Page 1

Verschijnt tweewekelijks (niet in juni. juli, augustus, september) Afgiftekantoor 1050 Brussel 5 VU : D. Vaccaro

De © Moeial

Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brassel in samenwerking met BSG, Studieaoring Vrij Csdterzoelc en Dienst Kuituur - 13 de ja a rg a n g -

Redactioneel £ r b ro e it w e e r w a t a a n d e 1>UB. ZoaCs u op d e z e e n a ru t e re b l a d z i j d e n v a n u w IM oeial k u n t m e r f c c n , w o r d e n s o m m i g e n h ie r m o n d d o o d g e m a a k t . D e ze v a s t s t e l l i n g is h e le m a a l n i e t u i t d e l u c ü t g e g re p e n . Xn r e c e n t e g e s p r e k k e n m e t le d e n v a n d e u n iv e r s ita ir e g e m e e n s c h a p konden w ij n a m e l i j k v aststellen d a t velen niet b e p a a ld v e rle g e n z i j n o m b ij p o t e n p i n t hun kritiek te u i t e n o v e r h e t r e ile n e n z e i le n a a n d e z e u n i v e r s i t e i t . ? l a a r v a n a f w i j v o o rs te lle n o m d i t op p a p ie r te z e t t e n e n te p u b lic e r e n , kunnen w ij re k e n en op e n ig e te r u g h o u d e n d h e id e n b lijk en z i j n i e t m e e r b e r e i d o m h u n p e n i n g a l te d o p e n . I n te g e n d e e l, e r w o r d t o n s d a n u itd ru k k elijk g e v r a a g d o m h e n n i e t te c ite r e n . A a n de b a s is v a n d e z e tw e e s la c h tig e h o u d in g l i g t d e a n g s t . De a n g s t v o o r a lle r h a n d e p e s te r i je n , g a a n d e v a n g e p la a g i n d e bu reau cratisch e poppenkast o v e r h e t s c h r a p p e n v a n p ro je c te n i n e m b r y o n a le f a s e t o t h e t p la a ts e n v a n e en e e r s t e o f e e n b ij k o m e n d s tr e e p j e op 'h e t s t r a j b l a d ' (3 s tre e p je s b e te k e n t o n ts la g ) v a n d e p e rs o o n i n k w e s tie , b ij h e t openlijk n a a r buiten tr e d e n m e t k r i t i e k op h e t 1>UB -b e le id o j n o n - b e le id . D it k l i m a a t s t a a t h a a k s op d e w o o r d e n d i e re c to r W itte i n d e m o n d n a m tijd e n s d e a c a d e m is c h e o p e n in g sre d e : a u t o r i t a r i s m e , o v e rd re v e n d is c ip lin e , re sp e c t voor d e h ie ra rc h ie , d e a rro g a n tie v a n h e t p r o f e s s o r a a t, c o n /o r m is m e : h e t z i j n a t t i t u d e s d ie a a n d e VUB w e in ig g e w a a r d e e r d w orden . P r o te s t, c o n te s ta tie e n te g e n m a c h t g e d ije n e r heet w a t b e te r '. W a a ro m w i l d e VUB n u a b s o l u u t en k ele s t i n k e n d e p o tje s afd e k k en en doen a ls o f e r n ie ts a a n d e h an d is ? Ts h e t u i t s c h r ik v o o r d e c o n f r o n ta tie m e t h a a r w e ife la c h tig e houding in m a te r ie s a ls d e b e te k e n is v a n e en v r i j e u n i v e r s i t e i t e n d e a a r d v a n h e t te v e rs tre k k e n o n d e r w ijs i n e e n w e re ld w a a r d e o p m a rs v a n e x tr e e m - r e c h ts e n d e h e rle id in g v a n i e d e r e e n e n a l l e s t o t s le c h ts e e n in s tru m e n t in de m o o rd e n d e c o n c u r r e n t i e s t r i j d n i e t m e e r te o n tk e n n e n v a l t ? Hoopt d e VUB d a t d e o v e r h e id e n d e z a k e n lu i h a a r z u lle n g e d o g e n i n d i e n z e op zo w e i n i g m o g e lijk te n e n t r a p t ? W at h e t o o k m o g e z i j n , d e VUB h ou dt op te z i j n w a t ze b e w e e r t t e z i j n , n l . e e n V rije U n iv e r s ite it, i n d i e n m e t e e n d e r g e lijk c e n s u u r - k l i m a a t , d a t v o o r ie d e r e e n v e r s t i k k e n d w e r k t, g een k o m af g e m a a k t w o r d t. Ook D e Tloeial k o m t hierdoor i n ad em n ood. I n f o r m a tie d o o r s tr o m in g is n ie ts a n d e r s d a n o n z e z u u r s t o f , o n o n tb e e rlijk v o o r d e u itg a v e van een k ritis c h tw e e w e k e lijk s s tu d e n t e n b la d . D a t w e i n d e h o g e re echelons v an d e h ie r a r c h ie o p w e in ig b e g rip k u n n e n re k e n e n , w is te n w e a l la n g e r d a n v a n d a a g . Zeer re c e n t w e r d d i t n o g m a a r e e n s d u i d e lijk t i j d e n s é é n of a n d e r b e stu u r c o lle g e o v e r d e i n t e r n e c o m m u n i c a t i e w a a r e e n n ie u w e

D e M o e ia l

I3 d e ja a rg a n g -

b e tr e k k in g i n h e t te v e n w e r d g e ro e p e n . De ta a k o m s c h r ijv in g l u i d t a ls v o lg t: De s a m e n w e r k in g m e t De K r a n t z a l h i j v e rd e r u itb o u w e n e n e e n s a m e n w e rk in g m e t d e O S B -b rie fin g s t a r t e n '. De IM oeial w o r d t h ie r g e w o o n d o o d g e zw e g e n . D it is n ie ts n ie u w s e n g e d u re n d e e n k ele ja r e n re e d s p ro b e re n w e d i t e u v e l te v e rh e lp e n d o o r o n s v a s t te k la m p e n a a n e n k e le in f o r m e le b r o n n e n d i e D e !M oeial g u n s tig g e z in d z i j n . S o m s to o n t ie m a n d z ic h oo k b e re id o m z i j n m e n in g o n g e z o u te n w e e r te g e v e n v i a e en a r t i k e l i n De !M oeial. !M aar n u d a t o o k d i t o p h o u d t k u n n e n w i j onm ogelijk z i j n w a t w e b e w e re n te z i j n n a m e tijk een k ritis c h

on afh an kelijk stu den ten b lad. D e e n ig e n d i e k u n n e n r e a g e r e n op d i t t e r r e u r k l i m a a t z i j n d e s tu d e n t e n . H e t w o r d t t i j d d a t w i j b e seffe n d a t w i j d e m e e st o n a f h a n k e l i j k e e n o n a a n t a s t b a r e g e te d in g z i j n v a n d e u n i v e r s i t e i t - m e e r z e lfs v a n d e m a a t s c h a p p i j . O ns k u n n e n z e n i e t k lo te n m e t s tre e p je s , h e t schrappen v an p r o je c te n ... e n tijd e n s d e e x a m e n s z ijn w e g e w ap e n d m e t e e n e x a m e n r e g le m e n t. De s tu d e n te n v e r te g e n w o o r d ig in g i n o rg a n e n a ls d e S o c ia le R a a d (S oR ) e n d e R a a d v a n B e s tu u r ( R v B ) k a n h ie r to e e e n b e la n g r ijk e h e fb o o m b e te k e n e n i n d i e n d e s t u d e n t e n b e zit n e m e n v a n d e ze s t r u c tu r e n i n p la a ts v a n d a t z ij z ic h a a n p a s s e n a a n d e h e erse n d e m e n t a l i t e i t i n d e z e s tr u c tu r e n n a m e lijk d ie v a n d e b o e k h o u d e r. V o o ral d e SoR. le e n t z ic h h ie r to e a a n g e z ie n s t u d e n t e n h ie r th e o re tis c h d e m e e r d e r h e id v o rm e n . Ook d e v o o rz itte r is d e l a a t s t e j a r e n s te e d s e e n s t u d e n t . E en r a d i c a l e m e n t a l i t e i t s v e r a n d e r i n g b i j de s t u d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i s h ie r v o o r n o d ig . Z ij m o e te n a a n v a a r d e n d a t z ij a a n d e s t u d e n t e n m o e te n d e n k e n - m e e r n o g de s tu d e n t e n m o e te n i n f e ite v o o r h e n d e n k e n i n p la a ts v a n v o o r d e s tu d e n t e n o f e rg e r, a a n z ic h z e lf. I n d i e n b l i j k t d a t h e t technocratisch g a n g re e n i n d e z e o r g a n e n re e d s i n k r it ie k e fa s e is b e la n d , d a n i s a m p u t a t ie n o o d z a k e lijk . O n d e r a m p u t a t i e v e r s ta a n w e het c o lle c tie f o n ts la g van de s t u d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g . £ n k e l zo k u n n e n w e d u i d e l i j k o n s o n g e n o e g e n u it e n o v e r d e h u id ig e c o n s te lla tie . D ie g e n e n d i e n i e t z i e n d a t e e n r a d i c a l e o m m e k e e r n o d ig i s , r a d e n w e e en bezoek a a n d e o o g a rts a a n . D e R e d a c tie

L^bonneren op T)e <^toeiaZ tan door ie storten op rekeningnummer:

ooi-ii86g7S-48 mei vermelding van naam en adres, fievooon abonnement: ,sieunabonnement: § 0 0 , -

nu m m e r 3 - 9 n o v e m b e r 1995

250

n u m m e r 3 - 9 n o v e m b e r 1995

censureert. ^Volgende keer hopen voe een tipje van deze zvoarte hlok op te lichten.

In h o u d Lezersrubriek Het artikel 'All we need is a total lack of respect' in de vorige Moeial is sommigen blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Peter Degroote en Bart Temmerman doen een poging om de stevige argumentatie van ROI te ontkrachten. Eveneens een reactie over het hete hangijzer dat 'numerus clausus' heet. Cristof Van Laethem houdt een pleidooi voor de invoering van de numerus clausus met als argument dat student er alleen maar beter van kan worden, (p a g in a 's 2 e n 8 )

Numerus Clausus Het blijft verdacht stil rond de reacties op de voorstellen van minister Vanden Bossche, C olla en De Galan. Het standpunt ingenomen door Studiekring Vrij Onderzoek, het Brussels Studentengenootschap en De Moeial werd reeds verscheidene maal verstuurd naar persagentschappen en het dagblad De M orgen. T ot nu toe werd het in de pers doodgezwegen. Wij bieden u dan ook deze primeur op p a g in a 3.

V erkiezingen De verkiezingen voor de SoR en de RvB zijn weer in aantocht. Dit jaar hangt er wat m eer spanning in de lucht aangezien de te verdelen zetels kleiner zijn dan de kandidaten die er op azen. Twee lijsten komen op, die zich voorstellen op p a g in a 4 , en eveneens onafhankelijk kandidaat Peter Degroote die we echter niet meer konden bereiken.

Abu-Jamal Het proces O.J. Simpson is niets anders dan een mediastunt om het Amerikaans rechtssysteem te rechtvaardigen. Het internationale protest op de gang van zaken in het proces Abu-Jamal is immers de enige reden dat Abu-Jamal bij wijze van spreken nog niet aan een touw bengelt. Een beeld van de A m erikaanse repressie in de jaren negentig door een beschrijving van het proces Abu-Jamal op p a g in a 5.

De bizarre wereld O pm erkelijke bizarre feiten, die zich de afgelopen 2 weken in deze absurde w ereld hebben voorgedaan, zullen jullie vanaf vandaag tw eew ekelijks in een vaste rubriek in de m aag gesplitst krijgen, ( p a g in a

6)


D e M o eia l

L e z e P S p u b p ie k Numerus Clausus J u llie h e b b e n h e t v o lg e n s j u llie p u b lic a tie van 19 o k to b e r blijk b a ar n ie t zo b e g re p e n o p een n u m eru s c la u s u s . G ra a g w il ik v ia de z e lez e rsb rief bijd rag en to t de d iscussie. A ls s tu d e n t n o to bene. H e t is die s tu d e n t die j u llie w illen verdedigen, ja toch? W el ik ook, m aar d a a r houdt d e o v e re e n k o m st op. J u llie lin k s e v is ie , d ie z e g t da t ied ereen d e z elfd e kans m o e t krijgen o m e e n d ip lo m a te h a le n , is op p a p ie r z e e r m o o i, m a a r b e s ta a t in w e r k e lijk h e id n ie t. W a n t e r z ijn in d erdaad nu al te veel stu d en ten en in 1995 is ons d i p lo m a a t je n au w elijks nog w a t w aard. D at m erk je a ls j e in de p ra k tijk in é é n o f an d ere firm a eens gaat rond kijken en ten tw e e d e o m d a t te g e n w o o rd ig i e d e r e e n e e n ( v a a k u n iv e r s ita ir ) d i p lo m a h e e ft. Je kan n ie t on tk ennen d a t d e w aarde e rv a n enorm is g ede v alu e e rd d e jo n g ste tien jaa r. E e n n u m e r u s c la u s u s k a n d a a r m issch ien iets a a n d oen. B ovendien is een num erus clausus zo o u d als de stra a t. A an he t begin van h e t a c a d e m ie ja a r is d e tra d tio n e le o p e n in g s r e d e im m e rs : 'k ijk e e n s lin k s en re c h ts v a n u en w e e t da t v o lg en d ja a r sle c h ts é é n van ju llie d rie hier nog zal zijn ’. I s d a t g e e n n u m e r u s c la u s u s m is s c h ie n ? In d erd a a d , d a t is o o k een num erus c la u s u s , a lle e n w o rd t d ie n ie t als d u s d a n ig v o o r g e s te ld . M a a r he t resu lta a t blijft w el p rec ie s hetzelfde, w ant tw ee op drie gaat er effe c tie f uit. H e t e n ig e w aar ju llie te g e n p r o te s te r e n , is d e m a th e m a tis c h e z e k e r h e id v a n ie ts w a t al la n g b e s ta a t. M ijn s in z ie n s k a n een n u m e r u s c la u s u s e n k e l in h e t voordeel van de studenten zijn. C h r is t o f V a n 2^e

lic .

L a e th e m

C o m m u n ic a tie

N .v .d .r .: L ie fs te c h ris to f , d e m o c ra tis e rin g van h e t o n d e rw ijs

De meeste dromen zijn bedrog M et veel in te re s s e heb ik 'A ll we n e e d i’s a to ta l la c k o f r e s p e c t' (D eM oeial n°2) gelezen en herlezen. In d i t a r t i k e l t r a c h t R O I de s tu d e n te n b e w e g in g -en v e rte g e n w o o rd ig in g te a n a ly s e re n z o w e l a lg e m e e n g e z ie n a is m ee r to e g e sp itst o p d e re ë le situ a tie aan de VUB. H e t g e b e u rt n ie t z o v a a k d a t een v e rk o z e n stu d e n te n v erteg e n w o o rd ig e r v o o r De M o eial in de p e n k ru ip t, ik d o e bij d eze een p o g in g en m oedig anderen aan m ijn voo rb eeld te volgen. D e z e t e k s t is g e e n 'r e c h t o p a n tw o o rd ', n o c h e e n g e fu n d e e rd e a n a ly s e . I n tr o d u c tie to t . . . W a t ik sp ijtig v in d is d a t de auteur o p een eerd er ongenuanceerde m anier d e s tu d e n t e n v e r t e g e n w o o r d i g in g a a n v a lt e n a n d e rz ijd s d e 'm o d a le s tu d e n t’ o n g e m o e id la a t. De in s titu tio n a lis e rin g van de v e rte g e n w o o rd ig in g is vo lg en s hem v e ra n tw o o r d e lijk voor de d e sin te g ra tie van de bew eg in g . A ls

2

z o u e r o n g e tw ijfeld o o k z o n d e r uw m e d e w e rk in g g e k o m e n zijn a ls jij zo 'n 25 ja a r geled en h a d gestudeerd. D e m a a tsc h a p p e lijk e b e w e g in g die toen o n tsto n d w ild e de ontko p p elin g stu d ie -b e ro e p sfin a lite it b e w e rk s te llig e n . O n d e rw ijs is, uw m e n in g ten sp ijt, n o g ste e d s een f u n d a m e n te e l rech t in deze sa m e n lev in g . E en v rije s tu d ie k e u ze is daar o n o n tk o o m b a a r m ee v e rb o n d e n . B o v e n d ie n z o u e n ig h is to r is c h b e s e f, z e k e r v a n een c o m m u n ica tie stu d e n t, n ie t o n g ep ast zijn . U sp re e k t van e e n lin k se visie, d a a r w a a r to e g a n g to t h e t h o g e r o n d erw ijs sto e lt o p de dem ocratische g ro n d v e s te n v a n d e s a m e n le v in g . G e l ie v e uw c u r s u s l s te k a n " p o litie k e g e sch ie d e n is van B e lg ie ” n o g e e n s do o r te nem en. U m m en in g is d o o rd ro n g en van een d o o rg e d re v e n m ark tlo g ic a. U vin d t d a t de w a a rd e v a n e e n d ip lo m a g e d e v a lu e e rd is d o o r d a t te v e e l s tu d e n te n g e n ie te n v a n h o g e r o n d e rw ijs. In d ien u o n d e rw ijs en k el b e sch o u w t als een v o o rb ereid in g op het la te re b e ro e p sle v e n en a fg estu d eerd en vo lg en s u m e t elk aar m o e te n c o n c u rre re n op de a rb e id s m a r k t, k u n n e n w ij u n ie t teg e n sp rek e n . E en te h o o g aan b o d van a fg e s tu d e e rd e n h e e ft dan in d e rd a a d e e n 'd e v a lu a tie van een d ip lo m a ' to t g e v o lg . E en g e m a k k e lijk e o p lo ssin g is dan het aantal stu d eren d en te beperken zodat dezen zeker z ijn van een ro o sk le u rig e to e k o m st m et v ro u w tje /v e n tje , tw e e k in d je s , een huisje en een tuinkabouter. H eeft uw b o v e n k a m e r o o it al een s n a g e d ac h t o v e r w elk e d e gev o lg en z o u d en zijn vo o r d e niet-studerenden? O n d e rw ijs is m e e r d a n e n k e l een b e ro e p s o p le id in g . H et m oet b ijd ra g en tot d e o n tp lo o iin g en de k ritisc h e in ste llin g van e lk individu. A r g u m e n ta tie s d ie het o n d e rw ijs a a n b o d afste m m e n o p de a rb e id sm a rk t, g ev en o n s de in d ru k d a t uw vader/m o ed er voorzitter is van h e t V E V (in d ien dit niet zo zo u zijn, b e n t u een p a th e tis c h e lo o s e r en in d ien d it w e l zo u zijn bent u een p a th e tisc h e d em ag o o g ). A n d e rz ijd s v rag e n w ij o n s af. o f u o o it a l e e n s e e n a c a d e m is c h e o p e n in g s z ittin g h e e ft m ee g e m aa k t. G een g elu l, p o r favor. e r één p laa ts is w aar j e zo u m ogen v e r w a c h te n d a t d e b a s is z ijn v e rte g e n w o o rd ig e rs c o n tro le e rt en in d ien n o d ig in g rijp t, d a n is h e t wel in een u n iv e rs ita ire g e m e e n sc h ap . V an u n iv ersita ire n v e rw ach t je toch een k ritisc h e g eest en d o o rg ed rev en e n g a g e m e n t. O n s a lle r d o e l zou in d erd a a d 'een z in v o lle in v u llin g v an de tijd die je d o o rb re n g t o p a a rd e ' m o ete n zijn: d o o r s tu d ie a a n j e z e l f é n de m aa tsch a p p ij ro n d o m j e w erk en (ik n e e m h ie r d e v rijh e id d e a u te u r e n ig z i n s g e w ijz ig d te c ite r e n v e rm its hij S o lv a y ers u itd ru k k e lijk u itslu it, m aa r w el de p reten tie heeft h e t p r in c ip e o p z ic h z e lf van to ep a ssin g te ach ten ). A ls D e M o eial h e t zich v ero o rlo o ft a lle v e rte g e n w o o r d ig e r s o p éen h o o p je te g o o ie n en hen z e lf g e n o e g z a m e c a r r iè r is t e n te n oem en, laa t mij d an d e gelegenheid o p d e z elfd e o n g e n u a n ce e rd e m an ier de ganse V ub te typeren. S tu d en t: iem and d ie b ra a f zijn lesje le e rt, z ijn p in te n d rin k t, een k ran t koopt voor de s p o r t b i jl a g e , n i e u w s u itz e n d in g e n a l z a p p e n d o m z e ilt. A s s is te n t: ie m a n d d ie a m b itie u s b e g in t m a a r al g a u w z e re ten en

Studenten en studenten­ v erteg en w o o rd ig ers, ... o f h et vehaal van de s c h ij n b a a r o n e in d ig diepe kloof. In de jo n g ste e d itie van D e M oeial (d d . 19 o k to b e r) w o rd en stu d e n te n v erteg e n w o o rd ig e rs a f g e s c h il d e r d a ls g e w e te n lo z e c a rriè re ja g e rs d ie z o snel m o g elijk n a a r 's lan d s (al o f n iet po litiek ) top w ille n d o o r d rin g e n . A ls k ritis c h d e n k e n d V U B er heb. ik p e rso o n lijk oo k zw aar m ijn b e d en k in g en bij het gevoerde beleid. A l (er zijn uiteraard uitzo n d erin g en ) m ijn k o lleg a’s (in de ijd ele vero n d erstellin g d a t w e er z e lf n ie t bij h o re n ........) afsc h ild e ren als c a r r iè r e ja g e r s e n 'n ie ts z in n ig u itv re d e n d e m e n s e n ' v in d ik als B W C -v o o rz itte r e c h te r g ren z e lo o s o v e rd re v e n e n z e lf b e sch a m e n d . B ijg ev o lg kan ik h e t n iet n alaten om h ie r e n k e le b e d e n k in g e n bij te m ak e n . T en ee rste is h et zo d a t die m ensen a lle e n m aar n a a r e ig en g o ed dunken k unnen o o rd elen do o r het feit d a t de z w ijg z a m e m a s s a h ie r o p d e z e u n iv e rsite it toch n iets v an zich laat h o ren . Z e k u n n e n d u s m et andere w o o rd en alleen m aa r o p hun e ig en g rijze h e rse n m assa steunen. H ier op he t O efe n p le in o n d e rv in d e n w e dat m aa r al te goed. O ok wij k rijg en (via d e n o d ig e o m w e g e n n a tu u r lijk ) d ik w ijls h e t v e rw ijt 'n ie ts u it te v reten', zo als ju llie d it in de jo n g ste M o e ia l n o g a l boers w eerg ev en . De k la c h te n - en i d e e ë n b u s b l ij f t daaren teg en altijd leeg. Z elfs als m en d e m ed e s tu d e n te n o m h u n o p in ie v raa g t ( b ijv o o rb e e ld b ij de v e ilig h e id s p ro b le m a tie k , a lg e m e en b e w o n e rsre g lem e n t, k o tfijfre g le m e n t,...) k rijg t m en nog g e e n r e s p o n s ( e n k e le p o s itie v e u itz o n d e rin g e n b u iten b esch o u w in g g elaten ). Ied e r idee o f k lach t d ie wel in d e bus z at. is e c h te r b eh an d eld g e w e e st. S tu d e n te n v e rte g e n w o o r d ig e r s z ijn o o k m aa r m ensen en hun ideeën zijn o o k m aa r g e le g itim e e r, v a n d a ar d a t h e t z o b e la n g rijk is d a t d e basis ( w a a r w ij m ijn in z ie n s tu ss e n haak jes o o k n o g d eel van uitm aken) z ijn id e e ë n e n k la c h te n k e n b a a r m aak t. W ij k u n n en im m ers m o eilijk o v e ra l teg elijk zijn o f alles ruiken. T en tw eede g elo o ft de auteur v an het a rtik el k en n e lijk nog steed s nog in s p ro o k je s . S tud en ten v erteg en w o o rd ig ers zouden o in z e ilt o m to c h n o g te k u n n e n d o c to re re n . P ro fe s s o r: ie m a n d d ie o o it iets p r e s te e r d e o p w e te n s c h a p p e lijk v lak , n u 'b u rn ed o u t' is en w a t hij z ic h n o g h erin n ert van zijn bijdrage aan de w eten sch ap , v o o rleest in een lege aula. P e rso n e e l : v o e re n uit (m a a r w at p rec ie s ? d a t d u rven ze zich a l lang n iet m eer a f te vragen). A lle b e h e erso rg an e n •: th eek ran sjes van v rijm etselaars.

N og m eer r e c h tz e ttin g e n e n

DE

k r itie k , DROOM

Ik v e rw ijt d e au teu r dan ook d a t hij z ijn an aly se w il v erkopen d o o r zijn a rtik e l te d o o rsp e k k e n m et enk ele h a lv e w a a rh e d e n e n b o v e n d ie n g e tu ig t d e lay -o u t h ier en d a a r van se n sa tie z u c h t. W aar hij m e t goede b e d o e lin g e n u ite in d e lijk to t a lte rn a tie v e n w il k o m en , s p e elt hij ald u s de anti-politiek in de kaart. Z o 'n h a lv e w aarh eid is bijvoorbeeld h e t v o o rb eeld van de verhoging van d e i n s c h r ijv in g s g e ld e n v o o r de V .A .O . 's. H et ganse verhaal zo u me

(Vervolg op p. 8)

k e n n e lijk e e n s o o rt id e a lis tis c h e h e ilig en m oeten zijn d ie alleen m aar to t d o e ls te llin g h e b b e n o m de stu d e n te n te d ien e n , e n ig e am b itie z o u d a a rb ij to ta a l u it d e n b o ze m o eten zijn. In d e tijd g e est van '68 w as d a t m is s c h ie n w el een a a n n e e m b a re h y p o th e s e , in '95 k lin k t h e t e c h te r no g al ach terh aald . E en u n iv ersite it m o et een algem een v o rm e n d e o p le id in g b ie d e n . S tu d e n te n v e r te g e n w o o r d ig in g is m ijn in zien s d a a r een on d erd eel van en g e lo o f m ij, als m en geen am bitie heeft, den k ik d a t m en al snel de brui h e e ft aan het s tu d e n te n v erteg e n w o o rd ig e r 'sp ele n ', m en lig t im m e rs co n sta n t o n d e r vu u r d o o r a llerlei al dan niet g erechtvaardigde kritiek. M en zou de V U B k u n n e n v o o rste lle n a ls een B elg ië in 't k lein w a a r e r dan ook c o n s ta n t 'p o li t ie k e ' m a n e u v e r s w o rd en g e v o e rd (allee n m issen we h ier nog een C V P o f nog erger om op te sch ieten z o d a t e r o n s alleen m aar de m ogelijkheid b ijft om op elkaar te v itte n ) w a t le id t to t d e n o d ig e i r r it a ti e tu ss e n stu d e n te n v erteg e n w o o rd ig e rs o n d e rlin g m aa r o o k n aar de 'b asis' to e . T en d e rd e lijk t h e t n e t a lso f m ijn collega's van de SoR en de RvB (wij v an de B W C o o k ? ) h e lem aal n iets goed k u nnen d oen. D an vraag ik mij a f w at die m ensen h ele d agen zitten te v e rg a d e re n . A k k o o rd e r z ijn (m issch ien w el veel ...) zak en w aar m en z ijn b e d e n k in g e n k a n bij h ebben, m aa r daaro m stellen a lso f ze p lo ts n iets m e e r k u n n e n d o e n d a t g o e d is l ij k t n o g a l s tr a f. H e t p ro b leem z it hem in het feit d a t een k lein g ro ep je m ensen steed s o p een op de duur o n e in d i g veel v e rg a d e rin g e n m o et z ijn w a a rd o o r elk e vorm van crea tiv ite it verdw ijnt. D e s u b c o m m is s ie s v an de S oR bevatten o p hun beurt terug dezelfde S oR led en (plus een aantal an dere). D it z o u e e n v o u d ig w e g o p g e lo s t kunnen w o rd e n door in d e s u b c o m m is s ie s a n d e re m en se n te plaatsen dan die 12 die m ensen die al in de SoR zitten, zo o n tlast m en niet a lle e n d e m en se n d ie in de SoR z itten , m aa r b etrek t m en o o k m eer m ensen bij h e t b e leid , en hoe m eer m ensen k u n n en d e e ln e m en aan het b e le id , ho e k le in e r d e k lo o f m ijn in sz ie n s w o rd t tu ss e n b e le id en b a s is . D it alleen lo st e c h te r w einig o p als m en de in te resse van d e basis niet kan bereiken. O p O efenplein ligt het in de bedoeling d a t w e m et de huidige b e w o n e r s c o m m is s ie v o lg e n d e le g is la tu u r (w e b e sc h ik k e n v a n a f feb ru ari im m ers e in d e lijk o v e r een e ig e n lo k a a l) "d e b o e r o p gaan" (g ez ie n de p a ssiv ite it h ier rek en en w e e ro p d a t e r to ch w e e r geen v erk iezin g en zu llen zijn en d a t w e het w eer allem aal z e lf zullen m oeten d o e n ...) o m d e m e d e s tu d e n te n te b ereiken en ze een b eetje bew u st te m aken. P erso o n lijk zie ik de m ensen van de SoR d it m o eilijk doen voor de g anse V U B -g em een sch ap . E en soort c h a rm e g e ric h t p r o m o tie in itia tie f lijk t m e o o k n ie t e c h t aangew ezen. W at w el aangew ezen is, is een betere in fo rm a tie d o o rs tro m in g . In d it alles h e e ft d e u n iv ersiteit wel e en grote v eran tw o o rd elijk h eid . Ons " o e rd e g e lijk " V la a m s o n d erw ijssy steem is er im m ers veel te veel op g e ric h t o m b o ek jes van buiten te leren ( d ie m en een w eek na d e e x a m e n s to c h al lan g w e e r v e rg e te n is). V o o r d isc u s s ie en c r e a tiv ite it lijk t er in ons o n d e r w ijs s y s te e m b itte r w e in ig p la a ts . M en houdt de h u m an io rale e rlin g (e ) im m ers liev er b r a a f e n v o lg z a a m . V o o r een p o l it ie k b e w u s t e o p v o e d in g en d isc u s s ie c u ltu u r lijk t er b ijg ev o lg g een p la a ts . M is s c h ie n m o et de

D e M o eia l

u n iv ersite it in eerste kan een cursus inrich ten d ie er op gericht is om ons stu d e n te n teru g p o litie k be w u st te m ak e n e n d e n od ig e p a s siv ite it te d o o rb re k e n . D it z o u d e n no g eens c o lle g e s z ijn d ie de V U B w aardig zijn ... (in teg en stellin g tot som m ige a n d ere co lleg es...). T e n vierde m erk ik da t e r w eer m aar e en s gesch o ten m o et w o rd en op ons h a n d e ls in g e n ie u rs . Ik z ie e e rlijk g ezegd n iet go ed in w at de bew uste o p m erk in g h iero m tre n t k o m t doen. K en n elijk zijn veel c o llegastudenten o n s liev er k w ijt dan rijk . H e t m oge een tro o st zijn v o o r de "Solvay go h o m e " - n a ïe v e lin g e n , h e t a a n ta l e e rs te k a n d id a tu u rs s tu d e n te n han d elsin g en ieu rs is w eer m aar eens ged aald (in teg enstelling to t Leuven w a a r h e t a a n ta l is g e s te g e n ). B in n en k o rt k o rt kan he t econom isch (en d a a rm e e sa m e n g a a n p o litie k ) b e le id h e le m a a l v a n u it L e u v e n g ed icteerd w orden, m isschien z a l de a n ti-S o lv a y -lo b b y z ic h d a n b e te r v o e le n ... T o t s lo t k u n n e n w e he t v o lg en d e s te l le n . E r is i n d e r d a a d e e n p ro b le e m . H et p ro b le e m h e e ft een naam , nam elijk de bew uste k lo o f m et d e b u rg e r (in d it g e v a l m e t de s tu d e n t). D e sc h u ld lig t in d erd a a d v o o r e e n ( g r o o t) s tu k b ij de s tu d e n te n v e r te g e n w o o rd ig in g . Zij k o m t te w e in ig n a a r b u ite n m et in fo rm a tie e n d re ig t c o m p le e t de feelin g m e t de "basis" te verliezen. O o k " h e t sy s te e m " z it v o lle d ig v erk eerd in e lk a a r, e r m oeten m eer m en se n b e tro k k e n w o rd en bij het b e le id e n h e t k ie s s y s te e m m o et c o m p le e t h e rv o rm d w o rd e n . De h u id ig e S o R h e e ft (o n d a n k s een ree k s w aarsch u w ingen) v e rtikt o p al d ie p ro b le m en te rea g e re n en heeft d e s b e tre ffe n d e een g r o te v e r a n t w o o r d e li jk h e i d . O o k de stu d e n te n van de R vB k o m en m et v e e l te w ein ig in fo rm a tie n a a r de b a s is to e (m a a r m e d u n k t d a t ik d erg elijk e z a k en in h e t v erleden ook a l h e b n e e rg e s c h re v e n in e e n c o n c u rre re n d e stu d e n te n p u b lic atie ). de s c h u ld v o lle d ig b ij de s tu d e n te n v erteg e n w o o rd ig in g leggen is e c h te r o ok verkeerd. Zij ( w i j? ) kunnen to c h m o e i l ij k v e ra n tw o o r d e lijk g e s te ld w o rd e n voor de p a s s iv ite it van de m e d e s tu d e n te n . Z o a ls g e w o o n lijk m o et de o p lo ssin g van het probleem v a n tw ee k an ten kom en... In deze m a te rie hebben stud en ten p u b licaties zoals d e M oeial een g ro te v eran tw oordelijkheid. H et fe it d a t z ij d e p ro b le m a tie k na a r bo v en b rengen v alt aan te p rijz en . D a t z ij d it d o e t via a fb re k e n d e cy n isch e artik els is e c h te r beneden h e t n iv eau van e e n w a t e e n goed artik el zou m o ete n z ijn . Z o n d e r te w illen rak e n aan d e k ritis c h e aard van w a t een s tu d e n te n p u b lic a tie m o e t z ijn , z o u ik to c h d u rv e n v o o rste lle n o m in he t v e rv o lg de o n d erto o n v an h e t a rtik el toch w at opb o u w en d er te m aken in plaats van afbrekend. D e rg e lijk e artikels als dat van 19 o k to b e r m aken de sp reek w o o rd elijk e k lo o f alleen m aar g r o te r t o t w a t w e l e e n s e e n o n o v e rk o m e lijk e rav ijn zou kunnen w o rd e n . In p laa ts van to t revolutie op te ro ep en (b u rg e r lijk e o n g e h o o rzaam h eid, terug trekken uit a lle b e h e e r s o r g a n e n ) z o u m e n m is s c h i e n b e.ter de m ensen se n sib iliz ere n o m m ee te doen m et h e t b eleid e n zijn ideeën kenbaar te m ak e n . P e t e r D e g r o o te , V o o r z itt e r B W C

O e fe n p le in

(PS. H et feit d a t m ensen mij vragen o f ik terug v oorzitter w il zijn voor de v o lg e n d e leg islatuur, g eeft m ij het g ev o el w el iets zinnigs te doen...)

13de ja a rg a n g

-

n u m m er 3 - 9 n ovem ber 1995


D e M o eia l

Standpunt over toegangsbeperkende maatregelen De v rije toegang tot he t o n d e rw ijs, gedeeltelijk verw ezen lijk t n a de d em o k ratiserin g sg o lf tijdens de ja re n '6 0 e n een prin c ip e ing esch rev en in de gro n d w et, is sin d s de ja re n '7 0 aan aan v allen o n d e rh e v ig . H et p leidooi v o o r d e invoering van toelatin g sb ep erk en d e m aatreg elen in de richting geneeskunde (num erus c lausus, num erus fixus, ingangsexam en en andere dem onen) is n iet nieuw . Reeds 25 jaar w o rd t d it v e rd e d ig d m e t w e in ig s te e k h o u d e n d e a r g u m e n te n d o o r v o o rn a m e lijk de a rtsen syndicaten en d ie p a rtijen w aar zij een b elangrijke m ach tsb asis hebben. De laatste jare n is e r ec h te r een brede p o litie k e c o n sen su s o n tstaan ro n d vern o em d e m aatreg el. V an den B ossche. V laam s M inister van O nderw ijs, w enst er dit ja a r een p rio riteit van te m aken. D e W aalse M inister van O n d erw ijs. G ra fé z o u e c h te r zijn m en in g n ie t d elen zo d at strateg en als De G alan (Sociale Z ak en ) en C o lla (G e z o n d h e id sz o rg ) he t h o o g d rin g en d vonden om een fed eraal in itia tie f in deze m aterie te ondernem en. Z ij p leiten onom w o n d en v o o r een 'v estig in g sw et' vo o r g en eesh eren , een m aatregel die nog v e rd e r gaat de num eru s clau su s. De geb ru ik te tak tiek is tw eeledig. Enerzijds v e rp la a tst m en d e d isc u ssie van d e vrije to eg an g to t h e t o n d erw ijs n aar d e m an ier w a a ro p het z ogezegd overaanbod aan geneesheren zal ingekrim pt w orden. A nderzijds lijkt de num erus clausus a a n n e m e lijk e r om e rg e r , d e k o n tin g e n te r in g , te v o o rk o m e n . H ie rm e e w e n s e n z ij de g eneeskundestudenten achter zich te scharen en d w ingen zij G rafé o m zijn m ening te herzien. T o e latin g sb e p e rk en d e m a a tre g e len zijn v o lg en s de verd ed ig ers n o o d z a k elijk o m v ersch illen d e r e d e n e n . D e s t ij g in g v a n d e g e z o n d h e id s u it g a v e n z o u d e pan u itsw in g e n d o o r de co n cu rren tie tussen h et té grote aantal geneesheren. D okters zouden im m ers, gedw ongen d o o r de c o ncurrentie, d e vraag na a r verzorging m an ip u leren zodat e r m eer d an nodig v erbruikt w ordt. Een te g ro o t a a n ta l a rts e n z o u d u s e e n te g ro o t v o o rsc h rijfg e d ra g a ls g e v o lg h e b b e n . H et o v e r a a n b o d a a n d o k te r s z o u een n e g a tie v e in v lo e d h e b b e n o p d e k w a lite it v a n de g e zo n dheidszorg aangezien een de g e lijk e artsen p rak tijk een m inim um aantal c o n su ltaties p e r dag zo u v e re isen o p d a t zijn diag n o se sc h erp te n iet zo u verzw ak k en . D e to ev lo ed van N e d e r la n d s e s tu d e n te n , d ie in B elg ië d e num erus clau su s in N ed erlan d w ensen te om zeilen , brengt een te g ro te b u d g e ta ire la s t m e t z ic h m e e . E n m en z o u f r u s t r a t ie s w ille n v e r m ijd e n bij w e r k lo z e a fg e s tu d e e r d e n in d e geneesk u n d e.

een 5 2 -u ren w erkw eek. In d it verband kan m en zich dan ook de vraag stellen o f niet het tegendeel w a a r is. K an een d e rg e lijk o v e rb e la ste arts nog een d e g e lijk e v e rzo rg in g bieden? H eeft hij v o ld o en d e tijd om al zijn aan d ach t aan de patiënt te schenken? De redenering van d e aanhangers van d e n u m eru s c la u su s is e v en een s g ebaseerd o p het aantal ziek en d ie z ic h fin a n c ie e l een b eh andeling k unnen v eroorloven en n iet o p het aantal w erk elijk e zieken. B ovendien w ordt totaal geen rek en in g g ehouden m et toekom stige ev o lu ties zoals bijvoorbeeld de vergrijzing. D at d e to evloed aan N ed erlan d se studenten een bijk o m en d e fin an ciële last m et z ich m eebrengt k u n n en w e n ie t o n tk en n en . W el zijn w ij van m en in g d a t d it feit h elem aal n iet m ag gebruikt w orden om h ier ev en een s een num erus clausus do o r te voeren. H et is niet om d at onze buurlanden p e rv e rs e m a a tre g e le n h a n te re n d a t d e z elfd e ab su rd e lo g ic a h ier m o et g eld en . D e rg e lijk e v erg e lijk in g en b ren g en een n eerw aartse spiraal van a n ti-d em o cratisch e b eleid sopties m et zich m ee. E erder m o et e r w erk gem aakt w orden van een dem okratischer beleid in onze buurlanden. H et laatste argum ent g etuigt h elem aal van een valse bekom m ernis. D e in v o erin g van een n u m erus c la u su s b ied t h elem aal geen o p lo ssin g v o o r fru stra tie s. Een w erkloze, o f zelfs w erkende, die niet de k an s gekregen h eeft o m zijn geliefkoosde studie aan te v atten is z e k er g efru streerd . D e n u m erus clau su s v ersch u ift en k el het w erk lo osheidsprobleem a angezien d iegenen die n iet toegelaten w orden tot de geneeskunde andere studierichtingen zullen u itp ro b eren die d an in de ogen van o n ze bew indvoerders eveneens m et overb ev olking te kam pen h ebben. D e d e u r is dan o p een kier gezet voor een algehele toelatingsbeperkende m aatregel zodat d e w e in ig e a fg estu d eerd en q u a si-z ek e r zijn van een jo b . S tu d eren , n o g a ltijd sy n o n iem voor z ic h z e lf te o n tp lo o ien , dachten wij, is in die o p tiek dus n iet w eggelegd v oor w erklozen. A an de o o rsp ro n g van een derg elijk e g ed achtensprong lig t een en g -p ro fessio n ele v isie op onderw ijs. O nze teg en arg u m en tatie ric h t zich h ier o p de num erus clausus. H et ingangsexam en is echter op d e z e lfd e le e st g e sch o e id . O o k h ier is de se le c tie de p rim a ire b e d o e lin g d ie m en d a n wil rechtvaardigen d o o r de illusie van d e gelijke kansen. W ij drukken d an ook onze verontw aardiging uit o v e r de zgn. M E N O -test aan de V U B en andere universiteiten. G aat m en h ier niet op zoek naar w elke criteria g eb ru ik t m oeten w orden om een effectiev e beperking in te stellen? W ij vrezen dan o o k dat d eze test in de toekom st do o r een ingangsexam en zal vervangen worden.

D it is de a rgum entatie die uitentreuren herhaald w ordt. H et w ordt tijd d a t d eze luchtbel d efin itie f d o o rp rik t w ordt. D e s tijg in g v a n de g e z o n d h e id s u itg a v e n w o rd t h e le m a al n ie t a f g e re m d d o o r h e t a an tal g e n e e s h e re n te b e p e rk e n . W a t o f w ie g a ra n d e e rt o n s d a t h e t v o o rsc h rijfg ed ra g en o o k de g e ld h o n g e r v a n d e a rtse n z o u v e rm inderen een s e r m in d e r artsen een p rak tijk u ito efen en ? In lan d en w a a r een num erus clausus geldt, m erken w e trouw ens helem aal geen verm indering van de g ezo n d h eid su itg a v e n . Integendeel, in Fran k rijk , w aar al tw intig ja a r een num erus clausus b estaat z ijn d e kosten v o o r d e gezondheidszorg verviervoudigd terw ijl zij in B elg ië v oor dezelfde periode slechts verdubbeld zijn (A d V alvas, jrg 40. N um m er 3).

W ij, stu d en ten , blijven p rin cip ieel g ek an t tegen elk e m aatreg el d ie de d em okratisering van het o n d e rw ijs a a n ta st. W ij v e rz e tte n o n s dan o o k teg en e lk e v o rm van to ela tin g sb e p erk e n d e m aatregelen en drukken eveneens onze solidariteit m et de Franstalige studentenbew eging die m et d ezelfd e p ro b lem atiek te kam pen heeft. Eens te m eer blijkt d a t de com m unautaire scheiding van h e t dep artem en t on d erw ijs onder m eer als d oel h eeft de studentenbew eging te verdelen. W ij zijn d a n o o k b ereid om de herfin an cierin g van h e t o n d erw ijs o p de politieke agenda te plaatsen. D it w ensen wij n ie t gekoppeld te zien aan de splitsing van de sociale zekerheid o f aan de splitsing van het kiesarro n d issem en t B russel-H alle-V ilvoorde .

D e v e ro n d e rste ld e p o sitiev e korrelatie tussen h et aantal patiënten p er dag en de k w aliteit van de v e rz o rg in g is nog nergens aangetoond. De laatste studie d ie g eb ru ik t w o rd t om het ov eraan b o d aan g eneesheren aan te tonen zijn trouw ens g ebaseerd o p een p rak tijk van 28 patiënten p er dag en

B r u s s e ls S tu d e n te n g e n o o tsc h a p S tu d ie k r in g V r ij O n d e r z o e k D e M o e ia l

EXCUSE US, WHILE WE KISS THE S KY. . .

Een iniüm icf van BSG. VVS. VO. De Moeial. BOX. GK VUB

Aandacht De S tud iekeuze m ag z ic h no oit o n d e rw erp e n , noch a an d o g m a ’s, noch a an p o litie k e p a rtije n , noch a an d e h a rts to c h t van een m inister, noch a an h e t b e la n g van b e ro e p s v e re n ig in g e n , noch a an e e n to e g a n g s b e p e rk e n d e m a a tre g e l, noch a an v o o ro o rd e le n , noch a an o p p o rtu n is m e , noch a an e e n N u m eru s C lausus, noch a an om h e t e ve n w a t,

W ij hebben vern o m en d a t som m igen z ic h g e s to o r d h e b b e n a a n h e t v eelv u ldig voorkom en van de Engelse taal in de vorige M oeial. E r w e rd (w o rd t ?) o n s v a n alle s v e rw e te n : p r e te n tie , im p e r ia lis m e , ku ltu u rbarbarism e, noem m aar op. W ij d a c h te n d a t he t g e w oon grappig w as. O ns e c h te r niet gelaten. Indien e r van ons v e rw acht w ordt dat wij de nieuw e S ta n d aa rd w o rd en ( A W /V V K ) . dan zullen wij d it lek k er niet doen. T aal is e en c o m m u n ic a tie m id d e l, en indien w ij d e n k e n d a t e e n b e p a a ld e b o o d sc h a p b e te r to t u itin g k o m t in e en a ndere taa l d a n he t N ederlands, d an zien w ij g een enkele reden om dat n ie t te d o e n (d e v o lg en d e M o e ia l w o rd t w a a rs c h ijn lijk in he t C h in ees g e p u b lic e erd ). D u s , s o rr y m e n s e n in d ie n w ij p r e te n tie u s o v e rk o m e n , h e t is e c h t n ie t o n z e b e d o e lin g . J u s t free y o u r m ind, and th e rest w ill follow ... FR ED

D e M o eia l

13de ja a rg a n g

-

m aa r uitsluitend a a n d e o p re c h te en bew u ste keuze van de s tu d e n t w a n t o n d e rw e rp e n b e te k e n t h e t e in d e van elke universiteit.

K e u z e b e p e rk e n d e m aa tre g e le n leiden tot: • e e n s itu a tie w a a rb ij een b e p e rk t aan tal s tu d e n te n e en b e p a a ld e opleiding kunnen volgen. • h e t d e fin itie v e eind e van de vrije studiekeuze. • h e t re d u c e re n van un iversiteiten to t fa b rie k e n w a a rv a n d e “p ro d u k tie ” m oet gepland w o rd en op k o rte en lang e term ijn . C o n c re e t g e s te ld b e te k e n t dit • s u p e ru n iv e rs ite ite n m e t g ro te en leefbare fa c u lte ite n • kle in e un iv ers ite ite n m e t een b e p e rk t s tu d iea a n b o d • h e t e in d e van d e VU B als volw aa rd ig e en v o lled ig e un iv ers ite it

Poincaré is alive

Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info Info

Nationale betoging tegen elke vorm van studentenbeperkende maatregelen woensdag 22 november 1995___________

num m er 3 - 9

n o v e m b e r 1995


Verkiezingen! Nalatigheid? De kom ende weken zal het je zeker niet ontgaan dat er verkiezingen plaatsgrijpen (dit ja a r zijn er im m ers m eer kandidaten dan m andaten), m aar wellicht was je niet op de hoogte dat ook j i j je kandidaat kon stellen. W aarom? Z ow el het kiesreglem ent van de Sociale Raad als dat van de Raad van Bestuur bevat een artikel over de b e k en d m ak in g . D it a rtik el v e rte lt w aar de a a n k o n d ig in g e n m o e te n g e b e u re n : "in a lle facu lteitssecretariaten , in h et secretariaat van het Hilok, in de inkom hal van het adm inistratiegebouw, in het secretariaat van de soiale sector studenten, in de r e s ta u r a n ts en in de in k o m h a lle n van de studentenhom es, in het A.Z. en op alle andere nuttige p l a a t s e n . T e v e n s w ordt d it b e ric h t ad alvas u itg e h a n g e n en w ordt h et g e p u b lic ee rd in de studentenpublikatie." G een van de artikels verm eldt echter door wie dit m oet gebeuren. Is dit de reden waarom het niet gebeurd is? N uance: na lang zoeken hebben we toch e n k ele (gele) affic h es kunnen o ntdekken... W e beschouw en dit als een grove nalatigheid vanwege de academ ische overheid. Daarom besloten wij deze zaak de onze te m aken, en om m et een eigen affiche (de o ra n je ) de stu d e n t in te lic h ten . W e hebben g ep ro b eerd ze conform h et kiesreglem ent op te hangen. Bovendien word je binnenkort een brochure in de handen gestopt, genaam d: H oe Stem m en? Wij hopen dat je de vraag W aarom Stem m en reeds voor jezelf beantwoord hebt.

Studiekring Vrij Onderzoek

Kandidatuurstellingen en Verkiezingen 1. 2. 3.

RvB (R aad van Bestuur) SO R (Sociale Raad) F acu ltaire aangeleg en h ed en

K andidatuurstellingen 1. & 2.Raad van Bestuur en Sociale Raad W ie k om t in

aan m erkin g?

E lk e student die begaan is m et het beleid van deze universiteit.

W a a rl S ecretariaat van de R aad. G ebouw M , 5de verdiep, rechts van d e lift.

H oe? H aal d a a r uw kandidaatsstellin g sfo rm u lier, v ezam el hierop 10 h a n d tekeningen van stem gerechtigden (VU B studenten) en geef h e t p e rso o n lijk af.

Tot

3.

E r is m a a r é én m om ent in h e t ja a r w aarop d e stu d en ten v e rte g e n w o o rd ig e rs lu iste re n : w a n n ee r ze h erv erk o zen w illen w orden. V o o r d e re st van het ja a r m oeten ze z ic h d a a r niets van aantrekken, w ant z e m oeten to ch g e en veran tw o o rd in g afleg g en . H u n "w erk" k a n zelfs m o e ilijk g eëv a lu e e rd w o rd e n d o o r de stu d en ten g e m e en sc h ap , om dat e r g e en in fo rm a tied o o rstro m in g is.

Facultaire aangelegenheden W ie ko m t in

aan m erkin g?

E lk e stu d en t die begaan is m et het beleid van d eze universiteit.

W aar? In uw faculteitssecretariaat.

H oe? M e ld j e daar aan.

Tot

"JA", MAAR GEEN JA-KNIKKERS

w an n eer?

3 0 o k to b er 1995, 10 uur.

D o o r het o p ric h te n van e en stu d en ten fo ru m (vraag- en an tw o o rd sp el tu ssen stu d en ten e n stu d en ten v e rte g e n w o o rd ig e rs) zu lle n w e v eran tw o o rd in g M O E T E N afleggen. V o ld o en d e info o v e r w at e r b o ven o nze k o ppen geb eu rt, is h ie rv o o r o n o n tb e e rlijk en niet e en a lle en rec h t van e n k ele "prom inente" studenten.

w anneer?

D it z ijn g een h o lle w oorden, alle p erso n en d ie v oor "JA " opk o m en , zow el voor de S o c ia le R aad als v o o r de R aad van B estuur staan h ie r b org voor.

3 0 o k to b er 1995, 10 uur.

V e r k ie z in g e n W ie m ag

M et h o o p v o lle groet,

kiezen ?

E lke stu d en t die begaan is m et het beleid in zijn faculteit.

H aro u n & G erlant, S a b in e & B jorn, Jo k e (Jo h an n a) & N ele, M aarten & B alder. F red & T o m , P atrick & D irk : k a ndidaten v oor d e S o c ia le R aad.

W aar? O p je fac ulteitssecretariaat o f in h e t R estaurant.

W a n n e e r?

f

14,15 en 16 novem ber 1995. V U : S t u d ie k r in g O n d erzoek

S te v e n & R uben (E S P ), S alam i (R ob) & Jim m y (T W ), S tefan & E ls (P & O ), F atiha & Jo k e (Johanna) (R E ), T o m & C h ristin e (W E ), T h ierry & Sam i (L & W ), R oeland & M are (G & F ) : k andidaten v o o r d e R aad van B estuur.

V rij

D e M o eia l

13de ja a rg a n g

n u m m er 3 - 9 n ovem ber 1995


D e M oeial

MUM1A ABU-JAMAL: AMERIKAANSE REPRESSIE IN DE JAREN NEGENTIG D e w e re ld h e e ft g e z ie n h o e begin o k t o b e r in L o s A n g e le s O .J . S im p so n w erd v rijg e sp ro k e n . O o k zag m en hoe z w a rt A m erik a ju b eld e o m d it stukje rechtvaardigheid d a t zij v o lg ens hen v o o r een ke e r van het A m e rik a a n s r e c h ts sy s te e m k reg e n . T och m aakte d e M illio n M an M arch d u id e lijk d a t zij n og g een redenen z ie n om v o o r ta a n in d it r e c h ts s y s te e m , o f in h e t h e le p o litie k e s y s te e m te kunnen geloven. S lech ts e e n k o rte b lik in de s tr a te n v a n S o u th s id e , C h ic a g o : S o u th B ro n x , N ew Y o rk o f S o u th C e n tra l, L o s A n g e le s , d o e t al v e g e te n dat er o o it de v e rw e z en lijk in g en van de ja re n '60 zijn gew eest, da t d it land d e slavernij a c h te r z ic h h eeft g e laten o f d a t het z ich een d e m o c ra tie noem t. U it de o f f i c ië l e s ta t is t ie k e n b lijk t d a t v a n d a ag één o p drie zw arte m annen tussen 20 en 30 o n d e r supervisie van het g e re c h t s ta a t, dat het g e v a n g e n is w e z e n de s n e ls t g ro eiende se cto r van de A m erikaanse e c o n o m ie is e n z w a r te n d a a rin v ijfm a a l o v e rv e rte g e n w o o rd ig d zijn. D e rebellie van L os A ngeles in 1992 h e e ft g e to o n d d a t z w a rt A m e rik a s te e d s m in d e r d ie g a n g v a n z a k en a an v aardt, en d e e n ig e oplo ssin g die de A m erik aan se o verh eid hieraan w il g e v e n is re p re s s ie . E en sla c h to ffe r v a n d e z e o p fla k k e re n d e g o lf van r e p r e s s ie is d e z w a rte k ritis c h e jo u rn a lis t u it P h ila d e lp h ia . M um ia A b u -Jam al. D e z e e x -B la c k P a n th er z it sin d s 1982 o p "D e a th R ow " in P e n n sy lv a n ia , e n d e strijd tegen zijn e x e c u tie is in te rn atio n aa l o n tp looid, d a a rto e g e n o o p t d o o r he t p o litie k e "haat- en w raakklim aat" da t vandaag in de V S heerst. "The

v o ic e

of

th e

v o ic e le s s "

M u m ia is al sin d s zijn tie n e rja re n b e z ig m et de z w a rte v erz e tsb e w e g in g . E ind jare n '60 was hij a ls v ijftie n ja rig e m ed e -o p ric h te r v an d e a fd e lin g in P h ila d e lp h ia van d e B la c k P a n th er Party, w aarvan hij m in iste r v a n in fo rm a tie w e rd . D e B B P ijv e rd e v o o r z e lf-d e te rm in a tie v a n d e z w a r te g em eenschap, o rg an izeerde gratis o n tbijten voor de g h e tto k in d e re n , o n d e rw ijs p ro g r a m m a 's w a a rin de z w a rte g e s c h ie d e n is w e l a a n d a c h t k re e g , e n p r o te s te e r d e te g e n d e b ru ta lite it van de p o litie d o o r m et w a p e n s in e e n h a n d (b in n e n de w e tte lijk e n o rm e n ) en een w etb o ek in de andere aanw ezig te zijn als de p o litie z w arten a a n h ie ld . A l in die jare n w erd M um ia nauw gevolgd door h e t F B I, in h e t k a d e r v a n he t C o in te lp r o ( C o u n te r I n te llig e n c e P r o g ra m ): e e n p r o g ra m m a o m r e v o lu tio n n a ire z w a rte en a n d e re b e w e g in g e n u it te ro e ie n . D o o r C o in telpro w erden een aantal leiders van de B la c k P a n th e rs v e rm o o rd , v e le n w e rd e n o p g e s lo te n , z o a ls G e ro n im o P ra tt die no g ste e d s niet vrij is; e n de bew eg in g w erd verder v le u g e lla m g e m a a k t d o o r a lle rle i in filtra tie - e n in tim id a tie m e th o d e n . N a h e t in s to r te n v a n d e B la c k P a n th er P a rty z ette M um ia de strijd v e rd e r a ls j o u rn a lis t. H ij m a a k te r a d io p ro g ra m m a ’s e n a rtik e ls o v e r het racistisch e n g ew elddadig gedrag van p olitie in P h iladelphia, w at hem bij d e P P D ( P h ila d e lp h ia P o lic e D e p t.) in h e t v izie r bracht. In 1978 b e s to rm d e de P P D h e t h u is van M o v e , e e n z w a rte a n a rc h is tis c h e o rg an iz a tie , die in de e e rste p laa ts door p o litie - in tim id a tie e r to e b ew ogen w erd gew apend huH huis te bew aken. N egen M ove-leden w erden

D e M o e ia l

13de ja a rg a n g

-

to t elk 100 ja a r v eroordeeld voor het n e e rs c h ie te n v a n 1 p o litie a g e n t, hoew el de kogel de agent doodde erg e n s van h o o g a c h te r h e m kw am , te rw ijl d e M o v e -le d e n re c h t vo o r he m stonden. D e e n ig e k ritiek die in P h ila d e lp h ia o p d e z e u its p ra a k te h o ren w as, k w a m van M um ia. O ok het g ew eld d o o r d e politie w as alleen in M u m ia 's v e rs la g e n te r u g te v in d en . M u m ia w e rd zo b e k en d in P h ila d e lp h ia als d e " v o ic e o f the v o ice le ss". R ed en en gen o eg vo o r de P h ila d e lp h ia P o lice D ep artem en t om M u m ia liev er k w ijt dan rijk te zijn. M u m ia 's p ro ces"

" o n r e c h t v a a r d ig

In d e n a c h t v an 9 d e c em b e r 1981 w o rd e n M u m ia e n een p o litieag en t, D a n ie l F a u lk n e r , n e e rg e s c h o te n a a n g e tro ffe n in d e b in n en sta d van Ph ila d e lp h ia . M u m ia kan nog in het z ie k e n h u is g e re d w o rd e n , a g e n t F a u lk n e r ste rft. M u m ia w o rd t z e er s n e l b e sch u ld ig d van d e m o o rd o p F a u lk n e r en w o rd t ree d s o p 2 ju li 1982 s c h u ld ig b e v o n d e n van de m o o rd e n v e r o o r d e e ld t o t de d o o d s tr a f . M u m ia w a s o p h e t m o m e n t v a n h e t v o o rv a l o o k een n a c h te lijk e ta x ic h a u ffe u r en s to n d m e t zijn w agen o p een p arkeerplaats n e t teg e n o v e r een h o e k w a a r rond v ier uur 's m o rgens agent Faulkner de w ag en van M u m ia's b ro er, W illia m C o o k , teg en h ield . M u m ia zag ho e de a g e n t e n z ijn b r o e r in e e n h a n d g e m e e n r a a k te n w a a rb ij d e F a u lk n e r C o o k h e rh a a ld e m ale n s lo e g m e t z ijn z a k la m p . M u m ia b e slo o t zijn b ro er ter hulp te kom en en lie p de straat ov er. T ot h ier lopen d e v ersies van de v erd ed ig in g e n de o p e n b a re aan k lag er p ara lle l. M um ia w erd v e ro o rd e e ld o m d at hij volgens een a an tal g e tu ig en issen o p d e agent kw am to e g e lo p e n en hem n e e rsc h o o t, w a a ro p de ag en t in zijn val nog kon teru g sch ieten en M um ia raa k te . M u m ia zou h iern a d e agent n o g h e b b e n a fg e m a a k t m e t v ier sc h o te n van k o rte afstand. De w ijze w a a r o p d e b e s c h u ld ig in g , h e t v e rlo o p v a n h e t p r o c e s en d e u ite in d e lijk e v e ro o rd e lin g to t stan d zijn gek o m en tarten de verbeelding. P as nu. sin d s d o o r d e in tern atio n ale c a m p a g n e om M u m ia te red d e n er o o k fo n d se n v o o rh an d e n zijn , h eeft M u m ia z ic h v a n e e n s e rie u z e v e rd e d ig in g k u n n e n v o o rzien o n d er leid in g van L eo n ard W ein g lass, die in z ijn strev en o m een nieuw proces v o o r M u m ia te v erk rijg en de fouten in h e t o o r s p r o n k e li j k p ro ce s g ro n d ig h e e ft o p g e d ie p t. M u m ia h e e ft im m e rs s te e d s o n s c h u ld ig g e p le it e n w ild e o o rsp ro n k e lijk van z ijn g ro n d w e tte lijk re c h t g e b ru ik m ak e n o m z ic h z e lf te v e rd e d ig e n . L ang h e e ft hij d it n ie t k u n n e n doen w an t snel h eeft de rech ter, Sabo, die b e k en d sta a t als de "h an g in ' ju d g e" om dat h ij m eer te r dood v e ro o rd e lin g e n o p z ijn a c tie f h e e ft dan elke andere rech ter in de V S, hem d it r e c h t o n tn o m e n e n h e m een a d v o c a a t to e g e w e z e n , A n th o n y Jack so n , die later verklaard heeft dat , hij n o o it e c h t g eïn teresseerd w as om d e z e z a ak te d o e n en d a t hij z ich n o o it c a p ab e l a c h tte d e z e to t een g o e d e in d e te b re n g e n . D e tw ee v o o r n a a m s te g e tu ig e n v a n d e a a n k la g e r w aren een p ro stitu é e , die a l a c h te n d e rtig a rre s ta tie s o p h a a r n aam had e n nog tw ee lopende zaken w egens p ro s titu tie ; en een tax ic h a u ffe u r d ie e e rd e r zijn licentie w as k w ijtg e raa k t d o o r rijd e n o n d e r in v lo e d e n nu d u s zo n d e r p a p ie re n rondreed. V an beide getuigen, die het

nu m m e r 3 - 9

n o v e m b e r 1995

v e rh a a l van de o p e n b a re a a n k lag er bev estig d en , zijn de a ffaires m et het g e re c h t g e reg eld . D e tax ic h a u ffe u r k re e g e e n n ie u w e lic e n tie e n de p ro s titu é e m o c h t sa m e n m e t een a n d e re , d ie h a a r o o r s p r o n k e lijk v e rh a a l als zou zij de e ch te d ad er heb b en z ien w eg lo p en had ingeslikt, o n g e s to o r d w erk en op haar s tr a a th o e k . A n d e re g e tu ig e n d ie h e b b e n v e rk la a rd d a t zij een m an, v an g ro te re g esta lte d an M um ia, na de s c h ie tp a r tij hebben z ie n w e g lo p e n z ijn o fw e l n o o it in het p r o c e s g e h o o rd g e w e e s t, o fw e l h e b b e n ze n a v e rlo o p van tijd hun v e rh a le n in g e s lik t. S le c h ts é é n g etu ig e, D essie H ig h to w er, h eeft op het p ro ces z ij n o n tla s te n d e g e tu ig e n is k u n n e n a fle g g e n , m aar w erd d a a r in de m inderheid bevonden m e t z ijn v e rh a a l. H ig h to w e r h eeft oo k v e rk la a rd d a t hij de p ro stitu é e een heel ein d verder van h e t gebeuren h a d o p g e m e rk t en d a t ze n a de schoten kw am vragen w at e r gebeurd w as. D e g e tu ig e n isse n van w a t er n a d ie n in h e t h o s p ita a l g e b e u rd e v e rsc h ille n o o k ste rk . Pas tw ee en e e n h a lf m aa n d e n n a h e t v o o rv al

k w a m e n tw ee p o litie a g e n te n o p de p ro p p en m et een g etuigenis v an een b e k e n te n is v a n J a m a l (d ie zo u gezegd hebben "I sh o t th e m o th e r f u c k e r a n d I h o p e th e m o th e rfu c k e r d ies"), h o ew el zij de n ach t z elf o o k een getuigenis haaden a fg eleg d , zo n d er m eld in g te m aken van de bekentenis. E en andere agent, G a r y W a k s h u l, d ie d ie n a c h t verk laard h ad d a t hij h eel de tijd bij M u m ia w a s g e w e e st e n d a t d eze h elem aal n iets had g ezeg d , is n o o it g eh o o rd g e w e e st tijd en s h e t pro ces o m d a t hij v o lg e n s d e r e c h te r op v ak an tie w as. W e in g la ss h e e ft later o n td ek t d a t W ak sh u l tijd en s heel de d u u r van h e t p ro ce s in 1982 thuis w as, o p m in d e r d a n een k ilo m e te r v a n h e t g e re c h ts g e b o u w . Z o w el M u m ia z e lf als een v erp leeg ster van h e t h o s p ita a l h e b b e n la te r aan W e in g la ss v e rte ld d a t een a an tal agenten o p M um ia's u rinezak hadden gestaan in de h o o p zijn blaas te doen sp rin g en . O o k o p fo ren sisch v lak is e r e e n g ro te o n g e rijm d h e id in de b e w ijsv o e rin g . E e rst Ja m a l e n later zijn a d v o caat Ja ck so n had d en m aar 150 d o lla r ter b e sch ik k in g gekregen p e r ex p ert die zij zo u d en inhuren, en w aren d u s n iet in sta a t een d eg elijk b a llis tis c h en p a th o lo g is c h o n d e r z o e k te h o u d e n . L e o n a rd W e in g la s s is w el o p o n d e rz o e k u itg e g a a n . In het o f fic ie e l b a llistis c h ra p p o rt van de p o litie , d a t n o o it in h e t p ro ce s is geb ru ik t, s ta a t d u id e lijk d a t a g e n t F a u lk n er g e d o o d is d o o r e e n .44 k a lib e r k o g e l, te r w ijl h e t p is to o l van M u m ia, v o lg en s d e aa n k la g e rs het m o o rd w a p e n , e e n .3 8 w a s. D it p is to o l is o p d e p la a ts van het g e b e u re n a a n g e tr o ff e n , m a a r d e p o l it ie h e e f t n o o i t d e m e e s t e le m e n ta ire e n r o u tin e u z e teste n

g e d a an o m te z ie n o f h e t p isto o l recen t afgevuurd w as (de politie was o p een m u m van tijd aan w ezig en kon do o r aan de loop te ruiken alleen al bep alen o f M u m ia's p isto o l was g e b r u ik t) . O p M u m ia 's h a n d e n w e rd e n o o k g een lo o d re sid u te ste n g edaan om te z ien o f hij een p isto o l had a fg e v u u rd . E en a n d e re m o g elijk h e id is d a t d e z e testen w el w erden gedaan, m aar d a t de resultaten erv a n n o o it g e ra p p o rte e rd w erd en . A d v o c a a t W ein g lass h eeft een boek g e p u b lic e erd , Race for Ju s tic e . m et een v o lle d ig e b e sch rijv in g v an het o o r s p r o n k e lijk e p r o c e s e n e e n n eerslag van alle fo u ten d ie er to en gem aakt z ijn , m et te lk e n s v e rw ijz in g e n n a a r d e o f fic ië le d o c u m e n te n . D e m e e s t tre ffe n d e aberraties k o m en voor in het stadium van h e t pro cés w aarbij de strafm aat b ep aald m o e s t w orden. A lvorens dit stad iu m k o n b e g in n en h eeft rechter S abo de ju ry w el tw ee k e e r m oeten d o en beslissen o v e r de schuldvraag. In e e rste in sta n tie h ad de j u r y (2 zw arten en 10 blanken in. een stad die 60% zw art is) im m ers geoordeeld dat M um ia schuldig was aan m oord in de tw eed e g raad, éen v o n n is w aarv o o r g e e n d o o d s tr a f k a n u itg e s p ro k e n w orden. Sab o vond d a t de ju ry haar w erk n iet goed had gedaan e n stuurde hen teru g d e b e ra a d k a m e r in. In tw e e d e in sta n tie verk laard e de ju ry M u m ia sc h u ld ig aan m o o rd in de eerste g raad. D e pleid o o ien voor het bepalen van de strafm aat konden van start gaan. H ierbij h eeft de openbare aan k lag er uitvoerig gebruik gem aakt v a n h e t p o l it ie k v e rle d e n v a n M um ia. en hoew el M um ia een blanco stra fb la d h a d , is z ijn g ed rag a ls tie n e r bij de B la c k P a n th er P arty u itv o e r ig g e b ru ik t. V o o ra l z ijn u its p ra a k o p z e stie n ja rig e lee ftijd "p o litic a l p o w e r g ro w s o u t o f the b arrel o f a g un", h ierm ee in eerste instantie do elen d op de w ijze w aarop b la n k e n in A m e rik a hun m a c h ts p o s itie h a d d e n b e re ik t, is m isb ru ik t g ew eest in h e t p roces, en h eeft e r m ede toe g eleid dat M um ia ter d o o d v eroordeeld w erd. O o k hier sp eeld e de se lectie van d e ju ry een ro l. In P e n n sy lv an ia k u nnen im m ers ju ry le d e n g e w eig erd w o rd en als zij tegenstanders zijn van de doodstraf. D e s tr ijd

v o o r M u m ia 's

lev en

D e zaak M u m ia A b u -Jam al is, naast d e strijd v oor de gerech tig h eid voor een m en s, o o k een sym bool g e w o rd e n . H e t is d u id e lijk d a t de p o litie in P h ilad elp h ia M um ia liever k w ijt is. R ech ter S abo is lid vo o r het lev e n v a n d e F ra te rn a l O rd e r o f P o lic e , een c o n s e r v a tie v e p o litie b o n d d ie lo b b ie t v o o r de e x e cu tie van M u m ia en hem zoveel m o g elijk het zw ijg en p ro b ee rt o p te leg g e n (zij h e b b en e rv o o r g ezo rg d d a t M u m ia 's ra d io c o lu m n s v a n u it "D e a th R ow " n ie t o p de o p en b are rad io w erden u itgezonden en hebben een lastercam p ag n e gevoerd tegen de u itg ev erij die zijn boek, "L iv e from D e a th R o w ”. h e e ft u itg e g e v e n ). S a b o 's o p in ie over het rech tsssy steem is "in" vandaag in de V S. A m erik a is n aast Japan het enige g e ïn d u s tria lis e e r d e lan d w a a r de d o o d stra f nog in de p rak tijk bestaat, m aa r h e e ft 5 0 k e e r m e e r ter d ood v e ro o r d e e ld e n p e r in w o n e r dan Jap an . M et d e jo n g ste u ltra-rech tse v e rk ie z in g s s u c c e s s e n is d e tre n d a ll e e n e rg e r g e w o rd e n . De g o u v e rn e u r van Pen n sy lv an ia, T om R id g e, h e e ft in h e t ee rste h a lf ja a r v an zijn a m b tste rm ijn al zes m aal m ee r ex e cu tieb e v e len u itg esch rev en

dan in de ach t ja a r voor hem . E én van die ex ecu tieb ev elen w as voor M um ia A bu-Jam al. O p 17 augustus m oest hij g e ë x e c u te e rd w o rd e n , m aa r o n d e r in tern atio n ale dru k en door he t w erk van W ein g lass en zijn ploeg is deze e x e c u tie v o o r o n b e p a a ld e d u u r u itg e s te ld . D e c a m p a g n e v o o r de b e v rijd in g v an M um ia is oo k een c a m p a g n e teg e n e e n re p re s s ie f en rac is tis c h re c h tssy ste e m , tegen een n atie die h a a r heil zoekt in repressie, d ie in h e t tijd p e rk van de "pensée u n iq u e " h a a r s o c ia le p ro b le m e n d e n k t te k u n n e n o p s lu ite n o f v e rm o o rd e n , voor een b e v o lk in g s g ro e p d ie m in d e r en m in d e r n e e m t w a t h a a r w o rd t o p g ed ro n g en en nog steeds op zoek is n a a r e e n w eg o m o n d e r de onderd ru k k in g uit te kom en. R echter S a b o , z o a ls te v e rw a c h te n v o o r iem a n d d ie o v e r een d o o r z ic h z e lf g e le id p ro ce s m o e t o o rd e le n , h eeft M um ia geen n ieu w p ro ces gegeven. O p d it m o m e n t w o rd t M um ia's zaak in b e ro e p b e o o rd eeld v o o r het State S u p rem e C o u rt van Pennsylvania, de in stan tie w a a r vo lg ens ingew ijden de m eeste k an s o p een nieuw proces te v erw ach ten v alt. A ls d eze stap voor M u m ia n iets o p lev e rt, kan hij nog n a a r h e t F e d e ra a l S u p re m e C o u rt, w a a r hij w aarsch ijnlijk niet m eer dan een stra fv e rm in d e rin g tot levenslang kan v erw a c h te n . G o u v e rn e u r R idge h eeft reeds laten w eten dat hij eens de pro ced u res afgelopen zijn en M um ia o v e ra l v e rlo r e n h e e ft, n ie t zal aarzelen o m een nieuw executiebevel u it te sc h rijv e n . D e in te rn atio n ale c a m p a g n e v o o r M um ia Zal dus de k o m en d e m aan d en nog opgeschroefd m o eten w o rden. O p 28 novem ber is er a lv a s t een in te rn a tio n a le p ro te std a g g ep lan d . D oor M um ia te r e d d e n , re d d e n w e e e n v a n de z e ld z a m e b e la n g rijk e p ro ta g o n iste n van die g ro ep m en sen die n ie t vindt d a t b e sta a n sze k e rh e id m o e t w ijken v o o r de v rije m arkt, da t arm en arm z ijn o m d at ze lu i zijn , da t z w arten arm z ijn o m d at ze dom z ijn o f dat k ritis c h e ste m m e n m o e te n w ijk en voor de repressie. Jasp er

W a lg r a v e

V o o r m eer info c o n tacteer P. Terryn. E . P ech erstraat 5 6, 2000 A ntw erpen. 03 2 4 8 .32.31

M umia Abu-Jamat

#

AM 83

SCI Greencounty 10W R. Furman HWy Waynesburq, PA 15370-8090 USA Family & Friends of Mumia PO B0K 19709 Philadelphia, PA 19 U 3

r W e e s b lij dat u dit nocj m a g le z e n ! U e l e a n d e re n hebben m in d e r cjeluk

5


D e M oeial

fa f& v ie , w & ie ld

*UHid à t 1 4 daçe«t ° D e h a e n e le g t k la c h t n e e r bij d e J u ry v o o r E e rlijk e R eclam e prak tijk e n nadat h et reclam ebureau Saatch i & Saatchi een b id d en d e D e h a e n e op een rec la m e p o ste r v o o r T o y o ta liet a fdrukken. H e t m o ch t ec h te r n iet baten voor de heiüge m an. De b ew uste reclam e w ordt voorpagina-nieuw s en een 'rel' kent dus toch n og sukses. 0 E en be stu u rd e r van een A m erikaanse trein verlaat eventjes het g e ë ffe n d e pad. B alans: 74 gew onden e n 1 dode. W e beginnen h a a st g e lo v e n d a t A m e rik a 'th e land o f a ll p o ssib ilitie s' m o e t zijn. 0 D e B elg isch e film 'M an n ek en Pis' van V an P assel kaap t op h e t 2 2 ste In te rn atio n aa l F ilm fe stiv a l van V laan d eren in G en t b ijn a alle prijzen w eg: beste regie, beste actrice, beste acteu r en beste film . ° In B o s n i ë - H e r z e g o v in a w orden al v oor de 3 6 ste k eer de w a p e n s n e e rg e le g d tijd e n s h e t s ta a k t-h e t-v u re n . O n d e rtu sse n w o rd en e r op n ieu w vredesbesprekingen ge-houden. v oor de rest van E uropa w el te verstaan. 0 In E ngeland ste rft de bokser Jam es M urray na een k am p o m de B ritse titel bij de b a m ta n - g e w ic h t e n . 0 In N ederland p lan t d e stad A m sterdam een perm anente, g econ­ tro le e rd e t ip p e lz o n e . M ilie u g ro e p e rin g e n z ijn e rg o n d e r de b o o m p je s en h e b b e n v e rz e t a a n g e te k e n d . H e t s tu it h en n a m e lijk teg e n d e b o rst d a t h ie rv o o r 36 bom en d ien e n te w orden geveld om plaats te m aken voor de prostitueés. A lsof we hiervan u it d e boom vallen! In N ederland zijn w el hoger bom en g e v a lle n . 0 In Ira k v iele n d e e e rste p resid e n tsv e rk ie z in g e n u it in het v o o rd eel van de g e w ezen p resid e n t S ad d a m H o essein . Dit is e c h te r n ie t v e rw o n d e rlijk als je bed e n k t d a t de stem m ing n iet g eh eim w as en d a t e r o p e lk ste m b ilje t de naam van de kiezer stond verm eld. Z o 'n 9 0 0 0 helden, d e sm artlapper "En w e gaan n o g n ie t n a a r h u is ” in d a c h tig , h e b b e n h e t e c h te r to ch a a n g edurfd tegen H oessein te stem m en. 0 In Z u id -A frik a w erd tijdens de co n tro le n a een p aard en k o ers m en se lijk D N A - m a te r ia a l o n td ek t in één van de urinestalen. Reden: he t paard w as te nerveus, dus vond de stalknecht e r m aar n iet b e te r op zijn (positief?) p lasje in te d ien en . H et p aard m ag g een b e trekkingen m ee r onderhouden m et de delin q u en t. M aar w e h ebben v e rnom en d a t h et d ier zijn ho ofd koel bo v en w ater h o u d t. 0 W illy C laes is g een Secretaris-G eneraal van d e N A V O m eer. Hij g a a t e c h te r n iet z o m a a r n aar huis. Z o als het een M in ister v an S ta a t b e ta a m t, tra p t hij n og w a t na. T ijd e n s e e n d ruk b ijg ew oonde in ternationale persconferentie haalt hij uit naar de B e lg isc h e in ste llin g e n , h et koningshuis in clu is. H ierm ee w ordt C laes m ete e n g ep ro m o v eerd to t M inister van Straat. A l bij al n iet sle c h t vo o r een carrièrejager.

° F id e l C a str o w o rd t u itg en o d ig d o m d e e l te nem en aan de v ierin g van h e t 5 0 -jarig e bestaan van de V erenigde Naties. Hij k an o p enig su k ses rek en en , m aa r o o k o p forse tegenw ind. Z o w e n st p resid e n t C lin to n geen ond erh o u d m et de C ubaan: zelfs C astro 's n aar A m erik a overg elo p en dochter, A lvina 'N o C astro, N o Pro b lem s' F ernandez, ziet liev er zijn hielen dan z ijn tenen. N iet e rg so ciaal v an de dochter, als j e het ons vraagt. ° N o g in A m e rik a w e rd e n e n k e le ra b ia te a n t i - a b o r t u s g r o e p e r i n g e n v e ro o rd e e ld to t h e t b e ta le n van een fik se sc h a d e v e rg o e d in g a a n e e n 6 0 -ja rig e a rts, d ie ab o rtu ssen p le e g d e . H e t g a a t h ie r o m een b ed rag van 2 5 0 m iljo e n B elg isch e Franken. W ie nu nog d u rft te zeggen d at m isdaad niet lo o n t, v e rd ie n t e e n g e ld b eu g el te w orden aangenaaid ald aar w aar de zon n iet schijnt! 0 In Jap an o n tw ik k elt een an o n iem e co m p u terp ro g ram m ateu r een in te rn e ts p e l w aarb ij de sp e le rs m id d e ls h e t b eru ch te 'sa r in '-g a s p u n ten kunnen verg aren p er dode o f gew onde. O f e r o o k een g asm ask er w o rd t bijg elev erd , v ertelt de sad ist er lek k er n iet bij. 0 H e t A u s t r a li s c h e M in is t e r ie v a n V o lk s g e z o n d h e id v erb ie d t een s e ro -p o sitie v e vrouw h a a r h uis te v erlaten . H et h u isarrest kw am e r nad at de vrouw in kw estie, de m aand na de v aststellin g van h a a r besm ettin g , al m et 5 m annen onv eilig e g e m e e n sc h ap h e e ft gehad. "En w e gaan nog n iet n aar huis" b eh o o rt al een m aan d n iet m eer tot haar favoriete liedjes. 0 In e e n m ed isc h ce n tru m te M assa c h u ssets (U S A ) w oont teg en w o o rd ig een w ezen d a t deels m u is, deels oor is. M et dit e x p e rim e n t w ille n d e p la s tis c h e c h iru rg e n n a g a an o f h et g eh o ororgaan even tu eel kunstm atig vervaardigd kan worden. O f d e m u is z e lf o o r h e e ft n a a r d e v e rz u c h tin g e n v an de w etenschappers w erd haar n iet gevraagd. ° O fsc h o o n h e t b ij B e lg isc h e w et v erb o d en is, h o u d t het B e lg isc h L e g e r 12 0 .0 0 0 a n ti-p e r s o o n s m ijn e n a chter. W e ku n n en m isschien al rad en w aaro m ? D e m ilitaire overheid doet o n s w el lachen; a ls o f e r in B elg ië m aar 120.000 anti-personen in uniform rondlopen! ° D e B e lg isc h e leg erleid in g w ist reed s in m aart 1994 ov er de g e n o c id e in R u a n d a . N u, o m d e feestg an g ers m eteen g eru st te stellen, de g e n o cid e is w el doorgegaan. En wij m aar denken d at h et w eer de D uitsers w aren, die van niets afw isten.

0 N ad at hij in au g u stu s jo n g stle d e n h e t sky-diven o p m arktrock v e rb o o d , s lu it de L e u v e n s e b u r g e m e e s te r een feestzaal in de h istorische k eld ers van h e t stadhuis. D e m an heeft echter nog m eer o p z ijn k erfsto k . Hij w il o o k lunaparken, peep sh o w s en sek ssh o p s in h et L eu v en se aan banden leggen. B u rg e m e e s te r's w e g e n m o g en o n d o o rg ro n d e lijk zijn , ze b lijv en e ch ter p a tern alistisch .

Hij was een grote fan van H oudini Zanger

Gogo

Boys

De zanger van de popgroep The G ogo B oys is reed s d r ie m aanden s p o o r lo o s . De sp eu rd ers z it t e n m et de h an d en in het haar, v e le fa n s z ij n r a d e lo o s .

D

e z a n g e r v a n d e p o p g ro e p d e G o g o B o y s , H e r r K u il v e rd w e e n d r ie m aanden g e le d e n op r a a d s e la c h t ig e w ijze . Z ijn v e rd w ijn in g w erd het e e rst o p g e m e rk t d o o r z ijn b u u rm a n , S tijn S e v e re y n s , bij h e t v ro u w e lijk p u b l ie k b e te r bekend a ls B a m b i , door a n d e re n m e e s ta l a a n g esp ro k en m et S t e k k e . ‘‘Ik m iste p lo ts e lin g iets. In h et begin w ist ik nog n ie t g o e d w a t, m a a r dan op e e n k e e r z a g ik h e t: den B u t t h e a d w as w eg.” O v e r de

verdwijnt op raadselachtige r e d e n v a n z ijn v e rd w ijn in g k o n S tijn o n s e c h te r g een v e rk la rin g g e v e n . “H ij d eed w el w a t raar, m aa r dat heeft h ij a lt i jd al een b e e tje g eh ad . A lle e k om , hij zag e r to c h h e e l n o rm a a l u it d e la a ts te d a g e n .” O o k d e b u u r v a n H e rr K u il m erk te n ie ts a b n o rm a a ls op: “ Ik zag n iets a b n o rm a a ls aan h e m .” V o lg e n s in sid e rs u it de v rie n d e n k rin g van H e rr K u il is h et z e lfs v ree m d d a t hij p l o ts e li n g n ie ts m e e r v an zich la a t h o ren . "W e hadden e e r d e r v e rw a c h t d a t S p ie p zou v e r d w ij n e n , a a n g e z ie n d ie de laa tste tijd ra a r d o e t” , a ld u s S te k k e , “ m aar daar g e ra k e n w e n iet v an a f.”

G ogo

B oys

H err K u il w as reed s van hun p rille b e g in d a g e n leadsinger van de G ogo

wijze

B o y s . Z ijn k n a p p e b o d y en f riv o o l s te m g e lu id kónden v e le fa n s van de g ro e p b e k o re n en v o o ral o n d e r het v ro u w e lijk g e sla c h t vond hij v e le a a n b id s te rs . D a a ro m w e rd door s o m m ig e al g e o p p e rd a ls zouden ja lo e rs e m e d e m u z ik a n - te n hem g e li k w id e e r d hebben, om zo m eer in de b e la n g s te llin g te k o m en . D it b e ric h t w o rd t e c h te r fo rm eel o n tk e n d door G ogo B oys g ita r is t E rv in th e S p a c e p ig . "Ik h e b hem al e e n s e e rd e r d rie d a g e n la n g v a s tg e b o n ­ d en o n d e r m ijn bed g e leg d , m aa r d at slie p toch n ie t zo goed. N ee hoor, zo iets d oe ik n o o it m eer. "O o k d ru m -m e r M yz S lo a g e r o n t-k e n t a lle b e tro k k e n -h e id . "Ik heb het paneel van de R e c h t­ v a a rd ig e R e c h ters al in m ijn kast s ta a n . Ik heb geen

0 D e w erknem ers van de N M B S zijn het spoor bijster. E r worden s p o o r w e g s t a k in g e n aan g ek o n d ig d . D it is h et gevolg van zw are H S T -in v esterin g en e n besp arin g en o p h et binnenlandse n e t vanw ege de N M B S-directie. M isschien d a t "En w e kunnen nog n iet naar huis" alsnog een hit w ordt o p het inlandse perron. 0 F ran k rijk zin d e rt nog na n a d a t b ekend w as geraakt da t een Franse chirurg al 11 ja a r op eraties uitvoerde zonder da t hij zelf w is t d a t hij se r o p o sitie f w as. W e er iem a n d , d ie van niets afw eet. Is e r m issch ien één com p eten te d o k ter onder ons, die zo n d er problem en d em en tia p reaco x k a n vaststellen? 0 N ad at de A m erikaanse nieuw s- en inform atiezender C N N een N A S A - s a t e llie t f o t o u itz o n d w aaro p m o o ie w o lk e n slie rte n e n lic h tp u n tjes te zien w aren, belden tien tallen enthousiaste A m erikaanse nieu w sk ijk ers n a a r de zender. Z e m eenden op de foto Jezus te hebben herkend, d ie bovendien een heiligenkrans o p z ijn hoofd had. E ig en lijk w ild e C N N laten zien hoe N A SA m e d e w e rk e rs e r v o o r d e e e rs te k e e r in g e sla a g d z ijn te achterhalen hoe sterren w orden geboren. O o k deze m edew erkers w a r e n e n th o u s i a s t , m a a r d a n w e l o p h u n e ig e n w e t e n s c h a p p e lijk e m a n ie r. W e m o e te n e v e n w e l h e t b e w o n d e r in g s w a a r d ig o p m e rk in g sv e rm o g e n van de A m erikanen n iet on d ersch atten . Z ijn zij im m ers niet nog altijd d e en ig en d ie E lv is nog d a g e lijk s inkopen zien doen in hun lokale su p erm ark t te R osw ell. ° H e t b o e k 'D e T u in d er A k a d e m o s ' o v e r de w o rd in g sg e sc h ie d e n is van o n z e A lm a M ater was nauw elijks v e rsc h e n e n , o f h e t zorg d e al v o o r en ig e c o n tro v e rse in de d iv erse V laam se d ag b lad en . D e auteurs w aren zom aar even verg eten de w egbereider en gew ezen rector , A loïs G erlo, erin te v erm eld en . M ed esam en steller , historica en huidige rector E ls W itte h eeft slechts zijd e lin g s iets van de za ak vernom en. M aar e r is nog hoop. M isschien is d it in cid ent bij d e 50-jarige viering van d e instelling al lang vergeten, o f de VUB zelf. 0 O nlangs k aap ten de stu d en ten , Jo D e R o en R a f De V os, de m andaten in de V L iR (V laam se interunversitaire raad) weg. De toekenning v an d eze m andaten g e b eu rt n o rm aliter als volgt: het B SG ste lt de kand id aten v oor e n d e SoR keurt de kandidatuur goed. M aar het BSG heeft er ech ter geen publieke ruchtbaarheid aan gegeven d a t d eze tw ee studenten de VU B in de VLiR kunnen v e rte g e n w o o rd ig e n . D e S o R b e sliste e c h te r m et q u a siu n an im iteit o m R a f en Jo naar d e V liR te sturen, ondanks de v raa g d a t d e z e b e s lis sin g w e rd u itg e s te id o p b a sis van onregelm atigheden (!) in de procedure. O f deze tw ee heren o p de 5 0 -jarig e viering van d e VU B ook q uasi-unaniem aanw ezig zullen z ijn w eten w e niet. W e zullen er in ieder geval op toezien dat de beiden zullen w orden verm eld in h e t tw eed e deel van "O m d e tuin d e r A k a d e m o s g e le id

W ij gaan nu terug naar huis.

p la a ts m e e r o m d a a r n o g iem and bij te steken D at H e rr K u il en g ita ris te L ie v e geen b e s te m a a tje s z ij n , nadat e e r s tg e n o e m d e p ro b ee rd e z ij n haar te s ty le re n m et h a a r k ru lta n g , is a lg e m e en g e w e ten . Is d it een red en v o o r w raak ? "N ee z u lle ," a ld u s L ie v e , "m ijn k r u lta n g is tro u w e n s to ch k a p o t s in d s G o g o F re d e r zijn k at m ee bew erk t heeft.". G ogo F red , de b a ssist v an de s u k s e s fo rm a tie , is d e e n ig e d ie nogal r a a d s e la c h tig r e a g e e rt op d e v raag o f hij w eet h e e ft van de v e rb lijfp la a ts v an d e z an g er. "W ie zo ek t, d ie v in d t”, ald u s de s n a re n -p lu k k e r, "dat v in d ik n u e e n s een goed J o m m e k e s v e r h a a l ."

Speurders De v e le sp e u rd e rs s ta a n v o o r een raa d se l. T o t nu toe o n tb re e k t ie d e r s p o o r. A lh o e w e l d a g e lijk s v e le tips van v e r o n tr u s te fa n s b in ­ nenkom en b ij p o l it ie en

D e M o e ia l

13de ja a rg a n g -

r ijk s w a c h t, w e e t m en n og s te e d s n iets m eer o v e r d eze zaak . " W e w e rk e n nu m et de m o d e r n s te m e th o d e s ” z e g t c o m m issa ris R o o s, "w e hebben o n la n g s n o g tw e e n ie u w e v e rr e k ijk e rs en een s p e u rh o n d g e k o c h t." D och d it a lle m a a l zonder r e s u lta a t. De bekende s p e u rd e r en o u d - k o lo n ia a l in -s p e c te u r 'Q u ’o n - tr a u x l 'h e u r e ' zou e c h te r iets o p het spoor zijn. " O n la n g s v o n d ik een p aar v an z ijn sn o rh a re n v o o r een s c h o o n h e id s s a lo n .” . E én m an e c h te r v in d de v e r d w ijn in g v a n H e rr K uil n ie t z o a b n o rm a a l: S p ie p . " B u tth e a d w a s toch al lan g e en g ro te fan van H o u d in i". a ld u s o n s jo v ia a l la n g h a rig g e m e e n te r a a d s lid . "W a t m ij e c h te r veel m eer z o rg e n b a a rt is d e ru p se n p la a g die we deze zom er gaan k r ij g e n ." .

( MC)

n u m m e r 3 - 9 novem ber 1995


D e M o eia l

KULTUURKRANT DIENST KULTUUR 02/629 23 25 - 23 26 HET GROTE ONGEDULD! ’95 Voor de vierde keer - wij hadden een zelf niet verwacht organiseren wij het Grote Ongeduld! Het festival dat stilaan vaste voet krijgt binnen de schare van filmfestivals in België. Opnieuw vertonen wij de eindwerken van alle filmscholen. Ontdek wat de jongste telgen van de Belgische film-familie in hun mars hebben. Kom zien wat deze nieuwe talenten in hun mars hebben.

GINO LATTUCA 4-tet Lattuca (van Italiaanse afkomst en in Bergen geboren) leerde trompet spelen bij André Marchal in het conservatorium van datzelfde Bergen. Reeds snel werkte hij samen met het Nationaal Orkest en het orkest van de RTBF. Na een opvallend concert op Jazz Middelheim in 1983 gaat hij zich verder verdiepen in de jazz en speelt o.a. met Paolo Radoni, Kris Defoort, Charles Loos, Fred Van Hove, Bruno Castelluci, Judy Niemack, etc. In 1992 brengt hij de CD 'My impression' uit met Herr, Hadzi en Verderame. Met een deels nieuwe bezetting brengt hij een bloemlezing uit deze CD.

woensdag 8 novem ber 1995-Aula Q inkom 100bf.- vanaf 19u

Gino Lattuca: trompet, bugel - Ivan Paduart: piano Théo De Jong: bas - Mimi Verderame: drum

donderdag 9 novem ber 1995-Kultuurkaffee inkom gratis-21u

BENJAMIN DE MEYERE VRIJE VIDEO Zoals het vrij podium één manier is waarop de studenten zich uiten, is video een ander medium dat de laatste tijd makkelijker in gebruik is geworden en waar heel wat mee geëxperimenteerd wordt. Vandaar dat elke maandag, wanneer er geen vrij podium is, het Kultuurkaffee omgedoopt zal worden tot videozaal. Elke student die wil kan op aanvraag zijn kortfilm vertonen. Graag hadden wij die film in ons bezit, de maandag ervoor. Afleveren op de Dienst Kuituur. Wij hopen dat het iets meer storm loopt.

maandag 20 novem ber en 4 & 18 decem ber Kultuurkaffee-vanaf 21 u

Iedereen weet sedert mensenheugenis dat kippen geen tanden hebben. Nochtans neemt Benjamin ons bij de neus, hij wil ons doen geloven dat deze gevogelten er de snavel vol van hebben. In een tijdperk van spitstechnologie wil deze schilder, geboren in het jaar waarin de mens voet op de maan zette, ons aantonen dat Walt Disney ongelijk had wanneer hij helden maakte van de drie biggen. Voor hem is de werkelijke held van dit verhaal de wolf en zouden de drie roze kompanen beter in zijn bord belanden om te boeten voor hun stompzinnigheid. Met de hulp van archaïsch penseelwerk en olieverf geeft hij boeiende wendingen aan denkpatronen waar men niet eens bij stilstaat. Indien u een beetje kenner bent en indien u de werken van deze kunstenaar van dichtbij bekijkt, ontdekt u al snel de oplich te rij: het zijn geen foto’s maar schilderijen! Benjamin Demeyere is een oplichter, hij wil ons doen geloven dat het in deze tijd nog mogelijk is om ernstig te zijn met een glimlach. Vernissage : woensdag 22 november 1995 van 12u30 tot 14u30 en van 18u30 tot 21u30 .

22 november tot 21 decem ber 1995 - G alery’

VRIJ PODIUM Onbekend is onbemind. Een gezegde dat in het Kultuurkaffee niet van toepassing is. Naar goede traditie organiseren we tweewekelijks op maandagavond een vrij podium. Concerten, toneel, poëzie, acrobatie,... alles is mogelijk. Dit jaar is het vrij podium meer dan een lokaal gebeuren binnen de V.U.B. Elke editie wordt vanaf nu afgesloten door één of meerdere telgen uit de Belgische rockscene. Maandagavond in het Kultuurkaffee: de bakermat van nationaal talent! Heb je verborgen talenten die je aan een enthousiast publiek wenst te tonen? Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met de Dienst Kuituur. Bereid je alvast voor op het venijnige beest ‘plankenkoorts’ genoemd...

‘LIVRES D’ARTISTES’ Het exposeren van boeken in een bibliotheek is een evidentie. Minder evident wordt het als deze boeken een creatie zijn van rasechte kunstenaars, die hun eigen artistieke visie geven op ‘het Boek’. Na Strasbourg, Gent en Mulhouse krijgt de Centrale Bibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel de eer deze pareltjes van hedendaagse boekcultuur aan haar publiek te tonen. vernissage : woensdag 22 november 1995 vanaf 18u30 tot 20u00.

27 november en 11 december 1995 en 5 februari 1996-vanaf 21 u

D e M o e ia l

13de ja a rg a n g -

nu m m e r 3 - 9 n o v e m b e r 1995

22 november 1995 tot 6 januari 1996 Centrale Bibliotheek

SHIRLEY ANN HOFFMANN Shirley Ann Hoffmann is een dame die weet wat puurheid betekent. Songs zonder franje, begeleid met een simpele accordeon en enkele samples. Mevrouw Hoffmann neemt ons mee doorheen de jungle van de muziek, en biedt meesterwerken uit de meest diverse genre’s. Shirley Ann Hoffmann: van Canadese furie tot Bohemian Brass Band, met vele stops onderweg...

donderdag 16 novem ber 1995 Kultuurkaffee-inkom gratis-21u


D e M oeial

(Vervolg van p. 2) te ver leiden m aar ten eerste b le e f de S o R b ij z ijn s ta n d p u n t: g e e n v erh o g in g to u t c o u rt e n b o v e n d ie n is d e v e rh o g in g e n k e l d o o rg ev o e rd (d o o r d e R aad van B e s tu u r) bij de i n t e r u n i v e r s i t a i r e V A O 's (1 90 stu d e n te n , w a a rv a n d e stu d ie k o ste n in b ijn a a lle g e v a lle n g e d ra g e n w orden d o o r bedrijven). E e n a n d e re m is k le u n b e tr e f t de indexering van de in s c h rijv in g s g e ld e n . H e t w as een a lg e m e n e v e rg a d e r in g (z o 'n 2 50 m an ) die toen vrijw el u naniem voor ste m d e (ik z e lf o n th ie ld m ij) onder d ru k van he t h iero p van toepassing z ijn d e d e c re e t. N o g e rg e r : RO I m een t da t de bew eging gro eit en dat de a ld u s v e rh o o g d e w a a k z a a m h e id ons. s tu d e n te n v e rte g e n w o o rd ig e rs, z o rg e n b a a rt. P e rs o o n lijk h o o p ik d a t d e b e w e g in g g ro eit, en w at die w a a k z a a m h e id b e tre ft : h e t is een van m ijn m ooiste drom en te leven in e e n w a a k z a m e m a a ts c h a p p ij, v o o r m ijn p a rt ko m t e r z e lfs een revolutie (zelfs al m aak ik o p d a t m om ent deel u it v a n d e o m v e r te w e rp e n bu reaucratie). S p ijtig genoeg zijn de m eeste d ro m e n bed ro g , en m erk ik k e e r o p k e e r d a t de bew eg in g niet b estaat en da t die honderd studenten d ie z ic h (e lk in o v e re e n s te m m in g m et hun re s p e c tie v e lijk e g ed ach ten g o ed ) d a g in dag uit voor d e z e u n iv e r s ite it in z e tte n , o n d e r m ek a a r ru zie t, terw ijl d e re s t slaapt (w aarvan zouden zij d rom en ?). Ja. ik h e b so m s h e t g e v o e l n iets n u ttig s uit te vreten. Ja, ik voel m e so m s o p g e s lo r p t d o o r e e n lo g sy ste e m . In d e rd a a d , c o m p ro m isse n slu iten do e t som s pijn. E n vooral, ik vo e l m e som s h e e l e e n za a m (w aar b lijft de feed b ack van de 'basis', w ie in te r e s s e e rt z ic h e c h t v o o r m ijn v erhaal). E n toch . . . . SO M S . . . ja SO M S w eet ik he t w eer. ik w il ac tie f m eew erk en aan n ieu w e in itiatieven, w a a k z a a m z ijn e n m ijn id e a le n v e rw e z e n lijk e n . E n M E E S T A L , V E E L A L ben ik ervan ove rtu ig d dat d eze u n iv e rsite it o p een to t nog toe o n g e ë v e n a a r d e m a n i e r s o c ia l e d ien ste n v erleen t aan ha a r studenten.

N u e v e n s e r ie u s : V erm its de verk ie z in g e n voor zow el de S o c ia le R aad als d e R aad van Bestuur voor d e deur staan hoop ik de electo rale strijd v o o r te zijn d o o r nu reed s een a an tal to p ic s aan te halen die zeker in d e 'verk iezin g sstrijd ’ aan bod m o ete n kom en. In fo

fo r a ll

D e in fo rm a tie d o o rs tro m in g is nog steeds niet op tim a al. T o c h kan ik de s tu d e n t e n d ie be w e re n to ta a l o n g e ïn f o r m e e r d te z ij n n ie t beg rijpen. Sinds ja a r e n dag v in d j e in de studentenagenda heel w at uitleg b ij de w e r k in g van de b e s tu u r s o r g a n e n , d e z e w o rd en b o v e n d ie n ja a r lijk s a a n g ev u ld m et n ie u w e i n i t i a t i e v e n z o a ls d e z a n g fa c u lte it en he t V u b -e n se m b le. B o v e n d ie n k r ijg e n a lle e e r s t e g e n e ra tie s tu d e n te n m e e rd e re b ro c h u re s v o o rg e s c h o te ld é n zou elk e s tu d e n t he t w el en w ee van de S o c ia le s e k to r m o e te n k u n n e n v o lg en in 'D e M o e ia l'. Ik zeg w el 'zou'. vermits deze s tu d e n te n p u b lic a tie o n d a n k s e e n v erteg enw oordiger in d e S oR en een ja a r li j k s e s u b s id ie v a n 3 0 0 .0 0 0 fran k sk en s er n ie t in s la a g t op een a d e q u a te m a n ie r v e rs la g u it te b rengen van de w erk zaam h ed en van d e z e , d o o r s tu d e n te n g e re g e e rd e , raad. Ik p leit e r dan o o k voor d a t de s tu d e n te n v e r te g e n w o o rd ig e rs een vaste ru b rie k in 'D e M o e ia l' krijgen to egew ezen. V e rd e r is e r n iet zolang g e le d e n b e s lis t to t a a n k o o p van valv a, d ie o p e lk e fa c u lte it d ienen

8

g e p la a tst te w o rd e n e n w a a rin de v e rs la g e n van d e S o R te r in zag e zu lle n w orden u itgehangen. En zelfs daarbij m ag h e t n ie t b lijv en ... . A n a lo o g a a n h e t 'B u r e a u d e s E tu d ia n ts A d m in is tr a te u r s '(U L B ) kunnen de V UB s tu d e n te n v e r te g e n w o o rd ig e rs h eel b in n e k o rt hun e ig e n lo k a a l b e tre k k e n . W a ar ze m ek a a r n u één k e e r p e r w e e k o p v o o rb ere id e n d e v e rg a d e r in g e n o n tm o e te n , in c o m m is s ie s e n d e g e lijk e m e e r, z u lle n z e in d e to e k o m s t v e e l g e s tr u c tu r e e r d e r te w e rk k u n n e n gaan . D it zal o n g e tw ijfeld resu lteren in een verbeterde in fo rm atied o o rstro m in g zow el onder elk a a r als n aar alle andere studenten to e . K ie z e n

m o et j e

d o en

H e t k iesstelse l d a t v an k rac h t is o p d e z e u n i v e r s it e it m o e t w o rd e n a a n g ep a st. E en a a n z e t h ierto e w erd geg ev en d o o r G eert A ck e die destijds als e n ig e v erkozene vo o r V ubratie in d e SoR zeteld e. V o o rn o em d e 'tegenL ijst' stra n d d e q u a a a n ta l stem m en n e t o n d e r de 'S tu d e n te n V o o r S tu d e n te n ' en w erd a ld u s geconfronteerd met het o n re c h tv a a rd ig e ste lsel. E ch ter, het ste ls e l is o o k n ie t o n tw o rp en vo o r lijs te n . E r w o r d t o p in d iv id u e n g e ste m d , en de zes m e t d e m eeste s te m m e n z ijn v e rk o z e n . N u is h e t w e l h a n d ig j e te g ro e p e re n , en g e z a m e lijk p r o m o tie te v o e re n . V a n d a a r d a t b i jv o o r b e e ld e e n c o lle c tie f van p rae se ssen (cfr. SvS) b ijn a n ie t te v e rsla an is. M en kan he t k iessy ste e m w el afstem m en o p lijs te n , m a a r d a t z a l u ite in d e lijk le id e n to t een id e o lo g isc h e c o n fro n ta tie tu sse n Jo n g so cia liste n , L V S V 'ers, h e t M LB en in h e t beste g e v a l e n k ele k rea tie v e lin g e n . S te l u d e a a n n e m e lijk e h y p o th e s e v o o r w a a a r b ij z e a lle n v e rk o z e n e n lev eren , w at w el sy m p a th ie k schijnt te lijk en , doch ten e erste de essentie o n d e rm ijn t: e e n e e n sg e z in d so ciaal b e le id v o e re n v o o r s tu d e n te n , en b o v e n d ie n g e ë n g ag e e rd e stu d e n te n b ijn a v e rp lic h t z ic h te b in d en aan b e sta a n d e , v e rro tte p a rtijstru c tu re n , M ijn h o o p is g e v e s tig d o p een ste ls e l d a t d e v o o rd ele n v an beide u ite rste n in z ich h e e ft. H ie rto e wil ik , n e t z o a ls ik ree d s v o rig ja a r ste ld e , h e t b e sta a n d e v o o rste l d a t w erd u itg e w e r k t door K r is D esch o u w er en G eert A cke opnieuw o p d ie p e n . D e h u id ig e 'D e L ijst', h e t p latfo rm w a a rm e e ik m e o o k d it j a a r heb g e a sso c iee rd , is ec h te r n iet m eer te v erg elijk en m et SvS. W e trach ten nu de m ee st g eëngageerde studenten van g e v a rie e rd e s tr e k k in g e n te v e rz a m e le n . D it g e b e u rt op v e r g a d e r in g e n w a a r to e w o rd t o p g e ro e p e n v ia a ffich e s e n w aaro p z e e r w e in ig re s p o n s k o m t. O n s g e z a m e n lijk p r o g ra m m a is h e t u i tg a n g s p u n t , w aarn aast e lk e k a n d id a a t zijn e ig e n a c ce n te n kan le g g e n . Ik ben h o ed an o o k verheugd d a t er dit j a a r m ee rd e re lijste n n a a r de g u n st van de k iez e r zullen dingen. L aat me toe te w en sen d a t h e t een eerlijk e strijd w o r d t . . . en d a t de beste m oge w in n e n . B art R aad

T em m erm an S t u d e n te n

-

S o c ia le

Censuur!

BSG-AGENDA Zaal do vr zo ma di WO do vr zo ma di

9/11 10/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11

PK ISAVUB KINEKE BABA WK LWK KEPS HILOK ULB Sociologie BSK pré St-Vé TD BSG PPK Top 100 TD M&E + optreden: Oortcloud WK KEPS CantusPERS KIS C AMPIN A/ZWK HLB

do ma

9/11 13/11

di

14/11

WO

15/11

do

16/11

AI JS Pajotteland De Krant KIS Pajotteland BTS HLB M&E

ma di WO

20/11 21/11 22/11

do

23/11

ma

27/11

di

28/11

do

30/11

WO

do zo ma di WO

do

nodigt U uit op haar

Bijzondere Algemene Vergadering dinsdag 14 november 1995 12 uur lokaal G022

F ilm

ISAVUB ZWK OP CAMPINA FK HILOK KEPS KBS FA BM GK LIA

Nell (Qc) Rouge (Qb) Indecent Behaviour (Qd) ? (Qb) A Bronx Tale (Qd) The Quick and the Dead (Qb) Léon (Qc) ?(Qd) Stomme film met begeleiding (Qc) ? (Qb) Malice (Qd) Heavenly Creatures (Qb) Dumb and dumber (Qc) Quiz show (Qb) Waterworld (Qc) FarineUi (Qb) The Lion King (Qd) The Legends of the Fall (Qb) Carrington (Qd) 4 Weddings and a Funeral (Qb) Disclosure (Qc)

Agenda > Statutenwijziging met het oog op de integratie van Zooion Politikon > Bespreking van de toekomstige werking en financiering

ÏM USIKALITIS! VUB MUSIC CONTEST BS G e n D ien st C u ltu u r o rg an iseren in .d e w eek van 18 m aa rt 1996 voor de e e rste m aa l M U S IK A L IT IS . D eze m u siek w ed strijd , d ie o p e n sta a t vo o r alle m u ziek stijlen , is toeg an k elijk v o o r de leden van de V U B -populatie. D us zow el studenten als p erso n eel k unnen deelnem en. Ben j e g eïn teresseerd ? S tu u r dan uiterlijk vo o r 1 jan u a ri 1996 een dem ocassette m et m ax im aal 3 num m ers n aar B S G -V U B , Pleinlaan 2. 1050 Brussel. V e rg e e t v o o ral n ie t de g ro ep sn aam , c o n ta c tp erso o n en -adres d u id elijk te verm eld en . V eel succes!!!

De Moeial T w eew ekelijks stu denten­ tijdschrift van de Vrije Uni­ versiteit Brussel in sym en­ w erking m et het Brussels Studentengenootschap, Studiekring Vrij O nderzoek en Dienst Kuituur.

Pleinlaan 2. 1050 Brussel tel. 02/629.23.38 fax 02/629.23.62

V o o r verd ere in lich tin g en zich w enden to t het B S G -lokaal (G ebouw Y ') o f op T el.: 0 2 /6 2 9 .2 3 .3 0 o f Fax: 0 2 /6 2 9 .2 3 .2 7

Michel Van Hoof De R(g>dio zoekt mensen om zich te engageren in de avondprogrammatie d ie loo p t tussen 20u en 24u. Suggesties kan men kwijt in het bakje van De R@ dio bij het BSG o f men kan hen emailen (deradio@ igw el.vub.ac.be). O f men kan bellen naar W im De Borger op het nummer 02/751.44.83.

Tom. Siuni. Michel. Haroun . Domenico. Ruben . Sjoonie. David. Dirk. Werner. Fred, the nanny

M«dl®w«ir!k©ir8

Seppe. Saskia. Anna. Jürgen.

Bericht van de facultaire kringen: Is h e t nu e in d e lijk n ie t ho o g d rin g en d tijd d a t alle facu ltaire k rin g en van de V U B ten v o lle n a a r w a a rd e w o rd en in g esc h a t? H et zo u nu toch al wel o v e rd u id e lijk m o g en zijn d a t d e fac u lta ire k rin g en een b elan g rijk e functie u ito efen en in d e u n iv ersitaire gem een sch ap . W e d oelen d aarbij voornam elijk o p het o pvangen van d e (nieuw e) studenten en de sociale rol d ie wij vervullen. V o o r de goede w erk in g van de facultaire k rin g en is het absoluut noodzakelijk d a t w ij o v er een lokaal beschikken. W an t facultaire kringen hebben een ruim te nodig o m de co m m u n icatie en sam en w erk in g m et andere o rg an en m o g elijk te m ak en , vo o r het o pslaan v an m ateriaal, vo o r h e t beheren van archieven, voor het uitbaten van een cu rsu sd ien st, enz. D e facu lteiten en a n d ere o rganen w eten de facultaire k ringen steeds te vinden als ze h u lp k u n n e n g e b ru ik e n , m a a r o n s a llem aal van e e n d e ftig lo k aal voorzien is te veel gevraagd. V a n d a a r o n ze g ezam en lijk e eis o m de K E PS, de K ring d e r E co n o m isv h e, Po litiek e en Sociale W eten sch ap p en en de LW K , de Letteren en W ijsbegeerte Kring een lokaal toe te wijzen.

D e M o eia l

13de ja a rg a n g -

Mtns&ratófos Geert Rondou, Maarten Wim Castermans, archief V erantw oordelijke uitgever Domenico Vaccaro Pleinlaan 2. 1050 Brussel IX* Redactie is niet verant­ woordelijk voor artikels van hel BSG en VO.

n u m m e r 3 - 9 no v e m b e r 1995

Jg13 03 9 11 1995  
Jg13 03 9 11 1995  
Advertisement