Page 1

Jodorowsky / Mď…“bius

www.fibra.hr | www.stripovi.com


Jodorowsky / Mbius Scenarij Alexandro Jodorowsky Crtež Moebius Boja Yves Chaland Isabelle Beaumenay-Joannet Zoran Janjetov Originalno izdanje L'Incal Noir (1981) / 2. L'Incal lumière (1982) 3. Ce qui est en bas (1983) / 4. Ce qui est en haut (1985) 5. La cinquième essence: Galaxie qui songe (1988) 6. La cinquième essence: La planète Difool (1988)

Izdavač Naklada Fibra d.o.o. Glavni urednik Marko Šunjić Prijevod Darko Macan Korektura Josip Sršen Dizajn Melina Mikulić, Plavi dabar Izrada tipografije, prijelom i priprema za tisak Marko Šunjić Tisak Stega tisak d.o.o. Naklada 500 primjeraka ISBN 978-953-321-026-1 L'incal l’intégrale, Jodorowsky & Moebius, © Les Humanoïdes Associés, SAS - Paris, 2010 All rights reserved

Zagreb, siječanj 2011. La publication de cet ouvrage, dans le cadre du Programme d'aide à la publication du Ministère français des Affaires Etrangères, bénéficie du soutien de l’Ambassade de France en Croatie et de l’Institut français de Zagreb. • Objavljivanje ove knjige, u okviru Programa pomoći nakladništvu francuskog Ministarstva vanjskih poslova, pomoglo je Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj i Francuski institut u Zagrebu.


INKAL / 1

Crni Inkal


Noći crvenog prstena

ma, UbIj GA!

ovaKVA PREDSTavA niJe rIjEtka u AleJi saMOUBojICA ... pOVLaSTicA tE RaZINe JEsT gledAti Krv kaKo TEČe.

gOVORI!

upOMOĆ!

NE!

neMOJtE!

UprFr! TAj KoGa UDARaJu zOVe sE joHN difOol ... I vLASnik Je DOZVolE za PrIvAtNOg deTEKtiVa kLAse R.

dok su nJEgOVi NapADačI mASKiRanI, dAkle NEPrepoZnaTLjivI. brzO! u KARocU!

tako je!

INKAL / 5


iZ aLeJE SAmOubojICa PADa se RAVnO i BEz prePREKa U velIko JEZerO KiSELINe u kojEMU se SVE RAsTače.

VRIiIŠt! i DruGI ćE zA NJim!

vIdi! saMOUBojIcA!

davno NIjE bilO nekog!

kosKiću, dOneSI mi pUšku ... ovaj PUt Ću NEKOg poGODITi!

orUžJe 'VAMO!

6 / INKAL


gRC! upOo... nNEe!

NE! TO je nEki SAMoUbOJIca! ONDa, hoćeŠ LI GOvoritI?

KAko je tO u alEJi sAmoUBOjICa uobičAJeNO, jEdan SKok U sMrT IzAZiVa ePIDEmiJu.

EnO! oNO Je on!

još tRidesET SekUnDA dO ocEaNA KIselinE!

imaM gA!

s-Sve ću Vam rEĆI!

INKAL / 7


Da čUjem! ... GdJE Si gA saKRIO?

PolicIjA! piLoo 7 Ck! StooJ! sTaNI! HeEj! ... oVAJ, SaMO ČAsaK! ... SRce mi ... srCE MI tAko ...

panduri!

JEžIga! bAŠ u KrivI čas!

Daj koGAN! S na ILi tO Ili Će T i! RA LI e d o Em r

pro

maš

8 / INKAL

aj.

pošalji Im JedAn griz! ... tO ćE Ih sMiRITi!


rETRIVer CičI! ... znAČi Da JE joŠ žIv! tAJ je čOVJEK RođeN POd SrETnom ZvijezDOM! mA ... ja gA ZNaM!

zOve sE joHn DIFOol. deTEKtiV Je kLASE r ... uReD MU jE u cIUdaD rOsi ... NulA od ČOvJeKa, ALI DoBaR dOUšnik!

Je lI TO SVE Što je OsTaLo Od troJiCE mASkIRaNih? jeDnOG ćE Se dANa iDEntIfikATor sKURIti!

py! kASeTa s obduKcIJE!

"GrIZ" jE, pRiznaJeM, mOžDA bIo MalO PrEjAK, aLi tVoJe jE dRušTvO ImAlo kOgaN 45.

Daj! pREsNiMIT Ću ... vidI! PreŽiVJElI iZ ALejE SamOUBoJICA uDOstojiO Se vRaT Iti MEĐU nAs ... kaKo Je, jOHNE?

Je, VIdiO Sam! govNA.

UuUh! koJe ME GOVno gAđaLO rAKetom?

pREtPOSTAVljam DA sad ŽeLIŠ čUti MoJu vErzIjU pRiČe, OD PočETkA.

velikIm podzEMnim graDOM VLAdao je mIR.

bilo jE tO LIJePo SviBanjsKO JuTro ...

stižEMO u SreDIšNJicU! ... o svEmu ćeMO RAZGoVarAT I U mOME uRedU.

INKAL / 9


... velIKE DrŽaVNiČke FEŠte, JER SUTrA je dan D PREdsJeDNIčKOG kLonirANja I Mi ...

mETeŽ u sREdišnjIci 117 NIJe DoBar KAd čOVjEk žeLi oStaT I pRisEbAn ...

... SuOčen s oviM BESkRVNIm panDUrObotiMA ...

gleDAo SaM svOjA PoSLa, zAliJEVajUĆI steJk umjETniM BUrbONom, KAdLI ... sve JE POČelo SINOć ...

JoHne DifOolE, čeKAM VaS ZA sat vrEmeNA ... RIjEČ Je O VažnoME POSLu ... hm ... sobA 771643

TiŠINa, deEpO!

SEKToR 28, pOJAs viDIkoVaC ... OdjAva!

NJEZIna AureOla, NjEzin NAgLasAK ... bIla Je ARiSTo IZ POvrŠinskIh SLojEVa ... pOsAo Je MiRISaO NA FinU lovu, a ONA na NEšto DrUGO ... ALI ValjdA mi Je nos BIO zaČEPLjeN ...

takO JE ... nI DesET miNutA PoSlIje pRLJaO sAM joJ TaPiSOn ... oVaj ... JA SaM jOHn DIfoOl ... privAtNI dETeKtiV kLasE b KogA STe ...

prEmA PodatcIMA, Riječ JE O GospI NimBejI S. qUinQ!

JA sam NIMbEA SupeR qUinQ I trEBam vOdiČA I TjeLohRaNitElJA Za šeTnju CrVENIM PRstenOm ... vJErUjeM KAko ćETe ODGoVaRAti.

zNam ... SJEdITe, MOLim vAs.

SMIJetE i oDBITi ... ugOvor je nA stOLU ...

mOLIM?

cRVENIm PrSTenoM!? ali ... PedEset KUBLaRA! za Tu SVotU bIH s NjOM ŠETAo i paklOm.

točnO u poNOć, inaČe NIšTA od hOnoraRA.

PEDesEt kUblarA!? i Ovdje VAS MORam vrAT Iti TočNO u ponOĆ?

10 / INKAL


Pa SAM jE oDVeO do CrvENOg pRstena ... SVE NiŽe I nižE ... bIlA Je NEzasiTA ... moraM ReĆI DA Sam ZiNUO KAko jE znaLA tulUMarITi ... NO, doBRO ... IZGLeDAlo JE da će svE DObro PROĆi, KAd je poŽELJela SVE OkonČAtI sa STiLOm u "DAredEvIlU"! ... i oNDje JE naLetjElA Na KILlA zVanOg "PsoGLAvi".

khM, Km! ... gOSPo quiNQ! jOŠ Je DEset MInUTA do pONoći ... mORalI biSMo sE vrAtITi u VIDikOvaC ...

VUČinO moJA! Mm! ... KILlE, tvOja crNA nJuŠka Mi BUdI RužičASTe mIsLi! HIhiHI ...

kRAlJICe Moja!

KiLlu se NE DOGađA čeSto da ZBARI arisT IcU tOgA RanGA! DobiO JE Na LuTrIji! još deSEt mInUTA.

Ma DA NE bI! ako tA Luda nAsTavi KAkO je ZapoČElA, mOGao SAM se POzDRaVIti Sa svojih pEdesET KUBLAra ...

MUku mU! MOrAm NaĆi neKI NAčin!

... uzMe li sE U OBZIr KiLlova LeGEnDARNa IzdrŽljiVOSt, To Je mOgLo POtRAjaT I i cIJElu noć.

tReBALO jE UpoTrIJebitI Sva sREdSTVA!

DO PonOĆi Još skOro pA NIŠta! HiTAc je zahtIJEvAO SaVRšenu PrECiZNosT!

zABOga! pIZDUn mi Je PropuCAO Uho!

objASNIT ću ti, KILle! pOTPisao SAm UgOvor s cuROM ... EVo Ga ...

da SE bAR MaNje mIČE!

govnO jedNo! GOVno! ... baš kAD sam trEBAla SvRŠiT I! KiLlI, VučiNO, oderI kOžU toM sEROnJi!

INKAL / 11


c-C-cUrA!

gRRR!

zaboGA!

ŠtO: CuRa?

kiLlE!

uBIJ ga!

HoćU njeGOvu KoŽU! hOĆu ... EARg! UrG! kaH KAh!

pOKAzaLo sE DA je NiMbEa SUPeR quInQ BilA starIcA ČiJa jE hOLokOZmeT IKA SpalA U PoNOĆ.

VI Ste svi goVNa I TO PoSrAna.

uSReD ljUbavnoG zANOsa SA psogLaVIM kilLOm JAdna jE PepElJuGA IZgUBiLa GlAvu.

Ne viDIm VEzu Te PričE S OnoM IZ aLejE sAmOUBoJiCa! ONdA?

NAPOkon Sam Mu UspiO PobJEćI KrOZ CijeV zA vENT IlaciJu ... kILl je Bio pREdebEO DA BI me SLiJEdIo.

pa, PsOgLAvi je poludIO ... UVrTio SI JE u GLavU DA saM jA OdgoVORaN ZA nimbeJINu PrEoBRazbU i pOČeo ME GOnIti KroZ gužvU u "DARedEVIlU".

jOŠ nešto ... UrlaO JE DA Će Mi sE oSVeT Iti TaKO Što ćE mI OTkiNutI Uši I nATjeRati ME dA IH PoJeDEm.

Sat VReMEnA pOsLIJe višE NISam znAo GDje saM.

KadLi sE u neprEgleDNIm i OdvRATnIM hoDNicIma iznENAda ZAčUO toPOT koraKA. je li to kILl?

12 / INKAL


što JE Sad Ovo?

nIje BiO kIlL, Ali ČINiLo sE Da Je nEŠTO još I GOre!

Za tAkVU NEman NiKAD nIsaM Ni čuO ... jUrILA Je PREma Meni poPuT BUldOžErA I biLa je otpRIlikE JeDNAKO Tako PrIjAtELJSKi nasTROjeNA!

imaO SAM neVjERoJaTNU sreću dA je GOlIJat STigAo svE DOnde Samo kAKO bI uMRo.

UDAraC jE BIO TAKo Jak dA SaM se ODmAh onESVijestIO.

STigao sAM tEK pRImiJeT Iti čudNU OšTrIcu U LEđiMa ČuDovIŠtA.

OsvIjESTio sam Se tEk u ALeJI saMOUbojiCA, GDJE Su me ONE seronjE cIPelaRiLE ... dAlJe zNaŠ.

A, jasnO, tI NJih nE ZNAš ... nITi ImaŠ pojMA štO SU od TeBE HtJeli.

pa, POJmA nEMam NI bLAGog! UOSTaloM imALI su MaSKe i ...

Ne tRUDI sE ... idenT IfiCIrali SMo IH ... sitNE uBOJIce REgiSTrIRAne KoD "amOkA" ... NarUČitELjA će bITi nEMoGuĆe dOzNatI ... oK, slOBoDAn Si, dIFOoLE, ali gRIJeŠiš ŠTO NAm krIjEš istInU – ova AfeRa SMrDi dO NEbA! a ZAuzVRaT moŽeŠ DOBIti sAMo ...

Ali, reKaO SAm IstinU! NEMam ŠTo kRIti ... uOSTALoM, mOžetE sVe provjERITi: Ono Sa stArOM, PSoglaVOG, Leš NEmAnI iTd.

MUKo mOjA ... Py IMa prAvo! tJah ... SAd se mORaM SrEDiT I, NAći nešto Za zAPalITi I NEŠtO Čime Ću oVLAŽITi GRlO ... U MEkom, ružIčastOM i njeŽNom dRUšTvu!

NEŠTO poSLIje, nA RaziNI ZA zaBAvu U francuskOJ čEtVRTi.

gle! baš sAm onO tražio.

tAJ "ITD." Mi I baZdi, DIFOoLE!

INKAL / 13


Kad je bal nek je Inkal

"Kod sekSUALnE BaNKe pAriškE ReGIJE" je baŠ OnAKva ustANoVa kAKva Mi JE POTreBnA ...

poslije.

pRiuŠtIT ćU Si luKsUzNI MODeL, Pa nEk ide SvE! JeBIGA, NapAtio sam SE I ZAslužiO SaM!

UđITe, gosPODinE, SeKsuALNa bAnka VAm jE Na USluzI.

bUCiBu, dUšO!

MmM ... bOCa ViSkIjA, KuTiJa sPv-A*, cIgarA i topLa kUPKA ... ŠTO čoVjEk JOš moŽe HtjET I?

EVO ŠTo MI je nEDOStAJalo!

* LAgaNI suvRemEni hAlUcINoGen nO, Tog daNA ni cVrkutaNJE bOljeDRoLJE nIje pOSvE oslOBodiLO JoHNA MISli KOje mU se VrZMaJU GLAvom ...

... slIke SE Nižu ... sve što nIJE ODAo MehaNiČKOm PoLIcAjCU.

kAKVa LI Je ovO zVijER?

prokletstvo!

jebEmu, kaKvA priča!

14 / INKAL

PRIBodenA pOPUt lEpTira!


... A KLadIm se kAKo Su MU Ovi moMcI utakli čAČKaLICU u lEĐA.

U Pičku! ... NIKaD ne BiH pOmIsLio dA SU VENT IlaciJske CIjEvi OVoG uSrAnOga GRADa tAKo NaPUČenE! ...

ne MORaTE Se BAŠ tako DErAT I!

svaKA Od oViH DRažeSNIh bEštijICA sigUrnO TeŽI po ČEtiRISTO kila ...

OvakVe rUGoBE niKAD PRIje Nisam vIdiO! MoŽDA JE neka NOVA raSA mutanATa ....

sREćoM, ImAO SaM ih čIme sMirIti ... NAmjEST Io saM SvOj poLicIJsKi PoSkOK na "ANtidemonsTRaCIjSkO široKOkUtNo uMRTVlJEnje"! tAKO NIsam TrEbAo ni NacILJAti ...

BiT ćE mIrNi sat VReMEnA I prObUdiT Će SE JaKo mAMuRNI ... iZneNADIo saM SE kAd sam SHvATiO Da Je Moj nAbOdENKo JOš žIV ... i Da GovOrI "gRAđanski" BAŠ Kao VI iLI jA.

ilI Neka nEzAbiLJeŽENa vrStA IZVanzemljANa? ... U KAkvOM VREmenu živIMo!

eEek! EeEK!

s trunkom NaglASKa dOnjih RAzINa ...

INKAL / 15


a, DobRO ... ovAJ ... ali, rEcI, kAKO ZnaŠ kAKo se zOVEM?

joHNe diFOoLE eEk ... čuJ me!

... ČEKaj!

MORAm T I nešto DaTi!

Uzmi ovO! VAŽno je, J-jOhNE dIfoOLe!

ČUVAj Ga! ... bRIžnO! o tOM prEDmeTu NE ovisI SAMO sUdBina oVOg PlANeta, vEĆ I CiJeLoG SVEmIRA!

Ovaj ... oVAJ sTvOr Me Zna ... to jE NAJluĐe OD SVEga!

brzo!

bILA je to Ni pO čEmU PoSeBna ŠkATulJICa, iZUzME LI se ČudAN OSjEćaJ ...

što LI jE u OvoJ glUPOj KuTiJIci?

INK... inkAl! aRrGH.

16 / INKAL

? InkaL? A KOji Je To pak, đAVaO?

ahA! izgleda DA sE otvarA.

cIJELog Svemira!

mUtAnTu Nije ostalO Još pUnO ... ToPIO SE, A MeNi jE poLaKO bIlo DOstA SVeGa i odLučIO sAm SE PRaviT I BlesAViM ...


niKaD SE, u CIJelOM svom jEbeNOM ŽiVotU, nISAm GORE osJećaO! ... oNA LuČ Mi jE SkrOZ nasKRoz PrOBIlA TikvU! a to NIJe SVE! ZA TO se vRijEme nabodENKO rASpao sVe u šESnAest!

NisI zAbaVAn, BuCi bUcI Bu ... StalNo misLIš nA NeŠTO drUgo!

LAžnO tijelo, JEbO Ga jA!

... I kaD SAM se oSViJEsT IO.

?!

miSLIM Na onO što je BilO U LJuŠTUrI ZvijERI. TO JE BILa KrUNA svega! uGAzio Sam U VRtlOg srAnja STvARNo kOZMIčKih razmJERA ...

a unUtAr RaspAdajuĆeG LAŽNog T IJEla ...

Već sU Nam godinAMa SvEmIrske SONDE pRobijALe ušI TaKOZVAniM carstvom BERGOVA koJe jE NadIrAlO iz ZvIJežđa LAbUDa S nAKaNoM dA nas izBRIŠE S kArTe NEba! ... Ono štO sAm ViDIo BilO je PuNo UvJERLjIViJe Od nEjaSNIh sniMAKa koJe Su DOTAd prIKaZivAlI satELiT I!

bERG!

I oNDA, nakON dobRA DVa SAta ŠiPČenjA ...

AHaA! ... izlaZ!

jebEni BergovI, daklE, zAista pOSToJe! ... NIsu, činI SE, PROpAGaNDnA PatKA.

INKAL / 17


Ma DAa ... BILo jE JAkO dobRO, Dušo! ... vrlO Lijepo!

BuCi bU!

TraNSFER do MOg brLoGA pROŠao Je BEZ PrOblemA ...

ZdRavO, DEepo! ... LIjEPO Se VrATitI kUĆi, u zaKlon ... NA sIGURnO!

U zaKlOn ... NA SIgurno ... U TO sam vJERoVAO DoBrih deSEtak seKuNDA.

u iDUĆoj seKundI MOrAm PRoNaći nEkO zAKoN SkrOvIšte ...

Aj!

otVaR

šTO da RADiM S oVOm stvarI!? ... KAko da Je UTOPiM ZA HRpu ParA?

JEboGa! ŠTO je sAD opEt?

normalNO dA su iMaLI AntiaNT IDemonStRAciJsKa pOljA SILE. svoJ SaM iNhIbiTOr mogAO fRknUtI u sMećE! ... i BIlo mi je POSVE JasNo pO šTo SU dOŠLI! A.M.O.k.-oVe UBOjICE!

to je On! NikaKo nE pucAJTe! ... mOra ostAT I živ! I PRiSEbaN!

18 / INKAL


pRetrAŽiMO mU BRLog!

ČuDno Je štO NEkoLIKO PUTA jeSaM pokuŠAO PriznatI ... Ali svaKI bi mI pUT RiJEčI ZAPeLE u grlU ...

KAko bilO, oNI nitKOVI NisU našLI NiŠTA ... oSIm sMRti pOd moSTOM u alEJI sAmoUBOjiCa.

HEhe! ... REklO BI Se Da NisAM naŠAo taKO LošE SkrOvIŠTe! N-ne zNaM o ... O Č-čEmu ... G-g-Go...

GdjE SI ga sAkriO?

GoVORI!

DifOol, KOjI Je SA svog RaČunA iSkrcaO PET KUBLARa kAKo bI platiO BoLjudrOlJU, Do sVOje SE RAzINe vraćAo LaĐOm JAVnoG PRijEvOZa, sMrdlJIVom i bučNOM, ALI jeFTinom.

i DoISta ... OVo, devETO, preDsJEdničKo klONIRAnje SLuti Da ćE BITi PrVoRAZredaN DOgAđaJ ...

nAJvEĆe jE sRaNJe štO SE sAD moraM VRATitI dO brLoGa!

jebEMU! ... kao da OsJećAm da ME SLIjeDE? pANduriJa Ili UBojICe?

bOGami, AKo TOLIki žUdE za toM sTvARČIcOm ... inkalom.

jebOga ... mA koJI jE DanAS sViM OvIm CiGarAMa?

Ili nEŠto TReĆE?

ONda sigUrno vRIjeDi LIJEP SVeŽANj kuBlarA. pRIliKA žIVota ... NemA SuMnJE!

bljak!

a kAKav JE pA saD oVO kRKLjAnac? šTo SU Mi OvolIke sErONJe zAKRčiLE ProlaZ dO BRLoGA!?

nE gurajte sE. ima nAs boleSNIh.

OdAvDe SE Ne VidI!

INKAL / 19


PusTitE da prOđeM ... 'AjDE! ToRnJajte SE! TO Je moj stAN!

sveTa ptIco!

iZgLEda DA IMa neKA Ptica kojA UNuTRa Od JUtroS pROPoVIjEDA s OrmaRA ... a doGODio Se I CiJElI niz IZLječENJA, jednO ČuDEsNiJe od DrUgOGa, AKo ShvaĆATE ŠtO DOšlE Su se želIM REći ... SVE CRkoTine s OvE rAzINe.

nIŠ' NE vidIM!

To sU GLuPOSti!

ČUdo! MOJ jE Red!

gLEDAJte!

IZlijEčeN Sam!

JA VjeruJEm.

jeBoga, pA u čEmU Je VIc?

poLa SATa nAPOra poslije. DAJTE mi Mjesta, JEBOgA! ... GUbITe mi SE Iz staNA!

i Ja želIM oZDrAViT I! ... pUstiTE me bLIŽE, gOMilo PedERa!

nEMoGUće! ... SaNJAm!

ŽIVJeLA Ptica pRorOčICA!

ne GurAj, StaRI!

izlIjeČi mE!

SJajI KAo kaKAv arisTOS!

lIJeP jE poPut ORLA.

kAo anĐEO NeBESKi!

saMo ćE vAm, Dakle, iSKRENO kAjanJe I rAdiKaLNo PROČIšĆEnje osigurAT I iStINskO ...

pOKajTE se!

... kaD će ArKanđEo sAžgaTi OvAJ beSRamNI sVijEt u prAH I PepEo ... kad Će ARKanĐEO ...

... ISTinsKO ISkUPLjeNJE, jer, pRiJatEljI, DoLAZi Čas KAd Će arkAnđEO uNIšTitI ovaJ čUDOViŠnI GRAd!

Pusti me, Difoole! ... Odstupi! Nisam im još obznanio sve što treba biti obznanjeno!

pSst! ...

ptico! sVEta PTiCO! JA tI Tako pAtiM!

deEPo!

Ja SAM ... jOhN!

izlIječEna sAm! ... Čudo! ... čUDO!

DEEPO! Prestani se načas zajebavati s glupostima! ... Trebamo kidati!

A Ja NiSAM srao već TRI mjESecA! Hej! Što onaj tip radi na ormaru?

20 / INKAL

Zaustavite ga!


čEKAj!

NarOd IMA pRavo znAti šTO Čeka NJIhoV grAD!

IsplJuNi GA veĆ jEdnom, bešT IJO!

DEePo, VIdiM SamO JEDNo RjeŠEnJe!

ahA! NapokOn!

V-vVatrA aRgH!

č-ČeK...

gADE, PUŠćaj GA! svETOGrĐe!

ehej!

ZaUStAViTE ga! to je LuđAk!

iznenada.

aRGH!

oSkvrnUO JE PT Icu!

PuStITe mE,

raspoRiMO gA!

uBiJTE GA!

stOKo bOleSNA!

smRt!

mOjE oČI! više nE VIDiM!

doLijaO SI, KUMe!

onda?*

zabogA! udarni ODRed BErGovA! laseRImA SU prOsjEkLi ZID.

oNDje JE! VidIm kAKO MU SjaJi kroz pRsTe.

Što ćemo sad, šefe? ... U ovakvoj gužvi ga se nikad nećemo dočepati!

Ne brinite o tome. ZA MNOM!

iiiiiih!

imA MRtvIH! KakVi SU ovO užAsI?

bERGOVI! b-BERGOVI!

Ma, puštaj Došli su po inkal! me, budalo, vidiš da su to Nemoguće! al Bergovi! dig * u tReNUTačnoM PriJEVOdu. INKAL / 21


kAO da SAnjaM!

UpOmoć.

help!

u NAPaD!

neee!

IzNEnaDA, ZasljePLJujUĆA MuNJa ...

pronAđITe iNKaLa!

nE mOgU Joj IZbJeći! A ...

PRVO MorAmO uniŠT Iti BERGšKe koMaNdOSE.

a tkO sU, oNO, ovI?

mutanti.

i polICiJA SE hvata u kolo.

ZaHuktAVa Se! hITnO poŠAljitE TRI PrOtUdeMoNsTRaciJSKE BrIGADe u sEktOR "brežULjaK 210".

wc!

SAmO ondjE IMam izgleDA!

UPOmoĆ!

pOLICiJa stIŽe NA PoprišTE.

dragi TelENARkIći ... zbrKa DoSežE vRhunAc!

22 / INKAL

kao i IzvjestiTElJI LOKAlne tELeViZIjE.


I čEtvRTa, JoŠ ČUdOVišNIjA StranA se izNEnaDA PoJavljuJe IZ gRAdSkiH DUbINa ... ludnica!

poGLeDAjtE! BORbeni roBOT ...

razlaz!

drAgi tEleNaRKIći ... prIBivAMo PRaVOJ prAvCaToj bItki ... SEKTOR "BreŽULJAk 210" PRožIVljavA traGičnE TReNutKE ... kAKO gLasIne kAŽU, JEDaN Se odrED beRGOVA ... da, ponOviT Ću: jEDAN odreD BERgOVa se ... ohO! Evo neČEGA NOVog ... bOrBenI JE RobOt izNIKnUo TkO ZNa odAKle ... Za TO VRIjEme ...

Ne MIČi SE!

ODLIčno! PuT Je Čist!

o, nE ...

P-pRedsjEDNIkOVi GrbAvcI! šTo želitE Od me...

nE PITaj NiŠtA ... penJI SE U KLizač!

BRŽE! kreNUli su OvAMo!

pfFf ... ako se i PrEdSjeDnIK umiJEšAO, ostaje MI SAmO pokUPiT I pRNJE i dIći ruKe ... akO žElI inKAL, DobIt Će ga!

INKAL / 23


Njegovo zmijočanstvo

DRaGI TELenArKićI, NalAziMo sE U LetEĆOJ PalAČI gdje SE oDviJa pRedsjEDnIčkO KLoNirAnJe ... dEVeTO, kaKo StE već OBAVIjEšTeNi ... ulaZno I izLAZNO tIJElo sU na SvOjim MJesT ImA, SRED ČudesNE tehnoLOGijE TeHNoSa!

noVO djelo JE veLičaNSTVEnO! ... DvA metRa I dVADEseT viSINE ... sto deSET kila MIšiĆA U saVrŠenOm StANju.

DugO traJE!

... 21 ... 20 ... 19 ...

nekA sE Vaše ZMIJoČANSTvO stRpi joŠ nEKOLIko TreNUtaKA?

25 ... 24 ... 23 ... 22 ...

... do gUŠE ... uPaO SAm Do GUše! kabOsE, iMAŠ lI viJeStI o iNKaLu I OnomE jOHNU difoOlu?

oVDje JE, vaše zmIjOčAnstVo ... aLi prEdMeT NIJE KOD njeGA.

... 18 ... 17 ... 16 ...

mOLIM? ... 9 ... 8 ...

PreTRESite cIJEli sporNI SeKTOR ... a on NEkA PrOgovORi!

rAzuMiJEm ... osObno ćU Se pOBRINuTi, vaŠE ZMIjoČAnstVO.

... 7 ... 6 ... 5 ... 4 ... jOš tRI SEkUNde!

u dvorani zA klONIRanje, prED očimA tehNOšKIH sTRUČnJakA, ariStosKIh uZVANika S vIŠiH RAzIna, KAO i MILijardI gRAđaNA PrikoVanIh UZ svOJE 3DTV pRijAmNIKe, doGaĐA SE čuDO PriJenosa ...

24 / INKAL

... 15 .. 14 ... 13 ... 12 ... 11 ... 10 ...


ne! ... KABoSE, ImaM bOLJu zAmisao ...

isToG ČASa pOčINjEmo s MumiFIciRAnJeM ...

... A naKoN te VElike pOLITiČKE PReDStAvE, draGI TelEnARkiĆI, NastAVLJamo SA ZabAvnOM emisIjoM: piPI KakA faFA!

BraVO! ... pREDSJedNičKo sE klOnIrANje SavRŠEno ODigrALo ...

... POBrINUTi za tog JOHnA DIfoOla!

ja ćU SE OsobNO ...

zakON!

... 3 ... 2 ... 1 ... 0 ... POZor.

OdVeDITE Ga u dvoRANU maliH LJubAVnIh slavLjA! ... StiŽeM!

žiVjElo NJeGOvo zmIjOČAnSTVo! bRavO! NJEgoVO je ZMiJočAnstvO PokazALO IZNimnU hraBRoST prEd KuŠNjAMa I OPAsnošćU ...

ČuDO tehNičKE ZnANoST I teHnOsa!

KAkvo lijEpO tIJeLo Sad imA NjEgOVo zMIJOčansTvo!

hura zA teHnoškU ZNanOsT!

INKAL / 25


žUri MI SE RAZgLedaTi toG jOHNA DIfoOla! ... JE Li bAr lIjep?

VaŠE zmiJočAnsTvO! ... SPoRIje! sMiLuJtE Se!

ALI zašto DA im jednOSTaVNo nE IsPORučiM to ZlOSreTNo smEĆe OD InkALa S KoJiM sAm IMaO SAmo ... saMO ... jASNo, GaZdA.

oHOhoHOhoOo! zaR Je tO joHN DIFOol?

EJ, enO ih!

ovAj ... NE bi Se BaŠ REklO, VAše zmIJoČanstvO!

"VaŠe zMIJočAnSTvO", PaZiš lI ti IKAD?

kOJa gnjAVaŽA.

jE ... TaJ sAm. johN difOoL!

I nE zabOrAvi, pReDsJEdNIKU Se oBraćA s "VaŠE ZMijOČAnSTvo"!!! JasNO!?

daJte, GrbAVCi mOjI ... JoHN DiFOoL jE danAS MOJ poseBNI UZvanik ... buDITE PAžljiVI, dOBRi I StrpLJivI s Njim.

POslIJe ... izLEŽAVajUĆI Se NA svJEtloSnim jasTucIMA ...

KAH kah! ... ovA mI CiGarA PRžI pLuća! ... OVAj ... PredMET KoJi pOsjeDUJEm? ... ne zNaM o čEmu gOvoRIte, VAšE ZMijOČanSTvo.

Johne dIfOolE ... mOje stRPLJENje iMa SvoJE ...

... GrANicE.

pOgleDajTE tAJ SjaJ!

sVAŠta!

VAšE ZmiJočanSTvO, pogLeDAjtE! TaJ ČOVjek IMA auRU! a NIJe AriStos! ... TO jE nezaKoNItO! to je, šTOviŠE, skandAl!

26 / INKAL


IstiNa Je ... SVIjETLim! ... svIJetliM kAo nEONSKa RekLAma! A TO nIje svE! iMam čUdAN oSJećaj KAkO ME neKa sIlA VuČE UviS.

oN leBDI!

nevjerojatno!

nečuveno!

... Ja LEtim!

jA ... Ja AaRGH! jA gOriM!

SVE ... sve gOrI! oVA PalAČa NEStAT Će U pLamEnu!

caRsTVA vaM, UŠutkAJTe Ga!

a ... ti! moćnIče! vidIM TE ... kAKO plaziš bLAtom! ja ... Aurgh!

INKAL / 27


A... a... AlkOhoL! ... TaKO Mi jE ... zloOo! bLJAk!

vašE ZMijOčAnStVo! OVo Je gROzNo!

POTrAžIte moJE GRBavce!

DOnESiTe MIomirIsE!

INkaL!

BIo ga JE prOGutAo!

PrETRažIte oNE hOdniKe!

28 / INKAL

NE sMiJe nAm PoBjEćI.

inKAl!

NOvo RUbLje.

onAMO! VIDio sam gA!

inkal!

ENO Ga!

bRZO! UHVatiTe GA!

kOJe?

pRoŠaO je onudA!

zAprIjEČiTe SvE IZlaze!

oook!

evo tOčno ONoga šTO mi trEbA!

uŽas!


enO gA!

naPokON! IMAmo Ga!

ovAj Put JE U KLOpci.

To Je ON!

sTjeRAN JE U Kut! ... OSobnOM BrodICOm NjeGova ZMiJOČAnsTVa UpRAvlja ISkLJučiVo NjEgOv sUStAV možDanIh vAlOVa.

Kako SE POKRećE oVA krntiJa? MOgU Samo pRItiskAT I Na SrEću! O-osjeĆAM da ... mOŽDA!

iZnENadA Se, Uz PrIGušEn pisaK, BRoDIcA OtiSNUla PremA IZLaznoJ usTAvi ...

rADI!

KAko!? ... aLi ... KAkVIm čuDOM? nevjerojatno!

zalEgNITe! pozor!

TReBA ga pO sVAku CIJENU uHvatiT I! Ubijte GA, aLI nEmoJTe OŠtETitI iNKAla! ... I BuDiTe oPrEznI! ... NjegOV JE MetaboLiZAm pRIlaGOđEn i žIvoTNA MOć mU je udESetorOsTRUčEna PriSutNošĆU InkALa u NJeMU! ... TO ViŠE nIje istI ČovJEK kAO pRije! broDIcA Na vidIKU, VAšE ZMijOČanStvo.

lovačkA esKadriLA! OČIto Daju SVE Od sebE! nekA Ti BUDE, zmIJočaNStvO, Ali ja se nEMAm NI naJMANju namJeRU dATi uhVatITi.

INKAL / 29


SIGnAl JE jasAN ... POkušaVA naS ZAvarATi LetEĆI Uz poVRŠiNu ZeMlJE!

naIvAc!

misLI Da će NAM PObjEĆi aKo zArOnI U oBlake!

nO, LovCe čEKa JedNO iznENAđenjE.

eNo ga! brodicA je na AUtOpILoTu! ... kaKO JE, DoĐAVOla, USPio NestAT I?

Šit! ... kaBInA jE pRaZNA!

nJEgoVO će zmIjoČaNsTvO bitI BiJESno ... ALI saD je rEd NA POliCIJi Da GA TRažI ...

NeKa im jE sA SReĆOM!

SPašEn! oDUsTAlI Su Od potJerE!

cROoOtk! hm ... spašen, SPAŠEN ... a zApravo sAM kuHan! ... PečEN! ... nemAM KamO ... A i oVaj vlAk? KaMO mE NoSI? dOđAVoLa, svAkaKO! ... neMA VEZe ... NEkaKo OSJećAm Da idEM U pRAvom sMjeru ...

30 / INKAL


da viDImO SAd oVO ČuDaŠcE! ... CcC! hAjde, barEM Je pREsTAo BlještaTi!

ObIČNA piramIDA od kRiStaLA! nI PO čeMU NE Bi bIla poseBnA Da NijE Te SVJEtLOsT I ... A oPet ...

sIgUrAn SaM dA Je oDGOvoR Na sVA mOja pitAnJa u ovOM komAdIĆU STaKlA!

ooo!

iNkaLE ... tKO SI Ti?

... a OPEt, oTkAKO je iMam uZA sE ... oSJećaM sE kAO ... Kao ...

NApokOn sI SE oDLUčiO NešTo uPItaTi!

a NAS dvojICu čEKa PUnO poslA.

IzvaNRedno! miNIjATurni FOtoNSKI kOMpJUToR ... saD mi jE SVe JAsnO!

?!!

jA sam InKAl.

vARaŠ SE, JohNe dIfOoLE! nisI NištA SHVaT IO! ... jA nisam KoMpJUtOr,

takO SAM NaČinJeN ... nIKAD NE ProgOVaRAm prvi. kaKo GOd, neMAmo PuNO VREMena!

OoOj! ehEHeEeJ ...

ČEKaj MALo! Ja sAm detEkT IV KlaSe R. NEMAm ti ja veZE s nekOM TAmo PraVDOM!

jA Sam žIv!

BAŠ kao i T I! uJeDiNIlE sU nAS LiNIje sila SudbInE. OBoJicA sMO PotRebNI KakO Bi SE IspUniLA PraVDA!

zNaM SvE tO! ... I bAš Te ZBog tOGa TREbAm PreoBRazitI.

aAah!

n-Ne! nE želim dA ME se prEobRaŽAva! DOBro mI je i OVAko!

OsiM TogA, Za pEtAma Su MI PredsJEDniKOVI GRbAvci! ... Ne račUnAjućI poLiCIJU i muTaNtE Iz VenTilAcIjSkiH CIJEvi!

INKAL / 31


besmISLica! ... T I ni NE znAŠ tkO sI. DObRo ... OndA MI Ti, taKo sVEzNAjuć, OBJaSnI kAKo ĆU umaći PreDsjEdNIkU i SvIMA DRuGima? recI Mi OdAKlE DoLaZIš ... ReCi mI kAMO idE oVaJ vlAK? ... recI mi ... RECI Mi!

VrijeME Nam ISTJeČE ... svA Će pitanjA DoBITi SVOJ odgOvoR KaD ZA tO doĐE TreNUtak.

JEDInO biTNo PItanje JEST: tkO je zApRavo JOHN diFoOL? ... ŠTo nAs NaVODI nA PitaNjE "KolIkO imA JohnOva dIfoOLA"?

oDgOVoR NE MOžemo ZnAti PrIJE SUđeNja ... sAd ću Ti ...

GlUpLJE MI Pitanje u ŽIvOTU NiSu postAVIli!

evo NaM VEĆ jednOg DiJELA odGOvora!

... pOKAzaT I. BOŽe moj!

... A sad SI

tRoJicA ...

TEK saD možeMO poStAvITi PItaNjE:

... i nOge ...

VIDiš da mOje pITANJE nije bILo takO GluPo! vEć si DVOJICA ...

tko je JOhn difoOl?

čETIri.

TO SaM JA! to sam jA!

TO SaM JA! to sam jA.

32 / INKAL


ne prEPiRImo Se ... raCiONAlan oDgOvoR MOrA posTOjatI ... PoTRAŽimO Ga!

O, INKalE! Već SAM sE napATio za LjUBAv OVoGa JA kOjI JeSt ja. PolOmLJEN sAM ...

NećE neKa jEbeNA ZRakA ODluČivatI TKo SAm Ja ...

BAndO sLabiĆA!

nIŠTa Ne rAZUmijEM! ... gLadAn sam! zIMA mi Je! SPaVA MI sE!

tko?

dA vIDiMo ...

ŠMrC! šmRc!

mENI!

mENI!

moJ je!

... ALi ... KOJem od vas čEtVOrIce, koME?

mOGu DARovaTi žIVOtNU Silu ...

moj!

nE!

MOj!

pa nARaVNo ... MEnI!

moj!

pih! ... bEz MeNE IOnako NištA ne BIste mOgli NaPrAvITi!

mOJ!

moooooj JeEe!

INKAL / 33


vrIjEMe sPORo prOLazi. JoHn DIfOol dOLAZi k SEBI ...

m... MOJA glavA! mojE NOGe! ponOVo saM ciO!

JESAm LI saNjAo? Ja ... ne! MOjA glavA! iNKaL!

deEPo! zašTO si tAko užaSnUT? ... Ne mOrAŠ sE VIše bojati! TO SAM Ja, john DIFOoL.

Joj ... kOlIKo SAm duGO Bio bEZ sVIJeSTi?

JA!? jOHn DIfoOL! BoŽe mOJ, čUdNoG li OsjEćaJA. IZneNaDA, kao dA ... KaO DA Mi SRcE sjaJI ... i SjAJI.

Pa Ti, DeEpo ... gOVoRIŠ!

znAM KakO je to! i u mOME Je žELUcu NedAvno bIO!

to jE iNKal.

jE L'? gle, isT INA JE, GOvoRiM ... tO je DošLO Samo Od sEBe! ... nEgo, reCI Mi GDJE Se NAlaZImO i kAMo IdEmO?

naLAzIMO Se u poGrEbNOm konVOJU Koji se kREĆe PrEMa gRADu teHNOSa! EeEeJ! GrAd TEhnosa! čAK NI pReDSjEdnik ondje neMA PrIstUp!

jedva ČEKAm.

NE Znam Ni SAM ... alI, ČeKAJ ... znam!

i ŠTo NaS ČekA na tOme MRAčNom MJEsTU?

i ja se pItAm, dEePo ... SvE šTO ti Mogu rećI JEsT Da mi Se nIMAlO NE sViđa ... hej! JEdnA mI Riječ paDA Na PAMEt ... InkaL ...

crNi InKAl!

34 / INKAL


Tehnika Tehnosa

RazdVAjanJE je gotOvo! iDućI!

s rEcePCiJE javlJAjU DoLaZAk pOšIlJKe B7.424610

taJ poGrEbNi KOnVoj dOLAzI iZ gRaDA-zdeNCa "mArGaRITA"?

TaKo jE! OZRAČena JE NjihoVA crvena zONA ... pRosJEčna kVALIteTa lEŠevA jE Od 3 Do 7 PO eSZ-u.

nE doBivAmO SVakI DAN ovaKVe AristOSE ... vIdi kaKo lIJePi kOMADI.

SVI BUBNJIĆI I GLASNICE PRVO IDU ZA JAJE SJENE!

OHo! Ona štITNJAČa je zAiSta vELIčAnsTVeNa!

pOZoR!

biOSEPAratoR Je sTAVljEn U pOgoN.

treba Mi TucEt CjelovITih žIVčAniH sUStavA za hITNu sLUŽBu!

INKAL / 35


bUDALO! ... glasnIcE Su oštećENe! A TEk OVo! ŠtO Je ovO?

NEkOliKo TRenUtAka pOsLIJE.

čiNdIkaDE Mi!

dvOsTRuKo SrCe!

JoŠ jEDNa SKrIVenA MuTaciJA! svE SU češćE I ČeŠĆE! ... jučeR sam dOBio žENU S DVIJe HrPtEnjAČe!

Onda?! ImAMo Li DOvolJNO dIjeLoVa DA dOvršimo JajE tMIne?

BIT ćE tamAN, inGeNIjEru! ... Mnoga TiJeLA NISU nizaŠtO, AlI uVijEK Je Tako NAKOn oZRaČENjA!

čak je i nEKA ptIca u PošilJCI! ... zNATe, jEdan OD oNih "betOnskIH pAPagAJa", KAko ih ZOvU!

36 / INKAL

zNAm! DeGEneriRaju! dobrO ... NASTaVItE s oviM nIZOm! JA ĆU PReKoNTrOliRatI noVu pOŠiLjkU lEševA.


DoLjE glaVU, JOHne diFoOLE! ... pRImijeT It ćE NAs!

iNKaL SIGurno zNA.

pOuZdaJ Se U MENe! i nE mIči se! ... vAžNo jE Da ST IgneMO Što JE bliŽe mOGuĆE crNoM InKALU! Ma, Je Li!? BAš crNOm InKalU!? ALi to NIjE ODGovOR na PiTANJe o pOkrEtnoj VRPCI.

sveJEDnO Bih VolIO ZNaTi kAMo naS vOdI oVA pOKRetNa vrPCA.

isT INa! ... inkAle! OdgoVORI mi Na PItAnjE!

KolIkO Mogu OSjETitI, VrpCa vodi DO sTRoJA U ObLIKu kUGle, Čija JE nAmjeNa rAzdVaJAnjE oRgaNA OD druGIH oRganA ...

mOLIM!?

ŠtO se ZBivA?

zbIva SE TO dA oVa vRPCA VODi u kLaoNIcU.

JohnE DifOole!

čEKAj!

Ne prEPUštaJ se pAnIci!

hEJ!?

idem ja kućI!

INKAL / 37


glUpAne! Dao sI StrAHu da TE zAsLijePI.

UoČeN JE, ingeNIjEru! ... hODniK c473, odJeljAk x9 ... UmIJEŠaO se u DijELove KOJI STižU IZ zdENCA MaRGArita!

puST Ite ME!

čUDNO! inStRumENTarIJ nije NA vRIJEMe rEaGiRAo ... OBaVIjestiTE odmAh teHnOhIJEraRHijU ...

Ali Kad JA Ne ŽELIM Da me oPET Sijeku nA KOMadIćE, eJ!

SIGNali sE IZgLeDA pOduDaRAjU, CiJEnjeNI tEHnoPapO!

naM u SNAžan I LijEP GrAD teHNOsa, JohnE dIfOole!

DOiSTA, ćUtIm podRHTaVANjE JaČine 14 PO KENtzovOj LJesTVICi!

U IME BlAŽeNE tame Ti ZAhvaLjuJEMo štO SI doniO INkAla sa SobOm ... U seBi, TREbAo BIH reĆi! haHAha!

Ovamo, bIćEnce žiVO!

38 / INKAL

svAki pUt KaD IzGuBiš VjErU JedAN oD TvOja ČEtIRi dIJelA PrEuZme VLaST nAD tobOM! Tako jE ReKAO iNkal.

nAravNo DA jE tO on ... TaMA Je mOĆNa, onA pOVlačI NitI SudBinE I PRivLAČI sVoje NESvJesnE ŽrTVe U cENtaR SvOje MrEže ... klADio bIh sE čaK, dRAgi mOJ HekTorE, Da nI iNKAL SVjetlOsT I niJE daLeko ... hAHahA!

poslije.

DObRodOŠAo

voLIO Bih tEbe VIdJETi!

kaKo znAte kaKO sE ... ovAj ... NemaM pOJmA o čEMu gOVoriTe.


NikaKVu sjAJnU StvaRčICu NEmAM skriVenU Na TOmu MjEStU ...

... GovORIm o sJAjnOJ STVarČicI Koju si SAkRIO ispoD SrCa U svOJoj bIJedNOj BioLOŠKoJ ljuštURI.

NAJprIje ćEmo ti IZvadiT I Oči, JeR u GrADU tEHnosa VlAda veLIKA POTREBa zA oČiMa! pOSebNo ZA tEBe smO PrIpRaVilI krASnu CEReMoNijU raščLAnJIvaNjA POmoĆu sVEMOćne TamE! veliKA NESILica JAja tMIne DUgo VEĆ ČekA TvOJ dolazAK.

posLIjE Šake, NOS, ŽliJEzDe, IZnUtRicE ITd. ... i NAjPosLIJe, iz SrEDIne ĆEmO uZeti INKalA s kojiM nE zNaš ŠTO BI i KoJI te TOLiko tIšTi.

TO me NE iZneNAđujE! SVI vi Iz GraDoVA-ZdenaCA OBiČNa stE hRPA DvoLIčnJakA ... Od Čega MiSlITE DA sKLapAmo Vaše SvEMOćNe strojEVe, vAŠE liJePE I SaVRšenE rOboTe ... Od vAŠiH LEšeVa!

n-NAjRadIJE ne bih DAljE SLUŠaO.

tRAlaLATrUĆ ... tRućTralA ... NIŠta nE čUjem ... NišTA nE ČuJeM!

MA Kakvi čUDOVIŠNo ... nApROtiv, VeLIČaNSTvEno je ... zAmislI, PrVi put ĆEš U SvOMe žIVoTu bitI KORisTaN ...

to JE čUdOvIŠno! osvrni Se I uglEdat ćeš VELikU NesIlicu jAJa TmInE.

INKAL / 39


iNKaLE! InkAle!

ŠTO da čiNIM?!

sAvjEtUJ me!

haHAha! ... nećE ti OdGoVOrITi! ovDJe CRNI inkAL gOSpodarI,

A tamA VlaDA!

oSjETi KakO te ČEKA!

nE!

za to vrijemE, negdJE pOD VelIkiM GRAdom-ZDENceM, POsvE bLIzu STrašnog jeZERA KiselINE.

brže!

40 / INKAL


Metabarun

doBRODošAO U sJEdiŠTe aMokA,

mEtabArune!

o-Onaj metAbaruN? ahA, ETO NapoKOn vAše MRačNE mIŠje rUPE!

INKAL / 41


HihI!"PsOGlAVi"JE manjI oD NULe!

dOsta ToGA glumatANJa. GDjE Je ... I jE Li žIv i zdRAV?

puSti gA,

METabArUne!

SMIrite sE, meTaBARuNE! ... vaš lJUbLjenI SiN JE ŽIV ... KuneM sE SvOjom lJUBLjeNOM kumoM!

da, TO je oN! VELikI uBOJicA!

NAjVEći lOvac nA gLaVe U CIJEloM SustAvU!

bRže! ... KraLJICA amokA TE čeKa!

Ne iZGlEDA Tako strAŠnO.

to je mETabARUn?

napokON jE iZAšao Iz SvOg MetABunKERa.

KAŽu da Je jEDnOM UbIo sedmORiCu JEDNIM UdArcem!

uBRzo, Na krAJU dugOG i Vlažnog hODNIKA UkLesanoG u STijENU ...

42 / INKAL

stiglI Smo! ... pOkLoni se PrEd KuMOm, vlaDARIcoM pONora i GOSPodARICOm DUbina ... krALjIcoM amOKA!


tI Si, DaKLE, kRAljIca AMoKa? ... gOre sE o TeBi pRIčAJU ČudNE i mračne PRIČE ...

Kumo, O, kUMo ... NEKa GA dOVeDE Živog! žIVOG ... ZBog menE! PreStANi MI sVRDLaTi UŠI, pSoglAvi! k nOzI!

prIčAjU sE i O TebI. Ja ih PuštAM NEKa TRAČajU Jer uSkoRO ćE ImAti razloGA Da pRedA MnOm sTrEPe!

tvrDiš dA DRŽIŠ mOGa siNA! ... gdJE je on? ... JE lI jOš ...

PriđI da RAzGOvarAMo ... pOVukao si Se PRIJE DesEt gOdiNA I moraLA SaM UlOŽiT I veLiKI nApoR kaKO biH tE IZVuklA iz TvoGa BrLOgA ... Zato se ISPRiČAVam.

... žIv? naRAVNo, Dragi MeTAbaRunE. kAKvU BIh iNače VlASt ImaLA nad TOboM?

pSoGLaVi želI OsvETu! razmAknite ZavjEse! NEKA VIdi!

INKAL / 43


OČe! uPomOĆ!

vIdiš LI? tVOj obOŽAvaNi SIn siguRAN Je oVDjE pOPUT zametKA pod MaJčInim SrCEM ...

nAraVNO, PRIJAteljicE KoJIma je nAsTaNJEn MOj AkvariJ NISU AnđeLiCE ... alI su DoBRe ČUVAricE! haHAha!

OKrEtAn PopUT mačke, MEtAbaRuN se BACa nA NajbLiŽEGA STražARa.

HAha! ... HtIo Si sLOmITi StAklo, a sAMO SI ogREbaO BeToN ...

doK MenE ŠtiT I pOLJe sila.

LUdO! ... ovO je bila TEk hoLOGrAfSKa PRoJekCIjA ... zar mislIš DA SMO BEZumNicI?

tvoj Je SIn dAlEKO oDaVde! i prOžDRIjET će gA MoJE ustrePTaLE pRijAtelJIcE ... osim akO ...

44 / INKAL


OSim aKo ...

jOHn difoOL! hm ... To Me lIcE PODSJeća NA nEŠto!

OVo JE DOsje JoHNa dIFOoLA!

Da! ... to JE OnAj bIJedNi DETektIV KojEg TRaŽe svi PAndurOBotI GRaDA ... UZ Opću UzbuNU To nEĆe BitI lakO ... oPhOdNJE Su posVUDA.

NIkaKAV pRoBLEM ... Ovoga ČASa On Nije u GrAdU ...

GrAD teHnOsa ... pA, Ni To nIjE BaŠ MAčJi KašALj.

TO leGLo gaMADI ... Sad su mi JASnIji RaZlOzI oVE UcJeNE ...

Tog čOvJEkA žeLim oVdjE Za DvAdesEt I ČeTiRI SatA, MrTVa ilI ŽivA!

... NA SjEverU JE ... u sRCU TeHnOGraDA ...

psoglavi!

daj DOKumeNTE MetAbarUnu!

tIŠiNa, PSOglAvI!

doVeDi Ga žIvOg ... imAM nEpodmIReNE raČune s čOVJEkoM KOji mI Je PRobUšiO uho!

ni za kAKvu NagrAdU ne bIh pRiHVatIo OvAj uGoVOr ... ali NEmAM IZBoRa ...

PrihvAćam! ALI, pazi se! AkO SE lUnasoLu NešTO

DogOdI ... Pobit ĆU VAS ...

svE!

INKAL / 45


nEkoLiKO sAT I PoSliJe.

pogodak!

ovO NiJe uobIčAjEni GradsKI UStANak ... JAKO me poDsjEća nA RaTOVe iz oNIh StAriH fIlMOva!

dA. aLi NIsu ni SvETA PtIca Ni nAZOVI-oDred BERGOva pokreNUli OVo sRAnJE, KakO TvrDe NA tELKI ... ako menE PiTAš, OVaj Se udAR DUgo prIPREMaO ... HEJ! Ti NAS nItKOvi gađAjU VeLIkim KalIbRoM!

SMIri sE, PaNdURoBOte! SITuACiJa nAm jE posVe POD NadZorOM. nIJE ovO Ni pRVI ni PoSljeDNJI grAdsKi UStanAk.

situacIjA Je pod naDzOrom! ... E, TA iM je baš dOBRA!

46 / INKAL

poLUDjelI su.

NE mOGu vIše! obaVijEsT It ćU LeBDEĆu pAlaČU ... MORAJu znaTi Što je POSrIJEdi.

PrIStaJANjE U TiJeku! ZaUzmItE polOžAj PoLučepa, nA TRistO SToPa OD prIstANiŠnIh bRTvi.


vIDiš LI ti oNO? ... joŠ nam sE NekI nEOUrBANiST poKušaVA PROvUćI kroZ pOloŽaJe.

aHA! NaPOKon!

SREdiT ĆeMO gA!

ONaJ TKo pOSvE VLADa svojIm tiJelOM možE MudRO ISkorisT Iti POT ISAK ekspLozijE KakO BI Se oDbAciO točnO Na UnAPRIJEd oDaBrANO mjesTo.

OTVoRite KAPak JUg-juG! JE lI ČAMaC spremAn?

SpREMan, metAbaruNE!

ZdrAVo, TOnto!

IMAT ćEte pRoblema DOKoPAti SE pOVršIne! PREdsJeDNiČka pALačA SE naMjeŠTA za ČEPlJeNjE!

KAkva Je sItUACija?

već? ... hm, NE! ... VJeROjatno ĆE OdABraT I polUčeP KAkO bi poŠtEDJeLI aRiSTOsKE rAZINe ... onO što ME BRiNe Su vIbracijE ... meTABUnkER IM se NEće mOĆi duGo OPIrati ...

DA? POtpUno SMO šTo?

zNam! ZAMEtnule sU SE bORBe mEđu raziNAMa, A mI sMo U SendviČu! ... NIkaD nisAm VIdiO TaKAv bIJES ... Vi LjUDI ste, ako MENe PiTAtE, pOTPuno ...

tilT, tILT! ... ovaj ... izgledA kaKO mI sE prAVa RiJeč nE NALaZI u MemorijI!

INKAL / 47


PRIVAtNa lETJeLiCA pokUšavA PrOBIti bloKaDu!

pOŠalJI joJ PAR LijepIH GriZOva!

naPoKON vAnI! oVOG SaM pUtA mislIo Da će ME LuđAci POgodITi.

ne, NEmA sMISLa ... moždA Će naM pOslijE tRebAT I ... Kako BiSmO sE brANILi.

MEta-brOd sKRećE PremA SJEveRu i NEsTaje U plAVEtnILu ...

NiSTe nIMalo OPtimIsTičNI, DrAgi MoJ kaBOSE!

dAklE, eTO čovjEKa ... etO lovine ...

JOHn dIFoOl, DeTEKtiV kLASe r ... NITKo i nIšta.

ha! kAD bI njeGoVO ZMiJoČaNsTvO BAR PrIStalo pREuzeTi UPrAVLjanJE OpeRACIjom!

i ZBog Te NIšticE ja MORAm PrekRŠITi sVoJ zavjEt.

avaj!

što Li Se KrIJE iZA TOGa telEĆeg poGLEDA ŠTO tako zAnIMa AmOK?

hoće li sE nIti SudbINe jOHna DifoOLA razmRsITi Ili UpLEStI u NovA, JOš složenijA tkaNJA? hOĆe lI igra ZAVRŠITi U Idućoj KnJizi: iNkaLU SvjEtlOsTI

48 / INKAL

Inkal - Alexandro Jodorowsky & Moebius  

Remek-djelo stripa, na hrvatskom jeziku dostupno prvi put, u cjelovitom opsegu i izvornom koloru, te popraćeno opsežnim analitičkim komentar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you