Supi Br/Nr 10

Page 1

Br/Nr 10Dragi mali putnici!

Nakon duge i hladne zime pred nama je napokon ljepπe vrijeme, koje nas poziva na razliËite aktivnosti, igre i putovanja. Siguran sam da se ti, kao i ja, veseliπ letjeti zrakoplovom i da s nestrpljenjem oËekujeπ svako novo putovanje. U novoj priËi moæeπ proËitati o mojem putovanju u Barcelonu ‡ gradu koji me je jednostavno oduπevio. Na zadnjoj stranici nalazi se nagradna igra u kojoj treba nacrtati zrakoplov ili napisati priËu sa svog putovanja. Pobjednik nagradne igre dobiva lijepi dar.

Vaπ prijatelj Supi

Dear little passengers!

After a long and cold winter, we can finally enjoy a much nicer weather and various outdoor activities, games and travels. I am certain that you also like flying and are anxiously waiting for every new flight. In this story you can read about my trip to Barcelona ‡ the city that simply delighted me. On the last page, there is a prize game where you need to draw an aircraft or write a story from your trip. The winner will get a nice gift.

Your friend Supi


POČETAK LJETA SUPI JE PROVODIO KOD TETE KOKE I TETKA PATKA. JEDNOG POPODNEVA PRONAŠAO JE STARI FOTO ALBUM... SUPI WAS SPENDING THE BEGINNING OF SUMMER WITH HIS AUNT HEN AND UNCLE DUCK. ONE AFTERNOON HE FOUND AN OLD PHOTO ALBUM ...

HE,HE,HE... POGLEDAJ, TETKU, KAKO SI DUGAČKE BRKOVE NOSIO! HE, HE. HE, UNCLE, LOOK HOW LONG YOUR MOUSTACHE USED TO BE!

HEJ!.. EVO MOJIH MAME I TATE! KAKO SU MLADI... A GDJE SU TO? HEY! .. HERE’S MY MUM AND DAD! HOW YOUNG THEY WERE ... WHERE WAS THAT?

TO JE BARCELONA. ONDJE SU BILI NA MEDENOME MJESECU. THAT’S BARCELONA, WHERE THEY SPENT THEIR HONEYMOON.


KAKVA COOL CRKVA IZA NJIH... WHAT A COOL CHURCH BEHIND THEM ...

TO JE GAUDIJEVA NEDOVRŠENA KATEDRALA, ZAPOČETA 1882. GODINE... THAT’S GAUDI’S UNFINISHED CATHEDRAL, HE STARTED BUILDING IN 1882 ...

“PROFESOR” JEDVA DOČEKAO ODRŽATI PREDAVANJE... A KOJE JE GODINE ZAPOČETO NEDOVRŠENO BOJENJE OGRADE? “THE PROFESSOR” COULDN’T RESIST GIVING A LECTURE ... AND WHEN DID THE UNFINISHED PAINTING OF THE FENCE START?

LAKO ZA OGRADU, VIŠE ME ZABRINJAVA ŠTO ĆEMO IM DAROVATI ZA JUBILARNU GODIŠNJICU BRAKA. NEVER MIND THE FENCE. I AM MORE CONCERNED ABOUT THEIR WEDDING ANNIVERSARY GIFT.

MOŽDA KAKAV SKUPOCJENI ŠAH?... ILI RIBIČKE ŠTAPOVE OD MAHAGONIJA?... ILI... MAYBE AN EXPENSIVE CHESS SET? ... OR MAHOGANY FISHING RODS?... OR ...


TO BI TI SEBI DAROVAO! JA BIH NEŠTO NJIMA VRIJEDNO... THAT’S SOMETHING YOU WOULD LIKE TO GET YOURSELF! WE SHOULD GIVE THEM SOMETHING VALUABLE TO THEM ...

IMAM IDEJU! TETKU, TREBAMO TVOJE RAČUNALO. I HAVE AN IDEA! UNCLE, WE NEED YOUR COMPUTER. DONESI GA, POKRAJ ŠAHA JE..!? GET IT, IT’S NEXT TO THE CHESS SET..!?

...PROBLEM BI MOGAO RIJEŠITI WWW.CROATIAAIRLINES.COM WE COULD SOLVE THE PROBLEM AT WWW.CROATIAAIRLINES.COM

DVA MJESECA POSLIJE... TWO MONTHS LATER ... LET U BARCELONU ZA TROJE!!! A FLIGT TO BARCELONA FOR THREE!!!

ZAR IDEM I JA ?!! AM I GOING TOO?!!

EVO VAŠEG DARA! HERE’S YOUR GIFT! PA, TO JE TO! THAT’S IT!

BRAVO, SUPI! WELL DONE, SUPI!!

MA, VI STE PREDIVNI! YOU ARE WONDERFUL!!


PUTEM, SVATKO U SVOJIM OBLACIMA... ON THE WAY, THEY WERE ALL IN THEIR OWN THOUGHTS ...

... A SJEĆAŠ SE CIUDADELLE I ČAMCA ? ... AND DO YOU REMEMBER THE CIUDADELLA AND THE BOAT?

... EVO, VESLAM... ... I AM ROWING ...

... NA NEKE USPOMENE UŽIVO JE PODSJETIO SUPI... ... SUPI REVOKED SOME OF THE MEMORIES ...

ALI MAMAA... TATAAA!.. NE KREVELJITE SEEE! OBEĆAO SAM TETI KOKI ISTU FOTOGRAFIJU. BUT MUM, DAD, DON’T MAKE FACES, I PROMISED AUNTHEN THE SAME PHOTO.


... A NOVE SU USPOMENE STVARALI ZAJEDNO... ... AND THEY MADE SOME NEW MEMORIES TOGETHER ... HE,HE.. MOŽDA JE VRIJEME ZA ZABAVNI PARK! TATA, ČINI SE DA STALNO VESLAMO U KRUG. DAD, WE SEEM TO BE ROWING IN CIRCLES.

E, OVO JE PRAVA VOŽNJA! JUUUPIIIIIII!!!! THIS REALLY IS A RIDE JUUPIIIII!!!

HE, HE ... MAYBE IT’S TIME FOR THE AMUSEMENT PARK!


KAKVA LUDA ULICA! ENO I ONAJ KIP MI JE NAMIGNUO! WHAT A CRAZY STREET! THAT STATUE WINKED AT ME!

ŠMRC!.. PREDIVNO! SNIFF!.. WONDERFUL!

SOVA MI NEĆE VJEROVATI DA SAM SJEDIO NA CAMP NOU. OWL WILL NOT BELIEVE ME THAT I WAS SITTING AT THE CAMP NOU.

MLJAC!.. PREKRASNO!!! YUMMY! .. WONDERFUL!!!

DA BAR KOD KUĆE IMATE TAKAV APETIT. IF YOU ONLY HAD THAT APPETITE AT HOME.


... !!! NEVJEROJATNO!!! ... !!! UNBELIEVABLE !!!

MAMA, ŽEDAN SAM... MUM, I’M THIRSTY ...

VEĆ VIDIM SUPIJA S NJEGOVOM DJEVOJKOM U BARCELONI... I CAN ALREADY SEE SUPI AND HIS GIRLFRIEND IN BARCELONA ...

ZADNJA JE VEČER PRIPALA OPUŠTANJU UZ PIĆE I FLAMENCO... THE LAST EVENING WAS ALL ABOUT RELAXING WITH DRINKS AND FLAMENCO ... UH... SVA SREĆA ŠTO POČINJU SVIRATI, PRESTAT ĆE ME ZAFRKAVATI... HOW LUCKY THEY STARTED PLAYING, NOW THEY WILL STOP TEASING ME ...


... A U BLIZINI... ... AND NEARBY ...

... SAMO SUPIJEVA USPOMENA. ... THAT WAS ONLY SUPI’S MEMORY.

BRAVO! BRAVO!

BRAVO! BRAVO!

NA POVRATAKU KUĆI... SVATKO JE OPET BIO U SVOJIM OBLACIMA... AND ON THEIR WAY BACK, EVERYBODY WAS LOST IN THEIR OWN THOUGHTS AGAIN ...
PRONAÐI IZLAZ! FIND THE WAY!


PRONAÐI 7 RAZLIKA! FIND 7 DIFFERENCES!


IzdavaË / Publisher: Marketing Croatia Airlines; Scenarij i crteæ / Script and drawings: Dinko KumanoviÊ; Tisak / Print: ZRINSKI d.d., »akovec; Travanj / April 2009.

Oboji! Colour!!


IzdavaË / Publisher: Marketing Croatia Airlines; Scenarij i crteæ / Script and drawings: Dinko KumanoviÊ; Tisak / Print: ZRINSKI d.d., »akovec; Travanj / April 2009.

Doπli smo do kraja joπ jednoga zajedniËkog druæenja, a do naπeg sljedeÊeg susreta πaljite mi svoje crteæe zrakoplova i priËe s putovanja. S nestrpljenjem oËekujem vaπe radove, koje moæete dati teti stjuardesi na letu ili poslati poπtom na adresu: Croatia Airlines, Sluæba promotivnih aktivnosti, Savska cesta 41, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Supi

It is time for us to part and until we meet again, send me your aircraft drawings and stories about your travels. I am anxiously awaiting for them. You can give them to your flight attendant or send them by mail to: Croatia Airlines, Sales Promotion Department, Savska cesta 41, 10 000 Zagreb, Croatia. Supi


Ime i prezime / Name and surname _________________________________________________ Dob / Age _______________________________________________________________________ Adresa (ulica, broj, poπt. broj, mjesto) / Address (street, number, post-code, town) _________________________________________________________________________________


Vlasnica je pobjedniËkog crteæa Laura Sanja GariÊ. Takoer bih izdvojio crteæe Marije Koncul i Sare Andrlan, kao i pohvalio sve ostale. The owner of the best drawing is Laura Sanja GariÊ. I also liked very much the drawings sent by Marija Koncul and Sara Andrlan, as well as all the others I received.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.