Page 1

>Lr ~ 1 B 62701— T

Jaargang 3, Donderdag 21 november 1985 Pleinlaan 2, Gebouw 'Y, 1050 Brussel.

Loge-isch

DE MOEIAL tweewekelijkse tijding van en voor vub-studenten

De grote kamp Volgende week kunnen de studenten w eer eens naar de stembus gaan om hun vertegenw oordigers voor de Raad van Beheer, de fakulteitsraden en de Sociale Raad aan te duiden. De betekenis van al deze raden kwam al uitvoerig aan bod in de ekstra-bijlage van De Moeial nr. 2, dus daar komen we niet op terug. Wat v/e wel doen is enkele vragen stellen aan de kandidaten voor de Sociale Raad, de enige VUB-raad w aar de studenten in de m eerderheid kunnen zijn. Ir kan dit ja a r z e k er n iet gezegd worden lat de stu d e n te n kunnen kiezen uit een ruim lanbod van kandidaten; voor 6 S oR .-zetels :ijn e r am per 8 kandidaten, ln schril k ontrast n e t vorig jaa r, to en e r een Open L ijst/N ieuw e -ijs t, een progressieve Lijst en een Sociale -ijst opkwam , kom t e r nu m aar 1 lijst op: le Sociale L ijst (m et 5 kandidaten). D aarnaast E ijn e r d it ja a r nog 3 individuele kandidaten. 3m het debat rond de SoR .-verkiezingen to eerlijk m ogelijk te late n verlopen wilden re zowel de d rie individuele kandidaten als n kele vertegenw oordigers van de Sociale •ijst aan h e t woord laten . Jam m er genoeg onden we G e e rt H erregodts, één van de ndividuele kandidaten, n iet te pakken krijgen, daar tre d e n wel voor u ln de arena: >eruyck G e e rt: voor de e e rs te m aal kandidaat p de S o ciale L ijst. loubin Eric: z it al tw ee jaa r in de Sociale aad. H et la a ts te h a lf Jaar was hij zelfs o o rz itte r. Goubin s ta a t eveneens op de Sociale Ijst. a a c Alain: w erd vorig ja a r als kandidaat in de A k tie f Linkse Studenten verkozen, o m t nu teru g op voor de ALS. an De Velde M artine: vorig ja a r haalde s, als kandidate op de Progressieve Lijst, : KANDIDATEN VAD VAN BEHEER or de nam en s ta a t ste e d s de fak u lteit w aar kandidaat opkom t. De naam tussen haakjes die van de k a n d idaat-plaatsvervanger. 1: D em eulenaere B. (M ortier P.) !: Daeninck D. (B eets K.) : Rasquin Y. (G uffens M.) : De C lercq J. (V erm eersch M.) : Naessens G. (C auw enberghs G.) Borrem ans D. (Ooge K.) G rouw et C. (Van Binst P.) Schouterden D. (Van De Velde M.) :iA L E RAAD STUDENTEN kandidaten voor de Sociale R aad worden : per fak u lteit m aar wel per lijst gerangikt. iale Lijst. n E. (Bruyninx H.) uyck G. (K oentges V.) bin E. (Verdonck E.) quin V. (C arem ans A.) nbets A. (Van W eyenberg J.) ,S.-kandidaat. e A. (Daxbek I.) riduele kandidaten. eg o d ts G. (Sileghem M.) De Velde M. (Schouterden D.) kandidaten voor de fak u ltaire raden en we niet opsom m en m aar dit wil zeker zeggen da t je die verkiezingen m oet aarlozen.

n et enkele stem m en te k o rt, op als individuele kandidate. M oeial: Vorig ja a r en k andidaten dan Zijn de stu d en ten H eeft h e t feit d at nodig w aren om m eegespeeld?

nu

kom t

Van De Velde: lk wil beginnen m et een kleine annekdote. Toen onlangs de prijs van een sp o rtk a a rt m et 50 fr. omhoog ging hebben de A k tief Linkse Studenten in het resta u ra n t een p am flet uitgedeeld om daar tegen te p ro te ste re n . Ik vond d a t een heel goed in itia-

ze

w aren e r veel m eer lijsten nu. Hoe is d it te verklaren? n iet m eer g eïn teresseerd ? e r vorig jaa r 3 stem b eu rten het quorum te halen niet

Isaac: lk denk d at die 3 stem ronden zeker een n eg atiev e rol gespeeld zullen hebben. Een tw e e d e fak to r die e r to e bijgedragen h e e ft d a t e r zo weinig kandidaten zijn is natuurlijk h e t verdw ijnen van de Open Lijst (O.L.) en d e P rogressieve Lijst (P.L.). Daardoor vallen e r m instens 6 kandidaten weg. Dat de O.L. n ie t m eer m eedoet komt w ellicht doordat de inspirators e r van, afgestudeerd zijn. De O .L. b e sta a t dus niet m eer. Aan de andere kant h e e ft de Sociale Lijst (S.L.) wel een d eel van die m ensen gerek u p ereert. De S.L. s ta a t wat ideëen b e tre ft tussen, de O.L. en de P.L. Van De Velde: Ik denk dat de m ensen van d e O.L. b e seften d a t hun ideëen niet m eer aansloegen. De v roeger zo populaire O.L. haalde vorige verkiezingen m aar 2 verkozene. De reden w aarom de P.L. n iet m eer opkom t is de Zuid-A frika-boycot w aarm ee de Marxistisc h -L en in istisch e Beweging (MLB) h et zo druk h e e ft d a t ze zich niet m et een P.L. o f de S o R .-verkiezingen kan bezighouden. Goubin: lk denk d a t gewoon d at e r geen in te ­ resse is om de heel eenvoudige reden d at e r h et afg elo p en ja a r heel weinig is fout gelopen in de Sociale Raad zo d a t e r weinig teg e n te a g eren v a lt. Er is wel heel wat g eb eu rt m aa r zover ik het zelf kan evalueren hebben we eigenlijk weinig fout gedaan. Wat m en ons ev e n tu e e l wel kan verw ijten is de lich te prijsstijging in h e t K u ltuurkaffee. De Sociale S ek to r w erk te dit ja a r eigenlijk heel e rg degelijk.. Aan de andere kant h e e ft de O.L. vorige verkiezingen zo'n zw are slag gekregen d a t die nu n iet m eer opkom t. Ik m oet wel zeggen d at de S.L. zek er geen m ensen van de v roegere O.L. opgenomen h e e ft. W aarschijnlijk zijn e r wel kiezers van de O.L. n a a r de S.L. gekomen m aar dit is ook b egrijpelijk: als S.L. zijn we wel progres­ sie f m aar n iet partijgebonden. We gebruiken dus geen M LB-demagogie o f wat dan ook, m aar we willen gewoon in de SoR. gaan wer­ ken op h e t te rre in w aarvoor die bevoegd is. D eze o p v a ttin g sp reek t een heleboel mensen aan. Isaac: lk denk ook d a t de m ensen van de O.L. zo g edesillusioneerd w aren door hun v erlies tijd e n s de vorige verkiezingen dat ze nu gew oon n iet m eer opkom en. M aar ik zou n iet d urven bew eren d a t het wegblijven van tw e e lijste n te w ijten zou zijn aan het fe it dat h et afgelopen ja a r zo goed gegaan is. De S ociale Raad w erk te d it ja a r wel b e te r dan to en d e O.L. e r de m eerderheid had m aar e r kan nog veel v e rb e te re n aan de Sociale S ek to r. M oeial: De S o ciale R aad h e e ft veel beperkin­ gen, som m igen vinden h e t een nep-inspraak, een z o e t-h o u d e rtje . Hoe zien jullie de SoR. a ls inspraakm iddel?

i*LS kandidaat en f/LB kandidate tie f m aar op zich is het n iet voldoende. Je m oet ag eren tegen die prijsverhoging. Je m oet de stu d en ten optrom m elen om te p rotes­ tere n . H et is de tak tiek van de Sociale Lijst om de gem akkelijkste weg te kiezen door kleine prijsverhogingen, die de studenten niet e c h t hard aanvoelen, door te voeren. Ze zullen wel m opperen dat de prijzen in het kultuurkaf­ fee m et 3 fr. g estegen zijn m aar e ch t reag eren zullen ze niet. Isaac: De verhoging van de prijzen is gestem d na de Iste z ittijd . Ik heb d a arteg en g eprotes­ tee rd m et a)' mijn m acht m aar als ik daar m et mijn ideëen alleen zit kan ik ook weinig veranderen. Bovendien kan kan je op het einde van het ak adem iejaar geen studenten m eer m obiliseren. Van De Velde: Je had het in het begin van d it ja a r kunnen doen, o.a. ook voor de sportk a a rt. Isaac: De prijsverhoging van de sp o rtk a a rte n heb ik vernom en via de stu d en ten ... Goubin: Die prijsstijgin g was trouw ens geen beslissing van de Sociale Raad, het was het hoofd van de sportdienst die het op eigen houtje b eslist had terw ijl hij daar helem aal n iet voor bevoegd is. ln de volgende Sociale R aad zal d it punt te r sprake gebracht worden. Aangaande de lich te prijsverhoging in het K u ltuurkaffee wil ik opm erken dat p rijsstijgin­ gen p laats vinden in de hele m aatschappij. H et enige wat de SoR. kan doen is h et zoveel m ogelijk afrem m en van die prijsstijgingen zodat de studenten e r zo weinig mogelijk last van ondervinden. Het is naïef te geloven d a t je 10 jaa r lang alle prijzen kunt blokeren terw ijl ze in de rest van de samenleving wel stijgen. Van De Velde: M aar e r zijn nog andere voor­ beelden. neem nu de Studentenkringen, ze hebben te weinig geld en ze komen bij mij hun beklag doen. Dan inoet ik hen verw ijzen n aar de SoR. H et is toch aan jullie, SoR-leden, om d at op te lossen. Isaac: Dat is juist het probleem de studenten kom en n iet naar hun afgevaardigden. En wij kunnen ook niet alles w eten. Van De Velde: De vraag is waarom de kringen m et hun m oeilijkheden n iet naar de SoR. kom en? D at ligt aan de SoR .-leden. Isaac: H elem aal n iet, het zijn toch de studen­ ten of de kringverantw oordelijken die naar de afgevaardigden m oeten kom en. Als SoR.-lid kan je toch n iet alle fuiven aflopen om te vragen of de kringen geen problem en hebben.

Op de dag dat deze M oeial verschijnt g aat e r een academ ische z ittin g door naar aanleiding van h e t v ijftie n ja rig bestaan van d eze unief. H et is een loge-isch onderonsje geworden m et de h eren C orijn, Bingen, Van Geen, Loccufier en (u iteraard) Steenhaut als g ro te ten o ren . Ze hebben h et over de ev o lu tie van de VU B-studentenbevolking, de ontw ikkeling van h e t w etenschappelijk p o ten ­ tie e l, de toekom st van de VUB (en je kan e r donder op zeggen d at die op de industrie g e rich t zal zijn) en over het gedenkboek d at men g aat voorstellen. Van de al dan niet zwakke inhoud van som m ige cursussen, h e t seniele gedrag van een a a n ta l personeels­ leden, de d em o cratisering van de universiteit of andere e c h t cru c ia le e le m e n te n voor het s tu d en t-zijn op de VUB is e r geen sprake. O ver zo iets had bijvoorbeeld een student het woord kunnen voeren op de z e academ ische z ittin g . S tudenten ? Neen, die blijken niets te maken te hebben m et 15 ja a r VUB. De. loge blijkbaar wel. Frans

EDITO

Nbnreal nad het edito, zoals mis­ schien wel te verwachten was, over de korende ScR-verkiezingen moeten handelen. Enkele zaken die zich dit weekend voordeden steken echter een spaak in het wiel. Lfet eerste feit dateert van vrijdag­ nacht, of beter zaterdagrorgen. Vrijdag is voor de Nteialredaktie de lay-outdag. Vrijdag betekent ook weinig medewerkers ardat velen al naar huis vertrokken zijn. Ete lay-out werd dus gedaan door twee personen, nl. Robert Fteeters en ikzelf. Hst liep al tegen drie uur toen Robert P. gebruik wou maken van de toiletten van het kultuurkaf­ fee, waar een priveefuif aan de gang was. NDrrreal brengt zoiets geen problaren mee maar deze keer werd Fbbert P ., onze verantwoordelij­ ke uitgever, aan de ingang hardhandig aangepakt door een dronken Alain IVfetheis, student en inrichter van de fuif. Robert P., die vorige week nog zijn sleutelbeen scheurde tijdens een p artijtje ijsschaatsen, probeerde \fetheis er toch van te overtuigen han de doorgang naar de toiletten te verschaffen maar deze laatste kreeg een driftbui en begon er duch­ tig op los te meppen. Bovendien kreeg hij al vlug hulp van één van de broertjes Schandevijl, de uitba­ ters van de Faculty en dus vreaid aan de unief. Resultaat voor Robert P .: enkele kneuzingen en een gebroken neus. Resultaat voor Efe Ivbeial: 2 dagen later verschijnen. Nb de feiten bij ven alleen nog enkele vragen nazinderen. Hbe kort het dat tijdens de week in het NC om 1 u. 's nachts de tapkraan toegedraait wordt cm last rret dronken studenten te vermijden maar dat tijdens het weekend een hele nacht door whisky en vodka geschonken wordt. Lbe kort het dat iarend, met nare Schandevijl, die niet meer tot de VLB behoort hier zo maar iQTBnd in elkaar kan rreppen. Eëarenboven zijn de nachtwakers, die a ltijd klaar staan cm studenten die ’s nachts affiches aanplakken af te blaffen, nooit te bespeuren zijn als een paar zuipschuiten hier op de karpus iarend nDles teren . Die nachtwakers waren er trouwens ook niet op het ogenblik dat de reeds veelbesproken disco-bar van de BB3-voorzitter B illy u it de BBS— zaal gestolen werd. Efe dieven hadden zelf rustig de tijd cm de klankboxen


M oeial: Als ik h e t wat g eïssoleerd.

goed begrijp

is de SoR.

Isaac: de stu d e n te n w eten n iet goed wat de S ociale R aad is, ze w eten niet d a t ze n aar de vergaderingen kunnen kom en. Van h a a r kant h e e ft de SoR. d it ja a r wel inspanningen gedaan om n a a r de stu d en ten to e te gaan m aar h e t was nog onvoldoende. Van De Velde: M aar de vergaderingen de S o ciale R aad zijn n ie t openbaar.

Goubin:

van

De vergaderingen van de SoR. zijn

in th eo rie inderdaad niet openbaar m aar in p rak tijk kan ied e re en ze wel bijw onen. Er is nog nooit een to ehoorder b u iten g ezet. Isaac: We zijn wel w at van het onderw erp afgew eken, lk wil even terugkom en op de vraag of de SoR. nu al dan niet m acht h e e ft. D aarvoor m oet je e e rs t w eten w at de SoR.

to ch w einig k o n k reets g eo eu rt. De SoR. is voor m ij een afvaardiging v»n stu d en ten m aar h e t m o et zek er geen afvaardiging zijn die h ele avonden z it te palaberen.

berichten uit nieuwelaan

Goubin: Als je v raa g t naar de verw ezenlijkingen van de huidige SoR. dan m oet ik in de e e rs te p laa ts zeggen d a t e r d it ja a r eindelijk eens werk g e m a a k t is van de opvang van buitenland­ se stu d en ten . Voor de e e rs te m aal is o m tren t d eze p ro b lem atiek een globaal plan uitg ew erk t. Een an d er punt is de uitbreiding van de Sociale S e k to r in J e tt e w aar nu eindelijk een s kan b eschikt worden o v er de nodige in frastru k tu u r. Zoals A lain Isaac daarju ist al zei is de SoR. d it ja a r ook m eer naar de stu d en ten toe gegaan m aar de hoofdzaak was d a t we de VUB b e ta a lb a a r b leef voor iedereen. Wat d a t b e tr e ft hebben de afgevaardigden van de S.L. goed kunnen sam enw erken m et Alain Isaac van h e t ALS en m et C h ristian Bollen van de Open L ijst. D eze la a ts te was progres-

lekkere sloo f jes In deze in fo rm atiev e aflev erin g van w at hope­ lijk to t een boeiende reek s a rtik e ls m ag u it­ groeien, zullen we tra c h te n h e t gehavende imago van de poetsvrouw en op de N ieuwelaan in e re te h erstellen . Het mag gezegd en geschreven worden d a t d it volledig in de lijn van de sociale verantw oordelijkheid ligt, die de M oeial nu al in zijn derde jaargang tra c h t te volgen. Volgens die g eest m oet ook de an o n im iteit van de au teu rs, die hun debuut in de M oeial m aken beoordeeld worden. Hun a m b itie b e s ta a t e r im m ers n iet in een voorkeursbehandeling u it te lokken bij de w ekelijkse schoonm aakbeurt van de koten op de N ieuw elaan, m aar enkel een positieve bijdrage te lev eren in h e t u it de w ereld helpen van enkele m isv attin g en o m tre n t h e t doen en late n van de kuisvrouwen. Som mige stu d en ten blijven h et moeilijk hebben m et de s tre e k ta a l van de poetsvrouw en. Al te voorbarig wordt in d it verband geb rach t m et o v erm atig e w isky-consum ptie bij de aan­ vang van de w erkuren. B etrouw bare w aar­ nem ers laten e r im m ers geen tw ijfel over b estaan dat h e t slech ts om jen ev er g aat.

Sociale Lijst en ALS-kandidaat en toeschouwers. eigenlijk is. De R aad van B eheer d e le g e e rt e e n d eel van h a a r m ac h t, d a t deel m et b e tre k ­ king to t de Sociale S ektor, aan de Sociale R aad. Dus de m acht van de SoR . is al be­ p e rk t. Om die m acht zo goed m ogelijk te b e n u tte n ben ik vo o rstan d er van v&n een syndikale w erking. Ik zei d a a rn e t al d a t de stu d e n te n m et hun problem en naar de a fg e ­ v aardigden m oeten kom en m aar om gekeerd m o eten de SoR .-vertegenw oordigers ook op de stu d e n te n kunnen rekenen. Als een a fg e ­ vaardigde de eisen van cen stu d en t n iet kan w aarm aken dan m o et hij zijn a c h te rb an vragen om door p ro te st druk uit te oefenen. Als e r zo gew erkt zou w orden dan zou de SoR. veel m eer inspraak kunnen hebben. Van De Velde: M et die syndikale w erking b en ik h e t volledig m ee eens m aar ik denk n iet da t de ALS m et alleen m aar p am fletjes, o v er prijsverhoging, uit t e delen veel zal bereiken. D e Ruyck: lk vind ook d a t die syndikale w er­ king e r m oet zijn en d a t e r m eer k ontakt tussen S oR .-afgevaardigden en de stu d en ten m oet zijn m aa r je m oet wel e e rs t de v raag s te lle n hoe dé stu d en ten teg en o v er de SoR. sta a n . Als je m erk t d a t e r vorig jaa r 3 stem ­ ronden nodig w aren om h e t 1/3 quorum te behalen z e t d a t je toch aan he t denken. Isaac: Een zwak punt van d e SoR. is ook d a t ze geen uitvoeringsm acht h e e ft. De SoR. kan zoveel beslissen als ze wil m aa r als de beslissingen n iet u itgevoerd worden kan ze d a a r w einig aan verhelpen. Neem de VUBtiek nu: een h a lf ja a r geleden b e sliste de SoR. d a t de VUBtiek teg e n se p te m b er g ereorgani­ seerd en g e a u to m a tisee rd m oest worden. Die beslissing is nu nog ste e d s n iet uitgevoerd. De SoR .-beslissingen blijven te vaak stek en in he t b u reau k ratisch gedoe van de d ien sten . Goubin: m et u itvoeringsm acht bedoel je d a t de SoR . geen personeelsbevoegdheid h e e ft, lk kan g e ru st zeggen d a t ik als stu d en t niet de verantw oordelijkheid van personeelsbevoegd­ heid op m ij zou w illen nem en. Isaac: lk vind niet d a t de Sociale R aad perso­ neelsbevoegdheid m oet hebben m aar de SoR. m oet wel in s ta a t zijn h a a r beslissingen te laten uitvoeren. M oeial: Hoe e v a lu e e rt ied er van ju llie de politiek van de huidige Sociale Raad, w aarin dus 3 verkozene van de S.L., tw ee van de O.L. e n 1 van de ALS z itte n ? Isaac: p ositieve verw ezenlijkingen zijn natuurlijk h e t s te m re c h t voor I s te kan.. N e g a tie f waren de prijsverhoging in h e t K ultuu rk affee, het niet verlenen van s te m re c h t aan de v e rte g e n ­ w oordigers van de Bew onerskom m issie enz. M aar dit zijn wel zaken w aa rte g e n ik mij m et a lle m acht heb v e rz e t. Van De Velde: lk vind dat de Sociale R aad wel veel b esp reek t en beslist m aar d a t e r

s ie f g e n o e f om h a a r volledige m edew erking te v erlen en ook al was ze verkozen als kandi­ d ate van de m eestal w einig progressieve Open L ijst/N ieuw e L ijst. De tw eede verkozene van d e O .L., Dirk De C ock, h e e ft zich bijna n iet la te n zien op de vergaderingen; daarvoor is hij trouw ens vorige m aand uit de Raad g e z et. M oeial: M et w elke p ro g ram m a's nu de verkiezingen teg e m o e t?

gaan

jullie

Van D e Velde: Ik ga nog ste e d s uit van het s tan d p u n t "dem okratisering van h e t onderw ijs". Ied ereen , o ngeacht so ciale afkom st, m oet d e kans krijgen om te kunnen stu d eren . Die d e m o k ratiserin g wil ik verdedigen op een k o rre k te en een aan g ep aste m anier, d.w.z. d a t je onder de stu d en ten lee ft en d a t je m et d e stu d en ten w erk t. D it is volgens mij afg elo p en jaa r n iet gebeurd.' Goubin: H et program m a voor de Sociale Lijst is g e ric h t op h e t zo goedkoop mogelijk houden van d e studiekosten zodat de u n iv ersiteit voor ied e re en toegankelijk is. Eigenlijk zou d e S ociale Sektor n iet mogen bestaan . Univers ite ite n zijn bedoeld om kennis door te geven en n iet om aan sociaal werk te doen. In p laa ts van een Sociale S ektor die stu d en ten h elp t zou e r een studentenloon m oeten u itg e ­ k eerd worden zodat de stu d en ten zich m eer in de r e s t van de m aatschappij kunnen in teg re­ ren . Nu wonen ze in a p a rte koten, e te n in h e t V U B -restaurant enz. Een studentenloon zou de stu d e n te n -g e tto 's doen verdw ijnen. A ndere program m apunten van de S.L. zijn h e t la te n bouwen van de sporthal w aar de stu d e n te n in J e tt e al 6 ja a r n aar vragen en h e t o p tim aliseren van de opvang van vreem ­ d e stu d e n te n .

S tu d en ten die hun e e rs te ja a r op de N ieuw elaan doorbrengen, m enen e r w ijselijk h et stilzw ijgen e r op na te m oeten houden, w anneer hen tussen h e t fors gebonk op de deur door, een vrouw estem die aan kordatheid n iets blijkt te m ankeren, van op de gang gevraagd w ordt :"M oet e r gekusjt worden ?". H et toch niet te v erw aarlozen verschil (m et alle respekt) sp eelt verm oedelijk een rol van betekenis bij d it uitblijven van enige respons aan de kant van de stu d en t, die zich in d ergelijke situ a tie s, zich rekenschap gevend van zijn o c h te n d e rek tie, doorgaans b eperkt to t impul­ siev e gedachtengangen als "lk snok e r liever e e n tje a f”. Waar wij wel kunnen inkomen, m aar de door bovenstaand taalprobleem en stan e m isverstanden hebben al m eerm aals aanleiding gegeven to t vrij p latv o erse aantijgingen over bepaalde vorm en van bijverdiensten die m aat­ schappelijk nog steed s n iet volledig aanvaard zijn (De poetsvrouw en hebben de M oeialredaktie trouw ens verzo ch t om e r langs deze weg op aan te dringen d a t g ra ffiti als "Ik word zo geil van je n a tte dweil” in de toekom st ach terw eg e blijven.) De m uziek - law aai volgens anderen - die door de d raagbare radio van één der poets­ vrouwen verspreid wordt, kan bij de studentengem eenschap niet steed s op evenveel appre­ c ia tie rekenen. H et geluidsvolum e op zich zou n iet aanstootgevend gew eest zijn, waren e r n iet de m uzikale g enres g ew eest die de voorkeur van de schoonm aaksters wegdragen. Toch zou enige to le ran tie op onze "Vrije U niversiteit" t.o .v . tra d itio n e le kultuurdragers als Eddy Wally en Freddy Breek zek er niet m isplaatst zijn.

Wat de vokale klanken van de A ssepoesters b e tre ft, ho eft h et voor de Nieuw elaanbew oners nauwelijks betoog welke onrustw ekkende poten­ tie s en daarvan schuilgaan in h e t zich de allures van een m isthoorn aanm etende keelgat van de kuisvrouw. De k lach ten e ro v e r zijn dan ook legio. Ten gunste van de w erksters pleit evenwel d at hun roddels vrijw el tersto n d publiekgoed worden. R ecen telijk b ereik ten ons w eer geruchten d a t de poetsvrouw en e rg e n s op een gang vuil hadden laten liggen. Vast van plan de huisvestingsdienst ditm aal m et hard bew ijsm a­ te ria a l te co n fro n teren, begaven w e ons m et fo to -ap p aratu u r te r p laa tse. D aar m oesten we e c h te r v a ststellen da t d e kw estie eigenlijk rond een d efiniëringsprobleem van h et w oordje 'v u il' d raaide (zie foto). In w elke m ate zullen we dit ene geval nu m o eten veralgem enen en onze o p vattingen ov e r de zogenaam de spreekw oordelijke luiheid van he t poetskorps herzien ? Minder frekw ent, m aar d es te em otioneler, zijn de k lachten die slaan op de polyfonische sam enzangen m et de Eddy W alliaanse geluiden u it het vernoem de p o rta tie f. H et sam envallen van deze tw ee n ie t op d e p o p u lariteitslijst van de N leuw elaner voorkom ende rituelen, zou tijdens de exam ens de slagingskansen van som m ige stu d enten ln n eg atiev e zin hebben doen overslaan. Vooral h et num m er "Als m ark t­ k ram er ben ik geboren" (van E.W.) zou zich h ier ln de loop der Jaren een kwalijke re p u ta tie hebben opgebouwd. Eerlijkheidshalve m oet e r wel op gewezen worden da t de konsekwentle s van hun p o etscantussen de kuisvrouwen w aarschijnlijk ze lf nog niet t e r ore zijn ge­ komen. Ofschoon men zich daarbij dan w eer de v raag kan stellen in hoeverre de door hen v e ro o rzaak te geluidshinder de m ogelijk­ heden d a a rto e n iet u itslu it. In led er geval een kw estie waarvoor de oplossing erg com plex d reig t te worden. Studenten bij wie pluis en s to f in balen door de k am er rollen, m orren - m isschien niet te n o n rec h te - d a t de k uisbeurten som s door beurtelingse ziek tegevallen van de poetsvrouw en wekenlang uitblijven. Begrijpelijk dat som m igen u it onvrede hierm ee aan kw aad opzet beginnen te denken. Wat ze daarbij wel uit he t oog v erliezen is d a t de z ie k te s ste e d s ruim op voorhand worden aangekondigd. Hopelijk zijn we e r m et ons e e rs te a rtik el in geslaagd een nieuw licht te late n schijnen op de weinig benijdensw aardige re p u ta tie die onze kuisvrouwen nogal eens genieten. In verband hierm ee v e rw achten we dan ook da t e r in positieve zin nieuw e vragen zullen rijzen. Positieve rea k tie s kan de lez e r a ltijd sch rifte lijk kw ijt bij de M oeial-redaktie. De gebr. Bever

Isaac: H et ALS b a see rt zich voor zijn prog­ ram m a op h e t c h a rte r van de stu d en t, d at houdt in een studentenloon, goedkope m aaltij­ den en behoorlijke huisvesting en g ra tis onder­ wijs voor iedereen. D it p ro g ram m a u itvoeren is e c h te r alleen m aar m ogelijk in cen Socialistische m aatschap­ pij. D e vraag is natuurlijk hoe geraken we in zo'n m aatsch ap p ij...? En o v e r s ie e rt.

die

v raag

w erd

nog

lang gediskusVoL

VERKIEZINGEN, WAAR EN WANNEER? CAMPUS JETTE: 26 EN 28 NOV.: VERGADERZAAL FAKULTEIT GENEESKUNDE EN FARMACIE. 27 NOV.: RESTAURANT OEFENPLEIN: 26 EN 28 NOV.: IN DE FAKULTEITEN 27 NOV.: RESTAURANT.

Lieten de poetsvrouwen weer vuil liggen ?


— r*r7------

nn—----

vv\

3

VR O UW EN & PO LITIEK De verkiezingen zijn voorbij en op het kasteel van Stuyvenbergh verdelen de Belgische m achthebbers allerhande begerensvvaardige postjes. D at bij dit form atieberaad v/eerom geen enkele vrouw betrokken is zal niemand verwonderen; politiek is to t nu toe nog steeds een mannenspel. N iet alle vrouwen leggen zich bij deze situ atie neer; en deze uitzonderingen stappen toch in de politiek. De Moeial sprak m et enkele van deze w itte raven. Deze week zijn Nelly Maes (V.U.) en Annemie Neyts (P.V.V.) aan de beurt. In het volgend nummer mogen Lydia De Pauw (S.P.) en Paula D 'Hondt (C.V.P.) hun hart luchten.

Nelly Maes Een afsp raak op de kop tikken m et Nelly M aes loopt langs een leien dakje. G een enkel probleem , m aar wel op een dag da t ze toch in B russel m oet zijn, w ant kilo m e te rv re ten voor een stu d en ten b laad je past niet onm iddelijk in h a a r program m a. Tien uur 's ochtends in de kam er, m et een k w a rtie rtje v ertrag in g d aag t ze op en na het in ontvangst nem en van bezoekerspasjes volgen we haar naar de k leine p e rszaal w aar we volgend gesprek m et h a a r hebben. De M oeial: Hoe belangrijk is politiek voor u? N elly M aes: De politiek is zo ongeveer mijn leven. Zoals een beroep d a t je heel graag d o et heel veel voor iem and b e te k e n t. Dat houdt dus ook in d a t ik de politiek heel slecht zou kunnen m issen. H et is natuurlijk zo d a t h e t een gunst is om w at je graag d o et-en w at som m igen enkel in hun vrije tijd kunnen d o en-als beroep te kunnen u itoefenen. M aar h e t is wel een erg onzeker beroep. De M oeial: U was lijstre k k er voor de kam er. Is h e t n iet c o n tra d ic to risc h om als vrouw binnen een p a rtij als de Volksunie te z itte n ? N elly M aes: Kijk, voor mij is de Vlaamse bew eging een norm ale zaak waarin ik g eëvolueerd ben en w aarin ik ook het voorpor­ ta a l naar de politiek heb gevonden. Ik heb a ltijd in m annenbew egingen gew erkt m aar ik vond he t vanzelfsprekend dat vrouwen zich d a a r w aar hun ta le n te n liggen ook een weg kunnen banen. D oordat in de ze stig er jare n veel van de Volksunie als p a rtij te v e rw achten viel, vond ik da t de p a rtij op d a t gebied een nieuw e taa k had. Als de Volksunie voor de ontvoogding van Vlamingen opkom t dan zijn d a a r m eer dan de h e lft vrouw en bij en een ontvoogdingsstrijd, om h e t even w aar, zonder de vrouwen kan nooit lukken. Dus vond ik h e t norm aal d a t ik e r als vrouw bijkw am . U noem t he t c o n tra ­ d icto risc h m aa r h et blijkt alleen uitzonderlijk te zijn, w ant de V.U. is een hele typische m an n en p artij. De V laam se beweging h eeft z o 'n tra d itie , lk herin n er me da t we in de tijd van de g ro te betogingen-de m ars op B russel en A ntw erpen- een c o m itee vorm den van Vlaam se voorm annen. D at was le tte rlijk t e nem en w ant e r was geen enkele vrouw bij. lk had dan een a rtik e ltje geschreven onder de tite i:"W a a r blijven onze Vlaamse voorvrouw en?" T ot m ijn vreugde o n tm o e tte ik op de betoging in A ntw erpen een groepje vrouwen m et de spandoek:"VVaar zijn onze V laamse voorvrouw en?" Ik dacht:"H é, dat zijn mijn geeste sg en o te n .", en la te r zijn we e lk a a r dan in de V.U. tegengekom en. Hoewel ik uit een landelijk k ristelijk gezin kom m et een zekere B oerenbondtraditie heb ik heel w at tegen de C.V.P. Ik vond in mijn jeugd heel veel om teg e n te rev o ltere n , zo de m anier waarop binnen de tra d itio n e le zuilen de vrouwen behandeld w erden: ln a p a rte verenigingen a p a rte kanalen en dan heel dociel als kudde geleid worden door de mannen, daar was ik e rg teg e n . lk denk trouw ens dat het de tw eede em an cip atieg o lf is die ook voor deze vrouwen een stuk opening h e e ft gem aakt zodanig dat ze als org an isaties ie ts m inder dociel zijn geworden. De Moeial: U h e e ft heel w at stem m en verlo­ ren. W aaraan denkt u d a t dat te w ijten is?

Nelly Maes: Om te beginnen aan de a c h te ru it­ gang van de p a rtij in h et algem een, want e r b e sta a t natuurlijk een c o rre la tie tussen. W anneer de p a rtij fel vooruit g a a t, heb je m eer kans op voorkeurstem m en dan w anneer de p artij a c h te ru it g a a t. Nu, mijn persoonlijke score b lijft ongeveer h e tz e lfd e percen tag e van de p a rtijstem m e n . Dit b e te k e n t niet d at ik d a a r tev re d e n m ee ben, ik wil a ltijd vooruit gaan. De Moeial: Men h e e ft ooit b ew eerd .’ Nelly Maes ve rliest heel veel van haar a ch terb an om dat ze o o it is opgekom en in een demon­ s tr a tie voor a b ortus."

Nelly M aes: D at is n iet w aar, w ant ik vind abortus geen probleem om over te betogen, lk heb d a a r nooit aan m eegedaan. lk vind dat w anneer e r wijziging van de w et m oet

kom en d a t voorbereid m oet worden in rust en s tilte . lk b e le t natuurlijk niem and om te betogen, m aar ik vind d at d aar m eer w eer­ stan d m ee opgew ekt wordt dan dat e r zinnige gesprekken m ee overg em aak t worden. De Moeial: U bent dus tegen betogen m aar u was de 20e o ktober toch ook op de a n t i rak etten b eto g in g ? Nelly Maes: Ach ja natuurlijk, d at vind ik iets van een m assabeweging. Voor een a b o rtu s betoging kom t nooit een g ro te m assa mensen op s tr a a t. Ik denk d a t, in verband m et de ra k e tte n d e m o n straties, die m assadem onstraties op zich een g ro te betek en is hebben. H et feit d a t je m assaal op s tr a a t kom t voor iets is belangrijk m aar w anneer je m et 200 heel hard roepend op s tr a a t kom t, kan een teg en e ff e c t hebben. De dingen die men mij v erw ijt zijn een betopging tegen de bom bardem enten in Noord-Vietnam en een betoging in verband m et Zuid-A frika. W aar ik ervan overtuigd ben dat 80% van de bevolking niet opgesloten kan worden op 16% van het territo riu m en w aarvan men denkt d a t ze dat dan to t eeuw iger dagen zullen blijven nemen. Bij m ijn e e rs te verkiezing kwamen ook jour­ n a listen n aar me to e en, w at ze bij een nieuw verkozene nooit doen, duwden me een m icro onder de neus om te vragen w at ik van abor­ tu s vind. D aar was toen in de p a rtij volop discussie over en dat ik daar toen een s ta n d p u n t innam is me kwalijk genom en. M aar dit is allem aal lang geleden, ik denk e e rd e r dat ik de la a ts te tijd e rg b raa f geworden ben en d at ik daardoor stem m en verloren heb. Een reden is natuurlijk ook de c o n cu rren tie, je m oet natuurlijk kijken hoe de m arkt ligt en in het kanton Sint-N iklaas ligt d a t nogal m et hoge polen tegenw oordig w at Willockx en de C.V.P. b e tre ft. De Moeial: H eeft u eigenlijk als vrouw hard m oeten knokken om zich in de politiek te realiseren ? Nelly Maes: Ja , je m oet a ltijd knokken, lk vind het trouw ens een zinnige m anier van in de w ereld te zijn, al knokkend in de w ereld zijn. T enm inste als je m aar op tijd de tijd vindt om te bekomen en w at rust te nemen. M aar h et lijkt wel alsof h e t altijd w eer m oet m et je heel hard te weren; ik vond h e t wel heel vanzelfsprekend. Ik ben n iet opgevoed a ls:"Jij bent een m eisje en je mag dus dit en d it n iet doen en dat en dat m oet je wel doen." Mijn m oeder h e e ft dit wel geprobeerd m aar mijn vader gelukkig n iet. Hij v e rw a c h tte van mij net zoveel als hij van een zoon zou v e rw ach ten . Ik heb dus eigenlijk nooit dat typisch vrouw elijke gedaan. W anneer je dan in de politiek kom t dan m erk je d at je v er­ w achtingen opw ekt bij de afw ezigen. Ik vind de vrouw elijke afw ezigheid o n rechtvaardig. Een d e m o c ra tie kan zich n iet d em o cratisch noem en w anneer ze n iet de w eerspiegeling is van de bevolking. En zolang de vrouwen hun aan d eel-d at is dus de h e lft plus zoveel-niet hebben, is d a a r ie ts o n d em o cratisch aan. W anneer je dus sp reek t over dem o cratiserin g van h e t hoger onderw ijs-en in de z estig er jaren was d a t een belangrijk th em a-d an bedoel­ de men daarm ee dat de arb eid ersk lasse onvol­ doende vertegenw oordigd was, rekening houdend m et h aar g e ta ls te rk te binnen de bevolking. Wel als je dit n aar de vrouwen to ere k e n t in h e t politieke b estel dan sta a n de vrouwen nergens. Ik e rg e r me m ateloos aan die d e rtien dikkenekken die a a n z itte n rond de fo rm a tie ta fe l beraad te houden. D at h eet dan h et v o o rbereiden van h e t beleid van de kom ende jaren . Ik w eet n iet o f an d ere vrouwen daar n ie t kw aad om worden m aar ik word daar dus e c h t razen d om. De Moeial: De vrouwen zijn ze lf to ch nog bang om zich in een po litiek e loopbaan te s to rte n . N elly M aes:

lk w eet h e t, ik w eet h e t, m aar

zouden e r m eer vrouwen in de politieke p artije n zijn, zouden ze m et de vrouwen n iet zo'n gang kunnen gaan ais ze tegenw oordig doen, d at is duidelijk. Er zijn dus heel veel vrouwen, en ik denk d at e r ook veel vrouwen op mij stem m en , m aar die zijn n iet aanw ezig in de besluitvorm ingsorganen. En hoe m oet je d a t een vrouw kwalijk nemen. Vanaf 1967 ben ik als m ilita n te in de politiek, onafgebroken. Ook in de periodes van teg e n ­ slag en w anneer ik niet verkozen w erd ben ik blijven doorgaan. M aar ik heb zoveel vrouwen zien komen en ook w eer zien gaan.

Want de m annen houden wel van de vrouwen in de politiek, dat ze erbij m oeten zijn ontken­ nen ze n iet m eer, m aar h e t m oeten niet altijd dezelfd e zijn. Ze mogen blijven, zij zijn de c o n sta n te fa c to r en de vrouwen die op de lijst komen zijn het variabel versiersel. Ik ken ook vrouwen door hun g ezin ssitu atie, om dat hun man op een gegeven m om ent zegt:"Kind, je m oet kiezen, w anneer je zo vaak weg bent van huis lijdt ons gezin daaronder." En d at is een verw ijt d a t heel weinig vrouwen kunnen v e rte re n of verw erken. Want het is ook zo, de m annen doen n iet in hun plaats w at zou m oeten gedaan worden. Er is zo iets als:"we zullen h e t werk verdelen",ja, to t als h e t erop aankom t. Dan ze t die mar zijn voetbal even hoog als de vrouw haa. politiek, alsof die w aardeschaal d ezelfde is. Zo o n tb reek t het de vrouw aan de m ogelijkheid om zich co n stan t in te z e tte n . En s te l nu d a t de man van goede wil is en m ee de rol­ verdeling herv erk av elt dan is e r nog altijd h e t probleem van h e t dubbele-taak-hebben. Vrouwen die huisvrouw zijn en d a t kom bineren m et politiek, d at gebeurt n iet zo vaak. D aar liggen stappen tussen. Je m oet een m aat­ schappelijk bestaan hebben om dat mogelijk te m aken. Vrouwen m et veel geld zullen d a t wel kunnen, die kunnen zich namelijk in allerlei kringen gaan bewegen m aar heel veel vrouwen m oeten dat doen via hun beroep. Het is de b ero ep ssitu atie die hen in kontakt brengt m et an d ere m ensen en andere middens. Je m oet to ch gekend zijn en van a c h te r de kookpot geb eu rt d a t nu eenm aal n iet. Dus is die lijn van huisgezin en beroep w aar je de beide lasten van m oet dragen en d£n nog eens al je vrije tijd aan politiek opofferen o f als je het graag doet besteden, d a t is een enorm e zw are belasting, en ik w eet waaro­ v er ik spreek. Dat veel vrouwen dit n iet doen kan je hen wei kwalijk nem en, ik vind d a t ook erg jam m er m aar dat is nu eenm aal een fe it, je kan nu eenm aal n iet verw achten d a t alle vrouwen helden zijn. De M oeial : U zei d aarn et d a t veel vrouwen voor u stem den, m aar h et is gew eten dat e r een trend b e sta a t d at vrouwen n iet geneigd zijn op vrouwen te stem m en. Nelly M aes : Ik denk d a t het vroeger m eer was dan nu. Ik voel nu als ik k iesstrijd voer veel duidelijker sym patie van de vrouwen dan vroeger. Vroeger was d at e ch t vaak vijandigheid om d at vrouwen hun leefpatroon aangevallen voelden. Vrouwen die in een p atisserie z itte n k letsen van hoe ik m et mijn kinderen zou handelen, d a t is nog gebeurd. Mijn leerlingen en mijn zus hadden d a t toen gehoord. M aar vrouwen die een hele namiddag in een p atisserie z itte n kletsen, dat kan ik mij in geen jaren veroorloven. Zij kunnen dan rustig z itte n k letsen van "hoe zou die dat nu doen m et h aar d rie kinderen." Eigenlijk denk ik d a t een andere m anier van vrouw zijn door velen gezien wordt als een soort aanval op hun leefpatroon. Moeial : Men zegt ook dat vrouwen die in de politiek z itte n , m annen . o f halve m annen zijn. Nelly Maes : Ik zal ie ts v ertellen van lang geleden, lk heb d a a rn e t iets gezegd over mijn vader, ik ben een beesten k o p ersd o ch ter en ik deed toen a llerlei dingen die n iet zo m eisjesachtig w aren, m aar ik ben d aar nooit op aangekeken. Ik heb nooit gedacht : "God, ik ben jongensachtig", d a t was ik ook niet. A lleen to en ik in de O nze-Lieve-Vrouw presen­ ta tie kwam in de norm aalschool, dan was e r een lera re s en die had h e t over de "fijnvrouwelljkheid". D at was een so o rt ideaal m et een aa n ta l deugden, dat was voor mij zoals een tan g op een varken. Van allerlei hoedanigheden die als deugden werden voorgeste ld word je voorbestem d en geschikt gem aakt om je hele leven een soort slaaf te zijn. Wel, op d at m om ent, toen die m evrouw h e t was een ongetrouw de juffrouw u iteraard , want getrouw de vlogen e r u it - ons zei dat d it h et ideaal was voor de "fijnvrouw elijkheid" , dan dacht ik :"ik ben dus geen vrouw, d at kan ik n iet, d at is teg en strijd ig m et mijn natuur". En ja god, voor de re st, ik heb mijn huisgezin en mijn kinderen d aar lopen en als je d a t kan zonder vrouw te zijn dan m oeten ze 't mij komen v e rtellen .

M oeial : U h e e ft uw baan verloren in onderw ijs, om dat u voor de VU opkwam.

het

Nelly M aes : Dat is mijn zus, die is haar baan kw ijtg eraak t in het onderw ijs, om dat ze mijn zus was. N iet eens voor h aar eigen a k tiv ite it, d a t is nog veel e rg e r. Ik heb mijn job in het onderw ijs wel verloren, om dat er geen mogelijk is om teru g te vallen wan­ neer je als parlem entslid binnenkom t. Je kan - op dat ogenblik was h e t tw ee jaar - verlof zonder wedde krijgen, m aar dan is het ook afgelopen. Dus ben ik mijn vaste benoeming d e fin itie f k w ijtg eraak t. Dat was een groot probleem op het m om ent d at ik geen m andaat m eer had. D aar wordt dan ook zo verschillend over geoordeeld, als een man zijn b e ro ep ssitu atie v erliest dan vindt iedereen dat een sociaal probleem , als een

vrouw h aar b e ro ep ssituatie kwijt is, ja, dan h e e ft ze nog a ltijd een man, niet w aar. Dat zijn zo die tw ee m aten en tw ee gew ichten w aar ik h et eigenlijk niet zo m ee eens ben. De Moeial: Vindt u he t eigenlijk een p artij als de VU nog b e sta a t.

nuttig

dat

Nelly Maes: Waarom je zo sp reek t over de Vlaamse belangen dan denk je d at e r ook anderen voor kunnen dienen. Ik ben dus echt een n atio n alist, ik ben d a t zoals ik dat zou zijn in om het even welk land in om het even welk w erelddeel. Ik vind d at je als volk rech t hebt op zelfbeschikking, punt u it. Voor mij is d a t een gedrevenheid die verder gaat dan Vlaamse belangen verdedigen, w ant die belangenverdedigen; ik m aak geen kosten-batenanalyse van de ontvoogdingsstrijd. Ik vind dat je je verantw oordelijkheden m oet nemen. Ik vind nog altijd d a t de Vlamingen een volk zijn d a t zich la a t doen, da t zijn taak, in de w ereld, in Europa, in he t land niet goed vervult. Wij hebben niet de politiek die een volk van 6000000 inwoners v e rdien t. En dat kom t ook door onszelf, om dat we een gebrek hebben aan zelfbew ustzijn, lk zal nooit zeggen: "lk ben Vlaming e n daar ben ik fie r op." die stik k ers koop lk enkel a f en to e om één o f andere o rg an isatie p lezier te doen m aar d a t is niet mijn slogan. Mijn leuze is: "Ik ben Vlaming en d a a r ben ik verantw oordelijk voor.” En die verantw oordelijkheid kan gedragen worden ten o p zichte van andere volkeren in Europa, ten o p zich te van andere volkeren in de w ereld. Een groot deel van ons volk h e e ft zich nooit zorgen gem aakt over beleid, h e t is m aar af en to e eens da t we iets te v e rtellen hebben in onze buitenlandse politiek. M aar we zijn m et m eer m ensen dan in Dene­ m arken en zijn de Denen een m inderw aardig volk om dat ze zelfstandig zijn? Ik vind e e rd e r d at w anneer je volgens je eigen geaardheid kan leven en bestaan, dat d at een uitdaging is w aar de Scandinavische volkeren een zeer goed antw oord op hebben gegeven, m et een z eer eigen gekleurde ontwikkeling die toch mag gezien worden in heel de w ereld. Dat is eigenlijk mijn g ro te am bitie en die belangenbeharteging m oet dus gebeuren. H et is een soort blikopener voor het bew ustzijn van andere m ensen die daar niet zo diep over nadenken en zo fel van overtuigd zijn. Mijn nationalism e is h e t m ijne en d a t is gekleurd door alles w at in de w ereld gebeurt en ik vind dat d a t de g ro te bijdragen is van de z e stig er jaren dat hele nieuwe them atieken in de Vlaamse beweging zijn binnengebracht m aar heel vaak langs de omweg via- ik denk iiier aan de invloed van andere Europese volkeren die in m inderheidsposities z itte n en ik denk ook aan de hele dekonolisatiebew eging die ons eigenlijk beschaam d h e e ft ge­ m aakt. We hebben nam elijk gezien hoe volkeren m et veel minder m ogelijkheden toch een eigen zelfstandigheid hebben opgebouwd en d aar nu ie ts m ee doen , goed o f kwaad, m aar d a t is hun zaak en hun werk. D aar wil ik dus voorstaan. De Moeial: ls het w aar dat de VU geëvolueerd is van een heel fan atiek e p a rtij naar een gem atig d e p artij. En d at tengevolge hiervan een a an tal ontevredenen zich verschoven hebben n aar het Vlaams Blok? Nelly Maes: Dat is een hele mond vol in weinig zinnen. Ik zie he t eigenlijk zo : de VU is o n tsta a n teg en alles in om dat de repres­ sie zo hard was aangekom en da t de mensen n iet alleen murw w aren, m aar ook kwaad en v e rb itte rd . Ik heb da t nog m eegem aakt als kind. Wie men in mijn dorp g e tro ffe n h e e ft in de repressie -ik heb stukken van de inboedels die ze kapot hebben geslagen op s tr a a t zien liggen - dat w aren de mensen die niem and m isdaan hadden, m ensen die niet D uitsgezind w aren. Dat is eigenlijk o n rech tv aard ig . Dan h eeft Frans Van der Eist de Volksunie ge stic h t m et van m eet a f aan tw ee duidelijke kenm erken : als een fed eralistisch e p artij en voor de dem okratie. D at federalism e d a t was vroeger nogal w arrig, voor de oorlog bestond het federalism e al m aar z e er gem atigd, men m oest dan voor Dietsland zijn. Dan h e e ft de partij gedurende enige jaren gesudderd onder de 5%. W anneer men aansluiting gevonden h e e ft m et de sociaal-ekonom ische th em a 's h e e ft de VU een v lucht genomen. We za te n in de v ijftig e r jaren m et een enorm e stru k tu re le werkloosheid die vaak verborgen was. In de landelijke gezinnen bijvoorbeeld w aar de m ensen het zout op hun boterham niet eens verdienden m ar to ch zogenaam d zelfstandig w aren. Dan hadden we in die tijd ook de vele pende­ laars naar Wallonië en naar Frankrijk. Dan is de VU eigenlijk gekom en m et werk in eigen stre e k . Dat was toen zo'n evidentie m aar de ekonom isten vonden dat helem aal n iet ev id en t. Ze vonden d a t de mer.sen m aar m oesten gaan daar w aar het werk was. Dat h e e ft eigenlijk de doorbraak van de VU b e te ­ k ent om dat men zich begon te ric h ten naar de noden van de Vlaamse gem eenschap op heel konkreet vlak. Die aanbreng h e e ft een d oorbraak b e tek en t e n dan krijg je een tw eede doorbraak in de z e stig er jaren w aar de nieuwe th em a 's kom en. De w ereld is dan in bewe-

vervolg p 4


4 vervolg van p 3 ging, a lle universiteitscam pussen zijn op d a t m om ent kookpotten van ideeën en ook van ak tie s. De w ereld is verontw aardigd over de V ietnam -oorlog en over al de dekolonisatie. H et was een heel boeiende w ereld m et een ekonom ische vooruitgang alsof he t niet opkon. Geen stu d e n t m oest zich a fvragen w at hij m orgen zou hebben. W anneer hij een diplom a had, dan stonden ze zo te zw aaien m et de p laatsaanbiedingen. D at wist je, dus d at gaf een groot optim ism e aan die g e n e ra tie . Dat b e te k e n t d a t je de nieuw e dingen, de k w a lite it begint te ondervragen, de k w aliteit van de de m o k ra tie . H et tra d itio n e le gezag wordt aangevallen m aar ook de ontw ikkelings­ sam enw erking als th em a w ordt o n td ek t. Dat kom t allem aal nieuw binnen de VU, ook h et e m a n c ip atiestre v e n . lk herinner me d at we w anneer we d a a ro v e r als vrouw spraken, zelfs in h e t vorm ingsw erk, dan m oesten we knokken w ant z e lfs voor de progressieven van to en was da t een lukse-them a. Toch kom en al die dingen binnen en d a t h e e ft de p a rtij heel grondig veranderd. M aar e r zijn een aan ta l m ensen die da t niet zo a a n ­ voelden en die zegden :"Kijk, de VU is een zw eeppartij en zij m oet de andere p artije n v oortjagen om bepaalde dingen te doen." M aar de g e n e ra tie die jonger was die h e e ft n atuurlijk gezegd :"We w illen he t z e lf doen. We w illen niet alleen die zelfstan d ig h eid m ogelijk m aken, we willen ons ook een idee g even over die nieuw e sam enleving.” Dat b etekende dus de keuze voor b eleid sp artij en niet voor zw eeppartij. En dan krijg je dus een a a n ta l harden die aan de kant gaan s taan. Nu w at h e t sukses van he t Vlaams Blok be­ tr e f t, voor zover je d a t natuurlijk een sukses m oet noem en w ant da t is het gelukkig n iet, als P a llie te r z e lf s c h rijft da t ze in de volks­ wijken m eer stem m en halen dan de VU, dan bew ijst dat degelijk d a t ze een ander publiek aanspreken. Ze bew ijzen zo da t ze m et hun racism e n iet m eer in de Vlaamse tra d itie z itte n m aar d a t ze duidelijk inpikken op een Le Pen-sukses en d a t zij zoeken naar m ensen die even goed van de onderstand leven m aar die konflikten hebben m et hun buur om dat hij schapen slach t in zijn tuin o f op zijn balkon, lk kan het hen niet kwalijk nemen w ant deze zullen e r m eer m ee gekon fro n teerd worden dan, zij die e r in hun salon over p raten. De M oeial Enkele weken teru g was het de in te rn atio n ale stakingsdag voor de vrouwen, h e e ft u d a araan m eegedaan ? N elly M aes : D at was de stakingsdag voor huisvrouwen en ik ben dus geen huisvrouw, lk vond h e t eigenlijk heel pijnlijk wat ik op de radio hoorde. Ik kan mij b est vo o rstel­ len d at de m annen daarbij sta a n te gniffelen. De w erkende vrouwen tegen de huisvrouwen, d at is toch pijnlijk als je w eet dat ze in ongeveer dezelfde s itu a tie z itte n . D at vrouwen dan tegen elk a a r worden o p gezet, d a t vind ik heel erg. De Moeial In de d eeltijd se arbeid worden zoveel mogelijk vrouwe ingeschakeld terw ijl h et toch de bedoeling was da t ied ereen n aar d eeltijd se arbeid zou overstappen. Hoe s ta a t u h ie r tegenover ? N elly M aes : Ik ben niet helem aal tegen d e e ltijd se arbeid. Ik m oet zeggen d at ik z e lf nooit d rie kinderen zou hebben kunnen g ro otbrengen en terw ijl voltijds werken. M aar ik stond in he t onderw ijs en ik kon dus afbouw en, anders had ik ook nooit aan p o litiek kunen doen. M aar ik ben daarvoor h eel bew ust gaan kiezen op een m om ent d a t je nog teru g kon. lk heb d a t niet m oeten doen, m aar he t verm inderen van mijn arbeids­ tijd in funktie van de kinderen die ik kreeg e n h e t p o litieke werk da t ik wilde beginnen, en dan wilde ik ook nog studeren, d a t heb ik a llem aal gedaan gekregen doordat ik d eel­ tijd s kon werken en toch een v a ste voet houden op school. le ts heel an d ers is de s itu a tie nu, dat is geen vrijw illigheid. Men o rg an ise ert de d eel­ tijd se a rbeid om dat men hoopt de vrouwen, die goed zijn voor de h e lft van de arbeids­ p laa tsen , teru g voor de haard te z e tte n en die a rb eid sp laatsen dan over te houden voor de m annen. Ik denk da t d a t een bew uste p o litiek is, de vrouwen die nu dee ltijd s z itte n zullen w aarschijnlijk nooit voltijd s worden en d a a r z it het g ro te gevaar. De M oeial : Hoe s ta a t u tegenover fenom enen als de F em inistische p a rtij ? N elly M aes Ik vind da t niet n u ttig om dat ik niet alle e n vrouw ben. lk wil mij bewust n iet la te n v a stspijkeren op wat ik biologisch ben, dus waarom zou ik dan een p a rtij aan­ v aarden op basis van biologische eigenschappen. De M oeial : U h e e ft ook de bijnaam 'R ooie N ellie’. N ellie M aes : Die kom t van 't P a llie te rk e. lk heb d a a rn e t al gezegd waarom dat is. Als s ta a n voor de zwakken b e te k e n t d a t je rood b e n t, dan zou ik da t jam m er vinden. En a ls ze mij daarom rood w illen noemen dan is d a t zo. H et is een o nnuttig e tik e t en he t b erokkent eigenlijk niet veel goeds. Als 't P a llie te rk e een scheldnaam op iem and sp eldt, dan w eten ze wel da t ze hem voor e en stuk p o litiek onbruikbaar m aken en d at is hun dus g elukt. M aar op zich, als d at rood m oet h e te n ... Mag ik stoppen w ant ik m oet naar de fra k tie .

De M oeial : Ja , we zijn to ch n e t klaar, dank u.

Annemie Neyts Om een afspraak m et Annem ie Neyts te bem ach tig en m oeten via de weg van de h iëra r­ c h ie, o nderaan om zo uiteindelijk m et de dam e in k w estie in kontakt te komen. Op haar kabinet wordt tijdens het w achten v er­ schillende m alen gevraagd of we e c h t geen ko ffie willen. W anneer we h et w achten langzaam m aar z e k er beu beginnen te worden, kom t men eindelijk m elden d a t we ontvangen kunnen worden. Er worden ons eveneens verontschul­ digen aangeboden om dat de w ach ttijd zo lang is uitgevallen. De M oeial : Hoe kom t het volgens u dat e r zo weinig vrouwen in de politiek z itten ? A nnem ie N eyts : Ja , d a t w eet ik n iet hoor. Ik denk dat d at voor een stuk, in z eer g ro te m ate zelfs, h istorisch bepaald is. Ik m oet niet zeggen dat de vrouwen pas sinds 1946 ste m re c h t hebben voor het P arlem en t. Dat wil zeggen d a t to t en m et die jaren de mannen - en ook de m eeste vrouwen trouw ens - gevon­ den hebben d a t politiek een m annenzaak was en d it in de m eest le tte rlijk e s trik te zin van h et woord. Dus d aar hebben wij vrouwen een gigantische a c h te rsta n d op te halen. Toen ik to t in 1973 les gaf in een gem engde school heb ik kunnen v a ststellen d a t mijn m eisjesleerlingen, to t in de hoogste jaren van de hum aniora - m eisjes die dus tie n jaa r en m eer jonger waren dan ik - n iet zozeer spontaan m aar toch in zek ere m ate vonden d at politiek geen vrouw enzaak is. Dus, te n e e rs te , vrouwen worden n iet v eronder­ ste ld zich m et .politiek, bezig te houden. Men m oet h ier een heel stuk teg en de stroom in ro eien wil men e r zich m ee gaan bezighoud­ en. Een tw eed e z eer ste rk e reden volgens mij zijn de tra d itio n e le ro llenpatronen. Men vindt nog ste e d s d a t de verantw oordlijkheden van de vrouw eld ers liggen. Nog a ltijd vandaag wel m inder dan enkele jaren geleden - w ordt de v raag g esteld hoe je een voltijdse baan in de politiek kom bineert m et de rest. D at is een v raag die zelden of nooit aan m annen g esteld w ordt. D at is dus een tw eede z e er ste rk m o tief en ik denk d a t dit de tw ee hoofdkenm erken zijn en d at al de rest afg e le i­ de e ffe k te n zijn. De M oeial De em ancipatiebew eging -die toch redelijk ste rk was - h e e ft dus n iet erg veel vru ch ten gedragen. A nnem ie N eyts : Ja , m aar e r zijn tw ee golven van zich publiekelijk m an ifesteren d e vrouwen­ em an cip atie gew eest. Een e e rs te golf voor de e e rs te w ereldoorlog en die was n iet slech t g e s ta rt in België. M aar die is dan kom pleet stilg ev allen m et de kom st van de oorlog. De vrouwen hebben dan hun em ancipatiedoelstellin g en opzijgeschoven om m ee te helpen aan oorlogsinspanningen en ook om zich aan h u m an itaire zaken te wijden. D at is precies h e tz e lfd e gew eest in G ro o t-B rittan ië, in Frank­ rijk, in N ederland als overal in Europa want deze e m a n cip atieg o lf bestond nam elijk in heel Europa. We hadden al bewegingen gehad voor ste m re c h t voor vrouwen m aar deze vrouwen zij voor een stuk zelf bereid gew eest om de eis voor s te m re c h t voor vrouwen ach­ te ru it te ste lle n en dit ten voordele van de strijd voor h e t algem een enkelvoudig stem ­ re c h t, voor de mannen. En dan, in 1921, vlak na de oorlog, hebben de vrouwen stem ­ re c h t gekregen voor de g em een teraad sv er­ kiezingen en de oorlogw eduw en en de m oeders van oorlogsgesneuvelden ook voor het parle­ m en t. Toen is die em an cip atieg o lf gro ten d eels stilg ev allen , waarom ju ist, d a t is moeilijk te zeggen. Wat ik nu zeg zou men eigenlijk zorgvuldiger m oeten nagaan, want wat ik v e rte l is nogal spontaan, zonder e r e c h t diep o v er n agedacht te hebben. M aar ik denk dat we tussen de tw ee wereldoorlogen, tijdens de C h arlesto n jaren , een stuk m aatschappelijke e m a n c ip atie hebben gehad. De k o rte rokjes en h et k o rte h aar, d at was m isschien wezenlijk er dan d a t ste m re c h t dat je toch m aar een s in de zoveel jaa r h eb t. Dus in de e e rs te fase heb je een stuk m aatschappelijke em anci­ p a tie gehad die toch wel belangrijk was en vervolgens had je dan de c risis die onvergelijk­ baar veel e rg e r was dan diegene die we nu doorm aken. Ik denk trouw ens d a t e r geen vergelijking mogelijk is. Toen hadden de vrouwen wel heel w at anders aan hun hoofd dan de klassieke radikale em an cip atie. En dan heb je de tw eed e em an cip atieg o lf d ie we zelf voor een deel hebben m eegem aakt. Ik w eet n iet hoe h e t voor jou zit m aar ik heb toch geprobeerd d aar een stu k je aan m ee te bouwen. H ier was e r een e e rs te faze van h e t v e rz e tte n van bakens m et Dolle Mina en konsoorten in de jaren '6 8 -'7 0 en volgende. Ze leidde to t een geleidelijk opruim en van kwasi alle w e tte lijk e en reg le m e n ta ire hinder­ palen, bijna alles is weg. Er zijn nog tw ee dom einen w aarvan men te re c h t kan zeggen d at e r eigenlijk nog n iets gebeurd is. Dat is één, alles w at m et ab o rtu s te m aken h e e ft. D aar is n iets v eranderd, toch n iet op w ettelijk en re g le m e n ta ir vlak. H et tw eed e dom ein is de gelijk b erech tig in g van kinderen. Op

de v alreep is d aarover een w et g estem d voor de S enaat, m aar in de K am er m oet h et nog helem aal beginnen. Wat we nu m eem aken wordt n iet m eer zo radikaal gesteld. Mijn idee is d a t w at we m eem aken een verbreding en verdieping is van de em an cip atie, de scherpe hoeken worden afgerond. Dat kom t doordat h et ludieke e ra f is. H et is n iet nieuw m eer en bovendien z itte n we opnieuw in een k risissitu atie. N aar mijn gevoel is h et e sse n tië le van de eisen overgenom en door de tra d itio n e le vrouwe­ nverenigingen. In de jaren tw in tig werd de KAV opgericht en dit z eer bewust om de vrouwen teru g naar de haard te brengen, lk las ooit een plezierige verklaring in een boek van M iet Sm et, over de aanwezigheid van vrouwen. De e e rs te v o o rzitste r van KAV trok van leer tegen de liberalen en de k ato lieken om dat die "de vrouw enarbeid verdedigden en dus voorstanders waren van de vrije liefde". Om m aar te zeggen hoever ze h et gingen zoeken. De klassieke vrouwenverenigingen zoals KAV, NCMV, KVLV zouden ook m aar een keer zeggen d at alle w erkende vrouwen teru g naar huis m oeten. De fundam entele eisen die nu g esteld worden zijn eigenlijk overgenom en van die oudere verenigingen. Wij zien d a t wij, in de liberale vrouwenvereni­ ging van verkiezing to t verkiezing m eer vrouwelijke kandidaten hebben en zeker op lokaal vlak. Op h e t vlak van de provincie hebben we ook van verkiezing to t verkiezing to t rneer vrouwelijke verkozenen. De Moeial: M aar de vrouwen die zich kandi­ d a a t ste lle n worden zelden verkozen. Weinig mensen voor vrouwen stem m en ook n iet bewust op vrouwen. D aar kom t nog bij dat ze m eestal sle c h te p laatsen krijgen op de lijsten.

ning. In de e e rs te fase van de oproep to t kandidaten hadden we m et de PVV in ons arrondisem ent (Brussel/H alle/V ilvoorde) voor o nze sen aa tslijst geen enkele vrouw elijke kandidatuur. Geen enkele, we zijn ze lf m oeten gaan zoeken en we hebben ze gevonden. We hadden dan tw ee dingen kunnen doen. H et klassieke is d at je -en zeker hadden e r alleen m annen gew eest bij diegenen die de lijsten m aken-

zeg t, ja e r is geen enkele vrouwelijke kandida­ te -h et was dan nog w aar op de koop to e d at je dan zegt pech. M aar ik en som m ige anderen w aren e r dan bij en we hebben dan gezegd dat d a t n iet m eer kan. H et is vandaag de dag n iet m eer m ogelijk om m et een lijst m et 16 e ffek tiev en en 6 p laatsvervangers voor de dag te komen m et n iets anders dan m annen op, dat kan nu niet m eer. We zijn dan op zoek gegaan en we hebben ze gevon­ den. M aar ze stonden dan inderdaad niet n u ttig gerangschikt, toch hebben ze he t be­ hoorlijk gedaan hoor. We zien wel da t voor de g em eenteraadsverkiezingen h e t spel serieuse r gespeeld wordt dan vroeger. D aar heb je wel vrouwen in een n u ttige orde en daar hebben we dan m eer vrouw elijke verkozenen dan vroeger. M aar toch, het a a n ta l blijft klein. Ik kan het aan tal geven voor he t ganse arron­ d issem ent w at de P W b e tr e ft. Er waren 24 vrouwelijke kandidaten, K am er-en S enaats­ lijst en alle provincielijsten sam en. Ik heb ze eens uitgenodigd en we zijn bijeen geko­ men, e r zijn er 21 van de 24 kom en opdagen, d a t is mooi. Maar in 1981 hadden we dat n iet hoor, d a t is een lange weg. Dus het is moeilijk om aan een plaa ts te komen aan een gebrek aan vertrouw en, door een weder­ zijds gebrek aan v ertrouw en. Ze zullen mis­ schien wel een goede plaa ts bekomen m aar zullen ze wel ie ts verw ezelijken, dat idee zit nog v astg ero est. Men h e e ft voor een stuk nog a ltijd de neiging te vinden d a t e e r m en een vrouw goed vindt ze ook zeer goed m oet zijn. Men zal een man veel gem akkelljker m iddelm atigheid verge­ ven dan d at men dat een vrouw v e rg e e ft. En m annen zullen gem akkelijker zeggen da t ze wel vrouwelijke kandidaten w illen m aar d a t ze goed m oeten zijn. Tegen mij durven ze d at n iet zo te zeggen om dat ze w eten w at ik d aar op antw oord. Ik zeg dan: "Als je d a t van al die m annen zou vragen zou je nooit een volledige lijst bekom en." Dat lee ft, en w at ook le e ft bij vrouwen is: ik kan d a t n iet en ik durf da t n iet. D at is w aar, dus mijn stelling is, ik ben n iet onredelijk optim istisch ik zeg da t ik gewoon zelf kan v aststellen -n iet alleen aan de hand van m ij­ zelf w ant d at zou te gem akkelijk zijn, m aar globaal bekeken- d a t het langzaam m aar zeker e v o lu eert in de goede richting.

A nnem ie Neyts: Wel n iet alle vrouwen stem m en op vrouwen en gelukkig stem m en n iet alle mannen op mannen. Toch denk ik d a t e r m eer zijn dan vroeger. M aar ja, ik ben n atuur­ lijk slech t g ep laats want e r zijn namelijk een hele reek s vrouwen die me komen zeggen da t ze voor mij gestem d hebben. En e r zijn ook vrouwen bij van wie je h e t op het e e rs te g ezich t n iet zou v erw ach ten , lk bedoel hier­ m ee de dam es die al een hele tijd to t de derde lee ftijd behoren en die me komen v e rte l­ len d a t ze blij zijn d a t ik kandidaat ben en d at ze voor me stem m en om dat ze vinden dat de vrouwen gesteund m oeten worden. W anneer ik spreek over d a t fenom een van verbreding en verdieping, dan doe ik dat op basis van mijn eigen ervaringen, lk ben ooit gaan spreken vor een nioederkesdag in een dorp a c h te r Tienen. De gem iddelde leeftijd van de aanw ezige dam es was een stuk boven de 6 0 . Je denk dan: "am aai" en dan blijkt da t die dam es heel en to esiast en heel tevreden zijn d at e r vrouw elijke kandidaten zijn. D at was m et de Europese verkieziRgen en ik heb in d at kanton heel veel stem m en gehaald. D at is w at ik bedoel m et die verdieping. Dus, n iet alle vrouwen stem m en op vrouwen De Moeial: Dan had ik ook graag he t pa rtij­ m aar e r zijn er m eer en m eer. Wat ook verheugend is, is d a t ik de afgelopen standpunt van de p artij over abortus gekend. jaren nog zelden heb m eegem aakt d a t er vrouwen zijn die vinden d at een vrouw niet A nnem ie Neyts: H et partijstandpunt is een thuishoort in de politiek. z e er voorzichtig standpunt. D it wil zeggen Annem ie Neyts: Ja, en e r zullen e r natuurlijk d a t de p artij voorstander is van de regeling altijd zijn. die volgens het w etsvoorstel van sen ato r Lucienne H erm an-M ichielsens. D it houd in De M oeial: M aar ik zou willen doorbomen d at ab o rtu s mogelijk is in overleg tussen over h et feit d a t vrouwen niet op vrouwen de vrouw en de g eneesheer in gevallen da t stem m en. de gezondheid van de vrouw in he t gedrang Annem ie Neyts: Vrouwen stem m en n iet sy ste­ kom t. H ierbij gebruikt men voor de defin itie m atisch op vrouwen -z e zijn dit ook niet gezondheid de d e fin itie van de wereldgezond­ zijnde een to esta n d van v e rp lich t- m aar over h et algem een wordt heidsorganisatie, m aterieel, psychisch en fysisch e r toch veel vaker gekozen voor mannen g eestelijk , w elzijn. dan voor vrouwen, w aarschijnlijk wel ja. De Moeial: M aar h e t is duidelijk d at e r veel m inder vrouwelijke verkozenen zijn.

De Moeial: Komt d it standpunt overeen m et uw persoonlijke visie over dit probleem ?

Annem ie Neyts: Ja , m aar ik denk d a t vrouwen over h e t algem een stem m en als m annen, d it wil zeggen in de e e rs te p laats proberen ze n u ttig te stem m en. En d a t is natuurlijk een vicieuse cirk el. Ik was nu n u ttig gerang­ schikt en dat is d a t n iet zo'n probleem m aar als je nu op de tiende p laa ts s ta a t op een lijst van 33, dan w eet ied ereen die e r ook m aar ie ts van w eet d a t je n iet n u ttig gerang­ schikt ben t. Op h e t m om ent is dus h e t krusiale punt d a t vrouwen m oeten proberen door te dringen to t verkiesbare p laatsen o f nu ttig e p laatsen , v erk iesb are of strijd p laatsen . D aar ben ik wel nog a ltijd van overtuigd d at je h e t d aar als vrouw nog ste e d s m oeilijker m ee hebt dan als man. De e e rs te fase, de e e rs te heindernis die ook de g ro o tste is, name­ lijk doordringen to t op een n u ttig e p laats o f een s trijd p la ats op de lijst, d a t b lijft nog a ltijd de zw are dobber. Dat is nog a ltijd m oeilijker voor vrouwen dan voor m annen, daar ben ik h et volmondig m et eens. En het is pas als die hindernis genomen is, dan pas beginnen de voordelen te spelen. Want ik denk nu eenm aal d at e r ook een a an tal voorde­ len zijn. M aar die a lle re e rste fase b lijft moei­ lijk. Er zijn nog altijd een heleboel vrouwen die d a t n iet goed aandurven, die bang zijn om zich in die s trijd te w erpen om dat ze denken dot ze h et n iet zullen kunnen halen ofw el om dat ze denken d at ze o m dat ze vrouw zijn die m oeilijke weg van h et lobbyen, van gaan spreken m et die en m et die, van steun te gaan zoeken en te verw erven niet

A nnem ie Neyts: Die kom t niet overeen m et mijn persoonlijke visie. Ik heb in 1981 in de k o rte tussentijd dat ik verkozen was en h e t m om ent dat ik de eed aflegde als volks­ v ertegenw oordigster en die van s ta a tss e k re ta resse h e t w etsvoorstel Leona D etiège m ee o nd ertek en d en m ee ingediend, lk heb dat ook m eegestem d, tw ee m aal. D at is mijn standpunt. M aar ik heb ook hard geijverd in onze verenigde fra k tie van Kam er en Senaat om te maken d a t men het voorstel D etiège in de e e rs te versie en vervolgens in de tw eede versie d a t de K am erfraktie da t zou goedkeu­ ren, welw etende d a t het voorstel in de Senaat geen schijn van kans had. M aar ik deed he t m et het argum ent da t het de Senaat onder druk zou ze tte n , om e r werk van te m aken. O nv errich terzak e. En ik vind he t jam m er dat men e r m ar n iet in slaagt om die zaak te deblokkeren.

hoeven te doen en d a t is een zw are m isreke­

Inge Afida A m abilis

VOLGEND NUMMER: PAULA D'HONDT EN LYDIA DE PAUW


5

AGENDA

BRUSSEL houdt vanavond een lezing in de Beursschouw­ burg. Hij die a ltijd z aagt over het feit dat e r veel te weinig geld is voor he t niet-com m erciële th e a te r ( een c o n tra d ic tio die volgens hem dus n iet in term in is is) mag al zijn grie­ ven eens sam enbundelen in zijn avond van de H ard op de Tong reeks. Volgens D ecorte: "de codes zijn verm oeid en v e rsle te n . De k ritiek ziek- en zinloos. Het publiek vergrijsd en uitgedund. T h eaterm a­ kers blijven bij de pakken z itte n of werken z ich zelf in een m arge zonder u itz ic h t. Succes en p restig e (de rijkdom) gaan hand in hand. O u d e -recepten-in-een-nieuw -kleedje zijn sche­ ring en inslag". M eer van dat vanavond, 19 novem ber in de Beurs. Om 20u30. In deze reeks volgen nog: P a tric k Duynslaeger, over film (di. 10 dec.), Eddy Van V liet, over poëzie, W alter Van den Broeck, over voetbal. Rik M anhaeve, over reklam e, Je f G e e ra erts.o ver liefde en dood (of w at had u g edacht?) en G eert B e kaert, over a rc h ite c tu u r. W aarom is het th e a te r van Jan D eco rte niet populair? is m akkelijk te a c h te rh ale n , of te weerleggen, n atu u rlijk, bij de 4 ultie m e voorstellingen die zijn HTP van di 26 t.e .m . vrij. 29 novem­ b er in de Beursschouw burg bren g t. "Kleur is alles" h e e t de z e lf-g e m a a k te produktie (al g a a t D e c o rte ook bij bevestigingen van S h ak espeare of G oethe zo ver, da t ze wel van zijn hand lijken...) en dé reden waarom d e z e produktie een goede inleiding " to t het w erk van Jan D e c o rte " is, is d at ze m aar an d erh alf uur d u u rt. Om 10 uur s ta je alw eer b u iten en kan je de k ritie k of dit e n fan t te rrib le a anvaarden, of w eerleggen natu u rlijk ,... Tel: 0 2 / 513 82 90. K w artet Vorig jaa r b ra c h t h e t BKT een bewerking van H einer M uller's bekendste stuk. T erzelfd ertijd b rac h t ook De W itte Kraai haar in te rp re ­ ta tie . O m dat e r e c h te r in dit apeland zoiets is als th e a te rd e c re e t, m ogen geen 2 gezel­ schappen teg elijk 1 bepaalde produktie opvoe­ ren . De vergelijking m oet dus m et de nodige tu sse n tijd w orden gem aakt. Na een to ern e e in N ederland, is De W itte K raai eindelijk naar België a fg e z a k t. G evraagd door de Beurs, speelt he t gezelschap in de Sp ieg elzaal aan de G raanm arkt 5. D it is een voorm alige ten to o n ste llin g sru im te van de V al.S t.L am bert fabrieken. En h e t decor is dus tegelijk d ecadent en m ooi. N et als de te k s t van M uller. H et fin -d e -sièc le in 1985, a a n tre k k elijk en a fs to te lijk . H einer Miiller door De W itte K raai. O p do. 21, vrij. 22 en za. 23 nov. om 20u30 in de S piegelzaal, boven C a fé De K ristallen Bol. C o n serten 24.11: Propaganda in Leuven 25.11: Dire S tra its in Vorst N ationaal. 26.11: The C ure 7 .1 1: King, VUB 11 en 12.12: Sim ple Minds in Vorst N ationaal 22.12: Sting in de Lim burghallen te Genk Fooi For Love Sam Shepard is he t la a ts te ja a r bekend g e­ worden. En dan vooral m et dinges w aar hij zich sporadisch m ee bezighoudt: als ak teu r in The R ight S tu ff en als co. regisseur van P aris-T exas. De m an is e c h te r in de e e rs te plaa ts to n ee l­ sch rijv er. In A m erika h e e ft hij al een hele re p u ta tie opgebouwd en hier helpt h et BKT e e n b e e tje aan de opm ars. Van 17 novem ber, elk e do, vrij en za (20u30), en zo(l5u) in de B K T -ruim te, K apellem arkt 8. G erm ania g a a t e r op 5 decem ber n a a rto e en als u b raa f bent m ag u m ee.

JacoBijnen Toen het K w intet der Jacobijnen in 1979 van s ta r t ging, betekende dit eigenlijk n iet m eer dan de d efin itiev e vastlegging van jaren­ lang gezam elijk m usiceren. De naam is ontleend aan de zich in h et 19e eeuw se Brugge afspelende historische roman '" t K w artet der Jacobijnen", van M aurits Sabbe, waarin _ m uziek en discussie over revo­ lu tio n aire ideeën enkel een aanleiding vormen voor een m oraliserende liefdesgeschiedenis, m et de d o c h te r van de cellist als hoofdprijs. De b e z ettin g van het K w intet -b lazers en strijk e rs gem engd- is u ite rm a te geschikt voor vele 18c eeuw se kam erm uziek, w aarin komponisten g raag de tim b res van verschillendsoortige in stru m en ten m et eix aar te kom bineren.

Ran: een m onum ent van Kurosawa in De A cropole. Birdy: een psychologisch dram a in z eer sugges­ tie v e beelden. V ietnam eens anders doorgelicht. M uziek van P e te r G abriel. Gok in de A venture: W itness. D esp erately seeking Susan: zou Madonna dan toch w at in h a a r m ars hebben? Dust in Vendome en Vader is op zakenreis, o.a. in G aleries.

Op 4 d ecem ber brengen ze aan de VL'fS werk van: jo h an C h ristian Bach: K w artet in BES en Sonate in E. Coul Philipp üm anuel Bach: Sonate in G. Johann C ristoph Friedrich Bach: Trio in C. Johann Sebastian Bach: Trio in G. V.ilhelm Friedm ann Bach: Sonate in D. Of: een m uzikale fam ilie in 1985 voorgesteld. H et Kw intet der Jacobijnen brengt een mooie kennism aking m et de fam ilie B.

Gek... verwaand. . . ja ! Hugo Brandt C orstius, een naam m et s te ra llures ; de man die d eze naam d raag t, is e r ook n iet van gespeend. D it kon h e t publiek zonder veel m oeite v aststellen , toen hij tw ee weken geleden de VUB aandeed voor een lezing, georganiseerd door de dienst K uituur en h et V erm eylenfonds. Brandt C orstius bekende eerlijk d a t hij nog nooit van Vermeylen gehoord had (zijn lezers wisten al d at zijn kennis van België zich bep erk t to t " Iem and die aan n iets anders denken kan dan aan N ederlandse kaas is gek of een Belg".) Na wat show m et zijn ta s ("is deze op weg n aar h ier n iet verw isseld m et een andere ta s ?") las hij voor buit eigen werk : hij opende m et "Bevrijd België", een parodie op de a r­ gum enten van een N ederlandse k rant om de A m erikaanse inval in Cam bodja goed te p rate n . Zoals v erw acht kwam ook "De reizen van P a te r Key" aan de b eurt : de slo talin ea van d it boek kwam in h e t nieuws toen de N ederlandse m in ister van K uituur de PC H ooftprijs 1984 n iet aan Brandt C orstius wou u itreik en . In de pers werd d a a r ook v ero n tw aar­ digd op g ereag eerd en men viel Brinkman van alle k anten aan. N ochtans was, m eer dan de lich tg eraak th eid van de m in ister of de kw etsende opm erkingen van Brandt C orstius, h e t sle c h te ju ry rap p o rt een goede reden om de prijs n iet to e te kennen. De zin "T enslotte a c h t de jury het geen toeval d a t de PC H ooftprijs aan Brandt C orstius wordt toegekend in h e t ja a r d a t de Paus Nederland bezoekt." mag n iet aan v aard b aar zijn in een juryrapport da t advies g e e ft ivm een door de overheid to e te kennen prijs. Z o iets zou een neg atiev e stellingnam e van de overheid tov h e t katholieke deel van de N ederlandse bevolking en als je d a t to e la a t kan de jury een volgende k eer

De A rm ada is één van de ten to onstellingen die in h et kader van E uropalia worden georganiseerd. In de overz ic h tsten to o n ste llin g e n , die to t 26 januarie in de Passage 44 loopt, kan je een indruk van de Spaanse oorlogsvloot opdoen. En ondertussen zijn de tentoonstellin g en in De N assaukapel nog ste e d s z e er mooi. G oede film s in de sta d

H et re p e rto ire s tre k t zich uit van barok to t vroegklassiek. E x tra aandacht g aat hierbij naar de rijke lite ra tu u r voor k w artet en kwin­ t e t, n aast solo's en werken in trio -b e z e ttin g .

bijvoorbeeld rac istisch e uitspraken op een g elijk aard ig e w ijze van ko m en taar voorzien. N aast een paar frag m en ten uit zijn "O pperland­ se ta a l- en letterk u n d e b rac h t Brandt C orstius nog ie ts d a t veel s to f deed opwaaienin N eder­ land : h é t stu k je w aarin hij zich beklaagde over h e t saaie lev en tje van h e t Nederlandse koningspaar (toen nog prinsenpaar), die hij to en Prinses Leegheid en Prins Onbenul noem ­ de. Een re c e n te Stoker besloot de lezing : "1990" die de slaafse houding van de N ederlandse reg erin g tov de USA ivm de k ru israk e tte n op de korrel n eem t. H et debat a c h te ra f - bij h e t Verm eylenfonds blijkbaar een gewoon­ te - scheen Brandt C orstius m aar m atig te bevallen en zijn antw oorden waren m eestal bijzonder w einigzeggend. Zo vindt hij de

polem ieken van anderen ( in de vraag uit het publiek was om sprake van Reve/M ullisch) "am m usem ent voor de lezer", m aar van zijn eigen polem ieken zegt hij dat ze "zoveel b e te r dan de andere zijn" (die "andere” werden volgens hem "2e of 3e ran gsauteurs "). Een norm ale polem iek b etek en t voor hem een polem iek waarbij scheldwoorden over en w eer geslingerd worden, ("dan zou ik m inder opval­ len") D at d aarbij woorden vallen als "Eichman" en "neo-antisem iet" vallen, is ook niks bijzon­ ders : hij ls n iet van m ening dat een dergelijk gebruik van zo'n gevoelsgeladen term en een vervlakking van die term en zou kunnen veroor­ zaken. G ezien ze volgens hem te re c h t ge­ bruikt worden voor m ensen die p o ten tlele n a z i's zijn. M aar als je de huidige m aatsch ap ­ pelijke s itu a tie m et die van duitsland in de 30er jaren verg elijk t, vind Je waarschijnlijk nog m eer p o ten tlele N azi's. N atuurlijk kwam en e r ook vragen over de talrijk e pseudoniem en van Brandt C orstius (Raoul Chopkin, S toker, P iet G rijs, V ictor Baarn, Jan E ter, Hugo B attu s, Drs G van Buren). D eze sta a n elk voor een andere persoonlijkheid, hoewel ze m ekaar gedeeltlijk overlappen. "H et is p re ttig sch izo freen te zijn" voegde hij nog aan zijn verzam eling dooddoeners aan to e. P iet G rijs is gek... op soms nogal goedkoop sukses bij h e t publiek. L.Borgia

JAZZ _ _ _

iheR'»cba,ul

Een belangrijke figuur in de groep is Kris Shannon. In 1963 was hij lid v.d. e e rs te Big '“’and v?n F ree laz z . ln 1966 m aakt hij een heel jaa r deel uit van Living T h e a tre van Julien Bech, de th ea te rv e rn ie u w er die e e rd e r dit jaa r is overleden. Hij w erkt m ee aan film s van o.a. C laude A che en Schulzinger, verdiept zich in Arabische m uziek en Zen Boeddhisme. Kortom een d u iv el-d o et-h et-al wiens m uzikale evolutie m ee de stijl van The Ric Band b ep aalt. Op 28 nov. in h e t K.K. G ra tis dus.

WO. 20/11 2 0 u: C entrum voor P erm anente vorming: Vrijzinnige w aarden in op­ voeding en onderw ijs (HILOK-geb. L-2de verd.-aud. 3) 20 u: film Rambo: Lim burgia 20 u: film: Diamonds a re for ever LVSV 18 u30: A m nesty Intern atio n al-ak tie, lokaal Vrij O nderzoek. 22 u: TD V.O.W AKA VR. 22/11 20 u: P leeg p e u tiste n lo g iate rfu if in K K ultuurkaffee MA 25/11 12 u: debat studentenbew eging n.a.v. de SO R -verkiezingen (kafetaria) 18 u: CVPV: in fo rm atica en basic HILOK 2de verd. AUD. 3 20 u: Vertigo Hilo 22 u: TD B ocstaelse M aegden DI 26/11 10-16 u: fakulteitsverkiezingen 10 u: KK: debat tussen Sor-kandidaten 11-16u: k a fe ta ria : in fo rm atie tover verkiezingen 18-20u30: verkiezingen voor w erkstu­ denten. 19u30: CVPV: S tra te g ie ë n voor het zoeken n aar bew ijzen 5 C403 20 u: Perskring: K aas en Wijnavond. in G alerij Y' (boven KK) 20 u: film Dumbo: Infogroep 20 u: H ageland 24 m in.-loop (faculty) 22 u: TD Lim burgia WO 27/11 10-16 u: verkiezingen in h et k a fe ­ taria 11-14 u: k a fe ta ria : an im a tie : W urreW urre/stand van he t kworum 14-18 u: o rië n ta tie beschikbaar m a te ­ riaal, G alerij 1ste verd. 18u30: PK bowling 22u: TD Fem ina DO 28/11 13-16u: F akulteiten: verkiezingen in h e t resta u ra n t: kw orum stand 20u: CVPV: zijn e r grenzen aan de vrije m eningsuiting HILO, aud.3 verd. 2 20 u: film: T rading P laces, VSKM 20 u: A sterix v e ro v e rt Rom e (KEPS) 22 u: TD Cam pina 22 u: TD Solvay in Post 70 MA 2/12 18u: in fo rm a tic a en basic, hilok 2de verdieping Aud. 3 20 u: film: Ghandi, A ntw erpia BSG film festival BSG 19 u: L ast Rem ake of beau G este 21 u: Heaven can w ait 21 u: lezing M yriame Van Hee en S tef Van DenBrem t in KK 22 u: TD VAKA DI 3/12 BSG film fstival 19 u: Sm okey and the Bandit II 21 u: Silent_M ovie 22 u: VRG TD WO 4/12 BSG film festival 19u: Double Trouble 21u: Annie Hall 12u: St-N iklaashappening in het k a fe e taria (AI) DO 5/12 BSG film festival 19 u: 1941 21 u: Pink pa n te r strik es again 23 u: St Niklaas TD Perskring

Abonnee Het was ongelooflijk hoeveel reakties dat we kregen op de abonnementen-aankondiging die verscheen in de vorige Moeial. Het was net of niemand wist dat je ook een abonnement op de Moeial kan nemen, üet blijkt nu dat vooral werkstudenten en pas afgestudeerden een Moeial-abonnementje wensen. Wij zeggen echter meer, voor alle studen­ ten lieeft een abonnement zin. Neem nu bijvoorbeeld iemand die elke nacht naar de iSG-zaal trekt, die is dindags middag natuurlijk nooit op tijd uit bed om een Moeial af te halen aan liet kafetaria. Maar dan mist hij de gerenarmeerde Moeialagenda waarin alle fuiven vermeld staan. Als hij een abonnement zou nemen dan was er echter helemaal geen probleem, lioe kan je Moeial-abonnee worden? Eenvoudig, schrijf 150,-fr. op onze rekening: 001-1386975-48 (duidelijk naam en adres vermelden). Of je springt even bij ons binnen en betaalt het cash.


6 Artsen tegen kernwapens N adat de internationale medische werkgroep tegen atoomwapens (IPPNW) de Nobelprijs voor de vrede 1985 gekregen heeft, zou een voorstelling eigenlijk overbodig m oeten zijn want alle kranten en w eekbladen hebben er aandacht aan besteed., Maar omdat e r steeds wel mensen zijn die door de mazen van het dichte m edianet glippen herhaal ik nog even w aar "A rtsen tegen Atoom­ wapens" zoals ze in de volksmond heet, voor sta a t. Het IPPNW is een internationale vereniging van artsen die willen wijzen op de m edische effek ten van een atoom oorlog. Door de politici en het grote publiek te inform eren over de gevaren van een nukleaire veldslag willen ze de bewapeningswedloop een halt toeroepen. Hun m otto "voorkomen is b ete r dan genezen" krijgt nog m eer inhoud als je beseft dat de w etenschap niets kan doen om de slachtoffers van een kernkonflikt te helpen. Op 9 en 10 november hield het IPPNW een e e rste regionaal symposium hier aan de VUB. H et leek de Moeial een goede gelegenheid voor een gesprek m et Eloi Glorieux, een ak tie f lid en zowat de woord­ voerder van de Vlaamse afdeling. Moeial: J e zal de vraag zeker al m eerd ere m alen gehoord hebben. Wat is d at ding, In te r­ n atio nal Physicians for th e P reventlon o f N uclear War, en w aar en w anneer werd het op g ericht? Glorieux: In 1980 ric h tte n 2 kardiologen, Loun (USA) en C harov (USSR) een in te r­ nationale overkoepelende artse n o rg a n isa tie op. Bedoeleing was om het publiek op de hoogte te brengen van de gevaren van een kernoorlog. De groep "a rtsen tegen A toom w a­ pens" ontstond ook uit de overtuiging dat do k ters n iets zullen kunnen doen om de s la c h t­ o ffe rs van een kernaanval te helpen. De or­ gan isatie van Loun en C harov groeide op S jaa r aan to t 140 000 leden uit SO landen (zowel u it h e t w esten als uit he t oostblok). In België w aren h et d o k ter J e f De Loof en P ro f. M aurice E rre ra die in 1981 naar aan lei­ ding van een oproep van he t IPPNW in een in tern ationaal m edisch tijd sc h rift, resp ek tiev elijk een Vlaamse en een W aalse afdeling opge­ ric h t hebben. M oeial: De V laam se dan de W aalse.

IPPNW

ls

veel

g ro te r

Glorieux: J a d at kom t doordat he t beroep van a rts in W allonië nog m et m eer o ntzag bekeken wordt dan in Vlaanderen. Voor de W aalse dok ters ls he t dan ook m oeilijk om hun e lita ire s ta tu s te kom bineren m et h e t lidm aatschap van een geëngageerde vereiging. Moeial: Wie zijn dan de V laam se do k ters die zich bij A rtse n tegen A toom w apens aanslui­ ten ? A lleen diegene die tijdens hun opleiding ergens bij een linkse groepering hebben rondge­ hangen? Glorieux: De V laam se afdeling kent 1600 leden, w at procentueel gezien heel hoog is. D it b e te k e n t" da t we onze leden uit alle "doktersk a te g o tie ë n " halen. Zowel de tra d itio n e le do rp sarts als dokters u it groepspraktljken

PERS 3 Novem ber: feestd ag van St.H ubertus, het S t.N ik laas-su rro g aat voor alle gebraden haasjes, gevulde faz a n ten en gem arineerde reebouten. Die avond springt Lou De C lerk, ex-p ersch ef van W ilfried M artens en hoofdredakteu r van De G azet Van A ntw erpen, een ga t in de hem el. Zijn c o lle g a 's Manu Ruys en Hugo Cam ps doen trouw ens net zo. De H allelujakrej e n van de co ry fe ë e n van de V laam s-K atholieke d agbladpers overstem m en zelfs het gejodel van Ivan Lendl na zijn overw inning op h et E C C -tennistoernooi te A ntw erpen. Hun vreugde is trouw ens te re c h t w ant de to ekom st z ie t e r voor de K atholieke journalist teru g s tra le n d u it. Terw ijl Leo V erbiest en Paul Goossens als vrijzinnige hoofdredakteurs van respektievelijk H et L a a ts te Nieuws en De M orgen he t toppunt van hun journalistiek e loopbaan bere ik t hebben, net als cry p to -so c ia list M arijnissen van he t Volk, kunnen Cam ps, De C lerk en Ruys nog hoger klim m en. Het absolute doel dat de K atholieke verslaggever vanaf nu am b ieert is door de Paus zalig en als even kan zelfs heilig verklaard te worden. N et zoals dit T itus Brandsm a (♦ 1942, concen­ tra tie k a m p Dachau), N ederlands journalist en K arm eliet, dit op 3 novem ber laa tstle d en overkw am . De enige v e re is te om ook in de hem el een pe rsk a a rt te verkrijgen is h ier op aarde ste e d s de "katholieke w aarheid" te verkondigen. En da t kan toch moeilijk een probleem zijn in V laanderen, een lap grond da t lee ft van K atholieke waarheden? Arm e vrijzinnige pers, w eerom gediscrim i­ neerd. C am en t Bert

o f d okters u it de C h ristelijk e zuil, die kernbe­ w apening n iet in o vereenstem m ing kunnen b rengen m et hun geloof. J e hebt ook tw ee so o rten leden: de aktieven en diegenen die financieren. D eze la a ts te zal je zelden zien opstappen in een betoging m aar toch is hun financiële hulp broodnodig. Trouwens, de Vlaamse afdeling van IPPNW a a n v aard t, in teg en stellin g to t de in te rn atio n a ­ le, ook n ie t-a rtse n als lid. D at zijn dan bij­ voorbeeld gezondheidsw erkers. J e m oet eens op de term en "gezondheidsw erker" en "geneesheer" le tte n om de e lita ire ideeen te begrijpen die rond h e t a rtse n beroep b estaan . Door ook n iet-d o k te rs als lid op te nem en wil IPPNW -Vlaanderen zich d aar teg en a f z e tte n . Moeial: Wat is de politiek van "A rtsen tegen A toom w apens"? Glorieux: De in te rn atio n ale vereniging w erkt m et een p latfo rm van 4 punten: ♦IPPNW b ep erk t h aar w erk terrein to t alles w at een kernoorlog aan g aat. ♦H aar doel is h et voorkomen van een kernoor­ log om d at h e t bescherm en van h e t leven en h e t in staan voor de gezondheid behoort to t de professionele verplichtingen van een a rts. ♦De leden, zowel u it Oost als W est, zullen e rv o o r zorgen dat overal te r w ereld dezelfde k o rre k te in fo rm atie over een kernoorlog worden verspreid. ♦IPPNW zal geen standpunt innem en over h e t sp ecifiek e beleid van een regering hoewel ze bepaalde m aa tre g e len te r p rev en tie van e en kernoorlog wel zal voorstaan. Moeial:

D at

is

een

vrij

b ep erk t

p latform .

Glorieux: Ja , m aar op in tern atio n aal vlak is d a t nodig wil je to t een sam enwerking kom en tussen Oost en W est. H et is n iet d at IPPNW de m ensenrechten, de Zuid-A m erika p roblem atiek o f A fganistan n iet belangrijk v indt, m aar als je die problem en erb ij neem t

w ordt h et veel m oeilijker w erken. D at m erk je op andere ontw apeningsforum s; men sleu rt e r ste e d s allerhande bijzaken bij waardoor de sfe e r zo v erziek t is d a t men e r zelfs n iet m eer to e kom t om over ontw apening te spreken. Voor IPPN W -internationaal is de kernbew apening het belangrijkste probleem en de oplossing ervan mag n iet v ertraag d worden door andere problem en. De nationale afdelelngen zijn e c h te r vrij om zelf een ruim er platvorm aan te nem en. Zo hebben wij d it jaa r een standpunt o m tre n t Zuid-A frika inge­ nomen, m eegedaan aan de a n ti-rak etten b eto g in g van 20 o ktober en sam engew erkt m et A m nesty In tern atio n al. De M oeial : Waarom kregen de "artsen tegen kernw apens" d it jaa r de Nobelprijs. G lorieux : IPPNW h e e ft bepaalde zaken gedaan die zeker een nobelprijs verantw oorden. Ik denk e c h te r d a t ook onze m anier van w er­ ken vrij uniek is. We werken dus zowel m et m ensen uit h e t O osten als uit het W esten. O nze werking is e c h te r gebaseerd op v e rtro u ­ wen. Op de e e rs te symposia va n h et IPPNW k litte n de O ost-E uropese a rtsen aan elk aar. Nu, 5 jaa r late r, is e r m eer persoonlijk c o n ta c t tussen de do k ters van h et O osten en die van h e t W esten. Bij het congres op de VUB logeerden de S o v jet-artsen bij de Vlaamse co lleg a's. Het c o n ta c t tussen de tw ee blokken bevorderen is essen tieel als men to t ontw apening wil kom en. M oeial : Een la a ts te vraag, w at is een "Regio­ naal Symposium"? G lorieux : D it ja a r w erd e r n aast h e t tra d itio ­ nele in te rn atio n aa l symposium ook een e e rs te regionaal symposium (aan de VUB) m et alleen E uropese d eeln em ers gehouden. We b eslisten to t een regionaal symposium, om dat onze regionale sym posia, n e t zoals bij de in te rn atio ­ nale ontw apeningsgesprekken, h e t de USA en de USSR zijn die h e t hoge woord voeren zodat kleine landen e r vóor P ie t Snot bijlopen. Een regionaal symposium wil nadruk leggen op de individuele landen, h e t wil de blokvor­ ming doorbreken. We willen e r m eer zeggingsschap voor de Europese lid sta te n door b e re i­ ken. Op h et e e rs te regionaal symposium waren vertegenw oordigers van 18 landen aan ­ wezig. De Verenigde S ta te n en de Sovjet-U nle hadden elk 2 w aarnem ers. D at in zo'n regio­ naal symposium h e t aksent op de Europese landen ligt is heel belangrijk. Indien een kernoorlog u itb re ek t, zal hij zo goed als zeker h ier u itgevochten worden. Wie m eer in fo rm atie wil of wie lid wil worden van de M edische w erkgroep teg en atoom w apens kan ste e d s te re c h t op volgend ad res : VoL M edische W erkgroep teg en A toom wapens T riom f laan 74, 1160 Brussel

Moreel? kom nu V erleden jaa r daalde de Moeial a f in het d u istere labyrint der VUB-kelders, op zoek n aar de d iep ste kernen van W aarheid. Deze week z e tte Na. de to ch t in de wondere wereld van onze unief bovenaards verder. Gelokt door h e t 'konijn' van haar nieuw sgierigheid verdw een zij in de liftk o k er. Eens op de v ijfde verdieping toog zij gebouw B in. Ook d aar bleek het b est mogelijk om in een lab y rin t-a c h tig e gangenkonsruktie te verdw alen. Na. probeerde zich een weg te vinden volgens de ons allen w elbekende m etode van try and e rro r. ln A lices W onderland spraken de bomen, op de VUB zijn h e t de m uren (affiches) en vooral de deu ro p sch riften (416,423,447,...). 1 g ro te gele deur bleek bijzonder intrigerend, ze h e e tte "centrum voor lekenbegeleiding". Wat was g e sch ik ter om Na. w eer naar de w are weg des levens te w ijzen? De begeleider van de leek is toch de pastoor van de vrijzin­ nige? (nee!) Vol m isvattingen en vooroordelen opende Na. de deur. Na 1 uur kwam zij hele­ m aal g elouterd w eer naar buiten. De reden? Een babbel! H et c en tru m voor lekenbegeleiding? Ja, m aar als u wil ook een stu diecentrum voor em piriese epistem ologie. Ook u itg ifte kantoor van enkele werken over v rijm e tsela rij en kursussen als "De m orele consulent in een pluralistisch V laanderen". Er blijken v erder stev ig e banden te b estaan m et h e t H um anistisch Verbond en m et de H um anistische Jongeren. Kortom: w at geb eu rt hier? De man die de to u w tjes in handen houdt h eet Jaak Vanlandschoot. Hij is "w etenschap­ pelijk m edew erker VUB" en is zeker niet de p a te r van onze unief. Zijn taak is die van algem een o rg an isato r van de bijzondere lic e n tie lekenbegeleiding op de VUB. Die stu d ierich tin g werd voor het e e rs t ingericht in 1980 en kan nog ste e d s gevolgd worden

door iedereen die reeds in het bezit is van een licentiaatsdiplom a. Na 2 ja a r studies mag men zich dan m orele konsulent noemen. Je kan de funktie van de m orele konsulent m oeilijk v erk laren zonder even stil te staan bij begrippen als vrijzinnigheid en pluralism e, en bij een inschakeling van die begrippen in een Vlaamse kontekst. De d efin itie voor vrijzinnigheid die men h ier h a n te e rt kom t van Leo A postel en luidt: "alle 'sy ste m a tisc h ', bew uste, in ten tio n ele en georganiseerde on­ kerkelijkheid". O pgepast als je m et die 'g e o r­ ganiseerde onkerkelijkheid' m eent te m oeten aansturen op de v rijm etselarij. De loges zijn slech ts een beperkt verschijnsel en in somm ige gevallen zijn zij een van de vrijzinnigheid losstaand feit. N iet elke v rijm etselaar is vrijzinnig, en lang niet elke vrijzinnige is v rijm etselaar, m aar d a t wist u natuurlijk ook al. Met pluralism e kom en we te re c h t bij 'v erzu ilin g '. In Vlaanderen s ta a t een kolos­ sale k ato liek e zuil, ook een socialistiese, een liberale,enz. De georganiseerde vrijzinnigen stre v e n naar de uitbouw van een eigen zuil. Een bos van zuilen b etek en t im m ers een p lu ralisties Vlaanderen. Een zuil om vat o n tz e t­ ten d veel kom ponenten, m orele dienstverlening is daar 1 klein stu k je van. ln nood en donkere tijd en v raagt men wel eens naar de zin van het leven. De gelovige p aat te rade bij p rie ste r of dom inee en die kent noodzakelijkerw ijze alle pasklare antw oor­ den. W aar kan de vrijzinnige m et zulke prob­ lem en heen? ln die beh o efte ligt de taak van de m orele konsulent. Deze m orele d ien st­ v erlen er kent geen vaste antw oorden, __hij kan sle c h ts zichzelf als individu aan de 'k lië n t' aanbieden om santen 'op zoek' te gaan. Het is niet evident w aaruit de antw oorden zullen geput worden, en d a a rto e b estaan geen pasklare rec e p ten of w e rk r'e to d e s.

SoR nr.3 De Sociale Raad vergaderde nogm aals op 14 novem ber 1985. H et werd een e e rd e r kalm e vergadering zonder veel oprispingen. De Moeial poogt hieronder enkele punten die afgelopen donderdag besproken werden op een rijtje te z e tte n . H et tw eed e punt van de dagorde b e tro f de zgn. "Follow Up". H ier m erkte A lain Isaac (te rec h t) op dat de sp o rtk a a rte n m om enteel aan de VU B-studenten voor 2 0 0 frank verkocht worden in p laats van aan de o ffic ië le prijs van 150 frank. E ric Goubin (Sor-voorzitter) was het volkomen eens m et de A L S-vertegenw oordiger. De v o o rzitte r sprak over een "grof in itia tie f" van h e t Sportdiensthoofd zonder hierbij de SOR te raadplegen. A lain Isaac steld e bovendien d a t de 5 0 frank die door h eel w at studenten tev e e l w erd b e ta a ld zo vlug mogelijk m oest teruggegeven worden en d a t aan deze w antoestand een einde m oest g esteld worden. De S O R -v o o rzitter stond a c h te r d it standpunt. Na de goedkeuring van een rapport m et be­ trekking to t het K inderdagverblijf en de Dienst H uisvesting (waar ik hier niet kan op ingaan : deadline) stond h e t punt "O nthaal buitenlandse stu d e n te n ": ideeën en planning" op de dagorde. V o o rzitter Eric Goubin kreeg schoolm eester-a llu re s en sch reef onder andere volgende ideeën op een bord vooraan de vergaderzaal. H et probleem van de buitenlandse studenten s itu e e rt zich op tw ee niveau's : enerzijds dat van de huisvesting en anderzijds dat van h et on th aal van deze groep studenten. SOR-lid E. Boon, A. Gillis en E. Goubin hadden reeds enkele ideeën inzake deze problem atiek uitge­ dokterd zo zouden in de periode augustu s-sep tem b er k oten m oeten vrijgehouden worden voor buitenlandse stu d en ten om deze alzo in s ta a t te ste lle n een d e fin itie f onderdak te vinden. Diensthoofd-H uisvesting E m m erechts b eklem toonde dat d it reeds gebeurt m aar A. G illis sch erp te haar aanvalsnagels en o n t­ kende d it. Men wil ook op de een of andere wijze m eer VUB-koten vrijm aken voor deze stu d en ten . In itiatiev en die zich op het tw eede niveau situ eren zijn bijvoorbeeld het uitgeven (door de Public R elation-dienst van de VUB) van een brochure ten behoeve van de bu ite n ­ landse stu d en ten , h e t organiseren van een jaarlijk se onthaaldag en c u ltu rele m an ifesta tie s en het oprichten van een club voor deze studenten. D it alles zijn sle c h ts Ideeën die w elisw aar vaag nader om kaderd w erden (door o.a. S. Biesemans) m aar w aarrond nog heel wat onderzoek m oet worden gedaan. Tijdens de SO R-vergadering van m aa rt volgend jaa r zouden beslissingen m oeten vallen. Een pro­ bleem gebied die m isschien nog sto f zal doen opwaaien? Terw ijl d it vaag tdeeengoed -en daardoor bijw ijlen overkom end als geklets in de lu chtle­ dige ru im te - werd uite e n g e ze t door bepaalde SO R-aanw ezigen en schoolm eester E. Goubin viel mijn oog op enkele sto u te leerlingen A. Isaac m aak te een tekening -w aaruit w elisw aar een zeker tek e n ta le n t bleek- en de se k re taris van de SOR bleek ln te dom ­ m elen op weg naar dromenland. Net voor h et einde van de vergadering en voor h et arriveren van de broodjes slaagde SOR-lid G. Devos e r toch nog in te kom en opdagen en zijn p laatsvervanger te vervoegen. Hij had blijkbaar niet vergeten da t e e rd e r duidelijk gesteld w erd dat bij een v ierm alige afw ezigheid van een SO R-lid deze zou o n tsla ­ gen worden. Op het einde van de vergadering m eldde SO R -voorzitter Goubin d at het K ultuurkaffee o fficieel dinsdag 19 novem ber heropend zou worden. Naast nog enkele andere m ededelingen werden ook de nam en van de SO R -kandidaten bij de voor de deur staande verkiezingen gesignaleerd (zie ook elders in dit uniek s tu ­ dentenblad). V ergeet niet da t de SOR een belangrijk beheerorgaan is binnenin de VUB-struktuur waarin bovendien stu d en ten zetelen! ln deze SOR wordt im m ers heel vaak n u ttig werk ve rrich t die essentieel is voor de studenten. A llen naar de stem bus dus op 26, 27 en 28 november. GDR. ln ziekenhuizen.gevangenissen, bejaardentehuis en het leger tre ffe n we al zo lang a alm oeze­ niers aan. Ze zijn te werk gesteld in in stellin­ gen die p ro bleem situaties durven scheppen. Men m oet e r zich verzoenen m et zijn 'z ie k ' of 'a n d ers' zijn, m et de vreem de om geving, m et het andere leven. T raditionelerw ijze deed men bij die problem en een beroep op aalm oezeniers, stilaan duikt ook de n iet-konfessionele m orele dienstverlening op z ilk e plaatsen op. S tilaan ? Inderdaad. V ergeten we niet dat Vlaanderen e r al een kleine 2000 jaa r kristendom op heeft z itte n . P la a ts voor wat anders is nog n iet volledig veroverd. De taak van de m orele konsulent is nog jorig in Vlaanderen, m aar ze wint ste e d s m eer aan belang. W erkelijk bij Jaak verdieping Dankuwel

alle v erdere Vanlandschoot, in gebouw B. Jaak!

inlichtingen krijg je ergens op de vijfde Na.


7 PRAESES CONVENT Hij weer! 14 novem ber was w eer zo'n ongure dag waarop de doorsnee p reasis en zijn rec h te rh a n d hun zitv lak m oesten v e rh e ffen om eens n a a r h et Preasisconvent te gaan. H edendage zou de kom ende St-V uit de doeken gedaan worden, wie e r e e n k ar krijg t w ie n iet e tc .... De bende w as vandaag heel u itg e la te n , w aarschijn­ lijk door de kom ende feestelijkheden . Billie, de v o o rz itte r, m oest w eer een s ta a ltje wegge­ ven van zijn v aderlijke c a p a c ite ite n en zoals een dorpsonderw ijzer Tiet ook zou doen m aakte hij een n iet al te m oeilijk dus goed o v e rz ic h te ­ lijk tekeninkje op he t bord da t voorhande was in de K, welk een sch em atisch e vo o rstel­ ling van de s to e t zou m oeten zijn. Enkel op deze w ijze zou niem and verloren lopen in de s to e t en w ist ied e r zijn p laatsje. Zo zal d it ja a r de ULB voorop ln de s to e t lopen, h ie ra c h te r zal h e t bonte a lle g a a rtje van onze tee rb e m in d e en nauw in h e t h a rt drag ende VUB défileren . De karren zijn als volgt v e rdeeld : h e t B SG-bestuur h e e ft een g ro te k a r helem aal voor zich alleen en nog één voor de a llerk lein sten onder ons. De g ro te ren hebben allen z e lf voor een auto gezorgd : H e t VRG rijd t alleen, de WK rijd t in zijn au to m et BAK, S olvay'ers rijden ook z e lf (kan gevaarlijk worden !), PPK en de Keps leggen de handen op één buik, Gerom la a t zich verg e z e lle n door de "feeksen" van F em ina en de KA T-jes zonder handschoenen, kw akzalvers en p illen d raaiers zorgen voor een am bulant c e n tru m , de vleesw agen van HILO is ook van de p a rtij. De badges van St-V zijn d it ja a r in h e t kader "teg en apa rth e id " en zijn te koop bij h et BSG voor 250 lu tte le Belgische franken. Links en re c h ts w erden e r al w at gekocht en bij w ijze van s tu n t kocht h e t VRG enkelen op kred ie t, w aarschijnlijk om aan te tonen d a t ze enkel g e ïn te re se e rd zijn in e x treem re c h t, m aar n iet in ex tre e m rec h ts. H ierna w erd de verzek erin g besproken. H et blijkt d a t de deelnem ende kringen aan St-V verzekerd m oeten zijn. H ie ro m tre n t liet h e t bestuur de kringen de keuze, ofwel b e ta a lt ied er die een k a r n eem t 1500 F ofw el wordt het geld g e re c u p e ree rd van inkomsgelden op de daaropvolgende fuif in de BSG-zaal. Een referendum m aa k te uit da t he t keuze tw e e werd. De volgende b e k n otting van de stu d en tik o ze vrijheid bezorgde bij m enigeen voor g ro te te le u rste llin g . Ergens doet h e t zelfs ons pijn, aan ons sten en h a rt, te m elden d at

e r d it ja a r onder geen beding mag "geklasjt" mag worden op de o p to ch t. Dit zou het gevolg zijn van h et uitzonderlijk organiseren van de s to e t op woensdag en h e t sam envallen van deze happening m et h e t bezoek van het allom bem inde sta a tsh o o fd : Ronald Reagan. E r w erd gevraagd, z e lf s te rk e r nog : e r werd op geham erd, m et deze verordening rekening te houden, een o v e rtred e n van d it verbod zou n e fa s te gevolgen hebben op de S t-V 's van de volgende jaren , d it "klasjverbod" zou enkel voor d it ja a r zijn. O vertredingen zullen d it ja a r n iet door de "BSG-vingers" gezien w orden. H et is m isschien overbodig te verm el­ den, m aar rookbom m en en andere bommen zijn d it ja a r e c h t n iet gew enst ! N atuurlijk zal geen m ens zich druk m aken om een b e e tje (m aat z e lf te bepalen) bloem op de Zavel bij aanvang d er s to e t. De rendez-vous voor de St-V sto e t is 20 novem ber te I3h op de Zavel. De s to e t zal worden ingezet door h e t ACF (overkoepe­ lende stu d en ten o rg an isatie van de ULB) om­ stre e k s 13h30. B e tre ffe n d e per kar.

DS G reen.

BSG

bericht

De stunte n -p rin s-c a rn a v a lv erk iez in g van de provincie B rabant, ingericht door carn a v a l­ vereniging "De H espendrogers" zal doorgaan te GOOIK op 14 12 '85. K andidaten kunnen voor inschrijving te re c h t bij het BSG-bestuur V oorw aarde to t deelnam e : VU B-student zijn en gedom icilieerd zijn in de Provicie B rabant. BSG, gebouw Y ', pleinlaan 2, 1050 Brussel Telefoon : 02 641 23 27 en 23 30.

eigen

ordediensten

:

10 man

De v erdeelde v aten kunnen tussen 10 en l lh kunnen afg eh aald worden op woensdag 20 novem ber, het is tevens dan pas d a t de b etrok­ ken kring (na aanvraag op voorhand) w eten o f zij in aanm erking kunnen kom en voor een v a t of n iet. E ventuele e x tra v aten kunnen bekom en worden voor de gelegenheidsprijs van 2 000 F. D it jaa r h e e ft h e t BSG-bestuur besloten een krans aan h et beeld van Theodoor Verhaegen (stic h te r en b e z ie ler van de VUB, anno 1835) te leggen, hiervoor is van alle kringen een bijdrage gevraagd. T ot zover St-V. H et BSG h e e ft bij wijze van sin terk laasg eschenk aan iedere kring op de VUB een lidk a a rt te kopen, politieke kringen en kringen die m eer dan 200 F voor een lidkaart vragen worden beschouwd als s to u te kinderen en vallen dus buiten de prijzen. (Hoe zullen ze reag eren op een M oeial-abonnem ent ?) H et la a ts te vernoem ensw aardige is de aan­ kondiging van h e t op tred en van T C -M atic binnenkort (14 januari 1986) te r gelegenheid van h e t 130 jarig b estaan van BSG. Dit zal vo o raf gegaan worden door een rec e p tie voor alle senioren en een m assa c an tu s en h e t o p tred en zal gevolgd worden door een uitbundig fee st, zo U wil TD w aar iedere VU B-student vanzelfsprekend genodigde van is. Verslag : R obert P.

kijk hier !! E zels a lle r landen verheugt u ! Sinds Moeial zich in het land d e r studentikozen begaf, zijn e r ree d s enige h a lfz a ch te a rtik e ls in d it blad v erschenen. Nu kunnen we U m elden da t zij onlangs nog een heuse p e rs -a tta c h é aangeduid hebben (nam elijk C arine Sollie), zodat de k o ffie k le ts, o f in offisieu se taa l vergadering, nog m aar eens u itgebreid wordt m et m eer in zitte n d e n . We zijn eveneens ook in s ta a t gebleken om m et hard e c ijfe rs op de proppen te kom en die door middel van harde a c tie zijn v e rg a a rt. Psychologen, sociologen en andere (tooghan­ gers), nu eens enig s ta tis tis c h m ate ria a l om uw s te e d s te la te avonduurtjes te vullen. Na he t binnendringen van de a rc h ie fk a st kwam­ en de gegevens b e tre ffe n d e h e t b ierd eb iet van de B S G -feestzaaltap k ran en ons t e r oge. De v erbazing sloeg om de oren, onze secreta re s se -g ra fic u s m aak te e r kokhalzend een g ra fie k je van m et ludieke balkjes, die staan voor herseninhoudverkleinende drank. Hoe is h et m ogelijk, d at jongelingen zich zo kunnen vergrijpen aan deze w ereldverbreid e drank, die vaak de oorzaak is van velen hun onder­ gang. Wij w eten he t n iet, we hopen s te e v a st op enige re a c tie . L ezer h ier zijn de e x p lic ie te c ijfers, tre k z e lf uw besluiten.

de

H eren, en Dam es ook wel een b e e tje . De Belgen zijn dom, en niet alleen in hollandse moppen. Sinds ko rt w eten wij nu ook d a t zij tevens in de bioscoop hun ongehoorde stom pzinnigheid in decibels de zaal u itsm eren. Een sfeerim ­ pressie van de red a c teu r ten velde. Om ergens te beginnen doen we d a t bij het begin, de oorsprong van de h isto rie als h et ware. We m erken op dat de Belg, in het bijzonder de jonge Belg, soms zijn lich t op­ ste e k t w aar hij ergens goedkoop kan gaan lachen, of nog goedkoper de schrik van zijn leven kan gaan pakken. Een even geslaagd als betrouw baar c riteriu m hierbij zijn de "anderen". Die zich in de sp reek taal als "men" plegen te m an ifesteren . Zo zegt "men" d a t "men" nogal gelachen h e e ft o f d a t "men" blij was dat de film n iet in 3-D was. Van doorslaggevend belang kan ook het feit zijn d a t "men" wel zin h e e ft om m ee te gaan. Zo voelt de Belg zich niet te eenzaam in geval van verbolgenheid om ev entueel boeren­ bedrog. Al kan h ier de vraag gesteld worden o f de Belg wel b e te r verdient dan bedrogen te worden, h et antw oord ligt voor de hand. Als een groepje jonge Belgen (2 of meer) to t een eensluidend besluit kan komen o m tren t de keuze van deze of gene film trek k en zij allen hun kikkergroene scapa aan en kopen een to eg an g stick et terw ijl ze m et de andere hand soepel de vuist in de broekzak ballen om indruk te m aken. In de zaal. ln de zaal fokken de jonge Belgen elk aar dan nog w at op tijdens de voorfilm pjes om dat dan h e t licht nog een b e e tje aan is en ze zo nog een b e e tje zien w at ze doen. Dan is het g ro te m oment aangebroken. In de pro jek tiecab in e vloekt de o p erateu r de film in gang. H et licht is nu volledig uit en de jonge Belgen kiezen noodgedwongen kleur. Sommigen worden rood, zij leggen gedurfd hun hand op een m eisjesbil. In de zaal hoort m en soms een gesm oord g illetje, d a t zijn ondernem ende handen. Na zowat 90 m inuten beleven de Belgen hun hoogtepunt, vlug d aarna is de voorstelling afgelopen. M eestal toch. Want alles wat u to t nog to e tas is h e t doorsneeverhaal van een doorsneebelg in een doorsneevoorstelling.

Knock-Out Show Duizelingwekkend bierverbruik, k o tsten , zwal­ pen of een andere studentikoze a k tiv ite it <> Neen, deze keer gebeurde e r iets m eer, tw ee kringen nl. De Oostendse en de Kring voor econom ische en politieke studies (of KEPS zoals men ze in de volksmond pleegt te noe­ men) bouwden een fee stje onder een de vorm van een sp elletje dat plus minus dezelfde vorm aangenom en had zoals de gelijknam ige televisiequiz. H elaas werd het enthousiasm e to t deelnam e getem p erd door h etzij h e t slech te w eer of hetzij door de geringe p u b liciteit. Niet getalm d oordeelde de besturen en het gebeuren zou ondanks alles plaatsvinden. D aar begon het sp elletje, het enthousiam e van de deelnem ers werd g estim uleerd door de vrijgevigheid van de in rich ters die het n iet nalieten herhaaldelijk te tra k te re n m et een koude pint om de gem oederen op te warmen. N aar het spelgebeuren zelf. Het begon al goed bij de e e rs te vraag faalde al m eer dan 99 % , dit kon de bedoeling van het spel niet zijn ! Aldus oordeelde de Q uizm aster dat e r in een zek ere m ate m aatereg elen m oesten g e tro ffe n worden om alzo h et spel te rekken. Dan pas werd het spel door de m eute begrepen en dan pas werd h et voor iedereen am m usant, ondanks de koude voeten en het ongure weder. Het spel zelf b e v a tte vragen die zowel de kennis als het gok- verm ogen van de doorsneestu d en t te s tte n , e r waren vragen bij die infor­ m eerden naar het a an tal Janssens_ in het Brusselse telefoonboek to t de voltooiingsdatum van "Das K apital" van Marx. H iertussen verm elden we nog een p a rtijtje arm w orstelen tussen de BSG-drukker en de VU van deze tijding (hij verloor jam m erlijk !!) en het falen van de K eps-praesis bij het veroberen van 7 hardgekookte kippeeieren in tw ee gehele m inuten (hij g e ra a k te slech ts bij 5 ). Na lang verkleum en en gokken werden de u itein ­ delijke winnaars to ch bekend : H et VSKM— stam hoofd behaalde (en we zeggen n iet hoe !) de tw eede p laats en De PPK -hordelelder (of m oeten we zeggen lijder of is het mis­ schien om gekeerd ?) trio m feerd e om dat hij op tw ee na de nauw keurigste benadering had van h e t aa n ta l "Flosjes" van het Preasislint van de Keps-preasis. Verslag : R obert P.

Een andere-dan-doorsneevoorstelling. Ja , nu kom t h e t konijntje. E r zijn nam elijk mensen die films durven m aken van 2 uur en een half. En e r zijn m ensen die film s maken waarin niem and neergeknalt w ordt, e r zijn e r zelfs die film s m aken w aar geen enkele losgeslagen V ietnam veteraan in komt! Nu laa t de doorsneebelg zich door de "anderen" soms strikken om , zonder ie ts van al het vorige te weten, een andere-dan-doorsneevoorstelin g te gaan bekijken. A anvankelijk wil de Belg h e t tra g e tem po van de film nog wel aan de d e fe c te p ro je c to r toeschrijven m aar als e r na een 4 0-tal m inuten nog steeds niem and aan flarden tegen de c a m era gespat is begint de Belg gebelgd om zich heen te kijken. Hij vo elt zich bekocht m aar zal w achten to t de voorstelling afgelopen is om vooralsnog waar voor zijn geld te vinden. Ach, de Belg h e e ft pech. De film duurt 2 uur en een h alf en bovenal s ta a t e r een allesbehalve gewone m uziekscore op, als het nu nog in dolby s te re o was gew eest m aar zelfs d at niet. De Belg is inderdaad bekocht. Als na 100 m inuten ook zijn hoogtepunt uit­ blijft begint de Belg te balken als een klein kind d a t zijn fopspeen v erlan g t. De "anderen"-eveneens bek o cht- lachen erm e e in een poging zich vooralsnog te am useren. Een experim entje. Inderdaad kan u d it allem aal een b e e tje ver­ gezocht en a b s tra c t voorkom en studenten. H ier volgt een klein voorbeeldje. Een ex­ perim ent in deze zaak z e tte de hele Qc vol e c h te doorsneebelgen om "Paris, Texas" te bekijken. Een film die alle kenm erken van de andere-dan-doorsneevoorstelling bevat zoals hierboven verm eld Zelfs m et adem pauze hielden de doorsneebelgen he t geen 2 uur en een half vol. En zoals he t hen past liepen zij niet boos de zaal uit m aar begonnen ongehoord stom pzinnig en luid te balken. Zagen zelf overal schuine grappen in de film en deden Ry Cooder na. R eeds voor de u ltiem e Fade-out klappen bij wijze van p ro te st 50 procent van de z e te ltje s to e. Besluit. Als de jonge Belgen zo groot zouden zijn als hun v erv lak te houding zou ik een film kunnen bekijken zonder voortdurend tussen de schouderstukken van de 2 sc ap a 's voor me te m oeten gluren. U m oet d at m aar eens proberen, die ene in tellig en te film die "men" h ier om de 2 m aanden d raa it gaan bekijken en dan de hele tijd over de gelkopjes en de wolken m annendeo van "Ie beau monde de la V.U.B." heen m oeten kijken. krijg ik de kriebel en een verhoogde a c tiv ite it van.

D aar anale

Heren, en dam es ook wel een b e e tje . De Belgen zijn dom, da t he t ook u zo gegrepen had durfde ik n iet eens te verm oeden. Het is zielig. Een goede raad nog; lee r de moed verzam elen een film zaal u it te w andelen in het donker en laa t u op voorhand v e rte lle n na hoeveel m inuten de e e rs te dode v a lt. O f w ordt lid van A ntverpia. IL

Billy’s Discobar

gepikt ! in h et Week-end van 15 op 18 novem ber had e r een inbraak plaats, die ten nadele van Billy u itd raaide. H et gevolg hiervan is d a t hij zijn disco-bar kwijt is. H et d e lic t werd door professionele handen gepleegd : boxen, ve rste rk e r, m engtafel en pick-ups werden vakkundig gedem onteerd en g etran sp o rteerd via de g eforceerde nooduit­ gang. De nieuw ste platen zijn eveneens o n t­ vreem d. De u itb a te r van de discobar (Billy) h e e ft m et behulp van anderen naarstig naar een noodoplossing gezocht om al de c o n tra c te n die bij hem aangegaan zijn na te komen. Ieder die inform atie kan verschaffen of iets ongewoons bem erkt h e e ft op de cam pus tijdens het bewuste week-end (15 to t 18 november) is van h a rte welkom op het BSG ( gebouw 'Y , pleinlaan 2, 1040 Brussel Voorts lijkt h e t ons n u ttig voor de toekom st te adviseren alle kap itaalk rach tig e goederen goed bew aakt a c h te r slot en grendel te bew a­ ren. R obert P.


8 OPEN xTRIBUNE

* - ■

L ie fste M oeial,(en jullie doen jullie naam a lle e e r aan...) E erst en vooral wil ik duidelijk ste lle n dat ik n iet in naam van de Kim schrijf, de Kim z e lf zal (spijtig genoeg) w aarschijnlijk niks van zich late n horen. De VUB is, zoals ied ereen wel eens ergens zal gehoord hebben, een un iv ersiteit "van" v rijm e tsela a rs. D at m erk je m isschien zo n iet als "onw etende b uitenstaander", d at is ook n iet de d ire c te bedoeling, de v rijm etselarij tra c h t ln beslotenheid te w erken. O ver die b eslotenheid hebben jullie wel enigszins ultgewijd, z elfs een a a n ta l valabele a rum en ten aangehaald, e c h te r zonder ze eerlijk en serieu s in overw eging te (durven) nem en. L aat m ij h e t zo ste lle n ; jullie a rtik el is het b e ste bew ijs d a t die beslotenheid, w aar jullie zo op afkicken, nog ste e d s een noodzakelijkheid is. Ju llie hebben de klok horen luiden m aar w eten n ie t w aar de klepel hangt. D it in com bi­ n a tie m e t he t feit da t vrijm e tsela rij nog m eestal erg n e g a tie f wordt onthaald op een irra tio n e el scep ticism e en een onnodig onbe­ grip, h e e ft voedingsbodem gegeven voor een slech t a rtik el vol verw rongen " h a lf-in fo rm a tie / half-duiding". Bijna co n sta n t s la a t jullie m edew erker(ke) de bal mis. Op sle c h ts een paar van die punten kan en wil ik reag eren . O nder h et mom van v erslaggeving over de Kim, valt men de vrij­ m etse la rij ln zijn geheel aan. De Kim is geen loge. Men v erw ijt de vrijm e tsela rij dat zij e lita ir zou zijn. W anneer men da t bedoelt op m aatschappelijk vlak, dan kan ik heel sec ontkennen, de m aconnieke arbeid o n ttre k t zich aan elke m aatschappelijke orde, so ciale sta tu s, ras o f levensbeschouw ing. Als de vrij­ m etselarij dan e lita ir is, dan is ze da t op in te lle c tu e e l en m oreel vlak. Op deze gebieden w ordt van de kandidaat een g ro te m a tu rite it g eëist. Men g e ra a k t dus helem aal niet zom aar binnen "als men da t e c h t wil", zoals in jullie a rtik el wordt bew eerd. Bij de Kim g a a t he t inderdaad om kinderen van v rijm e tsela a rs. Men vero n d e rste lt van dezen d a t zij door hun opvoeding reeds een redelijk idee hebben van wat de m aconnieke idealen inhouden en w aard zijn. Je wordt trouw ens geenzins verp lich t, m aar vriendelijk uitgenodigd, m ocht het je in te rre se re n . De vergelijking m et Z uid-A frika is dus goed­ koop en absurd. Ten e e rs te g aat de vergelijking al sow ieso n iet, de v rijm e tsela rij is pluralistisch en n iet zuilgebonden. D at men binnen de m aatsch apij al van kindsbeen a f w ordt bepaald door de zuil w aar h e t gezin toevallig toe behoort (reizen, onderw ijs, ziekenzorg,...) d o o rstaat ze stukken gem akkelijker. T en slo tte kom t uit h e t a rtik e l helem aal niet naar voor w at de v rijm e tsela rij eigenlijk be­ oogt. De woorden van A postel zijn to ta a l u it hun verband g e ru k t. E e rste en voornaam ste doelstellin g is het bouwen aan een (ondogm ati­ sche) b e te re w ereld, een ontw ikkelen van een universele broederschap (juist w ars van onderscheiden als ras, sta n d ,...) en h e t w erken aan z ichzelf. D at de v rijm e tsela rij denkt zic h z e lf te m oeten bescherm en door een g ro te d isc re tie , is helem aal n iet raadselach tig , en de nog re c e n te geschiedenis h e e ft deze b eslotenheid nog h a a r nut bew ezen. Ik ben v e rd e r n iet van plan in te gaan op versch eid ene (al dan niet o p z e tte lijk e ) fouten in h et a rtik e ltje . Elke ob jec tie v e lez e r kan u it h e t k a ra k te r ervan h a a r ob jec tie v e inform atiew aard e in sc h a tte n . O ja, nog d it, uw o n d e rtite l, s la a t die op u ...o f op de v rijm e tsela rij? N.B. In fo rm atie over v rijm e tsela rij is ech t n iet zo m oeilijk te vinden. H ier op de VUB b ijvoorbeeld in de bibliotheek zal men zijn nieuw sgierigheid al g ro ten d eels kunnen bevredi­ gen. De loges zijn geen geheim e genootschap­ pen, m aa r besloten genootschappen. Vóo'r!

Antwoord L ie fste fans, juich! Een "vrijzinnig" m ondje ging open. (en w at een o riginele schuilnaam !) GRROMM (I) h e e ft dus to ch voor de te v er­ w ach ten w revel gezorgd. Vóór s c h re e f ons een m ooie b rie f. O ver "de" KIM w ordt evenw el geen k o n k rete in fo rm a tie g e lo st. Je z e lf v er­ schuilen a c h te r e e n preek over onze m acon­ nieke o n w etendheid is natuurlijk gem akkelijk. De loge in te re s s e e rt ons overigens m aar m atig en we am biëren zeker geen aanval op de v rijm etselarij in se. We v e rstre k te n slech ts in fo rm atie w aarvan we da c h te n da t ze relev an t was om het K IM -m ysterie nader te verklaren. N atuurlijk is he t goedkoop om een analogie te trek k en tussen Z uid-A frika en het K IM -systeem . Ik zei e c h te r niet da t die verge­ lijking e cht op ging. Eigenlijk d raa it de lezers­ b rie f sle c h ts om onze onkunde, ■uist? Als Na! g e e f ik die onw etendheid overigen* g raag to e . 2 w eken geleden kroop ik nog m aar net mijn w ieg u it. De m osterd werd u itslu iten d (tijdsgebrek!) bij A postel gehaald. Intussen w erden de vele boekenkasten over v rijm e tsela rij o n td ek t die de VUB rijk is. 14 dagen tijd volstonden om de p laa ts a c h te r de o ren v erd er te d rain e re n . Enkele k o rre k tie s en verduidelijkingen bij he t e e rs te a rtik e l zijn inderdaad nodig.

Van

Begrijpt u

KIM gromt 1) ü rro m m ! sprak s le c h ts van 3 loges. O nver­ g e f e l ij k ! H et was n aïef om de zaken zo s u n p listie s voor te ste lle n . België te lt wel 5 o v erk o ep elen d e loges, m et a lle rle i u itlo ­ p e rtje s en u itsp a ttin g e n . H et w are a a n ta l w e rk p la a tse n en leden is onkenbaar, p rec ie s door d e geheim houding. De R eg u liere G root Loge w eig ert bovendien om de 4 an d ere loges te erk en n en , en vice versa (in de RGL eist m en d a t de leden geloven in een opperw ezen, in een re v e la tie en in een o n ste rfe lijk e ziel). De G ran d e Loge Fém inine de F ran ce (toch a k tie f in België) is e r uitslu iten d voor vrouwen en D ro it Humain m engt de hele boel. 2) ü rro m m ! deed m isschien uitschijnen dat KIM e e n z e lfd e zootje fallo k ra ten is als het G root O o sten of de Groot Loge. Dat schijnt b eslist n iet het geval. Vrouwelijke stu d en ten zijn e r z e lfs in de m eerd erh eid , en reg elm atig wordt e e n " ta n te " als sp rek er uitgenodigd. 3) We sch rev en d at h et in itia tie f to t o p rich tin g van KIM "volledig" vanuit de loge kwam. Die b ew erin g valt eigenlijk m et n iets te s ta ­ ven. Z oals gezegd was h et ook dom om van "de loge" te sp reken, g ezien de onderlinge v e rsch ilp u n ten en teg e n strijd ig h ed en op dat punt. KIM sp ru it o n g etw ijfeld u it m eer dan 1 loge v o o rt. KIM's eigen in itia tie v e n bleken b ovendien ru im sch o o ts o n d e rsc h a t, KIM -mers k o n ta k te re n de sp rek ers im m ers zelf. Toch kan m en zich m oeilijk voorstellen d a t z i j ook h et nodige navorsingsw erk v e rrich ten w aarm ee wordt u itg em aak t of een bepaald persoon a l dan n iet mag aan slu iten bij het klubje. Een professionele speurhond in dienst m isschien? 4) Er

m ag

dan

wel een "m a tu rite itsb a rriê re "

b estaan en die sluit inderdaad n iet uit dat lag ere so c ia le klassen in de loges v erte g e n ­ woordigd zijn. O f ze d a a r inderdaad ook talrijk zijn, laa t ons zeggen in e e n zelfd e p ercen tag e als in d e re s t van onze m aatschappij, blijf ik to ch b etw ijfele n . M aar kom, de idee die e ra c h te r sc h u ilt is m ooi, zelfs bijzonder demok raties. V rijm etselarij im p liceert vrijheid van d eeln am e. D it verduidelijkt eigenlijk nog­ m aals hoe onm a^onniek KIM is. Voor kinderen van loge-leden is e r de vrijheid van NIET-deelnam e. U iterlijk s te lt e r zich voor anderen geen so ciale b a rrière , toch dienen de persoon­ lijke overtuigingen van de ouders in rekenschap te w orden geb rach t voor ze Je als lid akseptere n .

R e cen telijk onderzoek h e e ft uitgew ezen d at h e t AIDS- en CC C syndroom te rz e lfd e rtijd zijn losgebarsten. We kunnen d aaru it m et rela tie v e zekerheid ste lle n d a t de CC C de eigenlijke v ersp reid ers van h e t AIDS-virus is, hierin b ijg estaan door de "Bende van Nijvel". S p ecialisten zijn h e t nog n iet eens over h et hoe, vandaar ook d a t h et onderzoek naar a n ti-m id d ellen n iet vlot. M aar de USA? Jaw el, ik hoor h e t U reeds vragen. Nou, h e t antw oord is ook d aar gevon­ den. In de USA is h e t de KGB die de paniekveroorzakc.ide virus verspreid. We weten dus al d a t de KGB en de CCC eigenlijk een pot nat is, tw ee nam en voor h e tz e lfd e begrip. D at de AIDS-virus de hom o-haat aanw akkert zal hun een zorg w ezen, h e t doel heiligt de m iddellen. Zoals U nog allem aal h e rin n ert uit de geschie­ denisles, is deze uitspraak van M achiavel. Dus de C C C, de KGB en de "Bende van Nij­ vel" (die h e tz e lfd e zijn) zijn m achiavelisten. U w eet, d it is een rec h tse strekking, die o rg an isaties als h e t NSV ook aanhangen. Door de a sso c ia tiv ite it toe te passen, U w eet wel, tw eed e hum aniora, kunnen we nu ste lle n dat de C C C, de KGB, het NSV èn de "Bende van Nijvel" h e tz e lfd e zijn. M aar we gaan v erd er. Hierop doorredenerend kom en we to t de v e rb ijsteren d e vaststellin g d a t Marx en H itler eigenlijk d ezelfde persoon w aren, een persoon die aan u iterlijk e sch izo fre­ nie leed. We leiden d it a f door de inspiratie­ bronnen van de opgesom de org an isaties na te gaan. En d aar de org an isaties gelijk zijn, zijn ook de inspiratiebronnen gelijk. Volgt U nog? Nu is h et ook n iet m oeilijk m eer te doorzién waarom h e t zo slech t g aat in de w ereld. Wat U m isschien reed s verm oede is helem aal ju ist. De USA en de USSR zijn eigenlijk ook h e tz e lfd e , m aar zij lijden aan geografische sch izo fren ie. B egrijpt U? KAMIEL

Spreekrecht G raag wou ik reag eren op de h e tz e die mo­ m en teel wordt gevoerd over h e t NSV. E erst en vooral wil ik duidelijk stellen d at ik het NSV NIET verdedig, of enige sym patie zou hebben voor hun fascistisch e denkbeelden. Toch vind ik d a t het NSV zich vrij m oet kunnen uiten , ook op de VUB, v erm its deze o rg an isatie n iet verboden is. H etzelfd e probleem s te lt zich ook voor de C e n tru m p artij in N ederland of h et Front N ational in Frankrijk. D eze p a rtije n werden niet door de overheid verboden. Men oordeelde d a t ze de d em o k ratie n iet in g evaar (konden) kunnen brengen door hun politieke denkbeelden. De overheid liet dan ook to e dat ze vrij hun m ening m ochten verkondigen via de ver­ schillende m edia. Pogingen to t censuur bv. via bom aanslagen (in Frankrijk) o f zoals in de VUB m oeten dan ook worden tegengegaan. Im m ers h ierm ee beknot men de vrije m eningsuiting, een demok ratisc h rec h t. Indien men d it op de VUB zou to esta an , kan men de VUB rangschikken bij d ik ta tu re n zoals deze in Chili, N icaragua, Zuid-A frika o f A fganistan. lk hoop d at in de toekom st ALLE w ettelijk to eg estan e meningen kunnen verkondigd worden op de VUB, ook al zijn ze haar niet sympatiek. D at men de VUB'ers wil inlichten en w aar­ schuwen over de ideologie die h e t NSV aan­ k lee ft, daar s ta ik volledig a c h te r. D iktatuur en censuur kan ik onm ogelijk goedkeuren.

5) W aarom KIM zich zo schuw ged raag t b lijft ook na d e lez e rsb rief onbegrijpelijk. In KIM m iddens sp re e k t men van een "(levens)noodzakelijke d isc re tie ". T ra ch t men daarm ee idealen te bescherm en die men blijkbaar toch niet h e e ft? W aar b lijft de "broederschap in de w ereld" a ls je d a a rto e zo'n 98% van je m ede­ s tu d en ten m oet u itslu iten ? H et gezelschap kom t niet v erd er dan een u iterlijk e im m ita tie van de lo g e-w erkplaatsen (waar men hopelijk nog wel dem o k ratiese idealen heeft) m aar z elfs d a a r g aat de geheim houding zo ver n iet m eer. De kerkban w erd in 1984 o fficiëel opgeheven. Zijn e r nog m ensen die in angst leven hun job te v erliezen w anneer zou bekend raken d a t ze in de loge z itte n ? Ze blijken steed s m inder talrijk . Velen lopen trouw ens openlijk m et h e t loge-lidm aatschap te koop (zie bep aald e a u to -stic k e rs, ook artik els in w eekbladen m et "confessiones" van vooraan­ staan d e v rijm e tsela a rs,e tc .). H et "er bij zijn" schijnt voor som m igen zelfs sta tu s verruim end.(Let wel, ik w eiger nog ste e d s h e t woord "e lita ir" t e gebruiken.) KIM's ondem okratiese T ussen h aakjes gezegd denk ik dat de VUB k a ra k te rtre k je s zijn dus ach te rsta llig . stu d en t verstan d ig genoeg is om fascistisch e O nze onw etendheid s te rk te Vóór in zijn over- o rg an isa tie s elk e steun te ontzeggen. tuiging d a t alles best zo geheim mogelijk P ie te r D ecanniere w ordt gehouden. Valse g eru ch ten blijven dan 2* Kan K o m u m k atie. eeuwig de ronde doen. D at vult ook de Na!-pen m et azijn . Die pen is nog lang niet leeg, m aar h e t is zinloos om m eteen alles los te laten , h et b o eltje wordt e r to ch n iet k laard er op. Als w e h e t e c h t te schuin trokken mag KIM d at in een interview re c h tz e tte n . LezersWe vinden uw conclusie om de VUB voor brieven blijven natuurlijk ook welkom. Vol te stellen als een bastion d a t velen mond­ v erw ach tin g klopt ons h art: dat KIM ooit dood m aak t, n iet alleen voorbarig, m aar tevens h e t d ag lich t mag zien om zich zelf aan alle ook beledigend. stu d en ten te openbaren.

Antwoord

Na!

Meisjes Vind je m annen to f, m aar net niet in teressan t genoeg o f m et knap (bon, ze hebben zichzelf ook m et g em aakt). Wat wil je? God schiep de man e e rs t, om dat hij slech ts exper 'n en teerde. Er zijn nu eenm aal dingen w aarm ee je leven m oet, voor somm ige is dat moeilijk te v e rte re n . Om kort te zijn: ben j i j ook iem and die de voorkeur geeft aan een vrouw (voorw aarde: vrouw zijn) en weet je met waar heen m et je problem en, tw ijfels, om dat je de voorkeur g eeft aan d ezelfde sexe? Con­ ta c te e r h e t flik k erlich t, e r is altijd iemand die naar je lu iste rt en raad tra c h t te geven. Of kom gewoon eens langs voor een gezellige babbel-

Tot k.jk, Sonia.

Uw d em o cratisch e op v attin g over vrijheid van spreken lijkt ons nogal onvolledig, e r hoort een aanvulling bij :"spreekvrijheid OK, m aar dan wel voor degene die andere men­ selijke individuen resp e c te re n ". Jonge en ze lf z e er re c e n te ervaringen m et NSV leerden ons d at dit zeker niet inhun bedoeling ligt om andere meningen te to lle re ren . Aldus leek h e t voor de m eest invloedrijke in stan ties op de VUB, m et nam e de SoR, VO, M oeial, he t preasisconvent en h e t BSG-bestuur het n iet m eer dan norm aal hun afkeuren hiervan e x p lic ie t te kennen te geven en p rev en tief op te tre d e n om pijnlijke c o n fro n taties op de V.U.B. te verm ijden.

Robert P.

Z ijl

D ear ed ito r, Your DE MOEIAL issue o f 5 N ovem ber 1985 o ffe re d in te restin g reading and in particu lar th e head sto ry "De K leine D iktators" and "D em ocracy and underdevelopm ent". D ictato rs, little or big, have one com m on feature: not only are they c o nceited but also do they reg ard d iffe re n c e o f opinion as enm ity. Napo­ leon is alw ays rig h t. ISAVUB seem s to be nurturing such a d icta to r. The decision to invite UCOV and o th er university o fficials to a tte n d th e ISAVUB 18th O cto b er E lection w as unanim ously taken by th e outgoing E xecutive Council o f which Audrey van Zijl was a m em ber and a tte n d e d th a t last m eeting. T hat a le tte r questioning th e p resence of Annie G illis and S. Biesem ans a t such a gath ering shouid com e from O3 th e re fo re poses questions about her inte g rity as a lead er of an august body. ISAVUB has a co n stitu tio n which is tre a te d as a p re-R efo rm atio n Bible. No wonder hardly any m em ber ou tsid e th e EC knows th e con­ te n ts of th a t im p ortant docum ent. However, those blessed ones who have seen th e c o n stitu ­ tion w atched th e ele c tio n with in te rest. Two a rd en t d em o crats supervised the election ra th e r c arefu lly but th e m ethods used to screen th e can d id ates (viz. A rtic le 6 of the c o n stitu tio n regarding m em be rs h ip: 6.1 all foreign stu d en ts o fficially reg iste re d a t the VUB and who agree to resp e c t the provisions of th ese s ta tu te s and pay annual m em bership fee) w ere not approved by a high ranking EC m em ber for fe a r of disqualification of some can d id ates. A udrey's can d id atu re was questioned a t length and on cro ss checking th e Foreign S tudent's list from th e Inscription O ffice as of 18th O cto b er 1985 th e re was only one student (NOT AUDREY) from South A frica. T hat m eant th a t she was e ith e r not South A frican or n o n -reg istered a t VUB a t th a t m aterial tim e which th ere fo re denied her chance to stan d for ele c tio n . R a th e r than provide c o rre c t answ ers she bu rst into em otional harangue. No wonder th e re was an organised mob ready to disrupt th e m eeting in th e event of her being dropped! The lost with v oted th a t

m isfortune th a t befell her when she her Id en tification papers was received sym pathy by m em bers who unanim ously to allow her c o n te s t under a provision her sta tu s be v e rifie d by th e new EC,

h er e le c tio n being null and void if she did not q ualifie. T here is enough evidence now which indicts A udrey's crooked candidature. The Executive Council was e le c ted and e n tru ste d w ith th e m ajo rity 's confidence to guard ISAVUB's in te rests and respect its c o n stitu tio n , instead you have slapped us in th e face. E ith er the EC asks Audrey to resign and apologize to th e e le c to ra te , or th e vote th a t ushered you in will drive you out. The c o n stitu tio n is suprem e! C onstitutional Guards.

Moeial Samenwerkend met VO, BSG en de Dienst Kuituur. Redaktie : Pleinlaan ? gebouw Y ’ 1050 BRUSSEL lel.: 02/641 2338 Abonnementen : 150 fr. of 500 fr. op rekening nr. 001 1386975-48 met vermelding van naam en adres v.u.: Robert Peeters J. Vuylstekelaan I? Cl 2050 ANTWERPEN

Jg3 4 21 11 1985  
Jg3 4 21 11 1985  
Advertisement