Mjöbäcks Entreprenad Årsredovisning -13

Page 1

Årsredovisning och

Koncernredovisning för

Mjöbäcks Entreprenad AB 556135-1254

Räkenskapsåret

2013

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncern Balansräkning koncern Kassaflödesanalys koncern Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

1 3 4 7 8 9 12 13


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

1 (30)

Styrelsen och verkställande direktören för Mjöbäcks Entreprenad AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse Verksamhetens inriktning Moderbolaget bedriver byggnadsverksamhet med huvudinriktning mot villor och bostadsfastigheter. Dotterbolagen äger och förvaltar fastigheter och bedriver handel med fastigheter. Företagets verksamhet är främst inriktad mot produktion av bostäder med leverans från egen fabrik samt genom upphandling av entreprenader. På koncernnivå bedriver bolaget genom olika dotterbolag även fastighetsförvaltning. Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Kjell Rune Nergården, Ingvar Hermansson (vice ordf.) samt Per-Olof Martinsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson. Verksamheten under 2013 Byggkonjunkturen, liksom efterfrågan på villor och bostadsfastigheter, är fortfarande svag. Styrelsen och företagsledningen bedömde inför år 2013 att det skulle vara möjligt att uppnå en mindre omsättningsökning, vilket också har uppnåtts. För koncernen som helhet blev ökningen 4% eller 7,2 miljoner kronor. Styrelsen och företagsledningen bedömde även att det skulle vara möjligt att uppnå ett positivt resultat för verksamhetsåret, vilket skulle uppnåtts om inte bolaget förlorat en svårbedömd tvist. Vid en utvärdering av bolagets verksamhet under 2013 måste beaktas att både moderbolaget och koncernen varit engagerade i ett flertal byggprojekt som förväntas resultera i betydande positiva framtida resultat genom försäljning av fastigheter och bolag liksom utdelningar från dotterbolag och intressebolag. Under året har bolagets och koncernens omkostnader minskat enligt ett av ledningen fastställt åtgärdsprogram.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

2 (30)

Verksamheten under 2014 Både byggkonjunkturen och efterfrågan på villor och bostadsfastigheter bedöms att öka under 2014. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att år 2014 kommer att innebära en omsättningsökning och ett positivt resultat. I den här bedömningen ligger att flera större projekt och försäljningar kommer att ge positiva bidrag till årsresultatet. Styrelsens och företagsledningen fortsätter sitt arbete med åtgärdsprogram för att säkra hög produktivitet och kostnadseffektivitet i verksamheten. Den höga soliditeten är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för både god resultatutveckling och tillväxt.

Flerårsöversikt (tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2013 191 279 -3 423 515 021 56,6 1,3 Neg. 60

2012 184 069 -7 019 538 670 54,7 Neg. Neg. 63

2011 279 722 10 271 537 502 56,1 3,2 3,4 68

2010 394 154 -4 452 555 651 50,7 0,9 Neg. 68

2009 546 515 52 900 651 181 44,9 9,8 18,1 68

Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2013 182 083 -5 798 383 904 68,4 0,3 Neg. 60

2012 173 253 -3 891 389 150 69,0 Neg. Neg. 63

2011 269 339 16 594 383 999 70,9 4,7 6,1 68

2010 383 147 26 473 413 550 59,7 7,8 10,7 68

2009 535 513 4 714 467 795 47,7 2,7 2,1 68

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust

disponeras så att i ny räkning överföres

214 079 421 -5 835 667 208 243 754

208 243 754

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

3 (30)

Koncernens Resultaträkning

Not

2013-01-01 -2013-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2,3,4

191 278 939 -179 637 672 11 641 267

184 068 688 -169 591 846 14 476 843

Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3,5 6 7

-43 718 229 20 980 929 -11 096 033

-29 086 468 -591 853 -15 201 478

8

12 819 634 4 997 238 -10 143 769 -3 422 930

11 496 854 2 515 410 -5 830 103 -7 019 317

-33 596 48 925 241 319

-26 796 32 073 166 232

-3 166 282

-6 847 808

Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

9

2012-01-01 -2012-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

4 (30)

2013-12-31

2012-12-31

10 499 580 1 515 088 177 050 292

10 894 302 1 546 737 200 492 098

769 293 189 834 253

0 212 933 137

23 387 614 25 762 300 5 000 13 737 718 62 892 632

23 432 980 21 714 257 0 25 619 552 70 766 789

252 726 885

283 699 926

116 193 079

124 335 598

18 308 854 7 481 541 25 790 395

12 934 979 10 784 907 23 719 886

63 929 087 0 4 397 998 929 108 69 256 193

86 434 207 2 098 500 3 090 378 1 200 717 92 823 802

51 054 788

14 091 019

Summa omsättningstillgångar

262 294 455

254 970 305

Summa tillgångar

515 021 340

538 670 231

Koncernens Balansräkning

Not

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

11 12 13

16,17 18 19

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

20


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Koncernens Balansräkning

5 (30)

Not

2013-12-31

2012-12-31

45 100 000 9 263 700 240 364 847 -3 166 282 291 562 265

45 100 000 9 235 712 247 227 670 -6 847 809 294 715 573

215 992

207 311

79 528 2 600 000 2 679 528

128 453 2 600 000 2 728 453

0 135 528 028 8 116 644 143 644 672

27 623 162 503 701 8 116 644 170 647 968

0 33 902 397 -160 877 37 328 614 5 848 749 76 918 883

27 400 26 778 756 -1 395 444 37 181 574 7 778 640 70 370 926

515 021 340

538 670 231

Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital

21

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar

Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

23

24

26


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

6 (30)

Koncernens Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

27

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2013-12-31

2012-12-31

70 000 000 200 063 990 270 063 990

70 000 000 200 796 990 270 796 990

46 487 000 23 101 330 323 548 69 911 878

87 562 000 43 954 215 319 914 131 836 129

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier Ansvar som komplementär i kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

7 (30)

2013-01-01 -2013-12-31

2012-01-01 -2012-12-31

-3 422 930

-7 019 318

5 048 401 1 200 971

4 705 000 -1 528 796

2 826 442

-3 843 114

4 214 128 23 567 609 5 313 390 35 921 569

-16 055 507 19 228 704 -1 832 709 -2 502 627

18 824 258

-2 595 028

7 874 157 1 347 081 28 045 496

-805 801 37 000 -3 363 829

-27 003 296 -27 003 296

11 153 232 11 153 232

Årets kassaflöde

36 963 769

5 286 776

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

14 091 019

8 804 242

Likvida medel vid årets slut

51 054 788

14 091 018

Koncernens Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning/investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning/investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

8 (30)

Moderbolagets Resultaträkning

Not

2013-01-01 -2013-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2, 3, 4

182 083 377 -172 986 586 9 096 791

173 253 175 -163 334 318 9 918 857

Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3, 5 6 7

-43 597 753 15 625 848 -18 875 114

-28 939 108 0 -19 020 251

12 819 634 7 117 859 -6 860 072 -5 797 693

11 496 854 4 811 474 -1 179 247 -3 891 170

-37 974

121 949

Resultat före skatt

-5 835 667

-3 769 221

Årets resultat

-5 835 667

-3 769 221

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

8

9 10

2012-01-01 -2012-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

9 (30)

Not

2013-12-31

2012-12-31

11 12 13

10 499 580 1 515 088 15 395 675 27 410 343

10 894 302 1 546 737 16 142 341 28 583 380

14, 15 16, 17

26 288 207 7 961 614 5 000 58 279 199 92 534 020

25 888 207 8 091 980 0 72 449 033 106 429 220

119 944 363

135 012 600

101 836 352

110 854 820

18 308 854 7 481 541 25 790 395

12 934 979 10 784 907 23 719 886

74 692 720 13 097 622 1 293 147 2 354 392 91 437 881

93 601 933 14 805 385 1 055 176 2 209 762 111 672 256

44 894 547

7 890 800

Summa omsättningstillgångar

263 959 175

254 137 762

SUMMA TILLGÅNGAR

383 903 538

389 150 362

Moderbolagets Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förvaltningsfastigheter

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

19

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar

Kassa och bank

20


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Moderbolagets Balansräkning

10 (30)

Not

2013-12-31

2012-12-31

45 100 000 9 020 000 54 120 000

45 100 000 9 020 000 54 120 000

214 079 421 -5 835 667 208 243 754

217 848 642 -3 769 221 214 079 421

262 363 754

268 199 421

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

21

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver

22

276 387

238 413

Avsättningar Övriga avsättningar

23

2 600 000

2 600 000

24 25

Summa långfristiga skulder

0 35 163 195 8 116 644 43 279 839

27 623 40 232 559 8 116 644 48 376 826

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

33 369 334 486 934 36 330 420 5 196 870 75 383 558

26 287 824 486 934 35 939 359 7 021 585 69 735 702

383 903 538

389 150 362

Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

11 (30)

Moderbolagets Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

27

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2013-12-31

2012-12-31

70 000 000 50 481 000 120 481 000

70 000 000 51 414 000 121 414 000

46 487 000 23 101 330 323 548 69 911 878

87 562 000 43 954 215 319 914 131 836 129

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier Ansvar som komplementär i kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

12 (30)

2013-01-01 -2013-12-31

2012-01-01 -2012-12-31

-5 797 693

-3 891 170

1 475 575 -231 777

1 600 520 358 043

-4 553 895

-1 932 607

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 947 960 18 909 212 1 556 938 7 081 510 -1 433 654 28 508 071

-16 712 090 18 813 813 -4 475 522 -505 090 -1 215 354 -6 026 850

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-444 537 142 000 0 13 895 200 13 592 663

-537 335 37 000 -527 918 0 -1 028 253

Finansieringsverksamheten Förändring lån

-5 096 987

10 962 964

Årets kassaflöde

37 003 747

3 907 861

7 890 800

3 982 940

44 894 547

7 890 801

Moderbolagets Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

13 (30)

Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid redovisning av pågående arbete har vägledning sökts i Redovisningsrådets rekommendation nr 10. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats.

Intäktsredovisning Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget redovisar intäkter för entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt som arbetet faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter och med avdrag för fakturerade dellikvider. Nettovärdet redovisas i posten Pågående arbeten för annans räkning.

Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I koncernen ingår ett kommanditbolag. I detta bolag har endast resultatet redovisats i koncernredovisningen.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

14 (30)

Intresseföretag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag. Redovisning av intresseföretag Intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretaget tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. I resultaträkningen tas bara erhållna utdelningar från intresseföretag upp som intäkt. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader för produktion Byggnader för förvaltning Markanläggning Inventarier och bilar Goodwill

4% 1-2% 5% 20% 10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och /eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

15 (30)

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Noter Not 1 Nettoomsättning Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Förändring "lyft" pågående arbete Fastighetsförvaltning

2013

2012

227 930 844 -50 220 577 13 568 672 191 278 939

187 902 000 -18 532 189 14 698 876 184 068 687

2013

2012

227 930 844 -50 220 577 4 373 110 182 083 377

187 902 000 -18 532 189 3 883 364 173 253 175

Moderbolaget

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Förändring "lyft" pågående arbete Fastighetsförvaltning


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

16 (30)

Not 2 Kostnader för produktion och förvaltning Koncernen Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

2013

2012

168 567 385 898 105 6 058 004 4 114 178 179 637 672

158 866 260 1 118 215 5 898 704 3 708 667 169 591 846

2013

2012

168 567 385 898 105 2 933 141 587 955 172 986 586

158 866 260 1 118 215 2 762 224 587 619 163 334 318

2013

2012

7 53 60

7 56 63

1 152 487 21 066 181 22 218 668

1 148 446 21 153 377 22 301 823

8 403 614 8 403 614

8 313 972 8 313 972

Moderbolaget

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

Not 3 Anställda och personalkostnader Koncernen och moderbolaget

Medelantalet anställda Kvinnor Män

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Erhållna lönebidrag Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

-77 666

-70 440

30 544 616

30 545 355

Totalt utbetalda löner enligt kontrolluppgift

22 412 324

22 400 027


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

17 (30)

22 412 324

22 400 027

20 % 80 % 100 %

20 % 80 % 100 %

Not 4 Leasingavtal Koncernen och moderbolaget Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 384 944 (917 037) kronor.

Not 5 Arvode till revisorer Koncernen Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag: Företagsekonomisk Information AB Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Andra bolag Övriga tjänster: Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

2013

2012

0 50 644 327 125 10 907

23 500 51 888 351 782 25 313

89 862 478 538

102 168 554 651

Moderbolaget Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag: Företagsekonomisk Information AB Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster: Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

2013

2012

0 50 644 270 000

23 500 51 888 285 000

39 112

43 650


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

18 (30)

359 756

404 038

2013

2012

48 125 000 -32 980 028 6 206 126 -850 000 2 344 424 -1 864 593 20 980 929

0 0 0 -591 853 1 642 208 -1 642 208 -591 853

2013

2012

48 125 000 -32 980 028 1 045 0 2 344 424 -1 864 593 15 625 848

0 0 0 0 1 642 208 -1 642 208 0

2013

2012

13 000 000 -180 366 12 819 634

11 499 400 -2 546 11 496 854

Not 6 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Koncernen Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

Moderbolaget

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolaget Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag Moderbolaget

Erhållna utdelningar Resultatandel från kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

19 (30)

Not 9 Funktionssammanställning Koncernen 2013 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

Räntor

177 710 267 -168 567 385 13 568 672 191 278 939

Fastighets- och aktieförsäljning 56 675 550 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 247 954 489

-6 058 004 -174 625 389

-3 514 287 -3 514 287

Avskrivningar

Resultat

-898 105

8 244 777

-4 114 178 -5 012 283

-117 797 8 126 980

-35 694 621

20 980 929

-43 682 111

-254 002 121

17 816 872 -6 629 482 7 673 103

Omsättning

Kostnader

Räntor

169 369 811

-158 866 260

14 698 877 184 068 688

-5 898 704 -164 764 964

-36 118

-43 718 229

-5 048 401

11 187 390 -3 422 930

2012 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Fastighets- och aktieförsäljning 1 642 208 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 185 710 896

-4 974 086 -4 974 086

Avskrivningar

Resultat

-1 118 215

9 302 902

-3 708 667 -4 826 882

117 420 9 502 756

-2 234 061

-591 853

-29 008 350

-196 007 375

14 012 264 -856 017 8 182 161

-78 118

-29 086 468

-4 905 000

13 156 247 -7 019 318


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

20 (30)

Moderbolaget 2013 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

177 710 267

-168 567 385

4 373 110 182 083 377

-2 933 141 -171 500 526

Fastighets- och Aktieförsäljning 50 470 469 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 232 553 846

Räntor

-232 682 -232 682

Avskrivningar

Resultat

-898 105

8 244 777

-587 955 -1 486 060

619 332 8 864 109

-34 844 621

15 625 848

-43 561 635

-249 906 782

-36 118 -43 597 753 19 937 493 -6 627 390 13 077 421

-1 522 178

13 310 103 -5 797 693

2012 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

169 369 811

-158 866 260

3 883 364 173 253 175

-2 762 224 -161 628 484

Fastighets- och aktieförsäljning 1 642 208 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 174 895 383

Räntor

-323 789 -323 789

Avskrivningar

Resultat

-1 118 215

9 385 336

-587 619 -1 705 834

209 732 9 595 068

-1 642 208

0

-28 860 990

-192 131 682

-78 118 -28 939 108 16 308 328 -855 458 15 129 081

-1 783 952

15 452 870 -3 891 170

Not 10 Bokslutsdispositioner Moderbolaget

Förändring av överavskrivningar

2013

2012

-37 974 -37 974

121 949 121 949


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

21 (30)

Not 11 Byggnader och mark Koncernen och moderbolaget 2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 782 251 14 782 251

14 782 251 14 782 251

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 784 246 -394 722 -6 178 968

-5 385 206 -399 040 -5 784 246

1 896 297 1 896 297

1 896 297 1 896 297

10 499 580

10 894 302

2013-12-31

2012-12-31

14 434 286 603 249 -241 662 14 795 873

14 065 125 470 155 -100 994 14 434 286

-12 887 548 146 265 -539 501 -13 280 784

-12 137 681 47 426 -797 293 -12 887 548

1 515 089

1 546 738

Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen och moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

22 (30)

Not 13 Förvaltningsfastigheter Koncernen 2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

221 384 468 1 083 583 -24 115 448 198 352 603

219 715 627 1 668 841 0 221 384 468

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 364 870 2 616 353 -3 015 794 -21 764 311

-18 734 587 0 -2 630 283 -21 364 870

472 500 -10 500 462 000

483 000 -10 500 472 500

177 050 292

200 492 098

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 140 457 -658 835 21 481 622

22 140 457

Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 998 116 412 944 -500 775 -6 085 947

-5 477 677

Utgående redovisat värde

15 395 675

16 142 341

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 888 207 400 000 26 288 207

24 388 207 1 500 000 25 888 207

Utgående redovisat värde

26 288 207

25 888 207

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde

Moderbolaget

22 140 457

-520 439 -5 998 116

Not 14 Andelar i koncernföretag Moderbolaget


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

23 (30)

Not 15 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Namn AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

Kapitalandel 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

Org.nr 556059-0555 556379-0657 556533-0890 556702-0762 556677-0953 556693-2314 556744-5878 556880-8512

Antal andelar 2 500 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Säte Båstad Svenljunga Svenljunga Svenljunga Svenljunga Lund Borås Svenljunga

Bokfört värde 4 446 688 200 000 3 504 019 500 000 4 850 000 2 587 500 10 100 000 100 000 26 288 207 Eget kapital 305 073 714 027 9 984 307 29 151 009 2 637 076 242 253 88 312 5 140 464 48 262 521

Resultat -11 473 -8 527 26 447 -391 738 -2 185 -313 554 0 5 052 039 4 351 009

Not 16 Andelar i intresseföretag Koncernen 2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 432 980 135 000 -180 366 23 387 614

19 935 527 3 497 453 0 23 432 980

Utgående redovisat värde

23 387 614

23 432 980

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 091 980 50 000 -180 366 7 961 614

4 594 527 3 497 453

Utgående redovisat värde

7 961 614

8 091 980

Moderbolaget

8 091 980


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

24 (30)

Not 17 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Verico AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Verico AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Kapitalandel 34% 50% 33% 33,33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 50% 33,3% 20% 11% 20% 50%

Rösträttsandel 34% 50% 33% 33,33% 33,3% 50% 50% 50% 50% 50% 33,3% 20% 2,26% 20% 50%

Org.nr 556648-5099 556526-9866 556707-8588 556701-5911 556597-6866 969697-7801 556734-6290 969750-5528 556862-5072 556678-8401 556734-8973 556726-1390 556667-0492 556732-9932 556819-2958

Antal andelar 340 5 000 1 650 3 333 333 1 500 1 500 500 333 200 516 800 300 500

Säte Partille Höllviken Kungsbacka Herrljunga Ale Svenljunga Borås Borås Svenljunga Vellinge Partille Malmö Göteborg Malmö Borås

Bokfört värde 340 000 500 000 166 500 340 000 30 666 3 168 448 50 000 3 316 000 50 000 1 300 000 3 000 000 100 000 10 336 000 30 000 660 000 23 387 614


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

25 (30)

Moderbolaget Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Bo Fint 11/A AB

Kapita andel 34% 50% 33% 33,33% 33,3% 50% 50% 50% 50%

Rösträttsandel 34% 50% 33% 33,33% 33,3% 50% 50% 50% 50%

Org.nr 556648-5099 556526-9866 556707-8588 556701-5911 556597-6866 969697-7801 556734-6290 969750-5528 556862-5072

Antal andelar 340 5 000 1 650 3 333 333 1 500 1 500

Bokfört värde 340 000 500 000 166 500 340 000 30 666 3 168 448 50 000 3 316 000 50 000 7 961 614

Säte Partille Höllviken Kungsbacka Herrljunga Ale Svenljunga Borås Borås Svenljunga

Not 18 Fordringar hos intresseföretag Koncernen 2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 714 257 8 162 300 -4 114 257 25 762 300

19 359 879 2 354 378 0 21 714 257

Utgående redovisat värde

25 762 300

21 714 257


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

26 (30)

Not 19 Andra långfristiga fordringar Koncernen

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

2013-12-31

2012-12-31

26 619 552 1 074 000 -14 255 834 13 437 718

30 465 582 1 765 439 -6 611 469 25 619 552

13 437 718

25 619 552

2013-12-31

2012-12-31

72 449 033 1 074 000 -15 243 834 58 279 199

76 918 568 1 765 439 -6 234 974 72 449 033

58 279 199

72 449 033

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 20 Pågående arbete för annans räkning Koncernen och moderbolaget Pågående arbeten har värderats till direkta kostnader (materialkostnader, löner och andra ersättningar samt socialförsäkrings- och andra arbetsgivareavgifter i den mån de är hänförliga till arbetare och arbetsledare på byggplatser, arkitekt- konstruktions- och kontrollkostnader till utomstående, kostnader för underentreprenader mm) samt andel i gemensamma kostnader. I de fall man kunnat konstatera att en pågående entreprenad kommer att medföra förlust, har hela den förväntade förlusten påförts som rörelsekostnad. Skälig andel av indirekta kostnader har aktiverats i pågående arbete. Inkuransavdrag har gjorts med 1 700 000 kronor

Nedlagda kostnader Fakturering entreprenad

2013-12-31

2012-12-31

113 412 138 -105 930 597 7 481 541

66 494 927 -55 710 019 10 784 908


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

27 (30)

Not 21 Förändring av eget kapital Koncernen Antal aktier: 451 000

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Omräkningsdifferens Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång

Aktiekapital 45 100 000

Bundna reserver 9 235 712

Fria reserver 247 227 670

Årets resultat -6 847 809

-6 847 809 12 974

6 847 809

27 988

-27 988

45 100 000

9 263 700

240 364 847

-3 166 282 -3 166 282

Aktiekapital 45 100 000

Reservfond 9 020 000

Balanserat resultat 217 848 642

Årets resultat -3 769 221

-3 769 221

3 769 221 -5 835 667 -5 835 667

Moderbolaget Antal aktier: 451 000

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

214 079 421

Not 22 Obeskattade reserver Moderbolaget

Ackumulerade överavskrivningar

2013-12-31

2012-12-31

276 387 276 387

238 413 238 413

2013-12-31

2012-12-31

2 600 000 2 600 000

2 600 000 2 600 000

2013-12-31

2012-12-31

30 000 000 0

30 000 000 27 623

Not 23 Övriga avsättningar Moderbolaget

Avsättningar för garantier

Not 24 Checkräkningskredit Moderbolaget

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

28 (30)

Not 25 Skulder till kreditinstitut Koncernen

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

2013-12-31

2012-12-31

6 020 833 6 020 833

5 060 000 5 060 000

125 425 000 125 425 000

157 442 500 157 442 500

2013-12-31

2012-12-31

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

33 000 000 33 000 000

38 200 000 38 200 000

2013-12-31

2012-12-31

521 917 2 255 668 1 453 882 147 597 724 684 745 001 5 848 749

505 795 2 249 058 1 478 703 186 139 579 992 2 778 953 7 778 640

2013-12-31

2012-12-31

521 917 2 255 668 1 453 882 19 610 280 793 665 000 5 196 870

505 795 2 249 058 1 478 703 49 182 73 847 2 665 000 7 021 585

Moderbolaget

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader

Moderbolaget

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

29 (30)

Not 27 Ställda säkerheter Koncernen

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2012-12-31

2011-12-31

70 000 000 200 063 990 270 063 990

70 000 000 200 796 990 270 796 990

2013-12-31

2012-12-31

70 000 000 50 481 000 120 481 000

70 000 000 51 414 000 121 414 000

Moderbolaget

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.