to my city, my organisation will also start a campaign to promote Erasmus+ programme and tolerance. I’m looking forward!« Kakšna je tvoja ideja o strpnosti in kako se lahko izboljša v tvojem kraju? Roman (Španija): »Ni mi mar, če je nekdo črn, jud ali musliman. Vem samo, da smo vsi ljudje in da moramo spoštovati drug drugega. Na srečo so ljudje v mojem mestu tolerantni, tako, da mislim, da smo na pravi poti.« Jörg (Nemčija): »Ko se vrnem v svoj kraj, bo moja pošiljajoča organizacija začela s kampanjo promocije Erasmus+ programa in strpnosti. Veselim se, da bom del tega...« Celoten intervju je dostopen tukaj.

Beatriz (Španija) ... Just a proof that she’s brave as well: »I was scared at the beginning because I didn’t know the people, the activities, the project itself, but I’m usually the kind of person that does the things, no matter what. Now I know that every time I am scared, I have the team by my side and it’s not that scary anymore.« ... Dokaz zakaj je tudi ona pogumna: »Na začetku me je bilo strah, ker nisem poznala ljudi, aktivnosti, samega projekta, vendar sem tiste vrste ljudi, ki naredi stvari, ne glede na vse. Zdaj vem, da imam ob sebi ekipo vsakič, ko me je strah.« Več o Beatriz najdeš tukaj. 3

#hellotolerance


Elina (Finska) How do you like Slovenia? What was your favourite city? Activity? Elina (Finland): »I really like Slovenia and what I’m really impressed of are the arhitecture, the friendly people. Also I’m a little bit shocked by the weather, which is a bit cold than I expected. Regarding the cities and the activities planned, I liked most Ljubljana and visiting Zavod BOB and ABC Hub.« Kako ti je všeč Slovenija? Katero mesto ti je bilo do sedaj najbolj všeč? Aktivnost? Elina (Finska): »Slovenija mi je res všeč. Res sem bila navdušena nad arhitekturo ter prijaznostjo ljudi. Presenetilo pa me je vreme, ki je bolj mrzlo kot sem pričakovala. Mesto, ki mi je bilo najbolj všeč do zdaj je Ljubljana. Od organizacij pa obiska na Zavodu BOB ter delavnice v ABC Hubu.« Celoten intervju je dostopen tukaj.

Zozan (Turčija) »Tolerance should be as easy as giving water to flowers. By having a tolerant attitude towards people we already destroy borders.« »Strpnost bi morala biti lahka, kot zalivanje rož. S strpnim odnosom do soljudi že podiramo meje.« Več o Zozan najdeš tukaj.

#hellotolerance #hellotolerance 4


Jil (Nemčija) in Jete (Estonija) Did you have any stereotypes about each others country before? What about the people of the country? Are the stereotypes real? Jil (Germany): »I didn’t know much about Estonia before, I think it’s a flatland and a small country, there are living normal people with European lifestyle. Because it’s a small country they are a closer community. Are the stereotypes true? I think so.« Jete (Estonia): »I’m not sure if I think of it as a stereotype, but I didn’t expect to get on with Germans during this project, because Estonians and Germans are usually both quite serious types. However, Jil completely broke this ‘stereotype’!« Sta pred prihodom imeli kakšne stereotipe o vajinih državah? Kaj pa o ljudeh? Menita, da so ti stereotipi resnični? Jil (Nemčija): »Prej nisem vedela veliko o Estoniji, mislila sem, da je to ravna in majhna država kjer ljudje živijo v normalnem evropskem življenjskem slogu. Ker je majhna država menim, da je skupnost bolj povezana. So stereotipi resnični? Mislim da.« Jete (Estonija): »Nisem prepričana kaj si predstavljam pod stereotipom, ampak mislila sem, da se ne bom ujela z Nemci med projektom, ker smo Estonci in Nemci bolj resni. Ampak, Jil je popolnoma porušila ta „stereotip”.« Celoten intervju je dostopen tukaj.

Ilaria (Italija) »I think I can’t live without Italy, but I would like to go around and live some short periods of time abroad especially in America, the land of every movie I grew up with. But I don’t plan anything, I live in the present.” Where the wind will take her, there she will be, we might say.« »Mislim, da ne morem živeti brez Italije, ampak bi vseeno rada šla po svetu in živela kje drugje za kratek čas. Še posebej me mika Amerika, dežela filmov s katerim sem odrasla. Ne planiram ničesar, raje živim v sedanjosti. Lahko rečem, da bom tam kamor me bo ponesel veter.« Več o Ilariri najdeš tukaj.

5


Aysegul (Turčija) in Agnes (Madžarska) What did you learn in the project? Aysegul (Turkey): »I learned to listen more carefully. I keep one ear to the ground We visited different cities in Slovenia, so I learned about Slovenia’s history, culture and how a small country can be so wonderful.« Agnes (Hungary): »I have already had experience about working in a team but not in such a numerous team like ours. So it was a challenge because sometimes 16 different people have 16 different ideas. So I have learned about team work, adapting to this team and about people.« Kaj sta se naučili v projektu? Aysegul (Turčija): »Naučila sem se poslušati bolj pazljivo, sedaj imam vedno »eno uho pri tleh«. Med obiski različnih krajev po Sloveniji sem se veliko naučila o slovenski zgodovini, kulturi in se prepričala, da je lahko majhna država prav tako čudovita.« Agnes (Madžarska): »Že prej sem imela izkušnje z delom v skupini ampak ne v tako številčnem kot je naša. To je bil kar izziv, saj ima včasih 16 ljudi 16 različnih idej. Tako sem se naučila skupinskega dela, prilagajanja skupini in ljudem.« Celoten intervju je dostopen tukaj.

#hellotolerance Davide (Italija) »Once upon a time there were a community of hummingbirds. Suddenly a big fire starts to burn. One hummingbird went to a river and took a drop of water and put it on the fire. All the other hummingbirds start to have a laugh of him because one drop is not enough to stop a big fire. But the first hummingbird says that maybe yes, is not enough, but it’s something. If everyone take a drop, we are able to stop the fire.« »Nekoč je nekje živela skupnost kolibrijev. Kar naenkrat je zagorelo. En kolibri je odletel k reki, vzel kapljico vode in jo zlil na ogenj. Vsi ostali kolibriji so se začeli smejati, saj ena kapljica ni dovolj, da zaustavi velik požar. Ampak prvi kolibri jim je odvrnil, da je že res, da ni dovolj je pa nekaj. Če bi vsi zlili po eno kapljico, bi bili sposobni pogasiti požar.« Več od Davidu najdeš tukaj.

6


1. teden Ljubljana, 26. 9. 2016 - 2. 10. 2016 Udeleženci so se med ponedeljkom, 26. 9. 2016, in četrtkom, 29. 9. 2016, udeležili uvodnega usposabljanja z vodjo projektov Mreže MaMa, Lauro Krančan, kjer so se povezovali in spoznavali med sabo, spoznavali tehnične podrobnosti projekta, predelali krizni management, se seznanili s teorijo o medkulturnem učenju, definirali stereotipe, predsodke ter dobili osnovna znanja o konceptu kulture. V času uvodnega usposabljanja se je ekipa Say hello to tolerance udeležila tudi festivala Lupa , festivala nevladnih organizacij. V četrtek, 29. 9. 2016, so imeli udeleženci v prostorih ABC Hub delavnico projektnega managementa, ki jo je vodila Sabina Đuvelak iz Zavoda Ypsilon. Udeleženci so začeli „brainstormirati“ o promocijski kampanji, ki so jo kasneje izvajali na srednjih šolah, v mladinskih centrih in v kariernem središču. Udeleženci so krepili znanja na področju snovanja idej, filtriranja informacij, pomenu kratkih predstavitev ter promociji projektnih idej. Teden je ekipa Say hello to tolerance zaokrožila v petek, 30. 9. 2016, z obiskom članice Mreže MaMa, Zavoda BOB v njihovem zelenem laboratoriju Livada, kjer so udeleženci z navdušenjem spoznavali metode gledališča zatiranih in projekt Livada, kjer mladi soustvarjajo vrtove in gojijo svojo zelenjavo.

»Pred nekaj dnevi smo prispeli v Ljubljano, ki je na prvi pogled izgledala super. Mesto, tema projekta, energija v »multikulturni« ekipi iz cele Evrope. Prvi dan smo se spoznavali preko različnih aktivnosti, kjer je vedno potrebno razbiti monotonost dela in sprostiti prav vse. Sedaj prihajamo v glavno fazo projekta, ki bo priložnost za vse nas. Iskreno, na začetku me je bilo malo strah ampak zdaj vem, da lahko nadgradimo in razširimo svoje znanje na področju strpnosti in Erasmus+ projektov. Čutim, da se je vsak od nas »prepustil toku« in da je pripravljen na izvedbo projekta!« - Davide, Italija

#hellotolerance 7


2. teden

Ljubljana in Velenje 3. 10. 2016 - 9. 10. 2016 Drugi teden se je začel s terenskim delom. Udeleženci so obiskali organizacije, ki delujejo na področju ranljivih skupin. Najprej so obiskali organizacijo Kralji ulice, ki skupaj z brezdomci izdaja časopis. Obiskali so tudi organizacijo ADRA Slovenija, ki je bila zelo aktivna v času migrantske krize pri vključevanju ter aktivaciji prostovoljcev in zagotavljanju pomoči. Skupaj z Jernejem Škofom iz ŠKUCa so si ogledali Metelkovo in klub Tiffany, ki je center LGBT skupnosti v Ljubljani. Torek, 4. 10. 2106, je bil dan za prvo delavnico in predstavitev. Udeleženci so na Kariernem središču Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pripravili dvourno delavnico, kjer so predstavili možnosti mednarodne mobilnosti mladih programa Erasmus+ MvA. Delavnice se je udeležilo 30 aktivnih iskalcev zaposlitve, ki so na interaktiven način preko izkustvenih iger, predstavitev lastnih življenjskih zgodb in delavnic izvedeli več o priložnostih ki jim jih ponuja Erasmus+ MvA program in bili nad tem navdušeni.

»Prezentacija bili nad tem navdušeni. se mi je zdela super, ker so pripravili interaktivno delavnico in ni bila dolgočasna, kot navadne predstavitve. Mislim, da bi mene lahko v prihodnosti zanimalo kaj v zvezi s Erasmus+ programom, tako sem tudi navezal par kontaktov. Menim pa tudi, da je to dobra stvar za ljudi, ki ne vedo kaj bi sami s sabo v življenju ali pa je za ljudi, ki so že fokusirani v neki stvar in lahko preko teh programov nabirajo izkušnje na svojem področju. Všeč mi je tudi, da je vse brezplačno, saj ljudi skrbi kako je s financami, tu ti pa dejansko dajo še žepnino tako, da res nimaš nobenega stroška. Tako si res »free like a bird«.« - Denis, udeleženec predstavitve na kariernem središču Po desetih aktivnih dneh v Ljubljani so se udeleženci v sredo, 5. 10. 2016, odpravili na njihovo drugo lokacijo, v Velenje. V Mladinskem centru Velenje jih je pričakala lokalna mentorica Anamarija Kolar, ki je za udeležence pripravila interaktivno delavnico skozi mesto. Že v petek, 7. 10. 2016, pa je udeležence čakala tudi prva predstavitev na srednji šoli. V Šolskem centru Velenje so za 100 dijakov drugih letnikov gimnazije pripravili delavnico na temo strpnosti in promocije Erasmus+ MvA, s poudarkom na mladinskih izmenjavah. Delovni teden so udeleženci zaključili z ogledom razstave ene izmed prostovoljk Mladinskega centra Velenje, ki je nosila naslov Skozi oči beguncev. Tam so črpali navdih za svoje nadaljnje delo. „... Tiffany is really famous in Ljubljana because of the parties and the shows and because is one of the most important LGBT centre in Ljubljana. I really loved the fact that in this place everyone is active in a different way and people can show who they really are without problem because everyone is welcome. I hope people will become more tolerant with the minorities but anyway I’m doing my best in this EVS to promote tolerance and I’ve still met wonderful people who work for and with tolerance everyday!“ - Ilaria, Italija 8


„... Tiffany je znan klub v Ljubljani zaradi zabav, predstav in zato, ker je eden izmed najbolj pomembnih LBGT centrov Ljubljane. Res mi je bilo všeč dejstvo, da je tu vsak aktiven na drugačen način in da lahko ljudje pokažejo svoj pravi jaz brez težav, ker je tam res vsak dobrodošel. Upam, da bodo ljudje postali bolj strpni do manjšin. Zato se trudim po najboljših močeh na tem projektu promovirati strpnost in vsak dan spoznavam nove čudovite ljudi, ki delajo za in s strpnostjo vsak dan!“ - Ilaria, Italija

3. teden

Velenje in Novo Mesto 10.10. 2016 - 16.10. 2016 V ponedeljek, 10. 10. 2016, so se udeleženci iz Velenja odpravili na delovni izlet v Slovenj Gradec, kjer so na Gimnaziji Slovenj Gradec izvedli delavnico o možnostih programa Erasmus+ MvA in na temo strpnosti. V popoldanskem času pa so si ogledali še MKC Slovenj Gradec. V torek, 11. 10. 2016, so se selili v Novo mesto, kjer jih je pričakala lokalna mentorica Živa Janc iz LokalPatriota, ki jim je predstavila organizacijo in jih popeljala skozi zgodovino mesta in njegovega starega mestnega jedra. Ker so bili že sredi projekta je bilo potrebno zavihati rokave in začeti razmišljati o Muzeju strpnosti. Po učinkovitem „brain-stormingu“ se je nabralo prek 25 idej in bil je čas za selekcijo ter dokončne odločitve o izvedbi in aktivnostih na zaključnem dogodku. Ker pa je bilo potrebno tudi začeti razmišljati o promociji zaključnega dogodka in projekta samega, so udeleženci posneli promocijski video in intervjuje, ki so jih kasneje predvajali na otvoritvi Muzeja strpnosti. V sredo, 12. 10. 2016, so udeleženci pripravili delavnico za srednješolce na Gimnaziji Novo Mesto. V četrtek, 13. 10. 2016, je sledil delovni izlet v Brežice, kjer so se delavnice o možnostih programa Erasmus+ MvA udeležili predstavniki razredov dijaške skupnosti Gimnazije Brežice. V popoldanskih urah jih je na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice sprejela Nataša Kalin in jih popeljala skozi dejavnosti, ki jih izvajajo v organizaciji. Petek, 14. 10. 2016, je bil dan, ko so udeleženci pripravili končno verzijo scenarija za zaključni dogodek Muzeja Strpnosti in izdelali zadnjo podobo promocijskega letaka.

»Ta teden je zelo naporen in noro delaven, potrebno je bilo sprejeti odločitve in delo se je začelo. Prav tako se je povezanost ekipe povečala in delo hitro napreduje čeprav nisem imela tega občutka na začetku, zdaj mislim, da bo naš Muzej strpnosti velik uspeh za celotno ekipo. Novo mesto me je impresioniralo, ta struktura starega mestnega jedra in vzdušja, prav tako pa so ljudje zelo odprti do naših idej in nas spodbujaj. Zelo dobro so sprejeli naše snemanje v mestnem jedru, pričakovala sem, da se nas bodo bolj bali. Za celotno ekipo pa je zelo produktiven teden in povezanost se res pozna. Naš dogodek pa je tako zasnovan, da mi je že zdaj všeč.« - Reelika, Estonija 9


4. teden

Ajdovščina in Maribor, 17. 10. 2016 23. 10. 2016 V ponedeljek, 17. 10. 2016, so se udeleženci iz Novega Mesta odpravili v »vetrovno mesto« Ajdovščino, kjer jih je skupaj z lokalnim vodičem sprejela mentorica Polona Bratina iz Hiše Mladih. »Wajdovci«so jim pripravili kratko ekskurzijo skozi mesto in njegovo zgodovino. Ustavili so se pa tudi v Pilonovi galeriji. Ker se je zaključni dogodek približeval z nadzvočno hitrostjo, so udeleženci večino svojega časa v Ajdovščini namenili oblikovanju scenarija in aktivnosti Muzeja Strpnosti. Med kreativnim procesom jih je v torek obiskal župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, za katerega so udeleženci pripravili kratko predstavitev projekta ter kratko spoznavno igro. Župan jim je zaželel vso srečo in veliko uspeha pred zaključno fazo projekta. Udeleženci niso počivali s predstavitvami. Tako so v sredo, 19. 10. 2016, pripravili delavnico za mlade programa PUM-O Ajdovščina, v četrtek, 20. 10. 2016, pa delavnico strpnosti in možnosti mednarodne mobilnosti mladih Eramus+ MvA programa na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.

#hellotolerance »Ajdovščina je čudovit kraj, primeren za nabiranje inspiracije pred zaključkom projekta. Majhen kraj je ustvaril čudovito okolje za delo, prav tako je pa bila predstavitev na srednji šoli najboljša, ki smo jo izvedli do sedaj, saj si lahko kar čutil vpliv tolerance in prijaznosti v skupnosti. Bolj kot se projekt približuje koncu bolj se počutim žalostno, saj je bila to nepozabljiva izkušnja dela s kolegi prostovoljci. Delamo zelo dobro in z veseljem pričakujem, kako bo izpadel Muzej strpnosti (en. The Museum of Tolerance), prav tako pa upam, da bo imel vsaj majhen vpliv na lokalno skupnost.« - Jete, Estonija 10


5. teden

Maribor, 24. 10. 2016 - 28. 10. 2016 Ko so udeleženci prispeli v Maribor je bilo v zraku čutiti, da se EVS projekt Say hello to tolerance približuje koncu. Tako je skupina uprla vse svoje moči v izdelavo še zadnjih detajlov zaključnega dogodka - Muzej strpnosti. V ponedeljek, 24. 10. 2016, jih je v jutranjih urah čakala predstavitev na III. Gimnaziji Maribor, kjer so kot že mnogim pred njimi, dijakom tretjega letnika gimnazije predstavili EVS, ter jih opomnili na strpnost za katero so mladi potrdili, da je danes primanjkuje. V popoldanskih urah se je ekipa posvetila zaključnim delom za Muzej strpnosti. Potrebno je bilo narediti in pobarvati sceno za lutkovno predstavo, sešiti rekvizite, postaviti fotografsko razstavo, ter urediti še zadnje podrobnosti v kratkih filmih. V torek, 25. 10. 2106, je bil »dan D«, saj se je v popoldanskih urah obetala otvoritev Muzeja strpnosti v prostorih Hostla Pekarna. Cel hostel je dajal občutek, da se tu nekaj dogaja saj so si obiskovalci lahko že na hodniku ogledali foto razstavo na kateri so udeleženci vsak s svojo zgodbo, kaj si predstavljajo pod temo strpnosti. Muzej Strpnosti so udeleženci otvorili z lutkovno predstavo, ki je nosila naslov Zuckina zgodba (en. Zucka’s story), v kateri so goste na hudomušen način opomnili, da je razlikovanje po barvi kože nesmiselno. Ekipa Say hello to tolerance je pripravila tudi kratke filme v katerih so prikazali različne poglede in oblike nestrpnosti, prav tako pa so pripravili intervjuje z lokalnim prebivalstvom, ki so delili svoja opažanja o prisotnosti strpnosti v Sloveniji. Link do intervjuja z lokalnim prebivalstvom najdeš tukaj. Link do kratkega filma Vsi drugačni, vsi enakopravni najdeš tukaj. V eni izmed predavalnic MKC Maribor je potekala interaktivna gledališka igra na temo sovražnega govora v katero so se lahko tudi vključili obiskovalci.

»Vsak teden smo potovali v drugo mesto, izvedli predstavitev v okviru različnih organizacij, ter se pripravljali za zaključni dogodek Muzej strpnosti. To je grob opis našega projekta Say hello to tolerance, ampak projekt je bil veliko več kot le to. Pet tednov skupaj s 16 ljudmi iz 8 različnih držav je bila obogatitev za vsakega od nas. Živeti skupaj s tako velikim številom ljudi, deliti veliko skupnih trenutkov te navdihuje in ti širi um! Nikoli ni prišlo do situacije, da nebi občutila podpore skupine in tudi zaradi tega mislim, da je bil naš zaključni dogodek tako uspešen. Čeprav ga ni obiskalo veliko ljudi, smo skupaj pripravili čudovit dogodek. Sklepanje novih prijateljstev, samostojna rast, delo z ljudmi iz različnih držav in okolij ter nabiranje izkušenj za življenje, to je tudi za kaj se izvajajo takšni projekti! Če pogledam sedaj nazaj na celotno izkušnjo lahko z gotovostjo rečem, da smo ustvarili spomine, ki jih ne bomo pozabili do konca življenja!« - Jil, Nemčija 11


VIRTUALNI MUZEJ STRPNOSTI


#hellotolerance

Evalvacija

Udeleženci so sodelovali tudi v vsakodnevnih evalvacijah, v katerih so skupaj z mentorjem in koordinatorjem Mreže MaMa ažurno reševali morebitne nastale težave. Na dnevni ravni je evalvacija predstavljala tudi uporabo delovnega zvezka, ki ga je udeležencem pripravila Mreža MaMa.

e c n a r e l o t #hel#lhoellotolerance

Learning I AM GOOD AT THIS

THIS IS NOT FOR ME

I AM PROUD OF THIS

I WOULD LIKE TO IMPROVE THIS

The things you wrote in BLUE squares are knowlede, experience or skills you bring to the project. The things you wrote in RED squares are knowlede, experience or skills you can learn in the project.

Primer iz evalvacijskijskega dnevnika

V sredo, 26. 10. 2016, sta mentor in koordinator projekta Mreže MaMa, z udeleženci izvedla obširno evalvacijo projekta, na kateri so udeleženci izrazili svoje mnenje o celotnem projektu in njegovem poteku. Zbrani podatki bodo odlično orodje za optimizacijo prihajajočega projektnega dela Mreža MaMa. Satisfactory level Mark your level of satisfaction with X in the correct box. General Work Living Relations Support

Explain few of them.

Primer iz evalvacijskega dnevnika

13

c n a r e l o t #hello#hellotole e c n a r e l o t o l l e h #


Kako ocenjujete projekt v celoti

8

8

7

7

6

6

5

5

Udeleženci

Udeleženci

Po projektu sem začel bolj spremljati evropsko multikulturnost

4 3

4 3

2

2

1

1

0

0 Se strinjam

Dobro

Niti se strinjam niti se ne strinjam

Zelo dobro

Zelo se strinjam

Zadovoljivo

Skozi projekt sem se naučil planirati in organizirati aktivnosti

Kako ocenjujete mobilnosti Erasmus+ programa v celoti

10

8 7 6 Udeleženci

Udeleženci

8 6 4

5 4 3 2

2

1 0

0 Se strinjam

Zadovoljen

Zelo se strinjam

Zelo zadovoljen

»Bolj, ko se je projekt približeval sklepnemu dogodku, z večjim veseljem sem opazoval, kako se je ekipa povezala. Vsi za enega, eden za vse je bil njihov moto. Pripravili so neverjeten dogodek, na katerem je manjkalo samo več obiskovalcev, vendar so pa tisti ki so nas obiskali, odšli s kančkom več znanja in spoznanja o tem kaj predstavlja toleranca. Verjamem, da je bil projekt uspešen, saj smo skozi predstavitve na srednjih šolah z gotovostjo pritegnili vsaj določeno število mladih, da so začeli razmišljati o programu Erasmus+ MvA. Če smo jih spodbudili vsaj malo in bodo začeli izkoriščati in uporabljati prednosti programa smo naredili dobro del. Dober pokazatelj so udeleženci tu, na projektu Say hello to tolerance, ki niso samo odnesli dobre izkušnje v Sloveniji, temveč tudi nove kompetence, ki jim bodo pomagale na njihovi nadaljnji poti v življenju.« - Urban, koordinator EVS projekta Say hello to tolerance 14


n a r e l o t o l l e h # #hellotolerance

V celotnem projektu je sodelovalo deset organizacij: Zavod BOB Zavod Ypsilon Škuc Adra Slovenija Kralji Ulice MKC Slovenj Gradec ZPTM Brežice LokalPatriot Novo Mesto Mladinski center Hiša Mladih Ajdovščina MKC Maribor

Izvedene so bile predstavitve na šestih srednjih šolah:

e c n a r e l o t o l l e #h

Gimnazija Velenje Gimnazija Slovenj Gradec Gimnazija Brežice Gimnazija Novo Mesto Srednja šola Velo Pilon Ajdovščina III Gimnazija Maribor ter na Kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje.

#hellotolerance 15


Partnerji v projektu: Nuorisokeskus Villa Elba (Finska) Naslov: Sannanrannantie 60, 67100 Kokkola, Finland E-naslov: elba@kokkola.fi Spletna stran: http://www.villaelba.fi/

Jugendbildungsstätte Unterfranken (Nemčija) Naslov: Berner Str. 14, 97084 Würzburg E-naslov: info@jubi-unterfranken.de Spletna stran: http://www.jubi-unterfranken.de/

NGO INVOLVED (Estonija) Naslov: Jahu 8-19, 10415 Tallinn 37, Estonia E-naslov: info@involved.ee Spletna stran: http://www.involved.ee/

KalpAnkara Egitim ve Genclik Merkezi Derneg (Turčija) Naslov: Muhsin Ertugrul Mah. Ballibaba Sok. 119/10 Cankaya, Ankara, Turkey E-naslov: erkara.anil@gmail.com

Team for youth association (Romunija) Naslov: 55A Vasile Lucaciu, Baia Mare, Romania E-naslov: office@t4uth.ro Spletna stran: http://www.t4uth.ro/

Messzelátó Egyesület (Madžarska) Naslov: Ferenciek tere 2, Budapest, Hungary E-naslov: egyesulet@messzelato.hu Spletna stran: http://messzelato.hu/

Associazione Vicolocorto (Italija) Naslov: Via Morselli 55, 61122 Pesaro, Italy E-naslov: info@vicolocorto.org Spletna stran: http://www.vicolocorto.org/

Ayuntamiento De Murcia, Servicio de Juventud (Španija) Naslov: Cronista Carslos Valcarcel, 6. 30008 Murcia, Spain E-naslov: Planjoven@ayto-murcia.es Spletna stran: http://www.murcia.es/web/ portal/inicio

EVS SAY HELLO TO TOLERANCE MaMaEVSSlovenia Zavod Mladinska mreža MaMa Naslov: Gosposvetska 5, 1000 Ljubljana E-naslov: info@mreza-mama.si Telefon: 030 618 628 Spletna stran: http://www.mreza-mama.si

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

KOLOFON Naslov: e-Publikacija EVS projekta Say hello to tolerance 2016 Priprava besedila: Urban Krevl Oblikovanje: Pia Rihtarič, Studio Punkt Foto: Foto arhiv Zavoda Mladinska mreža MaMa Pregled: Laura Krančan Izdal: Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, SI – 1000 Ljubljana Izdaja: Elektronska Izdaja


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.