Page 1

; )

<<<=>=%?=@


&!!A?!!A Kanalizasyon

,?&"&&&!C@A? Sanayi atýk suyu uzaklaþtýrma %D?"&!AA@CA? Evsel atýk sularýný uzaklaþtýrma

:&?6 G 

Hakan Duramax Koruge Borular, TS EN 13476-3 StandardĂ˝na uygun olarak %!D%D!EF Â&#x2018;den ve %!@! EB:FÂ&#x2019;den Ăźretilmektedir.B:

Elastikiyet ModĂźlĂź

1500 - 1900 MPa

760 - 1100 MPa

Akma Gerilim Dayanýmý

28,4 Â&#x2013; 32 MPa

19,2 Â&#x2013; 25 MPa

Kopma Gerilim Dayanýmý

34,7Â&#x2013; 36 MPa

24,8 Â&#x2013; 32,6 MPa

B!"@ $J !;@%!D%D!EF %& 5%&$@"+=

9@%&!?A!A,A 

150 - 155 °C

B: 110 - 124 °C

 

Servis SĂźresince

./65 °C

B: 35 °C Sýcaklýk deðerlerinde bozulmadan kullanýlabilir. �LG�L� STANDARTLAR (4312-4 * (HHI.((


  ?"!:K

$"+5+ +$"@!@A! ve kimyasallar, kanalizasyon borularýnýn ömrünü etkileyen en önemli olgulardýr.

Hakan Duramax Koruge Borular, asit yaðmurlarý, katý ve asidik maden atýklarý ve yüksek konsantrasyondaki tuzlu, yakýt ve motor yaðý karýþmýþ yol sularýný taþýmada güvenle kullanýlabilir.

Hakan Duramax Koruge Borular kimyasallara mükemmel dayaným gösterirler. Yapýlan araþtýrmalar polimerlerden (PP, HDPE) üretilmiþ kanalizasyon borularýnýn aþýnmasýnýn, 5@% ;?@! borulara oranla çok daha geç olduðunu göstermektedir.

Hakan Duramax Kanalizasyon Borularý iletkenlik özelliðine sahip deðildir. Böylelikle metal borularda görülen elektrokimyasal ve galvanik %%% "%&!A# Hakan Duramax Kanalizasyon Borularýnda görülmez.

Beton borular elektro-kimyasal korozyona karþý savunmasýzlardýr.

Beton borularda boru iç cidarýnda, mekanik aþýnmaya neden olan taþ ve diðer aþýndýrýcý atýklar, borunun mukavemet deðerini düþürerek, borunun hidrolik veriminin azalmasýna neden olmaktadýr.

Beton borularda yýllýk 6mm’ye varan aþýnmalar meydana gelmektedir.

Dayanýksýz boru sistemlerinde asitlerin korozyona uðrattýðý bölgeler

7!A5%&?!?!CA??&;?@!'

Korozyon

sülfür oksit sülfürik asit buharlaþan asitler

Asbest borular

am(mm)

Sývý haldeki asitler

4.5

sülfat Tortu halindeki asitler

4

Beton borular

Aþýnma

3.5 3 2.5

PVC borular

2

Kil borular

1.5 1 0.5

0

200 000

400 000

600 000

Test çevrim miktarý Kaynak: Institute (MPA) “Darmstadt”

800 000

n

ATIK SU TORTU


!"%5@CA?;"@L!? Hakan Duramax Borular hafif olmalarýndan dolayý teleskobik nakliyeye uygundur. Borular, kolaylýkla iç içe istiflenebilmektedirler. Hafif olmalarý sayesinde taÞýma ve uygulamada maliyet avantajý saðlanýr. Beton ve metal borularda olduðu gibi dÜÞeme sýrasýnda vinç benzeri aðýr ve maliyetli ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz.

  4. 9 B77 200mm MUFLU : M BORU

â&#x2030;&#x2C6; 2,5 Kg/mt

200mm MUFLU  BORU

â&#x2030;&#x2C6; 90 Kg/mt

Nakliye sýrasýnda boruya zarar verebilecek sßrtßnme ve darbelerden kaçýnýlmalýdýr. Uzun sßre direkt gßneÞ ýÞýðý altýnda býrakýlmamalýdýr. �stifleme alanýnda boruya zarar verebilecek sivri uçlu delici materyaller bulunmamalýdýr.

 

9K;+,$"?!@! &&!?%!&!A"%;=

.3


 

!@@L!5!C@? @?! Duramax Koruge Borularda ++?&L!&5%&! 5!C@?ve +$5%&!?C%&!!5!C@? olmak üzere iki seçenek sunulmuþtur.

A+A?!A

• Duramax muflu borularda Boru ile muf birbirine kaynak ile birleþtirilmiþtir.

Kendinden muflu birleþtirme yönteminde manþon kullanýmýna gerek kalmadýðý gibi CK!#?;?!@@"&L& saðlanýr.

Borunun Muf kýsmý enjeksiyon yöntemi ile üretildiði için extruder ile üretilen kendinden muflu borulara oranla daha mukavemetlidir.

• Hakan Plastikte üretilen tüm Duramax borulara muflama prosesi sýrasýnda

Duramax kendinden muflu boru

basýnçlý hava ile sýzdýrmazlýk testi yapýlýr.

@++++?&L!& 5%&!+C D%5!?!

Standard manþon ile birleþtirme yöntemi

Muflarýn yataklama boylarý (TS EN 13476) Standartlarýna göre hesaplanmýþtýr. Rakiplerinden en az bir boru hatvesi daha uzundur. Bu nedenle toprak hareketlerinde sýzdýrmazlýðý muhafaza eder.

Malzemenin yüksek sürünme (Creep) dayanýmýndan dolayý HAKAN Duramax Koruge Borularda zamanla muflar bozulup sýzdýrma yapmaz. Diðer Koruge boru sistemlerinde görülebilen, Contanýn bastýðý noktada oluþabilecek deformasyona karþý Duramax borular dayanýklýdýr.

conta


A?A? Koruge Borular minimum 50 yĂ˝l bakĂ˝m gerektirmeden kullanĂ˝labilir. Ă?ç yĂźzeyinin açýk sarĂ˝ renkte olmasĂ˝, gerektiĂ°inde kanalizasyon Ăžebekesi içerisinde kamera ile kontrol yapĂ˝labilmesini saĂ°lar. K$D$$"$%!?"A""@?+@A D@$!!DAC5%&K+AA +!@?"AA!!= Ă?htiyaç duyulan noktalarda yĂźksek basĂ˝nçlĂ˝ su pĂźskĂźrtme yĂśntemi ile temizleme yapmak mĂźmkĂźndĂźr. !,$"@$+&&?!++,C?" 5 !!KA!?;&@!?DK!A! %!@?+!5!= Duramax Koruge borularĂ˝ yĂźksek mukavemet deĂ°erleri ve uzun ĂśmĂźrleri ile gĂźnĂźmĂźz ĂžartlarĂ˝ndaki en ekonomik ve kalĂ˝cĂ˝ kanalizasyon çÜzĂźmĂźnĂź sunar.

 

?&?H.A! ?$

.2


 

K;+%"@&

Uygulama sonrasýnda toprak hareketleri nedeni ile baðlantý noktalarýnda oluÞabilecek sorunlar

Sýradan Koruge Sistemleri

sýzýntý Hakan Duramax Koruge sistemleri

)@A@DD%L! Duramax özel dizayn edilmiþ çatý tipi profili sayesinde daha mukavemetli, daha esnek ve daha uzun ömürlü

saĂ°lam

DC !%!K@? L!A!++$@!5!=

kanalizasyon çÜzßmß sunar.

"@$"A+A?!A !!, !5%&K+@A "&!A"A!@A"& !A?AA !?" !=


%D $$ Kanalizasyon sistemlerinde genellikle cazibeli akýþ olduðu için basýnçtan söz edilmez. Ancak dýþ yük dayanýmý söz konusudur. Koruge borularýn karþýlaþtýðý dýþ yükler, toprak yükü ve trafik yüküdür. %D $$B"5A Toprak altýna döþenen borunun maruz kaldýðý dikey yük aþaðýdaki formül ile hesaplanýr.

. : Toprak yĂźkĂź (N/m)

. = CÎłDE

: Toprak yĂźkĂź katsayĂ˝sĂ˝ (formĂźlle hesaplanĂ˝r) Îł: Toprak ĂśzgĂźl aĂ°Ă˝rlýðý ( N/m3) Toprak cinsine gĂśre 5!%(Â&#x2019;e bakĂ˝nĂ˝z. :' Boru dýÞ çapĂ˝ (m) ' Hendek geniĂžliĂ°i (m)

C=

1-e

2KÂľ

 

5!%( Ă&#x2021;eĂžitli zeminlerin ĂśzgĂźl aĂ°Ă˝rlĂ˝k ve sĂźrtĂźnme katsayĂ˝larĂ˝.

.0

B' Dolgu yĂźksekliĂ°i (m) ' Hendek geniĂžliĂ°i (m) ' Dolgu ile hendek arasĂ˝ndaki sĂźrtĂźnme katsayĂ˝sĂ˝ için ( 5!%(Â&#x2019;e bakĂ˝nĂ˝z).

-2KÂľ H E

?@$$

G$!,A!A# 4

*?

Âľ

Nemli iri killi

20700

0,45

0,41

Nemli killi

19600

0,65

0,21

Nemli sýkýÞýk toprak

19600

0,29

0.65

Kireçli

19600

0,53

0,33

Nemli kum

18700

0,28

0,67

Ă&#x2021;ok kompakt toprak

18150

0,31

0,62

SýkýÞýk kum

17200

0,29

0,65

Ă&#x2021;akĂ˝l taÞý

17200

0,25

0,75

Ă&#x2021;akĂ˝llĂ˝

17200

0,40

0,47

Kuru sýkýÞýk toprak

17200

0,59

0,26

Kumlu çakýl

16700

0,39

0,49

Kumlu iri killi

15700

0,61

0,25

Kuru killi

15700

0,45

0,41

�ri çakýllý

15700

0,25

0,75

Ă&#x2021;amur

15700

0,40

0,47

Daðýnýk toprak

15700

0,32

0,60

Kuru Kum

14700

0,32

0,60

Kuru gevĂžek toprak

12750

0,65

0,21


 

L $$B"5A Trafik yükü hesaplamasýnda %&"""N formülü kullanýlmaktadýr.

P= t

3Q

t

2KĎ&#x20AC;H 2

@ = Trafik yĂźkĂź (N/m)

D

O@ : Tekerlek yßkß (N/m) :' Boru dýÞ çapý (m= metre) B' Dolgu yßksekliði (m)

5!%/(Taþýt deðerleri) !5CA ?"?&?$K E F

AAL!

%D!? $

Aðýr Trafik

600

100

Orta Trafik

300

50

' 5+%!&"&

Hafif Trafik

120

20

SýkýÞtýrýlmýÞ kumdan

Otomobil

30

10

hazýrlanan hendek tabaný

E F

dßzeltilerek borunun rahatça dÜÞenebileceði ortam hazýrlanýr.

%&%&B+ "@

AH= min 150 mm olmalýdýr. ' +%!& Taban dolgusunun ßzerine ortalanarak dÜÞenen borularýn montajý saðlandýktan sonra delici ve kesici cisimlerden temizlenmiÞ, sýkýÞtýrýlmýÞ topraktan yan dolgular hazýrlanýr. BH= DN + 300mm (min) '"@+%!& Yan dolgular tamamlandýktan sonra kanaldan çýkarýlmýÞ toprak ile hendek doldurularak kapatýlýr. CH= min 500 mm olmalýdýr. 'B+C!, DN + 400mm olmalýdýr.


 

%&%& AD 5!%"&E@?+%!&ACF

(.


 

:%!&!&A :5;BA:,!E+"!"@F


:&?6*B: 9 )

:&?6*B: 7 3

:&?6*B: 7 0 )D 150

150

200

200

400 500 600

)D

( mm )

150 200 250 300 400 500

300 400 500 600

:&?6*B: G 

)D

( mm )

150 200 250 300 400 500 600

:&?6*B:

: 3HQ

)D

( mm )

 

150

(/

H A K A N

P A L S T Ă? K

600

250

D U R A M A X

300

           

( mm )

250

:&?6*B:  P

)D

( mm )

:&?6*B:

: 8.Q

)D

( mm )

150

200

200

250

250

300

300

400

400

500

500


 

:&?6* 9 )

:&?6*B:

) P3HR) E)F

:&?6*B: ) P8.R ) 

)D

( mm )

150x150

200x200

200x200

250x150

250x150

250x200

250x250

400x200 400x400 500x200 600x200

:&?6*B:

9) P3HR) E)F

)D

( mm )

150x160 200x160 250x160 300x160 200x200

250x250

           

400x150

300x150 300x200 300x300 400x150 400x200

400x250 400x400 500x150 500x200

500x300 600x150

:&?6*B:  : 

)D

( mm )

200x110 200x150

300x200

:&?6*B: 9) P8.R ) E)F )D

( mm )

200x160 200x200 250x160 300x160 300x200 400x160 400x200 500x160 500x200 600x160

200x160 (PVC)

D U R A M A X P A L S T Ă? K

500x200

H A K A N

400x200

150x150 200x150

200x150

300x150

)D

( mm )

300x200 400x150 400x200 400x300 500x400 600x500

:&?6B: 

)D

( mm )

150 200 250 300 400 500 600


B     E: F9 )

B:  P 

B:)7 :  

)D

)D

D 100

( mm )

( mm )

100 mm

)D

( mm )

L = 290

100 mm (TEKLĂ? DESTEK)

h=190

100 mm (Ă?KĂ?LĂ? DESTEK)

L = 150

B:  )D

( mm )

h= 119

100 mm

L= 110

B: : G

)D

( mm )

100 mm

 

250

(3

B: P  P )D

( mm )

100 mm 250

D U R A M A X

h=190

P A L S T Ă? K

9: S

H A K A N

L= 6000mm

           

100 mm 250

B: 9 )  P 

)D

( mm )

100 mm 600

B:  )D

( mm )

100 mm


 7 

 9 

 

 

9)

  

 7 : 

  

 !"#

$" %!& %'(() * +,-  !'./0/1/22334567"'./0/1/28844  

 

 

Koruge Boru - Hakan Plastik - Modern Sulama Sistemleri  

Koruge Boru - Hakan Plastik - Modern Sulama Sistemleri

Koruge Boru - Hakan Plastik - Modern Sulama Sistemleri  

Koruge Boru - Hakan Plastik - Modern Sulama Sistemleri

Advertisement