Supi Br/Nr 12

Page 1

Br/Nr 12

SUPI


Odlučili ste se povesti na putovanje i najmlađe članove vaše obitelji? Rezervirajte unaprijed sjedalo i poseban obrok za vaše dijete. Koristite se FlyOnLine uslugama, kontaktirajte neku od poslovnica ili nazovite Kontakt centar na 01/6676 555. Your youngest family members are travelling along? Book a seat and a special meal for your child in advance. Use our FlyOnLine service, contact one of our offices or call the Contact Center at 00385 1/6676 555.

www.croatiaairlines.com


Dragi mali putnici! Moj najbolji prijatelj Sova i ja jedva smo doËekali ljeto i ljetne praznike. Kupanje, putovanje i nove pustolovine jako me vesele. Nadam se da Êe vam nova priËa biti zanimljiva i pouËna. I ovaj put pripremio sam za vas puno zanimljivih zadataka i igrica. Na zadnjoj stranici nalazi se nagradna igra u kojoj treba nacrtati zrakoplov ili napisati priËu sa svog putovanja. Pobjednik nagradne igre dobiva lijepi dar. Vaš prijatelj Supi

Dear little passengers! My friend Owl and I could hardly wait for summer snd summer holidays to begin. I like swimming, travelling and new adventures very much and I hope that you will find our new story interesting and instructive. Once again, I have prepared for you many interesting tasks and games. On the last page you will find a prize game. You need to draw an aircraft or write a story about your trip. The winnner will be rewarded with a nice gift. Your friend Supi


JO© SAMO TJEDAN DANA, JEDVA »EKAM NA©E PUTOVANJE U ATENU! ONLY ONE WEEK MORE, I CAN HARDLY WAIT FOR OUR TRIP TO ATHENS!

I JA! NE MOGU VJEROVATI. DRÆAT ∆U FIGE ZA TJEDAN BEZ NEUGODNIH IZNENA–ENJA. ME TOO! I STILL CAN’T BELIVE. I WILL KEEP MY FINGERS CROSSED FOR A WEEK WITHOUT ANY UNPLEASANT SURPRISES.

HE,HE, MORAMO BITI DOBRI, DA SE BOGOVI NE NALJUTE… OPA! HE,HE, WE HAVE TO BE GOOD, OTHERWISE THE GODS COULD GET MAD… UPS!

A HA! TO NAM ZEUS ©ALJE. PALI MOTOR, MOÆDA STIGNEMO KU∆I PRIJE KI©E! A HA! ZEUS SENDS US THIS! START THE ENGINE MAYBE WE WILL GET HOME BEFORE THE RAIN!


BOJIM SE DA NE∆EMO USPJETI. POKISNUT ∆EMO! I’M AFRAID WE WON’T MAKE IT, WE’LL GET WET!

U ZADNJI »AS! OVA JE MASLINA KAO VELIKI KI©OBRAN. IN THE LAST MOMENT. THIS OLIVE TREE IS LIKE A BIG UMBRELLA.

SKLONIMO SE NA ONAJ OTOK DOK NE PRO–E! LET’S FIND A SHELTER ON THAT ISLAND UNTIL IT PASSES!

HE, HE, HE... »INI SE DA NAS »UVA BOÆICA ATENA. HE, HE, HE... IT LOOKS LIKE GODDESS ATHENA IS WATCHING OVER US.

HE,HE,HE... HE,HE,HE...

BA© KAO U HOMEROVOJ ODISEJI… JUST LIKE IN HOMER’S ODYSSEY…

…ATENA SE VIJE∆U BOGOVA OBRATI: NEKA SE JUNAKA KU∆I VRATI!… …ATHENA ASKED THE COUNCIL OF GODS TO RETURN THE HERO HOME…


…NO, DIGNE GA LAKO, POPUT BOMBONA, RUKA OD KIKLOPA, SINA BOGA POSEJDONA… …BUT HE WAS SNAPPED AND LIFTED UP BY THE HAND OF CYCLOPES, THE SON OF GOD POSEIDON…

…BI∆E SE NAPIJE, A SUPI POBJEGNE… …THE CREATURE GOT DRUNK AND SUPI RAN AWAY…

…I »VRSTO ODLU»I: SUPI NE∆E LAKO KU∆I!… …DECISION WAS MADE: SUPI WAS NOT TO GET HOME EASILY!…

…ZA DIVOVSKOG SINA VLADARA MORA I MORSKIH DUBINA, SUPI OD GROÆ–A NAPRAVI VINA… …FOR THE GIANT SON OF THE RULER OF THE SEA, SUPI MADE WINE FROM GRAPES…

…POSEJDON SE RAZLJUTI: KRIVAC JE SUPI!… …POSEIDON GOT MAD AND SUPI WAS TO BLAME…

…NAREDI DRUGOME SINU, EOLU: VJETROM OTPU©I BARKU NJEGOVU!… …THE GOD ORDERED HIS OTHER SON EOL: USE THE WIND TO BLOW AWAY HIS BOAT!…


…NASUKA SUPIJA NA OTOK KIRKE, LJEPOTICE I VJE©TICE… …SUPI WAS STRANDED ON THE ISLAND OF CIRCE, THE BEAUTY AND THE WITCH…

…ONA MU PONUDI GORKU KAVU. “FUJ”, RE»E SUPI, ”MOÆE LIMUNADU?” …SHE OFFERED HIM A BITTER COFFEE “YUK”, SAID SUPI, ”CAN I HAVE A LEMONADE?”

…I DOK SUPI LIMUNADU PIJE, KIRKA MU PUT DO KU∆E KAZUJE… …AND WHILE HE WAS DRINKING, SHE SHOWED HIM THE WAY BACK HOME…

…KIRKI JE ZABAVAN, NA© JUNAK, ÆEDAN… …CIRCE FOUND HIM AMUSING, OUR THIRSTY HERO…

“SRETNO SUPI, DO VI–ENJA! »UVAJ SE PJESME S OTOKA SIRENA!” “GOOD LUCK SUPI AND GOODBYE WATCH OUT FOR THE SINGING MERMAIDS!”


…SIRENE MORNARE O»ARAJU PJESMOM, SKRE∆U IH S PUTA RAVNO U BRODOLOM. NA SVOJU BARKU SUPI SPREMNO PAZI, UZ PJESMU PLE©E I SIGURNO PROLAZI…

…THE MERMAIDS ENCHANT THE SAILORS WITH THEIR SONG AND CAUSE SHIPWRECK SUPI TOOK CARE OF HIS BOAT, HE DANCED AND PASSED SAFELY…

…HAD JE PODZEMLJE, STRA©NO, NAJSTRA©NIJE. MJESTO ZA MRTVE I DEMONE PRAVE, NO, PODZEMLJE NE ZNA ONO NAJVAÆNIJE SUPI OBOÆAVA TUNELE STRAVE… …THE HADES IS THE SCARY UNDERWORLD, A PLACE FOR THE DEAD AND REAL DEMONS, BUT THERE WAS A SECRET, SUPI LOVES THE TUNNELS OF HORROR…


…A STRA©NA SCILA? ©TO POMAÆE? KAKO JE ZAOBI∆I? …AND THE SCARY SCYLLA? WHAT COULD HELP? HOW TO AVOID HER?

…ILI HARIBDA I IZ NJE SE IZVU∆I? NE POMAÆE NI©TA, TEK: ”MAJ»ICEEE MILAAA!!!”… …OR CHARYBDIS, HOW TO GET AWAY? NOTHING HELPS, OH GOD!!!…


…BOGOVI SE SMILOVALI, A JUNACI KU∆I KRENULI… …THE GODS TOOK MERCY AND THE HEROES STARTED THEIR WAY BACK HOME…

PRESTALA JE KI©A. THE RAIN STOPPED.

U GRADU ATENI VE∆ U MISLIMA JESU, ZAHVALJUJU∆I CROATIA AIRLINESU! THEY ARE ALREADY IN ATHENS IN THEIR MINDS, THANKS TO CROATIA AIRLINES.

EVO NAS, STIÆEMO, MAJKE NAJDRAÆE, NI SAM ZEUS NI©TA NAM NE MOÆE! HERE WE COME MOTHER DEAREST …NOT EVEN ZEUS HIMSELF CAN HURT US!

…DOK SE MAJKE BRINU: GDJE LI SU? …WHILE THEIR MOTHERS WORRY, WHERE ARE THEY?

MORAT ∆EMO VESLATI, MOTOR JE POKVAREN. WE WILL HAVE TO ROW, THE ENGINE WON’T START.


UH, JEDVA »EKAM DA DO–EMO KU∆I. IZMORILA ME OVA ODISEJA. UH, I CAN HARDLY WAIT TO GET HOME, THIS ODYSSEY TIRED ME OUT . I MENE, A I USTA SU MI SE OSU©ILA. ME TOO, AND MY MOUTH IS DRY.

JUNACI SU SRETNO STIGLI KU∆I… THE HEROES GOT HOME SAFELY…

…A ZA SVAKI SLU»AJ, JO© SU JEDANPUT PROVJERILI SVOJE REZERVACIJE ZA ATENU NA WWW.CROATIAAIRLINES.COM …AND JUST IN CASE, THEY CHECKED THEIR RESERVATIONS FOR ATHENS AT WWW.CROATIAAIRLINES.COM


Stari su Grci vjerovali u mnogo bogova, a svakomu su pridavali odreene moÊi. Vjerskim obredima, ærtvenim sveËanostima te gradnjom hramova u njihovu Ëast, bogove su nastojali zadovoljiti kako bi bili zaπtiÊeni. Vjerovali su kako bogovi æive na Olimpu, najviπoj grËkoj planini. Vrhovni bog, svemoguÊi gospodar svijeta, te otac svih bogova i ljudi bio je Zeus, Ëuvar pravde, zakona i dræave. Vjerovalo se da on uzrokuje grmljavinu i munje. Morem je vladao Posejdon, a podzemljem i mrtvim duπama Had. The ancient Greeks believed in many gods and all of them had certain powers. In order to be protected, they tried to please their gods by organizing religious ceremonies, offering sacrifice and building temples in their honour. They believed that the gods live on the Mount Olympus, the highest Greek mountain. The main god, the allmighty ruler of the world and the father of all gods and people was Zeus. He was also the god of law, justice and state. It was belived that he caused thunder and lightning. Poseideon ruled the sea and Hades the underworld and dead souls. PAN

DIONIS/DIONYSUS

bog Šuma, pašnjaka, pastira i demon straha

bog vina i veselja the god of wine and cheerfulness

the god of woods, pastures and shepherds, the demon of fear

HEFEST/HEPHAESTUS bog vatre i kovanja the god of fire and metalworking

POSEJDON/POSEIDON HAD/HADES bog podzemlja the god of the underworld

bog mora the god of the sea


HERA

ZEUS

Zeusova sestra i žena, zaštitnica braka i žena

vrhovni bog, otac svih bogova i ljudi

Zeus’ sister and wife, the goddess of marriage and women

the main god, the god of all gods and people

ATENA/ATHENA božica mudrosti, znanosti i umjetnosti the goddess of wisdom, science and art

APOLON/APOLLO

ARTEMIDA/ARTEMIS božica mjeseca i lova the goddess of MOON AND hunting

AFRODITA/APHRODITES božica ljubavi i ljepote the goddess of love and beauty

bog sunca, glazbe, ljepote i mudrosti, zaštitnik pjesništva i glazbe the god of sun, music, beauty and wisdom, the protector of poetry and music

ARES

DEMETRA/DEMETER

bog rata

božica zemlje i plodnosti

the god of war

the godess o fland and fertility

Prve poznate olimpijske igre odræane su 776. godine prije Krista. One su bile festival u Ëast boga Zeusa, a odræavale su se svake Ëetri godine u Olimpiji. Za njihova trajanja prestajali su ratovi, a razdoblje izmeu igara zove se olimpijada. Natjecalo se u trËanju, bacanju koplja i diska, hrvanju, boksu... a s vremenom broj se disciplina poveÊao do dvadesetak. Pobjednik je bio okrunjen vijencem od maslinova liπÊa, ali stekao je ugled i slavu poput mitskih junaka. Prve moderne olimpijske igre odræane su 1896. godine u Ateni. The first known Olympic Games were held in 776 BC. They were a festival in the honour of Zeus and they used to be held every four years in Olympia. During the Games, there were no wars. The period between the Games was called the Olympiad. The games consisted of running, spear and discus throwing, wrestling, box, …and in time the number of disciplines increased to about 20. The winners used to be crowned with crowns of olive leaves and they were celebrated and honoured like mythical heroes. The first modern Olympic Games were held in Athens in 1896.


PRONA–I SOVU U MOZAIKU I OBOJI FIND OWL IN THE MOSAIC AND COLOUR


PRONA–I 10 RAZLIKA! FIND 10 DIFFERENCES!


IzdavaË / Publisher: Marketing Croatia Airlines; Scenarij i crteæ / Script and drawings: Dinko KumanoviÊ; Tisak / Print: ZRINSKI d.d., »akovec; Svibanj / May 2010.

PO–I SA SOVOM I SUPIJEM U PUSTOLOVINU! SET OFF FOR AN ADVENTURE WITH OWL AND SUPI!


u

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Došli smo do kraja još jednoga zajedniËkog druženja, a do našeg sljedeÊeg susreta šaljite mi svoje crteže zrakoplova i priËe s putovanja. S nestrpljenjem oËekujem vaše radove, koje možete dati teti stjuardesi na letu ili poslati poštom na adresu: Croatia Airlines, Služba promotivnih aktivnosti, Bani 75b, Buzin, Supi 10 010 Zagreb, Hrvatska. It is time for us to part and until we meet again, send me your aircraft drawings and stories about your travels. I am anxiously waiting for them. You can give them to your flight attendant or send them by mail to: Croatia Airlines, Promotion Department, Bani 75b, Buzin, 10 010 Zagreb, Croatia. Supi


Ime i prezime / Name and surname ______________________________________________ Dob / Age ______________________________________________________________________ Adresa (ulica, broj, poπt. broj, mjesto) / Address (street, number, post-code, town) _________________________________________________________________________________


Vlasnica je pobjedniËkog crteæa Sara ©abaπov. Takoer bih izdvojio crteæe Mateje FranuπiÊ i Karla TokiÊa, kao i pohvalio sve ostale. The owner of the best drawing is Sara ©abaπov. I also liked very much the drawings sent by Matea FranuπiÊ and Karlo TokiÊ, as well as all the others I received.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.