Page 1

;/,:;69@6- (WYVQLJ[YL]PL^ 1/0%*(! *0.!,.!*!1./$%, %*/,%.%*#* !/%#*%*# %"!/05(!/


6]LY]PL^ -VYL^VYK     0U[YVK\J[PVU     :4(9;:[HY[\W*=    ;OL)PY[OVM:4(9;:[HY[\W    *VUULJ[PUN[OL+V[Z0TWHY[PUNRUV^SLKNL[OYV\NOL_WLYPLUJLIHZLKSLHYUPUN $:[LWZ[V(U6YNHUPJ;YHPUPUN+L]LSVWTLU[  7YVK\J[¸;HZ[PUN¸PU4H\YP[P\Z    +PYLJ[PVU!9LWSPJH[PVU7YVNYHTTLZ:[H[PVU!>\WWLY[HS>VYRZOVW ;OL9VHK(OLHK    

    

9LHKLYZ»5V[L ;OL¸:[VY`VM:4(9;:[HY[<W¶HWYVQLJ[YL]PL^¹PZWYLZLU[LKPUHJVSV\YM\SHUK]PZ\HSS`LUNHNPUNMVYTH[[OH[ JVTWYPZLZKPHNYHTZ[L_[ZHUK[LZ[PTVUPHSZ6\YHPTPZ[V! Â&#x2039;7YLZLU[WYVQLJ[VIQLJ[P]LZHJ[P]P[PLZHUKWYVÃ&#x201E;SLV\YWHY[ULYZ:4(9;:[HY[\W*= Â&#x2039;0SS\Z[YH[L[OLJVYLJVUJLW[ZHUKYH[PVUHSLILOPUK[OLWYVQLJ[;OL)PY[OVM:4(9;:[HY[\W Â&#x2039;0U[YVK\JL[VVSZHUKTL[OVKVSVNPLZ\ZLKK\YPUN[OLKL]LSVWTLU[VM[OL[YHPUPUN^VYRZOVWZ *VUULJ[PUN[OLKV[Z Â&#x2039;,_WSHPU[OLJVU[LU[HUKSVNPJHSÃ&#x2026;V^VM[OL[YHPUPUNTH[LYPHSZ$:[LWZ Â&#x2039;0SS\Z[YH[LZ`ULYNPLZHJOPL]LKIL[^LLU[OLWHY[PLZPU]VS]LKK\YPUN[OLWPSV[^VYRZOVW 7YVK\J[¸;HZ[PUN¹PU4H\YP[P\Z Â&#x2039;+LZJYPIL[OLWYPUJPWSLZHUKV\[JVTLZVM[OL¸,K\JH[L[OL,K\JH[VYZ^VYRZOVW¹ +PYLJ[PVU!9LWSPJH[PVU7YVNYHTTLZ Â&#x2039;6\[SPULWSHUULKMVSSV^\WHJ[P]P[PLZ;OL9VHK(OLHK >P[O[OLJYLH[P]L\ZLVMPTHNLZHUKHULUNHNPUN^YP[PUNZ[`SLLHJOZLJ[PVUVM[OPZKVJ\TLU[JVU[HPUZHIYPLM PU[YVK\J[PVUHUKHJVTWYLOLUZP]LKLZJYPW[PVUVM[OLL]VS\[PVUVMLHJOWOHZLVM[OLWYVQLJ[0UHKKP[PVUMLLKIHJR HUKYLÃ&#x2026;LJ[PVUZMYVTWYVQLJ[WHY[PJPWHU[ZHUKJVSSHIVYH[VYZOLSW[VPSS\Z[YH[L[OLPTWHJ[[OLWYVQLJ[OHZOHKVU [OLPYSP]LZ 


-VYL^VYK

;OL OPZ[VY` VM YLZLHYJO VU :\Z

(Z HU HJ[P]L WYVTV[LY VM HJ[P]P

[HPUHISL *VUZ\TW[PVU HUK 7YV

[PLZMVJ\ZLKVU:\Z[HPUHISL*VU

K\J[PVU OHZ [H\NO[ PUK\Z[YPLZ

Z\TW[PVU HUK 7YVK\J[PVU [OL

NV]LYUTLU[Z HUK ZVJPL[PLZ [OH[

*:*7 PZ JVUZ[HU[S` L_JOHUNPUN

^OPSL [LJOUVSVNPJHS PUUV]H[PVU

WYHJ[PJLZ HUK L_WLYPLUJL [V LUH

HUK LMÃ&#x201E;JPLUJ` WSH`Z H ZPNUPÃ&#x201E;JHU[

ISL PUUV]H[PVU HUK JVTT\UPJH[L

YVSL PU ZOHWPUN SPMLZ[`SLZ [OL NHW

[OL PTWVY[HUJL VM :\Z[HPUHISL

IL[^LLUJ\YYLU[YLHSP[PLZHUK:\Z

3PMLZ[`SLZ>LHJJVTWSPZO[OPZI`

[HPUHISL3PMLZ[`SLZPZILPUNIYPKNLK

\UKLY[HRPUNWYHJ[PJHSWYVQLJ[Z[OH[

I`[OLKYP]LYZHUKUPJOLZVS\[PVUZ

IYPUN [VNL[OLY ]HYPV\Z Z[HRLOVS

[OH[HYLILPUNPKLU[PÃ&#x201E;LKI`WYVK\

KLYZ ^P[O [OL VIQLJ[P]L VM MHJPSP

JLYZHUKJVUZ\TLYZHSPRL

[H[PUNHJ[PVUZ[OH[JVU]L`HSVUN SHZ[PUNWVZP[P]LPTWHJ[VU[OLLU]PYVUTLU[ZVJPL[PLZHUKLJVUVT`

:4(9;:[HY[\WWYV]PKLZHJVTTVUMV\UKH[PVUMVYHSSPUKP]PK\HSZ[V

9LWVY[PUNVUYLZ\S[ZPZLZZLU[PHS[VZ\JJLZZM\SS`JVTWSL[LHWYVQLJ[

LUNHNLH[KPMMLYLU[SL]LSZ[VZOHYL[OLPYL_WLY[PZL]PZPVUHUKPKLHZ[V

VYZPTWS`[VYL]PL^HK]HUJLZHUKTLHZ\YL[OLPTWHJ[VMHJ[P]P[PLZ

JVJYLH[L Z\Z[HPUHISL LU[LYWYPZLZ HUK Z\WWVY[ HU V]LYHYJOPUN ZOPM[

[OH[OH]LILLU\UKLY[HRLU

PUMH]V\YVM:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ;OLWYVNYHTTLNVLZIL`VUK\U SLHZOPUNJYLH[P]P[`HUKWYVTV[PUNNVVKI\ZPULZZWYHJ[PJLZI`OH]PUN

/V^L]LYPUHWYVQLJ[SPRL:4(9;:[HY[\WV[OLYHZWLJ[ZT\Z[IL

]HYPV\ZNYV\WZVMWLVWSLPU[LYHJ[MVYHJV\WSLVMKH`Z;OLYLHSZ\J

VIZLY]LK;OLZLILSVUN[V[OLHYLHVMWLYZVUHSNYV^[OHUKPUKP]PK\

JLZZVM[OPZWYVQLJ[PUWYVTV[PUNZ\Z[HPUHIPSP[`LU[YLWYLUL\YZOPWHUK

HSSLHYUPUN0ZP[WVZZPISL[VTLHZ\YL[OLLTWV^LYTLU[^LHPTLK[V

SPMLZ[`SLZ YLSPLZ VU WLVWSL TV]PUN MVY^HYK ^P[O [OL JVU]PJ[PVU [OH[

PUZWPYL[OYV\NOV\YWYVNYHTTLZ&

Z\Z[HPUHIPSP[` ^PSS OLSW [OLT I\PSK H WH[O [V^HYKZ [OL SPMLZ[`SL [OL` ^HU[[VKH`[VTVYYV^HUKMVYNLULYH[PVUZ[VJVTL

;OPZPZUV[HYLWVY[I\[[OLQV\YUHSVMHSLHYUPUNL_WLYPLUJL0[PZ[OL WYLZLU[H[PVU VM YLÃ&#x2026;LJ[PVUZ VM ZVTL VM [OL \UPX\L PUKP]PK\HSZ [OH[

(Z H SLHKLY VM [OL 4HYYHRLJO ;HZRMVYJL VU :\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ

THKL:4(9;:[HY[\W[OLILNPUUPUNVMHQV\YUL`[V^HYKZHZ\Z[H

^LJHUWVPU[[VU\TLYV\ZL_HTWSLZ[OH[PSS\Z[YH[LOV^NV]LYUTLU[Z

PUHISLM\[\YL

HUKVYNHUPZH[PVUZOH]LJVTTP[[LK[OLTZLS]LZ[VLTWV^LYPUKP]PK\ HSZ[VSLHK:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ;OLVYPNPUHSPU[LU[VM[OL;HZRMVYJL

0[PZ^P[ONYLH[WSLHZ\YL[OH[[OL*:*7JVSSHIVYH[LK^P[O[OL4HYYH

PZ[VZ`Z[LTPJHSS`TV]L[OL:\Z[HPUHISL*VUZ\TW[PVUHUK7YVK\J

RLJO ;HZRMVYJL VU :\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ [V WYVTV[L LK\JH[PVU VU

[PVUHNLUKH[VUH[PVUHSHUKPU[LYUH[PVUHSSL]LSZ;OPZVIQLJ[P]LOHZNP

:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWHUK:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ;OPZ[^V

]LUIPY[O[VH]HYPL[`VMPUUV]H[P]LHUKLUNHNPUNWYVQLJ[ZHKKYLZZPUN

`LHYYLWVY[OHZILLUWYLWHYLK[VZOHYL[OLV\[JVTLZVMHYVHK[OH[

:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZZ\JOHZ:4(9;:[HY[\W;OLSLZZVUZSLHYULK

JVU[PU\LZ[VILI\PS[

HYLKLTVUZ[YH[PUNOV^P[PZWVZZPISL[VNVIL`VUKH^HYLULZZYHPZPUN [VW\[Z\Z[HPUHISLLU[LYWYPZLZPU[VTV[PVU

4PJOHLS2\OUK[/LHKVM[OL*:*7 <5,7>\WWLY[HS0UZ[P[\[L*VSSHIVYH[PUN*LU[YLVU:\Z[HPUHISL*VUZ\TW[PVU HUK7YVK\J[PVU*:*7

.\UPSSH)SVTX\PZ[+LW\[`+PYLJ[VY :^LKPZO4PUPZ[Y`VM[OL,U]PYVUTLU[


0U[YVK\J[PVU >P[OHUVIQLJ[P]L[VFRPELQHHGXFDWLRQRQ6XVWDLQD EOH /LIHVW\OHV ZLWK EXVLQHVV GHYHORSPHQW VNLOOV [OL :^LKPZO4PUPZ[Y`VM,U]PYVUTLU[PUP[ZYVSLHZSLHKLYMVY [OL4HYYHRLJO;HZRMVYJLVU:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZHZRLK [OL <5,7>\WWLY[HS 0UZ[P[\[L *VSSHIVYH[PUN *LU[YL VU :\Z[HPUHISL 7YVK\J[PVU HUK *VUZ\TW[PVU *:*7 [V KL]LSVW H WYVQLJ[ [V EXLOG NQRZOHGJH RQ 6XVWDLQDEOH (QWUHSUHQHXUVKLS[OH[PSS\Z[YH[LKVWWVY[\UP[PLZMVYPUUV ]H[PVUHUKUL^I\ZPULZZTVKLSZ >P[O [OLZL VIQLJ[P]LZ PU TPUK [OL 0U[YVK\JPUN :\Z[HP UHISL3PMLZ[`SLZHUK:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWPU[V (MYPJHU\UP]LYZP[PLZHUKJVSSLNLZWYVQLJ[HSZVRUV^UHZ [OL¸:4(9;:[HY[\W¹[YHPUPUNWYVNYHTTL^HZIVYUPU ;OLWYVQLJ[ZV\NO[[VPU[LNYH[L[YHKP[PVUHSLK\JH [PVUHS WYVNYHTTLZ HUK PUMVYTHS OHUKZVU HWWYVHJOLZ ^P[OPUK`UHTPJ[YHPUPUN^VYRZOVWZ[VWYV]PKL[OLVYL[PJHS PUMVYTH[PVUHUKL_WLYPLU[PHSSLHYUPUN[VI\PSKHUKZOHYWLU LU[YLWYLUL\YPHSZRPSSZHUKPU[\YUJYLH[LHYPWWSLLMMLJ[PU Z\WWVY[VM:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ 8QLYHUVLWLHVIURPðYH$IULFDQFRXQWULHV,N`W[2LU`H ;HUaHUPH.OHUHHUK4H\YP[P\ZWHY[PJPWH[LKPU[OPZWYV QLJ[;OL:4(9;:[HY[\W[YHPUPUNWYVNYHTTL^HZÃ&#x201E;YZ[ [LZ[LKH[\UP]LYZP[PLZPU4H\YP[P\Z HUKHZJHSLK\W ]LYZPVUVM[OLWYVNYHTTL^HZKLSP]LYLKK\YPUNH^LLR SHZ[PUN^VYRZOVWPU.LYTHU`+\YPUNIV[O^VYR ZOVWZWHY[PJPWHU[ZL_WSVYLK[OH[¯÷ü6XVWDLQDELOLW\FRQFHSWVFDQEHWUDQVODWHGLQWR EXVLQHVVPRGHOV ÷ü6XVWDLQDEOH/LIHVW\OHVFDQVHUYHDVVRXUFHVRI LQVSLUDWLRQIRULQQRYDWLYHHQWUHSUHQHXUV ÷ü,QGLYLGXDODFWLRQVSURYLGHVROXWLRQVWRWRGD\âV VXVWDLQDELOLW\FKDOOHQJHV (ZHSLHYUPUN[VVS[OPZKVJ\TLU[LTWOHZPaLZ[OLHUHS`ZPZ HUKHZZLZZTLU[VM[OLV\[JVTLZVM[OL]HYPV\ZHJ[P]P[PLZ \UKLY[HRLU K\YPUN [OL WYVQLJ[ ;OL MLH[\YPUN PU[LY]PL^Z HUK MLLKIHJR MYVT WHY[PJPWHU[Z YLPUMVYJL [OL WYVQLJ[»Z JVU[LU[PUMVYTH[PVU


;OLYVV[ZVM:4(9;:[HY[\W <ZLM\SPUMVYTH[PVU ;OL4HYYHRLJO7YVJLZZ

;OL>VYSK:\TTP[VU:\Z[HPUHISL+L]LSVWTLU[>::+JHSSLKMVY[OLKL]LSVW TLU[VMH@LHY-YHTL^VYRVM7YVNYHTTLZ@-7[VHJJLSLYH[L[OLZOPM[[V^HYKZ :\Z[HPUHISL*VUZ\TW[PVUHUK7YVK\J[PVU:*7HUK[VWYVTV[LZVJPHSHUKLJVUVTPJ KL]LSVWTLU[^P[OPU[OLJHYY`PUNJHWHJP[`VM[OLLJVZ`Z[LT;OPZSLK[V[OLSH\UJOVM HNSVIHSWYVJLZZVU[OLKL]LSVWTLU[VM[OL@LHY-YHTL^VYRHUK[OPZWYVJLZZOHZ JVTL[VILRUV^UHZ[OL4HYYHRLJO7YVJLZZVUHJJV\U[VM[OLSVJH[PVUVM[OLPUH\ N\YHS TLL[PUN ;OL <UP[LK 5H[PVUZ ,U]PYVUTLU[ 7YVNYHTTL <5,7 HUK [OL <UP[LK 5H[PVUZ+LWHY[TLU[VM,JVUVTPJHUK:VJPHS(MMHPYZ<5+,:(HYL[OLSLHKHNLUJPLZ MVY[OPZNSVIHSWYVJLZZ[OH[LUQV`Z[OLHJ[P]LZ\WWVY[HUKWHY[PJPWH[PVUVMTHU`UH[PVUHS NV]LYUTLU[ZKL]LSVWTLU[HNLUJPLZHUKV[OLYZ[HRLOVSKLYZ

;OL4HYYHRLJO;HZRMVYJLZ 4HYYHRLJO ;HZRMVYJLZ HYL PT WVY[HU[ HUK HJ[P]L TLJOHUPZTZ ^P[OPU [OL 4HYYHRLJO 7YVJLZZ [OH[ HPT [V I\PSK 5VY[O:V\[O JVVWLYH[PVU HUK PTWSLTLU[ JVUJYL[L WYVQLJ[Z H[ UH[PVUHS HUK YLNPVUHS SL]LSZ ;OL [HZR MVYJLZ HYL ]VS\U[HY` PUP[PH[P ]LZSLKI`NV]LYUTLU[ZHUK LHJO[HZRMVYJLMVJ\ZLZVUH ZWLJPร„J:*7[OLTL

;OL4HYYHRLJO;HZRMVYJLVU :\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ ;OL 4HYYHRLJO ;HZRMVYJL VU :\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ ^HZ LZ[H ISPZOLK PU I` [OL :^LKPZO 4PUPZ[Y` VM ,U]PYVUTLU[ ;OL NVHSVM[OL[HZRMVYJLPZ[VL_WSVYL ^H`Z[VLUNHNLL_LTWSPM`LUHI SLHUKLUJV\YHNLWLVWSLJP]PSZV JPL[` VYNHUPaH[PVUZ HUK NV]LYU TLU[Z [V HK]HUJL Z\Z[HPUHIPSP[` PU WLVWSLยบZ L]LY`KH` SP]LZ ;OL [HZR MVYJL OHZ HKKYLZZLK ร„LSKZ HZ KP]LYZL HZ ZVJPHS PUUV]H[PVU JVTT\UPJH[PVU LK\JH[PVU THY RL[PUNHK]LY[PZPUNHUKYLZLHYJO 


:4(9;:;(9;<7*= >LSJVTL

@V\HYLHIV\[[VLTIHYRVUHUHTHaPUNQV\YUL`¯[OLKPZJV]LY`VM:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWHUK[OLWV[LU[PHS[VJYLH[L HYPWWSLLMMLJ[VUSPMLZ[`SLZVMLU[YLWYLUL\YZHUKTLTILYZVMZVJPL[`TVYLIYVHKS`;OL:4(9;:[HY[\WWYVQLJ[^PSSN\PKL `V\[OYV\NO[OPZWYVJLZZ)LSV^`V\JHUÃ&#x201E;UKPUMVYTH[PVUVU^OH[OHZILLUKVUL[VKH[L¯

6MÃ&#x201E;JPHS7YVQLJ[5HTL!

0U[YVK\JPUN:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZHUK:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWPU[V(MYPJHU \UP]LYZP[PLZHUKJVSSLNLZ

7YVQLJ[(SPHZ!

:4(9;:[HY[\W

7YVMLZZPVUHS4LTILYZOPWZ!

4HYYHRLJO;HZRMVYJLVU:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZOLSKI`[OL:^LKPZO4PUPZ[Y`VM[OL ,U]PYVUTLU[HUK<5,7>\WWLY[HS0UZ[P[\[L*VSSHIVYH[PUN*LU[YLVU:\Z[HPUHISL *VUZ\TW[PVUHUK7YVK\J[PVU*:*7

7YVMLZZPVUHS.VHSZ! 4V[P]H[L`V\UNWLVWSL[VZLLRV\[HUKKL]LSVWZ\Z[HPUHISLLU[YLWYLUL\YPHSZVS\[PVUZ[V \UZ\Z[HPUHISLJPYJ\TZ[HUJLZLK\JH[L[OLUL_[NLULYH[PVUVMZ\Z[HPUHIPSP[`KYP]LULU[YLWYLUL\YZ PUZWPYLHUKLTWV^LYPUKP]PK\HSZ[VSLHK:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ 7YVMLZZPVUHS,_WLYPLUJL

¶ Â&#x2039;*YLH[LPUUV]H[P]LHUK\ZLYMYPLUKS`[YHPUPUNTH[LYPHSZMVYMHJPSP[H[VYZHUK^VYRZOVW WHY[PJPWHU[Z Â&#x2039;+L]LSVWHUKPTWSLTLU[[YHPUPUN^VYRZOVWZH[(MYPJHUHUK,\YVWLHU\UP]LYZP[PLZ Â&#x2039;0U[YVK\JLPUUV]H[P]LLK\JH[PVUHSHWWYVHJOLZ[OH[PU[LNYH[LPUMVYTHSHJ[P]P[`IHZLK HUKL_WLYPLU[PHSTL[OVKZ^P[O[YHKP[PVUHSHJHKLTPJSLHYUPUN
:WLJPÄJ(J[P]P[PLZ

(\N\Z[¶ ¶7PSV[;YHPUPUNPU4H\YP[P\Z 6IQLJ[P]LZ!

;LZ[[YHPUPUNWYVNYHTTLPKLU[PM`VWWVY[\UP[PLZ[VWYVTV[L:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWHUK :\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZH[WHY[PJPWH[PUN\UP]LYZP[PLZ

-VSSV^\W! 9LÄUL[YHPUPUNTH[LYPHSZMVYPTWSLTLU[H[PVUPUHZJHSLK\WJVU[L_[ 7HY[PJPWHU[Z!

<UP]LYZP[`VM4H\YP[P\Z<UP]LYZP[`VM;LJOUVSVN`HUK0UZ[P[\[:\WtYPL\YKL;LJOUVSVNPL 

(WYPS¶¶¸,K\JH[L[OL,K\JH[VYZ¹;YHPUPUNPU.LYTHU` 6IQLJ[P]LZ!

0UJYLHZLWHY[PJPWHU[H^HYLULZZVMVWWVY[\UP[PLZVMMLYLKI`:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPW HUK[OLWV[LU[PHSMVYWYVTV[PUNZOPM[ZPUSPMLZ[`SLZ )\PSKHJVTTVU\UKLYZ[HUKPUNVM:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWHUKWYV]PKLYLSL]HU[ [VVSZHUK[YHPUPUNTH[LYPHSZ[VWHY[PJPWHU[Z ,UHISLYLWSPJH[PVUHUKHKHW[H[PVUVM[OL[YHPUPUNWYVNYHTTLI`WYVNYHTTLWHY[PJPWHU[Z H[[OLPYOVTL\UP]LYZP[PLZ

-VSSV^\W! 0KLU[PM`HYLHZMVYPTWYV]LTLU[^P[OPU[OL[YHPUPUNTH[LYPHS 7HY[PJPWHU[Z!

9LWYLZLU[H[P]LZVM[LU\UP]LYZP[PLZMYVT,N`W[,[OPVWPH.LYTHU`.OHUH2LU`HHUK;HUaHUPH 


;OL)PY[OVM:4(9;:[HY[\W 0U[OLILNPUUPUN

[OLYL^HZ[OLPU[LU[PVU[VLUOHUJL:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ;OLX\LZ[PVUYLTHPULKOV^L]LY OV^[OPZTPNO[ILILZ[HJJVTWSPZOLK,U[YLWYLUL\YZOPWHZHUL_WYLZZPVUVMPUUV]H[PVUWYL ZLU[LKHJVTWLSSPUNVWWVY[\UP[`HUKVU[OPZIHZPZ[OLWH[O^H`[VW\YZ\LILJHTLJSLHY :\Z[HPUHIPSP[`HMLY[PSLTLKP\TMVYI\ZPULZZLZVWWVY[\UP[` ;OLPU[LNYH[PVUVMZ\Z[HPUHIPSP[`PU[VI\ZPULZZLZZ[YH[LN`VM[LU[LUKZ[VVJJ\YH[[OLSH[LYZ[HNLZPU[OL KL]LSVWTLU[VMHI\ZPULZZ.YV^[OHUK4H[\YP[`-PN\YL/V^L]LYHKKYLZZPUNZ\Z[HPUHIPSP[`PZZ\LZ HZHJVYLI\ZPULZZHJ[P]P[`WYLZLU[ZHJSLHYVWWVY[\UP[`MVYPUUV]H[PVUHUKWYV]PKLZZPNUPÃ&#x201E;JHU[VWWVY [\UP[`MVYUL^LU[YLWYLUL\YZ9H[OLY[OHUILPUNHZPKLPZZ\LHI\ZPULZZJVU[LUKZ^P[OHKKYLZZPUNH Z\Z[HPUHIPSP[`JOHSSLUNLJHUILJVTL[OLJVYLKYP]LYMVYUL^I\ZPULZZPKLHZ

0KLHNLULYH[PVU:[HY[\W.YV^[O

4H[\YP[`

-PN*\YYLU[3HUKZJHWLVM:\Z[HPUHIPSP[`HUK)\ZPULZZLZ

;OL:\Z[HPUHIPSP[`,KNL :\Z[HPUHIPSP[`PZZ\LZWYLZLU[HUVWWVY[\UP[`MVYHU`I\ZPULZZ[OH[HPTZ[VLHYUWYVÃ&#x201E;[^P[OV\[PTWV ZPUNJVSSH[LYHSKHTHNLVU[OLLU]PYVUTLU[HUKZVJPL[`,]LUTVYLPTWVY[HU[Z\Z[HPUHIPSP[`PZZ\LZ WYLZLU[ VWWVY[\UP[PLZ [V JYLH[L UL^ THYRL[Z HUK JVUZLX\LU[S` UL^ LTWSV`TLU[ VWWVY[\UP[PLZ [OH[JHUPTWYV]LZVJPHSJVUKP[PVUZ^P[OPU[OLIV\UKHYPLZVMLJVZ`Z[LTZ)LJH\ZLVM[OPZWV[LU[PHS NV]LYUTLU[ZHUKZVJPL[PLZHSPRLOH]LHJSLHYPU[LYLZ[PUUV[VUS`Z\WWVY[PUNL_PZ[PUNLU[YLWYLUL\YZ I\[ HSZV M\[\YL PUUV]H[VYZ ^OV HYL KYP]LU [V JYLH[L JOHUNL [OYV\NO LU[YLWYLUL\YZOPW YVV[LK PU Z\Z[HPUHIPSP[` 

5HTLU`H5HI\YP 5HTLU`H»Z[OV\NO[ZVULU[YLWYLUL\YZOPWHUK Z\Z[HPUHIPSP[`! ¸0SPRLK[OL^VYRZOVWILJH\ZL0 ^HZHISL[VYLÃ&#x2026;LJ[VU[OLZP[\H[PVU IHJROVTLPUL]LY`ZLZZPVU9L JHSSPUNT`KH`[VKH`L_WLYPLUJLZ 0THUHNLK[V\UKLYZ[HUKOV^0 JHUJOHUNLT`SPMLZ[`SL[VIL JVTLTVYLZ\Z[HPUHISLHUKÃ&#x201E;UK UL^PKLHZ[VOLSWJYLH[LT`V^U JVTWHU`HUKZ\WWVY[PUP[PH[P]LZ [VM\Y[OLYLUNHNLV[OLYZPU[OPZ KYLHT[OH[0OH]L¹

>OVPZ5HTLU`H& 5HTLU`HOVSKZH4HZ[LYZ+LNYLLPU,U]PYVUTLU[ HUK*VTT\UP[`+L]LSVWTLU[MYVT2LU`H[[H <UP]LYZP[`PU2LU`H5HTLU`H^OV^HZHWHY[PJP WHU[PUH:4(9;:[HY[\W^VYRZOVWPZJ\YYLU[S` ^VYRPUNHZHU,U]PYVUTLU[HUK+L]LSVWTLU[ JVUZ\S[HU[PU2LU`H/LPZPU]VS]LKPUHU\TILYVM WYVQLJ[Z[VTVUP[VYNV]LYUTLU[WLYMVYTHUJL\ZPUN Z\Z[HPUHIPSP[`PUKPJH[VYZHUKPZHYLNPVUHSJVVYKPUH [VYMVY[OL5H[PVUHS;H_WH`LYZ(ZZVJPH[PVUVM2LU`H


+Y6ZT\UK2H\UKL :4(9;:[HY[\W

+P]LYZP[`0UUV]H[PVUHUK 0UJS\ZPVU¶[OL=PY[\V\ZJPYJSL VM:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZHUK :\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPW (Z H Z[HY[PUN WVPU[ MVY H ]PY[\V\Z J`JSL :\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ HYL YLPUMVYJLK I` :\Z[HPUHISL ,U[YLWYLUL\YZOPW ^OPJO L_ [LUKZ IL`VUK [YHKP[PVUHS \UKLYZ[HUKPUNZ VM LU]PYVUTLU[HSS` ZV\UK I\ZPULZZ -YVT H IPN WPJ[\YL WLYZWLJ[P]L :\Z[HPUHISL ,U[YLWYLUL\YZOPW PZ HU LZZLU[PHS WHY[ VM H :\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ Z`Z[LT HUK ]PJL ]LYZH-PN\YL,HJOLUOHUJLZ[OLV[OLY I` LUHISPUN PUUV]H[PVU LUKVYZPUN T\S[P Z[HRLOVSKLYWHY[PJPWH[PVUZ\WWVY[PUNLJV UVTPJZ[Y\J[\YLZHUKJHYPUNMVY[OLLU]P YVUTLU[>P[OPUHJVU[L_[VMZ\Z[HPUHIPSP[` [OLKPMMLYLU[SL]LSZVML_WLY[PZLLK\JH[PV UHSIHJRNYV\UKHUKWYVMLZZPVUJYLH[LZ` ULYNPLZ[V^HYKZHJVTTVUW\YVZL

:4(9;:[HY[\WPUZWPYLZHUKTV[P]H[LZ PUKP]PK\HSZ I` Z\WWVY[PUN [OL ]HS\L [OH[ LHJO Z\Z[HPUHISL LU[YLWYLUL\YPHS PKLH JVU]L`Z;OL:4(9;:[HY[\WWYVNYHT TL WYV]PKLZ H MYHTL^VYR [V L_WSVYL Z\Z[HPUHIPSP[` HZ H ZV\YJL VM PUZWPYH[PVU MVYPUUV]H[PVUHUKLU[YLWYLUL\YZOPWHUK LUHISLZ PUP[PH[P]LZ [V IL WYVWLSSLK PU[V JVUJYL[LHUKMLHZPISLHJ[PVUZI`YHPZPUN H^HYLULZZHUKWYV]PKPUNPUZPNO[PU[V[OL SPURHNLZ IL[^LLU :\Z[HPUHISL ,U[YLWYL UL\YZOPWHUK3PMLZ[`SLZ 

)<:05,::

:\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ

:\Z[HPUHISL ,U[YLWYLUL\YZOPW 0+,( -PN:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZHYLHZWYPUNIVHYKMVYI\ZPULZZ PKLHZ^OPJOJVU[YPI\[L[VTHRL[OL^VYSKHIL[[LYWSHJL!H ]PY[\V\ZJPYJSLPZ[HRPUNWSHJL-YVT>\WWLY[HS[V;HUaHUPHHUK )L`VUK¯ ¸4`KLWHY[TLU[^PSSZVVUIL \UKLY[HRPUNHYL]PL^VMP[ZJ\Y YPJ\S\T0PU[LUK[VZ\NNLZ[[OH[ ZVTLPZZ\LZWYLZLU[LKPU[OL ^VYRZOVWILHKHW[LK^P[OH ]PL^[VZ[YLUN[OLU[OLJVU[LU[ MVY[OLL_PZ[PUNLU[YLWYLUL\Y ZOPWJV\YZL-\Y[OLYTVYL0 OVWL[V[LHT\W^P[OV[OLY SLJ[\YLYZ[V[LHJO[OLLU[YLWYLUL\YZOPW JV\YZL¶HUKPUWHY[PJ\SHY[VPU[YVK\JLTHU`VM[OL UL^[VWPJZ[OH[0[VVR^P[OTLMYVT[OL:4(9; :[HY[\W^VYRZOVW¹ >OVPZ6ZT\UK& 7YVM2H\UKLPZHU(ZZVJPH[L7YVMLZZVYHUKJ\YYLU[ /LHKVM*OLTPJHSHUK4PUPUN,UNPULLYPUN+LWHY[ TLU[*4,H[[OL<UP]LYZP[`VM+HYLZ:HSHHT ;HUaHUPH7YVM2H\UKLOHZZLY]LKHZ+PYLJ[VYVM [OL[OLU0UZ[P[\[LVM7YVK\J[PVU0UUV]H[PVU070 <+:4HUK^HZHSZV[OLMV\UKPUN+PYLJ[VYVM[OL *LU[YLMVY0UUV]H[PVUHUK;LJOUVSVN`;YHUZMLY *0;;PU2PNHSP9^HUKH7YVM2H\UKLOHZL_WLYP LUJLPUHWWSPLKYLZLHYJOHUKOHZ^VYRLK^P[OY\YHS JVTT\UP[PLZPUWYVTV[PUNHS[LYUH[P]LLULYN`[LJO UVSVNPLZHUKHNYVWYVJLZ ZPUNPU;HUaHUPH HUK9^HUKH


*VUULJ[PUN[OLKV[Z

;OLJVUULJ[LK¸KV[Z¹PSS\Z[YH[L[OLSPURHNLZIL[^LLU[OL KPMMLYLU[TL[OVKVSVNPLZHWWSPLKPU[OL[YHPUPUNWYVNYHT TL HUK M\Y[OLY PSS\Z[YH[L OV^ [OLZL TL[OVKZ I\PSK SLHY UPUNWYVJLZZLZ[OH[TPTPJYLHSSPMLSLHYUPUNL_WLYPLUJLZ

HYU

SL

PU[ VSZ

[V

PUN

(U \UKLYS`PUN WYLJLW[ VM HSS JVTWVULU[Z VM [OL VUL ^LLR SHZ[PUN ^VYRZOVW +V[ PZ [V LUHISL WHY[PJPWHU[Z [VIYPKNL[OLNHWIL[^LLU[VKH`»ZYLHSP[`HUK[OLPYM\[\YL ]PZPVUZVMZ\Z[HPUHIPSP[`

1V

;OL WYLZLU[H[PVU VM Z\Z[HPUHIPSP[` ILUJOTHYRZ +V[ HUK[VVSZ[VYLÃ&#x201E;ULLU[YLWYLUL\YPHSZRPSSZ+V[JVU[YPI\[L [V^HYK HU L_WLYPLU[PHS SLHYUPUN L_WLYPLUJL +V[ ;V NL[OLY[OLZLTL[OVKZJYLH[LHWLYZVUHS\UKLYZ[HUKPUN VM Z\Z[HPUHIPSP[` HUK WYV]PKL H ZWHJL MVY LU[YLWYLUL\YP HSPKLHZ[VLTLYNL;OPZPZPU[LUKLK[VJYLH[LSVUN[LYT SLHYUPUNPTWHJ[Z[OH[LUHISLPKLHZ[VIL[YHUZSH[LKPU[V HJ[PVU*VUULJ[VYZ

VM]HS\LZI\ KL [VVSZ[VWYV]P JVUJLW[ZHUK U FOHDUXQGH H[HUNPISLHUK OH[Z\Z[HPUH VWDQGLQJVM^ HUKOV^HU IPSP[`JVTWYPZLZ Z\Z[HPUHIPSP[` VYNHUPZH[PVUºZ OPZ LL]HS\H[LK; PTWHJ[ZJHUI RQ `JSL[OPURPUNF J ML SP LZ K \ JS PU H ROVMVYZ\Z[HPU FHSWVDQGWR N U HUHS`ZPZHTV IPSP[`OV[ZWV[ V[OLYZ

( QWU HS

<UKLYZ[HUKPUN[OLKV[Z

X 6  

VM:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPWJVUJLW[ZSLHYULYZULLK[VILTV[P]H[LKVUHWLYZVUHSSL]LS ([[OLZHTL[PTLMVYSLHYULYZ[VKL]LSVWHUKYLÃ&#x201E;ULLU[YLWYLUL\YPHSZRPSSZP[PZULJLZZHY`[V VMMLYIV[O[OLVYL[PJHSSLHYUPUNVWWVY[\UP[PLZHUKWYHJ[PJHS[VVSZ:4(9;:[HY[\WJVUULJ[Z [OLZLKV[ZI`WYV]PKPUNHULUNHNPUNHUKZ[PT\SH[PUNSLHYUPUNL_WLYPLUJL

VWDLQDEOH % H

NLQJ )\PSKHWLYZVUHS\UKLYZ[HUKPUNVMZ\Z[HPUHIPSP[` U D 0TWHY[PUNRUV^SLKNL[OYV\NOL_WLYPLUJLIHZLKSLHYUPUN KP QF [OLZ`Z[LTZ ;VWYV]PKLHJVTWYLOLUZP]L\UKLYZ[HUKPUN 0U[YVK\J[PVU[V Z ZPULZZWH[[LYU

Q UH

ULD X H

OVNLOOV

;OLHPTP Z[V HUKLX\PW LQVSLUHFUHDWLY LW\ WHY[PJPWH U ZRPSSZ[VU HFRJQLVH [Z^P[O[OL VX EXVLQHVV RSSRUWX VWDLQDEOH QLW [\YU[OLZ LVWWVY[\ LHVHUK UP[PLZPU[V I\ZPULZZ LZY HYLWYV]PK LHSP[`+P]LYZL[V VSZ LK[VLUH ISL]PZPVU JYHM[PUN JVUK\J[P UNHYLHSP JOLJRVU [` PZZ\LZH UK[VFULW HYDOXDWH LFDOO\ [OLMLHZ PIPSP[`VM WV[LU[PHS ZVS\[PVUZ 


 )H PUMV JRNY YT V\U H[P VU K 

HU

YJO

PUN

SLH

YUP

UN

PT

WH

J[

UDPPH

-PYZ[-V\UKH[PVUZ! +L]LSVWPUNH )\ZPULZZ7SHU

J 3UR

6WWVY[\UP[` 0KLU[PÃ&#x201E;JH[PVUHUK )YPKNPUN[OL :\Z[HPUHIPSP[` .HW

RS

L: RU N

VK

UJ

YPL

WL

=PZPVU *YHM[PUN

L

Y MV L J WH LYNL Z L ]PK [VLT V Y 7 HZ PKL

LYH6YHSVY^ YP[[LUL_WSHU H[PVUVM L_LYJPZLWYV JLK\YL

V]

,_

.Y V\ $9 WKP LÃ&#x2026;L ZJ\ J[P ZZPV VU U

[L

$

HS

YP L\

YLU

LW U[Y

*Y LH

PZL

LYJ ,_

(KHW[LK MYVT2VSI»Z L_WLYPLU[PHS SLHYUPUNTVKLS7LYZVUHSYLÃ&#x2026;LJ[PVU $RUV^SLKNLJVUJLW[\HSPZH[PVU

FOH &\ LQJ UQVU PVU JPZ UZ +L HJ[PV

60 $5 7

([SHULHQWLD S X O/ UW D HD W 6

9LHSP[`*OLJR

Z

TH[JOZRPSSZ^P[OL_PZ[PUNWVZZPIPSP[PL

*H[HS`ZL[OLHJX\PYLKSLHYUPUNHUK
$:[LWZ[V(U6YNHUPJ;YHPUPUN+L]LSVWTLU[ ;OL[YHPUPUNTH[LYPHSZ

 ^LYLKL]LSVWLK[VPUJVYWVYH[LIV[OPUMVYTH[PVUHUKL_WLYPLUJLIHZLKSLHYUPUNHJ[P]P[PLZ*VYLJVU[LU[PUJS\KLZTH[LYPHSVU:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ :\Z[HPUHISL *VUZ\TW[PVU HUK 7YVK\J[PVU HUK :\Z[HPUHISL ,U[YLWYLUL\YZOPW -LLKIHJR MYVT WHY[PJPWHU[Z HUK WYVQLJ[ WHY[ULYZ ^HZ JVUZ[HU[S` ZV\NO[HZHRL`PUW\[[VM\Y[OLYKL]LSVW[OLJV\YZLJVU[LU[HUKPUZ[Y\J[PVUHSTL[OVKZ

:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPW4VK\SLZ4VK\SL¶4`3PMLZ[`SL+LÄULZT`>VYSK /V^ KV T` PUKP]PK\HS JOVPJLZ PUÅ\LUJL WH[[LYUZ VM JVU Z\TW[PVUHUKWYVK\J[PVUHUKZVJPHSJVUKP[PVUZHYV\UK[OL NSVIL&>OH[PZ[OLYLSH[PVUZOPWIL[^LLUT`SPMLZ[`SLHUKT` JVUZ\TW[PVUJOVPJLZ&>OH[[VVSZHYLH]HPSHISL[VOLSWTL \UKLYZ[HUK T` PTWHJ[Z& /V^ JHU :\Z[HPUHISL 3PMLZ[`SLZ OLSW YLK\JL ULNH[P]L ZVJPHS HUK LU]PYVUTLU[HS PTWHJ[Z H[ IV[OSVJHSHUKYLNPVUHSSL]LSZ&

4VK\SL¶4`)\ZPULZZ0KLHZ /V^JHUUL^VWWVY[\UP[PLZHUKZ\Z[HPUHISLTHYRL[IHZLK ZVS\[PVUZILPKLU[PÄLK&/V^JHU0J\S[P]H[LHUKLUOHUJLT` JYLH[P]LWYVISLTZVS]PUNZRPSSZ&0U^OH[^H`ZJHU0[YHUZSH[L T`PKLHZPU[VHUPUUV]H[P]LI\ZPULZZVWWVY[\UP[`& 

4VK\SL¶4`0KLHPZT`)\ZPULZZ /V^JHU0L]HS\H[L[OLI\ZPULZZMLHZPIPSP[`HUKZ\Z[HPUHIPSP [`HZWLJ[ZVMHUL^I\ZPULZZPKLH&>OH[PZ[OLWYVJLZZVM Z[HY[PUN\WHUL^I\ZPULZZ&/V^KV0KL]LSVWHI\ZPULZZ WSHU&>OH[Z[YH[LN`OHZ[OLILZ[JOHUJLVMILPUNZ\JJLZZ M\S&/V^JHU0TVZ[LMMLJ[P]LS`WYLZLU[PUUV]H[P]LI\ZPULZZ PKLHZ [V VI[HPU ULJLZZHY` Z\WWVY[ MYVT ÄUHUJPHS HUK SLNHS WYVMLZZPVUHSZHUKWV[LU[PHSI\ZPULZZWHY[ULYZ&


+Y:OLY^H[,S^HU0IYHOPT

9LWSPJH[PVU4VK\SLZ 4VK\SL¶/V^[V)LJVTLH:4(9;-HJPSP[H[VY >OH[PZ[OLYVSLVMHMHJPSP[H[VYPUSLHKPUNL_WLYPLU[PHSSLHYUPUN L_LYJPZLZ&/V^JHUSLHYULYZILJVU]PUJLKVM[OLLMMLJ[P]LU LZZVM[OLL_WLYPLU[PHSTL[OVK&/V^JHUSLHYULYZILN\PKLK [OYV\NOLHJOL_LYJPZLHUKOV^JHUKLIYPLÃ&#x201E;UNKPZJ\ZZPVUZ ILILZ[MHJPSP[H[LK&

>OH[:OLY^H[[OPURZHIV\[[OL[YHPUPUNHWWYVHJO! ¸;OL^OVSLJVUJLW[VM:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPW OHZNP]LUTLHUHUNSLMVYT`YLZLHYJOHUK[LHJOPUN VM,U[YLWYLUL\YZOPWHUL^MVJ\Z [OH[0JHUI\PSK\WVUPU[OLVY`HUK WYHJ[PJL7HY[PJPWH[PUNPU[OL:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPW[YHPUPUN WYVNYHTTLPU>\WWLY[HSWYV]PKLK 4VK\SL¶0UZ[P[\[PVUHSPZH[PVUMVY:4(9;:[HY[\W Z\JJLZZ /V^ JHU Z\Z[HPUHISL Z[HY[\W I\ZPULZZLZ IL HU PUZWPYPUN HUKPU[LNYHSWHY[VM\UP]LYZP[`SPML&/V^JHUHJHKLTPJZ[HMM Z[\KLU[ZSVJHSI\ZPULZZLZ[OLW\ISPJZLJ[VYHUKSVJHS*:6Z IL TV[P]H[LK [V ILJVTL LUNHNLK ^P[O :\Z[HPUHISL ,U[YL WYLUL\YZOPWPUP[PH[P]LZ&

TL^P[OHTP_VMNHTLZHUKPUMVY TH[P]LZLZZPVUZ[OH[HYL]LY`T\JO OHUKZVUHUK[OH[JHUSLHK[VHU PTWYV]LKHWWYVHJO[V[LHJOPUN Z\Z[HPUHIPSP[`PU[OLJSHZZYVVT0 HTSVVRPUNMVY^HYK[V[OLJOHUJL [VPU[LNYH[L[OLZL[VVSZHUKZ[YH[LNPLZPU[VJV\YZLZ0 [LHJOH[OVTL¸

;YHPUPUN7HJRHNLZ

JRHNL W[Z W[Z»WH *VUJL [VM[OL*VUJL P LU M[OL[YH ;OLPU[ VY[PVUV YULYZHU W L N H LSLH 7HJR TL VWYV]PK UPUNPZ[ M[OLWYVNYHT ^V R V]LY]PL LJLZZHY`IHJ Z U L : O U [ V \ HUK YTH[PVU YZOPW[V MV U P K U UL\ NYV\ U[YLWYL , SL MVY[OL I H [HPU UKH[PVU JLZZ \ V M H O LZ[HISPZ PHSSLHYUPUNWYV U[ PL Y L L_W

>OVPZ:OLY^H[& -HJPSP[H[VYZ»> VYRZOLL[Z 3LHYU -HJPSP[H[VY>VY LYZ RZOLL[ZWYLZL > U[ VYRZOL »>VYRZOL [OLL_LYJPZLZ [OH[JVTWYPZL [VSLHY L[ZHYLWYV L[Z [OL JVYLVM[OL[YH UL ]PKLK PUPUNWYVNYHT [YHPUPU YZ[VN\PKL TL;OLZL^VY NWYVJ [OL RZOLL[ZWYV]PK L ^VYRZ L JVTWYLOLUZP] OLL[Z ZZ;OL LN\PKLSPULZMV H [ YLK V Y LUJV\ MHJPSP[H[VYZVUO YHNLJ LZPNULK V^WYVNYHTT I Y YLH[ H L PUZ[VYT L_LYJPZLZZOV\ SKILZ[ILJVU PUNUL P]P[`PU [ H PU HISL ^:\ K\J[LKHUKZ\N NLZ[Z[YH[LNPL PKLHZ ,U[YLWYLUL Z Z [OH[^PSSLUJV\Y \YZOPW HNLWHY[PJPWHU [Z [VTH_PTPZLSL HYUPUN

(ZHU(ZZPZ[HU[7YVMLZZVY^P[O[OL4HUHNLTLU[VM ;LJOUVSVN`+LWHY[TLU[H[[OL.LYTHU<UP]LYZP[`PU *HPYV:OLY^H[,S^HU0IYHOPTOVSKZH7O+PU0UUV]H[P VUHUK;LJOUVSVN`4HUHNLTLU[MYVT:[L]LUZ0UZ[P[\[L VM;LJOUVSVN`<:(HUK[LHJOLZJV\YZLZPU[OLHYLH VM[LJOUVSVN`HUKVWLYH[PVUZTHUHNLTLU[+Y0IYHOPT ^HZJVH^HYKLK[OL;LK,ZJOLUIHJOWYPaLMVYILZ[ WHWLYPU,UNPULLYPUN4HUHNLTLU[1V\YUHSMVYHQVPU[S` H\[OVYLKWHWLYHUKPZWHY[VM[OL[LHT[OH[KL]LSVWLK [OL.VSKTHU:HJOZ>VTLU,U[YLWYLUL\YZOPWHUK3LH KLYZOPWWYVNYHTTL>,3+Y0IYHOPTJ\YYLU[S`^VYRZ HZJVUZ\S[HU[MVY4LYJLKLZ,N`W[,.(

EGYPT


7YVK\J[¸;HZ[PUN¸PU4H\YP[P\Z

7YVM9HTQLH^VU»ZYLÃ&#x2026;LJ[PVUZVU[OLWPSV[[YHPUPUN! ;OL4H\YP[P\ZL_WLYPLUJLZOV^LKL_WLYPLU[PHSSLHYUPUN PZHWV^LYM\STL[OVKVSVN`[VPUZWPYL`V\UNWLVWSL HUKTV[P]H[L[OLT[V^HYK:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\Y ZOPW>LSLHYULK[OH[VWWVY[\UP[PLZZOV\SKILWYV]P KLKMVYZ[\KLU[Z[VJYLH[LWYHJ[PJHSI\ZPULZZWSHUZ 7YP]H[LZLJ[VYHUKNV]LYUTLU[YLWYLZLU[H[P]LZZOV\SK PKLHSS`ILWYLZLU[K\YPUN[OL[YHPUPUNZV[OH[SLHYULYZ JHUVI[HPUHJVUJYL[LV]LY]PL^VMSVJHSWVZZPIPSP[PLZ HUKWYLZLU[[OLPYI\ZPULZZWSHUZ[V[OLT[O\ZYLJLP ]PUNMLLKIHJRPUW\[HUKHK]PJL >OVPZ7YVMLZZVY9HTQLH^VU& 7YVMLZZVY9HTQLH^VU[LHJOLZH[[OL<UP]LYZP[`VM 4H\YP[P\ZHUKWHY[PJPWH[LK^P[OPU[OL:4(9;:[HY[\W WYVQLJ[HZHTLHUZVMI\PSKPUNHIYPKNLIL[^LLU[OL \UP]LYZP[`HUK[OL4H\YP[P\Z4PUPZ[Y`VM,U]PYVUTLU[ 7YVMLZZVY9HTQLH^VUPZHUHK]PZVY[VPU[LYNV]LYU TLU[HSVYNHUPaH[PVUZPUJS\KPUN[OL<UP[LK5H[PVUZPU (MYPJHHUKPUV[OLYYLNPVUZ(ZHJVUZ\S[HU[MVY[OL 9LNPVUHS9L]PL^9LWVY[MVY*:+OLPZJSVZLS` PU]VS]LK^P[O[OL4H\YP[P\ZUH[PVUHS:*7WYVNYHTTL HUKWSH`LKHJYP[PJHSYVSLPUTHRPUN[OL:4(9;:[HY[ \WWPSV[WYVNYHTTLWVZZPISL

WYVNYHTTLL_[LUKZIL`VUK[OLSP]LZVM[OLWHY[PJPWHU[ZVM[OL[YHPUPUNZLZZPVUZ7VSPJ` THRLYZ^LYLHSZVPU]P[LK[VWHY[PJPWH[LPUKPZJ\ZZPVUZVUZ\Z[HPUHISL[OPURPUNHUKSP]PUN HZHWYVK\J[VMZ\Z[HPUHISLI\ZPULZZ;OLVUNVPUNJVTTP[TLU[I`[OLNV]LYUTLU[VM 4H\YP[P\Z[VZ\WWVY[[OL4HYYHRLJO7YVJLZZHUK[OL<5@LHY-YHTL^VYRVM7YV NYHTTLZVU:*7^HZHOPNOSPNO[VM[OL^VYRZOVW ;OL 4H\YP[P\Z WPSV[ [YHPUPUN YL]LHSLK OV^ LUKVYZLTLU[ VM :*7 HUK :\Z[HPUHISL ,U[ YLWYLUL\YZOPWH[[OLWVSP[PJHSSL]LSJHUWYV]PKLHULJLZZHY`Z[HY[PUNWVPU[[VSL]LYHNL YLZ\S[Z :\JO LUKVYZLTLU[ JHU PUJYLHZL VWWVY[\UP[PLZ [V YLWSPJH[L Z\JJLZZ HUK LU OHUJLJYLKPIPSP[`I`IYPKNPUNNHWIL[^LLU[OLW\ISPJHUKWYP]H[LHNLUKHPUZ\WWVY[VM Z\Z[HPUHISLM\[\YLZ

7036;

;9(0

505.

>69 (\N\Z 2 +\YH[PV [ :/67 U!K 3VJH[ H`Z PVU .LUKL 5\TILYVMW !4H\YP[P\Z YIHSHU HY[PJPW HU JL 5\TI !^VTL [Z! UHUK LYVMZ 7VSPJ` 5\TILYVMW [\KLU[Z! TLU THRLY YVMLZZ ZH[[ VYZ MYVT VM[OL LUKPUNMVY[ ! WYVNY [OL4 OLLU[ H PYL[` *V\U[ H\YP[P\Z4PU TTL! YPLZYL PZ WYLZLU [Y`VM,U]PY V [LK!4 H\YP[P\ UTLU[ Z +H[L!

0DXULWLX V

7YVM;VVSZLLYHT 9HTQLH^VU

;OLPTWHJ[VM[OL:4(9;:[HY[\W


;OLPU]VS]LTLU[HUKJVTTP[TLU[VMWVSPJ`THRLYZLUHISLK[OLPU[YVK\J[PVUVM[OL :4(9;:[HY[\WWYVNYHTTLHUKSHPK[OLMV\UKH[PVUMVY[OLWYVQLJ[[VTH[\YL ¸7VSPJ`THRLYZH[[LUKPUN[OLWYVNYHTTLOHKHUVWWVY[\UP[`[VSPZ[LU[VZ[\KLU[ZHUKZLL [OLPYI\ZPULZZWSHUZÃ&#x201E;YZ[OHUK;OPZUV[VUS`TV[P]H[LKZ[\KLU[ZHUKVYNHUPZH[PVUZI\[HSZV VWLULKUL^VWWVY[\UP[PLZMVYPUP[PH[P]LZ[VNL[Z[HY[LKTVYLX\PJRS`¹7YVM9HTQLH^VU Â&#x2021;

)LJH\ZLVMWHZ[JVSSHIVYH[PVUIL[^LLU[OL4H\YP[PHU4PUPZ[Y`VM,U]PYVUTLU[<5,7 HUK*:*7^P[OPU[OL(MYPJHU@LHY-YHTL^VYRVM7YVNYHTTLZ[OL:4(9;:[HY[ \W[YHPUPUNWYVNYHTTL^HZHISL[VILKLZPNULK[VLUZ\YLZ[YVUNZ`ULYNPLZ^P[O[OL 4H\YP[P\Z:*75H[PVUHS(J[PVU7SHU

Â&#x2021;

;OL.V]LYUTLU[VM4H\YP[P\ZOHZL_WYLZZLKHWVSP[PJHSJVTTP[TLU[[VZ\Z[HPUHIPSP[` ^P[O H ]PL^ [V ZLJ\YPUN WYLZLU[ HUK M\[\YL SP]LSPOVVKZ [OYV\NO P[Z ]PZPVU VM 4H\YPJL 0SL+\YHISL4H\YP[P\Z:\Z[HPUHISL0ZSHUK,K\JH[PVUHUK*VTT\UPJH[PVUMVY:\Z[H PUHISL3PMLZ[`SLZPZVULVMZL]LUWYPVYP[PLZ^P[OPU[OL4H\YP[P\Z5H[PVUHS(J[PVU7SHU ;OL4H\YP[P\Z4PUPZ[Y`VM,K\JH[PVUPU[YVK\JLKHUL^YLN\SH[PVUPU^OPJO¸,U[YLWYL UL\YZOPW¹HUK¸:\Z[HPUHISL+L]LSVWTLU[¹OH]LILJVTLJVTW\SZVY`LSLTLU[ZPUHSS \UP]LYZP[`MHJ\S[PLZ;OPZYLN\SH[PVUYLX\PYLZHSS\UP]LYZP[`Z[\KLU[Z[V[HRLH[SLHZ[VUL VM[OL[^VJV\YZLZ[VX\HSPM`MVYNYHK\H[PVU

Â&#x2021;

0U [OL <UP]LYZP[` VM 4H\YP[P\Z ^PSS SH\UJO HU VUSPUL WYVNYHTTL [OH[ JVU[HPUZ JVUJLW[\HS PUMVYTH[PVU HUK [OL PU]VS]LTLU[ VM [OL WYP]H[L ZLJ[VY ^PSSILHJ[P]LS`ZV\NO[[VTHRL[OLL_WLYPLU[PHS[YHPUPUNWVZZPISL

Â&#x2021;

3VJHSUL^ZWHWLYZPU4H\YP[P\ZJV]LYLK[OL:4(9;:[HY[\W[YHPUPUNWYVNYHTTL[V YHPZLH^HYLULZZHUKZ[PT\SH[LPU[LYLZ[HTVUNSVJHSWLVWSL

V

WLX L U X

D

0

Â&#x2021;
-PZZLOH ;LZZLTH +`UHTPZTHUK 7YVNYLZZ¶:4(9; :[HY[\WPU[OLL`LZ VMP[ZJYLH[VYZ ¸>OL[OLYKLZPNULKMVYLUK\ZLYZVY MVY[YHPULYZVULVM[OLTVZ[PTWVY[HU[ JOHYHJ[LYPZ[PJZVM[OL[YHPUPUNTH[LYPHS PZHUHKHW[HISLHUKÃ&#x2026;L_PISLZ[Y\J[\YL [OH[JHUILJOHUNLKIHZLKVUZ[HRL OVSKLYHUKSLHYULYPUW\[HUKULLKZ ;OLTH[LYPHS\ZLKK\YPUN[OL[YHPUPUNPU 4H\YP[P\Z^HZJ\Z[VTPaLK[V[OLSVJHS JVU[L_[^OLYLHZ[OLZLJVUKWOHZL VM[OL[YHPUPUNJVU[HPULKPUMVYTH[PVU VUHTVYLNLULYHSSL]LSVUHJJV\U[VM [OL(MYPJHUHUK,\YVWLHUH\KPLUJL -LLKIHJRMYVTWHY[PJPWHU[ZHUKWYVQLJ[ WHY[ULYZPUÃ&#x2026;\LUJLK[OLJVU[LU[VM[OL TH[LYPHSMVY[YHPUPUNL]LU[Z[OH[MVSSV^LK¹ >OVPZ-PZZLOH& -PZZLOHPZHWYVQLJ[THUHNLY^P[OPU[OL *:*7HUKSLHKZ[OL:4(9;:[HY[\W [LHT/PZWYPTHY`MVJ\ZPZVUWYVQLJ[Z [OH[PU]VS]LLU[YLWYLUL\YZHWWYVHJOPUN [OLZ\Z[HPUHIPSP[`HNLUKHZ\Z[HPUH ISLI\ZPULZZTVKLSKL]LSVWTLU[[V Z\WWVY[LU]PYVUTLU[HSHUKZVJPHS ]HS\LZHUKZ\Z[HPUHISL[LJOUVSVN` HZZLZZTLU[/LOHZWYL]PV\ZS`^VYRLK MVY<5+7<5,7HUK.,-WYVQLJ[ZPU (MYPJH

+PYLJ[PVU!9LWSPJH[PVU7YVNYHTTLZ :[H[PVU!>\WWLY[HS>VYRZOVW ;OL¸:JO^LILIHOU¹HLYPHS[YHT^H`

MVYTZ[OLJVYLVM[OL*P[`VM>\WWLY[HSW\ISPJ[YHUZWVY[Z`Z[LT;OL[YHT^H`L_LTWSPÃ&#x201E;LZOV^HZ\JJLZZM\S^VYRZOVW JHUWYV]PKL[OLZ[LHK`N\PKHUJLULJLZZHY`[VTH_PTPZL[OLWV[LU[PHSMVYZ\Z[HPUHISLLU[YLWYLUL\YZ[VLTLYNLMYVT [OL:4(9;:[HY[\W[YHPUPUNWYVNYHTTLZ;OLT\S[PWSPLYLMMLJ[[OH[YLZ\S[ZMYVTLUNHNPUNLK\JH[VYZ^HZVULVM[OL TVZ[ UV[L^VY[O` WYVQLJ[ V\[JVTLZ ;OL Z\JJLZZ VM [OL Z[YH[LN` [V ¸,K\JH[L[OL,K\JH[VYZ¹ SPLZ ^P[O [OL T\[\HS SLHYUPUN[OH[YLZ\S[ZMYVTWYVHJ[P]LPU[LYHJ[PVUIL[^LLUWYVQLJ[WHY[ULYZSLHYULYZHUKWYVMLZZVYZ^P[OH]HYPL[`VM IHJRNYV\UKZHUKL_WLYPLUJLSL]LSZ \UP[` TT V J IPSPZL 4V

YN` LUL

U HJ[PV L [  L Y J U )VVZ[ KJV V^HY [  R Y  V > :OHYLKSLHYUPUN  PTWHJ[    V^ULYZOPWVM      SLHYUPUN >VYRZOVWKYP]PUNWYPUJPWSLZ         H[L KLI  L [  H [ P S -HJP Z\Z U L Z U PSKJV 7YVHJ[P]L OVW ,TWV^LY )\  VYRZ  ^  9LÃ&#x201E;UL L SPZ[LUPUN O [  M LU[ YLW L V YLUL\YZ[V [O  Z +LIH[L MHJPSP[H[PVU [VUL Z PSP[` HI L W[ S LUN KH P HNL H PUZ L \Z[HPUHISL 4 ZRPSSZ YLSL]HUJ ,_WLYPLUJL Y

7YLZLU[ NLULYHS JVUJLW[Z

0U[YVK\JL L_WLYPLUJL UN IHZLKSLHYUP TL[OVKZ

)\PSK [OH[ WSH[MVYTZ LUHISL Z`ULYNPLZ

:OHYL K L_WLY[PZLHU L_WLJ[H[PVUZ ^P[O WYHJ[P[PVULYZ

PU[LYHJ[P]L HY` T\S[PKPZJPWSPU HUKJYVZZ S NLULYH[PVUH UL[^VYRZ

`MV HUKMLHZPIPSP[ VM U PV H[ PJ YLWS JVU[LU[ L T T YH VN WY

,+<*(;,;/, ,+<*(;69:

5V[L!>\WWLY[HS:JO^LILIHOUHLYPHS[YHT^H`

:[H[PVU

4(<90;0<:

PUUV]H[PVU

:[H[PVU

><77,9;(3


;OL9VHK(OLHK ;OLLU[O\ZPHZ[PJYLHJ[PVU

VM[OLWYVNYHTTLWHY[PJPWHU[ZHUK[OLPYJVTTP[TLU[[V:\Z[HPUHISL,U[YLWYLUL\YZOPW PUWLYZVUHSHUKWYVMLZZPVUHSSP]LZWYV]PKLZZ[YVUNL]PKLUJLVM[OLM\[\YLWV[LU[PHSMVY [OL:4(9;:[HY[\WWYVNYHTTL(ZPNUPÃ&#x201E;JHU[ZJHSL\WVM[OLWYVQLJ[PZVULVMTHU` LU]PZPVULKZ[LWZ[V^HYKHTVYLZ\Z[HPUHISLM\[\YL¯

,)6(9+! +,7(9;<9 HUMYVU[PLYZ UHUK(MYPJ H L W YV \ , )L`VUK JHTW\ZLZ P]LYZP[PLZ» )L`VUK<U

,+<*(;,;/,,+<*(;69:

+HUPLSH4H[`ZPHR ¸0[PZJSLHY[OH[VULSLHYUZ[OPUNZ T\JOIL[[LY^OLUOH]PUNWYHJ[P JHSHWWSPJH[PVUZHUKTLHUZ[V ZOHYL[OLT^P[OV[OLYZKPZJ\ZZ [OLTYH[OLY[OHUQ\Z[SPZ[LUPUN[V H[LHJOLY*SHZZLZPU\UP]LYZP[` ZOV\SKILSPRL[OPZILJH\ZL[OPUNZ KVU»[JOHUNL[OYV\NOWHZZP]LSPZ[L UPUNI\[HJ[PUN¶[OL^VYRZOVWJOHUNLKTLHSV[ 4`JVU]PJ[PVU[V^VYRVU[OLÃ&#x201E;LSKVMZ\Z[HPUHIPSP[` HUKJVU[YPI\[L[VP[ILJHTL[HUNPISL^OLU0»]L HWWSPLKHUKNV[T`Ã&#x201E;YZ[QVI0HTHULU]PYVUTLU [HSTHUHNLY([[OL\UP]LYZP[`[OLZ[\KLU[VYNHUP aH[PVU0»TWHY[VMPZWSHUUPUN[VHKVW[[OL:4(9; :[HY[\WJVUJLW[HUKÃ&#x201E;UKTLHUZ[VZWYLHKP[PUV\Y \UP]LYZP[PLZ(UV[OLYPTWVY[HU[SLHYUPUNMYVT[OL ^VYRZOVW0»THWWS`PUNVUT`KHPS`SPMLPZ[OH[^L OH]L[VILJYLH[P]L[V[HJRSL[OLVWWVY[\UP[PLZMVY JOHUNPUN[OL^VYSKPU[VHTVYLZ\Z[HPUHISLWSHJL¹

;9(0505.>692:/67 +H[L!(WYPS +\YH[PVU!KH`Z 3VJH[PVU!>\WWLY[HS.LYTHU` ;V[HSU\TILYVMWHY[PJPWHU[Z! .LUKLYIHSHUJL!^VTLUHUK TLU 5\TILYVMZ[\KLU[Z! 5\TILYVM7YVMLZZVYZ! *V\U[YPLZYLWYLZLU[LK!,N`W[,[OPVWPH .LYTHU`.OHUH2LU`HHUK;HUaHUPH

>OVPZ+HUPLSH& (ZHZ[\KLU[VM)\ZPULZZ(KTPUPZ[YH[PVUH[+\ZZLS KVYM<UP]LYZP[`+HUPLSHTHQVYLKPU,U]PYVUTLU[HS THUHNLTLU[HUKZWLU[HUL_JOHUNLZLTLZ[LYPU 3PURÂ&#x20AC;WPUN:^LKLUZ[\K`PUN[OL4HZ[LY¸:JPLUJL MVY:\Z[HPUHISL+L]LSVWTLU[¹WYVNYHTTL[OH[ ^HZZ[YVUNS`LUKVYZLKI`[OLZ[\KLU[VYNHUPaH[PVU ¸0UP[PH[P]LM\Y5HJOSH[PNRLP[L=¹0UP[PH[P]LMVY:\Z[HP UHIPSP[`ZOLPZWHY[VM6U1\S`+HUPLSHZ[HY [LKOLYWYVMLZZPVUHSJHYLLY^VYRPUNPU*VYWVYH[L ,U]PYVUTLU[HS4HUHNLTLU[

GERMA

NY


;OPZZ[VY`PZMHYVMILPUNV]LY

1\SPHUL+YVZZ 4VYL[OHUQ\Z[PKLHZ¯3PMLZ[`SLZ\UKLYJVUZ[Y\J[PVU ¸;OL:4(9;:[HY[\W[YHPUPUNHKKYLZZLZVULVM [OLTVZ[PTWVY[HU[X\LZ[PVUZVMV\Y[PTLYLNHY KPUNZVS]PUNNSVIHSPZZ\LZ"[OL^VYRZOVW^HZ]LY` KLTHUKPUNPU[LYTZVMIYPUNPUNPUV^UPKLHZHUK [Y\S`THKLL]LY`WHY[PJPWHU[[OPUR[OYV\NOKPMMLYLU[ WYVISLTZHUK^H`Z[VZVS]L[OLT;^V[OPUNZ PUZWPYLKTLTVZ[¶[OLMHJ[[OH[[OLJVUJLW[VMZ\Z[HPUHIPSP[`PZ HJ[\HSS`HKYP]LYMVYPUUV]H[P]LI\ZPULZZPKLHZHUK[OH[L]LY`IV K`JHUILJYLH[P]L\ZPUN[OLYPNO[[LJOUPX\LZ0^HZZ\YWYPZLK HIV\[T`V^UPKLHZHTHaLKI`[OL[OV\NO[Z0JHTL\W^P[O ;OH[^HZH]LY`LTWV^LYPUNMLLSPUN0OHKH]PZPVUVMZ\Z[HPUH IPSP[`ILMVYL0JHTL[V[OL^VYRZOVWX\LZ[PVUPUNHZZ\TW[PVUZ HUKV\Y]HS\LZ`Z[LT^HZ[OLTVZ[]HS\HISL[OPUN0[VVRMYVT [OL^VYRZOVW^OPJOOHZSP[LYHSS`JOHUNLKT`SPML5V[VUS`KPK WYV]PKLTL^P[OUL^JV\YHNLHUKOVWLJVUJLYUPUNO\THUP[`»Z HIPSP[`[V[HJRSLWYVISLTZZ\JOHZ[OLWYVISLTVMJSPTH[L

(Z[OL\UKLYZ[HUKPUN

VM:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZZWYLHKZ[OLPUZWPYH[PVUHUKTV[P]H[PVU^P[OPU]PZPVUHY`LU[YL WYLUL\YZNYV^¯HUKZV^PSSKV:4(9;:[HY[\WHUKP[ZUL[^VYRVMJVSSHIVYH[VYZ :4(9; :[HY[\W MVSSV^\W Z[LWZ HPT [V Z[YLUN[OLU :\Z[HPUHISL ,U[YLWYLUL\YZOPW [OYV\NO[OLLTWV^LYTLU[VMPU[LYTLKPHYPLZHUKJ\S[P]H[PVUVMWYHJ[PJLZ[OH[^PSS\S[P TH[LS`ZOPM[SPMLZ[`SLZPU[VZ\Z[HPUHISLVULZ

Dimension (Who) University Edition

Project Participants both in Africa and Europe

Activity (What) Support the activities â&#x20AC;¢ of project participants groups â&#x20AC;¢

JOHUNLHUKYLZV\YJLZJHYJP[`P[HSZVHKKLKUL^MYPLUKZOPWZ HUKLZWLJPHSS`OLSWLK[VYLK\JLZ[LYLV[`WLZ¹ >OVPZ1\SPHUL& (ZHZ[\KLU[VMLJVUVTPJZMVJ\ZHYLHZ!MVYLPNU[YHKLLTWPYP JHSLJVUVTPJYLZLHYJOHUKPU[LYUH[PVUHSTHUHNLTLU[H[[OL <UP]LYZP[`VM(WWSPLK:JPLUJLZPU5Â&#x2026;Y[PUNLU1\SPHUL^LU[[V :OHUNOHP*OPUHMVYHUPU[LYUZOPW([[OLHNLVMZOLZWLU[ [LUTVU[OZPU[OL<:(>HZOPUN[VUZ[H[LHZHUL_JOHUNLZ[\ KLU[)V[OPU[LYUH[PVUHSL_WLYPLUJLZILJHTLHUPTWVY[HU[WVPU[ MVYYLÃ&#x2026;LJ[PVUVMSPMLZ[`SLZHUKJ\S[\YLKYP]PUNOLY[V^YP[LOLY Ã&#x201E;YZ[HJHKLTPJWHWLYVUKPTLUZPVUZHUKPUKPJH[VYZVM:\Z[HP UHISL+L]LSVWTLU[^P[OHMVJ\Z VUJSPTH[LJOHUNLZ\IQLJ[ZOL»Z ILLUL_WSVYPUNL]LYZPUJL

Universities in Asia and America

Method (How)

Establish SMART outreach groups as the ones in Africa and Europe

Note: SE = Sustainable Entrepreneurship

Mobilizing resources to support their initiatives Establishing SE fellowships through virtual networks

â&#x20AC;¢

Providing refreshment trainings

â&#x20AC;¢

Providing introductory training and applying the educational methodology

â&#x20AC;¢

Expanding the size of the fellowship network

â&#x20AC;¢

Providing the platform for experience-sharing

Remarks

These groups comprise the participants of previous SMART Start-up trainings

This is a replication of previous trainings, the content will be tailored to the realities of the participating institutions


,Z[OLY2VTZVVT

Strategic Partnerships

HQWUHSUHQHXUV

Dimension (Who)

Activity (What)

Youth organizations and institutions other than academic centres

Access other groups that activate youth towards action Establish networks of entrepreneurs and potential entrepreneurs

Policy Makers

Business to Business

Mobilise policy makers towards Sustainable Entrepreneurship

Improve the quality of microentrepreneurs in the value chain (sector-specific)

Method (How)

Remarks

â&#x20AC;˘

Providing hands-on training

â&#x20AC;˘

Developing and spreading manuals

This includes any group outside of university community, special focus will be given to women entrepreneurship

â&#x20AC;˘

Engaging activities through the fellowship network

â&#x20AC;˘

Including their contribution into the projectsâ&#x20AC;&#x2122; usersâ&#x20AC;&#x2122; manual

â&#x20AC;˘

Raising awareness about the potential that SE has for regional, national and international agendas

â&#x20AC;˘

Supporting the development of policy frameworks

â&#x20AC;˘

Promoting environmental and entrepreneurial practices within supply chain

â&#x20AC;˘

Increasing the engagement of stakeholders on non-financial issues

The collaboration will happen with policy makers from the countries that participated in the trainings

Sectors like ICT, Energy and Agriculture will be chosen

,Z[OLY»Z*VTWHZZ¶HJOHUNLVM YV\[LZKVLZU»[TLHUHJOHUNLPU[OL KLZ[PUH[PVU ¸0HT[Y\S`HTHaLKHIV\[OV^H MV\YKH`^VYRZOVWJV\SKJOHUNLT` WLYZVUHSSPMLZ[`SLHUKT`WSHUZMVY [OLM\[\YL(WHY[PJPWHU[HZRLKTL HIV\[T`M\[\YLJHYLLYWSHUZ4` HUZ^LY^HZº0^HU[LK[VILHTH YP[PTLSH^`LYI\[UV^0KVU»[RUV^ HU`TVYL»0N\LZZ^OH[0YLHSS`^HU[LK[V[LSSOLY ^HZ[OH[[OL:4(9;:[HY[\WWYVNYHTTLOLSWLK JOHUNLT`WLYZWLJ[P]L 4`J\YYLU[]PZPVUPZNLHYLK[V^HYKZOLSWPUNT` JV\U[Y`JOHUNLJV\YZLI`HKVW[PUNTLHZ\YLZHUK WVSPJPLZ[OH[HKKYLZZV\YJ\YYLU[ZVJPVLU]PYVU TLU[HSJOHSSLUNLZ0HTUV^HWYVZWLJ[P]LZ\Z[HP UHISLLU[YLWYLUL\YHUKPU[LYUH[PVUHSLU]PYVUTLU[HS SH^`LY¹ >OVPZ,Z[OLY& ,Z[OLYPZH`V\UN^VTHUMYVT.OHUHHUKPZ Z[\K`PUNPUOLYYK`LHYHZSH^Z[\KLU[H[2^HTL 5RY\THO<UP]LYZP[`VM:JPLUJLHUK;LJOUVSVN` 25<:;,Z[OLYJVVYKPUH[LK[OLSVJHS:4(9; :[HY[\W7YVQLJ[HUKSLHKZHWYVQLJ[[LHTVM ZWLJPHSPZ[ZMYVT25<:;HUK[OL5L^@VYRIHZLK -VYKOHT-HJ\S[`VM3H^[V[HJRSLL^HZ[LPZZ\LZ ,Z[OLYHSZV^VYRZHZ[OL.OHUH]PJLWYLZPKLU[MVY L_[LYUHSYLSH[PVUZ^P[O(0,:,*HUPU[LYUH[PVUHS WSH[MVYT[OH[HPTZ[VZ\WWVY[`V\UNWLVWSL[VKPZ JV]LYHUKKL]LSVW[OLPYWV[LU[PHS[VJYLH[LWVZP[P]L PTWHJ[ZVUZVJPL[`


3\IHIH+HT[PL 3\IHIH»ZKPZJV]LYPLZVU L_WLYPLU[PHSSLHYUPUN ¸,]LU[OV\NOLHJOZ[LW^HZPU]HS\ HISL[VI\PSKJYLH[P]L[OPURPUNZRPSSZ 0^HZPUZWPYLKTVZ[I`[OLL_LYJPZL PUIYLHRPUNHZZ\TW[PVUZ0JHTL[V YLHSPaL[OH[V\Y[OPURPUNPZPUTHU` ^H`Z[OLYLZ\S[VMV\YSPMLZ[`SL>L HSSZLLYLHSP[`[OYV\NO[OLSLUZVM V\YSPMLZ[`SLZV\YIHJRNYV\UKHUK V\YL_WLYPLUJLZZVP[PZZVTL[PTLZ KPMÃ&#x201E;J\S[[V[OPURV\[ZPKL[OLIV_HUK[VILJVT TP[[LK[VUL^PKLHZ0SLHYULKOV^[VTHRL\ZL VMZWLJPÃ&#x201E;J[VVSZ[VJYLH[LPUUV]H[P]LLU[YLWYL UL\YPHSPKLHZ)`^VYRPUN[OYV\NOLHJOZ[HNL VM[OL[YHPUPUN0YLHSPZLK[OH[SLHYUPUNI`KVPUN LUHISLKTL[VNYHZWUL^RUV^SLKNLPU^H`Z [OH[^PSSOH]LHSHZ[PUNPTWHJ[¹ >OVPZ3\IHIH& 3\IHIHPZTHYYPLKHTV[OLYVM[^VJOPSKYLU HUK\UP]LYZP[`SLJ[\YLY3\IHIHOVSKZH)HJOL SVYVM(Y[ZKLNYLLPU4HUHNLTLU[HUK7\ISPJ (KTPUPZ[YH[PVUHUKOHZ^VYRLKHZHO\THU YLZV\YJLZTHUHNLY^P[O[OL*VTTLYJPHS)HUR VM,[OPVWPHMVY[OLWHZ[LSL]LU `LHYZ2HZZPT:OHOPS/\ZZLPU (M[LY[OL4H\YP[P\Z:[VW ¸*LY[HPUS`[OL:4(9;:[HY[\W^VYRZOVW OHKHO\NLPTWHJ[VUT`WLYZVUHSHUK WYVMLZZPVUHSSPML;OL[YHPUPUN^VYRZOVW NH]LTL[OLVWWVY[\UP[`[VKL]LSVWHUK THYRL[HUL^I\ZPULZZPKLH(M[LYJVT WSL[PUN[OL^VYRZOVW[OLÃ&#x201E;YZ[[OPUN0KPK ^HZ[VZOHYL[OL[YHPUPUNTH[LYPHS^P[O T`MYPLUKZHUKJVSSLHN\LZZPUJLP[JV\SK ILLHZPS`\UKLYZ[VVKHUK^HZVMKPYLJ[YLSL]HUJL [VTHU`JVSSLHN\LZ0HTJ\YYLU[S`PU[OLWYVJLZZVM ZLHYJOPUNMVYHUVWWVY[\UP[`[VJVU[PU\LT`Z[\KPLZH[ [OL4HZ[LYZVY47OPS7O+SL]LSPU[OLÃ&#x201E;LSKVMLULYN` THUHNLTLU[HUK:\Z[HPUHISL+L]LSVWTLU[¹ >OVPZ2HZZPT& 2HZZPT:OHOPS/\ZZLPUNYHK\H[LK^P[O/VUV\YZ^P[OH )HJOLSVY»Z+LNYLLPU4LJOHUPJHS,UNPULLYPUNMYVT[OL <UP]LYZP[`VM4H\YP[P\Z/LHZWPYLZ[VILJVTLH*OHY [LYLK4LJOHUPJHS,UNPULLYHUKZWLJPHSPZLPU,ULYN` 4HUHNLTLU[HUK:\Z[HPUHISL+L]LSVWTLU[2HZZPT HSZVYLJLP]LKHUH^HYKMYVT[OL0UZ[P[\[LVM,UNPULL YPUNHUK;LJOUVSVN`0,;7YLZLU[(YV\UK[OL>VYSK 7(;>JVTWL[P[PVUMVYOPZWYVQLJ[LU[P[SLK¸,ULYN` :[VYHNL!;V^HYKZ4LL[PUN7LHR,SLJ[YPJP[` +LTHUKPU4H\YP[P\Z¹


(JRUV^SLKNLTLU[Z Â&#x2039;

+LZ[H4LIYH[\<5,7(MYPJH9LNPVUHS6MÃ&#x201E;JLMVYOPZJVU[YPI\[PVU[V[OLKL]LSVWTLU[VM[OLWYVQLJ[JVUJLW[HUK WYLJPV\ZZ\WWVY[MYVT[OLLHYS`JVUJLW[\HSPaH[PVUVM[OLWYVQLJ[[V[OLÃ&#x201E;UHSPTWSLTLU[H[PVU 6MWHY[PJ\SHYPTWVY[HUJL^HZ[OLZ\WWVY[PUIYPUNPUNULJLZZHY`(MYPJHUUL[^VYRZVUIVHYKZ\JOHZ[OL5H[PVUHS *SLHULY7YVK\J[PVU*LU[YLZ5*7*Z

Â&#x2039;

5*7*ZMVY4VaHTIPX\L;HUaHUPHHUK,N`W[MVY[OLPYZ[YVUNZ\WWVY[PULUNHNPUN\UP]LYZP[`YLWYLZLU[H[P]LZ

Â&#x2039;

4H\YP[P\Z4PUPZ[Y`VM,K\JH[PVUHUK4H\YP[P\Z4PUPZ[Y`VM,U]PYVUTLU[HUK:\Z[HPUHISL+L]LSVWTLU[5H[PVUHS +L]LSVWTLU[<UP[

Â&#x2039;

7YVM;VVSZLLYHT9HTQLH^VUVM[OL<UP]LYZP[`VM4H\YP[P\ZMVYYHPZPUNH^HYLULZZ^P[OPU[OL\UP]LYZP[` THUHNLTLU[IVHYKHIV\[[OL:4(9;:[HY[\W[YHPUPUNWYVNYHTTLHUKOPZZ\WWVY[JVVYKPUH[PUNHJ[PVU IL[^LLU[OL4PUPZ[Y`VM,U]PYVUTLU[HUK[OL<UP]LYZP[`VM4H\YP[P\Z

Â&#x2039;

<UP]LYZP[`VM4H\YP[P\Z4H\YP[P\Z<UP]LYZP[`VM;LJOUVSVN`4H\YP[P\Z0UZ[P[\[:\WtYPL\YKL;LJOUVSVNPL

Â&#x2039;

<UP]LYZP[`VM5HPYVIPHUK2LU`H[[H<UP]LYZP[`2LU`H

Â&#x2039;

<UP]LYZP[`VM+HYLZ:HSHHTHUK4a\TIL<UP]LYZP[`;HUaHUPH

Â&#x2039;

.LYTHU<UP]LYZP[`PU*HPYVHUK)YP[PZO<UP]LYZP[`PU*HPYV,N`W[

Â&#x2039;

(KKPZ(IHIH<UP]LYZP[`,[OPVWPH

Â&#x2039;

4VaHTIPX\L;LJOUPJHS7YP]H[L<UP]LYZP[`HUK[OL,K\HYKV4VUKSHUL7\ISPJ<UP]LYZP[`4VaHTIPX\L

Â&#x2039;

+Y)YPNP[[L)PLYTHUU4HUHNPUN+PYLJ[VYVM;YPWSL0UUV]HMVYWYV]PKPUNJVTTLU[ZHUKPUW\[MVY[OL[YHPUPUN TVK\SLZHUKMVYZOHYPUNOLYL_[LUZP]LL_WLYPLUJL^P[OPZZ\LZZ\JOHZPUMVYTHSLU]PYVUTLU[HSLK\JH[PVUHUK KLHSPUN^P[OLU]PYVUTLU[HSWYVISLTZ^P[OPUPU[LYKPZJPWSPUHY`[LHTZ(SZVMVYWLYZVUHSS`MHJPSP[H[PUNZLZZPVUZK\YPUN [OL>\WWLY[HS^VYRZOVW

Â&#x2039;

;OL5L[OLYSHUKZIHZLKPUJ\IH[PVUJLU[YL,5=0<0UUV]H[VYZPU:\Z[HPUHIPSP[`MVY[OLPYJVU[YPI\[PVU[V[OLJVU[LU[ VUJVUJLW[\HSPZPUNI\ZPULZZPKLHZHUKPUUV]H[PVU,5=0<PZHUPU[LYUH[PVUHSUL[^VYRVYNHUPZH[PVUJYLH[LKMVY HUKI``V\UNLU[YLWYLUL\YPHSWLVWSL

Â&#x2039;

*YLH[P]L*VTT\UP[PLZMVY:\Z[HPUHISL3PMLZ[`SLZ**:3^P[OPU[OLMYHTL^VYRVM[OL4HYYHRLJO7YVJLZZVU:*7 MVYZOHYPUNJVTT\UPJH[PVUWSH[MVYTZHUKZLLRPUNV\[WHY[ULYZOPWZ[OH[LUYPJOLK[OL:4(9;:[HY[\WWYVQLJ[

Â&#x2039;

;OL 7HY[PJPWHU[ZVM[OL[^V^VYRZOVWZJVUK\J[LKPU4H\YP[P\ZHUKPU.LYTHU`

Â&#x2039;

;OL*:*7¸:4(9;:[HY[\W¸[LHT
*VU[YPI\[VYZ

*VU[HJ[PUMVYTH[PVU

;OL:4(9;:[HY[\WWYVNYHTTLHUK[OLILULÄ[Z PTWHY[LK[V[OLPUKP]PK\HSZHUKVYNHUPZH[PVUZ[V\JOLK I`[OL[YHPUPUN^HZTHKLWVZZPISLI`[OLLMMVY[ZHUK JVU[YPI\[PVUVM!

<5,7>\WWLY[HS0UZ[P[\[L*VSSHIVYH[PUN *LU[YLVU:\Z[HPUHISL*VUZ\TW[PVUHUK7YVK\J[PVU*:*7 /HNLUH\LY:[YHL >\WWLY[HSc.LYTHU` 7OVULc  -H_c  ^^^ZJWJLU[YLVYN PUMV'ZJWJLU[YLVYN ZTHY['Z\Z[HPULU[YLWYLUL\YZOPWVYN

*VW`YPNO[<5,7>\WWLY[HS0UZ[P[\[L*VSSHIVYH[PUN*LU[YLVU:\Z[HPUHISL*VUZ\TW[PVUHUK7YVK\J[PVU*:*7N.TI/

;LYTZVM<ZL! ;OPZTH[LYPHSPZHUPU[LSSLJ[\HSWYVWLY[`VM[OL*:*7(SSJVW`YPNO[[YHKLTHYRZHUKV[OLYPU[LSSLJ[\HSWYVWLY[`YPNO[ZHYLWYV[LJ[LKHUKYLTHPUI`P[ZV^ULY ;OL\ZLVM[OPZTH[LYPHSPU[YHPUPUNZVYNHUPaLKHZYLWSPJH[PVUVM[OL:4(9;:[HY[\W7YVNYHTTLPZWVZZPISL`L[[OL*:*7ZOV\SKILUV[PÄLKH[[OLILNPU UPUNVM[OL[YHPUPUNWSHUUPUNHUKWYVWLYS`YLMLYLUJLK-LLZTH`HWWS`MVY[OL\ZLVM[OL:4(9;:[HY[\WTH[LYPHSMVYW\YWVZLZV[OLY[OHU[OLYLWSPJH[PVU VM[OL[YHPUPUNPMUV[KLSP]LYLKI`[OL*:*7<ZLYZTH`UV[TVKPM`JVW`KPZ[YPI\[L[YHUZTP[KPZWSH`YLKPZ[YPI\[LYLWYVK\JLW\ISPZOSPJLUZLJVTTLYJPHSS` L_WSVP[JYLH[LKLYP]H[P]L^VYRZMYVT[YHUZMLYVYZLSSHU`:4(9;:[HY[\WHJ[P]P[`VY[YHPUPUNZLJ[PVU^P[OV\[ÄYZ[VI[HPUPUNWLYTPZZPVUMYVT[OL*:*7 ;OLPUMYPUNLTLU[VMHU`VM[OLZLYLN\SH[PVUZTH`JVU]L`WLUHS[PLZMVYPU[LYUH[PVUHS]PVSH[PVUVMWYVWLY[`YPNO[Z

*VU[LU[!-PZZLOH;LZZLTH.LVYNPUH.\PSStUHUK*tJPSL4HYZPSSL3H`V\[!3H\YH:JOPUKSLY

3\IHIH+HT[PL +Y:OLY^H[,S^HU0IYHOPT 2HZZPT:OHOPS/\ZZLPU +Y6ZT\UK2H\UKL ,Z[OLY2VVTZVU +Y-\JOHRH>HZ^H 4HOPY4VOHTTLK:HPK 7YVMLZZVY;VVSZLLYHT9HTQLH^VU 5HTLU`H+HUPLS5HI\YP 1\SPHUL+YVZZ +HUPLSH4H[`ZPHR 6[[V2\JOHRH =PZP[V\Y^LIZP[LMVYTVYLPUMVYTH[PVU! O[[W!^^^ZJWJLU[YLVYN

The story of SMART-StartUp  

a project review

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you