Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 มกราคม 2559

Vol.8 No.89 January 2016

สักการะ

พระธาตุ ประจ�ำวันเกิดที่ จ.นครพนม ชี วิตดี๊ดี...รับปี ใหม่

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีปีใหม่คณ ุ ผู อ้ า่ นทุกท่านครับ เมือ่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ทผี่ า่ นมา ผมและพนักงาน บขส.ทุกคนขอขอบคุณพีน่ อ้ งประชาชนทุกท่านทีย่ งั คงมาใช้บริการรถโดยสารฯ ของเรา อย่างคับคัง่ แม้จะไม่มากเท่าปีทแี่ ล้วก็ตาม เนือ่ งจากสาเหตุหลายๆ ประการ แต่ก็ไม่ได้ทำ� ให้เราลดมาตรการทีส่ ำ� คัญในการดูแลผูใ้ ช้บริการทุกท่าน ให้ถงึ ทีห่ มายด้วยความปลอดภัย การตรวจสภาพรถ วัดปริมาณแอลกอฮอล์และความสามารถในการขับขีข่ องพนักขับรถ เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ ราต้อง กวดขันอย่างเข้มงวด รวมถึงการเพิม่ จุดรับ-ส่งผูโ้ ดยสารในบริเวณใกล้เคียง เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายในการเดินทางให้กบั ผูใ้ ช้บริการมากขึน้ รวม ถึงการซือ้ ตัว๋ ล่วงหน้าออนไลน์กเ็ ป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การเดินทางของท่านสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. และในปี 2559 นี้ บขส.ของเรายังคงมุง่ มัน่ เดินพัฒนาองค์กรด้วยวิสยั ทัศน์ “เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสาร ทีท่ นั สมัย ได้ มาตรฐาน บริการเป็นทีย่ อมรับ เชือ่ มโยงทัว่ ภูมภิ าค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม” สวัสดีครับ

ข่าวดี (นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ

18 พาเที่ยว

6 บขส.อัพเดท 11 เล่าสู่กันฟั ง 12 รอบรู้รอบโลก

Lifestyle Magazine

: สักการะ 7 พระธาตุประจ�ำวันเกิดที่ จ.นครพนม

: ท้องฟ้าจ�ำลองเปิดตัวห้องฉายดาวโฉมใหม่ 14 เคล็ดลับความงาม : ขจัดรังแคแบบง่ายๆ ได้ดว้ ยน�ำ้ ส้มสายชู

: ร้านอาหารนิวรับมิตร

16 มุมสุขภาพ

: “วังเวียง” ในบันทึกย่อของ Backpacker ป้ายแดง

34 คู่หูดูดวง

: สุดยอดอาหาร 3 ชนิดดีด๊ ี ทีช่ ว่ ยลดไขมันในเส้นเลือด

27 แวะชิ มริมทาง

30 เที่ยวรอบบ้าน

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย มอบแสตมป์ “หลวงพ่อเงิน” เสริมสิริมงคลแก่ผู้เดินทาง 999 ดวง รับวันหยุ ดยาว

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการ เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด (ปณท) จัดกิจกรรมมอบแสตมป์ชดุ “หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน” จ�ำนวน 999 ดวง แสตมป์ทกุ ดวงผ่านพิธพี ทุ ธาภิเษก บรรจุซอง พร้อมคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องคุ้มครองผู้โดยสาร ให้เดินทางกลับต่างจังหวัดโดยสวัสดิภาพ ในช่วงเทศกาลหยุดยาววันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) โดยมีประชาชน ให้ความสนใจจ�ำนวนมาก

กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ตรวจเยี่ยม บขส.

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล เดินทางตรวจเยี่ยม บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชั ้นนายพันด้านการขนส่งฯ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ บขส.

นายบุญยืน มีลาภ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ด้านธุรกิจเดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ แก่คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชัน้ นายพันด้าน การขนส่งฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) 6 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

บขส. ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่ น

นายบุญยืน มีลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจ เดินรถ พร้อมพนักงานบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมเดินรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงออกถึงการร่วมมือในการต่อต้าน การคอร์รปั ชัน่ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่ โดย ผู้เข้าร่วมการเดินรณรงค์ร่วมใจกันใส่เสื้อสีขาว มีป้ายข้อความ แสดงถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ ในการต่อต้านการทุจริต และปลุกจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมความ โปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย ทั้งนี้ การเดินรณรงค์เริ่มจาก บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ใช้เส้นตามทางถนนแจ้งวัฒนะไปยัง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สถานทีจ่ ดั งาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้หลังจากกิจกรรม เดินรณรงค์แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าร่วมประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

บขส.แถลงข่าวเตรียมความพร้อม เทศกาลปี ใหม่ 2559

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ ห้อง ประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)


มอบกระเช้าอวยพร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เนื่องในโอกาสเทศกาลปี ใหม่ 2559

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มอบกระเช้าอวยพรแก่ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่ง ทางบก เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2559

บขส.จัดพิธีท�ำบุ ญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2559

นายนพรั ต น์ การุ ณ ยะวนิ ช รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องใน โอกาสวันขึน้ ปีใหม่ 2559

บขส.ร่วม รณรงค์ปีใหม่หยุ ดความพิการบนท้องถนน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รณรงค์ปีใหม่หยุดความ พิการบนท้องถนน” โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์ ใน โครงการดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ผู ้บริหาร บขส.ร่วมท�ำบุ ญตักบาตร และอวยพรผู ้บริหารกระทรวงคมนาคม

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยบริหารการ เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) น�ำคณะผู้บริหารร่วมท�ำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หลังจากนั้นได้เข้ามอบ กระเช้าอวยพรแด่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม เนื่องในเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ กระทรวงคมนาคม

บขส.ร่วมรณรงค์ความร่วมมือระหว่างกระทรวง สาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และ ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมรณรงค์ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค เพื่อมอบชุดรณรงค์ป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะ ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 7


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยม บขส.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เดินทาง ตรวจความเรียบร้อยและให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ในการอ�ำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2559 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ

ปี ใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. และภาค เครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ” โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน และ นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ฝ ่ า ยบริ ห ารการเดิ น รถ รั ก ษาการกรรม การผูจ้ ดั การใหญ่ และคณะผูบ้ ริหาร บขส. ให้การต้อนรับ ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2558

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บขส.

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ�ำหน่าย สินค้าในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยบริหารการ เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

อวยพรปี ใหม่ พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกระเช้าของขวัญ เพือ่ อวยพรปีใหม่จาก นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และ คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ ท�ำเนียบรัฐบาล

กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล ตรวจเยี่ยม บขส. ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2559

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจนครบาล เดินทางตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ในการอ�ำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2559 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการ เดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ

บขส.ให้สัมภาษณ์ทีวีดิจิตอลช่ องสปิ งนิวส์

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ให้สัมภาษณ์ทีวีดิจิตอลช่องสปิงนิวส์ ถึงภาพรวมการเดินทางของผู้โดยสาร ที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง บขส.สามารถจัดรถรองรับผู้โดยสารได้ อย่างเพียงพอ โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และส่งผู้โดยสารกลับบ้านอย่าง ปลอดภัย

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เคทีซจี ัดกิจกรรมพิเศษ

“ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” ตอน 3 นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” จัดทริป “ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น” ตอน 3 ช่วงรัชกาลที่ 4 - 6 โดยร่วมกันท�ำบุญไหว้พระ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ส�ำคัญจาก อาจารย์จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชนัดดารามวรวิหาร พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๖ วังปารุสกวัน และ พิพิธภัณฑ์ต�ำรวจ เมื่อเร็วๆ นี้

วาโก้มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท

แด่มล ู นิธริ ามาธิบดีฯ เพือ ่ ผูป ้ ว่ ยมะเร็งเต้านมทีย ่ ากไร้ วรเทพ อัศวเกษม (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อ�ำนวยการ ผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมส่งต่อโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม” มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่มลู นิธิ รามาธิบดีฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็น โรคมะเร็งเต้านม และใช้ในการพัฒนาด้านการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อไป โดยมี ผช.ศ.นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริหาร มูลนิธิรามาธิบดีฯ และพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ผูจ้ ดั การมูลนิธริ ามาธิบดีฯ เป็นผูร้ บั มอบ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารวาโก้ ร่วมเป็น เกียรติ ณ ส�ำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อเร็วๆนี้

YAMAHA M-SLAZ SLASH

เปิดตัวครัง้ แรกในโลกทีไ่ ทย บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด สร้างกระแสใหม่ให้กบั ตลาดรถ จักรยานยนต์เมืองไทยอีกครัง้ ด้วยการเปิดตัว “YAMAHA M-SLAZ”... SLASH YOUR DARKNESS...ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA จากตระกูล MT-Series เพือ่ ตอบสนองความเร้าใจให้กบั ผูข้ บั ขีช่ าวไทยได้แบบเต็ม พิกัดความมันส์ในสไตล์ที่แตกต่าง อัดแน่นด้วยออฟชั่นสุดล�้ำตั้งแต่หัว จดท้าย โดยมี 4 สี คือ เทา-เขียว, ด�ำ, น�้ำเงิน-ขาว, แดง-ด�ำ พร้อม จ�ำหน่ายทีร่ า้ นผูจ้ ำ� หน่ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าทั่วประเทศ ราคาพิเศษเฉพาะ ช่วงเปิดตัว 89,500 บาท รับฟรี! แบ็คแพค เอ็ม-สแลซ มูลค่า 5,000 บาท ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2559 นี้เท่านั้น

อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015 จัดทริปฉลองแชมป์ออฟเดอะแชมป์ที่ไต้หวัน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด จัดทริปฉลองแชมป์รายการ “อีซูซุ ไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015” พาเหล่านักกอล์ฟดีกรีแชมป์ออฟเดอะแชมป์ เหินฟ้าไปหวดวงสวิงกับแพ็คเกจตีกอล์ฟสุดพิเศษ ณ สนามกอล์ฟสุดหรู “ซันไรส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ” (Sunrise Golf & Country Club) ประเทศไต้หวัน พร้อมทริปท่องเที่ยวในกรุงไทเป ร่วมติดตามและเป็นส่วน หนึ่งกับที่สุดแห่งการแข่งขันกอล์ฟอเมเจอร์ครั้งต่อไปกับการแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2016” ในปีหน้า

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

อสม.ออนไลน์ นวัตกรรม

เพื่อสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก จากเอไอเอส

ในโลกยุคดิจิทัลทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยีเข้าไป มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนของสังคม ขับเคลือ่ นไปอย่างมีศกั ยภาพ ไม่เว้นแต่การเข้าไปช่วยส่งเสริมพัฒนา ในระดับชุมชน เพือ่ ให้คนในชุมชนและคนไทยมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ไม่เว้น แต่งานด้านสาธารณสุขชุมชนทีน่ ำ� เทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมศักยภาพ ในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด(มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่มุ่งหวังน�ำเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างประโยชน์และเพิม่ คุณค่า ต่อผู้ใช้บริการให้มีความสะดวกสบาย รวมไปถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การท�ำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เอไอเอสยังมุ่งมั่นที่จะน�ำเทคโนโลยีที่ มีอยู่เข้าไปช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable development) 5 ด้าน อันได้แก่ ชุมชนและสังคม ลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และสิ่งแวดล้อม ตามหนึ่งในพันธกิจหลักของเอไอเอส ที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืนและสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม “นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าว” ด้วยวิสยั ทัศน์ของบริษทั ล่าสุดจึงได้นำ� เทคโนโลยี แอปพลิเคชันที่มุ่งมั่นพัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานมากที่สุด โดยการลงพื้นที่ศึกษาถึงวิถี การท�ำงาน พฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึง อุปสรรคและข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน ของ รพ.สต. และ อสม. ในพืน้ ทีจ่ ริง และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษามา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจนท�ำให้ได้แอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ออกมา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชน

แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเครือ่ งมือ ที่จะเข้าไปช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้การท�ำงาน ของ รพ.สต. และ อสม.มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีจดุ เด่นทีเ่ น้นในเรือ่ ง ของการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมด สามารถส่งได้ ทัง้ ข้อความตัวอักษร ภาพ เสียงและวิดโี อคลิป และมีการจัดเรียงเป็นหมวด หมูข่ อ้ มูลทีช่ ดั เจน เช่น การรับส่งข้อมูลข่าวหรือประกาศต่างๆ จากกระทรวง สาธารณสุข การส่งรายงานหรือใบงานประจ�ำเดือน การรายงานสถานการณ์ โรคระบาดในพืน้ ที่ ฯลฯ โดยในเบือ้ งต้นเอไอเอสได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ความรูก้ บั รพ.สต.ที่สนใจในการใช้งาน และมีการเริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วกว่า 24 แห่งใน ปัจจุบัน ที่ส�ำคัญยังมี รพ.สต.ที่สนใจใช้งานติดต่อมากอีกเป็นจ�ำนวนมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIS Call Center 1175 นายสุชาติ สนพะเนาว์ ผอ.รพ.สต.หลักร้อย “แอปพลิ เ คชั น อสม.ออนไลน์ ได้ เ ข้ า มา ส่งเสริมการท�ำงานของ รพ.สต.และ อสม.หลักร้อย เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารที่ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตามเป้าหมาย 3 ร. “รู้เร็ว รักษาไว ส่งตัวเร็ว” สามารถแจ้งต่อได้ ทันท่วงที หากเกิดโรคระบาด” นายพิภพ ดุมภ์ใหม่ ประธาน อสม.หลักร้อย “แอปพลิเคชันนีถ้ อื ได้วา่ มีประโยชน์ตอ่ การท�ำงาน ของ อสม.เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องเวลา ความ ถูกต้องของข้อมูล และการท�ำงานที่รวดเร็วมาก ขึ้น สามารถถ่ายรูป และส่งบันทึกมาทาง รพ.สต ได้ทันที ท�ำให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานลดลง”

คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 011 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ท้องฟ้าจ�ำลองโฉมใหม่นา่ ไปยล... ไปดูดาวด้วยกันไหม หลังจากปิดปรับปรุงนานกว่า 6 เดือน ล่าสุดเมือ่ ต้นเดือนนี้ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ เพือ่ การศึกษา (ท้องฟ้าจ�ำลอง) ได้เปิดตัว ห้องฉายดาวโฉมใหม่ โดยใช้งบ ประมาณในการปรับปรุง 95 ล้านบาท ภายใต้แนวความคิด “แสงแห่ง Aurora” เพือ่ สร้างความสดใส แปลกตาให้กบั ผูเ้ ข้าชม ทัง้ ผนัง เก้าอี้ พืน้ และเพิม่ แสงไฟทีข่ อบโดม ให้สามารถเปลีย่ นสีได้ถงึ 12 สี โดยห้องฉายดาวโฉมใหม่นสี้ ามารถจุผชู้ มได้จำ� นวน 280 ทีน่ งั่ พร้อมทัง้ ระบบเสียง 5.1 เซอร์ราวด์ จะว่าไปก็เหมือนอยู่ในโรงหนังเลยนะนี่ นอกจากนี้ ยังเปิดตัวเครือ่ งฉายดาวระบบดิจติ อล ความคมชัดสูงระดับ 4K ซึง่ เป็นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทีส่ ามารถฉายได้ทงั้ ดวงดาวและ ภาพยนตร์ และเป็นเทคโนโลยีทที่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งแรกในประเทศไทย เพราะระบบ เดิมการฉายดาวทีท่ อ้ งฟ้าจ�ำลองใช้อยูค่ อื ระบบกลไกมอเตอร์และเลนส์ มีเครือ่ งฉาย ดาวขนาดใหญ่ตรงกลางห้อง ใช้งานมานานตัง้ แต่ทอ้ งฟ้าจ�ำลองเปิดให้บริการ พ.ศ. 2507 ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงอุปกรณ์การฉายดาวให้มีความทันสมัยเพื่อให้สอดรับ กับเทคโนโลยีทพี่ ฒ ั นาไปมากในปัจจุบนั โดยระบบการฉายดาวแบบใหม่ทเี่ ป็นระบบ ดิจติ อลนีจ้ ะสามารถเจาะลึกเรือ่ งราวทางดาราศาสตร์ได้มากขึน้ และจะเข้ามาช่วยเสริม การฉายภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์ ซึง่ จะใช้ควบคูไ่ ปกับเครือ่ งฉายดาวระบบเดิม เพือ่ ให้การศึกษาทางดาราศาสตร์มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากภายในห้องฉายดาวแล้ว ท้องฟ้าจ�ำลองยังได้ปรับปรุงนิทรรศการ ภายนอกทีจ่ ดั แสดงเรือ่ งราวทางดาราศาสตร์ใหม่ทงั้ หมด เพือ่ ให้มคี วามน่าสนใจมาก ยิง่ ขึน้ 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คืออะไร และมีความหมายอย่างไรกันนะ ต้องยอมรับว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แปะค�ำ ว่า DIY เอาไว้ในการโฆษณาสินค้ามักสร้าง คุณค่าและมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้กบั สินค้านัน้ ๆ ได้เป็นอย่าง ดี แต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าค�ำนี้มีที่มาอย่างไร ค�ำว่า DIY นั้น เป็นชื่อย่อที่มาจากค�ำภาษาอังกฤษว่า Do it yourself ซึ่งแปลความหมายแบบตรงตัวก็คือ ท�ำมัน ด้วยตนเอง โดยเป็นการน�ำสิง่ ของทีเ่ หลือใช้หรือไม่ได้ใช้ ประโยชน์ หรืออาจเป็นของใหม่ มาท�ำการสร้างสรรค์ หรือประดิษฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ด้วยฝีมือของ ตัวเอง ดังนัน้ จึงมักมีคณุ ค่าทางใจและเป็นชิน้ เดียวในโลก ต่างจากการผลิตโดยเครือ่ งจักรทีผ่ ลิตออกมาเป็นจ�ำนวน มากในแต่ละครัง้


คุณรูจ้ กั อาชี พแปลกๆ เหล่านีไ้ หม Waterslide Tester แค่ฟงั ก็รสู้ กึ สดชืน่ แล้วกับอาชีพนี้ Sebastian Smith คือคนแรกทีท่ ำ� การประกอบอาชีพนี้ โดย เขาถูกจ้างจาก First Choice ในวันหยุดเมือ่ ปี 2013 เพือ่ เดินทางไปยัง สวนน�ำ้ และท�ำการรีววิ สวนน�ำ้ แต่ละแห่ง นีน่ า่ จะเป็นอาชีพในฝันของ เด็กๆ หลายคนเลยล่ะว่าไหม Netflix Tagger อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อยู่เบื้องหลังงาน หนัง งานทีวอี กี อาชีพหนึง่ ซึง่ จะคอยท�ำหน้าที่ใส่คำ� บรรยายด้านล่าง ของจอ เพือ่ บรรยายอะไรต่อมิอะไรทีแ่ สดงอยูบ่ นหน้าจอ Professional Sleeper อาชีพนีฟ้ งั ดูชา่ งน่าอิจฉายิง่ นัก นั่นคือ นักนอนมืออาชีพ อาชีพที่คอยนอนเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ ท�ำการทดลองต่างๆ ขนาดองค์การนาซ่า (NASA) ก็ยงั เคยจ้างพวก เขาเพื่อทดสอบการวิจัยบางอย่างมาแล้ว ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ จะท�ำอาชีพนี้ได้จะต้องมีคณ ุ สมบัตขิ เี้ ซาเป็นเลิศด้วยไหม และเวลา เข้างานคือเวลากลางคืนหรือเปล่านะ ภาพประกอบ www.surfviral.com, www.washingtonpost.com

ปี 2016 สีพาสเทลมาแรง ไม่อยากตกกระแสมาท�ำความรูจ้ กั ค�ำว่า “สีพาสเทล” ให้มากขึน้ สีพาสเทล (Pastel Color) คือ สีที่มีการผสมของสีขาวลงไป เพือ่ ลดความเข้มข้นของเนือ้ สีเดิมลง ท�ำให้รสู้ กึ อ่อนโยน ดูสบายตา ให้ความรูส้ กึ หวานโรแมนติกและสดใส โดยสีพาสเทลนีเ้ ป็นทีน่ ยิ มใน ผูห้ ญิงหลายๆ คน ไม่วา่ จะเป็นสีของเสือ้ ผ้า เครือ่ งส�ำอาง ข้าวของเครือ่ งใช้ หรือแนวการตกแต่งบ้านต่างๆ และในปี 2559 นี้ สีพาสเทลก็ได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็น โทนสีทจี่ ะฮอตฮิตในหลากหลายวงการ ทัง้ วงการแฟชัน่ และวงการความงาม อีกด้วย

วิธกี ำ� จัดมดในบ้านแบบง่ายๆ สุดสะดวก พ่อบ้าน แม่บา้ นหลายคนอาจเคยโดนฝูงมดรังควาน แม้วา่ จะพยายามตัดปัญหาจากต้นตอ ด้วยการทิง้ เศษอาหารหรือเก็บขนม ของหวาน น�ำ้ ตาลและอาหารต่างๆ ทีม่ ดชืน่ ชอบให้มดิ ชิด เป็นทีเ่ ป็นทางแล้วก็ตาม ฉบับนีค้ หู่ เู ดินทางขอแนะน�ำวิธแี สนง่ายทีจ่ ะช่วยไล่มดไม่ให้มากวนใจคุณ น�ำ้ ส้มสายชู เพียงน�ำน�ำ้ ส้มสายชูผสมกับน�ำ้ เปล่าในปริมาณทีเ่ ท่ากันบรรจุลงในขวดสเปรย์ ฉีด พรมบริเวณทางเดินของมด ก็จะท�ำให้มดไม่เดินมาซ�ำ้ ทางนัน้ อีก เนือ่ งจากกลิน่ ของน�ำ้ ส้มสายชูเป็น สิง่ ทีม่ ดไม่ชอบเอามากๆ เปลือกไข่ไก่ ให้นำ� เปลือกไข่ไก่มาทุบแล้วน�ำไปเผาไฟ จากนัน้ น�ำไปวางในบริเวณทางเดินของ มด ก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถไล่มดได้ดเี ช่นกัน เหยือ่ ก�ำจัดมด ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันติดหูในชือ่ “ซันเจีย๋ ก�ำจัดมด” เป็นเหยือ่ ทีน่ ำ� ไปโรยบริเวณทาง เดินของมด และเมือ่ มดช่วยกันขนเหยือ่ กลับไปเป็นเสบียงทีร่ งั ของมัน ก็จะสามารถท�ำให้มดตายยกรังอย่าง ราบคาบ วิธนี เี้ ป็นวิธกี ำ� จัดมดในบ้านทีไ่ ด้ผลดีทสี่ ดุ เพราะเป็นการจัดการกับตัวปัญหาโดยตรง ภาพประกอบ www.antark.net คู่ หู เ ดิ น ท า ง 013


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

ขจัดรังแคแบบง่ายๆ

ได้ด้วยน�้ำส้มสายชู (Apple Cider Vinegar)

ช่วงที่อากาศแห้งและหนาวเย็น หนุม่ ๆ สาวๆ หลายคนมักประสบ ปัญหาเรื่องรังแคมากวนใจ ลองใช้วิธีนี้ดู น�ำน�้ำส้มสายชูมาหมักผมเพื่อขจัดรังแค โดยเน้นย�้ำว่าควรจะเป็น Apple Cider Vinegar หรือน�้ำส้มสายชูหมักจากผล แอปเปิ้ล ที่มีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อราบน หนังศีรษะ วิธีท�ำก็แสนง่าย เพียงผสม Apple Cider Vinegar กับน�ำ้ เปล่าในปริมาณ เท่าๆ กัน นวดให้ทั่วหนังศีรษะประมาณ 15 นาที แล้วล้างออกด้วยแชมพู ท�ำแบบ นี้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง รังแคก็จะค่อยๆ ลด น้อยลงและหายไปในที่สุด

มาสร้างเสน่ห์ให้เพิ่มขึ้น ด้วยกลิ่นหอมกันดีกว่า

เพราะกลิ่นหอมนั้นบ่งบอกได้ถึงสไตล์ กลิ่นสดใสสไตล์ Floral ดอกไม้แสนสดชื่น และ Citrus ของผลไม้เมืองร้อนอย่างส้ม แมนดาริน มะนาวจะท�ำให้รู้สึกหวานและเบิกบานพร้อมความสดชื่น กระปรีก้ ระเปร่า ส่วนกลิน่ สไตล์ Woody ไม่วา่ จะเป็นไม้สน ไม้แก่นจันทร์ หรือไม้แคชเมียร์นนั้ ท�ำให้รสู้ กึ อบอุน่ เป็นกันเอง หากต้องการความเย้า ยวนชวนหลงใหลเป็นพิเศษ กลิ่นความหอมของ Amber และ Musk ท�ำ หน้าที่นี้ได้ดี ส�ำหรับกลิ่นหอมหวานแบบวานิลลา คาราเมล ดอกมะลิ และแพตชูลี่ก็ท�ำให้รู้สึกเบาสบายผ่อนคลายน่าชิดใกล้ ดังนั้น ในการ เลือกประพรมน�ำ้ หอม ลองเลือกความหอมในสไตล์ของตัวเองดู และการ เก็บรักษาไม่ควรเก็บขวดน�ำ้ หอมในทีม่ คี วามชืน้ หรือมีความร้อนสูง แม้แต่ ในทีม่ แี สงสว่างมากเกินไป ไม่แนะน�ำให้เก็บน�ำ้ หอมในตูเ้ ย็น เพราะความเย็น จัดและกลิน่ ของอาหารทีอ่ ยูใ่ นตูเ้ ย็นจะท�ำให้กลิน่ น�ำ้ หอมขวดนัน้ ผิดเพีย้ น ไป เพียงเก็บไว้ในอุณหภูมปิ กติที่ไม่รอ้ นหรือเย็นจนเกินไปก็พอ

สร้างเรือนร่างสุดเซ็กซี่ พร้อมหน้าท้องแบนราบน่าหลงใหล

พุงและหน้าท้องที่มีไขมันส่วนเกินถือเป็นส่วนที่ท�ำให้กระชับได้ยากที่สุดบนเรือน ร่างผูห้ ญิง หากตัวเลือกสวยด้วยแพทย์ยงั ไม่ใช่ตวั เลือกของคุณ ไม่วา่ จะเพราะกลัว ไม่มงี บประมาณ แฟนไม่ชอบ ฯลฯ คูห่ เู ดินทางขอแนะท่าบริหารทีจ่ ะช่วยเฟิรม์ หน้าท้องของ คุณให้ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบสุดๆ เพียงมีข้อแม้ต้องขยันท�ำทุกวันโดยไม่มีข้ออ้างแค่นั้นเอง ท่าที่ 1 ซิ ทอัพแบบงอขา เป็นท่าลดหน้าท้องส�ำหรับนักกีฬาและนางแบบทุกคน นอนหลังแนบพืน้ และงอเท้าให้เข้าใกล้บนั้ ท้ายมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ก่อนขยับหัวเข่าให้ชดิ กัน วางมือลงบนหน้าอก ปล่อยคอตามสบาย จากนั้นค่อยๆ ยกไหล่ขึ้นจากพื้นโดยการเกร็ง หน้าท้อง อย่ายกตัวสูงเกินไปนัก กดแผ่นหลังช่วงล่างให้ติดพื้นตลอด จากนั้นค้างท่านั้นไว้ และหายใจออกหนักๆ ก่อนจะคลายกล้ามเนื้อหน้าท้อง ลดไหล่ลงราบกับพื้น ท�ำซ�้ำ 10 - 12 ครั้ง แล้วพัก 60 วินาทีก่อนท�ำซ�้ำอีก ท่าที่ 2 ท่ากระดาน เพื่อหน้าท้องเนียนเรียบ แนะน�ำให้ท�ำทั้งสองท่าควบคู่กันไป นอนคว�่ำหน้าและวางมือไว้ข้างหน้าอกในท่าเตรียมลุกแนบข้อศอกไว้ข้างกาย นอนราบให้ แผ่นหลังเรียบก่อนดันตัวเองขึน้ ด้วยหัวเข่าโดยมีมอื ทัง้ สองข้างคอยพยุงน�ำ้ หนักด้วย หลังตรง และแขม่วท้องให้แนบที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ หายใจเป็นปกติและค้างท่านี้ไว้ประมาณ 10 - 60 วินาที พักสักครู่ด้วยการนอนหงายหลังก่อนท�ำซ�้ำอีกสองเซ็ต 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


Tip & Trick

ฟื้ นผิวหน้าจากอาการเมาค้าง หลังปาร์ตี้แบบเห็นผลทันตา

หลังปาร์ตี้แบบสนุกสุดเหวี่ยง พอตื่นขึ้นมาตอนเช้า นอกจากอาการปวดหัว มึนตึบ้ แล้ว ยังมีอกี สิง่ ทีม่ กั ฟ้องว่าเมือ่ คืนคุณเมามันส์ขนาดไหน นัน่ ก็คอื ผิวหน้าที่ ดูอ่อนล้าอิดโรยนั่นเอง คู่หูเดินทางฉบับนี้มีตัวช่วยให้สาวๆ สวยปิ๊งมาแนะน�ำ...

ทาครีมบ�ำรุงแบบดับเบิ้ล

ยิ่งนอนดึกแค่ไหน ยิ่งต้องใส่ใจในการบ�ำรุงมาก ขึน้ กว่าเดิม ลองหาครีมบ�ำรุงทัง้ ผิวหน้าและรอบดวงตา ทีเ่ ข้ากับสภาพผิวหน้าของตัวเอง ค่อยๆ นวดลงบนผิว หลังจากล้างหน้าสะอาดแล้ว

ดื่มน�้ำผลไม้ในตอนเช้า

การดื่มน�้ำผลไม้ที่ไม่ได้ปรุงแต่งเติมความหวาน ลงไป ถือว่าเป็นตัวช่วยในการปลุกร่างกายให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่าได้แบบเห็นผลทันตา รวมถึงดึงความ สดใสจากผิวออกมาได้ด้วย

ดื่มน�้ำเปล่าให้มาก

น�้ำส�ำคัญต่อร่างกาย ช่วยให้ผิวมีความนุ่ม ชุ่มชื้น มีความยืดหยุ่น ช่วยให้ระบบไหลเวียน ของเหลวในร่างกายท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ยิง่ ขึน้

รู้

by

Cup + เช็ค Size ด้วยตัวเอง

Cup (ขนาดทรวงอก) 1 วัดความยาว “รอบอกผ่านหัวถัน” (หน่วยเป็นเซนติเมตร) 2 วัดความยาว “รอบใต้อก” (หน่วยเป็นเซนติเมตร) 3 น�ำผลจาก ข้อ 1 และ ข้อ 2 มาลบกัน แล้วเทียบกับตารางนี้ ผลต่างรอบอก-รอบใต้อก

Cup

(หน่วยเป็นเซนติเมตร) 6.5 - 8.5 AA 9 - 11 A 11.5 - 13.5 B 14 - 16 C 16.5 - 18.5 D 19 - 21 E 21.5 - 23.5 F

1 2

Size (ขนาดล�ำตัว) วัดความยาว “รอบใต้อก” แล้วเทียบกับตารางนี้

ยกกระชั บดวงตาด้วยไฮไลต์

ในวันที่ใบหน้าดูทรุดโทรมเอามากๆ สาวๆ สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆ ด้วยการ ยกกระชับดวงตาจากการแต่งหน้าด้วยไฮไลต์ โดยใช้ไฮไลต์สีที่สว่างกว่าสีผิวสัก 2 เฉด แล้วน�ำมาปัดที่ใต้โหนกคิ้ว เพื่อจะให้คิ้วดูสูงขึ้น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยยกกระชับตาให้ดูสดใส ขึ้นกว่าเดิมได้

Hair Trend 2016

Size

เค้าว่ากันว่าผมบ็อบนัน้ ท�ำให้ดเู ด็กลงอีกหลายปี ค�ำกล่าวนี้น่าจะยังเป็นเรื่องจริง เพราะในประเทศญี่ปุ่นปี 2016 นี้ เทรนด์ผมบ็อบในระดับมีเดียม (ระปลาย คาง) จะยังเป็นที่นิยมเพราะท�ำให้ดูเด็ก และอ่อนเยาว์ ส่วนสีผมที่จะเป็นที่นิยม คือ สีผมที่มีสีแดงเจือแบบสว่างสดใส กับสีผมที่มีสีบลอนด์เทาผสมอยู่ สาวคน ไหนอยากดูอ่อนเยาว์ห้ามพลาด!!!

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15

รอบใต้อกกีว่ ดั ได้ (เซนติเมตร)

65

63 - 67

70

68 - 72

75

73 - 77

80

78 - 82

85

83 - 87

90

88 - 92

95

93 - 97

100

98 - 102

105

103 - 107

110

108 - 112


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

เช็คหน่อยคุณก�ำลังเป็น “โรคเรียกร้องความสนใจ” หรือเปล่า โรคนี้ฟังดูอาจไม่น่าเชื่อว่ามีอยู่จริง แต่ ในสังคมปัจจุบัน มีคนป่วยเป็นโรคนี้จ�ำนวนมาก และส่วนใหญ่อาจไม่รู้ตัวว่า พฤติกรรมที่ตนท�ำอยู่นั้นเข้าข่าย ว่ากันว่าสาเหตุมาจากอาการทางจิต ของคนที่ขาดความอบอุ่นจากคนรอบข้าง จากครอบครัว จากเพื่อนฝูง จากสังคม จากที่ท�ำงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยมีอาการโหยหา ความรัก อยากให้คนมารักตัวเอง อยากเป็นที่สนใจของคนอื่น รู้สึกดี เมื่อได้เป็นคนที่ส�ำคัญของใครคนใดคนหนึ่ง และเกิดอาการไม่พอใจ อิจฉาริษยา เมื่อพบคนที่มีคนมารักมารุมชอบมากๆ อาการของคนเป็นโรคเรียกร้องความสนใจ บางคนอาจแสดงออกด้วยการพยายามท�ำตัวให้โดดเด่นเหนือ คนอื่น เป็นที่สนใจของคนอื่น และไม่สนใจว่าจะได้มาด้วยวิธีการใด บางคนอาจจะซุ่มเงียบ ไม่ท�ำตัวให้เป็นที่สนใจของคนในสังคมมากนัก

แต่ในใจแอบเป็นคนขี้อิจฉา อิจฉาในความสุข ความส�ำเร็จของคนอื่น อยาก ให้คนทีร่ กั สนใจแต่ตนเองเพียงคนเดียว หวาดระแวงว่าจะไม่มคี นมารัก จนอาจ ท�ำร้ายคนอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความมั่นใจของตนเอง บางคนยอมท�ำตัวให้ คนอื่นเกลียด ไม่ชอบหน้า ยั่วยุให้มาทะเลาะด้วยเพียงเพื่ออยากให้คนหันมา สนใจ และยอมรับการมีตัวตนของตัวเองในสังคมนั้นๆ

สุดยอดอาหาร 3 ชนิดดี๊ดีท่ชี ่ วยลดไขมันในเส้นเลือด ต้นเดือนทีผ่ า่ นมา หลายคนคงยังมีปาร์ตเี้ มามันส์ตอ่ เนือ่ งมาจากปลายปีทแี่ ล้ว ทัง้ บาร์บคี วิ ปิง้ ย่าง บุฟเฟ่ตจ์ ดั หนักจัดเต็ม กินกันแบบเพลิดเพลิน อิม่ อร่อยแล้วอย่าลืมระวังปริมาณไขมันและแคลอรีท่ พี่ งุ่ กระฉูดแบบหยุดไม่อยูก่ นั ด้วย คูห่ เู ดินทาง ฉบับนีเ้ ลยขอแนะน�ำ 3 สุดยอดอาหารตัวเลือกทีจ่ ะช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดให้คณ ุ

กระเทียม

จะช่วยลดระดับคลอเลสเทอรอลและน�ำ้ ตาล ในเลือด นอกจากนีย้ งั ช่วยลดโอกาสในการเกิด มะเร็งได้อกี ด้วย ยิง่ เป็นกระเทียมสดก็จะยิง่ มี คุณค่าทางสารอาหารครบกว่ากระทียมทีส่ กุ หรือ ผ่านความร้อน ลองผสมกระเทียมเข้าไปในน�ำ้ จิม้ หรือเครือ่ งเคียงต่างๆ ในอาหารดูสิ

ถัว่ เหลือง

มีกรดไขมันไม่อมิ่ ตัว ซึง่ จะช่วยลด คลอเลสเทอรอลในร่างกายได้ ช่วยลดโอกาส ในการเกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด เหมาะกับผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน เพราะช่วย ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดได้ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ขิง

กลิน่ ของขิงนัน้ ช่วยกลบความคาวของอาหาร ได้ดี แถมยังช่วยลดความอ้วน ลดคลอเลสเทอรอล และยังช่วยปรับระดับความดันโลหิตให้อยูเ่ กณฑ์ปกติ แถมการจิบน�ำ้ ขิงอุน่ ๆ จะช่วยลดอาการปวดท้อง ประจ�ำเดือนได้อกี ด้วย และส�ำหรับคุณแม่หลังคลอด น�ำ้ ขิงร้อนๆ จะช่วยกระตุน้ การสร้างน�ำ้ นมได้ดี เชียวล่ะ


รู ้ไหมอาหารเหล่านี้ไม่ควรอุ ่นซ�้ ำ เราถูกสอนมาตลอดว่า การกินอาหารปรุงสุกสะอาดร้อนๆ นัน้ ปลอดภัยและดีตอ่ สุขภาพ มากกว่าการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ แต่รไู้ หมว่าการให้ความร้อนแก่อาหารมากกว่า 1 ครัง้ หรือ อุน่ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า อาจท�ำให้อาหารเป็นพิษได้ โดยเฉพาะอาหารดังต่อไปนี้

เห็ด

เห็ดไม่มพี ษิ ทุกชนิดสามารถน�ำมาประกอบอาหารได้ แต่ไม่ควร น�ำมาอุน่ ซ�ำ้ ๆ เพราะจะท�ำให้สารอาหารประเภทโปรตีนในเห็ดเสือ่ ม สภาพ ก่อให้เกิดอันตรายต่อกระเพาะอาหาร

คื่นไช่

หากน�ำมาปรุงสุกแล้วน�ำไปอุน่ ซ�ำ้ จะท�ำให้สารไนเตรททีอ่ ยู่ในคืน่ ไช่ กลายเป็นพิษเมือ่ ได้รบั ความร้อน

ผักโขม

หากได้รบั ความร้อนซ�ำ้ จะท�ำให้ สารไนเตรทกลายเป็นพิษ และอาจ กลายเป็นสารก่อมะเร็งได้อกี ด้วย

ไข่ตม้ และไข่กวน

อาหารทีม่ ไี ข่เป็นส่วนประกอบ สามารถน�ำมาอุ่นซ�้ำได้ไม่มีปัญหา แต่ส�ำหรับไข่ต้มและไข่กวนที่ได้รับ ความร้อนซ�ำ้ ๆ จะท�ำให้โปรตีนในไข่ เปลีย่ นสภาพ อาจส่งผลให้ผรู้ บั ประทานเกิดความรูส้ กึ ไม่สบายร่างกายได้

มันฝรัง่

หลังจากท�ำให้สกุ แล้วตัง้ ทิง้ ไว้ทอี่ ณุ หภูมหิ อ้ งหรือเก็บในตูเ้ ย็น สภาวะเช่นนีเ้ ป็นผลบวกต่อการเจริญ เติบโตของเชือ้ โบทูลนิ มั หากได้รบั ความร้อนซ�ำ้ ก็จะท�ำให้เกิดเป็นพิษได้

เนือ้ ไก่

การน�ำเนือ้ ไก่สกุ แช่เย็นไปให้ความ ร้อนซ�ำ้ จะท�ำให้โปรตีนทีซ่ บั ซ้อนในเนือ้ ไก่ แปรสภาพ อาจท�ำให้บางคนทีร่ บั ประทาน เข้าไปเกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร

คูห่ เู ดินทางคิดว่าทางทีด่ ีในการแก้ปญั หานี้ คือ การปรุงอาหารในปริมาณพอดีในแต่ละมื้อ รับประทานให้หมด เมือ่ ต้องการรับประทานใหม่ในมือ้ ถัดไป ควรจะปรุงใหม่ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อพิษทีอ่ าจเกิดขึน้ จากอาหารเหล่านีน้ นั่ เอง ขอบคุณข้อมูลจาก ส�ำนักงานมาตรฐานอาหาร

จัดระเบียบบนโต๊ะท�ำงานช่ วยให้จิตใจปลอดโปร่ง สมองคิดงานฉับไว พนักงานออฟฟิศจ�ำนวนมากมักประสบปัญหา IDS (Irritablw Desk Syndrome) ซึ่งเกิดจากการท�ำงานบนโต๊ะที่รกรุงรังขาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะสมเป็นระยะเวลานาน เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่า นี้ก่อให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง ประสิทธิภาพในการท�ำงานลดลง กระทบ ไปถึงอาการทางจิตและร่างกายส่วนอื่นๆ ซึ่งพนักงานออฟฟิศส่วนมาก ไม่ค่อยให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ การจัดโต๊ะท�ำงานให้เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย โล่งทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้นนั้ จะช่วยให้สขุ ภาพจิตและสุขภาพกายใน การเคลือ่ นไหวและการประมวลความคิดเป็นระบบดีขนึ้ รวมถึงการจัดโซน วางสิง่ ของเครือ่ งใช้ให้สมั พันธ์ระหว่างคนและสภาพแวดล้อมการท�ำงานใน การใช้งาน ของที่ใช้ประจ�ำวางไว้ใกล้ตัว ไม่ต้องลุกเอื้อมบ่อยๆ วางของ ตามความถนัดของมือ รวมถึงเรื่องของความสะอาดล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญ ที่ไม่ควรละเลย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

กราบสักการะ

ประจ�ำวันเกิดที่ จ.นครพนม ๗ พระธาตุ ชีวิตดี๊ดี...รับปี ใหม่

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


จังหวัดนครพนมได้ช่ื อว่าเป็นจังหวัดที่มี ความสุขที่สุดในประเทศไทย ด้วยเพราะ ความเงียบสงบ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ความไม่ ปรุ งแต่งจนเกินงาม แถมมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวทาง วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คูห่ เู ดินทางฉบับนีข้ อพาท่านผูอ้ า่ นมาเริม่ ต้นปีใหม่เพือ่ ให้ชวี ติ ดีด๊ โี ดยการมากราบสักการะ 7 พระธาตุ ประจ�ำวันเกิดแห่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดนครพนม ความงดงามอันทรงคุณค่าทั้งทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่ยังคงส่งต่อมาให้เราได้ชื่นชมกันจจนถึงทุกวันนี้ ทางล้านนามีคติไหว้พระธาตุประจ�ำปีเกิด ส่วนทางภาคอีสานมีการไหว้พระธาตุประจ�ำวันเกิด ตาม ความเชื่อว่า ณ ที่แห่งใดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุหลัก ในบริเวณใกล้เคียงก็จะมีพระธาตุบริวาร เกิดขึ้นรายล้อมพระบรมธาตุองค์หลัก และเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่แตกตัวมาจากพระบรมสารีริกธาตุ พระ ธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีดาวนพเคราะห์ประจ�ำวันคอยปกปักษ์ รักษา ที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ก็เช่นกัน มีพระธาตุพนมเป็นองค์พระธาตุหลัก และมีพระธาตุบริวารล้อม รอบอยู่ในอ�ำเภอต่างๆ รอบนอก        ปกติแล้วการได้มากราบไหว้พระธาตุถือเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิต เพราะพระธาตุเป็น สถานทีบ่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การไหว้พระธาตุจงึ เป็นเสมือนการกราบ ไหว้สิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้า อันจะน�ำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ผู้ที่บูชาด้วยจิตศรัทธา ยิ่งหากพระธาตุ องค์นั้นเป็นพระธาตุประจ�ำวันเกิดของผู้กราบไหว้ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองยิ่งขึ้นด้วย การมา กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนการมาเพิ่มพลังใจในการด�ำเนินชีวิตให้มีสติและแนวทางที่ถูกต้อง การคิดดี ท�ำดี พูดดี การเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของเพียงเล็กน้อยเพื่อคนรอบข้างยามมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเพียงรอยยิ้ม หรือทรัพย์สินอื่นๆ ก็ล้วนแล้วแต่น�ำพาความสุข ความเจริญมาสู่ท่านและครอบครัวทั้งสิ้น

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19

๑ พระธาตุพนม

(ส�ำหรับผูท้ เี่ กิดวันอาทิตย์ แลผูท้ เี่ กิดปีวอก)

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ�ำเภอธาตุพนม เป็นพระธาตุประจ�ำวันอาทิตย์ และ ยังเป็นพระธาตุประจ�ำปีเกิดของคนปีวอกอีกด้วย ใคร ทีเ่ กิดปีนแี้ ละตรงกับวันอาทิตย์พอดีถอื ว่าได้ 2 เด้งในที่ เดียว พระธาตุพนมไม่เพียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ของชาวนครพนม แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาว อีสาน รวมไปถึงพี่น้องชาวลาวด้วยเช่นกัน พระธาตุพนมเป็นพระธาตุเก่าแก่ สร้างขึน้ ในราว พ.ศ. 1200 - 1400 ตามต�ำนานเล่าว่า สร้างขึ้นโดย พระมหากัสปะเถระพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่างๆ ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) มาบรรจุไว้ที่ภูก�ำพร้า (สถานที่ ตั้งของพระธาตุในปัจจุบัน) หลังจากการสร้างครั้งแรก พระธาตุพนมก็ได้มี การบูรณะอีกหลายครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ ก็ได้มกี ารต่อเติม เสริมรูปแบบไปบ้าง แต่ครั้งที่พระธาตุพนมเปลี่ยนรูป แบบไปมากทีส่ ดุ คือเมือ่ พ.ศ. 2518 เมือ่ พระธาตุพนม ได้พังทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ รวมถึงมี ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน แต่ได้รับการบูรณะให้ แข็งแรงสวยงามมาจนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าผู้ที่มากราบ นมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ ความเคารพนับถือ


๒ พระธาตุเรณู

(ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์)

ประดิ ษ ฐาน ณ วั ด พระธาตุ เ รณู อ� ำ เภอ เรณูนคร ห่างจากตัวอ�ำเภอเมืองนครพนมประมาณ 51 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 โดยพระ อุปัชฌาย์อินภูมิโย มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม องค์เดิมแต่ขนาดเล็กกว่า ภายในพระธาตุบรรจุพระ ไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธรูปเงิน และ เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน นอกจากนั้นภายในอุโบสถของวัดพระธาตุเรณูยังเป็น ที่ประดิษฐานของพระองค์แสน พระพุทธรูปทองค�ำ ปางสมาธิศิลปะแบบลาว พระคู่บ้านของชาวเรณูนคร เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้ กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพ ประจ�ำวันจันทร์ 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


๓ พระธาตุศรีคุณ

(ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร)

ประดิษฐาน ณ วัดธาตุศรีคุณ ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาแก พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ. 2340 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2486-2490 มีลกั ษณะคล้ายองค์พระธาตุพนม ภายใน บรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ ตามต�ำนานของพระธาตุองค์ นี้มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับลักษณะของ คนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน�้ำอดน�้ำทน เป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มี ศั ก ดิ์ ศ รี ทวี คู ณ และจะเสริ ม พลั ง นั ก สู ้ ใ ห้ มี จิ ต ใจ เข้มแข็งขึ้น

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


๔ พระธาตุมหาชัย

(ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ)

ประดิษฐาน ณ วัดโฆษิตดาราม ต�ำบลมหาชัย อ� ำ เภอปลาปาก ห่ า งจากตั ว เมื อ งนครพนม 40 กิโลเมตร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 องค์พระธาตุเป็น รูปแปดเหลี่ยม สูง 40 เมตร ภายในบรรจุพระบรม สารีรกิ ธาตุ และพระอรหันตสารีรกิ ธาตุของพระอัญญา โกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา รวมทัง้ พระสารีรกิ ธาตุของพระสารีบตุ ร และพระอนุรทุ ภายในพระอุโบสถยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูป ปางห้ามญาติแกะสลักจากไม้ ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย และมีภาพเขียนฝาผนังอุโบสถ แสดงพุทธประวัติที่งดงาม เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ พระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชยั ชนะในชีวติ จะเป็นนัก ประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจา ดีมีคนเชื่อถือ 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


๕ พระธาตุประสิทธิ์

(ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี)

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ต�ำ บล นาหว้า อ�ำเภอนาหว้า ห่างจากตัวเมืองนครพนม ประมาณ 98 กิโลเมตร เป็นเจดีย์โบราณไม่ปรากฏ หลักฐานว่าสร้างเมื่อใด กระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2436 มีการ บูรณะซ่อมแซมครัง้ ใหญ่โดยจ�ำลองรูปทรงมาจากพระ ธาตุพนม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระ อรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่ ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และ พระพุทธบาทจ�ำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2500 มีต�ำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระ เป็นผู้สร้าง ที่ส�ำคัญพระประธานของวัดอยู่ประจ�ำทิศ ตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดีที่อยู่ทิศตะวันตกเช่น กัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับ อานิสงส์ส่งผลให้ประสมความส�ำเร็จในการประกอบ อาชีพกางาน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


๖ พระธาตุท่าอุเทน

(ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์)

ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุอเุ ทน อ�ำเภอท่าอุเทน ห่างจากอ�ำเภอเมืองนครพนม 26 กิโลเมตร สร้าง โดยพระอาจารย์ศรีทัตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2455 เป็นเจดีย์ ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จ�ำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุ พระพุทธสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ทีผ่ มู้ จี ติ ศรัทธาบรรจุถวายไว้ พระธาตุองค์นมี้ สี งิ่ ทีต่ รง กับเทพประจ�ำวันศุกร์ คือ พระธาตุหนั ไปทางทิศเหนือ ของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจ�ำของพระศุกร์ เชื่อ กันว่าผูท้ เี่ กิดวันนีเ้ ป็นผูท้ มี่ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รัก อิสระ รักสวยรักงาม ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะ ได้รับอานิสงส์ ให้บุญพาวาสนาส่งให้เป็นเจ้าคนนาย คน ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ ขึ้นยามรุ่งอรุณ

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


๗ พระธาตุนคร

(ส�ำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์)

ประดิ ษ ฐาน ณ วั ด มหาธาตุ อ� ำ เภอเมื อ ง นครพนม พระธาตุมีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อสร้าง เสร็จใน พ.ศ. 2465 มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์ เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีรกิ ธาตุ พร้อมกับองค์ พระพุทธรูปทองค�ำ และของมีคา่ ต่างๆ จากประชาชน ผูม้ จี ติ ศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุ แห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจ�ำทิศตะวันตกเฉียงใต้ ปกปักษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน มีคนให้ความ อุปถมป์ค�้ำชู

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


การเดินทางไปจังหวัดนครพนม

• หากท่านใดมากราบสักการะพระธาตุนครที่วัดมหาธาตุแล้ว บริเวณเขตเทศบาลเมือง

นครพนม ห้ามพลาดการนั่งเรือเที่ยวชมสองฝั่งแม่น�้ำโขงยามพระอาทิตย์อัสดง เพราะคุณจะได้ เห็นอีกมุมมองของบรรยากาศยามเย็นทีส่ ดุ แสนประทับใจ เรือจะออกน�ำเทีย่ วเวลา 17.00 น. ใช้ เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง (ท่าเรืออยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดอินโดจีน ลานพนมนาคา) ค่าโดยสารท่าน ละ 50 บาท คุ้มสุดคุ้ม! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08 6230 5560, 0 4251 4436

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

1. โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 107 แยก ขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ผ่านจังหวัด นครราชสีมา จนถึงอ�ำเภอบ้านไผ่ แยกขวาเข้าสู่ทางหลวง หมายเลข 23 ไปจนถึงจังหวัดมหาสารคาม แล้วแยกใช้ ทางหลวงหมายเลข 213 ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงจังหวัด สกลนคร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ต่อไปจนถึงจังหวัด นครพนม รวมระยะทางประมาณ 740 กิโลเมตร

2. โดยรถประจ�ำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด สาย กรุงเทพฯ-นครพนม ออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่ โมง สอบถาม รายละเอียดได้ทบี่ ริษทั ขนส่ง จ�ำกัด Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th


เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

แวะชิมริมทาง ราดหน้าเส้นใหญ่ทอด

ร้านอาหารนิวรับมิตร

ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของความอร่อย

ร้ า นอาหารนิ ว รั บ มิ ต ร เป็ น ร้านอาหารบ้านๆ ที่ดูธรรมดา มาก แต่แปลกตรงที่ท�ำไมคนยื่นรอ ต่อคิวเยอะจัง เราเลยไม่รอช้า อย่างนี้ ต้องเข้าไปพิสูจน์ ร้ า นนิ ว รั บ มิ ต รตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณริ ม แม่น�้ำโขง เกือบปลายทางถนนคนเดิน ร้านนี้เปิดมานานเกือบ 50 ปี ส่งผ่านความอร่อยจาก รุ่นสู่รุ่น เมนูของร้านก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจาก ร้านอื่นทั่วไป แต่ความอร่อยขอบอกว่าต้อง ยกนิ้วให้เลยค่ะ โดยมีดาวเด่นเป็นเมนู อาหารจานเดียวแสนธรรมดา ราดหน้า เส้นใหญ่ทอด แต่ความอร่อยอยู่ตรงที่ เส้นนี่แหละค่ะ เพราะเค้าจะน�ำเส้นไปคั่ว กับไฟในกระทะให้เหลืองสวย จากนัน้ เพิม่

หมูทอดกระเทียม

ความหอมชวนน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่ไข่ลงไป แล้ว คลุกเคล้าต่อจนเส้นกับไข่เกาะกันเป็นก้อน เทคนิคนี้ขอบอกว่าต้อง ใช้ความช�ำนาญล้วนๆ เพราะเส้นและไข่จะสุกติดกันเหลืองสวยพอดี จากนั้นตักใส่จานราดด้วยน�้ำราดหน้าที่ปรุงไว้ เป็นอันเรียบร้อย พร้อมเสิร์ฟ หรือจะเปลี่ยนเป็นเส้นหมี่เหลืองทอดก็มีนะคะ อีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันก็คือ ออส่วน ที่ท�ำมา ได้อย่างเข้มข้นเหนียวนุ่มก�ำลังดี นอกจากนี้ ยังมีเมนูชวนหิวอย่าง กะหล�่ ำปลีทอดน�้ ำปลา หมูทอดกระเทียม หมู ผั ด กะเพรา หมู ผั ด น�้ ำ มั น หอย สามารถสั่ ง เป็ น อาหารจานเดี ย ว ราดข้าว หรือเป็นกับข้าวก็ได้ ถ้าใครผ่านไปแถวนัน้ ก็อย่า ลื ม แวะชิ ม กั น นะคะ วางแผน กะเวลากันให้ดีๆ เพราะร้านนี้ เค้าเปิดเพียงแค่วันละ 3 ชั่วโมง เท่านัน้ เนือ่ งจากเจ้าของร้านมีงาน ประจ�ำ แต่ที่ท�ำเพราะอยากแบ่งปัน ความอร่อยให้คนอื่นได้ชิมกัน ชื่ อ ร้านอาหารนิวรับมิตร ที่ตั้ง 159 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 08-0767-3113 เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


เรื่องนี้ต้องขยาย

เรื่อง : ตัวกลม

สวัสดีปีใหม่

พุ ทธศักราช ๒๕๕๙ ค่ะ คุณผู อ้ า่ นทุกท่าน เมื่อฉบับที่แล้วญาญ่าไม่ได้มาพบคุณผู้อ่านเพราะ ติดภารกิจเร่งด่วนบางประการ จึงอยากกราบขอ โทษงามๆ ให้หายคิดถึงกันนะคะ ตอนนี้หลายพื้นที่ใน ประเทศไทยยังคงพอได้สัมผัสอากาศหนาวกันอยู่บ้าง มาก บ้าง น้อยบ้างก็คงเป็นเพราะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ท�ำให้อุณหภูมิต่างๆ ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ปกติ ในปีที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง เรือ่ งให้เราร่วมยินดี สลับกับความรูส้ กึ สูญเสียในเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ทดี่ รู นุ แรง ก่อให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกันไปในวงกว้าง เหตุการณ์ช็อกโลกหลายๆ เหตุการณ์ ญาญ่าคงไม่เอามาเล่าย้อนนะคะ หาก ใครอยากรูร้ ายละเอียดเพิม่ เติมเข้าไปค้นหากันดูได้ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทีห่ าง่ายได้ ในเน็ตเวิร์คต่างๆ ค่ะ ใครหลายๆ คนมองผ่านเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นเพื่อกลับมามองย้อนดูตัวเราเองให้มากขึ้น ญาญ่าก็มองแบบนัน้ ค่ะ มองสิง่ รอบตัวเพือ่ กลับมาเตือนตัวเองให้ระมัดระวังกับการใช้ชวี ติ อย่างมีสติ การ เปลี่ยนผ่านของเวลาท�ำให้เราเรียนรู้ หรือที่เราเคยถูกสอนมาว่า เมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หรือเมื่อเวลา ผ่านไปเราจะเรียนรู้มันได้เอง โดยที่ในบางครั้งเรายังคิดมองย้อนกลับไปในช่วงที่เรายังคิดไม่ได้ หรือยังไม่ทันได้คิด เพราะ ความรู้ประสบการณ์อันน้อยนิด บวกรวมกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เป็นไปตามกลไกธรรมชาติ ท�ำให้เราเผลอ พลาด หรือพลั้งท�ำในบางสิ่งทีไม่ ถูกไม่ควร บางสิง่ ถูกใจแต่ไม่ถกู ต้อง บางสิง่ ไม่ผดิ แต่ไม่ควรท�ำ เรายังแยกแยะยับยัง้ เรือ่ งราวการกระท�ำเหล่านัน้ ไม่ได้ ท�ำให้เรารูส้ กึ ผิด รูส้ กึ อยาก รับผิดชอบ อยากกลับไปแก้ไข แต่...เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว สิ่งเหล่านั้นเกิดไปแล้ว ดับไปแล้ว เหมือนค�ำพระว่าไว้ แต่สิ่งที่ยังไม่จบไม่ดับคือความ รู้สึกในจิตใจ ที่ยังคงเฝ้าติด ยึด ท�ำซ�้ำ คิดซ�้ำ ย�้ำตัวเองให้เราเองติดอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว... ลมหนาวพัดผ่านมา แล้วก็พัดผ่านไป เราสัมผัสมันได้เพียงชั่วคราว แล้วลมหนาวก็ผ่านไป หากแต่ฤดูยังคงวนเวียนผ่านมาไม่จบไม่สิ้น ความคิดเราก็เช่นกัน วนเวียนกับสิ่งเก่า สิ่งเดิมที่ท�ำให้เรามีความสุข เมื่อสุขก็ยึดติด แล้วก็โหยหา เมื่อหมดสุขก็ดิ้นรนไขว่คว้าให้ได้มา ซึ่งก็ไม่รู้ ว่าสุขไหนจริง สุขไหนปลอม เพราะเราลืมใช้สติตรองสุข ความสุขจึงปะปนไปด้วยความต้องการที่ไม่รู้จักพัก ผ่อน พอ เมื่อเรามีความสุข เราก็ รู้ตัวว่าสุข จับต้องพอประมาณ แล้ววาง รู้ว่าทุกความสุขนั้นมีแค่นั้น ไม่ยึดไว้ เราก็จะทุกข์น้อยลง ลองสังเกตดูสิคะเวลาที่เรามีความสุข ท�ำไม เวลามันเหมือนเดินเร็วจัง ความสุขวิ่งหนีหายไปแล้ว แต่เวลาที่เราจมจ่อมกับความทุกข์เวลามันช่างยาวนาน ตัวความทุกข์มันไม่ไปไหนเลย ทุกอย่างเพราะความคิดเราเองทั้งนั้นค่ะ ดังนั้น เวลาที่สุขก็รู้ ทุกข์ก็รู้ มองให้ทัน จับได้แล้ววาง ผ่านไป เรื่องใหม่ก็เข้ามา เราก็จะทุกข์น้อยลง แล้วความสงบเย็นจะมีมากขึ้น... นั่น หละค่ะ ความสุขที่แท้จริง วันเวลาเดินไปไม่เคยหยุด และไม่เคยย้อนหลังให้เราได้ เราก็ควรเดินก้าวไปเพื่อเรียนรู้ให้เท่าทันกับเวลาที่ไม่เคยรอเรา หวังว่าปีใหม่นี้ ทุกท่านจะเริ่มต้นใช้เวลาที่ผ่านมาเป็นสติเตือนใจ แล้วใช้เวลาที่ด�ำเนินผ่านมาใหม่อย่างมีสติรู้เท่าทัน ดั่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ ความว่า “ให้มีก�ำลังกายแข็งแรง มีก�ำลังใจเข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้ เท่าทันอยู่เสมอ” สวัสดีปีใหม่ค่ะ 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ili wearable translator เครื่องแปลภาษาแบบพกพา

ili ออกแบบและพัฒนาโดยบริษทั Logbar จากประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ รูปแบบการใช้งานง่าย มาก เพียงกดปุม่ แล้วพูดประโยคตามภาษาของเรา เครือ่ งก็จะประมวลผลแล้วแปลเป็นภาษาทีเ่ ราก�ำหนด แปลได้แบบ Real-Time โดยไม่ตอ้ งใช้อนิ เทอร์เน็ต ซึง่ ตอนนี้ ili Wearable Translator ในรุน่ แรก รองรับ ภาษาอังกฤษ , ญีป่ นุ่ และจีน ส่วนรุน่ ที่ 2 จะรองรับ ทัง้ ภาษาฝรัง่ เศส เกาหลี และไทยด้วย และรุน่ ที่ 3 จะรองรับภาษาสเปน อิตาลี และอาหรับ และด้ ว ยการออกแบบดู เ หมื อ นสร้ อ ยคอ สามารถหยิบ ili ใช้ได้ทนั ทีเมือ่ คุยกับชาวต่างชาติ ส�ำหรับ ili นัน้ จะเปิดให้สงั่ จองกันในช่วง มีนาเมษา นี้ ซึง่ ตอนนีถ้ กู น�ำแสดงโชว์ครัง้ แรกในงาน CES 2016 ทีส่ หรัฐอเมริกา

ไฮเทคอัพเดพ

Nikon เปิ ดตัวกล้อง KeyMission 360

ปีนี้ Nikon หันมาจับกลุม่ ลูกค้า Action Cam อย่างเต็มตัว เแต่ที่ไม่ธรรมดาเหมือน Action Cam ทัว่ ไปคือ กล้อง KeyMission 360 ตัวนีส้ ามารถถ่ายวิดโี อแบบ 360 องศาทีค่ วาม ละเอียด 4K ได้! KeyMission 360 ประกอบด้วยเลนส์ Fish-eye 2 ตัวประกบ 2 ด้านหน้า-หลังเหมือน Ricoh Theta มีความสามารถในการรับแรงกระแทกที่ 2 เมตร และกันน�ำ้ ลึกได้ 30 เมตร โดดเด่นด้วยความ สามารถพิเศษทีเ่ หนือคูแ่ ข่งคือ การถ่ายวิดโี อ 4K ทีก่ ล้อง 360 องศาตัวอืน่ ๆ พิสจู น์มาแล้วว่าถ้าถ่าย วิดโี อได้สงู สุดแค่ 1080p เวลาเอามาดูเป็น 360 องศายังไงก็ไม่ชดั เพราะเราต้องยืดภาพ 1920 x 1080 pixel ออกให้เป็นทรงกลมคลุมทุกทิศ ซึง่ ท�ำให้ภาพแตกมาก Nikon จึงท�ำให้ KeyMission ถ่าย 4K ได้ไปเลย Nikon ยังไม่เผยราคาของ KeyMission 360 ราคาอาจจะสูง่ กว่า Action Cam ทัว่ ๆ ไป Nikon ก�ำหนวางขายไว้ประมาณเดือน มีนาคม-มิถนุ ายน

เร่งความเร็วในการชาร์จไอโฟนในรถ ด้วย “ออน-เดอะ-โก ชาร์จเจอร์”

ออนเดอะโกชาร์จเจอร์สำ� หรับรถยนต์ (MIXIT™ Metallic Car Charger) และสายไลท์นงิ่ เคเบิล (MIXIT™ Metallic Lightning to USB Cable) แมทต์ เรียบหรู ทีจ่ ะช่วยลดเวลาในการชาร์จ พร้อมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีคณุ ภาพจากเบลกิน้ ทีช่ าร์จเบลกิน้ ถูกออกแบบมาเพือ่ รองรับการ ใช้งานในรถ สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าจากเครือ่ งยนต์สสู่ มาร์ทโฟนได้อย่างดี โดยจะรองรับระบบไฟ 12 V DC ให้กำ� ลังไฟสูง 5V 2.4A ต่อ 1 พอร์ต ช่วยเร่งความเร็วในการชาร์จถึง 40% เมือ่ เทียบกับ สายชาร์จสมาร์ทโฟนที่ให้กำ� ลังไฟทัว่ ๆ ไป ดีไซน์เก๋ไก๋ ด้วยสายหุม้ ฉนวนป้องกันไฟกระชากขณะชาร์จ เคลือบด้วยอลูมเิ นียม เพิม่ อายุการใช้งาน เข้าคูก่ นั ได้อย่างลงตัวกับสายถักไลท์นงิ่ ทีห่ มุ้ ด้วยฉนวนกับ หัวเคลือบอลูมเิ นียม เนือ้ วัสดุมนั วาว หรูหรามีสไตล์แบบแบรนด์เบลกิน้ ในราคาสุดคุม้ หัวชาร์จราคา 890 บาท รับประกัน 1 ปี และสายชาร์จราคา 990 บาท รับประกัน 2 ปี คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เที่ยวรอบบ้าน

เรื่องและภาพ : เป้ใบใหม่

“วังเวียง”

ในบันทึกย่อของ Backpacker ป้ายแดง ค�ำรามเสียงและกลิ่นสนิมจากวงล้อเหล็กนับ ร้อยคูท่ ่แี ข่งกันบดเบียดไปบนรางรถไฟเส้นทาง สายอี ส านฉุ ด เร้ าให้ ฉั น งั ว เงี ย ขึ้ น จากที่น อนแคบๆ ในตู้โดยสาร ไอเย็นของลมหนาวต้นฤดูพากันกรู เกรียวปะทะใบหน้าภายหลังหน้าต่างค่อยๆ ถูกปรับลด ระดับลง นานเหลือเกินที่ไม่ได้สมั ผัสอารมณ์รูส้ กึ เช่ นนี้ ช่ างชุ่ มชื่ นหัวใจอย่างบอกไม่ถูก บางทีความทะยาน อยากประสามนุษย์เงินเดือนอาจท�ำให้ฉันและใครอีก หลายคนหลงลืมชุ ดความสุขในฟอร์แมท (Format) ที่สดุ แสนจะเรียบง่ายเช่ นนีไ้ ป ณ สถานีปลายทางจังหวัดหนองคาย “เรา” อันหมายถึงชาวคณะแบกเป้มือใหม่ถอดด้ามทั้งสาม เปลี่ยนพาหนะจากขบวนม้าเหล็กวัยชรามาเป็นสามล้อเครื่องที่ก�ำลังเร่งความเร็ว แข่งไปยังท่ารถซึ่ งจะพาเราข้ามโขงสูผ่ นื แผ่นดินลาว เกือบทัง้ หมดของผู โ้ ดยสาร ร่วมรถมินบิ สั เป็นนักท่องเที่ยวหลากหลายเผ่าพันธุ ์ ทว่า จุ ดหมายคือกัน ฉันเหลียว กลับไปยังแผ่นดินแม่อกี ครัง้ เธอก�ำลังถูกทิง้ ไว้เบือ้ งหลังขณะที่รถก�ำลังแล่นผ่าน เส้นแบ่งพรมแดนเหนือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ดูเสมือนว่า.. บทบันทึกแห่งการเดินทางของเหล่า “แบ็คแพ็คเกอร์ป้ายแดง” ก�ำลังเริ่มต้นขึน้ 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


แทบไม่ทนั ได้สมั ผัสนครหลวงเวียงจันทน์ให้สมใจอยาก แท็กซีป่ า้ ยด�ำ ของ “อ้ายตุย้ -สุรพี อน” หนุม่ ใหญ่แห่งลุม่ น�ำ้ โขงฝัง่ ขัว (ขวา) ที่โอ่วา่ ตัวเองฮูจ้ กั เมืองหนองคายดีพอๆ กับนครหลวงของเขาก็พาเรามาถึงสถานีรถประจ�ำทาง สายเวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง เด็กประจ�ำรถทีด่ ทู า่ จะหวานเย็นไม่นอ้ ย หน้าไปกว่าเมล์สม้ บ้านเราก�ำลังโก่งคอเป็นเอ็นร้องเรียกผูโ้ ดยสาร ซึง่ พอจะเดา ได้ไม่ยากว่านีค่ งเป็นการยือ้ เวลาหาลูกค้ารอบสุดท้าย ท�ำเอาเราทัง้ สามกุลกี จุ อ คว้าเป้จากแท๊กซีว่ งิ่ ตามรถแทบไม่ทนั เส้นทางจากเวียงจันทน์ไปวังเวียงถนนหนทางแทบไม่ต่างจากบ้านเรา นัก คงเพราะได้รบั การปรับปรุงสภาพจนดีพอสมควรแล้ว ท้องไส้ทกี่ ำ� ลังขอด กิว่ เต็มทีในยามบ่ายของฉันได้รบั การบรรเทาด้วย “ขนมปังบาแก็ต” รสหวาน ปะแล่มทีห่ าซือ้ ได้งา่ ยตลอดเส้นทาง ทุกครัง้ เมือ่ รถจอดแวะพักรับ-ส่งผูโ้ ดยสาร ระหว่างทาง แม่หญิงลาวและเด็กน้อยจะรีว่ งิ่ หอบขนมนมเนยและผลไม้มาร้อง เร่ขายกันเป็นทีน่ า่ สนุกของคนเดินทาง สนนราคาสินค้าอาจแพงไปกว่าร้านค้า ทัว่ ไปบ้าง แต่กพ็ อให้อภัยได้จากท่วงทีนา่ เอ็นดูของพวกเธอ รถประจ�ำทางวิง่ เข้ามาจอดส่งผูโ้ ดยสารซึง่ ตัง้ ใจจะมาเทีย่ วเมืองเล็กๆ ของ ลาวแห่งนีเ้ อาเมือ่ เกือบจะบ่ายสอง ทัง้ ทีร่ ะยะทางเอาเข้าจริงๆ ก็แค่รอ้ ยกว่า

กิโลเมตรเท่านัน้ เป็นอันพิสจู น์ขอ้ สันนิฐานของฉันได้วา่ รถประจ�ำทางลาว นัน้ “หวานเจีย๊ บเย็นจี”๋ ไม่นอ้ ยหน้าชาวพาราไทยจริงๆ หลังยืนเป็นงงงวย อยูก่ ลางสนามบินร้างทีไ่ ด้ถกู พัฒนาให้กลายเป็นลานจอดรถประจ�ำทางและ สนามฟุตบอลของเด็กๆ กลางเมืองวังเวียงอยูพ่ กั ใหญ่ นักท่องเทีย่ วกลุม่ อืน่ ทีล่ งจากรถมาไล่กนั ก็คอ่ ยๆ ทยอยหายเข้าไปตามตรอกโน้นซอยนีก้ นั ที ละคนสองคน แน่ละ่ ว่าแบ็คแพ็คเกอร์หน้าละม้ายกะเหรีย่ งลูกผสมอย่างเรา ย่อมเป็นกลุม่ สุดท้าย ทัง้ ทีภ่ าษาสือ่ สารก็ใกล้เคียงกับชาวท้องถิน่ เป็นทีส่ ดุ และแล้วก็เหมือนสวรรค์จะเมตตา.. รถสามล้อเครือ่ งสีเขียวเข้มเลีย้ ว ปราดเข้ามาแทบเสยก้นยัยเพือ่ นสาวที่ไม่ทนั ระวังตัว -- ไม่ทนั จะอ้าปาก ด่าไว้ลายหญิงไทย!?! สรรพคุณสารพัดของที่พักสุดสวยริมสายน�้ำซอง พร้อมสนนราคาห้องพักแบบโปรโมชัน่ พิเศษเพียงไม่กรี่ อ้ ยบาทส�ำหรับอ้าย และเอือ้ ยไทยทัง้ สาม จากปากไอ้หนุม่ สามล้อนักซิง่ ก็ทำ� เอาเราจ�ำต้องข่ม อารมณ์ขนุ่ รีบให้อภัยแด่บกั น้องลาวรายนี้ นักเดินทางผูล้ ว่ งหน้ามาวังเวียงหลายรายมักลงความเห็นว่าทีน่ คี่ ล้าย จะเป็นเมืองคูแ่ ฝดกับ “ปาย” ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนของเรา เนือ่ งจากเมือง ริมน�้ำทั้งสองมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ และวิถีชีวิตค่อนข้าง ละม้ายกัน เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผูท้ แี่ สวงหาเมืองเล็กๆ ในอ้อมกอดของ ขุนเขาส�ำหรับการหย่อนใจอย่างแท้จริง นอกจากความสุขสงบทีผ่ คู้ นจากโลกภายนอกจะแสวงหาได้จากเมือง แห่งนี้ วังเวียงยังเป็นสวรรค์ของกิจกรรมทางสายน�ำ้ ทีค่ อผจญภัยไม่ควร พลาดด้วยประการทัง้ ปวง “สายน�ำ้ ซอง” อันเปรียบดัง่ เส้นเลือดใหญ่ที่ไหล ซอกซอนหล่อเลีย้ งธรรมชาติและผูค้ นไปตามแนวเขตเขานัน้ สวยงามเกิน จะบรรยายไว้ในย่อหน้าเดียว กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักพลาด ไม่ได้เมือ่ มาเยือนทีน่ ี่ คือ กิจกรรมพายเรือคายัค กิจกรรมล่องห่วงยาง ไปตามสายน�ำ้ ซอง และลอยคอเข้าถ�ำ้ เส้นทางทีผ่ ปู้ ระกอบการท่องเทีย่ ว ท้องถิน่ บุกเบิกไว้มใี ห้เลือกเล่นได้หลายระดับ ทัง้ ส�ำหรับมือใหม่ และโหดๆ

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


หินๆ อย่างมืออาชีพ แถมสนนราคาค่าบริการในแต่ละกิจกรรมก็พอทีจ่ ะ จับต้องได้ มีตงั้ แต่ไม่กรี่ อ้ ยบาทไปจนถึงหลักพันต้นๆ และคราวนีแ้ หละที่ สามกะเหรีย่ ง-ฉันและผองเพือ่ นจะได้ไม่ตอ้ งเอาแต่นงั่ ชะเง้อดูฝรัง่ เขาเล่น อะไรสนุกๆ แต่แพงๆ อย่างแหล่งท่องเทีย่ วขึน้ ชือ่ หลายแห่งในบ้านเรา จากวังเวียงเราเช่า “ลดจัก” (มอเตอร์ไซค์) ชวนกันบึง่ ขึน้ ไปทางทิศ เหนือตามเส้นทางสายที่ 13 มุง่ หน้าสู่ “บ้านผาตัง้ ” เพือ่ เก็บบรรยากาศ และภาพวิถชี วี ติ ของชาวบ้านในเขตนอกเมืองทีย่ งั คงด�ำเนินวิถชี วี ติ อย่าง เรียบง่ายดูบา้ ง และเพือ่ พิสจู น์คำ� กล่าวของเพือ่ นชาวลาวทีว่ า่ .. “มาวังเวียง แล้วบ่ได้ไปชมผาตัง้ นีค่ นลาวเพิน่ ว่ามาบ่ถงึ นะอ้าย” โตรกผาแห่งนีต้ งั้ ตะหง่านอวดโฉมอยูร่ มิ สายน�ำ้ ซอง ห่างจากตัวเมือง วังเวียงออกมาประมาณ 20 กิโลเมตร ผาตัง้ มีลกั ษณะเป็นภูเขาลูกเดียว โดดๆ ตัง้ อยูก่ ลางทุง่ นา หน้าตัดด้านหนึง่ ของภูเขาหากมองไกลๆ คล้าย กับสันกระโดงฉลามอยูไ่ ม่นอ้ ย ต�ำนานของผาตัง้ นีต่ อ้ งบอกว่ามีพล็อตเรือ่ ง มากมายจริงๆ หากถามคนลาว 10 คน อาจจะได้ตำ� นานของผาตัง้ มากถึง 5-6 เรือ่ งเลยทีเดียว แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจอีกแห่งของวังเวียง คือ “ถ�ำ้ จัง” ทีต่ อ้ งข้าม แม่นำ�้ ไปอีกฝัง่ สามารถหารถเช่าจากทีพ่ กั หรือตลาดให้ไปส่งและรับกลับ ได้ หรือใครจะขี่ “ลดถีบ” (จักรยาน) ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางอย่างพวก นักท่องเทีย่ วฝรัง่ อันนัน้ ก็นา่ สนุก ส่วนฉันและชาวคณะผูม้ เี วลาเหลือเฟือ สมัครใจใช้ฝา่ เท้าของตัวเอง “ย่าง” (เดิน) ตามทางไปเรือ่ ยๆ แบบเหนือ่ ย ก็พกั แวะอูถ้ า่ ยภาพบ้าง คุยกับชาวบ้านสองข้างทางบ้าง แต่ทบี่ อ่ ยสุด นัน้ เห็นจะเป็นอาการหาเรือ่ งแวะตามร้านต�ำบักหุง่ และอาศัยจิบ “เบยลาว” (เบียร์ลาว) แก้ปวดข้อเมื่อยหลัง อันนี้เป็นวิธีหาความสนุกใส่ตัวแบบ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ (ฮ่า) บันไดปูน 147 ขัน้ จากพืน้ ล่าง ส่งฉันกับเพือ่ นให้ขนึ้ มาเหยียบยืน อยูเ่ หนือตัวเมืองวังเวียงได้โดยไม่ยากเย็นนัก จะมีกแ็ ต่เพียงเสียงหอบถี่

กระชัน้ ของตัวเองเท่านัน้ ทีเ่ ป็นภาระ -- ไม่รจู้ ะห้ามอย่างไร!?! ถ�ำ้ จังในต�ำนานของชาววังเวียงถือเป็นถ�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หากใครคิดอุตริขนึ้ ไป ท�ำอะไรไม่ดไี ม่งาม หรือลบหลูด่ หู มิน่ เจ้าทีเ่ จ้าทาง ว่ากันว่าไอ้-อีผนู้ นั้ มักต้อง มนต์สะกดให้เกิดอาการ “จังงัง” หรือไม่หลังจากลงมาแล้วอาจจะเกิดอาการ ง่อยเปลีย้ เสียขา ท�ำมาหากินไม่ได้ขนาดนัน้ เลยทีเดียว เอาเป็นว่าความเชือ่ ก็ คือความเชือ่ เรานักท่องเทีย่ วผูแ้ รมทางมาไกลไม่ควรไปลบหลูด่ หู มิน่ กัน โถงถ�ำ้ ด้านในถ�้ำจังเป็นทางเดินลาดปูนค่อนข้าง สะดวกสบาย เส้นทางไม่ลกึ มากแต่เย็นเยียบ ชวนขนลุกบอกไม่ถกู !?! ตลอดเส้นทางมีการ จัดไฟประดับประดาแสงสีพอประมาณ คล้าย กับถ�ำ้ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วของบ้านเรา และ หากสังเกตดีๆ จะพบว่าหินงอกหินย้อยภายใน ถ�ำ้ ยังคงก่อตัวขึน้ อยูอ่ กี หลายจุด ปลายถ�ำ้ ซึง่ ทะลุอกี ฝัง่ เป็นจุดชมวิว มองเห็นทิวทัศน์ตวั เมืองวังเวียงทีถ่ กู ขุนเขาและสายน�ำ้ ซองโอบ รัดไว้ได้อย่างงดงาม ถึงตรงนี้ ฉันปลดกระเป๋า ลงวางกับพืน้ พร้อมปล่อยอารมณ์ให้ตะเลิดไป กับทิวทัศน์เบือ้ งล่างอย่างสบายอารมณ์ บางทีนี่ อาจเป็นบรรณาการเล็กๆ ทีธ่ รรมชาติตงั้ ใจมอบ ให้หลังจากมนุษย์ได้ออกแรงพยายามแล้ว “วังเวียง” จัดเป็นเมืองทีเ่ หมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับใครก็ตามทีก่ �ำลังเริม่ คิด อยากพาชีวติ ออกไปสัมผัสรูปแบบการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวเองทีเ่ รียกว่า “แบ็คแพ็คเกอร์” (Backpacker) ด้วยเพราะวังเวียงมีองค์ประกอบหลากหลาย ประการทีเ่ อือ้ ต่อการเริม่ ต้นได้เป็นอย่างดี ทัง้ ระยะทางที่ไม่ไกลจากภูมภิ าค ต่างๆ ของไทยมากเกินไป อีกทัง้ นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกรูปแบบการเดินทาง ได้หลากหลายทัง้ เครือ่ งบิน รถไฟ รถยนต์สว่ นตัว และรถประจ�ำทาง (ปัจจุบนั บขส.มีเส้นทางเดินรถตรง กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์) กิจกรรมและแหล่ง ท่องเทีย่ วมีความหลากหลายน่าประทับใจ ความปลอดภัยในสวัสดิภาพถือว่าดีพอ สมควร ค่าครองชีพส�ำหรับการท่องเทีย่ วแม้ไม่ถกู นักแต่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์รบั ได้ ฯลฯ.. ส�ำหรับฉันและชาวคณะ วันนีไ้ ด้ถกู ความเป็นไปและทุกสิง่ อย่างในวังเวียง จุดไฟฝันแห่งการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยสองเท้าของเรา เป้ของเรา และไกด์บคุ ของเราเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าบันทึกสัน้ ๆ ของพวกฉันจะช่วย ให้พวกคุณชาว “คูห่ เู ดินทาง” นึกสนุกกับการออกเดินสูโ่ ลกกว้างเป็นรายต่อไป “สะบายดี วังเวียง”

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


MUSIC

เรื่อง : ตัวกลม

ดูหนังฟังเพลง

MOVIES Steve Jobs

แนวหนัง : ชี วิต นักแสดง : เคท วินสเลต, ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์, เซ็ธ โรเกน ก�ำหนดฉาย : 21 มกราคม 2559

ภาพยนตร์นำ� เสนอเรือ่ งราวของบุรษุ อัจฉริยะ ในช่วงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด มา จนถึงการเปิดตัวไอแมค ในปี 1998 และจะน�ำทุกคน ไปสู่เบื้องหลังการปฏิวัติโลกดิจิตอล น�ำเรื่องราวจาก หนังสือระดับเบสต์เซลเลอร์ของ วอลเตอร์ ไอแซ็คซัน ซึ่งเป็นชีวประวัติของผู้ก่อตั้งแบรนด์แอปเปิ้ล โดย ได้ ไมเคิล ฟาสเบนเดอร์ มารับบท สตีฟ จ็อบส์ ร่วม ด้วยนักแสดงระดับรางวัลออสการ์อย่าง เคต วินสเลต ในบท โจอันนา ฮอฟแมน อดีตประธานฝ่ายบริหาร ด้านการตลาดของแมคอินทอช ส่วน สตีฟ วอซเนียก ผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์แอปเปิ้ล รับบทโดย เซ็ธ โรเกน และได้ เจฟฟ์ แดเนียลส์ มารับบทอดีตประธาน กรรมการบริหารของแอปเปิ้ล

แกรมมี่ โกลด์ ส่ง “มันม่วนแซบ 3” แซบรับปี ใหม่

วันนี้อัลบั้ม “มันม่วนแซบ 3” กลับมาทวงต�ำแหน่งความ มันม่วนแซบอีกครั้งรับปีใหม่ 2559 กับ 5 ศิลปินต้นต�ำรับ น�ำทีมโดย ศร สินชัย, ดอกอ้อ ทุ่งทอง, ก้านตอง ทุ่งเงิน, ล�ำยอง หนองหินห่าว และสมบูรณ์ ปากไฟ กับการดูแลโดยทีมงาน อ.สวัสดิ์ สารคาม เหมือนเดิม แต่เพิ่มความมันม่วนแซบคูณสามเข้าไป อาทิ เพลงจุดเทียนเวียนวน กินดองน้องเมีย เอิ้นอ้ายมาแหย่ และบ่หักคา เป็นเพลงเร็วที่ดอกอ้อร้องออกมาได้อย่างสนุก ถึงใจ สามารถติดตามได้ทางช่องยูทูป GMM GRAMMY GOLD OFFICIAL และซีดี มีจ�ำหน่ายแล้ววันนี้

BOOK เพิ่มก�ำลังทรัพย์ ด้วยพลังสุข ผู ้เขียน : พ.ท.อานันท์ ชิ นบุ ตi ส�ำนักพิมพ์ : ซี เอ็ดยู เคชั่ น จ�ำนวน 136 หน้า / ราคา 135 บาท

ในใจของคนเรามีแหล่งก�ำเนิดทรัพย์สนิ ของโลกภายนอก ที่ศาสนาและปรัชญาต่างๆ ค้นพบ แต่เราไม่ได้น�ำมันมา ใช้หรือไม่กเ็ ชือ่ ว่ามันเป็นไปไม่ได้ หนังสือเล่มนีจ้ ะชีท้ างแก่ทกุ คน ถ้าตั้งใจจะท�ำ ความปรารถนาก็จะไม่หนีไปไหนพ้น และเปิดเผย เคล็ดลับที่ง่ายที่สุดที่จะท�ำให้ เข้าถึงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และ สมปรารถนาอย่างเหลือเชื่อ คุณจะได้เรียนรู้ว่าจะท�ำจิตใจ ให้ รื่ น รมย์ อ ย่ า งไร เพื่ อ ให้ ชีวิตที่ราบรื่นของคุณเกิดขึ้น ในวันนี้ทันที และด้วยจิตใจที่ ถูกปรับแนวทางตามหนังสือ เล่มนี้ ชีวิตของคุณนอกจาก จะเปีย่ มด้วยพลังเสมอแล้ว ยัง จะยิง่ ใหญ่กว่าทีเ่ ห็นในปัจจุบนั อีกด้วย

The Finest Hours

แนวหนัง : ชี วิต ตื่นเต้นระทึกใจ นักแสดง : คริสต์ ไพน์, เบน โฟสเทอร์ ก�ำหนดฉาย : 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่ อ งราวสุ ด ระทึ ก ของหนั ง เรื่ อ ง The Finest Hours เล่าเหตุการณ์ จริงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1952 เมื่อพายุ ขนาดใหญ่โจมตีเขตนิวอิงแลนด์ บริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สร้างความ เสียหายแก่เรือบรรทุกน�ำ้ มัน SS Pendleton จนฉีกขาดเป็นสองท่อน ด้วยเหตุนี้หน่วย ป้องกันชายฝั่งสหรัฐฯ จึงส่งเรือกู้ชีพพร้อม สมาชิก 4 คน ฝ่าอุณหภูมิอันหนาวเหน็บ และคลื่นสูงกว่า 60 ฟุต เพื่อช่วยเหลือ ลูกเรือกว่า 30 คนให้รอดชีวิตก่อนที่เรือล�ำ นั้นจะจม คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ค�ำพยากรณ์ 15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2559

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ประเดิ ม ปี ใ หม่ ด ้ ว ยการรอคอยบาง สิ่งบางอย่าง ใครที่จดจ่ออยู่กับการสอบ แข่งขัน หรือการสมัครงานทีต่ อ้ งลุน้ รอจังหวะหลัง 10 กุมภาพันธ์ไปแล้ว มีสทิ ธิส์ มหวัง ..คุณจะได้คน ช่วยเหลือ ช่วยติว ช่วยให้ก�ำลังใจให้ผ่านไปอย่าง ราบรืน่ การเงินดี มีตงั ค์เต็มเป๋าตัง้ แต่ตน้ ปี ทัง้ เงิน โบนัส หรือเงินขวัญถุงจากครอบครัว ยังไงคุณก็รวย เงียบๆ ไม่บอกใครอยูแ่ ล้ว แต่หลังกลางกุมภาพันธ์ การเงินหมุนเร็วจัด เก็บออมไว้ให้ดี ความรัก ก็สดใส คุณจะได้แฟนเป็นเพือ่ น เพือ่ นเป็นแฟน ชีวติ ดีด๊ ... ี .

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ดวงคุณระยะนี้ รุง่ พุง่ ปรีด๊ ค้าขายดีแบบ ไม่เคยเป็นมาก่อน เงินเหลือๆ จะได้ทำ� บ้าน ซ่อมบ้านใหม่ ชีวติ เหมือนเปลีย่ นเข้าสูโ่ หมดใหม่ อาจต้องอาศัยเวลาปรับตัว อะไรๆ ก็ทำ� ให้คณุ หัวหมุน ได้ อย่าเครียด อย่าท�ำหน้าเป็นเสือยิม้ ยากตัง้ แต่ตน้ ปี การงาน จะมีผชู้ ว่ ยเป็นมือขยัน เพราะงานคุณกลาง กุมภาพันธ์ไปแล้ว ด่วนทุกเรือ่ ง เรือ่ งยุง่ ๆ ในบ้าน คน มีคตู่ อ้ งปล่อยวางบ้างให้เกียรติไว้วางใจให้คชู่ วี ติ จัดการ ไป คนโสดจะคิดใหม่ทำ� ใหม่ เปลีย่ นสเปคคนทีเ่ ข้ามา ซะใหม่ แล้วจะได้พบความดีด๊ า๊ ...

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ถ้าคุณยังรอใครสักคน ก็มีแววว่าเขา จะกลับมา ถ้ายังพอรับได้อยู่ ก็ให้อภัย เพราะท่าทางคุณก็ดูเศร้าใจอยู่ไม่น้อย ลองเริ่มต้น ใหม่อย่างช้าๆ แต่ถา้ หลังกลางกุมภาพันธ์ไม่ไหวจะ เคลียร์ ก็จบเหอะ! ท่านทีร่ อซือ้ บ้านใหม่ คุณจะโป๊ะ ถูกใจย้ายเข้าอยู่ได้เลย อาจเป็นบ้านมือสองสภาพ ดีเลิศ คนที่ท�ำงานที่บ้าน มีจังหวะเฮงรับโชคใหญ่ การเงินที่ออมไว้ต้องได้ขุดจากตุ่มมาใช้เพื่อเรื่อง ใหญ่ๆ แน่นอน สุขภาพ ระวังคนในบ้านจะป่วยด้วย เรือ่ งเกีย่ วกับกระเพาะ ล�ำไส้

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) การงานคุณต้องขยันๆ เข้าไว้แล้วทุกอย่าง จะราบรื่นดี คุณะจะได้เจอะเจอสังสรรค์ กับเพือ่ นเก่าๆ ท�ำให้ชวี ติ รืน่ รมย์ขนึ้ หรือเขาจะเข้า มาช่วยเหลือคุณในเรือ่ งทีต่ ดิ ขัดอยู่ ถ้าต้องการความ ช่วยเหลือ ลองเจรจาอย่างลับๆ กับผูใ้ หญ่ในบ้าน หรือ คนทีค่ ณุ นับถือ จะได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างดี การเงินดี เป็นเงินสุจริตแน่ๆ แต่ไม่อาจเปิดเผยแหล่ง ทีม่ า หรือได้มาอย่างลับๆ อาทิ เงินใส่ซองจากงาน ศพ หรือเงินทีผ่ ใู้ หญ่ในบ้านแอบให้คณุ เป็นของขวัญ ปีใหม่ เป็นต้น ความรัก คุณจะเริม่ ค่อยๆ สานต่อรัก ใหม่ประเดิมต้นปี ท�ำให้ชวี ติ ฟรุง้ ฟริง้ ดีไม่นอ้ ย

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ท่านที่ท�ำงานด้านค้าของเก่า ขายของ มือสอง ท่านจะมีโชคดีรบั ทรัพย์ประเดิม ปีใหม่ ยิ่งเก่า ยิ่งหายาก ยิ่งน�ำรายได้มาให้ การ งานทัว่ ไป โปรเจคไหนค้างคามีสทิ ธิร์ เี ทิรน์ มาถึงมือ คุณต้องสานต่อโปรเจคยักษ์ เช่น งานก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องใช้แรงงานคนจ�ำนวนมาก มีสิทธิ์เซ็นสัญญา ใหม่หรือต่อสัญญา การเงิน ถ้าท�ำงานมีหุ้นส่วน จะได้ปนั ผล หรือส่วนแบ่งก้อนโต หรือติดต่อลูกค้า ต่างประเทศ รายได้ไหลเข้ามามากจนน่าพอใจ ความรัก ทีจ่ บี ยากจนหืดขึน้ คอ อย่าเพิง่ ท้อ รอเขา เซย์เยสได้เลย ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) เป็นราศีทนี่ า่ อิจฉาทีส่ ดุ ในรอบนี้ เพราะ การเงินคุณดีดดี๊ ี จัดว่ารวยอูฟ้ ู้ งานช้าง ทีจ่ ดจ่อรออยูจ่ ะได้เซ็นสัญญาสักที ชีวติ ช่วงนี้ การเงิน ดีมาก แต่อย่างอืน่ อย่าหวังอะไรมาก ทีค่ ดิ จะไม่ได้ ที่ ได้จะไม่คดิ มาก่อน! ครอบครัวปรองดองกันดี การเงิน มีมาแบบทุกขลาภ การงานต้องแข่งขัน ออกแรงเสีย เหงือ่ สักหน่อยจะได้มาดัง่ ใจ ความรัก ต้องตือ้ เท่านัน้ ทีค่ รองโลก...

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) การเงินของคุณจะมาจากงานเก่าๆ ทีท่ ำ� ทิง้ ไว้เมือ่ ปลายปีกอ่ น อาจต้องเหนือ่ ย ไปอีกระยะ รอจนเข้ากลางกุมภาพันธ์ไปแล้ว คุณจะ มีโอกาสเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง หรือต่อสัญญาดังใจ หวัง ฟ้าเปิดให้คณุ ได้แสดงความสามารถทีเ่ ก็บง�ำไว้ แล้ว เพือ่ นฝูง มิตรสหาย รวมทัง้ บรรยากาศในบ้าน เป็นไปในทิศทางทีเ่ ป็นบวกกว่าทีผ่ า่ นมา การเงินคุณ จะดีขนึ้ มาก แปรผันตามต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงานทีถ่ กู ปรับเปลีย่ น แต่อย่าคาดหวังให้สงู เกินไปนัก อาจผิด หวังได้! ความรัก ใครทีเ่ ป็นเพศเลือกเอง จัดว่าเป็น นาทีทอง จะได้เจอคู่ คนที่ใช่และเข้าใจในกันและกัน! ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) เปิดปีมาแบบหงอยๆ หน้ายิม้ แต่แอบเหงา ในใจ ชิมะล่ะ!!! สตางค์กม็ ี เพือ่ นฝูงก็มา เป็นอะไรล่ะค่ะคูน๊ นน!!! ยิม้ คะยิม้ เข้าไว้ เข้ากุมภาพันธ์ ไปแล้ว มีแต่เรือ่ งเฮงๆ เรือ่ งดีๆ เข้าบ้าน หัวคิดคุณจะ โลดแล่น มีแพลนใหม่ๆ ต่อยอดการงานออกไป หรือ ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการสักอย่าง คุณจะจัดกลุม่ สังคม รอบตัวใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการด�ำเนินชีวิตแบบ STRONG!!! ความรักท�ำให้โลกหมุนไป ลองหมุน 360 องศา จะเจอใครคนหนึง่ ในกลุม่ คนรอบตัวคุณ... 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) เงินของคุณได้มาจากการสูญเสียอะไรบาง อย่างไป หรือได้มาอย่างลับๆ อาทิ เงินใส่ ซอง เงินใต้โต๊ะ เป็นต้น การงาน ถ้าคุณเป็นคนขยัน เดินหน้าท�ำงาน คุณจะไม่มีวันจน เงินจะไหลมาเข้า กระเป๋าคุณแน่นอน... คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลเพื่อ ความก้าวหน้าในชีวติ ขยับตัวท�ำอะไรจะได้มติ รสหายทีด่ ี คอยช่วยเหลือ คนค้าขายเป็นเวลาทองของคุณ แต่ตอ้ ง ท�ำด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตนะคะ ความรักเป็นไปด้วยดี เป็นแรงผลักดันให้คณุ เดินหน้าต่อไปอย่างสวยงาม ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) เปิดปีมาด้วยแรงกระตือรือร้นทีอ่ ยากจะลง สนามชิงชัย คุณอาจจะอยากริเริม่ ท�ำอะไรที่ เป็นธุรกิจของตัวเองบ้างแล้ว รอจังหวะกลางกุมภาพันธ์ ไปแล้ว อาจจะได้เอาเงินเก็บมาลงทุน ค่อยๆ พิจารณา งานก่อสร้าง/งานทีต่ อ้ งใช้แรงงาน หรือลูกจ้าง เกีย่ วข้อง กับเครือ่ งจักร งานเกีย่ วกับของเก่า ของมือสอง งาน น�ำเข้า-ส่งออกต่างประเทศไปได้สวย... การเงินมา จากความขยันตัง้ ใจจริงล้วนๆ ท�ำมากได้มาก มีเกณฑ์ เดินทางไกลได้โชคลาภ ความรัก ต้องเบิง่ ตาให้กว้างไว้ เพราะคนทีม่ าอาจเป็นแค่ภาพมายาลวงใจ!!! ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) มีจังหวะการเงินดีอู้ฟู้ช่วงครึ่งเดือนแรก ของกุมภาพันธ์ น�ำ้ ขึน้ ให้รบี ตัก! คุณจะมี โชคจากการเดินทาง การด�ำเนินชีวติ ทัว่ ไประยะนี้ เรือ่ ง เก่าๆ จะย้อนกลับมาให้แก้ไข ใครท�ำอะไรไว้จะเจอกรรม เก่าแบบเบาๆ ท�ำดีกด็ ไี ป ท�ำไม่ดไี ว้ตอ้ งรีบแก้ไขตัง้ แต่ ต้นปี อย่าปล่อยผ่าน หลังจากนัน้ ชีวติ คุณจะสดใส โดย เฉพาะเรือ่ งความรัก คนทีเ่ ข้ามาระยะนี้ไม่ธรรมดา มา แบบบ้านๆ แต่กระเป๋าหนักจัดว่า เสีย่ เรียกน้อง! คนท�ำ ธุรกิจถ้าเจอคนมาร่วมหุน้ ระยะนี้ รับรองไม่มาตัวเปล่า พกเงินมาเป็นฟ่อน! ความรัก สดชื่นดี แต่คุณยัง ไม่อยากบอกออกสือ่ ใครเป็นแฟนต้องท�ำใจ…. ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ใครทีเ่ ล็งรถคันทีอ่ ยากได้เอาไว้ มีจงั หวะ โป๊ะเช๊ะ ถอยมาครอง!!! การงาน ถ้าคุณ เป็นเจ้าของกิจการทีม่ ลี กู จ้างเยอะๆ การงานจะก้าวหน้า เบิกบาน แต่ถา้ เป็นพนักงานทัว่ ไปก็มโี อกาสได้เลือ่ นขัน้ เลื่อนต�ำแหน่ง หรือย้ายสาขาไปยังถิ่นที่คุณพอใจ คุณมีเกณฑ์เดินทางกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเดิม หรือ กลับไปธุระทีบ่ า้ นเกิด การเงินดีมาก มีโอกาสได้พเิ ศษ ก้อนโตจากทางบ้าน หรือคูค่ รอง ความรัก ควรสงบปาก สงบค�ำไว้ดกี ว่า อย่าให้เรือ่ งเล็กเป็นเรือ่ งใหญ่ ไม่อย่างนัน้ อยูบ่ า้ นจะปวดหัวเปล่าๆ


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 89  

สักการะ 7 พระธาตุประจำวันเกิดที่ จ.นครพนม ชีวิตดี๊ดี...รับปีใหม่