MotorBladet Februar 2010

Page 1

MOTOR Officielt Organ fOr DMU

bladeT

Nr. 1/2 · 92. årgaNg · FEBrUar 2010

mOTOCROss:

FRYGTLØSE OLLIE SIDE 13

HIsTORIsK:

PÅ STREJFTOG I HISTORIEN

LICeNs OG aFGIFTsCIRKULÆRe `10

SIDE 30-31

SIDE 18-19

ROAD RACING:

STrOPPETUr!

SIDE 18-19

speedway: budgetter på skrump

SIDE 20-21

bmx: nervøsitet i roskilde

1 SIDE 26-27


FIM LOGOTYPE

16/10/2008

CMYK DESIGN OPTIMISATION - Oct 2008

0 1 0 2 R A U R B E F . 8 2 L I T D N I T A K KÆMPE RAB

HUS

2010 FIM Dansk Metal Nordic Speedway Grand Prix Lørdag 11. september kl. 19.00

speedway.dk

BE THERE!

BILLETTER • 70 263 267 • www.billetlugen.dk • www.speedway.dk

by BANDITO


INdHOLd dmU

MOTORbladeT Redaktør Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf. 43 26 26 18 E-mail: motorbladet@dmusport.dk Annoncetegning Kenneth Mikkelsen, tlf. 43 26 26 18 Email: motorbladet@dmusport.dk DMU - Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Fax 43 26 26 15 ISSN 0107-7554 Bank: Jyske Bank, konto 5044 1092819

Stofkoordinatorer BMX Joy Nordkvist E-mail: joy.nordkvist@mail.dk

ROad RaCING SIDE 4-7

mOTOCROss SIDE 8-17

speedway SIDE 20-25

bmx SIDE 26-29

ROAD RACING Steen Pedersen Sommerstien 8, 2670 Greve. Tlf. 43 90 27 10 E-mail: sommer8@mail.tdcadsl.dk Oplag og frekvens Udkommer 10 gange årligt Dette nr. er trykt i 9.100 eksemplarer Layout og tryk KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 29 00, Fax: 36 34 29 10 E-mail: kls@kls.dk Trykt CO2 neutralt Forbehold Bladets indhold udtrykker ikke nødvendigvis DMU´s meninger. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for eventuelle fejl i angivelser af priser, specifikationer og lign. Ej heller for manuskripter eller illustrationer, som tilsendes uopfordret. Eftertryk er forbudt uden tydelig kildeangivelse. Erhvervsmæssig anvendelse af tekst eller illustrationer, kun efter nærmere aftale og skriftlig tilladelse. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe sårende, injurerende eller æreskrænkende indlæg. Indsenderen vil i givet fald blive kontaktet med henblik på en afbødning af kritisable passager. Dette skyldes dels et ansvar i forhold til presseloven, dels et ønske fra HB om at bevare en ordentlig tone i vores offentlige organ. De 2 næste numre Marts 2010 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag den 4. marts 2010. Deadline for stof torsdag den 11. februar 2010. April 2010 nr.: Forventes hos abonnenterne torsdag den 8. april 2010. Deadline for stof torsdag den 18. marts 2010. Tegn abonnement på MotorBladet 10 numre pr. år - 400,- kr. Kontakt tlf. 43 26 26 13 (Hverdage ml. 12.30-16.00) E-mail: motorbladet@dmusport.dk

ROad RaCING:

➤ Målrettet indsats nytter ROad RaCING:

➤ Søren Lauridsens plan mOTOCROss:

➤ Super SX "Kjer Olsen" dmU:

➤ På Strejftog i Historien speedway

➤ Overlever på sponsorkronerneE speedway

➤ Ice-Racing Line-up 2010 bmx

➤ Nervøsitet i Roskilde dmU

➤ Licens og Afgiftscirkulære 2010

4 6 8 18 20 22 26 30

MOTORbladeT Officielt Organ fOr DMU

Nr. 1/2 · 92. årgaNg · FEBrUar 2010

mOTOCROss:

FRYGTLØSE OLLIE SIDE 13

HIsTORIsK:

PÅ STREJFTOG I HISTORIEN

LICeNs OG aFGIFTsCIRKULÆRe `10

SIDE 30-31

SIDE 18-19

ROAD RACING:

STrOPPETUr!

SIDE 18-19

speedway: budgetter på skrump

SIDE 20-21

bmx: nervøsitet i roskilde

1 SIDE 26-27

Forsiden: RR-elite/talentgruppen på stroppetur i december vinden. Foto Meyer Petersen.

3


ROad RaCING

alle deltagerne ved den afsluttende elitesamling i december 2009 - tager et stort spring ind i 2010 sæsonen.

[ ElITESaMlInGEr ]

MålrETTET InDSaTS nyttEr! TEkST: STEEn PEDErSEn. FoTo: MEyEr PETErSEn

Gennem 2009 er elite- og talentgruppen blevet "målt, vejet og vejledt" af topkøreren Thomas Harding. I december måned blev sidste seminar afholdt for gruppen - og det er nu tid til at gøre status.

4

Året er gået og det er tid til at gøre status for ”drengene” i elite og talentudviklings gruppen. Projektet som løb i 2009 blev afsluttet med et december måneds seminar. Overordnet set, så har projektet haft som formål, at give kørerne indsigt og forståelse for, hvordan de kunne motivere sig selv til succes. For ifølge Elitekøreren Thomas Harding, kendt fra Superchallenge (2009-bronze, 2008-sølv) som var praktisk an-

svarlig for de planlagte seminarer, så nytter det noget at lave en målrettet indsats. Harding havde på forhånd inddelt årets undervisning i 3 dele. – Før sæson – I sæson – Efter sæson Før sæson, blev brugt på testning af den fysiske udfoldelse, introduktion af træningsformer og rig-

tig og hensigtsmæssig ernæring, samt læring omkring at fokusere på alt i og omkring racet. I sæson, blev brugt til køreteknisk træning og vedligeholdelse af fysikken, samt at arbejde videre med processen omkring kosten og fokus på indsatsen på racerbanerne. Efter sæson, er blevet brugt på testning af fysikken samt introduktion til ny træning. Vigtigheden i fysisk optimering af kroppen


ROad RaCING alex Schacht får smidt noget væske.

er blevet opsummeret, og kørerne har fået vedligeholdt deres viden om brug af den rigtige ernæring, så de er klædt på til at gå vinteren i møde og komme endnu stærkere gennem den.

FRa 12 til 6 I løbet af 2009 var 12 kørere inde over projektet, hvoraf de 2 kun var tilstede første gang. Nogen blev der bevidst sagt farvel til, da deres indsats ikke berettigede dem til fortsat deltagelse og nogle blev arrangørerne nødsaget til at sige farvel til, da de af forskellige årsager ikke kørte i 2009-sæsonen. I alt blev hele forløbet gennemført med 6 kørere. I december måned var deltagerne så samlet for sidste gang.

PrOJEKt StAtUS EFtEr 2009 ● 60% af de faste deltagere har gennemført hele forløbet ● Det bedste vægttab er på 9 kg ● Den bedste vægtøgning er på 7 kg ● Det bedste forøgede kondital er på over 40% ● alle deltagere har fald i hvilpulsen (på nær én) ● kun én kører har ingen gavn af den fysiske hjælp, men

udtaler meget tilfredshed med forløbet og alle de andre ting han har fået med i bagagen. Ansvarlig for elitesamling 2009 var DMUs RR-elitesatsning, v. Henrik Berendt, Rene Prang, Thomas Harding og Lis Johannsen

Træner Thomas Harding har for længe siden lært, at træning skal varieres, også af hensyn til det mentale. Hertil fik han hjælp af nogle lokale brydere, den ene har Emil Meyer her fornøjelsen af!

Deltagerne var Emil Meyer Petersen, Alex Schacht, Mike Kristiansen, Søren Treager, Christoffer Andersen og Søren Lauridsen. Formålet på årets sidste seminar var at få afsluttet sæsonen, dyrket samvær og velvære – samt få evalueret 2009-sæsonen: hvad har bidt sig fast af det indlærte – og sidst men ikke mindst, at få besvaret et fokus-skema for 2010. For de som har deltaget hele vejen igennem, har der været en del at bygge videre på. I det følgende kan du læse nogle af kørernes egne kommentarer til forløbet, samt status på projekt 2009.

»

Honda NSF 100 Kører med i NSF 100 CUP 2010

Elite- og talentgruppen med Træner Thomas i vandret positur. Fra venstre: Emil Meyer, Søren lauridsen, alex Schacht, Christoffer andersen, Søren Treager og Mike kristiansen.

BRUGTE kr. 29.998,PRIS NYE kr. 39.998,-

Nut-City Engineering I/S 7020 2582 www.nce.dk

5


ROad RaCING

KØrEr KOMMEntArEr: miKE KristiAnsEn

Emil mEyEr PEtErsEn EtErsEn

2010: yamaha 600 i nordisk serie, forhåbentlig både nm/sO og Bike Promotion.

2010: Honda rs 125 GP i nyere og opdateret version. nm/sO og sm.

„Jeg syntes det har været meget fedt, at være med til møderne, fordi det har givet mig et indtryk af, hvad det kræver at blive en professionel racerkører, og jeg har modtaget en masse viden, om mange ting som jeg slet ikke tænkte på før. Jeg har fundet ud af, at det at køre motorcykel er ikke kun at kunne køre, men også at min kondi og kosten skal være i orden. Det har samtidig givet mig motivation til, at blive en bedre racerkører og til at prøve at opnå bedre resultater, både i motionsrummet samt ude på banerne.“

„Jeg synes, det har været super fedt at være med i Elite- og talentudvikling. Jeg har lært meget, og har brugt det både hjemme, i skolen og på banen. Jeg kan selv mærke, at jeg er blevet både psykisk og fysisk stærkere, at jeg har fået mere fart på - og at jeg nemmere kan presse mig selv uden det går galt. Jeg har forbedret mig på banen, og jeg kører stærkere på alle baner og er mindre træt efter jeg kommer ind. Det at spise sundt og dyrke motion giver et overskud på banen og i hverdagen. Især på 125cc kunne jeg mærke, at jeg er kommet i bedre form under sæsonen.“

sørEn trEAGEr suzuki 600 supersport iDm. muligvis nogle Bike Promotion races.

„Jeg har været glad for at komme med i denne elitegruppe, det har virkelig sat tingene i perspektiv angående ens fysiske samt psykiske form. Det har været en fed oplevelse at møde de andre racere og høre hvordan de træner og sætter sig op til race. Jeg har fået et los bagi og er kommet i gang med en seriøs konditræning, det har medført et vægttab på 10 kilo og en stigning på 40 % i kondital. Jeg har fået en masse gode værktøjer til brug både på banen og i pitten. Mit fokus og overskud på banen er vokset i takt med mit kondital. Så tak for sæsonen ´09.“

CHristOffEr AnDErsEn suzuki 600 supersport iDm. muligvis nogle Bike Promotion races.

„Jeg er blevet meget mere bevidst om alt hvad jeg laver både på og uden for racerbanerne. De værktøjer vi har fået, har hjulpet mig med at fokusere på de rette ting. Både min psyke og kondi er klart blevet bedre og det giver mig mere overskud. Og så har det været sjovt at være en del af dette program og kunne se at indsatsen gør en forskel.“

Somme tider er det op ad bakke! Formen skal holdes vedlige i vinterhalvåret.

sørens lauridsens plan TEkST: kEnnETH Majkjær MIkkElSEn. FoTo: Sl raCInG

WWW læs mere på slrac ing.d

k

Søren lauridsen på værkstedet, i gang med at klargøre en kawasaki ZXr 400cc'er.

Søren Lauridsen, har været en af de kørere, som man de seneste 6-7 år har skullet holde øje med. Han har bl.a. været en af topkørerne i MC 600 Challenge (nu SuperChallenge). Men gennem de seneste par år har vi dog ikke set meget til Lauridsen på hjemlige breddegrader. I stedet har sigtekornet været rettet mod Tyskland og IDM, som

6

var tiltænkt et skridt på vejen mod VM deltagelse i VM Supersport. Men i 2009 led sæsonen alvorligt skibbrud før den kom i gang, på grund af mangel på sponsorer. Nu håber Søren Lauridsen og SL Racing-teamet, at 2010 bliver et mere fremadrettet og konstruktivt år. Og i år skal satses på at køre 600cc ved Scandinavian Bike Promotion Cup 2010 samt masser af events hvor sponsorer og fans skal have mulighed for at deltage. Den gamle målsætning om at komme videre til VM er stadig intakt, men blot skudt et par år. I 2011 er det planen at der skal køres Supersport EM eller IDM samt tages et wildcard til VM, alt sammen som forberedelse til 2012 hvor teamet sigter mod at købe et sæde i VM Supersport - for med egne ord at "give den max gas".

SØrEn laUrIDSEn (årEnE 2003-2009) 2009: 2008: 2007: 2006: 2005: 2004: 2003:

IDM sæsonen kuldsejler pga. mangel på sponsorer Øvelsesår i IDM SuperBike (Kawasaki) 4. plads i MC 600 Challenge (Suzuki) 11. plads i MC 600 Challenge (Ducati) 4. plads i MC 600 Challenge (Kawasaki) 5. plads i MC 600 Challenge (Kawasaki) 16. plads i EM 600cc supersport (Kawasaki)

SL Racing har Søren som teamchef og mekaniker. Men når teamet er af sted, så medbringes mekanikere, så Søren kun skal koncentrere sig om kørsel. Desuden er der tilknyttet en mediamanager med ansvar for grafik og foto samt en tekstforfatter, som hjælper til med web og events.

Søren lauridsen giver den gas på oschersleben.


RUNdT Om

ROad RaCING

Thomas Harding under succesfuld test på Valencia i december.

robbins Harms og speedway-landstræner jan Stæchman med store smil under Eco Enduro 2009. En ny træningsmaskine til robbin?

HeR KUN Få måNedeR inden selve racing sæsonen starter, har flere kørere og teams allerede begyndt deres sæson. Nemlig med de nok så vigtige forberedelser. F.eks. har Thomas Harding allerede testet på Valencia-banen i Spanien lige efter jul. Testen forløb rigtig godt med indkøring af ny affjedring, og efter 2,5 dags kørsel satte Thomas sin hidtil bedste tid på banen. Indledningsvis var turen dog nær gået i vasken med afbrændt kobling og punktering på racertransporteren. sUpeRCHaLLeNGe 2010 mesterskabet vil Thomas Harding gerne ”sætte” sig på. Men som klasserepræsentant er han desværre her kort før sæsonstart mere end tvivlende overfor gennemførelsen af klassen. Ærgerligt, da den trods alt er både hans og flere andres topprioritet i 2010. Flere ting spiller ind, men sene reglements-ændringer som f.eks. enhedsdæk er som syre i hovedet på de fleste kørere. Dæk er jo ret afgørende for racing, og enhedsdæk kan være ok under de rette betingelser. Bare ikke når de fleste kørere allerede har indgået sponsoraftaler, samt det faktum, at det nu er promotor Peter Elgaard, som vil komme til at stå for salget af enhedsdækkene. Fristen for tilmelding til årets superchallenge er 1. marts. Vi håber der opnås enighed, det skylder vi sporten og ikke mindst det efterhånden trofaste publikum. FLeRe aF Thomas Hardings ”lærlinge” kæmper også hårdt for at få deres 2010 sæson til at hænge sammen. F.eks. har Emil Meyer og far været i Sverige hos Nordgren Racing og savlet over en rigtig fin 125 racer, som Henrik Nordgren har fået samlet af gode og dyre tidligere VM-GP dele. Planen er en komplet sæson i NM/SO,

To mekanikere Morten andersen og jens Christensen fra Hardings team, i gang med at af prøve Suzuki`ens egenskaber, i "reglementeret" mekaniker-påklædning (arbejdsjakke og bukser).

hvor en samlet top-4 placering giver adgang til EM med støtte fra SO-organisationen. Endnu er ingen kontrakt underskrevet, da MiniMeyers drømme lige skal finde lidt mere finansiering via sponsorer.

eT aF dK’s pt. største talenter Alex Schacht ligger heller ikke på den lade side. Kigger man lidt på hans budget og ikke mindst aktivitets-oversigt, får man åndenød. Ingen tvivl om, at skoletasken også skal med i racerbussen. Allerede her i januar forestår en større ombygning af den nye Honda-racer. 6 tests fordelt på 3 ture i februar, marts og april på 3 forskellige baner i Spanien og Tyskland er bare lidt af den hæsblæsende opstart. eN FULd sÆsON i NM/SO er Alex’ hovedopgave. Yderligere er der plan- og budgetlagt 5 EM superstockløb (dvs. halvdelen af serien, som køres sammen med VM superbike/supersport), 4 IDM løb samt 6 Bike Promotion løb i Sverige og Tyskland. Nå ja, det lyder jo ikke af meget (uha-da-da), men det er da også ganske billigt. ”Kun” op mod 400.000 kr. budgetteres der med. RObbIN HaRms var i sit es på ECO raceren under klimatopmødet i december. 3 forskellige typer løb blev det til, med gode resultater til følge, især i motard-racet på Svanemøllen kaserne. ”Sådan en racer til træning må jeg have”, udtalte han. 2010 sæsonen var han endnu ikke helt sikker på, men seneste rygter fortæller, at han har købt halvdelen af sit tidligere team. Han fremgår da også af årets VM supersport startliste på nyhedssiden motorsport-magazin.com, på en Benjan Racing Honda CBR 600. /Steen Pedersen

7


mOTOCROss

MUnD t r O D I It IS t DAnSK v K r æ t S t E - OG Monster Energy Supercross afsluttede 2009 på fornemmeste vis, med besøg af selveste "kongen af Supercross" jeremy McGrath. kort efter bragte Dortmund Supercross os godt ind i 2010 - med et dansk topresultat. TEkST: MarTIn WIGH knUDSEn

Malmø Arena havde i slutningen af december mange danske tilskuere på plads, og de havde både Nicolai M. Hansen og Stefan Kjer Olsen at glæde sig over. Nicolai M. Hansen kørte første dag perfekt over målstregen på 2.pladsen i sit kvalifikationsheat og var dermed direkte videre til semifinalen, hvor det blev til en fjerdeplads og endnu en direkte gang videre til finalen, med en følgende niendeplads til følge. Stefan havde lidt sværere ved at få flow i tingene på førstedagen, men han fik hurtigt samlet sig selv op, og da han vandt første chance heat, kom der for alvor dansk jubel i den svenske arena. Det gav adgang til semifinalen, hvorfra Stefan dog måtte videre til sidste chance heatet, hvor han kørte godt nok til at blive nummer tre og sikre sig et wildcard til finalen, med en 11.plads som endeligt resultat. På anden dagen i Malmø så både Nicolai M. og Stefan ud til at have fået et super

godt flow på banen, og jublen var stor da Nicolai M. Hansen sluttede som nummer 2 i sit kvalifikationsheat. Endda som den eneste der var i nærheden af at kunne følge med Jeremy McGrath i det heat. Hverken Nicolai M. eller Stefan fik dog helt som fortjent. Og på trods af supergod kørsel havde de ikke held nok til at gå direkte i finalen, men Nicolai M. fik trods alt et wildcard og en 11.plads i finalen.

KInG OF SUPErCrOSS Supercross-kongen Jeremy McGrath kørte fantastisk hele den første dag, men i finalen fik han en elendig start og kunne derefter kun se til mens Alexander Rouis lidt overraskende vandt foran Florent Richier og Cole Siebler. På 2.dagen var der derimod ingen fejl fra Jeremy McGraths side - og i suveræn stil kørte han sig direkte i finalen, som han – på trods af en punktering – vandt foran Cole Siebler og Davide Degali Esposti. Publikum fik da også en enkelt ”Nac Nac” fra manden der opfandt et af det første freestyle tricks og det gik heller ikke ubemærket hen blandt freestyle kørerne, som sluttede af med en "Nac Nac tribute" til Jeremy McGrath, der tydeligvis syntes godt om den anerkendelse. Han fortalte dog på det efterfølgende pressemøde, at der nok ikke var den store sandsynlighed for at se ham køre i Skandinavien igen. Thomas Kjer Olsen har endnu ikke gjort sig fortjent til en titel som konge af Supercross, men den blot 12-årige

Det umulige blev gjort muligt i Malmø. kongen af Supercross jeremy McGrath var kommet til start i Scandinavien, for første og sandsynligvis også sidste gang nogensinde. Foto: Dancross.dk

8


mOTOCROss

søg i kort før sit be remy je e vd Malmø, ha t godt tempo vis th ra cG M od bl.a. i australien m Specielt og Chad reed, også vist n ha fik g da Tirs Malmø i e rn ve Skandina adigvæk st n arena, at ha orcykel. ot m en e yr kan st k .d ss ro Foto: Danc

Med den præstation Thomas kjer olsen leverede får man nærmest tanker om, at det her er kongen og tronfølgeren der er fotograferet sammen i Malmø… men der ligger trods alt nok lidt arbejde forude, før den drøm går i opfyldelse. Foto: rikke kjer olsen

På trods af at Thomas kjer olsen er blandt de yngste i 85cc klassen, bliver han ved med at imponere og i Malmø gjorde han det så også på en Supercross bane. Thomas vandt alle fire heat suverænt og det var selvom også den norske udendørs-mester var i feltet. Foto: Dancross.dk

PUblIkUM FIk Da oGSå En EnkElT ”naC naC” Fra ManDEn DEr oPFanDT ET aF DET FØrSTE FrEESTylE TrICkS ...

SE ALLE

MODELLERNE PÅ

www.jegstrupcross.dk

dansker var uden tvivl konge af 85cc klassen i Malmø, og der var absolut ingen andre over, eller blot på højde med det unge danske talent. Thomas kørte fire suveræne heatsejre hjem, hvilket selvfølgelig også gav den samlede sejr, samt en fortjent hyldest af et tydeligt imponeret publikum. Det var som nævnt første gang der blev

MINDRE STØJ FLERE HK Ring allerede idag tlf. 22 37 81 61

Ny 4T udstødning i Danmark til din dirtbike MX * SUPERMOTARD * ENDURO * QUAD * Alle mærker og modeller

På vores hjemmeside: www.dbdoktor.dk kan du se en effektkurve fra en MX’er med SPES udstødning. Crossmaskinen fik 4HK mere, og støjen faldt samtidig fra 121db til 114db.

Vi holder hVad Vi loVer! 4 stroke MX 450 F Dkr. 58.995,Excl. leveringsomkostninger

SPES overholder DMU’s nye 2010 støjgrænser. Bliv Champ’ med SPES, og behold dine point – også efter støjkontrollen! Nicolai M. Hansen MX1 fortsætter med SPES i 2010 – Det samme gør Stefan Kjer Olsen MX2. Vi har 2 typer Spes udstødninger som hedder: STorMY og eNdUro, og støjen bliver mærkbart formindsket ved begge af disse Spes 4T lyddæmpere.

Jegstrup APS . Tvedens Allé 2 . DK-9381 Sulsted Tlf. +45 96 39 17 02 . Fax +45 96 39 17 01 . jegstrup@mail.dk Importør til Norden af TM Racing & Cobra - Lagerførende af reservedele.

450cc 4takt: Stormy Lyddæmper = max. 114 decibel 250cc 4takt: Stormy Lyddæmper = max. 112 decibel 450cc 4takt: Enduro Lyddæmper = max. 111 decibel 250cc 4takt: Enduro Lyddæmper = max. 109 decibel

Så hvis du er en af dem der endnu ikke har fattet budskabet om at Spes udstødninger fra DB Doktor virker? Ja, så er det på tide at du vågner op og kontakter os i en fart. Prisen for en udstødning er fra 3750 kr.

hVorfor VeNTe Til iMorgeN ? - Ring eller email idag ! 22 37 81 61 Besøg os på www.dbdoktor.dk

9


mOTOCROss FaKTa

➠ Malmø Supercross var første afdeling i Scandinaviens helt egen Supercross serie. Anden afdeling er Herning Supercross.

➠ År 2010 var 27`ende gang der blev kørt Supercross i Dortmund. ➠ Dortmund Supercross blev sendt live på nettet af CPM24.tv, som havde 8 kameraer og 30 folk i arenaen, for at det kunne lade sig gøre.

➠ Efter Stuttgart, Chemnitz og München var Dortmund sidste afdeling i den samlede tyske Supercross serie ADAC SX-Cup. jeremy McGrath var helt klart publikumsfavoritten og han modtog store bifald fra det dansk/svenske publikum i Malmø. Foto: Dancross.dk Stefan kjer olsen #72 fik flere rigtigt gode starter i Dortmund og her er han på vej til at tage starten foran bl.a. Filip neugebauer #63, adam Chatfield #64, Milko Potisek #55 og Maxime jeanne #82. Foto: lars Schröer

kørt Supercross i Malmø Arena. Arrangør Lars Gren fortalte efterfølgende, at der satses på at gentage Malmø Supercross. Dog vil det kræve at man kan få arenaen på en bedre dato, hvilket kompliceres af, at der i Sverige spilles VM i håndbold i Supercross sæsonen 2010/2011.

vinter. Desværre gik han lige akkurat ikke videre fra sidste-chance heatet. I stedet kunne tyskerne se en meget velkørende Kyle Chrisholm vinde SX1 klassen - og dermed en "Toyota Auris".

DAnSKErnE I DOrtMUnD Stefan Kjer Olsen imponerede desuden i stor stil da han et par uger senere var på Dortmund Supercross podiet med en andenplads om fredagen. Desuden vandt han et heat om lørdagen, blev nr. tre i et heat om søndagen og sluttede samlet som nr. fire i SX2 klassementet i Dortmund, blot et point efter nr. tre. Kort sagt: En rigtig mandfolkepræstation. Selvom det nærmest ikke lyder muligt, så var det kun marginalerne der afholdt Stefan fra at komme endnu højere op i rækkerne. Også Nicolai M. Hansen gjorde det rigtigt godt ved Supercross Dortmund og en fuldstændigt udsolgt arena var tæt på at kunne opleve ham i sin første Tyske Supercross finale denne

DORTMUND SUPERCROSS sX1 tOP-10 1

Kyle Chisholm (USA)

2

Jason Thomas (USA)

3

P.J. Larsen (USA)

4

Daniel Siegl (TYS)

5

Heath Voss (USA)

6

Cedric Soubeyras (FRA)

7

Joaquim Rodrigues (POR)

8

Florent Richier (FRA)

9

Loic Romboilt (FRA)

10

Jacob Saylor (USA)

MALMØ SUPERCROSS

sX2 tOP-10

1.

Alexander Rouis (FRA)

1.

Adam Chatfield (GB)

2.

Colr Siebler (USA)

2.

Boris Maillard (FRA)

3.

Jeremy McGrath (USA)

3.

Ashley Greedy (GB)

4.

Florent Richier (FRA)

4.

Stefan K. Olsen (DK)

5.

Davide Degali Esposti (ITA)

5.

Filip Neugebauer (CZ)

6.

Jurgen Wybo (BEL)

6.

Dennis Ullrich (TYS)

7.

Daniel Siegel (TYS)

7.

Romain Berthome (FRA)

8.

Michael Musquin (FRA)

8.

Milko Potisek (FRA)

9.

Adrien Lopez (FRA)

9.

Jack Brunell (GB)

10.

Laurent Thibault (FRA)

10. Nicolai M.Hansen (DK)

10

Stefan kjer olsen har gennemgået en fantastisk udvikling i 2010 og i Dortmund tog han i mere end en forstand et skridt op, da han var en tur på podiets andenplads. Foto: lars Schröer


mOTOCROss

Der var totalt udsolgt tre dage i træk ved Dortmund Supercross. Foto: niels bommer

nicolai M. Hansen startede med at køre tysk Supercross i 2005 og han kan uden tøven betegnes som Danmarks mest erfarne Supercross kører. Det kræver også sin mand at kunne følge med i den super hårde SX1 klasse. Foto: lars Schröer

nicolai M. Hansen var i finalen begge dage i Malmø, men det lykkedes ham lige akkurat ikke at komme i en tysk Supercross finale i denne vinter. Foto: niels bommer

rasmus krogh jørgensen var i Dortmund for at hilse på sin gode ven Stefan kjer olsen, og han kunne bl.a. se ham overhale #64 adam Chatfield, der senere blev kåret som prins af Dortmund. Foto: lars Schröer

Privatleasing af din nye 2010 model? ARTFORM der tilbyder erhvervs- og privatleasing af særlige aktiver, lancerer nu også privatleasing af din nye MX’er. Vi tilbyder privatleasing af HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA samt KTM via samarbejde med en række danske motocross-forhandlere. Priseksempel: Fabriksny HONDA CRF 250 årgang 2010 til Kr. 1.528,- pr. måned + en ekstraordinær 1. ydelse på kr. 6.875,-. Priserne er inkl. moms. Fordele for dig ved Privatleasing.:  Meget lille kapitalbinding.  Kan udtræde af aftalen efter 12 måneder med 30 dages varsel.  Mulighed for overtagelse af maskinen ved aftaleudløb til en favorabel pris – basisaftale 36 måneder.  Fabriksny MotoCross maskine – evt. hvert år.  Du slipper for selv at skulle afsætte den brugte maskine. Såfremt du har interesse for ovenstående leasingkoncept, kan du rette henvendelse til Morten Lemvig fra ARTFORM på telefon 22 65 73 00 for yderligere information om samarbejdspartnere samt få et tilbud der passer lige til dig.

artform aps | Lillisvej 12 | 9000 Aalborg | Telefon 22 65 73 00 | www.artform.nu 11


RUNdT Om

mOTOCROss

Olivier twagiramundu:

DanMarkS SEjESTE FarTDjæVEl –

FryGTlØS oG UDEn SMErTEGrænSE

når SMCK’s #265 går til start, så koger adrenalinet før startbommen er faldet. Afro-danskeren Olivier twagiramundu med bopæl i Kalundborg er givetvis dansk motocross’ sejeste fartdjævel. TEkST: HEnnInG GonDESEn bECkEr. FoTo: laSSE lInDHarDT

Én af de, der kender Olivier Twagiramundu bedst, er SMCK’s nyvalgte formand Ralf Møller, der gennem årene har fulgt # 265 på klods hold siden deres fælles sjove cross-dage i ungdomsskolen med Ralf Møller som instruktør. Han siger: - Når man som barn kommer hertil som flygtning fra et borgerkrigshærget Rwanda kunne man forvente, at dette barn var frygtsomt, sky og tilbagetrukkent. Men det modsatte er tilfældet hos Olivier. Han har et åbent sind, er altid glad og oplagt til drilske skarnsstreger. Hans humoristiske sans er enorm – men hans sans for at bedømme en situations farlighed på crossbanen er lig nul! Det må vi gøre noget ved! Ralf Møller kommer med et par eksempler: - Som lille 7 års skid drønede han rundt på en lav 80’er. Han var så lille, at man måtte hjælpe ham op i sadlen. Engang fik han for meget fart på hen over plateau-hoppet.. Olivier fik sig en 4-5 meters flyvetur gennem luften og blev liggende med hovedet nedad i et vandfyldt gummigedsspor. Knægten var slået bevidstløs – han kunne have været druknet i de minutter, der gik, indtil der kom hjælp. Og for nogle år siden under Generalens Cup forcerede han Amerikaner-hoppet

12

og landede elegant oven i en styrtet crossmaskine. Resultat: Brækket venstre håndled og højre håndrodsknogler, stor flænge i hovedet og øjenbryn. Ambulancen måtte vente. Olivier havde jo ”bare lidt ømt” og han skulle lige have nogle fritter og kakoamælk i Tutten sammen med vennerne inden afgang til skadesstuen. Det tog en halv times tid. På sygehuset opdagede man endnu en skade, da Olivier klagede over, det gjorde lidt ondt neden for halsen, når han grinede. Der blev føjet ”brækket kraveben” til listen over brud og skader. Ralf Møller: - Det er første gang, jeg har set en afrikaner lyse både gul og blå! Alle, der kender Olivier, er enige om dette: Ingen kan sammenlignes med Ollie. Han er en ener. Svebølle Motocrossklub’s minier kalder ham bramfrit ”Ollie Afrika” – og Ollie smiler og er nem til at lokke med til en omgang ”tjatten til hinanden”. Han ved, der er intet racistisk gemt i hans øgenavn. Han har det godt med ”hvalpene” og alle andre klubkammerater. Nys udlærte, men i perioder arbejdsløse, klejnsmed ”Ollie Afrika” mangler nu en sparringspartner – en frygtløs sponsor med humoristisk sans, der vil hjælpe ham med at komme på banen igen.


CLassIC mx

på tegnebrættet ClaSSIC CroSS, TWIn SHoCk, EVo ClaSS .... HVaD Er HVaD ? TEkST: nIElS ErIk MoGEnSEn oG kEnnETH Majkjær MIkkElSEn

Begrebsforvirringen er stor når man taler om classic moto cross. Her skal kort opsummeres på Classic Cross regler, samt den videre udvikling inden for Classic sporten. Hvis vi begynder med classic cross, er det groft sagt motorcykler fra før 1972. Der er igen forskellige opdelinger efter motorstørrelser og kørerens alder. Hvad sidst nævnte angår, så er aldersklasserne i DMUs reglement beskrevet som Klassen 60+: Kørerne skal være fyldt 60 i året, cyklerne op til 1965. Klassen 50+: Kørerne skal være fyldt 50 i året, cyklerne op til 1970. Klassen 40+: Kørerne skal være fyldt 40 i året, cyklerne op til 1972. Men ved siden af dette er kommet Twin Shock klassen som er et stort hit i udlandet, og er motorcykler fra før 1985 med to bagstøddæmpere, som er luftkølet og har tromlebremser. For at alle skal have en chance, er der en ”rookie” klasse for begyndere, 125cc cykler samt ældre TS cykler som er overhalet af udviklingen. For at få så mange gamle motorcykler ud at køre som muligt, er der

En rigtig Classic Cross motorcykel, 1966 Husqvarna 250.

I skrivende stund er løbsserien ikke på plads - og klasserne kan derfor ikke publiceres endnu. Hvad der derimod er på plads, er prisen for et Classic-licens, som fra 2010 er blevet ligestillet med licenspriserne for Trial og Enduro. Hvis dit hjerte banker for gamle motorcykler, så kom ud af busken. Der står masser af gamle cykler rundt omkring, og næsten alle dele kan skaffes. Du kan altid henvende dig til Dansk Classic Cross, det er ikke kun en lukket kreds for ”gangstativer”. Alle er velkomne.

Træningsskole uge 30, 2010 HVa 430 - er i traditionel forstand ikke en Classic Cross cykel, men en af de nyere classic klasser -Twin Shock motorcykel Husqvarna 1982.

en ny klasse. Evo klassen er de motorcykler som udviklingsmæssig har overhalet TS cyklerne dengang i firserne. Dvs. fremstillet før 87, ellers ingen begrænsninger udover at være originale. I Twin Shock og Evo er kørerens alder fri. Danmarks Motor Union har de foregående år ikke haft classic-løb af betydning i kalenderen. Men i 2010 vil unionen arbejde for at stable et Danmarksmesterskab på benene i samarbejde med Dansk Classic Cross.

En Evo Class maskine, yamaha 1986

➤ ➤ ➤ ➤ ➤

5 dage med professionel MX træning. Affjedrings kursus. Fysisk træning/kost kursus. Kun 25 Km til Tosselilla vandland. En aktiv ferie med hele familien.

Træningsskolen er for alle klasser inkl. Micro. Trænerne er bla. Leon Nyvang, Jacob Rasksen, Steffen Janson samt andre danske top kørere. (Max 12 kørere pr. klasse) Pris for hele ugen kr. 1.900,- pr. deltager inkl. fri camping, bad og toilet. For nærmere info og tilmelding henv. Leon Nyvang Tlf. 55 76 42 50 Mobil 24 69 36 16 Foto af Niels Bommer

13


mOTOCROss TRIaL

PRE-SæSONENS

SØNDERSØ TRIAL

HyGGeLIGe pejLemÆRKe TEkST: THoMaS ErTMann

klasse B, nu er at finde i Klasse A – viste med en god stabil arbejdsindsats, at man godt kan starte med at tage medaljer hjem i første løb. Peter Weiss havde valgt at tage turen hele vejen fra B til Elite, og under mottoet ”det skal vel gøre lidt ondt før det er godt”, placerede han sig på en impone-

Autoriseret KTM og HONDA forhandler .dk Østbirkvej 17 - 5240 Odense NØ Tlf. 6610 8942 Mobil tlf. 2089 1225 Email: MX-Shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Michael Steffen, foretager et meget svært sving på en skråning.

Fyn motorsport inviterede igen i år til Trial i december. Samtidig med at løbet er årets sidste, er det samtidigt det første løb i sæsonen 2010 – lidt indviklet, men sådan er det. Vejret holdt fint, og den meget regn der havde præget landet og området i den senere periode, holdt sig pænt på afstand hele løbet. Det gjorde nok løbet lidt lettere end ellers tiltænkt, da bare en lille smule regn ville have lavet mange af sektionerne en del sværere – men sådan er trial også, nogle gange sværere og nogle gange lidt lettere. Selv om sektionerne generelt var af den lettere kaliber, var der dog enkelte der gav de fremmødte kørere lidt hovedbrud – specielt sektionen 9-10, hvor det var de færreste der nåede helt til tops, uden at må have måtte efterlade mindst et par prikker. En af de ting der alt tid er inte-

14

ressant ved sæsonens første løb, er hvem der meldt til i de forskellige klasser. Denne sæsonstart var da heller ikke anderledes, da der var flere der havde valgt at rykke op – eller var tvunget af sidste sæsons placering. Normalt er en oprykning til en

større klasse ensbetydende med at skulle danne ”bundprop” i et stykke tid. Det var der dog ikke nogen der havde været så venlige at fortælle de 2 nyoprykkede kørere Jonas Gerken og Peter Weiss noget om. Jonas Gerken, der efter sidste års oprykning fra

Se nye og brugte MC’er på vores hjemmeside! Navervej 5 8382 Hinnerup Tlf. 86 91 12 00 Fax 86 98 86 82

www.villadsensmc.dk ALLE NYE SUZUKIMODELLER PÅ LAGER NYE 09 TIL STÆRKT NEDSATTE PRISER ring og få et goDt tilbuD Brugte Suzuki rmz 450 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33800 Suzuki rm 450 07 som ny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 Suzuki rmz 450 05 motor nyrep . . . . . . . . . . . . 20800 Suzuki rm 250 demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 Suzuki rm 85 lav 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14800 Yamaha yz 85 høj 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18800 Yamaha yz 85 lav 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16800 Yamaha wrf 250 m. papirer . . . . . . . . . . . . . . . . . 19800 Honda crf 250 07 53 tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 Se også www.bj-mc.dk hjuL NYE og bRugTE fRA KR. 1.500,cylinder service - reparationer - rerservedele samt alt hvad du skal bruge til cross

Hovedgaden 55A, Snejbjerg, Herning Tlf. 97 16 13 06 - 20 65 62 43


TRIaL

rende 5. plads. Kan der her være tale om en bejler til Thomas Pedersens dominans i Elite klassen? Søndersø Trial er et af de mange danske Trialløb, som køres kombineret for både Classic og standard Trial. Det betød også at der var flere classic at finde rundt i sektionerne, og specielt i den før omnævnte sektion 9-10, gav det store jubeltilråb og moro når de gamle cykler fik hevet kablet stramt for at nå hele vejen til toppen. Søndersø trial er et hyggeligt lille løb, som starter sæsonen for Trialfolket.

Patrick Spanfelder hopper over en stamme, på en skråning, og slipper godt fra det.

GODT TRIaL åR TIL aLLe VelKommen til et nyt, godt trialår. Udover at ønske alle et godt nytår, så har de fleste Trial-folk fået en nytårshilsen fra Hans Jørn og det kan ikke gøres bedre. Derfor vil jeg sætte fokus på lidt yderligere. Fokus bør i 2009 være, at vi kommer ud og køre nogle flere løb. Det er rigtig vigtigt at hygge sig sammen til træning, men når det så er sagt, skal det også prøves af til løb. Der har i 2009 været rigtig mange ude og træne, men der er også mange som kun har kørt løb i begrænset omfang. Hvis det er transport til løb det handler om, så spørg en kammerat om samkørsel. Vi fylder hellere end gerne bilerne op og skal ikke have masser af andre ting med. Og det er da helt uhyggeligt så meget sludder der kan byttes på sådan en tur. Man glæder sig allerede til næste gang man skal høre detaljerne om en Dell’ Orto MkII eller om svigermor. Så er det

sjovt. Og konen derhjemme vil alligevel helst slippe for at høre de samme historier. Prøv allerede i februar at melde dig til trial i Kolding. Det bliver koldt, sjasket, klistret – og sjovt. Eller til Rebild trialsports løb i Øster Hornum første søndag i april, Danmarks mest vindblæste trial, hvor vi kun er i konkurrence med vindmøllerne om blæsten. Eller til Stenstrup 2. søndag i april, hvor du har en af Danmarks mest idylliske pletter med rislende bæk lige ved støvlerne. Især efter et løb er der stille og idyllisk. Og sådan har du mulighed for at komme en perlerække af steder, hvor stort set ingen andre kan komme. Brug dem. Og husk, der er masser af løb i f.eks. Tyskland. Det er anderledes, det er sjovt og det er flinke mennesker også der. Vi kan godt stå foran nogle udfordringer med klasseinddeling, evt. nye klasser til vore

hjemlige trials. Kom med ønskerne til trialgruppen (gerne på mail), så ser vi hvad kan lade sig gøre. Internationalt er der også udfordringer. Det var forventet, at der ville være væsentlige reglementsændringer til 2010, men de er ikke så omfangsrige. Det ser ud til at man igen arbejder hen mod non-stop, bl.a. fordi der er for lille publikumsinteresse for at se på trial som det er nu. På classic i Tyskland er der også en udvikling i gang. Det ser ud til at ændringer på motorcykler, som også kunne laves da cyklen var ny (tidstypiske), vil være i orden, men der kan forestå nogle vældige slagsmål. I Danmark har vi endnu så få kørere og kørere og klasser, at der endnu er ro. Men, det skal være sjovt at køre trial. Og det kan vi selv sørge for at det er. Vi ses derude. Leif Nielsen, Stofkoordinator, trialstof Kontakt: bultaco@post.cybercity.dk

LYS TIL BILEN/TRAILEREN 

 

                                           

      

15


mOTOCROss

! … n E IG , n E IG – E K HEr Er JOK

ILLENISSERNE: MB SNYDER DR

n” kEr ”GaMMElSMØlFE nnInG GonDESEn bEC TEkST oG FoToS: HE

Der findes mange slags nisser. Julenisser er gode nok, bare de får risengrød. Sætternisser er værre. De laver en masse tyrkfejl. Så er der hø-nisser og vatnisser og mange andre slags nisser. Men de værste, det er altså drillenisser. Det ved nybagte C 80-kører Joachim ”Jokke” Lond Christensen fra Kalundborg alt om. For det var en værre drillenisse, der lavede rav i crosser-på-spring fotoarkivet, da det i sidste nummer af MB var ”Jokke”s tur til at fortælle om sig selv. Drillenissen havde taget et foto af en anden dreng på en microprøvebane og gemt Jokke-billederne langt væk. Men Jokke skal ikke snydes. motorbladet siger undskyld og kommer her med de fotos, der skulle have været med i sidste nummer af MB:

jokke præsenterer glad og stolt sin splinternye kTM 65 cc – den skal hjælpe ham til masser af pokaler i den nu startede sæson 2010

Den professionelle løsning til egenkontrol Den nye vejledning om støj fra motorsportsanlæg stiller krav om egenkontrol. Men vejledningen åbner samtidig for mere køretid, når egenkontrollen viser, at der er styr på støjen. Det kan I dokumentere med CBRacingPlan©. Fordelene ved anvendelse af CBRacingPlan© er indlysende: Øget aktivitet inden for eksisterende støjgrænser Frihed til selv at planlægge Automatisk generering af trænings-journaler Kan benyttes manuelt eller sammen med AMB’s transpondere for automatisk egenkontrol uden arbejde for træningslederne. For yderligere information kontakt Henrik Højlund Larsen på telefon 9879 9893

16


mOTOCROss

crosser på spring

EMIl bESØGEr jaMES bUbba STEWarT Så TIT Han kan:

– jeg kan bare IkkE Få nok! uger siden. Det var både sjovt og lærerigt, synes Emil. Og han gør da også alt for at lure sine crossfavoritter noget af: - Jeg har set Jesper Kjær Jørgensen ved en fed opvisning til et microløb i Hedeland. Jesper og så James Bubba Stewart er helt klart mine favoritter. Bubba besøger jeg tit. Han har en fed baghave med eegen crossbane. Det er godt nok sejt! - Du besøger Bubba? - Ja da, meget tit, griner Emil – jeg besøger ham på Youtube… Vi ønsker Emil en god 2010-sæson uden skader og skrammer og at hans ihærdige træning må give pote i form af en stribe skammelpladser.

Emil lUnDGAArD Født: 5. oktober 2001 stjernetegn: libra (Vægten) kælenavn: æ-mil! søn af: Pernille lundgaard og Morten johansen klub: Vestsjællands Microcross (VM Høng) kværn: kTM SX 65 cc nummerplade: # 234 klasse: b 80 (nyoprykket) pokaler/medaljer: 17 livret: andesteg og hjemmelavet burger

tekst & Foto: HEnnInG GonDESEn bECkEr ”GaMMElSMØlFEn”

- Da jeg var 4½ år, drønede jeg rundt på en lille ATV på en mark bag ved vores hus. Et år efter købte min morfar en brugt Suzuki Jr. til mig. Og fra da af optog cross-kørsel næsten al min fritid. Jeg var bundulykkelig, når jeg ikke bare en enkelt dag kunne ræse rundt på marken. Emil Lundgaard fra Kalundborg fortæller livligt om sine første år som motocrosskører. Minderne får hans øjne til at tindre: - En enkelt uge var jeg 30 timer ude på marken med min lille begynder-maskine. På det tidspunkt fandt mine forældre ud af, at det nok var bedst med at køre ræs under mere kontrollerede former. Og vupti – så blev der købt en KTM SX 50 og alskens udstyr og gear, og jeg blev medlem af crossklubben i Høng. Det er nu snart to år siden. Emil er i mellemtiden blevet en dreven crosskører med 17 pokaler på hylden, og hans oprindelige entusiasme for sporten har ikke taget af, snarere tvært imod.

Starter som B-kører - Jeg har droppet fodboldklubben, men motionerer meget; jeg løber og cykler og --- ræser! Fortæller Emil. – Jeg startede med at køre løb sidste år, og jeg har

deltaget i alle officielle micro-løb på Sjælland og et enkelt i Jylland. Et par pokalløb blev det også til. Der er sandelig nok at se til! Jeg kunne tænke mig at jeg havde mere tid til cross og at jeg kunne tage crosseren til og fra skole. Det ville være super… … og sherifferne i Kalundborg ville nok betakke sig! Det er Emil klar over. Emil er netop rykket op i B 80-klassen og i den forbindelse har familien Lundgaard investeret i en ny KTM 65 cc. - Så er jeg godt rustet til den ny sæson, synes Emil. - Jeg er vist nok det, man kalder en stabil kører. I de to sidste år endte jeg sæsonerne som klubmester og ved Høngs 20 års jubilæumsløb sidste år blev jeg nr. 2. Jeg blev overhalet på målstregen af Oscar # 888 efter at have været i føring i hele heatet.

Fed bane i baghaven Emil har ambitioner om at blive topkører, så der skal nok en hel del træning til. Og den ny sæson har Emil da også indledt med ”avanceret” træning. Som medlem af Westside Racing Team deltog han i team-træning i supercross-hallen i Breum for et par

Emils kværn bliver vedligeholdt af far Morten, men Emil giver gerne en hånd med, når der skal skrues. Her er Emil i gang med at stramme bremsekablet...

CROSSER PÅ SPRING Har du forslag til en ny "Crosser på Spring"! Send en mail til: microcross@hongnet.dk

17


dmU

På S t r e j f to g i H i S to r i e n

et situationsbillede fra ringvejsløbet. Vinder af den store standardklasse, Knud nielsen, Aarhus (nr. 40). Læg mærke til de mange tilskuere.

40.000 tilskuere

til Ringvejsløb i Køge Det sikkert største danske motorløb gennem tiderne, var ringvejsløbet i køge den 24. juli 1949. TEkST: VIlly PoUlSEn

1914

1949

DMU stiftes

Ringvejsløbet i Køge

18

2010


dmU ringvejsløbet `49, med nr. 51 orla la Knudsen.

orla Knudsen på jawa ved ringvejsløbet i 1949. en pudsig detalje, på billedet ses tændrørsnøglen, sat ned i skaftet på venstre støvle.

DET STØrSTE DanSkE MoTorlØb GEnnEM TIDErnE? norske Leif ”Basse” Hveem kørte en norton Manx i garden gate udgave med plungeraffjedring. Det var datidens supermaskine.

D

et kan være svært at forestille sig et dansk motorløb med godt 40.000 tilskuere. Ikke desto mindre var det hvad der overværede Ringvejsløbet i Køge den 24. juli 1949. Køge Sports-Motorklub var arrangør, og forud var gået det vanskelige arbejde, at få lov at køre motorløb på offentlig, afspærret vej, på samme måde som f.eks. TT-løbene på Isle of Man. Heldigvis havde man i Køge i efterkrigsårene en ret populær politimester, Vagn Bro. Foruden dette job var han også medlem af Folketinget, og kendt for at træffe ofte kontroversielle beslutninger. En af dem var at give tilladelse til at afspærre et stykke af den nyanlagte ringvej vest om Køge. En strækning på 1500 meter. Den tilladelse gav ham senere mange knubs, men det tog han roligt. På grund af datidens regler, kunne man ikke bare invitere kørere fra det store udland, men måtte begrænse det til nordiske kørere. Men det betød til gengæld, at alle de bedste fra især

Norge, stillede til start i Køge – sammen med alle de bedste danske, og det var datidens store stjerner. Her kan nævnes Knud Nielsen, Århus, Robert Nellemann, Randers, Kiehn Bertelsen, Ringsted, Helge Kamuk, København, Poul Kalør, Odense, Robert Rasmussen, Søndersø, Orla Knudsen, København, Ejner Andersen, København og flere af de kendte navne i datidens motorsport. Fra Norge var det især Leif Samsing, Kjell Backe og ikke mindst Leif ”Basse” Hveem der var de store navne. Kai Otting, journalist på Politiken, var stævnets speaker, og han var i en lang årrække kendt som en meget vidende og dygtig motorjournalist, med et langt livs erfaring. Han kunne i begejstrede vendinger orientere de mange tilskuere om slagets gang. Banen var en trekantbane, hvor man i to af de tre sving måtte rundt i en hårnål. Det foregik i laveste gear – og med koblingen firende, for bare at holde om-

Dengang og nu. Knud nielsen, århus, vinder af Standardklassen, er stadig aktiv.

drejninger på motoren. Det betød tophastigheder omkring 120 km/t på den længste langside, og gennemsnitsfart for de bedste på 82,9 km/t. Det lyder måske ikke af så meget i dag, men det var imponerende for de mere end 60 år siden. Løbet bød på tre klasser. En ekspertklasse og to standardklasser. Eksperternes race blev vundet af nordmanden Leif Samsing foran sin landsmand Leif ”Basse” Hveem, med danske Poul Kalør som nummer tre. Datidens store danske stjerne, Sv. Aa. Sørensen, København, skulle også have været til start, men han måtte pleje en skade, og lånte så sin racer ud til Helge Kamuk. Kamuk var en datidens store stjerner på rundbane, hvor han kørte Triumph Tiger 100. I øvrigt drev han i en lang årrække urmagerværksted i Nyhavn. Kjell Backe og Orla Knudsen kom på de næste pladser. Ekspertklassen kørte 35 omgange på den 1,5 km. lange bane, og vindertiden var nøjagtigt 40 minutter.

Den store standardklasse indtil 750cc kørte 25 omgange, og havde Knud Nielsen på Norton Manx som vinder med tiden 29,40 minutter, foran Robert Nellemann på BSA Gold Star. Her efter fulgte Vitus Kelvang, Kolding på Ariel og Robert Rasmussen, Søndersø på Norton International. Den lille standardklasse, indtil 350cc blev vundet af stortalentet Kiehn Bertelsen, Ringsted. Han blev senere en af de fineste speedwaykørere Danmark har Fostret, ligesom han også deltog i datidens Monte Carloløb for motorcykler. Ringvejsløbet i Køge er formentlig det største danske MCsportsarrangement gennem tiderne – målt på antallet af tilskuere. Det var i en tid, hvor man ikke kendte til TV, og hvor udbuddet af andre tidsrøvere var markant meget mindre end nu. Mange tilskuere kom fra København, hvor fra der var arrangeret særtog til Køge.

19


speedway

Tre unge - og en etableret, kenneth Hansen (hvid), nickolai klindt (blå), Morten risager (rød) og Hans andersen (gul). De unge kan godt mærke presset på økonomien før 2010 (Fotograf: lars Schroer, DM 2 i Fjelsted, 2009).

o

veRLeveR på spONsORKRONeRNe

Det er økonomisk krise - og et af de steder hvor det mærkes, er mulighederne for at tegne sponsorater. Motorbladet har taget en snak om sponsorsøgning frem mod sæson 2010, med to af dansk speedways store talenter. TEkST: kEnnETH Majkjær MIkkElSEn. FoTo: larS SCHroEr

Flere etablerede kørere har haft problemer med deres sponsoraftaler frem mod 2010. Så hvordan er det ikke for de nye og knapt så etablerede kørere, som også skal ud og hente store summer hjem for at holde hjulene kørende i 2010. Patrick Hougaard og Nicolai Klindt, er, på trods af de velkendte navne internt i speedway-sporten, stadig ukendte i store dele af befolkningen. Med deres blot 20 og 21 år er de begge på et tidligt stade i karrieren og overlever i bund og grund på sponsorpengene. Og karrieren skal jo hele tiden skubbes fremad, der skal investeres i

20

mere maskineri, og teamet skal opbygges med flere mekanikere på lønningslisten. Nicolai Klindt har til i år investeret i 5 nye cykler samt en dansk fuldtidsmekaniker, hvor han sidste år havde en polak, som var halvt så dyr. Og Patrick Hougaard har i år udvidet antallet af ansatte mekanikere, fra en i sæsonansat til to fuldtidsansatte, som skal være med til at bygge cykler op - og med rundt, på nær i England hvor han har cykler stående. Som Patrick siger i telefonen fra England, "når man er ung - så vil man jo frem ad, og som speedway-kører skal man jo bru-

ge penge hvis man vil satse på sporten." Og så er det vel ikke så nemt - når alle taler om krise, og hele samfundet træder et par skridt tilbage, og holder på pengene. Og ja - Patrick Hougaard kan godt mærke forskellen, nu hvor den økonomiske krise har bidt sig fast. "Jeg vil ikke sige, at pengene hang løst på træerne før. Men lad os så sige - at det bestemt ikke er blevet nemmere nu. Nogle af de eksisterende sponsorer jeg har, har jeg været heldig med. For de har i sponsorsøgningen frem mod 2010 givet mere. Men til gengæld har jeg også mistet flere end nor-

Om niCOlAi KlinDt Alder: 21 år Bopæl: Outrup, DK Klubber: 2010 Danmark - Outrup England - Wolverhampton Sverige - Vestervik Polen - Rubnik Udvalgte resultater: 2009: 6. plads, VM-U-21 indv. 2007: 1. plads, EM U-19 indv. 2006: 1. plads, DM U-21 indv.


speedway

VI TILBYDER TUNING & SERVICERING aF DIN SPEEDWaY & CROSS mOTOR

Patrick Hougaard, foran netop nicolai klindt ved DM1 i Vojens 2009.

Regin Pedersen vil pr. 1-2-2010 igen være fast ansat mekaniker på vores værksted. Han har med sine mange års erfaring i branchen og baggrundsviden indenfor GP serien ekspertise i både JRM og GM motorer.

Ring og få et tilbud!

malt. Og når man skal finde nye sponsorer nu, så skal man ud til rigtigt mange, før man finder den første nye." Nicolai Klindt har også mærket, at det er blevet sværere at skulle finde nye sponsorer. "Tidligere har det været sådan, at folk godt lige har villet se på ens sponsormateriale når man mødte frem. Men nu oplever man tit - at man meget hurtigt bliver afvist. Mange firmaer har lagt deres strategi om, i stedet for at fyre medarbejdere, så lægger de deres støttekoncepter om, og det kan jeg da godt forstå." Nicolai har derfor i år også lagt sin strategi om, og tager nu flere små-sponsorer ind end tidligere, og forsøger også at skabe luft i budgettet på andre måder. "Mit budget er ikke blevet mindre, men jeg har også lavet en ny strategi, som gør, at hvor jeg tidligere kun takkede ja til de der gav mindst 5.000 kroner, så har jeg nu valgt også at tage sponsorer ind som giver mindre. Det alene, har i år givet mig ca. 50.000 ekstra i forhold til hvad jeg havde sidste år. Desuden har jeg fået nogle gode aftaler ved skift til en anden type kobling og stel. Jeg har det sådan, at hvis jeg kan lave aftaler hvor jeg sparer - så er det jo også tjent." Tingene er blevet sværere, men hænger dog stadig sammen for de to kørere. Men som Patrick siger, så er sæsonen jo ikke startet endnu, og hvem ved hvad der kommer. "Jeg ved jo ikke, om nogle af mine sponsorer får problemer i løbet af sæsonen, og går ned. Det er der jo ingen garanti for. Sker

Om PAtriCK HOUGAArD Alder: 20 år Bopæl: Warrington, UK Klubber: 2010 Danmark - Vojens England - Belle Vue Sverige - Vetlanda Polen - Tarnow Udvalgte resultater: 2009: 3. plads VM-U21 indv. 2008: 8. plads, VM U-21 indv. 2007: 3. plads, EM indv. 2007: 1. plads, DM U-21 indv.

det - så er det jo ikke sikkert, at jeg får alle mine sponsorpenge hjem." Begge kører er helt enige om en ting: Det er rart - men også farligt, at være afhængig af få store sponsorer. "På en måde tror jeg måske at jeg har været heldig med, at jeg har haft mange mindre sponsorer. Det er måske lykken i en tid med krise. For hvis man kun har nogle få store sponsorer - så bliver man endnu mere sårbar," konstaterer Patrick. Og så har de unge kørere også en anden fordel, ifølge Nicolai Klindt - de er billige. "Jeg tror da, at jeg har den fordel - frem for en dyr etableret kører, at jeg ikke kræver så mange penge som ham. Og dermed er der flere klubber jeg kan komme i spil til, hvis jeg kører stabilt."

Yamaha YZF 2010 UDSTYRSPaKKE Yamaha YZ250F 2010 - 55.998,- kr Yamaha YZ450F 2010 - 63.499,- kr Inkl. 2 Yamaha jakker og 2 Fleece. Udstyrspakke for 3.500kr medfølger U.B.

Yama ha Jo g 14.99 8,- kr + lev. Find os på Fluebæksvej 200, 4100 Ringsted www.ysr.dk eller ring på 57 61 82 28

21


speedway

ICE-raCInG lInE-UP:

de GØR IseN Den 5-dobbelte men kun 24-årige russiske verdensmester nikolai krasnikov. Tangerer han allerede i år landsmanden kadyrovs 6 Verdensmesterskaber.

Daniel Ivanov, et af de varmeste bud på at besejre den nuværende verdensmester. Franz Zorn foran Gûnther bauer og Markus Skabraut. Udfordrere til den russiske domunans.

For at finde de 16 kørere og 2 reservekørere til Ice-racing GP-serien 2010 er der blevet kørt 3 kvalifikationsrunder i henholdsvis Saalfelden og St. johann i Østrig og Sanok i Polen. Udbyttet for de russiske kørere var med 7 kvalificerede maksimalt. Desuden kvalificerede endnu en russisk-talende kører sig på ukrainsk licens. Men også 8 vesteuropæiske klarede kvalifikationen til de 5 dobbeltarrangementer i 2010 GP-serien.

Fra den russiske lejr skal den 5-dobbelte forsvarende verdensmester Nikolai Krasnikov, der først på året sikrede sig sit 4. russiske mesterskab, selvfølgelig fremhæves. Den kun 24-årige kører fra Ufa er helt klart favorit til VM-titlen i år, og kan dermed tangere sin landsmand Gabdrachman Kadyrov’s 6 VM-titler (1966, 1968, 1969, 1971, 1972 og 1973). Han vil selvfølgelig få hård konkurrence af sine landsmænd. To der vil stå i forrest i rækken til

TEkST: jaCqUElInE SEIDlITZ (oVErSæT. ErIk HjorT). FoTo: larS SCHroEr

IMPORT – SALG – SERVICE

CYKLER – MOTORER STELSÆT – DÆK RESERVEDELE OG TILBEHØR

75 51 33 68 BN PRODUCTS - MOSEGÅRDVEJ 24 -5592 EJBY

22

at udfordre mesteren er brødrene Dmitri og Vitaly Khomitsevich, hvoraf den ældste Vitaly vandt titlen i 2003. Endnu et brødrepar deltager i årets GP, nemlig Danil og Ivan Ivanov . ”Ivanov–brød-

LINE-UP ICE RACING GP 2010 Vitaly Khomitsevich

RUS

Günther Bauer

TYS

Antti Aakko

FIN

Dmitri Khomitsevich

RUS

Per-Anders Lindström

S

Ivan Ivanov

RUS

Nikolai Krasnikov

RUS

Danil Ivanov

RUS

Stefan Svensson

S

Antonin Klatovsky

CZ

Pawel Tschajka

RUS

Igor Konomv

RUS

Franz Zorn

A

Nikolai Kaminskij

UA

Jan Klatovsky

CZ

Sven Holstein

NL

Standby: JAN HOLM NIELSEN TLF. 57618229 – 40518228 www.jhnspeedway.webbyen.dk

Harald Simon

A

Grzegorz Knapp

PL


speedway

ved Gp 2010

Per-olov Serenius er for første gang - i 32 år ikke kvalificeret til årets VM i Iceracing. Gunther bauer er tilbage. nu skal det være - på billedet foran rene Stellingwerf, som måske bliver enlig hollænder i feltet.

rene” vil også gøre det svært for den regerende mester at komme fast i den eftertragtede A-finale og samle sig et godt point forspring.

39-årig high-tec udfordrer De vesteuropæiske kørere skal endnu engang forsøge - endelig - at bryde den russiske dominans. Først og fremmest Østrigske Franz Zorn, hvis bedste VM-placering er en 2. plads. Den efterhånden 39-årige udfordrerer disponerer over absolut high-tec topmateriel. Men For at kunne kæmpe med i spidsen, skal han være godt med i pointene helt fra finalerunde 1-4 i Togliatti og Saransk, samt kvalificere sig til A-finalerne. Lykkes det, så kan han rejse hjem til Innsbruck til finalerunde 5 og 6 med en god udgangsposition. Også bayriske Günther Bauer vil forsøge. Efter sine talrige skader i de senere år,

er det tid til igen at leve op til tidligere resultater.

Farvel til Serenius Fra et skandinavisk synspunkt, er kvalifikationsrunderne ikke opløftende i år. For første gang, efter at have deltaget i svimlende 32 VM-runder i træk, vil Per-Olov Serenius ikke kæmpe om VMpoint i sin 33. Ice-racing sæson. Ganske vist så placerede den efterhånden 62-årige svensker sig på en 6. plads i sin kvalifikationsrunde, men det rakte ikke til kvalifikation ved egen kraft, på grund af FIM wildcard reglen, som gør at hver nation der er arrangør af et VM løb (kval. eller finale) får en fast wildcard plads. Da ingen hollændere kvalificerede sig går Serenius’ plads til Sven Holstein fra Holland (tildelt af FIM). Årets foreløbige store overraskelse er, at en polak for første gang kvalificerede sig til en VM-

runde. Den 30-årige Grzegorz Knapp havde i vinter købt sig en af Günther Bauers maskiner fra sidste sæson, og fandt sig så godt tilrette med den i kvalifikati-

JHR 85cc Stelsæt Kr. 12.899,- Inkl. Moms

Kr. 2395,- Inkl. Moms King Lyddæmper FIM godkendt fra 2010

s

s

kl. Mom

,- In Kr. 2250

VM-SERIEN 2010 (+ www-adresser)

5,-

7 13 Kr.

M kl.

om

In

2010 Hjelm nyheder på lager fra:

Togliatti / RUS

Runde 1+2

06./07.02

Saransk / RUS

Runde 3+4

13./14.02

Innsbruck / A

Runde 5+6

21./22.02

Assen / NL

Runde 7+8

13./14.03

Berlin / D

Runde 9+10

20./21.03

www.eisspeedway-innsbruck.com www.ijsspeedway-assen.nl/site www.eisspeedway-berlin.de

onsrunden, foran sit hjemmepublikum i Sanok, at han sikrede sig en standby-plads i VM-runderne.

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

23


wORLd w wORL ORLd d speedway News

speedway speedway

rEDIGErET aF ErIk PETErSEn

HOLdeNe på pLads – NÆsTeN Husker man blot få år tilbage rystede mange på hovedet, når talen faldt på holdsammensætningen i den britiske liga på denne tid af året! Kun få kørere var på plads og de sidste navne var nærmest aldrig kendt før på dagen for den første match. Helt anderledes har det været de seneste par sæsoner – og også i år er det meste på plads her ved redaktionens slutning medio januar. Ser man på Elite League synes en ny spændende sæson at stå for døren. De regerende mestre Wolverhampton har grundet pointreglen måttet sige farvel til Peter Karlsson og erstattet ham med australske Ty Proctor, der med stor succes havde nogle matcher for klubben sidste år. Polske Adam Skornicki har netop gennemgået en knæoperation, og bliver derfor ikke klar til første del af sæsonen. Klubben har derfor hentet Joe Screen ind som midlertidig erstatning. Sidste sæsons bundprop Belle Vue derimod har oprustet og synes pludselig at ligne et kommende tophold. Ikke mindst tilgangen af Hans Andersen og Peter Karlsson giver holdet en top som indgyder respekt og med en solid back up i en fremadstormende Patrick Hougaard samt en frisk Charlie Gjedde tilbage efter sin skulderoperation. Sidste års ”danskerhold” Peter-

borough har blot 2 kørere tilbage fra sidste sæson – og de er begge danske. Kenneth Bjerre og Niels Kr. Iversen har ”overlevet” udrensningen på et hold hvor ikke mindst tilgangen af det engelske stortalent Lewis Bridger fra Eastbourne synes som et spændende tiltag. Poole har fået tilgang af sportens måske allerstørste talent netop nu – den regerende U/21 verdensmester - australske Darcy Ward, som efter en enkelt sæson hos Kings Lynn i den næstbedste række har valgt at ”tage skridtet op til de store”. Ward kan blive den helt store joker for Poole, da han kommer ind med et snit på blot 4,56. Ligesom det også var tilfældet i sidste sæson kan hver klub vælge at have 2 såkaldte "double up" kørere i truppen. Disse er kørere som har deres daglige gang i den næstbedste række – Premier League – men som også kan køre matcher i Elite League. En sådan opgave har fx fynske Klaus Jakobsen, som fortsætter for Stoke i Premier League, men i den kommende sæson ligeledes er med i bruttotruppen hos Peterborough. En del klubber har valgt denne løsning, hvorimod andre har 7 faste kørere på holdet. Det kan for øvrigt nævnes, at det max tilladte pointsnit i Elite League er 40.95

Her så en gennemgang af Elite League trupperne som de var kendt ved redaktionens slutning. Kørere mærket med * er "double up" kørere.

belle vue: HANS ANDERSEN, Peter Karlsson, PATRICK HOUGAARD, CHARLIE GJEDDE, James Wright, William Lawson, *Ricky Ashworth, *Kyle Legault. Coventry: Chris Harris, Rory Schlein, Ben Barker, Filip Sitera, Edward Kennett, Christian Hefenbrock, *Josh Auty, *Ricky Wells. eastbourne: Matej Zager, Simon Gustafsson, Joonas Kylmakorpi, Lukas Dryml, Cameron Woodward, Ricky Kling + ? Ipwich: Scott Nicholls, Robert Miskowiak, Daniel King, Olly Allen, CLAUS VISSING, Dawid Stachyra, *Linus Sundstrøm, *Carl Wilkinson. Lakeside: Krzysztof Kasprzak, Jonas Davidsson, Daniel Davidsson, Stuart Robson, Adam Shields, Kauko Nieminen, Paul Hurry. peterborough: KENNETH BJERRE, NIELS KR IVERSEN, Troy Batchelor, Lewis Bridger, Karol Zabik, Krzysztof Buczkowski,*Adam Roynon, *KLAUS JAKOBSEN. poole: Chris Holder, BJARNE PEDERSEN, LEON MADSEN, Dave Watt, Darcy Ward, Arthur Mroczka, Jason Doyle. swindon: Leigh Adams, Gregorz Zengota, Thomas H Jonasson, MADS KORNELIUSSEN, MORTEN RISAGER, Simon Stead, *Richard Sweetman, *Cory Gathercole. wolverhampton: Fredrik Lindgren, Tai Woffinden, Joe Screen, NICOLAI KLINDT, Ty Proctor, Ludwig Lindgren, *Joe Haines + 1*

I Premier League har følgende danskere i skrivende stund kontrakt:

niels kristian Iversen (rød) og Patrick Hougaard (hvid), kører for henholdsvis Peterborough og belle Vue i engelske Elite league 2010. arkivfoto fra DM-1 2009. Foto: lars Schroer.

24

Kenni Arendt larsen rene Bach Casper Wortmann Jan Gravesen Klaus Jakobsen Peter Kildemann

Newcastle Newcastle King's Lynn Redcar Stoke Workington


speedway K.L. SUPPORT ROTTARPVEJ 2E 6855 OUTRUP 61 65 78 86 ELL. 29 22 21 96

PW 50, 85 OG 500 CC. KORT SAGT ALT TIL SPEEDWAYSPORTEN.

PRICE DIRECT

Forrige år stod Chris Holder med sin første australske titel – og for få uger siden blev det så til den anden nationale titel til den kommende GP kører. Men det holdt meget hårdt at hjembringe titlen denne gang. Det skete slet ikke som for to år siden, hvor Holder vandt samtlige de 5 runder man kørte. I år blev afviklet tre runder – og det skal siges med det samme at hverken Jason Crump, Leigh Adams eller Ryan Sullivan deltog, som de heller ikke gjorde det for to år siden. Men en meget stærkt kørende Troy Batchelor lagde ud med sejre i de to første afdelinger, og så virkelig ud til at være på vej mod sin første titel. Der skulle ”blot” en 3. plads til i den sidste runde (hvis altså Holder vandt) for at titlen var hjemme! De enkelte afdelinger blev afviklet med en A finale – top-3 efter de indledende 20 heat direkte til finalen – de efter følgende 4 kørere måtte ud i en B finale, hvorfra vinderen gik til A finalen. I den afsluttende runde på Newcastle Showground i New South Wales sitrede det med spænding – ikke mindst da Batchelor mødte Holder og tog ham meget langt ud i det første sving.

- VI VENDER DET HELE PÅ HOVEDET! Efter tre år i branchen, med konstant øget omsætning, har vi hen over vinteren, kunnet lave rigtig gode aftaler med vore leverandører, med yderligere rabatter, ”Price Direct” er lig med direkte fra producent til slutbruger. DETTE MENER VI SKAL KOMME VORE KUNDER TIL GODE.

HOLdeR TOG TITLeN

Det betyder, at vi har kunnet sænke vore priser på ca. 98% af produkterne, ring og hør nærmere på priser:

Mads korneliussen (forrest) kører i 2010 for Swindon. arkivfoto fra EM-semifinale 2 i Diedenbergen 2009. På billedet ses også Hynek Stichauer (rød) og Marcin Sekula (blå). Foto lars Schroer.

En aktion Holder ikke var tilfreds med, og efter afslutningen på heatet blev det talt med store bogstaver de to kørere imellem. Skønt Batchelor tog sejren mod sin største rival blev aftenen ikke den succes han havde håbet på. Med blot 11 point efter de indledende heat, måtte han ud i B finalen. Her fik Darcy Ward en super start og Batchelor fik aldrig chancen for at passere stortalentet – pludselig var det farvel til A finalen for Batchelor. Nu kunne han kun håbe Holder ikke fik den sejr han behøvede for at sikre sig titlen. Men i finalen var der aldrig tvivl om udfaldet, da Holder straks gik i front og hentede det han kom for. En sejr i den sidste runde som var kravet til ham og samtidig det held at Batchelor måtte stå udenfor A finalen. En lille trøst for Batchelor. 5 gange mødte han Chris Holder i de 3 runder og alle 5 gange tog han sejren! Australsk Mesterskab (top-6):

Chris Holder 56 point, Troy Batchelor 55, Darcy Ward 51, Rory Schlein 48, Cory Gathercole 39, Ty Proctor 38.

JHR 85cc Stelsæt Kr. 12.899,- Inkl. Moms

Kr. 2395,- Inkl. Moms King Lyddæmper FIM godkendt fra 2010

s

KORT NYT LEIGH ADAMS har taget beslutningen. Sæsonen 2010 bliver hans sidste som aktiv kører. MARK LORAM - verdensmester i 2000 - har officielt meddelt han ikke kommer tilbage. Loram fik et kompliceret benbrud tilbage i marts 2007 som stadig ikke er i orden. LEICESTER kommer desværre ikke tilbage til engelsk speedway i 2010 – byggeriet af hele sportsarealet (cykelbane, speedway og fodbold) er forsinket. STEVE BOXALL vandt nytårsløbet i Newport. Niels Kr Iversen sluttede på 4. pladsen med 11 point og Mads Korneliussen scorede 7 point. DARCY WARD vandt sit andet australske U/21 mesterskab – hans mål er at vinde 5 af slagsen og dermed overgå Adams og Holder som begge har 4 sejre.

s

kl. Mom

,- In Kr. 2250

5,-

7 13 Kr.

M kl.

om

In

2010 Hjelm nyheder på lager fra:

Ulvedals Speedway Center - Taulov Bygade 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 75 51 30 93 Webshop: www.ulvedal.dk - Email: ulvedal@ulvedal.dk

25


bmx

FORBEDRING AF

Københavns bMX FINANSIERET Med 800.000 kr. i støtte fra Elitefacilitetsudvalget under lokale og anlægsfonden, falder brikkerne omkring finansiering af den københavnske bMX-bane, som forberedelse af banen før VM 2011 allerede på plads nu. TEkST: kEnnETH Majkjær MIkkElSEn

26

Københavns BMX-bane på Amager bliver opgraderet til et anlæg i verdensklasse med permanente startramper, med støtte fra Elitefacilitetsudvalget under Lokale og Anlægsfonden. Opgraderingen af BMX-anlægget bliver allerede igangsat nu, så anlægget står klar til World Cupeventen i BMX Supercross den 7.-8. maj 2010. Elitefacilitetsudvalget støtter etableringen af to nye, permanente startramper og en tilpasning af den eksisterende bane. Støtten vil gøre det muligt at afholde det allerede tildelte VM i BMX i 2011 (den 27.-31. juli) og

World Cup’en i BMX Supercross i 2010 (den 7.-8. maj). De to ramper på henholdsvis fem og otte meter er nødvendige for, at Københavns BMX-bane kan afholde verdensmesterskaberne og fremtidige World Cupløb. Opgraderingen af anlægget vil samtidig give mulighed for at udvikle et elitecenter for BMXsporten i det østlige Danmark. Det vil være oplagt at udnytte faciliteterne, når de står klar, frem mod VM i 2011 og OL i London i 2012. Med den nye etablering af permanente startramper får Danmark et fast internationalt

BMX-centrum i verdensklasse med de påkrævede tekniske faciliteter samt mulighed for at opbygge mobile tilskuertribuner med plads til 7.500 tilskuere. Udover etableringen af ramper, reetablering af selve banen, så de passer til de nye startramper, vil el-forholdene til anlægget også blive forbedret. I alt koster forbedringen af Københavns BMX-bane 2,8 mio. kr. Elitefacilitetsudvalget støtter med 800.000 kr. Øvrig finansiering af projektet tilvejebringes af Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og andre partnere.


bmx Forbedringen af københavns bMX-bane beløber sig til 2,8 mio. kr. heraf støttes projektet nu med 800.000 kr. af Elitefacilitetsudvalget under lokale og anlægsfonden. Foto: Steen kok Christiansen

roskilde bmX

kæmper

for deres baneprojekt I det østlige Danmark er det ikke kun københavns bMX som har store ambitioner på anlægsområdet. også roskilde bMX har i flere år arbejdet hårdt på at få etableret et helt nyt anlæg. TEkST: kEnnETH Majkjær MIkkElSEn

anlæg kORT Om eLITeFaCILITeTsUdvaLGeT

Elitefacilitetsudvalget under Lokale- og Anlægsfonden, kan yde støtte til alle former for idrætsorganisationer, specialforbund, institutioner, fonde og kommuner, der ønsker at bygge og/eller drive de støttede faciliteter. Blandt kravene til de støttede projekter er, at projekterne skal afvikles med kommunal medfinansiering og have samlede anlægsudgifter på over 1,0 mio. kroner. Læs mere på www.elitefacilitetsudvalget.dk

Baneprojektet, som tidligere har været omtalt i MotorBladet, er da også et af den slags, som hvis det realiseres, kan gå hen og blive et stort aktiv for dansk BMX. For ambitionerne er store, og kommunen er en meget aktiv medspiller. Baneprojektet har en totalpris på 1.8 million. Heraf er startfinansieringen af baneprojektet på ca. 850.000 kroner rejst ved bidrag fra Roskilde Kommune (600.000 kr.), Foreningen Roskilde Festival (200.000 kr.), samt en støtte auktion hos Lauritz.com (43.785 kr.). Resten af de 1,8 mio. er kommet i form af materiale-støtte fra en række lokale firmaer samt HCS A/S og RGS 90 A/S. Der er bl.a. leveret 15.000 m3 jord, 300 m3 drænmateriale og lån af enterprenør-maskiner til en meget lav pris. Med startkapitalen i ryggen har klubben nu fået etableret et stort og flot anlæg - det første i Danmark med komplet standard bmx og supercross bmx spor. I byggeprocessen er der lagt dræn under hele anlægget. Klubben er nu klar til at gå videre i processen, som omfatter etablering af kørelag, el og normal startrampe - et projekt vurderet til ca. 735.000 kr. Men da diverse ansøgninger til forskellige fonde i 2009 ikke har båret frugt, er klubben nu meget aktiv i forsøget på at finde alternative finansieringsmuligheder - som omtalt i MotorBladet december. De alternative finansieringskilder vil dog ikke få banen klar, men kan blot yde et mindre bidrag. Og ifølge Roskilde formand Ronni Lück så har klubben et akut behov for at finde midler - hurtigst muligt.

"Hvis vi ikke får yderligere midler, så er vi ikke køreklar med banen i 2010. Og det vil være meget trist, for vi får løbende henvendelser fra unge mennesker og familier, som er blevet opmærksomme på sporten - efter de senere års øgede fokus på BMX. Samtidig vil et anlægsstop - ødelægge det momentum vi har i Roskilde, hvor vi er en af satsidrætsgrenene." Klubben har en ansøgning liggende hos Roskilde kommune, som skal behandles til februar, og her håber man at få flere midler. Desuden har klubben igen søgt flere af de fonde hvor man i 2009 ikke var heldige at få midler fra. "Vi håber vi er mere heldige med vores ansøgninger i år. Men vi håber også, at kommunen træder til nu, for mange af de fonde som vi søger - vil først tage stilling til ansøgningerne senere på året," understreger Ronni Lück. Både Roskilde BMX og SD BMX i DMU har stor interesse i at få det endelige anlæg på plads. Der arbejdes derfor i den kommende periode på at etablere en konstruktiv proces, så finansiering af banen i Roskilde kommer på plads, og baneanlægget kan blive klart til at byde ind på større internationale løb. "SD BMX, eller DMU for den sags skyld er ikke er i stand til at betale for finansiering af baner. Men vi har sammen med Roskilde BMX en meget klar og fælles interesse i at finde en model, hvor vi kan optimere chancerne for at få finansieringen bag banen på plads," udtaler SD formand Pia Buth Rasmussen til MotorBladet.

27


bmx

BMX BANEFOLDER

n der kræver mod, BMX er sprint og familiesporte knisk kunnen. styrke, taktisk overblik og kørete

banefolderen er fremstillet af bMX-kørerrepræsentant bjarke Rolfing - og kan nu downloades fra dmusport.dk, under download / banefolder.

28


bmx

R E D L O F E N BA

karakteristiske hop på bMX-banen.

jorden lægges op til sving på bMX-banen.

En BMX-bane består af en 300-400 meter lang bane der har forskellige forhindringer, 3-5 sving og en startbakke. StArtEn Banens vigtigste element er startbakken, der skal være hævet min 1,5 m over terræn. Den skal beklædes med en fast belægning, enten sten, asfalt eller et tilsvarende materiale. Starten har en startbom, der sikrer at de 8 kørere bliver sendt af sted samtidigt. FOrHInDrInGEr Selve banen, har forskellige forhindringer bygget op i jord, der findes mange forskellige typer forhindringer der kan kombineres så man får et utal af muligheder. Hver ny bane, som kørerne møder, giver nye udfordringer. Forhindringerne skal så vidt muligt udformes så der er udfordringer til alle aldersklasser. Banelegemet er bygget op i alm. råjord, som top lag kan lægges forskellige typer stenmel/knust granit til at give en hurtig og fast overflade. Hvis jordbunden kræver det, så kan det være en god ide og have et drænet lag til at sikre stabilitet i vinterperioden. Mange BMX-baner kan der køres på næsten hele året. SvInG Svingene er oplagte sving, der giver kørerne yderligere fart. Svingene kan enten have stenmel/knust granit som toplag - eller fast belægning i form af asfalt eller sten. Mange nyetablerede baner lægger deres sving op - og lader dem falde til inden de etablerer fast belægning, som er at foretrække. Belægningssten som er anvendt meget i BMX kredse er en god og billig løsning, som oftest kan skaffes billigt ved gammel belægning der skal pilles op i forbindelse med andre byggerier.

Ånden i mange etablere BMX-klubber er baseret på frivillig arbejdskraft som selv etablerer svingene. En anden løsning er asfalt, det kan enten laves som kold asfalt eller varm asfalt. Asfalten er en noget dyrere løsning, men den giver en bedre overflade med bedre greb i banen. Ved løsningen med asfalt skal der professionelle folk til. Det er ikke absolut nødvendigt med den faste belægning, og det kommer an på den enkelte klubs ambitionsniveau, men vedligeholdelse bliver noget nemmere når der er fast belægning i svingene.

EtABLErInG AF Et AnLæG Der kan bruges relativt små områder til at etablere små BMX-baner 2.000 m2 og opefter. Hvis man ønsker at bygge et mere professionelt anlæg, der kan afvikle mesterskaber så kræver det selvfølgelig et større område. Større anlæg kan etableres i forbindelse med eksisterende idrætsanlæg, så det er muligt at benytte de etablerede faciliteter som møde lokaler, toiletter, cafeterier og lign. ØKOnOMI Alt efter ambitionsniveau kan man etablere forskellige størrelser anlæg. Hvis kommunen har noget overskudsjord og et område til rådighed kan man etablere mindre anlæg for 50.000-100.000 kr. Ønsker man større anlæg af international standard kan anlægssummen ligge på omkring 800.000-1.000.000 kr.

29


LICENS & AFGIFTSCIRKULÆRE 2010

BMX National National National International

Indslusningslicens National Klubcykel (gælder 3 cykler) International

ROAD RACING National Indslusningslicens National 125 standard National A National B National Mini moto 80cc/100cc/150cc National Dragracing National Old Boys B National Classic Vintage National Pocket Bike u 14 år National Pocket Bike o 14 år National Træningslicens National Træningslicens RR og DR Junior National Event licens (1 trackday arr.) National Klubcykel 80cc/125cc National Dragbike junior A/B/C/Pro International 125cc/250cc/Supersport/Superbike International Dragracing International Mini moto international SPEEDWAY National Indslusningslicens National National (500cc) National 80cc National 50cc (Micro) National Classic National Old Boys National Træningslicens National Klubcykel 80cc International 500cc

100,00 320,00 920,00 675,00 100,00 1.100,00 2.620,00 1.960,00 750,00 1.350,00 2.100,00 1.770,00 690,00 740,00 1.250,00 490,00 595,00 950,00/2.280,00 690,00 4.810,00 4.810,00 1.300,00

• Genudstedelse af mistede kort (online)

1.000,00 100,00

* Kun kørere som i året fylder 13 eller 14 år. Almindelige nationale kørerlicenser kan udstedes til 1/2 pris fra 1. august. Konvertering af licenser til højere klasse efter denne dato betales med halvdelen af diff. i licenspriserne.

30 Nationale

Licenskrav: Der kræves et særligt licens til VM/GP (FIM påkrævet licens*) og EM (UEM påkrævet licens*). Herudover skal man tegne et DMU påkrævet - internationalt licens** (Obs: hvis løbet afvikles i Danmark er sidstnævnte ikke nødvendigt). Betingelse: Alle anmeldelser til VM/GP og EM skal stemples og registreres af DMU, og derudover kræves en "starting permission", udstedt af DMU, som bekræfter overfor løbsarrangøren, at køreren er gyldig indehaver af FIM eller UEM-licens.

Stævner på UEMs "Open Events" kalender (EU-stævner)

Licenskrav: EU-licens (er automatisk inkluderet i den normale nationale licens) Betingelse: Fri tilmelding, dvs. ingen registrering af anmeldelse gennem DMU. Dog kræves i visse tilfælde en starttilladelse udstedt af DMU, såfremt løbsarrangøren stiller krav om det (gælder for et stævne eller for hele året). Sidstnævnte vil i givet fald fremgå af løbets tillægsregler.

Øvrige internationale stævner

Licenskrav: Internationalt licens** (påkrævet af DMU) Betingelse: Fri tilmelding - altså ingen registrering af anmeldelse i DMU. Dog kræves permanent starttilladelse som udstedes af DMU sammen med licenskortet (gælder for hele året). * FIM eller UEM-licens: Licens som de internationale forbund opkræver via de nationale forbund (bestilles ved henvendelse til DMU`s sekretariat). ** Internationalt licens: Licens som det nationale forbund opkræver (bestilles via DMU`s online licensbestilling).

FIM OG UEM LICENSER Kørere der ønsker at deltage i FIM’s VM og Grand Prix samt UEM’s EM løb, skal løse licens efter nedenstående prisskema (alle priser i danske kroner):

Type

Alle stævner 1 stævne

FIM: ROAD RACING VM supersport

6.000,00

1.875,00

MX1 MX2

4.500,00

1.500,00

VM solo MX3

3.000,00

750,00

VM sidevogne, kører

1.150,00

375,00

VM sidevogne, passager

750,00

200,00

VM kvinder

750,00

200,00

FIM junior Cup

750,00

FIM: MOTOCROSS

-

FIM: SPEEDWAY SGP

9.000,00

3.000,00

Andre mesterskaber solo

3.000,00

750,00

750,00

375,00

YGT

UEM-Europæiske mesterskabslicenser

Motocross, Speedway, Road Racing 100,00 2.730,00 750,00 680,00 1.770,00 2.100,00 1.250,00 950 4.810,00

SPECIALGEBYR (Gælder både national og international) • Ekspres licens (ved henvendelse til DMU’s sekretariat)

Alle VM/GP og EM

 

100,00 2.620,00 1.960,00 1.110,00 1.100,00 1.955,00 1.110,00 750,00 690,00 690,00 680,00 680,00 490,00 1.250,00 690,00 690,00 690,00 1.960,00 950,00/2.280,00 1.190,00 2.950,00 4.810,00 1.350,00 4.810,00

MOTOCROSS National Indslusningslicens National A 125+ National B 125+, C 125+ National 125 B Junior (13 el. 14 år)* National 125 C Junior (13 el. 14 år)* National Combi Mini B/125C National Combi Mini B/125C junior (13 el. 14 år)* National Mini A/B/C National ATV National Super Moto National Micro beg. Op til 5 år. National Micro (B, C) National Micro Træningslicens op til 12 år National Træningslicens National Trial (A, B, C) National Enduro National Classic National Old Boys National Klubcykel 80cc/125cc International Trial International Enduro International Classic International Mini international mini A/B International 125+ cc

HVIS DU SKAL KØRE I UDLANDET

PRIS 2010

LICENSNAVN(E)

TYPE

kørerlicenser er gældende til 31.01.2011.

(undt. junior motocross)

750,00

300,00

Junior Motocross

525,00

300,00

Promosport & Vintage

375,00

225,00

(Pocketbike, Mini GP, MX 65cc/85cc, Trial Youth, Speedway Youth, Youth Grass 125 cc)

Bestilling af internationale licenser og tilladelser Alle licenser og starttilladelser bestilles via de nationale forbund, i Danmark altså gennem DMUs kontor. Det af DMU påkrævede internationale licens, kan bestilles online via DMUsport (ligesom de nationale licenser). De af FIM og UEM påkrævede licenser skal bestilles via henvendelse til DMUs kontor


liCens & aFgiFtsCirkulÆre 2010

krise i sporten? I krisetider blomstrer kulturen. Det er en påstand som er veldokumenteret af diverse økonomer og historikere. Og i den aktuelle krise, der startede som en finanskrise og har udviklet sig til en traditionel økonomisk krise med lavvækst - ser det ikke ud til at blive anderledes. I kriseåret 2009, som nu forhåbentlig afløses at et knap så turbulent 2010, forblev antallet af tegnede DMU-licenser uændret. Forbløffende for nogen, men ikke for de, som kan huske hvad der sker i krisetider. Sporten er en meget aktiv del af kulturen. Og nu, måske mere end tidligere. I takt med samfundets udvikling har flere og flere mennesker, fra børn til ældre, deres faste gang i en sport- og idrætsklub. Gruppen af mennesker, involveret i sport under DMU er ligesom andre steder, også udvidet betragteligt. Ikke kun i antallet af personer, men også i antallet af grupper der deltager. Tag fx aldersklasserne, som i DMU svinger fra kørere på 3 år og til de over 70 år. Også derfor må tilbuddene hele tiden tilpasses, så vi kan tilfredsstille de mange forskellige ønsker. Hos DMU forventer vi ikke, at blive færre i 2010. Som udgangspunkt forventer vi at fastholde antallet af medlemmer. Og det er godt - for mange medlemmer giver flere skuldre til at bære de udfordringer, som sporten også står overfor. Vi vil gerne være mere synlige og kunne til-

byde vores medlemmer bedre forhold. Og vi ønsker, med vores sport og med den entusiasme som følger, at være med til at præge samfundet i en positiv retning. God sæson til alle i Danmarks Motor Union 2010 - krise eller ej.

LICeNs OG aFGIFTeR 2010 Danmarks Motor Unions hovedbestyrelse vedtog i december 2009 licenspriser og afgifter som

LØBSAFGIFTER 2010 *

MX

RR

SPW

BMX

Løb med offentlig adgang (mere betydende)

4.500

4.500

4.000

-

Løb med offentlig adgang (mindre betydende)

2.500

2.000

2.000

-

Løb uden offentlig adgang (generelt)

2.000

1.500

1.500

-

- Trial

300

-

-

-

- Enduro

800

-

-

-

-

-

-

- Microløb, motocross ...

600

Dragracing - off. adgang

-

3000

-

-

- Mini/Pocketbike, Road Racing

-

1500

-

-

- 50cc speedway (pr. benyt. heatskema)

-

-

150

-

BMX Internationale løb (pr. dag)

-

-

-

1.800

BMX DM/LP/NM løb (pr. dag)

-

-

-

1.300

BMX ingen andre DK-løb samme dato

-

-

-

800

BMX andre DK-løb samme dato

-

-

-

500

BMX Aftentræning

-

-

-

Gratis

* For alle 4 divisioner gælder, at løbsafgiften inkluderer dommerafgift og tillægsregler, der tilkommer ingen yderligere afgifter for at afholde løbsarrangementer. Aflysningsafgift: 50% af grundafgift + evt. fim-afgift.

BANESYN 2010

MX

RR

SPW

BMX

Banesyn (første bane)

1.100

1200

800

800

Ekstraordinært banesyn

1.100

1.200

1.200

1.200

800

800

600

600

Efterfølgende baner på samme adresse

er gældende for 2010. Som hovedregel er der vedtaget en 8 % stigning på danske kørerlicenser. Nogle er dog også faldet. Stigningen er en direkte konsekvens af en stigning i forsikringspræmien på DMUs kollektive ulykkesforsikring. De udenlandske licenser stiger væsentligt mere. Her er stigningen begrundet i, at FIM har besluttet at afregne i Euro i stedet for Dollar. For afgifternes vedkommende, er der primært stigninger i Road Racing og BMX, som de forrige år har været friholdt fra stigninger.

udgiFtsgodtgørelse Mødeudgifter refunderes efter bilag. Bropassage, færge-/togbillet refunderes efter bilag. Kilometer godtgørelse: Statens høje takst for 2010: 3,56 kr. (under 20.000 km) 1,90 kr. (over 20.000 km) Afregning af dommere/støjmålere (gælder alle 4 divisioner): • Kørselsgodtgørelse ydes til Statens høje takst. • Et honorar til alle løb (max. 2 dage) på kr. 150,00 pr. dag, • Udgifter til færge/bro dækkes efter bilag. • Eventuelle rimelige overnatningsomkostninger herudover • dækkes efter bilag (primært RR). • Der ydes ingen særskilt dækning af eventuelle udgifter til • fortæring. Regelsættet gælder alle nationale løbsarrangementer, hvor SD sender en dommer ud. Ved RR arrangementer i udlandet aftales dommerhonorar i hvert enkelt tilfælde med formanden for SD RR.

31


dmU Eco Enduro 2009 blev afviklet på et optimalt tidspunkt i forhold til klimatopmødet i københavn. En opfølger hvor konceptet måske baseres på "road book" - afvikles formentlig til november 2010. konceptet er dog endnu ikke endeligt klar. På billedet kasper lynggaard (#17) og Mikkel Caprani (#12) ved den sidste afdeling af Eco Enduro `09 på Svanemøllen kaserne, den 13. december 2009. Foto: David Trentholm.

Eco -Enduro: MåSKe Med "road booK"? DMU - nyT Fra orGanISaTIonEn Enduro og Classic MX sidestillet med trial I forbindelse med Licens- og Afgiftscirkulæret 2010, har DMU valgt at tilgodese ønsker om en lavere licenspris i forhold til specialdisciplinerne Enduro og Classic MX. Prisen for de to nationale mxlicenser er blevet betragteligt reduceret, således at niveauet bliver identisk med det for en national licens i Trial, samt de nye MX-licensgrupper ATV og Super Moto. "Med de mange aktiviteter, som vi har under kappen, er det naturligt, at vi engang i mellem justerer bl.a. licenspriser, så de afspejler aktivitetsniveauet der kan tilbydes. I forbindelse med 2010 licenspriserne, har vi derfor valgt at tilgodese MX Classic

32

og Enduro, som reelt ikke har så mange aktiviteter - og derfor har haft behov for en regulering. Vi håber selvfølgelig, at den nye prissætning kan være med til at fremme udviklingen på de to aktivitetsområder," siger SD-formand Peter Hansen til MotorBladet, og fortsætter "DMU ønsker konsekvent og fortløbende at udvikle aktiviteterne, således at vi bredt har noget at tilbyde vores udøvere, uanset om du er til det stille eller det voldsomme - om du er ung eller gammel - foretrækker asfalt eller natur."

Internationale 2010 Events i Danmark Som det fremgår andet steds, så har DMU i 2010 valgt at trække sig fra afholdelse af VM moto-

7.-8. maj

BMX

SX World Cup i København

5. juni

Speedway

SGP-4, Københavns GP i Parken

7.-11. juli

Speedway

Youth Gold Trophy (YGT), VM 80cc i Vojens

31. juli

Speedway

VM-hold finalen (SWC) i Vojens

21. august

Speedway

Grand Prix Challenge 2011 i Vojens

29. august

Motocross

Internationalt "åbent arrangement" i Randers *

5. september

MX Sidecar

VM Sidecar i Slagelse

11. september

Speedway

SPG 9, Nordisk GP i Vojens

* evt. reserve-arrangement efter VM-motocross aflysning

cross i Randers. Det ændrer dog ikke på, at DMU`s liste over store internationale motorcykel og BMX-events i 2010, er ganske imponerende. De mange events i Danmark, betyder at danske entusiaster igen i år, får masser af muligheder for at komme ud og overvære motorcykel og BMX-

sport i verdensklasse på begge sider af Storebælt. Grib chancen - Støt sporten ved at møde op.

Kommissioner på vej Sidst Danmarks Motor Union gennemgik en større strukturreform daterer sig til 1993, da den


dmU

Et eksempel på en af de "road books" som anvendes ved Dakarrally. "road book`en" er en fast bestanddel af udstyret ved Cross Country-rallies, hvor Ivan reedtz-Thott oprindelig har slået sine folder. Ivan ser nu muligheder i at kombinere denne med de nye el-motocross-maskiner, i bestræbelserne for at skabe en ny sport.

Efterfølgeren til december måneds Eco Enduro, skal pege fremad mod en ny sport, og det bliver måske med kombinationen el-motor og "road book". TEkST: kEnnETH Majkjær MIkkElSEn

Eco Enduro `09. som blev afviklet i perioden 11.-13. december, blev et af de internationalt mest omtalte arrangementer i 2009, hvor DMU var aktivt involveret. Blandt de synlige resultater efter Eco Enduro står, at videoteaseren, fremstillet af arrangørerne Ivan Reedtz-Thott og Søren Clauding samlet har opnået ca. 50.000 fremvisninger på youtube.com. Ikke mindst i kraft af, at der er blevet linket direkte til online-videoen fra både FIM`s hjemmeside, fim-live.com, og den internationalt kendte motocross hjemmeside mxlarge.com. Og teaseren har naturligvis også været publiceret på dmusport.dk. Er du en af dem som endnu ikke har set den flotte "teaser" - eller for den sags skyld "traileren" som fulgte efter, så gå ind på Eco Enduros hjemmeside

nuværende struktur med greninddeling efter sport afløste geografiske inddeling i landsdele. Nu er der en ny strukturreform på vej, som træder i kraft såfremt DMU`s klubber på repræsentantskabsmødet i Horsens 6. marts bekræfter sidste års beslutning. DMU`s nye strukturreform har som et af hovedmålene, at skabe en struktur, hvor direkte valg til bestyrelser suppleres af udpegning af specialtudvalgte personer, til såkaldte paneler. Modellen henter sin inspiration internationalt, bl.a. fra den internationale motorcykel union (FIM). I strukturreformen, indgår også en overgang fra 4 sportsdivisionsbestyrelser (bmx, motocross, road racing, speedway) til 5 sportskommisionsbestyrelser (bmx, motocross, offtrack, road

ecoenduro.com - og dan dig et indtryk af det historiske race.

en ny sport I disse dage er den private arrangør Ivan Reedtz-Thott gået i tænkeboks, for at overveje hvordan den megen internationale omtale af arrangementet, kan kombineres med en fortsat turneringsform, hvor el-motocross maskiner kommer til deres ret. Blandt de ideer som konkret er på tegnebrættet er en turneringsform hvor der køres efter "road book" - som det ses ved Dakar og andre Cross Country arrangementer. Det vil ifølge Ivan kunne øge spændingen og sværhedsgraden en hel del, og det vil også gøre det lettere at lave baner, da det tager en del tid at anlægge fx. Enduro baner. "Kombinationen af el motocross-

racing, speedway). Som det fremgår af oplistningen, så tilføjes der i organisationen en ny sportskommission: Offtrack, som samler sportsdisciplinerne: Quad, ATV, Freestyle, Trial og Enduro. Repræsentanter til den nye kommissionsbestyrelse, vil blive valgt af alle klubber under DMU, som viser interesse for de nye områder, ved det kommende repræsentantskabsmøde. Fremover bliver der etableret et selvstændigt repræsentantskab.

Heidi Eilsø stopper på DMU`s sekretariat Heidi Eilsø fratræder stillingen som sekretær på DMU`s sekretariat, og stopper med virkning pr. 1. februar 2010. Baggrunden for fratrædelsen er, at sekretærstillingen, hvor Heidi nu gennem

cykler og "road book", vil betyde, at man for alvor kan udnytte elmotocross`erens fordele, og skabe en ny sport - ude i naturen" udtaler Ivan Reedtz-Thott til MotorBladet. "Hvis du kører i en park eller en skov, så får du ikke lov til at sætte en enduro bane op. Og her åbner "road book`en" op for muligheder da man kun behøver at køre ruten igennem en gang - og så bliver banen lagt ind i computeren, og kan herefter flyttes til de deltagende køreres "road book". Den minimale afspærring som skal benyttes, med ganske lidt plastic - kan efterfølgende hurtigt fjernes," pointerer Ivan Reedtz-Thott. Hvornår 2010-konceptet er helt på plads vides endnu ikke, men arrangørerne arbejder på en opfølger, som ligesom i `09 køres over flere dage - formentlig i november måned.

4 år har arbejdet, er nedlagt. I stedet er oprettet en ny stilling som "regnskabs- og administrativ medarbejder" på sekretariatet. DMU ønsker Heidi Eilsø held og lykke i fremtiden, og tak for indsatsen i årene. Der er ansøgningsfrist på den nye stilling som regnskabs- og administrativ medarbejder", senest den 8. februar 2010. Stillingen forventes besat pr. 1. april 2010.

Forkortede tillægsregler De forkortede tillægsregler publiceres ikke længere i MotorBladet. For fremtiden finder du beskrivelsen af tilmeldingsbetingelser osv. på internettet, under DMUsport. dk - online-kalenderen - på grensiderne. Du kan finde den forkortede

De kendte internationale deltagere, herunder joel Smets, var sammen med tidspunktet omkring klimakonferencen i københavn med til at sikre - at Eco Enduro `09 blev omtalt i mange internationale medier. Her et klip fra det Hollandske Magasin - MotoPlus.

tillægsregel ved at trykke på et vilkårligt løb i online-kalenderen (obs: gælder dog ikke for speedway-turneringen). De forkortede tillægsregler lægges op i online-kalenderen, så snart klubberne har fået en godkendt "løbstilladelse" i DMU`s intranet-system. Forkortede tillægsregler indskrevet i en standard-blanket - og fremsendt til motorbladet@dmusport.dk lægges også fortsat op i onlinekalenderen.

33


dmU

Finanskrise VM-Motocross 2010 i DanMark

Efter 3 år i træk med VM-motocross i randers, har Danmarks Motor Union (DMU) i samarbejde med den lokale klub randers Motor Sport (rMS) besluttet, at meddele den internationale VM-promotor youthstream, at Danmark, mod forventning, ikke vil afholde VM-motocross MX3 i 2010. Beslutningen kommer, på trods af, at Danmark hidtil har figureret som arrangør af årets 13. VM MX3 afdeling, den 29. august 2010, i den internationale løbskalender. DMU-formand Jørgen Bitsch beklager beslutningen, som er truffet efter svære overvejelser: "Gennem de 3 år der er gået, har vi i DMU været meget glade for samarbejdet med VM-seriens promotor, Youthstream, men vi må bare erkende, at en kedelig kombination af generel økonomisk afmatning i samfundet, som indvirker på muligheden for at tegne sponsorater, samt mang-

lende dansk kørerdeltagelse i både VM MX3 klassen og supportklassen EM MX2, er en så giftig cocktail, at vi i år ikke tør løbe an på et arrangement af en størrelse som VM-motocross i Randers." VM-arrangementet har i de tre foregående år været besøgt af mellem 5.800 - 6.600 tilskuere, og publikumsindtægterne har udgjort en væsentlig rygrad i arrangementerne. Og et svigtende publikumsfremmøde i år, kombineret med det forventeligt træge sponsormarked, er vurderet, som en for stor risiko til at DMU tør løbe an på arrangementet.

Massestyrt ved starten af et MX2-heat i randers.

"Selvom der i 2010 ikke køres VM i Randers, så er samarbejdet med kommunen om store arrangementer bestemt ikke et afsluttet kapitel," pointerer DMUformanden og fortsætter "Vores samarbejde med Randers Kommune og Randers Eventsekretariat har gennem de seneste år været forbilledligt, og vi er oprigtigt kede af, at vi i 2010 ikke kan følge

VM HISTORIK DANMARK (2-HJULET MX) 2009: 2008: 2007: 1978: 1976: 1974: 1966: 1965: 1963: 1957: 1955:

34

VM Motocross (Indv.), Randers Motor Sport, Brusgård, 5.800 tilskuere VM Motocross (Indv.), Randers Motor Sport, Brusgård, 6.600 tilskuere VM Motocross (Indv.), Randers Motor Sport, Brusgård, 6.400 tilskuere VM Motocross (Indv.), Næstved Motor Klub, Nisseringen, 5.100 tilskuere VM Motocross (Indv.), Næstved Motor Klub, Nisseringen, 10.000 tilskuere VM Motocross (Indv.), Næstved Motor Klub, Nisseringen, 8.000 tilskuere VM Motocross (Indv.), Randers Motor Sport, Volk Mølle, 20.000 tilskuere VM Motocross (Indv.), Randers Motor Sport, Volk Mølle, 20.000 tilskuere VM Motocross (Indv.), Randers Motor Sport, Volk Mølle, 12.000 tilskuere VM Motocross (Indv.), Næstved Motor Klub, Nissehøjen, (ukendt antal) VM Motocross (Hold), Motocross des Nations, Randers Motor Sport, Volk Mølle, 40.000 tilskuere.

op på kommunen og eventsekretariatets tillid med endnu et VMarrangement. Samarbejdet omkring den lokale bane, som nu er ved at være kendt internationalt, vil dog fortsætte. DMU håber, at planerne om at opgradere anlægget kan fortsætte ufortrødent, da det fortsat er DMU`s ambition, at Randers i mere gunstige år skal være primærområde for afvikling af flere og gerne endnu større VM-afdelinger, fx VM-motocross i MX1-MX2 topklasserne, som er den ultimative udfordring som VM-arrangør." Selvom DMU afstår fra VMarrangementet i 2010, så har unionen dog ikke opgivet planerne om at arrangere et internationalt motocross løb i Randers i år. "Vi oplever, at vi med VM-motocross i Randers har høstet så mange positive tilkendegivelser, ikke mindst fra kørernes side, at vi har en reel chance for at lave et mindre internationalt sats i år. Og det vil indgå i vores alternative overvejelser omkring denne sæson," slutter DMU-formand Jørgen Bitsch. / Pressemeddelelse DMU

➠ nicolai M. Hansen samlet nr. 4 ved VM MX3-afdelingen på brusgaard i randers 2009.


dmU

MInDEorD

Kurt W. Grønning Sekretariat: idrættenS HuS

aF lEIF CHrISTEnSEn

Kurt W. Grønning døde i sit hjem den 9. december 3 uger før sin 70 års fødselsdag. Vi havde i lang tid fornemmet, hvor det bar hen. For ca. 2 år siden påbegyndte Kurt en kemokur, og vi håbede, at hans sygdom kunne slås ned. Men sådan skulle det ikke gå. Kurt havde kørt motocross siden sin ungdom både herhjemme og i udlandet. Han opnåede aldrig de helt store topresultater, men hans engagement og glæde ved sporten bevirkede, at han blev ved. Kurt kørte ikke for at vinde. Kurt kørte fordi han kunne lide spændingen og atmosfæren. Men han var glad, når han ikke blev nr. sidst. Han sluttede med at køre, da hans kemokur tærede på kræfterne. Kurt sås altid på crossbanerne til løb enten som deltager eller som tilskuer. Han kendte navnene på de fleste kørere, lige fra A-kørere til minikørere. Han sås til løb i hele Danmark. Han var også at finde til store stævner i udlandet. Man hørte aldrig Kurt råbe op, men alligevel var man ikke i tvivl om, at han var til stede. Hans gulgrønne vindjakke lyste op, hvor han var. Kurt var stille og kunne virke lukket, måske reserveret, men når man fik lov at komme bag facaden, var han hjertevarm. Dertil kom hans lune og humor, der kunne være tør, bidende og selvironisk. Kurt havde gået i livets skole. Han kendte bl.a. til livet gennem sine mange år som værtshusejer.

Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 26 13 Telefax: 43 26 26 15 Email: dmu@dmusport.dk kontortid: Mandag-fredag fra kl. 9.00-16.00 Telefontid: kl. 12.30 - 16.00 Bank: Jyske Bank kontonr. 5044 109 2819 DMU’s hjemmeside: www.dmusport.dk

Når Kurt efter et løb blev tilbudt en øl, kunne han svare: ”Nej tak, øl er ikke noget man drikker, det er noget man sælger”. Selv om Kurt ikke kørte mere, sås han alligevel på crossbanerne, dog ikke så hyppigt som tidligere. Han var savnet, og vi håbede, at han kom tilbage. Nu er der kun savnet. Men vi, der kendte Kurt, vil mindes ham med vemod og et stille smil, når vi tænker på de gode og muntre timer, vi havde sammen. Vore tanker går til hans hustru, Birthe, som gav ham frihed til at dyrke sin sport, og som plejede ham i den svære tid. Æret være Kurt W. Grønnings minde.

aF kUrT anDErSEn oG lEIF SØrEnSEn

Vores aktive cross-ven gennem 50 år, Kurt W. Grønning, døde midt i december 2009 efter lang tids sygdom. Kurt var et kendt ansigt på Cross banerne både som aktiv og som tilskuer. I sine yngre dage kørte Kurt en del internationalt. Og Cross var livet for Kurt der startede tilbage i 1960. Hvis man var i tvivl om en kørers kvaliteter,

om maxi eller mini eller om piger, så spurgte man bare Kurt og fik et godt svar. Kurts hustru Birthe gav ham den plads han havde brug for til at dyrke sin lidenskab for Cross. Og var man i nød, så kunne man altid regne med Kurt. Æret være Kurt W. Grønnings minde.

rECEPTIon/åbEnT HUS.

GeneraLSekretær Henrik Funder Kristensen Tlf.: 43 26 26 14 Email: hk@dmusport.dk kommunikationScHef: Kenneth Majkjær Mikkelsen Tlf.: 43 26 26 18 Email: km@dmusport.dk eVentmanaGer Christian Primby Tlf.: 41 16 32 32 Email: event@dmusport.dk SPortScHef Birger Kyhl Tlf.: 40 35 25 15 Email: bk@dmusport.dk SPortSSekretær: Søren Andersen Tlf.: 43 26 26 12 Email: sa@dmusport.dk reGnSkab oG adm.: Pt. ubesat Tlf.: 43 26 26 13 Email: mangler

Lørdag den 13. februar udkommer bogen

ProJektmedarbeJder: Andreas Marslew Fritzen Tlf.: 43 26 26 19 Email: af@dmusport.dk

DANSKE MOTORPORTRæTTER

dmu’S miLJøSekretariat

En samling på 35 portrætartikler om nogle af de store navne i dansk motorcykelsport efter 1950. Artiklerne er skrevet af Villy Poulsen i bladet ”Klassisk Bil & MC”, og udgives af Veterania Forlaget Classic. Samtidig runder Villy Poulsen de 70. Bog og fødselar fejres lørdag den 13. februar kl. 12-15 i Klubhuset på Højbjergbanen vest for Odense. Vi byder på en forfriskning. Vel mødt….! Månedsmagasinet KLASSISK BIL & MC.

hos Grontmij carl bro, acoustica miLJøSekretariatetS Leder: Henrik Højlund Larsen Telefon: 9879 9893, Mobil: 2723 9893 Email: henrik.hojlund@grontmij-carlbro.dk Gerhard Schlicker Telefon: 8228 1446, Mobil: 2723 1446 Email: gerhard.schlicker@grontmij-carlbro.dk niels Jørgen Hviid Telefon: 8928 8103, Mobil: 2723 8103 35 E-mail: niels.jorgen.hviid@grontmij-carlbro.dk


Afsendt via: PortoService ApS, Postbox 9490, 9490 Pandrup

Magasinpost UMM ID-nr. 42470

Ændringer vedrørende abonnementet, ring venligst 43 26 26 13

s s o r C JAPAN

TYPE 415H - VARENR. 053030 118 LED, FORSTÆRKET IKKE O-RING Kr.

TYPE 420 - VARENR. 053051 138 LED, MXZ GULDKÆDE/CROSS IKKE O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053004 120 LED, STANDARD IKKE O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053028 118 LED, H (SPECIAL CROSS) IKKE O-RING Kr.

TYPE 415H - VARENR. 053020 130 LED, FORSTÆRKET IKKE O-RING Kr.

TYPE 428 - VARENR. 053002 138 LED, STANDARD IKKE O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053009 120 LED, XSO, FORSTÆRKET O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053033 118 LED, KS (SPECIAL FORSTÆRKET) IKKE O-RING Kr.

TYPE 420 - VARENR. 053000 130 LED, STANDARD IKKE O-RING Kr.

TYPE 428H - VARENR. 053003 138 LED, FORSTÆRKET IKKE O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053060 IKKE O-RING, 118 LED

TYPE 420 - VARENR. 053001 138 LED, SO - O-RING

TYPE 428 - VARENR. 053008 128 LED, SO FORSTÆRKET O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053048 118 LED, MXZ GULDKÆDE/CROSS IKKE O-RING Kr.

TYPE 428 - VARENR. 053052 138 LED, MXZ GULDKÆDE/CROSS IKKE O-RING Kr.

TYPE 520 - VARENR. 053059 O-RING, 120 LED

72,79,-

94,-

Kr.

439,-

TYPE 420 - VARENR. 053026 138 LED, FORSTÆRKET IKKE O-RING Kr.

155,-

195,-

115,138,-

499,258,-

168,-

659,-

Kr.

189,389,-

445,499,-

Kr.

695,-

75 sider special sektion med ATV/Quad reservedele

I Cross Nøglen kan du finde RK kæder til alle crossere. Her kan du også købe clipsled eller nitteled til RK kæden, nitteværktøj og kædespray i professionel kvalitet. Tjek www.maxmc.dk og find forhandleren. 36

Max MC Import A/S · www.maxmc.dk Tel. 74 40 48 61 kan anvise nærmeste forhandler.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.