Ulma

Page 1

www.importgruppen.com

SYSTEMER FOR DRENERINGSLØSNINGER

TEK N I SK

KAT ALO G


HORS SÉRIE: TESTS SUR LES PROPRIÉTÉS BÉTON POLYMÈRE MATERIALPRØVING AVDU POLYMERBETONG POLYMER CONCRETE PROPERTY TESTS CARACTÉRISTIQUES EGENSKAPER CHARACTERISTICS

NORME STANDARD STANDARD

BÉTON TRADITIONNEL BÉTON POLYMÈRE POLYMERTRADISJONELL BETONG BETONG POLYMER CONCRETE TRADITIONAL CONCRETE

Résistance à la compression Trykkfasthet

UNE 22 194 UNE 22 194

1.000 kp/cm2 2 1 000 kp/cm

22 257 kp/cm 257 kp/cm

Résistance à la flexion Bøyemotsand

UNE 127 006 UNE 127 006

250 kp/cm 250 kp/cm2

2 58 kp/cm 58 kp/cm2

Vannabsorpsjon (Augmentation du poids) ved kapillareffekt Water absorption by capillarity (vektøkning)

RILEM C.P.C. 11.2 RILEM C.P.C. 11.2

0% 0 %

7.3% 7,3 %

Absorption d’eau Water absorption

UNE 22 191 UNE 22 191

0.22% 0,22 %

8,10 % 8.10%

Sans effets visibles Ingen synlig No visible effects påvirkning

Betydelige skader

Resistance to Compression Bend resistance in tile

2

Absorption d’eau par capillarité (Weight Increase)

Vannopptak

Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products

Kjemikaliebestandighet

-

Dommages appréciables Considerable damage

Résistance au gel Frostbestandighet

UNE 127 004 UNE 127 004

Inaltérable Uforanderlig Unchangeable

Sprekkdannelse Fissuration et perte de mase og massetap Fissuration loss of mass

Usure par abrasion Slitasjestyrke

UNE 127 005/1 UNE 127 005/1

0,53 mm 0.53 mm

5,03 mm 5.03 mm

Résistance au choc (hauteur) Støtfasthet (høyde) Shock Resistant (height)

UNE 127 007 UNE 127 007

95 cm 95 cm

55 cm 55 cm

Resistance to Freeze Abrasive Weathering

ET ENESTÅENDE PRODUKT PRODUCT SIMPLICITY THAT I ALL ENKELHET OUT OF THIS WORLD:

IS

Prefabrikkerte produkter i polymerbetong har den ideelle The Polymer Concrete Prefabricated Products, thanks to their studied kombinasjonen av polyesterharpiks og tilslag av forskjeland choice combination of polyester resins and various aggregate lige kornstørrelser. Dette gir produkter av høy kvalitet grading, manage to maintain excellent physicalmechanical med enestående fysiske og mekaniske egenskaper som er dokumentert ved kvalitetsprøving utført av velrenommerte characteristics as accredited by the quality tests issued by laboratorier.

prestigious entities.

2


Trykkfasthet:

Polymerbetong brukt i prefabrikkerte systemer tåler trykk på inntil 1 000 kp/cm2, mot 257 kp/cm2 for tradisjonell betong, før den brekker eller sprekker opp. Unchageable

Avrenning:

Dette materialet har en glatt, nærmest speilblank overflate som gjør at all væske raskt ledes bort. Det har et vannabsorpsjons-tall som nærmer seg null, i motsetning til tradisjonell betong, som har et vannabsorpsjonstall på 5–10 %.

UNE 22 194

1.000 kp/cm 2 257 kp/cm 2

UNE 127 006

250kp/cm 2 58 kp/cm 2

UNE 127 007

RILEM C.P.C. 11.2

UNE 22 191

UNE 127 005/1

55 cm

95 cm

0% 7,3%

Kjemikaliebestandighet:

Det er dokumentert at polymerbetong er et av de mest kjemikaliebestandige materialene som finnes. Ettersom ingen av innholdsstoffene reagerer med kjemikalier, unngås forvitring og deformasjon av produktene.

0,22% 8,10% 0,53mm 5,03 mm

Kjemikaliebestandighet Résistance aux produits chimiquesUNE 127 004 UNE 127 004 Resistance to chemical products

Sans effets visibles Ingen synlig påvirkning No visible effects Dommages appréciables Betydelige skader Considerable damage

Inaltérable Uforanderlig

BÉTON POLYMÈRE POLYMERBETONG POLYMER CONCRETE

BÉTON TRADITIONNEL TRADISJONELL BETONG TRADITIONAL CONCRETE

Unchangeable

Frostbestandighet:

I motsetning til tradisjonelle materialer påvirkes ikke dette materialet av fryse- og tinesyklusene. Det oppstår dermed ikke sprekk- og rissdannelse, så alle fysiske egenskaper er i behold.

Fissuration et perte de masse Sprekkdannelse og massetap Fissuration loss of mass

Slitasjestyrke:

Polymerbetong har en overflate som bevares intakt uten å slites i bruk eller av elde.

Støtfasthet:

Egenskapene til dette prefabrikkerte materialet, i kombinasjon med optimalt design, gjør at det motstår og absorberer støt og dermed har høy støtfasthet.

3


BETONGDEKKE

GENERELLE INSTALLASJONSVILKÅR Drenssystemet ULMA i polymerbetong er designet og prøvet i henhold til EN 1433. Konstruksjonsdetaljene er be skrevet og illustrert i det følgende.

ASFALTDEKKE

STEINSDEKKE

4

Mellom det tilliggende vegdekket og betong underlaget rundt drensrennen bør det alltid an legges en ekspansjonsfuge med tilstrekkelige dimensjoner til at betong under laget og drensrennen ikke påvirkes av tangential kraften og normalkraften. Alt etter hvordan dekket er konstruert, vil ansvaret for dimensjonering av fugene ligge hos teknisk etat eller prosjektleder. Følgende illustrasjoner gir en anvisning på hvilken profi l som egner seg best for den enkelte type dekke og last, sammen med anbefalte konstruksjons detaljer.


TYPE INSTALLASJON

Skjæringen må være tilstrekkelig bred og dyp i forhold til anbefalte mål for betongunderlaget for den aktuelle lastklasse. Se tabell 1.

LAST IHT. STANDARD / LOAD ACCORDING TO STANDARD EN 1433

X MIN. TYKKELSE STØP SIDE/ MIN. SIDE THICKNESS (mm)

A15

100

100

B125

100

100

C250

150

150

D400

150

150

E600

150

150

F900

200

200

-

Z MIN. TYKKELSE PÅ BUNNSTØP/ MIN. THICKNESS OF BASE (mm)

Y HØYDE PÅ INNSTØPING SIDE/ HEIGHT OF SIDE FRAME (mm)

ANBEFALT ARMERING/ RECOMMENDED WIRE MESH (cm x cm x mm)

BETONGTYPE/ TYPE OF CONCRETE (kg/cm2)

Minst 40 mm under overflateplan/ At least at a point located at 40 mm below the level of the pavement

150

Dersom drensrennen er uten profi l, er det viktig å ta hensyn til tykkelsen på risten slik at den kommer under vegdekkets nivå når installa-sjonen er ferdig. Se detaljbilde A.

250

Opp til samme nivå som armering og dekke/ Up to the level of the wire mesh and the adjoining pavement

250 15 x 15 x 6

250

15 x 15 x 10

250

20 x 20 x 12

250

Detail A

Dersom det er nødvendig å komprimere massene inntil drensrennen (eks.: asfaltdekke klasse A15 og B125), er det viktig å passe på at ikke kanten og veggene i drensrennen skades.

Minimum tykkelse side Minimum side thickness

Detail A

Y X Z

Minimum tykkelse base Minimum thickness of base

3-5 mm fra kanten 3-5mm from the edge Rist Grating

Ekspansjonsfuge Expansion joint

Belegg/veidekke Pavement

Høyde sidestøtte Height of side form

Betonglag Concrete bedding

Øvre kant på drensrennen skal ligge 3–5 mm under vegdekkets overfl ate og betongunderlaget.

Renne Channel

5


spaltEt. støpEjErn

GittEr. støpEjErn

pErforErt. rustfritt stål / rustfritt stål

VALG AV RISTER Ulma leverer et komplett utvalg i rister i ulike materialer og design.

lukkEt/tEtt. støpEjErn

MATERIAL

DESIGN

Støpejern Galvanisert stål Rustfritt stål Polypropylene Polymer betong

Spaltet Gitter Perforert Enkel spaltet , Dobbel spaltet Tett lokk

I tillegg til rister for gangtrafikk (innen- og utendørs) og for kjøretøy, har ULMA det bredeste utvalget av rister for tyngre laster som lasteterminaler, havner og flyplasser. ULMAs rister er produsert i henhold til Europeisk standard EN1433, som regulerer dekkeenheten og låsemekanismer for områder utformet for fotgjengere og kjøretøy, og klassifiserer ristene i seks kategorier basert på plasseringen av installasjonen. non-floodinG systEm. støpEjErn

spaltEt, GalvanisErt stål

EnkEl spaltEt. GalvanisErt stål / rustfritt stål

dobbEl spaltEt. GalvanisErt stål / rustfritt stål

EnkEl spaltEt, GalvanisErt stål/ rustfritt stål

spaltEt, HElbEskyttElsE for HElEr. polypropylEn

GittEr. GalvanisErt stål / rustfritt stål EnkEl spaltEt. polymEr bEtonG

6


7


produktOVERSIKT F system

Minisystem

renner for tunge laster og med innfesting ved bruk av 8 skruer pr meter. denne er designet for områder med tung trafikk. forskjellen fra s-systemet er at du her får renner med innebygget fall. rennene er forsterket med galvaniserte kanter på sidene.

renner utviklet for arealer der en har begrenset høyde, og forenelig med biltrafikk, avhengig av modell. på områder der trafikken er konstant anbefales det bruk av renner med forsterkede sider. Bruksområde: forsterkede flater, kjellere, dusjer, garderober, overdekte områder osv lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

F

8

Bruksområde: bensinstasjoner, havner og godsterminaler, industriområder, flyplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for tyngre kjøretøy osv. lasteklasse opptil F900

S

UK

S system

U system

renner for tunge laster utviklet for områder med lastebiltrafikk. rennene har forsterkede sider med galvanisert stål. ristene låses med 8 bolter.

renner uten forsterkede sider, utviklet for gangtrafikk til sporadisk biltrafikk, men med større høyde enn sElf rennen, og med mulighet for innebygget fall.

Bruksområde: bensinstasjoner, havner og godsterminaler, industriområder, flyplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for tyngre kjøretøy osv. lasteklasse opptil F900

Bruksområde: områder med gangtrafikk, idrettsplasser, offentlige gater, parkeringsplasser for lettere biler osv. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)


UK system

multiV+ system

renne forsterket med galvaniserte stålsider, laget for en rekke bruksområder. rennen har mulighet for innebygget fall. anbefalt der en avslutter med fortau med asfalt eller betongdekke.

over 20 års erfaring og utvikling av dreneringsløsninger har gjort oss i stand til å utvikle en ny serie av produkter som er bedre tilpasset markedets krav, gi et enkelt system fordelene fra våre andre systemer; økonomien i sElfsystemet, den reduserte høyden i mini-systemet, 8-punkts innfesting i f-systemet og trinnvis fall fra u og uk systemet.

Bruksområde: områder for gangtrafikk, byutviklig og parkeringsplasser med lettere biler. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

vi introduserer den optimale løsningen: multiV+® • optimalisert V-form på rennen • Rapidlock låsesystem • mekanisk stabilitet med 8 låsepunkter • Flere festealternativ, Rapidlock og skruefeste multiV+® er tilgjengelig i forskjellige høyder og opp til last klasse d-400. Bruksområder: systemet er like ideelt for gangveier og handlesenter som for parkeringsplasser for alle typer kjøretøy.

U

SELF system renner utviklet for gangtrafikk og sporadisk biltrafikk. i tilfeller der det blir mer biltrafikk anbefales renner med forstrekede sider; spesielt der det skal avsluttes med asfalt eller betongdekke. Bruksområde: interne veier, torg, rekreasjonsområder, skoler, parker, hager osv. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

SELF

SPORT

SPORT system renner utviklet for sports- og lekeområder. Bruksområde: fotballbaner, idrettsplasser, dusjer, garderober, svømmebasseng osv. lasteklasse opptil C250 (avhengig av modell)

9


eurokit

T 1: lastklasse: Opp til A15. Standard EN-1433

Z 120

L 1000

H 85

X 98

75

NAVN

L (mm)

H (mm)

Z

X

Vert.

Horiz.

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

EUROKIT

1000

85

120

98

110

-

66,5

6,5

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

ANTALL PR. PALL 108

med rist

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type Eurokit: ytre bredde 120 mm; indre bredde 98 mm og total høyde 85 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. passer for følgende rister:

rister:

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

LASTKLASSE VAREKODE ULMA A 15

låsesYstem: klikk. uten skruer

tilBeHØr: endelokk: Lukket

Åpen

VAREKODE ULMA TEUROKITC TEUROKITA

10

TYPE LUKKET ÅPEN

(mm) 60

GNS100UOA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

TYKKELSE (mm)

VEKT I KG.

1000

120

3

1


self

lastklasse: Opp til C250. Standard EN-1433

Z 130 L 1000

H 115

X 100

60

Horiz.

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

ANTALL PR. PALL

-

85

9,5

105

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

NAVN

L (mm)

H (mm)

Z

X

Vert.

SELF

1000

115

130

100

110

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling

teknisk beskrivelse ulma dreneringsrenne type sElf: utvendig bredde 130 mm; innvendig bredde 100 mm og total høyde 115 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. låsesystem består av låse pinn Cs100 og skruer. passer for følgende rister:

rister:

Spalterist

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

STØPEJERN

SPALTERIST

LASTKLASSE VAREKODE ULMA C 250

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

A 15

GALVANISERT STÅL

ENKELT SPALTERIST

C 250

FNX100UCCM

GR100UOC

LENDGE (mm)

BREDDE (mm)

TYKKELSE (mm)

VEKT I KG.

500

130

6

2

1000

130

3

1

1000

130

70

4,3

Enkeltspaltet

låsesYstem: to låse pinner og to skruer pr meter. noen modeller leveres med skrueløs klikk-lås.

tilBeHØr:

AEURO100

AU100

HØYDE (mm)

BREDDE (mm)

UTLØP (mm)

TILBEHØR

VAREKODE ULMA

LENDGDE (mm)

SANDFANGKUM

AEURO100

500

300

130

90/110

90

1

CEURO100

SANDFANGKUM

AU100

500

542

130

110/160

90

1

CU100

GALVANISERT BØTTE

CU100

SIDE

FRONT

SUMP UNITS

BØTTE

endelokk

Lukket

Åpen

VAREKODE ULMA

TYPE

TSELF100C

LUKKET

-

TSELF100A

ÅPEN

90

(mm)

11


m100

lastklasse: Opp til C250. Standard EN-1433

Z 130

L 1000

H 60

X 100

70

NAVN

L (mm)

H (mm)

M100

1000

60

Z

X

Vertikal

Horisontal

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

ANTALL PR. PALL

130

100

90

-

40

8,2

120

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type m100: utvendig bredde 130 mm; innvendig bredde 100 mm og total høyde 60 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. låsesystem består av 2 skruer pr meter. passer for følgende rister:

rister:

Spalterist

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

LASTEKASSE VAREKODE ULMA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

TYKKELSE (mm)

VEKT I KG.

STØPEJERN

SPALTERIST

C 250

FNX100UCCM

500

130

7

2

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

A 15

GN100UCA

1000

130

3

1

GALVANISERT STÅL

ENKELT SPALTERIST

C 250

GR100UOC

1000

130

70

4,3

Enkeltspaltet

låsesYstem: to skruer pr meter.

tilBeHØr: VAREKODE ULMA

LENDGDE (mm)

SANDFANGKUM

AEURO100

500

GALVANISERT BØTTE

CAURO100

TILBEHØR

AEURO100

HØYDE (mm) 300 542

endelokk

Lukket

12

VAREKODE ULMA

TYPE

Ø (mm)

T100MC

LUKKET

-

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

SIDE

130

90/110

FRONT 90

SUMP UNITS

BØTTE

1

CEURO100


s200f

lastklasse: Opp til F900. Standard EN-1433

Z 204

L 1000

H 162

X 150

95

Horisontal

VANNKAPASITET (cm2)

VEKT I KG.

ANTALL PR. PALL

-

85

9,5

105

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

NAVN

L (mm)

H (mm)

Z

X

Vertikal

SELF

1000

115

130

100

110

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type s220f: utvendig bredde 204 mm; innvendig bredde 150 mm og total høyde 162 mm for å samle regnvann i 1 meters enheter. ’safe locking system’ består av 8 bolter pr meter, integrert galvanisert stål-kanter for sideveis beskyttelse. passer for følgende rister:

rister: MATERIELL

DESIGN

LASTEKLASSE

VAREKODE ULMA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

VEKTI I KG.

STØPEJERN

SPALTERIST

D 400

FNX150FTDM

500

195

2

Spalterist

låsesYstem: åtte bolter pr meter, med beskyttelseshette.

tilBeHØr: CODE AS200F

L. (mm)

H. (mm)

LARGEUR WIDTH (mm)

500

400

204

TYPE

(mm)

SORTIE / OUTLET (mm) LATERAL 160/200

FRONT -

CORPS SUMP UNITS 1

PANIER BUCKET CSELF200

AS200F

endelokk VAREKODE ULMA

Lukket

Åpen

TSELF200KC

LUKKET

-

TSELF200KA

ÅPEN

110

13


lastklasse: Opp til D400. Standard EN-1433

r150 186

1000

H

150

115

L (mm)

NAVN

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

H (mm)

Z

X

Vertikal

Horsontal

VANNMENGDE (cm2)

ANTALL PR. PALL

R150G10R

1000

220

186

150

160

-

218

36

R150GH12**

1000

120

186

150

160

-

119

72

* Vertikal og horisontalt utløp på bestilling ** U-formet renne

teknisk Beskrivelse ulma dreneringsrenne type r150G: utvendig bredde 186 mm; innvendig bredde 150 mm og leveres i ulike høyder, fra 80 mm – 320 m. systemet er designet med jevn høyde eller trappet høyde for å samle regnvann i 1 meters enheter. v-formet bunn med ”selv-rens” effekt. rennen leveres med rapidlock®, skrueløs låsesystem med 8 festepunkter på lm. integrerte galvaniserte stål kanter for sideveis beskyttelse. passer for følgende rister

rister:

Spalterist

MATERIELL

DESIGN

LASTEKLASSE

VAREKODE ULMA

LENGDE (mm)

BREDDE (mm)

HØYDE

VEKTI I KG.

STØPEJERN

SPALTERIST

D 400

FN150RGDM

500

195

-

2

GALVANISERT STÅL

SPALTERIST

D 400

GRL150ROD

1000

181

105

1

Enkel spalterist

låsesYstem: ¡clik!

rapidlock®, bolteløs låsesystem, 8 festepunter pr meter.

tilBeHØr:

AR150G

CER150

TILBEHØR

VAREKODE ULMA

LENDGDE (mm) 500

Sandfangkum

AR150G

Galvanisert bøtte

CR150

Høydeenhet

CER150

HØYDE (mm) 590

endelokk

Lukket

Åpen

14

RENNE

VAREKODE ULMA

TYPE

Ø (MM)

R150GH12

TR150H12C

Lukket

-

R150G10R

TR15010C

Lukket

-

R150G10R

TR15010A

Åpen

160

UTLØP (mm)

BREDDE (mm)

SIDE

186

160/200

FRONT 110

SUMP UNITS

BØTTE

1

CR150


multiV+systEMEt

FordELEr MEd multiV+

1

3

oPTIMALISERT V-foRMET RENNE

mekanisk staBil, med 8 festepunkter Med sin 8-punkts festesystem gir den en bedre stabilitet og fordeling av belastning gjennom rist og rennen.

Spesielt designet for renner uten langsgående fall

+ Høyere hastighet selv ved mindre vann + Større kapasitet ved store

4

nedbørsmengder

flere valg på innfesting.

det v-formede designet til multiV+® rennen er utviklet for å drenere bort vann raskere og øke selv-rens effekten av rennen. dens optimaliserte tverrsnitt, større enn de tradisjonelle v-rennene tilgjengelig i markedet i dag, gir større hydraulisk kapasitet for ekstreme nedbørsmengder

Rapidlock® og skurefeste kan erstatte hverandre, eller kombineres. • selv på allerede installerte renner • ikke behov for å

2

skifte risten, virker på begge systemer

fESTE SySTEM det hurtige og bolteløse festesystemet ULMA Rapidlock® gjør det mulig å feste risten til rennen hurtig, trykt og praktisk enkelt. FORdElER: • sekundrask festing • montering uten verktøy • sparer kostnader ved montering • lett vedlikehold

• enkelt ved å kun endre låsekomponenten

3 Mekanisk stabil med 8 festepunkter bedre stabilitet og fordeling av belastning

Sikkerhetsanordning sørger for perfekt plassering av risten. automatisk justering

2 Rapid lock Festesystem raskt, manuelt system

Retningsbestemte spor leder vannet innover og øker avrenningen. Ikke glatt rist spesiell geometri for å bedre grep og vannabsorbsjon

Spor i samsvar med EN 1433 standarden

4 Vertikal låsetapp forhindrer at rennen flyter opp under installasjon. Enklere montering

Flere valg på innfestning

Ingen markeringer på innsiden av rennen. dette hindrer turbulens og øker dreneringskapasiteten

Runde former fordeler belastningen jevnere Glatt innvendig overflate forbedre hydraulisk kapasitet Merket renne i hht En 1433 standarden

Jevnt fordelte buer fordeler belastningen bedre

Myk profil reell tykkelse 2x2 mm, i henhold til En-1433 standarden. bruddsikkert og beskyttende zink lag. unngår vann akkumulering og forhindrer korrosjon.

Vertikale utløp pre-formet for lettere hulltaking.

1 Optimalisert V-form optimalisert for større hydraulisk kapasitet

Hann-hunn tilpassing horisontalt og vertikalt. for enklere montering Pre laget forseglingspunkt

15


installasjonsvEilEdninG L’installation des caniveaux s’effectuera en commençant Dans le cas où l’une des couches contigües au coffrage for rEnnEr av polymErbEtonG par le point d’évacuation ou par le point le plus de béton serait à son tour en béton, il faudra toujours profond. The installation of the channels shall be started at the Når rennene skal monteres, er det fonuftig evacuation point or at the deepest point. å begynne ved utløpspunktet eller det lavestliggende punktet.

placer un joint de dilatation entre le dé et cette couche de béton.

In the event of any of the layers adjacent to the Dersom rennen monters i et betongdekke, må det anlegges en ekspansjonsfuge mellom betongconcrete bedding also being made of concrete, a dekket og settelaget/innstøpningen. dilation joint must always be placed between the concrete bedding and said concrete layer.

Avant de couler le béton correspondant au coffrage de

For å forhindre at drensrennen deformeres under béton, placer des lattes en bois ou les propres grilles, innstøping i settelaget, må drensrennen sikres med avstandsklosser i tre før betongen støpes ut. en les protégeant avec du plastique, afin d’éviter toutes Hvis ikke kan det være vanskelig å få ristene på déformations qui empêcheraient ensuite de poser plass i etterkant. Eventuelt kan risten settes nedi correctement les grilles. ved innstøping, men da bør den beskyttes med plast for å hindre søl.

Before tipping out the concrete for the concrete bedding place wooden battens or the gratings themselves protected with plastic, in order to prevent deformations which might impede the placement of the gratings.

16 94

Le caniveau ne doit pas faire office de joint. C’est Drensrennen skal ikke fungere som ekspanpour cette raison que, à chaque fois qu’il y a du sjonsfuge. Når det skal støpes inntil settelaget/innstøpingen, må det anlegges béton à côté du coffrage de béton, il faut placer ekspansjons fuge. Vegdekket må også ha un joint de dilatation entre les deux couches. De nødvendige ekspansjons- og kontraksjonsmême, le radier contigu devra être muni des joints fuger for å unngå at sidekraften virker på de dilatation et de retrait nécessaires afin d’éviter settelaget/innstøpningen. des poussées latérales sur le coffrage de béton. The channel must not be used as a dilation joint. Therefore, whenever there is concrete adjacent to the concrete bedding, it is necessary to place a dilation joint between the two layers. Likewise, the adjacent road surface must have the necessary dilation and contraction joints to prevent lateral thrust against the concrete bedding.


SELF Når de ferdigmerkede utløpene skal sages ut, enten de er vertikale eller horisontale, bør man først bruke en drill eller en hullskjærer og lage hull hele veien rundt med 5 – 6 cm mellomrom. Så kan man forsiktig åpne utløpet ved hjelp av hammer og meisel.

Kontraksjonsfuge Contraction joint

Kontraksjonsfugene bør anlegges vinkelrett på drensrennen med 6 – 7 m mellomrom. Fugene bør helst komme i skjøten mellom to renneelementer.

Spørmål bør rettes til ULMA Architectural Solutions. ULMA Architectural Solutions avviser reklamasjoner dersom materialet er skadet som følge av at fabrikantens leggeanvisninger ikke er fulgt.

Illustrasjonene i denne katalogen er bare veiledende og kan avvike fra de faktiske produktene.

17


HYDRO SYSTEM Ulma, spesialisten på prefabrikkerte renner og dreneringssystemer, har lansert en ny serie av HYDRO renner. rennene er produsert etter En-1433 standard og produsert i termoplast matrise kompositt, polypropylen (pp)/ polyetylen (pEHd) med mineralfyllstoff forsterkning, noe som gjør at HYDROserien kompletterer det allerede store sortimentet av renner i polymerbetong.

Salón de Pinos del Manzanares, Madrid. Installert over 8000 meter med HYdRO-renner

HOVEDTREKK • Kompatibel med hele sortimentet av rister som er

tilgjengelig for Polymerbetong rennene; et begrenset produktutvalg dekker alle behov.

• Det bredeste utvalget av rister tilgjengelig i støpejern, galvanisert stål, rustfritt stål og plast. • Fleksibelt og robust design for lastklasser opptil C250, i hht En-1433 standard. • Lett i vekt og enkel å transportere og håndtere. • Høy kapasitet til å drenere bort vann. • Enkel å gjøre tett med not og fjær-kobling. • Klargjort for kapping hver 50 cm, og beholder den lekkasjefrie not og fjær-koblingen. • Klargjort for vannuttak horisontalt og vertikalt. • Enkel å kappe/tilpasse til ønsket lengde. • Endelokk til start og avslutning, tett eller åpent. • Installasjonsveiledning trykket på hver renne. • Motstandsdyktig mot kjemikalier. • kan brukes i temperaturer mellom -20ºC og + 50ºC.

18


GARASJEPAKKE lastklasse: Opp til A-15. Standard EN1433

navn

l (mm)

H (mm)

Bredde Z

Bredde X

utløp vertikalt

utløp Horisontalt

vannkapasitet (cm2)

Garagekit

1000

65

130

100

90-100

Kobling 90o

51

vekt i kg

antall pr pall

rister materiell

design

lastklasse

varekode ulma

l (mm)

Bredde (mm)

tykkelse (mm)

antall pr renne

Galvanisert stål

Spalterist

A 15

GN100UOA

1000

130

3

1

vekt i kg

låsesYstem klikk. uten skruer

tilBeHØr tilbehør

varekode ulma

Endelokk

TH100H65C

type lukket

Ø (mm) -

løvfang

FS90

-

-

pakken består av 3 stk renner, 2 stk endelokk og 1 stk løvfang. dersom du ønsker å forlenge dreningen, er Hydrokit tilpasset for å passe med Garasjepakken.

3x

1x

2x

19


HYDROKIT HYDRO lastklasse: Opp til A15. Standard EN-1433 L 1000

Z 130

52.5

H 65

X 100

100

100

100

Ø90 65 Ø110

...

navn

l (mm)

H (mm)

Bredde Z

Bredde X

utløp vertikalt

utløp Horisontalt

vannkapasitet (cm2)

HYdROKITH65

1000

65

130

100

90-100

Kobling 900

51

vekt i kg

antall pr pall

GRATING materiell

design

lastklasse

varekode ulma

l (mm)

Bredde (mm)

tykkelse (mm)

antall pr renne

Galvanisert stål

Spalterist

A 15

GN100UOA

1000

130

3

1

LÅSESYSTEM Klikk. Uten skruer

tilBeHØr

20

tilbehør

varekode ulma

type

Ø (mm)

Endelokk

TH100H65C

lukket

-

løvfang

FS90

-

-

Endelokk

Løvfang

vekt i kg


HYDROMINI lastklasse: Opp til C250. Standard EN-1433 Z 130

l 1000

52.5

H 65

X 100

100

100

100

Ø90 Ø110

...

65

navn

l (mm)

H (mm)

Bredde Z

Bredde X

utløp vertikalt

utløp Horisontalt

vannkapasitet (cm2)

HYdROH65

1000

65

130

100

90-110

Kobling 900

51

Spalterist

Spalterist

vekt i kg

antall pr pall

Enkelspaltet

rister materiell

design

lastklasse

varekode ulma

l (mm)

Bredde (mm)

tykkelse (mm)

antall pr renne

vekt i kg

Støpejern

Spalterist

C 250

FNX100UCCM

500

130

6

2

2,3

Galvanisert

Spalterist

A 15

GN100UCA

1000

130

3

1

1,8

Stål

Enkelt spalterist

C 250

GR100UOC

1000

130

70

1

4,3

låsesYstem to skruEr pr mEtEr. noen modeller leveres med skrueløs klikk-lås.

tilBeHØr tilbehør

varekode ulma

Endelokk

TH100H65C

lukket

-

løvfang

FS90

-

-

Endelokk

type

Ø (mm)

Løvfang

21


HYDRO lastklasse: Opp til C250. Standard EN-1433 l 1000

Z 138 X 100

500

H 134

50

Ø60 Ø 90 175

navn

l (mm)

H (mm)

Bredde Z

Bredde X

utløp vertikalt

utløp Horisontalt

vannkapasitet (cm2)

HYdRP

1000

134

138

100

90

60

97

l (mm)

Bredde (mm)

Spalterist

Spalterist

Enkelspaltet

design

lastklasse

varekode ulma

vekt i kg

antall pr pall

rister materiell

antall pr renne

vekt i kg

Støpejern

Spalterist

C 250

FNX100UCCM

500

130

6

2

2,3

Galvanisert

Spalterist

A 15

GN100UCA

1000

130

3

1

1,8

Stål

Enkelt spalterist

C 250

GR100UOC

1000

130

70

1

4,3

låsesYstem to skruEr pr mEtEr. noen modeller leveres med skrueløs klikk-lås.

tilBeHØr tilbehør

varekode ulma

Endelokk

TH100C

lukket

Endelokk

TH100A

Åpent

løvfang

FS90

-

Endelokk

22

tykkelse (mm)

type

Endelokk åpen

Ø (mm) -

-

Løvfang


INSTALLASJONS- ARBEIDSVEILEDNING BESKRIVELSE 1

4

2

5

3

6

Lastklasse ihht EN-1433

X: Minimum tykkelse side (mm)

Z: Minimum tykkelse base (mm)

Type betong (kg/cm2)

A-15

100

100

150

B-125

100

100

250

C-250

150

150

250

1: Kjør aldri en vibratorplate over rennen når du vibrer området rundt. 7

8

2: Dersom noen de tilstøtende dekkene er av betong, må det alltid installeres en ekspansjonsfuge mellom dekket og innstøpingen til rennen 3: Den øvre profilen til rennen må ikke være over dekket rundt. 4: For renner uten profil, husk å ta med tykkelsen på risten i beregningen av høyden. Risten må ikke være høyere enn området rundt.

2: Dersom ønskelig, åpne de pre-formete runde lokk for utløp enten horisontalt eller vertikalt. Til dette brukes en kniv, sag, hammer el. På samme måte kan du enkelt kappe rennen til ønsket lengde eller i 450 vinkel. For hver 50 cm er det pre-merket for kunne kappe rennen og fremdeles opprettholde not og pinn funksjonen. 3: For å gjøre klar linjedreneringen, koble sammen rennene en etter en ved bruk av not og pinn funksjonen. Dette kan også gjøres med risten montert i rennen. Kontroller at pilen på siden av rennen peker mot det punktet som vannet skal tas ut. Dersom du ønsker skjøtene mellom rennene helt vanntette kan en elastisk forsegler påføres på notsiden før rennene monteres sammen. 4: Sett opp en snor og gjør rennene klar langs grøften. Rennene må monteres med risten i for å forhindre deformering av rennen. Ved deformering kan man risikere at risten ikke passer i rennen/ bundelen. Dekk til risten ved innstøpning for å unngå søl. Ristene må monteres med tilhørende låssystem, og med riktig moment slik at risten blir liggende på plass, og ikke vrir seg når biler passerer rennen.

Lasteklasse B-125 & C-250

Lasteklasse A-15

Belegningsstein Settelag

Detail Y

Bærelag

Z

X

Betongsåle Frostfri grunn Lasteklasse A-15, B-125 & C-250

Asfalt belegg

Betongdekke

Ekspansjonsfug

Detail Y

Bærelag X

Z

1: Forbered grøften til betongsålen, og ta hensyn til X, Y og Z dimensjonene avhengig av hvilken lastklasse rennen skal ha.

Betongsåle

5: Fordel betong ut i grøften og plasser rennen.

7: Hell betong langs siden på rennene. Det er viktig at betongen i sålen ikke har startet herdingen før en heller betong langs siden. Dette for å være sikker på at betongen fester seg mot hverandre. Dersom du skal installere rennen med klasse C-250 må du legge ned armering før en heller i betong.

Frostfri grunn

Detail Y

3-5 mm

6: Plasser rennen i grøften med en liten vertikal helling slik at du er sikkert på at den fester godt til underlaget og at det ikke oppstår tomrom i betongen. Start plasseringen av rennen med utløpet eller det laveste punktet i linjen. Sjekk retningen og høyden på rennen i forhold til det omkringliggende belegget.

8: Dersom det tilstøtende dekket er av betong, må det lages en ekspansjonsfuge. Ekspansjonsfugen må være dimensjonert tilstrekkelig for å hindre press på siden av rennen.

23


Design & trykk: molvik.no

forhandler:

importør i norge:

www.importgruppen.com morvikveien 7 5122 morvik tlf: 55 19 97 70 www.importgruppen.com / www.ulma.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.