Mjobacks entreprenad arsredovisning 2015

Page 1

Årsredovisning och

Koncernredovisning för

Mjöbäcks Entreprenad AB 556135-1254

Räkenskapsåret

2015

Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncern Balansräkning koncern Kassaflödesanalys koncern Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

2 4 5 8 9 10 13 14


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

2 (30)

Styrelsen och verkställande direktören för Mjöbäcks Entreprenad AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse Verksamhetens inriktning Moderbolaget bedriver byggnadsverksamhet med huvudinriktning mot villor och bostadsfastigheter. Dotterbolagen äger och förvaltar fastigheter och bedriver handel med fastigheter. Företagets verksamhet är främst inriktad mot produktion av bostäder med leverans från egen fabrik samt genom upphandling av entreprenader. På koncernnivå bedriver bolaget genom olika dotterbolag även fastighetsförvaltning.

Verksamheten 2015 Byggkonjunkturen, liksom efterfrågan på villor och bostadsfastigheter, har ökat. Styrelsen och företagsledningen bedömde inför år 2015 att det skulle vara möjligt att uppnå en omsättningsökning, vilket har skett. För koncernen som helhet blev ökningen drygt 6% motsvarande 15,8 mkr. Vid en utvärdering av bolagets verksamhet 2015 måste beaktas att både moderbolaget och koncernen varit engagerade i ett flertal byggprojekt, som förväntas resultera i framtida positiva resultat, genom försäljning av fastigheter och bolag, liksom utdelningar från dotterbolag och intressebolag.

Verksamheten 2016 Både byggkonjunkturen och efterfrågan på villor och bostadsfastigheter bedöms öka ytterligare under 2016. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att år 2016 kommer att innebära, såväl en omsättningsökning som ett positivt resultat. I den här bedömningen förväntas ökad villaförsäljning samt flera större projekt, ge positiva bidrag till koncernens framtida resultat. Styrelsens och företagsledningens åtgärdsprogram, för att säkra hög produktivitet och kostnadseffektivitet i verksamheten, fortgår. Koncernens höga soliditet är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för en god framtida resultatutveckling och tillväxt.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

3 (30)

Ägarförhållanden Namn Kjell Rune Nergården Julia Prissberg Nergården Göran Nergården

Antal aktier 170 000 56 000 225 000

Antal röster 170 000 56 000 225 000

Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Kjell Rune Nergården, Göran Nergården, Ingvar Hermansson (vice ordf.) samt Per-Olof Martinsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson.

Flerårsöversikt (tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2015 273 059 28 621 585 970 55,6 5,4 8,8 65

2014 257 223 4 481 527 440 56,8 2,3 1,5 61

2013 199 293 4 023 530 109 56,7 2,7 1,3 60

2012 184 069 -7 019 538 670 54,7 -0,2 -2,4 63

2011 279 722 10 271 537 502 56,1 3,2 3,4 68

Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2015 263 611 24 396 456 511 68,1 5,4 7,8 65

2014 248 050 7 007 402 765 69,8 2,2 2,5 61

2013 182 083 -5 798 383 904 68,4 0,3 Neg. 60

2012 173 253 -3 891 389 150 69,0 Neg. Neg. 63

2011 269 339 16 594 383 999 70,9 4,7 6,1 68

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst

disponeras så att i ny räkning överföres

226 414 813 29 712 631 256 127 444

256 127 444

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

4 (30)

Koncernens Resultaträkning

Not

2015-01-01 -2015-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2, 3, 4

273 058 887 -237 904 068 35 154 819

257 223 276 -218 966 966 38 256 310

Försäljnings- och administrationskostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3, 5 6

-38 522 015 26 504 831 23 137 635

-53 536 979 7 081 376 -8 199 292

7

5 173 094 3 655 769 -3 345 618 5 483 245

14 716 252 3 328 736 -5 364 845 12 680 144

Resultat efter finansiella poster

8

28 620 880

4 480 851

Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat

10

-348 192 -2 066 958 26 205 729

-39 913 44 454 4 485 392

26 205 729

4 485 392

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

Moderbolagets andel av årets resultat

2014-01-01 -2014-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

5 (30)

2015-12-31

2014-12-31

13 021 363 3 255 783 133 625 550

10 416 418 3 046 849 177 435 944

0 149 902 696

983 960 191 883 171

22 847 746 7 705 527 5 000 4 417 7 022 453 37 585 143

28 662 781 9 040 742 5 000 1 920 603 6 195 845 45 824 971

187 487 839

237 708 142

127 963 392

110 895 090

14 712 333

17 658 048

148 143 003 0 145 373 2 076 399 30 165 000 1 685 300 182 215 075

70 625 490 19 880 1 391 836 1 603 236 31 947 000 853 200 106 440 642

73 591 502

54 913 659

Summa omsättningstillgångar

398 482 302

289 907 439

Summa tillgångar

585 970 141

527 615 581

Koncernens Balansräkning

Not

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

11 12 13

16, 17 18

19

Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Koncernens Balansräkning

6 (30)

Not

2015-12-31

2014-12-31

45 100 000 281 015 727

45 100 000 254 650 597

326 115 727

299 750 597

326 115 727

299 750 597

685 756 2 000 000 2 685 756

264 384 2 500 000 2 764 384

1 656 742 125 467 300 8 116 644 135 240 686

1 820 833 129 953 606 8 116 644 139 891 083

52 091 241 49 482 35 348 545 9 969 000 24 469 705 121 927 973

43 706 052 49 482 34 026 680 1 588 000 5 839 303 85 209 517

585 970 142

527 615 581

Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar

Långfristiga skulder Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Övriga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder och eget kapital

20

22

24 25

26


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

7 (30)

Koncernens Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

27

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2015-12-31

2014-12-31

70 000 000 190 791 490 260 791 490

70 000 000 208 904 990 278 904 990

85 690 742 33 719 240 119 409 982

78 807 833 37 294 830 116 102 663

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

8 (30)

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

28 620 880

4 480 850

12 189 688 -1 594 655

5 628 699 -157 823

39 215 913

9 951 726

-14 122 587 -77 517 513 496 617 8 385 189 28 333 267 -15 209 114

1 115 444 -6 696 403 -8 894 185 9 803 655 -7 599 897 -2 319 660

-2 650 159 40 602 000 585 513

-2 896 819 966 000 -12 688 129

0 38 537 354

24 551 068 9 932 120

Finansieringsverksamheten Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 650 397 -4 650 397

-3 753 589 -3 753 589

Årets kassaflöde

18 677 843

3 858 871

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

54 913 659

51 054 788

Likvida medel vid årets slut

73 591 502

54 913 659

Koncernens Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

9 (30)

Moderbolagets Resultaträkning

Not

2015-01-01 -2015-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2, 3, 4

263 610 741 -230 782 671 32 828 070

248 049 569 -211 336 910 36 712 659

Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3, 5 6 9

-38 357 658 20 386 601 14 857 013

-53 377 754 5 281 376 -11 383 719

8

5 173 094 4 776 136 -410 135 24 396 108

14 716 252 5 439 978 -1 765 824 7 006 687

9

5 324 713

3 077 441

29 720 821

10 084 128

-8 190 29 712 631

-29 638 10 054 490

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

10

2014-01-01 -2014-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

10 (30)

Not

2015-12-31

2014-12-31

11 12 13

13 021 363 3 255 783 17 949 584 34 226 730

10 416 418 3 046 849 19 512 348 32 975 615

14, 15 16, 17

31 523 058 7 429 459 5 000 50 549 153 89 506 670

25 238 207 13 244 494 5 000 54 080 845 92 568 546

123 733 400

125 544 161

Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter

94 455 152

91 161 508

Varulager m m Råvaror och förnödenheter

14 712 333

17 658 048

121 917 242 9 716 532 1 290 760 2 036 367 30 165 000 772 997 165 898 898

79 658 093 8 019 742 1 216 512 1 379 308 31 947 000 0 122 220 655

57 711 457

46 180 365

Summa omsättningstillgångar

332 777 840

277 220 576

Summa tillgångar

456 511 240

402 764 737

Moderbolagets Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förvaltningsfastigheter

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

19

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Moderbolagets Balansräkning

11 (30)

Not

2015-12-31

2014-12-31

45 100 000 9 020 000 54 120 000

45 100 000 9 020 000 54 120 000

226 414 813 29 712 631 256 127 444

216 360 323 10 054 490 226 414 813

310 247 444

280 534 813

Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

20

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver

21

874 233

898 946

Avsättningar Avsättningar för skatter Övriga avsättningar

22

74 806 2 000 000 2 074 806

66 616 2 500 000 2 566 616

0 18 471 300 8 116 644 26 587 944

0 32 043 606 8 116 644 40 160 250

50 486 818 486 934 32 479 173 9 969 000 23 304 888 116 726 813

38 564 893 486 934 32 873 746 1 588 000 5 090 539 78 604 112

456 511 240

402 764 737

Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

23 25

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

26


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

12 (30)

Moderbolagets Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

27

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2015-12-31

2014-12-31

70 000 000 39 988 500 109 988 500

70 000 000 64 182 000 134 182 000

85 690 742 16 672 240 102 362 982

78 807 833 19 794 830 98 602 663

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

13 (30)

2015-01-01 -2015-12-31

2014-01-01 -2014-12-31

24 396 108

7 006 687

10 428 761 -53 300

1 062 500 64 753

34 771 569

8 133 940

-347 930 -42 259 149 3 934 206 11 921 925 26 200 776 34 221 397

6 492 299 -4 965 373 -760 154 5 195 559 -7 901 006 6 195 265

-4 459 484 2 602 000 -7 260 515 0 -9 117 999

-2 471 868 966 000 -5 516 990 5 233 000 -1 789 858

-13 572 306

-3 119 589

Årets kassaflöde

11 531 092

1 285 818

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

46 180 365

44 894 547

Likvida medel vid årets slut

57 711 457

46 180 365

Moderbolagets Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m. Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering lån

Not


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

14 (30)

Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Funktionsindelad resultaträkning tillämpas.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt arbetet utförs. Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten med fast pris i takt med att arbetet utförs, så kallade successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som per balansdagen utförda arbetstimmar i relation till totalt beräknade arbetstimmar för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Koncernredovisning Konsolideringsmetod Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I koncernen ingår ett kommanditbolag. I detta bolag har endast resultatet redovisats i koncernredovisningen. Intresseföretag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag. Redovisning av intresseföretag Intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretaget tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. I resultaträkningen tas bara erhållna


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

15 (30)

utdelningar från intresseföretag upp som intäkt. Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader för produktion Byggnader för förvaltning Markanläggning Inventarier och bilar Goodwill

2-4% 2-3% 5% 20% 10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde, som baserats på marknadsvärde.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

16 (30)

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Noter Not 1 Nettoomsättning Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning

2015

2014

259 070 086 13 988 801 273 058 887

243 606 859 13 616 417 257 223 276

2015

2014

259 070 086 4 540 655 263 610 741

243 606 859 4 442 710 248 049 569

Moderbolaget

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

17 (30)

Not 2 Kostnader för produktion och förvaltning Koncernen

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

2015

2014

226 080 890 1 374 229 6 536 534 3 912 415 237 904 068

207 299 525 984 159 5 977 007 4 706 275 218 966 966

2015

2014

226 080 890 1 374 229 2 894 844 432 708 230 782 671

207 299 525 984 159 2 581 067 472 159 211 336 910

2015

2014

8 57 65

7 54 61

1 037 080 23 152 248 24 189 328

1 152 292 21 776 294 22 928 586

1 268 443 7 997 356 9 265 799

1 158 925 7 105 451 8 264 376

-18 652

-74 896

33 436 475

31 118 066

Moderbolaget

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

Not 3 Anställda och personalkostnader Koncernen och moderbolaget

Medelantalet anställda Kvinnor Män

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Erhållna lönebidrag Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Not 4 Leasingavtal Koncernen och moderbolaget Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 347 878 (338 859) kronor.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

18 (30)

Not 5 Arvode till revisorer Koncernen Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag; Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster

2015

2014

49 920 408 675 135 250 593 845

47 560 390 350 56 350 494 260

2015

2014

49 920 310 000 92 375 452 295

47 560 290 000 56 350 393 910

2015

2014

118 867 199 -84 537 368 0 0 -7 825 000 0 0 26 504 831

28 965 000 -21 487 234 5 233 000 -2 340 000 -3 100 000 3 578 500 -3 767 890 7 081 376

2015

2014

62 217 199 -34 005 598 0 0 -7 825 000 0 0 20 386 601

21 165 000 -17 487 234 5 233 000 -340 000 -3 100 000 3 578 500 -3 767 890 5 281 376

Moderbolaget Revisionsuppdrag; Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster

Not 6 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Koncernen

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Nedskrivning dotterbolagsaktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

Moderbolaget

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Nedskrivning dotterbolagsaktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

19 (30)

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag Koncernen och moderbolaget

Erhållna utdelningar Resultatandel från kommanditbolag

2015

2014

5 300 000 -126 906 5 173 094

14 831 500 -115 248 14 716 252

Not 8 Funktionssammanställning Koncernen 2015 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

259 070 086

-226 080 890

13 988 801 273 058 887

-6 536 534 -232 617 424

Fastighets- och aktieförsäljning 118 867 199 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 391 926 086

Räntor

-2 497 714 -2 497 714

Avskrivningar

Resultat

-1 374 229

31 614 967

-3 912 415 -5 286 644

1 042 138 32 657 105

-92 362 368

26 504 831

-38 469 163

-363 448 955

8 828 863 -847 904 5 483 245

Omsättning

Kostnader

Räntor

243 606 859

-207 299 525

13 616 417 257 223 276

-5 977 007 -213 276 532

-52 852

-38 522 015

-5 339 496

7 980 959 28 620 880

2014 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Fastighets- och aktieförsäljning 37 776 500 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 294 999 776

-3 783 460 -3 783 460

Avskrivningar

Resultat

-984 159

35 323 175

-4 706 275 -5 690 434

-850 325 34 472 850

-30 695 124

7 081 376

-53 498 714

-297 470 370

18 044 988 -1 581 385 12 680 143

-38 265

-53 536 979

-5 728 699

16 463 603 4 480 850


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

20 (30)

Moderbolaget 2015 Funktion Byggnadsrörelsen FastighetsFörvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

259 070 086

-226 080 890

4 540 655 263 610 741

-2 894 844 -228 975 734

Fastighets- och aktieförsäljning 62 217 199 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 325 827 940

Räntor

-78 736 -78 736

Avskrivningar

Resultat

-1 374 229

31 614 967

-432 708 -1 806 937

1 134 367 32 749 334

-41 830 598

20 386 601

-38 304 806

-52 852 -38 357 658

-309 111 138

9 949 230 -331 399 9 539 095

Omsättning

Kostnader

Räntor

243 606 859

-207 299 525

4 442 710 248 049 569

-2 581 067 -209 880 592

-1 859 789

9 617 831 24 396 108

2014 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Fastighets- och aktieförsäljning 29 976 500 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 278 026 069

-185 138 -185 138

Avskrivningar

Resultat

-984 159

35 323 175

-472 159 -1 456 318

1 204 346 36 527 521

-24 695 124

5 281 376

-53 339 489

-287 915 205

-38 265 -53 377 754 20 156 230 -1 580 686 18 390 406

-1 494 583

18 575 544 7 006 687


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

21 (30)

Not 9 Bokslutsdispositioner Moderbolaget 2015

2014

5 300 000 24 713 5 324 713

3 700 000 -622 559 3 077 441

2015

2014

348 192 348 192

39 913 39 913

2015

2014

8 190 8 190

29 638 29 638

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 023 386 3 103 174 -150 000 17 976 560

14 782 251 241 135 0 15 023 386

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 503 265 43 596 -391 825 -6 851 494

-6 140 534 0 -362 731 -6 503 265

1 896 297 1 896 297

1 896 297 1 896 297

13 021 363

10 416 418

Mottagna koncernbidrag Förändring av överavskrivningar

Not 10 Skatt på årets resultat Koncernen

Aktuell skatt

Moderbolaget

Uppskjuten skatt

Not 11 Byggnader och mark Koncernen och moderbolaget

Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

22 (30)

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen och moderbolaget 2015-12-31

2014-12-31

16 117 786 1 356 310 -192 168 17 281 928

14 795 874 2 230 731 -908 820 16 117 785

-13 070 936 80 047 -1 035 256 -14 026 145

-13 280 784 869 541 -659 693 -13 070 936

3 255 783

3 046 849

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

203 602 029 904 387 -47 446 088 157 060 328

203 890 771 353 107 -641 849 203 602 029

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 617 585 5 786 880 -3 045 073 -23 875 778

-23 219 190 296 676 -3 695 071 -26 617 585

451 500 -10 500 441 000

462 000 -10 500 451 500

Utgående redovisat värde

133 625 550

177 435 944

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

133 625 550 154 000 000

177 435 944 190 100 000

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 13 Förvaltningsfastigheter Koncernen

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar

Värdering till verkligt värde har skett genom intern värdering.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

23 (30)

Moderbolaget 2015-12-31 26 478 264 -1 488 960 24 989 304

2014-12-31 27 120 113 -641 849 26 478 264

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 965 916 358 904 -432 708 -7 039 720

-6 790 433 296 676 -472 159 -6 965 916

Utgående redovisat värde

17 949 584

19 512 348

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde

17 949 584 23 000 000

19 512 348 25 000 000

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015-12-31 28 338 207 14 109 851 42 448 058

2014-12-31 26 288 207 2 050 000 28 338 207

Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar

-3 100 000 -7 825 000 -10 925 000

0 -3 100 000 -3 100 000

31 523 058

25 238 207

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Värdering till verkligt värde har skett genom intern värdering.

Not 14 Andelar i koncernföretag Moderbolaget

Utgående redovisat värde

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag Moderbolaget Namn AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige Mjöbäckssköldens Fastighetsförvalt AB

Kapitalandel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Antal andelar 2 500 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Bokfört värde 4 446 688 200 000 3 504 019 500 000 4 850 000 5 237 500 7 600 000 100 000 5 084 851 31 523 058


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige Mjöbäckssköldens Fastighetsförvalt AB

24 (30)

Org.nr 556059-0555 556379-0657 556533-0890 556702-0762 556677-0953 556693-2314 556744-5878 556880-8512 556380-1389

Säte Båstad Svenljunga Svenljunga Svenljunga Svenljunga Lund Borås Svenljunga Svenljunga

Eget kapital 656 270 693 599 9 956 426 27 011 932 3 064 122 255 267 201 932 5 331 902 7 436 821 54 608 271

Resultat 362 677 -11 381 -20 386 -122 962 145 415 -308 592 41 590 110 084 713 339 909 784

Not 16 Andelar i intresseföretag Koncernen 2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 662 781 50 000 -5 865 035 22 847 746

23 387 614 5 730 416 -455 249 28 662 781

Utgående redovisat värde

22 847 746

28 662 781

2015-12-31

2014-12-31

13 244 494 50 000 -5 865 035 7 429 459

7 961 614 5 738 129 -455 249 13 244 494

7 429 459

13 244 494

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

25 (30)

Not 17 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB NewCo Bergdalen AB NewCo Breared AB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Kapitalandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 33,3% 11% 30% 50%

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB NewCo Bergdalen AB NewCo Breared AB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Org.nr 556648-5099 556526-9866 556707-8588 556701-5911 969697-7801 556734-6290 969750-5528 969750-5528 559035-7454 559035-5102 556678-8401 556734-8973 556667-0492 556732-9932 556819-2958

Rösträttsandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 33,3% 2,26% 30% 50%

Säte Partille Höllviken Kungsbacka Herrljunga Svenljunga Borås Borås Borås Borås Svenljunga Vellinge Partille Göteborg Malmö Borås

Antal andelar 340 5 000 1 650 333 1 500 1 500 250 250 500 333 516 800 300 500

Bokfört värde 340 000 500 000 166 500 30 666 3 153 248 50 000 3 089 045 50 000 25 000 25 000 1 349 482 3 000 000 10 336 000 30 000 702 805 22 847 746


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

26 (30)

Moderbolaget Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB NewCo Bergdalen AB NewCo Breared AB

Kapitalandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB NewCo Bergdalen AB NewCo Breared AB

Org.nr 556648-5099 556526-9866 556707-8588 556701-5911 969697-7801 556734-6290 969750-5528 969750-5528 559035-7454 559035-5102

Rösträttsandel 34% 50% 33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Antal andelar 340 5 000 1 650 333 1 500 1 500 250 250

Bokfört värde 340 000 500 000 166 500 30 666 3 153 248 50 000 3 089 045 50 000 25 000 25 000 7 429 459

Säte Partille Höllviken Kungsbacka Herrljunga Svenljunga Borås Borås Borås Borås Svenljunga

Not 18 Fordringar hos intresseföretag Koncernen Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

2015-12-31 9 040 742 164 785 -1 500 000 7 705 527

2014-12-31 10 162 300 3 878 442 -5 000 000 9 040 742

7 705 527

9 040 742

2015-12-31 8 688 145 0 -1 665 692 7 022 453

2014-12-31 13 737 721 960 000 -8 501 876 6 195 845

7 022 453

6 195 845

Not 19 Andra långfristiga fordringar Koncernen Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

27 (30)

Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2015-12-31 54 080 845 0 -3 531 692 50 549 153

2014-12-31 58 279 199 960 000 -5 158 354 54 080 845

Utgående redovisat värde

50 549 153

54 080 845

Not 20 Förändring av eget kapital Koncernen Antal aktier: 451 000

Aktiekapital Belopp vid årets ingång Inköp koncernbolag Nedskrivning koncernbolag Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

45 100 000

254 650 597 -7 665 599 7 825 000 26 205 729 281 015 727

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

45 100 000

9 020 000

216 360 323

10 054 490

10 054 490

-10 054 490 29 712 631 29 712 631

Moderbolaget Antal aktier: 451 000

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

226 414 813

Not 21 Obeskattade reserver Moderbolaget

Ackumulerade överavskrivningar

2015-12-31

2014-12-31

874 233 874 233

898 946 898 946


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

28 (30)

Not 22 Övriga avsättningar Koncernen och moderbolaget

Avsättningar för garantier

2015-12-31

2014-12-31

2 000 000 2 000 000

2 500 000 2 500 000

2015-12-31

2014-12-31

30 000 000 0

30 000 000 0

2015-12-31

2014-12-31

15 000 000 1 656 742

15 000 000 1 820 833

2015-12-31

2014-12-31

5 675 000 5 675 000

4 536 000 4 536 000

119 792 300 119 792 300

125 374 000 125 374 000

2015-12-31

2014-12-31

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

16 471 300 16 471 300

30 000 000 30 000 000

Not 23 Checkräkningskredit Moderbolaget

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

Not 24 Byggnadskreditiv Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

Not 25 Skulder till kreditinstitut

Koncernen

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Moderbolaget

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

29 (30)

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader

2015-12-31

2014-12-31

2 902 429 2 436 564 1 629 205 135 806 1 157 186 16 208 515 24 469 705

506 165 2 268 050 1 558 791 161 765 699 810 644 722 5 839 303

2015-12-31

2014-12-31

2 902 429 2 436 564 1 629 205 10 000 255 491 16 071 199 23 304 888

506 165 2 268 050 1 558 791 35 000 222 533 500 000 5 090 539

2015-12-31

2014-12-31

70 000 000 190 791 490 260 791 490

70 000 000 208 904 990 278 904 990

2015-12-31

2014-12-31

70 000 000 39 988 500 109 988 500

70 000 000 64 182 000 134 182 000

Moderbolaget

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader

Not 27 Ställda säkerheter Koncernen

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

Moderbolaget

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.