Međimurske novine 729

Page 1

ZAŠTITA međimurskih autohtonih prehrambenih proizvoda

Najopširniji nogometni prilog

Od ovog broja ŠEST stranica o nogometu str. 45

www.mnovine.hr

str. 4

Vrijeme je da se time počinju baviti profesionalci!

Godina XIV. Broj 729.

ČAKOVEČKI GRADONAČELNIK Šalamon podvrgnut operativnom zahvatu

^akovec, UTORAK, 25. kolovoza 2009.

Cijena 7 kuna

JEDNA OD NAJVEĆIH zapljena droge u Međimurju str. 6 nakon otkrivenog laboratorija u Varaždinu

Zbog str. 3 zdravstvenih komplikacija amputiran dio noge

U djedovoj vikendici u Dragoslavcu uskladištio više Općine nisu od 22 kg hašiša baš oduševljene i marihuane - Tržišna vrijednost droge iznosi oko 1,5 milijuna kuna

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA predložila novi model sufinanciranja prijevoza učenika

str. 2

PRIBISLAVEC

str. 10

I dalje neizvjesno hoće li djeca u tamošnju školu POLJOPRIVREDNI proizvođači pšenice spremni na novi prosvjed

str. 18

Ili cijena od 95 lipa ili opet traktori na ulice! RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 63


2

Aktualno

UREDNI KI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Lud, zbunjen, normalan...!? To je samo jedan od nekoliko naziva poznatih humoristi nih serija koji se mogu primijeniti na slu aj o kojem pišem. Jer kako druga ije nazvati situaciju da smo propustili uzeti 15 milijuna bespovratnih sredstava koje je ponudilo Ministarstvo turizma za projekte razvoja kontinentalnog turizma u našoj županiji. Od 100 posto ponu enih sredstava iskoristili smo 2,5 posto!? udom se udila i ravnateljica Uprave za posebne oblike turizma i turizam na kontinentu Tanja Novotni prilikom potpisivanja nekoliko ugovora u Me imurskoj županiji ukupno vrijednih jedva 405.000 kuna. Iako smo svjesni da u Me imurju ve godinama unatrag “ne te e med i mlijeko” kako po pitanju standarda i pla a, pa tako i kad je potpora države u pitanju, i ono malo sredstava koje možemo uzeti - o ito to ne znamo. Zašto? To je pitanje svih pitanja. Osobno nisam kompetentan da odgovorim na ovo pitanje, ali novope eni župan Perho bi zasigurno trebao postaviti ovo pitanje. I ne samo to, nego nekoga kona no pozvati i na odgovornost! Umjesto toga, kao i u nekoliko dosadašnjih slu ajeva od stupanja na vlast, novi župan nije pokazao “da ima m...”! Ho e li mu se takva politika “aktivne miroljubive koegzistencije” obiti o glavu? Ostaje za vidjeti, ali teško da e se uvijek i svugdje mo i ponašati poput “nesvrstanih”. I na ovom slu aju pokazuje se da na unkcijama, kad je u pitanju razvoj gospodarstva, pa tako i turizma koji bi trebao biti jedan od najvažnijih kota a zamašnjaka u gospodarskom razvoju našeg kraja, nedostaje više pro esionalaca i kvalitetnih ljudi s vizijom što i kako. Najgore je kad amateri rade posao pro esionalaca, a i ono malo pro esionalaca “nema nigdje”. Šefica Ureda za gospodarstvo Me imurske županije totalna je enigma za me imursku javnost. Navodno žena voli putovati po inozemstvu ...

t

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Dejan Zrna

Razvojne agencije? One kao trebaju postati “most za dolazak sredstava pristupnih ondova EU u Me imurje”, stoga ih vjerojatno uop e ni ne zanimaju programi Ministarstva. Me utim, koliko ujem, uredno rade projekte, i to uglavnom za firme izvan Me imurja, jer navodno “kod nas nema interesa”??? Me utim, ne bi li i ti “stru ni europski birokrati” koji u Me imurje trebaju donijeti milijune eura (ili se možda varam, da im to ipak nije zadatak?) mogli, trebali usko iti i u prezentaciji doma ih programa, budu i da su “školovani” i financiraju se iz prora una lokalne samouprave? Postoji li uop e kakva subordinacija ili barem koordinacija izme u župana, gradona elnika, na elnika, ureda i agencija? Je li netko od elnika županije ili grada dao podre enima i nadležnima nekakve zada e u vezi s ovima, kao i nekim drugim gospodarskim programima i njihovim prezentacijama? Napokon, ho e li netko biti možda pozvan na odgovornost zbog poraznog rezultata jer je u konkretnom slu aju iskorišteno tek 2,5 posto sredstava ili pak “to je jednostavno tako jer više nije bilo interesa i gotovo”. Nakon svega nije ni udno da nam svi sa strane govore: “Ah, pa vama ništa ne treba, vi ste najbogatija hrvatska županija”! Zaista je kod nas puno toga u stilu naslova: “lud, zbunjen, normalan”, samo što “snalažljivi u doma im redovima” dok karavane prolaze zara uju pristojnu lovu sa strane uz iznadprosje ne me imurske pla e, dnevnice, putne troškove, itd. koje uredno ispla uje lokalna samouprava.

ME IMURSKA ŽUPANIJA predložila da za u enike prijevoz vlakom bude besplatan, a autobusom za 30 posto cijene, pri emu bi dio troškova na sebe preuzele op ine i gradovi

Op ine nisu baš oduševljene!? - Troškove prijevoza financirali bi u omjeru pola - pola Županija, op ine i gradovi, a autobusa u preostale dvije tre ine, dok bi jednu pla ali roditelji Me imurska županija je na kolegiju na elnika i gradona elnika u petak ponudila rješenje kako podijeliti teret troškova prijevoza u enika srednjoškolaca s roditeljima. Ponudili su podjelu troška na tri jednaka dijela za autobusne karte. Dakle, 30 posto Županija, 30 op ine i gradovi i 30 posto roditelji. Karta za vlak koja je znatno je tinija dijeli se 50:50 s op inama i gradovima, s time da bi u enici koji stanuju u mjestima uz prugu imali pravo na kartu, a ostali bi mogli birati žele li besplatan prijevoz vlakom ili za 30 posto cijenu autobusom.

Treba re i da svi na elnici nisu bili oduševljeni novim pove anim obvezama na teret svojih prora una i da su si uzeli rok od 10 dana da definiraju sufinanciranje prijevoza u enika iz svojih op ina. Kolegij na elnika je savjetodavno tijelo na kojem se dogovara zajedni ka politika, ali se ne donose odluke koje bi nekoga mogle obvezivati. Županija e svoju tre inu za autobusnu kartu i polovicu Jedinstvena cijena Koliko bi prijevoz koštao op ine i gra- One za kartu za vlak osigurati. karte za autobus i vlak dove mjese no op ine koje ne e osigurati svoj Cijena karte i za vlak i za autobus bila bi jedinstvena. Kad je u pitanju autobusna karta, jedinstvena bi bila niža od ona najje tinije za relaciju u prstenu do pet kilometara. Tim modelom ne bi bile zakinute ni op ine najbliže Napravljen je mjese ni izraprstenu Grada akovca, a ne bi un sufinanciranja prijevoza dodatne troškove imale ni najuvlakom, autobusom i ukupno. daljenije op ine poput Štrigove. Baza je broj u enika iz njihova Naime, u Županiji su projekcije podru ja. Najve i mjese ni radili na bazi jedinstvene cijene iznos pla ao bi Grad akovec: mjese ne karte za autobus od 59.430 kuna, Mursko Središ e 450 kuna, dok je cijena karte za 31.430, a Prelog 34.100 kuna. vlak 140 kuna. Treba znati da Iznosi po op inama u kunama sada najje tinija komercijalna su sljede i: Belica 21.870, Dekamjese na karta za autobus na novec 6.750, Domašinec 15.450, najkra oj relaciji do akovca u Donja Dubrava 12.350, Donji prstenu od pet kilometara stoji Kraljevec 29.290, Donji Vido488 kuna, a za, primjerice, Štrigovu ak 910 kuna.

dio ili osiguraju manji dio od predloženog ve i teret sufinanciranja prijevoza prebacit e na teret roditelja. Oni na elnici koji do po etka školske godine ne osiguraju sporazume sa Županijom da prihva aju ovakav model sufinanciranja morat e odgovarati roditeljima i djeci zašto oni moraju pla ati, primjerice, 300 a ne 150 kuna za autobusnu kartu kao u susjednoj op ini. Time je Županija stavila na elnike i gradona elnike na brisani prostor da za svoje odluke odgovaraju gra anima koji su ih izabrali.

Koliko bi prijevoz koštao op ine i gradove mjese no vec 9.380, Gori an 18.090, Donji Mihaljevec 11.520, Kotoriba 13.990, Mala Subotica 27.830, Nedeliš e 47.550, Orehovica 12.960, Podturen 29.400, Pribislavec 13.980, Selnica 22.290, Strahoninec 2.880, Sveta Marija 9.140, Sveti Juraj na Bregu 35.430, Sveti Martin na Muri 16.650, Šenkovec 8.850, Štrigova 19.740 i Vratišinec 13.560 kuna. (BMO)

Matija Posavec, zamjenik župana, skrenuo im je pozornost da su u drugim sredinama odustali i od kapitalnih projekata kako bi oslobodili novac u korist prijevoza u enika.

Sufinanciranje socijale floskula za izbjegavanje obveza Na elnici nisu s oduševljenjem primili vijest o novom optere enju prora una, bilo je prijedloga i da se sufinanciranje svede na tzv. socijalne kategorije, i to iz redova SDP-ovih na elnika?! No da je pojam socijalna kategorija sve više floskula za izbjegavanje zadovoljavanje potreba gra ana, razotkrio je i sam župan Perho , iznijevši primjer da bi roditelj dvoje djece iz Štrigove morao dati samo za dvije autobusne karte 1.800 kuna mjese no. To teško mogu podnijeti i zaposleni, a kamoli oni koji rade a etiri mjeseca ne primaju pla e i nigdje ne mogu dobiti potvrdu da su socijalna kategorija, premda to o ito jesu. Matija Posavec je tako er obe ao organiziranje i brzih prilago enih autobusnih linija prema svim odredištima gdje studiraju me imurski studenti. (Božena Malekoci - Oleti )

Županija i op ine trebale bi sufinancirati prijevoz u enika Anketa “Pod vurom”

Zvonko Jaklin, Dragoslavec Selo - Smatram da bi Županija i op ine trebale pomo i roditeljima koji imaju školarce na na in da sufinanciraju prijevoz u enicima s obzirom na to da je besplatan ukinut, kao i besplatne knjige. To bi i nama, a vjerujem i ostalim roditeljima, uvelike pomoglo. Osobno sam poljoprivrednik, ulaganja su velika, a dobit mala, tako da bi nam to puno zna ili i olakšalo.

Me imurskim srednjoškolcima, osim besplatnih udžbenika, ukinut je i besplatan prijevoz koji bi ipak trebao biti sufinanciran. Prema planu, tre-

inu troškova trebala bi snositi Županija, tre inu op ine i gradovi, a tre inu roditelji. Ho e li to doista biti tako, još emo vidjeti. Naravno da se roditelji

slažu da bi i Županija i op ine trebale sufinancirati prijevoz u enika i na taj na in olakšati roditeljima ija djeca putuju u školu. Ku ni budžeti ionako su

Marijan Vinkovi , Brezje Osobno smatram, osim što bi Županija i op ine trebale pomo i oko financiranja prijevoza u enika, da bi trebalo razmotriti i sigurnost stajališta na kojima se pokupe djeca. Mislim da stajališta ne bi trebala biti negdje na glavnoj cesti gdje su djeca ugrožena, ve bi morala biti na sigurnijim mjestima. Anita Galina, akovec - Svakako bi trebale Županija i op ine sufinancirati prijevoz u enika. Iako smo mi iz akovca i naše dijete ide pješice u školu, smatram da bi se na taj na in trebalo pomo i roditeljima ija djeca putuju u školu. Vjerujem da bi to bilo od velike pomo i roditeljima koji ionako imaju brigu više zbog ukidanja besplatnih udžbenika.

ve dodatno optere eni zbog ukidanja besplatnih udžbenika pa bi se na ovaj na in uvelike pomoglo roditeljima. Tako er smo uli i prijedlog više. Postoji

mišljenje da bi isto tako trebalo razmotriti sigurnost stajališta na kojima djeca ekaju prijevoz, kako ona ne bi bila ugrožena. (H. Ze ar)

Darko Mikulan, Macinec - Mislim da se odgovor na ovo pitanje podrazumijeva. Naravno da bi i Županija i op ine trebale pomo i roditeljima s djecom koja putuju u školu, i sufinancirati prijevoz. Ja se nadam da e uspjeti nešto dogovoriti jer bi nam to sigurno puno pomoglo i olakšalo, budu i da ove godine nema ni besplatnih udžbenika. Svjetlana Mesari , Belica - Naravno da bi i Županija i op ine trebale sufinancirati prijevoz u enika koji putuju do škole. Iako naše dijete nije daleko od škole pa, sre om, nemamo taj trošak više, smatram da bi onima ija djeca putuju to bilo od velike pomo i. S obzirom na to da je ve s ukidanjem besplatnih udžbenika otežano roditeljima, barem da im se u ovom slu aju olakša.

Dejan Hunjadi, Sveta Marija - Trebale bi i Županija i op ine snositi dio troškova za prijevoz u enika do škole. Trenutno imam djecu u osnovnoj školi pa još nemamo taj problem, ali srednjoškolskom uzrastu, odnosno njihovim roditeljima na taj bi se na in sigurno olakšalo. Time bi im se barem malo pomoglo u smanjenju troškova. ( oto: Vrzan)


25. kolovoza 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

AKOVE KOM GRADONA ELNIKU Branku Šalamonu zbog komplikacija izazvanih dugogodišnjom še ernom boleš u izvršena amputacija dijela noge

VESELIN BIŠEVAC o troškovima zaposlenih u Gradskoj upravi akovec

Nakon oporavka želi se vratiti na dužnost

Za pla e zaposlenika u Gradu izdvaja se samo 11 posto prora una

Gradona elnik akovca nikada nije krio svoju še ernu bolest, štoviše, godinama je bio predsjednik Udruge dijabeti ara Me imurja. Okupljao je oboljele od še erne bolesti i svojim primjerom senzibilizirao javnost da se radi o bolesti s kojom se unato svim prognozama i komplikacijama koje izaziva može živjeti i raditi. Ova bolest donosila mu je nevolje u zadnje vrijeme. Potkraj prošlog mandata vlasti dosta je vremena zbog nje provodio u bolnici, ali se unato tome organizirao tako da je imao kontrolu nad doga ajima u Gradskoj upravi. O tome da se procesi na nozi izazvani še ernom boleš u ne razvijaju najbolje i osobno nam je govorio i bio je svjestan da e se morati suo iti i s ovakvim raspletom koji je uslijedio sredinom prošlog tjedna. Amputacije dijela noge bila je neizbježna. No i u toj delikatnoj situaciji putem mobitela dostupan je i javnosti. Spremno nam je dao izjavu za novine iz bolni kog kreveta. Kazao je da se sada nakon amputacije osje a bolje, jer je prije toga trpio bolove u nozi, a bakterije su mu radile razne nepodopštine. Ako postoperativni tijek bude

uspješan, sredinom idu eg tjedna gradona elnik akovca trebao bi oporavak nastaviti na ku noj njezi. Nakon toga za oko 40 do 60 dana nakon zacjeljenja rane trebao bi dobiti protezu. Bez krzmanja nam je odgovorio i na delikatno pitanje ima li snage i volje za povratak na dužnost. Kazao je da bez problema može raditi, tim više što mu je prije zbog bolova u nozi bilo puno gore. No istodobno je svjestan da se nikad ne zna što može biti za mjesec dana, godinu ili pet. To ne zna nitko od nas. Na gradona elniku Branku Šalmonu narednih tjedna je donošenje delikatne odluke - što dalje? Samo on sam najbolje zna može li svoju zdravstvenu situaciju uskladiti sa svojim obvezama.

Izbori u slu aju da e zdravlje biti važnije od obveza?! Odlu i li iz bilo kojeg razloga svoje osobno zdravlje staviti ispred obveza gradona elnika, tada su stvari jasne, morat e uslijediti novi izbori. Takav je novi zakon koji je ukidanjem Poglavarstva i uvo enjem neposrednih izbora gradona-

Šalamon s razlogom odabrao Biševca za svog zamjenika Svjestan svoje situacije, i prije izbora pažljivo je odabrao svog zamjenika Veselina Biševca, strana kog kolegu i predsjednika Gradskog vije a u prethodnom mandatu, koji je mu je prije svega odan, ali i upu en u situaciju. Treba znati da Gradsko vije e ne može smijeniti gradona elnika, nema te ovlasti jer ga ono nije ni biralo,

to mogu u initi samo gra ani, a i to je više teoretska nego realna mogu nost. U praksi je za to potrebna tako velika politi ka podrška da je to nerealno o ekivati. Tim više što gra ani uvijek imaju zaštitni ki stav prema ljudima koji se bore sa zdravstvenim teško ama i spremni su nesebi no suosje ati s njima. (BMO)

elnika stvari postavio tako da se povla enjem ili padom gradona elnika ruši cijela garnitura zajedno sa zamjenicima. Ukoliko e se odlu iti za drugu opciju i na uštrb svoj zdravstvene situacije u initi sve da se izbjegnu novi izbori, zbog ovlasti koje ima gradona elnik njegova osobna zdravstvena situacija može se izroditi u politi ke komplikacije. Branko Šalamon pripada onoj vrsti politi kog lidera koji s lako om vladaju i izlaze na kraj s oporbom. U prethodnim mandatima prakti ki mu je umiljato jela iz ruke, a on vješto samostalno donosio odluke i za njih uvijek dobivao vrstu potporu ve ine.

Veselin Biševac, njegov najbliži suradnik i zamjenik gradona elnika, nema ni tih ovlasti ni tu lako u, ni manevarski prostor vladanja gradona elnika Šalamona, jer e i zbog svoje unkcije morati u svemu konzultirati gradona elnika. To e u procesu donošenja odluka neminovno stvarati svojevrsni neugodni vakuum u politi kom životu grada. Sve posljedice takva politi ka suživota gradona elnika i njegova zamjenika na politi ki život grada, ali prije svega SDP-a koji je desetlje e i pol neprikosnoven u akovcu, odrazit e se ne odmah nego tek za nekoliko mjeseci. (Božena Malekoci - Oleti )

STE AJ AP Toursa akovec i dalje donosi neizvjesnost

Ponuda za preuzimanje Prese ki grupe - uvjetna U utorak 18. kolovoza u prostorima Autobusnog prijevoza tours održana je sjednica odbora vjerovnika na kojoj je bio i Franjo Veble, regionalni sindikalni povjerenik SSSH, opunomo eni predstavnik radnika. Na tom sastanku predstavnici vjerovnika trebali su se izjasniti o ponudi Prese ki grupe jesu li spremni prihvatiti samo 30 posto svojih potraživanja, a odre i se 70 posto potraživanja, jer je u tim okolnostima Prese ki grupa spremna preuzeti AP tours s postoje im brojem zaposlenih ili eventualno uz minimalno otpuštanje, 5 do 6 osoba. - Mogu re i da se od 49 lanova sindikata njih 39 pismeno izjasnilo da prihva aju ponudu Prese ki grupe

o isplati 30 posto, a odri u se preostalih 70 posto potraživanja. Od tri druga vjerovnika koji su bili na tom sastanku bili su spremni odre i se 70 posto svojih potraživanja, jedino se porezna uprava o tom prijedlogu nije izjasnila pošto im je potrebno o itovanja Ministarstva financija koje e pribaviti do skupštine vjerovnika 14. rujna. Naime, Skupština vjerovnika je ta koja donosi pravovaljane odluke, a odbor po proceduri samo priprema prijedloge.

Pristali na 30 posto potraživanja, ali Prese ki bi i “monopol” na linije - No nakon izglasavanja vjerovnika da prihva aju uma-

njenje svojih potraživanja za 70 posto, uslijedio je šok, barem za mene, kazao je Veble, a uvjeren sam i za druge jer je nakon toga

gospodin Prese ki iznio napomenu da postoji mogu nost da zbog izvanrednog uskla ivanja autobusnih linija od strane HGK-

Odustane li Prese ki, nema preustroja Radni ka potraživanja nastala su isklju ivo zato što je prijašnji direktor Kova i jednostranom odlukom, bez suglasnosti sindikata, umanjio pla e. U slu aju da Prese ki ne ostane u igri oko preuzimanja AP toursa, svi zaposlenici e

ostati bez posla i završiti na burzi, a ste aj ne e završiti brzo. No u cijeloj toj situaciji najmanje moraju brinuti voza i, jer prijevoz putnika, napose srednjoškolaca koji najviše pune redovne linije, morat e se odvijati i za njih e posla biti kod drugih poslodavaca. (BMO)

- Grad akovec izdvaja ukupno 22 milijuna kuna za zaposlene, ali od toga gotovo 14 milijuna kuna za zaposlene u vrti ima, CZK-u, Knjižnici i itaonici i sufinanciranje JVP-a Povodom teksta objavljenog u prošlom broju o potrošnji za pla e zaposlenih u me imurskim op inama i gradovima, javilo se više na elnika i tajnika op ina koji su željeli nadopuniti izvješ e. Naime, korišteni su zbirni podaci objavljeni u publikaciji “Me imurska županija u brojkama 2008.” u izdanju Ureda Državne uprave u Me imurskoj županiji u kojoj su i projekcije prora una op ina i gradova za 2009. godinu. Kako bi postoci bili usporedivi, pri ocjeni potrošnje i pla a neke op ine ili grada korišteni su isti kriteriji. Me utim, u njima su zbirno prikazani troškovi svih zaposlenih na teret gradova ili op ina. Nisu razdvojeni, primjerice, op inski službenici i oni koji rade u vrti u ili nekoj drugoj djelatnosti ije pla e financira lokalna samouprava, ali su posebna ustanova, udruga i sl. Ispada da su, kad se izuzmu pla e onih koji nisu izravno zaposleni u lokalnoj samoupravi, naši gradovi i op ine još štedljiviji nego je to prikazano. Tako Veselin Biševec u ime Grada akovca kaže: - Pažljivo sam pro itao tekst o mogu em ukidanju op ina i gradova u Me imurskoj županiji i same županije i mogu re i da se slažem s glavnim stavovima. Ne bi trebalo ukidati me imurske op ine i gradove, pokazano je koliko smo štedljivi. Navedeno je da sam Grad akovec troši 22 milijuna kuna za pla e, što je oko 25 posto prora una. Možda tako izgleda prema statisti kim podacima državne uprave, no stvarno je stanje nešto druga ije. Za pla e zaposlenika u upravi Grad akovec troši samo 8,4 milijuna kuna (podaci

a može izgubiti odre eni broj linija, a kako nema garancija od strane Me imurske županije da se to ne e dogoditi, ponuda Prese ki grupe iz Krapine je uvjetna tako dugo dok se ne pribavi suglasnost Ministarstva financija o odricanju dijela njihovih potraživanja. Tek tada e se Prese ki grupa izjasniti ostaje li kod svoje ponude ili se povla i iz mogu eg preuzimanja AP toursa. Veble je kazao da je Prese kog odmah upozorio da je krajnje nekorektno da je tu informaciju iznio nakon što su vjerovnici obavili glasovanje gdje je ve ina, osim porezne, prihvatila umanjenje svojih potraživanja. Da je te uvjete odmah izrekao, glasovanje o umanjenju potraživanja od 70 posto ne bi ni bilo potrebno. No u daljnjem tijeku razgovora dogovoreno je da Prese ki grupa dostavi odgovaraju e autobuse za prijevoz u enika, a AP tours nastavi djelovanje do Skupštine vjerovnika 14. rujna. Prese ki grupa nastavlja pregovore sa Županijom po pitanju linija.

za ovu godinu), dok je u podacima državne uprave navedeno da troši ukupno 22 milijuna kuna. Do razlike dolazi zbog toga što je rije o ukupnim davanjima. Ostatak se odnosi na pla e i davanja za Centar za kulturu akovec od 1,2 milijuna godišnje koji se dijelom sufinancira, na davanja za Knjižnicu i itaonicu u akovcu od 1,7 milijuna kuna, za izdvajanja za vrti e u akovcu od 9,7 milijuna kuna, te izdvajanja za Javnu vatrogasnu postrojbu (JVP Grada akovca, sufinanciranje) od 3,8 milijuna kuna za ovu godinu. Grad akovec naprosto mora izdvajati za te djelatnosti. Znam da je s pozicije državne uprave važan samo ukupan trošak jedinica lokalne samouprave, ispada da nju nije briga koje djelatnosti razvija grad. Zna i, trošak samih pla a u upravi Grada akovca iznosi prera unato oko 11 posto, a ako se tako ra una, smanjili bi se postoci i u svim drugim op inama i gradovima jer gotovo svaka od njih financira barem vrti , što zna i da je situacija još povoljnija nego je prikazuje državna uprava, dodatno je pojasnio cijelu situaciju zamjenik akove kog gradona elnika. (JŠ)

Me imurski župan Ivica Perho u petak je kazao da Županija zakonski nije u mogu nosti osigurati monopolski položaj jednom prijevozniku.”Problem” je nastao jer je za posao zainteresirana i zadruga privatnih prijevoznika koja je preko gospodarske komore pokrenula postupke isho enja potrebnih dozvola da i ona bude formalno u mogu nosti kandidirati se za linijski prijevoz. Veble je kazao da se ovih 39 radnika koji su potpisali pristanak za umanjenje svojih potraživanja odnosi samo u slu aju realizacije ponude Prese ki grupe, ne i eventualnih novih ponu a a. S novim ponu a ima vodit e se novi razgovori, što je tražio da se zapisni ki konstatira. Od ste ajnog upravitelja je zatražio da se u najkra em mogu em roku dostavi to an obra un pojedina nih radni kih potraživanja radnicima. - Ukoliko se do Skupštine vjerovnika ne ispoštuje taj zahtjev, na samoj Skupštini s time u upoznati ste ajnog suca, uz mogu nost traženja sankcioniranja ste ajnog upravitelja. (BMO)


4

Gospodarstvo

VELIKI USPJEH Vindije na Pomurskom sajmu u Gornjoj Radgoni

Šampioni sajma za kozje mlijeko - Varaždinska prehrambena tvrtka dobila je i drugi niz priznanja za svoje proizvode

Renomirana i ugledna hrvatska tvrtka “Vindija” iz Varaždina poslala je na ocjenjivanje na Pomurski sejem u Gornjoj Radgoni paletu svojih proizvoda i pokupila niz odli ja. Najve e priznanje, Ššampion sajma, Vindija je dobila za UHT kozje mlijeko, 500 ml slim. Veliku zlatnu medalju dobila je Vindija tako er za paletu mlije nih pudinga, meki sir Fetacu, meki masni sir Ovis eta, UHT Ledenu kavu, UHT Popy shake vanilija i tvrdi kravlji sir Bovidur. Zlatnu medalju dobili su proizvodi od kozjeg, kravljeg i ov jeg mlijeka, a srebrne jogurti, maslaci, teku i pro-

biotici, masni sir i UHT e ekt mlijeko. Bron anu medalju zaslužili su UHT vrhnje za kuhanje te vo ni jogurt od jagode. U kategoriji vo nih sokova, bezalkoholnih pi a i ambalažnih voda, Vindija je dobila veliku zlatnu medalju, zatim zlatnu, srebrnu i bron anu medalju. Poduze e “Koka”, koje ini dio sustava Vindija, u kategoriji mesa i mesnih proizvoda osvojilo je zlatnu, srebrnu i bron anu medalju za proizvode i tržišnu ponudu. Vindijinom uspjehu zasigurno su pridonijeli kooperanti iz Me imurja koji proizvode visoko kvalitetna mlijeka i perad. (S. Mesari )

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZAŠTITA me imurskih autohtonih prehrambenih proizvoda

Štefulj: Želimo li korak naprijed, trebamo profesionalce! - Ovog smo trenutka svi u udruzi volonteri. I ja kao predsjednik i tajnica i rizni arka koji uz svoj posao vodimo i poslove udruge. To ne e dugo tako biti i, želi li se naprijed, za to trebaju ljudi koji e biti adekvatno pla eni, kaže dipl. oec. Zoran Štefulj, predsjednik udruge Jedan od estih upita obi nih ljudi, ali i poljoprivrednika te ugostiteljskih i trgova kih djelatnika, jest kada e Me imurje dobiti svoje zašti ene i autohtone prehrambene proizvode. Prvenstveno se pita za meso z tiblice, sir turoš i bu ino (tikvino) ulje. Kako stoje stvari, što se u inilo, što se treba u initi te koji bi proizvodi mogli dobiti službene oznake zašti ene i autohtone prehrambene proizvode doznajemo od dipl. oec. Zorana Štefulja, predsjednika Udruge za zaštitu me imurskih autohtonih prehrambenih proizvoda, koji uvodno naglašava kako je me imurska hrana sa sela pravo bogatstvo, ali je upitno što je od toga autohtono ili izvorno me imursko. Stoga i postupak dobivanja službenih oznaka nije tako jednostavan kao što se mnogima ini.

Turoš nije autohtoni me imurski proizvod - Ima u Hrvatskoj i u svijetu mnogo sli nih proizvoda za koje se smatra da su oni baš izvorni proizvod odre ene zemlje. Moram odmah re i da udruga postaje nemo na u nastavljanju postupka zaštite me imurskih pre-

Meso z tiblice bit e zašti eni proizvod hrambenih proizvoda iz razloga što smo svi volonteri koji prvo trebamo obaviti poslove od kojih živimo. Unato tome, mi smo pokrenuli postupke te je me imursko bu ino ulje pred dobivanjem oznake geogra skog porijekla. Za meso z tiblice tražimo viši stupanj zaštite jer je to mogu e s obzirom na to da je u pitanju tipi ni me imurski proizvod koji drugdje nema. Druga ije je s turošom koji nije tipi an proizvod samo u Me imurju, pojašnjava Šte ulj, dodaju i kako se sir poput turoša, koji je ma arskog porijekla, proizvodi u Varaždinskoj, Bjelovarsko - bilogorskoj i Viroviti ko - podravskoj okolici.

EKONOMSKI BREVIJAR

Cijene naše svagdašnje Cijena je v rijednost stvari izražena u novcu, ona ozna ava nov ani iznos po kojem se prodaje neka roba ili usluga. Ova to na i jednostavna definicija obi no nam je dovoljna da cijene prihva amo zdravo za gotovo. Cijene se ormiraju, izra unavaju, odre uju i kalkuliraju na osnovi mnogih ulaznih parametara i podataka. Razlikujemo cijene koštanja, veleprodajne cijene, maloprodajne cijene itd. Onaj koji nudi uvijek pokušava ostvariti što višu cijenu ( i što ve u dobit ), dok onaj koji kupuje traži što nižu cijenu za traženi proizvod ili uslugu. Pritom vrijedi i pravilo da ve a ponuda smanjuje cijene, a ve a potražnja pove ava cijene. Dakle, cijene su odraz ponude i potražnje na tržištu. I na osobnim primjerima i u svojim nov anicima stalno osje amo da te zakonitosti djeluju – svi traže ve e cijene kada se pojavi i najmanja mogu nost za njihovu korekciju, pa se uvijek prona e mnoštvo razloga za to, ali se nakon promjene okolnosti te iste cijene vrlo teško spuštaju na niže. Kod toga se nitko ne obazire na utjecaj na op i nivo cijena i

njegov stalan rast. Sve dok se na bilo koji na in takvo stanje može financirati, ono se nastavlja, pa ak i napreduje na više nivoe. Zato i nastaju veliki poreme aji i krize. Cijene se obi no ravnaju prema troškovima (na osnovi kalkulacije), prema potražnji (to obi no vrijedi za nove proizvode ) ili prema konkurenciji. Cijene se, unato globalizaciji, još uvijek razlikuju na pojedinim tržištima, pa se zato isplati istraživati i putovati u potrazi za povoljnijim i je tinijim nabavama. Stalno nas in ormiraju o cijenama na te, i u tome smo samo bespomo ni promatra i. Da i druge cijene prihva amo bez velikih razmišljanja, pokazuje primjer pitke vode u bocama. Dokazano je da je voda iz naših slavina potpuno ispravna, ali mnogi radije pla aju pakiranu vodu po zaista visokim cijenama – a zaboravljaju da ambalaža može štetno djelovati na pakiranu vodu. Još je jedino zrak, zato što ga ima u izobilju, za sada besplatan, iako svi znamo da bez njega nema života. Zlatko Boži , dipl.oec. zlatko.bozic@ck.t-com.hr

25. kolovoza 2009.

Bez Vajde i akove kih mlinova teško - Postupak dobivanja oznaka zašti enih i autohtonih proizvoda nije jednostavan i kratak i, da bi se sve odradilo kako treba, potrebni su ljudi koji bi se samo time bavili. Mali proizvo a i mesa z tiblice naprijed ne mogu bez Vajde, kao ni mali uljari bez akove kih mlinova, odnosno Uljare akovec. Isto tako ne znam kako bi ili e mali sirari nešto više u initi za svoje sireve, jer Sirko je propao, Hamer ide drugim smjerom ... Jednostavno re eno, ako se i dobije oznaka, što onda. Kamo i kako s tim i takvim proizvodom. Njega treba plasirati na tržište. To isto tržište uvjeriti da je proizvod zaista dobar i da ga vrijedi kupiti. Volonteri taj posao ne mogu odraditi kako se to o ekuje i što prije udruga mora biti postavljena na pro esionalnu osnovu, te dodaje kako za pojedini proizvod treba ispisati 60-ak stranica dokumentacije.

tako za bu ino ulje dobili 150 tisu a kuna, a za meso z tiblice je obe ano i djelomice pla eno 300 tisu a kuna. Veliku pomo i podršku daje nam dr. Dubravka Štrucelj, priznata stru njakinja za bu ino ulje, koja i dalje radi na projektu. Imamo i pomo Me imurske županije koja je i osniva udruge, no sve to nije dosta da se projekti do kraja sprovedu. A treba znati da imamo i drugih proizvoda koji zaslužuju, ako ne oznaku izvornosti, a zašti enost svakako. I ono što je najvažnije u cijeloj pri i, treba imati na pameti da je rije o prehrambenim proizvodima kojima se hrane ljudi i tu ne smije biti baš nikakvih slu ajnosti ili propusta, naglašava Šte ulj, te najavljuje aktivnosti nakon godišnjih odmora. (Stjepan Mesari )

- Trebalo bi profesionalizirati udrugu, kaže njezin predsjednik Zoran Štefulj

Postupak stoji do 500 tisu a kuna

Sir turoš nije izvorni me imurski proizvod

- Svaki postupak stoji od 400 do 500 tisu a kuna i traje po nekoliko godina. Ministarstvo poljoprivrede financira ove naše postupke pa smo

Bu ino ulje dobiva znak autohtonosti

POGLED ODOZDO

Bi li pala kvaliteta života gra ana da se ukinu op ine? Kriza nas tjera da razmišljamo o svakoj kuni koja iz našeg džepa ide u tu i džep i tada nam na pamet padaju svakakve pa i politi ki bogohulne misli. A takva politi ka bogohulna misao pala mi je na pamet u petak na sastanku kolegija na elnika i gradona elnika kada se svim na elnicima i gradona elnicima nije svidjelo pove anje obveza za sufinanciranje prijevoza u enika. Naime, koji je smisao postojanja op ina koje ne mogu mjese no izdvojiti nekoliko tisu a kuna više, ali nitko više od 60 tisu a kuna mjese no, za prijevoz svoje djece? U zraku se moglo opipati da im je prioritet obrana prora una od novih troškova pod svaku cijenu, a ne potrebe gra ana. Jasnije nego dan nametnulo se pitanje jesu li op ine same sebi svrha i jesu li na elnici koji sada imaju odgovornost ve u nego ikad, svjesni da je potrebno mijenjati prioritete. Gra ane je

ovog trenutka zasuo takav val novih troškova da postaje nevažno ho e li njihov na elnik osigurati sredstva za ure enje društvenog doma ili pješa ko biciklisti ke staze, kad ih kao žeravica pe e ho e li imati novac da bi vlastito dijete autobusom poslali u školu. Prioriteti su se dramati no promijenili. I da se vratim na bogohulnu politi ku misao: koliko bi se kvaliteta života gra ana promijenila kada bi zamislili da postoji samo jedna jedinica lokalne samouprave koja bi se zvala Me imurska županija? I da umjesto svih op inskih i gradskih uprava postoji pri županiji tijelo, kao prije poglavarstvo, s demokratski i proporcionalno izabranim predstavnicima iz svih sredina današnjih op ina i gradova. Broj ano kao kolegij na elnika samo s odgovornostima za donošenje odluka. Da je to mogu e, uštedjeli bismo na troškovima hladnog pogona uprava gradova i

op ina. Ra unajte samo uštede za pla e jednog ili dva zamjenika, bilo pro esionalca bilo volontera, plus pla e pripadaju ih službenika, naknade vije nika, financiranje izbora za svaku op inu, grad, mjesni odbor i kotar. U županiji maloj kao što je naša, koja je teritorijalno povezna i gdje je svako mjesto od središta udaljeno najviše dobrih pola sata vožnje, u doba Interneta o svemu bi se je tinije i efikasnije mogli dogovoriti na jednom sastanku takvog kolegija. Dogovoriti gdje e se graditi kanalizacija, cesta i ujedna iti standarde po školama, vrti ima, osigurati kvalitetniji javni prijevoz putnika i u enika. Potpuno sam svjesna da to politika ne e dopustiti. Gradona elnici, na elnici i njihovi službenici ne e dopustiti da postanu tehnološki višak, ni odre i se svojih sigurnih i redovitih pristojnih pla a. Veliko administrativno iš enje trebala bi,

Piše: Božena Malekoci-Oleti

i to po evši od sebe, provesti država. Nakon toga bi porasla platežna sposobnost gra ana, oslobodila bi se sredstva za pove anje poslovnih aktivnosti, jer bi se smanjila razna davanja iz gospodarstva. Otvorila bi se nova i druga ija radna mjesta. Doduše, to bi smanjilo broj privilegiranih koji ne rade nego samo podižu pla u. A takvih je najviše daleko od o iju gra ana u nekim državnim poduze ima i institucijama. Tko se prvi uspije suprotstaviti tom eudalnom mentalitetu dijeljenja miraza politi kim pomazanicima, izvest e ovu zemlju iz krize.


25. kolovoza 2009.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

DR. SLAVKO KULI , EKSPERT EKONOMSKOG INSTITUTA i jedan od esto citiranih hrvatskih ekonomista po pitanju aktualne ekonomske situacije

Naš najve i problem je što previše trošimo na nevažne stvari Najviše zamjeram svim vladama do sada što nisu uspjele odrediti koncepciju opstanka i razvoja života u prostoru gdje se nalazimo. Nema koncepcije gospodarenja resursima, a to ukazuje da nema ni sustava socijalnih i gospodarskih odnosa.

- Hrvati najviše troše na manje važne stvari, a da to nisu hrana ili režije. Godišnje se 20 milijardi kuna potroši na igre na sre u, 28 milijardi na telekomunikacijske usluge, a nevjerojatnih 38 milijardi na odje u i obu u. Svako mišljenje koje nije u skladu s vladaju im naj eš e se prešu uje ili pak mu se ne pridaje pažnja kvalitetnog argumenta, što je gotovo pravilo u najosjetljivijem društvenom podru ju proizvodnje života, u ekonomiji. Dok su jedne škole ekonomskog mišljenja gotovo zacementirane u društvenoj strukturi, druge jedva da imaju pravo glasa, iako bi za ozbiljnu raspravu o budu nosti bilo najbolje suprotstaviti argumente više škola i tako do i do najboljih potencijalnih odgovora. No to je lakše re i nego u initi. Jedan od najve ih kriti ara sadašnjega ekonomskog i politi kog sustava u Hrvatskoj je dr. Slavko Kuli , predstojnik Odjela za interdisciplinarna i strateška istraživanja u Ekonomskom institutu, aktivni sudionik preko 100 me unarodnih znanstvenih simpozija o sociologiji ekonomskih i politi kih odnosa. Objavio je preko 250 znanstveno - istraživa kih radova te izradio stotinjak sudskih ekspertiza o spornim pravnim pitanjima u polju ekonomije i investicijske problematike i spornih transfera za potrebe op inskih, županijskih i vrhovnih sudova, a prošle je godine gostovao i u akovcu te održao predavanje za me imurske inovatore kako bi im dao podršku u njihovim naporima za stjecanje vlastitih znanja i izuma. Kuli je esto citiran i prisutan u medijima i minulih dana

kad kriza drma i našu zemlju. Što se zapravo doga a, pitali smo ga o aktualnoj hrvatskoj ekonomskoj situaciji - Najve i hrvatski problem nije visina duga, nego injenica da nitko ne zna njegov to an iznos. Dug države je 42 milijarde eura plus kamate. Tu se treba pribrojiti 17 milijardi eura duga gra ana, plus kamate ... Mi zapravo ne znamo pravo stanje duga. Nemamo monetarnu vlast ni monetarni sustav. Hrvati najviše troše na manje važne stvari, a da to nisu hrana ili režije. Godišnje se 20 milijardi kuna potroši na igre na sre u, 28 milijardi na telekomunikacijske usluge, a nevjerojatnih 38 milijardi na odje u i obu u. Usporedbe radi, samo 11 milijardi potroše Hrvati na obrazovanje. Prevelika potrošnja svih doveli su nas u aktualno tešku situaciju.

Vladama zamjeram što nemaju koncepciju gospodarenja resursima • Što najviše zamjerate dosadašnjim vladama u Hrvatskoj? — Pratim što se doga a u našoj ekonomiji dugi niz godina. Na žalost, nismo ništa nau ili, pogotovo ono osnovno. Najviše zamjeram svim vladama do sada što nisu uspjele odrediti koncepciju opstanka i razvoja života u prostoru gdje se nalazimo. Nema koncepcije gospo-

Koncentracija informacija zna e i mogu nost manipualacije Kuli a smo pitali što zapravo zna i globalizacija informacija kad je rije o ekonomiji? - Informacija je danas roba sli na novcu, vrlo je lako obaviti prijenos informacija, no koncentracija informacija zna i i mogu nost manipulacije. CNN je privatna transnacionalna kompanija i ima cilj i svrhu postojanja u maksimaliziranju pro ita svojih vlasnika. Maksimalizacija pro ita nadre ena je osnovnoj djelatnosti, pa je krajnji rezultat rast pro ita a ne kvaliteta informacija. Reuters ima 10.000 zaposlenih u 160 zemalja svijeta te monopolski položaj na tržištu informacija. No samo 10 posto djelatnosti

odnosi se na distribuciju informacija, od kojih se dobiva samo 7 posto prihoda. Ostalih 93 posto prihoda Reutersa dolazi iz globalnoga inancijskog tržišta, od trgovine dionicama i vrijednosnicama. Pitanje je: što je tu nepristrano? U kojem trenutku novac po inje stvarati informacije, a informacije zatim stvaraju novac? Nakon pada Berlinskog zida o ekivao se po etak demokratizacije medija i informacija. No, umjesto toga svjedoci smo in lacije informacija. Velika koli ina informacija stvara informacijsku neodre enost, bijeli šum i zasi enost, upravo suprotno od onoga što se o ekivalo.

darenja resursima, a to ukazuje da nema ni sustava socijalnih i gospodarskih odnosa. Takvo beskoncepcijsko stanje u kretanju govori o tome da Hrvatska nema jasno samoodre enje spram svijetu interesa, kao i svijetu kapitala. Prešutnim napuštanjem proizvodno - tehnološke orijentacije i stvaranja novih dodanih vrijednosti društvena se proizvodnja kulturnih i materijalnih dobara smanjila. Vladaju a politika i ekonomija oslonila se na trgova ku orijentaciju, za uvoz svega od onih koji bolje proizvode od nas. Pad društvene proizvodnje i izvoza i napuštanje doma e proizvodnje stvorio je dobre okolnosti za nastanak kasino ekonomije koja je utemeljena na preraspodjelama svega što je vrijedno procesom pretvorbe i privatizacije društvenog bogatstva. Igra i kasino ekonomije uspjeli su za malo novca kupiti banke i drugo, što je zapravo zna ilo nasilno preuzimanje tržišta Hrvatske te stvaranje trgova kih lanaca koji neznatno ulažu u proizvodnju. Tako su vlasnici dionica izbjegli investirati u proizvodnju, a izvla enje dobiti im osigurava visoku dobit koja odlazi u inozemstvo.

Da bi netko bio bogat, drugi mora biti siromašan • Ipak, gra ani danas mogu kupovati dionice i vrijednosne papire, mogu “omirisati” kapitalizam. Koliko je to zna ajno za razvoj? — Danas kardinali neoliberalne evangelizacije obe avaju i nude gra anima da e mo i kupovati dionice, vrijednosne papire. No strancima je to ve davno omogu eno, i to po principima kasino ekonomije, preprodaj i zaradi, pa ako se i koji gra anin ili jedan posto stanovništva uklju i, to daje samo legitimnost takvom sustavu. No to opet ništa ne rješava, da bi netko bio bogat, netko drugi o ito mora biti siromašan, nije preraspodjela bogatstva primarna, ona je samo posljedica. U ovom kontekstu otvorenost tržišta EU-a za proizvode iz Hrvatske zapravo ne zna i ništa jer mi nemamo proizvodno - tehnološke orijentacije. Nemamo proizvoda za izvoz pa ne možemo iskoristiti to pravo. Kako to promijeniti? Samo konsenzusom u Hrvatskom saboru o koncepciji opstanka i razvoja i racionalnog gospodarenja resursima. Samo parlamentarnim odlu ivanjem i dr-

Edukacija je besmislena ako nema koncepcije opstanka - Na žalost, u programima ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj nema sistemskog u enja o kapitalskom kodu u neoliberalnom memu, lišenom teorija radne vrijednosti. U 408 kolegija na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj postoji ekonomika rada, a ne i ekonomika kapitala. S ekonomskih fakulteta izlaze nam trgovci kapitala.

žavom razuma, zaustavljanjem pogrešne svijesti koja ne može proizvoditi savjest kao oblik otpora neželjenoj diferencijaciji i stjecanju bogatstva bez znanja i bez rada. Hrvatska se gura u poziciju više razine protektorata, a to ne ine inteligentna bi a ispred kojih ide znanje. Hrvatska nije suverena zato što je politi ki priznata nego onoliko koliko je partner u me unarodnim razmjenskim odnosima. U tom smislu, oni koji priznaju da je Zapad sa svojim neoliberalizmom otišao daleko i da ga treba slijediti priznali su sebi da su zaostali i da kasne. Da bi ga stigli, oni ga pokušavaju imitirati, uvesti u sebe, dovesti u svoj život. Na taj na in ultrakapitalizam postiže prevlast ulaženjem u prostor slabosti neosviještenih, uzima im sve što je vrijedno. Jasno je da to ne želimo. Ukratko, nužno je ulaganje u znanje i obrazovanje kako bi se mogli suprotstaviti. Tu se premalo ini, što nas može odvesti upravo tamo gdje to lutaju i kapital i želi - u njegovu trajnu zavisnu koloniju. • Mogu li se uop e sagledati sve promjene, a da to bude sustavno mišljenje? — Sve je danas okrenuto naglava ke. O globalizaciji se zapravo premalo zna iako se o njoj jako puno govori. Tako je globalizacija telekomunikacija omogu ila globalizaciju

Mi se ne pripremamo, a tamo gdje ne postoji koncepcija opstanka i razvitka života edukacija je besmislena. Edukacija, priprema ljudi za koncepciju opstanka ili pak za koncepciju bez koncepcije, odnosno ulicu, sli ne su u trošenju resursa. Pitamo li se za što pripremamo naše mlade generacije ili kako se ponašamo. (JŠ)

inancijskoga, informacijskoga i geneti kog inženjeringa. Suprotstaviti se tome nije mogu e jer su to tri dijamantne sonde hiperkapitalizma za izvla enje pro ita. Globalizacija informacija sudjelovala je pak u transformaciji inancijskog tržišta. Za deset godina e se, prema mišljenju Johna T. Walla, predsjednika Nazdaq Internacionala, sedamdeset posto transakcija odvijati putem Interneta, izravno na ku nim ra unalima. To zna i da e o vama odlu ivati netko u Aziji ili Americi koji e jednim potezom na kompjutoru mo i ugasiti cijele grane proizvodnje u nekoj zemlji, onako, za šalu ili ne. Treba li nam tako nešto bez društvene kontrole, zašto nam treba sustav u kojem je pojedina no važnije od zajedni kog za život? Koliko nam treba iracionalnih ekonomskih odluka koje e nas lupiti po glavi da se osvijestimo?

Naš se rast kre e unazad Danas je vrlo laskavo govoriti o tehnološkim dostignu ima, no nali je pokazuje sasvim drugu stvarnost. Ako govorimo o novcu, naš rast se kre e - unazad. Danas najbogatiji posjeduju šezdeset puta ve a bogatstva nego siromašni, prije je to bilo daleko manje. Zahvaljuju i tehnologiji i PC-u stvorena je elita koja vjeruje da je upravo ona koja vodi svi-

jet u budu nost, da ona stvara svijest svijeta. Tražiti od takve elite da se govori o Adamu Smithu i ulozi tržišta kao mjestu susreta kupaca i proizvo a a, pri emu ni jedan sudionik nema dominantan položaj, previše je, tu više nema moralnog osvješ ivanja. • Idu li bogatstvo naroda i tehnološki napredak zajedno? — Tehnološki napredak ne zna i da je i u takozvanim razvijenim zemljama svima dobro. Godine 1914. je dnevnica radnika u tvornici Ford iznosila 5 dolara, a jedan je Fordov automobila koštao 360 dolara ili 72 dnevnice. Godina 2001. radnik u u Fordovoj tvornici u Meksiku ima dnevnicu 40 dolara, a automobil košta 20.000 ili 500 dnevnica. Stvara se potklasa nezaposlenih, a takvo društvo s konceptom viša radnika de initivno nije e ikasno društvo, kako se god ono zvalo. Na taj na in ste ena prednost Zapada traži obranu bogatstava i preventivne ratove, odnosno protiv je svih onih koji ne prihva aju te svjetonazore. To je ujedno rat protiv kultura velikih i malih naroda koje misle druk ije od Zapada. Vodi se rat za istost, a protiv razli itosti, protiv svih drugih mogu nosti opstanka života. Današnja znanost mora raskrinkati scijentizam kao metodu u enja i obrazovanja. Ljudski je um manipuliran globalnim umom nasilja koji je isklju io uporabu i važnost EQ, emocionalne inteligencije. Rat koji se vodi (kapitalski odnos) isklju uje moral kao most koji spaja emocionalnu inteligenciju i intelektualnu inteligenciju, a bez tog spoja nema sintezne inteligencije, bitne inteligencije koja uklju uje brigu za opstanak i razvoj života. Novi se život ne može graditi na koncepciji viška nezaposlenih ljudi koji postoje u propadanju, urušavanju, to je samo bit kapitalskog rata kojem se ne vidi kraj. Radi se o kapitalskom odnosu koji sve sabija u istost, a tu je rije o kriminalnoj antropologiji. (J. Šimunko)


6

Crna kronika

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

U VIKENDICI u Dragoslavcu jedna od najve ih zapljena opojne droge u Me imurju

Gotovo 22 kg hašiša i “trave” bilo spremno za preprodaju! - Tržišna vrijednost droge koju je, po svemu sude i, unuk “skladištio” u djedovoj vikendici gdje ju je pronašla policija procjenjuje se na 1,5 milijuna kuna

Zbog neprilago ene brzine završio na krovu Na lokalnoj cesti Dragoslavec Selo – Okrugli Vrh u ponedjeljak 24. kolovoza dogodila se teža prometna nesre a. Voza osobnog automobila registarskih oznaka K 716 BO, ro en 1984. godine iz Okruglog Vrha, zbog neprilago ene brzine izgubio je nadzor nad vozilom, sišao

Na cestu isteklo 500 litara ljepila Na raskrižju državnih cesta kod naselja Šte anec u utorak 18. kolovoza, prilikom skretanja teretnog automobila BiH reg. oznaka 829 T 895, zbog nepri vrš enosti tereta, došlo je do pada dviju cisterni na kolnik državne ceste. Uslijed udara došlo je do puknu a, te je iz jedne cisterne na kolnik isteklo 500 litara ljepila “Drvofix”. Inspektorica za zaštitu okoliša konstatirala je da istekla tvar nije opasna za okoliš. Cisterne su radnim strojem natrag utovarene na teretni automobil, dok su pripadnici vatrogasne postrojbe o istili kolnik. Promet je na tom dijelu državne ceste bio zatvoren i odvijao se obilazno u vremenu od 11.40 do 15.30 sati.

s kolnika, gdje je došlo do udara automobila u zemljani nasip. U tom je trenutku osobno vozilo odba eno natrag na kolnik te je došlo do prevrtanja na krov. Voza je prevezen u Županijsku bolnicu akovec. Policija do zaklju enja ovog broja nije mogla dati podatke o težini ozljeda.

Pokušao ukrasti BMW U ulici Tina Ujevi a u Prelogu 15. kolovoza u ranim jutarnjim satima nepoznati po initelj pokušao je otu iti osobno vozilo marke BMW reg. oznake K 374CC, vlasništvo muške osobe ro . 1961. godine iz Preloga. Nezaklju ano osobno vozilo, koje je bilo parkirano ispred ku e, izgurao je na kolnik, nakon ega je pokidao žice ispod upravlja a, te ga pokušao staviti u pogon. U dovršenju kaznenog djela sprije en je nailaskom susjeda, te se udaljio u nepoznatom pravcu. Poduzetim policijskim izvidima i provedenom kriminalisti kom obradom utvr eno je da je navedeno kazneno djelo po inila muška osoba ro . 1990. godine iz Preloga, protiv koje slijedi podnošenje kaznene prijave nadležnom ODO-u za mladež u akovcu.

Na igralištu Spartaka narkomani ostavili desetak rabljenih igala Na igralištu NK Spartak u Maloj Subotici, uz puteljak gdje dnevno pro e velik broj ljudi i samo nekoliko koraka udaljeno od igrališta na kojem djeca provode svoje slobodno vrijeme, prona eno je desetak rabljenih narkomanskih igala. Igle su nakon treninga pronašli igra i NK Spartak. O pronalasku igala bilo je rije i i prije nekoliko mjeseci. O tome je obaviještena i policija koja je u takvim situacijama nemo na jer njima prona ene prazne igle ne predstavljaju mnogo. Iz razgovora s mještanima doznali smo da su prazne šprice i igle više puta pronašli i na svojim vrtovima, što je izazvalo velik gnjev s obzirom na to da se njihova djeca tamo

igraju. Javna je tajna, pri a se, tko se drogira u Maloj Subotici. Naime, lanovi uprave NK Spartak jednom su prilikom zatekli mladi par iz Male Subotice s iglom u ruci na mjestu gdje je prona eno desetak iskorištenih igala.

Samo nekoliko koraka udaljeno od igrališta na kojem djeca provode svoje slobodno vrijeme prona eno je desetak rabljenih narkomanskih igala

Nakon otkrivenog ilegalnog “laboratorija” u stanu na podru ju varaždinskog naselja Banfica i uhi enja dvojice osumnji enika iz Me imurske županije, B. O. ro enog 1988. godine iz Strahoninca i N. D. ro enog 1980. godine iz Ma kovca, sredinom prošlog tjedna otkrivena je ve a koli ina opojne droge skrivene u vikendicu u Dragoslavcu. Prona eno je gotovo 22 kg hašiša i marihuane, ukupne vrijednosti 1,5 milijun kuna. Sve je krenulo u Varaždinu krajem prošlog tjedna, kad su policijski službenici PU varaždinske 14. kolovoza u Koprivni koj ulici u Varaždinu izvršili pretragu stana koji su u najmu koristile spomenute muške osobe te je tom prilikom prona eno 230 grama opojne droge marihuana, kao i kompletan “laboratorij” za umjetni uzgoj indijske konoplje. Nekoliko dana kasnije, na na in koji policija nije otkrila, prona eno je pravo malo skladište opojne droge u Dragoslavcu.

Laboratorij u Varaždinu, skladište u Dragoslavcu Laboratorij za uzgoj indijske konoplje, do sada najopremljeniji na ovom podru ju, nalazio se u varaždinskom naselju Banfica, a otkriven je nakon što su susjedi u svojoj zgradi zapazili nepoznate osobe koje su im djelovale sumnjivo. Spominje se da je kao najopremljeniji do sada mogao dati nekoliko berbi marihuane tijekom godine. Tu je, po svemu sude i, uzgojena marihuana, dok je hašiš uvezen, prema dostupnim in ormacijama, vrlo vjerojatno iz Maroka. Kako nam je rekao Igor Pavlic, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu, nakon privo enja B. O. iz Strahoninca zadržan je u pritvoru Istražnog centra Županijskog suda u Varaždinu, dok je N. D. iz Ma kovca pušten na slobodu. Ina e, obojica nisu do sada evidentirana me u po initeljima

Pretragom vikendice u Dragoslavcu otkriveno je 8,25 kilograma marihuane i 13,72 kilograma hašiša

U iznajmljenom stanu u Varaždinu prona eno je 230 grama marihuane, kao i kompletan “laboratorij” za umjetni uzgoj indijske konoplje

kaznenih dijela. Me u opremom za uzgoj marihuane na eno je 47 komada drvenih kutija ispunjenih zemljom i s odsje enim stabljikama, 23 plasti ne tegle s odsje enim stabljikama i plasti nim cjev icama za

Mještani nisu primijetili ništa sumnjivo Mještani sela Dragoslavec nisu ni slutili što se doga a u njihovom susjedstvu. - Znali smo vi ati susjeda, starijeg gospodina koji je vlasnik ove vikendice, i s njim smo u dobrim odnosima. On je bio vidno šokiran kada je policija našla drogu. Mislim da je u ovom slu aju rije o njegovom unuku koji je tako er znao do i ovamo u vikendicu. Tu i tamo smo vidjeli unuka kako nešto nosi, no nije se inio sumnjivim, a mi nismo zabadali nos i ispitivali ga što ima. Nismo previše

obra ali pažnju, kaže Ivanka Krajner, koja s obitelji živi u ku i do spomenute vikendice. Obitelj Krajner ništa sumnjivo nije primijetila, ali sada se lanovi obitelji prisje aju no nog laveža psa kojeg imaju. - Pas esto laje i na ma ke i na ježeve, tako da ne možemo re i je li u no i ponekad vidio nekog da dolazi ili je lajao na neku životinju. Me utim, susjeda mi je jedanput rekla da je u no i vidjela nekog da je došao upravo u spomenutu vikendicu, dodaje Ivanka Krajner.

- Tu i tamo smo vidjeli unuka kako nešto nosi, no nismo zabadali nos i ispitivali ga što ima, kaže susjeda Ivanka Krajner

dovod vode, 50 komada plasti nih i kartonski tegli razli itih dimenzija.

Prona eno 13,72 kilograma hašiša i 8,25 kg marihuane Kako je u laboratoriju u unajmljenom stanu, uz opremu za uzgoj vrijednu 40-ak tisu a kuna, otkriveno tek 230 grama marihuane, policija je nastavila raditi na ovom slu aju. Policijski službenici PU me imurske u suradnji s policijskim službenicima PU varaždinske nekoliko dana kasnije, tj. u srijedu 19. kolovoza, temeljem naloga Istražnog suca Županijskog suda u Varaždinu izvršili su pretragu vikendice u Dragoslavcu, koja je u vlasništvu muške osobe ro ene 1941. godine iz Strahoninca, a kojom se koristila muška osoba ro ena 1988. godine iz Strahoninca. Pretragom je prona ena jedna sportska torba i etiri PVC vre e ispunjene stabljikama koje prema mor ološkim karakteristikama odgovaraju biljci indijska konoplja, tipa “marihuana”, sveukupne težine 8,25 kilograma. Pretragom je prona eno i 58 plo ica krute sme e materije nalik na opojnu drogu “canabis smola” tzv. “hašiš”, razli itih dimenzija i pojedina nih težina, ukupne težine 13,72 kilograma, te jedna digitalna vaga. Vrijednost prona ene i oduzete marihuane cijeni se na oko 200 tisu a kuna, a hašiša na oko milijun i 300 tisu a kuna, odnosno sveukupno se oduzeta opojna droga cijeni na iznos od oko milijun i petsto tisu a kuna. Policija nije u ponedjeljak na redovnoj pressici previše govorila o cijelom slu aju, što sugerira da policijska istraga još uvijek nije završena.


25. kolovoza 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VELIK odaziv roditelja na besplatnu razmjenu školskih knjiga

Roditeljska solidarnost popravila štetu Ministarstva Nikada kao do sad roditelji nisu bili solidarni me u sobom u razmjeni udžbenika. Proteklih dana tele oni su radili, zivkali su se poznanici ili tražili poznanici poznanika kako bi se izvršila razmjena udžbenika ili pronašle potrebne knjige za djecu. Za one koji nisu uspjeli u osobnim kontaktima s drugim roditeljima prona i udžbenike mogli su to u initi i putem škola u kojima se vršila razmjena udžbenika. Ministarstvo znanosti je definitivno zakazalo, ono je krajem prošle školske godine napravilo velik propust što nije zatražilo da u enici udžbenike ostave u školama kako bi do ekali nove generacije, a dodatno je išlo i na ruku izdava ima uvjeravaju i da ne e biti ukidanja besplatnih udžbenika i nutkaju i u itelje na slobodan izbor udžbenika, tako da su sada roditelji u situaciji da naprosto ne mogu koristiti stare udžbenike. Ovih dana na vidjelo je izašlo i to da kad država pla a udžbenike cijeli posao je vrijedan 400 milijuna kuna, a kad se teret prebaci na roditelje tada su cijene knjiga sko ile na 700 milijuna kuna.

Razmjena knjiga uspjela No lokalne vlasti u zajednici s ravnateljima škola, u iteljima

Prošlotjedna razmjena knjiga u OŠ Nedeliš e

i roditeljima i u našoj županiji organizirali su razmjenu rabljenih udžbenika. Odaziv na akciju bio je ogroman. O brojkama je teško govoriti, jer prave evidencije nema. Knjige su se razmjenjivale i privatno i preko škola. Neke škole uvele su i evidenciju vra enih udžbenika, s podacima o tome tko je kome dao koje knjige i inzistirale na besplatnoj razmjeni, što je pomoglo da se na razvije crno tržište rabljenih udžbenika. No najmanje koristi od razmjene udžbenika imaju

Razmjena u dvorani GŠ-a u utorak i srijedu Još pokoji udžbenik koji roditelji i u enici nisu mogli na i u individualnoj razmjeni knjiga ili na razmjeni u svojoj školi mo i e se potražiti na završnoj razmjeni u sportskoj dvorani Graditeljske škole u akovcu

koji organizira Me imurska županija. Sajam razmjene udžbenika održat e se u utorak 25. kolovoza od 9 do 15 sati i srijedu 26. kolovoza od 12 do 18 sati. (BMO)

roditelju u enika nižih razreda, budu i da se u ve inu knjiga, koje koriste ti u enici, upisuje. Nešto lakše je s razmjenom knjiga u predmetnoj nastavi.

Velik dio udžbenika ipak neupotrebljiv No zbog slobodnog izbora novih udžbenika u itelja u novoj školskoj godini, velik dio rabljenih udžbenika je neupotrebljiv. Pojedini roditelji žalili su nam se da su uspjeli prona i svega dva - tri ili samo jedan stari udžbenik za svoje dijete, a sve ostalo je novo. Ovogodišnje iskustvo, u kojem je s najviše troškova roditelje opteretila Vlada svojom nedomišljenom odlukom u zadnji as, trebalo bi biti opomena za idu u godinu. Naime, ne može osnovna škola biti obvezna, udžbenici i pribor za školu u visini minimalne pla e, ime se po prvi put dovodi roditelje u situaciju da ne e mo i svojoj djeci osigurati udžbeni-

ke. Više se ne radi o izlizanoj razi tzv. socijalne kategorije. I u našoj županiji imamo roditelje koji rade a ne primaju pla u, ili primaju pla u nižu nego stoji komplet udžbenika za osnovnu školu. Takvi ne mogu dobiti potvrdu da su socijalni slu aj, niti ostvariti prvo na besplatne udžbenike. Ovaj problem otvorit e ozbiljno pitanje kršenja ljudskih prava na obrazovanje. Prolongiranje roka za nabavu udžbenika do 1. listopada kako bi se roditelji lakše snašli u najmanju ruku je neozbiljno, time se šalje poruka da škola nije važna jer dijete koje u školu ne krene s kompletnim udžbenicima i potrebnom opremom i priborom ne može kvalitetno pratiti nastavu. No o ito da smo dotjerali mak na konac kada je i te kako važan stav da je osnovno i temeljno obrazovanje djece stavljeno u drugi plan, iza zarade i interesa nakladnika. (BMO)

I mi bi Nove izbore, i to ve dugo! Godine mi prolaze, a u ovoj se zemlji ništa ne mijenja. Što god ovjek o ekivao od vlasti, na kraju uvijek dobije isto. S velikim zanimanjem pratio sam sastanak predstavnika oporbene koalicije SDP-a, HNSa i IDS-a i ekao njihov prijedlog za izlazak iz ekonomske krize. I što sam do ekao? Ništa. ak su i neovisni ekonomisti rekli da je rije o klasi nim eteri nim izjavama koje služe tek u predizborne svrhe. Svaki srednjoškolac koji donekle prati dnevne doga aje mogao bi dati iste prijedloge, možda ak i bolje, jer ne bi bio optere en punjenjem državnog prora una radi izdržavanja vlastite guzice. Možda ja previše o ekujem od oporbe, jer ona u našoj državi ni ne postoji. Novi izbori! Kako to dobro zvu i. Ja se više ni ne sje am dobro kad sam ih zadnji put vidio. Svaki put s izbornih plakata smiješe nam se isti ljudi, koji “znaju kako”. Tih nekoliko stotina politi ara me usobno povezanih rodbinskim, poslovnim i drugim interesnim vezama stalno nam se nudi kao jedina mogu nost. Ovo što se u Hrvatskoj doga a najobi nija je klackalica na kojoj s jedne strane sjedi jedna ekipa, a s druge strane druga. Kad su jedni gore, zovemo ih vlast, kad su ti isti dolje, zovemo ih oporba. Ograni ena skupina, koja teško prihva a nove ideje, a još teže nove ljude bez obiteljskog zale a. Na njih bi prije bacili anatemu, negoli ih saslušali. Ne govori li netko njihovim ograni enim jezikom, takvog e prozvati nekompetentnim, no u isto vrijeme u korijenu ki me osjetit e iskonski strah od promjena. A narod kao da ne zna ono što zna svaka udana žena - isti ljudi probleme rješavaju na isti na in. Ispri avam se zbog (ne)patrijarhalnosti primjera. Tek novi ljudi daju nove ideje i gledaju probleme iz nove perspektive. Novi izbori! Kako mogu lideri koji su izgubili prošle

P ele tuže komarce zbog prava na život Nedavno uništavanje komaraca u Me imurju nije prošlo tek tako, digli su se na noge p elari Me imurja kojima je uginulo do 20 posto p ela, a ima naznaka da e uginuti i zimska legla jer e biti premalo p ela u košnicama i ne e mo i posti i temperaturu od 25 stupnjeva u košnicama. Na taj na in p ele tuže komarce u našem kraju. Komarci su pak bili toliko dosadni da su pojedine op ine i gradovi pribjegli njihovu tretiranju, te je time nastao ekološki rašamon: p ele ili komarci. Ako ubijamo komarce, ubijamo i p ele, to je sigurno. U našem su kraju na strani p ela p elari, a tko bi drugi, kao i pokoji ekološki osviješten gra anin, a na strani lovaca i ubojica na komarce

svi oni koji provode ve ernje aktivnosti na otvorenom. Tko je od njih u pravu? To nas dovodi do novih pojmova u društvenom miljeu, a jedan od njih je i ekološko ra unovodstvo u kojemu se u trošak ubrajaju i sve posljedice nekog ina iliti djelovanja na prirodu. Manjim dijelom to je ekološko ra unovodstvo ve zaživjelo u praksi u Hrvatskoj sintagmom “zaga iva pla a”, u našem slu aju u Fondu za energetsku u inkovitost, kojemu zaga iva i pla aju naknadu zbog toga što zaga uju. Ekološko ra unovodstvo je, me utim, u nastajanju i teško da e biti provedeno do krajnjih konzekvenci, jer bi to naglavce promijenilo na in života društva, a, osim toga, nemogu e ga je provesti u pot-

punosti. U našem Ustavu piše da svaki gra anin ima pravo na isti okoliš, što e re i isti zrak, vodu i tako dalje, što je za sada lijepa deklaracija. Zanimljiv primjer dali su znanstvenici koji se bave tom problematikom. Tako EPA (ameri ka agencija za zaštitu okoliša) tvrdi da unato poduzetim mjerama u vezi s gradnjom boljih odlagališta otpada u gradovima, s oko 10 posto odlagališta i dalje postoji takozvani umjereni rizik. Zbog tih je odlagališta rizik dobivanja raka jedan prema milijun, a studije procjenjuju da bi novi propisi smanjili rizik od dobivanja raka u 2 do 3 slu aja u narednih 300 godina. Sad dolazi udarac po prosvijetljenim ekološkim glavama: da bi smanjili zaga enja,

novim propisima potrebno je 5,8 milijardi ameri kih dolara, što zna i da treba uložiti dvije milijarde dolara da bi se suzbio jedan slu aj pojave raka. Ako ste baš vi taj jedan oboljeli, sigurno ete željeti da se ulože dvije milijarde dolara u zaštitu od zaga ivanja, no što ako niste? Ovo je, dakako, samo grubi primjer kako ništa nije jednostavno. Znanstvenici koji se bave ekološkim pristupom i ekološkim ra unovodstvom (i takvi postoje) izra unali su da priroda ima dvostruko ve u cijenu nego sve ovjekovo bogatstvo na svijetu, a tako je otprilike u svakom ljudskom zahvatu u prirodi. Konkretno, u našem slu aju, ekološki bi ra unovo e rekli: ako je uništavanje komaraca stajalo, pretpostavi-

7

mo, dvadesetak tisu a kuna (ovo je samo primjer), ekološka šteta po p ele i prirodu koja je tako nastala iznosi najmanje etrdeset tisu a kuna. Ako je po ekološkoj maksimi “misli globalno - djeluj lokalno”, a može i obratno, da se globalno djeluje i lokalno misli jer netko mora i to, onda bi u našem slu aju me imurske op ine i gradovi koji su platili uništavanje komaraca morali ura unati dvostruko ve i iznos za pla anje šteta, tako, na primjer, p elarima. To o ito nije u injeno, pa se slobodno može re i da su na elnici op ina i gradova koji su platili uništavanje komaraca zaga iva i okoliša i ekološki šteto ine. No ovaj ra un ide na krivu adresu, na elnici i gradona elnici ne bi poduzeli mjere suzbijanja komaraca

Piše: Tomislav Novak tomicanovak@gmail.com

izbore povesti svoje stranke u nove izbore? To nisu novi izbori. Nude nam se isti ljudi koji su, skrivaju i se iza zaklona bahate vlasti te broje i svoje saborske pla e i ostale prihode, ekali da narod opet zamrzi aktualnu vlast, pa da do e red na njih. Zna i, sada e oni biti bolji izbor, a prije su bili lošiji? Zanimljivo, još nisam doživio da igra koji je suton karijere do ekao na klupi postane prvotimac (možda tek u veteranskom sastavu). U Hrvatskoj uvijek glasujemo protiv trenuta ne vlasti kad je zamrzimo, a ne za novu jer ima bolje ideje. Jer takva je tradicija u Hrvata. Tradiciju su nam upravo nabacili naši vje iti politi ari koji se brižno trude da oni ostanu jedini izbor. Možete birati, želite li crno ili bijelo? Ma kakvo biranje, to je tek lukavo ograni avanje. Kao kad djetetu ponudite ho e li na nogomet ili košarku, a ono bi na balet. Vozaju nas upravo kao djecu, no dok roditelje ne možeš birati, politi are, na sre u, možeš. Ali što se s vremenom doga a. Oni koji su shvatili ovu perfidnu igru prestaju izlaziti na izbore i ostavljaju cijelo igralište onima “koji znaju”. Tako nestaju male stranke, ne uju se novi ljudi i nove ideje. Misija je obavljena. Mogu po eti “novi izbori”.

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr

da to nisu tražili gra ani, oni isti koji možda vole med ili p ele. Kako je zajedni ko pravo gra ana o ito bilo ja e od prava prirode, žrtve su bile p ele i ostali korisni kukci. Nagradno pitanje je: kolika je granica tolerancije na ubode komaraca, koliko uboda komaraca treba da bi se proglasio dopušteni rizik ubijanja p ela?


8

Kroz Međimurje

POVE ANA nezaposlenost u Me imurju

Goran Roha ek, potpredsjednik H SP-a i predsjednik Županijske organizacije H SP-a

Burzu popunili novoprijavljeni po završetku školovanja

HRVATSKA ISTA STRANKA PRAVA kriti ki o državnoj i lokalnoj vladaju oj garnituri

Hrvatski narod nije krava muzara Jadranke Kosor i Branka Šalamona - Aktualna Vlada nad hrvatskim narodom vlada kao nad nekim sebi neprijateljskim, a ne vlastitim narodom. Hrvatski narod stvarao je ovu državu s puškom u ruci i treba ga štititi od svih neda a, a ne da narod bude njihova krava muzara, kazao je Goran Roha ek, potpredsjednik H SP-a i predsjednik Županijske organizacije H SP-a. - Naša stranka ve dvanaest godina trubi kako je državni aparat preskup, kako je broj op ina i gradova prevelik te kako se državni aparat odnosi prema državi kao da je njegovo privatno vlasništvo. Imamo gotovo 500 op ina, od toga ih je gotovo polovica patuljastih i ne mogu se financirati iz vlastitih budžeta, ve na teret županijskih, op inskih, gradskih i državnog prora una. Sada je 12 godina, kako mi to tuma imo, ipak vlasti došlo do mozga da smo u pravu, smatramo da e još 12 godina trebati da shvate da nismo zbog Unije, NATO-a, MMF-a nego da smo ovdje kako bismo ja ali hrvatsku državu, hrvatsku vojsku i hrvatski narod. No kada to njima do e do mozga, sve e to biti prekasno, kazao je Roha ek.

Obustava kriznog poreza i prireza - Svaka vlada koja drži do sebe i svoga naroda smanjuje namete, porez, prireze, kako bi novac mogao lakše proticati unutar države i kako bi platežna mo njihovih gra ana mogla rasti i kako bi se mogli bogatiti. Jedino hrvatska Vlada ini obrnuto, pomiješala je kockice naopako i ide suprotnim smjerom. Umanjuje platežnu mo hrvatskog naroda i name e namete i poreze kao što je ovaj krizni namet. Mi smatramo da je krajnje vrijeme da se obustavi prirez poreza na dohodak koji je uveo gradona elnik Branko Šalamon prije dvije godine, jer ovo više nije vrijeme za taj prirez. To je prirez za neka druga vremena, neke bogatije ljude.

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Hrvatski narod nije krava muzara Jadranke Kosor i Branka Šlamona, to im odavde poru ujemo, kazao je na kon erenciji za novinare Goran Roha ek. - H SP smatra da je krajnje vrijeme da se obustavi financiranje politi kih stranaka iz državnog, županijskih, op inskih i gradskih prora una. Po jednom mandatu više od 300 milijuna kuna odlazi u kase politi kih stranaka iz državnog prora una. Dupli taj novac u njihove kase odlazi iz županijskih, gradskih i op inskih prora una. Hrvatski narod nije dužan financirati politi ke stanke, on jedva spaja kraj s krajem. Ona stranka koja se ne može sama financirati nije ni dostojna postojati. Politi ka stranka koja nije sposobna voditi samu sebe nije sposobna ni danas - sutra voditi državu, pa se pitamo kakve su to stranke, kazao je Roha ek. - Ukidanjem financiranja stranaka iz prora una ostalo bi novca pa ne bi bio potreban krizni porez, a napokon bi se uvela i demokracija, koju nismo imali ni u proteklih 19 godina, ni u bivšoj Jugi. Kakav je to politi ki pluralizam kad na izbore iza u stranke sa 100 milijuna kuna financiranih iz novaca poreznih obveznika i druge s nekoliko tisu a kuna vlastitog novca. Bez obzira na politi ki program, pa bio i najbolji na svijetu, to ne može do i do izražaja. Pobjednik je unaprijed poznat, to su one stranke koje se bogato financiraju iz državnog prora una, kazao je Roha ek.

Pravaši se ujedinjuju Najavio je ujedinjenje pravaša koje smatra jedinom alternativom, jer su svi drugi ve bili na vlasti. - Bilo mali Ivica, bilo veliki Ivo, uvijek oni idu krivo, a sad i Jadranka daleko dublje, izrazio se Roha ek. Da bi se pravaštvo uzdiglo, potrebno se ujediniti i sljede i korak je jedan pravaški kandidat za predsjednika države, najavio je Roha ek. (BMO)

Krajem srpnja bilo je evidentirano 5.914 nezaposlenih osoba, što je rast nezaposlenosti za 3,8 posto u odnosu na lipanj. U odnosu na lanjski srpanj, evidentirani broj nezaposlenih bio je ve i za 19,5 posto, što je posljedica višemjese nog trenda pove anja broja nezaposlenih. No, s druge strane, protekli mjesec došlo je do zna ajnog pove anja prijava potreba za radnicima, ak 47,5 posto više nego u lipnju ove godine. Poslodavci su iskazali potrebe za 388 radnika, a zbog zapošljavanja je iz evidencije brisano 356 osoba, odnosno 10 posto više nego u lipnju. Dakle, unato pove anom priljevu mladih na Zavod nakon završetka školovanja, trendovi u zapošljavanju u srpnju ipak su bili pozitivni. No tijekom jednog mjeseca ne mogu riješiti kumulirano višemjese no pove anje nezaposlenih. Pove anje broja nezaposlenih nastalo uslijed recesije koja je zahvatila gospodarstvo promijenilo je i strukturu nezaposlenih, tako je smanjen udio žena u strukturi nezaposlenih s prošlogodišnjih 65 posto na ovogodišnjih 59 posto. Do toga je pretežito došlo zbog pove anog priljeva muške radne snage na burzu.

U srpnju ove godine nov anu naknadu za nezaposlene primalo je 2.010 korisnika, što je 34 posto od ukupnog broja prijavljenih na burzu. Korisnicima je ispla eno 2,95 milijuna kuna na ima naknade za nezaposlene. Krajem svibnja po ela je provedba mjera za poticanje zapo-

šljavanja u nadležnosti Zavoda. Prioriteti u provedbi usmjereni su na obrazovanje nezaposlenih prema potrebama tržišta rada, zapošljavanje putem javnih radova i potpore za usavršavanje s ciljem zadržavanja radnog mjesta. Do kraja srpnja u razli ite mjere bilo je uklju eno 448 osoba.

Hrvatski zavod za zapošljavanje nositelj je aktivnosti za potpore koje mogu koristiti poslodavci koji u cilju o uvanja radnih mjesta skrate trajanje punoga radnog vremena na 32 sata tjedno. Detaljnije upute o na inu ostvarivanja tih potpora poslodavci mogu dobiti u Podru noj službi akovec. (BMO)

ROBERT SMRTI iz Nedeliš a ogor en postupcima bivšeg poslodavca

Sve se inilo super, osim što isplate pla e nije bilo Ogor en postupcima svoga sada ve bivšeg poslodavca, vlasnika restorana Aqua Kaktus Totovec, obratio nam se prošli tjedan Robert Smrti iz Nedeliš a. Naime, u spomenutom objektu Robert je po eo s radom po etkom travnja. Me utim, sve je bilo u redu do trenutka kada je trebala biti ispla ena prva pla a. - Sve se inilo super, osim što isplate pla e nije bilo. Nešto malo gazda mi je isplatio u gotovini na ruke, a kada bih ga pitao za ostatak, uvijek bi govorio ‘bit e sutra’. Od tada je prošlo 4 mjeseca, no novcu ni traga, požalio nam se Smrti . Kako se radilo o novom objektu, promjena posla bila je svojevrstan izazov, pri a Robert, osobito kad je uo planove

vlasnika koji su bili obe avaju i. Planovi koje je vlasnik zacrtao uglavnom su se ostvarili, kaže, što je dovelo do toga da je objekt postao omiljeno okupljalište, mjesto održavanja raznih koncerata i partyja pa stoga ni posla, a time ni zarade, nije manjkalo. No, unato tome, pla a mu još uvijek nije bila ispla ena. - Pošto ve dugo radim u ugostiteljstvu, nisam mogao ni zamisliti da je takav odnos mogu . Sve dok se nisam zaposlio ovdje, govori Robert, i dodaje: - Nije mi toliko do novca koji mi je poslodavac ostao dužan, koliko želim upozoriti potencijalne budu e zaposlenike ovog objekta, upoznati širu javnost s ovim problemom. Tako er želim ohrabriti sve one koji ra-

de, a ne primaju pla u, i re i im da nisu jedini. Nadam se da je kona no došlo vrijeme kada e mjerodavne službe stati takvima na kraj te da e poslodavci znati cijeniti dobrog radnika,

govori Robert. Sre om, kaže, dobrih poslodavaca još uvijek ima pa je uspio prona i dobar posao u firmi u kojoj njegov rad znaju cijeniti. (H. Ze ar)

Pritužbe, navodno, nema samo Robert Kako se pri a, Robert nije jedini bivši djelatnik koji ima pritužbe na isplatu pla a u ovom ugostiteljskom objektu. Navodno pla a mnogima nije stizala ni nakon što su ve tri mjeseca tamo radili. Unato so-

lidnom poslovanju, mnogi su radnici, navodno, dobivali samo nešto gotovine na ruke, a dio koji je trebao sjesti na ra un nekima nikad nije bio ispla en u potpunosti. (hz)

POTROŠA KA KOŠARICA

Pojedemo skoro pola pla e Potroša ka košarica za etvero lanu obitelj u srpnju je iznosila 6.612,49 kuna, prema izra unu Nezavisnoga hrvatskog sindikata. Prosje na pla a iznosila je 5.295 kuna i pokriva 80,5 posto troškova života. No mnogi se nalaze ispod crte

prosje ne pla e i daleko teže pokrivaju troškove života svojih obitelji. Najve i udio u troškovima života imaju troškovi prehrane. Na hranu u prosjeku trošimo 40 posto mjese nog prora una. Hrvatski nezavisni sindikati kontinuirano prate i

rast pla a u poslijeratnom razdoblju, od 1996. godine na ovamo. U tom periodu pla e su s prosje ne 2.033 kune u 1996. godini porasle na 5.326 kuna u 2009. godini. Iz podataka je vidljivo da su pla e u promatranom razdoblju porasle za 2,6 puta, ali je

dug stanovništva bankama u tom periodu porastao 18,8 puta. Gra ani su bankama 1996. godine bili dužni 6,6 milijardi kuna, a 2009. godine 123,8 milijardi kuna, iz ega proizlazi da smo standard osiguravali životom na kredit. (BMO)


25. kolovoza 2009.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

PRAŽNJENJE jezera hidrocentrala zbog godišnjeg pregleda

Štete po riblji fond nije mogu e izbje i

- Jezera HE akovec i HE Dubrava praznit e se postupno tri dana zbog što manjih šteta po biljni i životinjski svijet

Od 21. kolovoza zapo eo je redoviti godišnji pregled na hidroelektranama, a najprije se od toga dana praznilo hidroakumulacijsko jezero HE akovec. Jezero e se prazniti postupno, tako da e razinu od dva metra manje od uobi ajene visine vode imati tek 24. kolovoza, kad zapo inje pregled nasipa i asfalta, i trajat e do 27. kolovoza. Pregledi se svake godine poduzimaju zbog sigurnosti

Novo vodstvo akove kih umirovljenika

NOVO VODSTVO akove kih umirovljenika

Pomo lanovima u rješavanju zdravstvenih tegoba - Mjerenje še era u krvi, tlaka, masno a u krvi i triglicerina obavljat e se svake prve srijede u mjesecu, uz minimalnu nov anu naknadu

Zamuljivanje jezera ima svoje prirodne granice Zamuljivanje jezera hidrocentrala je prirodni proces, pa se misli da e jednog dana jezera biti sasvim zamuljena. To, me utim, nije to no, kažu stru njaci iz HEP-a. Prema dosadašnjim iskustvima u svijetu, dotok nanosa i mulja stabilizira se nakon niza godina. Naime, priroda sama napravi novu ravnotežu, tako da se u jednom momentu dogodi proces ujedna avanja, koliko nanosa i mulja rijeka donese, toliko i odnese. Najbolji pokazatelj tih procesa je jezero HE Varaždin koje je i najmanje, a koje postoji 34 godine. Stru njaci su zaklju ili da je u njemu usporen proces, te da se ve radi o procesu izjedna avanja, koliko nanosa rijeka donese, toliko i odnese. (jš)

gra ana, kao i sigurnosti hidrocentrale. Godišnji pregled HE Dubrava zapo et e u ponedjeljak 28. kolovoza, a jezero HE Dubrava praznit e se tri dana do razine dva metra ispod uobi ajene razine vode, da bi oko 1. rujna zapo eo pregled nasipa i asfalta koji e trajati tri dana. O pražnjenju jezera, što je svake godine veliki šok za biljni i životinjski svijet jezera, obaviještena su sva ribi ka društva putem Saveza ribolovnih društava Me imurske županije, te putem medija, kako bi pomogla da u inci ispuštanja vode budu što blaži. Na žalost, štete se ne mogu sprije iti, no pazi se da one budu minimalne. Vode se iz jezera ispuštaju tri dana kako bi štete bile što manje,

no ima i objektivnih teško a koje mogu dovesti do promjene režima, tako u slu aju kada padne velika koli ina kiše, tada se mora misliti na sigurnost hidrocentrala.

O ekuje se lijepo vrijeme, barem je tako u najavama, što bi zna ilo najmanje problema i najmanje mogu e štete. (J.Šimunko)

Ribolovcima koji se odazovu priznat e se dvije radne akcije Upu en je javni poziv svim sportskim ribolovcima Me imurske županije da se priklju e ribo uvarima u akciji spašavanja riba. Zbog redovitoga godišnjeg remonta HE akovec i HE Dubrava, do i e do pražnjenja jezera HE akovec od 21. do 24. kolovoza, a HE Dubrava od 28. do 31. kolovoza. Predsjednik Saveza ri-

bolovnih društava Me imurske županije Zoran Pfeifer zamolio je sportske ribolovce da se odazovu u što ve em broju kako bi pomogli ribo uvarima. Priklju enje akciji priznat e se kao dvije obavezne radne akcije. Svi sudionici trebaju se javiti vo ama ribo uvarskih sektora ili u domicilni SRD, kaže se u priop enju. (j)

OP INA Šenkovec krenula u borbu protiv alergijske pošasti

Mještanima naloženo uništavanje ambrozije

Podružnica umirovljenika akovca izabrala je i predstavila svoje vodstvo te program rada i aktivnosti za naredno razdoblje. Novi predsjednik akove kih umirovljenika je Mašan Sredanovi , a dopredsjednik Ivan Bedi . Tajnica podružnice je Dragica Megla. Od brojnih aktivnosti najzna ajnija je mjerenje še era i masno a u krvi, krvnog tlaka i triglicerina u krvi. Mjerenja e se od rujna obavljati svake prve srijede u mjesecu od 8 do 9.30 sati u prostorijama podružnice u zgradi bivšeg GK Me imurja u akovcu. U nabavci aparata pomogao je Grad akovec.

Udruga priprema niz izleta po Hrvatskoj i inozemstvu, te sportska i zabavna druženja. Tako e 1. rujna posjetiti Toplice Sveti Martin, 12. rujna HNK u Zagrebu i operu Nabuco i još neka druga mjesta. Podružnici pristupa sve više umirovljenika te ih je sada u lanjeno preko tisu u. U prostorijama podružnice ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati mogu se obaviti sve prijave i dobiti ostale informacije. To je mogu e ostvariti i na telefonski broj 312-229. Iz podružnice lanstvo posebno pozivaju 4. rujna na sportske susrete u Belicu. (S. Mesari )

OP INA VRATIŠINEC

Grade kanalizaciju i pješa ku stazu Me imurske vode k ao nositelj projekta izgradnje sa svojim kooperantima zapo ele su izgradnju kanalizacije u ulici Dr. Franje Debana u Vratišincu. Rije je o trasi dužine 330 metara za koju je Op ina Vratišinec od Fonda za regionalni razvoj dobila 200 tisu a kuna. Usporedo se gradi i pješa ka staza iji je investitor Županijska uprava za ceste, koja je prvotno za ovaj projekt predvidjela 250 tisu a kuna.

Kona na cijena projekta koji bi trebao biti dovršen u rujnu ove godine bit e poznata po obra unu svih troškova kanalizacije i pješa ke staze. Op inski na elnik Zdravko Mlinari kaže kako e se u po etku u kanalizaciju ispuštati samo oborinske vode jer kanalizacija nema vlastiti pro ista , ali e se obaviti sve predradnje i priklju ci za njegovo postavljanje ili priklju enje na eventualni budu i sustav. (S. Mesari )

SIVICA

Pove an interes za Gospodarsku zonu Svim mještanima vlasnicima ili posjednicima poljoprivrednog zemljišta, kao i neizgra enoga gra evinskog zemljišta, odnosno zapuštenog zemljišta na podru ju naselja Šenkovec i Knezovec naloženo je hitno uništavanje ambrozije i drugih štetnih korova. Nalog je izdao komunalni redar op ine Šenkovec temeljem naredbe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospo-

darstva RH, i Me imurske županije, a za nepostupanje po ovom upozorenju komunalni redar e, od strane Op ine, kažnjavati po Zakonu s nov anim kaznama. Kod nas je alergija na ambroziju jako u estala jer se ambrozija u posljednje vrijeme jako razmnožila. Alergija na ambroziju spada u skupinu polenoza, alergijskih bolesti koje uzrokuju peludi, a kojih ima najviše u zraku kad je

vjetrovito ili sun ano. Ambrozije nema jedan - dva mjeseca zimi i to je jedino vrijeme kad uop e nema polenoza. Poleni se dobro hrane na vlažnoj sluznici ovjeka, zato peludi zahva aju dišne putove od nosa do najmanjih bronha, konjuktivu oka, rijetko kožu. Ambroziju se naziva i limundžik (ne zna se odakle taj naziv). Spada u skupinu korova (u toj je skupini i masla ak), a od svih korova

ambrozija je najagresivnija. Taj je korov visok 1 - 1,2 m, zelene je stabljike, vrstih zelenih ušiljenih listova, žutih cvjetova. Obitava uz putove, ceste, zidove, na nekultiviranim mjestima. Širi svoj pelud od po etka kolovoza do kraja listopada, na prijelazu ljeta u jesen. Krajem kolovoza korov nabubri od kiše, rasprsne se i zrakom po nu letjeti bezbrojni peludi i ostale estice tog korova.

- Postoji interes poduzetnika za kupnju parcela u Gospodarskoj zoni Sivica i stoga smo je odlu ili proširiti za još nekoliko gradilišta, kaže Josip Lepen, na elnik op ine Podturen koja ima ve jednu ve u zonu u Podturnu. Op ina Podturen je od Ministarstva gospodarstva na osnovu izra enog projekta dobila nov anu pomo u iznosu od 900 tisu a kuna.

Novac je namijenjen izgradnji i ure enju komunalne Gospodarske zone u Sivici, gdje je od 5 parcela njih 4 ve prodano. Op inski na elnik Josip Lepen kaže kako interes za nove parcele iskazuju ozbiljni gospodarstvenici, da su grane kojima se bave perspektivne i da se ukazuje mogu nost zaposlenja više novih i radnika i stru njaka. (sm)


10

Kroz Međimurje

U PRIBISLAVCU i dalje neizvjesnost oko slanja djecu u tamošnju OŠ

Kaznene prijave protiv Nade Jeli i Josipa Šipeka - Rezultati ankete roditelja o tome ho e li 7. rujna poslati svoju djecu u školu u Pribislavec poražavaju i su, priop uje predsjednica udruge “Roditeljsko krilo” Gordana Barila. Od nadležnih se institucija o ekuje da pomognu riješiti probleme. Izuzetno se cijene napori koje u rješavanje problema ulažu župan Ivica Perho , zamjenik župana Matija Posavec te na elnica op ine Višnja Iva i . Na žalost, ne vjeruje se da e ti napori polu iti rezultate za roditelje, jer se u rješavanje problema moraju aktivno uklju iti i ministarstva. Iz dosadašnjih saznanja sigurno je samo to da je Ministarstvo obrazovanja, znanosti

i športa odlu ilo zaposliti psihologa u OŠ “Vladimir Nazor” u Pribislavcu. Što se ostalih zahtjeva ti e, nije riješen ni jedan. Roditelji zlostavljane djece pogo eni su postupkom g e Vican koja je na pregovorima obe ala da e se voditi razgovori s roditeljima djece koja su bila maltretirana. Bez obzira što inspekcija u školi utvrdi, je li bilo ili nije nezakonitosti u radu pedagoginje Nade Jeli i ravnatelja Josipa Šipeka, udruga “Roditeljsko krilo” ve je podnijela kaznenu prijavu ODO-u akovcu protiv odgovornih u školi. Vodstvo škole je zakazalo te nije obavljalo svoju dužnost prema zakonu, smatraju u Udruzi. (JŠ)

DANI op ine i susret KUD-ova u Pribislavcu

etiri dana druženja u znaku plesa i pjesme Dani op ine Pribislavec ove su godine zapo eli budnicom u petak, te preletom zrakoplova, a nastavljeni su sportskim druženjem na stadionu “Petar Perši ” u petak. U subotu je održan teniski turnir, no doga aj dana bio je mimohod kulturno - umjetni kih društava te plesnjak. Nastupili su

Violina i harmonika rijetko se vide na susretima KUD-ova, u Me imurju caruje tamburica Izložba je otvorena u vjeronau noj dvorani u Pribislavcu. Slike su izložili Darinka Trajkov - Vukovi , Stjepan Šari i Stjepan Jarni, a više mještana i fotogra ije iz povijesti Pribislavca koje su bile podijeljene na sportsku i društveno - kulturnu povijest mjesta. U ponedjeljak su program zapo eli konjanici na konjima, koji su prošetali od društvenog doma do Kaštela, a lanice KUD-a “Kaštel” i vodstvo županije dovezeni su u ko iji uz pratnju Zrinske garde.

Po etak školske godine ne ovisi o roditeljima Po etak školske godine u Pribislavcu ne ovisi o roditeljima u enika, nego o tome ho e li nadležne institucije odraditi svoj posao te stvoriti uvjete za školovanje koji su djeci zajam eni. Isto ako, sankcionirati odgovorne koji su nasilje i zlostavljanje djece

u školi zataškavali, priop uje ovih dana Gordana Barila u ime roditelja. Teško je re i što e se dogoditi za koji dan u rujnu, ho e li biti pomaka na bolje, a sigurno je da e u Pribislavcu biti vru e po etkom rujna. (jš)

U DONJOJ DUBRAVI nedjelja prošla u znaku poznate povrtlarske kulture

Dani luka i izložba doma ih ekoloških proizvoda U dvorištu zgrade Zalan u Donjoj Dubravi održani su tre i Dani luka i izložba doma ih ekoloških proizvoda. Na otovrenju manifstacije govorili su na elnik Marijan Varga i predsjednica TZMŽ Sandra Herman, dok je Dane luka otvorio Darko Horvat, ravnatelj Uprave za obrt Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. - Dvije su obitelji

zaslužne za ovu manifestaciju, obitelji Sabol i Lisjak, a na nama je da naš dobravski ljuk u inimo zašti enim, rekao je Horvat. Dani luka okupili su 15 izlaga a. Nositelj organizacije bila je Udruga obrtnika i poduztnika Donje Dubrave, dok su glavni pokrovitelji bili Ministarstvo gospodarstva i Me imurska županija. Opširnije u idu em broju.(A. Fuš)

SVEU ILIŠTE U ZAGREBU U ITELJSKI FAKULTET ZAGREB PODRUŽNICA U AKOVCU raspisuje

NATJE AJ za iznajmljivanje prostora i opreme športske dvorane za akademsku godinu 2009./2010. Športska dvorana locirana je u dvorištu U iteljskog fakulteta Zagreb Podružnice u akovcu, Ulica dr. Ante Star evi a 55 i ima ukupnu površinu 1.100 etvornih metara, od ega na športsko borilište otpada 600 etvornih metara. Pisana prijava treba sadržava : - naziv udruge/ kluba/ grupe rekrea vaca… - sjedište udruge (mjesto, ulica, broj, tel. i mob.) - ime i prezime, tel. i mob. predsjednika/voditelja/trenera/kontakt osobe - broj lanova i planirani tjedni fond sa korištenja športske dvorane. Ugovorom o me usobnim odnosima i obvezama U iteljskog fakulteta Zagreb Podružnice u akovcu i Korisnika regulirat e se po etak i trajanje zakupa, iznos najma, na in pla anja, vrijeme korištenja, i drugo. Rok za dostavu ponuda je osam dana od dana objave natje aja. Ponude s naznakom “NATJE AJ ZA IZNAJMLJIVANJE PROSTORA ŠPORTSKE DVORANE” dostavi na adresu: Tajništvo U ITELJSKOG FAKULTETA SVEU ILIŠTA U ZAGREBU PODRUŽNICE U AKOVCU 40 000 akovec, Ulica dr. Ante Star evi a 55.

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

U priredbi su potom sudjelovali u enici OŠ Pribislavec, najmla i lanovi KUD-a “Kaštel”, Romi Bajaši sa scensko - glazbenim prikazom te DV Žibeki s glazbenim prikazom. Dani op ine završeni su sve anom sjednicom Op inskog vije a na kojoj su se na elnica op ine Višnja Iva i i predsjednik Op inskog vije a Ivica Lesjak osvrnuli na protekla doga anja te estitali gra anima Dan op ine. (JŠ)

Mimohod kulturno - umjetni kih društava kroz mjesto KUD “Kaštel” iz Pribislavca, KUD “Sveti Antun” iz Pokupske doline, KUD “Selja ka sloga” iz elekovca te kulturno - umjetni ko društvo Zasadbreg. Priredba je održana u društvenom domu, a najviše je bilo me imurskih pjesama i plesova. KUD “Kaštel” iz Pribislavca nastupio je sa starijom i mla om skupinom plesa a, izvedene su me imurske pjesme iz Pribislavca, a s me imurskim pjesmama i plesovima nastupio je i KUD Zasadbreg. Podravske plesove izveo je

KUD iz elekovca, a skupina “Sveti Antun” pokupske plesove. Nakon priredbe održan je plesnjak na otvorenom iza društvenog doma na kojemu su nastupili najprije lanovi KUD-ova, potom Bojan Jambroši i Carla Belovari, a plesa e je malo rastjerala tek kiša koja je pala u subotu na ve er.

Izložba za pam enje Jedna od najkra ih izložbi slika i fotogra ija otvorena je i zatvorena u petak, a trajala je samo dva sata.

Najmla a skupina KUD-a “Kaštel” Pribislavec

NA KOTORIPSKOJ streljani održan Kup Lova kog saveza Me imurske županije

Ekipno najbolji Fazan Draškovec, pojedina no Mladen Srnec Na streljani kod šodergrabe u Kotoribi održan je Kup Lova kog saveza Me imurske županije. Dobar doma in bilo je Lova ko društvo Jarebica iz Kotoribe. Me imurske lovce pozdravio je predsjednik saveza kotoripskih lovaca i na elnik op ine Kotoriba Ljubomir Grgec. Natjecanje su otvorili rogisti lova kog saveza odsviravši lova ku i državnu himnu. Grgec je istaknuo njihov nedavni uspjeh u Domažalama gdje su bili najbolji, pa s ponosom nose epitet najboljih rogista u Hrvatskoj. Lova ki kup u disciplini trap okupio je 16 društava, a tom su prigodom uru ene nagrade najboljim ekipama i pojedincima u prvenstvu Lova kog saveza MŽ koje je zapo elo 10. svibnja. Pobjednici županijskog Kupa u disciplini trap sa 62 pogo ene mete jesu lovci Fazana iz Draškovca (S. Matja i , Z. Varga, S. Balent, F. Matja i , I. Balent i V. Slavi ek). Druga je bila ekipa akove kog Zeca s 59 pogodaka, dok su lovci Fazana iz Štrigove pogodili 58 meta i osvojili tre e mjesto. Uz pehare i medalje,

Ljubomir Grgec predaje pobjedni ki pehar najboljem pojedincu Mladenu Srnecu ekipi iz Draškovca uru en je i veliki prijelazni pehar koji je do sad bio u vlasništvu lovaca iz Murskog Središ a. U pojedina noj konkurenciji pobjednik kupa je Mladen Srnec

iz Zeca akovec s 41 pogo enom metom. Iza njega s jednom manje pogo enom metom plasirali su se Vladimir Novak i Josip Šoštari iz Murskog Središ a. Njima su kao nagrade uru eni pehari i medalje.

Medalje su još dobili Vlado Slavi ek iz Fazana Draškovec, Mladen Pongrac iz Zeca akovec i Zdravko Varga iz draškove kog Fazana. Uru ene su nagrade najboljim ekipama i pojedincima u prvenstvu LSMŽ-a. U me imurskoj ligi strijelaca ekipni pobjednik s 251 pogo enom metom je ekipa Zeca iz Murskog Središ a. Drugo mjesto osvojili su lovci Zeca Vratišinec s 243 mete, a tre a je bila Prepelica iz Male Subotice s 237 pogo enih meta. Kod pojedinaca najbolji je Josip Šoštari iz Zeca Mursko Središ e sa 116 pogo enih meta, a iza njega su se plasirali Stjepan Leskovar iz Tr ke akovec i Matej Valkaj iz štrigovskog Fazana. Pehare i medalje najboljima uru ili su predsjednik i tajnik županijskoga lova kog saveza Ljubomir Grgec i Mladen Lackovi te predsjednik odbora za streljaštvo u savezu Dragutin Katan i . Oni su zahvalili svim lovcima što je natjecanje prošlo u korektnom ozra ju. (A. Fuš)


25. kolovoza 2009.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PRELOG ima informati kog genijalca

Gradona elnik Stjepanu Glavini dodijelio Zlatnik grada - Za osvojenu zlatnu medalju preloški srednjoškolac primio je od Grada priznanje koje dobivaju njegovi najzaslužniji gra ani U povodu velikog, povijesnog rezultata u enika Stjepana Glavine, koji je osvojio zlatnu medalju na Informati koj olimpijadi u Bugarskoj, u Srednjoj školi Prelog prire ena je konferencija za novinare. - Prelog i Stjepan Glavina od petka 14. kolovoza poznati su u svijetu. Telefoni mi neprestano zvone. Kao gradona elnik primam estitke znanih i neznanih, od ljudi koji znaju što zna i biti olimpijac, znaju što zna i stati na pobjedni ki tron, a do i iz jedne male sredine. Stjepane, mi se tobom ponosimo, tobom

Stjepan Glavina u društvu svoje mentorice Danijele Naran a

se ponose Me imurje i Hrvatska, rekao je preloški gradona elnik Dragutin Glavina na konferenciji za novinare u Srednjoj školi Prelog, organiziranoj povodom uspjeha u enika tre eg razreda gimnazije Stjepana Glavine, koji je na 21. me unarodnoj informati koj olimpijadi u bugarskom Plovdivu u konkurenciji od 83 države svijeta osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju u kategoriji programiranja. Gradona elnik mu je uru io Zlatnik grada, priznanje koje dobivaju samo zaslužniji gra ani. Na konferenciji su bili i ponosni Stjepanovi roditelji Ljubica i Marijan, njegova mentorica Danijela Naran a, profesorica informatike, te ravnatelj škole Tomislav Gregur. - Iza svega stoji nemjerljiv trud, talent, osobno odricanje, bez slobodnih dana i ljetnoga školskog raspusta. Donio nam je u me imursku ravnicu zlato koje objeru ke prihva amo,

OBNOVA Doma kulture u Donjem Vidovcu

Nastavak sanacije krovišta U tijeku je sljede a etapa obnove Doma kulture u Donjem Vidovcu. Radi se na sanaciji krovišta južnog dijela. Završetkom tih radova kompletno e biti saniran krov Doma kulture, a otvorit e se i mogu nost ure enja dodatnog

prostora. Vrijednost radova je 250 tisu a kuna, a u Op ini o ekuju inancijsku pomo od strane Ministarstva kulture. U kompletno ure enje donjovidovskog doma uložit e se preko milijun kuna. (A.F.)

OP INA KOTORIBA

Mogu i priklju ci na kanalizaciju Gradona elnik Glavina svojem mla em prezimenjaku uru uje Zlatnik grada

njegovat emo ga i paziti. Ono je otvorilo Stjepanu sva vrata prema daljnjem školovanju, u emu mu želimo sre u i uspjeh, istaknuo je ravnatelj Gregur. A što kaže mladi genijalac? - S ra unalom sam se upoznao kao u enik etvrtog razreda OŠ Prelog, malo više u šestom, a u drugom razredu srednje škole uspostavio sam prve kontakte s kolegama iz Zagreba koji su mi bili putokaz k daljem informati kom usavr-

šavanju, rekao je Stjepan Glavina, koji e uskoro u 4. razred. - Sa Stjepanom smo dijelili trenutke natjecanja, a 14. kolovoza nave er postali smo najsretniji roditelji, rekao je tata Marijan, te zahvalio svima koji su Stjepanu pomogli, a posebno nastavnici Danijeli Naran a, koja je kazala da je u prvom razredu op ega gimnazijskog usmjerenja ve nakon nekoliko sati prepoznala Stjepanovu darovitost. (Mario i Stjepan Naran a, VIPRO)

SMJENA glavnog urednika Kotoripskog vjesnika

Na elnik Grgec smijenio Fuša iz politi kih razloga!?

Op ina Kotoriba uputila je poziv mještanima ulica Alojzije Stepinca, Pavleka Miškine i Ignaca Svetomartinskog da mogu s Op inom zaklju iti ugovor o priklju enju na izgra eni kanalizacij-

ski sustav. Naknada za priklju ak iznosi 5 tisu a kuna, a može se platiti u najviše 10 mjese nih rata, s time da se prva rata pla a kod zaklju enja ugovora. (A.F.)

DONJI KRALJEVEC

DVD Donji Kraljevec slavi 120. obljetnicu U subotu 29. kolovoza DVD Donji Kraljevec slavi 120. obljetnicu rada i djelovanja. Sve anost zapo inje u 15 sati sve anim mimohodom kroz mjesto, dok sama proslava zapo inje u 16 sati. Pozivaju se svi simpatizeri DVD-a Donji Kraljevec, te svi gra ani koje

zanima rad DVD-a, da pogledaju sve anost i tako daju podršku vatrogascima i njihovom velikom jubileju. Društvo u ovoj jubilarnoj godini i zapravo ve duže vrijeme vodi predsjednik Dragutin Glad, zapovjednik je Marijan Blažeka, a tajnik Nenad Tisaj. (J)

- Povjerenje nove kotoripske vlasti za ure ivanje novina dobila je Izabela Balog Na elnik op ine Kotoriba Ljubomir Grgec i predsjednik Op inskog vije a Željko Šebeštjan okupili su uredništvo op inskoga informativnog glasila “Kotoripski vjesnik“. Na sastanku je dosadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Alenu Fušu priop eno da e dužnost glavne i odgovorne urednice obnašati Izabela Balog. Fuš je tako smijenjen nakon šest godina ure ivanja vjesnika, tu je dužnost obavljao od 2003. godine. Njega je zanimalo zašto je maknut s te funkcije, a na elnik Grgec mu je “v glavu” odgovorio

Zakašnjeli tekstovi ne e se objavljivati Ubrzo nakon imenovanja Izabela Balog sazvala je sastanak uredništva kako bi se krenulo u pripremu 82. broja koji e biti tiskan za Dane op ine povodom jesenskog Križeva. Tekstovi e se prikupljati do 30. kolovoza, a svi oni koji stignu poslije tog datuma ne e biti objavljeni, odlu no je najavila nova urednica.

Izabela Balog, nova urednica Kotoripskog vjesnika

kako je u pitanju politi ka smjena!? Nek’ se zna tko je na vlasti u Kotoribi! Odluku o razrješenju Fuš je zatražio u pismenom obliku. Za novu glavnu i odgovornu urednicu imenovana je dipl. politologinja Izabela Balog. Završila je Glazbenu srednju školu u Varaždinu, nakon ega je sve svoje aktivnosti usmjerila

prema fakultetu. Kada joj je od op inskih elnika bilo ponu eno mjesto urednice, ostala je zate ena.

Nove ideje i grafi ke promjene Taj posao joj nije bio u planu, ali je zvu ao izazovno. Pojavila se želja za ne im novim i nepoznatim te je prihvatila

tu vrlo zahtjevnu i odgovornu funkciju. - Mislim da je vrijeme za nove ideje, prijedloge i gra i ke promjene. Želim uvesti novi dizajnerski izgled vjesnika, kolumne, reportaže i intervjue. Vjerujem da e mi dosadašnje uredništvo u tome dati punu podršku, rekla je Balog. Predsjednik OV-a Željko Šebeštjan najavio je kako treba u rad uvoditi mlade ljude, pružiti im priliku da se dokažu i imati vjeru da oni to mogu. - Stvorili smo jedan novi vizualni izgled Kotoripskog vjesnika, a na novoj urednici je da svoje znanje i ideje prenese na papir. Zahvaljujem uredništvu na vrlo dobroj suradnji kroz šest godina gdje politike, u stvaranju vjesnika, nikada nije bilo. Vjerujem da e oni ‘malo’ stariji imati volje i želje prepustiti mjesta mladima da se dokažu i ponude nešto novo, rekao je dosadašnji urednik Alen Fuš, poželjevši novoj urednici uspješan rad. Uredništvo Kotoripskog vjesnika ostalo je nepromijenjeno, a ine ga Mladen Grubi , Bernarda Habuš, gra i ki urednik Dobriša Habuš, lektorica Anica Jauk, Marijan Rusak i Alen Fuš. Vjesnik se tiska tri puta godišnje u 1.300 primjeraka, a Kotorip ani ga u svoje domove dobivaju besplatno.

HODOŠAN dobio kozmeti ki salon

Smiljanini mladena ki snovi kona no pretvoreni u javu U Cvjetnoj ulici 1 u Hodošanu, u sklopu prostora poduze a LEM, Smiljana Ujlaki iz Kotoribe, ina e rodom iz Hodošana, sestra poznatog hrvatskog i me imurskog atleti ara Branka Zorka, otvorila je prije nekoliko dana kozmeti ki salon imena “Mija”. - Dogodilo se ugodno s nužnim, rekla nam je novope ena kozmeti araka koja se ranije bavila špediterskim poslovima. - Znaju i da ulazak u EU smanjuje obim poslova na granici, po ela sam razmišljati o prekvali ikaciji, novom zvanju, a ono mi se ponudilo na na in što sam mladena ke snove pretvorila u javu, u posao kozmeti arke, rekla nam je Smiljana. Prekvali ikaciju

je obavila u Pu kom u ilištu u akovcu. - U školi, u praksi, sa svima s kojima sam se susretala rekli su mi da sam ro ena za taj posao i da sam sebe tek sada našla. Imala sam podršku kolegica i mojih najbližih, govori, te dodaje kako e sada do izražaja do i njezina nježnost i kreativnost. Osjetile su to ve i prve korisnice usluga na danima otvorenih vrata salona ... - Došle su ovamo brojne žene, pogotovo one mla e životne dobi, pa vjerujem da mi suvremeni prostori od 65 etvornih metara ne e zjapiti prazni, rekla nam je optimisti no, istovremeno nabrajaju i samo dio od šezdeset usluga koje e za sada obavljati sama, i to svakodnevno, izuzev nedjelje.


12

Dobro je znati

" #$ ###


25. kolovoza 2009.

Mozaik 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETNA PRI A IZ LJUBUŠKOG zamjenika župana Matije Posavca

Hercegovina više nije “kamen i krš”, ve “obe ana zemlja”?! - Kum manifestacije bio je nekadašnji tajnik Me imurske županije i saborski zastupnik, danas konzul u Mostaru - Velimir Pleša, koji je na dar dobio originalne gusle. Od nas je dobio “zada u” da se sa svoje diplomatske misije ne smije vratiti dok ne nau i guslati. Pa nek’ netko veli da Me imurje ne e imati svog – guslara Za vrijeme svakodnevnih jutarnjih kolegija koje me imurski župan Ivica Perho ima sa svojim zamjenicima nakon pretresanja aktualnih politi kih tema i dogovora o našim aktivnostima župan nam je taj dan dao kako za vikend koji slijedi nema odmora. Stigao je poziv generalnog konzula RH u Mostaru, našeg Me imurca Velimira Pleše, na dvodnevni posjet u Ljubuški i susret s vode im ljudima op ine, županije, te posjet me unarodnoj smotri folklora Ljubuško silo, iji je Velimir Pleša kum. Moram priznati da ispo etka nismo bili oduševljeni idejom da emo vikend iskoristiti za posjet “kršu i kamenu“, posebice jer je tih dana živa u termometru dosezala do 40 stupnjeva. Ipak, tamošnji nas dužnosnici o ekuju, protokol je pripremljen, putuje i autobus s lanovima KUD-a Donji Kraljevec pa zapravo izbor ni nismo imali.

Promjena mišljenja?! Putuju i to jutro put hrvatskog juga razgovarali smo kako emo obaviti protokolarne obaveze i vratiti se ku i ve isti dan jer nemamo što previše tamo vidjeti. Da smo barem bili svjesni koliko smo bili u krivu. Danas nije problem sti i do Hercegovine. Autocesta završava desetak kilometara prije Imotskog koji je granici Hrvatske i BiH. Zapadno - hercegova ka županija smještena je uz granicu, a Ljubuški je udaljen dvadesetak kilometara od granice na nekoliko kilometara od svjetski poznatoga marijanskog svetišta - Me ugorja. Ve prva slika kraja kojim smo prolazili srušila je našu percepciju o “kršu i kamenu“. Cijeli kraj je bogat zelenilom, izvorima vode i obradivim površinama, što je veliki potencijal za budu nost. Kako smo zbog autoceste krivo procijenili dužinu puta te stigli ranije od planiranog vremena, doma ini su bili spremni i odveli nas na poznatu turisti ku destinaciju – slapove Kravice gdje nas je do ekao, glavom i brkovima, gradona elnik akovca Branko Šalamon koji je stigao dan prije nas i pripremio doma ine na naš do-

lazak. Do ekao nas je i generalni konzul RH u Mostaru Velimir Pleša koji je doista ozbiljno shvatio svoju funkciju pa, osim svakodnevnih brojnih obaveza, svaki slobodan trenutak koristi za upoznavanje zemlje pa je dovoljno samo kratko pitanje da vam Veljko ispri a cijelu povijest naselja, zgrade ili spomenika ...

Hercegovci odustali od duhana i proizvode vina U programu je bio predvi en prijem kod na elnika op ine i predsjednika op inskog vije a pa sam pitao Veljka kako to da nas ne do ekuje župan. Saznao sam kako njihove županije uop e nemaju župane ve županiju vodi predsjednik, vlade, a svaka županija ima svoja ministarstva, agencije, službe i sl. Tako ispada da cijela BiH ima više od 200 ministara, dok je županija, na neki na in, država u državi. Ovdašnji ljudi su izuzetno ljubazni i dobronamjerni, a veliko poštovanje imaju prema Hrvatskoj i Hrvatima, što se posebno vidi u neizmjernoj popularnosti i poštivanju konzula Velimira Pleše u Hercegovini. Posebice kod tamošnjih franjevaca koji su nas proveli kroz samostan Sv. Antuna Padovanskog u sklopu kojeg se nalazi najstariji muzej u Bosni i Hercegovini s vrijednim starinama na enim u okolici još iz vremena paleolitika te vrijedna

Me imurski župan Ivica Perho s lanovima KUD-a Donji Kraljevec koji su gostovali na manifestaciji “Ljubuško silo” galerija preko 400 umjetni kih radova u stalnoj postavi. Neizostavni dio programa bio je i posjet jednom od najve ih vinara u Hercegovini. Zanimljivo je kako je Hercegovina odustala od proizvodnje duhana, iako su bili najpoznatiji upravo po tome te su se posvetili vinogradarstvu. Rezultat Žilavka“ i “Blatina“, jedinstvene sorte u vinarskom svijetu koje u sebi uvaju miris zemlje i žestinu hercegova kog sunca, a doznali smo da posljednjih godina plasiraju na tržište i dominantne sorte poput Caberneta Sauvignona. U zgusnutom rasporedu nije bilo vremena za odmor pa smo nakon druženja s franjevcima nazo ili smotri folkora Ljubuško silo, a to je manifestacija koju stanovnici tog kraja naro ito cijene pa nije za udila nazo nost tisu u posjetitelja.

Velimir Pleša kao budu i guslar Ove godine kum manifestacije bio je Velimir Pleša koji je na dar dobio originalne gusle. Od nas je dobio zada u da se sa svoje diplomatske misije ne smije vratiti dok ne nau i guslati. Pa nek’ netko veli da Me imurje ne e imati svog – guslara. Smotra folklora nije prošla bez Me imurja jer su svoj doprinos dali lanovi KUD-a op ine Donji Kraljevec koji svojim nastupima reprezentativno predstavljaju svoju op inu, Me imurje i Hrvatsku. Predstavili su se s nekoliko sekcija. Nakon nekoliko sati uživanja u tradiciji mnogih krajeva neizostavna je pono na ve era i druženje, no naš konzul Velimir Pleša drži se one “Nema odmora dok traje obnova“ pa nam je dozvolio svega nekoliko

sati odmora te nas odmah ujutro svojim diplomatskim vozilom odveo u prekrasno etnoselo koje je smješteno na ulazu u Me ugorje. Rapsodija od preko 30 kamenih ku ica jezerima, crkvom, am iteatrom daje poseban doživljaj mira. Ovakav projekt treba i Me imurju i rekao sam sam sebi da u pokušati do kraja mandata to realizirati. Posjetili smo i veliki sportski kamp za pripremu sportaša, smješten tako er u Me ugorju, koji ima na desetke nogometnih i teniskih terena, hotel, bungalove, bazene, teretanu, rasvjetu. Moje glasno razmišljanje bilo je da i taj projekt nije loš za Me imurje. Posjetili smo, naravno, i Me ugorje koje je tog dana bilo posebno sve ano jer se slavio blagdan Sv. Jakova koji je zaštitnik me ugorske crkve.

Zapo ela suradnja Me imurja i Hercegovine

Gosti iz Me imurja i doma ini

U Varaždinu otvoren SHOPPING PARK SUPERNOVA

Nova investicija austrijske grupacije SUPERNOVA vrijedna 28 milijuna eura prošli je etvrtak otvorila svoja vrata u Varaždinu u Optujskoj ulici 171 i time otvorila oko dvjestotinjak radnih mjesta. Dolaskom Supernove u Varaždin po prvi put u sjeverozapadnoj Hrvatskoj svoje poslovnice otvorile su mnoge renomirane marke kao što su OBI, Jello, New Yorker, Sportina, Muller Drogerie, Deichmann, Takko, S. Oliver, Sportina, Orsay i drugi.

Doma ini su nas u punom sastavu otpratili te smo još jednom de inirali konkretne smjernice me usobnog povezivanja dviju županija i unaprje ivanja suradnje. Naime, Hercegovci Me imurje doživljavaju kao jednu od najbogatijih županija u Hrvatskoj te su zatražili savjete kako bi se ubrzao napredak njihovog kraja posebno u razvijanju komunalne infrastrukture i ure enju mjesta. Župan Perho kao bivši direktor jednog od najuspješnijih komunalnih poduze a u Hrvatskoj govorio je o iskustvima iz tog segmenta, ali je istaknuo ko-

liko je iznena en blizinom dvaju krajeva, smatraju i to prednoš u za produbljivanje suradnje, što je naro ito važno za prevladavanje krize. Gradona elnik Šalamon rekao je kako sve veze ine ljudi, svatko ima svoje iskustvo i ako to iskustvo nau imo od drugih bolje je nego da nau imo sami. Generalni konzul Velimir Pleša nije krio zadovoljstvo našim posjetom, rekavši kako mu je to jedan od sretnijih dana jer se po inje ostvarivati suradnja Me imurja i Hercegovine, što i jest zadatak politike. Prostora za suradnju svakako ima, tamo bilježe rast zaposlenosti te su zadovoljni proizvodnjom i izvozom. Pomalo je iznena uju e što to ujemo u ova krizna vremena, ali rekli bi zlobnici da u BiH sve propada pa tako i kriza. Gostoprimstvu i ljubaznoš u trebat e se odužiti pa je uzvratni posjet zakazan ve za listopad ove godine kada e se organizirati susret gospodarstvenika iz Hercegovine i Me imurja te e k nama do i po savjete oko organizacije javnih poduze a i rada uprave. Iako su gosti iz Me imurja bili do ekani i tretirani na najvišem nivou, doma inima je bilo važno samo jedno, promijeniti sliku Hercegovine kao zemlje krša i kamena te promijeniti percepciju da ljudi žive od pomo i koja im dolazi iz susjedne Hrvatske. Svi smo se zajedno složili da su u tome uspjeli. Do novog susreta ova dva kraja povezala je tako er glazba, tj. koncert Žige i Bandista koji je održan u Me ugorju minule subote 22. kolovoza.


14

Informacije i reakcije

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OPORBA op ine Domašinec

Nije zlato sve što sja Kao itatelji Me imurskih novina pro itavši vaše predstavljanje Dragutina Lisjaka na elnika op ine Domašinec u listu Me imurske novine broj 723, a ujedno i nekim prijašnjim listovima osjetili smo potrebu javiti se i možda ispraviti neto ne navode i montirane reklame. To no je, Dragutin Lisjak, je legalno i demokratski izabrani na elnik. Svaka op ina ima na elnika kakvog si je zavrijedila, odnosno izabrala. Dali je on autokrat, tiranin ili diktator to e se bolje vidjeti kasnije, ali za ovih 16 godina je bio sve troje. Razgovaraju i dosta prije izbora sa nekim vije nicima i poglavarima uvjerio sam se u to jer se na elniku nije smjelo prigovoriti ili ne daj Bože nešto predlagati, njihovo je bilo samo klimati glavom i potvrditi prijedlog bilo na vije u ili na poglavarstvu. Jer pitanje je mogao postaviti samo jedan poglavar koji je dobio kakve takve odgovore a nije dobio prijekoran pogled ili špotanciju, ali ga sada nema ni blizu nikakve komisije a kamoli u vije u. Nadalje spominje se napredak op ine Domašinec, dužni smo napomenuti da je op ina Domašinec 1993. godine kad je Dragutin Lisjak postao na elnik bila jedna od najrazvijenijih op ina, a sad je nažalost jedna od najslabijih op ina u Županiji, gledaju i prihode, infrastrukturu i osnovne potrebe pu anstva. U tadašnje vrijeme za op inu Domašinec izborili su se drugi ljudi, jer svi stariji znaju, a i iz pisanja tadašnjih medija, da Domašinec nije bio predvi en za op inu, jer tadašnjim elnicima op ine akovec nije odgovaralo da Domašinec bude op ina. Nadalje se spominje, poslovna zgrada koju mještani zovu “drugi zadružni dom” jer ga je polovica prazna. Izra en je prije desetak godina, u to vrijeme je stajao 3600 kn/m2, a sad se prodaje za 1800 kn/m2 i još se ne može prodati, pa mi u oporbi smatramo da je to velika promašena investicija. Isto tako, spominje se poslovna zona u koju su uložena velika sredstva a nažalost radi samo jedna irma, ostalo

sve zjapi prazno iako je nekoliko parcela prodano na njima se ništa ne gradi, pa mislimo da je to isto promašena investicija koja je preskupa za potencijalne ulaga e. Bojimo se, da to zna i propadanje i izumiranje op ine Domašinec. Dalje se spominje Domašinsko groblje kojeg sigurno ne bi bilo da se njega pitalo. Ali na sre u tada su bili drugi na vlasti. To se sve može provjeriti, tko je potpisao ugovore o kupnji zemljišta i ugovor sa izvo a ima i ugovor za izgradnju mrtva nice, ali on se voli kititi tu im perjem. Nadalje, on si je zauzeo grobnicu na tom groblju autokratski, jer nikoga ili barem ve inu tadašnjih vije nika nije izvijestio o svojoj namjeri izrade obiteljske grobnice na najatraktivnijem mjestu, niti ju je ponudio drugim mještanima, a bilo je tu i više takvih odluka. Znamo za neke dopise koji su došli na op inu, koji su bili otposlani sa odgovorima, a da o njima nije bilo obaviješteno ni poglavarstvo niti vije e. Na elnik dulje vrijeme govori da e se forsirati na izgradnji sportske dvorane a prošle godine je u dva, tri navrata pisao da je dao zemljište za gradnju dvorane školi, to zna i, da je ono bilo samo obmana mještana (bira a). Mi kao oporba znali smo to i prije jer sama škola nigdje nije gradila dvoranu, jer nema sredstva niti za neke sitnice a kamoli za takve investicije. Tako da vam sa sigurnoš u tvrdimo da dok je na vlasti Dragutin Lisjak, Domašinec sigurno ne e imati dvoranu niti novu školu niti kanalizaciju, jer je i u pismu mještanima za izbore je napisao da e dvoranu izgraditi država ili županija sukladno programu ministarstva obrazovanja. Jedan od njegovih vije nika je jednom prilikom konstatirao, a što je i više puta potvr eno da ako je nešto njemu u interesu ili nekome od njegovih da e se potruditi rukama i nogama da se to riješi, a ako mu nije onda e na i tisu u razloga da se to ne riješi. Na elnik spominje da je radio kao kinooperater, to jest da

je to sve zapo elo prema tajniku i blagoslovom mjesne zajednice do na elnika pa zbog toga jako mrzi ovjeka koji ga je 1972. postavio za kinooperatera, a 80-tih ga ponovno rehabilitirao, 1992. potpisao 8 satno radno vrijeme. Na elnik je jako sposoban, naro ito za svoje interese, pa se je tako i izborio za odli nu pla u koju mu garantira i veliku mirovinu i nije ga briga što ti smrtnici, mještani, koji pune prora un, kojeg on rastrošno troši na sebe i svoje sljedbenike, imaju više nego jedanput manju pla u od njega a za toliko e imati i manju mirovinu, pa makar imali staž 40 godina u privredi ili poljoprivredi, a on dobro živi od njihova rada. Tu se dalje spominju diplome gdje on omalovažava diplomski obrazovane, a samim tim i ustanove koje daju diplome, to jest Fakultete, ali si je sam sebi izdao pla u akademski obrazovane osobe, nadalje nazivaju i druge bogobojaznima i sam na elnik vjerojatno je osjetio strah i poštovanje prema Bogu jer mu se toliko zahvaljuje na tome ni jedan dan nije radio u svojoj struci ve cijeli radni vijek živi i radi na teret drugih poput priljepka. Na po etku tvrdi da nije autokrat ali je zato diktator, prije izbora, od njega je zatražena dvorana u društvenom domu što je on glatko odbio, dvorana se tražila za javnu tribinu a u biltenu op ine Domašinec koji je izdan neposredno prije izbora piše: “Odluka o namjeni gra evine društvenog doma Domašinec, lanak 4. stavak 8., da se može koristiti za javne tribine”, on to samovoljno nije dozvolio, pa vi sami odlu ite tko je Dragutin Lisjak. Poslije izbora je spomenuo u vašem listu da su ovi izbori bili jako prljavi, pa vam šaljemo kopiju pisma koje je on poslao na svaku adresu u op ini Domašinec i sami presudite s koje strane je dolazila prljavština, pa možda i vašoj cijenjenoj novinarski bude jasnije zbog ega se oporba ponaša kao nekulturna. Zahvaljujemo oporba

HRVATSKA ista stranka prava Me imurske županije o Hrvatskoj vojsci

Želimo da se HV u potpunosti profesionalizira! Hrvatska ista stranka prava drži da se smanjenjem dobrovoljnog služenja vojnog roka s dosadašnjih 14 na samo 8 tjedana u najmanju ruku ismijava najodgovornija i najozbiljnija institucija u Hrvatskoj – Hrvatska vojska. Ro nik u nepotpuna dva mjeseca služenja vojnog roka ne može biti podvrgnut nikakvoj ozbiljnoj vojnoj obuci, a još manje nekakvoj kvalitetnoj izi koj i tjelesnoj spremi. U slu aju vojnog sukoba, svaki mobilizirani vojnik u pravilu prolazi kroz nekoliko dodatnih tjedana obuke prije samog odlaska na bojište, iako ve iza sebe ima u cijelosti odra en vojni rok (prosje no 10 mjeseci), dok e naši budu i do asnici, asnici i vojnici cjelokupno svoje vojno znanje temeljiti na tih nekoliko tjedana obuke. Ako i izuzmemo

bespotrebnu skupo u ove avanture od 8 tjedana, djevoj ice i dje aci od nekih 18 godina, koji se danas nalaze u vojarnama, u slu aju nekog budu eg rata bit e ništa drugo nego topni ko meso protivni koj vojsci, tj. nepotrebne žrtve hrvatske mladosti kojih je u našoj povijesti ionako bilo previše. Mogu i budu i rat ne mora se nužno odvijati na podru ju Republike Hrvatske u njenoj neposrednoj obrani, ve je trenutna Vlada RH don Quijotevskim uvo enjem Hrvatske u NATO omogu ila da hrvatska mladost gine i u Afganistanu, Iraku, Iranu ili pak nekoj drugoj tu oj zemlji, a da za to još izdvajamo i enormne svote novca produbljuju i postoje u inancijsku krizu. Potpuno svjesni da je zbog trenutne krize nemogu e vra-

titi obavezan ro ni sastav HV-a u minimalnom trajanju od šest mjeseci, Hrvatska ista stranka prava predlaže da se i ovaj dobrovoljni ro ni sastav ukine, a da se Hrvatska vojska u potpunosti profesionalizira. Profesionalizaciju vojske potrebno je provesti vra anjem svih ratnih gardijskih brigada u sastav HV-a, koje bi zajedno s legendarnim HOSom kao jednom od gardijskih brigada sa injavale cjelokupan profesionalni sastav Hrvatske vojske. Ovaj prijedlog profesionalizacije HV-a je Županijsko vije e H SP-a Me imurja uputilo i u Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Hrvatska ista stranka prava Županijsko vije e Me imurske županije Predsjednik Goran Roha ek

25. kolovoza 2009.

REDEA

Namjena Ipard programa U prošlom lanku iznesene su neke op e informacije o IPARD-u, novom pretpristupnom programu Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Ovdje emo detaljnije predstaviti mogu e namjene, tj. investicije koje se mogu kandidirati na natje aj, te potrebne uvjete i kriterije. Krajnji korisnici sredstava iz IPARD programa u sklopu Mjere 1.1 Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice jesu poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a u privatnom i/ ili mješovitom vlasništvu s do 25% udjela državnog vlasništva. Ulaganja unutar Mjere 1.1. bit e dozvoljena za 7 sektora: sektor mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, proizvodnje kokošjih jaja (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje proizvodnih objekata u navedenim sektorima te sektoru žitarica i uljarica; izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta za stajski gnoj uklju uju i opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja, poput tankova, specijaliziranih vozila za prijevoz gnojiva i drugo); sektor vo a i povr a (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i plastenika (samo polietilenska folija min 200 mikrona) za proizvodnju vo a i povr a, ulaganje u specijaliziranu opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vo a i povr a, uklju uju i stolno grož e, ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje vo a i povr a (ULO kapaciteti nisu dozvoljeni), ulaganja u sustave za zaštitu od tu e (uklju uju i ra unalnu opremu) za vo njake i stolno grož e ). Minimalna ukupna vrijednost ulaganja po projektu je ograni ena na 13.500 EUR (100.000 HRK), a maksimalna na 900.000 EUR (6.570.000 HRK) u vremenskom okviru IPARD-a, osim sektora proizvodnje kokošjih jaja gdje gornja granica može iznositi do 2.000.000 EUR (14.600.000 HRK).

Korisnici Mjera 1.2. iz šest sektora Korisnici Mjere 1.2. Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda zajednice jesu obrti i društva u privatnom ili u mješovitom vlasništvu do 25% udjela u državnog vlasništva, u sustavu PDV-a, te registrirani za predmetnu djelatnost i nalaze se u rangu mikro, malih i srednjih tvrtki. Ulaganja unutar Mjere 1.2. bit e dozvoljena za 6 sektora: sektor mlijeka i mljekarstva (ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje postoje ih objekata za mlijeko i mlje-

kare, uklju uju i rashladnu opremu za sirovo mlijeko u sabiralištima, ulaganja u specijalna vozila za prijevoz sirovog mlijeka ); sektor mesa (ulaganje u rekonstrukcije i/ ili opremanje postoje ih klaonica, uklju uju i opremu za hla enje i pakiranje mesa te zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla. Ukoliko je rasjekavaonica sastavni dio predmetne klaonice i ona je dozvoljena za isto ulaganje, ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje centara za skupljanje životinjskih nusproizvoda, dozvoljeno je ulaganje u izgradnju samo ako je postoje i kapacitet zatvoren zbog nemogu nosti uskla ivanja sa standardima Zajednice; sektor ribarstva (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu ribe, i školjkaša, uklju uju i opremu za hla enje, rezanje, sušenje, dimljenje i pakiranje proizvoda i smanjenje otpada, uklju uju i i softver, ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i/ili centara za pro iš avanje školjkaša); sektor prerade vo a i povr a (ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu vo a i/ ili povr a, uklju uju i gljive. Ulaganja u sektoru prerade vo a i povr a u sklopu IPARD programa ne e biti dozvoljena dok nacionalna mjera za uspostavu proizvo a kih organizacija u skladu s Tržnim redom za vo e i povr e u EU ne bude u potpunosti funkcionalna ); sektor vinarstva ulaganja u opremanje (oprema za iltriranje, stabilizaciju, linije za punjenje, automatsko etiketiranje i pakiranje) vinarija te sektor maslinarstva (ulaganje u laboratorijsku opremu za osnovne kemijske analize maslinovog ulja, ulaganje u opremu za preradu komine masline u kompost ).Minimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je ograni ena na 33.800 EUR (250.000 HRK). Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku u okviru vremenskog okvira IPARD-a je ograni ena na 3.000.000 EUR (21.900.000 HRK) od kojih ukupna ulaganja u sektor maslinarstva ne mogu prelaziti 500.000 EUR (3.650.000 HRK). Iznos javne potpore bit e do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekte. Dozvoljeno je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku. Prijava za sljede e ulaganje može se predati samo nakon izvršene isplate za prethodno ulaganje.

Korisnici Mjera 3.1. lokalna samouprava do 10.000 stanovnika Ulaganja unutar Mjere 3.1 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture dozvoljena

su za sljede e sektore: Sustav kanalizacije i pro iš avanja otpadnih voda (ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju sustava kanalizacije i/ili sustava za pro iš avanje otpadnih voda), nerazvrstane ceste (ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju javnih nerazvrstanih cesta), toplane (ulaganja u izgradnju i/ ili rekonstrukciju toplinskih sustava koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva (biomasu), protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta (ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju protupožarnih presjeka s elementima šumskih cesta ). Korisnici sredstava iz IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 3.1 su jedinice lokalne samouprave koje broje do 10.000 stanovnika. Za ulaganja u sustav kanalizacije i pro iš avanja otpadnih voda prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave u županijama s usvojenim regionalnim operativnim programom (ROP). Za ulaganja u nerazvrstane ceste prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave koje su u svojim prostornim planovima i op im aktom nazna ile nerazvrstane ceste u poljoprivrednim zonama. Za ulaganja u toplane prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave koje u poslovnom planu prikažu u inkovitost troškova – koristi ulaganja te koja posjeduju minimalno dvogodišnji ugovor za opskrbu organskim otpadom. Za ulaganje u protupožarne ceste prihvatljiva su ulaganja jedinica lokalne samouprave koje se nalaze zonama I. i II. razine opasnosti od požara. Za ulaganja predvi ena projektom koja se su inanciraju iz sredstava IPARD programa, ukupni udio javne pomo i ne smije prije i 50%, odnosno 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos javne pomo i e biti do 100% (75% EU, 25% nacionalna sredstva) od ukupnih prihvatljivih troškova po ulaganju koje ne stvara zna ajni neto prihod (ukoliko je udio neto prihoda manji od 25% ukupnih prihoda projekta u bilo kojoj godini trajanja). Za sva druga ulaganja koja stvaraju neto prihod potpora e biti do 50%.Maksimalni iznos javne pomo i po ulaganju je ograni en na: ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste: 405.000 EUR (3.000.000 HRK), ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pro iš avanje otpadnih voda: 958.000 EUR (7.000.000 HRK), ulaganja u toplane: 958.000 EUR (7.000.000 HRK).Ovdje su izneseni op i kriteriji prihvatljivosti, a speci i ni uvjeti po pojedinim mjerama mogu se prona i u Pravilniku (NN br. 156/08).
" #$ ###

Dobro je znati 17


18

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

S AKOVE KOG SAJMA

Kupovale se košare za berbu Na minulom sajmu nije bilo gužvi kao tjedan dana prije, ali bilo je živo i dobro se trgovalo. Drva za ogrjev i dalje su top ponuda i potražnja, a primijetili smo da se kupuje puno šibnatih košara. Ljudi kažu kako se bliže berbe jabuka i grož a pak ih je dobro sada nabaviti.

CIJENE NA AKOVE KOM SAJMU

- krumpir - pšenica - je am - zob - kuni - patka - purica - guska - kokoš - ribice

150 do 200 kn/mtc 120 kn/mtc 140 kn/mtc 180 kn/mtc 100 kn/kom 80 kn/kom 120 kn/kom 100 kn/kom 60 kn/kom 10 kn/porcija

Dobro su se prodavale žitarice i mladi krumpir te razno vo e i povr e. Po obi aju, pe enjari nisu bili zabrinuti za kupce jer dobro se jelo i pilo. Dobra je bila ponuda i potražnja za perad te kuni e i ku ne ljubimce. (S. Mesari )

S AKOVE KOG PLACA

Grincajg se kupi usput Na zelenom akove kom placu unato ljetnim odmorima stalno je vrlo živo. Posebice ujutro kada temperatura zraka ali i placovskog kamena nije previsoka pak je ugodno kupovati i razgledavati robu i prodava (ice)e. Od brojnih proizvoda primje ujemo da je grincajg artikl koji se u ponudi nalazi i ljeti i zimi, u svako doba, bilo vru e ili hladno. Kažu ljudi da se taj “vje ni” artikl sastavljen od peršina, mrkve, brokule i pastrnka kupuje onako usput. Kada ga se vidi lijepog i svježeg, teško ga je ne kupiti. Najviše su se ovih dana

CIJENE NA AKOVE KOM PLACU

- grincajg 5 do 7 kn/kom - mrkva 10 kn/kg - krastavci 3 do 6 kn/kg - paprika 8 do 12 kn/kg - paradajz 5 do 8 kn/kg - bijelo zelje 5 kn/kg - mladi luk 10 kn/kg - med 30 kn/bo ica - šljive 12 kn/kg - vrhnje 20 kn/bo ica prodavali i kupovali artikli za zimnicu, onu koja e prva do i na red, kada opuste polja i povrtnjaci. (S. Mesari , Z. Vrzan)

BELICA

Festival merkantilnog krumpira Udruga me imurskih proizvo a a merkantilnog krumpira organizira 9. festival me imurskog krumpira, koji e se održati u subotu 29. kolovoza u Društvenom domu u Belici.

Festival e zapo eti u 10.30 sati, a u sklopu njega bit e predstavljen gnojidbeno zaštitni program, pakiranje inalnog proizvoda te degustacija jela od krumpira. (sm)

25. kolovoza 2009.

ŽITOZAJEDNICA ukopana na 82 lipe

Tko može, neka plati više - Nema poslovne etike u tome da prodavatelj odre uje cijenu i traži da se ona plati, pogotovo ne na na in prosvjedovanja, kaže Bariši Udruženje Ud ž j mlinsko li k - pekark ske industrije Žitozajednica, prema rije ima njegovog direktora Dragutina Bariši a, za pšenicu ovogodišnjeg uroda ne e ponuditi više od 82 lipe po kilogramu. Isto tako Žitozajednica nije donijela zaklju ak o prihva anju cijene od 95 lipa i ostaje kod svoga ranijeg zaklju ka o otkupnoj cijeni izme u 78 i 82 lipe po kilogramu. To ne obvezuje njezine lanice da same odrede svoje cijene, dakle, ako mogu, neka plate više. Bariši opovrgava napise u pojedinim medijima kako e svi otkupljiva i lanovi Žitozajednice ponuditi 95 lipa po kilogramu. Za me imurske ratare koji su pšenicu prodali akove kim mlinovima ostaje cijena od 85 lipa, što je više od onog što nudi Žitozajednica, a i pogodnosti su najve ega me imurskog otkupljiva a za ratare mnogo ve e od svih drugih u zajednici.

Ma arska i slavonska pšenica jeftinije Budu i da je direktor akove kih mlinova Stjepan Varga na godišnjem odmoru, sav “teret” podnosi Zoran Štefulj, pred-

Mlinovi e tražiti odštetu

akove ki mlinovi spremili su i platili pšenicu sjednik Nadzornog odbora, koji navodi podatke prema kojima su ratari koji su pšenicu prodali akove kim mlinovima prošli najbolje. - Mi smo ispunili sva obe anja i jedini smo u Hrvatskoj platili svu pšenicu. Ponavljam po ne znam koji put da su drugi otkupljiva i davali obe anja a mi jedini novac. Osim toga, bili smo vrlo razumni prema našim ljudima pa smo pšenicu platili više nego kada bi je kupili u Slavoniji, odakle stalno

primamo upite, ili, na primjer, u Ma arskoj. Na svjetskom tržištu cijena pšenice je 128 eura za tonu franco luka Rijeka, a kada bismo izvozili našu pšenicu ona bi dostigla 142 eura po toni franco luka Rijeka. Osim same pšenice, treba platiti prijevoz do luke od 12 lipa po kilogramu, uvanje u silosu od 6 lipa i 4 lipe carinskih troškova, nabraja Štefulj, i podsje a kako oni koji su nezadovoljni cijenom pšenicu mogu uzeti i vratiti dobiveni novac. (S. Mesari )

- U ovakvom ozra ju gdje ti prosvjednici s traktorima dolaze pred tvornicu ili to najavljuju nemogu e je obavljati svakodnevne poslove. Imamo mi i druge poslove, a ne samo otkup pšenice. Ukoliko se prosvjedi ponove, akove ki mlinovi e tužiti organizatore za nadoknadu šteta. Naime, prosvjedi nemaju osnove kada se zna da smo svu pšenicu isplatili, kaže Zoran Štefulj, te naglašava kako ratari nisu ošte eni. Prema njegovim rije ima, ra unica pokazuje jedno a prosvjednici vide nešto drugo. - Ako s hektara zemljišta ratar dobije pet tona pšenice i proda je po 82 lipe, dobio je 4.100 kuna, na što idu državni poticaji od 3.000 kuna, dolazimo da je ukupno dobio 7.100 kuna. Ira unamo li troškove i zaradu, ratar sa svim poticajima zapravo dobije 1,42 kune za kilogram pšenice, ustvrdio je Štefulj, a ne samo 82 lipe. (sm)

POLJOPRIVREDNI proizvo a i pšenice spremni na novi prosvjed

Ili cijena od 95 lipa ili traktori na ulice! - Ukoliko se Vlada, odnosno ministar obankovi ne dogovori s prera iva ima o cijeni pšenice od 95 lipa, blokirat emo sve one prera iva e i mlinove koji nude manje cijene, re eno je na zajedni kom sastanku udruga proizvo a a pšenice koji je održan u etvrtak u akovcu. Ministru obankovi u dan je rok da do ponedjeljka 24. kolovoza sazove sastanak prera iva a i Žitozajednice te dogovori cijenu pšenice koju traže proizvo a i. Uz 95 lipa za cijenu kilograma pšenice, proizvo a i traže i 15 lipa državnih sredstava, te ukidanje troškova otkupa. U akovcu su se okupili predstavnici poljoprivrednih proizvo a a iz pet hrvatskih županija, Me imurske, Koprivni ko - križeva ke, Varaždinske, Osje ko -

baranjske i Zagreba ke županije. Predsjednik Saveza seljaka za Me imursku županiju Zlatko Orsag i ostali sudionici najavili su da e u slu aju negativnog odgovora blokirati mlinove, kažu ovaj put ne sa 100 nego s 300 traktora, a tako e biti u svim županijama gdje mlinovi odbijaju platiti ve e cijene.

Ne mogu nas ucjenjivati Na pitanje novinara zašto Hrvatska nema burzu pšenice, Damjan Bogdanovi je odgovorio: - Zato jer to ne odgovara velikima i otkupljiva ima. Da imamo burzu pšenice, došao bi Talijan i pokupovao hrvatsku pšenicu jer se zna da je kvalitetna. Ovako, bez burze, stalno nas ucjenjuju prera iva i pšenice udruženi u Žitozajednicu. Nije to nikakva zajednica, ve ono što se u kapitalizmu zove monopol, a taj monopol ima i svoje ime, može se nazvati i kartelnim udruživanjem zbog diktiranja cijena i ucjene malih proizvo a a pšenice. Gdje je tu slobodno tržište pšenice? Nema ga. Nije udo da su poljoprivredni proizvo a i u gubicima. Stru njaci su izra unali da je za sjetvu hektara pšenice nužno od 6.500 do 7.500 kuna, ovisno o tome je li zemlja u zakupu ili nije. S

Glavni tajnik Saveza seljaka Hrvatske Damjan Bogdanovi ovim ponu enim cijenama od 82 lipe poljoprivredni proizvo a i e sigurno biti na gubitku, pa se pšenicu ne isplati sijati. (JŠ)

Glavni tajnik Saveza seljaka Hrvatske Damjan Bogdanovi iznio je više podataka o tome kako se manipulira proizvo a ima pšenice. On kaže: - Stalno se kao referentna uzima burza pšenice u Budimpešti, a ne uzima se kao referentna burza pšenice u Bologni u Italiji, gdje je pšenica 1,26 kuna za kilogram. Treba znati da se hrvatska pšenica ne izvozi u Ma arsku, ve u Bosnu i Hercegovinu i u Italiju. Ako bi tko sad izvezao pšenicu u Italiju, zaradio bi po kilogramu pšenice 40 lipa više. Na sastanku u akovcu govorilo je više predstavnika udruga. Tako je Dražen Žulj iz Osje ko baranjske županije napomenuo da je tako otkupna cijena pšenice 78 lipa, što je možda dosta za velike proizvo a e, no mali su na gubitku. Predsjednik Me imurske udruge proizvo a a krumpira Dragutin Taradi iz Belice rekao je da podržava stavove proizvo a a pšenice koju zbog plodoreda proizvode i proizvo a i krumpira. On je rekao da je pola pšenice bilo ispravno, a otkupljiva i su je uzeli pod sto nu hranu, te da pojedini novinari ne mogu pisati koliko zara uju poljoprivredni proizvo a i bez stvarnog uvida u troškove. Stav svih dvadesetak predstavnika udruga poljoprivrednih proizvo a a nazo nih na sastan-

ku je i da se cijene pšenice za idu u godinu moraju znati unaprijed, kako bi proizvo a i pšenice mogli odlu iti što sijati. (J. Šimunko)

ZAŠTO poljoprivredni proizvo a i ne siju druge kulture

Kome ete prodati 800.000 tona prosa? Odgovaraju i na pitanje novinara zašto poljoprivredni proizvo a i ako se ne isplati sijati pšenicu ne siju druge kulture koje su isplativije, tako, na primjer je am, zob, helju, soju, proso i drugo, Damjan Bogdanovi je rekao da se radi o nerazumijevanju stvari. Državi, pa onda i poljoprivrednim proizvo a ima u interesu je da siju izvoznu kulturu kao što je pšenica, koja je i tržišna kultura u velikoj mjeri. Za sijanje ostalih kultura treba prilagodba mehanizacije, ali i ve e tržište nego što je hrvatsko. To ne zna i da dio poljoprivrednih proizvo a a ne bi mogao sijati i druge kulture, tako e se vjerojatno i dogoditi, no to tek ako e imati kome prodati. Kome ete, na primjer, prodati 800.000 tona prosa, ako bi svi proizvo a i posijali tu kulturu? (JŠ)


25. kolovoza 2009. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT

VETERINARSKI SAVJETI

Kin iju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Me imurja!

Škarpe i pokosi (I)

Ikri avost mesa Pod ikri avost mesa podrazumijevamo nalaz li inki nekih trakavica, koje zovemo ikrice ili bobice, koje parazitiraju u miši ju životinja. Prema podacima u literaturi ikri avost se može na i u konja, psa, ma ke i u divljih životinja, no za ocjenu upotrebljivosti mesa, od neposrednog su zna enja goveda i svinjska ikrica, a od posrednog zna enja i ov ja i kozja ikrica. Gove a ikrica je razvojni stadij trakavice koja parazitira u tankom crijevu ovjeka. ovjek se invadira konzumiraju i gove e meso u infektivnom stadiju trakavice. Ikricu nalazimo

u vezivnom tkivu izme u miši nih vlakana skeletnog miši ja. Predilekciona mjesta su žva ni miši i, ošit, zatim srce, jezik, me urebreni miši i. Invaziji su sklonija mla a kategorija goveda tj. telad i junad, koja se invadiraju hranom i vodom zaga enom ljudskim fekalijama koje sadrže jaja ili spolno zrele trakavice. Jaja su dugo otporna u vlažnoj sredini. Sama ikrica je duguljasti, ovalni, prozirni, bistrom teku inom ispunjeni mjehuri , tanke stjenke. U živom nosiocu može dugo opstati i ostaje za invaziju i nekoliko godina. Svinjska ikrica je sli na

gove oj, a budu i da je otpornija od gove e ikrice u svinja je više slu ajeva jake invadiranosti nego u goveda. Zadatak veterinarsko zdravstvene kontrole je utvrditi higijensko zdravstvenu ispravnost mesa, ime se sprje ava oboljenje u ljudi i širenje invazije me u životinjama. Pregled se vrši temeljem Pravilnika o na inu obavljanja veterinarsko sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla. Meso i organi zaklanih životinja ocjenjuju se higijenski neispravnim za

javnu potrošnju, ako se na mjestima koja se obavezno pregledaju zasijecanjem i u ostalim miši ima trupa na e ukupno više od 10 bobica ili ako je meso organolepti ki promijenjeno bez obzira na broj na enih bobica. Meso i organi su uvjetno higijenski ispravni za javnu potrošnju, ako je utvr ena slaba bobi avost tj. manje od 10 bobica ukupno i ako su na ene bobice odstranjene. Uvjetno higijenski ispravno meso se osposobljava kuhanjem, sterilizacijom, soljenjem ili salamurenjem. Bojan Božovi , dr. vet. med.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. ( bivša Veter inarsk a st anic a d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalisti ka ambulanta za ku ne ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambu-

lanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavi a 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni slu ajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na

tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠ&E: Veterinarska ambulanta Mursko Središ e: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Am-

bulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduze e za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

Tko mi prati izlaske sunca nad našom Panonskom prerijom ovih divnih kasno ljetnih jutara? Divota. Još se bojite jeseni ili Vam je ovo ljeto dalo sve zlo koje ste mogli zamisliti? Djeca se pripremaju za školu. Njih vjerojatno ne mu e udžbenici kao vas. I bit e dobro. Nije nam baš cijelo malo Me imurje idealno ravno. Mogu e su tu kojekakve špelancije što se reljefa ti e. Dijelove našeg zelenog svijeta koji se pružaju pod nešto ve im kutom u odnosu na idealnu ravninu, zvat emo pokos. Ako je to uz cestu ili stazu onda e to biti škarpa. Naše su vrtlarske akcije na takvim nagnutim terenima znatno otežane. Kao da nam život i rad nije i onako teža ki! Pa si ga zamisli ti sad kosilicu na nagibu, ili, nedajbože frezu. Skeptici ve znaju rješenje – uzmite ru nu kosu ili motiku. Dobro je to, znate, ali ovjeku dojadi iz tjedna u tjedan, iz godine u godinu prolijevati svoj znoj tako jeftino. Mi vrtlari pak i nismo tako glup narod. Tom se jadu može dosko iti pokrivanjem takvih nezgodnog reljefnih vragolija biljem koje relativno brzo raste i ne iziskuje estu njegu. Za tu su namjenu jako zgodni razni grmovi koje

posadimo gusto i onda ih samo jednom godišnje ili jednom u nekoliko godina malo porežemo da bi rasli kompaktnije. Naravno da ih u prvoj godini nakon sadnje moramo malo i opljeviti i zalijevati ali kasnije toga treba mnogo manje. Kad se jednom pokriva i tla razrastu onda njihovo korijenje drži zemlju i spre ava eroziju a gust splet grana i liš a spre ava razvoj korova. Sadnja na pokosu je puno zahtjevnija operacija nego sadnja na ravnom terenu. Ako je pokos (škarpa) novonastala nasipavanjem ili potkopavanjem neke staze ili puta svakako je prije sadnje treba dobro u vrstiti nabijanjem i valjanjem. Ovdje prirodno slijeganje baš nije za preporu iti jer e nam svaka ja a kiša koja ina e zbija tlo kad je ravno, ovdje odnositiispirati zemlju u podnožje. Naša e škarpa biti izbrazdana koritima manjih ili ve ih poto i a koji se formiraju ve kod prve kiše. Zna i nakon nasipavanje najbolje je odmah pristupiti nabijanju. Na raspolaganju su vam kojekakva uda tehnike ali ja preporu am da korisno upotrijebite onaj višak kilograma što se skupio oko vaše žu i ovog ljeta.


20

Dobro je znati

" #$ ###


25. kolovoza 2009.

Religija 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROSLAVLJEN BLAGDAN Marije kraljice i Stjepana kralja u Murskom Središ u

Državnici u Stjepanu kralju imaju uzor - Današnji državnici, politi ari ali i svi mi u svetom Stjepanu kralju imamo svijetli i sveti uzor, po kojem bi trebali živjeti, raditi i upravljati, rekao je u propovijedi vele asni Josip Horvat Tre e nedjelje u kolovozu u Murskom Središ u je proslavljen blagdan Marije kraljice i Stjepana kralja, uz Svetog Ladislava kralja, patrona središ anske župe. - Danas slavimo blagdan Marije kraljice ali i Stjepana kralja, ugarskog kralja koji ima velik zna aj za krš ane, za Katoli ku crkvu i posebno za Crkvu u Hrvata. Sveti Stjepan kralj bio je ugarski kralj na po etku tisu ite godine, a zaslužan je što je Ma are priveo na katoli ku vjeru. Tijekom svog vladanja izgradio je mnoge crkve, osnovao brojne župe i više biskupija. - Kao državni poglavar bio je vrlo pošten i pravedan, odlikovao se ljudskoš u prema pot injenima i poštovao je obitelj. Svi mi, a posebno politi ari i državnici, u Stjepanu kralju imamo jasan i svijetli uzor u poštenju i upravljanju državom i ustanovama. - U osobnom i obiteljskom životu sveti Stjepan kralj više je bio nesretan nego sretan. Vrlo rano su mu umrla dva sina, a na kraju i najmla i Emerik, kojemu je želio ostaviti kraljevsko prijestolje, re-

BELICA - Nakon petnaest godina vo enja župe Belica njezin župnik pre asni Vinko Halovani otišao je u više nego zasluženu mirovinu. Od svojih vjernika i župljana oprostio se na svetoj misi u prepunoj beli koj župnoj crkvi. Za svoje župljane i mještane imao je na oproštaju samo lijepe rije i, a najdojmljivije su: “U svaku sam ku u slobodno mogao u i i svi su me s radoš u primili”. Vele asni Halovani svu je svoju materijalnu imovinu i sve poklone što je dobio ostavio župi i svom nasljedniku. Sve eni ku službu vele asni Halovani je obavljao punih 37 godina, a u mirovinu odlazi zbog pogoršanog vida. (sm)

VARAŽDINSKA BISKUPIJA

Tre a obljetnica smrti Vele asni Horvat izrekao biskupa Culeja Vjernici ispunili župnu crkvu

kao je o Stjepanu kralju propovjednik Horvat, te nastavio govoriti o Mariji kraljici.

prešu ivanu istinu

Rajska djevo, Kraljice Hrvata

U ovoj župi i crkvi nekada se velikim proštenjem i sve ano slavio sveti Stjepan kralj. Ali pred nešto više od dvadeset godina ondašnji župnik jednostavno je po eo izostavljati Stjepana kralja i proštenje, uvevši blagdan i proštenje Marije kraljice, rekao je u uvodu u propovijed vele asni Josip Horvat. Tim rije ima je vele asni Horvat izrekao dugo godina prešu ivanu istinu, zbog ega su se proštenje i proslava

- Posebno radosni danas slavimo i Mariju kraljicu koju su tako divnim naslovom opjevali i okitili mnogi crkveni vo e, ali i vjerni ki puk. Ovo je samo jedan u nizu Marijinih blagdana, ali i jedan od najljepših gdje našu nebesku Majku

Vele asni Horvat predvodi misno slavlje

Vrijedna Napretkova donacija VARAŽDIN - Profesor Ivan Bošnjak, predsjednik HKD-a “Napredak” Varaždin, u etvrtak je u Biskupijskom ordinarijatu u Varaždinu uru io vrijednu donaciju za župu Žeravac u Bosanskoj Posavini. Župniku ove crkve fra Ivanu uri u profesor Bošnjak predao je 15 tisu a eura za pomo u izgradnji u nedavnom ratu srušene župne crkve. Fra Ivan je zahva-

Župnik Halovani oprostio se od vjernika

ljuju i na donaciji rekao kako e izgradnja crkve potaknuti raseljene i ratom prognane Hrvate na povratak na svoja vjekovna ognjišta. Uru enju novca nazo io je i monsinjor Josip Mrzljak, varaždinski biskup, a novac za pomo župi koja e ukoro proslaviti 150. obljetnicu postojanja prikupljen je na brojnim prodajnim izložbama umjetni kih slika. (sm)

nazivamo kraljicom, dakle, ne im naro ito uzvišenim. Mariju kraljicu osobito štujemo mi Hrvati. Kako je lijepo nazivamo i pjevamo joj u pjesmi ‘Zdravo Djevo, svih milosti puna …’, gdje joj govorimo i pjevamo da je ona Rajska Djeva, kraljica Hrvata. - S koliko ljubavi joj se hrvatski narod utjecao u najtežim trenucima svoje teške ali slavne povijesti. Kada je Hrvatima bilo najteže, oni su molili Blaženu Djevicu Mariju, kao svoju majku i kao kraljicu, da im pomogne. Kaže lijepo naša pjesma: ‘Maj ice draga, uj svoje dje ice glas, brani i štiti, ne ostavljaj nas …’ - I nikada Marija nije zapustila ni napustila svoju dje icu. Stoga su

Stjepana kralja gotovo izbacili, što je žalosnima inilo mnoge ponosne i vjerne katolike Murskog Središ a i okolnih mjesta, od kojih su mnogi bili zagovoreni Stjepanu kralju. Bravo za vele asnog Horvata i hvala župniku Antekolovi u za izre enu istinu koju su svi župnici nakon vele asnog Margeti a prešu ivali, a ponekad se je samo spomenuli vele asni Novak i Piska , te u propovijedi Pavao Marka . (sm) Hrvati odani Mariji kao vlastitoj majci i znaju da e mole i se Njoj isprositi sve prošnje i milosti kod Njezinog Sina Isusa Krista, izme u mnogih drugih stvari i primjera Marije kraljice izgovorio je vele asni Horvat, pozvavši nazo ne da se mole Mariji koja e uslišiti vapaje i molitve. - U koncelebriranom misnom slavlju sudjelovalo je više sve enika s doma im župnikom vele asnim Tomislavom Antekolovi em. - Posebno lijepim pjevanjem misno je slavlje uzveli ao i u inio sve anijim župni pjeva ki zbor pod ravnanjem Danice Sabo. Svetog Stjepana kralja sve ano su u etvrtak proslavili u Gornjem Mihaljevcu. (Stjepan Mesari )

AKOVEC - JUG

Stogodišnjak u novom ruhu Preko 100 godina stari pil - poklonac na križanju ulica Milke Trnine i Matije Gupca u akovcu (jug) obnovljen je i blagoslovljen. Obnovljen je dobrotom pojedinaca i tvrtki, a poseban doprinos dali su majstori August Ivan i i Ivan Lehkec te

Okupljeni na blagoslovu obnovljenog pila

Pero Ružaj. Novi masivni križ izradio je majstor Petar Lehkec, a korpus je nabavila župa. Obnoviteljske radove obavila je tvrtka “Partner” iz akovca, a tvrtka “Me imurje beton” je darovala kamen kojim je posipan okoliš pila. Susjedi su prisko ili u pomo davši struju, vodu i druge potrebne stvari. Blagoslov je obavio doma i župnik pater Antun Jesenovi u nazo nosti akove kog gvardijana fra Stanka Belobrajdi a i dvjestotinjak župljana. Župljani koji žive u tom dijelu grada župniku su obe ali da e brinuti o pilu, održavati ga, te istiti i ure ivati njegovu okolicu. (S. Mesari , P. Jurinec

U srijedu 19. kolovoza navršile su se tri godine od smrti monsinjora Marka Culeja, prvog biskupa Varaždinske biskupije. Tim povodom je u varaždinskoj katedrali služena sveta misa koju je u zajedništvu s monsinjorom Vladom Koši em, pomo nim biskupom zagreba kim, i tridesetak sve enika predvodio monsinjor Josip Mrzljak, sadašnji varaždinski biskup. Mrzljak je rekao da je biskup Marko Culej živio uzornim sve eni kim životom, posebno skrbio o svom stadu koje je volio i rado pohodio u njihovim župama. Za svog upravljanja biskupijom Culej je oformio nekoliko župa, a najviše u Me imurju ( akovec – Jug, Ivanovec, Ma kovec, Šenkovec i Pribislavec). Biskup Marko Culej umro je 19. kolovoza 2006. u 69. godini života nakon teške bolesti. Sahranjen je u kapelici varaždinske katedrale gdje su se nazo ni

na svetoj misi pomolili i zapalili svije e za svoga prvog dobrog i dragog biskupa. (sm)

DUHOVNI VELIKAN

Sveti Augustin, 28. kolovoza Ro en je 13. studenog 354. godine u afri kom mjestu Tagasta u Numidiji, zapadno od Kartage. Od djetinstva je pokazivao veliku darovitost pa su roditelji sve uložili u njegovu izobrazbu. U svojoj šesnastoj godini Augustin je zbog ponestajanja roditeljskog novca prekinuo školovanje. Prepustio se razvrtni kom životu i zašao u krivovjerje, te stupio u nezakoniti brak. Kasnije je nastavio školovanje i postao je poznati u itelj govorništva u Tagasti, Kartagi i Rimu gdje je upoznao biskupa Ambrozija, na iji se utjecaj i nagovor odrekao krivovjerja. Dao se pokrstiti i vratio se u Afriku kao jedan od najve ih crkvenih pisaca i genijalni i najutjecajniji zapadni teolog. Prikazuje se kao biskup s knjigom i sa srcem probodenim strijelom u ruci. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 25. kolovoza Ljudevit kralj, Ludvig, Grgur srijeda, 26. kolovoza Branimir, Jadranko, Ru in etvrtak, 27. kolovoza Monika, aslav, Honorat petak, 28. kolovoza Augustin, Gustav, Tin, Gusti subota, 29. kolovoza Glavosijek I. Krstitelja, Sabina nedjelja, 30. kolovoza Feliks, Radoslava, Slavka ponedjeljak, 31. kolovoza Željko, Rajmund, Rajko

RIJE I MUDRE “Proslavljena Marijo, koja si stajala pod križem svoga razapetog sina, oslobodi nas straha od križa u javnim prostorima naše Domovine i društva.” (nadbiskup splitski Marin Bariši )


22

Novi Ĺživot se ra a

Darko (23) i Biljana (21) Valjak iz PuĹĄ ina dobili su Alexa, ro enog 12. kolovoza u 11.20 sati. Po bebu su doĹĄle teta Lucija i baka Mirjana.

' * +

" #$ ###

Nikola (27) i Kristofa (19) Radek iz Ivanovca dobili su Nikolinu, ro enu 18. kolovoza u 19.30 sati.

Mario (27) i Marina (23) Drk iz Peklenice dobili su Hanu, ro enu 14. kolovoza u 14.55 sati.

Goran (24) i Nedeljka (21) Mun ar iz Donjeg Mihaljevca dobili su Tiu, ro enu 13. kolovoza u 17.28 sati.

Kristijan i Mirjana Mesari iz Cirkovljana dobili su Antonelu, ro enu 14. kolovoza u 13.15 sati. Po seku je doĹĄla i Sara (4).

Dejan (39) i Tanja (38) Be iz Ivanovca dobili su Vilima, ro enog 12. kolovoza u 9.30 sati. Po bracu je doĹĄao i Roko (10,5), a imaju i Adelu (12).

Maja (25) i Rajko (26) Mar etko iz Svete Marije dobili su Mandu, ro enu 16. kolovoza u 11 sati.

Igor (27) i Mihaela (27) KoĹĄa iz Zebanca dobili su Tina, ro enog 19. kolovoza u 2.45 sati. Imaju i Teu (6) i Leu (4,5).

Robert (25) i Željka (22) Kuzmi iz Svete Marije dobili su Luku, ro enog 15. kolovoza u 13 sati.

Antun (43) i Anita (33) Herman iz Belice dobili su Petra, ro enog 17. kolovoza u 12.45 sati. Imaju i Borisa (16), Maju (13) i Sandra (8).

09.09.2009. - 1 dan avionom Cijena: 2.980 kn + ulaznica Ulaznice osigurane!

MURA d.o.o., Trg Republike 6, ÄŒakovec Tel: 040 328 671, Fax: 040 328 672, E-mail: info@mura-travel.hr ID kod: HR-AB-40-070048863

12.09.2009. - 1 dan Cijena: 280 kn + ulaznica 28 â‚Ź

MT “Leptiri � vas daruje < ' + = > > + X

[ X \

]\ \> \ ^_

` X {| [ '= [ > = ' ]

} > >

\ + +

[ ` + X[ | = ~ * = ` Â

05.-06.09.2009. - 2 dana Cijena: 940 kn PRIJEVOZ + RAFTING + NOĆENJE + POLUPANSION

avion + bus 03.-07.09.2009. Cijena: 1.450 kn, PRIJEVOZ + TAXE + RAZGLEDI + NOĆENJE / DORUČAK

DRAMALJ – Paviljoni KaÄ?jak –1.290 kn – 7 pol MALI LOĹ INJ – HN Helios – 1.350 kn – 7 pol RAB – Hotel Eva 2* - 1.695 kn – 7 pol Ĺ OLTA – App. Funda 2* - 1.765 kn – 7 najam KLEK – App. Bonaca 3* - 1.795 kn – 7 najam TROGIR – Hotel Medena 2* - 1.640 kn – 7 pol UVALA SCOTT – Hotel 2* - 1.180 kn – 7 pol HN PAKOĹ TANE – 1.230 kn – 7 all inclusive


MEDIA model ljeta 2009.

Melanija Horvat (20), KriĹžovec }+ + +\ [ 'X + \ > +\ + [ *

' X\ \ [ +\ ' + [ _+ X \[ >

+ [ \ [ X + ' + ' \ ' > X\ +

~ + ‚ ' † ` * | > X \' X

> \ [ X + ' + ' + ' \ + \ ‡ >\

ˆ X XX + > + \ X\ ' + X ] [

X XX | [ * ‰ ~ | \ [ \ X\

\ X \ ‰Š‹Œ<‘‰’< “ \ [ * ‰

~ + + ' [ [ X | \X X + '

X \`> + ”} ‡ | • ‡ – | X $

˜


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

TALENTIRANA plesa ica Edita Gorski uspješna u Amsterdamu

Potrebno je samo malo vjere, potpore i hrabrosti - Profesori su bili iznena eni mojom kreativnoš u te sam dobila pohvale od svih, što zna i da se moj rad isplatio i da sam krenula dobrim putem, kaže Edita Mlada i talentirana plesa ica Edita Gorski, danas 22-godišnjakinja, iz akovca uspješno je završila drugu akademsku godinu na Visokoj školi za umjetnost u Amsterdamu. Snažan osje aj za ritam, melodiju, pokret te želja da se izrazi na najslobodniji na in doveli su Editu do toga da odmalena zna ime se želi baviti u životu. - Prije Amsterdama mislila sam da je ples jako daleko i da je to nešto nedostižno, a u Amsterdamu sam shvatila da je sve jako blizu i ostvarivo. Potrebno je samo malo vjere, potpore i hrabrosti. Od malena znam što zaista želim i ni u jednom trenutku nisam pomislila da bih mogla odustati, kaže Edita, koju je privukao odjel Jazz and musicaldance jer jedini spaja ples, pjevanje i glumu, a to je ono što ona najviše voli.

Ples je oduvijek imao posebno mjesto u njezinom životu. Od vremena kad je bila tek djevoj ica koja uživa u pokretima uz glazbu, te kasnije kroz satove plesa u Školi suvremenog plesa Ane Maleti u Zagrebu, koju je poha ala kao srednjoškolka. Samu ljubav prema plesu naslijedila je od roditelja. Može se re i da se sa smislom za ritam rodila, s obzirom na to da je njezina majka kroz cijelu trudno u, zajedno s Editinim ocem, plesala i time na nju prenijela osje aj za melodiju.

Zna što zna i odricanje i odvojenost od najmilijih Ve kao srednjoškolka, krenuvši u Školu suvremenog plesa Ane Maleti u Zagrebu, Edita je nau ila što to zna i

Ponude za rad na projektima ve postoje U posljednje vrijeme Edita je primila nekoliko poziva od djevojaka kojima je želja upisati Školu suvremenog plesa Ane Maleti u Zagrebu. Osim što je smatraju dobrom savjetnicom, djevojke u Editi vide svog idola jer o ito je mnogima otvorila o i. Nerijetko nam se nešto ini veoma daleko i nedostižno, a zapravo je, ukoliko smo spremni na rad i odricanje, potrebno malo da postignemo željeni cilj. Svoj kratkoro an cilj da radi na razli itim projektima

kako bi pokupila iskustvo i inspiraciju ve je po ela postizati. Ponude za rad na projektima ve postoje. Osim što e raditi koreografiju za cijenjenu akove ku rizerku Ivanu Bajsi koja e se predstaviti na Hair showu u Ljubljani, primila je ponudu i od dva DJ-a koja u Editi o ito tako er prepoznaju veliki talent. U Plesnom centru Vivona, gdje je plesala dugi niz godina, održala je seminar o modernjazz koreografiji. (hz)

Samu ljubav prema plesu Edita je naslijedila od roditelja odricanje i odvojenost od najmilijih. Iako je tada navikla na to da obitelj ne može vi ati svakodnevno, odlazak u Amsterdam ipak joj je teško pao kada je rije o odvojenosti od najdražih. - Kada me uhvati žuta minuta, pitam se je li to toga vrijedno, ali tada samu sebe podsjetim da je to ono što želim i volim raditi. Shvatim što mi se sve nudi, s kim sve imam priliku raditi i u tom trenutku znam da ne trebam žaliti što sam došla u Amsterdam, govori mlada plesa ica, koja dodaje da ipak ne može zamisliti da jednog dana živi i osnuje obitelj u Nizozemskoj. - Sam Amsterdam jako mi se dopao. Još dan - danas kada še em gradom divim se njegovoj ljepoti. Tako er sam stekla mnogo dobrih prijatelja, koji su mi pomogli u najtežim trenucima. I voljela bih jednog dana raditi na pokojem projektu u Amsterdamu, ali ne bih željela tamo živjeti i, primjerice, odgajati svoju djecu. To ne mogu zamisliti. Uz ljubav prema stranim jezicima te brzi te aj nizozemskog, jezik je svladala u kratkom roku. Pjevanje i gluma na nizozemskom sada su ve dio Editinog školovanja. - Bilo mi je zabavno u iti nizozemski. Jezik je super i jako mi se svi a kako zvu i, dodaje talentirana plesa ica kojoj se ostvario san kada je upisala Visoku školu za umjetnost, gdje je po ela raditi s poznatim i cijenjenim pro esionalcima.

Profesori su bili iznena eni mojom kreativnoš u Maštovitost i kreativnost ja a su Editina strana

Kao u enici ove škole Editi se otvaraju mnoga vrata. Pred njom je sada tre a

godina studija, na kojoj e uz redovne satove plesa, glume i pjevanja odlaziti na audicije za razli ite projekte na kojima e raditi kroz cijelu etvrtu godinu studija. - Visoka škola za umjetnost u Amsterdamu zamišljena je kao studij na kojem prve tri godine u imo, dok je etvrta godina zamišljena kao staž. Kroz cijelu tre u godinu svatko e sam stvarati svoje to ke za audicije, dok emo na etvrtoj raditi na projektima ije audicije sada pro emo, kaže Edita. Maštovitost i kreativnost ja a su Editina strana, stoga joj audicije ne bi trebale predstavljati veliki problem. To je dokazala i svojim solo projektom koji je radila na 2. godini studija. - Pro esori su bili iznena eni mojom kreativnoš u te sam dobila pohvale od svih, što zna i da se moj rad isplatio i da sam krenula dobrim putem. Tako er pohvale za mene imaju veliko zna enje jer je to znak da je moj napredak i razvitak vidljiv, što pro esori, na kraju krajeva, i o ekuju. Tako er je dobila pohvalu za svoju duhovitost koja je izražena na sceni. - Kada smo radili obradu slovenskog mjuzikla ‘Prava dekleta’, pro esorica mi je kazala da rijetko tko ima talent za humoristi ne scene, ali da ga ja doista imam, govori Edita, kojoj svaka pohvala predstavlja motivaciju za daljnji rad. Posljednje dvije godine školovanja, kaže, bile su prekrasne. Iako je esto dosta naporno, njezina upornost i znatiželja tjeraju je dalje jer Amsterdam je taj koji je za Editu zna io ispunjenje svih snova. Iza ove ambiciozne plesa ice, ali i pred njom, stoje godine rada i zalaganja, a svaka sekunda truda koji je uložila i koji e tek uložiti zasigurno e joj se na kraju isplatiti i osigurati joj postizanje njezinih ciljeva. (H. Ze ar)

U ITELJSKI FAKULTET - Podružnica u akovcu

Doktorirala Tamara Turza - Bogdan Grad akovec i Me imurska županija bogatiji su za jednu novu znanstvenicu. Tamara Turza - Bogdan iz akovca ovih je dana doktorirala na temu “Kajkavsko narje je i kajkavska književnost u školi”. Rije je o doktoratu iz znanstvenog podru ja humanisti kih znanosti, znanstvene discipline filologije, znanstvena grana kroatistika. Mentor joj je bio naš istaknuti metodi ar pro . dr. Vlado Pandži . Pro . Tamara Turza - Bogdan predaje na U iteljskom akultetu - Podružnica u akovcu Metodiku hrvatskoga jezika i književnosti budu im u iteljima i odgojiteljima. Osim toga, suautorica je itanka za tre i i etvrti razred osnovne škole: “Vrijeme igre” i “Svijet igre”. U svojoj doktorskoj disertaciji uspore uje stavove u enika osnovnih

škola o kajkavskom narje ju, recepciju i razumijevanje kajkavskih tekstova, te odnos prema kajkavskoj književnosti i samom narje ju. Istraživanjem je ustanovljeno da postoje razlike u recepciji (primanju) izme u u enika, istraživanja su obavljana u akovcu i Osijeku, no tako er je ustanovljeno da postoji izuzetno pozitivan stav prema kajkavskom narje ju (što se ne bi moglo re i za prošlo vrijeme). Obje sredine, i akovec i Osijek, pokazale su velik interes za kajkavsko narje je, no u enici u Osijeku koji nisu kajkavci druga ije su percipirali tekstove na kajkavskom nego u enici u akovcu kojima je to materinji jezik. Istraživanje o percepciji je provedeno i kod nastavnika i u itelja, svi oni imaju pozitivan stav prema kajkavskom narje ju, no uo eni

Tamara Turza - Bogdan doktorirala je na temu “Kajkavsko narje je i kajkavska književnost u školi” su i osnovni problemi, kao što je nedostatak grafije, izgovora i naglaska. Kako je poznato, kajkavsko narje je nije standardizirano i svaki kraj govori druga ije, a teško je zapisati sve bogatstvo izri aja jer nema ujedna ene

grafije koja bi bila u široj izvanznanstvenoj uporabi. Usprkos tome, kajkavsko narje je je danas u rangu i štokavskog i akavskog, jer se zadnjih godina slika o njemu promijenila u pozitivnom pravcu. (JŠ)


25. kolovoza 2009.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PO EO 11. festival šeta a - Špancirfest

Varaždinom zavladali

performeri, zabavlja i i šeta i U Varaždinu se održava jedanaesti po redu Špancirfest, uli ni festival gdje se itava varaždinska starogradska jezgra pretvara u pozornicu na kojoj nastupaju glazbenici, glumci, plesa i, performeri i drugi izvo a i iz Hrvatske i inozemstva. Špancirfest e trajati do 30. kolovoza i do onda e se tijekom dana izmijeniti 300-tinjak programa u okviru Komedija festa, Hlapec festa (dje je predstave za djecu do 14 godina), Moderato festa (za ljubitelje ozbiljne glazbe, koncerti), Jazz festivala, Ulica festa (uli ni umjetnici, akrobati, žongleri, uli ni glazbenici, lutkarske predstave) ... Naravno, najposje eniji su uvijek koncerti, a organizatori su i ove godine pripremili impresivan popis izvo a a. Kao i svih prethodnih godina, svi koncerti su besplatni, a detaljniji program potražite na službenim stranicama www. spancirfest.com. Kako je ovaj tekst nastao u subotu, možemo prokomentirati samo prvu ve er Špancirfesta, kada se u gradu okupila zbilja impresivna gomila ljudi, pa je kretanje ulicama bilo otežano. Prvi dan je izgledao kao što i prili i: Pan ulica fest ugostio je tijekom cijeloga dana performere, zabavlja e, muzikante, glumce. Iznena enje na svakom koraku. I ove godine gradom je lutao Pospanec, lik odjeven u pidžamu koji traži najbolje mjesto za drijemanje. Klaun Barabba izvodio je ludorije svojim rekvizitima, vozio monocikl, napuhavao balone. Tu su i mnogobrojni uli ni muzikanti poput sastava Magic

Theatre Serpentes koji su izvodili bu nu i živu glazbu.

Massimo - idealan izbor za kraj prve ve eri U ve ernjim satima na Korzu su nastupali slovenski Totti Big Band. To je udno društvo individualaca, koji se potpisuju kao amaterska skupina u kojoj sviraju profesionalni glazbenici. Na elu isklju ivo muškog društva jedna je žena, koja svoju izvedbu isklju ivo pokazuje pred mikrofonom. Izveli su jazz glazbu s opernim korijenima. Dvorište Županijske pala e pak su nave er usijale trbušne plesa ice iz grupe Izis. Ta udruga za ples i kreativnost djeluje više od dvije godine. Kroz njeno djelovanje osniva ice udruge željele su ženama približiti ljepotu orijentalnog plesa, te ih potaknuti da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, razvijaju i svoju samosvijest i samopouzdanje. Izuzetno atraktivno umije e prikazale su i na Špancirfestu. I vrhunac ve eri – koncert Massima na Stan i evom trgu koji je poklonio varaždinski tekstilni div Varteks. Od Sjaja u tami pa do novih pjesama s aktualnog albuma Sunce se ponovno ra a. Massimo je idealan izbor za kraj prve ve eri. Prije koncerta iznad grada su se raspršile raznobojne rakete. Vatromet je bio spektakularan. Mnogi zaljubljeni gibali su se u laganom ritmu pod vedrim nebom. Nezaboravan završetak prvog dana Špancira.

VTV Televizija na deset je dana postala VTV Festivalska Televizija

VTV Festivalska Televizija VTV Televizija na deset je dana postala VTV Festivalska Televizija. Svaki dan za vrijeme trajanja Špancirfesta VTV emitira program iz studija na glavnom gradskom trgu, a kamere su strateški raspore ene i po gradskim ulicama i trgovima. Festivalska doga anja, koncerte i performance možete gledati uživo ujutro od 10 do

Kiril Džajkovski oduševio publiku

12 sati i u ve ernjim satima od 19 do 22 u programu VTV Televizije koji se emitira i putem MAX TV-a u cijeloj Hrvatskoj. Od ove godine VTV nudi i live web streaming – gledanje programa preko Interneta. Samo upišite www.vtv.hr i uživajte u doživljaju Špancirfesta u vašim domovima ili uredima.

Varaždin je prepun zanimljivih performera i zabavlja a

PROGRAM ostatka Špancirfesta Utorak, 25. kolovoza: 11:00 The Power Pipes, Korzo; 11:00 Beny Barfuss, Trg tradicijskih obrta; 11:00 Stjepan Križan, Gunduli eva ulica; 12:00 Clown Marek, Franjeva ki trg - City Centar; 12:00 Theatar Mowetz, Franjeva ki Trg - G. Ninski; 16:00 Irwisch – Grannies, Korzo; 17:00 VAU varaždinska alternativa united,Dj Ain’tune & NMC; 17:00 Clown Marek, Franjeva ki trg - City Centar; 17:30 Mr. Toons, Franjeva ki trg – G.Ninski; 18:00 Cigoman band, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Stjepan Križan, Gunduli eva ulica; 18:00 Merkuri Teatar -”Djevoj ica u ulozi detektiva” Dvorište županijske pala a;19:00 Mariachi Los Caballeros, Korzo; 19:00 Kazališni studio mladih Varaždin -”Na putu u Zoo & Riba duginih boja”, Vindiland; 19:00 Diyala October light Supertons, Stari grad; 20:00 Irwisch - Ny Denzing Kwinn, Franjeva ki Trg; 21:00 The Power Pipes, Korzo; 21:00 Histrioni -”Hrvatski kokošinjac”, Dvorište županijske pala e; 21:30 Melech Mechaya (Klezmer party), Stan i ev trg; 22:00 Vodoo lizards with Bernard Fowler and Jimmy Rip, Stari grad Srijeda, 26. kolovoza: 10:00 Theatar Mowetz, Korzo; 11:00 Cigoman band, Franjevacki trg - City Centar; 11:00 Stjepan Križan, Gunduli eva ulica;12:00 Mr. Toons, Korzo; 12:00 Beny Barfuss, Korzo; 16:00 Irwisch – Grannies, Franjeva ki trg – G.Ninski; 17:00 arobna škrinja - “Pri a o gavranu”, Franjeva ki trg; 17:00 Mr. Toons, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Cigoman band, Franjeva ki trg - City Centar; 18:00 Stjepan Križan, Gunduli eva ulica; 19:00 Irwisch - NY Denzing Kwinn, Trg tradicijskih obrta; 19:00 Klapa Libar, Korzo; 21:00 Luka Nižeti , Stari grad; 22:00 Tanzelarija, Korzo; 22:00 Voices of Praise (gospel), Stan i ev trg etvrtak, 27. kolovoza: 10:00 Mala scena -”Rock’n’roll za dva miša”, Dvorište županijske pala e; 10:00 Mr Toons, Korzo; 11:00 Riciclato Circo Musicale, Franjeva ki trg – G.Ninski;11:00 Stjepan Križan, Gunduli eva ulica;11:00 Mike Rollins, Franjeva ki trg - City Centar; 11:30 Macadam piano, Korzo;

12:00 Sblattero - A Ruota Libera, Franjeva ki trg - City Centar; 12:00 Sorrydista - Wind Man, Trg tradicijskih obrta; 16:00 Macadam piano, Franjeva ki trg – G.Ninski; 17:00 Mr. Toons, Korzo; 17:00 Pjetli Zlatokrijesti - “Nezadovoljna Buba Mara”, Franjeva ki trg; 18:00 Mala scena -”Rock’n’roll za dva miša”, Dvorište županijske pala e; 18:00 Sorrydista - Wind Man, Trg tradicijskih obrta;18:00 Sblattero - A Ruota Libera, Franjeva ki trg - City Centar; 18:00 Stjepan Križan, Gunduli eva ulica;19:00 Mike Rollins, Franjeva ki trg; 19:00 Ezerki & 7/8, Korzo; 20:00 Riciclato Circo Musicale, Franjeva ki trg – G.Ninski; 20:30 Charli & Tequila band, Korzo; 21:00 Ljubomir Kerekeš -”Debitanti”, Dvorište županijske pala e; 21:00 Monisto, Stan i ev trg; 21:30 EKV tribute, Stari grad; 22:30 TRIP audio/video performans by ekooko feat. Jazbina, Stan i ev trg; 22:30 Pozdrav Azri, Stari grad; 22:30 Ljubomir Kerekeš -”Debitanti”, Dvorište županijske pala e

Sorrydista - Wind Man, Franjeva ki trg - City Centar; 10:30 Sblattero - A Ruota Libera, Franjeva ki trg – G.Ninski; 11:00 Riciclato Circo Musicale, Korzo; 11:30 Klaun ludek, Franjeva ki trg - City Centar; 12:00 Macadam piano, Franjeva ki trg – G.Ninski; 12:00 Petar Bosco, Gunduli eva ulica; 17:00 arobna škrinja “Pri a o gavranu”, Franjeva ki trg; 17:00 Sblattero - A Ruota Libera, Franjeva ki trg – G.Ninski; 17:00 Mike Rollins, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Klaun ludek, Franjeva ki trg - City Centar; 18:00 Tigar teatar -”Rampuš bajka”, Dvorište županijske pala e; 19:00 Klapa Jelsa, Korzo; 19:00 Macadam piano, Franjeva ki trg – G.Ninski; 19:00 Petar Bosco, Gunduli eva ulica, 20:00 Sorrydista - Wind Man, Franjeva ki trg - City Centar; 20:30 Riciclato Circo Musicale, Korzo; 21:00 Epilog teatar -”Gost”, Dvorište županijske pala e; 21:30 Disco’n’action, Stari grad; 22:00 Zdenka Kova i ek (Tribute to Janis Joplin), Stan i ev trg; 23:00 Edo Maajka, Stari grad

Petak, 28. kolovoza: 10:00 Tigar teatar -”Rampuš bajka”, Dvorište županijske pala e; 10:00 Mike Rollins, Trg tradicijskih obrta; 10:00

Subota, 29. kolovoza: 10:00 Kazalište Merlin “Prolje e blista kad je livada ista”, Dvorište županijske pala e; 10:30 Petar Bosco,

Koncert Massima za mnoge je bio vrhunac prve ve eri

Prve ve eri Špancira na Starom gradu nastupio je Kiril Džajkovski. Makedonski etnoritam u kombinaciji s elektronskom glazbom ponese promatra a. Ovogodišnja ast glazbenog otvorenja Špancirfesta pripada Kirilu jer on je ipak spoj tradicije i suvremenih trendova. A to je i dokazao svojim izvanrednim gostom - poznatim reggae majstorom Ras T-Weed. Ras T-Weed je po eo karijeru u kultnom birminghamskom bandu Rockers HiFi, a irmirao se kao frontman Overproof Soundsystema, a u posljednjih nekoliko godina naj eš e je nastupao s Kruderom & Dorfmeisterom. Me unarodni je priznat umjetnik koji u klubovima diljem svijeta ima respektabilni status. Makedonskom etnoritmu Kirila Džajkovskog Ras je nadodao svoju “selekciju” rootsreggaea, duba i dubstepa. Korzo;11:00 Klaun ludek, Trg tradicijskih obrta; 11:00 Pipo & The Pirates, Franjeva ki trg – G.Ninski; 11:00 Revija mažoretkinja, Korzo; 12:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 12:00 Sorrydista - Wind Man, Franjeva ki trg – G.Ninski; 17:00 Udruga jabuka “Put do Bisergrada”, Franjeva ki Trg; 17:00 Sorrydista - Wind Man, Franjeva ki trg – G.Ninski; 17:30 Udruga Milan Jadroši Mil ek, Gunduli eva ulica; 18:00 Klaun ludek, Trg tradicijskih obrta; 18:00 Petar Bosco, Korzo; 19:00 Ansambl salonske glazbe, Korzo; 19:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 20:00 Pipo & The Pirates, Franjeva ki trg – G.Ninski; 20:00 Tomislav Goluban & LPFB feat. Mike Sponza, Stan i ev trg; 20:30 Povijesne postrojbe (bakljada i vatromet), Stari grad; 21:00 Teatar Exit “Kako misliš mene nema”, Dvorište županijske pala e; 21:00 Jazzva, Stan i ev trg; 22:00 Gusta i, Stari grad Nedjelja, 30. kolovoza: 10:00 Dje je gradsko kazalište akovec “Vuk nije progutao baku”, Dvorište županijske pala e; 10:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 10:30 Petar Bosco, Korzo; 11:00 Dixieland akovec, Korzo; 11:00 Klaun Ludek, Franjeva ki trg - City Centar; 12:00 Ventilator, Gunduli eva ulica; 12:00 Petar Bosco, Korzo; 16:30 Pipo & The Pirates, Franjevacki trg – G.Ninski; 17:00 Ventilator, Gunduli eva ulica; 17:00 Ventilator, Gunduli eva ulica; 17:00 Pipo & The Pirates, Franjevacki trg – G.Ninski; 17:00 Pjetli Zlatokrijesti “Nezadovoljna Buba Mara”, Franjeva ki trg; 18:00 Klaun Ludek, Franjeva ki trg - City Centar; 18:00 Dje je gradsko kazalište akovec “Vuk nije progutao baku”, Dvorište županijske pala e; 19:00 Tamburaški orkestar HRT-a, Korzo; 20:00 Langaleta Garaboncias, Trg tradicijskih obrta; 21:00 NapoLatinJazz, Stan i ev trg; 22:00 Creedence Clearwater Revived, Stari grad.


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

PREDSTAVLJAMO Krešimira Horvata, mladog kantautora iz akovca

Krešimir Horvat: ovjek može najbolje otpjevati samo ono što sam napiše Nekako nam je uvijek drago pisati o mladim me imurskim talentima, a što dalje “ eprkamo”, tako vidimo da ih u našem kraju stvarno ima dosta. Jedan od mladih glazbenika sa sjajnom perspektivom je i Krešimir Horvat, dvadesetšestogodišnji kantautor. Krešimir je snimio jedan album na engleskom jeziku na tragu Johna Mayera, Davida Graya i Dave Matthews banda. Potpisao je i ugovor s Menartom, a iza njega je i puno nastupa na kojima redovito oduševljava publiku (nastupao je u zagreba koj Booksi, otvorio je Neckermann fashion show ...). S Krešom smo porazgovarali o tome kako se odlu io baviti glazbom, zašto je izdao album na engleskom jeziku koji se može nabaviti samo online ... • Tko je Krešimir Horvat? — Krešimir Horvat je mladi glazbenik iz akovca koji radi kao kantautor, odnosno sklada, pjeva i svira svoje pjesme. Izdao je jedan službeni CD od Menarta. Nastupam po Hrvatskoj, a publika me u akovcu mogla uti i kad sam nastupao i kao mla i, ali i dan - danas ... • Kako je zapo eo tvoj glazbeni put? Kad si odlu io da je glazba ono što te stvarno zanima? — Po elo je od ranog djetinjstva i sviranja klavira. Naime, stariji brat je po eo svirati klavir isto u djetinjstvu, pa sam ja ve kao klinac po eo lupati po klaviru. Djed je kupio klavir svojoj unu adi i dao nam izbor da sami odaberemo u kojem emo smjeru i i, ho e li to biti sport, glazba ili nešto tre e. Ja sam odabrao glazbu, krenuo u osnovnu muzi ku školu i završio klavir. No kako su došli tinejdžerski dani, rock’n’roll muzika, prebacio sam se na gitaru. Tako da danas sviram i klavir i gitaru, iako mi je ovo posljednje draže. Veoma sam zahvalan svom djedu što nas

je upoznao s glazbom, a s njim i dan - danas, on ima 83 godine, još uvijek zasviram i zajedno zapjevamo.

Svaka pjesma ima smisla • Tvoje tinejdžerske godine obilježilo je nekoliko bendova. — Da. To je lijep period mog života. Kad imaš petnaest - šesnaest godina i kre eš s prvim bendovima. Došle su i prve elektri ne gitare, žestoki zvuk, distorzije ... Svirali smo obrade Deftonesa, Limp Bizkita i držali se tog žeš eg rocka. Zaredali su se i koncerti po akovcu, Varaždinu i okolici.

Uvijek treba težiti boljem • Jesi li zadovoljan sa svime što si do sad u glazbi postigao? I što bi tek htio napraviti? — Zadovoljan sam. Ja dobivam priznanja od prijatelja i osoba koje prate moj rad. Ali u Hrvatskoj se ne može puno o ekivati. Za dobiti neko ve e priznanje naše industrije potrebno je izdati CD, a tko e ti izdati CD kad ih moraju izdati svojim ro acima i prijateljima? A tu je onda i monopol Croatia Recordsa i Hulji a koji se drže samo odre ene vrste glazbe. Priznanja od šireg društva dobio sam dosta i to mi se svi a, ali ja uvijek težim višem. Bit u najzadovoljniji na svijetu kad snimim jednu pjesmu koja e zvu ati kao pjesme od glazbenika koje ja volim slušati. Tražim pjesmu za koju u sam sebi mo i re i – to je to! Koja e obi i svijet sama po sebi.

Krešimir Horvat, akove ki kantautor, ove je godine izdao svoj prvi album

Prvi bend u kojem sam svirao zvao se Semi-serious, a prvi koncert koji smo održali bio je na Slogi u akovcu. To je bio mali festival, a mi smo imali nekih petnaestak godina. Nakon toga sam promijenio par bendova – Default, Jane Doe ... Pa su tu bili Koba stellar nursery, s kojima sam svirao više instrumentalnu glazbu. Na posljetku sam se pronašao u jednoj mirnijoj varijanti i pop - rock glazbi i nastavio sam solo. • Rekli smo ti si kantautor, sam pišeš glazbu, i tekstove za svoje pjesme. — Najviše volim kad autor ono što napiše sam i otpjeva. Mislim da ovjek može najbolje izraziti samo ono što sam napravi. Kad uobli iš sve što si sam proživio, ono što te tjera. E sad, o emu eš pisati i na koji na in, to opet do e iz samog tebe. Meni se esto dogodi da ni sam ne znam zašto sam napisao neku pjesmu, i tek kasnije shvatim da to što sam napisao ima smisla jer se radi o tom odre enom dijelu života. Neke stvari do u iz podsvijesti, neke do u smisleno, namjerno. Nema pravila. • Da to što radiš nešto vrijedi, potvrdu si dobio 2005. godine kad si pobijedio na jednom muzi kom natjecanju. — Da, na festivalu Mala pozornica. Ja i prijatelji smo osvojili dvadeset i nešto sati snimanja u tonskom studiju i to je rezultiralo s etiri demo pjesme. To je bio moj prvi službeni demo CD, a prva pjesma se po ela vrtjeti na Radio akovcu, bila je hit dana, ušla na top ljestvicu i dosta visoko dogurala. Tad je po elo sve to službenije od mene u glazbi i medijima.

Trenuci za pam enje •Krajemprošlegodinesnimio si album “Moments to remember”. — Album je snimljen prošle godine, ali je ove godine potpisan ugovor s izdava kom ku om Menart. To je nakladni ki ugovor, a album se ne može na i u trgovinama i slobodnoj prodaji jer je na engleskom jeziku i ne isplati ga se štampati za doma e tržište. Ali se zato taj moj album nalazi na svim najpoznatijim svjetskim digitalnim servisima: iTunes, Napster, Last FM, Rhapsody, Amazon ... Samo se u Google utipka Krešimir Horvat i sve se gore vidi gdje je što. Ili se može oti i na moje stranice www. kresimirhorvat.com i www.myspace.com/kresimirhorvat. Sam album sadrži devet pjesama, sve su na engleskom jeziku i pop - rock izri aja. Neke su malo žeš e, neke malo laganije.

• Zašto si odlu io snimiti album na engleskom jeziku? — Dosta ljudi me to pita, a ja bih te iste ljude pitao zašto oni slušaju stranu glazbu. Zašto daju 150 kuna za CD od, ne znam, recimo U2. Zašto daju 150 do 200 kuna za engleske DVD-e? Svi prate kulturu na engleskom jeziku i onda se ude tome da je moj album na engleskom. Nema tu puno mudrosti – zato što mi to ljepše zvu i i jer mi se to svi a. To je ušlo u mene, oduvijek slušam takvu glazbu i to mi odgovara.

Najbolje je svirati s prijateljima u garaži • Iza tebe je sada ve dosta nastupa i koncerata. Koji ti je draži vid tvog posla – ovaj u studiju ili na pozornici? — Jedno i drugo je lijepo. Ali u biti najljepši mi je onaj jedan tre i osje aj, a to je kad se na eš u garaži s par prijatelja, upalite poja ala i ino oderete rock’n’roll. To je ipak najbolji osje aj. • Zna i to još uvijek prakticiraš? — Ne baš previše. Trudim se na i vremena, ali svi smo sve zaposleniji, pa nije baš lako. • Kako se pripremaš za nastupe? — Ne pripremam se puno. Ja sam uvijek spreman. Cijelo vrijeme sviram, gitara je uvijek negdje uz mene, tako da mi ne trebaju neke posebne pripreme. ovjek uvijek može ra unati na to da u se uhvatiti gitare bilo za prijatelje, bilo na nekoj pozornici. To je ono što ja radim. • O emu razmišljaš kad si na pozornici i gledaš u sve te ljude koji su došli uti tvoju glazbu? — Ja imam par perioda razmišljanja. Period kad se ufuraš totalno u pjesmu. Period kad gledaš kako publika reagira na pjesme, treba li di i atmosferu, i period kad razmišljaš o nekim sasvim tre im stvarima. Kad se izgubiš u svom svijetu, kao kad recimo doma ležiš u krevetu. Uop e nije teško svirati i pjevati i misliti o ne em tre em, tako da ovisi o svakom koncertu kamo e me misli odvesti. • Je li ti to tvoje umije e sviranja gitare i pjevanja pomoglo da “upecaš” djevojke? — U tinejdžerskim godina je i te kako pomoglo. Pogotovo kad smo krenuli s rock’n’roll bendovima. To je bilo lijepo. (smijeh) Možda bi i danas pomoglo, ali sada smo ipak malo stariji i ozbiljniji. Ima i važnijih stvari od toga.

Tko pati za medijskom slavom? • Ti si odabrao trnovitiji put od nekih drugih mladih glazbenika. Imali smo prilike doživjeti ovaj fenomen instant zvijezdi i kod nas, gdje je dvoje Me imuraca doživjelo slavu putem reality showa. —Lakši ili teži put ... Radi se o tome da to nije put za dulje staze. Ja im estitam , ali tek se trebaju dokazati. Ja osobno volim svoju glazbu u koju ulažem puno truda, i želim sam stvarati. Ne želim da mi drugi pišu pjesme ili da obra ujem tu e. To njihovo se možda ini kao lakši put, ali nisam siguran koliko se daleko tako može. Te zvijezde i zvjezdice brzo nestaju, izgore. Ti ne eš biti dvadeset ili trideset godina popularan bez vlastite kreativnosti i stvaranja. Ako ti nisi vrhunski talent, ne e nitko u tebe ulagati dugo godina, nego pokušati izvu i onoliko koliko se najviše da u kratkom roku. Ulagat e onoliko

Album Krešimira Horvata nalazi se na svim najpoznatijim svjetskim digitalnim servisima

koliko od tebe može zara ivati na reklamama. To je velika kocka. • Neovisno o tome koliko e trajati, ono što se dogodilo veoma je interesantno. Na koncertima za njima vrište tisu e djevoj ica i djevojaka. Kako bi se ti u toj situaciji snašao, s poludjelim obožavateljicama? — Ja mislim da bih se dobro snašao. (smijeh) Naravno da e te svi gnjaviti dotle dok se ti praviš nedodirljiv i glumiš da si zvijezda. Ima puno primjera u svijetu gdje ljudi jednostavno pri aju s novinarima i ljudima, obilaze cijeli svijet i nitko ih ne gnjavi, jer vide da ništa ne pokušavaš sakriti. Doduše, onda im postaješ automatski manje zanimljiv. E sad, netko pati za medijskom slavom, a netko ne. Mislim da je najvažnije ne ije stvaralaštvo i biti otvoren, a, ako te cijene, oni e gledati tvoj rad, a ne gdje i s kim spavaš. • ime se ina e baviš kad ne skladaš ili sviraš? — Ja sam diplomirao kriminalistiku u Zagrebu. Trenutno i živim u Zagrebu i ekam da se zaposlim. Ali ono s ime bih se stvarno htio baviti i htio jedino raditi je glazba. Samo u Hrvatskoj se baš ne može živjeti od glazbe, ak ni popularni glazbenici. Ali nadam se da u ostati u glazbi. Trenutno to sada guram, pa emo vidjeti do kuda u do i. Ako Bog da, od toga u živjeti. • Gdje se vidiš za nekih dvadesetak godina? — Najradije bih se vidio na nekoj pozornici u New Yorku. (smijeh) Ma ne, najradije bih da sviram, zabavljam ljude, da me oni vole slušati i da cijene moj rad. A i da na kraju mogu od toga živjeti, samo od sviranja. (mn, foto: David Mihoci)

Ma, bez prijatelja ništa! * U snimanju albuma pomogli su ti prijatelji. Zapravo, može se re i da je tvoja generacija dosta uspješna što se toga ti e. Nedavno smo u Me imurskim novinama imali razgovor s Borisom Babi om i Anom Bogdan iz Pink studija. - Mi svi skupa jedni drugima pomažemo. Cijela ekipa iz Pink studija, to su sve ljudi s kojima sam ja nekad u bendu svirao, a podržavamo se i danas, kad netko nešto treba ili od opreme, ili otpjevati i odsvirati. Meni je Ana Bogdan pomogla otpjevati back vokale za pjesmu ‘My Beautiful’. Cura stvarno prekrasno pjeva i ona je djelomi no zasluž-

na što je ta pjesma dosta dobro uspjela i bila slušana. Moram napomenuti da su mi pomogli i ljudi izvan Pink studija, kao što je recimo Jura Getzy iz grupe Woodoo Lizards. Jura je odli an gitarist i na puno pjesama mi je usko io kad je trebalo svirati elektri nu gitaru, pogotovo one zahtjevnije solo dionice. Tu je i Saša Vesi iz Varaždina, de ko s Jazz akademije koji svira bas gitaru i koji je taj instrument odsvirao u mojim pjesmama. Trebam zahvaliti i Petru Horvatu iz Puš ina koji je to na kraju sve lijepo inalizirao, napravio završni miks i mastering CD-a.


25. kolovoza 2009.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VE ER uz tamburicu u Prelogu

Osam poljubaca Danijele Turek Tradicionalan susret tamburaša pod nazivom “Ve er uz tamburicu”, koji ve dugi niz godina organizira kulturna udruga “Selja ka sloga” iz Preloga, održan je u subotu te je okupio osam društava. Susrete je otvorio ženski pjeva ki zbor Udruge umirovljenika Prelog koji je izveo nekoliko me imurskih pjesama. Mladi tamburaši KUD-a Domašinec i skupina žena pjeva a nastupili

su s malo poznatim me imurskim napjevima iz Domašiunca. Velik pljesak dobilo je etrdesetak mladih lanova i lanica KUD-a “Juraj Lon ari ” iz Hrženice, koji su izveli splitske plesove i pjesme. Tamburaški zbor KUD-a Belica izveo je gotovo komornu Gradiš ansku elegiju te me imurski izbor pjesama, s efektnim završetkom i interpretacijom pjesme “Grad se beli preko Balatina”. Društvo žena

Gornji Kraljevec nastupilo je pak s manje znanim me imurskim napjevima u starinskom stilu. Velik pljesak dobio je i KUD Zasadbreg, a posebno su toplo pozdravljeni i doma ini, tamburaši Selja ke sloge iz Preloga. Rije je o mladi ima koji se s tamburicama druže itav niz godina i koji imaju karakteristi an modernisti ki i glasni na in interpretacije pjesama, koji odudara od klasi nih izvedbi,

Doma ini, tamburaši KU-a “Selja ka sloga” iz Preloga

Nastup tamburaškog zbora iz Belice

a može se nekom svidjeti ili ne. Na kraju su nastupili tamburaši KUD-a Gori an te tako er zaslužili velik pljesak. Treba re i da su ovogodišnji susreti bili dobro posje eni, dvorana doma u Prelogu bila je gotovo puna, no isto tako valja naglasiti da je došlo do “specijalizacije” priredbe, na njoj nastupaju mahom mladi tamburaši u eni kog uzrasta, uz nekoliko izuzetaka. Druga tendencija je isto sadržajne prirode. Dok skupine poput

Belice nastupaju s programom s kojim su osvajale najbolja mjesta u državi i komornijim nastupom “za slušanje”, ostali sastavi premalo pažnje posve uju elementu pjevanja ili se to nije vidjelo dovoljno. Izuzetak je skupina iz Hrženice, koja je zvonkim pjevanjem donijela radost u dvoranu. Predsjednica KU-a “Selja ka sloga” iz Preloga Danijela Turek izljubila se ravno osam puta s voditeljima, te podijelila priznanja za nastupe. (J. Šimunko)

Predsjednica KU-a “Selja ka sloga” iz Preloga Danijela Turek otvara susrete tamburaša, u pozadini lanice Zbora umirovljenika Prelog

PRILO KI folklorni susreti

Folklor iz cijele Hrvatske sjedinio se u Prelogu Kulturno - umjetni ko društvo Selja ka sloga Prelog ve niz godina uspješno organizira susrete folklornih grupa, a isto je bilo i na 16. po redu Prilo kim folklornim susretima održanim prošle nedjelje na ulicama njihovog grada i u sportskoj dvorani škole. Svojim radom i ne štede i slobodno vrijeme KUD Selja ka sloga Prelog nastoji svoje bogato naslije e o uvati od zaborava, a organiziranjem sada ve šesnaestu godinu za redom i folklorne susrete željeli su svojim sugra anima i gostima pokazati ljepotu kako ovdašnjih obi aja, plesova i pjesama, tako i onih gostuju ih grupa. Folklori ansambli iz Slavonije, Moslavine, Županje i ostatka

Hrvatske predstavili su se publici svojim osebujnim glazbeno - plesnim izri ajem. Prekrasno je bilo vidjeti razli itost nošnji i plesnih koreogra ija. Publika je bila oduševljena prikazanom smotrom, što je jasno govorio njezin pljesak, ali i me usobni komentari. Tako su svi prisutni uživali, prisje ali se i otkrivali plesne korake, detalje nošnji, tambura, bajsa, slavonskih duda, tamburica dangubica ... i popevke koja okuplja generacije. Program Prilo kih folklornih susreta zapo eo je u popodnevnim satima tradicionalnim mimohodom duž preloških ulica, u kojem su društva plesom i pjesmom najavila nastupe i pozvala mještane u sportsku dvoranu Osnovne škole Prelog gdje

je održan program. Ondje je sve kulminiralo pripremljenim nastupima doma ina i ak osmero društava iz Hrvatske. Tako su ondje nastupili i KUD “Ivan Vitez Trnski” iz Nove Ra e, Ogranak Selja ke sloge iz Drenovaca, KPD Ukrajinaca “Karpati” iz Lipovljana, Ogranak Selja ke sloge iz Buševca, KUD “Grani ar” iz Križa, KUD “Moslav anka” iz Donje Gra enice, KUD “Kalnik” i KUD Op ine Cestica. Svoje korijene i povijest ne damo zaboravu – to je bila jedna od poruka koju su nam s puno emocija poslali svi sudionici ovoga zanimljivog folklornog susreta u kojem su jednako uživali i izvo a i i publika. (mn, foto: Z. Vrzan) Doma ini, KUD Selja ka sloga Prelog

Folkloraši iz Nove Ra e vole me imursku popevku

KUD iz Drenovaca rado e se vratiti u Prelog Jedno od gostuju ih društava bio je Ogranak Selja ke sloge iz Drenovaca. Rije je o KUD-u osnovanom 1936. godine, od kada više - manje stalno i djeluje. Broji oko 100 lanova podijeljenih u etiri sekcije - pjeva ku, plesnu, tamburašku i dramsku. Posebno se ponose velikim brojem najmla ih lanova. Gostovanje u Prelogu ostat e im u iznimno lijepom sje anju. - Sklopili smo prijateljstvo s KUD-om iz Preloga, i to na prošlim Vinkova kim jesenima. Mi dolazimo s krajnjeg istoka Slavonije i uvijek nam je lijepo na ovakvim susretima vidjeti druga društva i družiti se s njima. Jako smo ugodno iznena eni ne samo ovim susretom, nego i samim

KUD “Grani ar” iz Križa

Prelogom koji je prekrasan, a ljudi su veoma topli i gostoprimivi. Veoma smo zadovoljni i rado emo se ovdje vratiti ako nas doma ini pozovu, kazala je Emeja Anti evi , tajnica Ogranka Selja ke sloge iz Drenovaca.

Vizualno najzanimljivije nošnje imali su KPD Ukrajinaca “Karpati” iz Lipovljana

U Prelog je stigao i KUD “Ivan Vitez Trnski” iz Nove Ra e. Društvo je osnovano u drugoj polovici prošlog stolje a, a danas ima pet sekcija, i to: dvije folklorne, dvije tamburaške i pjeva ku skupinu poznatu pod imenom “Tre a dob“. U udruzi aktivno radi 70 lanova iz Nove Ra e i okolnih sela. Udruga njeguje izvorni folklor Bilogore i Moslavine, kao i obi aje svoga kraja. A poseban im je užitak zasvirati i nešto me imursko. - Ovi susreti nam se jako svi aju. Mi ina e jedanput do dva puta mjese no izlazimo na ovakve i sli ne susrete, ali ovo ovdje je bilo nešto posebno. Jako mi se svi a folklor Me imurja, osobito glazba. Naprosto sam njome oduševljen, zato sam bio i na nekoliko seminara na

kojima smo obra ivali tu glazbu. I mi pokušavamo to svirati, ali, naravno, ne možemo to tako dobro kao pravi Me imurci. Mislim da smo ovdje u Prelogu bili prije nekih desetak godina, ali sada nam je još ljepše nego prije i sigurno emo se vratiti, ispri ao je Vladimir Giacometti, voditelj tamburaške sekcije KUD-a “Ivan Vitez Trnski”.


6

Savršeno normalna reakcija I tako sam ja u srijedu nave er radila ono što i obi no taj dan u to vrijeme radim: pisala komentar. Ovaj put o zbilja zanimljivoj temi. Ozbiljno. Mislim da bi mi da živim u Americi donio Pulitzerovu nagradu, ali, na žalost, ni ja ni vi to nikad ne emo saznati zbog doga aja koji su se te srijede odvili u mom stanu. Najednom, bez upozorenja, sve se ugasilo u mom stanu. Uklju uju i i kompjutor. Znaju i kako je osjetljiv ( itajte: u lošem stanju), prvo mi je palo na pamet pitanje: je li sad sve nestalo na njemu? Svi oni gigabajti ilmova i muzike, a bogme i ovo što sam napisala jer, naravno, nisam sejvala ... I dok sam tako nervozno sjedila u mraku, zapitala sam se još nekoliko o itih pitanja: je li struje nestalo u cijelom gradu? (pogledom kroz prozor vidjela sam da nije), ho e li se sladoled otopiti u frižideru?, ho e li se Sanader kandidirati za predsjednika, a Mesi za premijera?, ho e li se ikad struja vratiti ili emo doma po eti živjeti bez struje? Nakon nekoliko minuta uhvatila me i panika - isto kao što bi i mnoge od vas. A što ako su me kona no pronašli? Znate, Alfa centaurijci koji su upotrijebili elektromagnetski puls da onesposobe struju da se ne bih mogla obraniti, šta ja znam, mikserom ili tosterom. Prvo mi je palo na pamet pozvati nekog preko mobitela u pomo , to ipak nisu uspjeli onesposobiti. Ali k’o za vraga nitko koga sam nazvala nije se javljao. ak ni “Onaj koji oko elektronike sve zna“ ili kod mene poznatiji pod terminima “tata“, “stari“, kako

Piše : Maja Novosel maja@mnovine.hr

god ho ete. Gdje su svi?? Možda je to neki organizirani napad na sve meni bliske? Glupi svemirci uvijek na u na ina da te sje...! Baš u tom trenutku zvoni mobitel. Oprezno ga uzimam u ruku, nikad se ne zna s tim signalima koje oni gore mogu slati... Fjuuu, stari zove. - Nestalo je struje... Kaj da radim?, kažem. - Tam gore di su osigura i je i prekida koji moraš stisnuti, odgovara on. - Idem probat, javim ak ne bude radilo, i poklopim mu. Odvu em stolac u hodnik, spentram se, stisnem to i... vidi, stvarno, vratila se struja. Prokleta perilica za su e i klima koje ne mogu istovremeno raditi... Si em sa stolca, vra am se do kompjutora, palim ga s nadom, ali, naravno, ništa nije ostalo od napisanog materijala. A ni prvi ni zadnji put, mislim si, i istovremeno se zaklinjem da nitko nikad ne e saznati da ja, koja sam na Rabu mijenjala žicu unutar osigura a da proradi (ipak se trebalo pet baba isfenirat prije izlaska), ne znam di je prekida za struju. Ma sramota...

Kojim putem krenuti Oduvijek slušamo pri e “tako je moralo biti”, odnosno “to je bila sudbina” ili “sam je kriv za svoje postupke”, tj. “svatko sam kroji svoju sudbinu”. I shvatila sam da zapravo te fraze upotrebljavamo prema potrebi, ovisno o trenutku i tome koja nam verzija bolje odgovara. I nije bez razloga da i sama poslovica kaže kako loše stvari u životu nazivamo sudbinom, a one dobre i lijepe sre om koju krojimo sami. Postoji li sudbina ili je sve što nam se doga a zapravo splet sretnih i nesretnih okolnosti? Pod pojmom sudbina ne mislim da nam je doslovno sve unaprijed predodre eno i da bez obzira što odabrali sudbinu ne možemo izbje i, ve da smo ro eni s nekim odre enim ciljem kojem kroz život težimo. Vjerojatno nerijetko svima padne na pamet da bi bilo najbolje (odnosno najlakše) da sudbina postoji kako bi, kad nešto zabrljamo, mogli kriviti sudbinu umjesto da sami prihvatimo krivnju. Oprati ruke od neke krivice ipak je mnogo lakše, nego priznati da je to ipak naših ruku djelo. Ali opet, ukoliko nam je sudbinom sve predodre eno, tada smo mi ništa drugo doli marioneta u predstavi zvanoj “život”. S druge strane, pomalo je zastrašuju a pomisao da smo ipak naj eš e sami krivi za svoje postupke. Svaki ovjek sam kroji

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše: Helena Ze ar helena@mnovine.hr

svoju sre u i svoj život te o svemu samo, i isklju ivo, on odlu uje. Kako se meni ini, sudbina ipak ima “prste” u našim životima. Sudbina je svima negdje zapisana, ali opet svatko ima mogu nost izbora. Poput raskrižja na kojem odlu ujemo kojim emo od ponu enih putova krenuti dalje. ovjek je slobodno bi e i ima mogu nost izbora, ali opet nema potpunu kontrolu nad svime. Dakle, rekla bih da sudbina ipak ima malen utjecaj na doga aje u naših životima, ali mi imamo prava na njeno stvaranje. “Su enice ravnomjerno raspore uju dobro i zlo, ali ipak je na ovjeku da odlu i što e initi s onime što je u njemu. Svaki in je in volje, ili nedostatka volje. I svaki in ima posljedicu.” (dio iz knjige “Tri su enice” autorice Nore Roberts).

Svjetski Me imurci i Me imurke De initivno sam siguran da su Me imurci i Me imurke postali svjetski ljudi, a u to sam se kona no uvjerio protekli tjedan. Naime, do sada sam odvagivao jesu li ili nisu naši ljudi dostigli svjetsku razinu u odnosu i komunikaciji sa svojim sugra anima. Da jesu, uvjerio sam voze i se iz akovca u smjeru Mihovljana cestom koja prolazi mimo akove ke bolnice. Negdje na polovici te ceste ugledao sam jedno vozilo koje je bilo izvan kolnika, voza (vlasnik) je hodao oko njega, pogledavaju i lijevo - desno. Kada sam došao u njegovu ravninu, pitao sam mogu li što pomo i, na što je ovjek, ugledni akov anac, odgovorio da bi bilo dobro, s obzirom na to da ne može sam iza i iz udubine, a nitko mu ne želi stati. Nakon što sam svom snagom nastojao pogurati auto, a nisam uspio, pokušavao sam zaustaviti nekoliko, to nije devet vozila i zamoliti za pomo jadnom ovjeku. Me utim, nitko, ali baš nitko, nije stao niti je pokušao barem stati da pomogne voza u u situaciji u kakvoj se svatko od nas može na i. Di ni i k tome još i vjernici z kraja med Murom i Dravom, kako se vole predstavljati i umišljati, gledali su u nas dvoje i ford u travi, ali su produžili vožnju. I što je sada tu svjetsko? Kao dijete i mladi znao sam gledati ilm, a kasnije i vijesti gdje je bilo situacija da je ovjek sletio s ceste, pao na plo nik, zaglavio se u liftu i sli no, a nitko mu nije pomogao. Pitao sam se kakvi su to ljudi da ne žele pomo i drugome u nevolji. Jer moji japice i mamice, roditelji i rodbina ali i susjedi sve su ostavljali kada je trebalo nekome pomo i. Tada mi je jedan gospodin iz Mihovljana koji je radio u “svijetu” rekao da je nekoga zaobi i ili mu ne pomo i u “svijetu” normalno jer da

Piše: Stjepan Mesari stjepan.mesaric@mnovine.hr

svatko vodi svoju brigu. Bilo mi je i ostalo to zastrašuju e. Jer ja i svi moji sve ostavljamo kada netko zatreba pomo . Ovaj sam doga aj u etvrtak ispri ao jednom isto tako uglednom akov ancu koji mi je rekao neka se ne udim jer takvi su Me imurci i velik broj Hrvata. Misle na vlastitu veli inu smatraju i da je to svjetsko. Dopunio je rije ima da su pravi Europljani i prava gospoda, a da su naši ljudi još uvijek u velikom broju Balkanci. Potkrijepio je to injenicama o pozdravljanju ili odzdravljanju ljudi s kojima se svakodnevno susre e(mo). Malo je onih koji e pozdraviti ovjeka na hodniku, ulici, u liftu ..., bio im poznat ili ne. U Europi je pozdraviti ili odzdraviti osobna ali i kulturna stvarnost. Osobno, ja sve i svakog pozdravim, mnogima pružim i ruku. Makar mi je onda neki silnik iz mojega grada i zavrne, uvjeren kako je on europskiji i svjetskiji od mene. Ina e, onog ovjeka s fordom na kolnik ceste akovec - Mihovljan pogurali smo mladi i djevojka iz Šenkovca koji su prolazili biciklom i stali na moju zamolbu i ja, a voza od iznena enja mojom pomo i nije dolazio do rije i. Uspio je tek nekoliko puta izre i “hvala, hvala ...”, a ja sam se pitao i pitam se gdje je onaj Me imurec iz Draksarove pjesme “Hvala ti za Me imurje”.

POGLED ISPOD OBRVA

Velika i malena mjesta srca moga! Jedna Azrina pjesma ide: “A šta da radim, kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na koju bacam o i...?”. Mi kon nentalci lje vrlo dobro znamo za taj osje aj. Naš grad je napola prazan, svatko tko ima ikakve šanse da otputuje u morske krajeve, sa velikim entuzijazmom te šanse i iskorištava. Vra š se doma, kao ja, i ispada da još treba eka da se ekipa ponovo skupi odnosno vra s ljetovanja. Ipak, osim ljetnog kon nentalnog sunca, još me griju svježa sje anja na zapljuskivanje mora, na orahovo ulje, na sol u kosi. Da ne bi ispalo da se uvijek samo tu e cijeni, obzirom da sam zadnji puta pisala o crnogorskom turizmu, moram spomenuti neka naša hrvatska ljetna svitanja. Prvi puta u životu, bila sam u Dubrovniku. Ova kolumna mi defini vno ne bi bila dovoljna da opišem sve njegove ari, ali re i u kratko: posebno. Cruiseri veli ine naših sela, zidine da im ne vidiš kraja, kapu ino na Stradunu ili Placi. Doduše, za 22 kune, ali što se mene e-vrijedilo je. Ipak, u ova “krizna” vremena, naravno da svako malo netko poteže pitanje takvih cijena našeg turizma. Mada, smatram da svatko ima pravo svoj trud napla koliko želi. Možda se ljudi zapravo i žele me unaprijed riješiti prenatrpanosti njihova grada, turis ke vreve. Tko bi znao. Naravno, pri povratku ku i i Split je bio usput. Ništa bez bilih. Nije mi bilo prvi put u Splitu, pa sam se s lako om sama gubila ulicama i slušala “bile” kako pri aju. Šetala Rivom, bijelom, bijelom, gledala plavo, plavo more. udila se palmama, novo nanovo. Prvi puta sam prošla kraj Grgura Ninskog, bez želje da ga uhva m za njegov zlatni palac na nozi, bez želje da poželim nešto dodatno. ovjek mora znati kada ima dovoljno za sre u. Meni je moj godišnji, toliko ekani i sanjani, de ni vno bio dovoljan. Eventualno, kad sam u šetnji naišla na ispisane stihove Tina Ujevi a na zidu: “U slutnji, u ežnji daljine, daljine, u srcu, u dahu planine, planine...”, eznula sam jedino da se opet tamo vra m, “tamo,

Piše: Tihana Babi ck_ hana_babic@yahoo.com

tamo da putujem” i ne daj Bože, ali bude li potrebe “tamo, tamo da tugujem”. Me ugradskom autobusnom linijom broj 37, žute boje, iz Splita se dolazi u Trogir. Može se naravno i autom, ali tek toliko da spomenem. Možete u Trogiru popi kavu na Narodnom trgu, Trgu pape Ivana Pavla II., možete mašta o usidrenim jahtama, ako Vam to golica um. Iako ja nikako ne mogu shva brojne turiste koji pomahnitaju kad vide jahtu. Blicaju fotoapara , svima se u o ima zrcali luksuz. Ne kažem da ne bi bilo lijepo ima jah cu, ali ega nema bez toga se može, pa ne shva am emu strka? Zato, ajte najradije kao ja, stapa se s ulicama punima duše. Upada u rijeke turista, promatra uli ne izvo a e, a ujutro na gradskoj tržnici sluša nonice kako nude doma e delicije, kako dišu baš kako diše more. Koliko nas kon nentalce frustrira povremena “ aka” ljudi s mora, mislim da njih još više hvata jeza od naše nervoze, užurbanos i nestrpljenja. Uglavnom, kada godišnji završe, ini se da smo “malo” bez prijatelja i bez djevojaka i momaka na koje bacamo o i. Plus, mora se ovjek uvijek ne emu radovati, naravno osim vra anju na posao. Na kraju se ipak sve svodi na ono što zapam š, odneseš u sebi. Sve se doima lakše kada nosiš u duši slutnje i ežnje, daljine i planine,kad se kona no vra š u malena mjesta srca svoga. Zato što re i nego: “hvala srce što za osje aj taj znaš”.

MARKETING NA DJELU

Teorija turnira, Google, radni u inak i da, Federer Zamislite tvrku koja ima „problem“ s previše primljenih aplikacija i CV-a za zapošljavanje? Google ima takav „problem“. Na godinu Google prima oko 770.000 aplikacija za posao. Raditi za Google san. Naravno taj san mogu realizirati samo oni dovoljno kompetentni i sposobni koje Google traži. Sretni genijalci koji se zaposle imaju ak 20 posto vremena na poslu da „rade“ono što vole ili da jednostavno uživaju. Ovo nije loši koncept jer obavljaju i neki hobi ili zabavu izumljene su mnoge sjajne ideje. Dakle, dragi itatelju danas govorimo o famoznoj „teroji turnira“ i radnom u inku. Ukratko, pokušat emo ustanoviti kako to da neki uspjevaju održavati visok radni moral u kombinaciji sa sjajnim radnim u inkom.

Top 5 radnih mjesta Prema „Institue Europe“ u 2008. godini 5 najpoželjnijih mjesta za rad su: Microsoft, Google, Cisco, 3M i Impuls Finanzmanagement. Prva 3 poduze a su direktno vezana uz sektor IT-a. Sve navedene tvrtke znaju koji je najvredniji resurs. Zato i nastoje privu i najbolje kadrove, motivirati ih i pružati im razne bene icije . Oni su shvatili odavno da je ulaganje u ljude paradigma uspjeha. Sve navedene tvrtke koje ulažu u izuzetno skupe programe i procese ljudskih potencijala pove avaju radni u inak koji rezultiraju

manjom luktuacijom, poštovanjem i zadovoljstvom. Smatram da svako poduze e s više od 150 zaposlenika mora imati formalan odjel ljudskih potencijala. Svjedo io sam u jednom velikome hrvtaskome medijskome kompleksu kako to izgleda kada ne postoji „skrb“ za zaposlenike kroz aktivne i proatkivne ljudske potencijale. Vjerujem da sada razmišljate da je sigurno teško upravljati ljudskim potencjalima kroz multimiljunske prora une. Zato u iznjeti par jednostavnih savjeta kako pove ati radni u inak s malo ulaganja, ali inovativnosti.

Teorija turnira? „Teorija turnira“ je termin smišljen od dvojice ekonomista E.Lazeara (savjetnik ekonomije predsjednika Bush-a) i S.Rozen-a. „Teorija turnira“ temelji se na pla anju djelatnika prema radnome u inku, odnosno kakav uspjeh pojedinac postiže naprema grupi ili prosjeku. Drugim rje ima djelatnici s najboljim radnim u inkom dobivaju i najve e nov ane ili druge bene icije. Problem je kako de inirati i postaviti radni u inak? Kako ga ujedno mjeriti? Najjednostavnije je de iniranje klju nih parametara koji su važni za obavljanje posla te zadanje kriterija optimuma i maximuma. Uzmimo kao primjer zanimanje ra unovo e. Kao prvo trebali bismo de inirati parametre radnog u inaka koji e ga de inirati. To bi bili: ažurnost i to nost. Postaviti parametre na optimum od

primjerice 80% ispod kojih se pla aju kazne koje su destimuliraju e. Maxium postavljamo na primjerice 95% jer klju dobrog ra unovo e leži u to nosti i ažurnopti. Na taj smo na in de inirali okvire radnog u inka kroz paramtra. Jasan je obrazac nagrade i kazne. Manji postotak od optimuma zna i kaznu, a premašen maximum rezultira poticajima. Radnici e direktno biti svjesni koliko moraju raditi da bi zaradili osnovnu pla u i koliko trebaju raditi za razne bonuse. Banalni je primjer sporta. On se zasniva na radnome u inku. Federer je primjerice pla en po pobjedi na turniru. W.Ronney ima ugovorenu pla u koja se uve ava naravno kroz razne bonuse. A bonusi se jedino mogu dobiti uspjehom na turniru. Naravno svaki proces ili sustav ima i svoje mane. Najve a mana s kojom se susre e „teorija turnira“ vezana je uz mogu e „eliminiranje“ opasnih kolega s posla. Kada zaposlenici shvate kako mogu dobivati velike svote novce ako imaju sjajan radni u inak, poduzeti e dvije mjere: marljivo raditi ili se pobrinuti da njihove kolege rade loše. U nekim slu ajevima turniri mogu defnitivno poljuljati timski rad ili kolegijalnost. Dakle obrazac je vrlo jednostavan: što sam u inkovitiji od kolega, ja dobivam više, a oni manje. U Australiji je provedeno jedno istraživanje unutar 23 tvrtke koje su stavile u korelaciju visok radni u inak i poticaje. Istraživanje je otkrilo da tvrtke koje postavljaju radni

Piše: Dario Šafari dariosafaric@net.hr

u inak imaju generalno marljivije radnike koji uzimaju mnogo manje slobodnih dana tokom godine! Otkriveno je da radnici odbijaju posu ivati svoju opremu kolegama jer se naravno svi bore za poticaje. Klju ni bene iti implementacije „teorije turnira“? Pove anje kvalitete i zadovoljstva kupaca! Dakle poboljšanje izravne komponetne koja donosi zaradu. Zanimljivo je spomenuti kako samo 1 od 30 zanimanja u Europi izravno koristi pla anje prema radnome u inku. Vjerujem da ste shvatili kako sam veliki zagovornik ljudskih potencijala. Sinergijom se može stvoriti okruženje koje je produktivno i za pojedinca i organizaciju. I da moram spomenuti kako Google organizira interna predavnja unutar svojih zidova s nekim od najjsjajnjihih umova i osobnosti današnjice. Poput Baracka Obame.


25. kolovoza 2009.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Prisila na brak romanti na komedija Režija: Anne Fletcher Uloge: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman

Posljednja ku a nalijevo horor triler Režija: Dennis Iliadis Uloge: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton, Garret Dillahunt Nakon komercijalnog uspjeha remakeova horora kao što su “Teksaški masakr motornom pilom” i “Brda imaju o i”, na red je došla i “Posljednja ku a nalijevo”, remake istoimenog filma iz 1972. Tada ga je režirao Wes Craven (Strava u Ulici brijestova, Vrisak), koji je na ovom remakeu angažiran kao producent.

U filmu se bra ni par suo ava sa skupinom okrutnih kriminalaca koji su naudili njihovoj k eri. Koliko su daleko obi ni ljudi spremni i i kako bi se osvetili sociopatima koji su naudili njihovom djetetu, saznat ete ako pogledate ovaj dinami ni horor triler. Trajanje: 110 minuta. Preporu ujemo starijima od 18 godina.

NAGRADNO PITANJE (tri besplatne posudbe) U kojoj zemlji se doga a radnja filma “Milijunaš s ulice”? 1.) Indonezija 2.) Kina 3.) Indija DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA: Stjepan Škvorc, akovec

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

utorak 25.8 19.00 TAXI 4 akcijska komedija

21.00 UBRZANJE 2: VISOKI

NAPON akcijski film

srijeda, 26.8.

KUPON ZA NAGRADNU IGRU

nema filmskog programa

Odgovor: ___________________________

19.00 PRISILA NA BRAK

l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

etvrtak, 27.8.

THE PROPOSAL romanti na komedija Režija: Anne Fletcher Uloge: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman

21.00 POSLJEDNJA KU A

Od redateljice filmova Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta i Step Up dolazi urnebesna romanti na komedija sa Sandrom Bullock i Ryanom Reynoldsom u glavnim ulogama. Pri a filma prati život stroge direktorice (Bullock) koja se u jednom trenutku na e u groznoj

NALIJEVO THE LAST HOUSE ON THE LEFT

situaciji: postoji mogu nost da e je deportirati u Kanadu. Kako bi to sprije ila, ona na brzinu sklopi dogovor sa svojim mladim pomo nikom (Reynolds) i pristaje na lažne zaruke i brak s njim ... Trajanje: 108 minuta. Preporu ujemo starijima od 12 godina.

TOP LISTA 1. MILIJUNAŠ S ULICE 2. NEOBI NA PRI A O ... 3. NJEMU BAŠ I NIJE STALO 4. OPERACIJA VALKIRA

VIDEO IZLOG NJEMU BAŠ I NIJE STALO Ako te nije nazvao, ako ne spava s tobom, ako je oženjen drugom, vrlo vjerojatno je da mu baš i nije stalo. Još otkada je imala pet godina, Gigi su uvijek govorili da e vrlo lako prepoznati koji je de ko zainteresiran za nju – to je obi no onaj koji se ponaša kao zbunjena budala. Danas, nakon mnogo godina, Gigi se svakodnevno bori da prona e ljubav svog života. Problem je jedino u tome što uvijek traži na pogrešnim mjestima, izlaze i s muškarcima kojima jednostavno baš i nije stalo do nje. Upravo je to bio slu aj i s njezinim posljednjim spojem, Conorom, nakon kojeg je doti ni više nikada nije nazvao. Ipak, Gigi se uspjela uvjeriti u nekoliko (ne)mogu ih razloga – možda ga je lupio auto, možda je morao posjetiti baku, možda je izgubio mobitel. Odlu ila je posjetiti njegov omiljeni bar kako bi ‘slu ajno naletila’ na njega i razriješila situaciju. U baru upoznaje Conorovog prijatelja Alexa koji odmah shvati o emu se radi te objasni Gigi kako Conoru i nije baš stalo do nje ...

NEOBI NA PRI A O BENJAMINU BUTTONU Uistinu neobi na pri a koju je režirao D. Fincher, o ovjeku koji se rodi kao starac, a umire kao dijete, s Bradom Pittom i Cate Blanchett u glavnim ulogama. Radnja filma zapo inje na dan kada uragan Katrina pogodi New Orleans. Tada upoznajemo ostarjelu gospo u Daisy koja bespomo no leži na samrtni koj postelji. Pored nje je njena odrasla k i Caroline. Daisy zamoli svoju k er da joj naglas ita dnevnik njenoga dugogodišnjeg prijatelja Benjamina Buttona (Brad Pitt). Caroline posluša želju svoje majke, a sa svakom sljede om stranicom misterioznog dnevnika sve je jasnije da je Benjamin imao, u najmanju ruku, neobi an, zanimljiv i uzbudljiv život. No, ono naj udnije vezano uz Benjamina ne ti e se njegovog posla, ljudi koje je upoznao, ili doga aja koje je proživio, ve upravo njegovog ro enja – rodio se kao starac koji stari unazad, odnosno s godinama postaje mla i i vitalniji ...

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, RO ENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

MILIJUNAŠ S ULICE Može li osamnaestogodišnji mladi s ulica Mumbaia dokazati svoju nevinost i osvojiti glavnu nagradu u indijskom ‘Milijunašu’? U studiju gdje se snima indijska verzija televizijskog kviza ‘Tko želi biti milijunaš’ upravo je kucnuo najnapetiji trenutak – voditelj se sprema postaviti posljednje pitanje koje nosi glavnu nagradu. Pred utihlom publikom i izložen goru im reflektorima televizijskog studija nalazi se osamnaestogodišnji mladi s ulice, Jamal Malik. Voditelj kviza, Prem Kumar, nema nikakvih simpatija prema ovom natjecatelju, potencijalnom instant-bogatašu. Probivši se vlastitim snagama s ulice, Premu se ne svi a mogu nost dijeljenja svjetala pozornice ‘Milijunaša’ te odbija vjerovati da bi klinac s ulice mogao znati sve odgovore. I tako kada istekne istekne vrijeme emisije (baš prije milijunskog pitanja), Prem ve ima policiju spremnu izvan studija kako bi uhitili Jamala, za kojeg je on siguran da vara...

5. ROCKNROLLA 6. ŠPIJUNIRAJ MUŠKI

HRVA

7. HRVA

horor triler Režija: Dennis Iliadis Uloge: Tony Goldwyn, Monica Potter, Sara Paxton, Garret Dillahunt

petak, 28.8. 19.00 PRISILA NA BRAK romanti na komedija

21.00 POSLJEDNJA KU A

NALIJEVO horor triler

subota, 29.8. 19.00 PRISILA NA BRAK

8. SUMNJA

romanti na komedija

9. ZAMJENA

21.00 POSLJEDNJA KU A

10. U NJENIM O IMA

NALIJEVO horor triler

FILMSKA TOP LISTA “ME IMURSKIH NOVINA” Randy Robinson na svojoj je koži osjetio što zna i ona stara izreka ‘Tko visoko leti, nisko pada.’ Ho e li imati snage i odlu nosti vratiti se na vrh? U dobrim, starim osamdesetima naš Randy (Mickey Rourke) bio je na vrhuncu svoje karijere. Bio je najpoznatiji i najomiljeniji pro esionalni hrva u SAD-u. Narod je volio gledati njegove borbe te je s vremenom, zbog svoje upornosti, snage i tvrdoglavosti, dobio nadimak ‘Ovan’. No, slava nije vje na i tako je naš Randy ‘Ovan’ Robinson polako ‘izblijedio’ i nestao. Danas, dvadeset godina kasnije, jedva da uspjeva preživjeti, a potraga za boljim i stalnijim poslovima postala je njegova svakodnevnica...

1.

NEBESA

2.

MAMURLUK

3. ROCK ‘N’ ROLL BROD 4.

PONOVNO 17

5.

DOBRO DOŠLI CH’TIS

6.

PRISILA

7.

POSLJEDNJA KU A NALIJEVO

8.

HARRY POTTER I PRINC...

9.

ŽENA KOJOJ SAM ITAO

10. MARLEY I JA

US BOX OFFICE 1. DISCTRICT 9 2. G.I. JOE: THE RISE OF COBRA 3. THE TIME TREVELER’S WIFE 4. JULIE & JULIA

nedjelja, 30.8. 19.00 PRISILA NA BRAK romanti na komedija

21.00 POSLJEDNJA KU A

NALIJEVO horor triler

ponedjeljak, 31.8. 19.00 PRISILA NA BRAK romanti na komedija

21.00 POSLJEDNJA KU A

NALIJEVO horor triler

DOM KULTURE PRELOG subota, 29.8., nedjelja, 30.8. 20.00 TAXI 4 rancuski akcijski film

5. G-FORCE 6. GOODS: LIVE HARD, SELL HARD 7. THE UGLY TRUTH 8. MONSTERS VS ALIENS 9. 500 DAYS OF SUMMER 10. HARRY POTTER HALF...

NAPOMENA: Ljetno radno vrijeme blagajne CZK: SRPANJ, KOLOVOZ Ponedjeljak 18.00 – 21.00; utorak 18.00 – 21.00; srijeda blagajna NE radi; etvrtak 18.00 – 21.00; petak 18.00 – 22.00; subota 18.00 – 21.00; nedjelja 18.00 – 21.00. Za sve ostale programe blagajna radi jedan sat prije po etka programa.


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Udruga samostalnih žena akovec pokazala je kako se obra uje lan i kona ni produkt

25. kolovoza 2009.

Pjeva ki zbor “Josip Vrhovski” tako er je predstavio op inu Nedeliš e

SJAJNA PROMIDŽBA akovca, Nedeliš a i Murskog Središ a u HTV-ovoj emisiji “Hrvatska uživo”

Da je stvarnost bar tako lijepa... Hrvatska televizija prošli je tjedan boravila u Me imurskoj županije gdje je snimala i emitirala svoju popularnu emisiju “Hrvatska uživo”. Svojim gledateljima u domovini i svijetu predstavljeni su Grad akovec, op ina Nedeliš e i Grad Mursko Središ e, s mnogobrojnim doga ajima, ljudima, znamenitostima.

Vjerojatno i sami žitelji ovih sredina nisu znali za neke zanimljivosti u svojem selu ili kraju, a vrlo dobra HTV-ova ekipa to im je otkrila. Novinari i voditelji prezentirali su ono najbolje i najljepše u svakoj od ovih sredina, dok su nedostatci zaobi eni. Stoga i ne udi da su mnogi gledatelji ustvrdili kako bi ovdje bilo jako lijepo raditi i živjeti kada bi bilo kao što se vidjelo na malim ekranima. Sve u svemu, bila je ovo više nego lijepa i korisna prezentacija me imurskog turizma, ugostiteljstva, kulture, sporta, gospodarstva i gastronomije. (S. Mesari )

akovec - grad u kojem je ugodno živjeti

Starinska la a na rijeci Muri

ista šetnica i Perijovi puha i Svi koji su došli na lu ice mjesta vidjeti snimanje emisije primijetili su da je lu ica bila ista i ure ena. Takva bi trebala biti svaki dan i tada bi bilo turista i šeta a. Istina, to košta, ali isplati se jer ure enom lu icom središ anska slika u svijetu je puno ljepša. Puha ki orkestar koji vodi profesor Petar Novak pravo udo je od orkestra. Profesor se godinama mu i s orkestrom jer mu svake godine po nekoliko lanova ode na daljnje školovanje. I u ovom nastupu Perijovi puha i su svirali kao da su svaki dan zajedno. Središ e se i tako voli. (sm)

U ve ernjem terminu Hrvatske radiotelevizije, u emisiji “Hrvatska uživo”, predstavljen je grad akovec, koji je ostatku Hrvatske pokazao svoju interesantnu povijest, te bogatu kulturnu i enogastronomsku ponudu. O akovcu su govorile brojne osobe iz života grada: Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Me imurja, fra Stanko Belobrajdi , poduzetnica Ksenija Vrbani , olimpijac Filip Ude, Ivana Maltar, direktorica Turisti kog ureda Grada akovca, nogometaš Cicero Lima Pereira, lanovi Oldtimer kluba ... Emisija je donijela i nekoliko zanimljivih priloga. Prvi je donio op enitu pri u o akovcu u kojem je ponovno spomenut nedavni uspjeh grada kada smo osvojili titulu najure enijega kontinentalnog grada Hrvatske. Rije i je bilo i o popularnosti bicikla me u akov ancima, o burnoj povijesti Zrinskih i Frankopana i romanu gTatarska strijela h autora Marijana Krajcera - Viteza te o najboljem recepcioneru Hrvatske Teu Gracinu koji je iz Primoštena preselio u akovec.

Rudarski zbor podsje a na rudarenje

Udruge žena s podru ja op ine Nedeliš e pripremile su tradicionalne me imurske specijalitete Male me imurske suvenire, prikaz me imurskog dvorišta, dao je Josip Farkaš, dok je Udruga samostalnih žena akovec pokazala kako se obra uje lan. Od lomljenja snopi a suhog lana na gtuka u h, obra ivanje na trljici, mikanje, predenje lana ... Da Me imurci znaju ino papati, pokazala je Udruga kuhara Me imurske županije, koji su pripremili tradicionalne me imurske specijalitete, ali i delicije kojima su se gostili još i stari Zrinski. O inoj me imurskoj kapljici progovorili su lanovi društva Hortus Croatiae. Sve je popratio i kulturno zabavni program u kojem su se predstavili KUD Žiškovec, KUU gVeseli Me imurci h, Žiga i Bandisti, Cheerleaders Livi ... (mn)

Mursko Središ e nekada i sada otišlo u svijet Svoj boravak u Me imurju, odakle su tako er emitirali svoju emisiju “Hrvatska uživo”, ekipa Hrvatske televizije završila je u Murskom Središ u. U etvrtak je program emitiran iz Gradske lu ice gdje su predstavljene brojne udruge, klubovi i pojedinci. HTV je snimio i više priloga o ljudima, doga ajima i znamenitostima Murskog Središ a i naselja koja mu pripadaju. Ekipa je posao odradila vrlo dobro, a poseban doprinos dala je novinarka Gordana Petek koja se istinski potrudila prilog u initi zanimljivim. Mursko Središ e je predstavljeno u lijepom svjetlu i kao takvo poželjno za živjeti i ra-

diti u njemu. Takva lijepa slika o Murskom Središ u, naseljima i ljudima otišla je putem TV odašilja a u svijet i vjerojatno mnogi raseljeni Središ anci nisu mogli vjerovati da im je grad tako lijep i uspješan. U mozaiku priloga i doga anja na samom mjestu posebno treba istaknuti novoosnovan sve ani Rudarski zbor, Pjeva ki zbor i Puha ki orkestar koji su bili najimpresivniji u rije i i slici. Od snimljenih priloga pozornost zaslužuje prilog o zašti enom krajoliku rijeke Mure, o naftnoj povijesti koju je kratko ali jezgrovito predstavio Sre ko Kramar, te o Ivanu Palnecu, dugogodišnjem pjeva u i glumcu. Šteta što Palnec nije predstavljen kao kroja i jedna od najzaslužnijih osoba za dobar rad Modeksa, nekada motora ovog dijela Me imurja. Kad bi Mursko Središ e ostalo tako lijepo kao što je bilo u Hrvatskoj uživo. (S. Mesari , Jurica M.)

Nedeliš e predstavljeno u emisiji “Hrvatska uživo” Ispred crkve Presvetog Trojstva svojom bogatom kulturom i poviješ u te gastronomskom ponudom predstavila se op ina Nedeliš e prošli tjedan u emisiji “Hrvatska uživo”. U srednjem vijeku Nedeliš e se razvilo kao trgovište sa sajmovima i raznovrsnim obrtima te je bilo gospodarsko a neko vrijeme i kulturno središte Me imurja. U Nedeliš u je u vrijeme Zrinskih djelovala i jedna od prvih hrvatskih tiskara, stoga je ostatku Hrvatske

u emisiji s pravom predstavljeno kao najperspektivnije gospodarsko mjesto Me imurske županije. Nedeliš e su hrvatskoj javnosti predstavile brojne udruge s podru ja cijele op ine koje vrijedno rade i brižno njeguju narodnu baštinu, a i postižu vrhunske rezultate na mnogim natjecanjima i smotrama. Osim prikaza uživo, dio materijala je snimljen još prije par

tjedana i emitiran kroz reportaže pa je tako bilo rije i o povijesti mjesta, dvorani SGC-a Aton izgra enoj u javno - privatnom partnerstvu, dvjema rimokatoli kim župana i baptisti koj crkvi, prvoj tiskari u Hrvatskoj, Mesapu, zmajarima, ba varstvu, kuglanju u vise oj kuglani, turizmu u Nedeliš u, plovilu edomira Valjka i mnogo emu drugom. Reportaže su govorile o Lovištu Zrinskih, Jezeru Gornji Kuršanec, terapijskom jahanju, Kova nici u Gornjem Hraš anu, smještajnim kapacitetima, gastronomiji i drugom. Udruge žena s podru ja op ine, koje su nezaobilazne kad govorimo o bilo kojem dijelu društvenog života, pripremile su tradicionalne me imurske specijalitete. Tako er su predstavljeni nedeliš anski karatisti koji na natjecanjima postižu vrhunske rezultate, dok je hrvatska javnost upoznata i s pjeva kim zborom gJosip Vrhovski h, koji isto tako na smotrama i natjecanjima postiže zapažene uspjehe. Predstavili su se i jedna novija udruga gHrastinka h Dunjkovec Pretetinec, DVD Nedeliš e, Udruga uzgajiva a malih životinja i drugi. Kulturno - umjetni ka udruga “Selja ka sloga” Nedeliš e pak se pobrinula za promociju izvorne me imurske pjesme i plesa.

Jelo se kak’ su negda jeli Zrinski Za potrebe snimanja emisije ponovno su se okupili lanovi Udruga kuhara Me imurske županije, ija je zada a bila predstaviti akovec kao grad Zrinskih. Me imurska su jela prilagodili kuharici Zrinskih, a predstavili su nas starinskim kola ima, hladnim i toplim predjelima koja se još i danas koriste na našim stolovima. - Iako su jela bila prilago ena za nepce današnjih ljudi, sa uvana je izvornost i autohtonost. Ima nekoliko za ina koje je danas teško nabaviti i teško je izvorno po kuharici Zrinskih

raditi jela, me utim, ona je dobar orijentir. Dobra je jer vidimo sastojke koje mi onda prilago avamo današnjim trendovima doma eg i svjetskog kulinarstva, ispri ao je Dalibor Kova i , predsjednik Udruga kuhara. Me u zanimljivijim slasticama bila je starinska svadbena torta od badema, svatovski kola i, medenjaci, pletenice, orehnja a, makovnja a ... Neizostavni su meso z tiblice, svježi kravlji sir, turoši ... Sve one delicije koje se mogu i danas na i na našim stolovima diljem Me imurja. (mn)

Udruga kuhara Me imurske županije prilagodila je me imurska jela kuharici Zrinskih


TV ku e imaju pravo promjene programa

05.55 Najava programa 06.00 Tre a dob, emisija za umirovljenike 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.08 arolija, serija 09.57 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Istraživanje divljine: Australsko crveno srce, dok. serija 11.15 Oprah Show 11.55 Burzovno izvješ e 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an elom, telenovela 13.20 Idemo u Ameriku 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Ražnjevi i rešetke vatrene prošlos 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.40 Butch Cassidy i Sundance Kid, (Uloge: Paul Newman, Robert Redford, Katherine Ross, Strother Mar n, Cloris Leachman, Ted Cassidy, Je Corey; Scenarist: William Goldman; Redatelj: George Roy Hill) 16.35 Rijeke Hrvatske: Zrmanja, dok. serija 17.10 Sam na svom putu, dok. serija 17.40 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 17.45 Hrvatska uživo - Vijes 17.55 Kazalište u ku i, TV serija 18.30 Hrvatska uživo 19.23 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 arolija, serija 21.05 Boje turizma 21.55 Faraoni koji su izgradili Egipat, dok. lm 22.45 Burzovno izvješ e 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.14 Vrijeme 23.15 Vijes iz kulture 23.25 Renesansa u Dalmaciji: Izme u krilatog lava i polumjeseca, dok. serija 00.00 Deadwood, serija (18) 00.45 Zvjezdane staze: Voyager, serija 01.30 U uredu, hum. serija 01.50 Falcon Beach, serija 02.35 Velemajstor, serija 03.20 Ksena - princeza ratnica, serija 04.05 Skica za portret

07.25 Pink Panther, crtana serija 07.40 SpužvaBob Skockani, crtana serija 08.00 Punom parom, kulinarski izazov 08.25 Korak po korak, hum. serija 09.00 Astro show, emisija 11.45 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 12.10 U dobru i zlu, hum. serija 12.40 Rat u ku i, hum. serija 13.05 Exkluziv, magazin 13.20 Ve era za 5, lifestyle emisija 13.50 Tajna okolade, telenovela 14.45 Heroji iz stras , dramska serija (dvije epizode) 16.20 Korak po korak, hum. serija 16.50 Pod is m krovom, hum. serija 17.15 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.40 U dobru i zlu, hum. serija 18.05 Rat u ku i, hum. serija 18.30 Vijes , informa vna emisija

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Šaolinski obra un, crtana serija 07.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.40 Na kraju ulice 07.55 Ljubitelji dje jeg svijeta 08.10 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.35 Waterloo Road, serija 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 12.00 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - Wimbledon, nale 2001.: Ivaniševi - Ra er 13.45 Obi ni ljudi, TV serija 14.30 U potrazi za džambasima, emisija pu ke i predajne kulture 15.00 Me u nama: Umjetna oplodnja 15.55 Posljednji rajevi: Kilimandžaro, dok. lm 16.50 Falcon Beach, serija 17.35 Ksena - princeza ratnica, serija 18.25 Vijes na Drugom 18.40 U vrtu pod zvijezdama 19.10 Johnny Bravo, crtana serija 19.30 VIP Music Club 20.05 Velemajstor, serija 20.50 Vijes na Drugom 21.02 Vrijeme 21.05 Odmori se, zaslužio si, TV serija 21.45 Momci s Madisona, serija (12) 22.35 Ciklus aliena i predatora: Alien 2, (Uloge: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser, Bill Paxton, William Hope; Scenaris : James Cameron i David Giler; Redatelj: James Cameron) 00.45 Drugi format: Nagrada Europske unije i studio Up 01.20 TV raspored

04.20 Boje turizma 05.05 Oprezno s an elom, telenovela

Lude 70-te, serija Kralj Queensa , serija EZO TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija IN magazin Inspektor Rex, serija Baywatch, serija Zabranjeni ples, igrani lm Vijes Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija Kako ja kažem, (2007., roman na komedija; Redatelj: Michael Lehmann; Glume: Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Tom Evere Sco , Lauren Graham) Mr. Bean, serija Vijes Seinfeld, serija Baywatch, serija Život na sjeveru, serija EZO TV Opasna afera, triler Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Rebelde, serija Kraj programa

Exkluziv, magazin Ve era za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov Bibin svijet, hum. serija Kobne stras , (komedija, 1993.; Redatelj: Carl Reiner; Uloge: Armand Assante, Sherilyn Fenn, Kate Nelligan, Sean Young, Christopher McDonald, James Remar) CSI: New York, krimi serija Vijes , informa vna emisija No pokera, show Tigar i zmaj, igrani lm, akcijski No pokera, show Astro show, emisija

05.00 VIJESTI (HR +ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HR AK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR +ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HR AK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HR AK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special; DOGMA 01.00 NO NI PROGRAM

22:45 23:15 23:30 00:00 00:55 01:50 02:50 04:25 04:50 05:40 06:15 07:00

21:00

006:30 07:30 08:30 09:30 11:10 12:05 13:00 13:40 14:35 15:30 17:15 17:30 18:25 19:15 20:00

02.40 04.10

22.05 23.00 23.10 00.45

20.00 20.35

18.55 19.05 19.35

14:00 16:00 17:25

13:30

08:58 09:00 11:15 12:00 13:00

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00 19:15

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a 1X2 kontakt emisija o kla enju KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošte ene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošte ene osobe VEKERICA SERIJSKI FILM PEVECOV KUTAK emisija pod

1 X 2, emisija o kla enju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbija i mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm Ritam ljeta, ponavljanje Me imurje danas Sport

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25

10.00 TV vodi + turis ka središta Hrvatske 16.00 Mali svijet: Pri a o Palmi Katalini 16.26 San bez granica - V.Krmpo : Vilenjakov veo 16.28 ovje e, ne lju se: Policijska potraga, Lutrija u ZOO-u 16.41 Naša vje na mudrost: Tko radi, ne boji se gladi 17.20 Misionarke ljubavi 17.47 Dernek u Blizni 18.17 Adio, barba Ive 18.50 San bez granica - J.Sever: Ru nik zvijezda 20.00 Za srce i dušu 20.49 Split: More 21.19 Glazbena emisija 21.58 Strani igrani lm 23.33 Hrvatska uživo 00.13 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Dje ji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 U sjeni, lm 16.05 Obiteljsko ra šte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 SVET 18.40 Frasier, hum. serija 19.10 Rebelde, serija 20.00 Ameri ki nindža, lm 22.20 Dharma i Greg, hum. serija 22.55 Dvostruka otmica, lm 0.50 Love TV 1.50 No na p ca

7.00 24 UR 8.00 Dje ji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Tre e udo, lm 13.05 Zlo ini pred ku nim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sre e, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 An eli bez krila, serija 18.55 24UR 20.00 Naša mala klinika 21.00 Provjereno 21.45 Monk, serija 22.40 24 UR 23.00 Dr. House, serija 23.55 Priznanje, lm 2.05 24UR 3.05 No na panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Ameri ka serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameri ki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pograni ne TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Dje ji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Me unarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameri ki lm 0.25 No ni program

UTORAK 1. rujna 2009.

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 21:00 21:30 23:00 -------------------

19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM KOKTEL mozai na emisija REZERVIRANO VRIJEME SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vrijeme Voice of America Dom2, emisija o ure enju interijera Pravi Rodrigo, serijski lm Me imurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Me imurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

8.30 Leichtathle k, prijenos 15.00 Tenis 17.45 Eurogoals 18.00 Leichtathle k, prijenos 23.00 Segeln

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Biciklizam 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 DSF Motor 22.15 SmackDown 23.00 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna ku a, hum. serija 17:00 Još stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Rodney 20:00 Vijes 20:15 Ljubav na gradilištu 22:15 exklusiv 0.15 No ni program

08:00 Izme u nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 To no u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 To no u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izme u nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za o evid, serija 22:15 Psych, serija 23.10 No ni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Wie im Himmel, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 No ni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Ulica komedije XXL 21.15 Rick Kavanian 22.15 Switch reloaded 23.15 Tv Total 0.15 No ni program

Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 SOKO Kitzbühel 21.00 ZiB Flash 21.10 Stadt, Land, Mord, lm 22.45 Cobra 11, serija 23.35 No ni program

od 26.8.2009. do 1.9.2009.

PREGLED

TV

(29.8. u 20.00 h, RTL Televizija)

Will Smith


TV ku e imaju pravo promjene programa

06.00 Najava programa 06.05 Hrvatska uĹživo 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.08 arolija, serija 09.57 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Ekspedicija u Gvajanu, dok. serija 11.05 HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta 11.10 Oprah Show 11.55 Burzovno izvjeĹĄ e 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an elom, telenovela 13.20 Idemo u Ameriku 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Mahunarke strog i novog svijeta 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 udom preĹživjeli 2: Zalutali u podru ju grizlija, dok. serija 15.35 udom preĹživjeli 2: Izgubljeni u kiĹĄnoj ĹĄumi, dok. serija 16.25 Skica za portret 16.35 Rijeke Hrvatske: Lika i Gacka, dok. serija 17.10 KazaliĹĄte u ku i, TV serija 17.45 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 Hrvatska uĹživo - Vijes 18.00 Hrvatska uĹživo 19.15 LOTO 7/39 19.20 HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 arolija, serija 21.05 Tra c, (Uloge: Benicio del Toro, Michael Douglas, Catherine Zeta Jones, Dennis Quaid, Russel G. Jones, Jacob Vargas, Andrew Chavez, Stephen Bauer, Edouardo Ruiz, Erika Christensen, Don Cheadle, Luis Guzman; Scenaris : Simon Moore, Stephen Gaghan; Redatelj: Steven Soderbergh) 23.25 Burzovno izvjeĹĄ e 23.30 Dnevnik 3 23.52 Sport 23.54 Vrijeme 23.55 Vijes iz kulture 00.05 Emocije - sluge i gospodari: Bez kontrole, znanstvenoobrazovna serija 00.40 Deadwood, serija (18) 01.25 Zvjezdane staze: Voyager, serija 02.10 U uredu, hum. serija 02.30 Falcon Beach, serija 03.15 Ksena - princeza ratnica,

serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.55 StaŞist, hum. serija 19.30 Moj ujak‌ 20.00 Vijes 20.15 Hidalgo, lm 21.50 Zaboravljeni slu aj, serija 22.35 Bez traga, serija 23.20 No ni program

6.10 Dje ji lmovi 10.00 Film za djecu i mladeĹž 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta

18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Harper’s Island, serija 22.15 Hitna sluŞba, serija 23.10 Tv Total 0.10 No ni program

5.15 Jutarnji program 11.00 Sutkinja Barbara Selesch 12.00 Sudar Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 13.00 Sutkinja Barbara Selesch 16.00 Sudar Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.00 Magazin 18.30 Anna i njezina ljubav 18.00 LenĂ&#x;en & Partner 19.00 K11 20.15 Nogomet; Liga prvaka, prijenos 22.20 24 Studen 23.45 No ni program

08:00 Izme u nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 To no u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 To no u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izme u nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Kolb grei ein 22.15 Stern Tv 0.00 No ni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna ku a, hum. serija 17:00 JoĹĄ stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Big Brother 20:00 Vijes 20:15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Torchwood, serija 23.10 No ni program

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.15 Poker 18.15 Nogomet, prijenos 20.45 Männer Tv 22.00 SmackDown 23.00 Sportquiz

19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:00 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

18:40 19:00 19:10 20:00 22:00 23:00 -------------------

VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Voice of America Zdravo vegetarijanski, TV kuharica Iz NedeliĹĄ a, emisija o Op ini NedeliĹĄ e Me imurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovni magazin, emisija o gospodarstvu Poslovne vijes Me imurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

10.00 TV vodi + turis ka srediĹĄta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

NAJAVA PROGRAMA FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA SERIJSKI FILM TRZALICA glazbena emisija IZ PROĹ LOSTI TV kalendar

1 X 2, emisija o kla enju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbija i mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm akove ki kutak, ponavljanje Me imurje danas, informa vna emisija Sport Vrijeme

8.30 Nogomet 12.00 Eurogoals 15.00 Nogomet, prijenos 21.00 Polo 22.20 Golf

12:00 13:00 14:00 16:00 17:25 18:35

09:58 10:00

19:15 19:18

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00

8.25 Jutarnji program 9.30 Dje ji program 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humoris na

6.20 Tv prodaja 6.25 Dje ji program 11.20 Dragi John, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Život na sjeveru, serija 14.25 Soba na tavanu, lm 16.05 Obiteljsko ra ťte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Kos , serija 20.50 UEFA-Liga prvaka, prijenos 23.30 Dharma i Greg, hum. serija 0.00 Glavni osumnji eni 2, lm 1.35 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Dje ji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Ubij me neĹžno, slovenski lm 13.05 Zlo ini pred ku nim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sre e, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 An eli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 NaĹĄa mala klinika, serija 20.55 Neznanac pred vra ma, lm 22.30 24 UR 22.50 Zakon i red, serija 23.45 Pono u vrtu dobroga i zla, lm 2.00 No na panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Dje ji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humoris ne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameri ki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes , sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos , sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njema ki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 26. kolovoza 2009.

06:30 07:30 08:30 09:30 11:10 12:05 12:55 13:55 14:55 15:35 17:15 17:30 18:25 19:15 20:00 20:50

22:45 23:35 23:50 00:15 01:05 01:55 02:55 04:45 05:10 05:55 06:30

05.00 VIJESTI (HR +ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HR AK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HR AK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special; PUTOKAZI 01.00 NO NI PROGRAM

Lude 70-e, serija Kralj Queensa, serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija Lude 70-e, serija Kralj Queensa, serija IN magazin Autsajderi, igrani lm Vijes Nove TV Baywatch, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Naťa mala klinika, serija Nemoralna ponuda, (SAD, 1993., roman na drama; Redatelj: Adrian Lyne; Glume: Robert Redford, Demi Moore, Woody Harrelson, Seymour Cassel, Oliver Pla , Billy Bob Thornton) Zakon brojeva, serija Vijes Seinfeld, serija Baywatch, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Nemoralna ponuda, igrani lm (12) Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Kraj programa

13.45 Tajna okolade, telenovela serija 14.35 Heroji iz stras , dramska 04.00 Skica za portret serija (dvije epizode) 04.55 Jelovnici izgubljenog vremena: Mahunarke strog 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Pod is m krovom, hum. i novog svijeta serija 05.15 Oprezno s an elom, 17.10 Kako sam upoznao vaĹĄu telenovela majku, hum. serija 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 18.00 Rat u ku i, hum. serija 18.30 Vijes , informa vna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Ve era za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 CSI: New York, krimi serija 20.50 Kos , krimi serija (dvije epizode) 22.25 CSI: New York, krimi serija 23.20 Vijes , informa vna emisija 23.35 No pokera, show 01.05 Vru a sedla, igrani lm, komedija 02.35 No pokera, show 04.10 Astro show, emisija

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Mali tani, crtana serija 07.30 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.55 Na kraju ulice 08.10 Ljubitelji dje jeg svijeta 08.25 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.50 Tree Hill, serija za mlade 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 12.00 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - rukomet, nale Kupa EHF-a 1999.: Flensburg - Metkovi 13.35 reprizni program 14.00 Obi ni ljudi, TV serija 14.45 Mijenjam svijet: Godine nisu vaĹžne 15.10 Rije i Ĺživot: Uzori u borbi za jednakost 16.00 Blaga islama na Sredozemlju: Sicilija, rajski vrt Saracena - dok. serija 16.50 Falcon Beach, serija 17.35 Ksena - princeza ratnica, serija 18.25 Vijes na Drugom 18.40 U vrtu pod zvijezdama 19.10 Johnny Bravo, crtana serija 19.30 VIP Music Club 20.10 Nogomet, LP - emisija 20.40 Nogomet, LP: Arsenal Cel c, 1. poluvrijeme 21.30 Vijes na Drugom 21.37 Vrijeme 21.40 Nogomet, LP: Arsenal Cel c, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP - emisija + saĹžeci 23.10 Ciklus lmova Cate Blanche : Put za raj, (Uloge: Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanche , Jennifer Ehle, Elizabeth Spriggs, Julianna Margulies, Wendy Hughes, Johanna Ter Steege; Scenaris : David Giles i Mar n Meader; Redatelj: Bruce Beresford) 01.00 Scien a croa ca 01.40 TV raspored

07.05 Pink Panther, crtana serija 07.20 SpuĹžvaBob Skockani, crtana serija 07.45 Punom parom, kulinarski izazov 08.10 Korak po korak, hum. serija 08.45 Astro show, emisija 11.35 Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u ku i, hum. serija Exkluziv, magazin Ve era za 5, lifestyle emisija 12.00 12.30 12.55 13.10

TV ku e imaju pravo promjene programa

06.00 Najava programa 06.05 Hrvatska uĹživo 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.08 arolija, serija 09.57 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 IstraĹživanje divljine: Ark k, dok. serija 11.15 Oprah Show 11.55 Burzovno izvjeĹĄ e 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an elom, telenovela 13.20 Idemo u Ameriku 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Is na i neis na o polpetama 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 LaĹži i prijevare, (Uloge: Edouard Baer, Marie-JosĂŠe Croze, Clovis Cornillac, Alice Taglioni, Eric Berger; Scenaris : Laurent Tirard, GrĂŠgoire Vigneron; Redatelj: Laurent Tirard) 16.10 Hrvatska kulturna baĹĄ na 16.35 Rijeke Hrvatske: Ce na, dok. serija 17.10 Sam na svom putu, dok. serija 17.40 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 17.45 Hrvatska uĹživo - Vijes 17.55 KazaliĹĄte u ku i, TV serija 18.30 Hrvatska uĹživo 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 arolija, serija 21.05 Korner 22.00 PotroĹĄa ki kod 22.30 Burzovno izvjeĹĄ e 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 22.59 Vrijeme 23.00 Vijes iz kulture 23.10 Emocije - sluge i gospodari: Formula za sre u, znanstveno-obrazovna serija 23.45 Deadwood, serija (18) 00.30 Zvjezdane staze: Voyager, serija 01.15 U uredu, hum. serija 01.35 Falcon Beach, serija 02.20 Ksena - princeza ratnica, serija 03.05 Skica za portret 03.10 Na rubu znanos : Jacob Lieberman - znanost o svjetlos (2.) 03.50 Korner 04.40 PotroĹĄa ki kod 05.10 Oprezno s an elom,

telenovela

03.05 04.35

06:30 07:30 08:30 09:30 11:05 12:00 12:55 13:35 14:30 15:25

17:15 17:30 18:25 19:15 20:00

21:00

22:00 22:55 23:25 23:40 00:10 01:00 01:50 02:50

04:25 04:50 05:40 06:15 07:00

05.00 VIJESTI (HR +ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HR AK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HR AK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HR AK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: PET SHOP BOYS 01.00 NO NI PROGRAM

Lude 70-te, serija Kralj Queensa, serija EZO TV, tarot show Nova lova, TV igra Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija IN magazin Inspektor Rex, serija Baywatch, serija Moj de ko se Şeni, igrani lm Vijes Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija Ne zaboravi s hove, glazbeni kviz Privatna praksa, serija Mr. Bean, serija Vijes Seinfeld, serija Baywatch, serija Život na sjeveru, serija EZO TV, tarot show Zabranjeni ples, roman na drama Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Rebelde, serija Kraj programa

18.05 Rat u ku i, hum. serija 18.30 Vijes , informa vna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Ve era za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Rocky 3, (sportska drama, 1982.; Redatelj: Sylvester Stallone; Uloge: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Mr T.) 21.40 Tigar i zmaj, (akcijski, 2000.; Redatelj: Ang Lee; Uloge: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Lung Sihung, Cheng Pei-pei) 23.45 Vijes , informa vna emisija 23.55 No pokera, show 01.30 U njenu obranu, igrani lm, triler No pokera, show Astro show, emisija

Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die SchlĂźmpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 StaĹžist, hum. serija 20:15 Lije nikov dnevnik, serija 21:05 Uvod u anatomiju, serija 21:50 Privatna praksa, serija 22:35 Blizu doma, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 No ni program

07:55 Dva i pol muĹĄkarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 StaĹžist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Ljubav u Indiji, lm 22.35 Galileo Spezial 23.30 No ni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Die Promi-Singles 21.15 Oliver LĂźck 22:20 Toto & Harry 22:50 Tv reportaĹža 23.20 Akte Schicksal 0.15 No ni program

08:00 Izme u nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 To no u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 To no u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izme u nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Ku a i dijete, lm 22:00 Extra 23:30 30 Minuten Deutschland 0.00 No ni program

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-GiOh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Sofa, hum. serija 16:30 Puna ku a, hum. serija 17:00 JoĹĄ stojim, hum. serija 18:00 Freunde und Helfer!, serija 19:00 Rodney 20:00 Vijes 20:15 Die Kochpro s 21.15 Frauentausch 23.15 No ni program

6.00 Poker 10.15 DSF Motor 11.15 Normal 11.45 Ha rick 13.00 Nogomet 14.15 Bundesliga pur Klassiker 17.30 Formula 1 18.30 Motorsport 20.15 DSF ReportaĹža 21.00 Formula 1 22.00 SmackDown 23.00 UFC

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00 19:15 19:18

1 x 2, emisija o kla enju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbija i mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm 100% Me imursko, ponavljanje Me imurje danas, informa vna emisija Sport Vrijeme

19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI PROGRAM KOKTEL mozai na emisija REZERVIRANO VRIJEME SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Voice of America Glazba Ritam ljeta Me imurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Me imurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

9.00 Motorsport 9.30 Tenis 11.45 Leichtathle k, prijenos 16.15 Reiten, prijenos 17.45 Leichtathle k, prijenos 21.30 Tenis, prijenos 23.00 Rallye, prijenos

08:58 09:00 11:15 12:00 13:00

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 21:00 21:30 23:00 -------------------

14:00 16:00 17:25

13:30

NAJAVA PROGRAMA reportaĹža VEKERICA jutarnji program VTV-a 1X2 kontakt emisija o kla enju KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi VTV TJEDNIK uz komentar za sluĹĄno oĹĄte ene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za sluĹĄno oĹĄte ene osobe VEKERICA SERIJSKI FILM PEVECOV KUTAK emisija pod

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 StaĹžist, hum. serija 10:30 SOKO KitzbĂźhel 11:15 Die Ăœber ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15

10.00 TV vodi + turis ka srediťta Hrvatske 15.47 Vesela avlija, lutkarska predstava 16.28 Sretni ljudi: Branko Mihaljevi 16.58 San bez granica - D.Domjani : Mjese ina 17.00 Klasicizam u Slavoniji 17.17 23. fes val hrvatske tamburaťke glazbe – Osijek 17.45 Ljubitelji dje jeg svijeta: Jagoda Truhelka 17.56 23. fes val hrvatske tamburaťke glazbe - Osijek 2 18.26 Žena na sporednom kolosijeku 18.53 Proťlost u sadaťnjos : Mir s Turcima 1699. 19.28 San bez granica - Q.Quien: Vra mo se 19.30 Mladost i ljepota Slavonije 20.00 Fes val zabavne glazbe Split 2008. - Split na klapski na in, snimka 1. ve eri 21.02 Sve o Evi, ameri ki lm 23.15 Glazbeni spotovi Mix I 00.05 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Dje ji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 Kriminalci, upomo !, lm 16.05 Obiteljsko ra ĹĄte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 19.10 Rebelde, serija 20.00 Mr. Nice Guy, lm 22.15 Kos , serija 23.10 Dharma i Greg, hum. serija 23.40 Dok nas smrt ne rastavi, hum. serija 0.25 Pravda za sve, lm 2.15 Love TV 3.15 No na p ca

7.00 24 UR 8.00 Dje ji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Ĺ pijunka Darling Lili, lm 13.05 Zlo ini pred ku nim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sre e, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 An eli bez krila, serija 18.55 24UR 20.00 NaĹĄa mala klinika 21.00 Ljubav je opasna stvar, lm 22.20 24UR 22.40 Zaboravljeni slu aj, serija 23.35 Opasna igra, serija 0.35 Seks i grad, serija 1.10 24UR 2.10 No na panorama

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Dje ji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobi ne zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameri ki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ron el izza odra 23.45 Dnevnik pograni ne TV 0.30 Videostranice ÂŽ

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, KoroĹĄka 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 DogodovĹĄ ne u veseloj hos , crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvla enje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 No ni program

PONEDJELJAK 31. kolovoza 2009.

Pink Panther, crtana serija SpuĹžvaBob Skockani, crtana serija Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Astro show, emisija Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u ku i, hum. serija Exkluziv, magazin Ve era za 5, lifestyle emisija Tajna okolade, telenovela Heroji iz stras , dramska serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija Pod is m krovom, hum. serija Kako sam upoznao vaĹĄu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija

06.35 TEST 06.50 Najava programa 06.55 Šaolinski obra un, crtana serija 07.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.40 Na kraju ulice 07.55 Ljubitelji dje jeg svijeta 08.10 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.35 Waterloo Road, serija 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 11.55 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - Wimbledon, polu nale 2001.: Ivaniťevi Henman 13.25 Obi ni ljudi, TV serija 14.10 Direkt 14.35 Tre a dob, emisija za umirovljenike 15.20 Ljudi i putovi - Libijskom pus njom, tragom starih karavanskih putova - dok. lm 16.20 Falcon Beach, serija 17.05 Ksena - princeza ratnica, serija 17.50 VIP Music Club 18.25 Vijes na Drugom 18.40 Crtani lm 18.55 Zagreb: Atle ka, GP mi ng 21.10 Vijes na Drugom 21.22 Vrijeme 21.25 Odmori se, zasluŞio si, TV serija 22.05 Momci s Madisona, serija (12) 22.55 Ciklus aliena i predatora: Alien 1, (Uloge: Tom Skerri , Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, Yaphet Ko o; Scenarist: Dan O’Bannon (prema pri i Danona O’Bannona i Ronalda Shuse a); Redatelj: Ridley Sco ) 00.35 Na rubu znanos : Jacob Lieberman - znanost o svjetlos (2.) TV raspored 01.15

07.00 07.15 07.40 08.05 08.35 11.20 11.50 12.15 12.45 13.20 13.50 14.45 16.20 16.50 17.15 17.40


TV ku e imaju pravo promjene programa

05.50 Najava programa 05.55 Lijepom naťom: Senj 06.55 Euromagazin: La serenissima venecijanske pri e 07.30 TV kalendar 07.45 Vijes 07.55 Le Mystere de voix Bulgare u svetom Donatu 09.25 Ludi rimski carevi: Komod, znanstveno-obrazovna serija 09.55 HP - gdje ste vi, tu je i vaťa poťta 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.20 P.D.James: Smrt sudskog vjeťtaka, mini-serija 11.55 Burzovno izvjeť e 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.27 100% hrvatsko 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Rijeka: More 14.00 Dvostruki agent Duťko Popov - Tragom Jamesa Bonda, dok. lm 15.00 Mir i dobro 15.35 Jelovnici izgubljenog vremena 16.00 Vijes 16.10 Vrijeme sutra 16.15 a smo na ovon svitu dramska serija 17.15 Narodna medicina, dok. serija 17.50 Doktor Doli le 2, (Uloge: Eddie Murphy, Kristen Wilson, Raven-SymonÊ, Kyla Pra , Lil’ Zane, Kevin Pollak, Je rey Jones; Scenarist: Larry Levin (prema pri ama Hugha Lo inga); Redatelj: Steve Carr) 19.14 Za one koji misle unaprijed CO 19.15 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Planet majmuna, (Uloge: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans, Linda Harrison; Scenaris : Michael Wilson i Rod Serling (prema romanu Pierrea Boullea); Redatelj: Franklin J. Scha ner) 21.55 Burzovno izvjeť e 22.00 Dnevnik 3 22.22 Sport 22.24 Vrijeme 22.25 Vijes iz kulture 22.35 Revolver, (Uloge: Jason Statham, Ray Lio a, Vincent Pastore, AndrÊ Benjamin, Terence Maynard, Andrew Howard, Mark Strong, Francesca Annis; Redatelj: Guy Ritchie) 00.30 Narodna medicina, dok. serija 01.00 Ludi rimski carevi: Komod, znanstveno-obrazovna serija 01.30 Duhovni velikani: Travni ki svetac Petar Barbari , dok. lm 02.00 Dvostruki agent Duťko Popov - Tragom Jamesa Bonda, dok. lm 02.55 reprizni program 03.10 Le Mystere de voix Bulgare u svetom Donatu 04.40 Plodovi zemlje 05.30 Rijeka: More

17.15

15.35

13.55

12.35

11.45

11.15

08.45 09.35 10.15 10.40

08.20

07.30

00.30

22.20 23.55 00.10

19.30 19.50 20.10 22.10 22.15

17.55

15.50 16.15

12.50 13.25 13.50

12.00 12.10 12.25

10.20 10.30

09.20 09.50

08.15

07.50

07.20 07.25

07.00

Music Special; RHYTMS DEL MUNDO CLASSICS 01.00 NO NI PROGRAM

17.45 18.30 19.05

emisija Exkluziv, magazin Vijes , informa vna emisija TV vodi + panorame Nadreality Show, zabavna turis kih srediťta Hrvatske emisija (dvije epizode) Najava programa 20.00 Prokletstvo Pinka Panthera, Obitelj Addams, crtana (komedija, 1983.; Redatelj: serija Blake Edwards; Uloge: David Dvostruka zbrka, serija za Niven, Robert Wagner, djecu Herbert Lom, Ted Wass, Banda iz Sugar Creeka 5: Roger Moore, Robert Problem s nastavnikom, Loggia) (Uloge: Levi Bonilla, Lexie 21.50 CSI: Miami, krimi serija Johnson, Jay St. Onge, 22.40 U njenu obranu, (triler, Samuel Hodge, Kody Brown, 1998.; Redatelj: Sidney J. Josh Garmon, Luke Garmon, Furie; Uloge: Marlee Matlin, Bill Chameides, Drew Dyer) Michael Dudiko , Daniel Jura Hura Pilon, Doug Sutherland, Duhovni velikani: Travni ki Robbie O’Neill) svetac Petar Barbari , dok. 00.15 Lovac, igrani lm, lm znanstveno-fantas ni (12) Biblija Soťice: Grkokatoli ka liturgija, prijenos Fotogra ja u Hrvatskoj Sportske igre mladih 09. 06:35 Atom, crtana serija Hannah Montana, serija za 07:00 Winx, crtana serija mlade 07:25 Pocoyo, crtana serija Slikovnica 07:45 Vra li smo se: Pri a o Studio F1 dinosaurima, animirani lm Spa-Francorchamps: 08:50 Kralj Queensa, serija Formula 1 za Veliku nagradu 09:50 Magazin Lige prvaka Belgije, prijenos 10:20 Automo v, auto-moto Studio F1 magazin Cool Dry Place, (Uloge: 10:50 Novac, business magazin Vince Vaughn, Monica 11:20 Specijal - Mra ne Po er, Joey Lauren Adams, tajne uvenih utvrda, Bobby Moat, Devon dokumentarni lm Sawa, Todd Louiso, Jenny 12:10 Lanac sudbine, serija Robertson; Redatelj: John N. 13:00 Ma ja, komedija Smith) 14:30 Tvrtka, igrani lm Pore : Rukomet, 17:10 Vijes Me unarodni prijateljski 17:20 Mr. Bean, serija turnir: CO Zagreb 17:50 Naťa mala klinika, serija Gummersbach, prijenos 18:40 Lud, zbunjen, normalan, Faros maraton, reportaŞa serija Sportska popuna 19:15 Dnevnik Nove TV HNL - prijenos 20:00 Nad Lipom 35, glazbenoSportske vijes humoris ni show Za one koji misle unaprijed - 21:00 Moj de ko se Şeni, CO (SAD,1997., roman na Azra komedija; Redatelj: P.J. Mini HNL Hogan; Glume: Julia Nove avanture stare Roberts, Dermot Mulroney, Chris ne, hum. serija Cameron Diaz, Rupert TV raspored Evere ) 22:45 Red carpet, showbiz magazin (15) 23:40 Televizijska posla, serija Jesen s Şe, dunjo moja, 00:40 Zať eni svjedok, igrani lm dramska serija 02:10 Ve er s Mar nom Skrivene poruke, Lawrenceom, igrani lm (12) humoris na serija 03:50 Red carpet (15)* Ulica Sezame, crtana serija 04:40 Kralj Queensa, serija Ben 10, crtana serija 05:30 Televizijska posla, serija Oto na ekipa, reality drama Red Bull Air Race: Budimpeťta, sportsko-dok. emisija Bibin svijet, humoris na serija 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS Mjenja nica, zabavna AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 emisija Zavodnik, (komedija, 1987.; RECEPTI AKOVE KIH MLINOVA; 08.00 VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 Redatelj: James Toback; EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Uloge: Molly Ringwald, HR AK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; Robert Downey Jr., Dennis Hopper, Harvey Keitel, Janny 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Aiello) Tony - Arena Zagreb, snimka DANE...; 13:00 HR AK INFO; 13.03 A SRCE KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; koncerta 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - REPRIZA; Divlji zapad, igrani lm, 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; 18.30 znanstveno-fantas ni VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; 22.00 HIvestern TOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; 00.00 Odred za isto u, dok. 6.00 Poker 9.00 Doppelpass 11.00 Normal 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 19.45 Ha rick, prijenos 22.30 Nogomet 0.00 Sport Clips

8.00 Dje ji program 11:00 Magic A ack 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Reprize serija 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys Kuzcos KÜnigsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Mein verschär es, lm 22:10 Zakon i red: Odjel za Şrtve, serija 23:05 Der Knast, dok. serija 0.10 No ni program

08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Alles was zählt 11:30 Autopro s 12:00 Air Race 14:00 Serije za djecu i mladeŞ 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Exclusiv Spezial 20:15 Mr. i Mrs. Bridge, lm 22.15 Spiegel Tv Magazin 23.00 No ni program

08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare 11:00 Deich TV 11:30 Film za djecu i mladeĹž 13:20 Das weiĂ&#x; doch jedes Kind! 14:20 Grä n gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von TĂślz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grä n gesucht 20:15 Vojna ekipa za o evid, serija 21:15 Mentalist, serija 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 Vojna ekipa za o evid, serija 0.30 No ni program

07:45 StaĹžist, hum. serija 8:40 CineTipp08:50 GĂźlcan und Collien ziehen aufs Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 Animirani lm 13.50 Trauma, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 18:00 News me 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 Afrika, lm 22.15 Dobar Nijemac, lm 0.25 No ni program

mladeĹž 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Ĺ to je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Ku anice, serija 18:25 Hitna sluĹžba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Psiho 2, lm 22.15 ZiB Flash 22.25 Von ganzem Herzen, lm 0.25 No ni program

FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta NAJAVA PROGRAMA PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom VJERA I NADA vjerski program EUROPSKI DNEVNIK TV magazin RAZBIJA I MITOVA znanstvenopopularna serija HRVATSKO SRCE OD SJEVERA DO JUGA EUROPE putopisni serijal

10:00

17:00

15:00 15:30 16:00

14:13 14:15

13:30

Danas pogledajte‌ Mali oglasi Dje ja televizija Pat pozicija, zabavna emisija Me imurske ťkole, ponavljanje 100% me imursko

07:55 07:57 08:00 12:00 12:30

00:10 -------------

22:00

20:30

19:30 20:00

18:10 18:55 19:00

00:45 01:15

15:00 16:00 17:00 17:30 18:15 19:15 19:30 23:45

EUROMAXX TV magazin IZ PROĹ LOSTI TV kalendar FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta VTV TJEDNIK FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta SVIRAMO SAMO ZA VAS glazbeni kviz IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Pri e iz Ĺživota, ponavljanje Razbija i mitova, serijski lm Tjedna kronika Lola, serijski lm Snimka koncerta Tjedna kronika Glazba koja srce dira Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Tjedna kronika Sutra na programu

8.30 Motorsport 9.00 Leichtathle k 10.30 Nogomet 14.00 Skispringen 15.45 Nogomet, prijenos 18.45 Eurogoals 19.00 Nogomet, prijenos 21.05 Hrvanje 22.30 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i Kampfsport 23.30 Wa s

10.00 TV vodi + turis ka srediťta Hrvatske 15.56 Glazbeni portret: Toťe Proeski 16.15 Idemo na put s Goranom Mili em: JuŞna Koreja 17.01 GaraŞa: S llnes 17.30 Eu romagazin: La serenissima - venecijanske pri e 18.00 uťpajz, dok. lm 18.20 Svirci moji 4 19.00 PotraŞi me u predgra u - iz pjesmarice Drage Britvi a (2.) 20.00 Zoran Predin: Ljubavnici iz ormara (1.) 21.00 Hotel od milijun dolara, ameri ki lm 22.57 Pod vedrim nebom: Šibenik 23.58 Žiga&Bandis : RuŞica si bila 00.02 TEST

7.45 TV prodaja 8.00 EZO.TV 9.05 Zack and Cody, serija 9.35 Potpuni divljaci, hum. serija 10.00 Sportska srca, hum. serija 10.30 Škola za parove, serija 11.00 Doma i kraj 11.50 Cybill, hum. serija 12.25 Fantas ni poziv 13.55 Velike ideje za mali svijet, dok. serija 14.30 Columbo: Kandidat za zlo in, lm 16.15 Tajni agen , serija 17.20 Kojak, serija 18.15 Pazi, kamera! 18.45 Panika v zraku, hum. serija 19.15 TV Tuba 20.00 Vru ina, lm 21.30 Žene vojnika, serija 22.25 Serijski ubojica 2, lm 0.00 Obitelj Soprano, serija 1.05 Love TV 2.05 No na p ca

07.45 TV prodaja 8.00 Dje ji program 10.45 Provjereno 11.40 Mo prirode, dok. serija 12.50 Princeza Diana, dok. serija 13.45 Formula 1, prijenos utrke 16.05 Video snimke 16.25 SvjeĹže rastavljena, serija 17.20 Beethoven 5, lm 18.55 24 UR 20.00 Dnevnik Bridget Jones, lm 21.35 Eli Stone, serija 22.30 Moto GP, snimka 0.25 No na panorama

7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 NaĹĄa pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladeĹž 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj Ĺživot, serija 21.55 Ve er baleta 22.45 Dnevnik pograni ne TV 23.15 Videostranice

8.00 Dje ji program 9.55 Koncert 10.30 Divlje Ĺživo nje 10.55 Ozare 11.30 Serija za djecu i mladeĹž 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameri ki lm 18.35 Izvla enje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes 22.45 Ameri ki lm 0.25 No ni program

NEDJELJA 30. kolovoza 2009.

Najava programa Hrvatska uĹživo TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Naabi hijenska princeza, dok. lm Oprah Show Burzovno izvjeĹĄ e Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s an elom, telenovela HP - gdje ste vi, tu je i vaĹĄa poĹĄta Idemo u Ameriku Jelovnici izgubljenog vremena: Jedan dan seoskog doma instva Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra M.A.S.H., (Uloge: Donald Sutherland, Ellio

Gould, Tom Skerri , Sally Kellerman, Robert Duvall, Jo Ann P ug, Rene Auberjonois, Roger Bowen, Gary Burgho ; Redatelj: Robert Altman) Rijeke Hrvatske: Kupa i Dobra, dok. serija KazaliĹĄte u ku i, TV serija Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 Hrvatska uĹživo - Vijes Hrvatska uĹživo Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija U objek vu E, moj SaĹĄa - dok. lm Kratki susre Burzovno izvjeĹĄ e Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Emocije - sluge i gospodari: Strah od straha, znanstveno-obrazovna serija Deadwood, serija (18) Zvjezdane staze: Voyager, serija U uredu, hum. serija Falcon Beach, serija Ksena - princeza ratnica, serija Skica za portret E, moj SaĹĄa - dok. lm Jelovnici izgubljenog vremena: Jedan dan seoskog doma instva TV ku e imaju pravo promjene programa

03.15 03.30 03.55

01.25 01.45 02.30

23.55 00.40

20.10 21.05 21.40 22.10 22.40 22.45 23.07 23.09 23.10 23.20

17.50 18.00 19.30 19.57 20.02 20.05

17.10 17.45

16.35

14.30 14.39 14.45

13.20 14.05

13.15

11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30

10.00 10.09 10.10 10.15

09.08 09.57

06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05

18.55 19.05

17.35 18.00 18.30

17.10

16.15 16.40

12.00 12.30 12.55 13.10 13.45 14.35

08.10 08.45 11.35

07.05 07.20 07.45

22.40 00.15 02.15

21.30 21.37 21.40

18.25 18.40 19.10 19.30 20.05 20.35

16.50 17.35

15.05 16.00

13.30 13.50 14.35

08.50 09.30 10.00 10.45 11.10 11.30 12.00

07.55 08.10 08.25

06.50 07.05 07.10 07.30

NO NI PROGRAM

Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Mjenja nica, zabavna emisija 20.55 Uvod u anatomiju, dramska serija (dvije epizode) 22.25 CSI: New York, krimi serija 23.20 Vijes , informa vna emisija TEST 23.35 No pokera, show Najava programa 01.05 Kos , krimi serija (dvije Mali tani, crtana serija epizode) Dexterov laboratorij, crtana 02.35 No pokera, show serija 04.10 Astro show, emisija Na kraju ulice Ljubitelji dje jeg svijeta Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 06:30 Lude 70-e, serija Tree Hill, serija za mlade 07:30 Kralj Queensa, serija Vip Music Club 08:30 Ezo TV, tarot show Ally McBeal, serija 09:30 Nova lova, TV igra Dragi Johne, hum. serija 11:20 Rebelde, serija Prijatelji, hum. serija 12:15 Otvori svoje srce, serija Prijatelji, hum. serija 13:05 Lude 70-e, serija Veliki uspjesi hrvatskog 14:05 Kralj Queensa, serija sporta - dizanje utega, 15:05 IN magazin Olimpijske igre 2000.: 15:45 Jane Doe: Opasna vjeť na, Nikolaj Peťalov (SAD, 2006., kriminalis ki; reprizni program Redatelj: Armand Obi ni ljudi, TV serija Mastroianni; Glume: Lea Drugo miťljenje: Suvremeni Thompson, Joe Penny, trendovi u stomatologiji William R. Moses, Jessy Trenutak spoznaje Schram, Donna Mills) Blaga islama na 17:15 Vijes Nove TV Sredozemlju: Tunis, minare izme u pus nje i 17:30 Baywatch, serija 18:25 IN magazin vode - dok. serija 19:15 Dnevnik Nove TV Falcon Beach, serija 20:00 Navy CIS, serija Ksena - princeza ratnica, 20:50 Superman 4, (1987., SAD, serija akcija; Redatelj: Sidney J. Vijes na Drugom Furie; Glume: Christopher U vrtu pod zvijezdama Reeve, Gene Hackman, Johnny Bravo, crtana serija Jackie Cooper, Marc VIP Music Club McClure, Jon Cryer) Sportski program 22:20 Zakon brojeva, serija Europska nogometna 23:10 Vijes liga: Hearts - Dinamo, 1. 23:25 Seinfeld, serija poluvrijeme 23:50 Baywatch, serija Vijes na Drugom 00:40 Život na sjeveru, serija Vrijeme 01:30 Ezo TV, tarot show Europska nogometna 02:30 Tupac Shakur, (2003., SAD, liga: Hearts - Dinamo, 2. dokumentarni; Redatelj: poluvrijeme Lauren Lazin; Glume: Tupac Best Model 2009. Shakur , Rappin’ 4-Tay, Vip Music Club LP Conrad Bain, Bill Bellamy, TV raspored The Notorious B.I.G.) 04:20 Seinfeld, serija 04:45 Život na sjeveru, serija Pink Panther, crtana serija 05:25 IN magazin Transformeri, crtana serija 06:00 Kraj programa Punom parom, kulinarski izazov Korak po korak, hum. serija Astro show, emisija Kako sam upoznao vaťu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u ku i, hum. serija Exkluziv, magazin Ve era za 5, lifestyle emisija 05.00 VIJESTI (HR +ZG); 05.05 RADIO DROTajna okolade, telenovela BILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HR AK INFO; Heroji iz stras , dramska 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; serija (dvije epizode) Korak po korak, hum. serija 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; Pod is m krovom, hum. 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KROserija NIKA + HR AK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 Kako sam upoznao vaťu TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; majku, hum. serija 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HR AK U dobru i zlu, hum. serija INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULTURNJAK; Rat u ku i, hum. serija 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO Vijes , informa vna PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 RADIO PLANER; emisija 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP Exkluziv, magazin LISTA SVIH VREMENA; 22.30 HITOVI TJEDNA; Ve era za 5, lifestyle emisija 00.00 Music Special: JOVANOTTI 01.00 04.15 U objek vu 04.45 Kratki susre 05.15 Oprezno s an elom, telenovela

19.35

5.10 Jutarnji program za djecu 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 PokĂŠmon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Hintern Sofa an der Front, hum. serija 17.00 JoĹĄ uvijek stojim, hum. serija 19.00 Big Brother 20:00 Vijes 20.15 Zakon i red, serija 21.10 Frauentausch 23.15 Exklusiv 0.10 No ni program

08:00 Izme u nas 08:30 Dobra, loťa vremena 09:00 To no u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 To no u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izme u nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loťa vremena 20:15 Cobra 11, serija 21.15 Ekipa za o evid, serija 22.15 Kos , serija 0.00 No ni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 LenĂ&#x;en & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Lovci na dijamante, lm 22.20 Navy CIS, serija 23.15 No ni program

5.20 Dje ji jutarnji program 10.00 Film za djecu i mladeĹž 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Popstars 22.15 red! Stars, Lifestyle & More 23.15 Tv Total 0.10 No ni program

14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humoris na serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.30 Anna i njezina ljubav 19.00 StaĹžis , hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Dr. House, serija 21.05 Ekipa za o evid, serija 21.45 ZiB Flash 22.40 Otvorena ku a 0.00 No ni program

21:00 21:15 21:18 21:30 23:30 23:35 23:50 23:53 23:55 00:00

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00

1 X 2, emisija o kla enju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbija i mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm Iz NedeliĹĄ a, ponavljanje Me imurje danas, informa vna emisija Sport Vrijeme Voice of America Poslovni magazin, ponavljanje Od Mure do Drave, GOST: Ivan Perho , Ĺžupan Me imurske Ĺžupanije Me imurje danas Sport Vrijeme Igrani lm Poslovne vijes Me imurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

22:00 23:00 -------------------

21:00

20:00

12:00 14:00 16:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10

09:58 10:00

NAJAVA PROGRAMA FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta REZERVIRANO VRIJEME VEKERICA SERIJSKI FILM GLAZBENI PROGRAM IZ PROĹ LOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uĹživo sa Ĺ pancirfesta SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROĹ LOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.30 Golf 9.00 Nogomet 13.30 Rudern, prijenos 8.55 Dje ji program 10.35 Film za djecu i mladeĹž 15.30 Nogomet, prijenos 21.00 Kampfsport 23.00 12.15 Obalna straĹža, serija 13.00 Crtani lmovi Hrvanje

6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni pro10.00 TV vodi + turis ka srediťta Hrvatske gram 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 For15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 mula 1 19.45 DSF ReportaŞa 20.15 Poker 22.15 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena Männer Tv 23.00 Sportquiz emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Dje ji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 Zlatni ribnjak, lm 16.05 Obiteljsko ra ĹĄte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.30 Dok nas smrt ne rastavi, hum. serija 20.00 Gimnazijski mjuzikl, lm 21.35 Kos , serija 22.30 Dharma i Greg, hum. serija 23.00 D-Tox, lm 0.40 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Dje ji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Pohlepa, lm 13.05 Zlo ini pred ku nim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sre e, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 An eli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 NaĹĄa mala klinika 20.55 Corellijeva mandolina, lm 22.30 24 UR 22.50 Corellijeva mandolina, nastavak lma 23.30 Dr. House, serija 0.25 Potpuna vlast, lm 2.20 No na panorama

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameri ki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes , sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta ťkola 17:00 Novos , slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunať z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 27. kolovoza 2009.


06.00 06.05 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.08 09.57 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.05 14.30 14.39 14.45 16.20 16.35 17.10 17.45 17.50 18.00 19.23 19.30 19.57 20.02 20.05 20.10 21.05

23.55 00.00 00.22 00.24 00.25 00.35 01.10 01.55 02.40 03.00 03.45 04.30 04.45 05.25 05.45

Najava programa Hrvatska uživo TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Prirodni svijet: Vuk koji je promijenio Ameriku, dok. lm Oprah Show Burzovno izvješ e Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Oprezno s an elom, telenovela Idemo u Ameriku Jelovnici izgubljenog vremena: Afrodi ne riblje stras Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Gospo ica Marple 3: Hotel Bertram, mini serija Skica za portret Rijeke Hrvatske: Ravni arske rijeke, dok. serija Kazalište u ku i, TV serija Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom arolija, serija Aleksandar Veliki, (Uloge: Colin Farrell, Angelina Jolie, Jared Leto, Val Kilmer, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Christopher Plummer; Scenaris : Oliver Stone, Christopher Kyle i Laeta Kalogridis, (prema biogra ji Robina Lanea Foxa); Redatelj: Oliver Stone) Burzovno izvješ e Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijes iz kulture Emocije - sluge i gospodari: Život nije cvjetna livada, znanstveno-obrazovna serija Deadwood, serija (18) Zvjezdane staze: Voyager, serija U uredu, hum. serija Falcon Beach, serija Ksena - princeza ratnica, serija Skica za portret Posebni dodaci, emisija o lmu Jelovnici izgubljenog vremena: Afrodi ne riblje stras Oprezno s an elom, telenovela TV ku e imaju pravo promjene programa

20.00 Ubojita Jane, (znanstvenofantas ni, 2005.; Redatelj: Sanford Bookstaver; Uloge: Emmanuelle Vaugier, Eric Dane, Richard Roundtree, Venus Terzo, Tate Donovan) 21.35 Robocop 2, (akcijski, 1990.; Redatelj: Irvin Kershner; Uloge: Belinda Bauer, John Glover, Mario Machado, Leeza Gibbons, John Ingle) Vijes , informa vna emisija Otkucaji života, triler Ubojita Jane, igrani lm, znanstveno-fantas ni 03.00 Astro Show, emisija 23.35 23.45 01.25

06:30 Lude 70-e, serija 07:30 Kralj Queensa, serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 11:15 Rebelde, serija 12:10 Otvori svoje srce, serija 13:00 Lude 70-e, serija 14:00 Kralj Queensa, serija 15:00 IN magazin 15:40 Superman 4, igrani lm 17:15 Vijes Nove TV 17:30 Baywatch, serija 18:25 IN magazin by Bijele udovice 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Punisher, (2004., SAD, akcija; Redatelj: Jonathan Hensleigh; Glume: John Travolta,Tom Jane, Will Pa on, Eddie Jemison, Rebecca Romijn-Stamos) 22:00 Carstvo zlo ina, (2002., SAD, triler; Redatelj: Franc. Reyes; Glume: John Leguizamo, Denise Richards, Vincent Laresca, Peter Sarsgaard, Isabella Rossellini) 23:40 Sliver, (SAD, 1993., triler; Redatelj: Phillip Noyce; Glume: Sharon Stone, William Baldwin, Tom Berenger, Colleen Camp, Polly Walker) 01:25 Ezo TV, tarot show 02:25 Ma jaši po etnici, kriminalis ki 03:55 Smrtonosni s sak, (2003., Meksiko, SAD, akcija; Redatelj: Arthur Allan Seidelman; Glume: Sco

Glenn, Craig Wasson, Giovanna Zacarías, Harvey Keitel, Jonathan Brandis) 05:55 IN magazin by Bijele udovice 06:30 Rebelde, serija 07:10 Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR +ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HR AK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HR AK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special; THE ALAN PARSONS PROJECT 01.00 NO NI PROGRAM

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 16:05 Hintern Sofa an der Front, hum. serija 17.00 Još uvijek stojim, hum. serija 19.00 Dokumentarna serija 20.00 Vijes 20.15 Pukovnik Payne, lm 22.20 Vrisak 2, lm 0.35 No ni program

08:00 Izme u nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 To no u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 To no u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izme u nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Happy O o! 20.15 Die 10… 21.00 Mario Bath 23.05 Alles Atze 0.00 No ni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Nogomet, prijenos 22.15 Zack! 23.15 No ni program

serija 20.15 Vjen anje, lm 21.55 ZiB Flash 22.00 Monk, serija 22.55 No ni program 6.55 Tjedni izbor 10.00 Dje ni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi - Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja ma ka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Doku07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 mentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, dnevnik 20.00 Ameri ki lm 21.30 Homo hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u turis cus 22.15 Vijes 23.00 Pono ni klub anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo 0.20 No ni program obitelj! 15:00 U20 16:00 U20, dok. serija 17.35 ta 19.25 Galileo 20.15 Freedomland, lm 22.20 Galileo Mystery 23.15 Focus Tv 0.15 No ni program

12:00 12:30 13:00 14:00 16:00 17:25 18:35

09:58 09:00

19:15 19:18

11:00 15:40 15:42 15:45 16:00 17:00 17:15 18:00 19:00

NAJAVA PROGRAMA FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta EUROPSKI DNEVNIK TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnosti DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA SERIJSKI FILM METAL EYE glazbena emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar

1 X 2, emisija o kla enju Danas pogledajte... Mali oglasi Yoga & Pylates Razbija i mitova, serijski lm Vijes Lola, serijski lm Od Mure do Drave, ponavljanje Me imurje danas, informa vna emisija Sport Vrijeme

8.10 Jutarnji program za djecu 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 15.25 Hallo Holly, serija 16.15 Gilmorice, serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 ZiB Flash 17.50 Simpsoni, crtana serija 19.00 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak Charlie, hum.

18:40 19:00 19:10

19:20 19:30 20:00 21:00 21:15 21:18 21:30 23:05 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

Voice of America Vinoteka, emisija o kulturi pijenja vina Ritam ljeta, zabavno-mozai na emisija Me imurje danas Sport Vrijeme Hit ljeta, zabavna emisija Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Me imurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

22:00 23:00 -------------------

21:00

20:00

VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta SERIJSKI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Rudern 10.30 Nogomet 13.30 Rudern, prijenos 16.00 Nogomet, prijenos 18.30 Eurogoals 20.00 Leichtathle k, prijenos 22.00 Poker 23.00 Nogomet

10.00 TV vodi + turis ka središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena 6.00 Poker 9.00 DSF Motor 10.00 Formula emisija 20.00 ansonfest 21.45 Koncert 1, prijenos 15.40 Sportquiz 17.00 Poker 19.15 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST Motorrad, prijenos 21.15 Heimspiel, prijenos 22.30 Ha rick 23.30 Sport Clips

6.20 Tv prodaja 6.25 Dje ji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Cybill, serija 14.20 Idiot, lm 16.05 16.05 Obiteljsko ra šte, hum. serija 16.35 Uvod u anatomiju, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Bez traga, serija 21.35 Mambo Italiano, lm 23.15 Bitka, lm 0.45 Love Tv

7.00 24 UR 8.00 Dje ji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Kralj subotnje no i, lm 13.05 Zlo ini pred ku nim pragom, serija 15.00 Ukradeno srce, serija 15.55 Bombonom do sre e, serija 16.55 24 sata 17.05 Do posljednjeg daha serija 18.00 An eli bez krila, serija 19.00 24 sata 20.00 Naša mala klinika 20.55 Tko je Bourne?, lm 22.35 24 UR 22.55 Zakon i red, serija 23.50 Šest modela, lm 2.55 No na panorama

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Dje ji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameri ki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameri ki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekograni ne TV 3.20 Videostranice

PETAK 28. kolovoza 2009.

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Šaolinski obra un, crtana serija 07.30 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.55 Na kraju ulice 08.10 Ljubitelji dje jeg svijeta 08.25 Moji su roditelji izvanzemaljci, serija za djecu 08.50 Tree Hill, serija za mlade 09.30 Vip Music Club 10.00 Ally McBeal, serija 10.45 Dragi Johne, hum. serija 11.10 Prijatelji, hum. serija 11.30 Prijatelji, hum. serija 12.00 Veliki uspjesi hrvatskog sporta - vaterpolo, nale Lige prvaka 2001.: Jug Olympiacos 13.15 Gudrun - kontejner za Gibraltar, dok. lm 13.50 Obi ni ljudi, TV serija 14.35 reprizni program 15.25 Znanstvena pe ca 16.00 Blaga islama na Sredozemlju: Turska, Istambul, mora, zidine i džamije - dok. serija 16.50 Falcon Beach, serija 17.35 Ksena - princeza ratnica, serija 18.25 Vijes na Drugom 18.40 U vrtu pod zvijezdama 19.10 Crtani lm 19.20 VIP Music Club 19.55 Zürich: Atle ka, Zlatna liga 20.40 Monaco: Nogometni Supercup: Barcelona Šahtar, prijenos 22.40 Vijes na Drugom 22.52 Vrijeme 22.55 Momci s Madisona, serija (12) 23.45 Pri e Ruth Rendell: Harm Done, mini-serija (12) 01.25 Državnik novog kova, hum. serija (12) 01.50 Posebni dodaci, emisija o lmu 02.30 TV raspored

07.05 Pink Panther, crtana serija 07.20 SpužvaBob Skockani, crtana serija 07.45 Punom parom, kulinarski izazov 08.10 Korak po korak, hum. serija 08.45 Astro show, emisija 11.35 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 12.00 U dobru i zlu, hum. serija 12.30 Rat u ku i, hum. serija 12.55 Exkluziv, magazin 13.10 Ve era za 5, lifestyle emisija 13.45 Tajna okolade, telenovela 14.35 Heroji iz stras , dramska serija (dvije epizode) 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Pod is m krovom, hum. serija 17.10 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Rat u ku i, hum. serija Vijes , informa vna emisija Exkluziv, magazin Ve era za 5, lifestyle emisija Punom parom, kulinarski izazov 17.35 18.00 18.30 18.55 19.05 19.35

06.05 Najava programa 06.10 TV kalendar 06.25 Vrijeme je za jazz: Jon Faddis Quartet Me unarodni dani jazza 2008. 07.35 Vijes 07.50 Kinoteka - ciklus klasi nog vesterna: Kauboji, (Uloge: John Wayne, Roscoe Lee Browne, Bruce Dern; Redatelj: Mark Rydell) 09.55 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.20 Ku ni ljubimci 10.55 Normalan život, emisija o osobama s invaliditetom 11.55 Burzovno izvješ e 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Oprezno s an elom, telenovela 13.20 Prizma, mul nacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi 14.40 Reporteri: Super zaraza 15.40 Znanstvene vijes 15.50 Euromagazin: La Serenissima - venecijanske pri e 16.30 Vijes 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna baš na: Omiš - grad gusara 16.55 Anina ameri ka adresa, dok. lm 18.10 Croa a Osiguranje - prozor u svijet 125 18.12 HP - gdje ste vi, tu je i vaša pošta 18.15 Lijepom našom: Senj (1) 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 TV Bingo Show 21.00 Runji eva ve er, prijenos 22.30 Burzovno izvješ e 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 22.59 Vrijeme 23.00 Vijes iz kulture 23.10 Zmajev poljubac, (Uloge: Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Karyo, Laurence Ashley, Burt Kwouk; Scenaris : Luc Besson i Robert Mark Kamen (prema pri i Jet Lija); Redatelj: Chris Nahon) 00.50 Filmski maraton: Nestajanje, (Uloge: Chris an Bale, Jennifer Jason-Leigh, Aitana Sanchez-Gijón; Scenarist: Sco Kosar; Redatelj: Brad Anderson) 02.30 Filmski maraton: 200 cigareta, (Uloge: Ben A eck, Casey A eck, Dave Chappelle; Scenaris ca: Shana Larsen; Redateljica: Risa Bramon Garcia) 04.10 Skica za portret 04.20 Reporteri: Super zaraza 05.20 Oprezno s an elom, telenovela TV ku e imaju pravo promjene programa

07.00 07.05 07.10 07.30 07.55 08.20 08.45 09.05 09.20 09.45 10.15 11.00 13.00 13.55

15.15 15.45 16.20 17.20

19.05 19.35 20.10

21.55 22.30 22.35 22.45 23.45 00.10 01.40

07:55 07:57 08:00 12:00

13:00 14:00 14:30

08:58 09:00 10:00

12:00 12:30 14:00 15:00

16:00

17:00

NAJAVA PROGRAMA REZERVIRANO VRIJEME FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija GLAZBENI PROGRAM JUNACI HRVATSKE SLOBODE dokumentarni serijal RAZBIJA I MITOVA znanstvenopopularna serija GLAZBENI PROGRAM

Danas pogledajte… Mali oglasi Dje ja televizija Zagrljaj ljepote, emisija o s lu života Me imurske škole Zov prirode, emisija o lovu Videostranice

15:00 16:00 17:00 17:05

18:00 18:45 18:55

19:45 23:45 23:55

18:15 18:35 18:40 19:00

19:30

20:00

21:00

22:00 -------------

VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta FESTIVALSKA TELEVIZIJA uživo sa Špancirfesta SVIRAMO SAMO ZA VAS glazbeni kviz IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIDEOSTRANICE

Ritam ljeta, ponavljanje Razbija i mitova, serijski lm Vijes Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Lola, serijski lm Vijes Pri e iz života, emisija o ljudskim sudbinama Glazba koja srce dira Vijes Sutra na programu

Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 11.45 Pono ni klub ® 12.55 Vijes 13.30 Tjed- Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! ni izbor 14.35 Ameri ka humoris na serija 17:45 Ku anice, serija 18:25 Hitna služba, seri14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 ja 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme Emisija TV Koper - Capodistria 15.50 Alica 20:15 Živje u Las Vegasu, lm 21.50 Werner, 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na lm 23.30 No ni program vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Doma e viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Ameri ki lm 21.40 Velika imena maloga ekrana 22.45 Vijes 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Simply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 22.55 Serija 23.40 No ni program switch 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, 7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 talk talk izbor 11.00 Dje ji program 12.30 Film za talk 20:15 Maqbool, lm 22.40 Shocker, lm djecu i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv 0.15 No ni program prodaja 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameri ki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih no i 0.50 Dnevnik prekograni ne 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk TV 1.10 Videostranice 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 7.45 TV prodaja 8.00 Dje ji program 10.30 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes Dokumentarna serija 11.20 Wild re, serija 18:40 Magazin 19:15 K11 20.15 Spuren con 12.15 Gospodi na Marple, lm 13.55 For- Rot, lm 22.15 Genial daneben 0.15 No ni mula 1, prijenos kvali kacija 15.10 Najljepši program automobili, dok. serija 15.20 Magije Derrena Browna, dok. serija 15.50 Pri a o Mary Bryant, serija 16.50 Cvetje v jeseni, slovenski lm 18.55 24 UR 20.00 Ljepo ca pod 08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, krinkom, lm 22.25 Collateral, lm 0.35 loša vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show Optuženi, lm 2.25 No na panorama 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Keoma, lm 21.55 Genial 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija daneben 22.55 No ni program 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 5.30 Jutarnji program 12.35 Der zweite Sretna linija 13.55 Dokumentarna serija 14.25 Atem, lm 14.25 Udari poput Sare, lm 16.00 Rezervat Panda, lm 16.15 Što je s Brianom?, Humoris ne serije 19.00 Das A-Team 20.00 hum. serija 17.10 Mali vraži i, serija 18.10 Pazi Vijes 20.15 Dobra žena, lm 22.35 Cijena, kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija lm 0.35 No ni program 19.30 TV Tuba 20.00 Praznici obitelji Johnson, lm 21.20 Pod nož ljepote, dok. serija 23.55 ovjek po mjeri, lm 0.50 Obitelj Soprano, 6.00 Poker 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni serija 1.05 Love TV program 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Nogomet 21.30 Bundesliga Pur II 22.15 DSF Aktuell 23.00 10.00 TV vodi + turis ka središta Hrvatske Sportquiz 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Koncert 23.20 Glazbena emisija 00.10 TEST 8.30 Leichtathle k 10.15 Nogomet 11.15 Skispringen 14.00 Eurogoals 16.15 Nogomet, 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za prijenos 21.00 Boks 22.30 Rallye 23.00 Modjecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 torsport

SUBOTA 29. kolovoza 2009.

05.00 VIJESTI (HR +ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HR AK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR +ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HR AK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR +ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 TEDI SPALATO; 00.00 Music Special; EMPIRE OF THE SUN 01.00 NO NI PROGRAM

05:25

zabavna emisija 18.30 Vijes , informa vna emisija 19.05 Exploziv, magazin TV vodi + panorame turis kih središta Hrvatske 20.00 Divlji zapad, (znanstvenofantas ni vestern, 1999.; Najava programa Redatelj: Barry Sonnenfeld; Disneyjevi cr i: Legenda o Uloge: Will Smith, Kevin Tarzanu Kline, Kenneth Branagh, Disneyjevi cr i: 101 Salma Hayek, M. Emmet dalma nac Walsh, Ted Levine) Na kraju ulice 21.40 Lovac, (znanstvenoLeo, serija za djecu fantas ni, 2003.; Redatelj: Pokusi koji su promijenili Ron Krauss; Uloge: James svijet Spader, Janine Eser, John Sportske igre mladih Lynch, Leslie Stefanson) Koga briga 23.15 Otkucaji života, igrani lm, Ekstremne živo nje, dok. triler (12) serija 00.50 Osveta šmokljana, igrani lm, Briljanteen komedija Vip Music Club LP Gimnazija, serija za mlade Spa-Francorchamps: Kvali kacijska utrka F1 za Veliku nagradu Europe, prijenos 07:15 Atom, crtana serija KS automagazin 07:45 Winx, crtana serija 4 zida 08:10 Pocoyo, crtana serija Put oko svijeta kroz 80 08:30 EZO TV, tarot show vrtova: Kina i Japan, dok. 09:30 Nova lova, TV igra serija 10:45 Red Bull X - ghters Ostarjeli lavovi, (Uloge: 11:35 Kralj Queensa, serija Michael Caine, Robert 12:05 arobnice, serija Duvall, Haley Joel Osment, 13:00 U sedmom nebu, serija Kyra Sedgwick; Scenarist i 13:50 Neka druga ljubav, komedija redatelj: Tim McCanlies) 15:40 Ne zaboravi s hove, glazbeni U vrtu pod zvijezdama kviz Garaža Analiziraj ovo, (Uloge: Robert 16:25 Nad lipom 35, humoris no glazbeni show De Niro, Billy Crystal, Lisa 17:20 Vijes Kudrow, Chazz Palminteri, 17:30 Kod Ane, kulinarski show Joe Viterelli; Scenaris : 18:10 Mr. Bean, serija Kenneth Lonergan, Peter Tolan i Harold Ramis (prema 18:40 Lud, zbunjen, normalan, serija pri i Kennetha Lonergana 19:15 Dnevnik Nove TV i Petera Tolana); Redatelj: 20:00 Zaš eni svjedok, (2002., Harold Ramis) SAD, akcija; Redatelj: Bitange i princeze, hum. Anthony Hickox; Glume: serija (12) Armand Assante, Angela HP - gdje ste vi, tu je i vaša Featherstone, Dina Meyer, pošta David Lipper, Frank Sportske vijes Chiesurin) Nick Cave, snimka koncerta 21:35 Tvrtka, (1993, SAD, triler; Nove avanture stare Redatelj: Sydney Pollack; Chris ne 2, hum. serija Glume: Tom Cruise, Jeanne No u kazalištu - snimka Tripplehorn, Gene Hackman, predstave ili opera: Ed Harris, Holly Hunter) Maškarate ispod kuplja 00:10 Punisher, igrani lm TV raspored 02:10 Sliver, igrani lm (12) 03:50 Carstvo zlo ina, igrani lm (12) arobnice, serija 08.15 Exploziv, magazin 09.00 Tajna okolade, telenovela 09.55 Ulica Sezame, crtana serija 10.50 Ben 10, crtana serija 11.30 Oto na ekipa, reality drama 11.55 Jesen s že, dunjo moja, dramska serija 12.50 Muškarac s crvenom cipelom, (komedija, 1985.; Redatelj: Stan Drago ; Uloge: Tom Hanks, Dabney Coleman, Lori Singer, Charles Durning, Carrie Fisher, James Belushi) 14.20 Osveta šmokljana, (komedija, 1984.; Redatelj: Je Kanew; Uloge: Robert Carradine, Anthony Edwards, Timothy Bus eld, Andrew Cassese, Cur s Armstrong, Julie Montgomery) 15.55 Premier liga: To enhamBirmingham, prijenos 18.00 Zvijezde Ekstra: 40 vru ih ljubavnih veza s lmskog seta (4. dio),


25. kolovoza 2009.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ME IMURSKA AVANTURA na popularnom glazbenom festivalu u Budimpešti

Sziget festival je svake godine sve bolji! Kao što možete zamisliti, kad etiri dana provedete u najve em gradu susjedne države, od toga tri ve eri na jednom od najve ih europskih festivala, mnogo vam se toga desi i vratite se puni pri a i dojmova. Teško ih je samo posložiti i prepri ati poslije, a da se ne izostavi nešto. Ukratko pokušajte zamisliti otok veli ine oko 108 hektara, oko 400.000 ljudi na njemu kojima su stalno dostupni jeftina cuga i hrana i gdje muzika svira 24 sata na dan. Bilo je predobro, na mahove ludo, prljavo, umorno, rasplesano i sve u svemu nezaboravno iskustvo. uli smo puno dobre muzike, upoznali zanimljive ljude, prohodali desetke i desetke kilometara, provozali se u svim javnim prijevoznim sredstvima koje Budimpešta nudi (tramvaj, trolejbus, autobus, metro, brod,

lokalni vlak i taksi). I na kraju ... preživjeli sve to skupa. Naša avantura zapo ela je u petak. Prijepodne smo sko ili na vlak za Budimpeštu i nakon nekoliko sati drdanja stigli u taj prekrasni “dragulj” na Dunavu. Nakon smještaja u hotelu (jer smo planirale razgledavati po cijele dane i lumpati po cijele no i, pa da se barem imamo gdje na miru otuširati i tih par sati naspavati) odmah smo se zaputile put Obudai otoka, otoka usred Dunava gdje se Sziget fest (ove godine 17. po redu) održava.

Pet dana i gotovo dvjesto izvo a a Program je, ina e, neslužbeno zapo eo u utorak desetosatnim koncertom protiv rasizma na kojem su nastupili ve inom lokalni performeri slave i razli i-

tost i odbacuju i rasizam u zemlji koja je ostala šokirana nedavnim valom nasilja protiv Roma. Službeno je program po eo dan kasnije i u pet dana, koliko je trajao festival, na sedamnaest pozornica izmijenilo se gotovo dvjesto izvo a a, izme u ostalih i: The Prodigy, Faith No More, The Offspring, Snow Patrol, Fatboy Slim, Eric Prydz, Placebo, Lily Allen, Paul Oakenfold, Turbonegro, Klaxons, Editors, Tricky, Pendulum, Armin Van Buuren. Prošle godine Sziget festival posjetilo je nekih 385.000 ljudi, ove godine brojka je premašena za nekih 5.000. Obožavatelji dobre glazbe ve inom su kampirali na Obudai otoku, a najviše ih je došlo iz Nizozemske, dok je drugi najve i strani kontingent stigao iz Francuske. Bilo je tu i Me imuraca koji su ve inom došli na dan ili dva. Sziget (što zna i otok na ma arskom) festival svake godine nudi neobi na iskustva, uklju uju i i show katalonskog La Fura Dels Baus teatra koji obuhva a 60 performera u zraku. Ima ondje i ponešto za ljubitelje adrenalina Adventure park, bungee jumping ... Ove godine festival je predstavio i 50 metara duga ak zid gra ita kojim se obilježila dvadeseta godišnjica pada Berlinskog zida i prelazak Ma arske na demokraciju.

Jeli su se i žniranci s tu ih patika!

Katalonski La Fura Dels Baus teatar priredio je pravi spektakl

Idu e godine Sziget festival i na Jadranu?! Uprava budimpeštanskog festivala Sziget, jednog od najve ih u Europi, planira organizirati sestrinski festival na hrvatskoj obali idu e godine. Budu i da se pro it od festivala procjenjuje na 555.000 eura, a još toliko je od ostalih aktivnosti ostvarila tvrtka Sziget, koja organizira festival, razmatra se širenje festivala na nove lokacije, rekao je vlasnik tvrtke i glavni organizator Karoly Gerendai. Za održavanje takvoga sestrinskog festivala idu e

Sve u svemu, svašta se zanimljivo moglo ondje vidjeti i doživjeti. Pa kako i ne bi kad te im stigneš uhvati “festivalitis” ili u ovom slu aju “sigetitis”, i zbog toga po neš plesati na svaki ritam koji uješ. Mrdaš se na ska, reggae, sambu, brass bendove, dub, house, minimal, makedonski ciganski bend, ma arski rock’n’roll, ak i uz neka dva tipa koja su iz istog mira po eli šibama udarati po obližnjem kontejneru. Od ve ih koncerata nismo bile na baš mnogo, mi smo, jelte, za intimniju atmosferu – ne baš s 35.000 ljudi, nego recimo s 5.000. Bile smo na Prodigyju – dojmovi –

Samo su se najlu i uspjeli probiti do prvog reda ono , ok, velika gužva i neka žena koja je k’o nenormalna urlikala kraj nas. A posljednje ve eri headlineri Siget festivala Faith No more nisu razo arali, i to zahvaljuju i frontmenu Mikeu Pattonu. Tip je svašta izvodio, ma šta skakao i urlikao po stageu, on je skakao i u publiku, stavio ženske crvene ga e na glavu, sjeo izbaciva u na ramena i tako putovao kroz publiku, pojeo i povratio žniranac s patike koju mu je netko dobacio ... Ali ve inu vremena mi smo naprosto lunjali amo - tamo. Dobro, najviše smo se zadržali u Roma šatoru. Ta te glazba naprosto uvu e unutra, a onda kad kreneš plesati ne možeš stati sve dok oni ne stanu.

odlu ili ignorirati osobnu higijenu pa su nakon par dana baš “ ino” vonjali. Ili su to situacije kad se probijaš prema pozornici da što bolje vidiš, pa se zaletiš u dva metra visokog tipa obu enog samo u kratke hla e i mokrog od znoja od glave do pete. Nije baš bio lijep prizor, ali poplaviš si to gemištom, pa se izdrži nekako. Ma sve se to zapravo lako izdrži kad vidiš sve te zanimljive ljude oko sebe, toliko dobre muzike i dobrih vibracija ... Samo onda pred jutro treba po i i spavati, a nama koji smo bili smješteni van otoka nije bilo lako do i do hotela jer no u vozi ve inom samo taksi. Tako nam treba

kad se odlu ujemo oti i u zadnji as, pa su hosteli u blizini popunjeni. Taj taksi, naravno, moraš na kraju i platiti, a btw. taksisti te “oderu” i kad si uvjeren da si dobro prošao. Ali u 4 ujutro i sa stopalima koja ti otpadaju tko gleda na 500 forinti gore i dole. Samo da ti je do kreveta do i ... Zapravo to s hotelom nije loše ni ispalo jer smo na kraju po cijele dane razgledavale Budimpeštu – što pehaka, što busom, što brodom. A ondje se ima i te kako što za vidjeti, ali o tome jednom drugom prilikom. Ionako smo se dogovorili da se uskoro vra amo na barem tjedan dana. Pa do onda ... (mn)

Negativne strane Szigeta Da ne bi bilo sve savršeno, treba re i da Sziget fest ima i negativnih strana. Prvo – WC-i, oni kemijski, najgore vrste gdje ti do e da nakon što si bio u jednom sam sebi iz kože isko iš i OCD-ovski se oribaš higijenskim vlažnim maramicama. Pa su onda tamo i ljudi koji su, neki od njih barem, u žaru “borbe i zabave”

Svatko je našao svoj na in kako originalno utažiti že

ljeto uzeti su u razmatranje hrvatski gradovi na obali Jadranskog mora do kojih je lako do i autocestom, kao i javnim prijevozom, a me u kandidatima su Split i Zadar, kazao je Gerendai. Festival koji e organizirati gazde onog na Szigetu, najve ega europskog odredišta za krkanje i slavljenje života u kolovozu, bit e kombinacija Sziget festivala i Balaton Sound Festa gdje se po danu kupaš, a po mraku plešeš u badi u ili kupa im ga ama. (mn)

I a i pi a na svakom koraku

Najbolji show priredio je Mike Patton iz Faith No Morea

Ne mo’š oti i na Sziget a da ne kažeš nešto o hrani ... Jer je doslovce ima na svakom koraku. Od raznih hamburgera i hot - dogova, do orijentalne (mljac!) arapske, indijske, kineske, tajlandske, gr ke, meksi ke, izvorno ma arske klope ... Pitali su nas doma koja smo onda to no jela jele. Rekla bih ja, ali ni sama ne znam. Koristile smo se takozvanom “tehnikom prsta“ – odnosno pokažeš prstom ono što ti se svi a i ili uživaš ili ne. Ja sam recimo naletjela na ne-

kakva jetreca (barem mislim da su bila) u slatko - kiselom umaku. To mi se, blago re eno, uop e nije dopalo. Cuga je isto relativno jeftina. Pola litre bambusa, gemišta ili pive košta nekih desetak kuna, energetska pi a - Burn oko petnaestak. Nema se tu što puno re i. Osim da se popilo. Ne u re i koliko ni kako se to manifestiralo na jedno jedne od nas. Naša mala tajna (i onih koji su tome svjedo ili). (mn)


14

' * +

" #$ ###

WELLNESS CENTAR SPA GOLFER HOTELA ‰ \X [ ¢\ = '

' + [\ ' | X\

X < + + X\ >

[ X } [\X = X > ` X \ \ '\

X \ +

` | [ ` X \= [\] + * +

\ XX * \ ‰[ “

‚ ‚ X [

' '\ [ X \[ [ \` +\

+ ' X '\ + | = ' [ | + ' X X

+ | \ X ' + [ ` +

' +

X ] ' [\ +\+\

[ ' > + – ]

X+ + \ ' ‘'\* +\= > X > + ] + ' '

+ ] + ' X XX

* [ X + >

+ [ \` £ ‰[ “ ‚ [ [\

' * X [ + X [ '

\ [\] +\ \ > += \ XX ' £ Š [ =

X ' ` + + ' * = | |

X[ \ ] X \= \ ' + ÂŁ ¨ = XX * – ]

'\ \ [ ' X ] \ = X * +\ \ > + \ +

[ | \ \+\

> ’ + [ – ]

+ X ' | X + = ` | [ ' X

[ [ \ X \

X + \ X[ X\ Â’[\X X |

' + \` + \ \= *

SpaBody ¤ > ' * X \| = X \| X \ X `\

+ ' ' > + \

] [ \' _ ] X\ = [ \ [ X > >\

X X ` + \ X

SpaBeauty ¼\ X\ [ + > \= Œ * ‰[ “

X ' ` ' * X § = \ [ \ [ \

[ \ \X \ + *

+ Š X = [ ' X \ X

' * X =

[ [ ~\ '| \ = X X \ X > \ \

– ] + X [ \` [ \

† \ [ '

PREPORU AMO:

SpaRelax Â’[\X '\ + \ \ = X\ X \ \ \

> + | | + '

X+ + \` | X

X + ` † [[ \[= | \ X > \|

+ *\ + [ ' \]

+

040/315-000

!" #! $ ! !" ! '" < = >?' @ [ \ ] ! ! ^ ? _ ! ` =#' @ q [ { ^< | }?" }_ ! # q' _ !'" < !#! ! # ~ ! ? @ !" ! ' } # ' _ ! # } € ' _ ` ť !} " = !ť € ? _ _€ @'!] [ } _ }?" }_ ! # € @' }# € " ?! ! ?

radno vrijeme: 09:00 - 21:00 • tel. 040/315-002

od ponedjeljka do petka : 150 kuna

subota, nedjelja i praznici : 180 kuna


25. kolovoza 2009.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEDIA MODEL LJETA 2009.

MELANIJA HORVAT (20) - KRIŽOVEC Osma djevojka koju predstavljamo u ovogodišnjem fotosessionu zove se Melanija Horvat. Melanija je trenuta no jedna od najpotenciranijih me imurskih modela i manekenki, budu i da je u posljednje vrijeme sudjelovala na nekoliko izbora ljepote i uvijek osvojila poneku lentu. Posebice je vole fotogra i, koji je gotovo uvijek biraju za “miss fotogeni nosti” ili nešto sli no. Melanija ina e u Zagrebu studira PMF, smjer biologija i kemija. Knjiga joj je na prvom mjestu, ali nakon što je uspješno prošla školu manekenstva Vivone i nastupila na njezinim brojnim revijama odlaskom u Zagreb, nastavila se baviti poslovima modela

i menekenke, jer džeparac uvijek i te kako dobro do e. U suradnji s Toplicama Sveti Martin obavili smo i ovaj fotosession, i to eksluzivno u nedavno otvorenom sjajnom novom hotelu SPA/Golfer Resort Sveti Martin. U pitanju je prava wellness oaza koja spaja predivnu prirodu, moderno termalno kupalište, centar za unutarnji mir i ljepotu. Moderna arhitektura i tehnologija spojene s prirodom idealna su simbioza, a ženska ljepota se idealno nadopunila u sve što nudi ovo de luxe hotelsko izdanje koje smo kona no do ekali u me imurskom kraju. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

OSOBNA KARTA: Ime i prezime: Melanija Horvat Mjere: 86/62/90 Datum ro enja: 31.01.1989. Zanimanje: studentica biologije i kemije na PMF-u Glazba: ovisi o raspoloženju Slobodno vrijeme: bavljenje poslovima modela i manekenke

Plesa a na “podiju” koji je bio nikad ve i ni u jednom trenutku nije nedostajalo

MEGAPLESNJAK Novi-Net Interneta i Radija 1 u Merhatovcu

S više od tisu u posjetitelja proslavili pet godina suradnje Povodom pet godina suradnje na realizaciji prijenosa s Plesnjaka, Novi-Net Internet i Radio 1 u petak su organizirali megaplesnjak u Merhatovcu. Uz sjajnu svirku benda Vertigo, videozid te, naravno, prijenos Radija 1, u Merhatovcu se do kasno u no ili subotu rano ujutro zabavljalo više od tisu u ljudi. Kao i uvijek kad je Plesnjak Radija 1 u pitanju, okupile su se razli ite generacije ljudi, od srednjoškolaca do penzionera. Svi oni

zaplesali su uz nove i stare hitove koje tako dobro praši grupa Vertigo, popili po koje pi e i ugodno se družili u prirodnom okruženju pitoreskog Merhatovca. Ina e, Novi-Net Internet razvija i dalje svoje usluge, tako da svojim korisnicima, kako individualnim, tako i poslovnim, nudi VPN, VoIP, Web hosting i brojne druge usluge, a uskoro kre u i s uslugom iksne telefonije. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Ekipa Novi-Net Interneta na radnom zadatku i dok se slavi


16

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

25. kolovoza 2009.

TEST: Honda CR-V 2,0 Executive

www.autostil.info Ure uje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

SUV po mjeri Hondina originalna kompaktna navigacija povoljnija za 40%

Prodaja novih automobila u Me imurskoj županiji 1.1. - 31.7.2009. Proizvo a

koli ina udio %

1

Volkswagen

80

2

Opel

70

9,63%

3

Honda

66

9,08%

11%

4

Peugeot

56

7,70%

5

Chevrolet

51

7,02%

6

Ford

49

6,74%

7

Renault

48

6,60%

8

Hyundai

35

4,81%

9

Mazda

35

4,81%

10

Toyota

35

4,81%

11

Citroen

27

3,71%

12

Suzuki

27

3,71%

13

Kia

22

3,03%

14

Škoda

22

3,03%

15

Seat

19

2,61%

16

Fiat

18

2,48%

17

Dacia

16

2,20%

18

Nissan

12

1,65%

19

BMW

11

1,51%

20

Audi

6

0,83%

21

Volvo

6

0,83%

22

Mercedes

4

0,55%

23

Mitsubishi

3

0,41%

24

Alfa Romeo

2

0,28%

25

Land Rover

2

0,28%

26

Lexus

2

0,28%

27

Lada

1

0,14%

28

Lancia

1

0,14%

29

Porsche

1

0,14%

727

100%

UKUPNO Izvor: Promocija Plus

Cijene goriva u RH Eurosuper 95

7,90

Super plus 98

8,08

Super 100 BS Eurodizel

Na kioske je stigao novi, ljetni broj magazina Transport, revije o gospodarskim i flotnim vozilima, voza ima i cestovnom prijevozu. Unato recesiji i smanjenom broju premijera novih modela komercijalnih vozila, i ovaj broj Transporta itateljima donosi pregršt novosti. Novinari Transporta testirali su rijetku poslasticu, vojnu ina icu Unimoga U5000 koja je po standardima NATO-a pripremljena i poslana u na testiranje u Hrvatsku vojsku. Reporteri Transporta imali su priliku isprobati i štedljivi Renault Premium Opti uel, vizualno i mehani ki obnovljeni Fuso Canter koji je sada iz imena izgubio Mitsubishi i udovoljava specifikaciji Euro 5, te kotrljaju u legendu – Ford Transit s AWD pogonom na sve kota e. Tu je tako er test Dacie Logan Pickup, Peugeota 3008, supertest Toyote Hilux, te reportaža s promocije autobusa King Long održane u Makarskoj. Kao i uvijek, i novi broj magazina Transport donosi prilog na osam stranica Voza , službeno glasilo Hrvatske udruge voza a i autoservisera.

•Hondin model CR-V tre e generacije nasljednik je serije koja je postigla gotovo 2,5 milijuna prodanih primjeraka po cijelom svijetu tijekom 11 godina postojanja prve dvije generacije. Najnoviji CR-V nastavlja nuditi prakti nost SUV-a, ali s više dinamike u vožnji i sa još više stila. Nudi bolju udobnost i luksuzniji interijer, ime se Honda prilago ava sve ve oj potražnji korisnika za kvalitetom i vrhunskim proizvodima na kompaktnom tržištu SUV-a. SUV segment vozila ve je davno pronašao svoje vrsto mjesto na automobilskom tržištu. Gotovo su svi proizvo a i napravili automobil u tom segmentu koji raste iz godine u godinu. Honda svog predstavnika CR-V prodaje u tre oj generaciji. Honda CR-V jedan je od SUV automobila koji privla i na “drugi” pogled. Dizajn ne odska e od ku ne tradicije pa CR-V i dalje jasno pripada obitelji Honda automobila što je odmah uo ljivo. Sportski stil je okarakteriziran samim izgledom kabine i profilom prozora, što odražava poboljšanu dinamiku vozila. Prednji dio Honde CR-V je oštriji i istaknutiji, s atraktivnom maskom s ijih su strana prednja svijetla i veliki branik. Muskularne donje proporcije, široki trag kota a i standardni kota i od 17’’ naglašavaju vjerodostojnost Hondinog Tehni ki podaci Honda CR-V 2,0 Executive Motor

4 cilindra, 1.997 ccm

Snaga

150 KS pri 6.200 o/min

Moment

192 Nm pri 4.200 o/min

8,36 7,23

Eurodizel BS LPG auto plin

8,08

Novi broj magazina Transport

7,23 7,29

4,02

4,02

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 21. kolovoza 2009.

START d.o.o. (ovlašteni zastupnik i serviser Mazda vozila) prodaje sljede a rabljena vozila: Mazda 6 Sp. 2.0i TE, 2006.god., full oprema Mazda 6 CD120 TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 1.8i TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 Sp. 2.0i TE, 2003.god., full oprema Mazda 6 Sp. CD136 TE, 2005.god., full oprema Mazda 2 1.25i TE, 2006.god., full oprema Renault Scenic 2.0i 16V, PLIN, 2003.god., full oprema Mazda 323 S 1.3i, 1998.god., oprema Mazda 323 S 1.5i, 1999.god., full oprema Mazda 3 Sp. 1.6i TX, PLIN, 2004.god., full oprema Mazda 2 CD68 TE, 2006.god., full oprema Mazda 3 CD110 CE, 2005.god., full oprema Nissan Maxima 3.0i V6, PLIN, 1996.god., full oprema Mazda Demio 1.3i SE, 1999.god., oprema Mazda MX-3 1.6i 16V, 1995.god., oprema Opel Astra 1.8i Club, 1999.god., full oprema Fiat Punto 1.2i Ac ve, 2004.god., oprema Mazda 626 2.0 DITD, 2002.g., full oprema Povoljni kredi do 7 godina bez jamaca ili leasing do 6 godina bez u eš a. Za sve dodatne informacije možete upita na broj telefona: 042/200-666, 040/631-200, 040/312-104. Posje te nas na internet adresi WWW.MAZDA-START.HR ili akovec,Zelena 1, Varaždin, Zagreba ka 53a, te M. Subo ca, B. Radi a 69

Brzina

190 km/h

Ubrzanje 0-100 km/h

10,2 s

Potrošnja

6.7 / 10.4 / 8.1 l/100 km

Dužina

4.525 mm

Širina

1.820 mm

Visina

1.675 mm

Cijena

252.039 kn

SUV-a. Stražnje, zaobljeno staklo vrata od prtljažnog prostora koja se sada vertikalno otvaraju, tako er pridonose atraktivnijem izgledu, a rezervni kota je u novom Hondinom SU-V-u smješten ispod poda prostora za prtljagu. Novi, vrhunski interijer ima novo dizajnirane elemente po kontrolnoj plo i i vratima koji su u kontrastu s mekom crnom teksturom. Prednja su sjedala ve a i udobnija, a upravlja je prilagodljiv i elegantan. Novo mjesto mjenja a do baze centralne plo e nalazi se bliže upravlja u i ime je oslobo en prostor na podu. Stražnja sjedala su djeljiva u omjeru 60:40, a naslonja i su podijeljeni prema omjeru 40:20:40. Sjedala su izdašno podesiva kako bi se pove ao prostor za noge ili prostor za prtljagu, mogu biti nagnuta za bolji kom or, a središnji dio može biti preklopljen kako bi se omogu io prijevoz duljih predmeta, a da se istovremeno voze i dva putnika od iza. Kad se sjedala sklope i postave vertikalno, otvara se prostrano

mjesto za prtljagu, dovoljno za prijevoz dvaju bicikla s prednjim kota ima. Dodatna fleksibilnost dolazi uz novi Double Deck prostor za prtljagu koji je ormiran primjetnom policom koja je postavljena na visini od 330 mm iznad poda prostora za prtljagu – dovoljnog da se smjeste standardna dje ja kolica. To zna i da se prtljaga može podijeliti, tako da je ono što se stavi na donji dio dostupno; polica se može i sklopiti što je još ve a pogodnosti. Kad nije u upotrebi, polica se može ili ukloniti ili prakti no spremiti u udubini u podu. Snaga Honde dolazi iz 2.0 litarskog, poznatog, benzinskog agregata. Pogonski je agregat opremljen najnovijom VTEC sustavom i tehnologijom za smanjenje trenja, a sadrži i nove inovacije: zakašnjelo zatvaranje usisnog ventila u kombinaciji s širokim otvorenim ventilom gasa tijekom vožnje s malo tereta, kako bi se smanjili gubici pri pumpanju i poboljšala ekonomi nost goriva. Ru ni je mjenja s šest stupnjeva prijenosa. Potpuni komplet pasivnih mjera sigurnosti uklju uje dvostupanjske prednje zra ne jastuke, bo ne zra ne jastuke za putnike na

Hondin kompaktni navigator je vaš najpouzdaniji partner tijekom putovanja. Savršeno integriran navigacijski sustav isklju uje sve stresne situacije u vožnji. Navedeni sustav ima jedinstveni Hondin priklju ak te unkciju automatskog napajanja. Kad se zaustavite, navigator se može vrlo brzo skinuti i spremiti, bez da ostanu vidljivi tragovi na vjetrobranskom staklu. Me u objektima interesa nalazi se kompletna europska lista ovlaštenih centara za Hondine automobile i motocikle. Tamno ku ište ure aja onemogu ava neprijatne refleksije na prednjem vjetrobranskom staklu. Hondin kompaktni navigator ima 3-godišnje jamstvo. U sustav je ukomponirana kompletna Bluetooth tehnologija za beži no tele oniranje. Dostupni su i dodatni paketi poput MP3 ure aja ili JPEG preglednika slika. Hondin kompaktni navigator je izvrsna alternativa tvorni ki ugra enoj navigaciji. Za sve dodatne in ormacije kontaktirajte najbliži Honda prodajni centar. Promotivna akcija traje do isteka ograni ene kolili ine zaliha.

prednjim sjedalima, zra ne zavjesice, te prednje i stražnje podsjetnike na pojasu – sve je to prilago eno standardu s aktivnim prednjim naslonja ima za glavu. Novi CR-V sadrži i TSA – Trailer Stability Assist koja skupa s VSA – Vehicle Stability Assist osigurava da je sigurnost vu e konstantno pod nadzorom i kontrolom. CR-V nudi i ACE – Advanced Compatability Engineering, tehnologiju strukture tijela koja osigurava vrlo dobre sigurnosti prilikom sudara. Ugodnost interijera je ostala visoke kvalitete i dimenzije su op enito iste kao kod prošlog CR-V-a, iako je prostor za prtljagu znatno proširen prema natrag kako bi uzeo slobodno mjesto rezervne gume na zadnjim vratima. Putnici uživaju u istom prednjem pogledu dok je ulazak olakšan ve im vratima koja se mogu šire otvoriti i nižim pragovima. Bogat paket opreme Honde CRV Executive odiše ekskluzivnuš u te ve standardno posjeduje mnoštvo serijskih elementa koji su kod konkurencije na popisu dodatne opreme. S 2-litrenim benzinskim agregatom ini vrlo skladnu cjelinu te za uloženi novac doista mnogo pruža.


25. kolovoza 2009.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Nissan razvija dva nova pomo na sustava za zavojite ceste Tvrtka Nissan Motor objavila je kako razvija dvije napredne tehnologije osmišljene da olakšaju voza ima prolaske zavojima uskla ivanjem sustava navigacije, motora, ko enja i upravljanja. Povezuju i postoje i sustav za održavanje razmaka (Distance Control Assist) s podacima na navigacijskoj karti, tzv. pametna papu ica u sprezi s navigacijom (Navigation-Cooperative Intelligent Pedal) može pomo i voza u da uspori ili priko i pri ulasku u zavoj na temelju trenuta nih navigacijskih podataka. Sustav aktivne stabilnosti (Active Stability Assist) pomaže pri nadzoru momenta skretanja vozila te usporavanju i ko enju u zavojima ovisno o zahtjevu voza a. Oba su sustava osmišljena da vožnju u ine ugodnijom.

Novi sustav za održavanje razmaka (DCA) povezuje nadzor razmaka, prvi put ugra en u Nissan Fugu u prosincu 2007., s navigacijskim sustavom automobila. Kad podaci iz navigacijskog sustava govore da slijedi zavoj, DCA podiže papu icu gasa i tako navodi voza a da je otpusti. Kad voza podigne nogu s papu ice, sustav aktivira ko nice i ujedna eno usporava vozilo. To je prvi pomo ni sustav na svijetu koji smanjuje optere enje voza a na zavojitim cestama integracijom navigacijskog sustava, papu ice gasa, pogonskog sklopa i ko nica. Sustav e prvi put biti ugra en u novu Fugu koja e na japansko tržište izi i u jesen ove godine. Sustav aktivne stabilnosti (ASA) olakšava voza u nadzor vozila uskla uju i ko enje, upravlja-

nje i rad motora. Sustav pridonosi mirnom upravljanju i pove ava užitak vožnje na zavojitim brdskim cestama ili autocestama. Sustav prepoznaje voza eve zahtjeve prema na inu upravljanja i obrascu ubrzavanja i ko enja, a zatim prilago ava ko enje i okretni moment na svakom kota u zasebno kako

bi vozilo bilo što mirnije. Tijekom ko enja sustav optimizira raspodjelu sile na svaki od kota a ovisno o polumjeru zavoja. Sustav je osmišljen tako da voza osje a da ima bolji nadzor. I taj e se sustav prvi put ugraditi u novu Fugu koja e u prodaju biti puštena u drugom dijelu ove fiskalne godine.

Hyundai u Koreji lansira novi Program osiguranja Hyundai Motor Co. predstavio je korejsku varijantu vrlo uspješnog Programa osiguranja, iji je cilj zaštititi klijente koji imaju prometnu nezgodu ili izgube posao unutar jedne godine od kupovine novog Hyundai automobila. Program je aktivan od 3. kolovoza ove godine. Korejska varijanta Programa osiguranja omogu uje vlasnicima Hyundai vozila zamjenu za novo vozilo u slijede im slu ajevima: vozilo je ošte eno u prometnoj nezgodi u kojoj je više od 50% krivnje na drugom sudioniku nesre e, te troškovi popravka iznose više od 30% izvorne vrijednosti vozila. U prethodnom slu aju vlasnici mogu zamijeniti svoje ošte eno vozilo za novo ako je razlika izme u prodajne vrijednosti popravljenog vozila i novog Hyundai vozila ispod cca. 16.400 dolara (za modele Sonata/Tucson i manje), odnosno manja od 33.000 dolara (za modele Grandeur/Santa Fe/ H-1) – odnosi se na cijene u Republici Koreji. Ovu opciju mogu e je iskoristiti samo jednom. Osim mogu nosti ponovnog otkupa vozila, kupci mogu izabrati jed-

nu od slijede e tri opcije: dodatno osiguranje za slu aj izazivanja ozljeda drugom sudioniku u prometnoj nezgodi, isplatu od 2.400 dolara ukoliko kupac izgubi posao unutar 120 dana od kupovine novog Hyundaija, isplatu od 2.400 dolara ako je kupac/voza hospitaliziran duže od 31 dan (ne uklju uje prethodne zdravstvene probleme i karcinom). Podnositelji zahtjeva za novim Programom osiguranja trebaju ispunjavati slijede e uvjete: biti lan «BLU Member» kluba (klub vlasnika Hyundai automobila osnovan na domicilnom tržištu), biti ponovljeni kupac Hyundai vozila, vozilo se financira putem Hyundai Capital kreditne linije. Korejska varijanta ovog osiguranja obuhva a slijede e modele: Getz, Accent, Elantra (uklju uju i LPI HEV model), i30, Sonata, Grandeur, Tucson, Santa Fe i H-1 (poslovna i rent-a-car vozila nisu obuhva ena osuguranjem). Ohrabreni uspjehom ovog programa u Americi, Hyundai je razvio korejsku ina icu Programa osiguranja koji reflektira potrebe i zahtjeve doma ih Hyundai kupaca.


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Volkswagen potvr uje investicijski program za Meksiko Prilikom svoje posjete u tvornici Puebla meksi kog predsjednika Felipea Calderona je primio Mario Marin, guverner savezne države Puebla i Otto Lindner, predsjednik upravnog odbora Volkswagen de Mexico. U proizvodnim pogonima koji su ve u izgradnji, od sredine 2010. ekskluzivno e se proizvoditi novi model namijenjen globalnim tržištima. Proširenjem pogona Puebla Volkswagen e na toj lokaciji mo i pove ati dnevni kapacitet za 300 jedinica na ukupno 2.100 vozila. Gradnja pogona

stajat e 410 milijuna ameri kih dolara. Ova najava dio je opsežne strategije za sjevernoameri ko tržište. U nju spada tako er gradnja pogona u Chattanooga, Tennesseeju, što je odlu eno 15. srpnja 2008. U visoko modernom pogonu vrijednom jednu milijardu

ameri kih dolara, koji e zapo eti proizvodnju 2011., proizvodit e se 150.000 jedinica modela koji je posebno razvijen za sjevernoameri ko tržište. Cilj ostaje do godine 2018. prodati 800.000 vozila marke Volkswagen u Sjedinjenim Ameri kim Državama.

FOLIJE ZA STAKLA

gra evine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zra enja, temperaturna zaštita (hla enje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozlje ivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzove ka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia

25. kolovoza 2009.


25. kolovoza 2009.

19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

F1 poredak nakon 11 od 17 utrka

F1 poredak VN Europe, Valencia, 23. kolovoza 2009. 1. Rubens Barrichello 10 2. Lewis Hamilton 8 3. Kimi RäikkÜnen 6 4. Heikki Kovalainen 5 5. Nico Rosberg 4 6. Fernando Alonso 3 7. Jenson Bu on 2 8. Nick Heidfeld 1

Suzuki - 100 godina inovacija

WRC poredak nakon 9 od 12 Rally-a

Poredak voza a: 1.

Mikko Hirvonen

2.

Sebas en Loeb

65

3.

Dani Sordo

44

4.

Jari - Ma Latvala

31

5.

Henning Solberg

27

6.

Pe er Solberg

25

7.

Ma hew Wilson

20

8.

Sebas en Ogier

16

9.

Federico Villagra

14

10. Conrad Rautenbach

Poredak voza a: 1. Jenson Bu on 2. Rubens Barrichello 3. Mark Webber 4. Sebas an Ve el 5. Nico Rosberg 6. Lewis Hamilton 7. Kimi RäikkÜnen 8. Jarno Trulli 9. Felipe Massa 10. Timo Glock

68

8

Poredak Teamova:

72 54 51.5 47 29.5 27 24 22.5 22 16

1.

Citreon Total World Rally Team

119

2.

BP Ford Abu Dhabi World Rally Team

105

3.

Stobart VK M-Sport Ford Rally Team

64

4.

Citroen Junior Rally Team

33

5.

Munchi's Ford World Rally Team

20

Slijede i rally: Rally Australia, 4.9. - 6.9. 2009.

Poredak konstruktora: 1.

Brawn-Mercedes

126

2.

RBR-Renault

98.5

3.

Ferrari

motocikla ide uzlaznom putanjom, te je proĹĄle godine okon ala globalnom prodajom od 3,4 milijuna primjeraka, mahom zapremine ve e od 600cm3. Tako je na primjer u Velikoj Britaniji Suzuki vode i na trĹžiĹĄtu u prodaji posljednjih ĹĄest godina u klasi motocikala iznad 126 ccm. Istu kreativnost i predanost Michio Suzukija, marka Suzuki implementira i u razvoju svojih svjetskih strateĹĄkih modela. Prvi u ovoj kategoriji je model automobila Suzuki Swift koji se proizvodi u Japanu, Ma arskoj, Indiji, Kini, Indoneziji, Tajvanu

generacije Vitare s kojom je Suzuki prije 21 godinu me u prvima stvorio trĹžiĹĄte za kompaktna sportska vozila nazvana SUV (Sport Utility Vehicles). Proizvodnja Suzuki Grand Vitare u cijelom svijetu dosegla je 2,6 milijuna primjeraka. Tre i model je Suzuki SX4 sport crossover predstavljen 2006. godine, a koji je pokazao odli ne mogu nosti i visok potencijal svoje ĹĄasije ĹĄto je iskoriĹĄteno na uspjeĹĄnim nastupima na World Rally Championship (WRC) tijekom 2007. i 2008. godine. (45 godina nakon ĹĄto je Suzuki sudjelovao na prvom Grand Prix Japana u

emisija CO2 iznosi samo 103g/km. Alto se proizvodi u tvornici pored grada Delhija u Indiji, na kontinentu gdje Suzuki ima 50 posto udjela na trŞiťtu osobnih automobila, i koje je trenutno jedino rastu e trŞiťte na svijetu. Godina 2009. je tako er vaŞna za Alto, jer je od 1979. godine do danaťnjeg dana prodan u 10 milijuna primjeraka u cijelom svijetu. Indijska proizvodnja Suzukija po ela je 1973. godine sa modelom automobila Maruti 800 – obiteljski automobil niskih troťkova odrŞavanja koji je donio mobilnost milijunima. Da bi plasti nije pokazali stanje, od 11 milijuna osobnih automobila koji se trenuta no voze po cestama Indije, viťe od sedam i pol milijuna je marke Suzuki, a etiri milijuna od tog broja

i Maleziji. Trenuta ni model Swifta predstavljen je 2005. godine, a proĹĄle godine ukupna je proizvodnja ovog superminija dosegla 1 milijun primjeraka. Ove 2009. godine je i proslava 25 godina Swifta u Europi. Tijekom 2006. godine Suzuki je predstavio svoj drugi svjetski strateĹĄki model - Suzuki Grand Vitaru, koja je evolucija prve

1963. godini). I dok modeli Swift, Grand Vitara i SX4 odraĹžavaju sklonost sportu, etvrti Suzuki model automobila - Suzuki Splash, odraĹžava usredoto enje na obitelji i isti e u inkovitost kojom kompaktni obiteljski automobil moĹže zadovoljiti obiteljske potrebe. Suzukijeva najvaĹžnija tvornica automobila u Europi nalazi se u gradu Esztergom u Ma arskoj. Tvornica ima kapacitet proizvodnje viĹĄe od 280.000 primjeraka automobila i trenuta no proizvodi modele automobila Swift, SX4 i Splash koji je prvi model Suzukija koji se izvozi iz Europe natrag u Japan. Naravno, u Ma arskoj Suzuki predstavlja vode u marku, te vrĹĄi utjecaj i na se zemlje u okruĹženju. U oĹžujku ove godine predstavljena je sedma generacija modela automobila Suzuki Alto; ime je to automobila s kojim je Suzuki dominirao u mini segmentu vozila u Japanu proteklih 30 godina. Suzuki Alto je najmanji Suzuki automobil na svijetu, a isti e se i eko-podobnoĹĄ u, jer mu

je model automobila Suzuki Alto. Pogled u budu nost - Suzuki planira snaĹžno se koncentrirati na smanjivanje ĹĄtetne emisije CO2. Suzuki je predstavio Stop/Start sustav, kao i novi sustav promjenjivog vremena otvaranja ventila (variable valve timing system) na ovogodiĹĄnjem Salonu automobila u Ĺ˝enevi. Ova tehnologija e smanjiti emisiju ĹĄtetnog CO2 kod modela Suzuki Alto na 95 g/km, a kod modela Suzuki Splash na 109 g/km. Dugoro no daljnji razvoj uklju uje eventualno uvo enje tehnologije vodika i gorivih elija za srednju klasu vozila. Suzuki je nedavno testirao automobil Suzuki SX4 Fuel Cell Vehicle (FCV) na javnim cestama u Japanu. Da bi proslavio 100 godina inovacija Suzuki je svoju povijesti i proizvodnju pokazao na ‘Suzuki Plaza’ koja se sastoji od tri kata baĹĄtine smjeĹĄtenog ispred glavnog sjediĹĄta Suzukija u Japanu. ‘Suzuki Plaza’ ima 5424 kvadratnih metara i posjetitelji mogu proĹĄetati kroz 10 desetlje a razvoja tvrtke od njenog osnivanja pa do danas.

46

4.

McLaren-Mercedes

5.

Toyota

38.5

41

6.

Williams-Toyota

29.5

7.

Renault

16

8.

BMW Sauber

9

9.

STR-Ferrari

5

10. Force India-Mercedes

0

Slijede a utrka: VN Belgije, SpaFrancorchamps, 30. kolovoza 2009.

MotoGP poredak nakon 11 od 17 utrka

Poredak voza a: 1.

Valen no ROSSI

212

2.

Jorge LORENZO

162

3.

Casey STONER

150

4.

Dani PEDROSA

135

5.

Colin EDWARDS

112

6.

Andrea DOVIZIOSO

107

80 79 77 72

7.

Randy DE PUNIET

8.

Marco MELANDRI

9.

Loris CAPIROSSI

10. Chris VERMEULEN

Poredak proizvo a a: 1

Yamaha

255

2

Honda

184

3

Duca

166

4

Suzuki

100

5

Kawasaki

79

Slijede a utrka: VN Indianapolis, 30. kolovoza 2009.

Ovog listopada Suzuki slavi stogodiĹĄnjicu svog postojanja. Danas je Suzuki globalna kompanija kojoj nastavlja rasti ugled, popularnost i uspjeh.1909. godine Michio Suzuki osnovao je Suzuki tkala ku tvrtku (Suzuki Loom Company) u Hamamatsu na jugu Japana koja je proizvodila tkala ke razboje za proizvodnju bijele tkanine. Me utim, doĹĄli su zahtjevi za proizvodnju proizvoda od tkanine sa vertikalnim i horizontalnim redom, tako da je razvio jedinstven razboj sposoban tkati tkanine od obojenih vlakana. Suzukijeva nova inovacija predstavljala je po etak jednog beskompromisnog usredoto enja na stvaranje proizvoda koji zadovoljavaju potrebe ljudi i ostvaruju nove Ĺživotne mogu nosti. Suzuki je 1952. godine proĹĄirio svoju proizvodnji na proizvodnju motocikala modelom nazvanim ‘Power Free’ ĹĄto je u biti bio motorizirani bicikl pokretan dvotaktnim motorom obujma 36 ccm. Model ‘Power Free’ je bi krajnje jednostavan u dizajnu, imao je izuzetno lako odrĹžavanje i u to vrijeme bio je jedinstveno rjeĹĄenje takve vrste na trĹžiĹĄtu, jer se mogao voziti na motor, djelomi no ili se mogao pokretati samo pomo u pedala bez motora. Samo godinu dana kasnije Suzuki je ve proizvodio 6.000 motocikala mjese no. Proizvodnja Suzuki automobila je po ela 1955. godine sa modelom automobila ‘Suzulight’. To je bio kompaktni automobil pokretan dvotaktnim motorom obujma 360 ccm. Suzulight je bio jedan od prvih automobila u svijetu koji je imao izveden pogon na prednje kota e, ovjes sa etiri neovisna kota a i letvom volana. Povijest Suzuki off-road vozila po ela je 1970. godine lansiranjem

LJ serije laganih 4x4 vozila. Prvi Suzuki vanbrodski motor predstavljen je 1965. godine, u novom dizajnu i konstrukciji ponu en je trĹžiĹĄtu 1974. godine, motori op e namjene ugledali su svjetlo dana 1980. godine, a prvi ATV (All Terrain Vehicle) predstavljen je 1982. godine. Ukupna proizvodnja automobila dosegla je 1989. godine brojku od 10 milijuna primjeraka, a ukupna godiĹĄnja proizvodnja premaĹĄila je 1 milijun primjeraka 1990. godine. Od tada za Suzuki vozilima je rasla potraĹžnja, te Suzukijeva godiĹĄnja proizvodnja automobila prelazi barijeru od 2 milijuna primjeraka u 2005. godini, dok ukupna proizvodnja automobila dolazi do brojke 40 milijuna primjeraka u 2008. godini. Zbog ciljanog pridrĹžavanja svom sloganu, koji govori kako je Suzukiju prioritet proizvesti ĹĄto kvalitetniji auto, za ĹĄto manje novaca, potraĹžnja za Suzuki automobilima u Europi je tako er stalno rasla i ukupna prodaja nedavno je dosegla 4,5 milijuna primjeraka, od 1968. godine kada se po elo sa izvozom vozila na to trĹžiĹĄte. Pouzdana i funkcionalna vozila, zbog svojih niskih troĹĄkova odrĹžavanja i izbjegavanja zbunjuju ih rjeĹĄenja, te sportske note, u 2008-oj godini kulminirala je prodajom od 2,3 milijuna automobila na globalnoj razini, dok je prodaja automobila u Europi iznosila 315.000 primjeraka, ĹĄto su vrlo dobri rezultati za Suzuki i pored vrlo teĹĄkih trenuta nih uvjeta trgovine. K tome Suzuki je u Hrvatskoj uĹĄao u Top 10 najprodavanijh brandova, dok se Hvatsko trĹžiĹĄte po zastupljenosti Suzukija u Europi, popelo na visoko 5. mjesto. U moto svijetu, Suzuki predstavlja premium brand, te prodaja


Mlad i opasno zgodan

Ivan Hali (18), Prelog ¬ > +\ ~ \ X

[ 'X + = [ | X \ + [] X[ |

+ ' ' ' _+ = + ¤ | '

$®= ' ] + * X \ = ]| [ +\

` + [ | = X [ + + \' X > = + \ + X > ' | X

*\ > \X \ +

+ \| ` X

* + \

\ \ [ \

X \ + = | X >

] +

' ` + + > \

[ '+ > + [ [ ' *

X ` + X[ ¬ X > ' = + X > = X | ' + ' X X

' + [ X ' X

[ ' >+

> ' \ " = ' ' + ] \

~ * '+ + X + ] \

' \| X \+\

] X > _ X '=

TOP 20 01. DOBAR RAZLOG - CALIDO 02. O I - IVANA KINDL

TOP LISTA DOMA IH

03. MAGNET - URBAN

01. NE SUDIM TI - ZDRAVKO ŠKENDER

04. LIBERTIN - Tomislav Goluban & L.P.F.H.B.

02. VLADARICA - DRAŽN ZE I

05. UMORAN - SPOONLEAF

03.LAŽU O I MOJE - COLONIA

06. ISTRIANA - ALKA VUICA . SANDRA

04. HALID BEŠLI - DVADESETE

07. SVE DOK DIŠEM… IMAŠ ME

05. E.T. - SOBA 202

DEAN DVORNIK&CUBISMO 08. NE GOVORI DA ME ZNAŠ - BOJAN J. 09. NE PITAJ ZA MENE METESSI&MONDO BONGO 10. TRAŽIM TE - MOTIWO

TOP LISTA DOMA IH

06.JACQUES HOUDEK - DUŽNA SI 07.ZA ARAN - LANA 08. IVAN ZAK - SVJEDOK 09. TONY CETINSKI OD MILJUN ŽENA

FORMULA 13

10. HARI I NINA NE MOGU TI RE I ŠTO JE TUGA

01. CAN’T STOP FEELING - F.FERDINAND 02. AYO TECHNOLOGY - MILLOW 03. WHEN LOVE TAKES OVER

+ ] | X + > + ` [ ] ] + [ = + ]

DAVID GUETTA . KELLY ROWLAND 04. HEAVY CROSS - GOSSIP 05. . I GOTTA FEELIN’ - BLACK EYED P.

OSOBNA KARTA: ¤ [ Ivan Hali X 184 cm } \ + 23.02. 1991. + tehni ar željezni kog prometa ¥+\> X + slobodan > ' + rukomet, košarka, manekenstvo

TOP LISTA STRANIH 01. USE SOMEBODY KINGS OF LEON 02. INFINITY 2008 - GURU JOSH

06. FAMILY TIME - ZIGGY MARLEY

LISTA DOMA IH 03. IFTOP HE SHOULD EVER LEAVE YOU -

07. LOVEGAME - LADY GAGA

TOM JONES

08. NEW DIVIDE - LINKIN PARK

04. HUMAN - KILLERS

09. WAKING UP IN VEGAS - K. PERRY

05. HOT ‘N COLD -

10. NEVER FORGET YOU - NOISETTES

KATY PERRY 06. WARM THIS WINTER GABRIELA CHILMI 07. IF I WERE A BOY - BEYONCE

Kara Monaco

Giorgio

¯ }_¤ ¥ <¤ <

08. MILES AWAY - MADONNA 09. VIVA LA VIDA - COLDPLAY 10. I’M OUTTA TIME - OASIS

TOP LISTA 01. LOONA - Parapapapapa 02. SHAKIRA - She Wolf 03. EMILIANA TORRINI JungleTOP Drum LISTA DOMA IH 04. SEAN PAUL - So Fine 05. LILLY ALLEN F - You 06. LA ROUX - In For The Kill 07. GREEN DAY 21 Guns 08 08.. THE GOSSIP He eavy Cross Heavy 09.. MELANIE FIONA Giv ve It To Me Right Give 10.. PINK Funnhouse Funhouse

Savršenstvo bez mane: Amber Rose + >

< X | + ] + \X

= ª ] X X > = _ | ` [ >

[ ' = [ ' > +

> ] ' [ X *

+ '+ + = [= [ ¦ ¨ X +

* > ¦+ ¯\ + [ `

[ ' ª * | '+ +\ + ¦

' + + | \X +

' X + X\ X \ '+ = + \`

Broklyn ponovno pokazala svoje zanosne obline ~ ' X\[ \ X

~ ' X\[ \ X '¦+ < '' * + ] +

'¦+ < '' * + ] + + '= + X [ X X + X [ X X +

X > X >

[\ X [\ X

© ©| + X X*

©| + X X*

\ X [ '\ X = ' \ X [ '\ X = ' ] +

ª ¦ } * ª ¦ } * |

+ +\ X [ +\ X [ =

'+ \ ] >

' + | X X = *\ © + X *

X [ ' ¬ ' > + ' +

\> +\ > + + ]\ + * | X[ '

+ X X | \ ' +

[ X \ ©

­ ¥\> X


Dobro je znati 43

" #$ ###

7 Poli Maraton oglas_140x384.ind2 2

8/11/09 12:07:38 PM


za velike i male

Pri a

Pri a

Pri a

Maturalac u svemir

Ljetne Svaštice • Ljetne Svaštice Jadi školske plo e Po meni Se piše i šara Pa izgledam Kao maškara. Ve me od pisanja Boli glava, Što od mene rade, To je strava! Onda me spužvom Obrišu cijelu, Pa sam mokra Po cijelome tijelu. U u ionici biti Više mi se ne da. Joj, samo da me pusti Ona glupa kreda! Praznike jedva ekam, Pa da me ostave na miru! Onda se osje am Kao na nekom piru. Al’ muke me more Kad po ne škola Jer znam da e opet Biti jauka i bola. Tajana Židov OŠ DRAŠKOVEC Mentor: Nikolina Blatari

Sto na sat Jednog lijepog, sun anog dana zaljubio sam se kao lud i to prvi put u svom životu. Bila je subota… Puhao je lagani povjetarac, a ja sam sa svojom obitelji stigao na dugo o ekivano Jadransko more. Smjestili smo se u vikendicu pokraj plaže. Otišao sam malo odrijemati jer sam bio umoran od puta poput maratonca koji je upravo pretr ao 24 000 kilometara. Kad sam ustao, ugledao sam svoje roditelje i sestru kako spavaju. Odlu io sam malo iza i iz vikendice i prošetati po plaži. Poslije, to no dvije minute i šesnaest sekundi, susreo sam Moranu, prijateljicu iz razreda. Baš sam se iznenadio kad sam je vidio, osobito zato što je bila nekako ljepša od zadnjeg dana škole. Imala je prekrasnu zlatnu kosu, o i duboke kao samo more, a bila je druga ije obu ena i sre ena. Pozvao sam je na šetnju, a poslije i na sladoled od okolade. Bila je sretna. I ja sam bio sretan. Mislim da joj se svi am… U razgovoru je rekla da se smjestila u nekoj plavoj

vikendici. Sjetio sam se da se pokraj naše vikendice nalazi jedna plava vikendica. Zna i… Pa, ona živi pokraj mene! Fenomenalno! Sutra u je odvesti na pedaline i sok, a kupit u joj i narukvicu od školjaka, to sigurno! Srce mi lupa sto na sat! Kako je lijepo biti zaljubljen… Renato Mikulan, 6.r OŠ KOTORIBA Mentor: Nikolina Fuš Zvošec

rešja Navek na svoji mesti stoji I lju e me, Lju e es kitje i listje. V jesen Skup z vetrom Popevle vesele pesme. V zimi, Bez jenog lista, Tožno zgledi Kaj da se plo e. Ftihla je i ve ne popevle, Sigurno spi. Sneg ji se na kitaj drži. A unda na jo fti i dojdo I protuletne pesme zapopevlejo. rešjo so zbudili I pak je vesela. Cela se rascvela! V leti se štima: uda rlenih ringlinih ima, K sej me zove, zdalka maše. Viš, leto ji rom paše! Ana Horvat, 5.r OŠ OREHOVICA Mentor: Ivanka Novak

V moji vulici V moji vulici deca se navek igrajo, Fti eki navek popevlejo, Pesi navek lajajo I auti se navek nagajajo. V moji vulici lepi cveti rastejo, Metulji koli jih letijo, A v jutro vrap eki žvrgoljijo. V moji vulici meni je najlepše Da polek je po kuruzi bežimo, Na senokoši ležimo I oblake gledimo. Antonio Juras, 5.r OŠ OREHOVICA Mentor: Ivanka Novak

Livada Kad na livadi žarko sunce zasja Djeci baš u travi sjediti prija. Visoka šuma radi sjene, Masla ak masla ku stane brojiti zjene. P ele u cvjetnim se stapkama broje Djevoj ice pjesmom radosti kroje. Od sunca njihova plava kosa se zlati, A one pletu tratin ica vlati. Leptiri ko laste natkriljuju im elo Ljepotom k’o u vila di i im se selo. Polako e no , valja po ’ ku i Velom od cvije a ukrasiti lu i. Sa brijega sanjati i gledat’ u no Na livadu cvjetnu u snovima po ’. Da opet sutra livada rosom zarudi Sre u dje ju u osmjesima da im budi! Iva Kova i , 7.r OŠ GORNJI MIHALJEVEC Mentor: Lidija Novak

Jesen u šumi Jutros je izlazak sunca bio nevidljiv. Zastrla ga gusta i neprozirna magla. Odjednom je nestala. Preda mnom se pojavila šarena šuma. Uronila sam u tu jesensku ljepotu. Tlo je prekriveno raznobojnim i šuštavim liš em. Tako lijep sag nisam u životu vidjela. Neki listi i plesali su posljednji jesenski ples i uljepšavali tlo. U krošnjama sam opazila napuštena gnijezda. Po granama starog, pogrbljenog hrasta skakutala je razigrana žuna. Odjednom za ujem kuc-kuc-kuc. Tražila je slatke zalogaje ispod ispucale kore. Krenula sam dalje. Došla sam do visokog, razgranatog kestena. Nešto je naglo zašuštalo. Sme a, dugorepa vjeverica nosila je plodove u šapicama. Iz grma prhnuo je crni kos. Nisam vidjela bodljikavog ježi a, jer se sigurno sakrio u ku icu ispod panja. Prestrašila sam se! Ispred mene pojavio se crno-žuti daždevnjak. Brzo se sakrio ispod liš a. Zapirio je vjetri , zašuštalo žuto, crveno, sme e liš e. Grane drve a zaplesale su jesenski ples. Kakva divota! Vra am se iz bajkovite šume prema svom domu. Marta Pintari , 6.b OŠ SVETI JURAJ NA BREGU

Prošlo je mnogo vremena otkad sam sa svojim u enicima išla na maturalac u svemir. Tada smo kona no doznali pravu istinu o onim “zelenima”. Sje am se toga kao da je bilo ju er. Narav no, k renuli smo raketom. Kad smo sletjeli na nekakav planet, mogla sam samo re i: -Koliko prostranstvo! Zaista – svaki planet, svaka galaksija bili su mega-giga veliki! Gigantske kugle! A tek “mali zeleni”… Svi su letjeli u nekakvim žutim kuglama. Mi smo došli u grad, a saznali smo da nema na svakom planetu naselja i živih bi a. U po etku se nismo usudili nikome približiti, samo smo gledali te udake. Tada nam se približila neobi na žuta lopta koja je, pretpostavljam, bila vozno sredstvo. Do e ona do nas i… odjednom nastane veliki prasak, lopta se raspukne i pojave se dva bi a, dva mala svemirca. Bili su visoki otprilike jedan metar, imali su svije noge i dvije ruke, velike o i, no nisu imali glavu. udno, ali bili su slatki. Po eli su govoriti i otvarati usta, ali smiješnim glasom. Kao da su udisali helij. Naj udnije nam je ipak bilo što smo ih i mi razumjeli, i mi smo govorili njihovim jezikom. U po etku smo se malo bojali, ali bili su ljubazni. Jako su se udili i smijali našoj odje i (oni su je zvali “mekana stvar”) jer oni na sebi nisu imali ništa. Poveli su nas u svojem auti u. Kazali su da se ti auti i ne mogu voziti više puta, ve samo jedanput, a tada nestanu, zato zovu nove. Doveli su nas do svoje ku e, a njihova je ku a bila, zamislite, obi na zvijezda. Svi zeleni žive u zvijezdama. To su njihove ku e. Mi nismo unutra, samo oni to mogu. Zatim su nas odveli do jednog mje-

sta gdje je bio veliki teleskop. Pogledala sam kroz njega i vidjela našu Zemlju! Oni su rekli da nas ponekad gledaju kroz teleskop jer ih zanima kako izgledamo i što radimo. Dok smo se tako udili svemu tome ega ima u svemiru, u jednog se u enika zaleti zvijezda! I to Proxima Centauri! No ona nam je rekla da je zovemo jednostavno – Danica. Bila je vrlo pri ljiva. Pripovijedala je sve o sebi. Rekla je da se zaletjela jer je žurila pomo i astronautu kojemu se pokvarila raketa. Ona to esto radi, samo oni to ne znaju. Tada smo pitali našu zvijezdu možemo li nekud oti i da se najedemo jer su u enici bili iscrpljeni i gladni od svega toga. Dugo smo, dugo putovali kroz puno galaksija, preko Kumove slame, galaksije Andromeda, malo smo sletjeli i na Pluton, ali nam se baš i nije svidio. Kroz prozor auti a vidjeli smo i Zemlju. Izgledala je tako si ušno! Nakon duge vožnje stigli smo do kugle koja je izgledala kao da je posuta ledom. Zvjezdica nam je rekla da je napravljena od zvjezdane prašine. To je bio njihov restoran. Rekla je da svemirci jedu vrlo rijetko. Za hranu su imali sitno narezane asteroide i iscije en sok od oblaka. Za svemirce je to bila prava poslastica. Hrana je letjela po prostoriji pa, ako si bio gladan, morao si skakati da je uhvatiš. Nismo se baš najeli, no više nam to i nije bilo važno. Sprijateljili smo se i s ostalim svemircima i zvijezdama koje su se zanimale za naš život. Kad su im u enici rekli da svaki dan idu u školu, oni su se tako smijali da se kugla u kojoj smo bili tresla, a mi pak smo se smijali njihovom smiješnom glasu. Oni su pametni ve kao

Osmaši

mali, a svaki dan im do e ponešto znanja. Kad smo se umorili, otišli smo do rakete da se odmorimo. Htjeli smo zaspati, ali nismo mogli. Nismo ni primje ivali kako dani brzo prolaze. Odlu ili smo još malo istraživati svemir. Izdaleka smo vidjeli prstene koji okružuju Saturn. Pozvali smo auti koji nas je odveo do njega. Imali smo što vidjeti: sve je vrvjelo od svemiraca koji su uživali u spuštanju po tim prstenima! I meni se to u inilo zabavnim pa sam probala. Bilo je fantasti no! Samo treba paziti da ne padneš jer te tada presretnu zle zvijezde kojih se svemirci boje. Na sre u, nisam pala. Kad sam pitala trebam li platiti, ula sam odgovor: “Ništa!” Ovdje se ništa ne pla a, svi se slažemo, sve dijelimo. Za rije “sva a” samo smo uli. Jednostavno, tamo je sve savršeno; od svemiraca do auti a, a saznali smo i da Sunce voli pjevušiti na svoj na in pa, kad je jako vru e, tad je sunce jako raspoloženo. Došao je kraj tog neobi nog maturalca. Morali smo ku i. Pozdravili smo se s Danicom, našima dvama prijateljima i krenuli. Bilo nam je žao što napuštamo svemir, ali bili smo sretni što imami neobi ne prijatelje. U enici još i danas komuniciraju sa svemircima. Oni nam šalju zvjezdani prah što sjaji, a mi njima razglednice. Meni su obe ali žuti auti . Jedva ekam! Uvijek kad pogledam zvijezde, razmišljam što li sad rade zeleni, a kad neka zvijezda zatreperi, znam da nam to Danica namiguje! Marta Gosari , 6.r OŠ GORI AN Mentor: Kristina Sisek

Osmaši

Osmaši OŠ Sveti Martin na Muri svojim u iteljima


21. srpnja 2009.

sport@mnovine.hr

ZAPO EO ITF Futures Pun ec Open vrijedan 10.000 $ u akovcu

Dva me imurska igra a u glavnom ždrijebu: Tuksar i Kau i U subotu 22. kolovoza na terenima Teniskog kluba Franjo Pun ec u akovcu, ITF FUTURES Pun ec Open 2009., po inje teniski turnir, nagradnog onda 10.000 USD. Susreti kvalifikacija otvorili su šesto izdanje najzna ajnijeg teniskog natjecanja u ovom dijelu Hrvatske, na kojem e ponovno mladi tenisa i tražiti svoj put prema svjetskom teniskom vrhu. Do sad je turnir okupio više od 500 natjecatelja iz ak 30 zemalja svijeta, a ove godine je najbrojniji do sad. No, unato velikom broju prijavljenih, u glavni e turnir iz kvalifikacija tek osmorica, zajedno s 24 tenisa a koji su osigurali izravan ulaz u ždrijeb. U do sad odigranim me evima nije bilo ve ih iznena enja, uglavnom prolaz nositelja do finala kvalifikacija. Nisu prošli tek naši Zovko i Bili te Slovenac Tav ar. Od ostalih treba istaknuti ispadanje Amerikanca Lazarova od Slo-

venca Turka i Rusa Kondlukovog od Dadi a. Vrlo uvjerljiv bio je 13. nositelj kvalifikacija Portugalac Goncalo Pereira koji je u dva me a izgubio samo dva gema. Glavni turnir zapo inje u utorak, a završava velikim finalom u subotu u 16 sati. Osim tenisa, organizator se pobrinuo za niz popratnih sadržaja, u utorak je na rasporedu Players Party uz grupu Restart, u srijedu Grill Party, a u petak Kids Day i Futures za veterane. Doma im gledateljima e posebno biti zanimljivo pratiti nastup doma ih Petra Kau i a i Saše Tuksara, pobjednika iz 2004. godine. Ždrijeb glavnog dijela turnira obavljen je nakon tre eg kola kvalifikacija koje je odigrano u ponedjeljak. Oba me imurska predstavnika me eve 1. kola igraju danas (utorak) prema satnici koja je utvr ena u ponedjeljak nave er. (g, oto: zv)

ŽELJKO KAVRAN, predsjednik RK Perutnina Pipo IPC, osuo paljbu povodom isplate i raspodjele novca iz prora una SD Me imurje, kao i rebalansa prora una nakon kojeg više nema novca za kvalitetan sport

Ne želimo više šutjeti, želimo isplatu! - Ponovno sam uo da klub ne e dobiti nikakva sredstva, pa pitam jesmo li legalizirali prijevaru, plja ku ili nešto tre e? Ako je to dozvoljeno, onda to treba znati

Višekratno ponavljanje nezadovoljstva oko raspodjele novca u sklopu Sportskog društva Me imurje od strane predsjednika RK Perutnina Pipo IPC Željka Kavrana kulminiralo je prošli tjedan. Na posljednju pressicu rukometnog kluba došao je s izvodima FINA-e i klupskog ra unovodstva ... - Mislim da je sada dosta cirkusa i da treba karte staviti na stol. Treba obznaniti istinu, a ne dozvoliti da laži i prijevare budu u prvom planu. Potom je okupljenim novinarima televizije,

radija i pisanih medija podastro papire... - Ovo su službeni podaci državnih organa iz kojih se može jednostavno iš itati da je za 2008. godinu rukometni klub dobio 268.000 kuna. Me utim, trebao je dobiti 372.000 kuna od 1,1 milijuna. U postocima je to 31 posto. Prema izvodu FINA-e i Me imurske banke klub je dobio 268.000 kn i tu nije mogu e iskriviti te brojke. Potom nam je u 2009. upla eno 93.000 kn, kako bi se zatvorila 2008. godina. To bi za 2008. bilo onda 361.000

Zašto više nema novca? NK Me imurju je zbog važnosti borbe za I. HNL ispla en sav iznos unaprijed, a nakon rebalansa županijskog prora una, u kojem je ŠD Me imurje ostao bez 400.000 kn, preostala tri kluba: Perutnina Pipo IPC, KK Me imurje i OK Me imurje-Centrometal ostali su bez

mogu nosti da od Županije ove godine dobiju predvi ena sredstva. Budu i da je sportski prora un u našoj županiji jedan od najmanjih u državi, bez obzira na potrebu rebalansa, ipak su skromna odobrena sredstva za sport trebala ostati nedodirnuta. (dz)

kn. Zna i da još ostaje otvoreno 11.000 kn iz 2008. Poslije je stigla još jedna uplata, bilo je to 6. svibnja, od 75.000 kn. Po logici stvari, taj novac zatvara 11.000 kn iz 2008. i ostaje, dakle, 64.000 kn koje je klub dobio za ovu sezonu. Za prvih sedam mjeseci ove godine klub je trebao dobiti 217.000 kn. A istovremeno je nogomet, ne govorim o sportu u cijelosti, ve o jednom klubu, dobio 500.000 kn. Da ne bi bilo rekla-kazala, pokazujem vam službene podatke. Što sada? - Pozivam Županiju i gospodina župana da saldira stanje Sportskog društva i da se novac koji je preostao dijeli kako je dogovoreno. Što se sada doga a? Dolazi do nekog rebalansa u kojem se svota od 1,1 milijuna kn smanjuje na 700.000 kn. A nogomet je dobio 500.000 kn, mi, koliko sam rekao, ostali ništa. Po tome ispada da je rukomet dobio 64.000 kn, a za sve ostale

Željko Kavran ogor en je situacijom u kojoj klub ne može ra unati na predvi ena sredstva iz županijskog prora una

su ostale još neke mrvice, jer je nogomet pobrao pola milijuna. Te mrvice podijelimo i ‘papala maca’. E nije, gospodo. Netko je uzeo pola milijuna kuna, ukrao je tu e. Ako nekome pripadaju odre ena namjenska sredstva, a uzme ih netko drugi, kako onda to nazvati? Zamislite si da netko uzme sada pola vaše pla e. Kako bi se to nazvalo? Vrlo jednostavno – kra om. Za to netko mora odgovarati! Dobivam poruke, itam u medijima da bi mi sada trebali šutjeti i sve to zaboraviti. Gospodo, malo morgen. (Duško Opa i )

RUKOMETNI prvoligaš dobio poja anje

Petar Rodik poja ao vanjsku liniju U ponedjeljak su odigrali završni susreti kvalifikacija

IVANA LISJAK u New Yorku nada se kvalifikacijama US Opena

Nastup još uvijek neizvjestan Najbolja me imurska tenisa ica Ivana Lisjak od subote je u New Yorku gdje bi trebala zaigrati u kvalifikacijama posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena. Nastup je još uvijek neizvjestan, jer njezin ranking koji važi za ulazak u kvalifikacije 4. kolovoza bio je 265. mjesto na WTA listi koji u ponedjeljak još uvijek nije bio dovoljan za igranje kvalifikacija. Me utim, upitno je tko e sve od igra ica izme u 100. i

200. mjesta na WTA listi igrati kvalifikacije, jer je me u njima dosta istih zemljašica koje e se teško odlu iti za put preko “velike bare”. Tek uo i ždrijeba koji je u utorak bit e poznato je li ušla u kvalifikacije ili je ipak put u SAD bio, na žalost, uzaludan. Ina e, prošle godine su u kvalifikacije ušle igra ice koje su bile rangirane oko 280. mjesta WTA liste, dok je još uvijek otvoreno pitanje ho e li tako biti i ove godine. (dz)

akove ki rukometni prvoligaš Perutnina Pipo iPC poja ao se za još jednog kvalitetnog igra a. Trener Josip Borkovi predstavio je na treningu Petra Rodika. Mnogi od naših igra a ga poznaju jer je godinama igrao za varaždinski Varteks, a prošle sezone za Umag.

Rodig je (29 godina) vrlo zahvalan igra , jer može igrati na poziciji srednjeg i lijevog vanjskog, a o rukometnom iskustvu nam govori: - To mi sigurno ne nedostaje. Po eo sam u Varteksu, pa nastavio u Velikoj Nedjelji, potom otišao u slovensku Novu Goricu,

Poraz i pobjeda protiv slovenskih klubova Rukometaši Perutnine Pipo IPC odigrali su tijekom prošlog tjedna dvije pripremne utakmice sa slovenskim klubovima. U dvoboju s Jeruzalemom iz Ormoža zabiljen je 28-34 poraz, dok je Gorišnica pobije ena s visokih 44-20. Mom ad Ormoža spada u gornju klasu slovenskog klupskog rukometa, a tu je injenicu potvrdila i na akove kom parketu. Ve u 13. minuti gosti su imali 11-4 i tu su prednost zadržali do poluvremena. U nastavku, u periodu odli ne igre doma e mom adi, došlo je do poravnanja 21-21. No, uslije-

dile su nepotrebne tehni ke greške i gosti su se ponovno odlijepili. Kona nih 6 razlike je možda malo prevelika razlika, ali pobjedi Jeruzalema nema prigovora. Što su propustili protiv Jeruzalema, akove ki su nogometaši obilato nadoknadili protiv Gorišnice pobijedivši s 24 pogotka razlike. Odluka je pala sredinom prvog dijela, kad gosti punih 14 minuta nisu postigli pogodak, a doma i ak 11 i rezultat od 4-5 pretvorili u 15-5. Tu su prednost u nastavku dvoboja pove avali do kona nih plus 24. (do)

Lesjak slobodan Najava predsjednika kluba Željka Kavrana o smanjivanju igra kog kadra dobila je i svoju prvu potvrdu. Ivan Lesjak je zajedni kom odlukom trenera i predsjednika kluba postao slobodan igra : - Rekao sam u nekoliko navrata da klub ne može izvršavati financijske obveze prema prevelikom broju igra a. Broj smo ograni ili na 17. Ostatak e popuniti mladi igra i našeg kluba, prema kojima klub ne e imati financijskih obveza. Prvi koji se osjetio pogo en tom odlukom je Ivan Lesjak. Još na pripremama je razgovarao s trenerom Brkovi em, koji mu je nedvosmisleno rekao da u ovom trenutku klub na njega ne ra una. Rekao je da mora potražiti novi klub i napustio je, sporazumno, pripreme. On je slobodan igra i može klub napustiti bez ikakve odštete. (do)

Petar Rodik, poja anje u vanjskoj liniji a iz Slovenije me put odveo u rancuski Angers. Prošlu sam sezonu odigrao u Umagu. I što vas je dovelo u Me imurje ... - S obzirom na to da je Umag ispao iz najvišeg stupnja natjecanja, mnogo se toga u klubu promijenilo i otišlo je dosta ponajboljih igra a. Za akovec sam se odlu io ne samo zbog blizine (živi u Varaždinu, op. a.), ve i zbog sre enog stanja u klubu. Osim toga, puno igra a poznajem ve duže vrijeme i uvjeren sam da sam donio najbolju odluku. (do)


25. kolovoza 2009.

DRUGI PORAZ Me imurja u prvenstvu I. HNL

To je izgleda tako “moralo” biti Me imurje je na gostovanju u Osijeku doživjelo drugi prvenstveni poraz 3:1 (1:0). Utakmica koja je bila pod “mus” doma inu. Osjetilo se to na svakom koraku osje kog stadiona. Ne samo na tribinama na kojima je Kohorta izvjesila prijete e poruke, ve nažalost i kad je u pitanju su enje suda ke trojke na elu s glavnim sucem Pristovnikom, ali i njegovim pomo nicima koje je bilo itekako naklonjeno doma inu. Utakmica koja je mogla oti i na jednu i drugu stranu, na kraju je ipak otišla na stranu doma ina. Osje ani su tako nakon pet odigranih kola kona no osjetili slast pobjede i tri boda. Zaslužili barem bod Nakon posve ravnopravne igre u kojoj je Me imurje ak bolje izgledalo na terenu ipak su prvi poveli doma i. Dogodilo se to u 30. minuti. Todor ev je izbacio Bariši a, napa-

Skupština 13. rujna Na vrlo sadržajnoj sjednici Izvršnog odbora kluba u nedjelju pala je odluka da se Skupština kluba održi 13. rujna. Do tada bi trebalo de inirati na koji na in e ulaga i sa strane u i u klub, kao i status doma ih sponzora, te izgled nove uprave kluba. Jedan od primarnih zadataka pak je osiguranje pla e do kraja ovog tjedna, jer su kako saznajemo igra i itekako nestrpljivi.

Lima je u Osijeku ponovno odigrao zapaženu rolu da doma ina pobjegao obrani gostiju, dugo vagao golmana Banovi a i kada se ve inilo da od svega ne e biti ništa, iskosa je ipak pogodio bliži kut za 1:0. Situacija Bariši a je itekako mirisila na ofsajd, ali pomo ni sudac nije se oglasio. To kao da je presjeklo akove ki sastav. Me utim, doma in je bio posve jalov, nešto bolji tek kad se krenulo u drugo poluvrijeme. Me utim, onda je poravnalo Me imurje. Igrala se 61. minuta kad je Lima, u sredini pronašao usamljenog Golubovi a, kojem pak nije bilo teško gurnuti loptu u praznu mrežu za 1:1. Odmah nakon toga moglo je povesti Me imurje, ali Žuljevi koji se vratio nakon lakšeg operativnog zahvata još nije u golgeterskoj formi. Izjedna uju i pogodak na kratko je posve šokirao Osje ane, no tada dobitni potez radi trener doma ina Steinbrückner i u igru umjesto Nikši a uvodi Mili evi a.

Za ukazano povjerenje Mili evi se svom treneru odužio pet minuta kasnije kada sjajnim udarcem s desetak metara u mrežu posprema centaršut Ibriksa za 2:1. Mogao je na 2:2 poravnati Bubalo nakon što je odli no pucao u desetak minuta prije kraja, ali je njegov udarac završio u vratnici. Baš kao i u slu aju Mili evi a, isti je u inak za igru Osje ana imao i ulazak u igru Tomislava Šorše, koji je u 79. minuti zamijenio vrlo dobrog Škori a. Ve u jednom od prvih poteza Šorša je u priliku iz-

Kova i Vuka upitni za Zadar Zadar koji ima solidnu mom ad i prvi je u ovogodišnjem prvenstvu zaustavio veliku seriju Dinama u subotu stiže u akovec. Me utim, Zadrani su svladiv protivnik i Me imurje na doma em terenu u takvim utakmica treba ra unati na sva tri boda. Iako je odradio kaznu utakmice ne igranja u me uvremenu se ozlijedio Kova , pa je upitno ho e li biti spreman za subotu. U Osijeku nije bilo zbog ozljede Vuke koji bi zasigurno itekako dobro došao. Ostaje za vidjeti ho e li biti spremni za utakmicu protiv Zadra. Kad smo ve kod igra a, spomenimo da se trener &utuk bespotrebno “sveti” Planti u

kojeg smo “kao pokušali nametnuti da mora igrati”, iako je po nama zaslužio priliku u Maksimiru jer je odli no odigrao protiv Karlovca. Navodno zbog napisa u našim novinama i pitanja zašto nije igrao protiv Dinama, &utuk ga je “maknuo” s popisa ozbiljnih kandidata za naslov. Ako &utuk misli da smo mi nešto tu krivi, onda neka de ka slobodno rehabilitira, jer je bio u pitanju naslov koji je bio isklju ivo “slobodno novinarsko uvjerenje”. I nije uop e u redu, ako se zbog toga trener Me imurja “iživljava” na de ku koji je zaslužio priliku. Utakmica Me imurje-Zadar igra se u subotu 29. kolovoza u 20 h na SRC Mladost akovec. (dz)

bacio Bariši a, a odli na suradnja ovog dvojca rezultirala je i drugim pogotkom Bariši a u 81. minuti, kada je osje kom napada u sa svega nekoliko metara preostalo gurnuti loptu u praznu mrežu za 3:1. Nakon tre eg primljenog pogotka Me imurje je sve karte bacilo u napad, a jurnjavu gostiju Osje ani su koristili za brze kontre preko kojih su u nekoliko navrata opasno zaprijetili vratima, ali rezultat se više nije mijenjao do kraja utakmice. Me imurje je zaslužilo barem bod, ali teško je igrati na gostovanju protiv sudaca i protivnika. Nažalost, to je realnost hrvatskog nogometa. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

Danas i sutra pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa Me imurje danas protiv Hrvatskog Dragovoljca jedne od ponajboljih drugoligaških mom adi igra utakmicu pretkola Hrvatskog nogometnog kupa, za plasman me u 32 najbolje hrvatske mom adi u tom natjecanju. Utakmica se na SRC Mladost igra u 16.30 h. Dan kasnije, ove srijede u isto vrijeme na teren e još jedan me imurski predstavnik. Preloška Mladost na doma em terenu igra protiv Lipika. (dz)

Rezulta : Osijek - Me imurje 3:1; Inter – Šibenik 0:1; C. Sesvete – Istra 1961 2:2; Sl. Belupo – Karlovac 1:3; Lokomo va – Cibalia 2:0; Varteks – Zagreb 1:0; Zadar – Dinamo 0:0; Rijeka – Hajduk 2:0.

TABLICA 1. Dinamo 2. Karlovac 3. Varteks 4. Rijeka 5. Cibalia 6. Inter 7. Šibenik 8. Sl. Belupo 9. Me imurje 10. Zadar 11. Lokomo va 12. Osijek 13. Istra 1961 14. Hajduk 15. Cro. Sesvete 16. Zagreb

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0

1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 0

0 0 0 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 5

21:3 7:2 6:3 12:3 6:3 7:4 6:5 5:6 8:11 3:6 8:13 6:10 8:15 4:8 6:11 3:13

13 11 11 10 9 8 8 7 7 7 6 5 4 2 2 0

Parovi 6. kola: Istra – Zagreb; Cibalia – Varteks; Hajduk – Lokomo va; Šibenik – Rijeka; Karlovac – Inter; Me imurje – Zadar; Croa a Sesvete – Osijek; Dinamo – Slaven Belupo.


25. kolovoza 2009. ANDRE BATISTA SILVA, jedan od stožernih igra a Me imurja - privatno

Kao mali želio sam postati vojnik kao tata, a sada sam nogometaš u Hrvatskoj — Bilo je grozno kad sam došao ovamo. Minus 15 stupnjeva, snijeg do koljena. Htio sam se vratiti ku i, kod nas je u isto vrijeme bilo plus 43. Ve sam zvao doma da se vra am, ali onda me tata umirio, neka još malo izdržim, da e biti bolje, pa sam ipak ostao Andre je rodom iz nama dalekog Brazila. U našoj maloj sredini gdje igra nogomet za NK Me imurje on je svakako uo ljiv, “druga iji”, ali više karakterom nego i im drugim. Pred nekoliko godina, kad je tek došao ovamo, bio je prava senzacija, ak i me u onima koji ne prate nogomet. Do tada su druge kulture, da ne spominjem druge rase, bile rijetkost u nas ili tek nešto što gledamo na televiziji. Kao ovjek zra i izuzetnom mirno om i skromnoš u. Prvotna moja ideja, da saznam “delikatne” stvari iz njegovog života pala je u vodu nakon nekoliko minuta razgovora. Razgovor s njime ipak nije bio ništa manje zanimljiv. Jednostavan je, životni stavovi su mu zreli, osobito za tako mladu osobu. Naprosto ima izgra en sustav vrijednosti, materijal-

Godinu dana mla i brat kao blizanac! • Ispri aj nam neku zgodu iz djetinjstva — Imam godinu dana mla eg brata s kojim sam se uvijek zabavljao. Znali smo iza i van, vidjeli, na primjer, dvije cure i dogovorili se koja je ija. Drugi dan smo se znali zamijeniti. To je znalo biti smiješno, nikad se nismo ljutili.

U akciji na nogometnom terenu

ne stvari imaju za njega manju vrijednost nego za prosje nog Hrvata. Ne zanosi se novcem, slavom, tra evima i sli nim. Fascinantan je mir kojim zra i Andre. Njegova zemlja je veoma pobožna, imaju snažnu vjeru u Boga, možda baš zato što ve ina ljudi ni nema toliko materijalnih dobara kao mi. Kaže da u Brazilu ili imaš ili nemaš, puno je siromaha. Mnogi nemaju što jesti, ali ipak kad je nogometna utakmica i do 150 tisu a ljudi e do i na stadion. Nogomet je jedna od najvažnijih stvari u Brazilu, pa se stoga dje aci odmalena odgajaju u tom duhu. Ne udi, stoga, njegov odabir zanimanja.

Snijeg i zima za njega su na po etku bili ista egzotika, minulih se godina ve u potpunosti navikao

Završio je op u školu u Brazilu, a tada se po eo baviti nogometom. Sa 18 godina je otišao od ku e, zadnjih 7 živi u Hrvatskoj - prvo je igrao za NK Osijek pola sezone, a tada dolazi u akovec za NK Me imurje. Kratko je igrao za ZG Croatiju Sesvete, da bi se ipak vratio u NK Me imurje. Ovdje je ve pet godina. Na intervju je pristao bez suvišnih kompliciranja, na pitanja je odgovarao lako, uz kavu u akove kom poznatom kafi u. • Što si kao dijete želio biti kad odrasteš? — Vojnik, kao moj tata. • Kako je bilo odrastati u Brazilu? — Kod nas je uvijek vru e, svi se zabavljaju, ide se u disko, na plažu. U Hrvatskoj se više radi, u Brazilu su ljudi opušteniji. • Je li ti Hrvatska postala draga kao Brazil? — Moram re i da se ve osje am kao doma i u Hrvatskoj, a s druge strane u Brazilu su mi obitelj i prijatelji, sad mi je to pola - pola. Imam i tu puno prijatelja, volim pri ati s ljudima, a dva posebna prijatelja nikad ne u zaboraviti, Damira iz Vip centra i Benjamina, zlatara, koji su mi pomogli oko svega, kad nisam znao ni jezik. • U emu najviše uživaš? — U kavi s prijateljima, ženom, obitelji. Ne bih se volio jako obogatiti, kad imaš novac, ne može se popiti kava na miru. Kod nas je vjera u Boga jaka, meni je vjera jako bitna; to je tako er razlog da nemam ambiciju za boga enjem. Ali kad bih bio jako bogat, dao bih onima koji nemaju. • Kako ti je bilo kad si tek došao u Hrvatsku? — Grozno, jer je bilo minus 15 stupnjeva, snijeg do koljena. Htio sam se vratiti ku i,

kod nas je u isto vrijeme bilo plus 43. Ve sam zvao doma da se vra am, ali onda me tata umirio, neka još malo izdržim, da e biti bolje, pa sam ipak ostao. • Koja ti je najdraža hrvatska rije ? — Hvala. Zahvalnost je jako bitna. • Jesu li naše cure “hladnije” od Brazilki? — (smijeh) Ne, nisu. Ali ne smijem to govoriti, ja sam oženjen. • Kako si upoznao svoju ženu? — Kad sam se vratio doma, prije šest godina. Išao sam u du an, vidio sam da ona tu radi i tako malo - pomalo. Došao sam je pozdraviti jednom,

BRZOPOTEZNA pitanja i odgovori Datum i mjesto ro enja: 17. travnja 1980. godine u Riu de Janeiru Horoskopski znak: ovan Mama i tata: Jania i Francisco Bra a: brat Rodrigo i sestra Luana Bra ni status: sretno oženjen Robertom ve tri godine Djeca: prvo na putu Ljubimac: pas Mel Grah ili zelje: grah Jagoda ili banana: banana Pivo ili žestica: ne pije Batman ili Spiderman: Spiderman Žene ili nogomet: žene (smijeh) Dinamo ili Hajduk: Dinamo Najdraži film: Titanic Glazba: gospel Ženski silikoni: ne volim Najdraža boja: zelena Knjige: ne itam Automobil ili motor: automobil

dvaput, više put i krenulo je. Ina e živimo odvojeno jer ona i dalje tamo radi, i ne zna jezik, ali ve nam je to normalno. Ali dolazi kad god može. • Ima li nešto što doista ne voliš? — Da, rasizam. Kad sam živio u Zagrebu, u zgradi, susjed mi je zvao policiju i optužio me da radim nered, a ja sam zapravo doma spavao i on je to znao. • Da ti do e zlatna ribica i ponudi ti ispunjenje tri želje, što bi poželio? — Dobar brak. Da bar jednu godinu igram nogomet za Brazil. I troje djece. • Što je za tebe sre a? — Da mogu s ljudima živjeti u miru. • Što bi radio da ne moraš raditi ništa? — Baš ništa (smijeh). Cijeli dan bih bio doma na plaži. • U kojem stolje u bi najradije živio? I koje privilegije našeg vremena bi se radije odrekao: struje ili vode? — U 21. stolje u, dobro je ovako. Vode se ne bih odrekao; bez vode nema ni struje.

Andre kao mali

• Kako zamišljaš idealni odmor? — U Dubaiu. Velika mi je želja oti i tamo, vidjeti kako je. • U kojem gradu ili državi bi volio živjeti? — U Portugalu. Imam tamo puno prijatelja, pa zato. • Jesi li no ni ili jutarnji tip? — No ni. Više volim no , tada bolje unkcioniram jer je ve i mir. • ime eš se baviti kad završiš nogometnu karijeru? — Nogomet namjeravam igrati još 4 - 5 godina, a nakon toga ne znam. Stvarno još ne

Gotovo svaki postignuti zgoditak Andre slavi na isti na in

Ne bojim se starosti • Bojiš li se starosti? — Ne. Starost nije loša. Moj tata ima 60 godina, ali izgleda kao da ima 25. Voli plesati, i tako u i ja, kad budem star, zabavljat u se. znam. Nisam o tome još razmišljao. • Ima li nešto za ime žališ u životu do sada? — Ne, do sada ni za im. • Kako je to kad do eš ku i u Brazil, nakon što te dugo nema? — Imam mnogo rodbine pa se vi am s njima, ali mi obitelj. Moji roditelji su ve stari, pa nastojim iskoristiti svaki trenutak s njima. Imam i pet godina mla u sestru, na koju pazi moj brat, kad ja ve ne mogu (smijeh). • Što imaš sljede e u planu? Hrvatska ili Brazil? — Zasad ostajem u Hrvatskoj. • I še er na kraju: uskoro supruga Roberta i ti postajete roditelji? — Da, ostalo je još zaista malo, broje se dani! Dobit emo curicu, zvat e se Geovana. • estitamo! Zna i, to e biti tatina curica? —Da! Curica, a znaš (smijeh) ... A ti možeš napisati intervju kako želiš, ali, molim te, nemoj ne ime rastužiti moju ženu! (Tihana Babi )


25. kolovoza 2009.

USPJEĹ AN START me imurskih predstavnika u III. HNL-istok

MLADOST (P) – NAŠK 2:0

PreloĹžani slavili kod ku e, NedeliĹĄ e u Koprivnici

PRELOG. Stadion Mlados . Sudac: Babi (Orahovica). Pomo nici: Vecko i Li ini . Strijelci: 1:0 Balent (21), 2:0 Dodlek (71): MLADOST (P): Mar ec, Kralji (od 90. Vutek), Rogina, Ba ari, Radikovi , Magdaleni (od 79. HiĹžman), Bukal, Dodlek, Balent, HabuĹĄ, Jari . Trener: Zoran Kralji . NAĹ K: Brkani , Tomac, Ĺ poljari , DraĹži (od 61. KneĹževi ), Gali , PriĹĄ , Ĺ ulava (od 46. Sambol), Pinter, Horvatek, Pavli i (od 75. Luka i ), Hvizdak. Trener: Milan Tomljenovi . Igra utakmice: Davor Balent.

Bolji start nije se mogao ni o ekivati. Iako u dosta izmijenjenom, pa i barem po imenima slabijim sastavima nego u proĹĄloj sezoni Mladost Prelog i NedeliĹĄ e uĹĄli su u novo prvenstvo III. HNL-istok. Me utim, o ito niti drugi klubovi nisu baĹĄ u bajnoj financijskoj situaiciji u ovoj ligi da si mogu dopustiti vrhunsku kvalitetu. PreloĹžani su lagano svladali NAĹ K iz NaĹĄica u kojem su u proĹĄloj sezoni igrali prekaljeni internacionalci Labak i PriĹĄ . Ali njih viĹĄe nema, kao i ve ine igra a iz proĹĄle sezone. NedeliĹĄ e je odigralo nadahnuto drugo poluvrijeme u Koprivnici i slomilo na kraju doma ina.

KOPRIVNICA. Gradski stadion. Sudac: Goran Berak (Bjelovar). Pomo nici: Lu i i Gruji . Strijelci: 1:0 Ogrizovi (43), 1:1 PremuĹž (75), 1:2 Jagec (89). KOPRIVNICA: Buli , Tucakovi , Medenjak, Tetec (od 53. Lon arek), Saboli , MeĹĄnjak, Ĺ imuni , Balen, Ogrizovi , Ma jaĹĄec (od 69. Gadanec). Trener: Slavko MeĹĄnjak. NEDELIĹ Â E: Posavec, Stankovi (od 65. PremuĹž), Celinger (od 46. Topolnjak), Belovi , ukez, Vibovec, Zavrtnik, Bujani , Zanjko (od 54. PeriĹĄi ), Treska, Jagec. Trener: Nenad Mar ec. Igra utakmice: Danijel Jagec.

KOPRIVNICA – NEDELIŠE 1:2

Ostali rezulta : Bjelovar – akovo 3:2; Gra ar Vod. – Lipik 1:2; Croa a ( ) – KriŞevci 3:1; Slavija – Olimpija 2:1; MV Croa a – Grani ar 7:1; Mladost (C) – Beliť e 1:1; Viťnjevac – Sloboda 3:3.

TABLICA

Dominacija PreloĹžana NAĹ K je bio idealan protivnik na startu prvenstva i stjecanje samopouzdanja preloĹĄke Mladosti. Ponovno je obukao dres i trener Zoran Kralji , jer ovoj ekipi jedan znalac u ovom trenutku itekako treba. Balent je pomaknut prema naprijed i u sustavu 4:2-3-1 doma i su bez problema stigli do sva tri boda. Vodstvo je donio Balent, a isti igra , kao i Ba ari mogli su nanijeti pravu katastro u gostima ve u prvih 45 minuta. Ista slika i u nastavku. Sre om, gosti su bili potpuno bezopasni, Jari i HabuĹĄ dominantni u obrani doma ina, dok Mar ec nije imao uop e posla. Bolja igra morala je uroditi plodom kad-tad i Dodlek je uo i same zavrĹĄnice zabio za 2:0 i najavio da e biti pravo poja anje.

Jagec donio sva tri boda u Koprivnici Nedeliť ani su u prvenstvo krenuli pobjedom, i to nad susjednom Koprivnicom, iji su nogometaťi ne tako davno bili pod vodstvom Želimira Orehovca, sadaťnjeg glavnog trenera Škole nogometa Me imurje- akovec. Kako su pak radili tijekom priprema jasno su pokazali naťi tre eligaťi. O ito im odgovara povratak Nenada Mar eca, koji je mom ad u Koprivnici doveo do pobjede.

Davor Balent dobro se snaĹĄao u ulozi centralnog napada a preloĹĄkog sastava U prvom poluvremenu susreta u Koprivnici igrala se ravnopravna nogometna borba, ali bez izrazitih prilika. No, kad su svi ve pomislili da e se na odmor oti i s po etnih 0:0, doma i Ogrizovi mijenja rezultat. On je odli no iskoristio guĹžvu u 16 metara NedeliĹĄ a nakon kornera i matirao je Posavca bez da je ovaj mogao mnogo u initi. Nisu se predavali NedeliĹĄ ani, ve su nakon odmora krenuli joĹĄ borbenije, Ĺželjni pokazati koliko vrijede. Stvaraju nekolicinu prilika, no tek u 75. minuti dolazi do izjedna enja. Uba aj Belovi a stvara guĹžvu pred doma im golom, PeriĹĄi se s doma im igra ima i vratarom nadme e za loptu, koju golman Buli nespretno ispuĹĄta iz ruku. Znao je to iskoristiti PremuĹĄ, i zabiti za 1:1.

Bio je to pravi poticaj gostima iz Me imurja da hrabro krenu po sva tri boda. Isplatio se trud pred sam kraj susreta, kad su se prema golu Koprivnice sjurili PeriĹĄi , Jagec i Treska, da bi Jagec dobro uo io priliku i s ruba kaznenog prostora precizno plasirao loptu u mreĹžu Koprivni ana. Tri velika boda najbolji su na in ulaska u prvenstvo. I u idu em kolu NedeliĹĄ e gostuje, ovog puta kod NAĹ K-a. Oba naĹĄa predstavnika o ekuju bodove i u sljede em kolu. NedeliĹĄ e gostuje kod slabaĹĄnog NAĹ K-a, dok su PreloĹžani ponovno doma ini ovaj put Grafi ar-Vodovodu koji viĹĄe nije tako jak kao u proĹĄloj sezoni. (Dejan Zrna i Ivana Strahija, oto: Z. Vrzan)

1. MV Croa a (SB)

1

1

0

0

7:1

2. Croa a ( )

1

1

0

0

3:1

3 3

3. Mladost (P)

1

1

0

0

2:0

3

4. Bjelovar

1

1

0

0

3:2

3

5. Slavija

1

1

0

0

2:1

3

6. NedeliĹĄ e

1

1

0

0

2:1

3

7. Lipik

1

1

0

0

2:1

3

8. ViĹĄnjevac

1

0

1

0

3:3

1

9. Sloboda

1

0

1

0

3:3

1

10. Mladost (C)

1

0

1

0

1:1

1

11. BeliĹĄ e

1

0

1

0

1:1

1

12. akovo

1

0

0

1

2:3

0

13. Olimpija

1

0

0

1

1:2

0

14. Koprivnica

1

0

0

1

1:2

0

15. Gra ar V.

1

0

0

1

1:2

0

16. KriĹževci

1

0

0

1

0:2

0

17. NAĹ K

1

0

0

1

0:2

0

18. Grani ar

1

0

0

1

1:7

0

Parovi 2. kola: NAŠK – Nedeliť e; Olimpija – Koprivnica; Grani ar – Slavija; KriŞevci – MV Croa a (SB); Sloboda – Croa a ( ); akovo – Viťnjevac; Beliť e – Bjelovar; Lipik – Mladost (C); Mladost (P) – Gra ar Vodovod.

ZAPO ELO PRVENSTVO IV. HNL-sjever skupina A

ME IMURSKI derbi kola

akove ki derbi akovcu, tri istovjetne pobjede me imurskih predstavnika

Dobra nogometna predstava, u lijepom ozra ju

Prvo kolo me imursko-varaĹždinske skupine IV. HNL donijelo je odmah dva me imurska derbija. U prvom je slavio doma in akovec protiv gradskog rivala Sloge, dok je na nedjeljnoj jutarnjoj matineji Trnava slavila u ukovcu. Gol odluke postigao je JakĹĄi nakon desetak minuta igre u nastavku. ukov ani su igrali znatno oslabljeni posebice kad su u pitanju obrambeni redovi i to se osjetilo. Vrijedne pobjede zabiljeĹžili su Slakov ani i Dinamo iz DomaĹĄinca na gostovanju u varaĹždinskom kraju. Dinamo je ve u subotu zgodicima Jesenovi a u prvom poluvremenu i Perasa u zavrĹĄnici kad je bilo najpotrebnije svladao varaĹždinsku Mladost. Slakov ane nije uop e sputao debi u ligi. Zgodicima Kamenara na po etku drugog poluvremena i Novaka pri samom kraju svladali su Plitvicu u Gojancu. vrsta utakmica odigrana je u Kotoribi. Gostovao je Sra inec koji je poznato po “nogometnoj povijestiâ€?. Nije se previĹĄe toga promijenilo. U Kotoribi su rcali kartoni. Doma i su ipak bili hrabri i na kraju slavili pobjedu od 2:0. Moglo je biti i uvjerljivije. Ali, Vilim Kos koji je naj eĹĄ e bio u

prilikama dvaput je zabio i postao nedjeljni kotoripski “herojâ€?. Palov ani su gostovali kod jednog od najozbiljnijih kandidata za naslov prvaka - Podravine. LudbreĹžani su u Selniku gdje su doma ini vrlo brzo rijeĹĄili sve dileme oko pobjednika. (D. Zrna) UKOVEC 77 – TRNAVA 0:1 (0:0) UKOVEC. IgraliĹĄte ukovca. Suci: Mihael Belovi (Novo Selo na Dravi), Rudolf iĹžmeĹĄija (D. Dubrava), Darko Kutnjak ( ehovec). Delegat: Zdravko Begi evi (VaraĹždin). Strijelac: 0:1 S. JakĹĄi (59). UKOVEC 77: D. Lehki, Vuk, Zvonarek, A. Lehki (od 68. Jezer i ), Mihoci, Madi (od 63. Pavlic), Begovi (od 54. BoĹžek), Lon ari , Vukina, Herc, Grgec. Trener: DuĹĄan Sraka. TRNAVA: Jesenovi , A. JakĹĄi (od 90. I. JakĹĄi ), FarkaĹĄ (od 88. Gudlin), Vlah, Katanec, Blagus, Mlinarec, Pongrac, S. JakĹĄi , Ribari (od 68. Malovi ), Ribi . Trener: Zlatko Ba ari.

PLITVICA – SLOBODA (S) 0:2 (0:0) GOJANI . Igraliťte Pltvice. Suci: Kris nko Jaluťi (Kurťanec), Kralji (Vularija), Herman (Belica). Delegat: Josip Lukinec (Kneginec Donji). Strijelci: 0:1 Kamenar (47), 0:2 Novak (88).

PLITVICA: MiĹĄi ek, Horvat (od 76. Horvat), Ku ak, I. rnila, Gredei , Ko-

cijan, Pomper (od 46. K. rnila), N. Horvat, Buhin, Canjuga (od 76. M. Pomper), Melnjak. Trener: Dragu n Posavec. SLOBODA: Kolar, Borko, Angel, Kamenar, Buhanec, Katanec, Hergo (od 83. S. Novak), Srnec, Gregorin i (od 80. Tkalec), D. Novak (od 46. Goricaj), Petek. Trener: Branko Suťec. Žu kartoni: V. Horvat, Mar. Pomper, Melnjak (Plitvica); D. Novak, Srnec (Sloboda).

GRANI AR – SRA INEC 2:0 (0:0) KOTORIBA. Igraliťte Spor tski park. Suci: Dragutin Pajtak (M. Bukovec), Nikola Pintari (VaraŞdin), Mario Galinac. Delegat: Rajko Zadravec (M. Srediť e). Strijelci: 1:0 V. Kos (66), 2:0 V. Kos (75). GRANI AR: Tropťek, Radmani , Fundak, Matulin, Matotek, Habuť, Paveli (od 87. Trstenjak), Hertelendi (od 90. Latin), iŞmeťija, F. Kos (od 77. Gorupi ), V. Kos. SRA INEC: Kosa (od 45. Bogadi), Vincek, . Kos, J. Kolari (od 60. Brkinja ), Kukec, K. Vincek, Petri , Calekovi , Bosak (od 46. M. Kolari ), Plantak, D. Kos. Trener: DraŞen Miko. Žu kartoni: Fundak, Habuť, Gorupi , iŞmeťija (Grani ar), Plantak, Kukec, K. Vincek, Galekovi , D. Kos, Petri (Sra inec).

MLADOST – DINAMO (D) 0:2 (0:1) VARAŽDIN. Igraliťte Mladost. Suci: Zoran Novak (M. Srediť e), Roman Lackovi (Marge an), Dario Pani (VaraŞdin). Delegat: Ivan Pintari . Strijelci: 0:1 Jasenovi (35), 0:2 Peras (74). MLADOST: Ban , Slatkovi , Lon ari (od 59. DroŞ ek), Terzi , Ať, Žganec, Žganec, Tamajlovi , Kataleni , Erhat, Vardijan (od 46. Potec), Ma (od 81. Krsnik). Trener: Iset Terzi . DINAMO: Lacko, Krznar, Trstenjak (od 81. Lovrak), Jasenovi , Tizaj, Jakťi , Herman, Krznar, Peras (od 89. Katan i ), Juki (od 86. Baranaťi ), Strahija. Žu kartoni: Ať, Slatkovi (Mladost), Juki , Strahija (Dinamo).

PODRAVINA – DINAMO (P) 3:0 (3:0) SELNIK. Suci: BoŞidar Kolari , Robert Radek (Pribislavec), DraŞen Sukanec (S. Ves). Delegat: Ivan Vincek (VaraŞdin). Strijelci: 1:0 Kosir (8), 2:0 Golenia (19), 3:0 Golenia (20). PODRAVINA: Jambras, Eradari , S. Va unec, Klekar, Rajt (od 46. Kranjec), Va unec, Vru ina (od 46. Valjak), Golenia, Kruťelj (od 46. Roť i ), Kosir, Malec. Trener: Slobodan Sudec. DINAMO: Rebernik, Jan ec, Dar. Žuli , Hali (od 46. RuŞi ), Mar ec (od 56. Malek), Mihalovi , Debelec, Dan. Žuli (od 46. Juras), D. Kolari , Lovren i ., T. Juras. Trener: Debelec.

Pod svjetlima reflektora odigran je akove ki derbi izme u akovca i Sloga. Ve ernji termin o ito je itekako pogodan ljubiteljima nogometa u akovcu jer se okupilo gotovo petstotinjak ljudi, nikad viťe na jednoj utakmici akovca. Utakmica je odlu ena u drugom dijelu kad je doma in preuzeo konce igre u svoje ruke i zahvaljuju i prvenstvenoj odli noj partiji napada a Treske stigao do pobjede. U prvom dijelu ina e je bolja bila Sloga koja je vrlo lako mogla povesti. Me utim, nisu znali iskoristiti dvije izvrsne prilike, kao i nadmo na terenu. akovec se probudio u nastavku. Najprije je Treska izborio penal nakon ega su doma i stigli u vodstvo, da bi akove ki napada epitet igra a utakmice potvrdio pred sam kraj kad je pove ao na 2:0. Sloga je na kraju uspjela posti i tek po asni zgoditak u samoj zavrťnici, ali to je gostima sigurno slaba utjeha. (dz) AKOVEC – SLOGA 2:1 (0:0) AKOVEC. Igraliťte SRC Mladost. Suci: Matija Horvat (S. Ves), Josip Kedmenec (Sv. Marija), Radovan Posedi (Puť ine). Strijelci: 1:0 Murkovi (49-11m), 2:0 Treska (83), 2:1 Obadi (90). AKOVEC: onkať, Baksa (od 87. Begovi ), Se an, Buhanec (od 72. Branilovi ), Štefok, HadŞi , Novak, S. Treska, Horvat, Pintari , Murkovi . Trener: Mario Kova evi .

SLOGA: Novak, N. Orehovec (od 68. Zoka), F. Orehovec, Obadi , Dam. Vabec, Kolar, D. Glad (od 62. Vrbanec), Vugrinec (od 73. D. Dar. Vabec), Bajzek, Bali , R. Glad. Trener: Ivan Hamunajec. Žu kartoni: Pintari , S. Treska ( akovec), R. Glad, Dam. Vabec, Obadi , Bali , Vrbanec (Sloga).

Rezultati: Plitvica-Sloboda (S) 0:2, Podravina-Dinamo (P) 2:0, Grani ar-Sra inec 2:0, akovec-Sloga 2:1, Mladost-Dinamo (D) 0:2, Ivan ica-N. Marof 2:0, ukovec 77-Trnava 0:1.

TABLICA 1.

Podravina

1

1

0 0 3

0 3

2.

Dinamo D.

1

1

0 0 2

0 3

3.

Grani ar

1

1

0 0 2

0 3

4.

Ivan ica

1

1

0 0 2

0 3

Sloboda

1

1

0 0 2

0 3

5. 6.

akovec

1

1

0 0 2

7.

Trnava

1

1

0 0 1

8.

Sloga

1

0 0 1

9.

ukovec 77 1

10. Mladost 11.

1

Novi Marof 1

12. Plitvica

1

1

1

3

0 3 2

0

0 0 1

0 1

0

0 0 1

0 2

0

0 0 1

0 2

0

0 0 1

0 2

0

13. Sra inec

1

0 0 1

0 2

0

14. Dinamo P.

1

0 0 1

0 3

0

Parovi 2. kola: subota, 17 h: N. Marof- ukovec 77, nedjelja, 10 h: Sloga-Mladost, nedjelja, 17 h: Sloboda (S)-Trnava, Dinamo (D)-Ivan ica, Sra inec- akovec, Dinamo (P)-Grani ar i Plitvica-Podravina.


25. kolovoza 2009.

1. kolo I. ŽNL CENTROMETAL – SOKOL 3:3 (3:2) MACINEC. Igralište Centrometa. Suci: Igor Križari (Šenkovec), Stjepan Fic (Lopatinec), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 1:0 Fegeš (17), 1:1 Mir. Lisjak (24), 2:1 Fegeš (40), 3:1 Pani (41), 3:2 Mikolaj (45), 3:3 Kerovec (82-11m). CENTROMETAL: Serec, Eko Janvier, Novak, M. Vinceti , B. Vinceti (od 65. Vincek), Pani (od 78. Majsen), Rodrigue, Fegeš (od 65. Kacun), Novak, Dove er, Lastavec. Trener: Dražen Novak. SOKOL: B. Puh, Lebar, Novak, Drk, Kerovec, T. Lisjak, M. Lisjak, Mikolaj, Šolti , Mun ar, M. Mikulaj. Trener: Dražen Fric. Žuti kartoni: Pani , Lastavec (Centrometal). Crveni karton: Eko Janvier (Centrometal).

BSK – VIDOV AN 6:2 (1:0) BELICA. Igralište Mostiš e. Suci: Borut Križari ( akovec), Damir Fodor (Slakovec), Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Zvonko Novakovi . Strijelci: 1:0 Beštek (44), 2:0 Beštek (51), 3:0 Ma ek (64), 3:1 Grozdek (71), 3:2 Grozdek (78), 4:2 Mihalec (79), 5:2 Ciglari (86), 6:2 Ma ek (90). BSK: Bertaoekke, Škvorc (od 68. Palfi), Gelo, Mesari , Mihalec, Horvat, Gunc, Makar (od 61. Mar. Mihalec), Ma ek, Mlinari (od 77. Ciglari ), Beštek. VIDOV AN:Fundak,Horvat,Nemet(od46.M.Nesti ),A.Nesti ,N.Nesti (od57.Herman),Matulin, Ku an, Friš i , Škoda, Vidovi , Kuzmi (od 33. Grozdek). Trener: Radovan Me imurec. Žuti kartoni: M. Mihalec (BSK), N. Nesti , Horvat (Vidov an). Crveni karton: Friš i (Vidov an).

PLAVI – OMLADINAC (NSR) 3:2 (2:1) PEKLENICA.IgralištePocurke.Suci:DamirAldi (Strahoninec);VladoSoka (Podturen);Ivan Žganec ( akovec). Delegat: Josip Lesjak (Ma kovec). Strijelci: 1:0 J. Škvorc (7), 1:1 Lesjak (30), 2:1 Nerer (36), 3:1 B. Mesari (55), 3:2 Ratajec (84). PLAVI: D. Mesari , S. Škvorc (od 72. Polanec), Zadravec, Majeri , Šolti , Pintari , J. Škvorc, K. Škvorc, Jambroši (od 84. Radikovi ), Nerer (od 60. Govedi ), B. Mesari . Trener: Milivoj Trstenjak. OMLADINAC: Tomaši , Rešetar, Culjak (od 61. Ratajec), Dragovi , Filipovi , Bel, K. Culjak, Lesjak (od 57. Horvat), Reich, Cerovec, Mlinari . Trener: Denis Ratajec. Žuti kartoni: J. Škvorc, Pintari , Majeri (Plavi), Bel, Cerovec (Omladinac).

BRATSTVO – RUDAR 2:3 (2:0) S. VES. Igralište Bratstvo. Suci: Dario Bubek (Miklavec), Zdravko Toplišnjak (N. Ves), Željko Kova i (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Dav. Jambroši (15), 2:0 Novak (33), 2:1 Rihtarec (57), 2:2 Kova i (58), 2:3 Kova i (90). BRATSTVO: Kova i , Hunjadi (od 76. Makšadi), Bujan, Dav. Jambroši , Hižman, Dej. Jambroši , Fras, Mesari , Horvat (od 68. Hižman), Novak, Pata ta. RUDAR: Raj , Leva i , Kova i , Šolti (od 72. Horvat), J. Leich, Rihtarec, Strojko, Zadravec, Varga, Vincek, Kukovec. Trener: Darko Rob. Žuti kartoni: Hižman, Fras (Bratstvo), Raj , Varga, Horvat (Rudar).

POLET – VENERA PMP 2:1 (2:0) SV.MARTINNAMURI.IgralištePolet.Suci:ŽeljkoTurk(Zebanec),ZoranHajdinjak( akovec), Ivica Felker (Strahoninec). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelci: 1:0 A. Gori anec (24), 2:0 G. Gori anec (29), 2:1 Trupkovi (57). POLET:Varga,D.Gori anec(od64.Brezova ki),Koša,Županec,Hren,Turk,Pintari ,Radikovi , A. Gori anec (od 87. Vrši ), Stojko, G. Gori anec (od 71. or evi ). Trener: Stjepan Makar. VENERA PMP: Kocijan, Cvetkovi , Perko, I. Vabec, L. Vabec, Trupkovi , Gregorin i , R. Vabec, Peras (od 55. Kerman), Ambruš (od 55. Medved), Kamenar. Trener: Krešimir Šenji. Žuti kartoni: Stojko, G. Gori anec, Turk (Polet), Kerman, L. Vabec (Venera PMP).

NAPRIJED – SPARTAK 2:2 (1:0) CIRKOVLJAN.IgrališteZdenci.Suci:MarinHorvat(Šenkovec),BrunoBrljak(D.Dubrava),Josip Novak ( akovec). Delegat: Darko Jambrovi (Šte anec). Strijelci: 1:0 Martinec (31), 1:1 Šegovi (46), 2:1 P. Horvat (73), 2:2 Cvetko (90). NAPRIJED:Mlinarec,Žvorc(od61.M.Horvat),Šimunkovi ,F.Horvat,Luka i ,N.Režek,Možek, Martinec, P. Horvat, Glavina, D. Režek (od 89. A. Horvat). Trener: Zlatko Vugrinec. SPARTAK: Jalšovec, Opa ak (od 46. Bari ), Jankovi , D. Križai , G. Križai , Pasler, Lackovi , Cvetko, Šegovi , Novosel, Mihalic. Trener: Tomica Šestan. Žuti kartoni: Martinec, D. Režek, P. Horvat, Možek (Naprijed), Jankovi , Šegovi (Spartak). Crveni kartoni: Hajdinjak (Naprijed), D. Križai (Spartak).

POLET – MLADOST (I) 1:2 (0:0) PRIBISLAVEC. Igralište Petar Perši . Suci: Marijan Duman i ( akovec), Ivica Križai (Šte anec), Mihael Belovi (Novo Selo na Dravi). Delegat: Stjepan Križari . Strijelci: 0:1 Cvek (48), 0:2 Fu ko (62), 1:2 Gajnik (72). POLET: Stamenkovi , Mikuli (od 65. Halabarec), Okreša, Lesjak, Magdaleni , Obadi , Posavec, Vukovi , Vrbanec, Gajnik, Palfi. Trener: Željko Domjani . MLADOST: Jelen i , Zorkovi , Cvek, Fran i , Novak, Belovi , Fu ko (od 89. Novak), Mar ec, Vrbanec (od 77. Fodor), Leva i (od 87. Žvorc), Jaluši . Trener: Robert Taradi. Žuti kartoni: Vukovi , Lesjak, Magdaleni , Vrbanec (Polet), Belovi , Jaluši , Fran i (Mladost). Crveni karton: Robert Taradi-trener (Mladost).

I. ME IMURSKA NOGOMETNA LIGA

LISTA STRIJELACA

BSK startao odli no, u ostalim susretima velika neizvjesnost Zapo ela je nova nogometna sezona u najboljoj me imurskoj nogometnoj ligi. Na po etku kao i uvijek vlada dosta nepoznanica oko toga tko e se upus u borbu za naslov prvaka. Treba pro i nekoliko kola da se uvidi kvaliteta pojedinih klubova. Na startu je bilo dosta neizvjesnos gotovo u svakoj utakmici.

Ivanov ani slavili u Pribislavcu Pobjeda Mlados u Pribislavcu. U vrstoj i borbenoj utakmici prvo poluvrijeme dosta rezervirano kod jedne i druge mom adi. Minutu prije kraja prvog dijela doma i Polet, odnosno Krunoslav Gajnik sa nekoliko metara u vratarevom prostoru promašuje prazna vrata Denisa Jelen i a. Iz prvog dijela to je jedino spomena vrijedno. Drugi dio puno sadržajniji, a i strijelci su se probudili. Odmah na po etku drugog dijela u 48. minu nakon udarca iz kuta Sivestar Cvek ostao je sam na pet metara od vra ju Dubravka Stamenkovi a i glavom pospremio loptu u doma u mrežu za vodstvo Mlados od 1-0. Kao da je taj zgoditak gos ma iz Ivanovca dao krila i u 62. minu kapetan mom adi Ivan Fu ko svojim zgoditkom povisuje vodstvo Mladosti na 2-0. Samo je deset minuta doma em Poletu trebalo da se trgne iz šoka gostuju eg vodstva. Ovaj puta u 72. minu Krunoslav Gajnik uspio je pos i zgoditak i smanji rezultat na 2-1, a završnicu utakmice u ini neizvjesnom. U 67. minu doma i su po svemu sude i ošte eni za kazneni udarac kada je u gostuju em šesnaestercu srušen Vukovi , a sudac utakmice Duman i pušta prednost iz koje nije bilo ništa. Kako se utakmica bližila kraju tako je na terenu, ali i na obim klupama bila sve ve a nervoza. Mladost se orijen rala na kontre, ali nije uspjela pos i taj tre i zgoditak koji bi joj garan rao mirnu završnicu. Kulminacija nervoze se dogodila u 90. minu kada je trener Mlados Robert Taradi i udaljen sa klupe zbog ulaska u teren i zadržavanja lopte u rukama kada su doma i trebali izves ubacivanje. Sre om ve i incident se nije dogodio i na kraju su tri boda o šla u Ivanovec. e ri doma a, a tri gostuju a opomenuta igra a.

Spartak spretno do boda u Cirkovljanu U prvom dijelu dosta ravnopravna igra, ali uz puno prekršaja. Naprijed je ipak uspio pos i zgoditak u 31. minu preko Željka Mar nca i to glavom. Doma e vodstvo Spartak je anulirao u prvoj minu nastavka drugog dijela, a strijelac za goste bio je Igor Šegovi . U 54. minu sporna situacija. Doma i traže kazneni udarac, ali sudac utakmice Marin Horvat i njegov pomo nik Josip Novak ne misle tako. Po njima igranje lopte rukom od strane gostuju eg obrambenog igra a rukom nije bilo ve glavom kako tuma e suci. Petar Horvat dobro je ispremiješao obranu Spartaka i prizemnim udarcem pogodio u nebranjeni kut vratara Spartaka Jalšovca za vodstvo doma ih od 2-1. Kada je u 77. minu Spartak ostao bez Dejana Križai a koji je isklju en zbog druge opomene izgledalo je da e doma i održa minimalnu prednost i s i do pobjede. No, nova sporna situacija u suda koj nadoknadi. Doma i, a naro ito klupa koja je bila iza pomo nog suca Brljaka traži zale e, ali Brljak ne misli tako i pušta da se igra nastavi. Iz te akcije gos imaju slobodni udarac na dvadesetak metara od vra ju Mlinarca. Mario Cvetko odli no izvodi is i slavlje gos ju na bodu, a doma inu žal za pobjedom. ak sedmorica opomenu h igra a, a dvojica isklju enih, po jedan u svakoj mom adi. Doma ima pet opomena, a gos ma dvije.

VETERANI – ISTOK – 1. KOLO

Šestica BSK-a Vidov anu Nakon prvog dijela i minimalnog vodstva doma eg BSK-a 1-0 zgoditkom Igora Bešteka u 44. minu malo je tko o ekivao tako raspucani BSK u drugom dijelu. Is na gos iz Donjeg Vidovca ve od 22. minute imaju igra a manje jer im je zbog druge opomene isklju en Dejan Friš i pa je i to jedan od razloga njihovom visokom porazu. Po etkom drugog dijela u 51. minu ponovno je strijelac Igor Beštek za sada vodstvo od 2-0. Mario Ha ek povisuje na 3-0 u 64. minu . Potom Vidov an malo pri š e doma e i smanjuje njihovo vodstvo zgodicima Leja Grozdeka u 71. i 78. minu na 3-2. Samo minutu potom Mišel Ciglari , a dvije minute samo što ga je doma i trener Naran a uveo u igru, povisuje vodstvo BSK-a na 4-2. Is je igra u 86. minu strijelac za 5-2. Seriju zgoditaka u drugom dijelu svojim drugim zgoditkom na utakmici zatvorio je Mario Ha ek u 90. minu . Uz gostuju eg isklju enog igra a, jedan doma i opomenu igra , a dvojica gostuju ih.

2 zgoditka – Alen Kova i (Rudar), Mišel Ciglari , Mario Ha ek, Igor Beštek (BSK), Leo Grozdek (Vidov an), Antonio Fegeš (Centrometal) 1 zgoditak – Silvestar Cvek, Ivan Fu ko (Mladost I), Krunoslav Gajnik (Polet P), Željko Martinec, Petar Horvat (Naprijed), Igor Šegovi , Mario Cvetko (Spartak), Andrej Gori anec, Goran Gori anec (Polet SMNM), Matija Trupkovi (Venera PMP), Davor Jambroši , Daniel Novak (Bratstvo SV), Luka Rihtarec (Rudar), Jurica Škvorc, Tomica Nerer, Bruno Mesari (Plavi Pek.), Ivan Lesjak, Denis Ratajec (Omladinac NSR), Zvonimir Pani (Centrometal), Miroslav Lisjak, Luka Mikolaj, Ivan Kerovec (Sokol)

FAIR PLAY Isklju eni: Robert Taradi trener (Mladost I), Ljubomir Hajdinjak (Naprijed), Dejan Križai (Spartak), Dejan Friš i (Vidov an), Francis Janvier Eko (Centrometal)

Poraz Omladinca u Peklenici Jurica Škvorc ve u 7. minu Plave dovodi u vodstvo od 1-0. Ivan Lesjak poravnao je na 1-1 u 30. minu . Tomica Nerer donosi svojim zgoditkom u 36. minu novu prednost doma inu. U 55. minu zgoditak slavljenika iz proteklog prvenstva koji je prije po etka utakmice od delegata Josipa Lesjaka primio priznaje za najboljeg strijelca u III. me imurskoj ligi zapad Brune Mesari a za pove anje vodstva Plavih na 3-2. Dvije minute kasnije teže se ozlijedio gostuju i igra Ivan Lesjak. Trener-igra Omladinca Denis Ratajec samo šest minuta prije kraja svojim zgoditkom ublažuje poraz Omladinca na 3-2. Tri doma a, a dva gostuju a opomenuta igra a.

Rudaru bodovi iz Savske Vesi Doma e Bratstvo dobro je krenulo i zgodicima Davora Jambroši a u 15. minu i Daniela Novaka u 33. minu došlo do vodstva od 2-0. U drugom dijelu slijedi preokret Rudara. Prvo je u 57. minu Luka Rihtarec smanjio doma e vodstvo na 2-1. Pobjedu od 3-2 Rudaru sa svoja dva zgoditka u 58. i 90. minu donosi Alen Kova i . Dva doma a i tri gostuju a opomenuta igra a.

U Svetom Martinu bodovi ostali kod ku e Polet krenuo doma om pobjedom. U samo pet minuta od 24. do 29. minute doma i zgodicima Andreja i Gorana Gori anca imaju vodstvo od 2-0. Venera PMP tek u 57. minuti zgoditkom Matije Trupkovi a uspijeva ublažiti poraz na 2-1. Gosti su u drugom dijelu kada su i postigli zgoditak bili puno opasniji, a prema propuštenim prigodama mogli su bolje pro i od poraza. Zanimljivo je da u prvom dijelu sudac utakmice Željko Turk nije niti jednog igra a opomenuo, a u drugom ak petoricu. Tri doma a i dva gostuju a igra a.

U Macincu gosti zadovoljniji bodom Centrometal je imao vodstvo od 3-1 u 41. minuti, ali je u 45. minuti primio zgoditak za 3-2 i tako svim snagama pokušao u drugom dijelu o uvati to minimalno vodstvo. Teže im je bilo tim više što su u 61. minuti ostali bez Francisa Janviera Eka koji je isklju en zbog druge opomene. Nije im uspjelo jer su gosti iz Vratišinca u 82. minuti imali opravdano dosu eni kazneni udarac kojeg je za 3-3 realizirao Ivan Kerovec. Za doma e dvostruki strijelac u 17. i 40. minuti bio je Antonio Fegeš. Njemu se još pridružio u 41. minuti Zvonimir Pani svojim zgoditkom. Miroslav Lisjak i Luka Mikolaj bili su strijelci u prvom dijelu za Sokol. Samo dvojica i to doma ih igra a opomenuta.

STATISTIKA 34 pos gnuta zgoditka ili 4,8 po utakmici 5 isklju enja 34 opomenuta igra a 1 kazneni udarac dosu en i is realiziran

Rezultati: Bratstvo SV - Rudar 2-3; BSK - Vidov an 6-2; Polet (SMnM) - Venera (PMP) 2-1; Plavi (Peklenica) Omladinac (NSR) 3-2; Naprijed – Spartak 2-2; Centrometal - Sokol 3-3; Polet (P) - Mladost (I) 1–2.

TABLICA 1. BSK

1

1

0

0

6:2

3

2. Plavi (Peklenica)

1

1

0

0

3:2

3

3. Rudar

1

1

0

0

3:2

3

4. Mladost (I)

1

1

0

0

2:1

3

5. Polet (SMnM)

1

1

0

0

2:1

3

6. Centrometal

1

0

1

0

3:3

1

7. Sokol

1

0

1

0

3:3

1

8. Naprijed

1

0

1

0

2:2

1

9. Spartak

1

0

1

0

2:2

1

10. Bratstvo SV

1

0

0

1

2:3

0

11. Omladinac (NSR)

1

0

0

1

2:3

0

12. Polet (P)

1

0

0

1

1:2

0

13. Venera (PMP)

1

0

0

1

1:2

0

14. Vidov an

1

0

0

1

2:6

0

Parovi sljede eg kola: Rudar - Mladost (I); Sokol - Polet (P); Spartak – Centrometal; Omladinac (NSR) – Naprijed; Venera (PMP) - Plavi (Peklenica); Vidov an - Polet (SMnM); Bratstvo SV - BSK

VETERANI – ZAPAD – 1. KOLO

HODOŠAN – SPARTAK 1:5 (0:0)

MLADOST – MLADOST (P) 4:0 (3:0)

AKOVEC – BRATSTVO (SV) 2:0 (2:0)

HAJDUK – SOKOL 1:8 (0:2)

HODOŠAN. Sudac: Velimir Leva i (Novakovec). Strijelci: 0:1 Mar ec (55), 0:2 J. Pintar (60-11m), 0:3 Mar ec (63), 1:3 Švec (65), 1:4 J. Pintar (73), 1:5 J. Pintar (77). HODOŠAN: Krznar, Bihar, Domini , Sabol, Mihokovi , A. Srpak, S, Srpak, Šavora, Švec, Dolen i (od 46. Šte ok), Vlah. SPARTAK: V. Pintar, Požgaj, I. Križai , Musta , Milijan i , M. Križai , Mar ec, Taradi (od 54. J. Pintar), Lon ari , Juras, Fran i .

IVANOVEC. Igralište Mladosti. Sudac: Dragutin Novak (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Cigrovski (15), 2:0 Cigrovski (40), 3:0 Sušec (44), 4:0 Pojer (88). MLADOST (I): Ruži , Kozjak (od 46. Pojer), Sušec, Tkal ec, Varga, Jurinec, Lajtman, Toplek, Jambrovi , Cigrovski, Žvorc. MLADOST (P): Hali , Marcijuš, Martinec, Kalšan, A. Slavi ek, Zvonarek, Ružman, Ž. Slavi ek, Kljaji , ižmešija (od 46. Bauer), Švenda.

AKOVEC. Igralište Mladost. Sudac: Franjo Hergoti . Strijelci: 1:0 Bogdan (30), 2:0 Štefi ar (40-11m). AKOVEC: Tropša, Koleni , Ga al, Pongrac, Duji , Sa er, Srpak, Sanjkovi , Sobo an, Zadravec, Štefi ar. BRATSTVO: Žnidari , Podvezanec, P. Boži , Balent, Kolari , Bujan, Horvat, Zanjko, J. Boži , S. Boži , Posavec.

BREZJE. Igralište Hajduk. Sudac: Željko Kova i (Šenkovec). Strijelci: 0:1 Leško (20), 0:2 Obradovi (25), 0:3 Horvat (62), 0:4 Vincek (68), 1:4 Gregorin i (73), 1:5 Vincek (77), 1:6 Podgorelec (85), 1:7 Horvat (88), 1:8 Vincek (90). HAJDUK: Vrbanec, Buhanec, Vinkovi , Alijaševi , Šprajc, Mar ec, Ša ari , Mezga, Žnidari , Grabrovi , Gregorin i . SOKOL: Šari , Zadravec, Horvat, Škvorc, isar (od 58. Podgorelec), Novak, Leško, Obradovi , uranec, Mikolaj, Vincek.

POLET – DINAMO (D) 1:5 (0:3)

BELICA. Igralište Mostiš e. Sudac: Renato Posavec (Strahoninec). Strijelci: 1:0 Baksa (20), 2:0 V. Horvat (30), 2:1 Drk (49-11m), 3:1 V. Horvat (65), 3:2 Drk (75), 4:2 Baksa (75-11m), 5:2 V. Horvat (90). BSK: J. Horvat, Trstenjak, Mati , Ma ek, Kova ec, M. Horvat, Mlinari , V. Horvat, Baksa, Buhin, Pintari , PODTUREN: Šolti , Kerovec, Jambroši , J. Strahija, Biber, Drk, I. Strahija, Ko evar, Lepen, I. Hranilovi , V. Hranilovi .

PRIBISLAVEC. Igralište Petar Perši . Sudac: Dražen Novak (NSR). Strijelci: 0:1 Z. Vugrinec (5), 0:2 Z. Vugrinec (27), 0:3 Marodi (43), 1:3 Sever (60), 1:4 Mihalec (72), 1:5 Z. Vugrinec (90): POLET: Grkavec, Posavec, Vrbanec, Posavec, Iva i , Sever, Pintar, Bašek, Šolti , Novak, Radek. DINAMO: Hajdarovi , Jan ec, Horvat, Ciceli, Tot, Marodi, Mihalec, Husi , Z. Vugrinec, Mihoci, I. Vugrinec.

RADNI KI – JADRAN 4:3 (0:1) GARDINOVEC. Igralište Radni ki. Sudac: Darko Pokriva . Strijelci: 0:1 Lozert (22), 1:1 Novak (49), 2:1 Novak (54), 3:1 Poto njak (58), 3:2 Pavlekovi (66), 3:3 Jan ec (70), 4:3 Žilavec (86). RADNI KI: Kova ec, Križai , Hajdarovi , Bacinger, Krznar, Novak, Poto njak, Vodopija, Žilavec, Lovrek, Novak. JADRAN: Rei , Hrasti , Novak, Bašek, Mesari , Pavlekovi , Jan ec, Lozert, Krištofi , Kodba, Ko iš.

DINAMO – VIDOV AN 5:4 (1:1) PALOVEC. Igralište Dinama. Sudac: Nino Škrobar (Brezje). Strijelci: 1:0 Švenda (37), 1:1 Fabi (40), 1:2 Kuzmi (50), 2:2 Domjani (54-11m), 3:2 Furdi (65), 4:2 Kolari (75), 4:3 Kvakan (77-11m), 5:3 Klju ari (80), 5:4 Fabi (87). DINAMO: urkin, Z. Koprivec, Klju ari , Cirkven i , Kolari , Zor ec, D. Koprivec (od 45. Novak), Švenda (od 67. Križaji ), Domjani , Jankovi , Šegovi (od 45. Furdi). VIDOV AN: Pišpek, Me imurec, Hertelendi, Matotek, D. Pongrac, Štefi , Fabi , Kvakan, M. Pongrac (od 75. Cenko), Kuzmi , Dolenec.

BSK – PODTUREN 5:2 (2:0)

TABLICA 1. Dinamo (D) 2. Spartak 3. Mladost (I) 4. BSK 5. Dinamo (P) 6. Radni ki 7. Vidov an 8. Jadran 9. Podturen 10. Hodošan 11. Polet (P) 12. Mladost (Pr.) 13. Sloga ( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

RUDAR – SLOBODA (M) 2:3 (2:2) M. SREDIŠ&E. Igralište Šoderka. Sudac: Ivan Žganec ( akovec). Strijelci: 1:0 Rob (14), 2:0 Antolovi (23), 2:1 Plevnjak (35), 2:2 Ku ek (41), 2:3 Plevnjak (62). RUDAR: Bek, Vabec, Varga, Rob, Žerjav, Trstenjak, Novak, Glavina, Pavlovi , Antolovi , Srnec. SLOBODA: Kova ec, Vinceti , Ku ek, Gori anec, Dokleja, Varga, Plevnjak, Šari , Bratkovi , Hren, Mar ec.

POBJEDA – OMLADINAC 2:2 (0:1) G. HRAŠ&AN. Igralište Pobjede. Sudac: Marinko Hrušoci (Nedeliš e). Strijelci: 0:1 Jurinec (26), 1:1 Debelec (58), 1:2 Kova evi (76), 2:2 Ivan i (84). POBJEDA: Marciuš, Germek, Kova , Horvat, Ivan i , Trbovi , Zamuda, Furdi, Debelec, Zobovi , Topolnjak. OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Fric, Bel, Jaklin, Vinko, Varga, Jurinec, B. Varga, Kova evi

TABLICA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -

5-1 5-1 4-0 5-2 5-4 4-3 4-5 3-4 2-5 1-5 1-5 0-4 -

3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 -

SLOBODA – STRAHONINEC 5:3 (3:2) SLAKOVEC. Sudac: Radovan Posedi (Puš ine). Strijelci: 1:0 Koruni (5), 2:0 Krištofi (15), 3:0 Okreša (21), 3:1 Aldi (25), 3:2 Ma ek (38), 4:2 Ivanuša (48-11m), 4:3 Aldi (63), 5:3 Koruni (88). SLOBODA: Vibovec, Okreša, Golub, Tomši , Kiri , Ivanovi , Srnec, Koruni , Krištofi , Ivanuša, Filip i . STRAHONINEC: Fodor, Žvorc, Antonovi , Pintari , Žuni , Srnec, Pavlekovi , Zobec, Ma ek, Kova , Aldi .

ŠENKOVEC – NEDELIŠ E 2:2 (1:1) ŠENKOVEC. Igralište Gor ica. Sudac: Dražen Sukanec (S. Ves). Strijelci: 0:1 Žnidari (2), 1:1 Baranaši (30), 1:2 u ek (54), 2:2 Kodba (75). ŠENKOVEC: Zadravec, Kolar, Novak, Toplek, Polak, Kosma , Kodba, Marcijuš, Baranaši , Kolar, Boži . NEDELIŠ&E: Borko, Baksa, D. Branilovi , V. Branilovi , Vizinger, Marciuš, u ek, Žnidari , Herceg, Kova i , Vukši .

1. Sokol 2. Sloboda (S) 3. akovec 4. Sloboda (M) 5. Nedeliš e 6. Omladinac (NSR) 7. Pobjeda 8. Šenkovec 9. Rudar 10. Strahoninec 11. Bratstvo (SV) 12. Hajduk (B) 13. Omladinac (M)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -

8-1 5-3 2-0 3-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-3 3-5 0-2 1-8 -

3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 -


1. kolo II. ŽNL istok DUBRAVA – GALEB 6:2 (2:1) SIVICA. Igralište Berek. Suci: Božidar Kolari (NSR); Ivica Horvat (Vratišinec), Bojan Rodinger (Totovec). Delegat: Drago Koruni (Šenkovec). Strijelci: 1:0 Ma ari (28), 1:1 Slavi ek (32), 2:1 Ma ari (35), 2:2 Mihoci (47), 3:2 Sršan (48), 4:2 Furun ija (55), 5:2 Bobi anec (65), 6:2 Žganec (79). DUBRAVA: uranec, Paler, Ov ar, Drvoderi , Sršan (od 70. V. Mu i ), D. Mu i , Ma ari , Bobi anec, Ko evar (od 80. Jambroši ), Furun ija, Tomašek (od 60. Žganec). Trener: Vladimir Sabol. GALEB: Domini , Slavi ek (od 46. Erdelji), Balent, Mihoci, Petri , R. Balent, Markan (od 46. M. Erdelji), Vargec, Fran i , Vuk. Trener: Dubravko Miš in.

BUDU NOST – OMLADINAC (D/S) 5:2 (3:0) PODBREST. Igralište Budu nost. Suci: Bojan Juras ( akovec), Darko Kutnjak ( ehovec), Darko Pokriva (Nedeliš e). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 1:0 Novak (30), 2:0 Ciglar (35), 3:0 Mihaljkovi (40), 4:0 Dodlek (53), 4:1 Kati (57-11m), 4:2 Vlaši (65), 5:2 Dodlek (84). BUDU&NOST: Buza, Kodba, Višnji , Mihaljkovi (od 81. Miši ), Domini , Horvat, Ciglar (od 67. T. Višnji ), Hali , R. Domini , Novak (od 85. Lastavec), Dodlek. Trener: Stjepan Ruži . OMLADINAC: Saka , Horvat, Kolari , Kova i , Taradi, Škvorc, Vlaši , Novak, Valenti , Dodlek, Kati . Trener: Vladimir Bartoli . Žuti karton: Taradi (Omladinac).

DUBRAV AN – CROATIA 3:1 (0:1) D. DUBRAVA. Igralište Krbulja. Suci: Dario Srnec (Puš ine), Sukanec (S. Ves), Kedmenec (Sv. Marija). Delegat: Krešimir Glavina (Prelog). Strijelci: 0:1 Ruži (28), 1:1 Lovrek (52), 2:1 D. Horvat (71), 3:1 D. Horvat (74). DUBRAV AN: Cvetini , Hujs, Jakupak (od 46. D. Horvat), Na (od 75. Vu enik), Dra. Horvat, Jadan, Špoljar, Kokša, Lovrek, Nesti , Brljak (od 82. Me imurec). Trener: Tihomir Nesti . CROATIA: Patar ec, urila, urin (od 84. Marka ), Pili (od 88. Magdaleni ), Kreslin, Kolar, Ruži , Kos, Kr mar, M. Ruži , Mlinari (od 60. Debelec). Trener: Kristijan Varga.

Žuti kartoni: Hujs (Dubrav an), Ruži , M. Ruži (Croatian).

MLADOST – PODTUREN 3:3 (0:2) SV. MARIJA. Igralište Mladost. Suci: Milivoj Bali (Nedeliš e), Marinko Hrušoci (Nedeliš e), Mladen eke (Ferketinec). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 0:1 Boži (9), 0:2 Kolar (35), 1:2 Hobor (70), 2:2 Musta (79), 3:2 Gašpari (84), 3:3 Lepen (88). MLADOST: Mir. Kranjec, Hobor, Štrok, Šulj, Šamarija, M. Orehovec (od 71. Briševac), D. Orehovec (od 2. Musta ), Gašpari , Blažin i , Igrec, Bogdan. Trener: Božidar Kedmenec. PODTUREN: Šalamon, Kolar (od 68. Jankulija), Tkalec, Radovan, Kolari , Lepen, Boži , Mravljek, K. Boži (od 85. Horvat), Telebuh (od 78. Partli ), Hajdarovi . Trener: Dušan Novak.

Žuti karton: Kolari (Podturen).

RADNI KI – DRAVA 1:2 (0:1) GARDINOVEC. Igralište Radni ki. Suci: Darijan Zadravec (M. Središ e), Zoran Novak (M. Središ e), Boris Jakovljev (G. Hraš an). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 0:1 Ruži (42), 1:1 Obadi (58-11m), 1:2 Hošnjak (85). RADNI KI: Sre ko, Carovi , Blažeka, Toplek, Obadi , Paler, Kr mar (od 29. eh), Vinkovi , Lovrek, Živkovi , Baksa (od 70. T. Colari ). Trener: Damir Vrbanec. DRAVA: Ko iš, Hošnjak, Kos, Gorupi , Novak, Šimuni , Mesarek (od 68. Igrec), Lipi (od 54. Klari ), Ruži, Markovi , Bartoli (od 52. Štrok). Trener: Ivan Bartoli . Žuti kartoni: Carevi (Radni ki), Klari , Gorupi , Igrec, Markovi (Drava).

1. kolo II. ŽNL zapad HAJDUK – MLADOST (S) 1:1 (0:0) ŠTRUKOVEC. Igralište Hajduk. Suci: Dejan Ganzer (Pretetinec), Tomica Cerovec ( akovec), Saša Mihali (Dragoslavec). Delegat: Željko Bacinger ( akovec). Strijelci: 1:0 Radikovi (63), 1:1 Leva i (83). HAJDUK: Jurovi (od 82. Sklepi ), Hrženjak (od 14. Šprajc), Mikulaj (od 67. K. Hrženjak), Turk, Gori anec, Topli anec, J. Ma ari , Radikovi , M. Ma ari , Debelec, H. Ma ari . Trener: Robert Gori anec. MLADOST: Rajf, Kolar, Š avni ar, Kodba, T. Stojko, N. Stojko, Rob, Heren i , Tuksar (od 86. Karlov ec), Šardi (od 68. Leva i ), Koprivec. Trener: Mihael Lajtman. Žuti kartoni: J. Ma ari , Šprajc (Hajduk), Kodba (Mladost).

SLOBODA – MURA 1:0 (0:0) MIHOVLJAN. Igralište Ciglana. Suci: Jadran Kukovec (Ma kovec), Ivan Pergar (Zasadbreg), Danijel Ko ila (Žabnik). Delegat: Drago Šafari . Strijelac: 1:0 Tremski (72). SLOBODA: Horvat, Medved, Dunjko, Požgaj, Plevnjak, Lukman, Tremski, D. Lukman, Tisaj (od 65. Gori anec), Sovar, Vidovi (od 89. Mezga). Trener: Mladen Ku ek. MURA: Novak, Breznik (od 46. Kralj), Jurovi , Vuri, Šagi (od 77. Lipovi ), L. Jurovi , Vinko, Dragoja, Novinš ak (od 83. D. Stojko), A. Stojko, Na . Trener: Darko Vincek. Žuti kartoni: Z. Lukman (Sloboda), M. Jurovi (Mura). Crveni karton: Medved (Sloboda).

PUŠ INE – BRATSTVO (J) 2:1 (1:1) PUŠ&INE. Igralište Puš ina. Suci: Nino Škrobar (Brezje), Josip Jurinec (Ivanovec), Mladen Puklavec (G. Mihaljevec). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 1:0 D. Florijani (10), 1:1 Novak (43), 2:1 Grabar (58). PUŠ&INE: Mohari , Pintari , Skupnjak, Novosel, T. Florijani , Bosilj, D. Florijani , Grabar (od 46. Štefulj), Dove er, Miki , Žnidari (od 46. Šrajbek). BRATSTVO: Tratnjak, urin (od 76. Šeruga), Vukovi , Zamuda, Antoli , Novak, Jakopi , M. Novak, Sobo an (od 15. Modlic), Horvat, Per i . Trener: Zdravko Modlic. Žuti kartoni: Bosilj (Puš ine), Modlic (Bratstvo). Crveni kartoni: Horvat, Jakopi , Baugartner (Bratstvo).

STRAHONINEC – ZASADBREG 2:1 (1:0) STRAHONINEC. Igralište Stjepan Bujan Stipi . Suci: Darko Filip i (Slakovec), Dragutin Novak (Lopatinec), Mario Pintari (Nedeliš e). Delegat: Stjepan Perko (Lopatinec). Strijelci: 1:0 Kojter (28), 2:0 Vidovi (65), 2:1 Duman i (86). STRAHONINEC: Lisjak, Zobec, Štefulj (od 90. E. Zobec), Kojter, Horvat, Krišto i , Zlatarek, Fegeš (od 85. Kocijan), M. Vidovi , Brez, Srnec. Trener: Ivan Zobec. ZASADBREG: Horvat, Kova i , Živko (od 77. Kozjak), Mesari , Zver (od 65. Šajnovi ), Novak, Rodinger, Šimunkovi , Duman i , Koruši , I. Šajnovi (od 73. Dunjko). Trener: Vladimir Pavlekovi . Žuti kartoni: Brez, N. Zobec (Strahoninec), Kova i (Zasadbreg). Crveni karton: Horvat (Zasadbreg).

ŠENKOVEC – ME IMUREC 3:1 (0:0) ŠENKOVEC. Igralište Šenkovec. Suci: Franjo Hergoti (Ž. Gora), Renato Vuk (Ivanovec), Zvonko Rajf (M. Središ e). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 Ivanuša (74), 1:1 Se an (81), 2:1 Varga (83), 3:1 Debelec (90). ŠENKOVEC:Novak,Vlahov,Pokriva (od75.Mar.Novak),Se an,Zanjko,Ban,Kolar,Radikovi (od 75. M. Novak), Korent, Varga (od 88. F. Horvat), Debelec. Trener: Mario Zaspan. ME IMUREC: Marciuš, Golub, Kozina, Fu ek, Levec, Kos, Ivanuša, Treska (od 75. Škvorc), Kregar, J. Treska (od 60. Vizinger), Lon ari (od 60. Rešetar). Trener: Tihomir Treska. Žuti kartoni: Kolar (Šenkovec), Fu ek (Me imurec).

25. kolovoza 2009. II. ME IMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Dubrava i Croatija krenuli najuvjerljivije u novu sezonu Draškovcu pobjeda u derbiju kola u Novakovcu. Prije samog po etka utakmice tajnik MNS Darko Jambrovi uru io je igra u Draškovca Dejanu Vule u kao najboljem strijelcu ove lige u prošlom prvenstvu priznanje. Bila je to dosta tvrda utakmica. Igralo se uglavnom izme u dva kaznena prostora. Kad se ve o ekivao znak za odmor od strane suca utakmice Tihomira Kralji a jednu kontru gos koriste i dolaze u vodstvo od 1-0 u 43. minu zgoditkom Darka mrleca. Prvu prigodu doma i vratar Pancer je obranio, ali na njegovu nesre u lopta se opet odbila do mrleca koji je iz «pripetavanja» uspješan. Doma i trener Ivan Novak pokušava u drugom dijeli izmjenama s i do poravnanja rezultata, ali ništa od toga. Gos do kraja utakmice i to baš Darko mrlec još dva puta tresu doma u mrežu i odnose ku i tri boda. mrlec je svoj tre i zgoditak u 82. minu pos gao iz opravdano dosu enog kaznenog udarca. Dvojica doma ih opomenu h igra a dok ih gos iz Draškovca nisu imali. Galebu u Sivici šes ca. Tek u drugom dijelu gos iz Oporovca popuštaju kada doma a Dubrava dolazi do visoke pobjede. U 47. minu imali su gos solidnih 2-2, ali nakon toga slijedi totalni gostuju i pad. Na prvi zgoditak ekalo sve do 28. minute kada je doma i kapetan mom adi Krunoslav Ma ari na eo mrežu Damira Domini a. e ri minute kasnije Ivica Slavi ek poravnao je na 1-1. Po drugi se puta u listu strijelaca upisao Krunoslav Ma ari u 35. minu . Bilo je to sve od zgoditaka u prvom dijelu utakmice. Samo što je zapo eo drugi dio Galeb zgoditkom Saše Mihocija dolazi do 2-2. Samo su minutu gos imali «iks» kada je Antonio Sršan pogodio za vodstvo Dubrave od 3-2. Ivan Furundžija povisuje na 4-2 u 55. minu , a do kraja još dva zgoditka u Galebovoj mreži. Strijelci su bili

BORAC PMP – MLADOST (P) 0:1 (0:0) TUR IŠ&E. Igralište Borac PMP. Suci: Matija Horvat (S. Ves), Drago Mar ec (Mihovljan), Miran Culjak (Ma kovec). Delegat: Antun Vlahek. Strijelac: 0:1 Brez (63). BORAC PMP: Vlah, Granatir, Blažin i , Mesari , Zrna, Brumen, Jan ec (od 79. Vrzan), Bister, Srpak, Jesenovi , R. Brumen. Trener: Ivan Zrna. MLADOST:Šantovec,Cirkven i (od78.Jankolija),Sabol(od84.Borovi ),Kolari , avlek,Sabol, D. Cirkven i , Brez, emerika, Sabolec (od 64. Tkalec), Talan. Trener: Dušan Podgorelec. Žuti kartoni: N. Brumen, Jesenovi , Mesari , Granatir (Borac PMP), Talan, emerika, Borovi (Mladost). Crveni karton: Zrna (Borac PMP).

GRANI AR – DRAŠKOVEC 0:3 (0:1) NOVAKOVEC. Igralište Drvarijum. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Kristinko Jaluši (Kuršanec), Tomislav Herman (Belica). Delegat: Daniel Košak (G. Mihaljevec). Strijelci: 0:1 mrlec (43), 0:2 mrlec (77), 0:3 mrlec (82-11m). GRANI AR: Pancer, Kolari , Blažon (od 67. Leva i ), D. Drvoderi , Posavec, Leva i , S. Drvoderi (od 67. N. Drvoderi ), Buhin, A. Drvoderi , Novak, Sanjkovi . DRAŠKOVEC:Igrec,N.Pišpek,Jambrovi ,Horat,Vuleti ,Kova , mrlec(od84.Mejaški), avlek, F. Pišpek, D. Vuleti , Fleten. Žuti kartoni: Posavec, N. Drvoderi (Grani ar).

Stevica Bobi anec i Andrejas Žganec. U vrlo fer i korektnoj utakmici kartoniranih igra a nije bilo. U Podbrestu prolaza za Omladinac nije bilo. Doma a Budu nost brzo je u prvom dijelu ostvarila prednost od 3-0 zgodicima Damjana Novaka, Danijela Ciglara i Bojana Mihaljkovi a. Po etkom drugog dijela u 53. minu i Bruno Dodlek se upisuje u strijelce za doma e vodstvo od 4-0. Potom u 57. minu slijedi opravdano dosu eni kazneni udarac za Omladinac kojeg je uspješno realizirao Benjamin Ka . Dražen Vlaši svojim zgoditkom u 65. minu smanjuje na 4-2. Šest minuta prije kraja utakmice svojim drugim zgoditkom na utakmici Bruno Dodlek postavlja kona nih 5-2 za Budu nost. Samo jedan opomenu igra i to od Omladinca. Croa ji prvi dio u Donjoj Dubravi, ali su na kraju tri boda ostala Dubrav anu. Saša Ruži svojim zgoditkom u 28. minu dovodi goste iz Orehovice u vodstvo od 1-0. Mogla je u prvom dijelu Croa a to svoje vodstvo malo i povisi prema prigodama koje su imali. U drugom dijelu Dubrav an potpuno dominira. Prvo je u 52. minu na 1-1 poravnao Miroslav Lovrek. Preokret i pobjedu doma inu u samo tri minute od 71. do 74. donosi joker sa klupe Dražen Horvat za pobjedu od 3-1. Jedan doma i, a dva gostuju a opomenuta igra a. Podturen nakon prvog dijela i vodstva od 2-0 ispus o pobjedu u Svetoj Mariji. Bio je to pravi šok za doma e navija e. Podturen je zgodicima Roberta Boži a u 9. minu i Ma je Kolara u 35. minu imao vodstvo od 2-0. Doma a Mladost u samo petnaest minuta preokre e rezultat i dolazi do vodstva od 3-2. Zbilo se to od 70. do 84. minute. Strijelci za doma i preokret bili su Nikola Hobor, Tomislav Musta i Mario Gašpari . Da gos ne bi bili tužni pobrinuo se u 88. minu Damir Lepen i donio bod Podturnu poravnavši rezultat na 3-3. Samo jedan opomenu igra i to od mom adi Podturna. Dravi pobjeda u Gardinovcu. Stjepan Ruži tri minute prije odmora dovodi goste iz Donjeg Mihaljevca u vodstvo od 1-0. Nakon što je u 58. minu za doma i Radni ki dosu en kazneni udarac Marko Obadi poravnao je rezultat na 1-1. Pet minuta prije kraja utakmice Josip Hošnjak svojim zgoditkom donosi Dravi prva tri jesenska boda. Jedan doma i, a ak etvorica gostuju ih opomenu h igra a. Slavlje Mlados u Tur iš u. Trenutak odluke zbio se u 63. minu kada su gos iz Palinovca zgoditkom Marija Breza došli do minimalne, ali zaslužene pobjede od 1-0. Prvi dio protekao je u ispi vanju snaga sa samo jednim opomenu m igra em. Nešto dinami nija i na trenutke previše nervozna utakmica u drugom dijelu kada bilježimo ak šest opomenu h igra a i jedno doma e isklju enje. Pokušavao je doma i Borac PMP s i do izjedna enja, ali nije išlo. Sedam minuta prije kraja utakmice Borcu PMP je isklju en Ivan Zrna zbog dvije opomene.

LISTA STRIJELACA 3 zgoditka – Darko mrlec (Draškovec) 2 zgoditka – Dražen Horvat (Dubrav an), Bruno Dodlek (Budu nost P), Krunoslav Ma ari (Dubrava) 1 zgoditak – Mario Brez (Mladost Pal.), Marko Obadi (Radni ki), Josip Hošnjak, Stjepan Ruži (Drava DM), Nikola Hobor, Tomislav Musta , Mario Gašpari (Mladost SM), Robert Boži , Ma ja Kolar, Damir Lepen (Podturen), Miroslav Lovrek (Dubrav an), Saša Ruži (Croa a), Damjan Novak, Danijel Ciglar, Bojan Mihaljkovi (Budu nost P), Benjamin Ka , Dražen Vlaši (Omladinac DS), Antonio Sršan, Stevica Bobi anec, Ivan Furundžija, Andrejas Žganec (Dubrava), Ivica Slavi ek, Saša Mihoci (Galeb)

FAIR PLAY Isklju eni igra : Ivan Zrna (Borac PMP)

STATISTIKA 32 pos gnuta zgoditka ili 4,5 po utakmici 1 isklju eni igra 20 opomenu h igra a 3 kaznena udarca dosu ena i is realizirani

Rezulta : Dubrav an – Croa a 3-1; Borac PMP - Mladost (Pal.) 0-1; Radni ki - Drava (DM) 1-2; Dubrava - Galeb 6-2; Grani ar (N) - Draškovec 0-3; Mladost (SM) - Podturen 3-3; Budu nost (P) - Omladinac (DS) 5-2

TABLICA 1. Dubrava

1

1

0

0

6:2

3

2. Budu nost (P)

1

1

0

0

5:2

3

3. Draškovec

1

1

0

0

3:0

3

4. Dubrav an

1

1

0

0

3:1

3

5. Drava (DM)

1

1

0

0

2:1

3

6. Mladost (Pal.)

1

1

0

0

1:0

3

7. Mladost (SM)

1

0

1

0

3:3

1

8. Podturen

1

0

1

0

3:3

1

9. Radni ki

1

0

0

1

1:2

0

10. Borac PMP

1

0

0

1

0:1

0

11. Croa a

1

0

0

1

1:3

0

12. Omladinac (DS)

1

0

0

1

2:5

0

13. Grani ar (N)

1

0

0

1

0:3

0

14. Galeb

1

0

0

1

2:6

0

Parovi sljede eg kola: Croa a - Omladinac (DS); Podturen - Budu nost (P); Draškovec - Mladost (SM); Galeb - Grani ar (N); Drava (DM) – Dubrava; Mladost (Pal.) – Radni ki; Dubrav an - Borac PMP.

II. ME IMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Novajlija Trnovec potopio Jedinstvo s 11 golova Sjajan start novajlije u ovoj ligi Trnovca u Novom Selu na Dravi. Pravi potop doživjelo je doma e Jedinstvo. Roman Trtinjak ak je sedam puta zatresao doma u mrežu. etiri puta u prvom dijelu i tri puta u drugom. Pet su zgoditaka u prvom dijelu primili doma i. Uz Trtinjaka strijelci za goste iz Trnovca za kona nih i visokih 11-0 bili su Roman Liber, Mario Jaluši , Denis Mar ec i Dario Novak. Dva doma a, a jedan gostuju i opomenuti igra . Me imurec u završnici utakmice ispustio pobjedu u Šenkovcu. Dugo je bilo nepopularnih 0-0. Tek u 74. minuti Me imurec zgoditkom Dejana Ivanuše dolazi u vodstvo od 1-0. Šenkovec preokret radi u posljednjih devet minuta utakmice. Na 1-1 u 83. minuti poravnao je Mladen Se an. Šenkovec u vodstvo dovodi Zoran Varga u 83. minuti. Potvrda doma e pobjede uslijedila je u 90. minuti kada je za kona nih 3-1 strijelac bio Saša Debelec. Po jedan opomenuti igra u svakoj mom adi. Strahoninec bolji od Zasadbrega. Danijel Kojter u 28. minuti svojim zgoditkom donosi radost doma im navija ima. Mario Vidovi povisio je na 2-0 vodstvo Strahoninca u

JEDINSTVO – TRNOVEC 0:11 (0:5) NOVO SELO NA DRAVI. Igralište Jedinstvo. Suci: Petar Petrac (Kotoriba), Ivan Vlahek ( ukovec), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Željko Štefanac ( akovec). Strijelci: 0:1 Trtinjak (14-11m), 0:2 Trtinjak (29), 0:3 Trtinjak (30), 0:4 Liber (38), 0:5 Trtinjak (45), 0:6 Trtinjak (48), 0:7 Trtinjak (50), 0:8 Jaluši (53), 0:9 Trtinjak (71), 0:10 Mar ec (73), 0:11 Novak (87). JEDINSTVO: Vuruši , ekunec, Krizman, Grgi , Rešetar, Jaluši (od 46. Lešnjak), Horvat, Štajerec, Pergar, Popovi (od 61. Plevnjak), Novak. TRNOVEC: K. Kiri , Jaluši , Benc (od 53. Bukal, od 61. Florijani ), Horvat, Plantak, Zobec, R. Kiri , Herceg, Trtinjak (od 77. Novak), Liber, Mar ec. Trener: Krešo Žnidari . Žuti kartoni: Štajerec, Lešnjak (Jedinstvo), Benc (Trnovec).

D. KONCOV AK – SLOGA (Š) 1:1 (1:0) D. KONCOV AK. Igralište D. Koncov aka. Suci: Velimir Leva i (Novakovec), Zdravko Strojko (Križovec), Vedran Hrušoci (Nedeliš e). Delegat: Toni Martinjaš ( akovec). Strijelci: 1:0 Dragovi (43), 1:1 Jambrovi (78). D. KONCOV AK: I. Grof, Lisjak, B. Pleh, Koraj, Marodi, Hrženjak, Brezni ar, J. Grof (od 62. Flac), Dragovi (od 86. Saka ), Horvat, Koraj. Trener: Ivan Sklepi . SLOGA: Vugrinec, Marko Kova i (od 46. Kova ), Kutnjak (od 76. Heric), Brežnjak, Jambrovi , Mario Kova i , Novak, Smolkovi , Rob, Bistrovi , Rojko (od 46. Sen ar). Trener: Franjo Klobu ari . Žuti kartoni: Hrženjak, Koraj (D. Koncov ak), Kova (Sloga).

65. minuti. Kada je Zasadbreg u 77. minuti ostao bez vratara Ivana Horvata koji je izvan kaznenog prostora igrao rukom po lopti i za to od suca utakmice Filip i a opravdano zaradio isklju enje bilo je gostima jasno da e teško do boda ili ak i pobjede. etiri minute prije kraja utakmice ipak Zasadbreg preko Duman i a ublažuje svoj poraz na 2-1. Dva doma a i jedan gostuju i opomenuti igra . U Puš inama ak trojica gostuju ih isklju enih igra a. U prvom dijelu bilo je mirno i izjedna eno. Puš ine su u 10. minuti zgoditkom Darija Florijani a povele sa 1-0. Dvije minute prije kraja prvog dijela utakmice na 1-1 poravnao je Mario Novak. U 58. minuti Puš ine ponovno dolaze u prednost. Strijelac za 2-1 bio je Matija Grabar. Nakon toga gosti iz Jurovca postaju nervozni i sudac Škrobar u periodu od 65. do 84. minute isklju uje ak trojicu njihovih igra a. Prvi je u 65. minuti zbog druge opomene pod tuš ranije morao Tomislav Horvat. Tri minute kasnije sa klupe za pri uvne igra e isklju en je Martin Baumgartner jer je vrije ao suca utakmice. Tre i pak je igra isklju en u 84. minuti zbog druge opomene. Uz trojicu isklju enih, po jedan opomenuti igra u svakoj mom adi. Slobodi minimalna doma a pobjeda. Dugo je Mura u Mihovljanu držala bod u džepu, ali su ipak u 72. minuti kapitulirali pred doma im napadom. Denis Tremski bio je strijelac pobjedonosnog zgoditka. Kada je Slobodi u 80. minuti zbog druge opomene isklju en Mario Medved izgledalo je da e možda i nešto gosti iz Hlapi ine u initi, ali tri boda su ostala doma inu. Po jedan opomenuti igra u svakoj mom adi. U Štrukovcu podjela bodova. Bio je to tradicionalni susjedski derbi koji je završio 1-1. Nakon prvih 45 minuta mreže su ostale netaknute. Doma i Hajduk poveo je u 63. minuti zgoditkom Marija Radikovi a. Gosti iz Selnice do boda dolaze u 83. minuti zgoditkom Tomislava Leva i a koji je nešto ranije ušao sa klupe u igru. Dva doma a i jedan gostuju i opomenuti igra . I u Donjem Koncov aku pobjednika nije bilo. Utakmica živa i dinami na sa po nekoliko prigoda na svakoj strani. Gosti iz Štrigove imali su ih nešto više. Doma i su dvije minute prije kraja prvog dijela zgoditkom Rajka Dragovi a došli u vodstvo od 1-0. ak su u 60. minuti propustili realizirati kazneni udarac. Smiljan Jambrovi ipak je u 78. minuti uspio posti i zgoditak za Slogu i poravnati rezultat na kona nih 1-1. Dva doma a, a jedan gostuju i opomenuti igra .

LISTA STRIJELACA 7 zgoditaka – Roman Tr njak (Trnovec) 1 zgoditak – Mario Radikovi (Hajduk Š), Tomislav Leva i (Mladost S), Denis Tremski (Sloboda M), Dario Florijani , Ma ja Grabar (Puš ine), Mario Novak (Bratstvo J), Danijel Kojter, Mario Vidovi (Strahoninec), Marijan Duman i (Zasadbreg), Dejan Ivanuša (Me imurec), Mladen Se an, Zoran Varga, Saša Debelec (Šenkovec), Roman Liber, Mario Jaluši , Denis Mar ec, Dario Novak (Trnovec), Rajko Dragovi (Donji Koncov ak), Smiljan Jambrovi (Sloga Š)

FAIR PLAY Isklju eni igra i: Mario Medved (Sloboda M), Tomislav Horvat, Jurica Jakopi , Mar n Baumgartner (Bratstvo J), Ivan Horvat (Zasadbreg)

STATISTIKA 26 pos gnu h zgoditaka ili 3,7 po utakmici 5 isklju enih igra a 18 opomenu h igra a 2 kaznena udarca dosu ena, a 1 realizirani

Rezulta : Hajduk (Š) - Mladost (S) 1-1; Strahoninec - Zasadbreg 22-1; Sloboda (M) - Mura 1-0; Šenkovec – Me imurec 3-1; Puš ine - Bratstvo (J) 2-1; Donji Koncov ak - Sloga (Š) 1-1; Jedinstvo (NSD) - Trnovec 0-11.

TABLICA 1. Trnovec

1

1

0

0

11:0

3

2. Šenkovec

1

1

0

0

3:1

3

3. Puš ine

1

1

0

0

2:1

3

4. Strahoninec

1

1

0

0

2:1

3

5. Sloboda (M)

1

1

0

0

1:0

3

6. Donji Koncov ak

1

0

1

0

1:1

1

7. Hajduk (Š)

1

0

1

0

1:1

1

8. Mladost (S)

1

0

1

0

1:1

1

9. Sloga (Š)

1

0

1

0

1:1

1

10. Bratstvo (J)

1

0

0

1

1:2

0

11. Zasadbreg

1

0

0

1

1:2

0

12. Mura

1

0

0

1

0:1

0

13. Me imurec

1

0

0

1

1:3

0

14. Jedinstvo (NSD)

1

0

0

1

0:11

0

Parovi sljede eg kola: Mladost (S) – Trnovec; Sloga (Š) - Jedinstvo (NSD); Bratstvo (J) - Donji Koncov ak; Me imurec - Puš ine; Mura – Šenkovec; Zasadbreg - Sloboda (M); Hajduk (Š) - Strahoninec


25. kolovoza 2009.

1. kolo III. ŽNL istok HODOŠAN – OTOK 9:0 (3:0) HODOŠAN. Igralište Hodošan. Suci: Radovan Posedi (Puš ine), Robert Novak (Puš ine), Dario Martan (Nedeliš e). Delegat: Ivan Mezga (Tur iš e). Strijelci: 1:0 Horvat (27), 2:0 Kova evi (30), 3:0 Horvat (43), 4:0 Vlahek (47), 5:0 Lj. Krznar (55), 6:0 Kova evi (57), 7:0 Kova evi (62), 8:0 Horvat (63), 9:0 Lj. Krznar (86). HODOŠAN: Vuk, Krampar , Mar ec, Megli , Hranjec (od 46. Blagus), D. Krznar, Kova , Horvat (od 64. Vadlja), Lj. Krznar, Kova evi , Vlahek. Trener: Sre ko Kova . OTOK: Strnad, Z. Novak, Vargek, S. Kalšan, J. Novak, Grabant (od 49. Klobu ari ), Malek, Reif (od 49. Balent), Z. Kalšan, Gorupi (od 69. Ko iš), Toplek. Trener: Ivica Kalšan. Žuti kartoni: Megli , Kova evi , D. Krznar (Hodošan).

BORAC – MLADOST- URKIN 1:5 (0:3) D. HRAŠ&AN. Igralište Gaji . Suci: Siniša Luka i ( akovec), Boško Martan (Štefanec), Branko Martan (Štefanec). Delegat: Mirko Leich ( akovec). Strijelci: 0:1 Novak (1), 0:2 Ž. Hajdarovi (7), 0:3 M. Hajdarovi (31), 0:4 Hliš (46), 1:4 Blagus (55), 1:5 Ž. Hajdarovi (68). BORAC: Taradi, Tišljari , Pozderec, Bezjak, N. Ivkovi , Jambroši , R. Ivkovi , Bo kaj, Jur ec, Mavrin, Blagus. Trener: Dragutin Jesenovi . MLADOST- URKIN: Magdaleni , Mezga, M. Hajdarovi , Furdi, Žerjav, Rošani , Pintari , Biber (od 59. Krznar), Ž. Hajdarovi , Hliš (od 72. A. Ciceli), Novak (od 68. A. Ciceli).

JADRAN – NAPREDAK 0:0 ŠTEFANEC. Igralište Jadran. Suci: Rudolf ižmešija (D. Dubrava), Ivan Kolari ( akovec), Renato Vu enik (D. Dubrava). Delegat: Antun Mesari (M. Mihaljevec). JADRAN: Fegeš, Bedi , Kozli , Colav (od 46. Lovren i ), Colev, Toplek (od 78. Horvat), Z. Kolari , M. Novak, Hliš , G. Kolari , D. Novak. NAPREDAK: Novak, Horvat (od 75. Cilar), Matoša, N. Jambroši , S. Žganec,Mikolaj,M.Žganec(od85.Debelec),R.Kova i ,D.Kova i , D. Jambroši , Vidra (od 88. Ma ari ). Trener: Siniša Mikolaj. Žuti karton: Hliš (Jadran).

1. kolo III. ŽNL istok PLAVI 1975 – KRIŠTANOVEC 3:3 (2:2) PREKOPA. Suci: Tomislav urila, Valentino Kantoci, Tihomir Jambroši . Strijelci: 0:1 Šparavec (15), 1:1 T. Bistrovi (21), 1:2 Žuni (30), 2:2 T. Bistrovi (35), 3:2 T. Bistrovi (61), 3:3 Sabol (87). PLAVI 1975: Janež, N. Škvorc, Korošec, Leva i , Radikovi , Puri , Vodušek (od 70. E. Škvorc), Grefel, T. Bistrovi , D. Škvorc, Trajbar (od 46. M. Škvorc). Trener: Boris Radikovi . KRIŠTANOVEC: Šimuni , Žnidari , Vujani , Medlobi, N. Novak, D. Novak, Fric (od 46. Sabol), Radikovi , Šparavec, Žuni , Januši . Žuti kartoni: Korošec, Trajbar, Radikovi (Plavi 1975), Žnidari , Žuni , Sabol (Krištanovec).

BRATSTVO – ZEBANEC 4:5 (2:2) PRESEKA. Igralište Bratstvo. Suci: Mario Buhin (Belica), Zoran Strahija (Podturen), Rajko Segeta (Nedeliš e). Delegat: Božidar Jura i . Strijelci: 1:0 Dan. Novak (5), 2:0 Dan. Novak (9), 2:1 Vran i (30), 2:2 Vran i (35), 3:2 Kova i (49), 4:2 Dan. Novak (52), 4:3 Mikuli (60), 4:4 Vran i (75), 4:5 Vran i (88). BRATSTVO: Komar, Dam. Novak, Vrši (od 75. Karlov ec), Škvorc, uran, Milijan i (od 46. Polak), Kova i (od 85. Zadravec), abradi, B. Novak, Dan. Novak, Golub. ZEBANEC: Pokriva , Kodba, Ter, Radek, Žerjav (od 89. Majeri ), Glavina (od 22. D. Debelec), Horvat, Petkovi , Vran i , M. Debelec, Mikuli . Žuti kartoni: Radek, Kodba, Mikuli , Horvat (Zebanec). Crveni karton: Mezga- izioterapeut (Zebanec).

M. MIHALJEVEC – DINAMO (Ž) 19:0 (12:0) M. MIHALJEVEC. Igralište M. Mihaljevec. Suci: Goran Žganec, Martin Hrušoci, Dražen Šajnovi . Delegat: An elko Špicar. Strijelci: 1:0 Posavec (7), 2:0 Trupkovi (11), 3:0 N. Bestijani (12), 4:0 Peras (18), 5:0 Zadravec (22), 6:0 Den. Mesari (23), 7:0 Srnec (26), 8:0 Zadravec (27), 9:0 Zadravec (33), 10:0 Zadravec (35), 11:0 Zadravec (38), 12:0 Posavec (40), 13:0 Kova i (52), 14:0 Babi (54), 15:0 Babi (56), 16:0 Den. Mesari (58), 17:0 Vugrinec (60), 18:0 Vugrinec (65), 19:0 Posavec (70). M. MIHALJEVEC: Juriši , N. Bestijani , Peras, Srnec, Vugrinec, Pušar,Den.Mesari ,Trupkovi (od55.Babi ),Posavec,Zadravec (od 73. Mezga), Kova i . Trener: Krunoslav Mezga. DINAMO: Baka , Šoštari , Ban, Hunjadi, Baumhak, Valpoti , Kova , Radikovi , Novakovi , Majeti (od 46. Kren), Kelkedi. Žuti kartoni: Kelkedi, Valpoti (Dinamo).

III. ME IMURSKA NOGOMETNA LIGA - istok

Favoriti krenuli žestoko i napunili mrežu protivnika Šestica SK-a. Po tri zgoditka u svakom dijelu postigli su doma ini svojim gostima susjedima iz Donjeg Kraljevca. Seriju doma ih zgoditaka ve u 5. minuti otvara Aleksandar Kramar. Dragutin Vadlja povisuje na 2-0 u 35. minuti, a Aco Kramar svojim drugim zgoditkom u 37. minuti postavlja 3-0. Rezultat kojim se otišlo na odmor. Kraljev an 38 je u 45. minuti ostao bez Dejana Iskre koji je isklju en iz igre zbog druge opomene. Ponovno u petoj minuti drugog dijela, odnosno 50. minuti, doma i tresu mrežu Alena Vlaha. Za nogom je to pošlo Željku Smrku. Neven Pala i u 65. minuti autogolom povisuje vodstvo SK-a na 5-0. To ku na i za kona nih 6-0 u 70. minuti stavlja svojim zgoditkom Nikola Horvat. Jedan doma i i dva gostuju a opomenuta igra a. Eko krenuo doma om pobjedom. Gost u Svetom Križu bila je mom ad Torpeda. Doma i su do pobjede od 1-0 došli zgoditkom Zlatka Novaka u 19. minuti. Ina e su oni bili bolja mom ad ve im dijelom utakmice tako da je doma a pobjeda sasvim zaslužena. Jedan doma i, a ak etiri gostuju a igra a opomenuta u borbenoj i previše nervoznoj utakmici za prvo kolo novog prvenstva.

Hodošan nemilosrdan doma in Otoku. Nakon prvog dijela i doma eg vodstva od 3-0 u drugom dijelu raspucani doma i postigli još šest zgoditaka za visoku pobjedu od 9-0. Po tri su puta strijelci bili Marko Horvat i Mario Kova evi . Dva puta Ljubomir Krznar i jednom Stjepan Vlahek. Zanimljivo da su u takvoj igri doma i imali trojicu opomenutih igra a, a gosti niti jednog. Petica Mladosti u Donjem Hraš anu. Loše je krenuo u novu sezonu Borac. Nakon prvog dijela ve su doma i imali zaostatak od 3-0. U drugom dijelu su nešto popravili igru, ali tri boda odlaze u Dekanovec. Željko Hajdarovi bio je dvostruki strijelac za Mladost urkin. Po jednom su strijelci bili za goste Dubravko Novak, Marko Hajdarovi i Dražen Hliš . Jedini zgoditak za doma e u 55. minuti postigao je Dario Blagus. Opomenutih igra a nije bilo. U Štefancu bez zgoditaka. Prvi dio protekao je u ravnopravnoj igri. U drugom su dijelu igra i Napretka imali nešto više od igre, ali im je realizacija zakazala. Jedan opomenuti igra i to doma i.

EKO – TORPEDO 1:0 (1:0)

SK – KRALJEV AN 38 6:0 (3:0)

SV. KRIŽ. Igralište Mi igen. Suci: Milivoj Bali (Nedeliš e), Ivan Žganec ( akovec), Dražen Novak (Novo Selo Rok). Delegat: Miroslav Glavina. Strijelac: 1:0 Z. Novak (19). EKO: Domini , Lon ari , An . Ma ek, . Balog, Sabadi, Ko iš, D. Novak, Lastavec (od 83. M. Balog), Rudni ki (od 73. Majri ), Z. Novak (od 59. J. Balog), Šopar. TORPEDO: Herceg, Filipovi , L. Sanjkovi , Novak, Tuksar, Fran i , Žganec, N. Stojko (od 60. David), Vugrinec, D. Stojko (od 69. S. Sanjkovi ), Pintari (od 61. Vincek). Žuti kartoni: . Balog (EKO), M. Žganec, L. Sanjkovi , Vugrinec, Novak (Torpedo).

EHOVEC. Igralište SK. Suci: Robert Radek (Pribislavec), Franjo Horvat (Strahoninec), Robert Horbec (Novo Selo na Dravi). Delegat: Mijo Horvat. Strijelci:1:0Kramar(5),2:0Vadlja(35),3:0Kramar(37),4:0Smrk(50), 5:0 Pala i (65-ag), 6:0 N. Horvat (70). SK:Sabant,Baranaši ,D.Horvat,Bašnec,Ke keš(od46.Smrk),Graši , Sinkovi (od 46. Puri ), Vadlja, N. Horvat, I. horvat, Kramar. KRALJEV AN 38: Vlah, Radmanovi , Jakši , Iskra, Stankov, Mlinarec, Lipi , Slavi ek, Pigac (od 50. Tizaj), Bermanec (od 46. Pala i ), Trokter (od 70. Kozar). Žuti kartoni: Puri ( SK), Bermanec, Radmanovi (Kraljev an 38). Crveni karton: Iskra (Kraljev an 38).

LISTA STRIJELACA 3 zgoditka – Marko Horvat, Mario Kova evi (Hodošan) 2 zgoditka – Aleksandar Kramar ( SK), Željko Hajdarovi (Mladost urkin), Ljubomir Krznar (Hodošan) 1 zgoditak – Zlatko Novak (Eko), Željko Smrk, Dragu n Vadlja, Nikola Horvat ( SK), Dario Blagus (Borac DH), Dubravko Novak, Marko Hajdarovi , Dražen Hliš (Mladost urkin), Stjepan Vlahek (Hodošan)

FAIR PLAY Isklju eni igra : Dejan Iskra (Kraljev an 38)

STATISTIKA 22 pos gnuta zgoditka ili 4,4 po utakmici 1 isklju eni igra 12 opomenu h igra a kaznenih udaraca nije bilo

Rezultati: Jadran - Napredak 0-0; Borac (DH) - Mladost urkin 1-5; Eko - Torpedo 1-0; SK - Kraljev an 38 6-0; Hodošan - Otok 9-0

TABLICA 1. Hodošan

1

1

0

0

9:0

3

2. SK

1

1

0

0

6:0

3

3. Mladost urkin

1

1

0

0

5:1

3

4. Eko

1

1

0

0

1:0

3

5. Jadran

1

0

1

0

0:0

1

6. Napredak

1

0

1

0

0:0

1

7. Budu nost (M)

0

0

0

0

0:0

0

8. Torpedo

1

0

0

1

0:1

0

9. Borac (DH)

1

0

0

1

1:5

0

10. Kraljev an 38

1

0

0

1

0:6

0

11. Otok

1

0

0

1

0:9

0

Parovi sljede eg kola: Kraljev an 38 – Hodošan; Torpedo – SK; Mladost urkin – Eko; Napredak - Borac (DH); Budu nost (M) - Jadran

III. ME IMURSKA NOGOMETNA LIGA - zapad

Rezultat za povijest: M. Mihaljevec “uvalio” 19 komada Žiškov anima ak 19 zgoditaka Malog Mihaljevca. Loše je krenuo Dinamo iz Žiškovca u novu sezonu. 19 zgoditaka postigli su im igra i Malog Mihaljevca, a u 78. minuti ostali bez dovoljnog broja igra a pa je utakmica prekinuta. Zoran Zadravec postigao je ak pet zgoditaka, Milan Posavec tri, po dva su puta strijelci bili Denis Mesari , Saša Babi i Andrej Vugrinec, a po jednom Nenad Trupkovi , Nino Bestijani , Miljenko Peras, Darko Srnec i Vedran Kova i . Dvojica opomenutih igra a od strane gostiju iz Žiškovca. Doma a sedmica Jedinstva. Ve nakon pola sata igre doma ini su imali prednost od 3-0 zgodicima Matije Horvata, Damira Mikulana i Andrejasa Janeža iz kaznenog udarca. U drugom dijelu ista slika. No, gosti iz Brezja ipak u 60. minuti preko Marija Buhanca uspijevaju posti i barem po asni zgoditak. Za Jedinstvo u drugom dijelu zgoditke su postigli po drugi puta na ovoj utakmici Damir Mikulan, Marko Vuk, Marin Borko i iz kaznenog udarca vratar Damir Angel. Dvije minute prije kraja utakmice Hajduk je ostao bez zbog druge opomene isklju enog Denisa Domini a. Po dvojica opomenutih igra a u svakoj mom adi. U Gornjem Hraš anu svakoj mom adi po poluvrijeme, a doma inu pobjeda. Doma i su krenuli od prve minute silovito i takvom igrom stekli vodstvo od 3-0. Prvi zgoditak Pobjeda je postigla u 9. minuti, a strijelac je bio Dalibor Zorkovi . Potom u 22. minuti na 2-0 povisuje Nikola Tkal ec i pet minuta prije kraja prvog dijela za 3-0 strijelac je bio Dejan Borko. Drugi dio Omladinac se malo trgnuo i smanjio na 3-2 zgodicima Marija Januši a i Tomislava Šafari a. Drugim zgoditkom na utakmici Dejana Borka Pobjeda dolazi do

vodstva od 4-2. Tako er drugim zgoditkom na utakmici Mario Januši u 81. minuti smanjuju doma e vodstvo na kraju i kona nih 4-3. Dva doma a, a tri gostuju a opomenuta igra a. Zebancu tri boda iz Preseke. Imalo je doma e Bratstvo stalno vodstvo da bi gosti iz Zebanca do pobjede došli u 88. minuti. Zanimljivo je da su dvije devetke na ovoj utakmice postigle ukupno sedam zgoditaka. Doma a Bojan Novak tri, a gostuju a Miljenko Vran i etiri. Vran i ev je posebno bio sladak peti gostuju i zgoditak za pobjedu od 5-4 u 88. minuti. Za doma e Bratstvo strijelac je još bio Dominik Kova i , a za goste Dino Mikuli . Gostima je u 80. minuti sa klupe udaljen izioterapeut Dragutin Mezga zbog vrije anja suca utakmice Marija Buhina. Doma i nisu imali opomenutih igra a, a gosti uz isklju enje i etvoricu opomenutih igra a. Krištanovcu bod iz Prekope. Imali su gosti dva puta vodstvo na utakmici da bi na kraju u 87. minuti zgoditkom Denisa Sabola spašavali bod. Nakon prvog dijela mirisalo je na neriješen ishod jer je bilo 2-2. Stiven Šparavec u 15. minuti dovodi Krištanovec u vodstvo od 1-0. Doma i Plavi 1975 poravnali su na 1-1 u 21. minuti zgoditkom Tomislava Bistrovi a. Gordan Žuni u 30. minuti dovodi ponovno Krištanovec u vodstvo od 2-1. Na 2-2 poravnao je u 35. minuti svojim drugim zgoditkom Tomislav Bistrovi . Isti je igra svoj hat-trik postigao u 61. minuti kada doma ine dovodi u vodstvo od 3-2. Poravnanje za bod gostiju došlo je u 87. minuti ve ranije spomenuto. Po trojica opomenutih igra a u svakoj mom adi.

POBJEDA – OMLADINAC (M) 4:3 (3:0)

JEDINSTVO – HAJDUK (B) 7:1 (4:0)

G. HRAŠ&AN. Igralište Polenke. Suci: Vjeran Tuksar (Peklenica), Smiljan Šafari (Zasadbreg), Smiljan Perho (Zasadbreg). Delegat: Davor Drvenkar. Strijelci: 1:0 Zorkovi (9), 2:0 Tkal ec (22), 3:0 Borko (40), 3:1 Januši (53), 3:2 Šafari (70), 4:2 Borko (78), 4:3 Januši (81). POBJEDA: Mikulan, Kocijan, Lon ari (od 86. K. Kova i ), D. Kova , Ivan i , Zorkovi , Tkal ec (od 90. Novosel), Ladi , Borko, M. Kova i , M. Kova (od 74. Škvorc). Trener: Željko Vukši . OMLADINAC: Grahovec, anadi, Vinceti , Peserlin, Lesjak (od 46. Vida i ), Cirkven i , Kanižaj, Januši , Plaftak, Šafari , Povodnja. Trener: Branko Zebec. Žuti kartoni: Ladi , Zorkovi (Pobjeda), Šafari , Vida i , Peserlin (Omladinac).

G. MIHALJEVEC. Igralište Park Mladosti. Suci: Jasmin Lozi (Belica), Stjepan Novak( akovec), Željko Ivanuša (Dunjkovec). Delegat:Dragutin Borko (Nedeliš e). Strijelci: 1:0 Horvat (20), 2:0 D. Mikulan (22), 3:0 Janež (24-11m), 4:0 Vuk (38), 5:0 D. Mikulan (53), 5:1 Buhanec (60), 6:1 Borko (70), 7:1 Angel (86-11m). JEDINSTVO: Angel, Bistrovi , M. Krumpi , Vuk, G. Mikulan (od 72. Fujs), Novak, D. Mikulan, Janež, Horvat (od 72. Mohari ), S. Krumpi , Borko (od 61. Ladi ). HAJDUK: Turk, Domini , Dej. Žnidari (od 36. Buhanec), Trupkovi , Balaško, Posedi, Lukman, Sen ar, Hren (od 46. Preložnjak), Buhanec, Den. Žnidari . Žuti kartoni: Ladi , Mohari (Jedinstvo), Balaško, Žnidari (Hajduk). Crveni karton: Domini (Hajduk).

LISTA STRIJELACA 5 zgoditaka – Zoran Zadravec (Mali Mihaljevec) 4 zgoditka – Miljenko Vran i (Zebanec) 3 zgoditka – Tomislav Bistrovi (Plavi 1975), Bojan Novak (Bratstvo P), Milan Posavec (Mali Mihaljevec) 2 zgoditka – Andrej Vugrinec, Saša Babi , Denis Mesari (Mali Mihaljevec), Dejan Borko (Pobjeda), Mario Januši (Omladinac M), Damir Mikulan (Jedinstvo GM) 1 zgoditak – S ven Šparavec, Gordan Žuni , Denis Sabol (Krištanovec), Domnik Kova i (Bratstvo P), Dino Mikuli (Zebanec), Vedran Kova i , Darko Srnec, Miljenko Peras, Nino Bes jani , Nenad Trupkovi (Mali Mihaljevec), Dalibor Zorkovi , Nikola Tkal ec (Pobjeda), Tomislav Šafari (Omladinac M), Mario Buhanec (Hajduk B), Damir Angel, Marin Borko, Marko Vuk, Andrejas Janež, Matija Horvat (Jedinstvo GM)

FAIR PLAY Isklju eni : Dragu n Mezga zioterapeut (Zebanec), Denis Domini (Hajduk B)

STATISTIKA 49 pos gnu h zgoditaka ili 9,8 po utakmici 2 isklju enja 21 opomenu igra 2 kaznena udarca dosu ena i is realizirani

Rezultati: Pobjeda - Omladinac (M) 4-3; Plavi 1975 - Krištanovec 3-3; Jedinstvo (GM) - Hajduk (B) 7-1; Bratstvo (P) - Zebanec 4-5; Mali Mihaljevec - Dinamo (Ž) 9-0

TABLICA 1. Mali Mihaljevec

1

1

0

0

19:0

3

2. Jedinstvo (GM)

1

1

0

0

7:1

3

3. Zebanec

1

1

0

0

5:4

3

4. Pobjeda

1

1

0

0

4:3

3

5. Krištanovec

1

0

1

0

3:3

1

6. Plavi 1975

1

0

1

0

3:3

1 0

7. Drava (K)

0

0

0

0

0:0

8. Bratstvo (P)

1

0

0

1

4:5

0

9. Omladinac (M)

1

0

0

1

3:4

0

10. Hajduk (B)

1

0

0

1

1:7

0

11. Dinamo (Ž)

1

0

0

1

0:19

0

Parovi sljede eg kola: Zebanec - Mali Mihaljevec; Hajduk (B) - Bratstvo (P); Krištanovec - Jedinstvo (GM); Omladinac (M) - Plavi 1975; Drava (K) - Pobjeda


25. kolovoza 2009.

FILIP UDE i akove ki gimnasti ki team u SGC Aton godinu dana nakon osvajanja srebrne olimpijske medalje

Fantomska bol u laktu odre uje nastup na Svjetskom prvenstvu u Londonu Srebrni olimpijac Filip Ude zapo eo je s pripremama za Svjetsko gimnasti ko prvenstvo koje se od 13. do 18. listopada održava u Londonu. Premda je od operacije sve išlo kako treba, mu i ga antomska bol u laktu.

Od osvajanja srebra u Pekingu prošlo je ravno godinu dana, a u me uvremenu je Ude uspio osvojiti i mediteransko srebro. Nek se na e, ini se pretpla en na to drugo postolje. - Na Svjetskom kupu u Mariboru bio sam tre i, na Svjetskom kupu u Moskvi etvrti i sedmi, a na Mediteranskim igrama srebrni, mislim da sam dokazao poslije operacije da sam još u vrhu i da Olimpijske igre nisu bile nekakva luda sre a, rekao je Ude. Takvom se rezultatu ipak ne treba nadati na predsto-

Bez nastupa u Osijeku

Tijana želi vidjeti koliko vrijedi na preskoku? Tijana Tkal ec trenuta no je najbolje plasirana hrvatska gimnasti arka na nekoj svjetskoj rang listi. Na konju s hvataljkama u SK-u drži odli no 5. mjesto. I ona se priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu u Londonu, a prije toga nastupiti e na Svjetskom kupu Dohi..

Dudek u i nove elemente Trener Kriajimski nakon nastupa na MI u Pescari odlu io je da više ne e biti ovogodišnjih natjecanja za Nikolu Dudeka. - Izgubili bi vrijeme sad kad bi ga spremali za SP kaže Kriajimski. Bolje je da u i nove elemente, jer gimnastika ide naprijed svakim danom i želimo biti spremni za SP u Tokiju koje e biti odlu uju e kad je u pitanju nastup na OI u Londonu odgovorio je ruski trener na naše pitanje zašto ne e u London nova velika nada hrvatske i me imurske gimnastike. (dz)

je em Svjetskom prvenstvu. Premda su Filip i tim trenera, predvo eni Igorom Kriažimskim i Marijom Vukojom, radili dobro i stru no, ini se da Fi o ima problema s laktom ruke koju je operirao odmah po povratku iz Kine. Postoji ak mogu nost da se odustane od odlaska u Englesku, premda nakon Londona nema velikih natjecanja punih devet mjeseci. - Problem je ini se u adaptaciji organizma na pro-

Plan za SP je da vidim koliko vrijedim na ovoj spravi. Radimo na tome da budu visoko vrijedna oba skoka, pa onda ostaje to dobro izvesti i pokušati izboriti što bolji plasman. Pravi rezultat o ekujem tek idu e godine, sad je najvažnije da sam se vratila, isti e Tijana. (dz)

mjenu. Napravili smo mnoge pretrage, ozljeda se ne vidi ni na jednoj snimci, izgleda da ne postoji. A Filipa svejedno boli. Imamo zakazan termin s dr i kom idu i tjedan, ako i on potvrdi da traume nema, Filip e primiti blokadu u lakat”, kazao je Vukoja. Iako Ude za sad nije imao dobra iskustva s blokadama, jer kad je primio jednu za tada ozlje eno rame ona nije djelovala, ovog bi puta postupak mogao biti uspješniji, jer se

radi najvjerojatnije o psihi kom problemu. Tri bi mjeseca blokada trebala držati, i u tom vremenu problem bi trebao nestati, nadaju se u me imurskom gimnasti kom teamu. Za London je plan jednostavan – oti i tamo s ormom poput one u Pekingu: Mogu napraviti sve elemente koje sam radio i u Pe-

kingu, ali trebam poraditi na kondiciji i snazi. Prije ozljede i operacije radio sam po tri puta na dan vježbe na konju, sada ne mogu toliko. Mislim da e pregled kod dr. i ka sve otkriti, ja znam da mi je olimpijsko srebro dalo iznimno veliko samopouzdanje za nastup i treninge, i da ne u dopustiti da me takva stvar izbaci iz takta. (D. Zrna i I. Strahija)

Ovih dana ponovno se u nacionalnim medijima povela rasprava o nastupu na SK u Osijeku. Trenera Kriajimskog smo o tom nastupu pitali ve ranije, ali je on odlu no rekao “ne uklapa se u program”. Je li to tjeranje inata prema Osijeku, je li kontraproduktivno ostaje za vidjeti, ali injenica da nije baš zgodno odbiti nastup na tako velikom natjecanju u Hrvatskoj bez obzira na sve. I bez obzira na obrazloženje... Osijek nam nikad nije bio u planu. Još kad se k tome doda zdravstveno stanje, zašto Filipa orsirati, uništavati ga...Svatko ima svoje planove, a ovo je naš... (dz)

U London samo ako bude mogao vježbati na konju Igor Kriajimski odlu an je po pitanju odlaska na SP u London. S obzirom na ste enu reputaciju na tako veliko natjecanje Ude ne e putovati ako ne e biti spreman vježbati njegovu najbolju spravu konj s hvataljkama. - Ne emo i i ako bude samo parter spreman. Sve ovisi o konju s hvataljkama koja je najvažnija i najbolja njegova sprava, kaže ruski stru njak. Ovih dana Ude e dobiti blokadu koja bi trebala držati tri

mjeseca. Ako ona uspije i bude mogao vježbati normalno konj s hvataljkama, a to zna i ako treba i tri puta na dan onda e biti spreman za odlazak na SP... - Prije kvalifikacija za OI na SP u Stuttgartu ubijalo me rame. Ali tada mi blokada nije uop e pomogla. Niti 1 posto mi nije bilo bolje. Boljelo je i dalje grozno. Nadam se da e mi sada pomo i i da više ne u osje ati taj lakat koji boli užasno kaže Filip (dz)

NK HAJDUK VINDIJA Štrukovec uru io donaciju svome nogometašu

Za Danijela prikupljeno 27 tisu a kuna Nogometni klub Hajduk Vindija iz Štrukovca organizirao je humanitarno prikupljanje novca za svog nogometaša Danijela Rebernika, koji je obolio od leukemije i lije i se u Zagrebu. Klub je organizirao prikupljanje na proštenju u Merhatovcu te na nogometnoj utakmici sa središ anskim Rudarom i na humanitarnom

koncertu grupe “Druga šansa” u Štrukovcu. U akciju su se uklju ili poduze e Vindija Varaždin, Strnad Holding iz akovca, Grad Mursko Središ e te mještani Štrukovca i Merhatovca. Ukupno je prikupljeno 27 tisu a kuna koje je predsjednik NK Hajduk Vindije Dragutin Debelec uru io Danijelovim roditeljima Ivanu i Brankici Rebernik. Obitelj

Rebernik od srca zahvaljuje svim donatorima, Vindiji, Gradu Mursko Središ e, Stranad holdingu i svim dobrim ljudima. Osim što su dobili financijsku potporu za skupo sinovo lije enje, dobili su i saznanje da obitelj ima prijatelje me u svojim sumještanima, nogometašima, poduzetnicima, u Gradu i susjednim naseljima. (S. Mesari , N. Šardi) Made in Germany by

O! NOV

ProtekSan d.o.o. Zastupnik za Hrvatsku 098 222 323 info@protexx.hr

pro Vigo

Dezinfekcijski ulošci za obuću: u potpunosti isušuju obuću uklanjaju i osvježavaju neugodne mirise u obući dezinficiraju i spriječavaju nastanak bakterija i gljivica u obući.

www.protexx.hr


25. kolovoza 2009.

Tri najbolja na sedmom kupu

KUP GRADA Mursko SrediĹĄ e u ribolovu

Prijelazni pehar otiĹĄao u Peklenicu

ÂŻ X [ ÂŻ > ] | Â <}=

^† X{ Š * | [X \

+ [ >+ ' X ' \[ “ '

~\ X ‰ ' ] \ X[ X > = \| ' ` \ X\> \ > + = \ ^‡ ] { ' ~\ X ‰ ' ]

Š + [ + ' + X

\ Š * | >\'\ ' + ¯ > ]

> [ >+ ' +X + * +

ÂŻ > ] + X +\ \ * +\

' X * [ + + \

Ž Ž°

> | ' + + '

] # } \

+ > ‹ \ < * ~\ X

‰ ' ] X \ '

# |

+ X\ _ '

¯\ X °

>

+ X ^' [ { X + +

¤  ] ~ \ $° + * + > +

‹ + ~ | + = + * + * | + + X

#$

JambroĹĄi ev pobjedni ki ulov

\ > ÂŽ > + ' X *

‡ + '

_ +> + + [

\ \ ª – | [ 'X+ '

 <}= ^~\ { ~\ X ‰ ' ] | = + + + * + | + X

' ` \ X [\ [ '> ÂĽ+ \

~\ \ | [ ' [ +X

“ ' ~\ X ‰ ' ] | + [ '= X + > +\

+\ + ' X + [

[ '> ”‰ ~ X ˜

Anamarija Ma ari , najmla a me u natjecateljima


54

Informacije

X

" #$ ###

REPUBLIKA HRVATSKA ME‚IMURSKA Ĺ˝UPANIJA OP INA PRIBISLAVEC Na elnica Na temelju odluke Op inskog vije a od 16.11.2007. godine, Op inska na elnica raspisuje

JAVNO NADMETANJE za prodaju op inskog stana

GRAD MURSKO SREDIĹ Â E GRADONA ELNIK

JAVNI POZIV ZA KORIĹ TENJE SPORTSKE DVORANE U MURSKOM SREDIĹ U Grad Mursko SrediĹĄ e obavjeĹĄtava sportske klubove i sportske udruge s podru ja Grada Mursko SrediĹĄ e da najkasnije do 4.9.2009. godine trebaju podnije zahtjev za koriĹĄtenje sportske dvorane. Uni cirani sluĹžbeni zahtjevi se mogu preuze i ispunjeni te ovjereni pe atom kluba ili udruge preda kod g. Bra ko Bojana ili g. Kutnjak Bojana, djelatnika Gradske uprave zaduĹženih za poslovanje sportske dvorane. Prednost kod odre ivanja termina imati e sportski klubovi s podru ja Grada Mursko SrediĹĄ e, klubovi dvoranskih sportova, klubovi koji dvoranu koriste jekom cijele jesensko-zimske sezone te ve dugogodiĹĄnji korisnici sportske dvorane. Raspored koriĹĄtenja sportske dvorane bi e izvjeĹĄen na oglasnoj plo i sportske dvorane i oglasnoj plo i Grada Mursko SrediĹĄ e najkasnije do 11.9.2009.

1. Predmet prodaje -Stan se nalazi u prizemlju zgrade u ulici Bra e Radi a 92, Pribislavec, veli ine 40,34 m2, izgra en 1968. godine, na kat. est. 3192/2 k. o. Pribislavec. Sastoji se od sobe, kuhinje, ostave, predsoblja i kupaonice sa pripadaju im spremiĹĄtem u podrumu zgrade, i zajedno sa zemljiĹĄtem nuĹžnim za redovnu uporabu zgrade. 2. Na in prodaje -Prodaja e se izvrĹĄi usmenom javnom draĹžbom, na licu mjesta / zgrada u ulici B. Radi a 92, Pribislavec, dana 07.09.2009. godine u 15,00 sa . 3. Uvje za kupnju stana -Pravo na kupnju stana imaju svi punoljetni drĹžavljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, ako ispune sve uvjete javnog nadmetanja. 4. Po etna prodajna cijena stana i jam evina -Po etna prodajna cijena stana iznosi 25.010,80 EUR-a, pla vo u kunskoj protuvrijednos po srednjem te aju HNB na dan prodaje. -Sudionici javnog nadmetanja duĹžni su jam evinu u iznosu od 10.000,00 kuna upla prije po etka nadmetanja na Ĺžiro-ra un Op ine Pribislavec broj 2392007-1862000004 poziv na broj 22-7757- / JMBG ili MB /, s svrhom doznake - jam evina za kupnju stana, a potvrdu o upla , osobnu iskaznicu ili registraciju pravnog subjekta predo i prije javnog nadmetanja voditelju istoga. -Sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju jam evina se ura unava u cijenu stana, a onaj pak koji ne uspije, ista se vra a najkasnije u roku od 15 dana, od dana javnog nadmetanja. -Sudioniku koji uspije na javnom nadmetanju te potpiĹĄe Zapisnik i RjeĹĄenje o javnom nadmetanju a kasnije odustane od kupnje, jam evina se ne vra a. 5. Pla anje i kupoprodajni ugovor -Pos gnutu cijenu na javnom nadmetanju najuspjeĹĄniji sudionik duĹžan je pla u najduĹžem roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja. -Odmah nakon cjelokupne isplate pos gnute cijene za stan, pristupit e se sklapanju kupoprodajnog ugovora s najuspjeĹĄnijim sudionikom javnog nadmetanja. -Sve troĹĄkove kod sklapanja kupoprodajnog ugovora te porez na promet nekretnina snosi kupac. 6. Dodatne napomene -Prodaja se vrĹĄi na na in ‘’vi eno-kupljeno’’, ĹĄto isklju uje naknadne prigovore. -Stan se moĹže od stane zainteresiranih osoba vidje dan prije nadmetanja od 12,00 do15,00 sa . -Zbog nesre enih gruntovnih i katastarskih dokumenata, kupoprodajni ugovor e se privremeno eviden ra u knjigu poloĹženih ugovora na Op inskom sudu akovec. -Mogu i je dogovor sa najuspjeĹĄnijim sudionikom zalog stana radi isho enja kredita za otplatu. -Op ina sa ostalim stanarima i geodetskom tvrtkom, trenutno provodi etaĹžiranje stana i ucrtavanje zgrade u katastarski operat, radi katastarskog sre ivanja i gruntovnog prijenosa svakog stana ponaosob. -Dodatne informacije o stanu mogu se dobi u Jedinstvenom upravnom odjelu Op ine Pribislavec, ulica Bra e Radi a 47, Pribislavec, na tel. 040/360211 ili 099/3361-031, svaki dan u radno vrijeme.

GRADONA ELNIK Dobrani Josip, ing.

Jedinstveni upravni odjel

IZ MATI NOG UREDA RO ENI ˆ<‹_ }Â’ÂŞ<‹_¤&| X ~ } = + Âą }‹<¤Â’ †‹¼‹_ÂŻÂ’ | X ‰ '

ÂŻ X [ Âą –¤} ªª‘† †<‹¼¯¤&| X †X = + ÂŞ + Âą –¤ Â’ _’–‹†| X ~

~ Âą †²Â‹<‹ }ÂŹ_¯†’| ¤ † X = + Âą –¤ Â’ †’³¤¯Â‹_| X ‹ ' + ÂŞ = X Âą ¼³¤Â‹_  Â’ Â‹<¤&| X } +

‰ Âą _¤Â†Â’¼¤_‹ Â’<  | ÂŞ +

† X + Âą ¤Â–‹_  Â‹ÂĽÂŻÂ‹| X } +

} Âą ¼†‹ ¯‹†’Š¤&| X ~

} ` ¹ }’<‹ _’–‹†| } +

} + Âą }¤_Â’ †’ Â‹Â†| X ~

¤ * Âą ‹¼‘´ –‹¼¯‹†| X ÂŞ + } = Âą ‹_¯‹ †’¼‹<¤&| ¤ ¤ Âą

“‹ª<¤Â‘ÂĽ ‰ <_¤ Â‹Â†| X † X

~ Âą ~‹ ‘¯ ~¤Â†Â‘Âł| X ~

~ Âą ¤Â‹_ “<‹}¤_ Â‹Â†| X ‹

} Âą }¤_Â’ Š‘ †’–¤&| X } +

~ ¹ ‰‹~‘¼ ‚’<–‹ | X ‰ +

< ' Âą ¤Â–‹_  Â–‘_}‹| X +

¤ Âą }‹–¤} †’¼‹<¤&| X ÂŻ X

¤ Âą –¤Â† Â’<¤¯Â‹ ¼‘Š‘_| Š

} Âą ‹_ Â’_‘¼‹ ~‘‰‹<¤&| ~ = + † X + Âą }Â’~¤_¤Â† Š‘ <¤_‹|

X ~ + } Âą Š‹ <¤Â† ‚‘<“’= ¤&| X “ ' ” *˜ VJEN ANI ¤  ] ~ < > | ¤ X

‚ } † *| ~ + ‚ +'

‡ ~ *| ¤ – ' + † X +

–\ | ¼\* + ¼ X+ } Š |

~ < X } + ‹ \ –\ *

” *Â˜Âą ÂĽ ~ ‰ ] ‰ [

”~ ‰ ' ] Â˜Âą ‹ ' Š X * }

³ *| } * ’ ] ] } ‚

”_ ' ] Â˜Âą } > – †

‚ – ”Š Â˜Âą } + ÂĽ '

~ Š ” ˜ UMRLI ‹ \ † * $ "Âľ | ‰ + [ † ]

$ | † “ ‰ ] $ $ |

ˆ * X – Š $ | ¤ = ÂŞ $ ÂŽ | – _ $ #° |

‹ Š ’X $ | ~ = + [ † $ | –

‚ ' $ Ž | ¯ X [ †\ + $ #¾ |

– ‚\ + ' $ # ” *Â˜Âą ~ = ~ * $ #" ”} *Â˜Âą ¤ *

~ + $ # | _ ' + $ $ |

ˆ + Â’ $ Âľ | ¤ † + $ "Âľ

”~ ‰ ' ] Â˜Âą ‹ \ } ` $ # ”~

‰\> * Â˜Âą ˆ + ‚ $ " | ÂŻ X [

` ] + $ " ”_ ' ] Â˜Âą ~ +

‚ '\] ~ + $ # ”Š Â˜Âą

‰ X _ * $ ## ” ˜

Temeljem zaklju ka Gradskog Vije a Grada Preloga o prodaji gra evinskog zemljiĹĄta na podru ju dijela naselja Jug u Prelogu (KLASA: 406-01/09-01/26, URBROJ: 2109/1401-09-1 od 13.07.2009. godine) Gradona elnik Grada Preloga raspisuje

II N A T J E A J o prodaji parcela za stambenu izgradnju u Prelogu I Dana 1. rujna 2009. godine s po etkom u 12,00 sa provest e se javno nadmetanje za prodaju u vlasniĹĄtvo 20 parcela za stambenu izgradnju na podru ju dijela naselja Jug u Prelogu (podru je Izmjena i dopuna DPU dijela naselja Jug u Prelogu) i to: 1. kat. est.br. 8105/27 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 2. kat. est.br. 8105/28 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 3. kat. est.br. 8105/29 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 4. kat. est.br. 8105/30 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 5. kat. est.br. 8105/31 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 6. kat. est.br. 8105/32 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 7. kat. est.br. 8105/33 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 8. kat. est.br. 8105/34 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 9. kat. est.br. 8105/35 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 10. kat. est.br. 8105/36 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 11. kat. est.br. 8105/37 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 12. kat. est.br. 8105/38 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 13. kat. est.br. 8105/39 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 14. kat. est.br. 8105/40 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 15. kat. est.br. 8105/41 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 16. kat. est.br. 8105/42 paĹĄnjak od 6 a 17 m2 17. kat. est.br. 8105/43 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 18. kat. est.br. 8105/44 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 19. kat. est.br. 8105/45 paĹĄnjak od 6 a 40 m2 20. kat. est.br. 8105/57 paĹĄnjak od 6 a 08 m2 II Po etna visina cijene zemljiĹĄta je 125,00 kn/m2. Sudionici koji uspiju na javnom nadmetanju mogu cijenu zemljiĹĄta ispla u cijelos u roku od 15 dana od dana odrĹžavanja javnog nadmetanja ili na odgodu u trajanju od najviĹĄe do godinu dana od dana provedenog javnog nadmetanja, uz uvjet pla anja 50 % vrijednos zemljiĹĄta u roku od 15 dana od dana provedenog javnog nadmetanja. U slu aju obro nog pla anja cijene zemljiĹĄta kupac je duĹžan pla pripadaju u kamatu i to u visini kamate na ĹĄtedne uloge oro ene bez posebne namjene do godinu dana kod Me imurske banke, akovec. U slu aju da u navedenim rokovima ne bude pla ena cijena zemljiĹĄta kupac gubi pravo na kupnju i kaparu. III Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su duĹžni upla jam evinu u iznosu od 3.000,00 kuna na samom javnom nadmetanju. Sudionicima koji uspiju u javnom nadmetanju, jam evina se ura unava u cijenu zemljiĹĄta, a onima koji ne uspiju ista se vra a odmah. U slu aju da odabrani ponu a odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jam evine. IV Jedini na vrijednost komunalnog doprinosa je 48 kn/m3 gra evine. Komunalni doprinos obuhva a gra enje objekata i ure aja komunalne infrastrukture za javne povrĹĄine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. V Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju duĹžan je ishodi rjeĹĄenje o visini komunalnog doprinosa. Akt na temelju kojeg se moĹže gradi ne moĹže se izda prije nego je za planiranu gra evinu izvrĹĄena uplata komunalnog doprinosa ili kod obro ne uplate nakon izvrĹĄene uplate prve rate. Komunalni doprinos pla a se odjedanput u roku od 15 dana ili obro no, a najduĹže na period od 36 mjeseci. VI Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju duĹžan je sklopi ugovore o uvje ma priklju enja na vodovodnu, niskonaponsku, plinsku i kanalizacionu mreĹžu s nadleĹžnim distributerima. Sklopljenim ugovorima odredi e se uvje pla anja. Sudionik koji uspije u javnom nadmetanju duĹžan je snosi naknadu za promjenu namjene zemljiĹĄta. VII Kupoprodajni ugovor e se sklopiti tek nakon isplate cjelokupne cijene zemljiĹĄta. VIII Parcele koje se ne e proda na ovom javnom nadmetanju, prodavat e se svaki prvi utorak u mjesecu i to s po etkom u 12,00 sa , s obvezom prijave zainteresiranih u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 33. IX Detaljne informacije mogu se dobi u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 33 ili na tel. 040/645-301. GRAD PRELOG


Informacije 55

X

" #$ ###

IN MEMORIAM [ \ X > +\

BENJAMINU BLAĹ KOVI U ÂŽ $ = ÂŽ Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Me imurske Ĺžupanije

IN MEMORIAM [ \ X > +\

KREĹ I MADI U ÂŽ ÂŽ $ = ÂŽ ÂŽ Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Me imurske Ĺžupanije

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. Ordinacija op e medicine Anica Beli dr.med. Mala Subotica, Glavna 31, traĹži 1 LIJE NIKA OP E MEDICINE na odre eno vrijeme - zamjena 12 mj., poloĹžen stru ni ispit,javi sena098-331-205.Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 2. G.P.P.T.-Nekretnine d.o.o. G. HraĹĄ an, VaraĹždinska 43a, traĹži 1 GRA . TEHNI ARA, 2 ZIDARA, 2 TESARA i VIĹ E POMO NIH RADNIKA na neodre eno vrijeme, javiti se na 099-707-4155. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 3. PipoPerutnina–Ptuj akovec,R.Stainera 7, traĹži 15 RADNIKA NA PROIZVODNOJ LINIJI, natje aj je otvoren do 27.08.2009., javi se odmah osobno. 4. Vladek d.o.o. Vukov gaj 18, traĹži PEKARA na odre eno vrijeme, mjesto rada: Pribislavec, javiti se na mob. 098-162-1819, do 31.08.2009. 5. Tekeli projekt inĹženjering d.o.o. M. SrediĹĄ e, M. Kova a 72, traĹži 2 ZIDARA i 2 GRA . RADNIKA na neodre eno vrijeme, javiti se na mob. 098 240 131, 098-240-181 do 31.08.2009. 6. POSEIDONd.o.o.Ca ebarTERAPIJA, AKOVEC, I.G.Kova i a 30, traĹži 1 ISTA ICU na odre eno vrijeme, javi se na 091-241-3388 do 27.08.2009.g. 7. Ca e bar “KAIROSâ€? IVANOVEC, J. Broza 101, traĹži 2 KONOBARA/ICE na neodre eno vrijeme, javiti se na 095-849-6857, do 27.08. 8. VERSOd.o.o.,Ĺ ENKOVEC,M.Tita78,traĹži 1TRG.PUTNIKA-DOSTAVLJA APITKEVODE I POSTAVLJANJE APARATA na neodre eno vrijeme, rad na podru ju Me imurske Ĺžupanije, javi se na 091-506-9911, do 27.08. 9. KNAUF FAL, N. S. ROK, Ĺ kolska 24, traĹži 2 MONTERASUHEGRADNJEi2Ĺ PAHTLERAna neodre eno vrijeme, javi se na 098-9244510, do 06.09. 10. Pekara HIT-PEK, AKOVEC, K. Tomislava 46, traĹži 1 PEKARA na neodre eno vrijeme, javi se na 395-694, 098-331-170, do 31.08. 11. OPTIKA LINETA AKOVEC, Trg Republike 6, traĹži 1 SSS OPTI AR u obzir dolaze i kandida SSStehni kogusmjerenjasaradnimiskustvomnabilokojimposlovima,mo viranost, samostalnost, na neodre eno vrijeme uz probnirad,prednostkandida ma iz akovca i bliĹže okolice, javi se na mob. 098-284-143 od 13,00-16,00 sa do 31.08.2009. 12. IDA COMERCE TRG REPUBLIKE 1, PRELOG, traĹži VOZA DOSTAVNOG VOZILA na neodre enovrijeme,javi senagornjuadresu. Natje aj je otvoren do 27.08.2009 13. MT tvornica arapa akovec Numanova 2, akovec, traĹži 2 Ĺ IVA A na odre eno vrijeme, javi se na adresu. Natje aj je otvoren do 30.08.2009 14. Kavana Dada Miklavec bb, traĹži KONOBAR na odre eno vrijeme, javiti se na tel-098-1922144. Natje aj je otvoren do 27.08.2009. 15. Zidarski obrt Srnec G. HraĹĄ an, akove ka43,traĹži2ZIDARAnaneodre enovrijeme, javi se tel. 098 241-656. Natje aj je otvoren do 30.08.2009. 16. MetaldekorIvanovec,P.MiĹĄkinebb,traĹži 5 bravara 2 POM. BRAVARA na neodre eno vrijeme, javi se na tel. ili osobno. Natje aj je otvoren do 28.08.2009 17. Piramida d.o.o. Lopa nec, L. Kralja 10, traĹži VIĹ E BRAVARA na neodre eno vrijeme, javi se na tel. ili osobno. Natje aj je otvoren do 30.08.2009. 18. Maring d.o.o. Livadarska 53, NedeliĹĄ e, traĹži INĹ˝ENJER STROJARSTVA, javiti se na mob.098-313-455, na neodre eno vrijeme. Natje aj je otvoren do 28.08.2009. 19. HAMER d.o.o. Pekara SUNCOKRET AKOVEC, traĹži 1 PRODAVA ICA U PEKARI na neodre eno vrijeme, javi se na 091-3965000. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g.

20. INTERGRADJA d.o.o. VULARIJA, Zrinskih 25, traĹži 2 ZIDARA, 2 POMO NA RADNIKA na neodre eno vrijeme, javiti se na 635058, 098-698-384. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 21. Obiteljski dom za starije i nemo ne Novak NOVO SELO ROK, traĹži 1 MEDICINSKA SESTRA na neodre eno vrijeme, javi se osobno ili 853-226. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 22. Kerami arski obrt “PINKâ€? PALINOVEC, traĹži 1 KV, PKV KERAMI AR na neodre eno vrijeme uz probni rad, javi se na 091-5578649. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 23. ALLIANZ ZAGREB d.d. AKOVEC, K. Zrinski 1/I, traĹži 6 ZASTUPNIKA (M/Ĺ˝), VĹ S ili SSS, poznavanje rada na ra unalu, “Bâ€? kat., poslovna i prodajna orijentacija, sklonost mskom radu, dinami nost i upornost, na odre eno vrijeme uz mogu nost stalnog zaposlenja, javi se osobno ili 314-006, 099 3671-083, e-mail: livija.fajic@allianz.hr Natje aj otvoren do 15.09.2009.g. 24. AUTONOMNI CENTAR – ACT AKOVEC, Dr.I. Novaka 38, traĹži 1 VODITELJ/ICA PROJEKTA minimalno SSS, radno iskustvo u vo enju i upravljanju projek ma, voza ka “Bâ€? kat., napredni rad s uredskim aplikacijama na ra unalu, engleski jezik, probni rad 3 mjeseca, na odre eno vrijeme (12 mjeseci) s mogu noĹĄ u produljenja, natje aj otvoren do27.08.2009.,isklju ivopismenezamolbes naznakom “Prijava za posaoâ€? 25. BLIC d.o.o. GORI AN, Ĺ kolska 36, traĹži 1 DJELATNIK NA POMO NIM BRAVARSKIM I TOKARSKIM POSLOVIMA, na odre eno vrijeme uz mogu nost zasnivanja stalnog radnog odnosa, javi se na 099-676-3517. Natje aj otvoren do 18.09.2009.g. 26. UGOSTITELJSTVO BAC d.o.o. GARDINOVEC, traĹži 1 FRIZERKA na odre eno vrijeme - zamjena za bolovanje, mjesto rada Belica, javi se osobno ili 099-215-2024. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 27. MTKNEDELIĹ E,Ĺ˝arkovice15,traĹži2DJELATNICE ZA PAKIRANJE SMRZNUTE RIBE na odre eno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu. Natje aj otvoren do 19.09.2009.g. 28. KERMEK d.o.o. AKOVEC, Neumannova 3, traĹži 1 INĹ˝ENJER ZAĹ TITE NA RADU sa stru nim ispitom na neodre eno vrijeme uz probni rad, poĹželjno radno iskustvo, voza ki ispit “Bâ€? kat., voza ki ispit “Bâ€? kat.,dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: rajka.kermek@kermek.com Natje aj otvoren do 19.09.2009.g. 29. RUSTICAd.o.o.RestoranTRATTORIARUSTICA AKOVEC, I.G. Kova i a 6, traĹži 1 PIZZA PEKAR sa radnim iskustvom, 1 Ĺ˝ENSKA OSOBAZA IĹ ENJE,1KONOBARnaneodre eno vrijeme, javi se osobno ili 311-207. Natje aj otvoren do 06.09.2009. 30. MuĹĄki frizerski salon “KARLAâ€? AKOVEC, K.Tomislava36,traĹži1FRIZER/KAnaodre eno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, javi se osobno ili 098-935-3666. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 31. Pekara HIT-PEK AKOVEC, K. Tomislava 46, traĹži 1 PRODAVA ICA U PEKARI na neodre eno vrijeme, prednost osobama iz okolice akovca, javi se osobno ili 395694. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 32. DJE JI VRTI FTI EK DONJI KRALJEVEC, akove ka 7, traĹži 1 ODGOJITELJ PREDĹ KOLSKE DJECE na odre eno vrijeme, javi se osobno uz najavu na tel. 655-045. Natje aj otvoren do 31.08.2009.g. 33. ECON d.o.o. PRELOG, traĹži 1 SSS, VĹ S VODITELJ GRADILIĹ TA na odre eno vrijeme uz mogu nost stalnog zaposlenja, rad na terenu, znanje njema kog jezika, javi se na tel. 646-050 radnim danom od 10,00-15,00 sa . Natje aj otvoren do 01.09.2009.g. 34. HAIX Obu a d.o.o. MALA SUBOTICA, Gospodarska 1, traĹži 1 KV, SSS djelatnika na poslovima odrĹžavanja poslovne zgrade

– DOMAR na odre eno vrijeme uz mogu nost stalnog zaposlenja, znanje njema kog jezika, voza ki “Bâ€? kategorija, znanje rada na ra unalu, prednost kandida ma iz okolice M. Subo ce, dostavi pismene zamolbe osobno na gornju adresu. Natje aj otvoren do 20.09.2009.g. 35. TEUSBBd.o.o.M.SrediĹĄ e,R.Kon ara67, traĹži SOBOSLIKARI, MONTERI GIPS PLO A viĹĄe izvrĹĄitelja na neodre eno vrijeme, javi se osobno ili 311-510. Natje aj otvoren do 10.09.2009.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOĹ LJAVANJE PODRU NA SLUĹ˝BA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIĹ E: 543-200

RADNA MJESTA VARAĹ˝DIN: 1. BOXMARK LEATHER d.o.o., GOSPODARSKA12,TRNOVECBARTOLOVE KI;traĹži 20 OSOBA ZA Ĺ IVANJE KOĹ˝NIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odre eno vrijeme, uvje : OĹ , PKV, KV ili osobe sa ĹĄkolom za ĹĄiva a ili zavrĹĄen te aj krojenja i ĹĄivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima ĹĄivanja, do i osobno na adresu, najava na tel. 042/404-691, do 31.8. 2. NOVOGRADNJA d.o.o., VARAĹ˝DIN, ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 1, traĹži 2 ARMIRA A,4ZIDARAi3TESARAnaneodre eno vrijeme, uvje : PKV, KV, radno iskustvo 5 g., rad na terenu na podru ju Gline, poslodavac osigurava smjeĹĄtaj; najava na mob. 098/284-013, Mirko Andabaka, do 31.8. 3. RECON d.o.o., VARAĹ˝DIN, R. BOĹ KOVI A 12c; traĹži 2 PKV, KV BRAVARA – STROJOBRAVARA na odre eno vrijeme, mjesto rada:TUR IN,najavanamob.098/227-024 (BoĹžidar Kranj i ), do 31.8. 4. BONAFIDEd.o.o.,VARAĹ˝DIN,DRAVSKA 2; traĹži 1 KONOBARA za posluĹživanje pi a u ca e(lounge)baru“Afrikaâ€?naneodre eno vrijeme, uvje : KV, SSS bez obzira na zvanje, osoba s a nitetom za rad na opisanim poslovima, najava na mob. 091/229-6757 Robert KemiveĹĄ, do 1.9. 5. TRGOVA KI OBRT “PURGERâ€?, ZAGREB; traĹži 1 OSOBU za pripremu jela na roĹĄ lju, posluĹživanje gos ju jelima i pi ima te naplata is h na neodre eno vrijeme, uvje : KV, SSS, ugos teljska struka i iskustvo nisu uvjet, Ĺženska osoba iz VĹž ili bliĹže okolice, mjesto rada: ugost. objekt ‘Max grill’ u VaraĹždinu (ispred Baumaxa), najava na mob. 091/517-6676 (Vlado Gluhini ), do 27.8. 6. DOM ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE NOVI Ĺ˝IVOT, RADOVEC, VARAĹ˝DINSKA BB; traĹži 1 MEDICINSKU SESTRU na odre eno vrijeme uz mog. na neodre eno, uvje : KV, SSS medicinska sestra, obavezan stru ni ispit, osobni dolazak na adresu ili na najava ne tel. 042/250-200 ili mob. 099/ 578-8888 Ema MoĹžani , do 31.8. 7. ROMING d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu; MALO GRADIĹ E, MALO GRADIĹ E 28; traĹži 2 ZIDARA/TESARA na odre eno vrijeme uz mog. na neodre eno, uvje : NKV, KV - osoba za rad na zidarskim i tesarskim poslovima, dolazi u obzir osoba koja nema kvali kaciju, ali je radila i zna radi navedeneposlove,radisenapodru juVaraĹždinske Ĺžupanije i 2 RADNIKA VISOKOGRADNJE na odre eno vrijeme, uvje : OĹ , PKV, KV, SSS osoba za rad na gra . poslovima u visokogradnji, radi se na podru ju VĹž Ĺžupanije, zainteresirane osobe neka se jave na mob: 098/9797525, do 31.8. 8. TOPOLA d.o.o., P. MiĹĄkine 59, VaraĹždin; traĹži 5 DRVOPRERA IVA KIH RADNIKA na neodre eno vrijeme, uvje : OĹ , PKV, KV, poĹželjno radno iskustvo na tra noj pili ili

kruŞnoj pili, ali nije uvjet, osobni dolazak na adresu uz najavu na mob. 098/482015 (Franjo Konjevi ), do 14.9. 9. ZLATNO ZRNO d.o.o., N. TESLE 63, TRNOVEC B.; traŞi 2 KONOBARICE za rad u caffe baru na autobusnom kolodvoru u VŽ, uvje : OŠ, PKV, KV, SSS bilo koje struke, potrebno radno iskustvo u ca e baru; nedjeljom i praznikom se ne radi; 1 PKV, KV PEKARA za sve poslove u pekarstvu s potrebnim radnim iskustvom; 1 VOZA A – PRODAVA A, uvje : KV, SSS, voza ki B kat., 1 g. radnog iskustva; 1 POGONSKOG ELEKTRI ARA, uvje : KV, SSS elektrotehni ar, radno iskustvo 5 g., voza ki B kat.; 1 KNJIGOVO A EVIDENTI AR, uvjeti: SSS ekonomist, 2-3 g. radnog iskustva, voza ki B kat.; 1 SLASTI ARA – VODITELJA, uvje : KV, SSS - slas ar, moŞe i sa te ajem, iskustvo na poslovima slasti ara 2 g., voza ki B kateg.; 2 PRODAVA A pekarskih proizvoda i prehrane, uvje : KV, SSS, voza ki B kat., 2-3 god. radnog iskustva, rad na PC-blagajni; radi se u VaraŞdinu. Sva su radna mjesta na neodre eno vrijeme. Javi se osobno na adresu uz prethodnu tel. najavu na 042/684-012 (Sandra Bajri ), do 31.8.

IN MEMORIAM [ \ X > +\

CHRISTIANU POŽGAJU Ž $ = Ž Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Me imurske Şupanije

NATJE AJ

Zastupnik u osiguranju Mjesto rada: Me imurska Ĺžupanija VaĹĄ posao e bi : zastupnik prodaje Ĺživotnog i neĹživotnog osiguranja Idealan kandidat ima kvali kacije: min. SSS (poĹželjno ekonomskog, komercijalnog, trgova kog smjera ili gimnaziju), poslovnu i prodajnu orijentaciju, komunika vnost u odnosu sa strankama, sklonost mskom radu, poznavanje rada na PC-u; samouvjeren je, dinami an, ambiciozan Nudimo: priliku za izgradnju karijere u vode oj svjetskoj osiguravaju oj ku i, mogu nost stru nog usavrĹĄavanja, stalni radni odnos, s mula vnu pla u i ostala primanja koja odgovaraju zna aju radnog mjesta, rad u mu mladih i ambicioznih suradnika, Pozivamo Vas: da svoju zamolbu za posao i Ĺživotopis poĹĄaljete na adresu : Allianz Zagreb d.d., PodruĹžnica akovec, Katarine Zrinski 1/1, 40000 akovec (za natje aj) ili na e-mail adresu ivan.blazek@allianz.hr Rok za prijavu: 10.09.2009.


56

Oglasnik

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

MOTORNA VOZILA

POLJOPRIVREDA

AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3 1999.g.; 7 sjedala; Fiat S lo 1.6 16V 2002.g., registriran; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g., reg. do 4./10.; Peugeot 206 1.4 2006.g.; Ford Fiesta 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, U EŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889

KUPUJEM TRAKTOR IMT, moŞe u loťijem stanju ili neispravan. mob. 091/916-7267 KUPUJEM TRAKTOR IMT 539 s kabinom, moŞe i s priklju cima, do 20.000 kn. mob. 092/205-1831 KUPUJEM TR AK TOR Torpedo 4506 s kabinom, od prvog vlasnika, uť uvan, od 1988.-1995.g. Ponude na mob. 099/784-1989 PRODAJEM PLASTENIK 12x4.2m i 6x4.2m, kukuruz u zrnu i dvobrazdni plug OLT. tel: 098/9211-929 PRODAJEM TRAKTOR Ursus 335 1971.g, kabina i kompresor, u vrlo dobrom stanju, mob. 098/180-80-27 PRODAJE SE RABLJENA POLJOMEHANIZACIJA – elevator, plug, tanjura a, sija ica, okreta sijena i dr., mob. 098/241-742 PRODAJEM EKI AR Mio Standard, malo koriťten, povoljno, mob. 099/508-6725 PRODAJEM TRAKTOR Ursus C335 1980.g., 1.vl., ispravan, te dvije prikolice. tel. 337-003 PRODAJEM KULTIVATOR IMT 506 s prikolicom, freza, 2 pluga, utezi, pumpa za navodnjavanje, cijena 6.000kn, mob. 095/519-7555 PRODAJEM plug 2-brazdni, tanjura e, brane, autoprikolicu od 500kg, traktorsku prikolicu i eki ar veliki sa sandukom, tel. 334-244 ili 098/570-168 PRODAJEM TRAKTOR Stayer 28KS, ispravan, Gorenje muta s prikolicom i plug za va enje krumpira, tel. 821-620 PRODAJEM 2-brazdni plug i 1-brazdni plug/kosu za travu. Upita kod Stjepana Žemli a, B. Radi a 22, D. Vidovec KUPUJEM TRAKTOR IMT, Deutz ili Zetor 40-50KS. tel. 360-592

PRODAJEM BMW 320 d, 57.000 km, crni, krem koŞa, cijena 25.900 eura. mob 091/510-7255. PRODA JEM FORD ESCORT 1.8d 1996. god., reg. 12/09, alu, mp3, HITNO mob: 091/971-3388 OPEL VECTRA karavan 1.8 1997.g., reg. do 6/10, full oprema, klima, servisna, 2. vl., 3.900 eura, mogu a zamjena za jeftinije, mob. 099/4158-452 RENAULT TWINGO 1998.g., reg. do 6/10, 2.400 eura, mob. 099/7872-595 PRODAJEM DIJELOVE ZA ŠKODU FAVORIT: farovi, hladnjak, alternator, felge i dr., tel 091/2866-607 PRODAJEM SKUTER peda speed re 2008.g., 340 km, moŞe laptop ili ja i mobitel pod ra un. mob. 098/9191-804 PRODAJEM TERENCA KIA SPORTAGE 1998.g., reg. do 2./10. tel: 098 9755 911 VOLVO 460 1.9TD 1996.g., registriran, karamboliran, mob. 091/510-1064 PRODAJEM OPEL KADET 1990. god., reg. do 3./10., tel. 040/857-030 PEUGEOT 307 CC 1.6 2004.g., reg. 4./10., crvene boje, mob. 099/67-63-931 KUPUJEM VW 1.9 D MAŠINU 47kW, tel. 091/7237-999 PRODAJEM OPEL ASTRU 1.6 benz 1996.g., 170.000 km, reg. do 3/10., cijena 1.350 eur, tel. 040/584-166 ŠKODA FELICIA 1.9 dizel 1997.g., centralno, servo, 800 eur, mob. 091/7237-999 REN. CLIO 1.5dci 2002.g., 3v, 86 tkm, neregistriran, garaŞiran, mob. 091/2177-558 OZ RACING F1 ALU NAPLATCI 15�, 4/5 rupa, u savrťenom stanju, s gumama 195/50 R 15. mob. 091/2177-558. RENAULT MEGANE coupe 1996.g., mob. 098/9205-620 VOLVO 460 1.9TD 1996.g., reg. do 3./10., puno dodatne opreme, prodajem ili mijenjam za traktor IMT, Deutz ili Zetor, mob. 099/598-3497 VW BORA 1.9TDI comfortline 2000.g., ful oprema, reg. do 9./09., 7.300 eur, mob. 095/90-77-062 VOLVO S60 D5 2002.g., ful oprema, nema prijenosa, srebrni, 10.300 eur, na ime kupca, mob. 091/511-40-57 MERCEDES C200 CDI automa k, avangarde, mob. 095/90-77-062 AUDI A4 2.0 TDI mul tronic avant 2006.g., 1.vl., serv. knjiga, mob. 091/511-40-57 PRODA JEM VW KOMBI 1986.g., dizel, neregistriran, hitno i povoljno, mob. 095/901-7871 PRODAJEM FORD SIERU 1985.g., srebrna, ťiber, centr. zaklj., u voznom stanju, o uvana, 2. vl., spremna za registraciju. mob: 098/9862-668 PRODAJEM: punto (99) reg 10/2009. 1599 eur xno; citroen ax (98) reg 1/2010 1350 eur; peugeot 406 (96) nereg., klima, odli an, 2200 eur; laguna (96) plin, reg 3/2010, odli na, 2500 eur; ma z (99) reg 4/2010., 1800 eur, i kupujem auto, tel: 098 777 095 PRODAJEM: old mer kade c nereg. vozno stanje, 499 eur xno; kamper ford ima pe , friŞider, stol, krevet ormar, nije za reg. 499 eur xno; calibra 91.g., nereg., 799 eur; opel astra 1998.god., noviji model, reg 11/2009; o ťla turbina 2.400 eur. tel: 095/528-0043 ŠKODA FAVORIT, registrirana do kraja velja e 2010. g., u dobrom i ispravnom stanju sa samo 60.000 km. mob. 099 7 370 770. PRODAJEM YUGO 60 1990. god., neregistriran, crvene boje, u dobrom stanju, 4 alu felge, radio sa cd changerom. mob. 095/903-8183 SKUTER Piaggio y 100 2007.g., 3.150km, reg. do 25.5.2010., cijena 9.000 kn, tel. 337-618 ili 098/919-6060 FIAT CINQUECENTO 900i, reg. do 6./10., crveni, mala potroťnja, prodajem povoljno, mob. 098/136-1712 PRODA JE SE SKUTER Malaguti 50ccm za dijelove, 1997.g., reg. do 9.mj., mob. 091/8879-792 RENO 5 registriran do 6.10., odli an, crvene boje, 1996.g., cijena 800 kn, elevator za 1.500 kn i luť ara za 1.000 kn. mob. 092/241-9465 Prodaje se Renault clio, 97 god., 1.2, prije eno 98000km, reg. do 10 mj. 2009., nova limarija, napravljen servis, drugi vlasnik, u odli nom stanju, crvena boja, 2650 eura, mob. 098/879-495

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIĹ TA, ZIDARSKI RADOVI. DugogodiĹĄnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. ÂŤKROVÂť, akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODĹ TOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - stru no i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMI ARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino OVLAĹ TENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE ÂŤRODIKOMMÂť d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

STUDENTICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA traŞi posao dadilje u akovcu blizu centra. tel: 091/754-3042 DADIL JA s iskustvom uva djecu, tel. 095/510-9393 TRAŽIM POSAO osobnog voza a, te nudim uslugu voŞnje svojim vozilom, mob. 099/676-9402 TRAŽI SE OZBILJNA OSOBA za uvanje 1,5 god. djeteta u Ivanovcu, 25 sa tjedno. Tel: 091/233-7952

KREDITI NAJPOVOLJNIJI KREDITI s ksnom kamatom od 2,99-4,49% godiĹĄnje. Stambeni, hipotekarni, adaptacijski uz drĹžavni po caj. Do 15.000 eur bez upisa hipoteke. Mob. 098/205-691

NEKRETNINE PRODA JEM URE‚ENE I ODMAH USELJIVE STANOVE od 35-50m2 u akovcu, Ul. Josipa Kozarca, uredna dokumentacija, tel. 099/230-2553 NAMJEŠTEN STAN u centru akovca od 82m2, prodaje se ili mijenja za ku u u okolici k, uz doplatu, stanu pripada tavan od 48m2, podrum, ťupa i malo dvoriťte – cijena 80.000 eur. mob. 099/316-2112 IZNAJMLJUJEM STAN u centru od 70m2 i sobu Şenskoj osobi s posebnom kupaonicom i balkonom, mob. 0989/284-308 PRODA JEM URE‚ENE I ODMAH USELJIVE POSLOVNE PROSTORE od 117m2 i 66m2 u akovcu, Ul. Josipa Kozarca, uredna dokumentacija, tel. 099/230-2553 IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 70m2 za sve djelatnos , u centru, jedno parkirno mjesto, te skladiťte od 100m2, mob. 098/284-308

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIĹ TA RJEĹ AVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

SMS NEKRETNINE

MRŠAVITE POMO U BIOTER APIJE – brzo i efikasno, bez dijete i zdravstvenih posljedica. Mob. 098/1347-031

akovec, R. BoĹĄkovi a 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr

PRIMAMO NA SMJEĹ TAJ STARIJE i nemo ne osobe, pokretne i nepokretne, cijena 2.000 kn. Tel. 091/730-3252

PRODAJEMO: ku e, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradiliťta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podru ju VaraŞdinske i Me imurske Şupanije

INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, R E N O V I R A N J E K U PAO N I C A . M o b . 091/55-49-323 SRE‚UJEM DOKUMENTACIJU ZA LICENCIRANJE malih poduze a i obrta u gra evinarstvu. mob. 095/863-1441 IZVODIMO KERAMI KE I ZAVRŠNE RADOVE u graditeljstvu, tel. 040/868-194 ili 099/794-99-22 DAJEM U NAJAM gra evinsku brzomontaŞnu fasadnu skelu za sve vrste radova na ku i ili ve em objektu, tel 091/559-4332 MEGA-PARKETI d.o.o., Kotoriba - POSTAVLJANJE SVIH VRSTA PARKETA, LAMINATA, BRUŠENJE STARIH PODOVA. Tel. 099/672-7067 ili 682-191 TRAŽIM PRIJEVOZNIKA nosivos 10-15 m3, te primam na deponiju lom ciglu i crijep i istu zemlju. mob: 091/541-8810 UZIMAM STVARI na uvanje ili prodaju, te uvam ku ne ljubimce. tel. 865-353 DAJEM PODUKE I INFORMACIJE SIGURNE VOŽNJE za mlade i stare voza e koji se osje aju nesigurno u voŞnji. mob. 099 676 9402

NAMJEŠTENJA TRAŽE SE DVIJE NJEGOVATELJICE I DVIJE ISTA ICE U STALNI RADNI ODNOS u Štrigovi 92, mob. 091/576-5692 TRAŽIM POSAO UVANJA i odrŞavanja ku a, te ispomo oko prodaje vaťih proizvoda. tel. 865-353 KERAMI AR s dugogodiťnjim iskustvom traŞi honorarni posao, mob. 098/626-876

www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr Tel: 040/390-770; mob: 099/331-5350 Prodajemo i potraĹžujemo ku e, stanove, apartmane, zemljiĹĄta, poslovne prostore u Me imurju i ĹĄire.

PRODAJE SE LOKAL 37m2 u starom pasaĹžu akovec. mob. 091/510-7255 IZNAJMLJUJE SE NAMJEĹ TEN STAN od 98m2 u centru D. Kraljevca, mob. 098/355-185 KUPUJEM 3-4 sobni stan u ĹĄirem centru akovca. mob. 098/9075-445 IZNA JML JUJE SE DVOSOBAN STAN u centru grada za studente. mob. 098/426-337 PRODAJE SE STARA KU A s oku nicom u G. HraĹĄ anu, 1485 m2, zva od 17-20h na mob: 099 3384 039

OSIJEK, CENTAR: iznajmljuje se trosoban novoure en stan, 90 m2, za 4 studenta/ ice, cijena najma jednokrevetnih soba je 1000 kn + reŞije, a dvokrevetne sobe 750 kn + reŞije po osobi. Tel. 091/5855-224 PRODAJEM LOKAL 37m2, stari pasaŞ, akovec. mob. 091/510-7255 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN u centru akovca od 1.11. Tel. 095/808 60 50 IZNAJMLJUJEMO PROSTOR od 140m2 + 40m2 i 70m2 akovec, strogi centar. mob. 099/3384-288. PRODAJE SE STAN u centru Preloga, cca 95 m2, dvoetaŞni, ure en, s namjeťtajem, klima, sat. tv., mog. raznih kombinacija pla anja. mob: 091/762-9163 IZNA JML JUJE SE SOBA uz tramvajsku postaju Dubrava-GriŞanska, mob. 098/988-3760 HITNO TRAŽIM U NAJAM HALU u ind. zoni u me imurskoj Şupaniji od 150-200 m2. tel. 091/541-8810, 040/337-579 KU A U SV. URBANU s velikim zemljiťtem, nedavno obnovljena, prekrasan pogled, terasa, garaŞa, 2 kupaone, 2 kuhinje, 2 sobe + dodatna soba za goste. Cijena 168.000,00 eura. Tel. 830-055, 098/723-381 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR u Prelogu, Glavna 5, tel. 099/703-1886 ili 095/838-4204 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU u akovcu na Jugu, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE SOBA mla oj Şenskoj osobi/studentici, blizu centra k, tel. 099/2426-087 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA KU A u Savskoj Vesi, tel. 098/241-742 GRADILIŠTE U PUŠINAMA, ul. Petra Zrinskog. Tel. 821-507. IZNAJMLJUJE SE SOBA mla oj Şenskoj osobi/studentici blizu centra akovca. Tel. 099 2426 087 PRODAJE SE KU A u Donjoj Dubravi. mob. 091/1328-236 ili 098/703-662 PRODAJE SE DVOSOBAN stan s garaŞom u Nedeliť u. Tel. 099/256-78-99 PRODAJE SE KU A katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE KU A u Ivanovcu, plin, struja, voda, centralno, ure ena oku nica, tel. 095/890-5005 IZNA JML JUJE SE DVOSOBNI STAN u Zagrebu (Dubrava), studentima, mob. 091/353-1010 PRODAJE SE PARCELA s vinogradom i lijepim pogledom u Zasadbregu, pogodna za izgradnju ku e ili vikendice, mob. 099/678-15-30 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENI dvosobni stan, poseban ulaz i brojila, tel. 390-053 ili 091/782-8587 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Ivanovcu, Kalni ka 22, mob. 098/1363-827 POVOL JNO IZNA JML JUJEM 3-sobni apartman za no enje, 12km od k, mob. 095/807-2340 PRODAJE SE VINOGRAD s podrumom i prostorijom 4x4.5m u D. Koncov aku, povoljno, uklju uju i i svu opremu za vinograd i ovogodiťnju berbu, mob. 095/5125-900 TR A ŽIM MAN JI S TAN u najam, po mog. centar Sv. Mar na na Muri, mob. 091/9319-844 PRODAJE SE KU A u Kriťtanovcu, cijena 38.000 eur, tel. 098/960-2541 IZNAJMLJUJE SE GARAŽA u centru k, mob. 091/500-9415 PRIMAM U PRAZAN STAN tri studenta/ ice. mob. 095/9122-534 IZNAJMLJUJE SE STAMBENI PROSTOR u ku i od 90m2, mob. 099/4094-605 PRODAJE SE KU A u Maloj Subo ci, mob. 091/5933-890 KU A, novogradnja, blizina k (1km), klju u ruke, useljiva, za 85.000 eur, mob. 098/331-535 HITNO – STAN na Jugu k od 54m2, kompl. novo namjeťten i ure en, blizina ťkole, mob. 098/331-535 PRODAJE SE STARIJA KU A i grunt u Frkanovcu, s oku nicom, zemljiťtem, livadom i vinogradom, tel. 865-165 PRODAJEM DVORIŠNU ZGRADU od 55m2, preko puta suda u k, pogodno za ured, hi obrt ili trgovinu, sa gra . dozvolom za gornju etaŞu, mob. 098/426-021 PRODAJEM JEDNOSOBNI STAN od 35m2 u akovcu, Vukovarska, 1.kat, mob. 098/426-021 FRIZERSKI I BEAUTY SALON, akovec, novi, klima, LCD, kuhinja, namjeťten, prodajem. Tel. 098/241-559 STAN 4-sobni, novogradnja, parking + garaŞa, Mihovljan, ispod Šafrana, kredit osiguran – prodajem. Tel. 098/241-559 STAN Zagreb, Ilica, 50m2, 3. kat, namjeťten, prodajem. Tel. 099/218-0672 STAN 72m2 garaŞa, parking, Mihovljan, pogled na grad, novogradnja, kredit osiguran, prodajem. Tel. 098/241-559 PRODAJEM STAN u centru k od 46m2, sva brojila etaŞirana, mob. 091/572-4557 DVIJE STUDENTICE TRAŽE STAN u Zagrebu (prednost blizina Filozofskog fakulteta). tel: 098/295-800 PRODAJEM STARIJU KU U na Belici, tel: 099 570 6866

PRODAJE SE GRADILIĹ TE u NedeliĹĄ u od 385 hv, u nastavku zemljiĹĄte 385 hv, tel: 091/241-6622 PRODAJE SE KU A u Murskom SrediĹĄ u, sa svim priklju cima, odmah useljiva. Mob: 098/632-235 PRODAJEM 2-SOBNI STAN u centru potpuno namjeĹĄten s klimom. tel: 095/900-8890 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu, 49m2, 870 eur/m2, mob. 098 1846 898 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN, 4. kat, Globetka, cijena 200 eura, molim zva iza 19 h na tel: 040/364-099 IZNAJMLJUJE SE DVOSOBAN STAN u centru akovca. mob. 098/806-339 PRODAJU SE DVIJE ORANICE u Zasadbregu od 800 i 1800 hv i vinograd. Upitati na tel. 865-274. PRODAJE SE KU A (dvojna) u NedeliĹĄ u, adap rana 2007.g., svi priklju ci, tel, internet, mirna lokacija, samo ozbiljne ponude na 099/7969-541. IZNAJMLJUJE SE VIĹ E NENAMJEĹ TENIH STANOVA od 50 i 60m2 na akove kom jugu (iza vr a), mob. 099/6961-336 PRODAJE SE VINOGRAD s vikendicom u Dolini - Slovenija! tel: 095 804 3291 IZNAJMLJUJEM DVOSOBNI KOMFORNI nenamjeĹĄteni stan, 56m2, strogi centar k. mob. 098/600-057 PRODAJE SE STAN 56m2 u centru akovca, namjeĹĄten, mob. 098/426-580 IZNAJMLJUJE SE STAN 56m2 namjeĹĄten u centru akovca, mob. 099/7535-803 GRADILIĹ TA u k uz zaobilaznicu, za poslovni i stambeni objekt. Zva iza 15h na tel. 092/1208-405 IZNAJMLJUJE SE namjeĹĄtena GARSONIJERA s balkonom u Istarskom naselju u k, mob. 091/195-7414 POVOLJNO SE PRODAJE NOVA KU A u Strahonincu, povoljno, moĹže i na otplatu, mob. 098/749-131 PRODAJEM GRADILIĹ TE na vrlo povoljnoj poziciji, predvi eno za izgradnju samostoje e ku e, vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJE SE ZEMLJIĹ TE od 4260m2 u k, vojni vrtovi Sjever, cijena po dogovoru, urbanis kim planom grada predvi eno za gradnju, mob. 098/260-062 PRODAJE SE DVOSOBNI STAN od 54m2 u akovcu, povoljno, tel. 363-929 ili 098/925-4619 PRODAJE SE TROSOBNI STAN u prizemlju katnice u centru k, etaĹžiran, 74m2, parkiraliĹĄte, podrum, 85.000 eur, tel. 098/315-880 Iznajmljuju se u akovcu na duĹže vrijeme garsonijere nenamjeĹĄtene , blizina PedagoĹĄke akademije(+ugovor), tel. 384-515i mob. 098/545-526

TURIZAM APARTMANI GRAD PAG, BLIZINA MORA, KLIMA, SAT TV, VLASTITA TERASA NATKRIVEN PARKING, PLAÂ ANJE DO 12 RATA, TEL 098 502 400, www.bukal.hr IZNAJMLJUJU SE APARTMANI za 4-6 osoba u Loparu na otoku Rabu, u lipnju i rujnu mjesecu, mob. 091/543-4828 IZNAJMLJUJEM 1-sobni i 2-sobni APARTMAN u Privlaci kod Zadra, blizina mora 200m, vrlo povoljno, mob. 098/805-186 IZNAJMLJUJEM TRI APARTMANA od 40m2, na otoku IĹžu, tik do mora, vrlo povoljno, mob. 098/38-88-38

ŽIVOTINJE

ŠTENCI MA‚ARSKE VIŽLE stari 1.5mj., cijepljeni, o iť eni od parazita, istokrvni bez papira, vrhunsko leglo, mob. 098/723-170 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i ma ke. Tel. 363-445 PRODAJEM DVIJE UMILJATE KUJICE samojeda, istokrvne, bez rodovnika, mob. 095/837 6695 POKLANJAMO DVA KRASNA DUGODLAKA MA I A. mob 092/125-7303 POKLANJAM MA I E MALE, crne i bijele. stari 2 mj., tel. 396-648 POKLANJA SE lijepi crno-bijeli poluperzijski ma i . Tel. 360-602. POKLANJAM ŠTENE HRVATSKOG OV ARA u dobre ruke, istokrvno, Şenka stara 3.5mj., zdrava, o iť ena od parazita. mob. 095/903-8509 PRODAJU SE NJEMA KI OV ARI odli nih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJEM PAPIGE plave rozele i crvene rozele stare 3g., pjevaju e papige stare 2g., te mlade kozice Şute i ťarene, mob. 098/9731-849

25. kolovoza 2009. DVA CRNA MA I A i Ĺ ARENA MA KICA stara 2,5mj. bundaste dlake, dajem u dobre ruke, mob. 091/456-8848 PRODAJEMO ZE EVE o iĹĄ ene po 40kn/ kg i Ĺžive po 22kn/kg, mob. 098/199-2171

ELEKTRONIKA PRODAJEM Sony Ericsson C905, 18mj. garancije, GPS, google maps, WiFi, 8.1 Mpx kamera, ili mijenjam za laptop uz mog. doplatu, mob. 098/55 33 52 PRODA JEM IGRE Z A PC –za dvd je 30 kuna, a dual layer je 40 kuna, tel: 099/786-3461 SATELITSKI RECEIVER Samsung 9500 VIA CI za 350 kuna, mogu i dogovor za povoljan CS, gledate DIGI, TOTAL, PINK, SKY, mob. 099/191-7925 PENTIUM IV, amd athlon 1.8, 512 ram, gforce fx 5500 tv-out, dvd, dvd-rw, 40 gb hard, cijena 400 kuna, mob. 098/863-392 SINTISAJZER GEM GK 340, koriťten 2 godine, uť uvan. Tel. 098/9883-776. DIGITALNA VIDEOKAMERA Panasonic NV-GS 500 3CCD mega ois 4.0 megapiksel s puno dodatnog pribora. Tel. 098/961-4948 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. 091/2177-558 MOBITEL LG Shine za 300 kn. mob. 098/9205-620 AMD Athlony2 3800+, HDD 160GB, 2GB DDR2, dvd, rw, win xp home edi on sp3, programi i igrice, instalirano i spremno, mob. 098/9620-980 MANJI RAZGLAS do 3000 W sa mikrofonima, zvu nicima i poja alom, iznajmljujem za manje koncerte, priredbe, i sli ne susrete, u otvorenom i zatvorenom prostoru, povoljno!!! mob. 095/90 22 161 PRODAJEM AUTOWUFERE marke Magnat, JBL, Crunch sa i bez poja ala. Tel. 098/600-207

RAZNO PRODAJEM 50 DIONICA od Mesne industrije Vajda, cijena 1 dionice 500 kn, tel. 040 337-860 PRODAJEM PROZORSKA KRILA sa izo staklima i izo stakla viťe dimenzija, povoljno, tel 091/5594-332 PRODAJU SE PLINSKE PE I Maja 12 (1 kom), Maja 8 (5 kom), sve ispravno, cijena 500 kn/kom. tel: 099/764-3806 PRODAJEM lutke, vjeťalice, ťtendere, za bu k. mob. 091/510-7255 PRODAJEM plinske pe i Maja 12, 8 i 6, proto ni bojler, kupaonsku pl. grijalicu, servisirano i o uvano, vrlo povoljno, mob. 098/1811-750 ili 822-283 PRODAJEM ŠIVA E STROJEVE – endlerica, ťtep, dvoiglovka, rupi arka, ťtep 2igle. tel. 040/660-370 OTKUPL JUJEM ťljive bistrice, mo gu dogovor vlastite berbe. mob. 098/9511-506 KUPUJEM INOX BA VU od 200-400 lit. tel: 091/286-6607 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling te ambalaŞa za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 POVOLJNO PRODAJEM: lamel-parket 70m2; hrastovu ba vu od 250 lit. i termoakumulacionu pe 2,0 kw, tel. 091 364 3613 PRODAJEM STOL ZA RA UNALO, nov, malo koriťten, cijena 200 kn. mob. 095/501-7160 BRZA DOSTAVA OGRJEVNOG DRVA (agacija, bukva i hrast), cijena po dogovoru, mogu e piljenje. mob. 098/565-454 PRODAJEM ŠIVA I STROJ na el. pogon, tel. 865-165 PRODAJEM crijep s krova, pune stare cigle, drvo Şivo i krovna drvna konstrukcija, ťine 5m (3kom). mob. 098/95-65-200. PRODAJEM UGOST. OPREMU za kuhinju i ťank s aparatima (rabljeno). tel: 098/9211-929 PRODAJEM metalne stalaŞe, vagu, mesoreznicu i samoposluŞna kolica za trgovinu (rabljeno, sa uvano). tel: 098/9211-929 PRODAJEM KIOSK (novine, loto) na uhodanoj lokaciji, tel. 098/9050-856 PRODAJEM: produŞni kabel 7x2.5mm2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, alat za savijanje bakrenih cijevi i ru na pumpa za loŞ ulje, crni pisa i stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreveti 125x65cm. Tel. 858-424 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaťevi , Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I. Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Tel: 091/2518-371 PRODAJEM PIŠTOLJ marke Z, VZOR 50, kalibar 7.65mm, je ino, tel. 857-199 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vratima, ru ni rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekoriťteno – povoljno. Tel. 098/408-049


25. kolovoza 2009.

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

"BIO-TOP" Centar za njegu jela AKOVEC Unesite više rados i zdravlja u svoje živote uz radionice

"JOGE SMIJEHA" tel. 098/9229-090 www.bio-top.hr

PRODAJE SE VAGA od 10kg Maxima, mesoreznica i kompjutor. Tel. 341-236 PRODAJE SE garnitura za blagovaonu, kuhinja, šiva a mašina i bicikl Maxi pony, mob. 099/4022-982 KUPUJEM CRIJEP Kikindu 333, tel. 098/861-898 PRODAJEM MALOKALIBARSKU lova ko-sportsku pušku s op kom, povoljno, mob. 091/572-4557 PRODA JEM THUJE columne i smaragd, kvalitetan doma i uzgoj, tel. 091/547-0069 PRODAJU SE DRVA ZA OGRJEV – grab, bukva, agacija, hrast. Besplatna dostava na podru ju Me . županije, tel. 098/56-54-54, Zdravko Katoli , e-mail: zdravko.katolic@gmail.com JEFTINO PRODAJEM crijep rabljeni (Dilj Vinkovci) oko 470 komada. Tel. 857-199 PRODAJEM KUHINJU dim. 2x2 m sa sudoperom, novo, nekorišteno, za 2.000 kn, tel. 098/913-8496 PRODAJE SE kotao za rakiju od 100lit., dvije drvene ba ve od 150lit. za crno vino i više pl. hermeti kih ba vi od 100 i 200lit., tel. 363-528 PRODAJE SE: masivni regal, vitrina, stol, stolice, kutna klupa, regal, tapec. garnitura, kau , fotelje, stoli , frižider, štednjak, perilica su a, garderobni ormar, krevet, tel. 360-214 ili 099/336-1032 PRODAJE SE: ledenica od 210 lit., tv color 55cm (povoljno), te ilustrirana knjiga Hrana koja lije i, mob. 099/784-0847

PRODAJE SE KVALITETNO grož e miješanih sor oko 1500 kg, cijena po dogovoru, okolica Ludbrega, tel. 042/830-508 PRODAJEM YAMAHA 6YZF 2005.g., kao nova, cijena 6.300 eur, mob. 098/946-8339 SUHA HRASTOVINA deblj. 5cm, oko pola kubika, tel. 360-447 PRODAJEM fi u 1977.g., neispravan, pumpu za navodnjavanje i mješalicu za beton sa benz motorom, tel. 865-353 PRODAJEM eurokuku za auto i jazz trubu s koferom, mob. 098/1867-144 KUPUJU SE KNJIGE za 1.razr. srednje škole za frizera, mob. 091/254-7352 ili 091/511-6995 PRODAJE SE KUKURUZ tvrdunac u zrno pakiran u vre ama! tel: 040/855-150 PRODAJE SE GROBNO MJESTO na akove kom groblju. tel. 098/17 38 481. PRODAJE SE STARA CIGLA, nova drvena balkonska vrata te plinske pe i Maja 8 i 12, tel: 095 804 3291 KAMENA VUNA ZA GLAZURU od 50m2 i bojler Junkers 24kW, prodajem, tel: 091/5369-278 PRODAJU SE DVIJE BA VE od 300lit., a kupuje se šindra crna ili crvena, mob. 099/560-3033 KUPUJEM KOŠTICE GOLICE po 20kn/kg, mob. 099/5160-129 PRODAJU SE PROZORI dim. 120x120, 140x140, 100x100 i 1 kupaonski, te kuh. vrata ostakljena i sa štokom, a kupujem bicikl s motorom ili neka se javi majstor koji ugra uje motor na bicikl. mob. 095/920-3534 KUPUJEM KNJIGE za 1.razr. srednje škole smjer hotelijersko - turisti ki tehni ar – ekonomska. tel. 333-613 ili 098/676-421

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004 POKLANJAMO PSE I MAČKE raznih pasmina, veličina i dobi Posjetiti nas možete svaki dan između 9,00 i 17,00 sati, a nalazimo se iza carine, prije nadvožnjaka (kod Čateksa) skrenite LIJEVO. MOLIMO DOBRE LJUDE DA NE BACAJU HRANU koja im ostane u kućanstvu, od raznih proslava i vjenčanja, nego da je doniraju nama u Udrugu za napuštene životinje. ZAHVALJUJEMO DOBRIM LJUDIMA, UDOMITELJIMA I SVIM DONATORIMA! NAPOMENA: Psi nisu za lanac!!!

Dada je ro ena 17.8.2005. godine, kastrirana je i prije etiri godine je iz Slavonije došla u nas azil. Jako je mirna, a budu i ve dugo živi u boksu jedva eka neku dragu obitelj i više mjesta da može tr ati, uživati na suncu i biti slobodnija. Jako je mirna, dobra, voli se maziti.

Milo je ro en 19.1.2003. godine, kastriran je, a u azil je došao iz Slavonije. Milo se bojao fotoaparata pa nismo mogli napraviti bolje fotogra ije. Ina e, vrlo je sramežljiv i plašljiv, ali jako dobar. I on je ve duže vremena u boksu i bio bi jako sretan kad bi našao novi dom u kojem bi mogao više šetati, gdje bi ga više mazili i igrali se s njim.

Emino je u azilu od 2001. godine. Ro en je 17.3.2000. Izuzetno je dobar pas, terijer, kastriran i zbog svoje starosti, voli se puno odmarati i nije zahtjevan. No, isto tako voli i pažnju ljudi i zaigran je, radostan i presretan kad tu pažnju dobije. Pružite mu dom da svoje stare dane provede u sretnom obiteljskom okruženju.

ŽELJEZNI KI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA tel. 373-111 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kova i a 1e tel. 375-444 DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kova i a 1e tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kova i a 1e tel. 311-790 HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE tel. 311-755 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC tel. 372-900 HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jela i a 1 tel. 396-800 ME IMURSKA BANKA AKOVEC tel. 340-000 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70 tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 tel. 373-700 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 tel. 371-700 - prijava kvara na tel. 371-600 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 AMBULANTA ZA KU NE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 tel. 390-859 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 tel. 314-080 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jela i a 22 (bivša vojarna) tel. 395-560 ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC tel. 374-111 HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 HRVATSKI TELEKOM – T centar, M. hrvatske 6 tel. 0800-9000 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 tel. 313-499 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 tel. 312-331 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 tel. 390-977 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 tel. 313-114 tel. 311-160 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kova i a 2 OBRTNI KA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 tel. 313-971 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb tel. 371-000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, V. Nazora 16 tel. 391-920 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 INSPEKCIJE DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovi a 2 (zgrada županije)

tel. 391-970 tel. 374-229; 374-121; 374-106

POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠ E

tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790

URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za op u upravu - Ma ni ured AKOVEC - Ma ni ured PRELOG - Ma ni ured M. SREDIŠ E - Ma ni ured M. SUBOTICA - Ma ni ured NEDELIŠ E - Ma ni ured ŠTRIGOVA - Ma ni ured KOTORIBA - Ma ni ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budu nost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

729


58

Dobro je znati

" #$ ###


25. kolovoza 2009.

Vaš dom 59

www.mnovine.hr • info@estetikheretik.com • 040 312 333

estetikheretik.com

estetikheretik

brunokontrec.com dizajn-interijera.com - - - web info@estetikheretik.com - - - mail 091 727 10 76 - - - tel

STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

Novi raspored elemenata u jednom dijelu ku e Poštovani, u procesu smo gradnje ku e koja je skoro pri kraju. Sada dolazimo do faze u kojoj moramo odabrati kompletnu unutarnju opremu, a vezano uz to imamo i jednu dilemu. Prema nacrtu arhitekta, u dijelu ku e gdje se nalazi blago-

vaona i dnevni boravak predvi en je (a i izveden) kamin. Arhitekt je predvidio tako er da uz kamin bude postavljen i blagovaonski dio, a dnevni boravak u drugom dijelu. Nekako nismo zadovoljni tim rješenjem pa bi htjeli uti i vaše mi-

šljenje u vezi s tim. Mislite li da je to najbolje rješenje ili bi, po vama bilo mogu e nešto promijeniti? Blagovaonski stol je za 10 ljudi. Nacrt šaljemo u privitku. Hvala unaprijed, Željka Mihokovi Poštovani, pretpostavljam da je arhitekt imao u glavi jednu varijantu i kao takva ona odgovara. Naravno, jedna je stvar predvidjeti samo mjesto za odre ene elemente, a druga je stvar elemente koji su de inirani postaviti u prostor. Ukoliko vam odgovara da kamin bude u blagovaoni kom dijelu, tada je dispozicija arhitekte sasvim u redu. S druge strane i iz moje osobne vizure, kamin stoji na, uvjetno re eno, udnom mjestu s obzirom na tlocrtnu dispoziciju funkcionalnih zona. ini mi se logi nije da je on dio sklopa dnevnog boravka nego blagovaonice (osim ako to nije bio vaš zahtjev, naravno). U tom kontekstu, pokušao sam izvesti nešto druga iju varijantu dispozicije elemenata i samih funkcionalnih zona dnevnog boravka i blagovaone. U dijelu u kojem je prvobitno bio postavljen dnevni boravak ja sam postavio veliki blagovaonski stol i s tim elementom do kraja de inirao taj dio. Sredina stola nije to no na sredini prostorije ve je postavljena tako da sa ulaza (hodnika) stol djeluje simetri no, odnosno pozicionirano po sredini. Na taj na in se otvara nešto prostora na zidu na kojem je prozor i u tom djelu sam predvidio malu biblioteku sa dva ormara i dijelom za itanje/druženje/opuštanje. Pošto je i s jedne i sa druge strane prolaza iz hodnika u blagovaonu nosivi stup, srušio bi zidove (s jedne strane je niski zidi , a s druge strane (kod kuhinje) zid od poda do stropa) i na taj na in još više otvorio cijeli prostor. Na mjesto gdje je nekad

Predstavljamo interijer: Privatan stan u Lodzu Privatan stan udnovatog izgleda djelo je Poljskog arhitektonskog i dizajn studija pod imenom Tamizo Architects. Površina stana je 50 m2. Kompletna površina zidova u stanu je izvedena u osnovnoj boji. Osnovna boja je siva, ali u raznim nijansama dobiva

poseban štih. Dodavši crnu, zatvoren je spektar od bijele preko sive u raznim nijansama pa sve

do crne. Žuta boja dodana je u elementima namještaja i vratima kako bi stvorila dojam elegancije. Ne klasi ne ve , na oko, pomaknute i odvažne. Cijeli interijer je odveden stepenicu više korištenjem stolica, fotelja i sofa neobi nih oblika. www.tamizo.pl

Trebate li besplatan savjet, javite se!

“Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ure enju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, ku e ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, ozna ite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je

da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje ne emo objaviti) šaljite na adresu Me imurskih novina – Ivana Mažurani a 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotogra irajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.

Ako sanjate o svom prekrasno ure enom domu, uskla enih boja i stilova, možda vam mi možemo pomo i. Javite nam se i

ure uje: Bruno Kontrec

Dizajnom protiv recesije Studio estetikheretik se tako er priklju uje u borbi protiv recesije te na sve svoje usluge daje Recesijski popust od 22%.

bio niski zidi postavio bi dvosjed/ fotelju ili krak kutne garniture (kao na slici) u niskoj izvedbi. Na drugoj strani prolaz sad može služiti kako bi se skratila komunikacija izme u kuhinje i blagovaonskog dijela. Kamin je, u ovom slu aju postao dio sklopa dnevnog boravka, funkcionalan je i siguran (dovoljno je mjesta izme u kamina i namještaja). Fokusni element dnevnog boravka je, o ekivano TV i on je postavljen u prostor te na neki na in dijeli cijelu prostoriju. Trik je u tome da se element za TV izvede u otvorenoj verziji kako ne bi imali dojam zatvorene pregrade. Na taj se na in vizualno ne gubi nimalo prostora, a koristi se onoliko koliko nam je potrebno. Primje ujete da sam postavio niske žardinjere s cvije em ispod polukružnih prozora. To je, naravno izborno, ali, po mom mišljenju, ukoliko se dobro izvede, može imati veliki u inak na sam izgled cjelokupnog prostora.

LIFESTYLE

Scott Jarvie & njegovi koncepti Scott Jarvie vodi multidisciplinarnu dizajnersku praksu u domeni produkt dizajna, dizajna prostora, namještaja i gra i kog dizajna. On vjeruje da se do rješenja svakog dizajnerskog problema može (i mora) do i kroz kreativno propitkivanje, istraživanje, komunikaciju i razmišljanje. Baš takvo razmišljanje je ono što je potrebno da se dobe nova, pa i možda revolucionarna rješenja i da se, u stvari predstave sama, unato tradicionalno prihvatljivim i socijalno prede iniranim normama koje iz-

njedruju klasi ne, dosadne i bezbroj-puta-vi ene objekte i predmete. A o jeftinom i bezli nom (a opet toliko eksploatiranom) komercijalnom sme u da ni ne govorimo. Uživajte u konceptima – a ujedno i validnim uporabnim predmetima iz radionice Scotta Jarvia. www.scottjarvie.co.uk


60

Savjeti

25. kolovoza 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

KAKO preživjeti još uvijek vru e dane

Rashladite se, ali nemojte se prehladiti Piše dr. med. Alija Mujezinovi , spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klin evi , spec. klini ki psiholog

Utjecaj kontracepcije Strategije rješavanja na migrenu konflikata Ve god i na ma bolujem od migrene. Atake migrene javljaju se 2 – 3 puta mjese no. U vrijeme napada javlja se bol u obliku pulziranja lokalizirana sljepo no, “iza oka” i traje pola do dva dana. Bol se javlja uvijek na jednoj strani. Uz bolove imam mu nine, povra anje i poja anu osjetljivost na svijetlo. Prije nekoliko mjeseci po ela sam uzimati kontracepcijske tablete i poslije toga migrenske atake postale su u estalije tako da ih imam skoro svaki tjedan. Ina e, imam uredan obiteljski život, dobro spavam, nisam imala nikakve bolesti ili traume u zadnje vrijeme i ne znam zbog ega je došlo do pogoršanja. Oralni kontraceptivi su kombi-

Piše Katarina Flajpan

nacija ženskih spolnih hormona (estrogena i gestagena) i mogu biti razlog migrenskih glavobolja. Osim toga važno je napomenuti ovdje da prema nekim studijama postoji povezanost izme u migrene i moždanog udara, tako da žene koje imaju migrenu I uzimaju kontacepcijska sredstva eš e oboljevaju od moždanog udara. U svakom slu aju ukoliko je kod vas u estalost migrenskih ataka se pove ala nakon uzimanja kontacepcijskih sredstava, smatram da su kontracepcijska sredstva uzrok vašeg pogoršanja. Preporu am vam prekid uzimanja kontracepcijskih sredstava i da se konzultirate sa svojim ginekologom o nekim drugim na inima zaštite od neželjene trudno e.

BIOTERAPIJA

Stara ka slaboumnost (dementia senilis) Demencija je vrlo neugodno oboljenje uglavnom starijih ljudi, premda je vrlo diskutabilno postaviti granicu starosti kad je ta bolest u pitanju. Poznato je da od demencije boluju i ljudi srednje životne dobi, ili prema shva anju pojedinaca relativno mlade osobe. Bolest se manifestira u smetnjama pam enja, zaboravljivi su, ne sje aju se bliske prošlosti, a napredovanjem bolesti zaboravljaju i prošlost. Shva anje im je usporeno, vrlo otežano, ne razlikuju bitno od nebitnog, ne mogu se koncentrirati ili ak ne pokazuju zanimanje za neke važne detalje vezane za njihov život. U emotivnom životu ovi bolesnici su emotivno isprazni, shva anje im je usporeno, otežano a ponekad i izostaje. Teško se koncentriraju, a vrlo esto izostaje interes za bitne situacije. Pokazuju tupost, prazninu a raspoloženje im je bez razloga mrzovoljno i svadljivo.

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Vrlo su rijetko zadovoljni i vedrog raspoloženja. Takva raspoloženja su veoma kratka. Eti ka kategorija gotovo je bez ikakvog prisustva, škrti su, tvrdoglavi a nerijetko su vrlo neugodni za okolinu. Tjelesno brzo propadaju, nakon što su emotivno ve ranije potpuno uništeni. Gdje se tu otvara prostor za bioterapeuta? Otvara se na svakom koraku i u svakom segmentu te bolesti. Dok je o icijelna medicina taj teški problem stavila na le a zavoda za duševne bolesti bioterapeut ga manje ili više uspješno eliminira stavljanjem organizma u stanje balansa. Put do ozdravljenja nije ni kratak ni jednostavan ali nikada nije bez uspjeha. Bolesnici koji su zahva eni tom opakom boleš u moraju do i u pratnji zdrave osobe do bioterapeuta. Obzirom da sam najbolja bioterapeutkinja u ovom dijelu Europe najviše i obe ajem. Najavite svoj dolazak bez SMS-a na broj telefona 098/1347-031.

Nisam baš namjeravala itavo ljeto pisati o kon liktima, ali ispada da je tema tako zahvalna da joj se ne mogu oteti. Mislim, kako da vas pustim da ne promislite o razli itim strategijama rješavanja kon likata, kad je to tako važno u našim životima? Treba znati koje su prednosti i mane pojedine strategije u razli itim kon liktnim situacijama. Zato se udobno smjestite, a nije naodmet hladiti se pritom sladoledom kako bi sve što slijedi lakše procesirali... Dakle, kad se vrijedi odlu iti za strategiju suradnje? Kad želimo da se suprotstavljene strane dogovore na na in da svi dobivaju, da prona u takvo rješenje koje je za obje strane dobro, što rezultira kvalitetnijim i dugoro nijim rješenjima . Suradnja je potrebna kad su pitanja previše važna da bi se pravio kompromis ili nekakva privremena varijanta. Za suradnju me u ljudima treba puno vremena i strpljivosti, kao i jasna opredijeljenost da obje strane odustanu od nadmo i, što može zna iti i gubitak osje aja nezavisnosti. Svijet u kojem živimo preferira kompeticiju i nametanje, pa se esto susre emo s takvim rješavanjem kon likata. Dobro je što pokušajem nametanja svojega rješenja možemo dobiti sve, što se osje amo mo no, uzbu eno i borbeno, ali postoji i rizik da je druga strana ja a pa emo mi izgubiti. Ako i ne izgubimo bitku, možda svojim nametanjem zapravo zapo injemo rat, stje emo neprijatelja koji eka svoju priliku. Nametanje

je najprikladnije kad je situacija kriti na pa treba brza i odlu na akcija ili kad se radi o vitalnim pitanjima u kojima nema licitiranja. Ako se radi o jako važnim ciljevima, ali bi upotreba energi nih poteza imala negativne posljedice bolje je odabrati kompromis kao strategiju. To važi i kad su obje strane jednako mo ne, a ciljevi su im me usobno isklju ivi. Kompromis je dobar i kad nemamo vremena, pa trebamo privremeno rješenje složenih problema. Dobro je što nitko ne ostaje praznih ruku, ali ujedno nitko nije ni posve zadovoljan, pa je pitanje ne e li tenzija ponovno rasti. Ima situacija kad je dobro odlu iti popustiti drugoj strani, recimo ako shvatite da niste u pravu. Odustati je dobro i kad su pitanja drugoj strani puno važnija, pa joj se može prepustiti rješenje, što nam može donijeti «kredit» koji e nam kasnije možda trebati. Kad smo u situaciji da smo ve pobije eni mogu e je pravodobnim odustajanjem minimalizirati gubitke, ali sve je to pra eno lošim osje ajem poraza, nemo i i smanjenog samopoštovanja. A takav je ponekad život! Ima i kon likata koje ne rješavamo, jer se uvamo za one važnije ili nam se ne da. Izbjegavanje rješavanja kon likata prakti no je jer nam uva vrijeme i energiju, samo treba mudrosti da se izabere kon likte koji se mogu prepustiti toj strategiji, a da to nije ista linija manjeg otpora...

Do kraja kalendarskog ljeta preostalo je tridesetak dana. No, meteorolozi najavljuju i dalje velike vru ine. Me utim, dani koji dolaze zasigurno e donijeti svježije no i, nakon visokih temperatura po danu. Lije nici upozoravaju na ljetne zdravstvene probleme, prehlade i razne upale. Sve eš e se kao uzrok spominju klima - ure aji bez kojih više gotovo pa ne možemo funkcionirati za vrijeme velikih vru ima. Me utim, oni koji se bave proizvodnjom i ugradnjom klima - ure aja uzvra aju da su za ljudsko zdravlje opasni samo nedovoljno održavani ure aji. Ipak prije nego što posegnete za daljinskim svog klima - ure aja ili ga uklju ite u autu u kojem se vozite desetak minuta (prosje na gradska vožnja), razmislite o malim trikovima koji vas mogu i te kako dobro rashladiti na mnogo prirodniji i zdraviji na in. Najvažnija je odje a koju nosite. Neka bude lagana, prozra na, od prirodnih materijala i u slojevima. Pazite i na laganu obu u te se zaštitite šeširom i nao alama za sunce. Dom ujutro, dok je svježije, dobro prozra ite, a zatim zatvorite prozore, spustite rolete i sa uvajte tu jutarnju svježinu što je dulje mogu e. Ako vam je jako vru e, rashla-

SOS TELEFON 040/395-555 - radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA, zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI&, pomo nik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari , Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Ze ar, fotogra ija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), gra i ki urednik: Dejan Horvat , gra i ka priprema: Blanša Blaževi , Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi , komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi , lektura: Monika Zor ec

IZDAVA : ME IMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurani a 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

dite lice i ruke kockicom leda. Ako i uklju ite klimu, razlika izme u vanjske i unutarnje temperature nikada ne smije biti viša od pet stupnjeva. Ako ste u automobilu, pola sata prije nego što završava vaša vožnja isklju ite klimu kako šok pri izlasku iz auta ne bi bio prevelik. Posebno pazite ako su s vama i djeca. Evo na kraju i nekoliko savjeta kako bi izbjegli prehlade u ove vru e dane: 1. konzumirajte što više vitamina i teku ine, kako bi oja ali i pro istili organizam 2. klonite se klimatiziranih prostora s velikim odstupanjem temperature od one vanjske, jer e tijelo dolaskom na višu ili nižu temperaturu doživjeti šok 3. u automobilu umjereno koristite klima - ure aj i ne otvarajte prozor 4. spavajte dovoljno, san regenerira 5. nemojte spavati na propuhu i nemojte spavati goli i nepokriveni 6. koristite vodicu za ispiranje grla i obavezno perite zube prije spavanja 7. nemojte bosi hodati po hladnim oplo enim podovima 8. prilikom izlaska iz vode dobro osušite kupa e ga e i istresite vodu iz ušiju 9. za no ni izlazak obavezno ponesite majicu s dugim rukavima.

ŽIRORA UN: 2392007-1100000800 kod Me imurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjese na 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RA UN: 2392007-1100000800 kod Me imurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotogra ije i CD-e ne vra amo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


Razbibriga 61

' * +

" #$ ###

HOROSKOP

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Kaj naprajti z poscanom labodom?? K

| * X + X = X \ + \ | ] = ' ' X [ |

X +> [ X + ]

X | > * > '

\' + + ] > > ' *

Š ' + [ = X• ] – ' + X [

] > \' ] = + | + > + + \' + |

X + > [ \

[ [ \ \ ` [

\ \ X '

+ ‹ ' ] \

| + X [

X * + ˆ * X } + '

† + X ˆ * X '

+ X + ` |

\ } + '

=°

X + ` ]

+\' ' + ` * \= | + ' +

X > + ¤ ' +

[ \ ' > '

X ' “' + = ] – ' | X '+ | +

> + [ * X +

' ' |

+ [ ' *

X > X ' X = _ + +| |

> * | > ' [ + > ' |

] + ] [ X

[ + ' + X + [

> [ ' X '

* X + | [ |

] + ' \ | = > * + \ | > ' = > + '

' X \ ‹ [ + +

> ' \ ` [

[ \ '> + [ \ *

† + > ' ]

] [ ] + += ] [ ' + X +

' [ X + X

> ' X

+ > > ' +

' ] + ] +

[ X X ' + ÂŻ + + >

X [ * ' * ÂŻ '

\' > [] X[ ¯ = Š + '

¤ ‰ ' ~ = ' + } + <\[ +[

X X ” \ + X

] X X ' ÂŻ ˜ X '

X + + [ ' X ] \

‘ [X \ + >

+ X \ = ' + '

] X + Š > X >

¯ + – + ' X

[ [ [\] = ' ' X ] X

V

+ X* +> ] X

Š + + + ] + X * * | = | +' [ ] +

\ + ][ *

\ “ > ]

‰<³ ~ ' X –X '

+' = X X ][ = ] | + > ' ]

~ \ + ' X '

' X > ` X

] * ” = ] ˜ + > X [ [ +

X \ } \ +

X +[ ' ]

> ` + | + Â

“ + ' X > '

+ > X

' X [ + ' [ = > ` + Â’X + > '

[ ]

+ [\* '> ` + X +

=° = \ + + '

' † + [\*

+ [ + + + '

X[ \ ' [ ]

[ X + X > ` + +

> + + ' X = + | | + ' X +

' [ X + = | \ > ' ] ' \ [ = X [ ] ' ][ ]

' ' X [ + [

] ' X| ] X ][ = * | ' X X +

] * ¤ + X |  X

X [ > \ X >

X ' [ X [ X* [

] X X [\* > = ¤ + + \ ' > ¡ § [

 + ' [ >

' * ' [ X | +

> X ] * | + >

[ X + [ ` + \

' * _ + ]

+ '\` ' '

[ X ] > ' ] X= [ ' ¡ Š X

+> X [ [ ' > X = ] [ X* [ ' \

+ X[ X X

+ [ X [ + > ' ¡

– ' + ' + ' *

+ [] \ ‚ ] +| = ] > [ + ' '

[ X | | ' +

' [ ' *

Š + + [ X + = ] ' ] X > > = X + [ X +

[ > ¤ X > +

[ X \[ + = [ X ¸ + + \'

] > | X > +

\[\

OVAN (21.3.-20.4.)

VAGA (24.9.-23.10.)

Trebate se uskladiti s drugima ĹĄto e utjecati na vaĹĄe ve napravljene planove. No, potrudite se na promjene gleda pozi vno jer e onda takve i biti. Trenutno ste zadovoljni s rutinom, no ponekad vas takav pristup sprje ava da idete naprijed i usporava vas u ostvarivanju vaĹĄih ciljeva. Nije rutina uvijek sigurna i dobra.

Ovaj vikend bit ete ugodno iznena eni kada shva te da odgovornos koje ste preuzeli mogu pozitivno djelovati, te vam otvori vrata za zna ajne veze. Bez obzira koliko vam se zadatak inio monoton pokuĹĄajte na i u njemu neĹĄto zanimljivo ili humoristi no. Takav pristup pozi vno e djelova na vaĹĄ emo vni Ĺživot i ne ete ni primije , a on e krenu u jednom novom i boljem smjeru.

BIK (21.4.-20.5.)

Ĺ KORPION (24.10.-22.11.)

Mjesec u 5. ku i romantike daje vam pozitivan znak za ljubav i roman ku ovog vikenda. RaspoloĹženje vam varira, a smirivanju sigurno ne e pomo i ni oni oko vas jer ete se najviĹĄe susreta s pojedincima koji nisu dosljedni. BaĹĄ kad pomislite da ste se odlu ili, oni e promijeniti svoje ponaĹĄanje ĹĄto e onda utjeca i na vas te ete ponovno preispi va svoje odluke. Neodlu nost nije odbra, ali to ne zna i da se morate natjera donije odluku. Ona e do i sama po sebi kada za to bude vrijeme.

Prijatelji e od vas o ekiva da se ak vno uklju ite u planiranje vikenda, no vas to ne oduĹĄevljava previĹĄe. Grupne ak vnos mogu bi komplicirane i veliki je izazov posloĹžiti sve kako treba i da svi na kraju budu zadovoljni. PokuĹĄajte bi manje zahtjevni i smanjite o ekivanja, to je najlakĹĄi na in da sve dobro pro e. Budite eksibilni jer ete svako malo nai i na neo ekivanu zapreku.

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Osje aj zbunjenos ne uzrokuje nitko drugi nego vi sami. Imate previĹĄe misli u glavi koje vam ne daju mira. PokuĹĄajte prije nego ĹĄto neĹĄto kaĹžete razmisli o tome. Birajte rije i, ali i ideje koje Ĺželite predstavi drugima. Ako budete konfuzni i glasni to moĹže natjera neke da vas sluĹĄaju, ali ve ina takav na in komunikacije ne voli te ete ostavljati negativan dojam. Neobi nim idejama i udnim prijedlozima moĹžete prestraĹĄi nekog iz vaĹĄe blizine.

Do petka trebate izdrĹžati, a vikend e donije pozi vno i prijateljsko raspoloĹženje. PotraĹžite i posluĹĄajte savjet osobe kojoj vjerujete jer je to moĹžda najlakĹĄi na in da vra te kontrolu nad stvarima za koje ste mislili da su izvan vaĹĄeg utjecaja. MoĹžda ne moĹžete promijeni drugu stranu, ali moĹžete napravi neke kompromise koji e vam pomo i da veza uspije. Problemi ne e nesta preko no i, ali objek vnija perspek va vra t e vas na pozi van smjer.

RAK (22.6.-22.7.)

JARAC (22.12.-20.1.)

Naravno da Ĺželite bi sigurni, no to ne ete pos i tako da svaku rije i postupak druge osobe analizirate do najsitnijih detalja. Takvim pristupom ne ete puno otkri , a umjesto da vam popravi stanje u vezi, moĹže ga samo pogorĹĄa . Ukoliko niste sigurni u sebe i svoje osje aje, ili osje aje druge strane, umjesto da o svemu razmiĹĄljate tri puta uzmite malo vremena samo za sebe, odmorite se i opus te negdje daleko od svega ĹĄto vas podsje a na partnera i vezu.

Ĺ to se vi budete viĹĄe trudili ima sve pod kontrolom to e bi teĹže zadrĹža sve konce u rukama. Pojednostavite svoj raspored i smanjite o ekivanja kako biste neutralizirali pri sak. Iako vam se ini nemogu e, bez vrstog plana ak vnos kroz ovaj tjedan moĹžda ne ete napravi manje nego ak i viĹĄe jer ete osjetiti slobodu, a to e stvori krea vnost i eksibilnost. Budite spontani i pokuĹĄajte uĹživa . MoĹžda ne ete na ovaj na in rijeĹĄi sve probleme, ali bit ete opuĹĄteniji i veseliji.

LAV (23.7.-23.8.)

VODENJAK (21.1.-19.2.)

Ovaj tjedan, a pogotovo vikend bit ete fokusirani na vezu i partnera. Ukoliko postoje problemi u vezi ili ste nedavno prekinuli s partnerom ovaj vikend pokuĹĄat ete sve spasiti i rijeĹĄi . No, samo ukoliko ste vi, ili druga strana, spremni napravi neke ustupke i promjene u ponaĹĄanju vaĹĄa nastojanja mogu rezul ra boljom vezom. Namjere su bitne, ali one ne e same promijeni stanje u vezi, potrebne su neke fundamentalne promjene i da bi veza uspjela jedna strana mora prista na njih.

Krajem tjedna smanjit e se zadovoljstvo vezom, a i partner e vas iri ra . Nemojte ulazi u rasprave u kojima jedna osoba mora mora pobijedi , a druga izgubi . Ako ve ne moĹžete izbje i raspravu pokuĹĄajte samo iznije miĹĄljenje bez odre ivanja ije je to no. Veza ne e bi bolja ako se dokaĹže da jedna strana ima pravo, to e samo ugasi roman ku. Izbjegavanje sukoba najlakĹĄi je na in da vra te zanos u vezu.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Mjesec u vaĹĄem znaku utjecat e na raspoloĹženje. Osje aji koje ste pokuĹĄavali ignorira sada e izbi na povrĹĄinu. Umjesto da svu energiju troĹĄite pokuĹĄavaju i ostavi smiren i uravnoteĹžen dojam, dozvolite sebi da ne morate uvijek bi takvi. Pokazivanje osje aja bit e manje stresno nego njihovo prikrivanje. Nesigurnost i osje ajnost mogu drugima ostaviti druga iji dojam od onog ĹĄto vi mislite.

RIBE (20.2.-20.3.) Konstruktivna kritika izre ena ljubazno moĹže pomo i izgraditi bolji odnos i ja a povjerenje. No i samo malo sarkazma ili nega vnos u re enom druga strana e osje i stvar okrenu u potpuno drugom smjeru. Neslaganje moĹže nega vno djelova na vezu, ali joĹĄ loĹĄiji u inak ima ukoliko jedna strana pokuĹĄa pod svaku cijenu nametnu svoje miĹĄljenje. Ukoliko se ne moĹžete sloĹžiti oko nekog problema, dogovorite se da ete njegovo rjeĹĄavanje ostavi za kasnije kada budete imali viĹĄe informacija.

VIC tjedna

Savjet = ‰ | ` ' [ ] ^[ + {| ^ + { = X + = \+ * = | X \ ' ] \ = \ X = ‰ \] + X | X ` + ' X \ = ' *


62

Vremenska prognoza

PROGNOZA VREMENA za sljede ih 7 dana

PREGLED VREMENA od 17. do 24. kolovoza

Promjena tijekom vikenda VREMENSKA SLIKA• _

[ ] + ' ' * = +\ + \ '+ +\ +

\] [ + X

X+ [ ' | + ' = ` [ X X[ Š +

[ ] [

+ + ' X \ X + '

' ' + [

+ [ \ ' = X X\ * ~ > + +

\+ X \ ' +

X +\ [ + [ +\X |

> \ + * [ ' = [ \ + > X > \

[ X\> \ [ >

[ X + ' X #

Âł + X \[ + _ ] +

[ + \ > \ * = > X \ '+ = +\| > X + '\

+ ' † [ = + > + + |

+ ] + X X + X | + ' = + ' [ +

+ + VREMENSKA PROGNOZA•

} X [ ' +

' X \X ' X [ + ÂŁ

– + > X\ [ |

X ' ' \ ‰

X +\ + X + ` | \

' + ~ \ + = + | [ 'X+ ' X [

[ > ` + X –+ >

X >| [ \ X +\ +

$#º³ [ X ' [ [ ' Ž

Âł + *

ÂŻ\ > X + ` \ X + '\|

[ X + \ X = + \ \| X > \ ` ' + =

`\[ + \ ' [ = ] } +\ [ ` X\

\ | ' >\' ' * |

> > >\ > X

] | X > ‡ [\

X >| X [ '+ ' \ +

+\ [ ' + ÂŻ\ + = [ \ X \ $#

$ º³| + ] ' +

# | `' X \[ + ' Â’> * + [ = X + X + ' \

' ' X \X \= [ \ + >

> + ~ \ X\ X\

' > + | > [ = > + X * [ X

] X ` ' '

+ [ +\X X + = | ] + \ X \

[ [ ' + X = –+ X +\` \

X > X+ X+ [ '

‡> ] > +\ > = [ + | X [ \ $

$ º³| ' +\ X + ` +

\ X + '\

' * +

" #$ ###

Š > > ' +

'+ X\ [

\ + Š `

> \ + > |

]\ \+ Š

[\ + X +\

+\ [ ' X + [ = \ [ X + ' X

# ³ + * Š X \[ [ ' = | +\` X[ \ X\> \

> \ ' Š + = X+ X [ +

] X X ' X [ >

+\' X+ + + \ X\> \

] [ X

ª [ ` X\ | > = \ [ \ ' Š [ '

[ > > X

] | > [ '+ >

] [ +\X X +

> [ [ + = + > X X + = > +

'+ + ÂŻ\ [ ' + \

X\> \ > [

[\ \ + + |

METEOROLOŠKI KALENDAR 24. kolovoza 1960. god. u Vostoku na Antark ci temperatura se spus la na -88,3°C 28. kolovoza 1896. god. veliko nevrijeme i povodanj na zapadnom dijelu otoka Bra a 29. kolovoza 1995. god. na sjevernom Velebitu 5 cm snijega

[ \ > X = ' X X \[ +  '+ +\ > * = > ' + X+ [ ' [ = \ > = + Š ` > ]

[ +\X | X > [

\ + X+ +

+ ' ' [ + X+ +

X + ` } [ \ >

' X X \[ + `

[ ' ' Š [ X = + \ ' X \[ [ '

[ X ' X [ + = + X + ` + X

\ [ '+ + ¤ ' + + X *

` > ] | [ \

> [ + + [ \

\+ \ + \ X \

”[ \ ' \' \ Âł = " ÂŽ ˜

Pale samo 2 litre kiĹĄe ÂŻ ] + ' > [ + = [ ] + [ ]

+ \ X X\> '= + +\ Â’ \ [ + +

' X > ] [\= + § [ ' \ + * + +

* + + '

+ ' > X\ \ X = X [ \ |

+\ + | '

ÂŻ ] X X\> [ ' \` \

[ ] + ' \ ' |

+ > \ ' + \ X+ = + + | X ' '

' | † \ X\> \ >

+ [ + \ + X X = [ \ ' #¾| º³

– \ X\> \ [ X + [ ' >

+ + \ X ' ] + +

¤X | X\ & +

\ ' [ ` + X\

> \ ] “

+ X+ ÂŻ ' [ '

+ \ \ ] + X

] X + ' |

\ [ X + ' + X X\>

[ \ '+ + ÂŻ \+

X X\ ' X|

+ > \ X + ‰ + |

X > ] [ ' \ +\ Š \= + | '+ + + \[ ' |

> + [ [ '

_ + ] ] [ + [ ' \ +\

† * _ ³ [ X = + \ † *\ [ + #

] | \ Š \ + [ "

} \ '+ + [ +

] [ + ~ \ + |

' X ' ] + ‚ X | ' >

X ^[ ' \{ Â’

] + +> + [ + X §

X + ` + ‰+ + = [\ + \ \ ' + +\ [

+ '+ + ] [ ' \ +\

> \ ' + Š ' = + X\ + | \

[ \ + X+ *

[ \ \ + [ +

' + \ ' + [ ]

Âł = + *

Jaka suĹĄa pogodila Keniju

ÂŻ\ X X ' ] + '

† + + + X\]

¤ X ] + * = +X ' > + X + + \ '

\X+ | X * ' ` = + > X ' ' ` ` = \ “ X ‰ + X

[ \ ”¨ÂˆÂŠÂ˜

+ ' + ' ] + X\]

+ = ' ' + \ Ž X\ +\= ' † X ] \+ \

X + ' + ' ' | X \ * +

X + ] [ ] ‰ + +

[ + [ '

+ \X \ \+ \ X + ' `

\ |

+\ +\'

' > \ [ \ |

[ *+ +\+ X ' + X + '

+ ' > + ] $|#

+\ ¨ÂˆÂŠ + X \ * +\

[ X š+ ] \^ ~

[ + [ ' * [\] +\

X X +\+\ [ [\

X +X \ ' =

Doga aji OD ETVRTKA DO SUBOTE proslava Dana op ine Ĺ enkovec

Nikad bogatiji program Â’[ Â * X = ' } [ [ [

X > + [ | = ' + \ X \ X |

X ' + ] = X +\ [ [ ] X >

Š X + [ \

' ' Âľ ' X > +

etvrtak, 27. kolovoza: $

X | X ¯ = ¤ `> = + ^ * ' X '^¹

`> ' X X

ˆ + ‚ Âą [ 'X + +

X[ ' X Â *

^‰ + \ \  *\^¹ $¾ #

X § X [ + + *

X[ = [ \ [ \

> + ¹ $Ž X § X

X+ ' * Â’[ X + \

Â’[ X + + * Âą $ÂŽ X

§ X [ + + * '

[ * ‰ ¯ \  *\¹

$ X § X X \ * ‰

ÂŻ \ Â *\Âą $ X

§ Š + `>

}–}= † = *  * [ = X [ ^ ' X '^

[ X \ X ÂŻ Âą

$ X § †\ \ = \ +

> [ \

X ¯ • “ > \' \

 * § >\ ] | +

[ | _ * \ ‘* [X | ¸

~ \ X | > ' ^< X ^|

³ ª ”X

[ [ X + \ Â˜Âą # #

X § ] [

Petak, 28. kolovoza: $

X | X ¯ = ¤ `>

+ ^Â * '

X '^Âą `> ' X

X ˆ + ‚ Âą [ '= X + + X[ ' X

 * ^‰ + \ \  = *\^Âą $Âľ X § +

+ ^Â * ^Âą $ÂŽ

X § [ ' *

'+ *\ Âą $ÂŽ # X § [ = * + + ~ + † +*

– ^ X X + ^ \

[ +\ “ > \' \  = *Âą # X § [ * +

 Â‹Âˆ= ' *

^Âł \ X+ [ ^Âą $

X § Â’ + [ + ^ = * [ ' + ' ^ § =

[ + * + \ X

ÂŻ \ Â *\ Subota, 29. kolovoza:

‰[ X * “ * • $

X

§ \[ + + ¹ $ # X § > = + X + ] ¹ $° X § X \[

[ X \[ ˆ¼¤Â† '+ * ' Âľ

' ¹ $° # X § '> +

[ + X \¹ $¾ X § ¹

$Ž X § > +X ] > +¹

X § [ >

[ ' ] = ] \ ÂŞ X[ | X +

[ [ [ [\ * +

‰ }\ ³ Š X [ + X[ = X [ ] + X

> + #"# Âľ |

> ÂŽ

Âľ#

#$ ӻ X Â’' ˜ X = + ] > + | > ÂŽ

$ÂŽÂľ

#° ”} * † \ ˜

'> + \ [ + X \ > +X

] > + X[ } > *\ \ = Š +

X ` ' X[ = X \ “ * \ X\> \

' $

X

ZAĹ TO ne provesti godiĹĄnji odmor u prirodi Me imurja

Drava kao Jadran  + \ } \ ' –\ +

\[ ¤ ' \ + = + ' [ X ' ' ] + '= † + '+ } > X

X | ' + X [ [\ X

ÂŻ ' | + X + X + X

‹ > \ + X ' |

] + > + \ |

* X + [ \`

Â’ '+ X ] > > ` +

X[ ] + | + \

[ X [ X X

' X ] [ ' > ' = ' + X '

] + Š \ \ +

¤ X\ ' > X = X

^ [\ + > + {

\ \ > Š X |

[ + +X | ' \] | + X

X ' \ \ + X\ \ +\

”X | ††˜


Dobro je znati 63

" #$ ###

MOTOKLUB Orlovi iz Male Subotice

Proslavili drugi ro endan \> ^Â’ {

~ ‰\> * [ X X\ $

' \ \ > + *\ [ X = + + '+ + \> Â’X

X\ µ ' X ° |

' X| ' + ' X + | > +

® } \ ' \= > [ X X\ > + \ \ ~ =

+ ‰\> * | \ X X +\

' \ X \>

~ \ + ‡ > + + = ' > ' ^‘ \ { ”ª~’˜


ME IMURJE PONOVNO NA UDARU SUDA KE NEPRAVDE

PREDSJEDNIK RUKOMETNOG PRVOLIGAŠA ŽELJKO KAVRAN

U Osijeku jednostavno nije bilo Netko želi legalizirati “plja ku” dopušteno ravnopravno igrati u prora unu SD-a Me imurje

ZAPO EO TENISKI ITF FUTURES PUN EC OPEN U AKOVCU

Me imurski predstavnici Tuksar i Kau i danas “u akciji”

SUSRET TRAKTOR(IST)A oldtimera u Selnici

Stari traktori još orjejo i kosijo kak novi - Stari su ali još uvijek orjejo, kosijo i vozijo po našim bregovima i poljima i vjerni su svjedoci vremena za koje kažemo da je bilo teško ali i lijepo. Dokaz su da su i naši ljudi sa sela pratili europsku poljoprivredu kupuju i traktore za obra ivanje polja. Istina, bili su rijetki, ali ‘bili su tu’ i sada im ovakvom priredbom želimo dati mjesto u vrijeme kada svi žure, pa i moderni traktori. Ovi su išli i idu polako, ali sve su napravili, kažu o traktorima oldtimerima Franjo Belovi i Ignac Šardi, najza-

služnije osobe što se ova priredba po ela održavati i što je od po etnih “par traktori” u nedjelju okupila njih preko etrdeset. Naime, etrdesetak traktorista i traktora sudjelovalo je u nedjelju na tre em susretu “Oldtimer traktori” u Selnici i Bukovcu kojo je organizirao Oldtimer klub Me imurje. Nakon okupljanja u Selnici ispred Poslovnog centra “Alpro Šardi”, traktoristi su panoramskom vožnjom kroz selni ki vinorodni krajolik stigli u Bukovec, gdje su Franjo Belovi i Ignac Šardi svim sudionicima podijelili

priznanja za sudjelovanje na ovoj jedinstvenoj i lijepoj priredbi koja je privukla pozornost mještana i brojnih posjetitelja iz itavog Me imurja i susjednih županija. Seoski turizam “Guma ” u Bukovcu za sve je pripremio odli an bogra , a Oldtimer bend pak zabavu za sve sudionike i posjetitelje ove jedinstvene priredbe. (S. Mesari )

Kocijanov LANZ je najstariji i najbrži

Velike sun ane nao ale postale modna klasika Velike sun ane nao ale ne daju se istisnuti iz mode. S razlogom. Štite od sunca, pokrivaju pola lica. A to daje mnoge prednosti. Onima koji ih nose daju zagonetan izraz. Iz njih se možete sakriti od onih koje baš ne želite vidjeti, a ako oni vide vas, možete se praviti iznena enima. S takvim nao alama možete iza i bez šminke, jer dobro odabrani oblik može vašem licu biti najbolja šminka. Mogu biti i statusni simbol, ako ne pristajete na ništa drugo osim na dizajnerske. Ako pak namjerno ne želite dizajnerske, a divno vam stoje

“no name” iz parfumerije ili sa štanda, tada znate nositi stav da na vama sve može biti lijepo. Lijepo odabrane sun ane nao ale mogu odvla iti pažnju od vaših drugih nesavršenosti. Mogu prikriti nesavršenu ljetnu frizuru, umorne o i. Mogu biti umjesto rajfa u kosi. Skidanje nao ala s lica može vam dati toliko potreban predah prije odgovora na kakvo delikatno pitanje. I zato, bez obzira što moda kaže, zadržite svoje crne, velike sun ane nao ale zauvijek u svom modnom asortimanu. (BMO)

Naci, uspjelo je, daj se razveseli ...

Vinar Štampar na 55-godišnjem Hanomagu

Fendt je proslavio 55. ro endan

Guma ov bogra za sve


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.