Hunderup Sejstrup Solcellepark

Page 1

TEGNINGSPROSPEKT

Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS


Indholdsfortegnelse

2

Indbydelse til investering

side 3

Selskabsoplysninger

side 4

Selskabsretlige forhold

side 4

Projektbeskrivelse

side 5

Vedtægter for Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS

side 8

Budgetforudsætninger

side 9

Budgetter

side 10

Afkastberegninger

side 11

Tekniske data

side 11

Tegningsbevis - eksempel

side 12


Indbydelse til investering i Hunderup Sejstrup Solcellepark

Indledning Bestyrelsen i Hunderup Sejstrups Fremtid har i en længere periode, målrettet, arbejdet på at kunne deltage i samfundets omstilling til fremtidens klima- og energi målsætning. Arbejdet er mundet ud i, at HSF nu kan indbyde personer og virksomheder til at investere i Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS. Investeringen udgør kr. 15.000 pr. anpart og budgetberegningerne udviser et afkast på 2,5% stigende over 10 år til 3,9% pr. år. Prospekt materialet er udarbejdet af HSF’s bestyrelse og bygger på bestyrelsens forventninger til den fremtidige drift. Der vil derfor komme afvigelser til projektet og disse afvigelser kan være væsentlige både i positiv og negativ retning. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere.

Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for selskabets potentielle investorer. Bestyrelsen for Hunderup Sejstrups Fremtid: Jørn Boesen Andersen

Jesper Brix

Ole Wind

Svend Aage Nissen Hans Chr. Ingvartsen

3


Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse

Selskabsretlige forhold

Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS Nørlundvej 2 6740 Bramming

Stiftelse

Selskabets bestyrelse Jørn Boesen Andersen (Formand) Rønnesvinget 6 6740 Bramming Jesper Brix Nørlundvej 2 6740 Bramming Svend Aage Nissen Kirketoften 15 6740 Bramming Hans Chr. Ingvartsen Kjærgaardsvej 44 6740 Bramming Ole Wind Kjærgaardsvej 26 6740 Bramming

Selskabet er under stiftelse. Stiftelse vil ske umiddelbart efter der er indgivet tilfredsstillende tilsagn om tegning.

Tegningsperiode Tegning af anparter vil løbe i perioden fra afholdelse af investormøde og 2 måneder frem. Derefter afholdes ekstraordinær generalforsamling hvor det endelige kapitalforhold registreres og der foretages valg af bestyrelse.

Skatteforhold og udbytte Driftsselskabet Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS er skattepligtig efter Selskabsskattelovens regler. Udbytte til anpartshavere sker som aktieindkomst

Formål Selskabets formål er at eje og drive Solcellepark og dermed beslægtet virksomhed.

Vedtægter Selskabets vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udlevering af dette

4


Projektbeskrivelse

Etablering af solcelleanlæg i Hunderup-Sejstrup FORMÅL Etableringen af solcelleanlægget har til formål at være en aktiv spiller i det planlagte skifte til grøn energi samt til opnåelse af regeringens målsætning af CO2 udledningen, og hermed blive Danmarks førende energilandsby. Dernæst at være en aktiv spiller i at fremhæve lokaliteten Hunderup/Sejstrup som grøn landsby, der kan tiltrække nye beboere og dermed stimulere til landsbyens liv omkring idrætsliv, den lokale købmand, bibeholdelse af børnehave etc. MÅLGRUPPE Projektet henvender sig til privatpersoner og virksomheder, som ønsker at være en aktiv investor i etableringen af solcelleanlægget. Solcelleanlægget skal drives af frivillig arbejdskraft i den løbende drift. Selskabets vedtægter kræver en bestyrelse på 5 personer. Solcelleanlægget skal drives kommercielt uden løbende tilskud fra offentlige puljer. SELSKABET Foreningen Hunderup Sejstrups Fremtid står for fundraisingen i forbindelse med projektet, men det er planen, at der med etablering af solcelleanlægget stiftes et selvstændigt driftsselskab til varetagelse af etableringen og den løbende drift. Hertil kræves, at de tildelte fondsmidler til Hunderup Sejstrups Fremtid, overdrages til driftsselskabet i form af donationer uden modydelse. Det forventes at selskabet etableres som et anpartsselskab, hvor hæftelsen for deltagerne er begrænset til indskuddet (ApS). Indskuddet pr andel forventes at blive kr. 15.000 til i alt 30 anparter, der vil udgøre ca. 23% af den samlede investering. Et forslag til navn kunne være: Hunderup/Sejstrup Solcellepark ApS.

5


FINANSIERINGSPLAN Et færdigt solcelleanlæg forventes etableret for ca. kr. 1.955.000 , som er baseret på en udregning på 4,75 kr. per kWp. Investeringen afskrives over 25 år. Solcelleanlægget vil være komplet, fuldt funktionsdygtigt og idriftsat. Egenfinansieringen forventes at udgøre 30 anparter á 15.000 kr. i alt kr. 450.000 kr., svarende til ca. 23 % af den totale investering på ca. kr. 1.955.000. Dertil ydes ca. 400 frivillige timers arbejdskraft i forbindelse med klargøring af arealet, tilsyn, løbende vedligeholdelse af arealet og administrative opgaver etc.

FORVENTET RESULTAT Etableringen af anlægget, vurderes til mediemæssigt at kunne tiltrække sig stor opmærksomhed. Styregruppen bekendt, vil det være det første privatejet solcelleanlæg i Danmark. Det vil sætte Hunderup/Sejstrup positivt på landkortet, og dermed være med til at formålet realiseres. Solcelleanlægget vil producere grøn strøm, der svarer til 67 parcelhuses gennemsnitlige årlige forbrug og dermed bidrage til den grønne omstilling.

6


HUNDERUP SEJSTRUPS FREMTID Som tovholder for projektet står Hunderup Sejstrups Fremtid, som er en lokal forening hvor formålet er, at fremme udviklingen i Hunderup Sejstrup området. Hunderup Sejstrups Fremtid tager initiativ til – og understøtter projekter, der har til formål at skabe gode vilkår for borgerne i landsbyen, samt gøre landsbyen et attraktivt sted at bosætte sig. Der iværksættes løbende initiativer til bæredygtighed, både i forhold til bosætning, og samtidig gøre at nye borgere føler sig velkomne. Støtte op om sociale fællesskaber, og med fysiske tiltag så lokalsamfundet stimuleres på bedst mulig vis. Som eksempel kan nævnes den årlige forårsmesse, som tiltrækker + 500 mennesker fra landsbyen og oplandet, samt nabobyerne. Forårsmessen har været afholdt i 5 år med et samlet overskud på 169.000 kr. Af dette overskud er der uddelt ca. 75 % i donationer på i alt 101.000 kr. til lokale projekter. Hunderup Sejstrups Fremtid har 55 medlemmer, der hver især har betalt et indskud på 1000kr. i foreningen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Hunderup Sejstrups Fremtid samarbejder tæt med Lokalrådet, der er lokalområdets indgangsdør til kommunen. Derudover arbejdes der også tæt sammen med de øvrige foreninger, der hvor det giver mening.

7


Vedtægter for Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS § 1. Selskabets navn er: Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS § 2. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. § 3. Selskabets formål er at eje og drive Solcellepark og dermed beslægtet virksomhed. § 4. Selskabets anpartskapital udgør kr. XXXXX, fordelt i anparter a` 15.000 kr. og multipla heraf. Der udstedes ikke anpartsbeviser. Der oprettes en anpartshaverfortegnelse over anpartshaverne med cpr.nr./cvr.nr., navn og adresse samt antal af anparter. Ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anparter indløse. Enhver anpartshaver skal godkendes af selskabets bestyrelse. Anparterne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. § 5. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel via brev eller e-mail til hver enkelt anpartshaver. Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Forslag fra anpartshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når ledelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. 5 anpartshavere, i forening, kan forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne. Emnet skal fremsendes skriftligt til selskabets bestyrelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt. . § 6. På generalforsamlingerne giver hvert anpartsbeløb på kr. 15.000 en stemme. Alle beslutninger på en generalforsamling vedtages med simpelt stemmeflertal Der kan stemmes ved fuldmagt § 7. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Bestyrelsen kan genvælges. § 8. Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen § 9. Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. § 10 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat. Årsrapporten fremlægges på Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS´s adresse 8 dage før den ordinære generalforsamling. § 11. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår fra stiftelsen til 31. december 2021.

8


Budgetforudsætninger

9


Budgetter

10


Afkastberegninger

Tekniske data • 396 kWp solcelleanlæg med 7 x 50 kWp inverter effekt • 1200 stk. Shütten 330 Watt Polykrystallinske solcellepaneler • 7 stk. Delta RPI 50 kw inverter • Corab WS 007 montagesystem • 6 mm2 DC solcellekabel fra paneler til invertere • Komplet montage af solcelleanlægget inkl. kabling samt montage af invertere • AC-kabling fra solcelleanlæg frem til transformatorstation • AC-installation • Ansøgning ved Energinet.dk & tilmelding til forsyningsselskabet • Komplet dokumentation af anlæg: D/V-KS—garantier 11


Tegningsbevis - eksempel

E S

P M

K E 12

L E


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.