Page 1

Formaci贸 Professional Dual. Contracte formaci贸 i aprenentatge: aspectes laborals i aspectes formatius. Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i Ordre 2518/2013, de 20 desembre (desenvolupament dels aspectes formatius).

Elaboraci贸: Manuel Ortega. Gener 2014.

1


Concepte Formació Professional Dual.

Accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació i formació per a la qualificació professional en règim d'alternança d'activitat laboral i formació en el sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

2


Modalitats FP Dual FORMACIÓ EXCLUSIVA EN CENTRE FORMATIU FORMACIÓ AMB PARTICIPACIÓ EMPRESA FORMACIÓ EMPRESA AUTORITZADA I CENTRE FORMACIÓ

FORMACIÓ COMPARTIDA CENTRE FORMACIÓ I EMPRESA

FORMACIÓ EXCLUSIVA A L'EMPRESA ACTIVITAT FORMATIVA CONTRACTES FORMACIÓ I APRENENTATGE I PROJECTES DESENVOLUPATS EN EL SISTEMA EDUCATIU Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

3


Objectius FP Dual.

INCREMENTAR VINCULACIO I CORESPONSABIL IDAD EMPRESES AMB FP

FACILITAR INSERCIÓ LABORAL

MAJOR MOTIVACIÓ PER EVITAR L'ABANDONAMENT

INCREMENTAR EL NÚM. DE PERSONES AMB TÍTOL DE FP

OBTENIR DADES QUE PERMETIN LA PRESA DE DECISIONS PER A LA MILLORA DE LA FP

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

AFAVORIR TRANSFERÈNCIA CONEIXEMENTS

4


Contracte per a la formació i l'aprenentatge. Aspectes Laborals

El Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, regulador, és fruit de les modificacions operades sobre l'article 11.2 de l'Estatut dels Treballadors mitjançant la Llei 3/2012 i també de la necessitat d'adequació per a la seva relació amb la Formació Professional Dual.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

5


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Laborals. REQUISITS

- Treballadors entre 16 i 25 anys sense qualificació professional reconeguda per la FP per a l'ocupació o FP sistema educatiu, requerida per a un contracte en pràctiques per al lloc de treball. - L'edat s'amplia a 30 anys fins que la taxa de desocupació no sigui inferior al 15%. No hi ha límit d'edat per a treballadors discapacitats. - No es podrà fer un contracte de formació en la mateixa o diferent empresa per a la mateixa ocupació una vegada exhaurida la durada màxima, però sí per a una altre ocupació.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

6


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Laborals. DURADA

- Mínim 1 any i màxim 3. - El conveni col·lectiu pot establir altres durades però no menys de 6 mesos ni més de 3 anys. - Si la durada inicial és inferior a la màxima podrà prorrogar-se fins a 2 vegades en períodes no inferiors a 6 mesos.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

7


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Laborals. PERIODE DE PROVA

Aplicable art. 14 ET. Si en finalitzar el contracte contínua en l'empresa no nou període de prova, es computarà el contracte de formació com a antiguitat.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

8


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Laborals. JORNADA

- No temps parcial. - Temps treball efectiu: 1r any no superior 75%, 2n i 3r. Any 85%. -Els desplaçaments de formació computen com a treball efectiu. - No hores extres. RETRIBUCIÓ: La fixada en conveni, no inferior al SMI en proporció al temps de treball efectiu. PRESUMPCIONS: Es presumeixen indefinits els celebrats en frau de llei, els que no respectin les formalitats, els que no haguessin estat donats d'alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut el període de prova. Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

9


Contracte per a la formaci贸 i l'aprenentatge. Aspectes Formatius

Capitol II (articles 16 al 25) del Reial Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre. Ordre 2518/2013, de 20 desembre (desenvolupament dels aspectes formatius).

Elaboraci贸: Manuel Ortega. Gener 2014.

10


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Formatius. ACTIVITAT FORMATIVA

- L'empresa obligada a facilitar un treball relacionat amb el perfil del títol de FP. - El treballador obligat a participar en el treball efectiu i l'activitat formativa. - Treballadors exempts del mòdul pràctic dels certificats de professionalitat o del de Formació en Centres de Treball en cas de títol de FP.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

11


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Formatius. - FP per a l'ocupació: presencial, teleformació o mixta. MODALITATS

- FP àmbit educatiu: presencial o a distància. Organització flexible que garanteixi cursar els mòduls del cicle formatiu o dels certificat de professionalitat. CENTRES: - Centres i Entitats Públics i privats concertats acreditats per impartir formació dels certificats de professionalitat i els autoritzats per l'administració educativa que ofertin títols de FP.

- Centres integrats públics i privats de FP. - Els centres de referència nacional. - Les empreses amb autorització de l'administració educativa per impartir Cicles o cerfitificats de professionalitat.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

12


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Formatius. DURADA FORMACIÓ

Almenys la necessària per a l'obtenció del títol de FP, del certificat de professionalitat o de la certificació acadèmica o acreditació parcial acumulable. ACREDITACIÓ: Segons els disposat en la Llei 5/2002. El treballador podrà sol·licitar a la Adció. l'expedició del certificat de professionalitat, títol de FP o acreditació parcial acumulable.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

13


Contracte per a la formació i aprenentatge. Aspectes Formatius. TUTORIES

El titular de l'empresa directament o designant personal qualificat, haurà de tutelar l'activitat. Aquesta farà el seguiment de l'activitat formativa annexa al contracte, de la coordinació formació/treballo i comunicació amb el centre de formació. Haurà d'elaborar un informe de l'acompliment. El centre nomenarà un tutor amb funcions similars. El seguiment, l'avaluació i l'acreditació correspon al SEPE. L'administració educativa farà el seguiment, avaluació i acreditació de la formació dirigida a l'obtenció dels títols de formació professional.

Elaboració: Manuel Ortega. Gener 2014.

14

FP Dual, contracte formació i aprenentatge  

FP Dual, contracte de formació i aprenentatge: aspectos laborals i aspectes formatius.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you