Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 เดือน สิงหาคม 2560

Vol.9 No.106 August 2017

ท่องเที่ยวเก๋ไก๋... ความสุขเรียบง่ายที่ “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” จ.สุโขทัย

www.busbuddythailand.com


สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ของคนไทยทั้งประเทศ “แม่” ค�ำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ แม่คือผู้ให้ก�ำเนิดชีวิต และเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ เป็นครูคนแรกของลูกๆ คอยสั่งสอน ตักเตือนอบรมบ่มนิสยั ให้เราเป็นคนดี และไม่วา่ เราจะอายุมากเท่าไหร่ แต่เราก็ยงั เป็นเด็กในสายตาของแม่เสมอ ผมอยากให้ทกุ คนระลึกถึง พระคุณของพ่อและแม่ในทุกๆ วันทีเ่ รายังมีทา่ นอยูบ่ นโลกใบนี้ การท�ำให้ทา่ นมีความสุขทัง้ ทางกายและทางใจยิง่ ใหญ่กว่าการท�ำบุญอืน่ ใด รอยยิ้มแห่งความสุขของพ่อและแม่เปรียบได้กับของขวัญและก�ำลังใจที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกๆ หากวันนี้คุณยังมีพ่อแม่อยู่ ก็อย่าลืมหาโอกาสกลับบ้านไปหาท่าน บอกรักท่าน กอดท่าน แสดงให้ท่านรู้ว่าเรารักท่านมากเพียงใด แต่ส�ำหรับใครที่พ่อแม่จากไปไกลอยู่บนสวรรค์ การเป็นคนดี คิดดี ท�ำดี ไม่เป็นภาระกับสังคม ผมว่าเมื่อท่านมองลงมาจากบนท้องฟ้า ก็คงภาคภูมิใจในลูกของท่านมากครับ ความรักและความกตัญญูเป็นสิ่งที่ดี และสามารถแสดงออกได้ในทุกๆ วันครับ

ทักทาย

สารบัญ

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

06 บขส.อินไซด์ 08 บขส.อัพเดท 11 เล่าสู่กันฟั ง 12 รอบรู้รอบโลก

28 คู่หูดูดวง 14 มุมสุขภาพ 30 แวะชิ มริมทาง 16 คู่หูพาเที่ยว 24 เคล็ดลับความงาม 26 เลขลิขิตชี วิต

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

ประธานที่ปรึกษา จิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์

ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

งานวันคล้ายวันสถาปนา

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ครบรอบ 87 ปี นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ครบรอบ 87 ปี และมอบรางวัลพนักงานดีเด่น หน่วยงานดีเด่น ให้แก่พนักงานบริษทั ฯ และรถร่วมฯ โดยมี นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. และ คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนก�ำแพงเพชร 2 นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตลอด 87 ปี บขส. มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการ ให้บริการ ทั้งด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น ด้านความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงต่อเวลา เพือ่ สร้าง ความประทับใจและตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการ ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานใน ปีที่ผ่านมา บขส. ได้จัดหา รถโดยสารรุ ่ น ใหม่ ขนาด ความยาว 15 เมตร จ�ำนวน 100 คัน มาวิ่งให้บริการเพื่อ ให้ ป ระชาชนที่ ใ ช้ บ ริ การได้ รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด และปลอดภั ย โดยรถโดยสารรุ่นใหม่นี้จะมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ระบบความปลอดภัยสูง และมีสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ส่วนภารกิจด้านรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ได้ขยายพื้นที่การให้บริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ จากส่วนกลางไปยังภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ยกระดับการให้บริการ ท�ำให้ปัจจุบัน บขส. มีศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว : One Day One Night) ในส่วนกลาง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สถานี 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เดินรถรังสิต (บริเวณขาออก) และในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สาขาที่ 1 จังหวัดเชียงราย สาขาที่ 2 อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาที่ 4 จังหวัดนครพนม ผูใ้ ช้บริการสามารถฝากส่งพัสดุภณ ั ฑ์ได้ทกุ ขนาด ไม่ตอ้ งเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งสามารถส่งได้ทั่วไทย รับได้ในวันเดียว ณ จุดบริการของ บขส. ทั่วประเทศ


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 10

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

บขส. ลงนามถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงนาม ถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. เปิ ดศูนย์รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ สาขาที่ 4 จังหวัดนครพนม

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจ เดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์ รับ-ส่ง พัสดุภณั ฑ์ สาขาที่ 4 จังหวัดนครพนม ณ สถานีเดินรถนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ต�ำบาลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดย กล่าวว่า ปัจจุบัน บขส. เปิดให้บริการศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งของ ทั่วไทยรับได้ในวันเดียว (One Day One Night) ในพื้นที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จ�ำนวน 3 แห่ง คือ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), ถนนบรมราชชนนี (สายใต้), สถานีเดินรถรังสิต และเปิดสาขารับ-ส่ง พัสดุภณั ฑ์ในส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 3 สาขา คือ สาขาที่ 1 จังหวัดเชียงราย สาขาที่ 2 อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสาขาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสาขารับ-ส่งพัสดุภณั ฑ์ จังหวัดนครพนม เป็นสาขาที่ 4 ที่ บขส. ได้ ขยายบริการรับ-พัสดุภณั ฑ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ ยกระดับการให้บริการของ บขส. ให้ครอบคลุมทัว่ ภูมภิ าค เพราะ บขส. มี ทีท่ ำ� การเดินรถทัว่ ประเทศ สามารถส่งของได้ทวั่ ไทยทีจ่ ดุ บริการของ บขส. โดยผูใ้ ช้บริการสามารถฝากส่งพัสดุภณั ฑ์ได้ทกุ ขนาด ไม่ตอ้ งเสียเวลาและ ค่าใช้จา่ ยในการบรรจุภณั ฑ์ใหม่ รวมทัง้ สามารถส่งได้ทวั่ ไทยรับได้ในวันเดียว

โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากร ระดับผู ้บริหาร หลักสูตร “การอบรมเชิ งปฏิบัติการ การท�ำงานของ บขส. อย่างมืออาชี พ”

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ระดับผู้บริหาร โดยมี นายวั น ชั ย ผโลทั ย ถเกิ ง กรรมบริ ษั ท ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การท�ำงานของ บขส. อย่างมืออาชีพ” ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรม รังสิต

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุ ทธมนต์และท�ำบุ ญ ตักบาตรถวายเป็ นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชั ยมงคลกับถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชิ นีนาถ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพร ชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

กจญ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วม บั น ทึ ก เทปถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

โครงการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ “การจ�ำท�ำระบบ การบริหารความปลอดภัยในการขนส่ง”

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรในการบรรยายหลักสูตร “การจ�ำท�ำระบบ การบริหารความปลอดภัยในการขนส่ง” (Road Transport Safety Management System) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

โครงการ “บขส. รถร่วมฯ รวมใจ สร้างสรรค์ส่งิ ดีๆสูส่ งั คม”

โครงการ “บขส. รถร่วมฯ รวมใจ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม” โดย มอบโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า และ จัดกิจกรรมสนุกๆ พร้อมแจกของรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคอกช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


บขส.อั ข่าวรายทาง พเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วาโก้ จัดประกวดเต้นโคฟเวอร์แดนซ์ รอบชิงชนะเลิศ “วาโก้ บลูม แดนซ์ซง ิ่ คอนเทสต์”

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (กลาง) กรรมการผู้อ�ำนวยการ และรองประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) และ อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) จัดงาน “วาโก้ บลูม แดนซ์ซิ่ง คอนเทสต์” (Wacoal Bloom Dancing Contest) รอบชิงชนะเลิศ เพือ่ เฟ้นหาสุดยอดทีมโคฟเวอร์แดนซ์ในเพลง “Say Bloom” ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท โดยมี ครูอู๋-เปรมจิตต์ อ�ำนรรฆมณี, แกรนด์ เดอะสตาร์ กรณ์ภสั สร ด้วยเศียรเกล้า, โอ-อนุชติ สพันธุ์พงษ์, วิน ชวนชัย มหาวงศ์ และจันทรัตน์ สังข์รังสรรค์ ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ยามาฮ่า ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง ้ ที่ 29 อย่างเป็นทางการ

นางสรวงสุ ด า มนั ส บุ ญ เพิ่ ม พู ล (คนที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อ สารการตลาด และประชาสัมพันธ์ บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ถ่ายภาพร่วม กับประธานในงานแถลงข่าวการถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 29 พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบก พร้อมด้วย พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ (คนกลาง) รองประธาน และเลขาธิการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย โดยยามาฮ่าเข้าร่วมเป็นหนึง่ ในผูส้ นับสนุนการถ่ายทอดสด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จากเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อเร็วๆ นี้ สมหวัง เงินสัง่ ได้ เปิดตัว Line@ เพิม ่ ความใกล้ชด ิ ลูกค้ามากขึน ้

สมหวัง เงินสั่งได้ เปิดตัว Line@ Somwang เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อบริการ ทางการเงินสู่มือลูกค้า หวังยกระดับการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ ใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่จะคอยอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แคมเปญพิเศษ การค�ำนวณสินเชื่อในเบื้องต้น รวมถึงการเติมความรู้ทางการเงิน ต่างๆ ให้กับลูกค้า พร้อมตอกย�้ำแบรนด์ด้วยการออก Line Sticker “iWang” เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ททท.ส�ำนักงานแพร่ ขอเชิญเรียนรูค ้ วามเป็นไทย ใน “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ นิทรรศการ เรียงความประเทศไทย”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส� ำ นั ก งานแพร่ ขอเชิ ญ เรี ย นรู ้ ความ เป็นไทยใน “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ นิทรรศการ เรียงความประเทศไทย” โดยมุ่งหวัง ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้รูปแบบ Dircovery Museum ซึ่งเป็น สถานทีท่ เี่ ปิดโอกาสให้คนไทยสนุกกับการเรียนรู้ ร่วมค้นหาตัวตน ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใน อนาคต ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ (ลานหน้าห้องสมุดของเด็กเล่น อบจ.แพร่) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

รพ.สต.บ้านแก้ง จ.ชัยภูมิ

บูรณาการฐานข้อมูล ด้วยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ รพ.สต.บ้ า นแก้ ง อ.แก้ ง คร้ อ จ.ชั ย ภู มิ น� ำ แอปพลิ เ คชั น อสม.ออนไลน์ บูรณาการฐานข้อมูลของ รพ.สต.บ้านแก้ง ส่งผลให้การจัดอันดับฐานข้อมูลขึน้ มาอยูท่ ี่ 2 จาก ที่ 12 ของอ�ำเภอ แก้ ง คร้ อ หลั ง ช่ ว ยบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล การท� ำ งานของ อสม. การบริหารจัดการผู้ ใช้งาน และได้รับรายงานที่ทันสถานการณ์ ครอบคลุม ครบถ้วน ขณะที่เอไอเอสเชิญชวน รพ.สต. และ อสม. ทัว่ ประเทศ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”

นายวัฒนา คงนาวัง สาธารณสุขอ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า กระบวนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจ�ำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการด�ำเนินงานเพือ่ ช่วยให้เกิดความรวดเร็ว และความถูกต้องในการดูแล สุขภาพประชาชนในพืน้ ที่ และส่งผลให้ประชาชนมีอายุยนื ขึน้ ตามเป้าหมาย ของกระทวงสาธารณสุข โดย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ถือเป็นตัวอย่าง หนึง่ ทีท่ างเอไอเอสพัฒนาขึน้ มา ซึง่ ช่วยให้สามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่าง ทันท่วงที เช่น โรคอุจจาระร่วงในพื้นที่ ในอดีตต้องใช้เวลาควบคุมโรค ไม่นอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ แต่ปจั จุบนั สามารถควบคุมได้ภายใน 1 วัน ตัง้ แต่ใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ ส่งผลให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียเวลาท�ำงาน และเสียค่าใช้จ่าย เพือ่ พาคนป่วยไปโรงพยาบาล และยังสามารถแชร์พกิ ดั บนแผนที่ ท�ำให้รถพยาบาล ฉุกเฉิน EMS เข้าไปรับผูป้ ว่ ยได้อย่างทันท่วงที เนือ่ งจากในอดีตหลายครัง้ ที่ รถฉุกเฉินหาบ้านผูป้ ว่ ยไม่พบจนสุดท้ายท�ำให้ไม่สามารถรับผูป้ ว่ ยได้ทนั เวลา นายวิพล โชคบัณฑิต ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือว่าตอบโจทย์การท�ำงานด้านสาธารณสุขเชิงรุกระหว่างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ หมูบ่ า้ น (อสม.) มากทีส่ ดุ หลังศึกษาเทคโนโลยีตา่ งๆ มาหลายอย่าง ทัง้ ในเชิง การบริหารจัดการผูใ้ ช้งาน การรับส่งข้อมูลภายในกลุม่ และการจัดเก็บข้อมูล การท�ำงานของ อสม. โดยเริม่ ต้นใช้ อสม.ออนไลน์ เมือ่ เดือนตุลาคม 2559 เน้นการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการท�ำงานลงพื้นที่ของ อสม.และการรับส่ง รายงาน รูปภาพ ความเคลือ่ นไหวของ อสม.ในหมูต่ า่ งๆ ซึง่ ท�ำให้ รพ.สต. ท�ำงานได้สะดวกขึ้น และได้รับรายงานข้อมูลทันสถานการณ์ ครอบคลุม

ครบถ้วน ทีส่ ำ� คัญท�ำให้ระบบ ฐานข้อมูลของ รพ.สต.เป็น ปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้จาก เดิมอยูอ่ นั ดับที่ 12 ของอ�ำเภอ แก้งคร้อ ขึน้ มาอยูอ่ นั ดับที่ 2 ในการ จัดท�ำระบบฐานข้อมูล และยังสามารถ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาไปวิเคราะห์ แก้ปญั หา และ วางแผนการท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีและ มีประสิทธิภาพด้วย ท�ำให้ในปัจจุบนั ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบสามารถควบคุม โรคระบาดอย่างไข้เลือดออกทีเ่ ป็นโรคทีเ่ ฝ้าระวังได้อกี ด้วย ขณะที่ นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมดิจทิ ลั เพือ่ สังคมทีพ่ ฒ ั นาและคิดค้นเพือ่ เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุม่ ส�ำหรับ หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต.และ อสม. ในการติดต่อสือ่ สาร ข้อมูล ภาพ เสียง วิดโี อ ข้อความ และพิกดั แผนที่ ระหว่างสมาชิกในกลุม่ ผ่าน รูปแบบการแจ้งข่าวสาร และการสนทนา ท�ำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและ ภัยสุขภาพภายในชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นย�ำ ทันต่อสถานการณ์ ท�ำให้สามารถควบคุมและป้องกันโรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รจู้ กั ดูแลสุขภาวะของตนเองได้ใน เบือ้ งต้น ซึง่ จะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ มากขึน้ รวมถึงคนในชุมชนจะมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม

ล่าสุดเอไอเอสได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี “การประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท โดยมอบให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” โดยเปิดรับสมัครตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 31 สิงหาคม 2560 ทัง้ นีส้ ำ� หรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ รพ.สต.ทีส่ นใจ เข้าร่วมประกวดฯ สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมที่ www.ais.co.th/aorsormor, Facebook อสม.ออนไลน์ หรือสอบถามเพิม่ เติมทีโ่ ทร.06 2520 1999

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์น่าเที่ยวแดนปลาดิบ

National Museum of Emerging Science and Innovation พิพธิ ภัณฑ์ทชี่ าวญีป่ นุ่ เรียกสัน้ ๆ ว่า “มิไรคัง” เป็นพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ทเี่ น้นการจัดแสดง เทคโนโลยีทนั สมัยทีส่ ดุ ส�ำหรับการใช้ชวี ติ ในโลกอนาคตอันใกล้แบบจับต้องได้ และไม่วา่ จะ เป็นเด็กหรือผูใ้ หญ่จะรูส้ กึ เพลิดเพลินในการเรียนรูใ้ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ การจัดแสดงเน้นให้เห็นการ ประมวลผลแบบเสมือนจริงและผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้จากการ “สัมผัสโลกอนาคต” ด้วย ตนเอง แค่ก้าวเข้าไปก็ตื่นตาตื่นใจกับ Geo - Cosmos หรือแบบจ�ำลองลูกโลกขนาดใหญ่ชิ้นแรก ของโลกที่สร้างขึ้นจากเครื่องกลทรงกลมที่สามารถแสดงลักษณะต่างๆ บนโลกของเราผ่านจอ แสดงผลมากกว่า 1,000 ภาพ แถมยังอัพเดทสถานการณ์ล่าสุดของส่วนประกอบต่างๆ ของโลกที่ เปลีย่ นแปลงไปด้วย หรือตืน่ เต้นไปกับการได้ใกล้ชดิ ASIMO หุน่ ยนต์ตน้ แบบในอนาคต เรียนรูก้ าร สื่อสาร ท่วงท่าและการเคลื่อนไหวของเจ้าหุ่นอัจฉริยะตัวนี้ หรือหากใครอยากลองนั่งยานพาหนะ ของโลกอนาคตห้ามพลาด UNI-CUB กับการขับเคลื่อนล้อเดียว ส่วน ชั้นที่ 6 ที่เรียกกันว่า Dome Theater จะมีการฉายรอบภาพยนตร์ต่างๆ ทั้งในระบบ 2D และ 3D ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ อันน่าสนใจด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ 2-3-6 อาโอมิ โตเกียว เขตโอไดบะ ประเทศญีป่ นุ่ น่าสนุกขนาดนีค้ ราวหน้าถ้าไปท่องเทีย่ ว ญี่ปุ่นอย่าลืมไปมิไรคังกันด้วยนะ ภาพประกอบ : www.miraikan.jst.go.jp/en/

ตะเกียบกินได้จากต้นกกก็มีด้วย ล่าสุดเว็บไซต์ข่าวของญี่ปุ่นรายงานว่า กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต เสื่ อ ทาทามิ แ ละตั ว แทน จ�ำหน่ายทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ญีป่ นุ่ ร่วมกันพัฒนาตะเกียบกินได้จากต้นกก วัสดุ หลักที่ใช้ส�ำหรับท�ำเสื่อญี่ปุ่น ตะเกียบกินได้มีความยาว 20 เซนติเมตร มีส่วนผสมของกกอยู่ 8% และส่วนผสมอื่นๆ เช่น แป้ง และไข่ รสชาติหวานปนขมจากต้นกก มีความแข็งแรงพอส�ำหรับใช้คีบอาหารเข้าปาก ไม่อ่อนนุ่มง่ายเมื่อตะเกียบจุ่มลงในชามซุป โดยราคาที่จ�ำหน่ายตะเกียบชุดนี้อยู่ที่ 17 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 580 บาท ส�ำหรับตะเกียบ 10 อัน โดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มในเมืองคุมาโมะโตหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยเร่งความต้องการใช้ต้นกก และเป็นการกลับมาของเสื่อทาทามิได้ อีกทั้งต้นกกยังเป็นพืชที่รู้จักกันดีว่ามีคุณสมบัติต้าน เชื้อแบคทีเรียและในสมัยก่อนต้นกกยังถูกน�ำมาใช้เป็นยาได้อีกด้วย ภาพประกอบ : www.catdumb.com 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

New Internet User

คือคนกลุ่มไหน

จากผลการวิจัยในปี 2558 พบว่า New Internet User ตอนนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ และกลุ ่ ม วั ย กลางคน โดย หลายคนในกลุ ่ ม เหล่ า นี้ ไ ม่ รู ้ ตั วว่ า ก� ำ ลั ง ใช้ อินเทอร์เน็ต เข้าใจเพียงว่าตนเองเล่นไลน์และ เฟซบุ๊ก และในปี 2559 - 2560 พบว่า การใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สอื่ สารถูกผสมผสาน กลมกลืนไปกับกิจวัตรประจ�ำวันจนท�ำให้การ บริโภคสื่อเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ทีม่ า : ผลวิจยั ผูบ้ ริโภคล่าสุด เกีย่ วกับพฤติกรรม ที่ เ ปลี่ ย นไปของผู ้ ใ ช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต หน้ า ใหม่ (New Internet User) จากแผนกคอนซูมเมอร์ อินไซด์ เครือกรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)


Tone M17 สมาร์ทโฟน

ส�ำหรับเด็กประถมในประเทศญี่ป่ ุ น ในสังคมทุกวันนี้ ผู้ปกครองส่วนมากมักเป็นห่วงลูกๆ หลานๆ ที่ใช้ สมาร์ทโฟนในการแชทและการเล่นเกมเพลินจนเป็นอาการติดสมาร์ทโฟน ติดเกมด้วย แต่ทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ มีบริษทั ผูผ้ ลิตสมาร์ทโฟนรายหนึง่ ได้ผลิตมือถือ ทีส่ ามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานมือถือของเด็กได้ โดยเฉพาะช่วงเวลา กลางคืนที่เด็กมักจะเล่นเกมบนมือถือเยอะด้วย มีชื่อว่า Tone M17 ซึ่งท�ำให้ ผูป้ กครองอุน่ ใจได้มากยิง่ ขึน้ จริงๆ แล้วน่าจะมีการผลิตเพือ่ เด็กไทยบ้างก็ดนี ะ

Gemma Borkowski สาวน้อยวัย 13

แต่งหน้าเก่งอัจฉริยะ แถมเธอเรียนเองจากยู ทูปอีกต่างหาก สาวน้อยอายุ 13 ปี จากประเทศออสเตรเลียคนนี้ บอกเลยว่าความสามารถในด้านการแต่งสเปเชียล เอฟเฟคของเธอนัน้ ดูราวกับเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ระดับฮอลลีวู้ดเลย ผลงานที่เธอได้สร้างสรรค์ขึ้นมา มีทั้ง ความสยดสยอง สมจริง แถมยังสามารถ เก็บรายละเอียดได้อย่างดีเยี่ยม ก่อน หน้ า นี้ เ ธอได้ พ บ YouTuber ที่ ชื่ อ Mykie ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าสเปเชียล เอฟเฟคตัวยงบน YouTube ซึ่งโดย ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้จักการ แต่งหน้าในลักษณะดังกล่าวมากนัก หลังจากที่ ได้เห็นคลิปวิดีโอของ Mykie เธอก็เริ่มคิดว่ามันน่าสนใจ และเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเอง จนออกมาสู่ผลงานอันสมจริง สมจังอย่างที่เห็น ภาพประกอบ : https://www.instagram.com/ gemmabks.sfx/ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ท�ำไมการติดอยู ่ในรถยนต์

ที่ดับเครื่องจอดอยู ่จึงท�ำให้เสียชี วิตได้ หลายครัง้ ทีเ่ ราได้ยนิ ข่าว การลืมเด็กไว้ในรถยนต์ (ที่ดับเครื่องแล้ว) ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ส่วนตัวหรือรถโรงเรียน จนท�ำให้เด็กเสียชีวิตนั้น ความ จริงไม่ใช่เพราะเด็กขาดอากาศ หายใจ แต่ เ ป็ น เพราะอาการ Heat Stroke หรือภาวะความ ร้ อ นสู ง เกิ น ขนาด ความร้ อ น ภายในรถที่สูงขึ้น จะสูงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ภายใน 5 นาที และเมื่อ อยู่นานถึง 10 นาที ร่างกายจะเริ่มแย่ หากเกิน 30 นาทีก็จะเสียชีวิตได้ ทุกๆ 5 นาที อุณหภูมิในรถยนต์จะสูงขึน้ 5 องศาเซลเซียส ซึง่ โดยปกติรา่ งกายคนเราจะรักษาระดับ อุณหภูมิไว้ที่ 37 องศาเซลเซียส เมื่อติดอยู่ในรถยนต์ช่วงแรกๆ ร่างกายจะขับความ ร้อนออกมาทางเหงื่อ แต่เมื่อระบายความร้อนอย่างต่อเนื่องและต่อสู้กับอุณหภูมิที่สูง ขึน้ เรือ่ ยๆ ร่างกายจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด อวัยวะทุกส่วนหยุดท�ำงาน หยุดหายใจใน ทีส่ ดุ ถึงจะเป็นการเปิดแง้มหน้าต่างรถยนต์ทงิ้ ไว้ หรือจอดไนทีร่ ม่ ก็ไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิ ในตัวรถจะสูงขึน้ มากจนเป็นอันตรายกับร่างกายหรือไม่ ดังนัน้ การจอดรถยนต์ทกุ ครัง้ อย่าลืมตรวจตราว่ามีเด็ก คนแก่ หรือใครนอนหลับติดอยู่ในรถยนต์หรือไม่ เพื่อจะได้ ไม่เกิดเหตุการณ์น่าเสียใจในภายหลัง

เมื่ออาการเจ็บคอ เริ่มถามหา ลองท�ำแบบนี้ดูนะ

1. นอนพักให้มากๆ 2. ใช้น้ำ� เกลืออุ ่นๆ กลัว้ คอวันละ 4 - 5 ครัง้ 3. ดื่มน�ำ้ มะนาว (ไม่ใส่นำ้� ตาล) วันละ 2 แก้ว อาจหยดน�้ำผึ้งผสมลงไปเล็กน้อย 4. กินสมุ นไพรฟ้าทลายโจรบวกกับวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม วันละ 3 มื้อ 5. ท�ำร่างกายให้อบอุ ่นเสมอ หลีกเลี่ยงการ อยู ่ในที่อากาศเย็นจัดชั่ วคราว

โคลอสตรุ มจากวัวช่ วยให้สูงเพิ่มได้จริงหรือ ช่วงหลังนี้มีโฆษณาเกี่ยวกับการให้เด็กๆ รับประทานวิตามิน อาหาร เสริมและยา ในการเพิ่มขนาดส่วนสูงให้เด็กๆ ทางชมรมต่อมไร้ ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย รวมถึงกุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและ เมตาบอลิสม์ ได้ออกมาเตือนว่า การโฆษณาทุกรูปแบบนัน้ ไม่เกิดผลลัพธ์ตาม การกล่าวอ้าง ไม่วา่ จะเป็นการยืดกระดูก การกินยาหรือการพ่นฮอร์โมนการ เจริญเติบโต การกินอาหารเสริมประเภทนมโคลอสตรุม(จากวัว) แคปซูล ต่างๆ การฝังเข็มเพิ่มความสูง หรือแม้กระทั่งการเพิ่มส่วนสูงในวัยผู้ใหญ่ แพทย์ได้ยืนยันแล้วว่าทุกทางที่กล่าวมานี้ไม่ได้ผล แถมยังท�ำให้สูญเสียเงิน โดยเปล่าประโยชน์ ส่วนเรื่องของ Growth Hormone ปัจจุบันมีแต่การฉีด เท่านั้น ไม่มีแบบกินหรือพ่นตามที่มีโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งโดยปกติ แล้วการฉีดฮอร์ โมน Growth นั้น แพทย์จะท�ำให้ในกรณีที่เด็กมีภาวะเตี้ย จากการเป็นโรคขาดฮอร์โมนเติบโตเท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณกังวลเรื่องการสูงและ เจริญเติบโตของลูก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับค�ำวินิจฉัยและรับการรักษาแบบ ถูกต้องจะดีทสี่ ดุ และจ�ำไว้เลยว่าโคลอสตรุมจากวัวนัน้ ไม่ชว่ ยเพิม่ ความสูง ไม่ชว่ ย เพิ่มความจ�ำ และไม่เพิ่มภูมิต้านทาน 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เมื่อลูกเลือดก�ำเดาไหล...ควรท�ำอย่างไร ส่วนมากอาการเลือดก�ำเดาไหลของเด็กๆ มักเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของอากาศ หรือหลังจาก ช่วงที่เป็นหวัด เพราะเด็กๆ มักจะชอบแคะ แกะ เการูจมูก เมื่อโพรงจมูกแห้งจึงท�ำให้เกิดการ ระคายเคืองและเลือดก�ำเดาไหลได้ง่าย หรือบางครั้งอาจเกิดจากการชนและกระแทก การปฐมพยาบาล ท�ำได้ง่ายๆ โดยกดห้ามเลือดให้ตรงบาดแผล กดบริเวณเนื้ออ่อนของจมูกข้างที่เลือดก�ำเดาไหล ให้ลูกน้อยก้มหน้า เพื่อป้องกันเลือดไหลลงคอ และค้างอยู่ในท่านี้ประมาณ 10 นาที แค่เพียงเท่านี้ เลือดก�ำเดาก็จะหยุดไหลไปเอง เพราะเส้นเลือดฝอยจะรวมตัวกันอยู่บริเวณ เนื้ออ่อนปลายจมูก การกดบริเวณนั้นค้างไว้จึงช่วยหยุดเลือดได้ดีที่สุด ระหว่างกดห้ามเลือด หากยัง ไม่ถึง 10 นาที ไม่ควรปล่อยมือออกเพื่อแอบดูว่าเลือดหยุดไหลหรือยัง เพราะเลือดต้องการเวลาใน การแข็งตัว หากปล่อยมือเร็วเลือดก็จะไหลออกมาใหม่นั่นเอง

• •

สัญญาณเตือนว่าคุณอาจก�ำลัง มีความเครียดสะสมจากพฤติกรรมเหล่านี้

1. คุณมักจะพกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์

มือถือ และงานอื่นๆ ติดตัวไปด้วยนอกเวลางาน 2. คุ ณ มั ก จะเช็ ก สั ญ ญาณไฟที่ โ ทรศั พ ท์ ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ลั บ เข้ า ห้ อ งพั ก ในโรงแรมว่ า มีข้อความฝากไว้หรือเปล่า รวมถึงถามหา สัญญาณไวไฟตลอดเวลายามไปพักแรมตาม สถานที่ต่างๆ 3. คุณท�ำงานมากกว่า 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมักท�ำงานล่วงเวลาบ่อยๆ 4. คุณมักรีบร้อนโทรกลับ เช็กข้อความจากที่ท�ำงาน หรืออ่านอีเมล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 5. เจ้านายหรือเลขาฯ ของคุณมักจะรู้เสมอว่าจะติดต่อคุณได้อย่างไร เวลาที่คุณพักร้อน 6. คุณท�ำงานลืมวันลืมคืน ลืมวันหยุด หรือลืมนัดส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงาน 7. คุณต้องเลื่อนนัดหรือ แคนเซิลธุระส่วนตัวบ่อยๆ เพราะมีงานด่วนมาแทรก เมื่ อ เช็ ก ดู แ ล้ ว หาก พฤติกรรมของคุณเกินกว่า 1 ข้ อ ในนี้ ลองหาเวลา พักผ่อนกายใจโดยด่วน...

Water Workout

การออกก�ำลังกายในน�้ำดีต่อผู ้สูงวัยอย่างไร การออกก�ำลังกายในน�้ำที่เราก�ำลังจะพูดถึงนี้ ไม่ได้หมายถึง การว่ายน�้ำเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงการวิ่งและเดิน ในน�้ำ การเต้นแอโรบิกในน�้ำ และการเล่นโยคะในน�้ำด้วย ข้อดีของการ ออกก�ำลังกายในน�้ำต่อผู้สูงวัยนั้นมีมากมาย ลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บของข้อต่อ เพราะน�้ำท�ำให้เกิด แรงลอยตัว ลดเเรงกดเเละเเรงกระแทก ช่วยพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ น�้ำท�ำให้เกิดเเรงต้านทาน เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวในน�้ำจะช่วยสร้าง ความแข็งแรงและความอดทนให้กล้ามเนือ้ ช่วยรักษาปัญหาข้อเสือ่ มหรือ ปวดข้อได้ดี  น�้ำท�ำให้รู้สึกสดชื่น ไม่เหนื่อยง่าย แต่ทั้งนี้ ผู้สูงวัยควรค�ำนึงถึงความปลอดภัยเพิ่มเติมในผู้ที่มีโรค ประจ�ำตัว อย่างโรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และไม่ควรลงน�้ำหาก ร่างกายไม่พร้อม เพื่อป้องกันการเกิดตะคริวหรือการจมน�้ำได้

• • • •

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ท่องเที่ยวเก๋ไก๋... ความสุขเรียบง่ายที่ “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” จ.สุโขทัย คนเมืองหลายคนคงโหยหา... อยากไปสัมผัสชี วิตสโลว์ไลฟ์ นอนมองท้องฟ้า นั่งดูทุ่งนาสีเขียว ลมพัดโชยพอให้สบาย กาย พักสมองจากเรื่องวุ ่นวายรอบตัว... เที่ยวง่าย กินง่าย นอน ง่าย แถมอยู ่ใกล้ชิดธรรมชาติ ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ “โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น” ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ตอบโจทย์ได้ อย่างลงตัว บางครั้งการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมาก เพียงน�ำตัวเราไปอยู่ใน วิถีชีวิตของเขา เรียนรู้การกินอยู่พักผ่อนนอนหลับใต้ฟ้าหลังคาเดียวกับเจ้าของ บ้าน หรือที่เรียกกันว่า “โฮมสเตย์” ก็มีเสน่ห์ ไปอีกแบบ เค้ากินอะไรเราก็กิน อย่างนั้น เค้านอนแบบไหนเราก็นอนแบบนั้น เรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่น ชมการ ทอผ้าใต้ถุนบ้าน การท�ำตุ๊กตาบาร์โหน การท�ำขนมข้าวเม่าตบปาก ชมและ ช้อปการท�ำผ้าหมักโคลนสีสนั จากธรรมชาติ พร้อมทดลองท�ำข้าวเปิบ๊ อาหารอร่อย ขึ้นชื่อประจ�ำถิ่น ยามเย็นแดดร่มลมตกก็ปั่นจักรยานตามมัคคุเทศก์น้อยไปชม และชิมผลไม้ตามฤดูกาลสดๆ จากต้น และปิดท้ายด้วยการปัน่ ชมทุง่ นายามเย็น... พูดเลย “มันดีต่อใจและกายมากๆ” บ้านนาต้นจัน่ ตัง้ อยู่ในต�ำบลบ้านตึก อ�ำเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนใน เชิงอนุรักษ์ ซึ่งบ้านนาต้นจั่นนั้นเป็นชุมชมดั้งเดิม อพยพมาจากเมือง เหนือและเมืองลับแล ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเหนือ ในสมัยก่อนชาวบ้าน จะนิยมปลูกต้นจั่นไว้ในทุ่งนาจ�ำนวนมาก นี่จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน นาต้นจั่นนั่นเอง โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ก่อตั้งขึ้นโดย คุณแม่เสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น เมื่อประมาณ 14 ปีที่แล้ว หลังจากการไปดู งานที่ประเทศญี่ปุ่นและเกิดไอเดียว่าการท่องเที่ยวแบบนี้บ้านเราก็น่าจะท�ำได้ ท่านจึงเป็นตัวตั้งตัวตีต่อสู้ฝ่าฟันทุกอุปสรรค จนวันนี้บ้านนาต้นจั่นได้รับรางวัล การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายหลายรางวัล และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มากขึ้น โดยมีโฮมสเตย์ที่เข้าร่วมกลุ่มอยู่ 18 หลัง เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน กันต้อนร้บนักท่องเที่ยว

การมาพักที่นี่สามารถมาค้างกี่คืนก็ ได้ ติดต่อที่ คุณแหม่ม ผู้จัดกา โฮมสเตย์ศนู ย์การท่องเทีย่ วบ้านนาต้นจัน่ โทร. 08 8495 7738 แต่ปกติจะมีโปรแกรม มาตรฐานอยู่ที่ 2 วัน 1 คืน ให้เข้าที่พักได้ในช่วงเวลาบ่าย 3 โมง อัตราค่าบริการ 1-2 ท่าน ท่านละ 600 บาท/คน/คืน เด็กอายุต�่ำกว่า 5 ขวบ 250 บาท และ 3 ท่านขึ้นไป 500 บาท/คน/คืน (ราคานี้รวมค่าอาหารเย็น อาหารเช้า ที่พัก หนึ่งคืน และกิจกรรมชมเที่ยวในหมู่บ้าน โดยเจ้าของบ้านโฮมสเตย์จะเป็นคน รับหน้าที่นี้) คุ้มสุดคุ้ม!!!

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


และถ้าใครอยากชมวิวสวยๆ ยามเช้าของขุนเขาและทะเลหมอกทีจ่ ดุ ชมวิว ห้วยต้นไฮ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก คือ 450 บาท/หลัง (หลังละไม่เกิน 8 ท่าน) รวมค่ารถและค่าไกด์เรียบร้อยแล้ว คู่หูเดินทางพามาเที่ยวครั้งนี้ จะนอนเพียง 1 คืนเห็นทีจะเก็บรายละเอียด ได้ไม่หมด เราเลยขอใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์พักไป 3 วัน 2 คืน ชิลล์ๆ วันแรกเราเดินทางมาถึงที่โฮมสเตย์บา้ นนาต้นจัน่ ประมาณเกือบ 4 โมงเย็น ตอนเที่ยง คุณภรณ์ เจ้าของโฮมสเตย์วราภรณ์ ได้โทรมาแนะน�ำตัว และแจ้งว่า คืนนีพ้ วกเราต้องนอนพักทีบ่ า้ นหลังนี้ และสะดวกจะทานอาหารเย็นเมนูทแี่ จ้งไว้ หรือไม่ หรือต้องการให้ปรับเปลี่ยนเป็นเมนูไหนก็ยินดี นี่คือความประทับใจแรก ตั้งแต่ยังไปไม่ถึง รู้สึกว่าทางโฮมสเตย์ให้ความใส่ใจกับลูกค้ามาก และพอไปถึงก็

ยืนรออยู่หน้าบ้าน รับของขึ้นห้องพัก จัดเตรียมน�้ำและผลไม้ไว้รอต้อนรับพร้อม ประมาณหกโมงครึ่งก็ยกส�ำรับเย็นขึ้นมาให้ เสิร์ฟแบบขันโตก มีน�้ำเย็น ใส่ไว้ในขันใบใหญ่โรยดอกมะลิหอมชื่นใจ อาหารเย็นมื้อแรกมีด้วยกัน 5 อย่าง เริ่มที่ “น�้ำพริกซอกไข่” เป็นเมนูพื้นบ้าน ค�ำว่า “ซอก” เป็นภาษาถิ่นแปลว่า “การ ต�ำเบาๆ” เครื่องปรุงก็จะมีพริกแห้งกับกระเทียม ปรุงรสด้วยน�้ำปลาและมะนาว จากนั้นใส่ไข่ต้มที่ฝานผ่าซีกลงไป แล้วต�ำหรือคนเบาๆ พอให้น�้ำพริกซึมเข้าเนื้อ ไข่ เสิร์ฟพร้อมผักสดและผักต้มปลอดสารในสวนหลังบ้านของคุณภรณ์นี่แหละ นอกจากนี้ก็จะมีปลาทับทิมทอด ต้มจืดฝัก ผัดฟักทองและลาบหมู อร่อยเด็ด ทุกเมนู … กินอิ่ม นอนหลับ พักผ่อนกายา พรุ่งนี้เช้าตอนตีสี่ครึ่งเรานัดไกด์ ให้มารับพาไปชมทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมวิวห้วยต้นไฮ

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การไปจุดชมวิวห้วยต้นไฮนัน้ ต้องนัง่ รถไปก่อนประมาณ 3.5 กิโลฯ จากนัน้ ต้องเดินเท้าต่อไปอีก 850 เมตร เพือ่ ขึน้ ไปยัง จุดชมวิว เดินไปเรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งเร่งรีบ มีจดุ แวะนัง่ พักเป็นระยะ แต่เดินตอนเช้ามืดก็อาจจะล�ำบากสักหน่อย เพราะมองทาง ไม่ค่อยชัด ไกด์ก็จะช่วยส่องไฟน�ำทางเป็นแนวให้เราเดินง่ายขึ้น แต่พอขึ้นไปถึงก็เกือบสว่าง นั่งรอสักพักพระอาทิตย์ก็ขึ้นพอดี ทีเด็ดของการขึน้ มาจุดชมวิวห้วยต้นไฮ นอกจากการได้สมั ผัสความสวยงาม ของภูเขาและสายหมอกแล้ว การได้ดมื่ กาแฟหรือโอวัลตินร้อนๆ และอาหารญีป่ นุ่ (มาม่าต้ม) จากกระบอกไม้ไผ่สดๆ นี่ฟินมากๆ เลย พอเราเดินขึ้นมาถึงจุดชมวิว พี่ไกด์ก็จะไปก่อไฟเพื่อต้มน�้ำ หลังจากนั้นก็จะไปตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำเป็นแก้วน�้ำและช้อน รวมถึงแยกอีกชุดเพื่อ ท�ำเป็นกระบอกใส่มาม่าต้ม พร้อมตะเกียบและหลอดดูด ทีท่ ำ� กันแบบสดๆ ใหม่ๆ ได้กลิ่นหอมของไม้ไผ่ยามยกดื่ม ตอนเดินขึ้นและลงเราก็จะได้เห็นอีกหนึ่ง วิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีน่ ี่ คือการเดินเก็บเห็ดระหว่างทางเพือ่ น�ำไปท�ำกับข้าว เรียก ว่า ชีวิตดี๊ดี ได้กินอาหารแบบปลอดสารพิษ แถมไม่ต้องปลูก เพราะเห็ดพวกนี้ จะขึน้ เองตามธรรมชาติ แต่ตอ้ งดูเป็นด้วยนะว่าเห็ดไหนกินได้ เห็ดไหนกินไม่ได้! บนจุดชมวิวห้วยต้นไฮนี้สามารถขึ้นมา นอนกางเต้นท์ ได้ เผื่อใครอยากเห็นวิวทั้งยาม พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่ต้อง ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เช่นกัน เราลงมาจากจุดชมวิวถึงบ้านวราภรณ์ โฮมสเตย์ตอน 9 โมงเช้า เพราะมัวแต่ถ่ายรูป จนเพลิน คุณภรณ์ยกส�ำรับขึ้นมาจัดเตรียม คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


จากนั้นไป ชมการทอผ้าใต้ถุนบ้าน ปกติอาชีพหลักของ ชาวบ้านที่นี่คือ การท�ำไร่ ท�ำนา และท�ำสวน ปลูกผักและผลไม้ แต่พอหมดหน้าเก็บเกี่ยวก็จะมาทอผ้าเป็นอาชีพเสริม โดยบ้าน แต่ละหลังก็จะมีกี่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน ชมการทอผ้าและการ กระตุกกี่ที่พูดเลยว่างานนี้ต้องใช้ความช�ำนาญเป็นพิเศษ เพราะ ใช้ทั้งมือและเท้าทั้งสองข้างท�ำงานร่วมกัน เมื่อทอเสร็จก็จะน�ำ ไปส่งที่ศูนย์กลางชุมชนผ้าหมักโคลน เพื่อน�ำไปหมักโคลนและ จ�ำหน่ายต่อไป

ไว้พร้อม เช้านี้มีเมนูน�้ำพริกอ่องกับผักสด ไข่ต้ม หมูทอด ผัดบวบใส่ไข่ และ ต้มย�ำไก่ ตบท้ายด้วยผลไม้ ลองกอง เงาะและกล้วยไข่ จากนัน้ ก็อาบน�ำ้ เตรียมตัว ออกส�ำรวจกิจกรรมวิถีชีวิตของชาวชุมชนบ้านนาต้นจั่น พร้อมเก็บข้าวของเพื่อ เตรียมตัวย้ายบ้านพัก คืนนี้เรานอนที่ “บ้านสวนตาเตียม” จุดแรกทีเ่ ราแวะคือ ชมการสาธิตการท�ำตุก๊ ตาบาร์โหน ภูมปิ ญั ญาบ้านตาวงศ์ โดยคุณตาวงค์ เป็นผูค้ ดิ ค้นริเริม่ ปัจจุบนั คุณตาได้เสียชีวติ แล้ว และได้ลกู ชายมา สืบทอดงานไม้อันมีเอกลักษณ์นี้ไว้ และได้ประยุกต์เพิ่มสีสันลวดลายหน้าตาของ ตุ๊กตาให้ดูน่าสนใจมากขึ้น ตุ๊กตาบาร์โหนเป็นเครื่องบริหารมือ โดยการบีบด้าม ไม้ทั้งสองข้างเข้าหากัน ตัวตุ๊กตาก็จะสลับแขนขายกขึ้นลงได้ทั้งหมด 12 ท่า เหมาะแก่การซื้อไปฝากคุณพ่อ คุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่มีอาการนิ้วล๊อค เส้น เอ็นมือแข็งตึงขยับล�ำบาก สนนราคาอยู่ที่ตัวละ 200 บาท ท�ำจากไม้สัก เป็นงาน แฮนด์เมดล้วนๆ ที่ส�ำคัญนอกจากจะได้บริหารมือแล้ว ยังได้สนุกในการเปลี่ยน ท่าทางของตุ๊กตาด้วย

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ก่อนออกเดินทางต่อไปชมการสาธิตและชมผลิตภันฑ์ผ้าหมักโคลน พอดี บ้านคุณป้าฝั่งตรงข้ามก�ำลังขะมักเขม่นหยิบขนมใส่ถุงกัน เราเลยได้มีโอกาส ชิมและซือ้ กลับมาด้วย ถุงละ 10 บาท เรียกว่า “ขนมข้าวเม่าตบปาก” เป็นของกิน เล่นตั้งแต่สมัยก่อน คุณยายเจ้าของสูตรเล่าให้เราฟังว่า มันจะคล้ายๆ กับขนม กระยาสารท แต่ขนมกระยาสารทจะแข็งและเหนียวกว่า อันนี้จะท�ำแบบร่วนๆ สามารถน�ำมาวางในอุ้มมือแล้วตบเข้าปากทานได้เลย รสชาติอร่อยหอมหวาน แถมมีชิ้นเนื้อมะพร้าวหั่นบางๆ เพิ่มความอร่อยอีกด้วย สัมภาษณ์คณ ุ ยายเสร็จสรรพก็มงุ่ หน้าต่อไปทีศ่ นู ย์กลางชุมชนผ้าหมักโคลน เพือ่ ชมการสาธิตการท�ำผ้าหมักโคลน และเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ตดิ ไม้ตดิ มือมาฝาก คุณแม่ที่บ้าน “ผ้าหมักโคลน” หนึ่งในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาอย่าง ยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นของชาวบ้านนาต้นจั่น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตของ ชาวบ้านในสมัยก่อนว่าเวลาใส่ผ้าถุงหรือกางเกงลงไปท�ำนา เมื่อน�ำผ้ามาซักจะ สังเกตเห็นว่าผ้าส่วนล่างที่โดนโคลนจะมีลักษณะที่นิ่มและสีเข้มทึบขึ้นกว่าผ้า ส่วนบนที่ไม่โดนโคลน จากนั้นจึงได้ลองน�ำผ้ามาหมักโคลน และเห็นถึงความ สวยงาม นุ่มมือ จึงเกิดเป็นภูมปัญญาท้องถิ่นจวบจนปัจจุบัน... “ผ้าหมักโคลน หนึ่งเดียวในโลก” ขั้นตอนการท�ำคือ น�ำผ้าฝ้ายที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหมักโคลนทิ้งไว้ หนึง่ คืน โดยโคลนทีห่ มักก็คอื โคลนตามท้องไร่ทอ้ งนาในหมูบ่ า้ นนาต้นจัน่ นีแ่ หละ

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


จากนัน้ น�ำไปซักจนกว่าน�ำ้ จะใส จะได้เนือ้ ผ้าทีน่ มุ่ ขึน้ แล้วน�ำไปย้อมทับด้วยสีจาก ธรรมชาติ ซึ่งแต่ละสีจะได้มาจากเปลือกไม้ ใบไม้ หรือดอกไม้ อาทิ ใบต้นจั่นให้ สีเขียวอ่อน ใบสะเดาให้สีเขียว แก่นขนุนให้สีเหลืองอมเขียว เปลือกมังคุดให้สี ม่วง ลูกมะเกลือให้สดี ำ� ไม้เพกาให้สเี หลืองใบไผ่ ไม้ฝางให้สแี ดงอมฝาด เป็นต้น ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง และจะต้องใส่เกลือลงไปเพื่อไม่ให้สีตก และใส่ผงซักฟอกเพื่อไม่ให้ผ้าหดตัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของชาวบ้านแห่งนี้ ด้านหน้าบริเวณศูนย์กลางชุมชนผ้าหมักโคลนจะเป็น “ร้านข้าวเปิบ๊ ล้มยักษ์” อาหารพื้นถิ่นแสนอร่อย ข้าวเปิ๊บหรือที่รู้จักกันในชื่อ ก๋วยเตี๋ยวพระร่วง มาแล้ว ต้องลอง น�้ำซุปเข้มข้น หวานน�้ำต้มกระดูกหมู วิธีการท�ำเหมือนข้าวเกรียบ ปากหม้อ แต่แผ่นใหญ่กว่าใส่ไส้ด้วยวุ้นเส้น กะหล�่ำ และผักบุ้ง ห่อพับไปพับมา ตักใส่ชาม ใส่เครื่องและน�้ำซุป รสชาติอร่อย ค�ำว่า เปิ๊บ คือการพับ ส่วนค�ำว่า ล้มยักษ์ คือการเสิร์ฟชามใหญ่ และถ้าใครทานหมดก็ถือว่าล้มยักษ์ได้ นี่จึงเป็น ที่มาของชื่ออาหารเมนูนี้ มาแล้วต้องลอง ไม่อย่างนั้นเหมือนมาไม่ถึงบ้านนา ต้นจั่นนะ นอกจากนี้ยังมีเมนูทานเล่นอย่าง ข้าวพันไข่ ข้าวพันน�้ำหมู และข้าว พันพริก ทานคู่กับน�้ำจิ้ม ก็อร่อยไปอีกแบบ

หนังท้องตึงหนังตาหย่อนจบทริปการพาเที่ยวของโฮมสเตย์วราภรณ์เป็น ที่เรียบร้อย ไม่นานคุณตาเตียมก็มารับเราเข้าที่พักเพื่อเก็บข้าวของสัมภาระ และนอนหลับพักผ่อนเอาแรงสักครู่ เพราะสี่โมงเย็นเรามีนัดกับ มัคคุเทศก์นอ้ ยพาขีจ่ กั รยานเทีย่ วชมทุง่ และชิมลองกองสดๆ จากต้น ค่าเช่าจักรยานคันละ 30 บาท... ดีงามสุดๆ

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ปลาตะเพียนทอดกรอบ กลับเป็นเมนูทเี่ ลิศรสเพราะอบอวลไปด้วย น�้ำใจไมตรี และวิถีชีวิตที่ยากจะสัมผัสได้ส�ำหรับคนเมือง สนุกหลักพันแต่จา่ ยตังค์แค่หลักร้อย นีเ่ องคือความสุขเรียบ ง่ายที่คุณเองก็มาสัมผัสได้ “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” จังหวัด สุโขทัย ทริปที่จะท�ำให้คุณมีแต่รอยยิ้มและมิตรภาพกลับไปเต็ม กระเป๋า

การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงสายเอเชีย (32) ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี เมื่อ ถึงอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ ให้เลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่ทางหลวง หมายเลข 117 ผ่านจังหวัดพิจติ ร พิษณุโลก มุง่ หน้าสูส่ โุ ขทัย ผ่านอ�ำเภอกงไกรลาศ สู่ทางหลวงหมายเลข 102 (อุตรดิตถ์ - ศรีสชั นาลัย) ผ่านอ�ำเภอศรีสชั นาลัย เลีย้ วซ้ายแยกบ้านตึก เข้าบ้านนาต้นจั่น รวมระยะทางประมาณ 500 กม.

โฮมสเตย์บ้านสวนตาเตียม อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 3 กิโลฯ อนุญาตให้ใช้ไฟได้ถึง 3 ทุ่ม เพราะด้วยความ ไกลยังไม่มไี ฟฟ้ามาถึง จึงต้องพึง่ โซล่าเซลล์ ที่ในยาม ดึกจะมีไฟใช้แค่พอให้แสงสว่างตอนเดินเข้าห้องน�้ำ เท่านั้น ทีแรกก็กลัวว่าจะร้อน แต่ที่ไหนได้อากาศเย็น สบายถึงกับต้องใช้ผา้ ห่มช่วยเพิม่ ความอบอุน่ กันเลยที เดียว และถ้าใครติดโซเชียลฯ ขอบอกสัญญาณน้อย สุดๆ หรือแทบจะไม่มี เพราะถ้ามานอนที่นี่ก็คือการ พักผ่อนของจริง มีความสุขและเพลิดเพลินกับธรรมชาติ รอบๆ ตัวเท่านัน้ แต่ทที่ ำ� ให้เราประทับใจสุดๆ ส�ำหรับ การมานอนที่นี่นอกจากวิวแล้วก็คือการเสิร์ฟอาหาร มื้อเช้านี่แหละ เพราะคุณตาเสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่ ที่ดูดีน่ารับประทานมากๆ แถมด้วยทุเรียนหมอนทอง หนึ่งพูใหญ่ที่ปลูกไว้ในสวนของคุณตาเอง อาหารที่ ดูง่ายๆ อย่างไข่เจียว น�้ำพริกหนุ่ม ต้มย�ำปลาและ

รถโดยสารสาธารณะ

มีรถโดยสาร ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เส้นทาง กรุงเทพฯ - สุโขทัย ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุ จั กร) ลงที่ ส ถานี ข นส่ ง ศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย แล้ ว เหมารถสองแถวต่ อ มายั ง บ้ า นนาต้ น จั่ น สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

รับมือผิวเปลือกส้มหลังคลอด เป็นเรื่องหนักอกหนักใจของคุณแม่มือใหม่หลายคน ทีพ่ บว่าหลังคลอดเกิดปัญหาเซลลูไลต์ ตามต้นขา สะโพก ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากการบวมไขมันและ บวมจากการคั่งของน�้ำ การหย่อนสมรรถภาพของ โครงสร้ า งคอลลาเจนและอิ ล าสติ น ในชั้ น หนั ง แท้ การเกิดผังพืดดึงรั้งท�ำให้ผิวนั้นไม่เรียบ ฮอร์ โมน เอสโตรเจนไม่สมดุล รวมไปถึงความอ้วนด้วย ไม่มวี ธิ กี าร ป้องกันเจ้าเซลลูไลต์นี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ใช่ว่าจะ ไม่มวี ธิ บี รรเทาเลย นีค่ อื ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคุณแม่มอื ใหม่ทนี่ ำ�้ หนัก เพิ่มและลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วเมื่อตั้งครรภ์และคลอด

มน�้ำหนักอย่างเหมาะสม การมีน�้ำหนักตัวมากมักท�ำให้เกิดไขมัน •ส่ วนเกิการควบคุ นสะสมเป็นเซลลูไลต์ได้ง่าย ออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ สม�ำ่ เสมอ จะช่วยบรรเทาอาการนี้ได้ เพราะช่วยใน •เรื อ่ งระบบไหลเวี ยนโลหิตและน�ำ้ เหลือง เพิม่ โทนของกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะการเต้น

แอโรบิก การวิ่ง ว่ายน�้ำ และขี่จักรยาน หลีกเลีย่ งการรับฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริมในปริมาณมากไป เช่น การรับประทาน ยาคุมก�ำเนิด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความหวาน น�้ำตาล หรืออาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์สูง เช่น ขนมเค้ก ไอศกรีม ขนมหวาน แป้งขัดขาว สิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่เพิ่ม การสะสมของไขมันในร่างกาย หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ อย่างกาแฟ เพราะจะ ท�ำให้เกิดภาวะขาดน�้ำ กระตุ้นการท�ำลายของคอลลาเจน ส่งผลให้คอลลาเจนอ่อนแอลง แต่ถา้ หากมีปญั หาผิวเปลือกส้มมากจนเกินรับมือ แนะให้ปรึกษาแพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ แพทย์ อาจใช้ยาทา เครื่องมือนวด การฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การฉีดเมโสเฉพาะจุดหรือการดูดไขมันตาม แต่สมควรเป็นรายๆ ไป

• • •

ท�ำสครับแสนง่ายด้วย น�้ำตาลทรายและน�้ำผึ้ง น�ำน�้ำตาลทรายชนิดเกล็ด 3 ช้ อนโต๊ะ ผสมน�้ำผึง้ ป่ า 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เป็นเนือ้ เดียวกัน พอมีความหนืด น�ำมาขัดผิวบริเวณจุ ดเเห้ง กร้าน เช่ น ข้อศอก หัวเข่า ตาตุ่มและส้นเท้า ขัดนวดวนเป็นวงกลมบนผิวหนังเปี ยก วนสัก ประมาณ 10 นาที จากนัน้ ล้างออกให้สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำ ผิวที่แห้งกร้านจะอ่อนนุ่มและ แลดูสดใสมากขึ้นแบบเห็นได้ชัด 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


สถิติการก�ำจัดขน จุ ดซ่ อนเร้นของสาวๆ 50% ใช้การโกนและตัดเล็ม 20% ใช้การแวกซ์ 20% ไม่ท�ำอะไรเลย 10 % ใช้เลเซอร์ก�ำจัดขน

ฟื้ นฟู สภาพผมแห้งเสียภายในพริบตา เพียงคุณสาวๆ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม ที่มีส่วนผสมของออยล์บ�ำรุงผม ไม่ว่าจะเป็น สเปรย์จัดแต่งทรง แว็กซ์ที่มีส่วนผสมของสารเพิ่ม ความชุม่ ชืน้ น�ำ้ มันบ�ำรุงผมรูปแบบ สเปรย์ ฉีดหรือลูบไล้เส้นผมก่อน การจั ด เเต่ ง ทรงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย เส้นผมแห้งฟูก็จะกลับมาเงางาม นุ่ม ลื่นขึ้น แต่ถ้าเส้นผมแห้งเสีย หนักมาก คุณอาจต้องเพิม่ ขัน้ ตอน การบ�ำรุงให้มากกว่าเดิม ตั้งแต่ การเลือกแชมพูที่มีส่วนผสมของ สารบ�ำรุงเข้มข้น และเพิ่มการท�ำ ทรีทเม้นต์เส้นผมอย่างน้อยเดือน ละ 1 - 2 ครั้ง เป็นประจ�ำ ถ้าจะให้ ดีเลือกผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมจาก ธรรมชาติจะดีที่สุด

เทคนิคการทาลิปสติกให้ติดทั่วริมฝี ปาก สาวหลายคนมักบ่นว่าทาลิปสติกได้ไม่ทั่วริมฝีปาก โดยเฉพาะตรงมุมปาก อยาก ให้ลองวิธีนี้ดู ให้เริ่มทาลิปสติกจากกลางริมฝีปาก เลือกทาจากส่วนที่มีพื้นที่กว้าง แล้วค่อยทาออกไปยังส่วนทีเ่ เคบตรงมุมปากก็จะง่ายขึน้ การอ้าปากออกเล็กน้อยจะช่วยให้ ทาได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งหมดนี้อาจขึ้นอยู่กับองศาของการจับแท่งลิปสติกด้วย

บุ หรี่ 1 มวน ท�ำให้ผิวหนังขาด ออกซิ เจน 60 นาที และส่งผลให้ ผิวพรรณดูมีอายุ มากขึ้นถึง 10 ปี เลยทีเดียว.. ถ้าใครไม่อยากแก่เร็ว เลิกบุ หรี่วันนี้ก็ยังไม่สายนะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เลขคลิกชีวิต

โดย ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

https://m.facebook.com/Porleklikit

ความหมายคู่พลังเลขลิขิต (46-58)

พยากรณ์เฉพาะ 7 ตัวหลังทัง้ หมด 6 คู่ (12)(23)(34)(45)(56)(67)

46-64

56-65

47-74

57-75

ฉลาดไหวพริบดี แนวเอนเตอร์เทน มีลกู ล่อลูกชน อ่อนหวาน ร่าเริง สนุกสนาน ช่างพูดช่างเจรจา รักศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ รักสวยรักงาม พูดจาไพเราะเอาใจเก่ง เข้ากับ ผูอ้ นื่ ได้งา่ ย จึงเป็นทีร่ กั ของผูค้ น สังคมกว้างขวาง หาเงินเก่ง การเงินหมุน คล่อง ท�ำมาค้าขึน้ มีหวั การค้าสามารถสร้างรายได้หลายๆ ทางพร้อมกัน เรียกได้ว่า เหมาะกับการค้าขายทุกชนิด รวมถึงงานที่ต้องใช้เสียง เช่น นักร้อง พิธกี ร ผูบ้ รรยาย มีความรักอยูร่ อบตัว..แบบว่าเลือกไม่ถกู เลขคูน่ ี้ ก็เหมาะทัง้ ชายและหญิง ทีต่ อ้ งการความสดชืน่ ให้ชวี ติ เป็นผูท้ พี่ ดู จาน่าเชือ่ ถือ มีวาทศิลป์ คารมบาดลึก กิ น ใจ ท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น คล้ อ ยตามได้ ง ่ า ย แต่ พู ด จา ตรงไปตรงมา เป็นคนที่ไม่เชือ่ อะไรง่ายๆ ต้องขอพิสจู น์ดว้ ยตนเอง มักได้ ท�ำงานโครงการใหญ่ สูง้ าน อดทน ท�ำงานหนักได้เสมอ แม้จะพักผ่อนน้อย และต้องตรากตร�ำก็ไม่หวัน่ ให้ระวังเรือ่ งความเคร่งเครียด ควรผ่อนคลายหรือ ปล่อยวางบ้าง เพือ่ นแท้อาจหายากเพราะส่วนใหญ่จะมีแต่เพือ่ นทีเ่ กีย่ วกับ ผลประโยชน์ แต่ดา้ นการงานได้แรงสนับสนุนดี เหมาะกับอาชีพ นักปราศรัย นักประชาสัมพันธ์ ผูน้ ำ� ชุมชน นักการเมือง นักพูด หัวหน้างาน นักพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ผูจ้ ดั การโรงงาน

48-84

โดนก่อกวนให้เกิดความร�ำคาญอยูเ่ สมอ หาความสงบ ไม่ได้ ให้ระวังปัญหาเอกสารสัญญา คดีความหรือ การผิดค�ำพูด ผิดนัด ปัญหาด้านการสือ่ สาร เก็บความลับไม่อยูแ่ ละจะน�ำเรือ่ ง เดือดร้อนมาให้ แต่ฉลาดมีไหวพริบ พลิกแพลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว มีเล่หเ์ หลีย่ ม จับไม่ได้ไล่ไม่ทนั ฉะนัน้ ค�ำพูดทีอ่ อกจากปากผูท้ ใี่ ช้เลขคูน่ ี้ จึงควร เชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ เพราะเป็นกลไกปกป้องตนเองตามธรรมชาติของเจ้าตัว ซึง่ มีนสิ ยั หวาดระแวง ไม่ไว้ใจใคร เพราะรูท้ นั คนมาก ขอเตือนว่า อย่ารับค�ำ้ ประกัน ใครทัง้ สิน้ เพราะจะเกิดความเดือดร้อน เสียหาย เลขคูน่ ไี้ ม่ควรใช้

49-49

คิดเร็วท�ำเร็ว ทันเกมส์ ค้าขายทางเน็ต สมอง ปราดเปรือ่ ง มีไหวพริบสติปญั ญา พูดเร็ว ท�ำงาน เร็วจนคนอื่นตามไม่ทัน ไม่มีใครหลอกได้ง่ายๆ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันเหตุการณ์ บุคลิกคล่อง กระฉับกระเฉง ทันสมัย ชอบเทคโนโลยี มีความสามารถท�ำธุรกิจกับต่างชาติ เก่งภาษา เป็นคนทันสมัยที่สนใจใน สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ วัตถุมงคล เหมาะกับงานค้าขายกับต่างชาติ น�ำเข้า ส่งออก นักแปลภาษา ล่าม ตลาดหุ้น โบรกเกอร์ โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ นักข่าว ผูส้ อื่ ข่าว ค้าขายวัตถุมงคล

55

ดีเด่นด้านคุณธรรม เหตุผลเหนืออารมณ์เสมอ ท�ำสิง่ ใดมีความ เจริญก้าวหน้า ผูใ้ หญ่อปุ ถัมภ์ เครดิตดี จะได้เป็นใหญ่ มีโอกาสใน การศึกษาหาความรู้ ชอบค้นคว้า เรียนรูศ้ าสตร์ตา่ งๆ ชอบสอนและถ่ายทอด ความรูใ้ ห้แก่ผอู้ นื่ เป็นคนท�ำงานมีขนั้ ตอน รอบคอบ มีสติปญั ญา จิตใจดี มีเมตตา อบอุน่ จริงใจ รักความยุตธิ รรม มีความสุขทางใจ แต่กม็ ขี อ้ บกพร่อง ตรงที่ใจดีเกินไป และบางครัง้ ใจเย็นเกินไป

คูท่ รัพย์คโู่ ชค วาสนาดี มีความสุข ไม่มตี กต�ำ่ ไม่มี อับจน มีโชคลาภและโอกาสทีด่ เี ข้ามาเสมอ ท�ำงาน ได้ทกุ อาชีพ มีดาวแห่งสติปญั ญามาคูก่ บั ดาวการเงิน ความรัก ส่งเสริมให้ มีความคิดบุกเบิกสร้างสรรค์ รู้เท่าทันคน สร้างรายได้หลายทางพร้อมกัน เงินทองไม่ขาดมือ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอบอุ่น ใครได้อยู่ ใกล้ แล้วสบายใจ มีเสน่ห์น่ารัก รู้จักใช้ค�ำพูด มีผู้อุปถัมภ์ ความรักสมหวัง ชีวิตประสบความส�ำเร็จโดยเร็ว มีความสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี จัดสรรผลประโยชน์ทกุ ฝ่ายได้ลงตัว ประสานงานดี สามารถเข้าใจทัง้ ทางโลก (รูปธรรม) และทางธรรม(นามธรรม) ถือเป็นเลขสุดยอดเลขหนึง่ ดีไม่มที ตี่ ิ กล้าคิดกล้าท�ำ กล้าเริ่มโครงการใหญ่ ท�ำงาน มุง่ มัน่ ขยันและรับผิดชอบ กล้าโต้เถียงกับผูใ้ หญ่ เพื่ อ ความถู ก ต้ อ ง ตรงไปตรงมา คิ ด ลึ ก ซึ้ ง เกิ น ไปจนความคิ ด ตี กั น มีความเครียดสูง เป็นคนช่างจดจ�ำ ฝังใจแล้วไม่มวี นั ลืม สรุปว่า เลขนีม้ สี ติ ปัญญาดีแต่โดนความคิดมาก ความเครียดเล่นงาน เลขคูน่ ี้ใช้แค่ชว่ งบุกเบิก หรือเริม่ ต้นโครงการใหม่ๆ เท่านัน้

58-85

ฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยม รู้ทันกลโกง มีไหวพริบ สามารถพลิกแพลง เก่งเดินทางลัด แก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้ดี มีคนมาขอความช่วยเหลือบ่อยเพราะแก้ปญั หาได้หมด แต่ ชีวิตตัวเองกลับผันผวนเอาแน่ไม่ได้ สุขภาพไม่ดี ขี้เบื่อ ไม่ชอบงานจ�ำเจ ที่ใช้เวลานาน มักมีปญั หาเรือ่ งผูใ้ หญ่ คนรับปากว่าจะช่วยอะไรมักกลับค�ำ กล้าเสีย่ งกล้าลอง ชอบเรือ่ งท้าทาย เป็นนักวางแผนชัน้ ยอด วางแผนหลาย ชั้นรู้ทันกลโกง ชีวิตมักเจอกับคนไร้ศีลธรรมมาเกี่ยวข้อง เหมาะกับงาน นักเจรจาต่อรอง ล้อบบีย้ สี ต์

สีแดง หลีกเลี่ยง สีเขียว ปลอดภัยในการใช้งาน สีเหลือง ศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน

ติดตามกันต่อกับความหมายของพลังคู่เลฃลิขิตในฉบับต่อไปนะคะ หรือ หาซื้ อหนังสือ “เลขคลิกชี วติ ” ตามร้านหนังสือทั่วไป ติดต่อได้ท่ี เฟซบุ ก๊ : ปอ นางฟ้าเลขลิขติ หรือ “เบอร์ไตรลักษณ์” เบอร์มงคลออนไลน์ AIS

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : จึงอุรา

เก็บมาฝาก

หลากวิธีเซอร์ไพรส์...ให้แม่ดีใจ วันแม่ปีนี้จะท�ำอะไรให้ท่านเซอร์ไพรส์ปลื้มใจดี ส�ำหรับคนที่คิดไม่ออก เรามี 10 วิธีมาเเนะน�ำ 1. กอดแม่ การกอดท�ำให้เราและคนที่ถูกเรากอดรู้สึกอบอุ่นและรับรู้ได้ว่า เรารักเค้ามากแค่ไหน 2. หยุดเถียงหรือทะเลาะ เเม้จะท�ำอยูท่ กุ วัน แต่วนั เเม่ปนี ี้ให้เลีย่ งสักวันเถอะนะ 3. นอนกับเเม่สกั คืน ถ้าเขินก็บอกเเม่วา่ บังเอิญเกิดกลัวการนอนคนเดียวขึน้ มา 4. กินกับข้าวฝีมือเเม่ และบอกแม่ว่ากับข้าววันนี้อร่อยจัง 5. หอมแก้มเเม่สักฟอด มันอาจเป็นเรื่องที่เราเคอะเขินสักหน่อย เเต่ก็เป็น โอกาสที่เราสามารท�ำได้ในวันนี้ 6. แกล้งส่งข้อความให้เเม่ ทั้งที่เราอยู่ข้างๆ แม่นั่นแหละ 7. พยายามช่วยท�ำกิจกรรมของครอบครัวที่แม่ต้องท�ำให้มากๆ เช่น เข้าครัว หรือท�ำงานบ้าน

8. โทรหาเเม่ซะ และโทรคุยนานกว่าปกติ ไม่คุยเรื่องเงิน เรื่องเรียน และเรื่องเครียดๆ 9. ชวนแม่เล่นเกม หรือพาไปดูคอนเสิร์ตที่แม่ชอบ 10. บอกรักแม่ เเละแสดงความรักได้ทุกรูปแบบที่เราถนัด ที่ส�ำคัญจ�ำไว้ว่าเรามีเเม่

ทุกวัน ไม่ใช่มเี เค่วนั เเม่วนั เดียวเท่านัน้ ทีเ่ รามีเเม่ เพียงเเต่ในวันนีเ้ ราสามารถท�ำอะไรดีๆ ให้เเม่ประทับใจในสิ่งที่ไม่เคยท�ำได้ วันแม่ปีนี้ลองดูสิคะ แล้วคุณจะรู้สึกว่าการใส่ใจกับความรู้สึกของคนที่มีพระคุณที่สุดใน ชีวิตเรา มันช่างท�ำให้หัวใจเปล่งประกายความสุขที่สุดเลย

ได้เวลาพาแม่ไปเช็คสุขภาพ ลูกทีด่ ี หากรักแม่กต็ อ้ งใส่ใจสุขภาพแม่ ช่วงเทศกาล วันแม่รวมถึงทุกๆ วันที่คุณยังมีแม่ อย่าลืมใส่ใจดูแล สุขภาพท่านด้วยการพาท่านไปตรวจร่างกายประจ�ำปี ปกติคุณแม่เมื่อเข้าสู่วัย 45 - 55 ปี หรือเฉลี่ย ประมาณอายุ 51 ปี จะเข้าสู่ภาวะการหมดประจ�ำเดือน ผู้หญิงในวัยนี้จะมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย ฉะนั้น ลูกๆ ทั้งหลายต้องช่วยสังเกตสังกากันบ่อยๆ เพราะโรคต่างๆ อาจแวะเวียนเข้ามาท�ำร้ายคุณแม่ได้ ไม่วา่ จะเป็นกระดูกพรุน ไขมันในเส้นเลือดสูง กล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด อัมพาต อัมพฤกษ์ มะเร็งเต้านม โรคต้ อ กระจก ฯลฯ หากรั ก แม่ ก็ ต ้ อ งใส่ ใ จสุ ข ภาพ แม่ การใส่ใจสุขภาพเป็นการป้องกันได้ดีหนทางหนึ่ง เช่นเดียวกับทีก่ ระตุน้ และสนับสนุนให้แม่ออกก�ำลังกาย อย่างเหมาะสมกับวัย เพราะนี่คือยาวิเศษขนานหนึ่ง ที่ท�ำให้แม่สุขภาพดีและมีอายุยืนยาว เพื่อท่านจะได้ อยู่มองดูชีวิตของลูกๆ บนเส้นทางอันสดใสไปอีกนาน เท่านาน

เมคโอเว่อร์คุณแม่แทนค�ำบอกรัก ลูกๆ ทั้งหลาย โดยเฉพาะลูกสาว ลองชวนคุณแม่ไปเมคโอเว่อร์ปรับลุคให้ท่านดู สวยสดใสแปลกตาขึ้นบ้าง สร้างสีสันในการบอกรักแม่แบบใหม่ๆ ที่ท�ำให้คุณแม่และคุณ ทั้งสวยและรู้สึกดีในวันพิเศษนี้ได้ดีทีเดียว ชวนกันไปช้อปปิ้งซื้อชุดใหม่ เครื่องประดับเก๋ๆ ที่เหมาะกับวัยแต่ให้ลุคที่ดูสดใส มีชีวิตชีวากว่าวันทั่วไป ชวนเข้าร้านเครื่องส�ำอาง หาเมคอัพสีใหม่ น�้ำหอมกลิ่นใหม่ ครีมบ�ำรุงผิวดีๆ สักกระปุก ให้พนักงานช่วยแนะน�ำวิธีการใช้ รวมทั้งแต่งหน้าให้ด้วย เข้าร้านท�ำผมแล้วเปลี่ยนแปลงทรงผมเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ต้องถึงกับหลุดโลกเกินไป ชวนกันไปผ่อนคลายที่สปานวดหน้า ท�ำเล็บ นวดตัวบ�ำรุงผิวให้ท่านรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นขึ้น

• • • •

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชาวราศีเมษในช่วงระหว่างเดือนนี้ จะ รู้สึกว่าเริ่มท�ำอะไรง่ายขึ้น คิดออก สมองปลอดโปร่ง จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้ คนราศีเมษบางคนอาจมีดวงที่ดีขึ้นมาก่อนแล้ว แต่ชว่ งเดือนนีจ้ ะเห็นได้ชดั เจนว่าจะมีสงิ่ ดีๆ เข้ามา อาจได้เริ่มงานใหม่ ธุรกิจใหม่ ที่ดีกว่าเดิม หรือ บางคนอาจได้รบั โอกาสเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ซึง่ ก็ถอื ว่า เป็นโอกาสทีด่ เี ช่นกัน การเงินจะดีขนึ้ มีโอกาสถูก รางวัลเล็กๆ น้อยๆ ได้เป็นต้นทุนทีจ่ ะเริม่ ต้นอะไร ใหม่ๆ ความรักมีโอกาสได้พบรักใหม่ หรือพบเจอ คนถูกใจ หรือได้เริม่ ขยับพัฒนาความสัมพันธ์กบั คนเก่าให้ดีขึ้น สุขภาพจะดีขึ้นจากที่ทรงมานาน จะได้เห็นหนทางการรักษาให้หายดี ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นนี้ ชาวราศี พฤษภอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ในด้ า นหน้ า ที่ ก ารงาน ในช่ ว ง ระยะเวลาอั น ใกล้ นี้ อาจถู ก ส่ ง ตั ว ให้ ไ ปศึ ก ษา ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนางานที่ท�ำอยู่ ซึ่ง การเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดจะเป็นผลดีแก่ตวั คุณเอง ทัง้ สิน้ อย่ากลัวการเปลีย่ นแปลง การเงิน อาจมี การลงทุนอะไรเพิ่มเติม คิดให้ละเอียดรอบคอบ อย่าใจร้อนรีบตัดสินใจ แต่ถา้ เป็นการลงทุนทีม่ อง เห็นก�ำไรชัดเจนในอนาคต ก็ทุ่มได้เลย ความรัก ช่วงนี้ให้อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ จะดีกว่า เพราะ อยู่ใกล้กนั อาจมีปากเสียงในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ให้ ร�ำคาญใจ สุขภาพและการเดินทางมีโอกาสได้ เดินทางไกล แต่ตอ้ งระมัดระวังการหกล้ม ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ชาวราศีเมถุนในช่วงระหว่างเดือนนี้ ด้านการงานจะดีมาก ประสบความส�ำเร็จ ลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ดั่งที่ตั้งใจไว้ ลู ก น้ อ งบริ ว ารอยู ่ ใ นโอวาท แต่ ใ ห้ ร ะวั ง เรื่ อ ง ค�ำพูดไว้ เพราะอาจพูดไปแล้วท�ำให้ใครบางคน น้อยใจ และเข้าใจผิดได้ ด้านการเงิน ยังมีปญั หา อยู่บ้าง ให้อดทนรอพ้นเดือนนี้ไปก่อนการเงิน จะดีขึ้น ด้านความรัก ช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับค�ำพูด ให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัว เพื่อน ร่วมงาน และคนรัก ค�ำพูดเราอาจไปท�ำให้คนรอบ ข้างเสียใจได้ สุขภาพและการเดินทาง ช่วงนี้ไม่มี อะไรน่าเป็นห่วง แต่ระวังเรือ่ งไปไหนมาไหนยาม วิกาลบ้างก็ดี ระวังภัยในทีม่ ดื ทีเ่ ปลีย่ ว ไปไหนให้หา เพือ่ นเดินไปด้วยจะดีกว่า

ค�ำพยากรณ์ 15 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ช่วงระหว่างเดือนนี้ เป็นช่วงที่ชาว ราศีกรกฎจะได้คลีค่ ลายปัญหาค้างเก่า ใครที่การงานติดขัด มีอุปสรรคอยู่ ตลอด เดือนนี้จะพบหนทางในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ เหล่านัน้ เพือ่ นร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง จะเข้าใจกันมากขึ้น ด้านการเงินจะดีขึ้นมาก อาจได้รับเงินมาปลดหนี้ หรือธุรกิจที่ท�ำมามีผล ก�ำไรเพิ่มขึ้น ได้รับเงินพิเศษ เงินโบนัสกลางปี จัดว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีมากๆ ความรักมี โอกาสพบคนถูกใจ แต่จะเจอคนทีม่ ตี ำ� หนิ แก่กว่า มาก เป็นม่าย หรือมีครอบครัวแล้ว แต่คนทีเ่ ข้า มาล้วนแล้วแต่เป็นคนทีต่ งั้ ใจดีทงั้ สิน้ สุขภาพและ การเดินทาง มีโอกาสได้เดินทางไกล ต่างบ้าน ต่างแดน อาจได้ทอ่ งเทีย่ ว หรือไปท�ำงานก็เป็นได้ ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนนี้จะมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตหลายอย่าง ทั้งด้าน การงาน การเงิน ความรัก ถือว่าเป็น เดือนทีอ่ ยูข่ าขึน้ เลยทีเดียว แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระมัดระวัง คือการเซ็นสัญญาใดๆ เอกสารต้องพร้อมและ ถูกต้อง ตรวจสอบให้ดี จะท�ำสัญญาอะไรกับใครให้ มีลายลักษณ์อกั ษรชัดเจน อย่าพูดลอยๆ เพราะจะ มีปญั หาทีหลัง การเงินมีโอกาสได้รบั ช่องทางการ ท�ำเงินเพิ่มขึ้น ความรักมีลุ้น อาจได้พบเจอคน ถูกใจถึงขัน้ ตกลงปลงใจกันเลย อาจเป็นเพือ่ นสมัย เรียนแนะน�ำให้รจู้ กั กัน หรือได้พบเจอเพือ่ นเก่าแล้ว กลับมาคุยใหม่ คนเก่าทีเ่ คยทะเลาะกันจะกลับมา คืนดี และเริม่ ต้นกันใหม่กเ็ ป็นได้ สุขภาพให้พกั ผ่อน มากๆ ระวังเรือ่ งอาหารการกิน ท้องไส้ปน่ั ป่วน ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกันย์จะมีการ เปลีย่ นแปลงในด้านหน้าทีก่ ารงาน ธุรกิจ หรื อ การลงทุ น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ถ้ามีโอกาสได้ไปท�ำบุญเสริมดวงจะช่วยเป็นแรง ผลักดันให้ดขี นึ้ ไปอีก การเงินอาจมีปญั หา รายจ่าย มี เ ข้ า มามากมาย แต่ เ ป็ น รายจ่ า ยกั บ การซื้ อ สินทรัพย์ บ้าน ทีด่ นิ รถยนต์ ต้องวางแผนให้ดๆี เพราะอาจติดขัดได้ในช่วงเดือนนี้ ชาวราศีกนั ย์ทมี่ ี โอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ ให้คว้าโอกาสเอาไว้ เพราะการเดินทางครั้งนี้จะเป็นจุดพลิกผันให้เจอ กับโอกาสที่ดีขึ้น หรือได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น ถ้าใครเดินทางไปติดต่อประสานงานจะส�ำเร็จลุลว่ ง ด้วยดี สุขภาพ ระวังเรือ่ งไขข้อ กระดูก การเดินเหิน ลุกนัง่ ระวังหกล้ม 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ชาวราศีตลุ ย์ในช่วงเดือนนีถ้ อื ว่าเป็น ช่วงเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดีๆ เข้ามา ด้านการงาน จะมีโอกาสได้ โยกย้ายต�ำแหน่งงาน หรือย้ายทีท่ ำ� งาน โต๊ะท�ำงาน ทุกอย่างล้วนเป็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ บางคน อาจไม่อยากเปลีย่ นแปลง แต่ขอให้คดิ ว่าเป็นการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปัญหาที่เคยเจอจะค่อยๆ คลีค่ ลายลง คนทีค่ ดิ ร้ายกับเราจะทยอยถอยไปเอง การเงินอาจจะยังไม่เห็นชัดเจน แต่การไม่มหี นีเ้ พิม่ ก็จะท�ำให้เราวางแผนปลดหนีไ้ ด้ลงตัว ความรักมีเฮ แน่นอน จะได้พบเจอคนถูกใจ พบรักคนใหม่ๆ ใน สถานที่ใหม่ๆ สุขภาพ พักผ่อนให้มากๆ คนป่วย จะดีขนึ้ เป็นล�ำดับ ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงระหว่างเดือนนี้ชาวราศีพิจิก จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงเหมื อ น ราศีอื่นๆ ด้านการงานจะเป็นการ เปลีย่ นแปลงด้านการท�ำงาน อาจได้แนวคิดใหม่ๆ ในการวางแผนการท�ำงาน หรือได้ไปฝึกอบรมวิธี การใหม่ๆ มาใช้ในการท�ำงาน ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ มี าก แต่ดา้ นการเงินชาวพิจกิ อาจได้รบั ศึกหนักพอสมควร อาจจะต้องเสียเงินก้อนโต หรือมีรายจ่ายจรเข้า มาแบบไม่ทันตั้งตัว ถ้าก่อนหน้านี้มีการวางแผน เรื่องค่าใช้จ่ายไว้ ก็จะชิลล์ๆ สามารถผ่านไปได้ แต่ถ้าไม่ได้วางแผนการเงินไว้ล่ะก็ จัดว่าเป็นช่วง หนึง่ ของชีวติ ทีห่ นักพอสมควร สุขภาพ ระวังเรือ่ ง ความเครียด นอนไม่หลับ ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ชาวราศีธนู ในระหว่างช่วงเดือนนี้ จะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในด้ า น การงานในทิศทางที่ดีขึ้น เริ่มต้น งานใหม่ๆ ถึงแม้จะเกิดความอึดอัดใจอยูบ่ า้ ง แต่ก็ ถือว่าเป็นทิศทางทีด่ ี ด้านการเงินจะมีความมัน่ คง มากขึน้ ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงด้านการเงินในทางที่ ดีขนึ้ ก็จะดีอย่างนี้ไปอีกหลายเดือน แนะน�ำให้ชาว ราศีธนูแบ่งเงินไปท�ำบุญ เสริมบารมี ท�ำดีๆ อาจมี โชคลาภเข้ามา อาจถูกรางวัลใหญ่ ได้รบั เงินก้อนโต มีโอกาสได้ปรับเงินเดือนสูงขึน้ ความรัก คนโสด มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจ คนมีคู่จะมีโอกาส ได้ไปท่องเที่ยวเพิ่มความสวีทหวานกันมากขึ้น สุขภาพ ไม่มอี ะไรต้องกังวล


Movies ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ บางคน ยังเจอการเปลีย่ นแปลงอยูบ่ า้ งในด้าน การงาน ส่วนบางคนก็อาจเจอมาก่อนแล้ว แต่ยงั ไงก็ยงั ถือว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับตัว อาจ ได้เจอเพือ่ ร่วมงานใหม่ๆ เจ้านาย ลูกน้องใหม่ๆ จะ ต้องใช้เวลาปรับตัว แต่ทกุ อย่างอยู่ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ไม่ตอ้ งวิตกกังวลอะไรมากเกินไป ด้านการเงิน เดือนนี้ ไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง เอาตัวรอดได้ แต่เรือ่ งทีน่ า่ ห่วง คือเรื่องความรัก คนโสดที่ได้พบเจอคนถูกใจ ต้อง ดูดๆี ว่าคนทีเ่ ราถูกใจนัน้ โสดหรือไม่ หรือมีอะไรปิดบัง ซ่อนเร้นเราไว้ อย่าท�ำผิดศีลธรรม ส�ำหรับสุขภาพระวัง เรือ่ งความเครียด ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ช่วงเดือนนี้ชาวราศีกุมภ์อาจเกิดเรื่อง ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้าง ต้อง ระมัดระวังเรื่องการเซ็นสัญญา หรือ เอกสารต่างๆ ให้ดี แม้แต่หุ้นส่วนในธุรกิจ หรือ เพือ่ นร่วมงาน อาจมีเรือ่ งเข้าใจผิดกันได้ ค่อยๆ คิด อย่าใจร้อน รอเวลาแล้วทุกอย่างจะคลีค่ ลายไปในทางที่ ดีขนึ้ การเงินจะมีโอกาสทีด่ เี ข้ามา อาจเห็นช่องทางใน การท�ำเงิน ให้ทำ� บุญ สวดมนต์เสริมดวงชะตาบ้างจะดี มาก ความรักคนโสดยังต้องโสดต่อไป คนทีเ่ ข้ามาช่วง เวลานีย้ งั ไม่ใช่ ให้คยุ เป็นเพือ่ นไปก่อน คนมีคแู่ ล้วช่วงนี้ ความหวานจะลดลง พากันไปเทีย่ วพักผ่อนเติมความ หวานบ้าง สุขภาพ ระวังเรือ่ งล�ำคอ ไอเรือ้ รัง หวัด ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ชาวราศีมนี ในช่วงเดือนนี้ ใครทีม่ แี ผน จะโยกย้ายงาน เดือนนีจ้ ะเห็นช่องทาง ทีช่ ดั เจนมากขึน้ จะประสบความส�ำเร็จ อย่างทีต่ งั้ ใจไว้ แต่ใครทีจ่ ะลงทุน เปิดตัวธุรกิจใหม่ ต้องมีแผนส�ำรอง เพราะอาจจะติดขัดได้ ด้านการเงิน ช่วงเดือนนีจ้ ะมีปญั หาเรือ่ งเงินที่ใช้ในการลงทุน ถ้า ไปหยิบยืมใครอยูอ่ าจถูกเลือ่ น ถูกยกเลิกได้ ความรัก มีเรื่องให้กังวลอยู่ตลอด อาจมีปากเสียงกันได้ แต่ เป็นเรือ่ งไม่ใหญ่โต ค่อยๆ คุยกัน ด้านสุขภาพไม่มี อะไรน่าเป็นห่วง ระวังนอนไม่หลับเพราะความเครียด วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ

เรื่อง : ตัวกลม

Killing Ground

แนวหนัง : ระทึกขวัญ ผู ้ก�ำกับ : เดเมียน พาวเวอร์ น�ำแสดงโดย : แฮร์เรียต ไดย์เออร์, แอรอน พีเดอร์เซน ก�ำหนดฉาย : 31 สิงหาคม 2560

เรือ่ งย่อ : เรือ่ งราวของคูร่ กั ทีต่ ดั สินใจไปพักผ่อน ด้วยการไปตั้งแคมป์กลางป่า พวกเขาพบว่า มีเต็นท์ ได้กางไว้แต่ไร้คนอาศัยอยู่ ทั้งคู่คิดว่าไม่นาน เจ้าของเต็นท์นั้นจะต้องกลับมา พวกเขาจึงตัดสินใจ ตั้งเต็นท์อาศัยอยู่ใกล้ๆ กัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 1 คืน ยังไม่มีใครกลับมาที่เต็นท์อันว่างเปล่านี้ ทั้งสอง จึงเริม่ จับได้วา่ มีบางอย่างผิดปกติ แต่มนั อาจจะสายเกิน ไปแล้ว

IT ผุ ดจากนรก

แนวหนัง : สยองขวัญ ผู ้ก�ำกับ : อันเดรส มู เชตติ น�ำแสดงโดย : บิล สการ์สการ์ด, ฟิ นน์ วู ล์ฟฮาร์ด, จาเวียร์ โบเท็ต ก�ำหนดฉาย : 7 กันยายน 2560

เรื่ อ งย่ อ : ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ส ร้ า งขึ้ น จาก นิยายที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ผลงานของ “สตีเฟน คิง” ที่สร้างความสยองขวัญให้กับผู้อ่านมา นานหลายทศวรรษ เมื่อเด็กๆ เริ่มหายตัวไปจากเมืองเดอร์รี่ รัฐเมน เด็ ก ๆ กลุ ่ ม หนึ่ ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความกลั ว ครั้ ง ใหญ่ เมือ่ พวกเขาต้องพบกับตัวตลกร้ายทีช่ อื่ ว่า “เพนนีไวซ์” ซึ่งมีประวัติฆาตกรรมและใช้ความรุนแรงมาอย่าง โชกโชนเมื่อหลายศตวรรษก่อน เรื่องราวความสยองขวัญจึงเริ่มเกิดขึ้น คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29

ดูหนังฟังเพลง


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

ไก่ย่างจ�ำเลยรัก

ร้านอาหารบ้านจันทร์ฉาย กับความอร่อยที่ไม่ธรรมดา กะพงกะเพรากรอบ

ส้มต�ำเส้นใหญ่

ซี่โครงหมูจันทร์ฉาย

ร้านนี้เกิดจากสองเพื่อนรักที่จากกันมานานเกือบ 40 ปี แล้วกลับมาเจอกันอีกทีบนเฟซบุ๊ก อีกคนหนึ่งรักงาน บริการ ส่วนอีกท่านรักในการปรุงอาหาร เมือ่ เจอสถานทีท่ ใี่ ช่และ ใจที่ชอบ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านอาหารบ้านจันทร์ฉายแห่งนี้ ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น หยิบนั่นผสมนี่แบบมีความครีเอทีฟ แถมได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก รับรองว่ามาร้านนี้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน ภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่าย เน้นเรื่องความสะอาด โปร่งตา และไม่แออัดจนเกินไป นั่งสบายเพราะเป็นห้องกระจกติดแอร์ โดยมีห้อง VIP 3 ห้อง ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดเลี้ยงแบบเป็นส่วนตัว อาหารแนะน�ำของร้านนี้มีอยู่หลายเมนู เริ่มต้นกับที่ ไก่ย่างจ�ำเลยรัก โดยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับ อยู่ที่การหมักไก่ด้วยสมุนไพรจนเข้าเนื้อแล้วน�ำมาอบให้เหลืองสวย รับประทานคู่กับน�้ำจิ้มแจ่ว ถ้า ใครอยากทานต้องโทรสั่งล่วงหน้า เพราะวันนึงท�ำเพียง 20 ตัวเท่านั้น ต่อด้วย ซี่โครงหมูจันทร์ฉาย กระดูกหมูเนือ้ กรอบนอกนุม่ ในคลุกเคล้ามากับซอสมะขามที่ไม่แฉะ ให้อารมณ์เหมือนเคลือบคาราเมล รสอมเปรี้ยวหวาน อร่อยมาก เมนูกะพงกะเพรากรอบ เมนูนี้มีความอร่อยแปลก รสชาติดีทานง่าย เพราะแล่มาใช้เฉพาะเนื้อปลา น�ำไปทอดให้เหลืองกรอบ โรยหน้าด้วยแป้งทอดกรอบปรุงรสพิเศษ เป็นผัดกะเพรา เวลารับประทานให้ตกั เนือ้ ปลาทานคูก่ บั แป้งปรุงรสจะได้รสสัมผัสทีอ่ ร่อยเยีย่ ม เมนูถดั มา กุง้ กรุงเก่า คือน�ำกุง้ แม่นำ�้ มาเผาแล้วราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้าน ที่ได้ทงั้ สีสนั และความหอมมัน ของหัวกุ้ง ขยับความแซ่บขึ้นมาอีกนิดด้วย ปลาม้วนจันทร์ฉาย โดยน�ำเนื้อปลากะพงมาหั่นสไสด์เป็น แผ่นแล้วห่อไส้ดว้ ยหมูสบั ปรุงรส น�ำไปนึง่ แล้วราดด้วยซอสซีฟดู้ รสชาติดไี ม่มกี ลิน่ คาวเลย หรือจะเป็น เมนูส้มต�ำเส้นใหญ่ และต้มย�ำซี่โครงอ่อน ก็ได้รสชาติอร่อยแซ่บแบบไม่เผ็ดมาก นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกชิม อาทิ แกงอ่อมสามเห็ด หมูหมัก ผัดเต้าหู้ ทอดมันหัวปลี ต�ำตะบันจันทร์ฉาย (ต�ำถาด) ปีกไก่พริกเกลือ เป็นต้น ร้านอาหารบ้านจันทร์ฉาย ที่ตั้ง : 169/9 หมู่ 2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทร. 09 1745 8822, 08 7084 9750 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. การเดิ น ทาง : ร้ า นตั้ ง อยู ่ ด ้ า นซ้ า ยมื อ ก่ อ นถึ ง อุ ท ยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัยเพียง 200 เมตร 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 108  

ท่องเที่ยวเก๋ไก๋... ความสุขเรียบง่ายที่ “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” จ.สุโขทัย

คู่หูเดินทาง 108  

ท่องเที่ยวเก๋ไก๋... ความสุขเรียบง่ายที่ “โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น” จ.สุโขทัย

Advertisement