skole-hjem-samarbejde

Page 1

MØLLESKOLEN RY

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE


Kære forældre Jeres børns læring og trivsel er et fælles anliggende. Vi har derfor udarbejdet en folder, der handler om dette samarbejde. Det er den, du sidder med i hånden. Folderen blev til på baggrund af en grundig proces, der begyndte med skolebestyrelsens princip: Princip for skole-hjem-samarbejde, der så fint indrammer vores udgangspunkt for samarbejdet: • Vi anser jeres børns læring og trivsel for et fælles anliggende. • Vi mener, et åbent og ærligt samarbejde er et værdifuldt fundament. I processen med at omsætte teoretiske principper til hverdagens praksis blev skolens pædagogiske personale, elevrådet og skolebestyrelsen inddraget. Indlagt i denne folder kan I se, hvilke forventninger vi i fællesskab har afstemt, og mener vi med fordel kan have til hinanden.

Vi glæder os til samarbejdet med jer.

Kristian Toft Kontraktholder

Morten Lomborg Mellemtrin og specialklasserækken

Susanne Kilian Indskoling, SFO og klub

Karen Aagaard Udskoling


Forventninger til skolens medarbejdere/skole: På Mølleskolen er vi mange medarbejdere. Sammen løser vi det daglige og vigtige arbejde med elevernes læring, udvikling og trivsel, og vi skal nok guide jer videre til de rette personer, når vi kontaktes af jer. Skanderborg Kommunes agenda: Mennesker møder mennesker, er nemlig også vores udgangspunkt. Helt overordnet kan I have nedenstående forventninger til os: • Er fagligt og pædagogisk velfunderet i vores praksis, med blik for læring, trivsel og fællesskaber. • Anerkender, at alle elever har brug for at blive set hørt og lyttet til. • Udviser ro, nærvær og overblik og skaber et trygt læringsmiljø, hvor det er ok at fejle. • Kommunikerer åbent, ærligt og rettidigt


Forventninger til forældre: Der er stor forskel på, om du har et barn, der lige er begyndt i skole eller et barn, der er ved at afslutte grundskolen. Det er helt naturligt og sådan skal det være. Uanset dit barns alder er det vigtigt, at du følger med i dit barns læring og trivsel. Børn i indskolingen fortæller måske selv om skoledagen – og hvad hun/han har været optaget af. Det samme gælder ikke altid for de store børn, men det er helt naturligt, at der også for store skolebørn er perioder, hvor noget er svært, som de har brug for din støtte til at komme videre med. Figuren herunder giver et billede af den udvikling.

ELEV

FORÆLDRE

FORÆLDRE

ELEV

0. KLASSE

9. KLASSE

Men uanset jeres børns alder, har vi nogle overordnede forventninger til jer. Hvad det betyder i hverdagen, afhænger derimod af jeres børns alder: • Understøtter at barnet møder læringsparat. • Engagerer sig i klassens liv og skolens værdier og fællesskaber. • Anerkender vigtigheden af at tale positivt om børn og voksne på skolen og hjælper barnet til at se flere perspektiver. • Kommunikerer åbent, ærligt og rettidigt.


Forventninger til eleven: Der er stor forskel på, om du er elev i 0. klasse eller 9. klasse. Det er helt naturligt, at jo ældre du bliver, jo flere forventninger har vi til, at du kan mere selv. Modellen nedenunder er et billede på den udvikling. Selvom du bliver ældre og kan mere selv, så er det helt almindeligt, at du i perioder igen får brug for mere støtte fra dine forældre. ELEV

FORÆLDRE

FORÆLDRE

ELEV

0. KLASSE

9. KLASSE

Uanset alder, har vi nogle overordnede forventninger til dig. Hvad det betyder i hverdagen, afhænger derimod af din alder: • Møder undervisningsparat • Deltager aktivt, nysgerrigt og engageret i skolelivet med respekt og ansvarlighed overfor det fælles. • Bidrager til et trygt læringsmiljø, hvor det er OK at fejle • Kommunikerer åbent og ærligt til dine voksne i både skole og hjem; også når noget er svært. Vi er der for at hjælpe dig!


SKOLEN UNDERVISER PÆDAGOGEN HJEMMET UNDERVISNINGEN ELEVEN

ANERKENDELSE

SELVBEROENHED

KOMMUNIKATION

KREATIVITET

Værdsætter elevers, forældres og ansattes forskellighed.

Skaber genkendelighed og tryghed gennem traditioner og arbejdsformer.

Underbygger en god og respektfuld samtalekultur. Kommunikerer Mølleskolens vision og de gode skolefortællinger.

Skaber rum for undersøgende og eksperimenterende tilgange til læring.

Anerkende at alle børn har brug for at blive set, hørt og lyttet til.

Udviser ro, nærvær og overblik og skaber et trygt klassemiljø, hvor det er ok at fejle.

Kender værdien og betydningen af de gode fortællinger.

Har mod til at tilrettelægge undervisningen, med en åben tilgang og at gå vejen sammen med eleven.

Ser den enkelte elevs muligheder og kvaliteter. Styrker en åben, ærlig og tillidsfuld dialog.

Skaber rum for fordybelse i arbejdet med udvikling af elevernes selvværd.

Kommunikerer åbent og ærligt også om det svære. Kender værdien og betydningen af de gode fortællinger. Kommunikerer åbent og ærligt også omkring det svære.

Understøtter elevernes kreative processer i både skole og fritid. Byder ind med egne kreative kompetencer.

Anerkender vigtigheden af at tale positivt om børn og voksne på skolen, støtter op om skolens fællesskaber og værdier og hjælper barnet med at se andre perspektiver end barnets eget.

Støtter eleven i at blive robust. Anerkender eleven for den, han/ hun er.

Kommunikerer åbent, ærligt og rettidigt.

Forholder sig åbent til børnenes idéer og tanker.

Skabe rum for stærke relationer.

Giver plads og tid til fordybelse således at elevernes læring forankres.

Rammer og forventninger kommunikeres tydeligt ud.

Skaber rum for at den enkelte kan udvikle sig kreativt. Tager udgangspunkt i dynamiske mål og skabe tid til at være i processen.

Udvikler bevidsthed om egne styrker og svagheder, egne grænser og værdier.

Siger til og fra, lytter og taler pænt til og om andre.

Tør sætte sig selv i spil med lyst og mod til at fejle.

Giver mulighed for, at eleverne får medbestemmelse

Har medansvar for fællesskabet og udviser respekt for andre.


MOTIVATION

DELTAGELSE & RAMMER

BÆREDYGTIGHED

Giver eleverne mulighed for at udvikle kompetencer og dannelse til at indgå i fremtidens samfund.

Udvikler motiverende læringsmiljøer og fællesskabsskabende aktiviteter.

Skaber rammer for udvikling af pædagogisk praksis.

Skal have en forbilledlig bæredygtighedsprofil.

Inspirerer til læring gennem nysgerrighed, åbenhed og faglig fordybelse. Og bidrager derved til elevens dannelse.

Pirre elevernes nysgerrighed ved at inddrage dem i en varieret og virkelighedsnær undervisning. Har stærke relationskompetencer.

Er faglig og pædagogisk velfunderet i sin praksis, med blik for læring, trivsel og fællesskaber. Deltager i et tæt teamsamarbejde og byder ind med egne kompetencer.

Arbejder med bæredygtighed og klimabevidsthed.

Har fokus på elevernes sociale læring og det udvidede undervisningbegreb.

Har blik for, hvad der motiverer den enkelte og gruppen.

Har fokus på klassens trivsel og fællesskaber på en synlig og anderkendende måde. Deltager i et tæt teamsamarbejde og byder ind med egne kompetencer.

Arbejde med bæredygtighed og genanvendelse.

LÆRING

Understøtter den faglige læring.

Har stærke relationskompetencer.

Gør brug af nærmiljøets mange muligheder.

Er optaget af - og understøtter barnets læring.

Understøtter og forholder sig nysgerrigt til barnets motivation.

Understøtter at eleven møder læringsparat og til tiden. Bakker op om klassens liv og skolens arrangementer.

Samarbejder med skolen om bæredygtighed som et fælles projekt.

Kvalificerer elevernes medbestemmelse og medansvar.

Er varieret, meningsgivende og giver eleverne mulighed for medbestemmelse.

Tager udgangspunkt i folkeskolens formål og Mølleskolens vision. Er kendetegnet ved strukturerede og tydelige rammer, omkring forskellige typer af undervisning.

Sigter mod et læringsmiljø, hvor der arbejdes med bæredygtighed gennem en undersøgende tilgang, og med fokus på FN’s verdensmål.

Bidrager positivt til skolens fællesskaber.

Deltager aktivt, nysgerrigt og engageret i skolelivet med respekt og ansvarlighed over for det fælles.

Udvikler sig til et kritisk tænkende og ansvarligt menneske.

Finder sted i en fleksibel ramme, hvor den enkelte kan udfolde sin læring. Deltager aktivt i skolelivet med medansvar for egen læring.


PRINCIP FOR SKOLE-HJEM-SAMARBEJDET Et åbent og ærligt samarbejde mellem skole og hjem er det bedste fundament for børnenes trivsel og udvikling. Skolen prioriterer derfor tæt kontakt med forældre meget højt og anser det for at være et fælles anliggende og en fælles forpligtelse.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.