Mjobacks entreprenad arsredovisning 2014

Page 1

Årsredovisning och

Koncernredovisning för

Mjöbäcks Entreprenad AB 556135-1254

Räkenskapsåret

2014

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncern Balansräkning koncern Kassaflödesanalys koncern Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

1 3 4 7 8 9 12 13


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

1 (32)

Styrelsen och verkställande direktören för Mjöbäcks Entreprenad AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

Förvaltningsberättelse Verksamhetens inriktning Moderbolaget bedriver byggnadsverksamhet med huvudinriktning mot villor och bostadsfastigheter. Dotterbolagen äger och förvaltar fastigheter och bedriver handel med fastigheter. Företagets verksamhet är främst inriktad mot produktion av bostäder med leverans från egen fabrik samt genom upphandling av entreprenader. På koncernnivå bedriver bolaget genom olika dotterbolag även fastighetsförvaltning. Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Kjell Rune Nergården, Ingvar Hermansson (vice ordf.) samt Per-Olof Martinsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson. Verksamheten under 2014 Byggkonjunkturen, liksom efterfrågan på villor och bostadsfastigheter har stabiliserats. Styrelsen och företagsledningen bedömde inför år 2014 att det skulle vara möjligt att uppnå en omsättningsökning, vilket också har skett. För koncernen som helhet blev ökningen 29% eller 57,9 miljoner kronor. Styrelsen och företagsledningen bedömde även att bolaget skulle redovisa ett positivt resultat för verksamhetsåret, vilket också har skett, trots att bolaget har gjort betydande kundförluster med anledning av en konkurs. Vid en utvärdering av bolagets verksamhet under 2014 måste beaktas att både moderbolaget och koncernen liksom tidigare år varit engagerade i ett flertal byggprojekt som förväntas resultera i positiva framtida resultat genom försäljning av fastigheter och bolag liksom utdelningar från dotterbolag och intressebolag. Verksamheten under 2015 Både byggkonjunkturen och efterfrågan på villor och bostadsfastigheter bedöms att öka ytterligare under 2015. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att år 2015 kommer att innebära en omsättningsökning och ett positivt resultat. I den här bedömningen förväntas en ökad villaförsäljning samt att flera större projekt och försäljningar kommer att ge positiva bidrag till årsresultatet. Styrelsens och företagsledningen fortsätter sitt arbete med åtgärdsprogram för att säkra hög produktivitet och kostnadseffektivitet i verksamheten. Den höga soliditeten är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för både god resultatutveckling och tillväxt.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

2 (32)

Flerårsöversikt (tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2014 257 223 4 481 527 616 56,8 2,3 1,5 61

2013 199 293 4 023 530 270 56,7 2,7 1,3 60

2012 184 069 -7 019 538 670 54,7 Neg. Neg. 63

2011 279 722 10 271 537 502 56,1 3,2 3,4 68

2010 394 154 -4 452 555 651 50,7 0,9 Neg. 68

Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2014 248 050 7 007 402 765 69,8 2,2 2,5 61

2013 190 098 2 356 397 983 68,4 2,3 0,9 60

2012 173 253 -3 891 389 150 69,0 Neg. Neg. 63

2011 269 339 16 594 383 999 70,9 4,7 6,1 68

2010 383 147 26 473 413 550 59,7 7,8 10,7 68

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst

disponeras så att i ny räkning överföres

216 360 323 10 054 490 226 414 813

226 414 813

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

3 (32)

Koncernens Resultaträkning

Not

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2, 3, 4

Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3, 5 6 9

2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

257 223 276 -218 966 966 38 256 310

199 293 400 -180 207 243 19 086 157

-53 536 979 7 081 376 -8 199 293

-43 716 962 20 980 929 -3 649 876

14 716 252 3 328 736 -5 364 845 12 680 143

12 819 634 4 997 238 -10 144 269 7 672 603

4 480 850

4 022 727

Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat

-39 913 44 454 4 485 392

-62 047 1 778 417 5 739 097

Moderbolagets andel av årets resultat Minoritetens andel av årets resultat

4 485 392 0

5 763 501 -24 405

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

7

8


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

4 (32)

2014-12-31

2013-12-31

10 416 418 3 046 849 177 435 944

10 538 014 1 515 088 181 133 581

983 960 191 883 171

912 115 194 098 798

28 662 781 9 040 742 5 000 1 920 603 6 195 845 45 824 971

23 387 614 25 762 300 5 000 1 716 386 13 737 718 64 609 018

237 708 142

258 707 816

110 895 090

111 359 728

17 658 048

18 308 854

70 625 490 19 880 1 391 836 1 603 236 853 200 31 947 000 106 440 642

63 929 087 0 1 480 852 3 078 023 929 108 21 422 000 90 839 070

54 913 659

51 054 788

Summa omsättningstillgångar

289 907 439

271 562 440

Summa tillgångar

527 615 581

530 270 256

Koncernens Balansräkning

Not

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

12 13 14

17, 18 19

20

Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Kassa och bank


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Koncernens Balansräkning

5 (32)

Not

2014-12-31

2013-12-31

45 100 000 254 650 597

45 100 000 255 599 218

299 750 597

300 699 218

0

215 988

299 750 597

300 915 206

264 384 2 500 000 2 764 384

104 621 2 600 000 2 704 621

1 820 833 129 953 606 8 116 644 139 891 083

1 820 833 133 707 195 8 116 644 143 644 672

43 706 052 49 482 34 026 680 1 588 000 5 839 303 85 209 517

33 902 397 0 37 328 614 5 926 000 5 848 748 83 005 759

527 615 581

530 270 258

Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

21, 22

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar

Långfristiga skulder Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

24

26 27

28


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

6 (32)

Koncernens Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

29

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2014-12-31

2013-12-31

70 000 000 208 904 990 278 904 990

70 000 000 200 063 990 270 063 990

78 807 833 37 294 830 0 116 102 663

46 487 000 23 101 330 323 548 69 911 878

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier Ansvar som komplementär i kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

7 (32)

2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

4 480 850

4 022 727

5 628 699 -157 823

5 617 206 1 172 520

9 951 726

10 812 453

1 115 444 -6 696 403 -8 994 185 9 803 655 -7 599 897 -2 419 660

-5 912 814 22 505 120 2 110 855 7 123 641 -575 686 36 063 570

-2 896 819 966 000 -12 688 129

18 682 258 142 000 0

24 651 068 10 032 120

9 079 238 27 903 496

-3 753 589 -3 753 589

-27 003 296 -27 003 296

3 858 871

36 963 770

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

51 054 788

14 091 019

Likvida medel vid årets slut

54 913 659

51 054 789

Koncernens Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

Not


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

8 (32)

Moderbolagets Resultaträkning

Not

2014-01-01 -2014-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2, 3, 4

248 049 569 -211 336 910 36 712 659

190 097 836 -172 848 764 17 249 072

Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3, 5 6 9

-53 377 754 5 281 376 -11 383 719

-43 596 487 15 625 848 -10 721 567

8

14 716 252 5 439 978 -1 765 824 7 006 687

12 819 634 7 117 859 -6 860 072 2 355 854

10

3 077 441

-37 974

10 084 128

2 317 880

-29 638

-36 978

10 054 490

2 280 902

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

11

2013-01-01 -2013-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

9 (32)

Not

2014-12-31

2013-12-31

12 13 14

10 416 418 3 046 849 19 512 348 32 975 615

10 538 014 1 515 088 20 329 680 32 382 782

15, 16 17, 18

25 238 207 13 244 494 5 000 54 080 845 92 568 546

26 288 207 7 961 614 5 000 58 279 199 92 534 020

125 544 161

124 916 802

Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter

91 161 508

97 003 001

Varulager m m Råvaror och förnödenheter

17 658 048

18 308 854

79 658 093 8 019 742 1 216 512 1 379 308 31 947 000 122 220 655

74 692 720 13 097 622 1 293 147 2 354 392 21 422 000 112 859 881

46 180 365

44 894 547

Summa omsättningstillgångar

277 220 576

273 066 283

Summa tillgångar

402 764 737

397 983 085

Moderbolagets Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förvaltningsfastigheter

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

20

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Kassa och bank


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

10 (32)

2014-12-31

2013-12-31

45 100 000 9 020 000 54 120 000

45 100 000 9 020 000 54 120 000

216 360 323 10 054 490 226 414 813

214 079 421 2 280 902 216 360 323

280 534 813

270 480 323

23

898 946

276 387

24

66 616 2 500 000 2 566 616

36 978 2 600 000 2 636 978

Summa långfristiga skulder

0 32 043 606 8 116 644 40 160 250

0 35 163 195 8 116 644 43 279 839

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

38 564 893 486 934 32 873 746 1 588 000 5 090 539 78 604 112

33 369 334 486 934 36 330 420 5 926 000 5 196 870 81 309 558

402 764 737

397 983 085

Moderbolagets Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

21, 22

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för skatter Övriga avsättningar

Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

Summa eget kapital och skulder

25 27

28


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

11 (32)

Moderbolagets Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

29

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2014-12-31

2013-12-31

70 000 000 64 182 000 134 182 000

70 000 000 50 481 000 120 481 000

78 807 833 19 794 830

46 487 000 23 101 330 323 548 69 911 878

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier Ansvar som komplementär i kommanditbolag

98 602 663


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

12 (32)

2014-01-01 -2014-12-31

2013-01-01 -2013-12-31

7 006 687

2 355 854

1 062 500 64 753

1 373 465 -231 777

8 133 940

3 497 542

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 492 299 -4 965 373 -760 154 5 195 559 -7 901 006 6 195 265

3 557 414 18 909 212 -9 080 154 7 081 510 4 492 346 28 457 870

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 471 868 966 000 -5 516 990 5 233 000 -1 789 858

-394 337 142 000 0 13 895 200 13 642 863

Finansieringsverksamheten Upptagna lån

-3 119 589

-5 096 987

1 285 818

37 003 746

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

44 894 547

7 890 801

Likvida medel vid årets slut

46 180 365

44 894 547

Moderbolagets Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar mm. Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde

Not


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

13 (32)

Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga poster i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Produktions- och förvaltningsfastigheter skrivs numera av enligt komponentmetoden. Bolaget redovisar pågående entreprenader enligt huvudregeln, s.k. successiv vinstavräkning. Detta har medfört att även bolagets egna kapital har förändrats i jämförelse med årsredovisningen för år 2013, se noten Förändring av eget kapital Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats.

Intäktsredovisning Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten med fast pris i takt med att arbetet utförs, så kallade successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som per balansdagen utförda arbetstimmar i relation till totalt beräknade arbetstimmar för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Koncernredovisning Konsolideringsmetod Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I koncernen ingår ett kommanditbolag. I detta bolag har endast resultatet redovisats i koncernredovisningen. Intresseföretag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

14 (32)

Redovisning av intresseföretag Intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretaget tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. I resultaträkningen tas bara erhållna utdelningar från intresseföretag upp som intäkt. Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader för produktion Byggnader för förvaltning Markanläggning Inventarier och bilar Goodwill

2-4% 2-3% 5% 20% 10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

15 (32)

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Noter Not 1 Nettoomsättning Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning

2014

2013

243 606 859 13 616 417 257 223 276

185 724 728 13 568 672 199 293 400

2014

2013

243 606 859 4 442 710 248 049 569

185 724 726 4 373 110 190 097 836

Moderbolaget

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

16 (32)

Not 2 Kostnader för produktion och förvaltning Koncernen

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

2014

2013

207 299 525 984 159 5 977 007 4 706 275 218 966 966

168 566 885 860 937 6 058 004 4 721 417 180 207 243

2014

2013

207 299 525 984 159 2 581 067 472 159 211 336 910

168 567 385 860 937 2 933 141 487 301 172 848 764

2014

2013

7 54 61

7 53 60

1 152 292 21 776 294 22 928 586

1 152 487 21 066 181 22 218 668

8 264 376 8 264 376

8 403 614 8 403 614

-74 896

-77 666

31 118 066

30 544 616

Moderbolaget

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

Not 3 Anställda och personalkostnader Koncernen och moderbolaget

Medelantalet anställda Kvinnor Män

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Erhållna lönebidrag Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

17 (32)

Not 4 Leasingavtal Koncernen och moderbolaget Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 338 859 (384 944) kronor.

Not 5 Arvode till revisorer Koncernen Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag: Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Andra bolag Övriga tjänster: Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

2014

2013

47 560 350 350 0

50 644 327 125 10 907

96 350 494 260

89 862 478 538

Moderbolaget Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster

2014

2013

47 560 290 000 56 350 393 910

50 644 270 000 39 112 359 756


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

18 (32)

Not 6 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Koncernen

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

2014

2013

28 965 000 -21 487 234 5 233 000 -5 440 000 3 578 500 -3 767 890 7 081 376

48 125 000 -32 980 028 6 206 126 -850 000 2 344 424 -1 864 593 20 980 929

2014

2013

21 165 000 -17 487 234 5 233 000 -3 440 000 3 578 500 -3 767 890 5 281 376

48 125 000 -32 980 028 1 045 0 2 344 424 -1 864 593 15 625 848

2014

2013

14 831 500 -115 248 14 716 252

13 000 000 -180 366 12 819 634

Moderbolaget

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag Koncernen och moderbolaget

Erhållna utdelningar Resultatandel från kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

19 (32)

Not 8 Funktionssammanställning Koncernen 2014 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

243 606 859

-207 299 525

13 616 417 257 223 276

-5 977 007 -213 276 532

Fastighets- och aktieförsäljning 37 776 500 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 294 999 776

Räntor

-3 783 460 -3 783 460

Avskrivningar

Resultat

-984 159

35 323 175

-4 706 275 -5 690 434

-850 325 34 472 850

-30 695 124

7 081 376

-53 498 714

-297 470 370

18 044 988 -1 581 385 12 680 143

Kostnader

Räntor

-38 265

-53 536 979

-5 728 699

16 463 603 4 480 850

2013 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

185 724 728 -168 566 885 13 568 672 199 293 400

Fastighets- och aktieförsäljning 56 675 550 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 255 968 950

-6 058 004 -174 624 889

-3 514 287 -3 514 287

Avskrivningar

Resultat

-860 937

16 296 906

-4 721 417 -5 582 354

-725 036 15 571 870

-35 694 621

20 980 929

-43 682 110

-254 001 620

17 816 872 -6 629 982 7 672 603

-34 852

-43 716 962

-5 617 206

11 186 890 4 022 727


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

20 (32)

Moderbolaget 2014 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

243 606 859

-207 299 525

4 442 710 248 049 569

-2 581 067 -209 880 592

Fastighets- och aktieförsäljning 29 976 500 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 278 026 069

Räntor

-185 138 -185 138

Avskrivningar

Resultat

-984 159

35 323 175

-472 159 -1 456 318

1 204 346 36 527 521

-24 695 124

5 281 376

-53 339 489

-287 915 205

-38 265 -53 377 754 20 156 230 -1 580 686 18 390 406

-1 494 583

18 575 544 7 006 687

2013 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

185 724 726

-168 567 385

4 373 110 190 097 836

-2 933 141 -171 500 526

Fastighets- och aktieförsäljning 50 470 469 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 240 568 305

Räntor

-232 682 -232 682

Avskrivningar

Resultat

-860 937

16 296 404

-487 301 -1 348 238

719 986 17 016 390

-34 844 621

15 625 848

-43 561 635

-249 906 782

-34 852 -43 596 487 19 937 493 -6 627 390 13 077 421

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

-1 383 090

13 310 103 2 355 854


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

21 (32)

Not 10 Bokslutsdispositioner Moderbolaget 2014

2013

3 700 000 -622 559 3 077 441

0 -37 974 -37 974

2014-12-31

2013-12-31

29 638 29 638

36 978 36 978

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 782 251 241 135 15 023 386

14 782 251 0 14 782 251

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 140 534 -362 731 -6 503 265

-5 784 246 -356 288 -6 140 534

1 896 297 1 896 297

1 896 297 1 896 297

10 416 418

10 538 014

Mottagna koncernbidrag Förändring av överavskrivningar

Not 11 Skatt på årets resultat Moderbolaget

Uppskjuten skatt

Not 12 Byggnader och mark Koncernen och moderbolaget

Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar

Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

22 (32)

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen och moderbolaget 2014-12-31

2013-12-31

14 795 874 2 230 731 -908 820 16 117 785

14 434 287 603 249 -241 662 14 795 874

-13 280 784 869 541 -659 693 -13 070 936

-12 887 548 146 265 -539 501 -13 280 784

3 046 849

1 515 090

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

203 890 771 353 107 -641 849 0 203 602 029

221 384 468 1 083 583 -24 115 448 5 538 168 203 890 771

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-23 219 190 296 676 0 -3 695 071 -26 617 585

-21 364 870 2 616 353 -760 460 -3 710 213 -23 219 190

462 000 -10 500 451 500

472 500 -10 500 462 000

Utgående redovisat värde

177 435 944

181 133 581

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

177 435 944 190 100 000

181 133 581 188 000 000

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 14 Förvaltningsfastigheter Koncernen

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar

Värdering till verkligt värde har skett genom intern värdering.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

23 (32)

Moderbolaget 2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 120 113 -641 849 26 478 264

27 778 948 -658 835 27 120 113

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 790 433 296 676 -472 159 -6 965 916

-6 716 076 412 944 -487 301 -6 790 433

Utgående redovisat värde

19 512 348

20 329 680

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

19 512 348 25 000 000

20 329 680 24 500 000

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 288 207 2 050 000 28 338 207

25 888 207 400 000 26 288 207

Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 100 000 -3 100 000

0 0

Utgående redovisat värde

25 238 207

26 288 207

Värdering till verkligt värde har skett genom intern värdering.

Not 15 Andelar i koncernföretag Moderbolaget


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

24 (32)

Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Namn AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

Kapitalandel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

Org.nr 556059-0555 556379-0657 556533-0890 556702-0762 556677-0953 556693-2314 556744-5878 556880-8512

Antal andelar 2 500 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Säte Båstad Svenljunga Svenljunga Svenljunga Svenljunga Lund Borås Svenljunga

Bokfört värde 4 446 688 200 000 3 504 019 500 000 4 850 000 2 837 500 8 800 000 100 000 25 238 207 Eget kapital 293 593 704 980 9 976 812 27 134 895 2 918 707 163 859 160 342 5 221 818 46 575 006

Resultat -11 480 -9 047 -7 495 -2 016 114 134 088 -321 703 72 030 81 354 -2 078 367

Not 17 Andelar i intresseföretag Koncernen 2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 387 614 5 830 416 -455 249 28 762 781

23 432 980 135 000 -180 366 23 387 614

Utgående redovisat värde

28 762 781

23 387 614

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 961 614 5 738 129 -455 249 13 244 494

8 091 980 50 000 -180 366 7 961 614

Utgående redovisat värde

13 244 494

7 961 614

Moderbolaget


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

25 (32)

Not 18 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB Mjöbäckssköldens FastighetsförvaltningAB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Kapitalandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 33% 50% 33,3% 11% 20% 50%

Org.nr 556648-5099 556526-9866 556707-8588 556597-6866 969697-7801 556734-6290 969750-5528 556862-5072 556678-8401 556734-8973 556667-0492 556732-9932 556819-2958

Rösträttsandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 33% 50% 33,3% 2,26% 20% 50%

Säte Partille Höllviken Kungsbacka Ale Svenljunga Borås Borås Svenljunga Vellinge Partille Göteborg Malmö Borås

Antal andelar 340 5 000 1 650 333 1 500 1 500 333 500 333 516 800 300 500

Bokfört värde 340 000 500 000 166 500 30 666 3 158 199 50 000 3 211 000 50 000 5 738 129 1 349 482 3 000 000 10 336 000 30 000 702 805 28 662 781


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

26 (32)

Moderbolaget Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB Mjöbäckssköldens Fastighetsförvaltning

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB Mjöbäckssköldens Fastighetsförvaltning AB

Kapitalandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 33%

Rösträttsandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 33%

Org.nr 556648-5099 556526-9866 556707-8588 556597-6866 969697-7801 556734-6290 969750-5528 556862-5072 556380-1389

Antal andelar 340 5 000 1 650 333 1 500 1 500 333

Bokfört värde 340 000 500 000 166 500 30 666 3 158 199 50 000 3 211 000 50 000 5 738 129 13 244 494

Säte Partille Höllviken Kungsbacka Ale Svenljunga Borås Borås Svenljunga Svenljunga

Not 19 Fordringar hos intresseföretag Koncernen Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

2014-12-31 10 162 300 3 878 442 -5 000 000 9 040 742

2013-12-31 21 714 257 8 162 300 -4 114 257 25 762 300

9 040 742

25 762 300

2014-12-31 13 737 721 960 000 -8 501 876 6 195 845

2013-12-31 26 619 552 1 074 000 -13 955 831 13 737 721

6 195 845

13 737 721

Not 20 Andra långfristiga fordringar

Koncernen Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

27 (32)

Moderbolaget 2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

58 279 199 960 000 -5 158 354 54 080 845

72 449 033 1 074 000 -15 243 834 58 279 199

Utgående redovisat värde

54 080 845

58 279 199

Not 21 Förändring av eget kapital, föregående år Koncernen Aktiekapital

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning vid tidpunkten för övergång till BFNAR 2012:1

45 100 000

249 822 884

207 311

Belopp vid årets ingång efter justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1

45 100 000

249 822 884

207 311

12 974 -3 166 282

-241 319

Omräkningsdifferens Årets resultat Justeringar för jämförelseåret vid övergång till BFNAR 2012:1 Justering avskrivningar enl. komponentavskrivning Justering uppskjuten skatt Justering successiv vinstavräkning Justering minoritet

Belopp vid årets utgång

-568 805 1 679 408

45 100 000

8 014 459 -195 420 255 599 218

249 996 215 988


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

28 (32)

Moderbolaget Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning vid tidpunkten för övergång till BFNAR 2012:1

45 100 000

9 020 000

217 848 642

-3 769 221

Belopp vid årets ingång efter justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1

45 100 000

9 020 000

217 848 642

-3 769 221

-3 769 221

3 769 221 -5 835 667

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Justeringar för jämförelseåret vid övergång till BFNAR 2012:1 Justering avskrivningar enl. komponentindelning Justering uppskjuten skatteskuld Justering successiv vinstavräkning

Belopp vid årets utgång

139 088 -36 978

45 100 000

9 020 000

214 079 421

Not 22 Förändring av eget kapital Koncernen Antal aktier: 451 000

Aktiekapital Belopp vid årets ingång Förändring koncernstruktur Eliminering/inköp koncernbolag Eliminering/nedskrivning koncernbolag Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

255 599 218 215 988

215 988 -215 988

-6 950 000

45 100 000

1 300 000 4 485 392 254 650 598

0

8 014 459 2 280 902


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

29 (32)

Moderbolaget Antal aktier: 451 000

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

45 100 000

9 020 000

214 079 421

2 280 902

2 280 902

-2 280 902 10 054 490 10 054 490

45 100 000

9 020 000

216 360 323

Not 23 Obeskattade reserver Moderbolaget

Ackumulerade överavskrivningar

2014-12-31

2013-12-31

898 946 898 946

276 387 276 387

2014-12-31

2013-12-31

2 500 000 2 500 000

2 600 000 2 600 000

2014-12-31

2013-12-31

30 000 000 0

30 000 000 0

2014-12-31

2013-12-31

15 000 000 1 820 833

15 000 000 1 820 833

Not 24 Övriga avsättningar Koncernen och moderbolaget

Avsättningar för garantier

Not 25 Checkräkningskredit Moderbolaget

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

Not 26 Byggnadskreditiv Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

30 (32)

Not 27 Skulder till kreditinstitut Koncernen

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

2014-12-31

2013-12-31

4 536 000 4 536 000

4 536 000 4 536 000

125 374 000 125 374 000

129 008 000 129 008 000

2014-12-31

2013-12-31

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

30 000 000 30 000 000

33 000 000 33 000 000

2014-12-31

2013-12-31

506 165 2 268 050 1 558 791 161 765 699 810 644 722 5 839 303

521 917 2 255 668 1 453 882 147 597 724 684 745 001 5 848 749

Moderbolaget

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

31 (32)

Moderbolaget

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader

2014-12-31

2013-12-31

506 165 2 268 050 1 558 791 35 000 222 533 500 000 5 090 539

521 917 2 255 668 1 453 882 19 610 280 793 665 000 5 196 870

2014-12-31

2013-12-31

70 000 000 208 904 990 278 904 990

70 000 000 200 063 990 270 063 990

2014-12-31

2013-12-31

70 000 000 64 182 000 134 182 000

70 000 000 50 481 000 120 481 000

Not 29 Ställda säkerheter Koncernen

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

Moderbolaget

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.