Page 1

Pieni- ja Isokenkäiset ry

Små och Stora Skor rf

Kengän koputuksia

Tall & Small Association

3 /2007

 Syystapahtuma 19.–21.10.2007 Tampereella. ILMOITTAUDU! Sivut 6–7

 Tall & Small ja Tammerfest Kuvakertomus kaupunkifestareilta 11.–15.7.2997 tässä lehdessä ja verkossa http://www.tallsmall.fi/tammerfest2007. Tony – Special Guest from England (alhaalla vasemmalla). Tuttuja mm. Jarmo, Sami, Kalle, Tony, Maija, Arja, Maiju, Anne ja Vesa. Sisäsivuilla myös Juha.

 Viimeinen palvelus – erikoiskokoisuus koskee koko elämää. Sivut 4–5


Kengän koputuksia 3 / 2007

www.tallsmall.fi

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän vastaus kirjalliseen kysymykseen hallitukselle ääripituisten oikeuksista palveluihin Kansanedustaja Antti Kaikkonen esitti kirjallisen kysymyksen Suomen hallitukselle keväällä 2006 Eduskunnassa Pieni- ja Isokenkäiset ry:n hallituksen laatiman aineiston pohjalta. Kysymyksen teksti julkaistiin kokonaisuudessaan Kengän koputuksia -lehden numerossa 1–2/2007. Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27§:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk) näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 330/2006 Miten hallitus aikoo taata äärikokoisten oikeudet palveluihin ja yhdenvertaisuuden muihin kansalaisiin nähden ja mitä hallitus aikoo tehdä, että ääripituiset saavat palvelut ja tuotteet samoilla hinnoilla kuin muutkin kansalaiset. Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Perustuslaki edellyttää, että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kun lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslaki korostaa, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilön fyysiset ominaisuudet, kuten pituus tai paino, ovat henkilöön liittyviä syitä laissa tarkoitettujen vähemmistön oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisuutta arvioitaessa. Ääripituiset, eli erikoiskokoiset henkilöt, myös lapset, ovat usein vaikeuksissa selvitä arki- ja työelämästä, kuten kysymyksessä todetaan. Työ- ja toimintaympäristön edellytysten lisäksi ongelmia ja kustannuksia syntyy vaatteiden ja kenkien hankinnasta. Ihmisten mittojen huomioonottaminen kuuluu laadukkaaseen ympäristön ja välineiden suunnitteluun. Sen toteutuminen voi kuitenkin olla puutteellista. Aina ei ole sopimusta siitä, mitä kokoa koskevaa tilastorajaa pidetään kriteerinä kussakin suunnittelukohteessa. Lisäksi mittatietoja ei ole osattu hankkia tai ottaa huomioon hyväksytyllä tavalla. Usein on teknisiä ja

2

taloudellisia syitä, jotka estävät poikkeavien kokojen huomioon ottamisen. Eräiden tuotteiden (esimerkiksi henkilöiden kuljetusvälineet) markkinat Suomessa, jopa Euroopassa, voivat olla niin pieniä, että on vaikea saada käyntiin niiden valmistus tai myynti. Suunnittelijoille on saatavilla ergonomian käsikirjoja ja antropometrisen suunnittelun oppaita, joissa on taulukoitu keskeiset vartalon mitat, yleisimmin aikuisväestön 5. ja 95. prosenttipisteen raja-arvoina, yleensä kumpikin sukupuoli erikseen. Suomen väestöstä noin 5 % jää rajojen ulkopuolelle. 2,5 % suurista ja 2,5 % pienistä henkilöistä. Mittataulukoita on myös kansainvälisissä ja eurooppalaisissa ergonomiastandardeissa ja niissä on tarkastettu kumpaakin sukupuolta yhdistettynä populaationa. Annettujen raja-arvojen ulkopuolelle jää 10 % ihmisistä (5 % suurista ja 5 % pienistä) Eurooppalaisten ergonomiastandardien mittojen ylärajat (95. prosenttipiste) perustuvat suurikokoisimpien eurooppalaisten populaatioiden arvoihin, ja vastaavasti alarajat (5. prosenttipiste) pienikokoisimpien populaatioiden mittoihin. Turvallisuuteen liittyvissä mitoituskohteissa (esim. hätäpoistumistiet ) sovelletaan myös 99. prosenttipisteen raja-arvoja sekä tilanteesta ja toiminnan luonteesta seuraavia korjaavia lisämittoja. Arvonlisäverolain (1501/1993) mukaan arvonlisäveroa suoritetaan lähtökohtaisesti kaikesta liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei kuitenkaan suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä. eikä hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyvien palvelujen ja tavaroiden luovutuksesta. Veroa ei myöskään suoriteta lain 37 §:n perusteella sosiaalihuoltona tapahtuvasta palvelujen ja tavaroiden myynnistä. Siten ääripituisille terveyden- ja sairaanhoito- sekä sosiaalihuoltopalvelun


www.tallsmall.fi

Kengän koputuksia 3 / 2007

yhteydessä luovutetut tavarat ja palvelut ovat laissa säädetyin edellytyksin verottomia. Tavaroiden ja palvelujen myyntiin sovellettava yleinen verokanta on 22 prosenttia. Elintarvikkeisiin sovelletaan alennettua 17 prosentin verokantaa sekä eräisiin muihin hyödykkeisiin 8 prosentin verokantaa. Arvonlisäverotuksessa sovellettavista verokannoista on säädetty Suomea sitovasti Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä (77/388/ETY). Jäsenvaltiot voivat direktiivin mukaan soveltaa yleisen verokannan lisäksi enintään kahta alennettua verokantaa direktiivin H liitteessä lueteltuihin hyödykkeisiin. Ääripituisille myytävät tavarat ja palvelut eivät sisälly tähän luetteloon. Tavaroiden ja palvelujen verokannan alentaminen ääripituisille kohdennettujen hyödykkeiden osalta ei ole yhteisölainsäädännön mukaan mahdollista. Lisäksi arvonlisäverojärjestelmä soveltuu huonosti ääripituisten ostamien tavaroiden ja palvelujen tukemiseen. Tällaisten hyödykkeiden määritteleminen olisi hankalaa ja aiheuttaisi vaikeita rajanvetotilanteita. Mahdolliset tukitoimenpiteet tulisikin toteuttaa muiden järjestelmien kuin arvonlisäverotuksen avulla. Ihmisten mittojen kokohajonta on kuitenkin niin suuri, että kaikkien huomioonottaminen

kaikissa tapauksissa on käytännössä mahdotonta. Yksilöllisiä ratkaisuja tarvitaan tilannekohtaisesti, esimerkiksi potilasvuoteiden ja tutkimusalustojen jatkamiseksi. Kriittisissä tapauksissa tilastorajoista on sovittava, ja näiden rajojen ulkopuolelle jäävien osalta tulisi selvittää korvaavat ratkaisut ja menettelyt. Ääripituisen on mahdollista hakea Kansaneläkelaitoksen vammaisetuuksia, jos toimintakyvyn alentumista ja erityiskustannuksia tai avuntarvetta koskevat lain edellytykset täyttyvät. Kansallisen terveyshankkeen yhtenä tavoitteena on pyrkimys suurempiin toimintakokonaisuuksiin esimerkiksi hankintojen osalta. Tämä helpottaa erityiskokoisten apuvälineiden, kuten pyörätuolien hankintaa sairaanhoitopiirikohtaisesti. Terveyshankkeen valtionavustusten jaossa on otettu huomioon yhtenä painopistealueena vähemmistöt. Hankeavustuksia myönnetään vielä palvelujen kehittämistoiminnalle vuonna 2007. Ääripituisten henkilöiden etuuksia valvovat järjestöt ovat pienten potilasjärjestöjen tapaan Raha-automaattiyhdistyksen avustusten kohteena. Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2006 Peruspalveluministeri (nyk. sosiaali- ja terveysministeri) Liisa Hyssälä

INFO syksy 2007 Yhdistys: Postiosoite: Rek.nro: Pankkiyhteys:

Pieni- ja Isokenkäiset ry PL 186, 00931 HELSINKI 168047 Nordea, Lappajärvi, 111430-101209

Sähköposti:

Puhelimet:

040 591 0552 puheenjohtaja Maiju Havinen 040 740 3544 sihteeri Arja Partanen

Internet:

toimisto@tallsmall.fi office@tallsmall.fi www.tallsmall.fi

Jäsenmaksut vuonna 2007 Henkilöjäsen: Yritysjäsen:

20 € 100 €

Varsinainen jäsen (muut perheen jäsenet maksutta) tai kannatusjäsen Tuotteita tai palveluita tarjoavat yhteistyökumppanit

Jäsen- ja ilmoitusasiat kirjallisesti, mieluiten sähköpostilla

3


Kengän koputuksia 3 / 2007

www.tallsmall.fi

Viimeinen palvelus – vainajan pituus 190–225 cm Kenelle tuhkaus, kenelle ei? ►

Vaatetus vainajalle ►

Elinaikanaan voi esittää toiveen kuolemansa jälkeisestä tuhkauksesta. Henkilö haluaa omalta osaltaan toteuttaa ympäristöhygieniaa. Joka kolmas (34.2%) vainaja tuhkattiin Suomessa vuonna 2006, Helsingissä 76.9 %. (Lähde: www.shk.fi). Vapaaehtoinen tuhkaus yleistyy. Toisena vaihtoehtona on sen määrääminen pakolliseksi kaikille kansalaisille esimerkiksi pandemioihin varauduttaessa.

Valmistajilta tarkistettujen tietojen mukaan valkoinen pitkä paita ja valkoiset sukat ovat riittävän kokoiset ja malliset kaikille riippumatta henkilön pituudesta, leveydestä ja jalan koosta. Myös katastrofeissa tarvittavat muoviset pussit ja nostamislakanat ovat riittävän pitkiä ja leveitä.

On jo olemassa ministeritason päätös vainajien tuhkauksesta ”poikkeustilan” aikana. Eläimiä on poltettu miljoonittain suu- ja sorkkatautiepidemian takia. Ihmisten epidemia vaatii saman, tunteilu tai ennakkoluulot eivät auta. Olkoon kysymys vapaasta tahdosta tai poikkeustilan aikana tehtävästä tuhkauksesta, niin molemmissa tapauksissa kysymys kuuluu:

Saattojuhlassa arkkua kuljettavan auton sisätilat on yleensä mitoitettu ”vakio”kokoisille arkuille. Pitempien arkkujen saattokuljetus on saadun tiedon mukaan jo nyt ajankohtainen ongelma. Pidentyneet vainajat tarvitsevat pidempiä saattoautoja.

Onko mahdollisuus tuhkaamiseen olemassa ainoastaan keskikokoisille, koska kaikki muukin ”toimintaympäristössämme” on vain keskikokoisille suunniteltua?

Arkkukoot ► Yleisimmän arkkukoon ulkomitat ovat: pituus 207cm, leveys 73 cm, korkeus 50cm. ”Ylipitkäksi” arkku määritellään, kun ulkomitat ovat: pituus 217cm, leveys 83cm, korkeus 50cm. ”Ylipitkä” arkku on valmistettava jo silloin, kun vainajan pituus jää vähän alle 190cm tai on sitä suurempi. Sopivan arkun oikea ulkomitta saadaan, kun henkilön pituuteen lisätään 30cm. Mittatilauksena tehty arkku maksaa vähintään 10% enemmän kuin yleiskoko. Vinkki: Kansalaisopistojen puutyöpiireissä on valmistettu ”oma-arkkuja”. Käsistään kätevä erikoiskokoinen valmistaa itse itselleen sopivankokoisen ja mieluisan arkun. Jos ei ole ulkovarastoa arkun säilyttämiseen, sitä voi käyttää huonetiloissa komerona: Ulkoasu koristellaan sisutukseen sopivaksi, kansi saranoidaan ja sisätilat varustetaan hyllyillä. Valaistus tuo lisäarvoa. 4

Saattoauton tilat, ylipitkät arkut ►

”Kun keskipituus nousee muutaman sentin, lisääntyy ääripäässä olevien yli 195senttisten määrä moninkertaiseksi. Huippupitkien määrän lisääntymisellä on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.” arvioi Kansanterveys-laitoksen tutkija, ylilääkäri Markku Heliövaara Etelä- Suomen Sanomissa 25.02.2000. Suomessa on 500 hautaustoimistoa. Ylipitkä arkku ei mahdu kaikkien hautaustoimistojen saattoautoon. Arkulle varattu tila voi olla liian lyhyt – vain 210 cm tai 215 cm. Chrysler Grand Voyager- autoissa tilaa saadaan jopa 250 cm pitkälle arkulle, kun istuimia poistetaan. Näitä malleja on myyty hautaustoimistoille ainakin 120 kpl (Lähde: Autokauppa). Hyvinkäällä on käytössä hyvin juhlava saattoauton uutuusmalli, Mercedes Benz ”Binz”, jossa arkkutilaa on 240 cm.

Tuhkauslaitosten uunit ► Suomessa on parikymmentä tuhkauslaitosta eli krematoriota. Krematoriouunien valmistajia on vähän, ruotsalaisvalmisteinen TABO on yleisin uuni. rematoriot ovat seurakuntien omistuksessa. Yksityinen, Krematoriosäätiön ylläpitämä tuhkauslaitos sijaitsee Helsingin Hietaniemessä. Jos ylipitkän, mittatilauksena valmistetun arkun tarvitsija sattui asumaan paikkakunnalla, jossa on käytössä riittävän kokoinen saatto-


www.tallsmall.fi

auto, niin vielä tässäkään vaiheessa kokoongelmat eivät hänen kohdallaan ole ohi. Ylipitkä - mahdollisesti ylileveäkin - arkku ei mahdu Suomessa yleisesti käytössä oleviin, vanhoihin krematorion uuneihin. Niiden mitat ovat: pituus 215cm, leveys 85cm, korkeus 55cm. Olisi kannattanut asua Espoossa tai Porissa - niillä paikkakunnilla on uusi krematoriouuni: pituus 270cm, leveys 91cm, korkeus 80cm. Jotakin väestön pituuden/koon muutoksesta kertookin se, että uusitut uunit on hankittu näin paljon isompina kuin entiset.

Uurna ja tuhkan sijoittaminen ► Lähdetietojen mukaan tuhkauurnan tilavuus on 4½ litraa. Siihen arvellaan mahtuvan kaiken pituisen, kaiken kokoisen ja painoisen vainajan tuhkan. On helpottavaa ajatella, että uurnaan asti selvittyään kenelläkään ei enää olisi koko-ongelmaa? Se jää nähtäväksi. Tuhka on lain mukaan sijoitettava pysyvästi viimeistään vuoden kuluttua tuhkauksesta: 1. Hautausmaalle uurnassa hautaan tai sukuhautaan tai muistolehtoon. 2. Luontoon – maahan tai vesistöön uurnassa tai sirotellen maan- tai vedenomistajan luvalla. 3. Lupa Lääninhallitukselta tarvitaan ainoastaan silloin, jos yksityisen maalle halutaan hautamuistomerkki. Silloin haudasta tulee yksityinen hauta, josta tulee merkintä kiinteistörekisteriin.

Saattojuhlan järjestäminen erikoiskokoiselle ► Ensimmäiseksi varmistetaan sopivankokoisen arkun saaminen ja sen aikataulu. Vasta sitten, kun mittatilausarkun toimitusaika on tiedossa, kannattaa tehdä muut saattojuhlan ohjelmaan kuuluvat aikavaraukset ja tilaukset. Tositapaukseen perustuva varoitus: Väärä järjestys tai ajoitus juhlajärjestelyissä aiheutti surutyötä tekeville omaisille trauman. Hautaustoimiston asiantuntevaan apuun luottaen he valitsivat samanaikaisesti arkun tykötarpeineen ja järjestivät ohjelman lukuisat aikavaraukset, esiintyjä- ja ateriatilaukset yms. Iäkkään lesken läsnäollessa, vainajaa arkkuun laitettaessa huomattiin, että arkku oli aivan liian kapea hartioiden kohdalta.

Kengän koputuksia 3 / 2007

Hautaustoimisto ehdotti ensin kalliimman mittatilausarkun tilaamista. Valmiiksi järjestettyä juhlaa ei enää voitu/haluttu perua. Toisena vaihtoehtona ehdotettiin vainajan solisluiden katkaisua hartioiden kaventamiseksi, niin on ennenkin jouduttu tekemään. Omaisten päätöksellä arkkupehmusteet poistettiin päädyistä, luut katkaistiin ja 193 cm pitkä vainaja saatiin survottua arkkuun.

Avoimia tai toimenpiteitä vaativia kysymyksiä ► Asuinpaikkakunnalla on merkitystä kaikille kansalaisille sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa. Erityisen pitkien henkilöiden asuinpaikkakunnan merkitys korostuu, kun he itse tai omaiset miettivät, miten saadaan hoidettua ns.” viimeinen palvelus”. Onko pitkä ihminen ”ulkopuolella” tässäkin asiassa/palvelussa? Ei halutessaan saa tuhkausta? Ei voi pandemian aikana totella mahdollista tuhkauslakia? Miten omaiset siinä tapauksessa menettelevät hänen kanssaan? Onko pakosti meneteltävä niin kuin Gangesjoen rannalla tehdään? Kaikkien vainajien pitää päästä saattojuhlassaan arvokkaalla tavalla kuljetetuksi? Koko ei saa olla este? Miten hoidetaan ylipitkän arkun kuljetus? Tilataanko jostain, ehkä hyvinkin kaukaa, isompi saattoauto kuin mitä oman kunnan alueella on saatavilla? Kuljetetaanko ylipitkä arkku esimerkiksi Rovaniemeltä Poriin suurempaan uuniin tuhkattavaksi? Kuka kuljetuksen maksaa, kun kyseessä on: 1.Vapaaehtoinen tuhkaus? 2. Poikkeustilan aikainen, ”velvoitettu” tuhkaus? Kirj. Maiju Havinen

NÄIN MUUALLA ”Ylipainoisten arkuista on tullut ongelma Australiassa. Hautausurakoitsijoiden liitto on kehottanut jäseniään käyttämään perinteisten kantohihnojen sijaan nostolaitteita. Myös arkkujen koko on kasvanut, ja joissain tapauksissa arkkua varten saatetaan jo tarvita kaksi hautapaikkaa.” Lähde: Aamulehti 1.9.2006

5


Kengän koputuksia 3 / 2007

www.tallsmall.fi

KUTSU

Pieni- ja Isokenkäiset ry:n syystapahtuma 19.-21.10.2007, Tampere

ILMOITTAUDU HETI! Viim. 10.10.2007

karkeloita, keskustelua, karaokea, kokoustamista hilpeyttä, halauksia, hohtokeilailua veljeyttä, vertaistukea, vipinää iloa, innoitusta, innovaatioita

toimisto@tallsmall.fi Maiju 040 5910 552 Arja 040 740 3544 PERJANTAI

19.10.2007

Valoa ja vipinää

19.00

Keskustorin suihkukaivolla: Tavataan, Halataan ja Nautitaan Valosta Valoviikkojen avaus! Onkohan halauskenno laajentunut viime vuodesta? http://www.tamperetunnetuksi.net/valovkot_2007.pdf http://www.tamperetunnetuksi.net/valoviikot.htm

20.00

Ravintola Subway, Keskustori 1, Pieni tai Iso Iltapala, oma kustannus, valitse listalta suosikkisi valmiiksi: http://www.subway.fi/fi/ravintolat/tampere/keskustori/

20.30

Ravintola Killinki, Aleksis Kivenkatu 13. Karaokella kurkku auki yksin tai kuorossa. Valitse listalta laulu valmiiksi, myös på svenska, in English, auf deutsch http://www.killinki.com/LISTAT.htm

23.00

Bar & Dance Be-Bop, Satakunnankatu 18 A, Finlayson, sisäänpääsymaksu 4 € Jonon jatkoksi joraamaan parhaiden 60- ja 70-luvun tanssihittien seurassa. Jos seurue on paikoitellen korkeaa, niin on myös katto korkealla - käsiäkin voi siis nostella nopeassakin tahdissa. Voimistellaan paikat vetreiksi lauantai-iltaa varten, aikaa on klo 04.00 asti. http://www.be-bop.fi/

LAUANTAI

20.10.2007

Kulttuuria, kokousta ja hohtokeilailua

Vapaata seurustelua, shoppailua 12.00

Tampereen Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu. 19. toukokuuta 2007 kirkko täytti 100vuotta ja juhlan kunniaksi valmistui laaja, 7 miljoonaa euroa maksanut restaurointityö. Näemme Lars Sonckin, Hugo Simbergin, Magnus Enckellin ja Valter Jungin työn tulokset lähes uudenveroisina. http://www.tampereentuomiokirkko100.fi/

13.30

Rautatieasemalta poimitaan mukaan asemahallissa pääsisäänkäynnin lähellä harhailevat lyhyet ja pitkät henkilöt. Lähtö keilahallille tilatakseilla.

14.00

Kaupin keilahalli, Keilakuja 1, Ravintola Im Aroi (thairavintola). Seisovan pöydän antimista maistellaan suomalaista ja thaimaalaista ruokaa. Yhdistys tarjoaa ruoan ja keilakahvit kaikille syyskokouksessa läsnäoleville. (HUOM! ilmoittaudu etukäteen) http://www.proshopjokinen.com/?Keilahallin_ravintola

15.00

Keilahallin koulutuskabinetti, Syyskokous, aiheina mm. Sääntömääräiset syyskokousasiat, projektikatsaus sekä kansainvälisiä kuulumisia.

18.30

Keilahalli, Hohtokeilailu, http://www.takl.net/ Mestaruusturnauksessa ratkaistaan Suomen yhdistyksen keilamestaruus sekä maaottelu: Suomi / Muut maat. Turnauksessa ei tarvita osaamista eikä muitakaan erityisiä avuja, välineetkin voi vuokrata hallilta. Sen sijaan turnauksessa tarvitaan sekä pelaajia, toimitsijoita että kannustajia. Paikkoja radoille rajoitetusti, VARAA HETI

6


www.tallsmall.fi

Kengän koputuksia 3 / 2007

toimisto@tallsmall.fi tai 040 5910 552, Maiju. Yhdistys maksaa ratamaksut. Sauna ja suihku käytettävissä, oma pyyhe mukaan! 20.00

Tulosten selvittyä palkintojenjako, jossa virallinen mestarikeilaaja halataan porukalla. Palkinnoista nautitaan yhdenvertaisesti kakun kera - kaikki voittavat. Jälkipelit pelataan jossakin, demokraattisesti valitussa, mukavassa keskustan illanistujais- tai ”tanssiais”paikassa tunnelman mukaan.

SUNNUNTAI 12.00

21.10.2007

Kotoisasti ja keskustellen

Rautatieasema, asemahalli pääovien lähellä, lähtö tilataksilla osoitteeseen: Kaitavedentie 164, 33680 Tampere. Leikkien ja leppoisan yhdessäolon ohessa keskustelemme ja kirjaamme ajatuksia Yhdistyksen Tulevaisuudesta – vai onko sitä? Kerro sinäkin mietteesi joko suullisesti tai kirjallisesti. Entäpä, jos yhdistys lakkaa olemasta? Mitä yhdistyksen työ ja tulevaisuus merkitsee sinulle? Tilaisuus päättyy haikeisiin halauksiin juttujen loppuessa. Tarjolla kahvia, virvokkeita ja pientä purtavaa saunalla tai ilman.

Tule tekemään arvokas sijoitus tulevaisuuteesi! Tallenna ihania muistoja ystävyyden pankkitilillesi! On sitten – tarvittaessa, mistä ottaa ;D)

TERVETULOA!

Pieni– ja Isokenkäiset ry, Hallitus

Pieni- ja Isokenkäiset ry, Syyskokous 20.10.2007, Tampere

Esityslista 1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen järjestäytyminen: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.

Esityslistan hyväksyminen

5.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksut v. 2008

6.

Valitaan v. 2008 yhdistykselle puheenjohtaja, 4-6 hallituksen jäsentä ja 2-10 hallituksen varajäsentä

7.

Todetaan hallituksen valitsema taloudenhoitaja/tilitoimisto Tili-Tutka Oy

8.

Valitaan yhdistykselle vuodeksi 2008 kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

9.

Esitetään edellisen kokouksen pöytäkirja

10.

Valitaan yhdistyksen edustajat Europatreffeniin v.2008

11.

Projektikatsaus

12.

Ilmoitusasiat

13.

Vastaanotetaan ilmoittautumisia järjestömme vapaaehtoistyöhön

14.

Kokouksen päättäminen

15.

Vapaa sana, ulkomaisten vieraiden esittely

7


Kengän koputuksia 3 / 2007

www.tallsmall.fi

Erikoiskokoisten tapaamisia – Syksy 2007 VALOA - ILOA - TUTTUJA - TUNNELMAA Syystapahtumamme Tampereella pe–su 19.10–21.10.2007 Tarkempi ohjelma myös netissä www.tallsmall.fi Tule Sinäkin ja tuo perheesi! Odotamme myös ulkomaisia tuttuja!

TAPAAMISTEN VAKIOVUOROT Tampere Paikka 1 Aika Paikka 2 Aika

Toimintakeskus Vuoltsu, Vuolteenkatu 13, kerhohuone 14, 33100 Tampere http://www.tampere.fi/nuoriso/vuoltsu.htm klo 10.00–14.00 tiistai, viikon kuulumiset ja nettisurffailua Syyskuu 4, 11, 18 ja 25. Lokakuu 2, 9, 16, 23 ja 30. Marraskuu 6, 13, 20 ja 27. Tullintorin kauppakeskus, Tullikatu 6, Kuntosali Albatrossin kahvio 2. krs. klo 18.00-18.15 perjantai, kokoontuminen ja lähtö mukavaan jatkopaikkaan Syyskuu 28. Lokakuu 26. Marraskuu 30.

 Helsinki Paikka Aika

Wayne's Coffee Kaisaniemi, Kaisaniemenkatu 3, 00100 Helsinki, (09) 6843 2310 http://nyt.hs.fi/menot/ravintola?id=loc_104447 klo 17.30– perjantai, jutustellaan ja jatketaan muualla Syyskuu 14. Lokakuu 12. Marraskuu 09. Joulukuu 14.

 Lappeenranta Paikka Aika

Kahvila-Ravintola Saimaan Helmi, Eteläkatu 2, 53100 Lappeenranta, (05) 416 1955 klo 17.00– maanantai, jutustelua ja tutustelua Syyskuu 10. Lokakuu 08. Marraskuu 12. Joulukuu 10.

 Oulu

Syksyn Uutuus!

Paikka Aika

Ilmoitetaan myöhemmin, katso netistä tai tiedustele Maijulta 040 5910 552 Ilmoitetaan myöhemmin

 Pori Paikka Aika

Kirjastokahvila Hjalmari (Pääkirjasto) klo 13.00-13.30 lauantai, jutustelua ja tutustelua Syyskuu 8, 15, 22 ja 29. Lokakuu 6, 13 ja 27. Marraskuu 10, 17 ja 24. Joulukuu 1, 8 ja 15.

SEURAA MYÖS NETTIÄ http://www.tallsmall.fi

s-posti: toimisto@tallsmall.fi

ÄKKILÄHDÖT, MIHIN VAAN! Tapahtumia lyhyellä varoitusajalla. Ota Sinäkin yhteyttä toimistoon, kun järjestät jotakin mukavaa ja haluat kokoisia kavereita kimppaan! PIKAPOSTITUSREKISTERI Kohdennettua tietoa menoista ja mahdollisuuksista (esim. filmiin, haastatteluun, ryhmämatkalle) saat, kun lähetät sähköpostiosoitteesi: tunnuksella ”pikaposti”. PITUUSHOITORYHMÄ Yhdistyksen ”Auttava puhelin” (ark. klo 10–16) 040 5910 552 Numerosta saat pituushoitoryhmän yhteystiedon.

8


www.tallsmall.fi

Kengän koputuksia 3 / 2007

TAPAAMISPAIKKOJA RAVINTOLOISSA Lauantai, tuloaika klo 20.00 – 22.00 Menokengät jalkaan - Vinkki vieraskirjaan – Lue vieraskirjaa - Mene mukaan - Joku menee jo! Helsinki Jyväskylä Lahti Pori Seinäjoki Tampere Turku Vaasa

Marskin baari (lähtö), Mannerheimintie 10, (09) 68 061 http://www.scandic-hotels.fi/marski Hemmingway’s Bar, Kauppakatu 32, (014) 614 706, K-20 v, av. 14–03 Santa Fé, Aleksanterinkatu 10, (03) 7818 007 http://www.santafelahti.com, av. 11–02 PK, Puistojen risteys, (02) 6337 000 http://www.punainenkukko.fi, av. 21.30– Tanssiravintola Lyhty, Kauppakatu 10, (06) 418 6241 Seurahuone, Hämeenpuisto 17–19, (03) 212 2991 http://www.ravintolaseurahuone.fi av. 21–04 Galax, Aurakatu 6, (02) 2843 300 http://www.galax.fi/, av. 21–04 Hullu Pullo/Waild, Kauppapuistikko 15, (06) 3610 000 http://www.hullupullo.com, av. 22–04

Tammerfestin tunnelmia: Makkarakulttuurin mekassa, mustan makkaran mysteerin äärellä Tony, Arja, Kalle Tampereen Tammelantorilla.

9


Kengän koputuksia 3 / 2007

www.tallsmall.fi

Saunataiteen pitkä oppimäärä

Ystävyyden taikaa Tammerfestin aikaan: Saunamestarina Juha nauttimassa Sami ja Tony tarjoilijana Maija

10


www.tallsmall.fi

Kengän koputuksia 3 / 2007

Hyvä jäsen Pieni ja Isokenkäiset ry:n jäsenenä saat: ► uusia ystäviä ► vertaistukea ja neuvontaa ► 2–4x vuodessa ilmestyvän jäsenlehden ► tiedotuskanavan netin kautta ► yhteyksiä ulkomaisiin yhdistyksiin ► erikoiskokoisten etujen ajamista sekä Suomessa että EU:ssa ► tietoa ► tapaamisia ► kokousten yhteydessä tarjoilua ► jäsenetuja erikoiskokoisten liikkeistä ym. ► Verkkomediapalvelu-projektimme jatkuu. Tuloksena syntyy uudenlainen, monipuolinen kanavien verkko vaikuttamista, tiedotusta, tuotetietojen jakamista, neuvontaa sekä kontaktien luomista varten. Todelliset mahdollisuudet eri tahojen ja jäsenten väliseen vuorovaikutukseen lisääntyvät huimasti! ERIKO-tietopankki avaa uusia ovia rajatuille käyttäjäryhmille, PIKRY:n jäsenenä varmistat oman käyttöoikeutesi. Syysterveisin Maiju ja hallitus 25.09.2007

Tehdään yhdessä Asiat vaativat tekijänsä Lataan mukavia muistoja Lainaan itselleni ystäviä

Se on kivaa Mitä minä voin tehdä Annan aikaani muille Luotan ihmisiin Lähden tutustumaan

TAVATAAN TAAS TUTTUJA KOTOA JA KAUKOMAILTA ! Syksyn Valoisin ja erikoiskokoisille tärkein tapahtuma Tampereella. Tule mukaan iloiseen menoon! Kustannukset on minimoitu, jotta mahdollisimman monella on tilaisuus osallistua. HUOM! Helsingin kaupungin vertaistukirahoilla helsinkiläisille jäsenille korvataan matkakulut junalipun mukaan. Syystapahtuma / -kokous pe-su 19–21.10.2007 Tampere. Katso ohjelma ja ilmoittaudu! Kysy lisää: toimisto@tallsmall.fi tai soita 040 5910 552 tai kirjoita PL 186 00931 Helsinki

Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer

Saaja Mottagare

Maksaja Betalare

Allekirjoitus Underskrift Tililtä nro Från konto nr

TILISIIRTO GIRERING

Nordea 111430-101209

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Pieni- ja Isokenkäiset ry Yhdistysrek.nro 168047

Jäsenmaksut 2007 varsinainen jäsen 20 € (sis. koko perheen) kannatusjäsen 20 € kunniajäsen 0€ yritysjäsen 100 € (laskutus erikseen)

Viitenumero Ref. nr Eräpäivä Förfallodag

Maksa viitenumerolla (=jäsennumero). Tarkista numero osoitetarrasta!

15.10.2007

20,00 €


Kengän koputuksia 3 / 2007

www.tallsmall.fi

Nyt on aika lankata puukengät kiiltäviksi ja varata oma tanssireviiri. Tapahtuman järjestelyistä vastaa Klub Lange Mensen, Netherlands. Amsterdamiin kokoontuu useita satoja (350-850) huikean pitkiä ihmisiä, yleensä tapahtumaan osallistuneiden naisten pituudet ovat olleet 180–205 cm ja miesten pituudet 190–225 cm. Odotettavissa on upea kokonaisuus, josta ei tule puuttumaan naurua, iloa, huumoria, hulluutta, hauskuutta, siis aivan hulvatonta. Luvassa on kipeyttä sellaisissa lihaksissa, joita tulee harvemmin käytettyä, kuten kasvojen pienet naurulihakset, pohkeiden ja reisien tanssilihakset ja hauisten halauslihakset. Hoidoksi Suomen tiimi ehdottaa: Heti perille päästyäsi ympäröi itsesi elvytysryhmällä, kaikenlaiset avunantotaidot ovat suotavia. Osallistu myös itse toisten auttamiseen voimiesi mukaan. Viikon kuluessa lihakset vahvistuvat niin, että lauantain huippuiltaan, Suureen Gaalaan voit lähteä luottavaisin mielin ja todeta tanssipohkeiden olevan timmissä kunnossa. Sunnuntain jäähyväisjuhlassa voit tosin löytää ne ikävät haikeuslihakset, joiden hoidoksi tiimimme ehdottaa yhteyksien ylläpitoa sähköisesti siihen asti, kunnes taas tavataan. Huom! Nopeat syövät hitaat näilläkin matkoilla. Joten varaa heti, maksa (vaikka veronpalautuksista) ennen 31.12.2007, saat suurimman alennuksen. Early bird Normal Late booking

31.12.2007 asti 01.01.2008 ja 29.02.2008 välisenä aikana 01.03.2008 ja 15.04.2008 välisenä aikana

http://www.talltogether08.nl/2008/GB/index.htm

Tutustu sivuihin ja tee päätös! Ohjelma suomeksi tulossa, sitä ennen kysy tarvittaessa lisää toimisto@tallsmall.fi tai Arjalta

MEDIATIEDOT Kengän koputuksia Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenlehti Koko: A4, 12 tai 16 sivua Ilmestyminen: 2-4 kertaa vuodessa Painos: 650 kpl (3/2007, 05.10.2007) Ilmoitusaineisto ja tied. puh. 040 5910 552 toimisto@tallsmall.fi tai kirjeitse osoitteella: Pieni- ja Isokenkäiset ry, PL 186, 00931 Helsinki Toimitus voi muokata saamiaan kirjoituksia, eikä vastaa sille jätetystä aineistosta. Ilmoitushinnat: ¼ sivun ilmoitus 50 € ½ sivun ilmoitus 100 €, sisältää yrityksen tiedot/mainos yhdistyksen internetsivulle 1 vuodeksi.

Toimitus: Maiju Havinen, päätoimittaja Arja Partanen Taitto: Arja Partanen Mika Nyman Kuvat: Tony Pendleton

Paino: Domus Print Oy, Tampere

AQ4*

Pitkien Ihmisten vuoden 2008 Jättitapahtuma Amsterdamissa 27.04–04.05.2008

Koputuksia 3-2007  

Pieni- ja Isokenkäiset ry:n verkkolehti

Koputuksia 3-2007  

Pieni- ja Isokenkäiset ry:n verkkolehti

Advertisement