Page 1

Съдържание

What´s New imos 11.0 SR2 & imos Organizer 5.0 1

imos .............................................................................................................................................................................. 4 1.1

Елементен Мениджър ........................................................................................................................................... 4

1.2

Обобщаващи чертежи ........................................................................................................................................... 4

1.3

Дизайнер Детайли 2.0 ........................................................................................................................................... 5

Детайли по кант ........................................................................................................................................................... 5 Полигонен детайл ........................................................................................................................................................ 5 Чекмеджета без параметри......................................................................................................................................... 5 ЛЗЧ ............................................................................................................................................................................... 5 Многократно поставяне на конектори ......................................................................................................................... 5 Ръчно създаване на непараметрични мулти детайли ............................................................................................... 5 1.4

imos CAM MAX ....................................................................................................................................................... 6

Програмиране в изгледа на машината ....................................................................................................................... 6 Функции за избор на повърхности .............................................................................................................................. 6 Автоматична ориентация на контури – презентация на посоката на фрезоване .................................................... 6 CAD симулация / презентация на инструментите ...................................................................................................... 6 Обработка на сурови детайли..................................................................................................................................... 7 Ориентация на повърхностите .................................................................................................................................... 7 Копиране на цикли за обработка ................................................................................................................................ 7 Представяне, прилагане на геометрията за обработка............................................................................................. 7 Прозорец свойства ...................................................................................................................................................... 7 2

Органайзер.................................................................................................................................................................. 8 2.1

Референтни поръчки ............................................................................................................................................. 8

2.2

Sales Import Manager (SIM) ................................................................................................................................... 8

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0

1


Съдържание

2.3

Дизайн панел (бърза обработка) .......................................................................................................................... 8

2.4

Количества артикули ............................................................................................................................................. 8

2.5

Номера позиции от Органайзер............................................................................................................................ 8

2.6

Управление ............................................................................................................................................................ 9

Потребители и права на потребителите .................................................................................................................... 9 Групи с права на достъп .............................................................................................................................................. 9 Администрация на базата данни ................................................................................................................................ 9 Донгъл .......................................................................................................................................................................... 9 3

4

imos CAM Standard новости ................................................................................................................................... 10 3.1

Цикли джобове .................................................................................................................................................... 10

3.2

Хоризонтално пробиване над 90 градуса .......................................................................................................... 10

3.3

Последователност на фрезоване съотв. фалцване.......................................................................................... 11

3.4

Стандартни команди ........................................................................................................................................... 11

3.5

Управление на компоненти ................................................................................................................................. 11

3.6

FXM-променливи ................................................................................................................................................. 12

imos Plan ................................................................................................................................................................... 13 4.1

Функции планиране ............................................................................................................................................. 13

Верига артикули ......................................................................................................................................................... 13 Режим артикули ......................................................................................................................................................... 13 Брой артикули в imos ................................................................................................................................................. 13 Дизайн Мениджър ...................................................................................................................................................... 13 5

imos NET .................................................................................................................................................................... 14 5.1

imos NET 4.1 ........................................................................................................................................................ 14

Извеждане на чертежи .............................................................................................................................................. 14 Оразмеряване и видимост ........................................................................................................................................ 14

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0

2


Съдържание

Многоезични XML файлове ....................................................................................................................................... 14 POV Ray рендиране ................................................................................................................................................... 14 5.2

imos NET 5.0 ........................................................................................................................................................ 15

Нов потребителски интерфейс ................................................................................................................................. 15 Превключване между изображения и списък в каталога......................................................................................... 15 Съвместимост с всички актуални уеб браузери и мобилни платформи................................................................. 15 Статус „Временен“, „Активен“ и „Запазен“ ................................................................................................................ 15 Live кошница със списък на поръчките ..................................................................................................................... 15 Оптимизирано търсене в каталога ........................................................................................................................... 15 Вмъкване на конфигурация ....................................................................................................................................... 15 Търсене в Combobox с изображения ........................................................................................................................ 16 NET Панел при необходимост с описание и изображения ...................................................................................... 16 6

Пакети с обков.......................................................................................................................................................... 16

Dieses Dokument basiert auf der imos Version 11.0 C01b45.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0

3


4

1 imos 1.1 Елементен Мениджър Елементният Мениджър е напълно преработен и включва всички елементи от предходните версии в новия си интерфейс . Като нови елементи сме добавили:  Дескриптори 2.0  Условия  Елементи от калкулацията Логиката за разширеното търсене е също променена.

1.2 Обобщаващи чертежи imos предоставя нов начин за представяне и обработка на чертежите. Можете да създавате лесно асоциирани планове, изгледи и разрези.  Както ръчното оразмеряване, imos предоставя също така и автоматично оразмеряване. То е също асоциирано.  Чрез тази асоциирана връзка е възможно да добавяте в последствие и елементи/обекти към разрезите или да изтривате такива.  С помощта на обозначителните символи в плановия изглед можете да описвате разрезите.  Допълнително към функциите за оразмеряване сме добавили и възможността за автоматично щриховане (като например за артикулните описания) в разрезите.  При извеждането на чертежи, imos поддържа 2D-символи. По този начин можете да сменяте обекти като врати, клапващи врати или чекмеджета.  Изпращането на чертежите на външни системи е безпроблемно и не е необходимо допълнително конвертиране на и преработка на чертежите.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


5

1.3 Дизайнер Детайли 2.0 Детайли по кант При генерирането на детайл по канта, всички кореспондиращи детайли се напасват автоматично спрямо избрания преход. След което имате и възможността да дефинирате Ъгъл на прехода.

Полигонен детайл При генерирането на полигонни детайли се показва фронтален изглед, които визуализира винаги следващия кант. Допълнително при поставянето на контурите се прави проверка на конструкцията, която предотвратява застъпването на контури.

Чекмеджета без параметри С актуалната версия е възможно да се дефинират свободно чекмеджета в чертежа, без да се генерира допълнително артикул за тази цел. По този начин можете да определяте и отстъпи чрез Артикулния Дизайнер. За поставянето на чекмеджетата се генерира чертожен обем, който определя зоната на чекмеджето. По този начин се дефинират дължината и височината на кутията.

ЛЗЧ Началната и крайната точка на линейните закупени части могат да се преместват и чрез 3D-обработките. Тази възможност е достъпна и за огънати детайли! Ъгълът на кантовете на ЛЗЧ може да се променя и в 3D режим за обработка, аналогично като при контурните детайли.

Многократно поставяне на конектори При многократното поставяне на конектори се променя начин на работа: Първо се дефинира ситуация на разположение на обкова, след това се избират детайлите и тогава се поставя конектора. Накрая можете да изберете нови детайли, които да се свържат. Това може да се повтаря докато прекъснете функцията.

Ръчно създаване на непараметрични мулти детайли Единичните детайли могат да се обединяват в мулти детайли за NC-извеждането.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


6

1.4 imos CAM MAX Програмиране в изгледа на машината 5-осовите операции могат да се програмират и в машинния изглед. Това позволява да ориентирате детайлите на самата машина, така че да можете лесно да прецените ориентацията на инструментите и начина на поставяне на детайла на машината спрямо конкретните операции.

Функции за избор на повърхности Новата функция за избор на повърхности позволява избора на повърхности и линии директно от детайла, без да е необходимо разбиването на обемите на телата.

Автоматична ориентация на контури – презентация на посоката на фрезоване Новата функция на автоматизираната ориентация на контурите позволява ориентацията на линии и дъги директно от повърхностите, без да е необходимо предварително да обработвате обемите на детайлите съответно да ги експлодирате. На създадените контури се представя и посоката на фрезоване.

CAD симулация / презентация на инструментите За презентацията на траекторията и симулацията пътя на инструментите вече не е необходимо да отваряте прозореца за симулация, а можете да презентирате директно в CAD. По този начин е възможно да презентирате инструментите на база технологичните параметри и не е необходимо да изчертавате геометрията им като AutoCAD® блок. Симулацията може да се изпълни по определени стъпки или цели, както и чрез функцията влачене и използване на ляв бутон на мишката. Ако курсорът ви се намира в края на прозореца и натиснете бутона Shift можете да местите наляво и надясно, което ще превърта симулацията.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


7

Обработка на сурови детайли В актуалната версия вече не е необходимо да дефинирате отделно сурови детайли за всяка операция. Възможно е да използвате суровия детайл от управлението на детайлите, който е използван в предходни детайли.

Ориентация на повърхностите Възможно е да показвате нормалите на повърхностите за всяка повърхност, както и да ги променяте.

Копиране на цикли за обработка Вече не е необходимо да се прехвърляте в едитора на операциите, за да копирате и променяте обработващите цикли. За промените можете да използвате функциите описани в следващата точка.

Представяне, прилагане на геометрията за обработка Във връзка с избраните операции можете директно да контролирате избраните траектории на инструментите по детайлите. Геометрията се прилага при избор в мениджъра в CAD. Чрез двойно натискане можете да се въведе нова геометрия, съответно да се преизчисли траекторията на инструмента.

Прозорец свойства В прозореца със свойства на CAMMAX имате нови свойства за операциите. Вече е възможно да променяте свойствата и без да се прехвърляте в едитора на операциите.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


8

2 Органайзер 2.1 Референтни поръчки Чрез imos Органайзер вече можете да създавате референтни поръчки. По този начин е възможно да добавяте една и съща в поръчка в различни проекти. Ако направите промени по една от поръчките, те ще се отразят и върху нейните референтни поръчки.

2.2 Sales Import Manager (SIM) Sales Import Manager, който беше интегриран в административния център до момента, може да се извика и от меню в imos Органайзер.

2.3 Дизайн панел (бърза обработка) Чрез Дизайн Панела (Дизайн Мениджър) можете да добавяте бързо артикули към дадена поръчка.

2.4 Количества артикули Вече е възможно да добавяте количества за артикулите в imos CAD, както и в Органайзер. Това се отразява веднага и по справките.

2.5 Номера позиции от Органайзер Въвеждането на номерата на позициите вече е възможно и от Органайзер.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


9

2.6 Управление В Органайзер вече съществува и раздел управление. Тук можете да намерите функции за базата данни, управление на групите потребители, администрация на потребителите или управление на хардуерните ключове, които преди това се намираха в Конфигурационния Мениджър.

Потребители и права на потребителите Функциите за управление на потребителите от Органайзер 4.0 се намират в раздел управление. Нови са възможностите за добавяне на потребители в група с права на достъп.

Групи с права на достъп Чрез групите можете да показвате и скривате определени елементи в потребителския интерфейс на Органайзер и Елементен Мениджър. Тези настройки могат да се залагат като принципи за съответните потребители. По този начин можете да скривате определени полета, като например цените за конкретни потребители.

Администрация на базата данни Достъпни са следните функции:  Запазване/Възстановяване  Закачане/Откачане  Онлайн/Офлайн  План за съхранение  Създаване на Net-база данни

Донгъл Списъкът с активираните функции на донгъла може да се провери от раздел управление. Също така можете да записвате и четете файловете на ключа.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


10

3 imos CAM Standard новости 3.1 Цикли джобове В новата версия има два нови принципа за цикли на джобовете – правоъгълни и кръгли. При тях основния фокус е върху фрезоването на много малки джобове. 

CAMCenter Контур Opt.4 – без корекция – оптимизирано за време. Този цикъл работи изцяло без корекция на инструмента, така че CNC файловете да работят нормално на всяка машина, без да се усложняват при извеждане и въвеждане на инструмента с корекция от инструмента. Цикълът е предназначен основно за „по-стари“ машини. CAMCenter Контур Opt.3 – с корекция – оптимизирано за качество При този цикъл на джобовете, външният контур се обработва винаги с корекция на инструмента, като по този начин диаметъра на инструмента не е необходимо да съответства на 100% на реалния на машината. Изчистването се извършва без корекция на инструмента. Следните изисквания от клиенти също са осъществени:  Посока на фрезоване обратно на час.стрелка и по часовниковата стрелка    

Определяне на преместването в профила на фрезоване Избор на цикъла на обработка при профила на фрезоване Посока на фрезоване при профила на фрезоване Изчистване на джобовете да или не при профила на фрезоване

3.2 Хоризонтално пробиване над 90 градуса Възможно е и дефинирането на стойности, които определят колко далече могат да се обработват хоризонталните отвори над 90 градуса. По този начин можете да избегнете ненужното генериране на втора програма за обработка.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


11

3.3 Последователност на фрезоване съотв. фалцване Съществува възможността да настроите допълнително фрезоването за определени профилни принципи. В нивото на прилагане на инструментите можете да изберете идентификация, чрез която да добавяте профила в различни категории при последователността на обработките :  Фрезоване на външен контур  Кантиране на CNC  Фалц на „лепен“ кант Новата последователност на обработките се използва не само за функцията фалц.

3.4 Стандартни команди Стандартните команди позволяват на потребителя да влияе върху генерирането на данни от пост-процесора. По този начин съществува възможността, потребителя сам да дефинира макрос за своите вертикални обработки. По този начин можете да програмирате различни макроси за вертикално пробиване на различни компоненти, използвайки стандартни команди в WOP програмата. Тези команди са възможни за NCHops, NCStudio и Xilog Plus.

3.5 Управление на компоненти Управлението на компонентите е разширено, така че да можете да използвате всички обработки на imos за тяхното управление в WOP програмите. Допълнително сме разработили и следните пост-процесори  SCM Group (XXL-Format)  BiesseWorks  IMAWOP Разширените функции са възможни и за машини на Homag Group и NC-HOPS.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


12

3.6 FXM-променливи Свойствата на детайлите, които се описват в imos FXM-файловете, могат да се описват и в WOP програмите. Тази новост е тясно свързана със стандартните команди и управлението на компоненти. Чрез тях можете да например да дефинирате макроси в стандартните команди, които са ориентирани по повърхността отгоре и отдолу, материала, позиция на машината, фурнир да или не и посока на фурнира. Тази функция е достъпна за пост-процесори на Homag Group, SCM Group, BiesseWorks, IMA и NC-HOPS. Трябва обаче да внимавате, защото не всички WOP програми поддържат променливи.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


13

4 imos Plan 4.1 Функции планиране Верига артикули Автоматично позициониране на артикули директно до предходен артикул. В зависимост от типа на артикула, шкафът се поставя горе или долу до предходния. При промяна на артикул във веригата (височина, преместване, завъртане) всички съседни артикули също се преместват/завъртат.

Режим артикули Нов режим, с който можете да избирате определени артикули. Избраните в този режим артикули могат да се преместват в AutoCAD® запазвайки своята позиция в imos.

Брой артикули в imos Чрез Дизайн Панела можете да дефинирате брой артикули в проекта. Т.е. артикулът трябва да се постави веднъж в imos и след това в базата данни (DB/FXF) се актуализира количеството.

Дизайн Мениджър Чрез Дизайн Панела можете да генерирате единични детайли. Чрез табличен вид се конфигурират артикули, които могат да се добавят към бач в поръчката. (аналогично NET Панел) Линейните детайли могат да се конфигурират чрез Дизайн Панела и да се поставят в планирането.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


14

5 imos NET 5.1 imos NET 4.1 Извеждане на чертежи Генериране на изгледи и план в поглед отгоре В планирането на помещението вече е възможно да се генерират изгледи, които се запазват в сървъра. При генерирането на изгледи се запазва автоматично PDF файл, който може да се изтегли от кошницата.

Оразмеряване и видимост Видимостта на оразмерителните линии в планирането на помещения е значително подобрена. Вече е възможно селективно оразмеряване, както и селективно показване и скриване на различни типове артикули.

Многоезични XML файлове В данните могат да се залагат директно текстови елементи. Тези текстови елементи могат да се превеждат централно и да се визуализират спрямо езика на потребителя.

POV Ray рендиране Съществува възможността да експортирате локално помещението и да го рендирате автоматично с POV Ray. POV Ray не се доставя с imos, но е достъпен безплатно отворен за програмиране софтуер.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


15

5.2 imos NET 5.0 Нов потребителски интерфейс Новият потребителски интерфейс на imos NET е напълно преработен от версия 5.0. Работният процес на потребителите е оптимизиран. Пример за това е статус реда, който показва в коя стъпка от вашата поръчка се намирате в момента. Освен това е добавен и предварителен изглед в каталога, който презентира избраната конфигурация.

Превключване между изображения и списък в каталога В imos NET 5.0 е възможно да сменяте изгледа. Можете да избирате изглед с изображения и изглед списък.

Съвместимост с всички актуални уеб браузери и мобилни платформи Imos NET 5.0 е съвместим с всички актуални браузери и мобилни платформи.

Статус „Временен“, „Активен“ и „Запазен“ Съществуват статуси за кошници, които все още не са поръчани. Смяната между активната кошница е възможна по всяко време.

Live кошница със списък на поръчките Съдържанието на кошницата може да се разглежда и коригира по всяко време, без да се налага да се сменя изгледа.

Оптимизирано търсене в каталога Търсенето в imos NET 5.0 е оптимизирано. Вече можете да търсите по детайли в имената на артикулите и описание на артикулите. Трябва да внимавате да не използвате текстови елементи!

Вмъкване на конфигурация Артикулите могат да се добавят чрез глобалните настройки в кошницата, без да е необходимо да се напасва допълнително конфигурацията.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0


16

Търсене в Combobox с изображения За Combobox-ове със стойност valuetype=“IMAGE“ можете да активирате поле за търсене, което позволява търсенето в Combobox-а.

NET Панел при необходимост с описание и изображения NET Panel може да се представи при необходимост с описания и изображения.

6 Пакети с обков imos Дизайн Каталозите представят актуализираните Blum данни Версия 3.2. Тази преработена версия се базира на Dynalog 3.0, който съдържа Legrabox, Tandembox и Movento. Актуалната Версия 3.0 на Hettich съдържа пълна актуализация на новия каталог с над 8000 артикула от типове чекмеджета, водачи, панти, плъзгащи и чупещи врати, офис системи и ProDecor.

What`s New imos 11.0 SR1 & Organizer 5.0

Новости в imos 11 SR2  

Вижте какви са промените и нововъведенията в imos 11 SR2

Новости в imos 11 SR2  

Вижте какви са промените и нововъведенията в imos 11 SR2

Advertisement