Mjöbäcks årsredovisning 2019

Page 1

Å R SR ED OV I SN I N G 2019

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Om årsredovisningen och covid-19 Mjöbäcks årsredovisning är framtagen under februari – mars 2020. Under perioden har spridningen av covid-19 tilltagit i både Sverige och omvärlden. Det gör att det vid tryckdatum är svårt att förutse konsekvenserna av pandemin. Årsredovisningens innehåll har fokus på 2019, som var ett bra år för Mjöbäcks. Innehållet i de flesta av våra våra texter har utgångspunkt i en situation där covid-19 ännu inte påverkat marknaden nämnvärt, med bakgrund av det som skett blir marknaden i skrivandets stund svårbedömd, vi anser också att det fortfarande är för tidigt att dra några slutsatser. Vi konstaterar att bolaget hade en god finansiell ställning vid årets ingång. Vi verkar inom olika marknadssegment mot olika typer av kunder. Vår organisation är flexibel och kan snabbt anpassa sig till marknadssvängningar. Vi har generellt en god motståndskraft mot en krissituation som denna, förutsatt att den inte blir alltför långvarig. Det pågår i skrivandets stund en dialog med kunder, leverantörer och underentreprenörer för att hitta lösningar på bemanning och materialleveranser. Målet är att pågående byggprojekt ska kunna fortsätta med så små störningar som möjligt. Vi försöker också på bästa sätt minska fysiska kontaktytor mellan de personer som är verksamma på alla våra arbetsplatser. Internt finns en arbetsgrupp som löpande följer förloppet och de instruktioner som lämnas av myndigheterna. Arbetsgruppen ser till att våra medarbetare har tillgång till aktuell information och har rutiner för det dagliga arbetet. Vi agerar kontinuerligt för att minimera risker för kunder, medarbetare och för verksamheten som helhet.

2

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


12

Vårt arv – vår historia

36

Mjöbäcks på export

Våra Projekt

16

18

Hestra trädgårdsstad

08

Husknuten

28

Plåtslagaren, Vellinge

Innehåll VD har ordet

06

Styrelsen 38

Vårt arv

12

Förvaltningsberättelse 39

Projekt 16

Finansiell rapport

43

Mjöbäcksvillan 34

Revisionsberättelse 72

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

3


”Med en stor lyhördhet för behov och önskemål”

4

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


OM MJÖBÄCKS ENTREPRENAD Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna, praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal livskvalitet – för såväl småbarnsfamiljer

på landsbygden som urbana individer i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970 har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

5


”Ett bättre år än våra prognoser! ” Julia Nergården

VD HAR ORDET Vi redovisar ett stark resultat för 2019 med god försäljning av både villor och bostadsrätter. Även om omsättningen minskat något är vinsten högre än föregående år. Att omsättningen minskat förklaras främst av en aningen svagare efterfrågan på villor. Vi har dock en bredd i vår verksamhet som möjliggjort att vi kunnat kompensera en aningen lägre villaförsäljning med en ökad försäljning och tillverkning av lägenheter. Ser man till antalet levererade enheter har vi ökat våra leveranser med cirka åtta procent jämfört med 2018. En bestående hög lönsamhet har ytterligare stärkt koncernens soliditet. Soliditeten uppgår nu till 70 procent, vilket är en ökning med 14,4 procentenheter sett över fem år, och detta trots en betydligt högre balansomslutning. Detta innebär att vi står stadigt och har ekonomiska förutsättningar att möta en osäker framtid. Och framtiden känns i skrivande stund lite mer osäker än vanligt. Under inledningen av 2020 har en viruspandemi utvecklas i såväl Sverige som övriga världen. Vad det innebär för bostadsmarknaden och för oss är ännu för tidigt att säga. Förutom vår finansiella styrka känner vi oss trygga i att vi har en organisation som har lätt att anpassa sig till nya förutsättningar. Vi har en lojal och kompetent personal och tillsammans är vi vana vid att hantera förändringar i efterfrågan och vet hur man snabbt justerar utbudet efter nya marknadsbehov. Att vi över tid jobbat med att utveckla en organisation med en hög grad av yrkesskicklighet, samarbetsförmåga, flexibilitet och lojalitet gynnar oss kanske mer på en tuffare marknad. En osäker omvärld ökar kraven på oss att vara noggranna i våra analyser och beslut när vi väljer vilka projekt vi går in i. Vi har sedan lång tid tillbaka varit verksamma i framförallt västra och södra delen av Sverige i vår projektutveckling och hoppas att vår erfarenhet kommer hjälpa oss hitta rätt projekt även i framtiden. Med vår duktiga personal, bredd i vår verksamhet och en väl uppbyggd balansräkning hoppas vi kunna möta de utmaningar som vi står inför och nå en positiv utveckling, både avseende marknadsposition och ekonomi. Julia Nergården VD Mjöbäcks Entreprenad

6

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

7


Husknuten - ett säljnav i västsverige VI PRATADE MED MAGNUS WENNERHOLM, VÅR REPRESENTANT PÅ HUSKNUTEN I GÖTEBORG Husknuten är en plats dit de med husdrömmar kan komma och gå husesyn i över 25 färdigbyggda hus från en stor del av branschens hustillverkare.

Magnus, 45 år, är uppvuxen 4 km från Mjöbäck. Idag bor Magnus med 2 barn och fru samt en hund i Vallda i Kungsbacka kommun. Sedan 2 år tillbaka bor de i en nybyggd Mjöbäcksvilla.

Vad är fördelen med att finnas på Husknuten? Husknuten är ett utställningsområde med 25 byggda fullt utrustade visningshus. Alla kolleger i branschen sitter här. Mängder av leverantörer finns här. Husknuten har funnits i snart 40 år och är väl inarbetat. Det gör att det blir enkelt för kund att få en överblick av de husleverantörer som finns och ett ansikte på representanten för respektive leverantör. På söndagar är det mycket folk här. Skillnaden från förr är att kunden sitter mer hemma och gör sin research. När de kommer hit så går de ett varv och besöker ca 3 leverantörer. Förr så besökte de ännu fler leverantörer.

Vad är din erfarenhet som säljare för Mjöbäcksvillan. Magnus berättar att när han började som säljare var rätt tid att starta. Marknaden var i ett uppläge och det var ett starkt tryck på byggande i kombination att det fanns gott om byggbar mark. I Göteborg, Härryda och Kungälvs kommun fanns det gott om tomter berättar Magnus. När krisen kom 2008 vek försäljningen men Mjöbäcks var flexibla och tog marknadsandelar. Detta ledde till att Mjöbäcks växte sig starkare när kon-

8

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


junkturen vände uppåt igen. Sedan kom en liten dipp igen 2013-2015, lånekraven skärptes och kommunerna slutade att släppa ut tomter till försäljning. Det finns knappt någon kommunal tomtkö längre tillägger Magnus. Idag är det mycket svårare att sälja hus i storstadsregionerna då tomtpriserna är på en helt annan nivå än vad de varit tidigare. På lite exklusivare orter hittar du inte en tomt under 3 Mkr. Det innebär att totalkostnaden för att bygga i storstadsregion är på en mycket hög nivå. Även kraven på hur husen skall byggas för att vara energisnåla är tuffare. Det påverkar också byggkostnaden. Det positiva är att husen är bättre än vad de någonsin varit.

”VI LEVERERAR EN OERHÖRT HÖG KVALITET TILL ETT BRA PRIS!” Det är fortfarande ett stort tryck på att bygga i kranskommunerna utanför storstadsregionerna. Mjöbäcks har också ett mycket bra rykte i Göteborgsregionen. Vi har haft samma entreprenörer under de senaste 20 åren. Vi levererar en oerhört hög kvalitet till ett bra pris. Sedan är vi också flexibla i vad vi kan erbjuda. Det finns i våra gener att alltid vara villiga att hitta bra lösningar till våra kunder.

Vad är viktigt för kunden? För våra kunder är det viktigt hur Mjöbäcks bygger. De värdesätter framförallt entreprenadformen totalentreprenad. Att vi har en stark helhetslösning där vi använder oss av kända underleverantörer. Vi erbjuder bra produkter över hela linan. Sedan är det också viktigt att vi löser de behov kunden har. Mycket tack vare att vi omger oss av bra underleverantörer.

Hur ser samarbetet med huvudkontoret ut? Jag har ett tätt och bra samarbete med kalkyl och ritningsavdelningen. En stor fördel är att vi snabbt kan ta fram och presentera en kalkyl tillsammans med en ritning. Sedan så får jag också säljstöd där jag supportas med material som hjälper mig att sälja husen.

Hur ser konjunkturen ut? Fortfarande är det ett bra intresse men kunderna kommer lite mer långväga ifrån. Kunder från Göteborgs ytterområden är det som dominierar.

Vilken typ av hus säljer bäst? 1 1/2 planshus som är kundanpassade säljer bäst och barnfamiljer är den största målgruppen. Jag säljer också en hel del fritidshus i permanentstandard.

Den vanligaste kunden idag är de som byggt hus tidigare. De har ofta högre krav på materialval.

Hur ser du på framtiden?

I ytterområdena säljer vi mer av våra koncepthus First Choice. First Choice kunden värdesätter enkelheten och har en budget. Det är ofta en förstagångsköpare. De får ett lika bra hus som våra övriga hus men de är begränsade i sina valmöjligheter. First Choice är ett bra komplement till vårt övriga sortiment.

Det hänger mycket på vad som händer i bankbranschen. Kanske att konjunkturen kommer att mattas av lite grann men Mjöbäcks står sig ofta bra i sämre konjunktur. Eventuellt kommer det att bli konsekvenser av exempelvis coronavirus. Göteborg har klarat sig bra i lågkonjunktur tidigare. Så länge det finns starka arbetsgivare finns behov av boende.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

9


10

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2018 2019


”2019 har i flera avseenden påmint om 2018.” Projektansvarig Mattias Bengtsson

År 2019 har i flera avseenden påmint om 2018. Vi ser att det fortfarande är mycket viktigt att noggrant överväga de projekt vi går in i. Är förutsättningarna gynnsamma går vi in i projekt och lyckas överlag bra med dem. Vår ekonomiska styrka gör att vi kan agera beslutsamt när goda förutsättningar uppstår.

Vi samarbetar bara med starka samarbetspartners som också har ett långsiktigt fokus. Även detta år blev ett framgångsrikt år, bl.a. genom seger i markanvisningstävlingen om Västerport i Varberg. Ett område om 50-60 bostadsrätter i bästa läge i Varbergs hamn. Ett bevis på att vi ligger rätt mot marknaden och ses som en stabil och stark aktör.

Detta år började lite avvaktande men tog bättre fart allt eftersom året gick. Under hösten kunde vi se att aktiviteten på marknaden var på en nivå som i vissa fall överträffade år 2018. Marknaden är dock fortfarande tuffare än för några år sedan. På sätt och vis gynnar detta vår marknadsposition då vår organisation är flexibel och har lätt att anpassa sig efter rådande konjunktur.

Överlag ser framtiden fortfarande gynnsam ut. När det gäller vissa faktorer, som en ökad osäkerhet gällande investering i bostadsrätter, ser vi samtidigt att det byggs allt fler hyresrätter igen. Vi är fortsatt noggranna när vi väljer våra projekt och ser goda förutsättningar att behålla och utveckla vår starka marknadsposition.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019 2018

11


VÅRT ARV Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Här finns sedan över 100 år tillbaka en genuin husbyggartradition som företaget Mjöbäcks har vidareutvecklat. Vårt familjeägda bolag drivs nu av andra generationen med samma drivkraft som när vi startade – det vill säga att leverera boenden med hög byggkvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning.

12

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Kjell Nergården, Julia Nergården, Göran Nergården

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

13


Braf Hasselbacken,Båstad

Gripen, Örebro

Brf Linden, Vellinge

Plåtslagaren, Vellinge

14

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Bergdalsterassen Borås

Nya Särö

Våra projekt Mjöbäcks är en betydande tillverkare av småhus men också en stor aktör inom projektutveckling av flerbostadshus. Projektutveckling omfattar hela kedjan från markförvärv till inflyttning. En lång process som kräver hög kompetens inom såväl planering som genomförande. Denna kompetens har inneburit att vi haft framgång i markanvisningstävlingar över

en stor del av landet. Dessa markanvisningar har gett projekt som är under planering men också genomförande. I takt med att vi har vuxit och utökat samarbetet med våra projektpartners har vi ökat vår kompetens och förmåga att genomföra projekt vilket medför att vi får allt större förmåga att konkurrera om stora och prestigefyllda projekt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

15


”Det är viktigt för oss att samarbeta med dem vi vet har kompetens, erfarenhet och engagemang.” Entreprenadchef Magnus Ivarsson Det har på många sätt varit ett väldigt bra år för oss, men vi hade inte klarat det utan våra entreprenörer och leverantörer. De flesta av dem har vi haft ett långt samarbete med, där vi skapat ett ömsesidigt förtroende för varandra. Vi ställer höga krav på våra entreprenörer och leverantörer för att vi ska kunna uppfylla våra kunders höga förväntningar. Samtidigt ökar myndigheternas krav på bl.a. energieffektivitet och tillgänglighet. Därför är det viktigt för oss att samarbeta med dem, som vi vet har kompetens, erfarenhet och engagemang att bygga bostäder med hög kvalitet. Vi tror på ett fortsatt tätt samarbete för att klara framtidens utmaningar med ökade volymer och högre krav.

16

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

17


Gripen, Örebro

18

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Grönt, vackert och hållbart på fina Hestra trädgårdsstad! Hestra Trädgårdsstad ligger i ett naturskönt område strax utanför Borås stadskärna. Området utmärker sig med att det blandar parhus, radhus och lägenheter från två upp till fem våningar – i samma område! Du möts av en mångfald av färger, husstorlekar och gröna ytor. Allt detta bidrar till att göra Hestra Trädgårdsstad grönskande och spännande.

Tillsammans med kommunen och vår samarbetspartner Cernera har vi satsat på ett modernt och fräscht sorteringssystem. Detta för att de boende enkelt ska kunna sortera och leva hållbart! Under året färdigställdes de sista bostäderna på Hestra Trädgårdsstad, nu finns där totalt 166 bostäder.

Mellan byggnaderna skapas långa, gröna parkrum som fortsätter ut i den omgivande naturen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

19


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: ca 240 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Järngrinden

Gripen, Örebro På Södra Ladugårdsängen i södra Örebro uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brf Gripen. Ett projekt uppdelat i tre etapper med 84, 64 och 93 bostadsrättslägenheter.

Brf Gripen byggs med lägenheter från 1 till 4 rum och kök, alla med rymliga balkonger, terrasser eller uteplatser. Centralt läge nära handel, skolor, förskolor och universitet.

KORT FAKTA Antal bostäder: 15 st Typ: Bostadsrätter Status: Pågående

Brf Hasselbacken En kort promenad från Båstads centrum ligger Hasselbacken, 53 meter över havet och med en magnifik utsikt i alla riktningar. Laholmsbukten och Kattegatt åt det ena hållet

20

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

och den fantastiskt vackra Sinarpsdalen söderut. I denna underbara miljö skapar vi ett område med 15 moderna radhus för människor som vill må riktigt bra.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 176 st Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Marmorlyckan, Varberg I Breared i södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, kvarteret Marmorlyckan. Kvarteret får både bostadsrätts- och hyresrättslägenheter och uppförs i två etapper. Totalt byggs 176 bostäder varav 87 är bostads-

rätter (69 av dessa byggs i etapp 1). Marmorlyckan får en blandad bebyggelse med mycket grönytor och närhet till butiker och annan service samt närhet till fina cykelleder, motionsspår och promenadvägar.

KORT FAKTA Antal bostäder: 164 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Cernera

Trädgårdsstaden Hestra, Borås På stadsdelen Hestra i utkanten av Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Cernera, 164 bostäder i attraktivt grönområde. Området är uppdelat i 4 etapper med bostäder av

varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Lugnt beläget område med närhet till naturområden och bra kommunikationer.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

21


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder:68 st Typ: Bostadsrätter i lägenhetshusoch radhusform Status: Pågående I samarbete med Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.

Nya Särö I Nya Särö byggs totalt 68 bostadsrätter i två etapper. Etapp 1 består av 38 bostadsrätter i lägenhetshus- och radhusform. I etapp två byggs 30 bostadsrätter i två punkthus och dessutom 38 hyresrätter i två punkthus. Samtidigt som området

förtätas med bostäder planerar kommunen att utveckla och modernisera hela Särö centrum med större ytor för handel och kontor och ge hela området en mer modern och levande framtoning.

KORT FAKTA Antal bostäder: 97 st Typ: Bostadsrätter Status: Planerat

Utblick Båstad Bara några minuters promenad från Båstads centrum ligger Hasselbacken, 53 meter över havet med en magnifik utsikt i alla riktningar. Laholmsbukten och Kattegatt åt det ena hållet och den fantastiskt vackra Sinarpsdalen

22

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

söderut. I denna unika miljö uppför Mjöbäcks området Utblick Båstad, ett område med 97 bostadsrättslägenheter i hög standard där ett fåtal även har takterasser i två riktningar.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 77 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt I samarbete med Järngrinden

Brearedslyckan, Varberg I södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brearedslyckan – ett projekt i två etapper med 77 bostadsrättslägenheter, alla med hög kvalitet i material, detaljer och funktion. Havsnära läge med närhet till service

som vårdcentral, läkare, skola/förskola samt restauranger, butiker och dagligvaruhandel.

KORT FAKTA Antal bostäder: 69 st Typ: Rad-/parhus Status: Pågående

Barsebäck Trädgårdsstad snära läge med goda kommunikationer till Malmö, HelI Barsebäck By i Kävlinge kommun uppför Mjöbäcks Barsebäck Trädgårdsstad. 69 bostäder fördelade på 1-plans, singborg och Lund och närhet till service och handel enbart 2-plans och parhus i storlekar mellan 81–120 kvm. Havnågon kilometer bort.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

23


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 58 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt

Björkenäsparken, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge uppför Mjöbäcks i två etapper (första 24/andra 34) totalt 58 bostadsrättslägenheter i fyra nybyggda och en befintlig

huskropp samlade vid en gemensam grön gård. Centralt läge nära skolor och med gångavstånd till vårdcentral, folktandvård, bibliotek och golfbana.

KORT FAKTA Antal bostäder: 64 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat I samarbete med Järngrinden

Bergdalsterrassen I Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden Bergdalsterrassen. Området byggs i två etapper. Etapp ett är den som är aktuell nu och består av tre hus med totalt 64

24

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

lägenheter. Etapp två, med två hus och ett 40-tal lägenheter byggs i ett senare skede. Under bostadshusen byggs ett garage med p-platser, förråd och teknikutrymmen.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Villor Status: Pågående

Gullbrandstorp I Gullbrandstorp, ett samhälle åtta kilometer nordväst om Halmstad, uppför Mjöbäcks i fyra etapper 50 villor med närhet till havet och naturen.

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Färdigställt

Ängalyckan, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks två nya flerbostadshus samt ett nytt parhus. Tillsammans med de två befintliga husen blir detta 50 lägenheter i bostadsrättsform.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

25


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 37 st Typ: Villor Status: Färdigställt

Björkenäsparken villor, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge bygger Mjöbäcks 37 nybyggda enplansvillor som ligger granngårds till de fem bostadsrättshusen. Centralt läge endast 700 m

från Löddeköpinges centrum. Närhet till service som butiker, skolor, dagis, simhall, idrottsanläggning och många andra rekreations- och motionsmöjligheter.

KORT FAKTA Antal bostäder: 31 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Plåtslagaren, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks Plåtslageriet, två bostadshus med totalt 31 lägenheter om 2,3 och 4 rok i bostadsrättsform.

26

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 73 st Typ: Bostadsrättsvillor Status: Färdigställt

Strandbyn, Trelleborg I Trelleborg uppför Mjöbäcks Strandbyn, ett område med trivsamma byar grupperade kring en gemensam park med mycket grönska och fria ytor. Blandad bebyggelse med vil-

lor och parhus. Goda kommunikationer med bra pendlingsläge till Malmö, Köpenhamn, Ystad eller Lund. Nära havet och service i form av handel m.m.

KORT FAKTA Antal bostäder: 29 st Typ: Villor Status: Pågående

Nedre Hasselbacken, Båstad Centralt beläget i Båstad uppför Mjöbäcks Hasselbacken, ett område med 29 villor i fem olika utföranden. Barnvänligt område med närhet till service som butiker, skolor och dagis

samt till svalkande dopp i havet. Allmänna kommunikationer i form av buss finns i närområdet och bra pendlingsmöjligheter till Malmö, Köpenhamn, Halmstad och Göteborg.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

27


Nya Särö

Fotograf: Anna Sigge

28

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

29


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 21 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat I samarbete med Finja AB.

Campus, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks, i samarbete med Finja AB, bostads- och gat/radhus med totalt 21 lägenheter i bostadsrättsform.

KORT FAKTA Antal bostäder: 25 st Typ: Radhus Status: Planerat

Sjöstranden, Sparsör I Sparsör utanför Borås uppför Mjöbäcks 25 radhus. Rymliga, välplanerade bostadsrättslägenheter på 55 till 112 kvm.

KORT FAKTA Antal bostäder: 15 st Typ: Radhus Status: Färdigställt

Linden, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks 15 radhus i bostadsrättsform.

30

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Referensprojekt

KORT FAKTA Antal bostäder: 160 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Avslutat I samarbete med Järngrinden

Lorensberg, Varberg I centrala Varberg uppförde Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, moderna, ljusa och attraktiva bostadsrättslägenheter i två etapper. Husen byggdes i olika plan med lägenheter i storlekar från 1,5 till 4 rok.

KORT FAKTA Antal bostäder: 60 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Avslutat I samarbete med Järngrinden

Asplyckan, Borås I centrala Borås uppförde Mjöbäcks i samarbete med Järngrinden projektet Asplyckan, tre hus med totalt 60 bostadsrättslägenheter om 2,3 och 4 rok. Bostäderna varierar i storlek från cirka 38 till 103 kvm.

KORT FAKTA Antal bostäder: 330 st Typ: Bostadsrätter/hyresrätter Status: Avslutat I samarbete med AB Hundra och Järngrinden

Söderstaden, Kungsbacka I hjärtat av Kungsbacka har Mjöbäcks uppfört, tillsammans med AB Hundra och Järngrinden, 330 lägenheter uppdelat i ett kvarter hyresrättslägenheter och i tre kvarter bostadsrättslägenheter.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

31


MJÖBÄCKS I SVERIGE

PROJEKTENS SPRIDNING GEOGRAFISKT

Avslutade projekt Alingsås

Kungsbacka

Vellinge

Kv Hjulet, lägenheter Stadsskogen, lägenheter

Kullavik Släpskullen, lägenheter Onsala Prosten Ullmans väg, lägenheter Björkris, lägenheter Onsala Enen, lägenheter Söderstaden, lägenheter

Trädgårdsgatan 4, lägenheter Höllviken Bibliotek, lägenheter Höllviken Ljungklockan, lägenheter Höllviken Oktetten, lägenheter Höllviken, Bryggvägen, parhus/villor Vellinge, Höllviken, Falsterbovägen 35, lägenheter Vellinge, Höllviken, Handelsbanken, lägenheter Prästgården, lägenheter

Borås Asplyckan, lägenheter Hestra höjd, villor Hestra Ringväg, lägenheter Lorensberg, lägenheter Svanen, lägenheter Tuppen, lägenheter

Falkenberg

Laholm Norra Stationsområdet, lägenheter Norra Stationsområdet, lägenheter

Lund Sommarlovsparken, lägenheter

Skrea, Björkhagsringen, lägenheter Tullbron 1, lägenheter

Malmö

Göteborg

Gyllins handelsträdgård, radhus Malmö, Oxie, villor Västra hamnen, lägenheter

Brämaregården, studentlägenheter Lilleby, villor Almhult, lägenheter Hovås, Lyckehemsdalen, lägenheter Kviberg, lägenheter Kvibergshöjden, lägenheter Lilleby, lägenheter Lindholmen, lägenheter Örgryte Utjordsgatan, lägenheter Torpa, lägenheter Ängås Gård, lägenheter

32

Varberg Lorensberg, lägenheter Breared, lägenheter Breared, Hälsans hus Breared, Saluhall Marmorgatan, lägenheter

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

Övriga Söndrumsgården, Halmstad, lägenheter Häxan 4, Helsingborg, lägenheter Ekeliden, Höör, lägenheter (+55) Ytterby,Kungälv, lägenheter/lokaler Löddeköpinge, lägenheter Olofstorp, Partille, villor Alsike, Uppsala, lägenheter/radhus


”Tillsammans blir vi starkare och klokare” SAMARBETE Tillsammans är vi starkare. Med denna filosofi som grund har vi under åren utvecklat givande samarbeten med flera starka partners, bland annat med Järngrinden som vi har jobbat tillsammans med sedan 2005. Förutom att vi också drar nytta av varandras kompetenser innebär vårt samarbete att vi även delar på risken, vilket ökar tryggheten. Framförallt blir vi starkare och kan konkurrera om större projekt, som exempelvis kommunala markanvisningstävlingar där vi har varit mycket framgångsrika de senaste åren.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

33


34

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Mjöbäcksvillan Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt hem och villor med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, i ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompetens

att bygga hem av högsta kvalitet. Utöver exempelhus och hus byggda efter kundens ritningar erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris – en bredd som gör oss unika i branschen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

35


Mjöbäcks på export. THORBJÖRN LARSSON SER TILL ATT MJÖBÄCKSVILLOR BYGGS I ENGLAND OCH PÅ ISLAND. Thorbjörn är 58 år och bor i Sparsör utanför Borås med fru och två barn. Han beskriver sig själv som en sportnörd som älskar fotboll. Thorbjörn är också tränare för Fristads division 4 seniorlag. Tillsammans med sin fru driver han ett inackorderingsstall med plats för 11 hästar. Thorbjörn berättar att sedan han slutade skolan har han jobbat med försäljning. Det startade i Tekobranschen där jag jobbade i 20 år innan jag bytte till husbranschen. 2013 beslutade det företag han då jobbade på att lägga ner all exportförsäljning. Det gjorde att han fick tid att fundera på framtiden. Thorbjörn var ansvarig för exportförsäljningen och hade mycket goda relationer med seriösa partner på den engelska marknaden. Tack vare det föddes idén om att ta tillvara på det han byggt upp fast erbjuda en större produkt än vad han jobbat med tidigare. Detta var något hans engelska partners också trodde på. Det var i detta skede han kom i kontakt med Mjöbäcks. Mattias Bengtsson (projektansvarig på Mjöbäcks) och Thorbjörn fick omgående ett bra förtroende för varandra och planerna på att satsa på den engelska marknaden började ta form. Mjöbäcks har en yrkestradition och vet exakt hur man skall behandla produkten. Alla underleverantörer har funnits under lång tid och har en yrkesstolthet som gör att slutprodukten är kanske det bästa som husbranschen kan erbjuda idag säger Thorbjörn. Det upparbetade kontaktnät Thorbjörn hade gjorde att det gick smidigt att komma igång. Han berättar att många idag efterfrågar det hållbara. Det ekologiskt hållbara att bygga i trä kombinerat med den höga kvalitén tilltalar en målgrupp som gör ett medvetet val. Det oerhört fina inomhusklimatet

36

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

i våra hus är också något som attraherar. Det erbjuder en mycket högre kvalitet än vad uppmurade hus gör. Du får ett inomhusklimat i toppklass som många av våra kunder säger ger en bättre livskvalitet. På köpet får de också ett mer kostnadseffektivt hus. Det är inte det billigaste att bygga men husen är billiga i drift.

Vad krävs för att lyckas med exportförsäljning i husbranschen? Det viktigaste är att ha en bra producent och att man jobbar med seriösa återförsäljare som inte lovar mer än man kan hålla. Ett långsiktigt tänk är avgörande.

Vad skiljer England mot Sverige? Ett absolut krav i England är att det finns ett badrum i anslutning till masterbedroom. Detta börjar komma mer i Sverige men det är inget krav. Sedan så skiljer det sig åt i vissa byggtekniska funktioner. Men det handlar inte om några större justeringar. Utvändiga fönsterbläck får ej förekomma i England. Små barn kan skada sig då. I England väljer man en bräda istället för plåt. Det är något som vi anpassar efter rådande byggnormer. Allt konstruktionsvirke måste också vara behandlat för skadedjur. Vi har en löpande dialog med engelska byggnadsingenjörer som hjälper oss att anpassa husen till engelsk standard berättar Thorbjörn.

Hur levereras ett hus till England? Det är i princip samma process som i Sverige. Moduler byggs i fabriken i Mjöbäck och skeppas på båt till England eller Island, som vi också exporterar till. Det är enklast när


vi exporterar till England. Vår dragare med trailer körs ombord på ett fartyg. Antingen åker hela ekipaget med till England eller så ställs släpet på båten och en ny dragare hämtar släpet när det når England. Sedan fortsätter lastbil med släp raka vägen till byggplatsen. Där monteras byggmodulerna ihop på samma sätt som i Sverige. Enda skillnaden är alltså att lasten åker båt till england istället för att lastbilen åker direkt till byggplatsen som i Sverige. När husen levereras till Island så måste byggmodulerna skyddas mer. Det beror på att modulerna fraktas i containers istället för i ett lastbilssläp. Det ställer större krav på inplastning under båtfrakten när modulerna fraktas i container. Annars är det ingen skillnad.

”KVALITÉN TILLTALAR EN MÅLGRUPP SOM GÖR ETT MEDVETET VAL” Hur har utvecklingen på exportsidan sett ut? Den har sett mycket positiv ut! Sedan brexitomröstningen har marknaden blivit mer avvaktande men nu är förfrågningarna på en bra nivå igen. Sedan starten 2013 har vi levererat över 100 hus. Kvalitet i allt som Mjöbäcks gör har varit oerhört värdefullt för den positiva utveckling vi haft. Så gott som allt levereras rätt och riktigt. Mjöbäcks har en hög leveranssäkerhet och kvalitet kombinerat med mycket duktiga yrkesmän. Jag möter så got som alltid en nöjd kund när platsbesök görs. Det skapar ringar på vattnen. Våra starkaste marknadsförare är nöjda kunder.

Finns det potential att växa mer? Det hänger ihop med Mjöbäcks produktionskapacitet. Orderingången är bra i Sverige och det påverkar hur mycket vi kan leverera utomlands, men det finns kapacitet att växa ytterligare i framtiden.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

37


Styrelsen Jonas Hillhammar

Julia Nergården

Göran Nergården

Ordförande

VD

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2000

Styrelseledamot sedan 2000

Styrelseledamot sedan 1970

Per-Olof Martinsson

Lennart Andersson

Mattias Bengtsson

Ledamot

Ledamot/Personalrepresentant

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2005

Styrelseledamot sedan 2010

Styrelseledamot sedan 2018

Anne Ludvigsson Ledamot Styrelseledamot sedan 2019

38

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556135-1254

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens inriktning I moderbolaget produceras från egen fabrik, prefabricerade villor och byggnadsdelar till flerfamiljshus. Från moderbolaget säljs också entreprenader, främst avseende villaproduktion. I dotterbolagen, helt eller delägda, sker projektutveckling avseende bostadsrättsprojekt och hyreshusprojekt. Företaget har sitt säte i Svenljunga kommun.

Verksamheten 2019 Koncernen har haft en stark tillväxt under den senaste femårsperioden från 273 mkr till 495 mkr. Under 2019 har koncernens omsättning däremot minskat från ca 571 mkr till 495 mkr, en minskning med 13,3 procent. Minskningen beror till största del på en ändrad produktmix mellan villor och lägenheter. Den egna produktionen, samt tillhörande entreprenader, har liksom projektutvecklingen totalt genererat vinster till moderbolaget på sätt och med fördelning som framgår utav denna årsredovisning. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 82,7 mkr, en ökning med 14,2 mkr jämfört med föregående år. Resultatet per år sett över den senaste femårsperioden har varit i genomsnitt ca 70 mkr. Även om vi sett att omsättningen minskat under 2019 har koncernen fortsatt att utvecklats med hög lönsamhet. Den höga resultatnivån innebär att koncernens starka soliditet fortsätter att stärkas. Soliditeten uppgår nu till 70 procent, vilket är en ökning med 14,4 procentenheter över fem år, trots en betydligt högre balansomslutning. Under året har koncernen liksom tidigare år en omfattande bostadsutvecklingsverksamhet med pågående projektering av framtida byggnationsprojekt vilka kommer att genomföras 2020 och åren därefter.

Verksamheten 2020 Under 2019 såg vi en minskad efterfrågan på villor. Inför 2020 bedöms att efterfrågan på villor kommer stabiliseras. Avgörande faktorer i omvärlden kan dock påverka den bilden, både på internationellt och nationellt plan. För vår projektutveckling och byggnation av bostadsrätter strävar vi efter att verka inom geografiska marknader som vi känner väl till och där efterfrågan bedöms vara god. Koncernens höga soliditet är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för en god framtida resultatutveckling och tillväxt. Under inledning av året har en viruspandemi utveck-

lats i såväl Sverige som övriga världen. Pandemin kommer påverka efterfrågan på bostäder, i vilken omfattning är ännu inte känt.

Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillstånd- eller anmälningspliktig verksamhet enlig miljöbalken.

Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapporten omfattar samtliga bolag inom koncernen.

Miljömässig hållbarhet Våra hus Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, därför är det i vår verksamhet extra viktigt att leverera en miljömässigt hållbar produkt. Våra produkter består i huvudsak av miljövänliga och energisnåla trähus med en ytterväggskonstruktion eftersträvat att nå högsta energivärde. Detta tillsammans med att vi använder de mest energieffektiva alternativen gör att vi anser oss kommit långt med arbetet för ett miljömässigt hållbart samhälle. Vi använder i huvudsak svenska leverantörer och använder enbart svenska entreprenörer. I den utsträckning vi kan, använder vi helst lokala entreprenörer.

Vår produktion I vår produktionsanläggning källsorterar vi plast och papper. Vårt isoleringsspill körs till fabrik där det rivs och blir till lösull för vindsisolering. All uppvärmning av våra fabriks- och kontorslokaler sker via effektiv förbränning av egen spillved som tuggats till flis och förbränns effektivt i moderna värmeflispannor. Till vår tvättanläggning, där våra bilar och maskiner tvättas, har vi kopplat en oljeavskiljare i syfte att motverka att skadliga kemikalier kommer ut i naturen. Vi har under året ökat vår digitaliseringsgrad, både ute på våra arbetsplatser samt i vår fabrik. Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska vara helt papperslösa och kommunicerar ritningar, handlingar, etc med våra underleverantörer digitalt. I vår fabrik pågår arbete med att digitalisera vår produktion av våra väggelement. Istället för att skriva ut ritningar för varje projekt, som förbrukas och slängs, förbereder vi för uppsättning av digitala skärmar där ritningar via molntjänst laddas upp och visas. I vår fabrik har vi satsat på utbyte av all vår belysning, från gammaldags glödlampor till modern ledbelysning. Vilket både gynnar miljön såväl som arbetsmiljön.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

39


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Men även om vi kommit långt, så finns det mycket kvar att göra. Det fortsätter att arbeta med att minska avfall på byggarbetsplatserna samt minska transporter till och från arbetsplatserna. Myndigheterna liksom vi kommer ställa högre energikrav på framtida hus. Arbetet med att utveckla ännu energisnålare/effektivare hus är en utmaning vi kommer arbeta med under kommande år.

Tillsammans med våra kunder Vi har slutfört en byggnation av 25 lägenheter i lågenergihus för Tranemo Bostäder AB. Välisolerat och tätt klimatskal, högeffektiv värmeåtervinning och energieffektiv bergvärmeanläggning gör projektet till ett riktigt föredömligt energiprojekt. Dessutom investerar kunden i solceller vilket gör att det krävs minimalt energitillskott.

PERSONAL 2019

2018

2017

Antal anställda

71

75

75

Personalomsättning %

5,4

5,0

3,8

Sjukfrånvaro %

5,7

5,8

4,8

Antal arbetsskador

5

3

1

Personal

Social hållbarhet

Den största förklaringen till vårt goda resultat är vår kompetenta organisation. En gedigen kunskap som sträcker sig från fabriksgolvet till styrelserummet. Många har arbetet med oss i flera årtionden, vilket har byggt upp en närmaste unik företagskultur. För oss är varje medarbetare viktig och bidrar med sin erfarenhet, kunskap och sitt engagemang. Ett tecken på att våra medarbetare trivs hos oss är vår låga personalomsättning samt en förhållandevis låg sjukfrånvaro.

Mjöbäcks Entreprenad är en stor arbetsgivare i lokalsamhället vilket också medför ett ansvar för företaget. Det lokala engagemanget har alltid varit en viktig del för företagets utveckling. Policyn är att i första hand gynna de lokala företagen, ideella föreningar med mera.

Hälsa och säkerhet Skydds- och brandrond sker fyra gånger årligen där bland annat arbetsmiljö och säkerhet kontrolleras. Revisionsbesiktning gällande el- och brandsäkerhet sker en gång per år. Vi har skyddsombud samt skyddskommitté som övervakar verksamheten och våra skyddsutrustningar.

Arbetsmiljö Företagets arbetsmiljöpolicy har som övergripande mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa i såväl fysiskt som psykiskt avseende ska förebyggas. En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, ska ges möjlighet till både inflytande och utveckling samt till samarbete och sociala kontakter.

Jämställdhet Bolaget har en jämställdhetspolicy som innebär att alla anställda har rätt att behandlas med respekt och med hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter.

40

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

Socialt engagemang Genom åren har företaget visat stort engagemang för att behålla lågstadie- och förskola på orten. När skolan i Mjöbäck var nedläggningshotad byggdes en ny skola i företagets regi. De senaste sex åren har företaget även bidragit betydande för skolans drift. Detta har inneburit att förskola och småskola kan vara kvar. Numera sker även ett samarbete med gymnasieskolan där företaget erbjuder praktik och utbildning inom byggbranschen. Företaget bidrar årligen också med ekonomiskt stöd till lokala ideella föreningar. Företaget bidrar till flertal arbetstillfällen i orten förutom den egna arbetskraften anlitas lokala entreprenörer och leverantörer, i kölvattnet av detta skapas efterfrågan för lokal mataffär, bilverkstad, måleriföretag, glasmästeri, takpanntillverkare, redovisnings o revisionsbyrå.

Anti-korruption och mänskliga rättigheter Att vara en stor aktör i branschen följer också ett ansvar att agera etiskt ur alla olika aspekter. Mänskliga rättigheter ser vi som en självklarhet. Vi värdesätter också en sund konkurrens och accepterar ingen form av korruption. Vi bedömer risken för mutor och korruption som låg.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden Namn

Styrelse och företagsledning Antal aktier Antal röster

Julia Prissberg Nergården

226 000

226 000

Göran Nergården

225 000

225 000

Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Göran Nergården, Anne Ludvigson, Per-Olof Martinsson samt Mattias Bengtsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson.

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) 2019

2018

2017

2016

2015

494 876

570 971

503 131

435 598

273 059

82 745

68 527

79 284

83 116

28 621

853 281

737 182

754 092

673 386

585 970

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)

70,0

72,4

65,5

65,0

55,6

Avkastning på totalt kap. (%)

9,8

9,4

10,7

13,3

5,4

Avkastning på eget kap. (%)

13,8

13,3

16,0

20,1

8,8

71

75

75

67

65

Nettoomsättning

494 868

569 038

500 655

432 976

263 611

Resultat efter finansiella poster

103 266

37 026

29 435

67 823

24 396

Balansomslutning

751 581

599 210

618 716

585 432

456 511

68,3

71,4

67,5

64,4

68,1

Avkastning på totalt kap. (%)

13,8

6,3

4,9

11,8

5,4

Avkastning på eget kap. (%)

20,1

8,7

7,0

18,0

7,8

71

75

75

67

65

Antal anställda

MODERBOLAGET

Soliditet (%)

Antal anställda

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

41


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

45 100 000

488 136 762

466 554

533 703 316

20 000

20 000

KONCERNEN Belopp vid årets ingång Nyemission Utdelning

-20 000 000

-20 000 000

Förändring koncernstruktur

15 000

15 000

Erhållna aktieägartillskott

30 750

30 750

Eliminering/nedskrivning

900 000

Justering f.g. års resultat

900 000

-2 581

-860

-3 441

82 934 568

-75 667

82 858 901

551 968 749

455 777

597 524 526

i koncernbolag Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

45 100 000

9 020 000

324 293 958

40 457 168

418 871 126

40 457 168

-40 457 168

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning

-20 000 000

Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

344 751 126

0 -20 000 000

106 086 334

106 086 334

106 086 334

504 957 460

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst

344 751 126 106 086 334 450 837 460

Disponeras så att i ny räkning överföres

450 837 460

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

42

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning

Not 1

2019-01-01 –2019-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

2

494 876 076

570 970 610

3, 4, 5

-446 242 086

-505 563 946

48 633 990

65 406 664

Bruttoresultat 4, 6

-48 723 102

-51 642 064

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

Försäljnings- och administrationskostnader

7

43 150 657

53 844 863

Exceptionella poster

8

4 250 000

-34 500 000

Rörelseresultat

9

47 311 545

33 109 464

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag

10

33 290 000

34 775 705

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

2 826 930

1 541 345

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-683 048

-899 559

35 433 882

35 417 491

Resultat efter finansiella poster

13

82 745 427

68 526 954

Skatt på årets resultat

14

-123 632

-678 263

237 107

-167 705

Årets resultat

82 858 901

67 680 986

Moderbolagets andel av årets resultat

82 934 568

67 746 736

-75 667

-65 750

Uppskjuten skatt

Minoritetens andel av årets resultat

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

43


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS BALANSRÄKNING Not

2019-12-31

2018-12-31

1

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

15

13 982 154

14 122 871

Inventarier, verktyg och installationer

16

3 093 651

3 715 218

Förvaltningsfastigheter

17

12 899 148

13 234 295

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

18

2 595 871

0

32 570 824

31 072 384

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

19,20

150 000

185 000

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

21,22

7 312 753

7 192 753

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

23

31 944 414

18 563 164

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24

33 413 500

8 413 000

Andra långfristiga fordringar

25

173 974 637

106 402 955

246 795 304

140 756 872

279 366 128

171 829 256

64 924 398

83 362 575

13 548 492

14 894 581

61 524 264

75 662 281

Fordringar hos intresseföretag

9 017 715

2 666 226

Aktuella skattefordringar

5 527 174

659 963

50 696 310

76 013 679

30 808 000

82 337 000

7 544 476

6 066 036

165 117 939

243 405 185

330 324 033

223 690 249

573 914 862

565 352 590

853 280 990

737 181 846

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar

Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

44

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

26


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS BALANSRÄKNING FORTS. Not

2019-12-31

2018-12-31

45 100 000

45 100 000

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

27

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

551 968 749

488 136 762

597 068 749

533 236 762

455 777

466 554

597 524 526

533 703 316

2 644 481

2 881 588

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt

28

Övriga avsättningar

29

15 360 000

30 500 000

18 004 481

33 381 588

1 677 000

1 773 000

22 643 915

750 000

24 320 915

2 523 000

Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

30

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut

95 000

0

Förskott från kunder

5 002 950

8 091 593

Leverantörsskulder

48 673 916

54 790 040

Skulder till intresseföretag

11 284 026

0

1 239 557

1 951 291

91 261 036

83 173 502

46 896 000

6 005 000

8 978 583

13 562 516

213 431 068

167 573 942

853 280 990

737 181 846

Aktuella skatteskulder Övriga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

45


FINANSIELL RAPPORT

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Not 1

2019-01-01 – 2019-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

11,12

82 745 427

68 526 954

31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

-10 962 467

-26 966 842

Betald skatt

-7 227 845

-4 784 162

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

64 555 115

36 775 950

19 315 990

26 880 206

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och exploateringsfastigheter Förändring kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 138 017

68 472 731

67 860 483

-53 527 320

-6 116 124

2 785 923

74 578 899

7 247 336

234 332 380

88 634 826

-4 187 920

-800 000

0

29 068 517

-25 355 500

-17 439 616

95 000

67 800 276

-78 154 176

0

-107 602 596

78 629 177

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar Nettoinvestering i långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån

46

-96 000

-32 764 397

Utbetald utdelning

-20 000 000

-30 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-20 096 000

-62 764 397

Årets kassaflöde

106 633 784

104 499 606

Likvida medel vid årets början

223 690 249

119 190 643

Likvida medel vid årets slut

330 324 033

223 690 249

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning

Not 1

2019-01-01 – 2019-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

2

494 867 996

569 037 933

3, 4, 5

-444 403 250

-501 716 427

50 464 746

67 321 506

-48 374 007

-51 339 472

Bruttoresultat Försäljnings- och administrativa kostnader

4, 6

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

7

-325 549

-717 876

Exceptionella poster

8

4 250 000

-34 500 000

Rörelseresultat

9

6 015 190

-19 235 842

Resultat från andelar i koncernföretag

32

93 176 000

35 000 000

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10

2 000 000

20 440 705

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

2 564 283

1 370 296

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-489 697

-548 778

Resultat efter finansiella poster

13

103 265 776

37 026 381

Bokslutsdispositioner

33

2 832 630

3 460 966

106 098 406

40 487 347

-12 072

-30 179

106 086 334

40 457 168

Resultat från finansiella poster

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

14

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

47


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not

2019-12-31

2018-12-31

1

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

15

13 982 154

14 122 871

Inventarier, verktyg och installationer

16

3 093 651

3 715 218

Förvaltningsfastigheter

17

12 899 148

13 232 601

29 974 953

31 070 690

19,20

8 265 400

12 439 400

34

66 509 624

0

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

21, 22

4 192 753

4 012 753

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

23

28 804 958

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

24

5 000

5 000

Andra långfristiga fordringar

25

162 974 637

95 402 955

270 752 372

111 860 108

300 727 325

142 930 798

35 967 232

52 538 281

13 548 492

14 894 581

Kundfordringar

61 524 264

59 394 781

Fordringar hos koncernföretag

5 002 004

61 392 669

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

9 017 715

2 681 226

Aktuella skattefordringar

4 867 211

0

Övriga fordringar

3 577 136

2 776 769

30 808 000

82 337 000

7 259 917

6 066 036

122 056 247

214 648 481

279 282 025

174 198 241

450 853 996

456 279 584

751 581 321

599 210 382

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar

Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

48

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

26


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING FORTS. Not

2019-12-31

2018-12-31

45 100 000

45 100 000

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

27, 35

Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

9 020 000

9 020 000

54 120 000

54 120 000

Balanserad vinst eller förlust

344 751 126

324 293 959

Årets resultat

106 086 334

40 457 168

Fritt eget kapital

Summa eget kapital Obeskattade reserver

36

450 837 460

364 751 127

504 957 460

418 871 127

11 184 250

11 416 880

Avsättningar Avsättningar för skatter

28

183 946

171 874

Övriga avsättningar

29

3 800 000

5 000 000

3 983 946

5 171 874

Övriga skulder

21 893 914

0

Summa långfristiga skulder

21 893 914

0

Summa avsättningar Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

4 627 950

8 091 593

48 003 698

54 629 991

730 514

0

11 269 026

0

0

785 255

Övriga skulder

89 250 982

81 104 148

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

46 896 000

5 737 000

8 783 581

13 402 514

Summa kortfristiga skulder

209 561 751

163 750 501

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

751 581 321

599 210 382

Aktuella skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

49


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Not 1

2019-01-01 – 2019-12-31

2018-01-01 – 2018-12-31

11, 12

103 265 776

37 026 381

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

31

7 486 786

4 266 819

-7 154 715

-6 240 492

103 597 847

35 052 708

17 917 138

27 139 705

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och exploateringsfastigheter Förändring av kundfordringar

-2 129 483

85 523 439

Förändring av kortfristiga fordringar

58 537 225

13 966 002

Förändring av leverantörsskulder

-6 626 293

2 765 438

Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

75 116 712

-5 804 696

246 413 146

158 642 596

-1 592 048

-800 000

0

80 000

-2 030 000

-5 121 067

25 000

6 200 857

-120 332 314

0

-123 929 362

359 790

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Nettoinvestering i långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering lån

0

-17 212 397

-20 000 000

-30 000 000

2 600 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-17 400 000

-47 212 397

Årets kassaflöde

105 083 784

111 789 989

Likvida medel vid årets början

174 198 241

62 408 252

Likvida medel vid årets slut

279 282 025

174 198 241

Utbetald utdelning Erhållna koncernbidrag

50

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt. Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen. Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersät-

tas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Per balansdagen uppgår fakturerade intäkter till 447 mkr, upparbetade intäkter 431 mkr och av beställaren innehållna belopp 5 mkr.

Koncernredovisning Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

51


FINANSIELL RAPPORT

Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital.

Intresseföretag och Gemensamt styrt företag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag.

Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Goodwill Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Anläggningstillgångar

Låneskulder och leverantörsskulder

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Materiella anläggningstillgångar Byggnader för produktion

2-4%

Byggnader för förvaltning

2-3%

Markanläggningar

5%

Inventarier, verktyg och installationer

20%

Goodwill

10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens

52

förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

Leasingavtal Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet.


FINANSIELL RAPPORT

Inkomstskatter Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna, vilket innebär att premierna redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd.

Koncernbidrag Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag.

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Resultat efter finansiella poster

Ersättningar till anställda

Soliditet (%)

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I företaget finns både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner.

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)

Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

53


FINANSIELL RAPPORT

Uppskattningar och bedömningar Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som

inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till fastighetsmarknaden och försäljningsläget gällande bostadsrätter.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 2019

2018

491 960 542

566 273 860

2 915 534

4 696 750

494 876 076

570 970 610

491 952 462

565 853 888

2 915 534

3 184 045

494 867 996

569 037 933

KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning

MODERBOLAGET Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning

Not 3 Kostnader för produktion och förvaltning 2019

2018

440 134 930

498 750 440

Avskrivningar, produktion

3 646 176

3 160 410

Kostnader för förvaltning

2 127 527

3 318 279

333 453

334 817

446 242 086

505 563 946

KONCERNEN Kostnader för produktion

Avskrivningar, förvaltning

MODERBOLAGET Kostnader för produktion

439 805 841

496 641 970

Avskrivningar, produktion

2 136 429

1 996 067

Kostnader för förvaltning

2 127 527

2 743 573

Avskrivningar, förvaltning

54

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

333 453

334 817

444 403 250

501 716 427


FINANSIELL RAPPORT

Not 4 Anställda och personalkostnader 2019

2018

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Medelantalet anställda Kvinnor

8

10

63

65

71

75

1 587 186

1 623 811

29 917 949

30 445 909

31 505 135

32 069 720

Pensionskostnader för övriga anställda

2 325 828

2 193 712

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

10 555 617

10 783 196

12 881 445

12 976 908

44 386 580

45 046 628

Andel kvinnor i styrelsen

33,33 %

16,67 %

Andel män i styrelsen

66,67 %

83,33 %

100 %

100 %

Män

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

Not 5 Leasingavtal KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 874 953 (625 883) kronor.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

55


FINANSIELL RAPPORT

Not 6 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 2019

2018

0

53 710

530 844

522 700

KONCERNEN Revisionsarvoden: Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå Övriga tjänster

160 075

124 449

690 919

700 859

2019

2018

MODERBOLAGET Revisionsarvoden: Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå Övriga tjänster

0

53 710

350 000

375 000

82 950

65 200

432 950

493 910

2019

2018

26 631 720

52 212 700

-21 496 049

-40 105 012

26 897 338

31 748 824

-177 352

-11 022 991

Not 7 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier KONCERNEN Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Nedskrivning dotterbolag/intressebolag

-2 645 000

-4 188 658

Förändring av avsättningar

13 940 000

25 200 000

43 150 657

53 844 863

2019

2018

MODERBOLAGET Försäljningsintäkter fastigheter

18 920 500

33 034 000

Bokfört värde fastigheter

-16 571 049

-29 870 012

Försäljningsintäkter aktier

0

6 200 857

Bokfört värde aktier

0

-5 894 063

-2 675 000

-4 188 658

-325 549

-717 876

Nedskrivning dotterbolag/intressebolag

Not 8 Exceptionella poster KONCERNEN OCH MODERBOLAGET 2018 gjordes reservering för en dom i Tingsrätten som var till bolagets nackdel. Domen överklagades och förlikning har skett. Under 2019 har ytterligare förlikningar skett i liknande tvistemål.

56

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2019

2018

0,00 %

2,50 %

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen

Under året har koncerninterna inköp och försäljningar endast ägt rum i mindre omfattning..

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019

2018

33 300 000

34 835 400

0

-44 695

KONCERNEN Erhållna utdelningar Resultatandel från handelsbolag Nedskrivningar

-10 000

-15 000

33 290 000

34 775 705

2019

2018

2 000 000

20 485 400

0

-44 695

2 000 000

20 440 705

2019

2018

2 826 930

1 541 345

2 826 930

1 541 345

2019

2018

MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Resultatandel från handelsbolag

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter KONCERNEN Övriga ränteintäkter

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

272 224

0

2 292 059

1 370 296

2 564 283

1 370 296

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

57


FINANSIELL RAPPORT

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter 2019

2018

-683 048

-830 412

KONCERNEN Övriga räntekostnader Kursdifferenser

0

-69 147

-683 048

-899 559

2019

2018

-3 634

0

-486 063

-479 631

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Kursdifferenser

0

-69 147

-489 697

-548 778

Avskrivningar

Resultat

Not 13 Funktionssammanställning KONCERNEN 2019 Funktion

Omsättning

Byggnadsrörelsen

491 960 542

-440 134 930

-3 646 176

48 179 436

2 915 534

-2 127 527

-333 453

454 554

494 876 076

-442 262 457

-3 979 629

48 633 990

67 469 058

-24 318 401

Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning Försäljnings- och adm. kostn.

Kostnader

Byggnadsrörelsen

Fastighets och aktieförsäljning

-510 984 308

Omsättning

Kostnader

566 273 860

-498 750 440

Finansiella poster

35 433 882 -4 049 281

82 745 427

Avskrivningar

Resultat

-3 160 410

64 363 010

4 696 750

-3 318 279

-153 222

-334 817

890 432

-502 068 719

-153 222

-3 495 227

65 253 442

109 161 524

-55 316 661 -63 552

-51 642 064

53 844 863

-51 578 512

Exceptionella poster

-34 500 000

Finansiella intäkter

-34 500 000 36 317 050

Finansiella kostnader

58

35 433 882

570 970 610

Försäljnings- och adm. kostn.

Slutsumma

4 250 000 -683 048

562 345 134

Fastighetsförvaltningen Delsumma

-48 723 102

36 116 930

Finansiella kostnader

Funktion

-69 652

4 250 000

Finansiella intäkter

2018

43 150 657

-48 653 450

Exceptionella poster

Slutsumma

Finansiella poster

-746 337 680 132 134

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

-643 463 892

35 417 491

35 570 713 -3 558 779

68 526 954


FINANSIELL RAPPORT

MODERBOLAGET 2019 Funktion

Omsättning

Byggnadsrörelsen

491 952 462

Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning

Kostnader

-439 805 841 -2 127 527

-333 453

454 554

-2 469 882

50 464 746

-69 652

-48 374 007

18 920 500

-19 246 049

Byggnadsrörelsen Delsumma Fastighets och aktieförsäljning

4 250 000

4 250 000 101 064 283 -3 813 697

513 788 496

-505 233 772

Omsättning

Kostnader

565 853 888 3 184 045

97 250 586

97 250 586

Finansiella poster

-2 539 534

103 265 776

Avskrivningar

Resultat

-496 641 970

-1 996 067

67 215 851

-2 743 573

-334 817

105 655

569 037 933

-499 385 543

-2 330 884

67 321 506

39 234 857

-39 952 733

Försäljnings- och adm. kostn.

-717 876

-51 275 920

Exceptionella poster

-63 552

-34 500 000

Finansiella intäkter

-51 339 472 -34 500 000

56 811 001

Finansiella kostnader Slutsumma

-325 549

-48 304 355

Finansiella kostnader

Fastighetsförvaltningen

50 010 192

-441 933 368

Finansiella intäkter

Funktion

-2 136 429

Resultat

2 915 534

Exceptionella poster

2018

Avskrivningar

494 867 996

Försäljnings- och adm. kostn.

Slutsumma

Finansiella poster

-548 778 608 272 790

-625 114 196

56 262 223

56 262 223

-2 394 436

37 026 381

Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt 2019

2018

Aktuell skatt

-123 632

678 263

Totalt redovisad skatt

-123 632

678 263

KONCERNEN Skatt på årets resultat

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

59


FINANSIELL RAPPORT

Avstämning av effektiv skatt 2019 Procent Redovisat resultat före skatt

Belopp

2018 Procent

82 745 427

Skatt enligt gällande skattesats

Belopp 68 750 835

21,40

-17 707 521

22,00

-15 125 184

Ej avdragsgilla kostnader

1,60

-1 328 045

1,03

-705 294

Ej skattepliktiga intäkter

-22,71

18 789 549

-25,80

17 740 239

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

-3,13

2 591 599

-0,01

7 927

Övriga temporära skillnader

-0,32

268 078

-0,03

23 622

Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter

3,31

-2 737 292

3,81

-2 619 573

Redovisad effektiv skatt

0,15

-123 632

0,99

-678 263

2019

2018

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt

0

0

Justering avseende tidigare år

0

-3 061

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-12 072

-27 118

Totalt redovisad skatt

-12 072

-30 179

Avstämning av effektiv skatt 2019 Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

Belopp

2018 Procent

106 098 406

Belopp 40 487 347

21,40

-22 705 059

22,00

-8 907 216

Ej avdragsgilla kostnader

0,95

-1 007 744

1,74

-703 621

Ej skattepliktiga intäkter

-20,47

21 721 192

-30,15

12 206 788

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

-2,40

2 542 340

0,00

0

Övriga temporära skillnader

-0,25

261 318

-0,06

23 623

0,77

-812 047

6,47

-2 619 574

0,00

0

0,00

0

Uppskjuten skatt på framtida avdragsposter Redovisad effektiv skatt

Not 15 Byggnader och mark 2019-12-31

2018-12-31

20 713 563

20 713 563

579 573

0

-250 000

0

21 043 136

20 713 563

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

60

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

Ingående avskrivningar

-8 486 989

-7 914 542

101 748

0

-572 038

-572 447

-8 957 279

-8 486 989

Ingående uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

13 982 154

14 122 871

2019-12-31

2018-12-31

21 409 313

20 740 513

1 012 475

800 000

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

0

-131 200

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 421 788

21 409 313

Ingående avskrivningar

-17 694 095

-16 268 461

0

61 538

-1 634 043

-1 487 172

-19 328 138

-17 694 095

3 093 650

3 715 218

2019-12-31

2018-12-31

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Not 17 Förvaltningsfastigheter KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

19 243 175

59 001 417

0

-39 758 242

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 243 175

19 243 175

Ingående avskrivningar

-6 008 880

-16 778 606

0

11 106 668

Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar

-335 147

-336 942

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

-6 344 027

-6 008 880

Utgående redovisat värde

12 899 148

13 234 295

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde

12 899 148

13 234 295

Verkligt värde

17 700 000

17 700 000

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

61


FINANSIELL RAPPORT

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

19 200 675

19 200 675

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 200 675

19 200 675

Ingående avskrivningar

-5 968 074

-5 633 257

MODERBOLAGET

-333 453

-334 817

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

-6 301 527

-5 968 074

Utgående redovisat värde

12 899 148

13 232 601

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde

12 899 148

13 232 601

Verkligt värde

17 700 000

17 700 000

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar 2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN Inköp

2 595 871

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 595 871

0

Utgående redovisat värde

2 595 871

0

2019-12-31

2018-12-31

185 000

0

Inköp

150 000

185 000

Avgår under året eliminerade i koncernen

-185 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

150 000

185 000

Utgående redovisat värde

150 000

185 000

Not 19 Andelar i koncernföretag KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden ej eliminerade i koncernen

Samtliga bolag är nybildade med första bokslutsdatum 2020-12-31. Några affärstransaktioner har ej skett. 2019-12-31

2018-12-31

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

47 635 558

1 875 000

2 212 500

-50 000

-5 844 063

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

45 828 995

44 003 995

Ingående nedskrivningar

-31 564 595

-27 375 937

Årets nedskrivningar

-5 999 000

-4 188 658

-37 563 595

-31 564 595

8 265 400

12 439 400

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

62

44 003 995

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antalandelar

Bokfört värde

Mjöbäcksvillan 19 AB

100%

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan 20 AB

100%

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan 21 AB

100%

100%

500

50 000 150 000

Org.nr

Säte

Mjöbäcksvillan 19 AB

559218-0383

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 20 AB

559218-0920

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 21 AB

559218-0375

Svenljunga

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

AB Båstad Hasselbacken

100%

2 500

4 246 688

Kosters Röd AB

100%

2 000

200 000

Solidhus i Hisingen AB

100%

1 000

180 019

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

100%

1 000

500 000

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

100%

1 000

2 350 000

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

100%

1 000

100 000

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

100%

1 000

538 693

Mjöbäcks Villan Holding AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 2 AB

100%

500

50 000

Mjöbäcksvillan Holding 3 AB

100%

500

50 000

MODERBOLAGET Namn

8 265 400

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

AB Båstad Hasselbacken

556059-0555

Båstad

688 304

346 799

Kosters Röd AB

556379-0657

Svenljunga

647 620

-14 157

Solidhus i Hisingen AB

556533-0890

Svenljunga

185 618

-14 240

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

556702-0762

Svenljunga

22 905 514

21 997 755

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

556744-5878

Borås

366 065

44 622

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

556880-8512

Svenljunga

26 047 898

24 598 911

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

556380-1389

Svenljunga

518 408

-20 285

Mjöbäcks Villan Holding AB

559051-4161

Svenljunga

38 309 257

25 544 799

Mjöbäcksvillan Holding 2 AB

559117-1011

Svenljunga

414 335

-37 469

Mjöbäcksvillan Holding 3 AB

559205-1121

Svenljunga

32 925

-17 075

90 115 944

72 429 660

Not 21 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-12-31

2018-12-31

7 207 753

17 044 930

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

63


FINANSIELL RAPPORT

Inköp

50 000

40 000

Försäljningar/utrangeringar

-50 000

-94 695

Lämnade aktieägartillskott

130 000

0

Omklassificeringar till koncernföretag

0

-1 374 482

Omklassificeringar till andra värdepapper

0

-8 408 000

7 337 753

7 207 753

-15 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar

-10 000

-15 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-25 000

-15 000

7 312 753

7 192 753

2019-12-31

2018-12-31

4 012 753

4 107 448

50 000

0

0

-94 695

Utgående redovisat värde

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Lämnade aktieägartillskott

130 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 192 753

4 012 753

Utgående redovisat värde

4 192 753

4 012 753

Not 22 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn

Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Fastighets AB Keron

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

1 650

166 500

Villastaden i Väst AB

33,3%

333

30 666

WBME Holding i Varberg AB

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

250

155 000

NewCo Breared AB

50%

250

25 000

Mjöbäcksvillan 17 AB

50%

250

25 000

Boro Väst Holding 9 AB

50%

250

25 000

Torslandaslätten Förvaltning HB

50%

1

2 875 587

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

33,3%

333

3 000 000

30%

300

30 000

Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

50%

500

50 000

Fastigheten Långaveka 3.21 AB

50%

250

25 000

Ladugårdsängen 3 i Örebro AB

50%

250

15 000 7 312 753

64

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

Org.nr

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

Villastaden i Väst AB

556597-6866

Ale

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 17 AB

559208-9139

Svenljunga

Boro Väst Holding 9 AB

559190-9287

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltning HB

969750-5528

Borås

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

556734-8973

Partille

Sweden Park Fastighets AB

556732-9932

Malmö

ABCME Kantaten 1 AB

556819-2958

Borås

Fastigheten Långaveka 3.21 AB

559063-3961

Svenljunga

Ladugårdsängen 3 i Örebro AB

559070-2170

Borås

MODERBOLAGET Kapitalandel

Antal andelar

Bokfört värde

Fastighets AB Keron

Namn

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

1 650

166 500

33,3%

333

30 666

WBME Holding i Varberg AB

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

250

155 000

NewCo Breared AB

50%

250

25 000

Mjöbäcksvillan 17 AB

50%

250

25 000

Boro Väst Holding 9 AB

50%

250

25 000

Torslandaslätten Förvaltning HB

50%

1

Villastaden i Väst AB

2 875 587 4 192 753

Org.nr

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

Villastaden i Väst AB

556597-6866

Ale

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Mjöbäcksvillan 17 AB

559208-9139

Svenljunga

Boro Väst Holding 9 AB

559190-9287

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltning HB

969750-5528

Borås

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

65


FINANSIELL RAPPORT

Not 23 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

18 563 164

9 642 115

Tillkommande fordringar

29 454 341

10 921 049

Avgående fordringar

-24 829 317

-2 000 000

Omklassificeringar från långfristiga fordringar

6 075 000

0

Omklassificeringar från kortfristiga fordringar hos intresseföretag

2 681 226

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

31 944 414

18 563 164

Utgående redovisat värde

31 944 414

18 563 164

2019-12-31

2018-12-31

20 048 732

0

6 075 000

0

MODERBOLAGET Tillkommande fordringar Omklassificeringar från andra långfristiga fordringar

2 681 226

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar från kortfristiga fordringar hos intresseföretag

28 804 958

0

Utgående redovisat värde

28 804 958

0

Not 24 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2019-12-31

2018-12-31

8 413 000

5 000

25 000 500

0

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar

0

8 408 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

33 413 500

8 413 000

Utgående redovisat värde

33 413 500

8 413 000

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

2019-12-31

2018-12-31

MODERBOLAGET

Not 25 Andra långfristiga fordringar KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

106 402 955

164 043 693

Tillkommande fordringar

153 061 743

34 860 400

Avgående fordringar

-79 415 061

-91 751 138

Omklassificeringar till koncernfordringar

0

-750 000

-6 075 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

173 974 637

106 402 955

Utgående redovisat värde

173 974 637

106 402 955

Omklassificeringar till långfristiga fordringar intresseföretag

66

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


FINANSIELL RAPPORT

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

95 402 955

92 449 693

Tillkommande fordringar

153 061 743

34 860 400

Avgående fordringar

-79 415 061

-31 157 138

0

-750 000

-6 075 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

162 974 637

95 402 955

Utgående redovisat värde

162 974 637

95 402 955

2019-12-31

2018-12-31

30 000 000

30 000 000

0

0

Antal aktier

Kvotvärde

451 000

100

451 000

100

2019-12-31

2018-12-31

2 881 588

2 871 114

12 072

167 705

MODERBOLAGET

Omklassificeringar till koncernfordringar Omklassificeringar till långfristiga fordringar intresseföretag

Not 26 Checkräkningskredit KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

Not 27 Antal aktier och kvotvärde KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Namn Antal A-Aktier

Not 28 Uppskjuten skatteskuld KONCERNEN Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Under året återförda belopp

-249 179

-157 231

2 644 481

2 881 588

2019-12-31

2018-12-31

Belopp vid årets ingång

171 874

144 756

Årets avsättningar

12 072

27 118

183 946

171 874

MODERBOLAGET

Belopp vid årets utgång

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

67


FINANSIELL RAPPORT

Not 29 Övriga avsättningar 2019-12-31

2018-12-31

30 500 000

60 700 000

1 260 000

15 500 000

-16 400 000

-45 700 000

15 360 000

30 500 000

KONCERNEN Övriga avsättningar för förpliktelser Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Under året ianspråktagna belopp

Specifikation övriga avsättningar Garantiåtaganden

3 800 000

5 000 000

Avsättningar för förpliktelser

11 560 000

25 500 000

15 360 000

30 500 000

2019-12-31

2018-12-31

3 800 000

5 000 000

3 800 000

5 000 000

2019-12-31

2018-12-31

1 297 000

1 393 000

1 297 000

1 393 000

2019-12-31

2018-12-31

4 029 281

3 563 874

0

-330 716

148 252

0

MODERBOLAGET Avsättningar för garantikostnader

Not 30 Skulder till kreditinstitut KONCERNEN Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

Not 31 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet KONCERNEN Avskrivningar/nedskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar Förändring avsättningar

-15 140 000

-30 200 000

-10 962 467

-26 966 842

2019-12-31

2018-12-31

8 538 534

9 277 157

MODERBOLAGET Avskrivningar/nedskrivningar Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Förlust vid utrangering av anläggningstillgång Färändring avsättningar

68

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

0

-10 338

148 252

0

-1 200 000

-5 000 000

7 486 786

4 266 819


FINANSIELL RAPPORT

Not 32 Resultat från andelar i koncernföretag 2019

2018

Erhållna utdelningar

96 500 000

35 000 000

Nedskrivning av andelar i dotterföretag

-3 324 000

MODERBOLAGET

93 176 000

35 000 000

2019

2018

2 600 000

4 900 000

Not 33 Bokslutsdispositioner MODERBOLAGET Mottagna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Förändring av överavskrivningar

0

-1 700 000

232 630

260 966

2 832 630

3 460 966

2019

2018

26 636 898

0

Not 34 Fordringar hos koncernföretag MODERBOLAGET Tillkommande fordringar

39 872 726

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

66 509 624

0

Utgående redovisat värde

66 509 624

0

Not 35 Disposition av vinst eller förlust 2019-12-31

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst

344 751 126

årets vinst

106 086 334 450 837 460

disponeras så att i ny räkning överföres

450 837 460

Not 36 Obeskattade reserver 2019-12-31

2018-12-31

684 250

916 880

3 500 000

3 500 000

MODERBOLAGET Ackumulerade avskrivningar Periodiseringsfond 2016 Periodiseringsfond 2017

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

7 000 000

7 000 000

11 184 250

11 416 880

2 456 429

2 511 714

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

69


Not 37 Ställda säkerheter 2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckningar

70 000 000

70 000 000

Fastighetsinteckningar

24 000 000

24 000 000

94 000 000

94 000 000

2019-12-31

2018-12-31

70 000 000

70 000 000

KONCERNEN För skulder till kreditinstitut:

MODERBOLAGET För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

4 000 000

4 000 000

74 000 000

74 000 000

2019-12-31

2018-12-31

58 447 000

125 197 000

Not 38 Eventualförpliktelser KONCERNEN Borgensförbindelser för närstående Borgensförbindelser för insatsgarantier

185 697 000

0

244 144 000

125 197 000

2019-12-31

2018-12-31

58 447 000

125 197 000

Moderbolaget Borgensförbindelser för närstående Borgensförbindelser för insatsgarantier

70

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

185 697 000

0

244 144 000

125 197 000


Not 39 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN Det har inte förekommit några händelser efter balansdagen och fram till datum för underskrift som leder till några justeringar. Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. Mjöbäck den 30 mars 2020 Jonas Hillhammar Ordförande

Julia Prissberg Nergården Verkställande direktör

Göran Nergården

Anne Ludvigson

Per-Olof Martinsson

Mattias Bengtsson

Lennart Andersson Personalrepresentant Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2020 Henrik Ahlgren Auktoriserad revisor

Sören Ramnewall Godkänd revisor

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

71


REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2019 med undantag från verksamhetsberättelsen på sidorna 1-38 och hållbarhetsrapporten på sidorna 39-40. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen på sidorna 1-38 och hållbarhetsrapporten på sidorna 39-40 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa). Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om

72

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: - identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. - skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. - utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. - drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

73


att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: - företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller - på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Henrik Ahlgren Auktoriserad revisor Baker Tilly Ahlgren & Co

74

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Mjöbäck den 30 mars 2020

Sören Ramnewall Godkänd revisor Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019

75


www.mjobacks.se

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.